Daha iyi bir yat r m ortam...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha iyi bir yat r m ortam..."

Transkript

1

2 Daha iyi bir yat r m ortam... YASED - Uluslararas Yat r mc lar Derne i, Türkiye de faaliyet göstermekte olan uluslararas flirketlerin üye oldu u, 1980 y l nda kurulmufl ba ms z bir sivil toplum kurulufludur. Üyeleri ile birlikte ortak bir vizyonu paylaflmakta ve Türkiye de daha iyi bir yat r m ortam n n geliflmesini sa lamak amac yla proaktif çal flmalar yürütmektedir. Vizyonumuz... Türkiye nin, Uluslararas Do rudan Yat r mlar için cazip bir ülke konumunda olmas ve istikrarl bir ifl ortam oluflturulmas na yönelik çabalara öncülük etmek. yased Uluslararas Yat r mc lar Derne i

3 11 fiubat 2009 Çarflamba Aç l fl ve I. Oturum Tahir Uysal YASED Naz m Ekren Devlet Bakan ve Baflbakan Mehmet Ö ütçü Forum stanbul Baflkan DE fien DÜNYA KONJONKTÜRÜNDE ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIMLAR: YÜKSELEN EKONOM LER Ç N R SKLER VE YEN D NAM KLER Eflikalt tut-sat piyasalar nda yaflanan dalgalanmalarla tetiklenen ekonomik kriz, tüm dünya için ekonomik ve finansal altyap larda de iflimi zorunlu k l yor. De iflen dünya düzeninde, bu yeni ortam n Uluslararas Do rudan Yat r mlar için hangi risk ve f rsatlar beraberinde getirdi i söz konusu oturumda tart fl lmas amaçlanmaktad r. Konuk Konuflmac : Ulrich Zachau Dünya Bankas, Türkiye Temsilcisi brahim Çanakc Hazine Müsteflar Michael Davey EBRD, Bölge Direktörü Hüseyin Gün Avicenna Capital, Yönetici Ortak Alpaslan Korkmaz Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Brad Staples APCO Worldwide, CEO Avrupa Serpil Timuray Vodafone Türkiye, CEO 4

4 Ö le Yeme i II. Oturum ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIM ÇEK M MERKEZLER : BAfiARILI ÜLKE UYGULAMALARI Uluslararas yat r mlar n ülke ekonomilerine katk s göz önüne al nd nda, daralan sermaye kaynaklar na eriflim aç s ndan yat r mlar n çekim merkezi olmak büyük bir önem tafl maktad r. Bu nedenle baflar l ülke örneklerinin incelenece i bu oturumda Türkiye nin yabanc yat r mlar çekme konusunda ç karaca dersler irdelenecektir. Yavuz Canevi TEB, Yönetim Kurulu Prof. Choong Yong Ahn KOTRA, Uluslararas Yat r mlar Ombudsman Dr. Rainer Geiger OECD, K demli Bölge Dan flman Saffet Karpat Procter & Gamble, Türkiye ü Francis Sermet DEWS (Bat sviçre Ekonomi Gelifltirme Ajans ), Eski CEO Kahve Aras III. Oturum YÜKSEK KATMA DE ERL YATIRIM Ç N ARGE N N ÖNEM : B L fi M SEKTÖRÜ Uluslararas do rudan yat r mlar n yüksek katma de erli, istihdam ve know-how kazand ran yat r mlar olarak çekilebilmesinde önemli rollerden biri ilgili ArGe düzenlemeleri ve çal flmalar na düflmektedir. Ülkemizdeki ArGe yat r mlar n n katma de erli yat r mlar aç s ndan irdelenece i bu oturumda biliflim sektöründe Türkiye uygulamas tart fl lacakt r. Barhan Özce YASED ArGe Çal flma Grubu Müjdat Altay Nortel Netafl, Gürhan Kalelio lu Oracle Türkiye, Cüneyt Türktan Avea, CEO Sinan Ülgen stanbul Ekonomi Dan flmanl k, Kurucu Ortak 5

5 David Judson Hürriyet Daily News IV. Oturum TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI YATIRIMLAR Sürdürülebilir bir ekonominin, özellikle küresel s nma ile de iflen koflullar n fl nda, en hassas dinamiklerinden biri tar m ve g da sektörüdür. Bu oturumda, uluslararas tar m ve g da yat r mlar nda gelecek için öngörüler ve ihtiyaçlar n tart fl lmas amaçlanmaktad r. Konuk Konuflmac : Vedat Mirmahmuto ullar Tar m ve Köyiflleri Bakanl, Müsteflar Mehmet Aktafl Yaflar Holding, CEO Renato Juric Syngenta Tar m, Rasim Karas Danone Tikveflli, Zeynep Öztekin Pan Tar m, Yönetim Kurulu Ömer Taflç Cadbury Türkiye, Gala Yeme i YEN ABD HÜKÜMET VE BÖLGESEL POL T KALARI Konuk Konuflmac Mark Parris ABD Eski Türkiye Büyükelçisi 6

6 Aç l fl ve I. Oturum Tahir Uysal YASED Mehmet fiimflek Devlet Bakan ENERJ DE YATIRIM GEREKS N MLER : BEKLENEN KAMU ÖZEL YATIRIM ORTAKLIKLARI Enerji ihtiyac n n h zla artmas n n yan s ra, enerji kaynaklar na eriflim maliyetleri de her geçen gün artmaktad r. Bu durum üretim, altyap ve kaynaklar n n çeflitlendirilmesi gere ini do urmaktad r. Kamu kaynaklar n n yan s ra özel sektör imkanlar n n da en efektif flekilde kullanarak enerji yat r mlar n n art r lmas n n önemi aç kt r. Bu aç dan dünyadan örneklerle Türkiye de yap lan ve yap lmas gerekenler söz konusu oturumda tart fl lacakt r. 12 fiubat 2009 Perflembe Osman Ulagay Milliyet Gazetesi Scott Dickson Berwin Leighton Paisner LLP, Enerji Projeleri Hukuk Müfl. Selahattin Hakman Sabanc Holding Enerji Grubu Mete Maltepe GE Enerji, Global Rüzgar Enerjisi ü Konuk Konuflmac Fatih Birol Uluslararas Enerji Ajans, Bafl Ekonomist Kahve Aras 7

7 Haluk Sur ULI Türkiye II. Oturum GAYR MENKUL VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DE fien KOfiULLAR VE BEKLENT LER Amerika da tut-sat piyasalar nda bafllayan kriz, perakende sektörü gayrimenkul sektörü ve finansman aç s ndan global riskleri art rm flt r. Ayr ca uluslararas yat r mc lar n gayrimenkul edinimi konusunda Türkiye de mevzuat de iflikli ine gidilerek baz izin mekanizmalar öngörülmüfltür. De iflen bu koflullar alt nda, gayrimenkul sektörünün beklentileri bu oturumun konusunu oluflturmaktad r. Murat Aysan DD Mortgage, Ifl k Gökkaya Y&Y GYO, Hakan Kodal Krea Gayrimenkul, CEO Bahad r Teker stanbul Mortgage, CEO Tevfik Türel Ata Gayrimenkul Gelifltirme, CEO Dr. Feyzullah Yetgin Emlak Konut GYO, Ö le Yeme i III. Oturum Ercan Kumcu Merkez Bankas Eski Baflkan STANBUL UN F NANS MERKEZ OLMASI YOLUNDA TÜRK F NANS S STEM NE BAKIfi Global ekonomik kriz uluslararas finans dinamiklerinin yeniden de erlendirilmesini zorunlu k lm flt r. Global finans merkezlerinin de krizden nasibini almas yla yeni düzenleme ve denetleme ihtiyac do mufltur. stanbul un finans merkezi olmas hedefinin de bu de iflen ekonomik ortamda gerçeklefltirilebilmesi için, mevcut fiziki ve ekonomik altyap aç s ndan yap lmas gerekenler tart fl lacakt r. Cevdet Akçay Yap Kredi Bankas, Baflekonomist Vince Colvin Deloitte, Finans Merkezleri Gelifltirme John McCarthy ING Bank Türkiye, Yönetim Kurulu Saruhan Özel DenizBank, Baflekonomist 8

8 Kahve Aras stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Projesi Nuri Çolako lu stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti, Yürütme Kurulu Kapan fl Oturumu (Yuvarlak Masa Toplant s ) GLOBAL YATIRIM STRATEJ LER VE TÜRK YE YANSIMALARI Uluslararas do rudan yat r mlarda yaflanan daralma, flirketlerin global yat r m stratejilerinde yaflanan de iflimi de göstermektedir. Türkiye nin çekti i uluslararas yat r mlar n sürdürülebilirli i ve yeni (greenfield) yat r mlar n oran n n artmas önem tafl maktad r. Bu çerçevede global yat r mc lar n Türkiye ye bak fl ve yat r m planlar dünyadaki geliflmeler fl nda ele al nacakt r. Tahir Uysal YASED Richard di Benedetto GE, EAGM Baflkan Christos Glavanis Ernst&Young, Do u Avrupa Bölgesi Ian Gray Vodafone, Orta Avrupa Bölgesi CEO Konuk Konuflmac : Mehmet fiimflek Devlet Bakan Robert Gutsche KPMG Avrupa, fl Gelifltirme CEO Eustaquio Tomas de Nicolas Gutierrez Homex, CEO Kapan fl simler soyad na göre alfabetik düzende yer almaktad r. 9

9 LET fi M SPONSORU COMMUNICATION SPONSOR ANA SPONSORLAR MAIN SPONSORS SPONSORLAR SPONSORS KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS HALKLA L fik LER PUBLIC RELATIONS ZARAKOL LET fi M H ZMETLER DA ITIM SPONSORU DELIVERY SPONSOR yased Uluslararas Yat r mc lar Derne i Barbaros Bulvar, Mürbasan Sok / Koza fl Merkezi, B Blok, Kat: Befliktafl / stanbul, Türkiye / Tel: (212) Faks: (212) Finans Dünyas Dergisi Teflvikiye Cad, Sadun Apt. 105/6, Kat: , Teflvikiye fiiflli / stanbul, Türkiye / Tel: (212) (3 Hat) Faks: (212)

09.00-09.30 Aç l fl. 09.30-10.15 Konuk Konuflmac. Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Yard mc s. 10.15-10.30 Kahve Aras. 10.30-12.30 I.

09.00-09.30 Aç l fl. 09.30-10.15 Konuk Konuflmac. Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Yard mc s. 10.15-10.30 Kahve Aras. 10.30-12.30 I. 11 fiubat 2009 Çarflamba 09.00-09.30 Aç l fl Tahir Uysal YASED 09.30-10.15 Konuk Konuflmac Naz m Ekren Devlet Bakan ve Baflbakan Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan 10.15-10.30 Kahve Aras 10.30-12.30 I.

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar FAAL YET RAPORU 2005 Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar Caz, özgün ritim anlay fl, birçok farkl kültürden beslenen renkli karakteristi i ve enerjisi ile en üretken ve en yarat c müzik

Detaylı

2005 FAAL YET RAPORU

2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU SUNUfi YEN LENEN YAPIMIZLA SERMAYE YAPISI HALKBANK'IN TAAHHÜT ED LEN SERMAYES 1.250.000.000 YTL, ÖDENM fi SERMAYES SE 1.150.000.000 YTL'D R. BANKA'NIN SERMAYES N N %99,999996207'S

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Biliflim 04. TBD 21. Ulusal Biliflim Kurultay

Biliflim 04. TBD 21. Ulusal Biliflim Kurultay Türkiye Biliflim Derne i, otuz üç y ld r Türkiye nin küresel rekabette ve ça m z yeni ekonomi düzeninde en üst düzeyde baflar gösterebilmesi ve Biliflim Teknik Bilimini bir kalk nma arac olarak kullanma

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU 2 3 Türkiye ç Denetim Enstitüsü 2012 Faaliyet Raporu Bask Mart 2013 letiflim Adresi Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Y ld z Posta Cad. Ak n Sitesi 1.

Detaylı

TA K GENEL KURUL 2005-2006 FAAL YET RAPORU. TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: 5 34394 Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY

TA K GENEL KURUL 2005-2006 FAAL YET RAPORU. TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: 5 34394 Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY TA K GENEL KURUL 2005-2006 FAAL YET RAPORU TOBB Plaza Talatpafla Cad. No: 3 Kat: 5 34394 Gültepe - Levent / stanbul - TURKEY Tel: (90) (212) 339 50 00 (pbx) (90) (212) 270 41 90 Fax: (90) (212) 270 35

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur

2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan 2005 y l nda Antalya için beklentilerimiz çok olumludur De erli Üyelerimiz, Sevgili Okuyucular, Antalya ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odas 2004 y l nda bir çok de

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu

ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu ller çin Gelecek Stratejileri Hatay Sonuç Raporu çindekiler T CARET YOLLARININ VE KÜLTÜRLER N BULUfiTU U KENT M Z: HATAY....................... 8 YÖNET C ÖZET......................................................................

Detaylı

Ç NDEK LER TÜRK CUMHUR YETLER NDE YATIRIM MKANLARI SEMPOZYUMU. SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4

Ç NDEK LER TÜRK CUMHUR YETLER NDE YATIRIM MKANLARI SEMPOZYUMU. SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4 Ç NDEK LER SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4 3. SEMPOZYUMA DESTEK SA LAYANLAR 4 4. SEMPOZYUMUN YAPILDI I YER 4 5. SEMPOZYUM TAR H 4 6. SEMPOZYUMA KATILANLAR 4 7. SEMPOZYUM

Detaylı

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan BAfiKAN DAN Sevgili Okurlar, Küresel krizin yaratt sars nt hafiflemifl görünüyor. Her ne kadar en kötü nün atlat ld na dair iyi haberler gelse de, hükümetler ve piyasa düzenleyicilerinin ald klar önlemlerle

Detaylı

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3.

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3. çindekiler G R fi...9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM...10 1.1. GENEL OLARAK...10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES...11 1.3. DÜNYADA MEVCUT DURUM...13 1.3.1. Kuzey

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı

Türkiye nin 2023 Y l Hizmet hracat Vizyonu. BAfiKANDAN

Türkiye nin 2023 Y l Hizmet hracat Vizyonu. BAfiKANDAN BAfiKANDAN Son y llarda hemen her alanda h zl bir dönüflümü gerçeklefltiren ve küresel ekonomiye entegrasyon konusunda baflar l bir geliflme kaydeden Türkiye nin, bölgesinde her aç dan etkin ve belirleyici

Detaylı

Sempozyum Aç l fl Konuflmas

Sempozyum Aç l fl Konuflmas Sempozyum Aç l fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Aç l fl Konuflmas Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan Sayg de er kat l mc lar; bir sempozyumda yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bizi onurland ran IFAC Baflkan,

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararas Yat r mc lar Derne i Barbaros Bulvar, Mürbasan Sokak, Koza fl Merkezi, B Blok Kat: 3 Balmumcu/Befliktafl stanbul Tel: 0212 272 50 94, Faks: 0212 274 66 64, www.yased.org.tr, info@yased.org.tr

Detaylı

nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek

nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek 2008'in ilk günlerini yaflarken nflaat Sektörü'nün geçti imiz y llarda yaratt de erleri sizlerle paylaflmak isterim. Öncelikle olumlu gözüken sektörel tabloyu ayr nt

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı