TÜRK ARGOSUNDA POLĐS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ARGOSUNDA POLĐS"

Transkript

1 TÜRK ARGOSUNDA POLĐS M. Cengiz YILDIZ * Mehmet HAZAR ** Özet Yunanca, hızlı anlamına gelen argo kavramı; belirli davranış biçimlerini veya eylemleri ifade etmek üzere geliştirilmiş, genellikle sözlü dilde kullanılan kaba deyim, kelime veya ifade grubu biçiminde tanımlanabilir. Argonun; gizlilik, kimlik oluşturma, özenti, eğlence, sanat edebiyat, aykırılık, ilgi çekme vs. alanlarında fonksiyonel olduğu ifade edilebilir. Suç, kapalı, azınlık, cinsel, alış veriş, spor, inanç, iletişim vs. dünyalarında argoya başvurulabilmektedir. Bu makalede ele alınan polis argosunun; kelimelerin harflerin benzerliğinden dolayı ortaya çıkan, dış görünüşten kaynaklanan, yapılan işten görevden dolayı ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma iddiasından dolayı ortaya çıkan, kötü muamele iddiasından kaynaklanan argolar biçiminde sınıflanması söz konusudur. Yerine getirmiş olduğu görevden dolayı; suç, azınlık, cinsel, alış veriş, spor, inanç, iletişim gibi kapalı dünyalarla yakından ilgili olan polisle ilgili argo bir hayli fazladır. Bu çalışmada, genel argodaki polisle ilgili kelimeler üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Argo, Polis, Argoda Polis Abstract POLICE IN TURKISH SLANG The concept of Slang that means speed in Grecian Language and in the course of time this word, used to express certain behavior manners or actions is been able to describe as a rough idiom, a word or a group of words used in verbal expressions. The slag is functional to express some conditions such as secrecy, making identity, affectation, entertainment, art-literature, separation, appeal etc. In addition the slag is been able to use interested in crime, insulation, minority, sexuality, trade, spore, belief, communication etc. The causes of occur of the police slag can be classified under the five main titles: similarity between words and letters; association regarding exterior; character of the work; take unjust advantage; bad behavior. This study explores relation between slag and police, because of their job regarding crime, insulation, minority, sexuality, trade, spore, belief, communication. Key Words: Slang, Police, Police in Slang. Giriş: Argo, bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz olabildiği gibi, serserilerin ve külhanbeylerin kullandığı söz veya deyim biçiminde de ele alınabilir. Argo, günlük edebi değerlerden uzak, sokak insanının konuştuğu dil olarak bilinmektedir. Argo, ortak dildeki kelimelerden farklı bir terminolojiyi içerir. Bu şekildeki özel argo yanında, genel argo adı verilen ve günlük yaşamda insanların kullandığı bir argo da bulunmaktadır. * Yrd.Doç.Dr., Dicle Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, ELAZIĞ, ** Öğr.Gör., Dicle Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edb. Bölümü, DĐYARBAKIR,

2 Argo, aslında belirli bir olgu, nesne ya da eylemin başkalarından gizlenmesi için ortaya çıkan ve insanın yaratıcılık yönünü ortaya koyan bir durumdur. Kimileri için argo, dil üzerine yapılan araştırma, geliştirme ve oluşturma çabalarının tamamıdır. Argo, bazen dillerin gelişmişlik düzeyleriyle bağlantılı olarak ele alınmakta, dillerin köklü olmasının göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Argo, küfür dili olarak bilinmesine rağmen, her zaman küfür barındırmayan bir konuşma şeklidir. Bu dil, bazen alt kültür ya da varoş kültürü nün bir göstergesi olarak ele alınabilmektedir. Toplum tarafından dikkate alınması gibi nedenlerden dolayı, son zamanlarda kitle iletişim araçlarında (reklâm vs.) kullanımı artmıştır. Argonun; dıştan göründüğü kadar basit, sade, ortaya çıkması çok da kolay olan bir dil olmadığı ifade edilebilir. Argo oluşumunun, kıvrak bir zekâ ve kelime hazinesinin varlığıyla doğrudan ilgili olduğu ileri sürülebilir. Argo, bazen dilin güzel yönlerinden biri, dilin en kıvrak, en zeki yönü olarak ele alınabilir. Argonun gerçek anlamı, belli bir gruba mensup insanların aralarında kullandıkları özel bir dil biçimindedir. Ancak, insanlar bunu küfürle karıştırabilmektedirler. Argo, bazı durumlarda, dilin gizli örgütü olarak görülebilmektedir. Argo, bazen bastırılmış eylem ve duygu dili olarak ele alınmaktadır (bianet.com). Argo, aslında konuşmayı bilen her insanın yaşamında bulunmaktadır. Alt kültürler (Çingeneler, çeteler, azınlıklar vs.), kendi aralarında şifreli konuşmak istediklerinde başvurdukları bir iletişim şeklidir. Dünyadaki hemen her dilde argo olduğu kabul edilmektedir. Argo, yaşayan kültürün bir parçasıdır. Argonun bitmesi, dilin bitmesi anlamına gelir. Argo, küçük gruplar içerisinde kullanıldığı zaman, ilişkilerin daha sıkı olması sonucunu doğurabilmektedir. Çünkü şifreli olduğundan, ancak kişi ve çevresi bilebilmektedir. Tanımlar: Sınıfsal, mesleki ya da yöresel olarak sınırlı bir insan topluluğunun kullandığı özel dil. Başlangıçta ayak takımına bağlı bir olgu gibi görünür. Sözcüğün kendisi de XVII. yüzyılda ilkin hırsızlar birliği anlamıyla ortaya çıkmıştır. XVI. yüzyıldan başlayarak birçok Avrupa ülkesinde de suçlu argolarına rastlanır: Almancada rotwelsch, Đngilizcede slang, Đtalyancada furbésco, Đspanyolcada germenia, Portekizcede calao diye adlandırılır (Aktunç 2002: 9). Argo, çok dar bir sosyal alt grup tarafından kullanılan kelime veya deyim. Belirli davranış biçimleri veya eylemleri ifade etmek üzere geliştirilmiş, genellikle yazı dilinde değil, sözlü dilde kullanılan kaba deyim, kelime veya ifade grubu dur (Demir Acar 1993: 33 34). Devellioğlu; argonun, sanatsal bir dil özelliği taşıdığını ve aynı zamanda edebi dile bir tepki özelliği olduğunu dile getirmektedir. Buna ek olarak, argonun hem sanatsal ve hem de şiirsel bir dil olduğu ifade edilebilir (Birkalan, 2002: 47). Filolojide, dilin tabakalaşması bahsinde kullanılan bir terimdir. Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü nde Kullanılan ortak dilden ayrı olarak, belirli toplulukların sesbilgisi, yapıbilgisi, sözdizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dil veya sözcük dağarcığı biçiminde tanımlanır. Kelimeler, ana dil ve çevre dillerden (çoğu zaman ana dil ve çevre diller karşılıklı olarak) genel argoya ve alan argosuna geçer, bazen alan argosundan genel argoya ve ana dil ile çevre dillere kelime kazandırır (Aktunç 2002: 14). Argo, dilin gizli gücüdür. Türkçenin bu gücü, dilin tarihi geçmişine dayanır. Kâşgarlı Mahmud un Divanü Lûgati t Türk ünde 1, Dedekorkut ta 2, Karagöz 3 ve Ortaoyunu nda 4, divan edebiyatımızda (Bahâî, 1 Meselâ oyuncak anlamına gelen ohşagu kadın anlamındadır.. 2 Meselâ kaz aptal kız. 3 Meselâ cızlam kaçmak. 4 Meselâ kodes cezaevi, patburun zabıta, polis. 2

3 Havaî, Enderunlu Vasıf 5 vb. şâirlerde nazire yoluyla tehzil yapılarak), çağdaş edebiyatımızda (A. Rasim, H. R. Gürpınar, O. Kemal, O. V. Kanık, E. Ayhan vb.) argo kelimelere rastlanmaktadır. Osmanlı devletinin kültürel zenginliğini taşıyan unsurlardan biri de Đstanbul argosunun kaynağıdır. Argonun, belli bir meslek mensubunun kullandığı dil olan jargon dan ayrılması gerektiği biçiminde görüşler mevcuttur. Argo ile jargonun birbirinin yerine kullanılması yanlış bir durumdur. Argo, bir grubun özel dili olurken, jargon bir coğrafi bölgede bulunan grupların veya bir meslek grubuna mensup olanların, anlaşılırlık oranı çok düşük kendine has konuşma biçimidir. Çerçi, kalaycı, tellal, gemici, şoför, öğrenci, mahkûm, kumarbaz vs. grupların kullandıkları gizli diller, bir jargon olarak değerlendirilebilir. Bir jargona ait kelime ve deyimlerden bir kısmı daha sonra argoya geçebilir. Bu yönüyle argo, bir ya da birden çok jargonu içinde barındıran özel dil gibi ele alınabilir. Buna göre, argonun, jargona göre daha kapsayıcı bir özelliğe sahip olduğu dile getirilebilir (Şen 2002: 14). H. Bussmann, geniş anlamda jargonu; herkesçe anlaşılmayan, bir gruba veya uzmanlık dalına özgü özel kelime hazinesi biçiminde tanımlamaktadır (Uzuntaş 2002: 33). Türk Dil Kurumu nun, 1983 yılında basılan Türkçe Sözlüğü ndeki 525 tane argo öğenin %80 inin suç üzerine olması, argo dünyasındaki kavramların, normal olay ya da olguları tasvir etmekten ziyade, sıra dışı ya da gizli / kapalı dünyaları ifade etmede yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir (Đmer 2002: 345). Genel olarak argo, belli ana alanlarda yoğunlaşmakta ve bu alanların da alt alanları bulunmaktadır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilir: Suç dünyası: Hırsız, dolandırıcı, yankesici, uyuşturucu (kaçakçılığı, satıcılığı, kullanıcılığı), kumar (kumarhane, kumarbaz), kabadayı (bıçkın, külhanbeyi, serseri), dilenci argosu. Kapalı dünyalar: Hapishane, tutukevi (mahpus, tutuklu), yatılı okul, okul (öğrenci, öğretmen), kışla (asker), denizcilik (denizci) argosu. Azınlık dünyası: Etnik azınlıklar, göçmen argosu. Cinsel dünya: cinsel, eşcinsel, fuhuş (genelev, fahişe, genelev müşterisi) argosu. Alış veriş dünyası: Esnaf (satıcı, seyyar satıcı, eskici, dövizci), şoför (kamu taşıma araçları sürücüsü, yolcusu), eğlence yerleri (gazino, meyhane, müzisyen) argosu. Spor dünyası: Spor (sporcu, taraftar) argosu. Đnanç dünyası: Dini grupların (tarikatlar, cemaatler), fikir gruplarının (sağ, sol, parti, dernek, loca, kulüp) argosu. Đletişim dünyası: Radyo ve televizyonlardaki sunucuların, internet, telefon ve mektup arkadaşlarının argosu. Geçmişte ve günümüzde argonun fonksiyonel olduğu alanların aşağıdaki biçimde sıralanması söz konusudur: Gizlilik (suçu gizleme, ticari sırları gizleme, inanç sırlarını gizleme, müstehcenliği gizleme), grup kimliği oluşturma, özenti, eğlence, sanat ve edebiyat, aykırılık, ilgiyi ve dikkati çekme (Özkan 2002: 26 30). Polis ve Argo: Suçu gizleme özelliği, argonun yerine getirdiği en önemli fonksiyonlardan biri olduğundan dolayı, güvenlik güçlerinin ve toplumun dikkat ve takibinden uzaklaşmak için argoya sıkça başvurulabilmektedir. Türkçede elliden fazla uyuşturucu anlamına gelen argo kelimenin bulunması ve çok sayıda polis ya da güvenlik kuvvetlerini ima eden kelimenin bulunması, argonun suçu gizleme yönünün ne kadar fonksiyonel olduğunu göstermektedir (Özkan, 2002: 27). Polisle ilgili toplum tarafından kullanılan argolar olduğu gibi, toplumda bulunan belli bir grup, oluşum ya da mesleksel birliklerin de, insanlara belli bir psikolojik mesafe koymaya çalışırken argoya başvurdukları sıkça görülmektedir (Uzuntaş 2002: 38). Polisi konu edinen argonun ortaya çıkmasında belli hareket noktalarının etkili olduğu ifade edilebilir. Bunların; kelimelerin harflerin benzerliğinden dolayı ortaya çıkan argo, dış görünüşten kaynaklanan argo, yapılan işten görevden dolayı ortaya çıkan argo, görevi kötüye kullanma iddiasından dolayı ortaya çıkan argo, kötü muamele / işkence iddiasından kaynaklanan argo biçiminde sıralanması olasıdır. 5 Nedim in Haddeden geçmiş nezâket yâl u bâl olmuş sana / Mey Süzülmüş şişeden ruhsâr-ı âl olmuş sana matlaıyla başlayan gazeline Enderunlu Vasıf, Musâhib Hâtif Efendi için argoyu nazma dökerek ince bir zekâ gösterip şu tehzili kaleme almıştır: Kırmızı aşı boyası rûy-ı âl olmuş sana / Ekşiyip bakkalda pekmez sonra bal olmuş sana (Pala 2002: 282). 3

4 2005 yılı Ocak Şubat aylarında, ulusal televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde; karayoluyla seyahat eden bir Türkün arabasının yabancı polis tarafından durdurulduğu ve bir çorba parası istediği ve bundan dolayı Bulgaristan ın Türkiye ye uyarıda bulunduğu dikkat çekmiştir. Gösterilen reklâmda; otomobil sürücüsünden çorba parası adı altında bozuk bir Türkçeyle rüşvet 6 isteyen polise, sürücü para vermek istememekte ne yapacaksın çorba parasını, istiyorsan sana çorba vereyim demekte ve reklâmı yapılan çorba türlerinden vermektedir. Yöntem: Genel olarak, kaynak tarama biçimindeki teknik, araştırmanın her aşamasında kullanılmıştır. Emniyet Teşkilatı nın farklı birimlerinde -her sınıftan rütbeliden polis memuruna kadar- çalışan polislerle farklı zamanlarda enformel görüşmelerle bilgi elde edilmesi yoluna gidilmiştir. Farklı meslek gruplarından (şoför, çay ocağı işletmecisi, lokantacı, akaryakıt istasyonu çalışanları vs.) kimselerle enformel görüşme gerçekleştirilmiş, sadece birkaç kişinin kullandığı argo tabirler dikkate alınmamıştır. Üzerinde birleşilen kelimeler metne aktarılmış ve bu kullanım biçiminin ortaya çıkma gerekçesi, yaygınlık derecesi gibi yönleri üzerinde durulmaya ve birtakım değerlendirmelerde bulunulmasına gayret gösterilmiştir. Argoda polisle ilgili olarak derlenen listede 100 den fazla madde başı vardır. Dizinden önce dil incelemesi yapılmıştır. Yeri geldiğince, toplumun alt gruplarının bakış açılarının değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Dil Đncelemesi: 1.Kelime Türleri: 1.1. Đsimler: Eşya ve Aletler: Akerdeon, askıcı, bere, cep, conta, çıra, değnek, falaka, hortum, kalpak, kolluk, kopça, mahmutçuk, makine, masa, merdane, paket, para, paraşüt, pil, radar, satır, stakan, şapka, tahta, yaka Hayvanlar: Kuşlar (akbaba, horoz, kuş, serçe), böcekler ve küçük canlılar (akrep, kelebek, mikrop), büyükbaşlar (boğa, pig), köpekler (zağar, tazı), su canlıları (balık) Hayvan Vasıflarından Yararlanma: Kan emici, kuyruk, yem Bitki Adları: Arpa, lahana, paparon, paparos, yoğurtlu bakla Organlar: Bacak, baş, bıyık, burun, ceset, kol, parmak, sakal Argoda Gerçek Dilde Olan Özel Adların Kullanılışı: Fruko, saylonlu, yovakim Tek Kelime Durumunda Bulunan Eksiltiler, Kısaltmalar: Bello (<Ar. belediye), geştapu (<Alm. Geheime Staats Polizei), ramo (<Çing. romazani <Ar. Ramazan) Sıfatlar: Aç, ağır, ak, beyaz, iyi, kara, kırmızı, kötü, kuru Fiiller: Al, al, arakla, as, em, kat, kon, oynat, ver, yap. 2. Ekler: 2.1. Yapım Ekleri: 6 Argoda kaparozcu rüşvet ve avantayı yol edinmiş kimse (Gür 2002: 210). 4

5 Đsimden Đsim Yapan Ekler: +CI: anaforcu, arpacı, askıcı, avantacı, cesetçi, contacı, çorbacı, değnekçi, dehşet palasçı, diskocu, dumancı, falakacı, gölgeci, hortumcu, kalpakçı, kapıcı, kopçacı, kullukçu, kuyruk doğrultucu, lahanacı, lüpçü, manifestocu, manyetocu, merdaneci, mideci, paraşütçü, parmakçı, pilci, radarcı, satırcı, yan cepçi. +li: Makineli, saylonlu, bereli, şapkalı, bıyıklı, cepli. +çuk: Mahmutçuk. +mak: Katmak. +sız: Aynasız Fiilden Đsim Yapan Ekler: (y)ici: Alıcı, oynatıcı, yiyici. kı: As kı+cı. Im: Kaldır ım. GI: Sev gi kelebeği Đsimden Fiil Yapan Ekler: +la : Araklamak, katmak, olmak, oynatmak Çekim Ekleri: Ad Durum Ekleri: Yönelme Eki +(y)a: Macera+ya katmak Bulunma Eki +DA: Çay+da çıra oynatmak Đyelik Ekleri: Teklik Üçüncü Kişi +(s)i Eki: Belirtisiz isim tamlamalarında görülmektedir; Ağır cop masası, asfalt komandosu, balık timi, belediye aynasızı, dam komandosu, kaldırım kargası Ses Değişmeleri Sonucu Ortaya Çıkan Çok Şekillilik: Yuvarlak Ünlüsünün Düzleştirilmesi: Paporon paparon paparos Geniş Ünlünün Daralması: Espiyon ispiyon Đç Sesindeki Ünsüzün Değiştirilmesi: Zarvo zarbo Son Sesindeki Ünsüzün Değiştirilmesi: Paporon paparon paparos, tahtakos tahtakoz Alınma Kelimeler: Ahlâk (<Ar. ahlak ), akerdeon (<Fr. accordéon), akrep (<Ar. ak reb), ameliyat (<Ar. ameliyyāt), anafor (<Yun. anaphora girdap ), apaçi (<Fr. apache Amerikan yerli kabilelerinden birinin adı ), arak (<Çing. arkava elde etme, sağlama ), asfalt (<Fr. asphalte), komando (<Đng. commando), atom (<Fr. atome), avanta (<Đt. avvento önde olma ), ayna (<Far. āyine), belediye (<Ar. belediyyę), beleş (<Ar. balaş), bello (<Ar. beled), bere (<Fr. bere), beyaz (<Ar. beyāz), bırav (<Çing. bırava), bust (<Đng. bust 5

6 tutuklamak ), cep (<Ar. ceb), ceset (<Ar. cesed ölü ), conta (<Đt. giunta etiket ), dam (<ET tam tutukevi ), dehşet palas (<Ar. dehşet, Fr. palace), disko (<Fr. disco), espiyon (<Fr. espion, Đt. sipione), falaka (<Ar. falak a), fruko (meşrubat markası Fruko dan), geştapo (<Alm. GEheimes STAts POlizei, gizli devlet polisi ), gyr (<Đng. Cayro), hamza (<Ar. h amza), haydar (<Ar. h aydar arslan ), horoz (< Far. horus), hortum (<Ar. hort ûm fil burnu, boru ), hükümet (<Ar. h ükûmet devleti hükümeti temsil etmesinden dolayı ), IRCop (<Đng. Irc Operatör, International Relay Chat), kâmil (<Ar. kāmil), keş (<Far. keşîden), kopçacı (<Yun. kombitsa kopça ), lahana (<Yun. lakhanon bitki türü ), laki (<Gay argosunda laki ahlâk polisi ), macera (<Ar. mācerā), mafya (<Đng. mafia), mağara (<Ar. mağāre), mahmut (<Ar. mah mūd), makine (<Đt. macchina), manifesto (<Đt. rüşvet), manitu (<Algonkin dilinde manitu tanrısal yetenek ), manyeto (<Fr. magnéto), mavi (<Ar. mā i su renginde ), mehmet (<Ar. muh ammed), memniyet (<Ar. emniyyet), merdane (<Far. verdene börekçi merdanesi, argoda falaka), merminatör (<Đng. terminate, Terminatörden bozma), mide (<Ar. mi de), mikrop (<Đng. microbe), kuruş (<Alm. groschen), paket (<Fr. paquet), paparon (<Yun. paparouna), paraşüt (<Fr. parachute), pig (<Đng. pig aynasız, polis ), pil (<Fr. pile), radarcı (<Đng. T radar+cı, radio detection and ranging den kısaltma), ramazan (Çing. romazani: Düşük nitelikli, aşağılık çingene den), rambo (Amerikan film karakteri), ramo (<Ar. ramazan; Çing. romazani), robokop (<Đng. robot tan türetme), saltat (<Rus. saldat, Alm. soldat asker ), satır (<At. sāt ūr), saylonlu (<Đng. T Cylonlu), stakan (<Rus. stakan <Kıp. T tos+ta ğan), tahtakos tahtakoz (<Yun. taktikos), tazı (Far. tāzî), tim (<Đng. team), yovakim (<Yun. ioakim), yumoş (<T yumuşak eş cinsel, argoda ahlâk polisi), yüz para (<T. Far. yüz + pāre), zağar ( bir av köpeği cinsi ), zarbo zarvo (<Çing. zervo sol ). Lügatçe: AA: (Polis araçlarına verilen tabela, trafik kod undan anlam genişletme yoluyla) Polis aracı, polis otomobili. Genel anlamda polis: Aa geliyor, tüyün. (AO da denir.) (Aktunç 2002: 27). (a il emniyet, aa polis akademisi, aaa polis koleji araç plakaları). Aç: Trafik polisi. Ağır cop masası: Çevik kuvvet polisi. Ahlâk: (<Ar. ahlak ) Ahlâk polisine verilen ad, Mehmet Âlî Bey ( ) in, 1896 yılında basılan Lehçetü l Hakâyık ında ahlâk akıl polisi? Akbaba: Trafik polislerinin beyaz olan şapkasından dolayı bu şekilde bir nitelendirme yapıldığı ifade edilebilir. Ayrıca, bir mekâna / yere, birden bire toplanma, kalabalık etme anlamının yüklenmiş olma ihtimali de bulunmaktadır. Akerdeon olmak: (<Fr. accordéon) Trafik kazasında araçların birbirine geçmesi (Aktunç 2002: 33). Akrep: (<Ar. ak reb): Zabıta mensubu, polis, kollukçu (Ersoylu 2004: 66), polis memuru (Aktunç 2002: 33). Yakalayıcı, anlamında olabilir. Zırhlı özel araçtan dolayı kullanılma ihtimali bulunmaktadır. Alıcı: Herhangi bir kitlesel olayda, polisin alın, bunu alın ya da bunu da alın tabirinin kullanması sonucunda oluşan bir kavram olduğu ileri sürülebilir. Gelin alıcı lara benzemektedir. Ameliyatçı: Dayak atan polis anlamındadır. Ameliyat: (<Ar. ameliyyāt) Karakolda polisin sanığa dayak atması (Aktunç 2000: 37) anlamında kullanılmaktadır. Anaforcu: Emeksiz kazanç peşinde olan (kimse) (TDK 1998: 104). Bedavacı, beleşçi anlamlarında kullanılmaktadır. Anafordan: Bedavadan, beleşe, parasız olarak. Anaforlamak: (Bir şeyi, bir olanağı) Parasız, bedava ele geçirmek (Aktunç,2000,39; Karataş Sevindik 2003: 28). Daha çok trafik polisi için kullanılma ihtimali bulunmaktadır. Anafor: (<Yun. anaphora girdap ) Akıntı mukabili. Apaçi: (<Fr. apache Amerikan yerli kabilelerinden birinin adı ) Bir yere aniden gelen, istihbarat sonucu bir yerde toplanan anlamında kullanılmaktadır. 6

7 Arakçı: Suçluyu ortamdan uzaklaştıran, polis, güvenlikçi. Araklamak: Polis, güvenlik kuvvetinin bir sanığı, suçluyu yakalaması (Aktunç 2002: 42). Suçluyu götürmek, aşırmak, yürütmek. Arak: (<Çing. arkava elde etme, sağlama ). Suçluyu mevcut ortamdan uzaklaştırma anlamından yola çıkılarak oluşturulduğu ifade edilebilir. Arpacı: Trafik polisi için kullanılmaktadır. Arpa: Bozuk para. Asfalt komandosu: Özel harekât polisi. Asfalt: (<Fr. asphalte) Kolay iş. Saçsız kimse, kel baş, kel kimse. Komando: (<Đng. commando) Baskın taarruzlarına karşı yetiştirilmiş asker, polis. Askıcı: Đşkenceyi askıyla yapan, polis. Atom karınca: Eskiden motorlu polis. Atom karınca adlı çizgi filmden esinlenildiği ifade edilebilir. Atom: (<Fr. atome) Önceleri, maddenin bölünmeyen en küçük parçası olduğuna inanılan, bölünmesiyle büyük bir güç ortaya çıkaran maddenin birimi. Avantacı: (Đtalyanca avvento önde olma) Kolayca sağlanan yarar; karşılıksız kazanılan çıkar, komisyon, yüzde. Avantacı: Çıkarcı, bir şeyi kolayca elde etmek isteyen (elde eden) kimse. Avantadan: Zahmetsizce, kolayca, bedava. Avanta vurmak: Kolayca çıkar sağlamak. Avanta yemek: Başkalarının emeğiyle sürdürülen bir işten çıkar sağlamak (Aktunç 2002: 46 47). Bir şeyi kolayca elde etmek isteyen kimse. Avanta: (<Đt. avvento önde olma ) Kolayca sağlanan yarar, karşılıksız elde edilen. (Karataş Sevindik 2003: 41). Aynalı: Đyi, hoş (durum, şey), iyi durumda olan (kimse) (Aktunç 2002: 48). Güzel, parlak. Ayna: (<Far. āyine) Çok iyi, fevkalade, harika anlamlarında kullanılır. Aynasız: Kötü, olumsuz, hoş olmayan, aykırı. Polis, bekçi vb. güvenlik kuvveti. (Aktunç 2002: 49). Hoşa gitmeyen, kötü, yakışıksız, çirkin, ters, biçimsiz. Polis (TDK 1998: 178). Ters, iyi gitmeyen, hoş olmayan, polis, jandarma (Doğan 1990: 73). Polis, bekçi (Karataş Sevindik 2003: 43). Aynasız kavramı, sürekli aynı kıyafeti giyen ve bundan dolayı da kendine bakım yapmayan anlamında kullanılmaktadır. Kendi yaptığı hatayı görmeyen anlamında kullanılabileceği gibi, biri birinin hatasını görmeyen polisler için de ifade edilebilmektedir. Bıyıksız olduğundan dolayı, ayna kullanmayan anlamı da verilmektedir. Ancak, bu kavramın polisin bıyıklı olduğu dönemlerde de kullanıldığı düşünüldüğünde, bu açıklamanın gerçeklik payı düşmektedir. Daha çok polislerin kullandığı Renault binek marka arabalarda sağ aynanın olmamasından dolayı, dile getirilme ihtimali de bulunmaktadır. Kepte ya da göğüste bulunan parlak polis armasından dolayı söylenmiş olma ihtimali de bulunmaktadır. Uzun süre nöbet tutulması ve uyuma uyanık kalma zamanının farklılığından dolayı söylenme ihtimali de vardır. Belediye aynasızı: Belediye zabıtası (Aktunç 2002: 55). Polis ya da güvenlik güçlerinden esinlenilerek, belediye zabıtaları da aynasızlar grubu içinde değerlendirilmektedir. Belediye (<Ar. belediyyę): Bir şehir veya kasabanın temizlik, aydınlatma, su, elektrik gibi ortak ihtiyaçlarını ve hizmetlerini gören örgüt. Balık timi: Yunus polisleri (motosikletli). Tim: (<Đng. team). Baş yapan polis: Eskiden oğlan evine götürmek üzere kız evinden gelini alma geleneğinden kaynaklanan bir ifadedir (turkoloji.cu.edu.tr). Beleşçi: Bedavacı, bir şeyi bedava elde etmek isteyen, bedava elde etmeye alışmış kişi (Karataş Sevindik 2003: 51). Beleş: (<Ar. balaş) Arapça, bila şey den galattır (kaideye uymayan söz), (Yeğin vd. 1992: 107). Beleşe konmak: (Bir şeyi) bedava, kolayca elde etmek, Beleşe yatmak: Bir şeyi, para vererek ya da çalışarak elde edeceğine, bedava ya da kolayca elde etmek için fırsat aramak. Beleşten: Parasız, bedavadan (Aktunç 2002: 55). Beleş, 7 karşılıksız olarak, bedava <Ar. balaş (Eren 1999: 47) [Galat: bilâ 7 Beleşçi nin eş anlamlıları, otlakçı para ve emek harcamadan başkalarının sırtından geçinen kimse (Aliş 2002: 293) ve anaforcu [anafor bedavadan gelen <Yun. anaphora] Emek harcamaksızın veya yolsuz bir şekilde kazanç elde etmek isteyen, bedavacı; haraç alan, haraççı, lüpçü hiçbir emek vermeksizin kendisine çıkar sağlamayı seven, böyle bir tutumu alışkanlık haline getiren (Ersoylu 2004: 105; 133). 7

8 şey] (Kültüral 2002: 297) biçiminde kullanılan argo ifade, görevini kötüye kullanan devlet memurları ve polisler için sarf edilmektedir. Bello: (<Ar. beled) Zabıta memuru (Aktunç 2002: 55). Ayrıca, suç işlenen ya da günlük kullanımda, bela olan yerde hemen bulunan kolluk kuvveti görevlisi, polis. Bereli Bereliler: Çevik kuvvet polisi için kullanılmaktadır. Bere: (Fr.) Sipersiz ve yumuşak olan bir çeşit başlık. Beyaz şapkalı: Trafik polisleri için günümüzde de kullanılan bir kavram olma özelliği taşımaktadır. Beyaz: (<Ar. beyāz). Bırav: (<Çing. bırava) Kaç git, kaybol, [Zarboni bırav polis var, kaç ]. Bıyıklı: Polis, güvenlik kuvveti mensubu. Bıyıklıya piyaz vermek: Kolluk kuvvetiyle iyi geçinmek, iyi geçinmek için polis vb. görevlileri pohpohlamak, rüşvet vermek (Aktunç 2002: 56 57). Polislere günümüzde kısaca bıyık dendiği de bilinmektedir (Naskali Sağol 2002: 9). Bin yedi yüz on beşçi: Rüşvetçi (rüşvet kelimesinin telaffuz edilmemesi, başkalarının anlayamayacağı biçimde dile getirilmesinden dolayı, bu tür ifadelerin kullanımının arttığı dile getirilebilir). Bin yedi yüz on beş: Rüşvet. (T.C. Merkez Bankası, 1715 sayılı yasayla da kurulmuştur) (Aktunç 2000: 57). Boğa: Polis (seslisözlük.com). Güçlü olma ve olaylara yeri geldiğinde zorla müdahale etmesinden dolayı söylenme ihtimali bulunmaktadır. Cesetçi: Olay yeri inceleme polisi. Ceset: (<Ar. cesed ölü ). Contacı: Trafik polisi. Ruhsat defteri arasına konan paradan yola çıkılarak üretilmiştir. Conta: (<Đt. giunta etiket ) Birbirinin üzerine kapanan iki madeni parça arasında açıklık kalmamasını temin etmek için konulan karton, kösele, lâstik vs. şey. Cylon lu Saylonlu: (1990 ların bilim kurgu türündeki televizyon dizisi Galaktika da geçen ve insanoğluna düşmanlığı ile tanınan Cylonlu kullanımından, 1990 larda) Polis, özellikle çevik kuvvete bağlı polis (Aktunç 2002: 254; Ersoylu 2004: 276). Özellikle kask takan polisleri ima etmek için kullanılma olasılığı bulunmaktadır. Çayda çıra oynatıcı çayda çıra oynatmak: Zanlıyı konuşturmak için işkence yapmak. Đddiaya göre, ayakları jiletle kesilmiş tutuklu kimselerin, polis tarafından tuzlu suda yürütülmesi. Çorbacı: Çorbacı argosunun daha çok rüşvet alan kişi ya da bir çorba parası kadar rüşvet alan polisler için kullanıldığı ileri sürülebilir. Çorba: Para, (görevli kimse için) rüşvet. (Aktunç 2002: 81). Bu kavramla, özellikle trafik polisleri kastedilmektedir. Bir çorba parası ifadesi, Türk insanı arasında, harçlık anlamında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Dam komandosu: Özel harekât timi için kullanılmaktadır. Daha çok, meslek içi bir kullanım olduğu dikkat çekmektedir. Belli zamanlarda, yüksek yerlere, damlara, binaların tepesine çıkarak koruma vazifesi yapılmasından dolayı söylenmektedir. Dam: (<ET tam) Tutukevi. Dayı: (<ET tagay) Külhanbeyi, gücüne güvenerek çevresinde egemenlik kuran kimse, polis, özellikle sivil polis. (Aktunç 2002: 86). Külhanbeyi, efe, kabadayı, polis, jandarma (Doğan 1990: 232). Polisin, silahın vermiş olduğu güveni farklı amaçlar için kullanmış olma ihtimali ya da örneklerinden dolayı, bu kavramın kullanıldığı ileri sürülebilir. 86). Değnekçi: (değenek ten) Taşıt aracı duraklarında sırayı gösteren sivil görevli, sivil polis (Aktuç 2002: Dehşet palasçı: Karakolda görevli polisler için kullanılabilmektedir. Dehşet palas: (<Ar. dehşet, Fr. palace) Karakol binası, nezarethane. (Aktunç 2002: 86). 8

9 Diskocu: Nezarethanedeki polisi ifade için kullanılır. Disko: (<Fr. disco) DĐSiplin KOğuşu kelimelerinden oluşma ihtimali olduğu gibi, nezarethanede işkence yapmak suretiyle oynatmak biçimindeki bir önyargıdan dolayı söylenme ihtimali bulunmaktadır. Dumancı: Sigara kabul eden polis veya trafik polisi için kullanılmaktadır. Espiyon ispiyon (<Fr. espion, Đt. sipione): Söz götürüp, getiren, hafiye, ajan (Ersoylu 2004: 198) sivil polis. Falakacı: Karakol polisi. Falaka: (<Ar. falaėa) Đki ucunda bir ipin iki uçları bağlı, bir sırıktan ibaret ceza âleti. Fısfıs: Đstihbarat polisi. Fıs: Tabiat taklidi ses. Fruko: (meşrubat markası Fruko dan) (1965 ten sonra) Toplum polisi (Aktunç 2002: 117) li yıllarda, Fruko marka gazozun dağıtımını yapan yarı açık araçlardaki gazozların duruşundan yola çıkılarak ifade edilmiştir. Polislerin, o dönemlerde, sırt sırta gelecek şekilde oturmaları ve başlıklarının dikkat çekici biçimde görünmesinden dolayı bu isimlendirmeye gidilmiştir. Rüşvet olarak gazoz içmek ya da işyerlerinden bu tür içecekleri ücretsiz içme iddiasından yola çıkılarak söylenmiş olma ihtimali de bulunmaktadır. Gece kuşu: Devriye gezme ve gece tutulan nöbetlerden dolayı söylenme olasılığı vardır. Gelin alıcılar: (Özellikle bir baskın sırasında) Kolluk kuvvetleri, polisler (Aktunç 2002: 121). Geştapu Gestapu Gestapo Geştapo: (Alm. GEheimes STAts POlizei, gizli devlet polisi nden) Polis, trafik polisi. (Aktunç 2002: 121). Geştapo: (Alm. Geheime Staatspolizei) Almanya da, Hitler döneminde kurulan gizli, siyasi polis örgütü (TDK 1998: 846). Getto Gestapo: Polis (getto: Azınlıkların ve yoksulların oturdukları mahalle). Alman Nazi rejiminde gizli polis teşkilatı. Geştapu (Almanca. Geheime Staats Polizei): Polis, zabıta görevlisi, trafik polisi (Ersoylu 2004: 215). Gölge gölgeci: Arabayı sürekli ağaç ve bina gölgesine çekmekten dolayı, özellikle trafik polisleri için kullanılmaktadır. Ayrıca, suçluları gölgesi gibi takip etmeden dolayı söylenme ihtimali de bulunmaktadır. Gyr: (<Đng. Cayro) Bir ya da iki kişilik küçük helikopter; çoğunlukla polis operasyonlarında ya da şirket saldırı operasyonlarında kullanılır (lostlibrary.org). Ayrıca, polisten kaçmanın / kurtulmanın verdiği sevinçten dolayı, goodyear (iyi yıllar) biçimindeki kelimenin kısaltılmış hali olma ihtimali bulunmaktadır. Hamza: (< Ar. h amza) Gammaz, muhbir. Haydar: (<Ar. h aydar arslan ) Coptan benzetme polis. Hırs Zarbo: Polis kuvvetlerinin özel bir bölümü. Çevik kuvvet. (Aktunç 2002: 140). Horoz: (< Far. horus): Polis (Ersoylu 2004: 59; 90), polis memuru. Ne aldanan kaz var, ne de buna göz yuman horoz (Aktunç 2002: 142). Hortumcu: Cop yerine hortum kullanan polis. Basın yayın organlarında çokça duyulan Hortumcu Süleyman dan dolayı. Hortum: (<Ar. hort ūm fil burnu, boru ) Çoğunlukla sıvı maddelerin içinden sevk edildiği cisim. Ayrıca, yolsuzluk yapma, hortumlama iddiasından yola çıkılarak da söylenmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Hükümet: (<Ar. h ükūmet) Devleti hükümeti temsil etmesinden dolayı, genel olarak polis için kullanılmaktadır. IRCop: (<Đng. Irc Operatör, International Relay Chat, internet / genelağ sohbeti ) Serverler (bilgisayar sunucusu) için kullanılır, internet polisi. Đyi polis kötü polis: Đyi polis, kötü polis oyunu oynamak şeklindeki deyimden gelir. 9

10 Kaldırım kargası: esk. Polis, hafiye, dedektif (Ersoylu 2004: 54; Aktunç 2002: 160). Kaldırım kargası biçimindeki ifadenin, günümüzde yaygın olarak kullanıldığı dile getirilmektedir (Naskali Sağol 2002: 9). Polis, hafiye. Kaldırım kargası: Çok gezip tozan (Doğan 1990: 574). Sürekli devriye gezmeden dolayı, polislerin bu şekilde adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, giyilen elbisenin lacivert ya da siyaha yakın olmasından esinlenilerek de söylenmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Kalpakçı: Polis, hafiye. (Aktunç 2002: 161). Kalpak: deri veya deri taklidi kumaştan yapılan tüylü başlık (Doğan 1990: 578). Polisin başında taşıdığı şapkadan dolayı, bu şekilde bir adlandırmaya gidildiği ifade edilebilir. Kâmil: (<Ar. kâmil) Acemi polis. Özellikle futbol maçlarında görev yapan polisler için kullanılır. Maç esnasında güvenliği sağlama ve olgunca davranma durumundan dolayı söylenmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Kapıcı: Genellikle, bina girişlerinde tutulan nöbetten dolayı, kapıcı biçiminde bir nitelendirmenin yapıldığı dile getirilebilir. Karabacak: es. Jandarma (Aktunç 2002: 164), polis. Karakol kelimesini tamamlayan bir anlamda kullanılma olasılığı bulunmaktadır. Keş: (<Far. keşîden) Polis: Polisin kendi tabirleri ile (dayı veya keş) volta yani kaçalım diyerek sağa sola yayılmak suretiyle kaçarlar. (Aktunç 2002: 179). Keş kelimesinin kolay aldanır anlamı da bulunmaktadır (Yeğin vd. 1992: 523). Bu terimin daha çok, narkotik polisi için kullanıldığı ifade edilmektedir. Kırmızı yaka: Polis (Aktunç 2002: 182). Rütbeli askerlerin yakasındaki kırmızı renkten yola çıkılarak, polis için de kullanılmış olduğu varsayılmaktadır. Kopçacı: (<Yun. kombitsa kopça ) es. Jandarma (Aktunç 2002: 189), polis. Giyilen elbisedeki düğmelerin özelliğinden dolayı dile getirilmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Kullukçu kollukçu: Zaptiye, jandarma, belediye zabıtası, devriye polisi. Genel olarak kolluk kuvvetlerini ifade etmeden dolayı ifade edildiği söylenebilir. Menfaat için kulluk eden anlamında kullanıldığı varsayılmaktadır. Kuru temizleme: Falaka, karakolda, tutukevinde sanığı falakaya çekme. (Eşanlamlısı merdane). (Aktunç 2000: 193) Kuru temizleme ci: Falakaya çeken ya da işkence eden anlamlarında kullanılmaktadır. Merdaneci: Karakol polisi. Merdane: (<Far. merdāne) Falaka; karakolda, tutukevinde işkence yapmak için kullanılan falaka (Aktunç 2002: 214). Kuyruk doğrultucu: Yeni araba alan araç sahibinden, alınan rüşvet iddiasından dolayı oluşturulduğu söylenebilir. Kürün palago küren palago: Bekçi, polisten bir düzey aşağıdaki güvenlik memuru, polis (Aktunç 2002: 196). Lahanacı: Yeniçerilerde, Çelebi Mehmed ve oğlu Murad zamanında Merzifon dan gelen er (bianet.org) polis, acemi asker. Lahana: (<Yun. lakhanon bitki türü ) Aşağılayıcı yaklaşma. Aynasız kelimesinde olduğu gibi, düşük nitelikliliği ifade için kullanılmış olma ihtimali bulunmaktadır. Laki: Ahlâk polisi (sozluk.sowtimes.org). Lüpçü: Karşılıksız çıkar elde etmekten hoşlanan, bu davranışı alışkanlık edinmiş (kimse). Lüpe konma: Karşılıksız bir çıkar elde etme (Aktunç 2002: 199). Lüp: Tabiat taklidi ses. 10

11 Maceraya katmak: Polisin bir sanığı, değişik bölgelerle ilgili suçlarının olup olmadığını anlamak için karakol karakol dolaştırması (Aktunç 2002: 201). Maceraya katıcı: Polis anlamında kullanılmaktadır. Yol gösterme, tatbikattan dolayı. Macera: (<Ar. mâcerâ) baştan geçen hadise. Madi paparon: Bekçi. Madi: Olumsuz, kötü, fena; paparon: Polis (Aktunç 2002: 201). Mafya: (<Đng. mafia) Polis. Maganda: Görgüsüz kimse (Karataş Sevindik 2003: 249), polis. Olaylara müdahale ederken, çözümü zor kullanmada görmesinden dolayı, çevik kuvvet polisi, polis anlamlarında kullanılmaktadır. Mağara: (<Ar. mağāre) Eğitim düzeyi düşük asker (bianet.org), polis. Toplumun asayişini koruma vazifesinin gereği olarak, belli özelliklerinden dolayı toplumun genelinden ayrılan, toplumun düşündüğünden farklı düşünen polis önyargısından dolayı kullanılma ihtimali bulunmaktadır. Mahmutçuk: Silahtaki arpacık (bianet.org). Mahmut: (<Ar. mah mūd). Övgüye değer anlamının zıddı olarak kullanılma olasılığı bulunmaktadır. Makineli: Polis. Helal olsun makineliler (polisler) iyi çalışıyorlar, ama yeterli değil (Aktunç 2002: 204). Makine: (<Đt. macchina) Silah, özellikle tabanca. Manifestocu: Rüşvetçi, polis. Manifesto: Đt. Rüşvet. (Aktunç 2002: 206). Herhangi bir durumu, bilgiyi, bildiren ya da tebliğ eden anlamından dolayı söylenmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Manitu: (<Algonkin dilinde manitu tanrısal yetenek ) Polis. Manyetocu: Polis, işkenceci. Bu kavramın, işkencede elektrik kullanılma iddiasından dolayı ortaya çıktığı ifade edilebilir. Manyeto: (<Fr. magnéto) Karakol, tutukevi vb. de sanığa uygulanan elektrik işkencesi (Aktunç 2002: 208). Elektrik üreten anlamında kullanılmaktadır. Mavi zarbo: Çing. Zabıta. Mavi: (<Ar. mâ i su renginde ) 500 lük banknot [ar. kulle mavi, kuleli beş yüz liralık banknot ]. Zarbo: (<Çing. zervo sol ) Polis (Aktunç 2002: 211). Mehmet: (<Ar. muh ammed) Bedelli asker (bianet.org), polis. Polis ve askerin yaptığı iş, güvenlikle ilgili olduğu için benzer gibi algılanmakta ve bu yüzden de asker için kullanılan mehmetçik kelimesi, polis için mehmet şekline dönüşebilmektedir. Memniyet: (<Ar. emniyyet) Emniyet ten bozma. Genel olarak polis için kullanılmaktadır. Merminatör: (<Đng. terminate ) Terminatörden bozma. Özel hareket polisi için kullanıldığı dikkat çekmektedir. Mideci: Rüşvet almayı alışkanlık haline getirmiş memur. (Aktunç 2002: 215). Polis, rüşvet alan. Mide: (<Ar. mi de) Đnsan vücudunda bir iç organ. Mikrop: (<Đng. microbe) Seyfettin Şimşek in 1958 tarihinde basılan Argo Lügatçesi nin 19. sayfasında polis anlamındadır [Mikroplar etrafı sardı]. Herhangi bir olay anında, hızlıca toplanan, olay yerine gelen anlamında kullanılmış olma olasılığı bulunmaktadır. Ayrıca özellikle suç dünyasında bulunanlar için hoşlanılmayan, sevilmeyen, hoş görülmeyen anlamalarına gelme ihtimali bulunmaktadır. On kuruş: Polis. Meğerki bizim gençler conileri gezmeye bırakmıyor eyi mi, on kuruşlarla çatışıyorlar (Aktunç 2002: 225). On kuruşun değersiz, önemsiz anlamı yanında, çok az rüşvet anlamı da bulunmaktadır. Kuruş: (<Alm. groschen) En küçük para birimi. Paketçi: Kıskıvrak yakalayan görevli, polis, asker. Paketlenmek: Polis tarafından kıskıvrak yakalanmak. Paket: (<Fr. paquet) Kalça, kıç. 11

12 Paparon: (<Yun. paparouna, gelincikgillerden bir bitki, afyon dan?) Polis. (Aktunç 2002: 233). Paparon paporon paparos: Polis (Ersoylu 2004: 168). Paraşütçü: Beleşçi, bedavacı, özellikle sinema, tiyatro, konser salonu ve bunun gibi benzer yerlere para vermeden giren kimse (Karataş Sevindik 2003: 333). Belediye otobüsü, maç, tiyatro vs. ye ücretsiz girmesinden dolayı, polis için bu argo kullanılabilmektedir. Polisin birçok yerde kamu hizmeti vermesinden dolayı orada bulunması ve ücret uygulamasının dışında bırakılmasından dolayı ifade edilmiştir. Paraşüt: (<Fr. parachute) Havada cisimlerin düşüşünü yavaşlatmaya yarayan araç. Parmakçı: Parmak izi almakla görevli polis. Patburun: Zabıta, polis, kolluk kuvveti (Aktunç 2002: 237). Pat: Yassı ve basık (Doğan 1990: 900). Pilci: Elektrik veren anlamında kullanıldığı varsayılmaktadır.. Fransızca pile kelimesinden gelmektedir. Pile, sözlükte, elektrik pili anlamına karşılıktır. Dolayısıyla, elektrikli işkencenin burada kastedildiği anlaşılmaktadır. Süreklilik de kastedilebilir. Pil: (<Fr. pile) Sivil polis, gizli ajan (Aktunç 2002: 240). Pile kelimesi; yığın, küme, toplanan, üşüşmek anlamına geldiği gibi, argoda, servet toplayan, dünyalık biriktiren anlamlarında da kullanılabilmektedir. Radarcı: (<Đng. radio dedection and ranging den kısaltma). Gammaz, birisinin yaptığını gözetleyerek başkalarına haber veren kimse, istihbarat polisi, sivil polis. Ramazan: (Çing. romazani: düşük nitelikli, aşağılık çingene den). Polis. (Aktunç 2002: 248). Rambo: (Amerikan film karakteri) Özel harekât polisi. Ramo: (<Ar. ramazan; Çing. romazani) Polis (Ersoylu 2004: 216; 222). Ramo sözcüğü, polisin geldiğini haber veren bir parola imiş meğer (Aktunç 2002: 248). Bu kelimenin, ramazan isminin kısaltılmasıyla oluşturulduğu ifade edilebilir. Robokop: Çevik kuvvet polisi. Sakalcı: Rüşvet alan polis, devlet görevlisi. Sakal vermek: Polise, devlet görevlisine rüşvet vermek. Saltat: (<Rus. saldat, Alm. soldat: asker) Dilenci için polis, belediye zabıtası (Aktunç 2002: 252). Ayrıca, salata kavramı da kullanılmaktadır. Satırcı: Đşkenceci, işkenceci devlet memuru, polis. Satır: (<Ar. sâńûr). Serçe: Polis ajanı, hafiye (Aktunç 2002: 256). Bu argo deyimin, her tarafa giren ya da kolayca haber uçuran anlamında kullanıldığı ileri sürülebilir. Serçe: Hafiye, dedektif, polis ajanı (Ersoylu 2004: 55). Sevgi kelebeği: Bandocu polislere denilmektedir. Stakan: (<Rus. stakan <Kıp. T tos+ta ğan) Yol kenarındaki polis noktası, burada duran polis (Kocaoğlu 2002: 309). Tahtakos tahtakoz: (<Yun. taktikos) es. Polis, sivil polis, jandarma (Ersoylu 2004: 169), taptakos (Aktunç 2002: 271). Tahtakoz tahtakos: (Yunanca taktikos dan) Polis memuru, güvenlik görevlisi, sivil polis: sen köşede dur, tahta koz gelirse bize işaret çek! Biz dalgayı tamamlarız. (Aktunç 2002: 271). Tazı: (Far. tâzî) es. Hafiye, polis, muhbir, ihbarcı, dedektif (Aktunç 2002: 277; Ersoylu 2004: 65). Hızlı hareket etme ve koşturmadan dolayı söylenmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Yan cepçi: Rüşvet alan polis ve özellikle de trafik polisi. Cep: (<Ar. ceb) (Aktunç 2002: 68). Yemci, yem alan: Rüşvet alan polis için kullanılmaktadır. Yem: Rüşvet. (Aktunç 2002: 308). 12

13 Yoğurtlu bakla: (Yeşil giysili ve beyaz tolgalı görünümleri dolayısıyla) toplum polisi (Ersoylu 2004: 28). Bu söylem, 1970 li yılların bir ürünü olup, beyaz miğfer altındaki yeşil üniformadan dolayı oluşturulmuştur. Günümüzde pek kullanılmamakla birlikte (Naskali Sağol 2002: 9), yaşlı kişilerden bazıları kullanagelmektedir. Toplum polisi. Eskiden yeşil giysili ve beyaz miğferli olmalarından yakıştırmadır (Aktunç 2002: 310). Genel olarak trafik ve asayiş polisi. Yovakim (<Yun. ioakim): Polis (Ersoylu 2004: 278). Yumoş: (<T yumuşak eş cinsel ) Ahlak polisi. Yüz para: (<T Far. yüz + pâre) Bekçi (Aktunç 2002: 313), geniş anlamıyla güvelik güçleri, polis. On kuruş argosunda olduğu, yüz paranın değersizliğinin esas alınması söz konusu olabilirken, verildiği iddia edilen rüşvetten dolayı da söylenmiş olabilir. Zağar: es. Muhbir, ihbarcı, hafiye (Ersoylu 2004: 65; Aktunç 2002: 314). Bir av köpeği cinsi (Doğan 1990: 1184). Bundan dolayı, avını yakalayan ya da suçluyu yakalayan anlamının yüklenmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Zarbo zarvo: (<Çing. zervo: sol dan) Polis (Ersoylu 2004: 168), Narkotikte görevli polis (zamane.sozluk.com). Polis, polis memuru (Aktunç 2002: 315). Zorba kelimesinin bozulmuş halinden hareketle çevik kuvvet polisi, zor kullanan polis. Zarbo 155: Polis. Zortezurtek: Polis aracı. Zort: Tabiat taklidi ses, yellenme. Aracın çıkardığı sesten yola çıkılarak oluşturulmuş olduğu ifade edilebilir. Sonuç: Polisle ilgili 100 ün üzerinde argo kelime tespit edilmiştir. Bu kelimelerden 79 tanesi alınma kelimedir. Stakan gibi Rusçaya kelime verirken, birçok dilden de ödünçleme yapılmıştır. Yabancı kaynaklı kelimelerin argoda olması dilin mantığı gereğidir. Eşya, hayvan, bitki ve organ adlarından yararlanılarak polislere ad konmuştur. Belirli sıfatlar ve sınırlı sayıda fiiller kullanılmıştır. Yapım eklerinden en çok meslek eki +CI kullanılırken çekim eklerinden teklik üçüncü kişi eki +(s)i ve durum eklerinden ise yönelme eki +(y)a, bulunma eki +DA ve ayrılma eki +DAn kullanılmaktadır. AA ve IRCop gibi eksiltme veya kısaltma yapılabilmektedir. Karabacak, kopçacı, lahanacı, tahtakos, tazı ve zağar gibi bazı ifadeler ise eski dildeki argo ifadelerdir. Argo dilin gizli gücüdür. Türk argosunun zenginliği, aynı zamanda Türkçenin de zenginliğidir. Bu çalışmada, sadece polislikle ilgili sözcükler incelenerek Türkçenin bu alandaki ifade gücü tanıtılmaya çalışılmıştır. Sözü Atatürk ün veciz ifadesiyle bitirmek gerekirse: Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. Kaynakça: a) Sözlükler: Ağakay, Mehmet Ali (1949), Türkçe de Mecazlar Sözlüğü, TDK yayınları, Ankara: Doğuş Matbaası. Aktunç, Hulki (2002); Büyük Argo Sözlüğü, (4. baskı) Đstanbul: Yapı Kredi yayınları. Bingölçe, Filiz (2005), Kadın Argosu Sözlüğü 1, Đstanbul: Metis yayınları. Bingölçe, Filiz (2005), Kadın Argosu Sözlüğü 2, Đstanbul: Altüst yayınları. Demir, Ömer Mustafa Acar (1992), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Đstanbul: Ağaç yayınları. 13

14 Devellioğlu, Ferit (1990), Türk Argosu: Đnceleme ve Sözlük, (7. baskı), Ankara: Aydın Kitabevi yayınları, (ilk baskı: 1941). Doğan, D. Mehmet (1990), Büyük Türkçe Sözlük, Ankara: Rehber yayınları. Eren, Hasan (1999), Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara. Fikri, A. (1907), Lügât i Garîbe, Alem Matbaası Ahmed Đhsan ve Şürekâsı, Đstanbul. Karataş, Halil Aytekin Sevindik (2003), Polis Terimleri Sözlüğü, Đstanbul: Nüans yayınları. Kaygılı, Osman Cemal (2003), Argo Lügati, Selis Kitapları. Özdoğan, Erdem (1986), Đngilizce Tükçe Argo Sözlüğü, Đstanbul: Đnkılâp Kitabevi. Püsküllüoğlu, Ali (2004), Türkçenin Argo Sözlüğü, Özgür yayınları. Saraç, Tahsin (1966), Fransızca Türkçe Argo Sözlüğü, Ankara. Şimşek, Seyfettin (1958), Argo Lügatçesi, Đstanbul: Okay Yayınevi. TDK, Türkçe Sözlük (1998), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları. TDK, Türkçe Sözlük (2005), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları. Yeğin, Abdullah vd. (1992), Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, Đstanbul: TÜRDAV yayınları. b) Kitaplar: Arslan, Ahmet (2004), Argo Kitabı, Đstanbul: Kitabevi yayınları. Halit, Mehmet [Bayrı] (1934), Đstanbul Argosu ve Halk Tabirleri, Đstanbul: Burhaneddin Matbaası. Ersoylu, Halil (2004), Türk Argosu Üzerinde Đncelemeler, Đstanbul: L&M yayınları. Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.) (2002), Türk Kültüründe Argo, Haarlem Hollanda: SOTA yayınları c) Makaleler: Aliş, Şehnaz (2002), Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Şıpsevdi Romanında Argo Kullanımı, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Birkalan, Hande (2002), Pazar Konuşmaları: Argoya Halkbilimsel Bir Yaklaşım, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Gür, Muhammet (2002), Ahmed Rasimde Argo, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Đmer, Kâmile (2002), Türkçe Sözlük teki Argo Kelimeler, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Kaymaz, Zeki (1997), Darende de Konuşulan Gizli Dil Hazeynce, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 109, Kültüral, Zühal (2002), Şerîfî nin Şehnâme Çevirisi ndeki Bazı Kelime ve Deyimler Üzerine, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Kocaoğlu, Timur (2002), Bugünkü Rus Argosunda Türkçe den Geçen Kelimeler, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Koçak, Aynur (2002), Karagözde Argo Kelimelerin Gülme Unsuru Olarak Kullanılması, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları,

15 Pala, Đskender (2002), Tehzil ve Argo, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Özkan, Nevzat (2002), Gizli Dil Olarak Argonun Fonksiyonu Üzerine, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Şen, Mesut (2002), Argo Üzerine, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Uzuntaş, Aysel (2002), Argoya Dilbilimsel Açıdan Bakış, Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, Töre, Enver (2002), Tiyatro ve Argo (Gelenekli Tiyatromuzda Argo), Türk Kültüründe Argo, Naskali, Emine Gürsoy Gülden Sağol (ed.), Haarlem Hollanda: SOTA yayınları, d) Genelağ (erişim tarihi: Ocak 2003) lostlibrary.org/sozluk.asp. sozluk.sowtimes.org. Đşaretler: : ع (ayın ünsüzü). < : Kelimenin geldiği şekli gösterir. ā: uzun a. ę : ه (ince h veya güzel h ünsüzünün e ünlüsü olarak okunuşu). h : ح (kalın h ünsüzü). k : ق (kalın k ünsüzü). t : ط (tı ünsüzü). ū: uzun u. Kısaltmalar: Alm. Almanca. Ar.: Arapça Çing.: Çingenece. es.: Eski dilde, Osmanlı Türkçesi. ET: Eski Türkçe. 15

16 Far.: Farsça. Fr.: Fransızca. Đng.: Đngilizce. Đt.: Đtalyanca. Rus.: Rusça T: Türkçe. Yun.: Yunanca. 16

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Gencmevtoo Sözlük Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Önsöz Bu sözlük, Gencmevtoo Okyanusu sitesinde, ürün ve hizmetlerinde kullanılan önemli terim ve sözcüklerin açıklamalarını barındırmaktadır. Kaynak olarak

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. DÖNEM. 3. Telaffuz (Söyleyiş)... 49 1. Türkçenin Özellikleri... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 63

İÇİNDEKİLER I. DÖNEM. 3. Telaffuz (Söyleyiş)... 49 1. Türkçenin Özellikleri... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 63 VI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR) 1. İletişim... 5 2. İnsan, İletişim ve Dil... 7 3. Dil - Kültür İlişkisi... 13 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 15 2. ÜNİTE (DİLLERİN

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP

HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP Türk halk şiirinde kullanılan dilin, yalın veya sadece olduğu yönünde yaygın bir kanaat vardır. Divan Şiiri'nde kaleme alınmış şiirler göz önüne alındığında bu

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 6.Hafta SES BİLGİSİ Bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri inceleyen dil bilimi kolu ses bilgisidir. Harf, sesin yazıdaki işaretidir.

Detaylı

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI Adı-Soyadı : HAYAT BİLGİSİ 1) Okul için hazırlık yapan bir öğrenci, çantasına aşağıdakilerden hangisini mutlaka koymalıdır? 2) Aşağıdakilerden hangisi büyüklerden yardım alarak gerçekleştirebileceğimiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

POLİS MEMURU TANIM. Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

POLİS MEMURU TANIM. Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. TANIM Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vatandaşların canını, malını

Detaylı

ARGODA +CI EKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ARGODA +CI EKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ARGODA +CI EKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ezgi SIRTI ÖZET Bir toplumda geçerli olan ortak dilden ayrı, yalnızca belirli bir kesim tarafından kullanılan, kendine özgü kelime, deyim ve deyişlerden oluşan özel

Detaylı

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN) TANIM Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrolünü yapan kişidir.

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Trafikteki araçlara ait hız limitleri ve bu hızların aşılmasını radar kontrolü (mobil ve sabit) ile tespit edilmesi durumundaki ceza miktarı bilgilerine burada

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

Nattvandring.nu nun kuruluşu

Nattvandring.nu nun kuruluşu Nattvandring.nu nun kuruluşu Nattvandring.nu, Vera Dordevic ve Janne Ludholm ün inisiyatifi ile enerji şirketi E.ON ve sigorta firması Skandia tarafından kurulan bir kuruluştur. Kuruluş, İsveç genelinde

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM TESTİ. - Anne, baba ve çocukların oluşturduğu ve toplum içindeki en küçük gruplara denir.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM TESTİ. - Anne, baba ve çocukların oluşturduğu ve toplum içindeki en küçük gruplara denir. 1- Resmi Kurum Birey Rol Aile - Devletin oluşturduğu uzun süreli gruplara denir. - Anne, baba ve çocukların oluşturduğu ve toplum içindeki en küçük gruplara denir. - Toplumun bir parçası olan ve kendine

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 11.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet

Detaylı

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 MC www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I 1. Ankra'dan Đstanbul'a giden 10 farklı otobüs, Đstanbul'- dan Edirne'ye giden 6 farklı

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Doç.Dr. IŞILDAR, Süleyman Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanı Karayolu trafik kazalarının azaltılması etkin tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Etkin tedbirler

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

ALAMAYACAKSINIZ ALEVLENECEKSİNİZ İNANMAYACAKSINIZ SİZ EVLENECEKSİNİZ GÖNÜLLERİ FETHETTİK ELALEME İBRETTİK ÖDÜLLERE HASRETTİK SİZ DE GÖRECEKSİNİZ

ALAMAYACAKSINIZ ALEVLENECEKSİNİZ İNANMAYACAKSINIZ SİZ EVLENECEKSİNİZ GÖNÜLLERİ FETHETTİK ELALEME İBRETTİK ÖDÜLLERE HASRETTİK SİZ DE GÖRECEKSİNİZ SPONSOR FİRMA EQ DUYGUSAL ZEKA YARIŞMASI ŞARKISI GÖZLERİNİZİ BİZDEN HAYALLERİNİZLE SİZ KULAKLARINIZA HİÇ UMUTLARINIZLA SÖZ MAZİMİZİ YAD ETTİK AKILLARI ZAP ETTİK YILLARDIR BİZ SABRETTİK GELECEK VAAD ETTİK

Detaylı

6 kasim 2014 TRABZONSPOR TARAFTARLARINA

6 kasim 2014 TRABZONSPOR TARAFTARLARINA 6 kasim 2014 TRABZONSPOR TARAFTARLARINA Trabzonspor ve Sporting Lokeren maçı 6 Kasim'da oynanacaktır. Kulübünüzün ve taraftarlarinizin gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Stadınızda muhteşem bir ortam

Detaylı

05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN

05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN 05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Dünya Çocuk Gününü kutladık,dünyamızda bizden başka çocuklarda olduğu ve bütün çocukların birbirinden farklı ve özel

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Bilişimin en Türkçesi DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Hülya Küçükaras Dil Derneği Genel Yazmanı AB 14 - Mersin 1 VAR OLAN DURUM Dil ve yazım kargaşası yaşanıyor. Türkçenin öyküsünü (geçmişini/tarihsel

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, 104 ZEKÂ OYUNU BİLSEM e Hazırlık Mantık Oyunları - Dikkat Oyunları - Hafıza oyunları Dikkat Geliştirme - Sözel Zekâ - IQ Soruları Sayısal Zekâ - Görsel Zekâ BAKİ YERLİ - ALİ CAN GÜLLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

3-Tasarruflu ampuller,neonlar,floresanlar neden daha az enerji harcarlar?

3-Tasarruflu ampuller,neonlar,floresanlar neden daha az enerji harcarlar? 1-Işık kirliliğine neler sebep olur? Yol, cadde ve sokak aydınlatmaları, Park, bahçe ve spor alanlarının aydınlatmaları, Reklam ve ilan panoları, Güvenlik aydınlatmaları, Evlerden ve binalardan taşan aydınlatmalar.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

2. İlk tekerlek bundan altı bin yıl kadar önce tahtadan yapıldı. 4. İlk hava taşıtı tek kişilik uçaktır.

2. İlk tekerlek bundan altı bin yıl kadar önce tahtadan yapıldı. 4. İlk hava taşıtı tek kişilik uçaktır. DÜN, OKULBUGÜN, HEYECANIM YARIN HAVA KOŞULLARI VE TRAFİK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞIM A. Trafik kazalarının en çok yaşandığı mevsimin yuvarlağını boyayalım. C. Aşağıdaki açıklamalarla resimleri numaraları

Detaylı

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com KISALTMA GRUPLARI Türkçede kısaltma grupları, çeşitli kelime gruplarının (sıfat-fiil grubu,

Detaylı

Yabancı Ad, Unvan ve Deyimlerin(Terimlerin) Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun

Yabancı Ad, Unvan ve Deyimlerin(Terimlerin) Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11, Sayı:2, 2009 Yabancı Ad, Unvan ve Deyimlerin(Terimlerin) Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun Çeviren Mohammad Moghaminia 1.Madde:

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KRİMİNOLOJİ SEMİNAR ÇALIŞMASI KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI

2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KRİMİNOLOJİ SEMİNAR ÇALIŞMASI KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KRİMİNOLOJİ SEMİNAR ÇALIŞMASI KONU BAŞLIKLARI KONU 1. Antik çağlarda suç anlayışı 2. Suç kavramının Ortaçağ dönemi 3. Suç kavramının Rönesans ve İnsancılık anlayışı

Detaylı

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com Özet Mühendisler meslek yaşamlarının her evresinde yöneten ve yönetilen ilişkileri içinde

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU 31 Temmuz 2012 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI ARALIK KASIM EKİM BEŞ DUYUMUZ KUVVET VE HAREKET MADDEYİ TANIYALIM 1.1.1 Duyu organlarını tanır. 1.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 1.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir.

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses, bir madde ile karþýlaþtýðýnda yansýyabilir, iletilebilir ya

Detaylı

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 131-142 Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Halit DURSUNOĞLU (*) Özet: Türkiye Türkçesinin en kapsamlı sözlüklerinden

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Ocak 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Kültür Haritası Projesi kapsamında Sinop köylerinin sosyo-kültürel demografik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken 1 Doç. Dr. Şeref ÜNAL Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı