İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009"

Transkript

1 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

3 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2009 İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu For statistical data and information requests Data Dissemination Group Tel: + (312) Fax: + (312) Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi For publication order Revolving Fund Management Tel: + (312) Fax: + (312) Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Yayın Tasarım Takımı For questions about contents of the publication Publication Design Team Tel: + (312) Fax: + (312) İnternet E-posta Internet Yayın No Publication Number 3352 Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı na aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Turkish Statistical Institute reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara Tel: * Fax: Aralık 2009 December 2009 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6 Environment Nüfus 9 Population Göç 14 Migration Demografi 16 Demography Sa l k 19 Health E itim, Kültür 24 Education, Culture Turizm 31 Tourism Adalet, Seçim 33 Justice, Election gücü 36 Labour Force Gelir, Tüketim 40 Income, Consumption Fiyat 46 Price Tüketici Güven Endeksi 48 Consumer Confidence Index D Ticaret 50 Foreign Trade Tar m 53 Agriculture statistikleri 56 Business Statistics Sanayi 61 Industry Enerji 65 Energy Bina n aat 68 Building Construction Ula t rma 70 Transportation Ulusal Hesaplar 74 National Accounts Maliye 76 Finance Bilim, Teknoloji 80 Science, Technology Ya am Memnuniyeti 86 Life Satisfaction Semboller Symbols Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Bilgi geçicidir * Data is provisional

5 Arazi Land Türkiye anakaras 'n n uç noktalar - Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u Küçük A r Da 'n n 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) s n rlar n n kav ak noktas East Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A r ' ' Bat Gökçeada'da nceburun West Cape nceburun Gökçeada Island ' ' Kuzey Sinop ilinde nceburun North Cape Inceburun Sinop province ' ' Güney Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi South South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' Not. Harita Genel Komutanl na ait topo rafik haritalardan 1' do rulukla elde edilmi tir. Note. Data are calculated from the topographic maps of General Command of Mapping with 1' accuracy. ength of Turkey oundaries (km) - Boundary - Syria eorgia Iran Bulgaria Ira reece 203 Armenia A er ai an 18 2

6 Provinces y area (km 2 ) -Turkey argest provinces y area Konya Sivas Ankara r urum an Antalya anl urfa Kayseri ersin iyar ak r mir stan ul Smallest provinces y area smaniye ü ce Bart n Kilis Yalova 850 ote. ata are calculated from the vector data of the ap of Administrative ivision of eneral Command of apping with scaled to

7 İklim Climate Seçilmi meteoroloji istasyonlar nda ayl k maksimum s cakl k, 2008 Monthly maximum temperature at selected meteorological stations, 2008 ( o C) stanbul zmir Antalya Ankara Samsun Erzurum Diyarbak r Ocak January ubat February Mart March Nisan April May s May Haziran June Temmuz July A ustos August Eylül September Ekim October Kas m November Aral k December

8 Seçilmi meteoroloji istasyonlar nda ayl k minimum s cakl k, 2008 Monthly minimum temperature at selected meteorological stations, 2008 ( o C) stanbul zmir Antalya Ankara Samsun Erzurum Diyarbak r Ocak January ubat February Mart March Nisan April May s May Haziran June Temmuz July A ustos August Eylül September Ekim October Kas m November Aral k December Kaynak: Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Meteorology

9 Çevre Environment Kükürtdioksit (SO 2 ) ve partiküler madde (duman) ortalamalar n n en yüksek oldu u il ve ilçe merkezleri, 2008 Provincial and district centers having the maximum sulphur dioxide and particulate matter concentrations, 2008 g/m 3 ) Kükürtdioksit (SO 2 ) Sulphur dioxide (SO 2 ) Partiküler madde (PM10) Particulate matter (PM10) Kars 87 Van 147 Bitlis 83 K.Mara (Elbistan) 136 Çanakkale 69 I d r 129 Siirt 68 Mardin 117 Ayd n 65 Kütahya 114 Sektörlere göre CO 2 emisyonu CO 2 emissions by sectors (Bin ton - Thousand tonnes) Toplam - Total Yak tlar n yanmas - Fuel combustion Elektrik üretimi - Electricity production Sanayi - Industry Ula t rma - Transport Di er (konut, tar m, vs.) Other (residential, agriculture, etc.) Endüstriyel prosesler - Industrial processes Ki i ba CO 2 emisyonlar (ton/ki i) CO 2 emissions per capita (tonnes/capita)

10 Belediye çevre göstergeleri Environmental indicators for municipalities Anket uygulanan belediye say s Number of municipalities questionned Ki i ba günlük su temini (litre/ki i-gün) Amount of water abstraction per capita (litres/capita-day) Ki i ba at ksu miktar (litre/ki i-gün) Amount of wastewater per capita (litres/capita-day) Ki i ba ortalama kat at k miktar (kg/ki i-gün) Amount of waste per capita (kg/capita-day) nvironmental indicators for manufacturing industry 2004 um er of esta lishments uestionned Amount of wastewater discharged (Thousand m 3 year) Total amount of industrial waste (Thousand tonnes year) Amount of ha ardous industrial waste (Thousand tonnes year) Kamu sektörü çevresel harcamaları Environmental expenditure of public sector (YTL - TRY) Kamu sektörü toplam çevresel harcamaları Total environmental expenditure of public sector Cari harcamalar - Current expenditure Yatırım harcamaları - Investment expenditure

11 Giri imlerin çevresel harcamalar Environmental expenditure of enterprises (YTL - TRY) 2007 Giri imlerin toplam çevresel harcamalar Total environmental expenditure of enterprises malat sanayi sektörü toplam çevresel harcama Total environmental expenditure of manufacturing industry sector Cari harcamalar - Current expenditure Yat r m harcamalar - Investment expenditure Elektrik, gaz, buhar ve s cak su üretimi ve da t m sektörü toplam çevresel harcama - Total environmental expenditure of electricty, gas and water supply sector Cari harcamalar - Current expenditure Yat r m harcamalar - Investment expenditure Madencilik ve ta ocakç l sektörü toplam çevresel harcama Total environmental expenditure of mining and quarrying sector Cari harcamalar - Current expenditure Yat r m harcamalar - Investment expenditure

12 Population Nüfus Nüfus, y ll k nüfus art h z ve nüfus yo unlu u Population, annual growth rate of population and population density Y ll k nüfus art h z Nüfus yo unlu u Say m y l Nüfus Annual growth rate Population Census year Population of population ( ) (1) (2) density (3) (1) Türkiye'nin yüzölçümü km 2 'dir. Surface area of Turkey is km 2. (2) Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. Lakes and dams are excluded from the surface area. It was calculated according to 1/ scaled map provided from General Command of Mapping. (3) Hatay ilinin nüfusu toplama dahil edilerek hesap edilmi tir. It was calculated by including the population of Hatay province to total population. 9

13 l, ilçe, belediye ve köy say s, Number of provinces, districts, municipalities and villages, l say s - Number of provinces 81 lçe say s - Number of districts 892 Belediye say s - Number of municipalities Köy say s - Number of villages Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2008 Nüfus Say m Source: Results of Population Census 2008 of Address Based Population Registration System (ABPRS) Not. Yerle im yeri (il, ilçe, belediye, köy) say lar belirlenirken; Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, 5747 say l Büyük ehir Belediyesi S n rlar çinde lçe Kurulmas ve Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun, 5393 say l Belediye Yasas n n 8. ve 11. maddeleri ve ilgili di er mevzuat uyar nca Ulusal Adres Veri Taban nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan idari ba l l k ve tüzel ki ilik de i iklikleri dikkate al nm t r. Ayr ca, 5747 say l yasa ile kurulan ve belediye organlar n n seçimi 29/03/2009 tarihli Mahalli dareler Seçiminde yap lan 43 ilçe, belediye say s na dâhil edilmi tir. Note. Number of administrative units (province, district, town and village) are determined by taking into account all changes such as administrative attachment and legal entity, recorded by General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD), related to administrative units according to the Law No. 5747, items 8 and 11 of Law no. 5393, and related other regulations. In addition, 43 new districts; which are established according to the Law No (the election of municipal bodies of these districts was held at Local Government Elections dated 29/03/2009), are included in the number of municipalities. l/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu Population of province/district centers and towns/villages Toplam nüfus - Total population l ve ilçe merkezi - Province and district centers Erkek - Males Kad n - Females Belde ve köy - Towns and villages Erkek - Males Kad n - Females Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System 10

14 Ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, Population by age group and sex, Ya grubu - Age group Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Toplam - Total Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2008 Nüfus Say m Source: Results of Population Census 2008 of Address Based Population Registration System (ABPRS) 11

15 Ortanca ya ve ya ba ml l k oran Median age and age dependency ratio Ortanca ya - Median age Toplam ya ba ml l k oran Total age dependency ratio Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) Elderly dependency ratio (age 65 and over) Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) Youth dependency ratio (age 0-14) Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System Nüfus yo unlu u, Population density, Nüfus Nüfus yo unlu u Population Population density Türkiye - Turkey Nüfus yo unlu u en fazla olan iller Provinces with highest population densities stanbul Kocaeli zmir Hatay Bursa Gaziantep Yalova Zonguldak Ankara Nüfus yo unlu u en az olan iller Provinces with lowest population densities Tunceli Erzincan Bayburt Gümü hane Sivas Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2008 Nüfus Say m Source: Results of Population Census 2008 of Address Based Population Registration System (ABPRS) 12

16 dönemi nüfus art h z en yüksek ve en dü ük olan iller The provinces with highest and lowest annual growth rate of population in period Y ll k nüfus art h z ADNKS nüfusu ADNKS nüfusu Annual growth Population of Population of rate of population ABPRS ABPRS ( ) Nüfus art h z en yüksek olan iller Provinces with highest annual growth rate of population Yalova Tekirda Hakkari Nüfus art h z en dü ük olan iller Provinces with lowest annual growth rate of population Bilecik Kütahya Isparta Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System (ABPRS) Okuryazarl k ve cinsiyete göre nüfus - Population by literacy and sex [6 > ya - age] (%) 2008 Erkek - Males Okuma yazma bilmeyen - Illiterate 3.30 Okuma yazma bilen - Literate Kad n - Females Okuma yazma bilmeyen - Illiterate Okuma yazma bilen - Literate Not. Oranlar hesaplan rken bilinmeyen kapsanmam t r. Note. Proportions are calculated by excluding unknown. Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2008 Nüfus Say m Source: Results of Population Census 2008 of Address Based Population Registration System (ABPRS) 13

17 Göç Migration Yerle im yerlerine göre göç eden nüfus, Migrated population by places of residence, Yerle im yeri Places of residence Toplam - Total l/ilçe merkezinden il/ilçe merkezine From province/district centers to province/district centers (%) Belde/köyden il/ilçe merkezine From towns/villages to province/district centers (%) l/ilçe merkezinden belde/köye From province/district centers to towns/villages (%) Belde/köyden belde köye From towns/villages to towns/villages (%)

18 Ülkelere göre yurtd ndan gelen göç, 2000 Immigration by countries, 2000 Erkek - Males Kad n - Females Toplam - Total Almanya - Germany Bulgaristan - Bulgaria KKTC - Turkish Republic of Northern Cyprus Azerbaycan - Azerbaijan Rusya Federasyonu - Russian Federation Hollanda - Netherlands Fransa - France ABD - USA dönemi net göç h z na göre en fazla göç alan, göç veren iller The provinces with highest in-migration and out-migration by rate of net migration in period 2008 ADNKS Net göç h z nüfusu Rate of net Population of Ald göç Verdi i göç migration ABPRS In-migration Out- migration ( ) Net göç h z na göre en fazla göç alan iller The provinces with highest in-migration according to their net migration rate Yalova Tekirda Antalya Net göç h z na göre en fazla göç veren iller The provinces with highest out-migration according to their net migration rate Mu Erzurum Yozgat Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2008 Nüfus Say m Source: Results of Population Census 2008 of Address Based Population Registration System (ABPRS) 15

19 Demografi Demography Demografik göstergeler Demographic indicators Toplam do urganl k h z (kad n ba na) Total fertility rate (per woman) Katk l yenilenme h z (kad n ba na) Gross reproduction rate (per woman) Net yenilenme h z (kad n ba na) Net reproduction rate (per woman) Çocuk do urmada ortalama ya Mean age of childbearing Do u ta beklenen ya am süresi (y l) Expectation of life at birth (year) Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Bebek ölüm h z Infant mortality rate ( ) Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Not Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemine göre Nüfus Projeksiyonlar. Note. Population Projections were based on 2008 Address Based Population Registration System. 16

20 Evlenmeler ve bo anmalar - Marriages and divorces Evlenmeler - Marriages Bo anmalar - Divorces Kaba evlenme h z Crude marriage rate (% 0 ) Kaba bo anma h z Crude divorce rate (% 0 ) Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: The General Directorate of Population and Citizenship Affairs Evlilik süresine göre bo anmalar Divorces by duration of marriage Evlilik süresi (y l) Duration of marriage (year) Toplam - Total (%) (%) (%) Bilinmeyen - Unknown Ölümler - Deaths Ölümler - Deaths Erkek - Males Kadın - Females Not. Ölümler il ve ilçe merkezini kapsamaktadır. Note. Deaths include only province and district centers. 17

21 ntiharlar - Suicides ntiharlar - Suicides Erkek - Males Kad n - Females Ya grubuna göre intiharlar - Suicides by age group Ya grubu - Age group Toplam - Total (%) Bilinmeyen - Unknown Do umlar - Births (20/07/2009 tarihi itibariyle - Date as of 20/07/2009) Do um say s Toplam - Total Number of births Erkek - Males K z - Females Kaba do um h z Crude birth rate ( ) Genel do urganl k h z General fertility rate ( ) Toplam do urganl k h z (çocuk say s ) Total fertility rate (number of children)

22 Health Sağlık Sa l k kurumlar na ili kin istatistikler Statistics on medical institutions Kurum say s Yatak say s Number of hospitals Number of beds Toplam - Total Sa l k Bakanl - Ministry of Health (1) Üniversite - University Özel - Private Di er - Other (2) (3) (1) 14 ubat 2005 tarihli 927 say l Sa l k Bakanl makam onay ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sa l k Bakanl 'na devredildi inden istatistiki veriler Sa l k Bakanl verileri içerisinde yer alm t r. In the approval 927 dated 14 February 2005, which was issued by Ministry of Health, as Social Insurance Institution was assigned to Ministry of Health, statistical data are included in the data of Ministry of Health. (2) Dernek, yabanc, az nl k, K T, belediye ve di er bakanl klara ait hastaneleri kapsar. Includes hospitals belonging to associations, foreigners, minorities, public economic enterprises, municipalities and other ministries. (3) Milli Savunma Bakanl 'na ait hastaneleri kapsamaz. Not covers hospitals belonging to National Defense Ministry. 19

23 Sa l k personeli - Health personnel Hekim - Physician Uzman hekim - Specialist Pratisyen hekim - Practitioner Di hekimi - Dentist Eczac - Pharmacist Sa l k memuru - Sanitarian Hem ire - Nurse Ebe - Midwife Not. Milli Savunma Bakanl personeli toplam n içerisinde gösterilmi tir. Note. Ministry of National Defence personnel are displayed in total. Bildirimi zorunlu baz bula c hastal klar n vaka say s Number of cases of selected infection diseases obligatory to be reported Tifo - Typhoid fever Brucella - Brucellosis Tüberküloz - Tuberculosis K zam k - Measles Hepatit A - Hepatitis A Hepatit B - Hepatitis B Menenjit - Meningitis Özrün türüne ve cinsiyete göre özürlü nüfus oran, 2002 The proportion of disabled population by type and sex disability, 2002 (%) Toplam Erkek Kad n Total Males Females Ortopedik özürlü - Orthopedical disability Görme özürlü - Seeing disability itme özürlü - Hearing disability Zihinsel özürlü - Mental disability Dil ve konu ma özürlü - Speaking disability

24 Özürlülük oran, 2002 The proportion of disability, 2002 (%) Toplam Erkek Kad n Total Males Females Türkiye - Turkey Kent - Urban K r - Rural Ya grubu - Age group Bilinmeyen - Unknown ya grubundaki çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i hastal klar n cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2008 Percentage of children in 0-6 age group who were exposed to diseases/accidents in the past 6 months by sex and residence, 2008 (%) Türkiye - Turkey Hastal k/kaza türü Toplam Erkek Kad n Diseases/Accidents Total Males Females Üst solunum yolu enfeksiyonu (tonsilit, orta kulak iltihab, farenjit) Upper respiratory tract infection (Tonsillitis, middle ear infections, pharyngitis) shal - Diarrhea Kans zl k - Anemia A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems Bula c hastal klar (k zam k, suçiçe i, kabakulak vb.) Communicable diseases (Measles, varicella, mumps etc.)

25 7-14 ya grubundaki çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i sorun/hastal klar n cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2008 Percentage of children in 7-14 age group who were exposed to health conditions/ diseases in the past 6 months by sex and residence, 2008 (%) Türkiye - Turkey Toplam Erkek Kad n Total Males Females Enfeksiyöz hastal klar - Infectious diseases A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems Göz ile ilgili sorunlar - Visual problems Beslenme ile ili kili hastal klar Diseases related with nutrition Cilt hastal klar - Skin diseases Hekim taraf ndan te his edilen hastal k/sa l k sorunlar n n cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2008 The percentage of diseases/health problems diagnosed by a medical doctor by sex and residence, 2008 [15 ya - age] (%) Türkiye - Turkey Toplam Erkek Kad n Total Males Females Bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri (bel a r s, bel f t, di er bel defektleri) Back musculoskeletal system disorders (lumbago, back hernia, other back defections) Romatizmal eklem hastal (romatoid artrit) Rheumatismal joint desease (romatoid artrit) Ülser (mide, gastrik veya oniki parmak ba rsa ülseri) Ulser (stomach, gastritit or duodenum ulser) Migren ve benzeri iddetli ba a r s Migraine and severe headache Hipertansiyon - High blood pressure (hypertension)

26 Tütün ve tütün mamulü kullanmay b rakmay planlayan bireylerin oran, 2008 Percentage of tobacco smokers who think about quitting smoking, 2008 (15 ve daha yukar ya takiler - 15 years of age or older) (%) Önümüzdeki B rakmay 12 ay içinde planl yorum ama b rakmay önümüzdeki planl yorum 12 ay de il B rakmay I am thinking I will quit planlam yorum about quitting someday, but not I am not within the next within the next interested in Bilmiyor 12 months 12 months quitting Don't know Türkiye - Turkey Erkek - Males Kad n - Females Kent - Urban Erkek - Males Kad n - Females K r - Rural Erkek - Males Kad n - Females Kaynak: Küresel Yeti kin Tütün Ara t rmas, 2008 Source: Global Adult Tobacco Survey,

27 Eğitim, Kültür Education, Culture Ö retim y l ve okul grubuna göre okulla ma oran Schooling ratio by group of schools and the education year (%) E itim seviyesi 2007/'08 (1) 2008/'09 (1) Level of educational Brüt - Gross Net - Net Brüt - Gross Net - Net lkö retim Primary education Erkek - Males Kad n - Females Orta ö retim Secondary education Erkek - Males Kad n - Females Yüksek ö retim Higher education Erkek - Males Kad n - Females Not. Y l ortas nüfus projeksiyonlar kullan lm t r. Note. The mid-year population projections were used. (1) Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi 2007 Nüfus Say m Sonuçlar na göre hesaplanm t r. Calculated according to the results of the Address Based Population Registration System 2007 Population Census. Türkiye e itim harcamalar, 2002 Education expenditures in Turkey, 2002 Toplam - Total (Milyar TL - Billion TL) GSYH içindeki pay - Share in GDP (%)

28 E itim kurumlar na göre ö renciler Enrollments by educational institutions 2007/' /'09 Okul Ö renci Okul Ö renci School Enrollment School Enrollment Toplam - Total Okul öncesi e itim - Pre-school (1) lkö retim- Primary education Genel lise - General high schools (1) Mesleki ve teknik lise Vocational and technical high schools (1) Fakülte ve yüksek okul Higher educational institutions (2) (1) Resmi ve özel okullar kapsar. Covers public and private schools. (2) Bilgiler Yüksek Ö retim Kurulu Ba kanl 'ndan al nm t r. Data are provided by the Council of Higher Education. Yüksekö retim kurumlar nda ö retim alan na göre lisans düzeyindeki ö renciler, 2008/'09 Higher educational institutions undergraduates enrollments by fields of study, 2008/'09 Ö retim alan - Education field Erkek - Males Kad n - Females Toplam - Total E itim - Education nsani bilimler, sanat - Human sciences, art Sosyal bilimler, i yönetimi, hukuk Social sciences, business, law Müspet, do al bilimler - Positive, natural sciences Mühendislik, üretim ve yap Engineering, production and construction Ziraat, ormanc l k, su ürünleri ve veterinerlik Agriculture, forestry, fishery and veterinary Sa l k, sosyal hizmetler - Health, social services Hizmetler - Services Kaynak: Yüksekö retim Kurulu, ÖSYM Source: Higher Education Council, Student Selection and Placement Center 25

29 Ö retim elemanlar n n akademik görevlerine göre say lar, 2008/'09 Number of teaching staff by academic title, 2008/'09 Erkek - Males Kad n - Females Profesör - Professor Doçent - Associate professor Yard mc doçent - Assistant professor Ö retim görevlisi - Instructor Okutman - Language instructor Uzman - Specialist Ara t rma görevlisi - Research assistant Çevirici - Translator 5 13 E itim-ö retim planlamac s Education-training planner Yurtd nda ö renim yapan özel ö renci say lar Number of private students educated abroad Erkek Kad n Erkek Kad n Males Females Males Females Lisans - Undergraduate Yüksek lisans - Master Doktora - Doctorate Kaynak: Milli E itim Bakanl, Yüksekö retim Genel Müdürlü ü Source: The Ministry of National Education, General Directorate of Higher Education Yurtd nda ö renim yapan resmi burslu ö renci say lar Number of Turkish Government sponsored students educated abroad Dil - Language Lisans - Undergraduate 8 5 Yüksek lisans - Master Doktora - Doctorate Staj - Internship 5 6 Kaynak: Milli E itim Bakanl ; Yüksekö retim Genel Müdürlü ü Source: The Ministry of National Education; General Directorate of Higher Education 26

30 Ortaö retim son s n fta okuyan ö rencilerin ÖSS sonucuna göre fakülte ve yüksekokula yerle enlerin say s According to Student Selection Examination, the percentage of students entering faculty and vocational training school from last grade in the secondary education ÖSS'ye giren ö renci say s Number of student getting selection examination Fakülte ve yüksekokula yerle en - Entering student to faculty and vocational training school Önlisans - Vocational training school Lisans - Undergraduate Aç kö retim - Open education Kaynak: ÖSYM, Ortaö retim Kurumlar na Göre 2006, 2007 ve 2008 Ö renci Seçme ve Yerle tirme S nav Sonuçlar Source: Student Selection and Placement Center, According to Secondary Education Institutions 2006, 2007 and 2008 Student Selection and Placement Center Examination Results (Bin kişi - Thousand persons) 27

31 Sinema - Cinemas Sinema salonu sayısı - Number of cinemas Gösterilen film sayısı - Number of movies Seyirci sayısı - Number of attendances Kaynak: Sinema müdürlükleri Source: Directorates of cinemas Tiyatro - Theaters 2005/' /' /'08 Tiyatro say s - Number of theaters Oynanan eser say s - Number of shows Gösterim say s - Number of performances Seyirci say s - Number of attendances Kaynak: Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü, resmi ve özel tiyatro müd. Source: General Directorate of State Theaters, directorates of official, private theaters Opera ve bale - Operas and ballets 2005/' /' /'08 Opera ve bale salonu say s Number of operas and ballets halls Oynanan eser say s - Number of shows Gösterim say s - Number of performances Seyirci say s - Number of attendances Kaynak: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of State Operas and Ballets 28

32 Kütüphane ve müze sayıları Number of library and museums Milli Kütüphane - National Library Halk kütüphaneleri - Public libraries Üniversite kütüphaneleri - University libraries Müze sayısı - Museums Etnografya - Ethnography Arkeoloji - Archaeology Genel - General Müze ve müzelere ba l halka aç k ören yeri ziyaretçileri ve gelirleri Museums and ruins under the responsibility of the museums open to the public, visitors and receipts Ziyaretçi say s - Number of visitors Müze - Museums Ören yeri - Ruins Gelir - Income (1) (YTL - TRY) Kaynak: Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Cultural Heritage and Museums (1) Giri ücreti, foto raf ve film çekim ücretleri dahildir. Admission fee and fee for taking films and photography are included. Gazete ve dergilerin yayın bölgesine göre sayısı Number of newspapers / magazines by region of publishing Gazete - Newspapers Dergi - Magazines Toplam - Total Yerel - Local Bölgesel - Regional Ulusal - National

33 Gazete ve dergilerin yayın bölgesine göre yıllık tiraj sayısı Annual circulation of newspapers / magazines by region of publishing Gazete - Newspapers Dergi - Magazines Toplam - Total Yerel - Local Bölgesel - Regional Ulusal - National Kurum türüne göre kültürel ve bilimsel faaliyet ve kat l mc say s Number of cultural and scientific activities and attendances to these activities by type of organization Faaliyet say s Kat l mc say s Kurum türü Number of activities Number of attendances (1) Type of organization Toplam - Total Bakanl k ve ba l kurum / kurulu - Ministry and affiliated organization / institution Valilik / Kaymakaml k Province / District Üniversite - University Belediye - Municipality Özel sektör - Private sector (1) Bir ki i birden fazla faaliyete kat labilmektedir. A person may be attending more than one activity. 30

34 Tourism Turizm Gelen ve giden yabanc lar Foreigners arriving and departing Gelen yabanc lar - Foreigners arriving Giden yabanc lar - Foreigners departing Gelen ve giden vatanda lar Citizens arriving and departing Gelen vatanda - Citizens arriving Giden vatanda - Citizens departing Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Public Security Seçilmi milliyetlere göre giri yapan ziyaretçiler Arriving visitors by selected nationality Almanya - Germany Rusya Fed. - Russian Fed ngiltere - United Kingdom Bulgaristan - Bulgaria Hollanda - Netherlands

35 Turizm gideri - Tourism expenditures Ki i say s - Number of persons Turizm gideri - Tourism expenditure ($) Ki i ba ortalama harcama Average expenditures per person ($) Not. Bilgiler "Vatanda Giri Anketi" sonuçlar na aittir. Note. Data cover "The Arriving Citizens Survey". Turizm harcamalar n n da l m - Distribution of expenditures tourism ($) Turizm gideri - Tourism expenditures Ki isel harcama toplam Total of individual expenses Yeme, içme - Food, beverage Konaklama - Accommodation Sa l k - Health Ula m - Transport Spor, e itim ve kültür Sports, education, culture Tur hizmetleri - Tour services Di er mal ve hizmetler Other good and services Paket tur toplam - Total of package tour Not. "Vatanda Giri Anket" çal mas na göre tahmin edilmi tir. Note. Data estimated from "Arriving Citizens Survey". 32

36 Justice, Election Adalet, Seçim Cinsiyet, ya grubu ve e itim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler Convicts received into prison by sex, age group and education level * Toplam - Total Cinsiyet - Sex Erkek - Males Kad n - Females Ya grubu - Age group E itim durumu - Education level Okuryazar olmayan - Illiterate Okuryazar olup da okul bitirmeyen Literate without any diploma lkokul - Primary school lkö retim - Primary education Ortaokul ve dengi Junior high school and equivalent Lise ve dengi - High school and equivalent Yüksek ö retim - Higher education Not. Yeni T.C.K'ya göre ceza sorumluluk ya 12 olmu tur. Note. The criminal responsibility age has been 12 years old by the T.C.L. 33

37 Suç türüne göre çocuk ceza infaz kurumuna ve e itimevine giren hükümlü çocuklar Juvenile convicts received into juvenile prison and reformatory by type of crime * Toplam - Total Öldürme - Homicide H rs zl k - Theft Irza geçmek - Rape Fiili livata - Sodomy Yaralama - Battery Gasp - Robbery Di er - Other Mahkemelerin i durumlar - Court's activities Ceza Hukuk dari Criminal Civil Administrative 2007 Gelen - Brought Karara ba lanan - Judged Gelecek y la devir Postponed until next year * Gelen - Brought Karara ba lanan - Judged Gelecek y la devir Postponed until next year

38 Mahalli dareler Seçimi sonuçlar, 2009 Results of the Local Administration Elections, 2009 Kay tl Oy kullanan Kat l m Geçerli seçmen say s seçmen oran oy say s Number of Number of Participation Number of registered voters actual voters rate (%) valid votes l genel meclisi üyeleri Provincial general council members Büyük ehir belediye ba kanl Mayor of metropolitan municipality Belediye ba kanl - Mayor Belediye meclisi üyeleri Municipal council members Milletvekili Genel Seçimi sonuçları Results of the General Election of Representatives Kayıtlı seçmen - Registered voters Oy kullanan seçmen - Actual voters Seçime katılma oranı -Participation rate (%) Geçerli oy sayısı - Number of valid votes Milletvekili sayısı -Number of representatives Erkek - Males Temsil oranı - Representation rate (%) Kadın - Females Temsil oranı - Representation rate (%)

39 İşgücü Labour Force Kurumsal olmayan nüfusun i gücü durumu, 2008 Labour force status of non-institutional population, 2008 [15 > ya - age] (Bin - Thousand) Toplam Kent K r Erkek Kad n Total Urban Rural Males Females Toplam nüfus - Total population > ya nüfus - Population 15 > age gücü - Labour force gücüne kat lma oran Labour force participation rate (%) stihdam edilenler - Employed siz - Unemployed sizlik oran - Unemployed rate (%) gücüne dahil olmayanlar Not in labour force Kaynak: TÜ K, Hanehalk gücü statistikleri Source: TurkStat, Household Labour Force Statistics 36

40 Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, 2008 Employed persons by branch of economic activities, 2008 [15 > ya - age] (Bin - Thousand) Toplam Erkek Kad n Total Males Females Toplam - Total Tar m, ormanc l k, avc l k ve bal kç l k Agriculture, forestry, hunting and fishing Madencilik ve ta ocakç l - Mining and quarrying malat sanayii - Manufacturing Elektrik, gaz ve su - Electricity, gas and water n aat ve bay nd rl k i leri - Construction Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller Wholesale and retail trade, restaurants and hotels Ula t rma, haberle me ve depolama Transportation, communication and storage Mali kurumlar, sigorta, ta nmaz mallara ait i ler ve kurumlar, yard mc i hizmetleri Finance, insurance, real estate and business services Toplum hizmetleri, sosyal ve ki isel hizmetler Community, social and personal services Kaynak: TÜ K, Hanehalk gücü statistikleri Source: TurkStat, Household Labour Force Statistics Ya grubuna göre i sizler, 2008 Unemployed persons by age groups, 2008 [15 > ya - age] (Bin - Thousand) Toplam Kent K r Erkek Kad n Total Urban Rural Males Females Toplam - Total Kaynak: TÜ K, Hanehalk gücü statistikleri Source: TurkStat, Household Labour Force Statistics 37

41 E itim durumuna göre i sizler, 2008 Unemployed persons by educational status, 2008 [15 > ya - age] (Bin - Thousand) E itim durumu (UES, 97) Toplam Erkek Kad n Educational status (ISCED, 97) Total Males Females Toplam - Total Okuryazar olmayan - Illiterate Okuryazar olup bir okul bitirmeyen Literate without any diploma lkokul - Primary school lkö retim - Primary education Orta ve dengi meslek okulu Junior high school and vocational junior high school Lise - High school Lise dengi - Vocational high school Yüksek okul ve fakülte Universities and other higher educational institutions Kaynak: TÜ K, Hanehalk gücü statistikleri Source: TurkStat, Household Labour Force Statistics 38

42 Çocuk i gücü temel göstergeleri - Basic indicators of the child labour [6-17 ya - age] (Bin ki i - Thousand person) (Ekim) (Ekim, Kas m, Aral k) (October) (October, November, December) 6-17 ya grubundaki nüfus Population between 6-17 age group stihdam (6-17 ya ) Employed (6-17 age group) Kent - Urban K r - Rural Erkek - Males Kad n - Females Tar m - Agriculture Tar m-d - Non-agriculture Ücretli veya yevmiyeli Regular or casual employee Kendi hesab na veya i veren Self employed or employer Ücretsiz aile i çisi Unpaid family worker stihdam oran (6-17 ya ) Employment rate ( 6-17 age) Kaynak: Çal an Çocuklar statistikleri, 2006 Source: Working Child Statistics,

43 Gelir, Tüketim Income, Consumption Gelire göre s ral %20'lik gruplar itibariyle gelir da l m, 2005 Income distribution by quintiles ordered by income, 2005 Hanehalk yüzdeleri Household quintiles Türkiye 1.%20 2.%20 3.%20 4.%20 5.%20 Turkey 1 st 20% 2 nd 20% 3 rd 20% 4 th 20% 5 th 20% Hanehalk say s Number of households Toplam fert say s Total number of members ya fert say s Number of members 15 years of age and over ya fert say s Number of members less than 15 years of age Çal an fert say s Number of employed members Gelir getiren fert say s Number of income recipient members Toplam hanehalk kullan labilir geliri (YTL) Total disposable income of household (TRY)

44 Hanehalkı yıllık kullanılabilir geliri, 200 Annual disposable income of household, 2005 Türkiye - Turkey Kent - Urban Kır - Rural Hanehalkı sayısı Number of households Toplam hanehalkı kullanılabilir geliri (YTL) - Total disposable income of household (TRY) Gini katsayısı - Gini coefficient Gelir elde eden hanehalk fertlerinin gelir türlerine göre y ll k kullan labilir fert gelirlerinin da l m, 2005 Yearly total disposable income of members by types of income, 2005 [15 ve daha yukar ya takiler - 15 years old aged or more are covered] (Bin YTL - Thousand TRY) Gelir türleri - Income types Toplam - Total Kent - Urban K r - Rural Toplam - Total Maa ve ücret - Wage and salary Yevmiye - Casual income Toplam müte ebbis Total entrepreneurial Tar m - Agriculture malat - Manufacturing n aat - Construction Ticaret - Trade Hizmet - Service Mülk geliri - Property income Gayrimenkul - Rental income Menkul k ymet - Securities Transfer - Transfers Devletten - From Government Yurt d ndan - From abroad Di er - Other

45 Hanehalk tüketim harcamas - Household consumption expenditure (Ayl k ortalama - Monthly average) Türkiye - Turkey Kent - Urban K r - Rural 2007 (1) Hanehalk say s (Bin) Number of households (Thousand) Hanehalk ba na ortalama tüketim harcamas (YTL) - Average consumption expenditure per household (TRY) Hanehalk say s (Bin) Number of households (Thousand) Hanehalk ba na ortalama tüketim harcamas (YTL) - Average consumption expenditure per household (TRY) (1) Yeni nüfus projeksiyonlar na göre revize edilmi tir. (1) Figures were revised according to new population projections. 42

46 Gelire göre s ral %20'lik gruplar ayr m nda hanehalk tüketim harcamas türleri, 2008, Türkiye Types of consumption expenditures of households by quintiles ordered by income, 2008, Turkey (Ayl k ortalama - Monthly average) Tüketim harcamas türü (ABTS) Types of consumption Toplam Gelir grubu (Yatay %) Income groups (Horizontal %) expenditures Total 1.%20 2.%20 3.%20 4.%20 5.%20 (COICOP) (%) 1 st 20% 2 nd 20% 3 rd 20% 4 th 20% 5 th 20% Toplam - Total G da ve alkolsüz içecekler - Food and non-alcoholic beverages Alkollü içecekler, sigara ve tütün Alcoholic beverages, cigarette and tobacco Giyim ve ayakkab Clothing and footwear Konut ve kira Housing and rent Ev e yas, ev bak m hizmetleri - House furnishing, home care services Sa l k - Health Ula t rma Transportation Haberle me Communication E lence ve kültür Entertainment, culture E itim - Education Lokanta ve oteller Restaurants and hotels Çe itli mal ve hizmetler Various goods and services

47 Yoksulluk s n r yöntemlerine göre fert yoksulluk oranlar Poverty rates according to poverty line methods Yöntemler - Methods Türkiye - Turkey Kent - Urban K r - Rural Yoksul fert oran, 2007 Percentages of poor individual, 2007 (1) (%) G da yoksullu u - Food poverty G da ve g da d yoksulluk Food and non - food poverty Ki i ba günlük 1 $ n alt Below $ 1 per capita per day (2) Ki i ba günlük 2.15 $ n alt Below $ 2.15 per capita per day (2) Ki i ba günlük 4.3 $ n alt Below $ 4.3 per capita per day (2) Göreli yoksulluk - Relative poverty (3) Yoksul fert oran, 2008 Percentages of poor individual, 2008 (%) G da yoksullu u - Food poverty G da ve g da d yoksulluk Food and non - food poverty Ki i ba günlük 1 $ n alt Below $ 1 per capita per day (2) Ki i ba günlük 2.15 $ n alt Below $ 2.15 per capita per day (2) Ki i ba günlük 4.3 $ n alt Below $ 4.3 per capita per day (2) Göreli yoksulluk - Relative poverty (3) (1) Yeni nüfus projeksiyonlar na göre revize edilmi tir. The results were revised according to new population projection. (2) 1 $ n sat nalma gücü paritesine (SGP) göre kar l olarak 2007 y l için YTL ve 2008 y l için YTL kullan lm t r. Here TRY and TRY which are the equivalent of 1 $ purchasing power parity (PPP) are used for years 2007 and 2008 respectively. (3) E de er fert ba na harcaman n medyan de erinin %50'si esas al nm t r. It's based on the 50% of equivalised median consumption expenditure. 44

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copiesmfbp Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Detaylı

TÜRK YE STAT ST K YILLI I

TÜRK YE STAT ST K YILLI I ISSN 0082-691X TÜRK YE STAT ST K YILLI I 2 04 Turkey s Statistical Yearbook T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey İçindekiler Contents

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 00 997 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER

Detaylı

BARTIN østatøstøklerø 2011 T.C. BARTIN VALøLøöø

BARTIN østatøstøklerø 2011 T.C. BARTIN VALøLøöø BARTIN STAT ST KLER 2011 T.C. BARTIN VAL L Bart n statistikleri, 2011 Yay n No: 06 ISBN: 978-605-359-914-2 leti im T.C. Bart n Valili i Tel: + (378) 227 10 43 Fax: + (378) 227 55 88 bartin@icisleri.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN 1306-8180 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 TÜİK ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems Expectations of Disabled People 2010 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of Family Social Policies

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

PUBLICATIONS OF STATE INSTITUTE of STATISTICS. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ (Environmental Statistics)

PUBLICATIONS OF STATE INSTITUTE of STATISTICS. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ (Environmental Statistics) PUBLICATIONS OF STATE INSTITUTE of STATISTICS (-) refers to the publications being continued (.) refers to the change of title From http://web.bilkent.edu.tr/mirrors/www.die.gov.tr/turkish/kutup/yayin/yayin.htm

Detaylı

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ STATE PLANNING ORGANIZATION STATISTICS

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANKARA İstatistiki veri ve

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2010 ISSN: 1301-2908 ISBN: 978-975-455-172-3 T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

National Education Statistics

National Education Statistics MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2010-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of National Education

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5"f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d ..~ "'"

~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,'a 'd ..~ ' J.C. SAGLlK BAKANllGI ~ REPUBUC OF TURKEY MINlSTRY OF HEALTH lıiiır8iiiii "'" \ ~AGL!~\ \. ıst A T~5"f~~eRp HEALTH StATISTICS~ 2()O2 \ '\. ~ \, \..~a, Planlama - ıa..,di~,yan ""ro," ""'al'ğ'..~ Plaaai..~deac:;.,.,"'a

Detaylı

2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT

2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT TÜRK YE ELEKTR K DA ITIM A.. GENEL MÜDÜRLÜ Ü TURKISH ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. GENERAL DIRECTORATE nönü Bulvar No: 27 06490 Bahçelievler/ANKARA Tel: +90 312 212 69 00-45 Faks: +90 312

Detaylı