GOLF SAHASI YATIRIMCI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOLF SAHASI YATIRIMCI KILAVUZU"

Transkript

1 GOLF SAHASI YATIRIMCI KILAVUZU

2 Türkiye nin Öncelikli Golf Sahas Bölgeleri

3 GOLF SAHASI YATIRIMCI KILAVUZU Bu k lavuzdaki aç klamalar ve tablolar, golf sahas yap m n düflünecek yat r mc lara, dikkate almalar gereken konular üzerinde genel bir fikir verebilmek amac yla haz rlanm flt r. Hiç kuflkusuz, yap lacak yat r m n yöresi, konumu, jeolojik ve topo rafik özellikleri, yerel iklim koflullar, su rezervlerinin konumlar ve kapasiteleri gibi bir dizi ayr nt ya göre, uzman bir kurulufl taraf ndan her bir golf sahas için ayr fizibilite etüdü haz rlanmas gerekir. Golf arazisi seçiminde temel koflullar Golf arazisi seçiminde arazi büyüklü ü, ulafl m kolayl, su kapasitesi, imar durumu, mikro klima, 50 y l k meteorolojik de erler, zemin kesiti, zemin e imleri, toprak kalitesi, topra n asidite oran, çevredeki tar m alanlar nda kullan lan tar m ilaçlar n n muhtemel etkileri gibi araflt r lmas gereken birçok konu vard r. Ancak bir arazinin 18 delikli bir golf sahas yap m na uygunlu u için üç temel ölçüt flunlard r: Ortalama m 2 arazi Yaz n en s cak zamanda ortalama m 3 su Ulafl labilirlik (konaklama merkezlerinden uzakl 60 km yi geçmemeli) Golf sahas tipleri Golf sahalar çok net olarak grupland r lamamaktad r. Ancak yap m ve iflletme esaslar yla ayr m yap labilmektedir. Kabul edilmifl bir norm olmamakla birlikte golfle ilgili tesisleri afla daki üç ana bafll k alt nda toplayabiliriz: Tatil yörelerindeki -Resort tipi- golf sahalar Üyelere hizmet veren kulüp golf sahalar Kamuya aç k golf sahalar Resort tipi sahalar özellikle ülkemiz gibi Akdeniz kufla nda yer alan ve k fl n doluluk problemleri yaflayan turistlik tesislerin Eylül-May s aras dönemini doldurmak, turist kalitesini yukar çekmek için planlanm flt r. Kulüp sahalar, hayat standard n n yüksek oldu u illerde sadece üyelerine golf oynama imkan veren sahalard r. Kamuya aç k golf sahalar, bu sporu yapmak isteyen ancak ekonomik geliri çok yüksek olmayan kifliler için genellikle belediyelerce yap l p iflletilen sahalard r. Özellikle flehir içinde kalan eski çöplük alanlar, flehrin orman s n rlar ve sulama havzalar bu amaçla kullan lmaktad r. Golf sahas standartlar Golf sahalar n n standartlar di er spor sahalar gibi net ölçülerle belirlenmemifltir. Her bir saha; üzerinde yap ld arazinin genel karakterlerini, mimar n çizgilerini yans t rken USGA ve Royal & Ancient Golf Club metrik normlar esas al nmaktad r. Bu esaslar dahilinde, golf sahalar 9 ve 9 un kat olan parkurlardan oluflmaktad r. 18 delikli saha, ideal golf flampiyona sahas olarak kabul edilmektedir. 18 delikli sahada genellikle 4 adet 3 vuruflluk, 4 adet 5 vuruflluk ve 10 adet 4 vuruflluk saha vard r. Toplam vurufl say s erkek golfçüler için 72 dir. Parkur toplam uzunluklar yaklafl k metre civar ndad r. 3 vuruflluk parkurlar m. 4 vuruflluk parkurlar m. 5 vuruflluk parkurlar m. dolay ndad r. Tipik bir golf sahas yat r m maliyeti Golf sahalar n n yat r m maliyetleri bir çok etkene ba l olarak de iflmekle birlikte çok genel olarak afla daki maliyetler verilebilir. Resort tipi sahalar Antalya Bölgesi 4,000,000 USD Kulüp sahalar Antalya Bölgesi 4,250,000 USD Kamuya aç k sahalar Türkiye genelinde 2,500,000 USD Ege Bölgesi 4,250,000 USD Ege Bölgesi 4,500,000 USD 3,000,000 USD Marmara Bölgesi 4,500,000 USD Marmara Bölgesi 5,000,000 USD 1

4 Golf sahalar n n bak m maliyeti 18 delikli bir golf sahas n n iflçilik, makine bak m, yak t, elektrik, sigorta, gübre, ilaç, amortisman vb. dahil y ll k bak m maliyeti, bafll ca saha tiplerine göre yaklafl k olarak flöyledir: Resort tipi sahalar Kulüp sahalar Kamuya aç k sahalar USD USD USD Tipik bir golf sahas kadrosu Yaklafl k 750 m 2 kulüp binas olan, yeterli makine ve ekipman olan 18 delikli bir golf sahas n kadrosu yaklafl k kifliden oluflmaktad r. Yat r m n geri dönüfl süresi Resort tipi golf sahalar nda yat r m n geri dönüfl süresi ortalama 4-5 y ld r. Golf kulüpleri baflar l bir üye kay t çal flmas yla daha tesis tamamlanmadan yat r m n geri alabilme imkan na sahiptir. Kamuya aç k sahalar sosyal amaçlarla yap ld için yat r m geri dönüflü birincil hedef de ildir. Ancak ak lc bir iflletmeyle bu tür bir saha 7-10 y lda yat r m n geri alabilir. Golf mimar n n önemi Kendine özgü de erler tafl yan bir arazide golf sahas yap l rken, bu niteliklerde en baflar l sonucu projenin alacak mimarlara çizdirilmesi gerekir. Örne in Avrupal golf mimarlar daha klasik bir yaklafl mla, golf parkurlar nda arazinin hatlar n yakalayacak flekilde sonuçlar almaya çal fl rlar. Bu tür çal flmalarda hafriyat daha az oldu u için ekonomik bir proje ortaya ç kar. Ancak saha esteti i yat r m n yap ld alana çok ba l d r. Amerikan tarz mimarlarsa arazinin genel konturlar n n d fl na ç karak hayal ettikleri projeyi yarat rlar. Bu tür projelerde sonuçta ortaya çok güzel görüntüler ç kmakla birlikte yat r m maliyetleri yüksektir. En ideal yaklafl m, tüm dünyada say lar ancak 100 ü bulan golf mimarlar n n çizgisini bilen bir uzman n, yat r m yap lacak araziyi en iyi hangi mimar n de erlendirebilece ine karar vermesidir. Son y llarda dünyan n en meflhur golf oyuncular isimlerini ve oyun tecrübelerini golf mimarlar yla birlefltirerek signature dizaynlar ortaya ç karmaktad r. Normal bir golf projesi USD civar ndayken signature dizaynlar USD ye ulaflmaktad r. Dünya golf piyasas nda çabuk tan nmak, golf oyuncusunun ismiyle reklam yapmak, sahaya ç k fl ücretlerini yükseltmek isteyen bir çok yat r m, signature dizaynerleri tercih etmeye bafllam flt r. Golf sahalar n n su gereksinimi Mevsimler ve havadaki rutubet oran yla yak ndan ba lant l olan golf sahalar n n su tüketimleri ülkemizde genelde Haziran-Ekim aylar aras nda yo unlafl r. stanbul da yaz n en s cak zaman nda 18 delikli bir sahada m 3 su kullan l rken bu oran Antalya için m 3 civar ndad r. Golf çimi Golf sahalar nda kullan lan çim o bölgenin mikro klimas na uygun varyetelerden seçilmektedir. Türkiye de genel olarak kuzeyde agrostis stolonifera, lolium prenne, festuca ve poa tohumlar n n varyeteleri kullan lmaktad r. Akdeniz kufla nda ise bermuda çimi kullan lmaktad r. yi bak ld sürece bir golf sahas nda onlarca y l ayn çim korunabilir. 2

5 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi Yat r ma iliflkin tesisler Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi flletme Ekipmanlar YATIRIMA L fik N TES SLER 18 delikli uluslararas standartta golf sahas 25 vurufl noktal driving range Putting green Chipping green GOLF KULÜP B NASI (yaklafl k 1000 m 2 ) 80 kiflilik restoran 60 kiflilik bar Kütüphane ve bilardo salonu 40 kiflilik erkek soyunma odas 30 kiflilik bayan soyunma odas Pro-shop Golf resepsiyon Golf head-pro odas Golf teaching-pro odas Kapal golf e itim odas Toplant odas Caddy odas Golf oyuncu çanta odas Pro-shop deposu Mutfak dari ofisler Genel depolar Personel soyunma odalar Personel dinlenme ve yemek odas Genel mahal tuvaletleri Golf araba park alan Teknik mahaller BAKIM MAK NELER Adet Elle itilen green kesme makinesi 4 Elle itilen tee kesme makinesi 2 Green kesme makinesi 2 Approach ve tee kesme makinesi 1 Fairway kesme makinesi 2 Rough kesme makinesi 2 Green aeratörü 1 Fairway aeratörü 1 Genel hizmet arac 2 Top dresser 1 laçlama sprayeri 1 Gübre at c 1 Green - keeper arac 2 Sulama teknisyen arac 1 Hower trimmer 4 Elle gübre at c 4 Drop seeder 1 Sod cutter 1 Bunker rake 1 Turf traktör ve römorkör 1 Traktöre ba lanan verticut 1 Biley makinesi 1 BAKIM B NASI - Portatif (yaklafl k 800 m 2 ) Green-keeper ofisi Sulama sistemi merkezi Bak m makineleri park alan Teknik servis Mekanik deposu Sulama deposu Tohum, gübre ve kimyasallar deposu Mazot ve benzin tanklar, pompalar Di er teknik mahaller D ER ÜN TELER Pompa istasyonu Saha tuvaletleri Su engeli geçifl köprüleri 3

6 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - Yat r m Maliyet Tablosu flin Tan m Birim Miktar B.Fiyat (USD) Maliyet (USD) Toplam (USD) 1 PROJE GEL fit RME 1.1 Proje bedeli ad , , Proje dan flmanl k hizmetleri ad , , ARAZ DE ÖN ÇALIfiMALAR 2.1 fiantiye kurulumu ad. 1 50, , Harita ve topografya hizmetleri ad. 1 20, , Su, toprak, hava vs. analizler ad. 1 5, , Arazide iflaretleme ad. 1 5, , Çal ve a aç temizli i ad. 1 35, , A aç sökülmesi ve nakli ad. 1 45, , laçlama ad. 1 5, , HAFR YAT 3.1 Sirkülasyon yollar n n aç lmas mt. 3, , Üst topra n s yr lmas m 3 40, , Kaz ve dolgu, nakliye dahil m 3 220, , Fine shaping gün , Üst topra n tekrar serilmesi m 3 40, , Yol stabilizasyon m 3 10, , GOLF SAHASI NfiASI 4.1 Green lerin yap lmas (18+1 * 600 m 2 ) m 3 12, , Surround ve aproach'lar n yap lmas m 3 16, , Tee'lerin yap lmas (18*4+DR) m 3 9, , Bunker'lar n yap lmas m 3 10, , Fair-way'lerin yap lmas m 3 300, , DRENAJLAR 5.1 Genel drenaj sisteminin kurulmas 175, (Ya mur, yüzey, yüzey alt ) 6. GÖLLER 6.1 Ana sulama rezervi m 3 20, , Estetik göller m 3 10, , Göl izolasyonu (membran) m 3 40, , SULAMA S STEM 7.1 thal sulama malzemesi ad , , thal sulama iflletim sistemi ad. 1 45, , thal sinyal kablolar mt. 1 10, , thal fittingler ad. 1 40, , Yerli PVC ve PE borular mt. 45, , Yerli elektrik kablosu mt. 125, , , , , , , ,

7 flin Tan m Birim Miktar B.Fiyat (USD) Maliyet (USD) Toplam/USD 7.7 Sulama sistemi kanal kaz s açma/kapama mt. 45, , Montaj iflçili i ad. 1 60, , thal pompa istasyonu ~400 m 3 /h ad. 1 80, , thal filitreler ad. 2 10, , thal göl havaland rma pompalar ad. 4 4, , Yerli pompalar ad. 4 2, , Ç MLEME 8.1 Ithal çim tohumu / sprig kg/bh 40, , Ithal turf (green'ler için) 380 lt pk. 2, , Ithal gübre kg. 20, , Yerli gübre kg. 10, , Yerli herbisit, fungisit, insektisit muh. 1 7, , Nursery ve fidanl k yap lmas ad. 1 20, , flçilik m 2 350, , YOLLAR 9.1 Golf arabalar ve bak m makineleri için mt. 2, , B NALAR 10.1 Bak m makinelar ve green - keeper binas m , Pompa istasyonu m , Driving range pergolas m , Driving range tee'leri için beton zemin m Driving range çiti mt , Portatif tuvalet ad , PEYSAJ 11.1 Genel peysaj ad. 1 50, , filetme EK PMANLARI 12.1 Golf sahas bak m makineleri muh , , Golf arabalar ad. 40 5, , Golf saha tefrifli muh 1 70, , Golf oyun ekipmanlar, kiral k muh 1 30, , , , , , , , Görünmeyen giderler 250, Golf kulüp binas, tefrifl dahil m 2 1, , , ,542,

8 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - fl Makineleri Çal flma Program Bak m makineleri Adet fl program na göre bafllang ç aylar fl program na göre bitifl aylar Dozer D Dozer D Dozer D 4 oynar b çak Grayder Ekskavatör Kepçe Bekolu traktör JCB Traktör + Römork x 4 Arazi arac Damperli kamyon Tafl toplama makinesi Toprak kar flt rma mikseri Çim ekme makinesi Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - fl Ak fl Program Yap lacak ifller / Ay Proje haz rl klar Arazi ön çal flmalar A aç temizli i ve nakli Sirkülasyon yollar n n aç lmas Üst topra n s yr lmas Hafriyat Shaping Sulama sistemi Üst topra n serilmesi Çim ekim yüzeyinin oluflturulmas Çimleme Aç l fl öncesi bak m Bak m binas Kulüp binas Otel nflaat 6

9 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - 5 Y ll k Özet Gelir - Gider Tablosu Dönem Gelir Gider Vergi Öncesi Kar (USD) 1. Y l 3,148, ,251, ,897, Y l 3,254, ,280, ,974, Y l 3,361, ,309, ,051, Y l 3,467, ,338, ,128, Y l 3,538, , ,179, Toplam 16,770, ,537, ,232, Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - Kapasite Kullan m Tahmini Ay Gün Max. Oyuncu Kapasitesi Round Kapasitesi Gerçekleflen Doluluk % Oyuncu Gerçekleflen Round Ocak , % 42 1,302 fiubat , % 132 3,696 Mart , % 184 5,704 Nisan , % 200 6,000 May s , % 135 4,185 Haziran , % 73 2,175 Temmuz , % 56 1,730 A ustos , % 56 1,730 Eylül , % 75 2,250 Ekim , % 224 6,944 Kas m , % 208 6,240 Aral k , % 96 2,976 TOPLAM 3,170 96,510 48% 44,932 Kapasite hesaplar yap l rken dikkat edilen hususlar; Kapasite kullan m hesab yap l rken al nan temel gösterge gün fl d r. Ayr ca Antalya bölgesinde k fl n ya an yo un ya mur ve bermuda çiminin dormant a girmesiyle yap lan overseeding, doluluk oranlar n yüksek golf sezonunda negatif etkilemektedir. Christmas ve y l bafl sebebiyle yüksek sezonda golf doluluklar yine kesintiye u ramaktad r. Yaz döneminde hava s caklar n n afl r yüksek olmas ve golf amaçl seyahatlerin durmas sebebiyle, kapasite kullan m minimuma inmektedir. 7

10 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y ll k Plan - 1. Y l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 44, ,225, Driving range sepet 44, , Kiral k ekipman set 1, ,020,00 Golf arabas round 2, , Trolley round 26, , Elektrikli trolley round 1, , Golf dükkan sat fllar parça 44, , Yiyecek & içecek kuver 44, , Gelirler Toplam 3,148, Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Golf sahas bak m delik 18 20, , Driving range, putting greens averaj 1 25, , Kiral k ekipman cirodan 16, % 3, Golf arabas round 2, , Trolley round 26, , Elektrikli trolley round 1, , Golf dükkan sat fllar cirodan 267, % 133, Yiyecek & içecek cirodan 311, % 62, flletme giderleri T. cirodan 3,148, % 220, Sat fl ve pazarlama T. cirodan 3,148, % 94, Genel giderler T. cirodan 3,148, % 314, Giderler Toplam 1,251, y l Brüt Kar 1,897,354.00

11 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y ll k Plan - 2. Y l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 46, ,300, Driving range sepet 46, , Kiral k ekipman set 1, ,560,00 Golf arabas round , Trolley round 27, , Elektrikli trolley round 1, , Golf dükkan sat fllar parça 46, , Yiyecek & içecek kuver 46, , Gelirler Toplam 3,254, Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Golf sahas bak m delik 18 20, , Driving range, putting greens averaj 1 25, , Kiral k ekipman cirodan 16, % 3, Golf arabas round , Trolley round 27, ,600 Elektrikli trolley round 1, , Golf dükkan sat fllar cirodan % 138, Yiyecek & içecek cirodan 322, % 64, flletme giderleri T. cirodan 3,254, % 227, Sat fl ve pazarlama T. cirodan 3,254, % 97, Genel giderler T.cirodan 3,254, % 325, Giderler Toplam 1,280, y l Brüt Kar 1,974,

12 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y ll k Plan - 3. Y l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 47, ,375, Driving range sepet 47, , Kiral k ekipman set 1, ,100,00 Golf arabas round 2, , Trolley round 28, , Elektrikli trolley round 1, , Golf dükkan sat fllar parça 47, , Yiyecek & içecek kuver 47, , Gelirler Toplam 3,361, Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Golf sahas bak m delik 18 20, , Driving range, putting greens averaj 1 25, , Kiral k ekipman cirodan 17, % 3, Golf arabas round 2, , Trolley round 28, , Elektrikli trolley round 1, , Golf dükkan sat fllar cirodan % 142, Yiyecek & içecek cirodan 332, % 66, flletme giderleri T. cirodan 3,361, % 235, Sat fl ve pazarlama T. cirodan 3,361, % 100, Genel giderler T.cirodan 3,361, % 336, Giderler Toplam 1,309, y l Brüt Kar 2,051,560.00

13 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y ll k Plan - 4. Y l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 49, ,450, Driving range sepet 49, , Kiral k ekipman set 1, , Golf arabas round 2, , Trolley round 29, , Elektrikli trolley round 1, , Golf dükkan sat fllar parça 49, , Yiyecek & içecek kuver 49, , Gelirler Toplam 3,467, Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Golf sahas bak m delik 18 20, , Driving range, putting greens averaj 1 25, , Kiral k ekipman cirodan 17, % 3, Golf arabas round , Trolley round 29, , Elektrikli trolley round 1, , Golf dükkan sat fllar cirodan % 147, Yiyecek & içecek cirodan 343, % 68, flletme giderleri T. cirodan 3,467, % 242, Sat fl ve pazarlama T. cirodan 3,467, % 104, Genel giderler T.cirodan 3,467, % 346, Giderler Toplam 1,338, y l Brüt Kar 2,128,

14 Resort Tipi Golf Sahas / Antalya Bölgesi - Gelir-Gider Tablosu 5 Y ll k Plan - 5. Y l Gelir Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Green fee round 50, ,500, Driving range sepet 50, , Kiral k ekipman set 1, ,000,00 Golf arabas round 3, , Trolley round 30, , Elektrikli trolley round 2, , Golf dükkan sat fllar parça 50, , Yiyecek & içecek kuver 50, , Gelirler Toplam 3,538, Gider Birim Miktar Fiyat (USD) Tutar (USD) Golf sahas bak m delik 18 20, , Driving range, putting greens averaj 1 25, , Kiral k ekipman cirodan 18, % 3, Golf arabas round 3, , Trolley round 30, , Elektrikli trolley round 2, , Golf dükkan sat fllar cirodan 300, % 150, Yiyecek & içecek cirodan 350, % 70,00.00 flletme giderleri T. cirodan 3,538, % 247, Sat fl ve pazarlama T. cirodan 3,538, % 106, Genel giderler T.cirodan 3,538, % 353, Giderler Toplam 1,358, y l Brüt Kar 2,179,800.00

15