T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU"

Transkript

1 T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

2 SUNUfi K ymetli Millî E itim Camias, Bilinçli bir toplumun, e itimsiz var olamayaca en temel gerçektir. fade ve alg lar üzerine kurulu olan e itim sistemimiz de bu yönüyle sürekli yenili i ve geliflimi hedef almaktad r. Dünyadaki de iflim ve geliflimi yak ndan izlemek ve "iletiflim" faktörünü misyonumuzun parças kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve uyumluluk içinde ifade etmek durumunday z. Bakanl m z n hizmet unsurlar ile görev alanlar n n kolay ve do ru alg lanabilmesi için kurum kimli imizin temel k staslar m z paralelinde günün koflullar na uygun flekilde revize edilip yeniden konumland r lmas na gerek duyulmufltur. Özellikle konumuzun "e itim" oldu u dikkate al nd nda sorumlulu umuz bir kat daha artmaktad r. Bu ba lamda; saptanan yeni stratejiler do rultusunda mevcut kurum kimli imizi daha ileri tafl yabilmek ve belli standartlar oluflturabilmek ad na yeni ve dinamik bir tarz gelifltirdik. Revize edilen logomuzda daha sade ve modern bir form sa land. E itimin içeri i ve seviyesine göre kategorize edilen görsel uygulamalar n alg lama boyutunda ak c l k ve ifllevsellik kazand rd na inan yoruz. "Kurum Tan t m K lavuzu"nun haz rlanmas nda katk da bulunan herkese teflekkür eder, uygulamada gereken özenin gösterilece ine olan inanc m zla hay rl olmas n dileriz. M LLÎ E T M BAKANLI I

3 Ç NDEK LER

4 Ç NDEK LER ORANLAR 01 TANIMLAR AMBLEM LOGO LOGO VE AMBLEM N M N MUM KULLANIMI RENKLER 02 M LLÎ E T M BAKANLI ININ LOGO RENKLER M LLÎ E T M BAKANLI ININ ZEM N RENKLER B R M RENKLER YAZI KARAKTERLER 03 ANA YAZI KARAKTER YARDIMCI YAZI KARAKTER TABELALAR 04 KURUM TABELALARI YÖNLEND RME TABELALARI ADLANDIRMA TABELALARI YERLEfi M PLANI KURUM TANITIM UYGULAMALARI 06 BAfiLIKLI KA ITLAR WEB S TES UYGULAMALARINDA LOGO/AMBLEM ÖRNE ZARFLAR DOSYALAR DOSYA SIRTLIKLARI CD ÜSTÜ BASKI VE KAPAK UYGULAMALARI FAKS MESAJI FORMU ARKA FON VE KÜRSÜ UYGULAMALARI LAN VE AF fi UYGULAMALARI TALT F BELGELER /TEfiEKKÜR TALT F BELGELER /TAKT R TALT F BELGELER /AYLIKLI ÖDÜL TALT F BELGELER /H ZMET fieref KARTLAR/ PERSONEL VE Z YARETC G R fi KARTLARI KARTLAR/ ARAÇ KARTI KARTLAR/ GEÇ C GÖREV ARAÇ KARTI SEMBOLLER 07 SEMBOLLER TANITICI BAYRAK, FLAMA VE TABLOLOR 05 ATATÜRK POSTER TABLOSU STKLAL MARfiI TABLOSU GENÇL E H TABE TABLOSU FLAMA TANITICI BAYRAKLAR 05.05

5 ORANLAR TANIMLAR AMBLEM LOGO LOGO VE AMBLEM N M N MUM KULLANIMI 01.04

6 TANIMLAR Millî E itim Bakanl Kurum Kimlik Tan m Millî E itim Bakanl uygulama standartlar, kurum kimli ini temsil eden tüm görsel ve grafik unsurlar n standartlaflt r lmas amac yla haz rlanm flt r. Bu anlamda Bakanl k, merkez ve taflra birimleri, okul/kurum ve kurulufllar n kurum kimlik uygulamalar na yönelik; Logo, Amblem, Tabela, Tan t c Bayrak, Flama, Tablo ile görsel ve tan t ma yönelik yap lan her türlü çal flma oran, renk ve yaz karekteri bak m ndan Bakanl temsil etmekte, kurum kimli i ve kültürü aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Modern, sayg n ve güvenilir bir kimli in yerleflmesi için belirtilen standartlara ve kurallara uyulmal d r. Millî E itim Bakanl Logosu Bakanl n bugüne kadar kulland logosu günümüz koflullar na uygun olarak revize edilerek güncel yaklafl mlarla yeniden konumland r lm flt r. Bu çal flmayla kurum logosunun kurum kimli ini ve kültürünü en iyi flekilde ifade etmesi amaçlanm flt r. Mevcut logoda yer alan kitap ve meflale modern bir bak fl aç s ile stilize edilip sadelefltirilirken, alevin grafik ifadesi daha da keskinlefltirilmifltir. Kullan lan yaz tipinde ise yine sadelik ve okunakl l k esas al nm flt r. Yeni logo; toplumsal geliflimi esas alan Millî E itim Bakanl 'n n, küresel geliflimi de takip eden, yenili e aç k, güçlü ve dinamik bir kurum oldu unu vurgulamaktad r. Kullan lan Renkler Siyah, ciddiyet ve otoriteyi vurgularken meflalenin ateflindeki k rm z bayrak rengimiz olmas n n yan s ra canl l, azmi ve dinamizmi simgelemektedir. Zemin renkleri ise; okul öncesi, ilkö retim, ortaö retim, ç rakl k ve yayg n e itim ve Bakanl m za ba l di er kurumlar için ilgili kurum ve kurulufl paydafllar n n amaçlar yla örtüflecek ve ilk bak flta rahatl kla ay rt edilebilecek tonlarda haz rlanm flt r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 01

7 AMBLEM Milli E itim Bakanlı ı Amblemde Alevin Tan m Stilize edilmifl yanan meflale, arka zeminde destekleyici öge olarak tasarlanm flt r. Meflale üç k v lc mdan oluflmaktad r. Üç k v lc m, temelinde okul öncesi, ilkö retim ve ortaö retim olmak üzere, bitmeyen bir süreç olarak e itimin süreklili ini simgelemektedir. Yanan meflale alevi, Milli E itim Bakanl n n bütün zeminli ifllerinde kullan lacakt r. Logo ile birlikte güçlü bir imaj oluflturmas hedeflenmifltir. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 02

8 AMBLEM Amblemin içeri i Millî E itim Bakanl n n amblemi (simgesi, sembolü) stilize edilen aç lm fl bir kitap ve ortas nda yer alan yanan bir meflaledir. Kitap; bilgi, e itim ve ö retimi, yanan meflale ise ayd nl ve uygarl temsil etmektedir. Simgede yaz karakteri kullan lmam flt r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 03

9 AMBLEM MEB uygulamal Kullanım Millî E itim Bakanl n n amblemi (simgesi, sembolü) stilize edilen aç lm fl bir kitap ve ortas nda yer alan yanan bir meflaledir. Kitap; bilgi, e itim ve ö retimi, yanan meflale ise ayd nl ve uygarl temsil etmektedir. Simgede MEB yaz s na yer verilmifltir. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 04

10 LOGO Logo Millî E itim Bakanl n n logosu, tam bir dairedir. Dairenin tam ortas nda, Bakanl n simgesi (aç lm fl kitap ve meflale), üst kenar nda, T.C. Millî E itim Bakanl yaz s, alt kenar nda defne yapraklar yer almaktad r. Bayra m z n renginden esinlenilen k rm z millîli i, defne yapraklar mükemmelli i, aç lm fl kitap bilgiyi, yanan meflale ayd nl k ve uygarl sembolize etmektedir. Logoda kullan lan yaz ve simgeler aras ndaki bütünlü ü sa lamak için, bir daire içinde birlikte kullan lm flt r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 05

11 LOGO VE AMBLEM N M N MUM KULLANIMI Milliî E itim Bakanlı ı Logo ve Amblemin Minimum kullan m Logo ve Amblemin minumum kullan m oranlar yanda verilen ölçüde olmal d r. 14 mm ø 20 mm 13 mm T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 06

12 RENKLER M LLÎ E T M BAKANLI ININ LOGO RENKLER M LLÎ E T M BAKANLI ININ ZEM N RENKLER B R M RENKLER 02.03

13 M LLÎ E T M BAKANLI ININ LOGO RENKLER n n Logo Renkleri Millî E itim Bakanl n n logo rengi yanda verilen renk de erlerindedir. Bakanl k logosu yanda belirtilen renk de erleri d fl nda renklendirilerek kullan lamaz. PANTONE tek yüzey renk düzenidir. Genelde spot renk diye adland r l r. Bask ortamlar nda ekstra renk olarak adland r l r. CMYK Pantone renginin 4 ayr kanaldan olufltu u renk düzenidir. Bask ortamlar nda trikromi olarak adland r l r. RGB Renklerin daha parlak olmas n sa layan renk düzenidir. Bask teknolojisinde kullan lamaz. RGB kurum renklerinin WEB ve monitör üzerinde do ru görünürlü ünü sa lar. PANTONE 485 C CMYK C0 M100 Y91 K0 RGB R192 G0 B0 RAL RAL Boya ve folyo renklerinin de erlerini gösterir. Bask teknolojisinde serigraf alan nda kullan l r. Bunun d fl nda d fl cephe kaplamalar üzerine uygulanan boya ve folyo renklerinin Pantone de erleri karfl l n belirten renk düzenidir. Black CMYK C0 M0 Y0 K100 RGB R0 G0 B0 RAL T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 07

14 M LLÎ E T M BAKANLI ININ ZEM N RENKLER n n Zemin Renkleri Millî E itim Bakanl n n tabela ve flama uyglamalar nda kullan lan zemin renkleri yanda verilen renk de erlerindedir. PANTONE tek yüzey renk düzenidir. Genelde spot renk diye adland r l r. Bask ortamlar nda ekstra renk olarak adland r l r. PANTONE 871 C PANTONE 871 C PANTONE 871 C RAL PANTONE 305 C CMYK C39 M1 Y11 K0 RGB R105 G203 B229 RAL CMYK Pantone renginin 4 ayr kanaldan olufltu u renk düzenidir. Bask ortamlar nda trikromi olarak adland r l r. RGB Renklerin daha parlak olmas n sa layan renk düzenidir. Bask teknolojisinde kullan lamaz. RGB kurum renklerinin WEB ve monitör üzerinde do ru görünürlü ünü sa lar. RAL Boya ve folyo renklerinin de erlerini gösterir. Bask teknolojisinde serigraf alan nda kullan l r. Bunun d fl nda d fl cephe kaplamalar üzerine uygulanan boya ve folyo renklerinin Pantone de erleri karfl l n belirten renk düzenidir. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 08

15 B R M RENKLER Birim Renkleri Temelde Milli E itim Bakanl logo rengi k rm z ve siyah renkten oluflmaktad r. Ancak kurum türlerini ay rmak için farkl zemin renkleri kullan lm flt r. Okul öncesi ö retim okul/kurumlar için Pembe-Pantone 197 C lkö retim okul/kurumlar için Mavi-Pantone 299 C PANTONE 197 C PANTONE 299 C PANTONE 143 C PANTONE 563 C Ortaö retim okul/kurumlar için Sar -Pantone 143 C CMYK C0 M45 Y10 K0 CMYK C87 M18 Y0 K0 CMYK C2 M25 Y85 K0 CMYK C43 M0 Y27 K6 Ç rakl k ve Yayg n E itim Kurumlar, Hizmetici E itim Kurumlar, Ö retmenevleri, Tesis ve Kamp merkezleri, Bas n ve Yay nevleri ile di er renklerle ifade edilmeyen tüm kurumlar için Yeflil-Pantone 563 C RGB R240 G120 B147 RGB R0 G100 B196 RGB R234 G172 B20 RGB R114 G177 B167 RAL RAL RAL RAL T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 09

16 YAZI KARAKTERLER ANA YAZI KARAKTER YARDIMCI YAZI KARAKTER 03.02

17 ANA YAZI KARAKTER DIN.Bek Regular ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöprsfltuüvyzwx !* ( ) / % Milli E itim Bakanlı ı Ana Yazı Karakteri Milli E itim Bakanl n n ana yaz karakteri TDK n n Yaz m Klavuzu esas al narak DIN.Bek karakter ailesine göre haz rlanm flt r. Düz ve yal n bir karakter olan DIN. Bek ailesi, okunmas ndaki kolayl k ve sadelik ile öne ç kmaktad r. DIN.Bek Medium ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöprsfltuüvyzwx !* ( ) / % DIN.Bek Bold ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöprsfltuüvyzwx !* ( ) / % DIN.Bek Black ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöprsfltuüvyzwx !* ( ) / % T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 10

18 YARDIMCI YAZI KARAKTER Souvenir Light ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöpqrsfltuüvyzwx !* ( ) / % Goudy-Italic ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöpqrsfltuüvyzwx !* ( ) / % Yardımcı Yazı Karakteri Millî E itim Bakanl n n yard mc yaz karakteri, Souvenir karakter ve ailesi ki tezat karakter ile dengeleyici bir bütünlük oluflturulmas bak m ndan seçilmifltir. Yard mc karakter, ana karakteri desteklemek amac yla kullan lacakt r. Souvenir karakteri serifli (t rnakl ) ve ince bir karakterdir. Uzun metinlerde daha iyi okunan bir karakter olarak bilinir. GoudyBold ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöpqrsfltuüvyzwx !* ( ) / % GoudyBoldItalic ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöpqrsfltuüvyzwx !* ( ) / % T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 11

19 TABELALAR KURUM TABELALARI YÖNLEND RME TABELALARI ADLANDIRMA TABELALARI YERLEfi M PLANI 04.04

20 KURUM TABELALARI STANBUL, SEFAKÖY T.C. M LLÎ ATATÜRK E T M BAKANLI I L SES ANADOLU L SES Bakanl k tabelas uygulamas. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 12

21 KURUM TABELALARI TAL M VE TERB YE KURULU BAfiKANLI I Bakanlı a Ba lı Kurum Tabelaları OKUL ÖNCES E T M GENEL MÜDÜRLÜ Ü LKÖ RET M GENEL MÜDÜRLÜ Ü Bakanl k merkez ve taflra teflkilat tabelalar nda Logo ya sol tarafta yer verilmifl olup, yaz Logo nun yer ald tarafa bloktur. Tabelalarda, aleminyum kasa ve içten aydınlatması ile birlikte vinil germe, veya pleksiglass malzemeler kullan l r. Tabela zemin renginde Pantone 871 alt n yald z, yaz larda ise siyah renk kullan l r. ORTAÖ RET M GENEL MÜDÜRLÜ Ü E T M TEKNOLOJ LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü ANKARA L M LLÎ E T M MÜDÜRLÜ Ü ÇANKAYA LÇE M LLÎ E T M MÜDÜRLÜ Ü T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 13

22 KURUM TABELALARI ANKARA - ÇANKAYA ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU ANKARA - ALTINDA AT LLA LKÖ RET M OKULU ÇORUM ATATÜRK L SES ANKARA - YEN MAHALLE OST M MESLEK E T M MERKEZ Kurum Tabelaları na ba lı kurum ve kuruluflların, modern bir çehreye kavuflmasında önemli rol oynayacak bir baflka eleman da kurum tabelalarıdır. Binaların tamamında bütünlü ü sa lamak amacıyla kurum tabelalarının aynı tarz, boy ve malzemeden yapılması önemlidir. Bu malzemelerin günümüz flartlarına uygunlu u, malzemenin dayanıklılı ı, uygulama kolaylı ı, görünürlü ü ve ifllevsel olması ön planda tutulmufltur. Yap lan arafltırmalar sonucunda ve bu kıstaslar gözönünde bulunduruldu unda, kullanım kolaylı ı açısından aleminyum kasası ve içten aydınlatması ile birlikte vinil germe, vinil germe veya pleksiglass malzeme kullan l r. Kurum tabelalar nda logo soldad r. Kurum ismi logonun oldu u tarafa bloktur. Yaz s ralamas nda önce kurumun bulundu u il ve ilçe ad yer al r, alt sat r/sat rlarda ise okulun ismi belirtilir. Tabelalar n ebad, uygulanacak yere göre belirlenir. Kurum tabelalar girifl kap lar n n sol taraf na, girifl gölgeli inin aln na, binan n konmuna göre görsel esteti e uygun olarak düzenlenir. Tabela zemininde kurum renkleri kullan l r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 14

23 KURUM TABELALARI B TL S ANAOKULU B TL S TATVAN ANAOKULU Kurum Tabelalar Tabela uygulamalar nda kurumun ad, ilin ad ise ayr ca il-ilçe ad na yer verilmez. Kurumun ad ilçenin ad ise, il ad na üstte yer verilir, ayr ca ilçe ad na yer verilmez. Kurumun ad nda il/ilçe ad yer alm yorsa e itim kurumunun ad n n üzerinde il/ilçe ad na da yer verilir. B TL S - TATVAN AD LE NAfi T ANAOKULU AKSARAY LKÖ RET M OKULU BOLU ZZET BAYSAL 50. YIL LKÖ RET M OKULU AKSARAY ESK L YATILI LKÖ RET M BÖLGE OKULU T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 15

24 KURUM TABELALARI ÇORUM SUNGURLU L SES ÇORUM - ALACA fieh T NED M TUGALTAY L SES ANKARA - ALTINDA ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK L SES KIZ TEKN K L SES ANADOLU KIZ MESLEK L SES Kurum Tabelalar Tabela uygulamalar nda kurumun ad, ilin ad ise ayr ca il-ilçe ad na yer verilmez. Kurumun ad ilçenin ad ise, il ad na üstte yer verilir, ayr ca ilçe ad na yer verilmez. Kurumun ad nda il/ilçe ad yer alm yorsa e itim kurumunun ad n n üzerinde il/ilçe ad na da yer verilir. BAYBURT MAM-HAT P L SES ANADOLU MAM-HAT P L SES KIRIKKALE T CARET MESLEK L SES ANADOLU T CARET L SES A RI - DO UBEYAZIT ÇOK PROGRAMLI L SES L SE T CARET L SES MAM - HAT P L SES T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 16

25 KURUM TABELALARI Program Tabelalar ANKARA - MAMAK AB D NPAfiA ENDÜSTR MESLEK L SES ANADOLU MESLEK L SES TEKN K L SES Pro ram tabelalar, kurumlarda uygulanmakta olan program adlar n n (alan/dal/program) yer ald tabelalard r. Bu tabelalar binalar n iç k sm nda, giriflte uygun bir yere yerlefltirilir. Pro ram tabelalar nda logoya yer verilmez. PROGRAMLAR ENDÜSTR MESLEK L SES CNC ELEKTR K ELEKTRON K MAK NE METAL filer MOB LYA VE DEKORASYON TESV YE ANADOLU MESLEK L SES B LG SAYAR (DONANIM) TEKN K L SE ELEKTRON K MAK NE ENDÜSTR MESLEK L SES CNC ELEKTR K ELEKTRON K MAK NE METAL filer MOB LYA VE DEKORASYON TESV YE PROGRAMLAR ANADOLU MESLEK L SES B LG SAYAR (DONANIM) TEKN K L SE ELEKTRON K MAK NE T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 17

26 KURUM TABELALARI Kurum Tabelaları (ölçüler/oranlar) ANKARA - ÇANKAYA ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU Tabela ölçüleri bütün kullan m alanlar nda, yanda gösterilen oranlarda uygulan r. Tabelanın boyu, kurum isminin uzunlu u ile do ru orantılı olarak uzayabilir veya kısalabilir ancak logosu ile kurum isminin birbiri arasındaki oran sekildeki gibi sabit tutululur. 15 cm 15 cm 30 cm 30 cm 15 cm A C ANKARA - ÇANKAYA ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU B 90 cm Kurum cephelerinin büyüklü üne göre tabela oranlar na uyulmal d r. En küçük tabelan n k sa kenar 90 cm den az olamaz. Uzun kenar ise okul ad n n uzunlu una göre belirlenir. Tabela uygulamalar binan n d flar dan görünür cephesi tercih edilerek yap l r. (Genel olarak girifl kap s n n sol taraf na) Sundurma olan kurum cephelerinde, tabela sundurmaya uygulanacak ise mutlaka sundurman n geniflli i kadar uygulanmalad r. Kurum isimlerinde DIN.Bek Bold yaz karakteri uygulan r. 20 cm 60 cm 20 cm E itim kurumu/kurum ismi ad n n uzunlu u esast r 60 cm (Tabela sag bofllu u logo geniflli i kadar) A Millî E itim Bakanl logosu. B E itim kurumu/kurum ismi. C l, lçe ismi. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 18

27 KURUM TABELALARI cm 80 cm ANKARA - ÇANKAYA KAVAKLIDERE LKÖ RET M OKULU 10 cm 40 cm 5 cm 20 cm 5 cm Kurum Bahçe Kap s Tabela Uygulamas. Bu tabelalar ihtiyaca göre, kurum bahçe ve kampüs kap girifllerinde sol tarafa uygulan r. Tabelanın ebad, kurum isminin uzunlu u ve alan geniflli i ile do ru orantılı olarak büyütülebilir veya küçültülebilir ancak logosu ile kurum isminin birbiri arasındaki oran sekildeki gibi sabit tutulur. Kap girifli tabela uygulamas vinil germe, pleksi veya pleksi üzerine folyo kesimle uygulanabilir. Tabelan n zemin rengi belirlenen kurum rengidir. ADANA - SEYHAN KARDELEN ANAOKULU ANKARA - ÇANKAYA GAZ MESLEK VE TEKN K E T M KAMPÜSÜ ANKARA - GÖLBAfiI HALK E T M MERKEZ T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 19

28 KURUM TABELALARI Kurum Bahçe Kap s Tabela Uygulamas. MALATYA MAHMUT ÇALIK E T M MAMPÜSÜ ANKARA - ÇANKAYA GAZ MESLEK VE TEKN K E T M KAMPÜSÜ çerisinde farkl tür ve derecede kurum bulunan, kampüs özelli i tafl yan kurumlar n ana girifl (bahçe) kap s nda kullan lan tabelalard r. Tabelan n zemin rengi o kurum taraf ndan belirlenir. Bakanl n renginde de düzenlenebilir. BURSA ATATÜRK E T M KURUMLARI ANKARA - YEN MAHALLE OST M MESLEK E T M MERKEZ KAMPÜSÜ T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 20

29 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Kurum tabelalarının kullanımında ilk önem verilecek unsur, tabelanın belirgin ve okunaklı olmasıdır. Ana girifl kapısı üzerinde kullanıma öncelik verilir. E er bina buna elvermiyorsa bina yüzeyinde ana girifl kapısına en yakın alanda kullanıl r. Bina yüzeyinde uygulanacak tabelalar 1. ve 2. katlar arasında, kat pencerelerinin arası ortalanarak kullanıl r. Metal vida Metal kasa Dübel (Kelepçe) Florasan Pleksi Duvar yüzeyi T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 21

30 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabela yüksekli i bakıfl mesafesiyle orantılı olmal, bahçe kapısından girildi i an tabelanın ilk bakıldı ı mesafeyle oranlanmal d r. Tabelanın uygulandı ı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve ba lı oldu u il/ilçeyi temsil eden tabelanın okunurlu unu bozan herhangi bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer verilmez. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 22

31 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabela yüksekli i bakıfl mesafesiyle orantılı olmal, bahçe kapısından girildi i an tabelanın ilk bakıldı ı mesafeyle oranlanmal d r. Tabelanın uygulandı ı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve ba lı oldu u il/ilçeyi temsil eden tabelanın okunurlu unu bozan herhangi bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer verilmez. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 23

32 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabela yüksekli i bakıfl mesafesiyle orantılı olmal, bahçe kapısından girildi i an tabelanın ilk bakıldı ı mesafeyle oranlanmal d r. Tabelanın uygulandı ı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve ba lı oldu u il/ilçeyi temsil eden tabelanın okunurlu unu bozan herhangi bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer verilmez. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 24

33 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabela yüksekli i bakıfl mesafesiyle orantılı olmal, bahçe kapısından girildi i an tabelanın ilk bakıldı ı mesafeyle oranlanmal d r. Tabelanın uygulandı ı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve ba lı oldu u il/ilçeyi temsil eden tabelanın okunurlu unu bozan herhangi bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer verilmez. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 25

34 YÖNLEND RME TABELALARI Bina çi Yönlendirme Tabelaları MÜDÜR STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY MÜDÜR YARDIMCISI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES SEKRETERL K MÜDÜR STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY MÜDÜR YARDIMCISI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES MÜDÜR STANBUL, SEFAKÖY SEKRETERL K ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES Bina içi yönlendirme tabelalar nda, stilize edilmifl meflale soldad r. Yönlendirme tabelalar nda logonun tamam kullan lmaz. Sitilize edilmifl meflale alevine filigran olarak yer verilir. Buna göre yaz meflale alevine bloktur. Oklar sa dad r ve zeminlidir. Uygulamada kurum renkleri kullan l r. STANBUL, SEFAKÖY F Z K LABORATUVARI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY KANT N ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY MÜDÜR YARDIMCISI ATATÜRK L SES STANBUL, SEFAKÖY ANADOLU L SES F Z K LABORATUVARI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY KANT N ATATÜRK L SES ANADOLU L SES SEKRETERL K STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY KANT N ATATÜRK L SES ANADOLU L SES MÜDÜR STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY MÜDÜR YARDIMCISI ATATÜRK L SES STANBUL, SEFAKÖY ANADOLU L SES F Z K LABORATUVARI ATATÜRK L SES SEKRETERL K STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY F Z K LABORATUVARI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY KANT N ATATÜRK L SES ANADOLU L SES T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 26

35 YÖNLEND RME TABELALARI mt Bahçe Yönlendirme Tabelaları Müdür Kurumlar n bahçe içi yönlendirme tabela örneklerine yer verilmifltir. Uygulamada kurum renkleri kullan l r. 1.5 mt Atölye Resmi Araçlar Misafir Araçlar Müdür Müdür Müdür Atölye Atölye Atölye Resmi Araçlar Resmi Araçlar Resmi Araçlar Misafir Araçlar Misafir Araçlar Misafir Araçlar T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 27

36 YÖNLEND RME TABELALARI KAT Bina çi Kat Yönlendirme Tabelaları Mutemet Hizmetli Odas Oyun Odas Müdür Yard mc lar S n flar 2. KAT Müdür Beslenme Odas Ö retmenler Odas Oyun Odas S n flar 1. KAT Mutemet Hizmetli Odas Müdür Baflyard mc s 1-3. S n flar 2. KAT Müdür Müdür Yard mc lar Ö retmenler Odas 4-5. S n flar 3. KAT Kütüphane Labaratuvarlar Müzik Odas Rehber Ö retmen 5-8. S n flar 1. KAT Mutemet Hizmetli Odas Müdür Baflyard mc s 9. S n flar 2. KAT Müdür Müdür Yard mc lar Ö retmenler Odas 10. S n flar 3. KAT Kütüphane Labaratuvarlar Müzik Odas Rehber Ö retmen S n flar 1. KAT Mutemet Hizmetli Odas Müdür Baflyard mc s S n flar 2. KAT Müdür Müdür Yard mc lar Ö retmenler Odas S n flar 3. KAT Kütüphane Bask Odas Atelye S n flar Kurumlar n bina içinde/katlarda yer alan bölüm ve birimleri göteren tabela örneklerine yer verilmifltir. Uygulamada kurum renkleri kullan l r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 28

37 ADLANDIRMA TABELALARI Adland rma Tabelaları (Protokol Kap s Uygulamalar ) BAKAN MÜSTEfiAR MÜSTEfiAR YARDIMCISI Protokol kap s uygulamalar nda kullan lan adland rma tabelar n n, tabela büyüklü ü uygulandı ı cepheyle orantılı olmalı, uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. KURUL BAfiKANI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Tabelalar ilgili odan n, bölümün kap girifllerinin solunda yer al r. Bu uygulamada ünvan sahibi kiflinin ad ve soyad na yer verilmez. * Millî E itim Müdürü tabelas ; il millî e itim müdürü ve ilçe millî e itim müdürü olarak düflünülecektir. DA RE BAfiKANI M LLÎ E T M MÜDÜRÜ * M LLÎ E T M MÜDÜR YARDIMCISI LKÖ RET M MÜFETT filer BAfiKANLI I fiube MÜDÜRÜ T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 29

38 ADLANDIRMA TABELALARI BAKAN KURUL BAfiKANI MÜSTEfiAR MÜSTEfiAR YARDIMCISI Adland rma Tabelaları ( ç Kap Uygulamalar ) ç kap uygulamalar nda kullan lan adland rma tabelar n n, tabela büyüklü ü uygulandı ı cepheyle orantılı olmalı, uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabelalar ilgili odan n, bölümün kap girifllerinin solunda yer al r. Bu uygulamada ünvanlarla birlikte kiflinin ad ve soyad na da yer verilir. * Millî E itim Müdürü tabelas ; il millî e itim müdürü ve ilçe millî e itim müdürü olarak düflünülecektir. GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI * M LLÎ E T M MÜDÜRÜ LKÖ RET M MÜFETT filer BAfiKANLI I DA RE BAfiKANI M LLÎ E T M MÜDÜR YARDIMCISI fiube MÜDÜRÜ T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 30

39 ADLANDIRMA TABELALARI Adland rma Tabelaları (Protokol ve ç Kap Uygulamalar ) T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 31

40 ADLANDIRMA TABELALARI OKUL MÜDÜRÜ Adland rma Tabelaları Kurum Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalı, uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. MÜDÜR BAfiYARDIMCISI OKUL MÜDÜRÜ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR Tabelalar ilgili odan n, bölümün kap girifllerinin solunda yer al r. Kurumlar kendileri için belirlenen renkleri kullan r. MÜDÜR BAfiYARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR BAfiYARDIMCISI MEMUR MÜDÜR BAfiYARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI REHBER Ö RETMEN REHBER Ö RETMEN ATÖLYE fief T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 32

41 ADLANDIRMA TABELALARI Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE Adland rma Tabelaları Kurum Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalı, uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabelalar ilgili odan n, bölümün kap girifllerinin solunda yer al r. B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI Kurumlar kendileri için belirlenen renkleri kullan r. 1/A 1/A 1/A 1/A Ö RETMENLER ODASI Ö RETMENLER ODASI Ö RETMENLER ODASI Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI 1/A 1/A 1/A 1/A T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 33

42 YERLEfi M PLANI Yerleflim Plan BURSA T CARET VE SANAY ODASI E T M VE SPOR VAD S ELEKTR K MAK NA RESSAMLI I B LG SAYAR 6 K MYA ELEKTRON K 4 8 Yerleflim plan na, kampus özelli i olan e itim kurumlar n ana girifl kap s nda (bahçe kap s ) yer verilir. TESV YE 3 METAL 2 GAZ ENDÜSTR MESLEK L SES KAMPÜSÜ DARE B NASI DANIfiMA 1. ÇOK AMAÇLI SALON B LG SAYAR 2. MESLEK L SES ELEKTRON K 3. SOSYAL B L MLER L SES ELEKTR K 4. LKÖ RET M OKULU TESV YE 5. OT ST K ÇOCUKLAR OKULU K MYA 6. KÜÇÜK SPOR SALONU MAK NA RESSAMLI I 7. ANAOKULU METAL filer 8. MÜfiTEREK TES S 9. YURTLAR T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 34

43 TANITICI BAYRAK, FLAMA VE TABLOLAR ATATÜRK POSTER TABLOSU STKLAL MARfiI TABLOSU GENÇL E H TABE TABLOSU FLAMA TANITICI BAYRAKLAR 05.05

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU SUNUfi K ymetli Millî E itim Camias, Bilinçli bir toplumun, e itimsiz var olamayaca en temel gerçektir. fade ve alg lar üzerine kurulu olan e itim sistemimiz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 SUNUŞ olarak hedeflerimiz, daha yüksek becerili iş gücü, toplumun tamamını kapsayan

Detaylı

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi www.kervangida.com LOGOTYPE GÜVENLiK ALANI MiNiMUM KULLANIM ÖLÇÜSÜ Logotype n etraf nda b rak lmas gereken güvenlik alan afla da belirtilmifltir. Referans

Detaylı

1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 A= T/2. Amblem çap 4A

1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 A= T/2. Amblem çap 4A 1.1 Turkcell Logo Kullan m 1.1 Üç boyutlu amblemli logo TV, bas n ilanlar, föy, afifl, kampanya afifli, billboard, powerpoint sunum, tan t m eflyalar, dönkart, P.O.P., stand, pullup, fuar gibi d fl iletiflime

Detaylı

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ SUNUŞ Herkes İçin Acil Sağlık Derneği nin değerli üyeleri, Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından izlemek ve "iletişim" etkenini yüklendiğimiz görevin parçası kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir

G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir 2008 G R fi Kurumlar n alg lanma yollar n n en kapsaml s görsel olan d r. Kurumlar n e er sa l kl bir görsel kimli i yoksa hedef kitle üzerinde etkili bir imaj oluflturmas da zora girer. Kurumla ilgili

Detaylı

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri...

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri... İçindekiler Birinci Bölüm - Logotype 1.1. Logotype ın Hikâyesi... 1.2. Logotype ın Renkli Kullanımı... 1.3. Logotype ın Siyah-Beyaz Kullanımı... 1.4. Logotype ın Renkli Zeminde Kullanımı... 1.5. Logotype

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26254 BİRİNC İ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29398 EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. yıl logosu kullanım kılavuzu, ODTÜ kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, ODTÜ 60. yıl logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. ODTÜ

Detaylı

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMBLEM / LOGO ORANLARI BASILI MALZEMELER AÇIKHAVA UYGULAMALARI TABELA VE YÖNLENDiRMELER AMBALAJ UYGULAMALARI DiJiTAL UYGULAMALAR PERSONEL KARTLARI BAYRAKLAR PROMOSYONLAR KURUMSAL

Detaylı

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET KURUMSAL KİMLİK 03 28 32 36 42 45 48 LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET LOGO SİF logosu ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. ORANLAR GÜVENLİK

Detaylı

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE ALE Teknoloji kurum kimliğinin önemli bir görsel unsuru olan amblem & logotype, kullanımında bazı standart ve ölçülere dayanmaktadır. Ana renkleri

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU Bilgi TDBB Kurum Kimli i K lavuzu nda bulunan standartlar n d ş nda yard m ve bilgi almak için, aşa da bulunan Tan t m ve Medya Başkanl n n iletişim numaralar n arayabilirsiniz. TDBB Tan t m ve Medya Başkanl

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü K-Q TSE-ISO- EN 9000 Sayı: B.10.0.TSH.0.10.00.02 Konu :Beyaz Bayrak 48754 17.12.2010.. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Okulların temizlik

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Logo Logo Oran Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü Yardımcı Tasarım Elemanı Temel Renkler Yardımcı Renkler Zemin Üzerinde Kullanımlar 1 Zemin Üzerinde

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU AMBLEM - LOGOTYPE YATAY KULLANIM Turyap amblemi kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Amblem ve logotype ın yatay temel oranları yanda belirtilmiştir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir.

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2011 4 AMBLEM Amblem, kurumsal kimliğin temel taşıdır. Etkin bir kurumsal kimlik çalışması doğru çizgilere ve değerlere sahip çıkan bir amblem tasarımı ile başlar. Kurumsal kimlikte

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi içindekiler Giriş 3 1. YTONG Logosu 4 2. Logonun Kullanımı 5 3. Logoda Güvenlik Alanı 6 4. Logonun Minimum Kullanımı 7 5. Logonun Hatalı Kullanımları 8 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

Detaylı

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik www.partibeta.com Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan elinizdeki kılavuz, tüm iletişim ortamlarında, Partibeta kurumsal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. İhtiyaç Listesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. İhtiyaç Listesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ IhSS^ 20/09/201 K onu: Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 78 ADET BİNA İÇİN TABELA YAPIMI

Detaylı

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 2 Van Büyükşehir Belediyesi nin amblem ve logosunda kentin en önemli üç öğesi olan ; Van, Göl ve Güneş temel öğeler olarak kullanılmıştır. Büyükşehir logosu, en sade ve anlaşılabilinir

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SUNUŞ. Crocus olivieri İstanbulensis. Hüseyin KESKİN Belediye Başkanı. Değerli vatandaşlar,

SUNUŞ. Crocus olivieri İstanbulensis. Hüseyin KESKİN Belediye Başkanı. Değerli vatandaşlar, KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2010 KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2010 SUNUŞ Değerli vatandaşlar, Sultanbeyli, gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı enerjiyle kalkınma yolunda hızla ilerliyor.

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 istanbullines denizcilik yatırım a.ş. kurum kimliği kılavuzu aynasanat reklam tasarım tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler 1 Giriş---------------------------------------

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

bölüm 01 Temel Bilgiler

bölüm 01 Temel Bilgiler iga havalimani işletmeleri a.ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bölüm 01 Temel Bilgiler Çalışma dökümanı ve bilgi için kurumsal iletişim bölümü ile iletişime geçiniz. marcom@igairport.com 2-3 iga havalimani

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ rev.06.2017 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK HAKKINDA 00.00 İTÜ nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun Dünya Üniversitesi

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İçindekiler Giriş Logo Logo kullanımı Konum (Köşe kullanımlar) Konum (Köşe dışı kullanımlar) Güvenlik alanı Minimum boyut Ana Renk Yerdımcı renkler (Pantone) Yardımcı renkler (Trikromi)

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ.

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. REHERİ www.eae.com.tr GÖRSEL KİMLİK REHERİ Görsel Kimlik... u bölümde, görsel kimliği oluşturan öğeler, yani amblem, logo, yazı karakterleri, renk ilkeleri, basılı malzemeler, bina gibi çok değişik kullanım

Detaylı

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Güvenlik Alanı BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

A-TEMEL İLKELER YATIRIM FİNANSMAN KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU A TEMEL İLKELER

A-TEMEL İLKELER YATIRIM FİNANSMAN KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU A TEMEL İLKELER A-TEMEL İLKELER A TEMEL İLKELER SEMBOL 1 YATIRIM FİNANSMAN ın sembolü aşağıda örneklenmiştir. YAZI 2 YATIRIM FİNANSMAN yazısı aşağıda örneklenmiştir. LOGO 3 YATIRIM FİNANSMAN ın sembol ve yazının birlikte

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU Günümüzde firmalar, görsel ve basılı malzeme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla zaman zaman çeşitli çalışmalar yaptırmakta ve bu çalışmaların hazırlanması esnasında, çeşitli

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013 Kurum Kimliği Kılavuzu 2013 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 0 0 3 LOGO KULLANIMI 1.1 Oranlar 07 1.2 Renkler 08 1.3 Renkli/Siyah-Beyaz/Tek Renk 09 1.4 Minimum Kullanım 10 1.5 Hatalı

Detaylı

STANBUL TEKN K ÜN VERS TES Kurumsal Kimlik Tan t m

STANBUL TEKN K ÜN VERS TES Kurumsal Kimlik Tan t m STANBUL TEKN K ÜN VERS TES Kurumsal Kimlik Tan t m G R fi KURUMSAL K ML K HAKKINDA 00.00 TÜ'nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kurulufl amac na ve vizyonuna uygun Dünya Üniversitesi standartlar

Detaylı

Logo. Logotype 1962 ITALIA

Logo. Logotype 1962 ITALIA Logo Mitolojide Anka Kuºu, küllerinden doğmayı ve yeniden canlanmayı temsil eder. Logodaki Anka Kuºu da fiziksel ve ruhsal yenilenmeyle gelen yeni bir hayatın baºlangıcını ifade eder. Orta kısımda bulunan

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu Temel Grafik Standartları DENİZLİ / 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI KURUMSAL KiMLiK KILAVUZU Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Denizli Sanayi Odası nın tüm iletişim uygulamalarında

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. AKO nun görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak üzere hazırlanan

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Infotest amblem ölçüleri

Infotest amblem ölçüleri Infotest amblem ölçüleri X X/2 X/2 X x X X/2 X/2 X/2 X/2 Renkli Amblem 1 Infotest logosu ve title ile kullan m Piasa Araflt rma ve Dan flmanl k Hizmetleri Soldan blok Piasa Araflt rma ve Dan flmanl k Hizmetleri

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U K U R U M S A L K i M L i K K I L A V U Z U İçindekiler OSMANİYE BELEDİYESİ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 AMBLEM VE LOGOTYPE Tanım... 7 Amblem... 9 Amblem

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI PERDE HAZIRLAYANLAR Aytekin GİRGİN Aydın PEKER Kemal DAĞISTANLIOĞLU Kazım AYGÜN Selma BAHADIR Serpil AKGÜN Kenan KANTARCI İl Millî Eğitim Müdürü İl

Detaylı

Adım Adım. oluşumu. Görsel Kimlik Rehberi

Adım Adım. oluşumu. Görsel Kimlik Rehberi dım dım oluşumu Görsel Kimlik Rehberi a Temel Ögeler dım dım işareti, inisiyatifi tanımlayan en önemli görsel ögedir. dım dım görsel iletişim dünyasında kendisini, ürün ve hizmetlerini belirgin bir şekilde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ.

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. REHERİ www.eae.com.tr GÖRSEL KİMLİK REHERİ Görsel Kimlik... u bölümde, görsel kimliği oluşturan öğeler, yani amblem, logo, yazı karakterleri, renk ilkeleri, basılı malzemeler, bina gibi çok değişik kullanım

Detaylı

TSPB KURUMSAL KİMLİK REHBERİ LOGOTYPE

TSPB KURUMSAL KİMLİK REHBERİ LOGOTYPE 1 20 2.0 LOGOTYPE 21 2.1.1 LOGOTYPE TÜRKÇE 22 2.1.2 LOGOTYPE İNGİLİZCE TCMA LOGOTYPE I TCMAnin yenilenen logotype ında TCMA logotype ı sadece master artwork 23 2.1.3 LOGOTYPE ŞİRKAT ÜNVANI TSPB ŞİRKET

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

1.1 Logo Dikey Renkli ve Minimum Ölçü Kullanım İlkeleri

1.1 Logo Dikey Renkli ve Minimum Ölçü Kullanım İlkeleri 1.1 Logo Dikey Renkli ve Minimum Ölçü Kullanım İlkeleri Marmara Belediyeler Birliği logosu ekteki Cd de elektronik ortamdaki hali ile kullanılmalıdır. Logo yeniden yaratılamaz hiçbir şekilde deforme edilemez.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ 1. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / RENKLİ 2. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / SİYAH 3. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / ZEMİN ÜZERİNDE RENKLİ BİRLİKTE BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNE... 3. LOGO

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com REHBERİ İÇİNDEKİLER a. LOGOTYPE 01. ÖLÇÜ VE ORANLAR 02. RENKLİ KULLANIM 03. TEK RENKLİ KULLANIM 04. ZEMİNLİ VE NEGATİF KULLANIM 05. RENKLER 06. YANLIŞ KULLANIMLAR 07. YAZI KARAKTERİ b. TEMEL BASILI MALZEMELER

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Kurumsal Kimliğimiz Hakkında 1.2 Logomuz Hakkında 2. LOGO 2.1 Logo nun Dikey Renkli Kullanımı 2.2 Logo nun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü) * Sagişk MgjçRrtStii Türkiye H a» Sa$lı0) Kuramü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : B.10.1.HSK.0.09.00.00- Konu : Tanıtıcı bayrak ve tabelalar... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Mart 0 .0 Sunuş Sunuş Kısaca Kılavuz ve Firstgate Firstgate The Event Company Firstgate, hazırladığı her projeyi özgün kılmayı ve çalıştığı kurumsal firmalara profesyonel anlamda

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 İÇİNDEKİLER KURUMSALKİMLİK...3 AMBLEM & LOGO KURUMSAL RENK... 13 BASILIMALZEMELER... 14-23 BAYRAK & FLAMA... 5-12... 24-27 TABELA, TOTEM & ŞİRKET İÇİ YÖNLENDİRMELER... 28-29

Detaylı