EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL"

Transkript

1 EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n n köklü ve epey eski geçmifline karfl l k, ülkemizde bu alanda Belediyeler Bankas 'n n kurulmas 1933 y l nda gerçekleflmifltir. Banka 1945 y l na kadar baflar l faaliyetlerde bulunmufl ve bu y lda bankan n faaliyet kapsam na il özel idareleri ve köylerin de dahil edilmesi amac yla, söz konusu y lda ller Bankas ad yla yeniden yap land r lm flt r. 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n n köklü ve epey eski geçmifline karfl l k, ülkemizde bu alanda Belediyeler Bankas 'n n kurulmas 1933 y l nda gerçekleflmifltir. Banka 1945 y l na kadar baflar l faaliyetlerde bulunmufl ve bu y lda bankan n faaliyet kapsam na il özel idareleri ve köylerin de dahil edilmesi amac yla, söz konusu y lda ller Bankas ad yla yeniden yap - land r lm flt r y l nda kabul edilen 6107 say l ller Bankas Anonim fiirketi Hakk nda Kanun ile Bankan n yap s Buna göre ller Bankas yerine, anonim flirket statüsünde ller Bankas Anonim fiirketi unvan yla bir kalk nma ve yat r m bankas kurulmufltur. Bankan n k salt lm fl unvan ise lbank olmufltur. 2- Ünite 10, Sayfa 135 deki metin afla daki flekilde YEREL YÖNET MLER N LLER BANKASI LE OLAN L fik LER Yerci yönetimlerin çok yak n iliflkide bulundu u, deyim yerindeyse yerel yönetimlerin bankas olan ller Bankas 'n, k saca tan tmakta ve ifllevleri hakk nda bilgi vermekte yarar vard r. ller Bankas, 1933 y l nda ç kar lan bir kanunla kurulan Belediyeler Bankas n n bir devam olarak, 1945 y - l nda 4759 Say l Kanunla kurulmufltur. Belediyelerin yan nda, il özel idarelerini ve köyleri kapsam na alarak yeniden örgütlenen bir kurulufltur, iller Bankas 'n n temel amac, yerel yönetimlerin ve bu yönetimlerin kuracaklar birliklerle ad geçen yönetimlere ba l, tüzel kiflili i haiz olan veya olmayan katma bütçeli idare ve kurumlar n finansman sorunlar na yard mc olmak ve imar iflleriyle u raflmakt r. Kendi kanununa ve özel hukuk hükümlerine ba l, tüzel kiflili e sahip, kendine özgü bir bankad r. ller Bankas 'n n Sermayesi ller Bankas 'n n sermayesi 3 milyar YTL. olup afla daki kaynaklardan karfl lanmaktad r (Bu sermaye Bakanlar Kurulu karar ile befl misline kadar artt r labilir.): I özel idareleriyle, belediyelerin y ll k gelirleri has lat n n %5'i. (Bütçeden yap lan yard mlarla her türlü istikraz ve ba fllar y ll k gelir kavram n n kapsam d Ünite 10, Sayfa 135 deki metin afla daki flekilde YEREL YÖNET MLER N LLER BANKASI LE OLAN L fik LER Yerel yönetimlerin çok yak n iliflkide bulundu u, deyim yerindeyse yerel yönetimlerin bankas olan ller Bankas n, k saca tan tmakta ve ifllevleri hakk nda bilgi vermekte yarar vard r y l nda ç kar lan bir kanunla kurulan Belediyeler Bankas 'n n bir devam olan ller Bankas, belediyelerin yan nda, il özel idarelerini ve köyleri kapsam na alarak yeniden örgütlenen bir kurulufl olarak 1945 y - l nda 4759 Say l Kanunla kurulmufltur. ller Bankas 8 fiubat 2011 tarihinde yürürlü e giren 6107 say l ller Bankas Anonim fiirketi Hakk nda Kanun ile yerini lbank a b rakm flt r. lbank, ller Bankas Anonim fiirketi unvan yla özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiflili e sahip, anonim flirket statüsünde kurulan kalk nma ve yat r m bankas n n k salt lm fl unvan d r. lbank n merkezi Ankara dad r ve ilgili oldu u bakanl k, Bay nd rl k ve skân Bakanl d r. ller Bankas n n Ortakl k Yap s ve Sermayesi Bankan n ortaklar il özel idareleri ve belediyelerdir. Banka, genel kurul taraf ndan onanan bilançoya göre ortaya ç kan safi kâr n yüzde ellibirini; il özel idareleri taraf ndan yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyap hizmetlerinin finansman ; nüfusu in

2 fl nda kalmaktad r. Ayr ca, Hazine taraf ndan tahsil olunarak, ller Bankas arac l ile belediyelere ve il özel idarelerine da t lan vergi paylar sürekli gelir niteli inde olmas na ra men, içiflleri Bakanl nca ba fl niteli inde say lm fl ve ortakl k paylar hesab n n d fl nda tutulmufltur.), I özel idareleriyle, belediyelere ba l tüzel kiflili i haiz olan veya olmayan, katma bütçeli idare ve kurumlar n ve birliklerin ba l bulunduklar idare bütçelerine intikal etmeyen gelirlerinden vergisi ç kt ktan sonra kalan safi kazançlar n n % 5'i, Bankan n y ll k saf kazanc ndan, köy idareleri sermaye pay olarak ayr lacak % 30'lar, Bütçeden veya herhangi bir yerden yap lacak her türlü yard mlar, Belli bir tahsis yeri gösterilmeksizin veya sermayeye kat lmak üzere yap lacak ba fllar, Özel kanunlarla banka sermayesine eklenmek üzere sa lanacak yard mlar. ller Bankas 'n n fllevleri Belediyeler, il özel idareleri ve köyler, yerel yönetimlerin kuracaklar birlikler, yerel yönetimlere ba l tüzel kiflili i haiz olan veya olmayan katma bütçeli idare ve kurumlar, esas itibariyle tiler Bankas 'n n çal flmalar ndan yararlanacak birimlerdir, ller Bankas 'n n ifllevlerini bir baflka deyiflle çal flma konular n flu flekilde grupland rabiliriz. alt nda olan belediyelerin harita, imar plan, içme suyu, at k su, kat at k, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyap projelerinin finansman ile nüfusu in alt nda olan belediyelerin an lan projelerinin ayr ca yap m n n finansman nda hibe olarak kullan r. Bu uygulanmaya iliflkin usul ve esaslar yönetim kurulunca ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. Bankan n sermayesi (dokuz milyar) Türk Liras d r. Bu sermaye Bakanlar Kurulu karar ile befl kat na kadar art r labilir. Sermaye tavan na ulafl ncaya kadar bankan n ödenmifl sermayesine afla daki kaynaklar eklenir; tarihli ve 5779 say l l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk nda Kanuna göre her ay Maliye Bakanl ve ller Bankas taraf ndan da t lacak vergi gelirleri paylar n n toplam üzerinden ayl k olarak yüzde iki oran nda kesilecek miktarlar. Bankan n vergi ve di er yasal yükümlülükler düflüldükten sonraki y ll k safi kâr ndan yüzde otuz oran nda ayr lacak pay. Di er mevzuat hükümleri ile banka sermayesine aktar lmas uygun görülen paralar ile sermayeye eklenmek üzere yap lacak her türlü yard m ve ba fllar. ller Bankas n n fllevleri ller Bankas Anonim fiirketi nin amac ; il özel idareleri, belediyeler ve ba l kurulufllar ile münhas ran bunlar n üye olduklar mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyac n karfl lamak, bu idarelerin s n rlar içinde yaflayan halk n mahalli müflterek hizmetlerine iliflkin projeler gelifltirmek, bu idarelere dan flmanl k hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyap ifllerinin yap lmas na yard mc olmak ve her türlü kalk nma ve yat r m bankac l ifllevlerini yerine getirmektir. lbank n ifllevlerini bir baflka deyiflle çal flma konular n flu flekilde grupland rabiliriz. 3- Ünite 10, Sayfa 136 daki metin afla daki flekilde Kredi Sa lama ller Bankas, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin ve bunlar n kuracaklar birliklerin, bu idarelere ba l, tüzel kiflili i olan, olmayan katma bütçeli idare ve kurumlar n yapacaklar yerel kamu hizmetleri ile ilgili tesisleri, yap lar ve öteki iflleri meydana getirebilmelerini kolaylaflt rmak; flehir, kasaba ve köylerin kurulufl ve imar yolundaki plân ve programlar n gerçeklefltirilmesini desteklemek amac yla, yerel yönetimlere Tüzü ünde yaz l koflullara göre krediler sa lamakla yükümlüdür. 3- Ünite 10, Sayfa 136 daki metin afla daki flekilde Kredi Sa lama lbank ortaklar na k sa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir. Yurt içi ve yurt d - fl finansman kurumlar yla iflbirli i yapabilir, bunlar n kat ld ulusal ve uluslararas kurulufllara üye olabilir. Yurt içi ve yurt d fl finansman kurulufllar ile para ve sermaye piyasalar ndan ve her türlü fonlardan kaynak sa layabilir. Önceki y llarda kredi hizmetleri, genellikle bütçe y l içinde belediyelere verilen k sa vadeli avanslar fleklin- 2

3 ller Bankas n n kuruldu u y llarda kredi hizmetleri, genellikle bütçe y l içinde belediyelere verilen k sa vadeli avanslar fleklinde yürütülmüfltü. Belediyeler aç s ndan bir tür dalgal borç niteli indeki bu avanslar n amac, bütçe y l içindeki gelir gider dengesizli ini gidermek idi. Ancak, zamanla avans verme fonksiyonu geri plâna itilmifl ve ller Bankas n n kredi sa lama görevi sadece uzun süreli krediler için hüküm ifade eder duruma gelmifltir. Uzun süreli kredilerin koflullan da oldukça k s tlay c d r. Örne in, kredi alabilmek için yerel yönetimlerin paray harcayaca flin kesin projesinin olmas, Bankan n çal flma alan na girmesi ve plânda yeri bulunmas gerekmektedir. Yerel yönetim biriminin borçlanma kapasitesi de, ayr ca dikkate al nmaktad r. Örne in, yerel yönetim biriminin ortakl k pay n n ayr lmas na esas olan son bütçesindeki adi gelirlerinin en çok % 15'i oran nda ve gelirlerine göre 2-25 y l süreli kredi verilmektedir. Yerel yönetim biriminin ödemesi gereken borçlar n ödeyip ödemedi ine de bak lmaktad r. Özellikle belediyeler, k s tl borçlanma olanaklar ndan, vergi gelirlerinden alacaklar paylardan borçlar na karfl l k kesinti yap lmas ndan ve belediyelere farkl uygulama yap lmas ndan flikayet etmektedirler. Teknik Yard m ller Bankas n n teknik yard m ifllevine giren hizmetlerinin bafll calar flunlard r: Yerel yönetimlere ve istemleri üzerine onlara ba l kurumlara harita, plân, etüd ve proje yapmak ya da yapt rmak, bunlar n meydana getirecekleri tesis ve yap lardan mahallince yapt r lmas na imkân bulunmayan ya da toplu olarak yapt r lmas nda yarar bulunanlar, y ll k yat r m programlar çinde gerçeklefltirmek, Yerel yönetimlere ve onlara ba l kurumlara gerekli olacak makine, âlet ve edevat, olanaklar çerçevesinde bu birimlere satmak ya da kiralamak, Bankadan al nan kredilerle yap lan ifllerin fenni gözetimi ve denetimini, istem ve imkânlara göre - Bay nd rl k Bakanl 'n n yetki alan na girenler hariç olmak kayd yla -üzerine almak, Görevlerini yerine getirebilmek için, her türlü araç ve malzemeyi sa lamak, bu ifller için gerekli tesisleri do rudan do ruya veya ortakl klarla gerçeklefltirmek, bu konuda yap lacak ifllere gerekli görülürse ortakl k etmek, Yerel yönetimlerin ve onlara ba l kurumlar n, tafl n r ve tafl nmaz mallar n, istemleri halinde sigorta ettirmek. Baz büyükflehir ve ilçe belediyeleri hariç olmak üzere, belediyelerin ço u teknik alanda bilgi, personel ve de yürütülmüfltü. Belediyeler aç s ndan bir tür dalgal borç niteli indeki bu avanslar n amac, bütçe y l içindeki gelir gider dengesizli ini gidermek idi. Ancak, zamanla avans verme fonksiyonu geri plâna itilmifl ve kredi sa lama görevi sadece uzun süreli krediler için hüküm ifade eder duruma gelmifltir. Uzun süreli kredilerin koflullar da oldukça k s tlay c d r. Örne in, kredi alabilmek için yerel yönetimlerin paray harcayaca iflin kesin projesinin olmas, Bankan n çal flma alan na girmesi ve plânda yeri bulunmas gerekmektedir. Yerel yönetim biriminin borçlanma kapasitesi de, ayr ca dikkate al nmaktad r. Örne in, yerel yönetim biriminin ortakl k pay n n ayr lmas na esas olan son bütçesindeki adi gelirlerinin en çok % 15'i oran nda ve gelirlerine göre 2-25 y l süreli kredi verilmektedir. Yerel yönetim biriminin ödemesi gereken borçlar n ödeyip ödemedi ine de bak lmaktad r. Özellikle belediyeler, k s tl borçlanma olanaklar ndan, vergi gelirlerinden alacaklar paylardan borçlar na karfl l k kesinti yap lmas ndan ve belediyelere farkl uygulama yap lmas ndan flikayet etmektedirler. Teknik Yard m lbank faaliyetleri konusunda araflt rma, proje gelifltirme ve dan flmanl k hizmeti yapabilir veya yapt rabilir, teknik yard m verebilir. Bankan n öncülü ünde flirket kurabilir ve devredebilir. Sigorta acenteli i yapabilir. Gerekli izinleri almak kayd yla yurtiçinde ve yurtd fl nda flube ve temsilcilik açabilir. Amac n n gerçekleflmesine yard mc olacak her türlü kalk nma ve yat r m bankac l ifllemlerini yapar. ller Bankas 'n n teknik yard m ifllevine giren hizmetlerinin bafll calar flunlard r; Yerel yönetimlere ve istemleri üzerine onlara ba l kurumlara harita, plân, etüd ve proje yapmak yada yapt rmak, bunlar n meydana getirecekleri tesis ve yap lardan mahallince yapt r lmas na imkân bulunmayan yada toplu olarak yapt r lmas nda yarar bulunanlar, y ll k yat r m programlar içinde gerçeklefltirmek, Yerel yönetimlere ve onlara ba l kurumlara gerekli olacak makine, âlet ve edevat, olanaklar çerçevesinde bu birimlere satmak yada kiralamak, Bankadan al nan kredilerle yap lan ifllerin fenni gözetimi ve denetimini, istem ve imkânlara göre - Bay nd rl k Bakanl 'n n yetki alan na girenler hariç olmak kayd yla - üzerine almak, Görevlerini yerine getirebilmek için, her türlü araç ve malzemeyi sa lamak, bu ifller için gerekli tesisleri do rudan do ruya veya ortakl klarla gerçeklefltirmek, bu konuda yap lacak ifllere gerekli görülürse ortakl k etmek, 3

4 araç-gereç yetersizlikleri ile karfl karfl yad r. Bu nedenle ller Bankas, belediyelerin teknik yetersizliklerini gidermeye yönelik yard mlar gücü oran nda yapmaktad r. Bu amaçla, flehir ve kasabalar n içme suyu ve projelerinin haz rlanmas ve tesislerinin yap lmas, kanalizasyon, su sondajlar n n yap lmas, derin kuyular n aç lmas gibi hizmetler uygulamada en çok görülenlerdir. Yerel yönetimlerin ve onlara ba l kurumlar n, tafl n r ve tafl nmaz mallar n, istemleri halinde sigorta ettirmek, Baz büyükflehir ve ilçe belediyeleri hariç olmak üzere, belediyelerin ço u teknik alanda bilgi, personel ve araç-gereç yetersizlikleri ile karfl karfl yad r. Bu nedenle ller Bankas, belediyelerin teknik yetersizliklerini gidermeye yönelik yard mlar gücü oran nda yapmaktad r. Bu amaçla, flehir ve kasabalar n içme suyu projelerinin haz rlanmas ve tesislerinin yap lmas, kanalizasyon projelerinin haz rlanmas ve tesislerinin yap lmas, su sondajlar yap p, derin kuyular n aç lmas gibi hizmetler uygulamada en çok görülenlerdir. 4- Ünite 10, Sayfa 137 deki metin afla daki flekilde Paylar n Da t lmas nda Arac l k Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam üzerinden belediyelere ve il özel idarelerine da t lmakta olan paylar iller Bankas arac l ile gerçeklefltirilmektedir. Bu yöntemle, merkezi yönetim binlerce yerel yönetim birimi karfl s nda sadece ller Bankas 'n muhatap görmektedir. Da t m ifli banka taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Ancak, ller Bankas 'n n, yerel yönetimlerin ortakl k paylar n ve borç taksitlerini, kendilerine düflen paylardan kaynakta kesmekte ve yerel yönetimlere kalan miktar göndermektedir. Bu ifllem de, yerel yönetimlerin parasal s k nt lar ndan biri olmaktad r. Yerel yönetimler, yükümlülüklerini nas l olsa yerine getirmek zorundad rlar. Ancak, gelir-gider dengesinde ve nakit ak fl n n düzenlenmesinde zaman faktörünün önemli oldu u aç kt r. 4- Ünite 10, Sayfa 137 deki metin afla daki flekilde Paylar n Da t lmas nda Arac l k Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam üzerinden belediyelere ve il özel idarelerine da t lmakta olan paylar lbank arac l ile gerçeklefltirilmektedir. Bu yöntemle, merkezi yönetim binlerce yerel yönetim birimi karfl s nda sadece lbank muhatap görmektedir. Da t m ifli Banka taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Ancak, lbank, yerel yönetimlerin ortakl k paylar n ve borç taksitlerini, kendilerine düflen paylardan kaynakta kesmekte ve yerel yönetimlere kalan miktar göndermektedir. Bu ifllem de, yerel yönetimlerin parasal s k nt lar ndan biri olmaktad r. Yerel yönetimler, yükümlülüklerini nas l olsa yerine getirmek zorundad rlar. Ancak, gelir-gider dengesinde ve nakit ak fl n n düzenlenmesinde zaman faktörünün önemli oldu u aç kt r. 5- Ünite 10, Sayfa 138 deki Özet k sm ndaki metin afla daki flekilde Amaç 3 ller Bankas 'n n yerel yönetimlerle ne gibi iliflkileri vard r? 1933 y l nda kurulan Belediyeler Bankas 1945 y l nda kald r larak, yerine bütün yerel yönetimlere hizmet verecek flekilde, ller Bankas ad ile yeni bir banka kurulmufltur. ller Bankas, yerel yönetimlere ve bu birimlerin kuracaklar birliklere, Banka Tüzü ünde yaz - l koflullara göre kredi sa lamakla yükümlüdür. Verilen kredi, yerel yönetimin son bütçesindeki adi gelirlerin en çok % 15'i oran nda ve gelirlerine göre 2-25 y l süreli uygulanmaklad r. ller Bankas kredi ifllevinin yan s ra, yerel yönetimlere çeflitli teknik yard mlarda da bulunmaklad r. Örne in; harita, plân, etüd ve pro- 5- Ünite 10, Sayfa 138 deki Özet k sm ndaki metin afla daki flekilde Amaç 3 ller Bankas n n yerel yönetimlerle ne gibi iliflkileri vard r? 1933 y l nda kurulan Belediyeler Bankas 1945 y l nda kald r larak, yerine bütün yerel yönetimlere hizmet verecek flekilde, ller Bankas ad ile kuruldu y - l nda kabul edilen 6107 say l ller Bankas Anonim fiirketi Hakk nda Kanun ile Bankan n yap s de ifltirilerek yerine, anonim flirket statüsünde ller Bankas Anonim fiirketi unvan yla bir kalk nma ve yat r m bankas kurulmufltur. Bankan n k salt lm fl unvan ise lbank olmufltur. lbank ortaklar na k sa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir. Yurt içi ve yurt d fl finansman kurumlar yla iflbirli i yapabilir, 4

5 je yap m, çeflitli makine, araç ve gereci satmak ya ela kiralamak gibi hizmetleri yerine getirmektedir. Ayr - ca, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam üzerinden belediyelere ve il özel idarelerine da t lmakta olan paylar n, da l m n da ller Bankas gerçeklefltirmektedir. bunlar n kat ld ulusal ve uluslararas kurulufllara üye olabilir. Yurt içi ve yurt d fl finansman kurulufllar ile para ve sermaye piyasalar ndan ve her türlü fonlardan kaynak sa layabilir. lbank faaliyetleri konusunda araflt rma, proje gelifltirme ve dan flmanl k hizmeti yapabilir veya yapt rabilir, teknik yard m verebilir. Bankan n öncülü ünde flirket kurabilir ve devredebilir. Sigorta acenteli i yapabilir. Gerekli izinleri almak kayd yla yurtiçinde ve yurtd fl nda flube ve temsilcilik açabilir. Amac n n gerçekleflmesine yard mc olacak her türlü kalk nma ve yat r m bankac l ifllemlerini yapar. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam üzerinden belediyelere ve il özel idarelerine da t lmakta olan paylar lbank arac l ile gerçeklefltirilmektedir. 6- Ünite 10, Sayfa 139 daki Kendimizi S nayal m k sm n n 3. sorusunun c fl kk afla daki flekilde c. ller Bankas 6- Ünite 10, Sayfa 139 daki Kendimizi S nayal m k sm n n 3. sorusunun c fl kk afla daki flekilde c. lbank 7- Ünite 10, Sayfa 139 daki Kendimizi S nayal m k sm n n 5. sorusu afla daki flekilde 5. l özel idareleri ile belediyelerin y ll k gelirleri has latlar ndan ller Bankas sermayesi için ayr lan pay yüzde kaçt r? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e Ünite 10, Sayfa 139 daki Kendimizi S nayal m k sm n n 5. sorusu afla daki flekilde 5. Maliye Bakanl ve lbank taraf ndan da t lacak vergi gelirleri paylar n n toplam üzerinden lbank n sermayesine eklenmek üzerine ayl k olarak ayr lan pay yüzde kaçt r? a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 e Ünite 11, Sayfa 167 deki Genel Bütçe Vergi Gelirleri Üzerinden Ayr lan Pay k sm ndaki 6. paragraftaki metin afla daki flekilde Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam üzerinden, il özel idareleri ve belediyeler ad na ayl k olarak ayr lacak tutardan, yap lacak kesintilerin toplam, hiçbir flekilde ayr lan tutarlar n toplam n n yüzde 40' n aflamaz. 8- Ünite 11, Sayfa 167 deki Genel Bütçe Vergi Gelirleri Üzerinden Ayr lan Pay k sm ndaki 6. paragraftaki metin afla daki flekilde l özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere ba l kurulufllar n ve bunlara ait tüzel kiflilerin borçlar ndan tarihinden önce do mufl olanlar için yap - lacak kesintilerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplam üzerinden, il özel idareleri ve belediyeler ad - na ayl k olarak ayr lacak tutara oran, yüzde 40' aflamaz. Yap lacak kesintilerin oranlar n, kesinti ve mahsup ifllemlerine iliflkin di er usul ve esaslar belirlemeye, Hazine Müsteflarl n n ba l oldu u Bakan n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 5

6 9- Ünite 11, Sayfa 170 teki Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Alan k sm ndaki metin afla daki flekilde Belediye, kentin geliflimine uygun olarak eskiyen kent k s mlar n yeniden infla ve restore etmek; konut alanlar, sanayi ve ticaret alanlar, teknoloji parklar ve sosyal donat lar oluflturmak, deprem riskine karfl tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amac yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayabilir. Kentsel dönüflüm ve geliflim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam say - s n n salt ço unlu unun karar ile ilân edilir. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar nda y k larak yeniden yap lacak münferit yap larda ilgili resim ve harçlar n dörtte biri al n r. Bir yerin kentsel dönüflüm ve geliflim proje alan olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan s n rlar içerisinde bulunmas ve en az elli bin metrekare olmas flartt r. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar nda bulunan yap lar n boflalt lmas, y k m ve kamulaflt rmas nda anlaflma yolu esast r. Kentsel dönüflüm ve geliflim projesi kapsam nda bulunan mülk sahipleri taraf ndan aç - lacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüflülür ve karara ba lan r. 9- Ünite 11, Sayfa 170 teki Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Alan k sm ndaki metin afla daki flekilde Belediye, belediye meclisi karar yla; konut alanlar, sanayi alanlar, ticaret alanlar, teknoloji parklar, kamu hizmeti alanlar, rekreasyon alanlar ve her türlü sosyal donat alanlar oluflturmak, eskiyen kent k s mlar - n yeniden infla ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karfl tedbirler almak amac yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayabilir. Bir alan n kentsel dönüflüm ve geliflim alan olarak ilan edilebilmesi için yukar da say lan hususlardan birinin veya bir kaç n n gerçekleflmesi ve bu alan n belediye veya mücavir alan s n rlar içerisinde bulunmas flartt r. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullan m nda olan yerlerde kentsel dönüflüm ve geliflim proje alan ilan edilebilmesi ve uygulama yap labilmesi Bakanlar Kurulu karar na ba l d r. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alan olarak ilan edilecek alan n; üzerinde yap olan veya olmayan imarl veya imars z alanlar olmas, yap yükseklik ve yo unlu unun belirlenmesi, alan n büyüklü ünün en az 5 en çok 500 hektar aras nda olmas, etaplar halinde yap labilmesi hususlar n n takdiri münhas ran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplam 5 hektardan az olmamak kayd ile proje alan ile iliflkili birden fazla yer tek bir dönüflüm alan olarak belirlenebilir. 6

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 10967 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6107 Kabul Tarihi : 26/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/2011 Sayı : 27840 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ Mahalli İdarelerin İller Bankası İle Olan İlişkilerinin Muhasebeleştirilmesi I- GİRİŞ Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü İller Bankası, Cumhuriyet döneminde kamu yönetiminin yeniden

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4706 SAYILI HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S KANUNUNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4706 SAYILI HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S KANUNUNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA 4706 325 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org İLLER BANKASININ SERMAYE YAPISI a) İl özel idareleri ve belediyelerin, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Maliye Bakanlığından: (07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) Bilindiği üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI

SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI mali ÇÖZÜM 123 SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir 1. GENEL AÇIKLAMA : Bilindi i üzere 3218 say l Serbest Bölgeler Kanunu kapsam nda yap lan ifllemler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

H SSE SENETLER MKB DE filem

H SSE SENETLER MKB DE filem mali ÇÖZÜM 217 H SSE SENETLER MKB DE filem GÖREN filetmelerde KAR PAYI DA ITIM POL T KASI Dr. Adem ANBAR Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim

Detaylı