ÖZGEÇMİŞ. ArĢ.Gör.Dr. Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. ArĢ.Gör.Dr. Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2009-2009. ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berna Burcu YILMAZ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: , Ankara 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme (Muhasebe) Gazi Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F Y. Lisans ĠĢletme Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi S.B.E Doktora Muhasebe Finansman Marmara Üniversitesi S.B.E Yüksek Lisans Tezi Türkiye deki Sanayi ĠĢletmelerine Ait Mali Bilgilerin Raporlanmasının Avrupa Birliği Uygulamaları ile UyumlaĢtırılmasına ĠliĢkin Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi, Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Halis KALMIġ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, Doktora Tezi Ġflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve ĠyileĢtirme Projesi Üzerine Bir Ġnceleme, Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Osman ALTUĞ, Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Ġstanbul, (Yayımlanmış) 5. Akademik Unvanlar: Doktorluk Tarihi : Yardımcı Doçentlik Tarihi: Doçentlik Tarihi : Unvan Kurum Yıl ArĢ.Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı ArĢ.Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı ArĢ.Gör. Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı ArĢ.Gör.Dr. Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama ĠĢletmeciliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi 2013-halen Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü Misafir AraĢtırmacı BPP University School of Law, London, UK 1 Haziran- 31 Ağustos 2013 Doç.Dr. Üniversitelerarası Kurul (Muhasebe Alanı)

2 Diğer: Erasmus Kapsamında Misafir Öğretim Üyesi, Kaunas University of Technology, Litvanya, Yabancı Dili Ġngilizce (2006 Ekim Dönemi ÜDS Puanı: 73,750) 7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7.1. Yüksek Lisans Tezleri Yılmaz, Selin. Otel İşletmelerinde Stokların Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Denetimi ve Bir Uygulama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor) Konyar, Ahmet Mesut. Konaklama İşletmelerinde Marka Değerleme ve Gelir Yaklaşımı ile Marka Değerleme Uygulaması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor) 7.2. Doktora Tezleri 8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 8.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Atmaca, Metin ve Yılmaz, Berna Burcu. Konaklama İşletmelerinin Faaliyetlerinde Maliyet Kontrolünün Etkileri: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma, Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 108, Kasım-Aralık, 2011, ss (EBSCOhost ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranan dergi.) Yılmaz, Berna Burcu ve Güzel, Tülay. Marka Değerleme ve Önemi: Telif Ücretinden Arındırma Yöntemiyle Bir İnceleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 54, Nisan 2012, ss (EBSCOhost Business Source Complete, ASOSIndex, Index Copernicus ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranan dergi.) Yılmaz, Berna Burcu. Marka Değerinin Bilançodaki Yeri ve Türkiye Muhasebe Standardı 38 e Göre Marka Muhasebesi, Maliye Finans Yazıları, Ekim 2012, ss (EBSCOhost ve ASOSIndex tarafından taranan dergi). Yılmaz, Berna Burcu ve Konyar, Ahmet Mesut. Financial Performance Evaluation of Publicly Held Lodging Companies Listed in Istanbul Stock Exchange with TOPSIS Method, European Journal of Scientific Research, Vol. 95, No. 1, January 2013, p ISSN: X. (SCOPUS ta taranan dergi.) Yılmaz, Berna Burcu. Türkiye deki Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Muhasebe Politikalarının Belirlenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 58, Nisan 2013, ss (EBSCOhost Business Source Complete, ASOSIndex, Index Copernicus ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranan dergi.) 8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler KalmıĢ, Halis ve Yılmaz, Berna Burcu. Strategic Cost Management (SCM) as a Tool of Sustaining Strategies At Enterprises, International Strategic Management Conference, Haziran 2005, Çanakkale, (ISBN: ), ss Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 8.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler KalmıĢ, Halis ve Yılmaz, Berna Burcu. Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çözüm Önerisi: Servetlerin Beyanı ve İzlenmesi, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı: 11, Haziran

3 Yılmaz, Berna Burcu. Muhasebe Tekniği Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ile Yıllık Bilanço nun Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Sayı: 32, Yıl: 16, Cilt: 8, Temmuz 2009, ss (ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranan dergi.) Yılmaz, Berna Burcu. İflasın Ertelenmesi Talebinde İyileştirme Projesi, Maliye Finans Yazıları, Yıl: 23, Sayı: 85, Ekim 2009, ss Yılmaz, Berna Burcu. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Tescilli Bir Markadan Doğan Hakların İhlalinde Yoksun Kalınan Kazanç Hesaplamaları, E-Yaklaşım Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 225, Eylül 2011, ss Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler KalmıĢ, Halis ve Yılmaz, Berna Burcu. Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) Antalya, ss KalmıĢ, Halis ve Yılmaz, Berna Burcu. Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çözüm Önerisi: Servetlerin Beyanı ve İzlenmesi, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu Türkiye de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, Ankara: YaklaĢım Yayıncılık, 2004, (ISBN: X), ss Diğer yayınlar Ulusal kitap Yılmaz, Berna Burcu. İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU ve İYİLEŞTİRİLMESİ. Ankara: Gurup Matbaacılık, TÜRMOB Yayınları 363, 2009, ISBN: (Yayımlanmış Doktora Tezi) Ulusal kitapta bölüm Yılmaz, Berna Burcu. Girişimcilikte Finansal Planlama. Girişimcilik içinde, Ed. Nazan Yelkikalan, Ġstanbul: Beta Yayıncılık, MemiĢ, Tekin ve Yılmaz, Berna Burcu, Marka Değerlemesinde Uluslararası Standart: ISO Normları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı IV, Ed. Prof.Dr. Tekin MemiĢ, Ġstanbul: Yetkin Yayınları, Editörlük I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiri Kitabı, Editör Yardımcılığı, ISBN: , The Proceedings of II. International Strategic Management Conference, Editörlük, Mehtap ÖzĢahin, B. Burcu Yılmaz ve AyĢe Günsel, Istanbul: Üç-Er Ofset, ISBN: , Uluslararası hakemsiz dergide makale Yılmaz, Berna Burcu. IFRS 13 Fair Value Measurement, Global Accountant Magazine, Aralık, Eserlerine Yapılan İndeksli Dergilerdeki Atıflar Ayyıldız, Sema Ülker, Günlük, Mehmet ve Erbey, Senem Nil. Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir AraĢtırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2006, ss (KalmıĢ, Halis ve Berna Burcu Yılmaz. Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) Antalya, ss ) 3

4 Ozdevecioglu, Mahmut. Ġflasın Ertelenmesi Sürecinde ġirket ĠyileĢtirme Projeleri: ĠĢletmecilik Açısından Bir Değerlendirme, Business and Economics Research Journal, Vol. 1, No. 3, (Yılmaz, Berna Burcu. İflasın Ertelenmesi Talebinde İyileştirme Projesi, Maliye Finans Yazıları, Yıl: 23, Sayı: 85, Ekim 2009, ss ) Yıldız, Fehmi ve Durak, Gökhan. Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresi nde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Beklentilerini KarĢılama Düzeyinin Ġncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2011, ss (KalmıĢ, Halis ve Berna Burcu Yılmaz. Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) Antalya, ss ) BüyükĢalvarcı, Ahmet, Güler, Sevinç ve Taner, Berna. Türkiye de Lisans Düzeyinde Finans Eğitim Konuları: Eğitimciler ve Uygulayıcıların GörüĢleri Kapsamında Mevcut Durum ve Beklentiler, Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı: 3, Temmuz (KalmıĢ, Halis ve Berna Burcu Yılmaz. Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) Antalya, ss ) Yücel, Elif, Saraç, Mehlika ve Çabuk, Adem. Acounting Education in Turkey and Professional Accountant Candidates Expectations from Accounting Education: Uludag University Application, Business and Economics Research Journal, Vol. 3, No. 1, (KalmıĢ, Halis ve Berna Burcu Yılmaz. Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) Antalya, ss ) 10. Proje Prof. Dr. Ali AKDEMĠR Yönetiminde, Çanakkale Belediyesi Belediye Hizmetlerinin Etkinlik Algılaması ve Gelecek Önceliklerinin Belirlenmesi Araştırması, Çanakkale Belediyesi Destekli, Bilirkişilik ve Raporlar 12. İdari Görevler T.C. Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T.C. Ġstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T.C. Bakırköy 1. ĠĢ Mahkemesi ve T.C. Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Bilirkişilik görevleri ( ). T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (Kasım 2011-Temmuz 2013). T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı (14 Nisan 2014 halen) T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı (28 Nisan 2014 halen) 13. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği, Kurucu Üyesi (2007 den itibaren) 14. Uluslararası Bilimsel Dergi Kurul Üyelikleri Malaysian Journal of Research, Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: , ġubat 2013 den itibaren. Independent Journal of Management & Production, Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: X, Haziran 2013 den itibaren. Wold of IFRS (Hakemli UFRS Dünyası Dergisi), Hakem Kurulu Üyesi, Nisan 2014 den itibaren. 15. Bilimsel Toplantı Düzenleme Komite/Kurul Üyelikleri Ulusal Yerel Yönetimler Çalıştayı, Organizasyon Komitesi Üyesi Haziran 2003, Biga. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Destek (Lojistik) Komitesi Üyesi Haziran 2004, Çanakkale. Uluslararası Sempozyum Geçmişten Günümüze Bosna Hersek, Program Komite Sekreterliği, Nisan 2005, Çanakkale. (TÜBĠTAK ve TÜBA katkıları ile düzenlenmiģtir.) 4

5 International Strategic Management Conference, Kongre Sekreterliği ve Destek Komitesi Üyesi Haziran 2005, Çanakkale. (TÜBĠTAK katkısı ile düzenlenmiģtir). II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Destek Komitesi Üyesi, Ekim 2005, Çanakkale. (TÜBĠTAK katkısı ile düzenlenmiģtir.) II. International Strategic Management Conference, Kongre Sekreterliği ve Organizasyon Komitesi Üyesi, Haziran 2006, Ġstanbul. (TÜBĠTAK katkısı ile düzenlenmiģtir.) Uluslararası Troia Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Organizasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyesi Ağustos 2006, Çanakkale. III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Organizasyon Komitesi Üyesi, Aralık 2006, Çanakkale. Çanakkale Turizm Çalıştayı, Moderatör, Çanakkale, 30 Nisan III. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 08 Eylül 2013, Balıkesir. IV. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, Ekim 2014, Çatalca. 16. Son dört yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Z/S Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Genel Muhasebe I (Lisans) Z 2-60 Genel Muhasebe I (Lisans) Z 2-64 Finansal Yönetim (Lisans) Z 2-65 Güz Finansal Yönetim (Lisans) Z 2-60 Financial Accounting (ERASMUS) S 2-5 Finansal Tablolar Analizi 3-3 S Genel Muhasebe II (Lisans) Z 2-65 Genel Muhasebe II (Lisans Z 2-65 Turizm ĠĢletmeleri Yönetim S 2-3 Bahar Muhasebesi (Tezsiz Yüksek Lisans) Seminer S Genel Muhasebe I (Lisans) Z 2-60 Genel Muhasebe I (Lisans) Z 2-64 Güz Finansal Tablolar Analizi (Lisans) S 2-25 Finansal Tablolar Analizi S Genel Muhasebe II (Lisans) Z 2-65 Genel Muhasebe II (Lisans Z 2-65 Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim S 2-39 Bahar Seminer S Genel Muhasebe I (Lisans) Z 2-87 Genel Muhasebe I (Lisans) Z 2-76 Güz Finansal Yönetim (Lisans) S 2 37 Finansal Tablolar Analizi (Lisans) S 2-13 Finansal Tablolar Analizi (Lisans) S 2-19 Turizm ĠĢletmelerinde Finansal S 3-2 Tablolar Analizi Genel Muhasebe II (Lisans) Z

6 Bahar Genel Muhasebe II (Lisans Z 2-98 Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim S 2-9 Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim S 2-23 Seminer S Genel Muhasebe I (Lisans) Z Genel Muhasebe I (Lisans) Z 2-76 Finansal Yönetim (Lisans) S 2 16 Finansal Tablolar Analizi (Lisans) S Güz Financial Accounting (ERASMUS) S 2-3 Turizm ĠĢletmelerinde Finansal S 3-3 Tablolar Analizi Genel Muhasebe II (Lisans) Z Genel Muhasebe II (Lisans) Z 2-93 Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim S 2-9 Bahar Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim S 2-14 Seminer S Financial Accounting (ERASMUS) S Katıldığı Bilimsel Toplantılardan Bazıları 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Mayıs 2004, Belek Antalya. 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Mayıs 2005, Karahayıt - Denizli. International Strategic Management Conference, Haziran 2005, Çanakkale. XXV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2006, Bodrum. II nd International Strategic Management Conference, Haziran 2006, Ġstanbul. 17 th World Congress of Accountants, Kasım 2006, Ġstanbul. XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2007, Antalya. 9. Vergi Kongresi, Nisan 2008, Ġstanbul. Fresh Perspectives on Law, BPP Law School, BPP London Waterloo, 11 Haziran Business Week, Birbeck University of London and the School of Business, Economics, Informatics, Clore Management Centre, Londra, Haziran Gözlemci sıfatıyla International Financial Reporting Standards (IFRS) Interpretations Committee Toplantısı, IASB Binası, Londra, 16 Temmuz Akademik İlgi Alanları Muhasebe Hukuk ĠliĢkileri Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 6

7 Borca Batıklık, Ġflas Erteleme Fikri Mülkiyet 19. Diğer Arı Mezunlar Derneği Üyesi Türk Patent Enstitüsü, Tarihli Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası 7

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zerrin FIRAT 2. Doğum Tarihi: 07.02.1964 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Mahmut YARDIMCIOĞLU Doğum Tarihi : 01.12.1975 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: : SERHAT YANIK 2. Doğum Tarihi: 22 ARALIK 1970 (KARABÜK) 3. Unvanı: DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlkokul Namık Kemal İlkokulu Düzce

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Edip TEKER 2. Doğum Tarihi:25.04.1945 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Unvanı: Doç. Dr. Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Uysal YENĠPINAR Doğum Tarihi : 8.12.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşe Tansel Çetin Doğum Tarihi: 17 02 1973 İletişim Bilgileri: Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-mail: aysetanselcetin@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı