Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219"

Transkript

1 BECERİŞSEL ALAN, ERİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ VE BAZI KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: ERİŞİM (PERFORMANCE), BELLİLENDİRME (ASSESSMENT), ÇIKIN (PORTFOLIO), BELLİK (RUBRIC) Özet Yrd. Doç. Dr. Vahit BADEMCİ Gazi Üniversitesi, Becerişsel alan davranışlarının büyük çoğunluğu ya da laboratuvar çalışması, konuşma hazırlama ve yapma, beden eğitimi, bir otomobilin motoruna ayar yapma, bir müzik aletini çalma, bir rapor yazma, deney yapma ile ilgili ve benzeri beceriler, erişim bellilendirmeleri (performance assessment) adı altında ölçülmekte ve bellilendirilmektedir. Bademci (2000; 2007) tarafından, performance, assessment, portfolio, rubric terimlerine, Türkçe karşılıklar olarak, sırasıyla, erişim, bellilendirme, çıkın, bellik önerilmiştir ların başlarında, Türk eğitim, bilim ve sisteminde bilişsel alanda erişim [performans] ölçme teknikleri ve araçlarının kullanılmasının gereğini vurgulayan Bademci nin (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) çalışmaları, Türk eğitim, bilim ve sisteminde erişim ölçme ve bellilendirmenin postmodern dönem ini başlatmıştır. Anahtar Kelimeler: Becerişsel [psikomotor] alan, erişim [performans] ölçme ve bellilendirme, çıkın, bellik, güvenirlik ve geçerlik PSYCHOMOTOR DOMAIN, MEASUREMENT OF PERFORMANCE AND TURKISH EQUIVALENTS OF SOME CONCEPTS: PERFORMANCE, ASSESSMENT, PORTFOLIO, RUBRIC Abstract Most of the psychomotor domain behaviors or skills related with laboratory work, preparing and presenting a speech, doing gymnastic, tuning a car s engine, playing a musical instrument, writing a report, doing an experiment and similar skills are measured and assessed under the name of performance assessments. Bademci (2000; 2007) has proposed erişim, bellilendirme, çıkın, bellik respectively as Turkish equivalents for the terms of performance, assessment, portfolio, rubric. At the beginning of 1990s, the works of Bademci (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) who emphasized the necessity of the usage of performance measurement techniques and instruments in cognitive domain in Turkish education, science and system has commenced the postmodern period of the performance measurement and assessment in Turkish education, science and system. Key Words: Psychomotor domain, performance measurement and assessment, portfolio, rubric, reliability and validity 1. Bilişsel, Duyuşsal ve Becerişsel Alana Kısa Bir Giriş Eğitimin hedeflerinde kapsanan insan niteliklerinin baskın olan yönüyle bilişsel, duyuşsal ve becerişsel [psychomotor; psikomotor/devinişsel/devimsel] olmak üzere üç ana alanda ele alınabileceği düşünülmüş ve bu alanlarda aşamalı sınıflama ayrıntılarına inilerek geliştirilmiştir (Bademci, 1999b; Ertürk, 1984; Özçelik, 1992). Bilişsel alanda, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere altı basamak; duyuşsal alanda, alma, mukabele, değer verme, 44

2 örgütleme ve bir değer ya da değerler tümgesince nitelenmişlik olmak üzere beş basamak öngörülmüştür (Ertürk, 1984). Becerişsel alanda ise, algılama, kuruluş, kılavuzlanmış faaliyet, mekanizma, karmaşık dışa-vuruk faaliyet, uyum ve yaratma basamakları mevcuttur (Ertürk, 1984); becerişsel alana yönelik bu aşamalı sınıflama, Simpson (1972) tarafından geliştirilmiştir. Sönmez e (1986) göre ise, becerişsel alan, uyarılma, kılavuz denetiminde yapma, beceri haline getirme, duruma uydurma ve yaratma şeklinde beş basamaklıdır. Moore (1967), algısal (perceptual) alanı, bilişsel, duyuşsal ve becerişsel alanlara ilave bir alan şeklinde ortaya koymuştur (Baldwin, 1971; Moore, 1967); Moore un (1967) çalışmasını ise, Orlich, Harder, Callahan, Kauchak, Pendergrass, Keogh ve Gibson (1990) becerişsel alan taksonomileri içinde göstermiştir. Bilişsel alan, bilgilerle ve bilgilerden doğan zihin yetenekleriyle; duyuşsal alan, insanın geliştirdiği duygu ve değerlerle; becerişsel alan, insanın kas ve zihin koordinasyonuyla yaptığı becerilerle ve onların temel öğeleriyle ilgilidir (Turgut, 1987). Linn ve Gronlund (2000) ise, becerişsel alanın, algısal ve motor becerilerle ilgili olduğunu ifade etmiştir. Becerişsel alan, ziraat, endüstriyel sanatlar, askerlik, ev ekonomisi, pilotluk, beden eğitimi, teknik ve mesleki eğitim, şoförlük, müzik, resim, dans, giyim, ahçılık gibi beceri veya beceri ve yaratıcılık gerektiren faaliyetleri içeren geniş bir alandır (Bademci, 1998). Tıp da, güçlü biçimde becerişsel alan etkinliklerini içerir (Amin ve Eng, 2003). Becerişsel alan davranışları veya faaliyetleri ya da becerişsel beceriler, hemşirelik uygulamalarının da ayrılmaz bir parçasıdır (Gaberson ve Oermann, 2010). 2. Erişim Ölçme ve Bellilendirme: Bazı Kavramlar ve Doğru Kullanılmaları Becerişsel alan davranışlarının büyük çoğunluğu ya da laboratuvar çalışması, konuşma hazırlama ve yapma, beden eğitimi, bir otomobilin motoruna ayar yapma, basketbol oynama, bir müzik aletini çalma, yemek yapma, bir rapor ya da deneme yazma, dans etme, deney yapma ile ilgili ve benzeri beceriler, erişim bellilendirmeleri (performance assessment) adı altında ölçülmekte ve bellilendirilmektedir (AERA, APA ve NCME, 1999; Bademci, 1993; 1994c; 1994e; 1998; Linn ve Gronlund, 1995; McMillan, 2001; Oosterhof, 1994; Worthen, White, Fan ve Sudweeks, 1999) Performance:Erişim ve Assessment:Bellilendirme Karşılıkları Bademci (2000; 2007) tarafından, performance terimine Türkçe karşılık olarak erişim ; assessment terimine ise, bellilendirme önerilmiştir. Türkçe alan yazında, kimi yazarlar ya da araştırmacılar uygun olmayan biçimde assessment teriminin Türkçe karşılığı olarak değerlendirme veya ölçme terimini kullanmaktadır; ancak, değerlendirme:evaluation ve ölçme:measurement karşılıkları (bkz., Oğuzkan, 1981:231, 237), Türk eğitim ve bilim topluluğunda yıllardır kullanılmaktadır (Bademci, 2007: 291). Daha önce, Ertürk (1984:165) ise, bellileme:assessment karşılığını önermiştir. [Yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki, becerişsel:psychomotor karşılığı da, yine Ertürk ün bir katkısıdır (Bademci, 1994d:64; Bademci, 1999b:101).] 45

3 2.2. Performance Assessment: Erişim Bellilendirme : Bir Tanımlama Erişim bellilendirme, bir birey hakkında karar ya da kararlar vermek için sistematik gözlem yoluyla veri toplama süreci olarak tanımlanmaktadır (Berk, 1986; ayrıca, bkz., Bademci, 1998). Erişim [performance; performans/başarım/ edim] ölçme ve bellilendirme ya da becerişsel davranışları ölçme ve bellilendirme çalışmaları temelde iki biçimde yapılır: Bunlar sürecin ölçülmesi ve bellilendirilmesi ve ürünün ölçülmesi ve bellilendirilmesi dir; bu iki ölçme ve bellilendirme biçimine, sürecin-ürünün birlikte ölçülmesi ve bellilendirilmesi ve de bir basketbol topunu sürme gibi sürecin ve ürünün ayrılamadığı bazı durumlarda yapılan erişim ölçme ve bellilendirmesi de eklenebilir (Bademci, 1990; 1993; 1994a; 1994b; 1994c; 1994d; 1994e; 1998; Fitzpatrick ve Morrison, 1971; Gronlund ve Waugh, 2009; Hopkins ve Antes, 1978; Turgut, 1987). Bahsedilen bu erişim ölçme [ve bellilendirme] biçimlerinden hangilerinin hangi durumlarda kullanılacağı, ölçmenin amacına, ölçme yapılan alana, ölçmeciye ve hedeflere göre değişebilmektedir (Bademci, 1998). Alan yazında çok değişik sınıflamalar ve adlandırmalar paralelinde erişim ölçme ve bellilendirme ile ilgili çeşitli yöntemler, teknikler, tercihler, türler, araçlar bulunduğu ifade edilmektedir; [isim bazında] bunlar, derecelendirme ölçekleri, iş örnekleri, kontrol listeleri, sergiler, projeler, ürün ölçekleri, çıkınlar (potfolio), hazırlanmış sunumlar, bellikler (rubric), benzetimler, görüşmeler, olay kayıtları/yazımları, gösteriler ve diğerleridir (Ahmann ve Glock, 1981; Bademci, 1998; Berk, 1986; Chatterji, 2003; Fitzpatrick ve Morrison, 1971; Green, 1970; Linn ve Miller, 2005; McMillan, 2001; Mehrens ve Lehmann, 1991; Musial, Nieminen, Thomas ve Burke, 2009; Nitko ve Brookhart, 2011; Oosterhof, 1994; Payne, 2003; Priestley, 1982; Reynolds, Livingston ve Wilson, 2010; Russell ve Airasian, 2012; Ryans ve Frederiksen, 1951; Turgut, 1987). Tam da bu noktada, gözlem teknikleri [ya da yöntemleri] ve gözlem araçlarının eş anlamlı olmadığı, asla gözden kaçırılmamalıdır (Mehrens ve Lehmann, 1991) Portfolio:Çıkın ve Rubric:Bellik Terimleri ve Karşılıkları Bademci (2000; 2007) tarafından, portfolio terimine Türkçe karşılık olarak çıkın ; rubric terimine ise, bellik önerilmiştir. Portfolio:çıkın ve rubric:bellik kavramları ve Türkçe karşılıkları, anlamları ve içerdikleriyle birbirleriyle örtüşmektedir (bkz., Bademci, 2007: 290, 292). Türkçe alan yazında, kimi yazarlar ve araştırmacılar uygun olmayan şekilde veya bilimsel hatalı biçimde portfolio teriminin Türkçe karşılığı olarak bireysel gelişim dosyası, gelişim dosyası, öğrenci seçki dosyası ve benzeri kavramlar kullanmakta ya da portfolyo şeklinde kullanımlarda bulunmaktadır. Bellik, bir ölçümleme (scoring) aracıdır (Airasian, 2000). Rubric teriminin Türkçe karşılığı olarak kimi yazar ve araştırmacılarca kullanılan puanlama yönergesi, performans değerlendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı ve benzeri kavramlamalar ise, doğru değildir, uygun değildir. Kimi yazarlar ya da araştırmacılar da rubric terimini, Türkçe yazılmış metinlerin içinde anlaşılmaz bir ısrarla rubrik veya yazıldığı gibi rubric biçiminde kullanmaktadır (ayrıntılı bilgi için, bkz., Bademci, 2007: 290, 292). 46

4 Ayrıca, yine Bademci (1999a; 2001a; 2002; 2008) tarafından, rate terimine Türkçe karşılık olarak değerbiçim, rating terimine değerbiçimleme, rater terimine değerbiçici, scoring terimine ölçümleme ve scorer terimine ise, ölçümleyici önerilmiştir. Turgut, ölçme işlemleri sonunda elde edilen sayılara ölçüm denilmesini önermektedir (aktaran, Bademci, 1999b; 2004). [ score : ölçüm ]. Bademci de (2001a; 2002; 2011b), puan yerine ölçüm teriminin kullanılmasını, puanların güvenirliği ifadesini kullanmanın ise, doğru olmadığını vurgulamıştır. 3. Öğrencinin ya da Bireyin Erişimine Ölçüm Verme Erişim ölçme ve bellilendirme çalışmalarında çeşitli ardışık adımlar belirlenmiştir; erişim ölçmedeki son adım ise, bir öğrencinin ya da bireyin erişimine değerbiçim (rate) ya da ölçüm (score) vermedir (Airasian, 2000; Anderson, 2003; Gronlund ve Waugh, 2009). Tam da bu noktada tekrar hatırlanmalı ve asla gözden kaçırılmamalıdır ki, geçerlik ve güvenirlik, ölçümlerin fonksiyonlarıdır (Bademci, 2005a; 2007; 2011a; Mji ve Onwuegbuzie, 2004). Bir başka söyleyişle, güvenirlik gibi geçerlik de, ölçme aracının kendisine değil, ölçümlere [ya da değerbiçimlere] işaret eder (Bademci, 2001a; 2007; 2011a; 2011b; Brookhart ve Nitko, 2008; Nitko, 2001). 4. Türk Eğitim ve Biliminde, Ölçme ve Değerlendirme ve Araştırma Yöntembilimi Alanlarında Bademci nin Bilimsel Devrimi : Testler ya da Ölçme Araçları Güvenilir ve Geçerli Değildir Güvenirlik ve geçerlik, testlerin ya da ölçeklerin veya ölçme araçlarının ya da bellilendirmelerin özellikleri değildir; güvenirlik, ölçümlerin bir özelliği, geçerlik ise, ölçümlerin yorumlarının ve kullanımlarının bir özelliğidir (Bademci, 1999a; 2001a; 2007; 2010; 2011a; Barnes, Harp ve Jung, 2002; Ebel ve Frisbie, 1991; Frisbie, 2005; Kane, 2006; Linn, 2002; Linn ve Gronlund, 1995; Messick,1995; Murphy ve Davidshofer, 2001; Thompson, 2003; Worthen, White, Fan ve Sudweeks, 1999). Kısaca, testler ya da ölçme araçları, güvenilir ve geçerli değildir (Bademci, 1999a; 2001a, 2007; 2011a). Bademci (1999a; 2001a; 2001b; 2002; 2004; 2005a; 2005b; 2005c; 2006a; 2006b; 2006c; 2007; 2008; 2010; 2011a; 2011b; 2012) tarafından yaklaşık 60 yıl sonra gerçekleştirilen Türk eğitim ve biliminde ölçme ve değerlendirme ve araştırma yöntembilimi alanlarındaki paradigma değişikliği ya da bilimsel devrim doğrultusunda, güvenirlik ve geçerlikle ilgili yeni tanımlamalarda, testlerin veya ölçme araçlarının kendilerine değil, testlerden veya ölçme araçlarından elde edilen ölçümlere vurgu yapılmıştır. Bu doğrultuda, güvenirlik, belirli bir evrene veya örnekleme uygulanmış bir test ya da ölçme aracından elde edilmiş ölçümlerin tutarlılığı veya tekrarlanabilirliğidir; geçerlik ise, belirli bir evrene veya örnekleme uygulanmış bir test ya da ölçme aracından elde edilmiş ölçümlerden yapılmış belirli yorumların ve kullanımların uygunluğu ve yeterliğidir (Bademci, 2001a; 2007; 2011a) şeklinde tanımlanmaktadır. Bademci nin (1999a; 2001a; 2007; 2011a) yaklaşık 60 yıl sonra, ölçme ve değerlendirme ve araştırma yöntembilimi alanlarında Türk eğitim, bilim ve sistemine yönelik ortaya koyduğu yeni paradigma etrafındaki görüşleri, 47

5 yaklaşımları ve çalışmalarında meydana vurduğu bazı bilimsel kanıtlamaları ise, bilimdeki çağdaş gelişmelerin yanında olan araştırmacıların bilimsel çalışmalarındaki yerini almayı sürdürmektedir (örneğin, bkz., Aslan ve Sevinçler- Togan, 2009; Beycioğlu, 2007; Bodur, Filiz, Durduran ve Durduran, 2011; Buluş Kırıkkaya ve Bozkurt, 2012; Buluş Kırıkkaya ve Bozkurt, 2011; Buluş Kırıkkaya, Bozkurt, İşeri, Vurkaya ve Bali, 2011; Cebeci, 2006; Deniş Çeliker ve Balım, 2012; Hotaman ve Yüksel-Şahin, 2010; Kartal, 2009; Kartal ve Pekkanlı, 2011; Korkmaz, 2010; Sayın, 2008; Sayın, 2010; Sever, 2008). 5. Türk Eğitim, Bilim ve Sisteminde Erişim Ölçme ve Bellilendirmenin Postmodern Dönemi: Bademci nin Çalışmaları Doğrultusunda Bilişsel Alanda Erişim Ölçme Yöntemleri/Teknikleri ve Araçlarının Kullanılması 1990 ların başlarında, Türk eğitim ve biliminde ilk defa Bademci (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) tarafından bilişsel alanda karmaşık hedeflerin ölçülebilmesinde çoktan seçmeli testlerin yetersiz kalışı saptaması veya ihtiyacıyla erişim bellilendirmesine ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanmış, bir zamanlar becerişsel alan davranışlarının ölçülmesinde kullanılan erişim ölçme yöntem/teknik ve araçlarının, bilişsel alan davranışlarının ölçülmesinde kullanılmaya başlanması gerekliliği güçlü şekilde ifade edilmiş ve gündeme getirilmiştir. Farklı içerik ya da anlamlara sahip olan öteki bellilendirme ( alternative assessment ) veya gerçekçil bellilendirme ( authentic assessment ) ya da erişim bellilendirme, çıkın, bellik, erişim izlentisi ( performance task ) gibi hususların Türk eğitim, bilim ve sisteminde kullanılmasını sağlayan ilk çalışmalar da Bademci ye (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002; 2007) aittir ların başlarında, Türk eğitim, bilim ve sisteminde bilişsel alanda erişim ölçme teknikleri ve araçlarının kullanılmasının gereğini altını çizerek belirten ve önemle dikkat çeken Bademci nin (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) çalışmaları, Türk eğitim, bilim ve sisteminde erişim ölçme ve bellilendirmenin postmodern dönem ini (Madaus ve O Dwyer, 1990) başlatmıştır. Bir diğer söyleyişle Bademci nin (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002; 2007) çalışmaları, Türk Milli Eğitiminde ve Sisteminde yeni bir dönem açmış, köklü bir eğitim reformuna ve de ardışık ve eğitim reformları olarak da adlandırılan çeşitli yeni eylemlere ve uygulamalara yol açmıştır. Korkmaz (2010: 22) ise, bu hususlarla ilgili olarak, 1980 lerin sonlarından bugünlere kadar, yaklaşık son 20 yılda, Türk eğitim sisteminin gündemine taşınmış olan ve yeni olarak kabul edilmiş ve de üzerlerinde sıklıkla çalışılmış olan, çok boyutlu zeka, beyin temelli öğrenme, bilişsel alanda performans ya da alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, eleştirici, problem çözücü, yaratıcı düşünme becerileri ve öğretilmeleri, karakter eğitimi, program geliştirmede ve öğretmede yeni yaklaşımlar ve özellikle disiplinlerarası eğitim programı gibi, pek ama pek çok konunun arka planında Bademci nin çalışmalarının yattığı apaçık bir gerçektir...vahit Bademci, Türk eğitim ve biliminin ve Türk eğitim sisteminin son 20 yılına çok güçlü biçimde damgasını vurmuştur ifadelerini kullanmıştır. Bellilendirmenin amacı, öğrenci erişimini eğitmek ve artırmaktır; ancak, unutulmamalıdır ki, [erişim] bellilendirme reformu yapmak, ne kolay, ne de basittir 48

6 (Wiggins, 1998; Bademci, 1999a). Türk eğitim ve bilim topluluğunda bu hayati nokta maalesef göz ardı edilmiş, sorunu derinliğinden kavrayamayan bazı akademik unvanlı ya da unvansız kişilerin ya da sahte bilim adamları nın (Chalmers, 1994) birbirinden hatalı ve bilimsel değeri olmayan çalışmaları ve uygulamalarıyla, zaten zor ve karmaşık olan erişim ölçme ve bellilendirme hususu, Türkiye de iyice içinden çıkılmaz hale getirilmiştir. [İlgilisine bilgi notu: Milli Prodüktivite Merkezi nin Kalkınmada Anahtar Verimlilik adlı yayın organında yayımlanmış olan Performansın Ölçülmesinde Kullanılan Teknikler (Bademci, 1994a:7) ve Performansın Ölçülmesi, Ürüne ve Sürece Karar Verme (Bademci, 1994b:10) başlıklı makaleler ile Performans Değerlendirme (Bademci, 1998) adlı çalışmanın, ilgilisine faydalı olacağı düşünülmektedir. Milli Prodüktivite Merkezi, 2011 yılında Verimlilik Genel Müdürlüğü ne dönüştürülmüştür. Kalkınmada Anahtar Verimlilik adlı yayına, ilgili genel müdürlükte ulaşılabilir; ayrıca, yılları arası sayılar, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi nde de mevcuttur.] Kaynakça AERA, APA ve NCME [American Educational Research Association, American Psychological Association ve National Council on Measurement in Education]. (1999). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington, DC: American Educational Association. Ahmann, J. S. ve Glock, M. V. (1981). Evaluating Student Progress. Principles of Tests and Measurements. (Sixth Edition). Boston: Allyn and Bacon. Anderson, L. W. (2003). Classroom Assessment. Enhancing the Quality of Teacher Decision Making. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Airasian, P. W. (2000). Assessment in the Classroom. A Concise Approach. (Second Edition). Boston: McGraw-Hill. Amin, Z. ve Eng, K. H. (2003). Basics in Medical Education. Singapore: World Scientific. Aslan, A. E. ve Sevinçler-Togan, S. (2009). A Service for Emotion Management: Turkish Version of the Adolescent Anger Rating Scale (AARS). Educational Sciences: Theory & Practice [/ Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri], 9(2), Bademci, V. (2012). Değerbiçiciler Arası (Interrater) Ölçüm Güvenirliğinin Cronbach ın Alfası ile Kestirilmesi. (Yayımlanmamış Çalışma). Ankara. Bademci, V. (2011b). Kuder-Richardson 20, Cronbach ın Alfası, Hoyt un Varyans Analizi, Genellenirlik Kuramı ve Ölçüm Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17,

7 Bademci, V. (2011a). Türk Eğitim ve Biliminde Bilimsel Devrim: Testler ya da Ölçme Araçları Güvenilir ve Geçerli Değildir. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, Bademci, V. (2010). Türk Eğitim ve Biliminde Paradigma Değişikliği: Testler veya Ölçekler Güvenilir ve Geçerli Değildir. Konferans. Düzenleyen: Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı. Ankara: G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Konferans Salonu, 26 Nisan [Konferansla ilgili haber için; Gazi Haber, Nisan 2010, Sayı 104, Sayfa ] Bademci, V. (2008). Araştırmalarda Ölçme ile İlgili Bazı Büyük Hataları Düzeltmek ve Eğitimde Yeniden Yapılanmayı Sürdürmek: Güvenirlik, Testlerin Bir Özelliği Değildir. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 22, Bademci, V. (2007). Ölçme ve Araştırma Yöntembiliminde Paradigma Değişikliği: Testler Güvenilir Değildir. Ankara: Yenyap Yayınları. Bademci, V. (2006c). Paradigma Değişikliği: Testler Güvenilir Değildir. Konferans. Düzenleyen: G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı. Ankara: G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 28 Nisan [Konferansla ilgili haber için; Gazi Haber, Nisan 2006, Sayı 66, Sayfa 64.] Bademci, V. (2006b). Tartışmayı Sonlandırmak: Cronbach ın Alfa Katsayısı, İki Değerli [0,1] Ölçümlenmiş Maddeler ile Kullanılabilir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 13, Bademci, V. (2006a). Güvenirliği Doğru Anlamak ve Bazı Klişeleri Yıkmak: Bilinenlerin Aksine, Cronbach ın Alfa Katsayısı, Negatif ve 1 den Küçük Olabilir. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 12, Bademci, V. (2005c). Hakemlerin Değerlendirmelerindeki Hatalar Üzerine: Fisher in Z Dönüşümü ve Güvenirlik Çalışmaları İçin Örneklem Büyüklüğü. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, Bademci, V. (2005b). Testler Güvenilir Değildir: Ölçüm Güvenirliğine Yeterli Dikkat ve Güvenirlik Çalışmaları İçin Örneklem Büyüklüğü. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, Bademci, V. (2005a). Araştırmalarda Ölçme ile İlgili Bazı Büyük Hataları Düzeltmek ve Bir Reformu Başlatmak: Güvenirlik, Testlerin Bir Özelliği Değildir. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eylül Bademci, V. (2004). Testin Güvenirliği veya Test Güvenilirdir Diye İfade Etmek Doğru Değildir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Bademci, V. (2002). Türkiye deki Okullar Ne İşe Yarar? Türkiye nin Anomi, Yabancılaşma, Ekonomik Büyüme, Demokratikleşme Sorunlarına Çözüm Önerisi. Konferans. Düzenleyen: ESEF Öğrenci Bilimsel Faal. Org. Kom. Ankara: G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 30 Mayıs

8 Bademci, V. (2001b). Türkiye deki Okullar Ne İşe Yarar? Konferans. Düzenleyen: Ankara Türk Telekom Anadolu Teknik L. Ankara: Başkent Öğretmenevi Konferans Salonu, 9 Aralık Bademci, V. (2001a). Düşünmenin Öğretilmesi ve Öğretimde Kullanılan Yöntemler-Teknikler. Konferans. Düzenleyen: TÜRMOB. Bursa: Bursa SMMM Odası Konferans Salonu, 9 Kasım Bademci, V. (2000). Türkiye deki Okullar Ne İşe Yarar? Ankara: Başkent Basım Yayın. Bademci, V. (1999b). Hedefin Davranışlara Çevrilmesi, Davranışlardan Seçmeli Test Maddeleri Yazılması. (Geliştirilmiş Üçüncü Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. Bademci, V. (1999a). Öğretmen Yetiştiren Programlar Nasıl Olmalı? Türkiye de Eğitim Fakülteleri ve Öğretmen Yetiştirme Paneli. Düzenleyen: ESEF İşletme Araştırma Topluluğu. Ankara: G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 21 Mayıs Bademci, V. (1998). Performans Değerlendirme. Ankara: Gazi Kitabevi Bademci, V. (1997). Aymazlığın Sonu: Geleceği Tehlikede Bir Ulus. Ankara: Gazi Kitabevi. Bademci, V. (1994e). Psikomotor Alana ve Yeni Bir Akım Olan Performans Değerlendirmelerine Bir Bakış. Ankara: H.Ü., Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. (Çoğaltılmış Çalışma-22 sayfa). Bademci, V. (1994d). Mesleki-Teknik Eğitimde Değerlendirme Sorunları ve Değerlendirme Teknikleri. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi. Ankara: Eylül Bildiriler IV. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Bademci, V. (1994c). Ürün ve Süreç Değerlendirmesi Yapılan Öğrencilerin Erişi Düzeyleri ile İlgili Bir Araştırma. (Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bademci, V. (1994b). Performansın Ölçülmesi, Ürüne ve Sürece Karar Verme. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Sayı 67, Sayfa 10. Bademci, V. (1994a). Performansın Ölçülmesinde Kullanılan Teknikler. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Sayı 61, Sayfa 7. Bademci, V. (1993). Psikomotor (Becerişsel) Alana ve Performans Değerlendirmelerine Bir Bakış. Ankara: H.Ü., Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. (Çoğaltılmış Çalışma-21 sayfa). Bademci, V. (1990). Mesleki Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi Eylül Bildiri Özetleri. Ankara: Tekışık Matbaası. Baldwin, T. S. (1971). Industrial Education. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. Bloom, B. S., Hastings, J. T. ve Madaus, G. F. (Eds). New York: McGraw-Hill. 51

9 Barnes, L. L. B., Harp, D. ve Jung, W. S. (2002). Reliability Generalization of Scores on the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. Educational and Psychological Measurement, Vol. 62, Berk, R. A. (1986). Preface. Berk, R. A. (Ed.), Performance Assessment. Methods & Applications. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Beycioğlu, K. (2007). Alfa Güvenirliği ve Eğitim Araştırmaları. Çağdaş Eğitim, 347, Bodur, S., Filiz, E., Durduran, Y. ve Durduran, S. S. (2011). Mühendis ve Tekniker Adayları İş Sağlığı ve Güvenliğinden Ne Kadar Haberdar? Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 3( 3), Brookhart, S. M. ve Nitko, A. J. (2008). Assessment and Grading in Classrooms. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. Buluş Kırıkkaya, E. ve Bozkurt, E. (2012). Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Education and Science [Eğitim ve Bilim], Vol. 37(165), Buluş Kırıkkaya, E. ve Bozkurt, E. (2011). The Effects of Using Newspapers in Science and Technology Course Activities on Students Critical Thinking Skills. Eurasian Journal of Educational Research, Issue 44, Buluş Kırıkkaya, E., Bozkurt, E., İşeri, Ş., Vurkaya, G. ve Bali, G. (2011). Tubitak Supported Science Summer School for Primary School Students: Happinence of Learning by Exploring and Enjoying. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, Cebeci, S. (2006). The Examination of Guidance and Research Centers Administrators Conflict Management Strategies with the Perceptions of Self and Teachers. Unpublished Master s Thesis. Ankara: Middle East Technical University, The Graduate School of Social Sciences. Chalmers, A. (1994). Bilim Dedikleri. (Çev.: Arslan, H.). (İkinci Baskı). Ankara: Vadi. Chatterji, M. (2003). Designing and Using Tools for Educational Assessment. Boston: Allyn and Bacon / Pearson Education. Deniş Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), Ebel, R. L. ve Frisbie, D. A. (1991). Essentials of Educational Measurement. (Fifth Edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. Ertürk, S. (1984). Eğitimde Program Geliştirme. (Beşinci Baskı). Ankara: METEKSAN. Fitzpatrick, R. ve Morrison, E. J. (1971). Performance and Product Evaluation. Thorndike, R. L. (Ed.), Educational Measurement. (Second Edition). Washington, D.C.: American Council on Education. 52

10 Frisbie, D. A. (2005). Measurement 101: Some Fundamentals Revisited. Educational Measurement: Issues and Practice, Vol. 24(3), Gaberson, K. B. ve Oermann M. H. (2010). Clinical Teaching Strategies in Nursing (Third Edition). New York: Springer. Green, J. A. (1970). Introduction to Measurement and Evaluation. New York: Dodd, Mead. Gronlund, N. E. ve Waugh, C. K. (2009). Assessment of Student Achievement. (Ninth Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson. Hopkins, C. D. ve Antes, R. L. (1978). Classroom Measurement and Evaluation. Itasca, Illinois: F. E. Peacock. Hotaman, D. ve Yüksel-Şahin, F. (2010). The Effect of Instructors Enthusiasm on University Students Level of Achievement. Education and Science [Eğitim ve Bilim], Vol. 35(155), Kane, M. (2006). Content-Related Validity Evidence in Test Development. Downing S. M. ve Haladyna, T. M. (Eds.), Handbook of Test Development. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Kartal, H. (2009). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Zorbalıkla İlgili Değerlendirmeleri. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29(1), Kartal, E. ve Pekkanlı, İ. (2011). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Anadil ve Yabancı Dilde İnternet Üzerinden Okuma Alanları ve Sıklıkları. International Journal of Human Sciences, Vol. 8(1), Korkmaz, A. (2010). Vahit Bademci nin Paradigma Değişikliği Üzerine Bir Araştırma: Testler Değil, Ölçümler Güvenilirdir. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Linn, R. L. (2002). Validation of the Uses and Interpretations of Results of State Assessment and Accountability Systems. Tindal, G. ve Haladyna, T. M. (Eds.), Large-Scale Assessment Programs for All Students: Validity, Technical Adequacy, and Implementation. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Linn, R. L. ve Gronlund, N. E. (1995). Measurement and Assessment in Teaching. (Seventh Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill/Prentice-Hall. Linn, R. L. ve Miller, M. D. (2005). Measurement and Assessment in Teaching. (Ninth Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill. Madaus, G. F. ve O Dwyer, L. M. (1999). A Short History of Performance Assessment. Phi Delta Kappan, Vol. 80(9), McMillan, J. H. (2001). Classroom Assessment. Principles and Practice for Effective Instruction. (Second Edition). Boston: Allyn and Bacon. Mehrens, W. A. ve Lehmann, I. J. (1991). Measurement and Evaluation in Education and Psychology. (Fourth Edition). Fort Worth: Harcourt Brace. 53

11 Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment. Validation of Inferences From Person s Responses and Performances as Scientific Inquiry into Score Meaning. American Psychologist, Vol. 50, Mji, A. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Evidence of Score Reliability and Validity of the Statistical Anxiety Rating Scale Among Technikon Students in South Africa. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, Vol. 36, Moore, M. R. (1967). A Proposed Taxonomy of the Perceptual Domain and Some Suggested Applications. (ERIC Document Reproduction Service No. ED ). Murhpy, K. R. ve Davidshofer, C. O. (2001). Psychological Testing. Principles and Applications. (Fifth Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice- Hall. Musial, D., Nieminen, G., Thomas, J. ve Burke, K. (2009). Foundations of Meaningful Educational Assessment. New York: McGraw-Hill. Nitko, A. J. (2001). Educational Assessment of Students. (Third Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill/Prentice-Hall. Nitko, A. J. ve Brookhart, S. M. (2011). Educational Assessment of Students. (Sixth Edition). Boston: Pearson. Oğuzkan, A. F. (1981). Eğitim Terimleri Sözlüğü. (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Oosterhof, A. (1994). Classroom Applications of Educational Measurement. (Second Edition). New York: Merrill / Macmillan. Orlich, D. C., Harder, R. J., Callahan, R. C., Kauchak, D. P., Pendergrass, R. A., Keogh, A. J. ve Gibson, H. (1990). Teaching Strategies. A Guide to Better Instruction. (Third Edition). Lexington, Massachusetts: D. C. Heath. Özçelik, D. A. (1992). Eğitim Programları ve Öğretim. (Genel Öğretim Yöntemi). (Üçüncü Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları. Payne, D. A. (2003). Applied Educational Assessment. (Second Edition). Belmont, CA: Wadsworth / Thomson Learning. Priestley, M. (1982). Performance Assessment in Education and Training: Alternative Techniques. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications. Reynolds, C. R., Livingston, R. B. ve Willson, V. (2010). Measurement and Assessment in Education. (Second Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. Russell, M. K. ve Airasian, P. W. (2012). Classroom Assessment. Concepts and Applications. New York: McGraw-Hill. Ryans, D. G. ve Frederiksen, N. (1951). Performance Tests of Educational Achievement. Lindquist, E. F. (Ed.), Educational Measurement. Washington, D.C.: American Council on Education. Sayın, S. (2010). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan İstatistiksel ve Yöntembilimsel Hatalar-II: Grafik, Tablo ve Gösterim Hataları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 8(1),

12 Sayın, S. (2008). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan Bazı İstatistiksel ve Yöntembilimsel Hatalar-III: Güvenirlik Kestirimlerine Yönelik Hatalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 15, Sever, E. (2008). Öğrenme Stilleri: İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Simpson, E. J. (1972). The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain. The Psychomotor Domain. Washington, D.C.: Gryphon House. Sönmez, V. (1986). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara: Yargı Yayınları. Thompson, B. (Ed.) (2003). Score Reliability. Contemporary Thinking on Reliability Issues. Thousand Oaks, California: Sage. Turgut, M. F. (1987). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. (Beşinci Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık. Wiggins, G. (1998). Educative Assessment. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Worthen, B. R., White, K. R., Fan, X. ve Sudweeks, R. R. (1999). Measurement and Assessment in Schools. (Second Edition). New York: Longman. 55

A Study on the Kuder-Richardson 20, Cronbach s Alpha, Hoyt s Analysis of Variance, Generalizability Theory and Score Reliability

A Study on the Kuder-Richardson 20, Cronbach s Alpha, Hoyt s Analysis of Variance, Generalizability Theory and Score Reliability Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (011) 173-193 173 KUDER-RICHARDSON 0, CRONBACH IN ALFASI, UN VARYANS ANALİZİ, GENELLENİRLİK KURAMI VE ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1781 Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Geniş Açı: Modeller ve Yaklaşımlar Açısından Türkiye de Program Değerlendirme Çalışmaları

Geniş Açı: Modeller ve Yaklaşımlar Açısından Türkiye de Program Değerlendirme Çalışmaları Geniş Açı: Modeller ve Yaklaşımlar Açısından Türkiye de Program Değerlendirme Çalışmaları The Wide Angle: Program Evaluation Studies in Turkey in Terms of Models and Approaches Tuba GÖKMENOĞLU* 1 Öz Çalışmanın

Detaylı

A Thematic Analysis on Doctoral Dissertations Made In the Area of Education Sciences

A Thematic Analysis on Doctoral Dissertations Made In the Area of Education Sciences Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 75-87 Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan Đncelemesi 1 Engin KARADAĞ 2 ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 87-103 Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sema Karakelle* İstanbul Üniversitesi Seda Saraç Yıldız

Detaylı

Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi

Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 2010, ss. 113-123 Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi

Detaylı

Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi

Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi Volume 2, Issue 1, 2014 Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi Mixed Method Research Experience Based on an Educational Technology Study Mehmet Fırat * Işıl

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS 2 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (Aralık 200) FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME Canan LAÇİN ŞİMŞEK * Hasret NUHOĞLU ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ

İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi cemkaracaoglu@yahoo.com ÖZET Araştırmanın amacı

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEDENSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLEDİRİLMESİ Arzu SAKA Yrd. Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Biyoloji Eğitimi ABD ÖZET Bu araştırma;

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Hüsamettin AKÇAY a, Cengiz TÜYSÜZ b, Burak FEYZİOĞLU b a Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Ders Çalışma Becerileri ile Akademik Risk Alma Arasındaki. İlişkinin Kanonik Korelasyon ile İncelenmesi

Ders Çalışma Becerileri ile Akademik Risk Alma Arasındaki. İlişkinin Kanonik Korelasyon ile İncelenmesi Ders Çalışma Becerileri ile Akademik Risk Alma Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon ile İncelenmesi Mustafa İLHAN 1, Bayram ÇETİN 2, Meral ÖNER-SÜNKÜR 3 & Ferat YILMAZ 4 ÖZET Bu araştırmada ders çalışma

Detaylı

Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1

Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.1 (2014), 73-88 Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1 Sare Şengül 2 Hande Gülbağcı Dede

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI

EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI Yavuz AKPINAR Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi akpinar@boun.edu.tr TEACHERS APPROACHES TO SOME EDUCATIONAL

Detaylı