Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur."

Transkript

1 Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkete Limited şirket denir. Uygulamada, çoğunlukla aile şirketi ve iki ortaklı olarak kurulan Limited şirketlerde ortaklık yapısı, hisse dağılımı ve müdürlük yapısında sıklıkla sorunlar yaşanmaktadır. Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. 1. Limited şirketlerde unvan olarak yazılamayacak ibareler nelerdir? Limited ortaklığın ticaret ünvanında, ortaklığın amaç ve konusu ile limited şirket sözcükleri bulunmalıdır. Ortaklık ünvanında gerçek kişi adı yoksa, limited şirket kelimeleri Ltd.Şti. biçiminde de gösterilebilir. Tüzel kişi tacirlerin ticaret ünvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen ünvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir. Ticaret ünvanlarında, Türk-Türkiye-Milli-Cumhuriyet kelimeleri Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilmelidir. Yabancı ortak bulunması halinde ticaret ünvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilir. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yaptığı her işi ünvanda belirtmesi gerekmez. Uzun ve anlamsız ticaret ünvanları yerine ağırlıklı olarak faaliyet gösterilen iş konusunun ünvanda yazılması gereklidir. Eğer ünvanda sanayi (üretim) varsa mutlaka neyin üretiminin yapıldığı (tekstil, gıda, otomotiv gibi) belirtilmelidir. 2. Limited şirketler en az kaç kişi ile kurulur? Limited şirket, en az iki, en çok elli kurucu ortağın varlığını gerektirir. Bu kurucular, gerçek kişi 1 / 18

2 olabileceği gibi tüzel kişi de olabilirler. 3. Limited şirketlerde 18 yaşından küçük kişiler ortak olabilir mi? Limited şirketlerde 18 yaşından küçük kişiler ortak olabilirler. Ancak, bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar kanuni temsilcileri (anne/baba) tarafından temsil edilirler sayılı Türk Medeni Kanunun 11 inci maddesinde; Erginlik on sekiz yaşını doldurmasıyla başlar..., 335 inci maddesinde; Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz., 336 ıncı maddesinde ise; Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer alan hükme göre 18 yaşından küçük olan çocukların vergi mükellefi veya şirket ortağı olması için yasal bir engel bulunmamakla birlikte, ergin oluncaya kadar mükellefiyetle ilgili ödevlerinin Kanuni temsilcisi olan anne veya babası tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. 4. Limited şirketlerde kuruluşta en az sermeye miktarı ve hisse miktarı (karşılığı) ne olmalıdır? Limited şirketin kuruluşunda en az sermayesi TL olmalıdır. Bu sermaye, her ortak için 25.-TL ve katları olacak şekilde hisse adedine bölünmelidir. Sermayenin üst sınırı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. 5.Limited şirket kurucular maddesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ana sözleşmenin kurucular maddesinde ortakların uyruk ve adreslerinin belirtilmesi şarttır. Ortaklar arasında yabancı uyruklu gerçek kişi var ise ve Türkiye de ikamet ediyor ise Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet teskeresinin ibrazı zorunludur. 2 / 18

3 4112 sayılı kanunla vatandaşlıktan izinle ayrılanlara verilen belgenin ibrazı halinde ikamet teskeresi şartı aranmaz. KKTC vatandaşları Türk vatandaşlarıyla aynı statüye sahip olduklarından mevcut olan veya kurulacak olan sermaye şirketlerine kurucu ortak veya sonradan ortak olmaları halinde Türk vatandaşlarına uygulanan işlemler tatbik edilir. 6. Yabancı uyruklu tüzel kişinin Türkiye de kurulacak bir şirkete ortak olması durumunda hangi tür belgeleri ibraz etmesi gerekir? Türk konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhi içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş şirketin faaliyette olduğunu ve yetkililerini gösterir belgenin tescil sırasında sicil memurluğuna ibrazı zorunludur. 7. Devlet memurları limited şirkete ortak olabilirler mi? 657 sayılı Kanun un 28. maddesinde yer alan ticaret ve sanayi müesselerinde görev alamazlar hükmü gereği memurlar yönetim kurulu ile beraber denetim kurulanda da görev alamazlar. Buna karşın, memurların limited şirketlerde kanuni temsilci sıfatına haiz olmadan ortak olmalarına dair bir engel düzenleme mevcut değildir. 657 sayılı DMK nın 28. maddesiyle getirilen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, Kanun un genel gerekçesinde belirtildiği üzere yerleşmiş içtihatlar ve çeşitli çevrelerden alınmış mütalaalarda düzenlenmiştir. Yasa bu şekilde kanunla belirtilen yasaklar dışında devlet memurlarına kendi sınıflarıyla ilgili olarak kendi tüzüklerinde yasaklar koymaya ve bunların ihlali halinde disiplin hükümlerini uygulamaya imkân vermektir. Devlet memurlarına getirilen bu yasak kötüye kullanılmak suretiyle içinde bulunduğu ticari işletmeye avantaj sağlaması önlenmek istenmektedir. Devlet memurlarının anonim ve limited şirketlere kanuni temsilci sıfatını haiz olmaksızın ve 3 / 18

4 herhangi bir görev almaksızın ortak olabilmeleri, anonim şirkete ait hisse senetlerine sahip olmaları yasak kapsamında değerlendirilmemelidir. Memurların yasak kapsamında değerlendirilecek şekilde anılan şirketlere ortak olmaları veya görev almaları halinde, disiplin soruşturması açısından ceza uygulaması, 657 sayılı DMK nın 125. maddesine göre olacaktır. Basbakanlık Devlet Personel Baskanlığının aşağıdaki görüşüde bu yöndedir. Bu itibarla, yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, şirket anasözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmiş olması ve ayrıca yönetim ve denetiminde görev almamanız kaydıyla limited şirket ortağı olabileceğiniz mütalaa edilmektedir 8. Tüzel kişiler limited şirketlere ortak olabilirler mi? Tüzel kişiler amaç ve konusunun elverdiği ölçüde limited şirketlere ortak olmasında kanunen bir sakınca yoktur. Tüm ticari ortaklıklarla, kamu kuruluşları, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, odalar, dernekler ile Bakanlar Kurulundan izin alan belediye ve diğer yerel idareler limited şirketlere ortak olabilirler. Tüzel kişi yönetim kurulunca karar verilmesi veya anonim şirketlerin ana sözleşmelerinde özel düzenleme varsa ortaklık genel kurulunun kararıyla ortak olmaları mümkündür. 9. Şirketin amaç ve konusu için bir sınırlama var mıdır? Limited şirketler tıpkı anonim şirketler gibi kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilir. Esas mukavelede şirketin amaç ve konusunun sınırlarının açıkça gösterilmiş olması da şarttır. Ancak kendi özel mevzuatları ile bir takım şirketlerin faaliyet alanları sınırlandırılabilir. Nitekim fuar organizasyonu yapan şirketler, yapı-denetim şirketleri, radyo-tv yayıncılığı yapan şirketler, özel güvenlik şirketleri, gümrük müşavirliği şirketleri, sigorta aracılığı yapan şirketler vs. meşgaleleri sadece kendi konuları ile sınırlıdır. 10. Adres değişikliği ana sözleşme tadilini gerektirir mi? 4 / 18

5 Aynı sicil bölgesinde olmak kaydı ile merkezin bir yerden bir yere nakli için ana sözleşmede bir değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak merkez farklı bir sicil bölgesine nakil ediliyor ise ana sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edilmesi gerekir. 11. Ana sözleşmenin merkez maddesinde şubeler gösterilebilir mi? Merkez ile aynı sicil bölgesinde bulunan şubelerin ana sözleşmenin merkez maddesinde gösterilmesinde bir sakınca yoktur. 12. Ayrı sicil bölgesindeki şubelerin unvanı merkezin unvanından farklı olabilir mi? Ticaret Sicili Tüzüğünün 52. maddesi gereğince merkezi Türkiye de bulunan ticari işletmelerin şubeleri ve unvanları şubenin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil olunur. Her şube kendi merkezinin ticaret unvanının şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Her şubenin unvanı kendi merkezinin ticaret unvanına o merkezin şubesi olduğunu açıkça gösteren sözlerin ilavesi ile meydana gelir. Şubenin unvanına şubeyle ilgili eklerin yapılması mümkündür. 13. Ayrı sicil bölgesindeki şubenin kapanışı ne şekilde olur? Bir şubenin faaliyeti sona erdiği taktirde kaydının silinmesi yönünde alınmış ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan edilmesi gerekir. Merkez sicil kaydının terkin edildiği hususu ilgili sicil memurluğu veya şirket yetkilisi tarafından bildirilmiş olması halinde şube kaydı re sen silinir. Bildirim; dilekçe ve ekinde merkezin sicil kaydının kapatıldığına ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya onaylı sureti ile yapılmalıdır. 14. Limited şirketin ana sözleşmesinde belirlenen süre sona ermiş ise tasfiyeye girmesi gerekir mi? 5 / 18

6 Sürelerinin sona ermesine rağmen faaliyetlerini sürdürdüklerini ve tasfiye işlemlerini başlatmadıklarını mahkemece atanmış bilirkişi raporu, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik etmeleri koşuluyla süre uzatımına ilişkin ana sözleşme değişikliği talepleri sicil memurluğunca sonuçlandırılır. 15. Eski sermaye ödenmeden sermaye artırımı yapılabilir mi? Esas sermaye tamamen ödenmeden sermaye artırımı yapılamaz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın sayılı tebliği uyarınca, mevcut sermayenin tamamının ödendiği serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir raporu ile kanıtlanmalıdır. Ancak sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan karşılanıyor ise (hiç nakit taahhüt yok ise) eski sermayenin ödenmiş olma koşulu aranmaz. 16. Öz varlığını yitiren şirket sermaye artırımı yapabilir mi? Ticaret Kanununun 324.maddesi ile sermaye artırımı arasında yakın bir ilişki vardır. Sermayenin yitirilmesi belli bir düzeyi aşınca (üçte ikisi kaybedilmiş ise) sermaye tamamlanmadan veya kayıp oranında indirilmeden artırılamaz. 17. Öz varlığını yitiren şirket sermayesini nasıl tamamlar? Ticaret Kanununun 546.maddesine göre esas sermayenin yarısı kaybedilmiş veya şirketin borçları mevcudundan fazla tutmuş ise yahut şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut ise anonim şirketler hakkındaki 324.madde hükmü uygulanır. Buna göre sermayenin 2/3 ünün kaybı halinde ortaklar kurulu toplanarak; a. Kalan 1/3 sermaye ile yetinme kararı verir. (esas sermayenin 2/3 oranında azaltılma işlemini gerektirir) b. Sermayenin tamamlanmasına karar verir. Sermayenin tamamlanması 2 şekilde yapılabilir. 6 / 18

7 Birincisi, sermayenin 2/3 oranında azaltılması ile aynı zamanda azaltılan miktarda esas sermaye artırılır. İkincisi pay sahiplerinin bilanço açığını ek ödeme ile kapatmalarıdır. Ancak bu yolun kullanılabilmesi için ortakların oy birliği ile karar vermesi gerekir. 18. Limited şirketlerde sermaye azaltımı prosedürü ne şekildedir? Anonim şirketlerin sermayesinin azaltılmasına ilişkin hükümler limited şirketlerde de uygulanır. Öncelikle 3 kişilik bir bilirkişi tarafından (bilirkişiler şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi tarafından seçilir) esas sermayenin azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerinin var olduğunun tespit edilmesi gerekir. Esas sözleşmenin sermaye maddesi azaltmayı yansıtacak şekilde tadil edilerek karar altına alınır. Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yapılan ilanla 3.ilandan itibaren 2 ay içinde alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir. Bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir. Esas sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların ödenmesi veya temin olunması gereklidir. Limited şirketlerde sermaye azatlımı zarar neticesinde meydana gelen bilanço açığını kapatmak maksadıyla yapılmış olsa bile alacaklılar çağrılır ve bildirilen alacaklar tediye veya temin olunur. Alacaklıları davete ilişkin 3.ilanın yayın tarihinden itibaren 2 ay sonra sermaye azaltımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinin yer aldığı ortaklar kurulu kararı; davet ilanların yayınlandığı sicil gazeteleri; bilirkişi raporu-bilirkişi atama yazısı; müdürler tarafından imzalanmış alacaklıların adı soyadı ve ticaret unvanları ve alacaklarının miktarını gösteren alacaklılar listesi; muaccel alacaklıların sermaye azaltımına ilişkin muvafakatları, borçların ödenmiş olması halinde ödemeye ilişkin imzaları noter onaylı makbuzların ibraz edilmesi koşulu ile azaltımının tescili Ticaret sicili memurluğundan talep edilir. 19. Sermayenin nakit taahhüt edilen miktarının ödeme tarihi ertelenebilir mi? 7 / 18

8 Şirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadıkça ortaklar koymayı taahhüt ettikleri sermayeleri itibari değerleri nispetinde para olarak ödemeye mecburdurlar. Esas sermayenin azaltılması hali hariç olmak üzere ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermayenin ödenmesi tecil olunamayacağı gibi ortakların bu borçlarından ibra edilmeleri de caiz değildir. 20. Limited şirkette sermayenin ayın olarak konulması halinde ana sözleşmede bu husus nasıl belirtilir? Sermayenin ayın olarak konulması halinde sözleşmede sayının neden ibaret olduğu, değerinin nasıl biçildiği ve taahhüt edilen sermayeye ne tutarda mahsup edileceği ve bunun karşılığı olarak esas sermayeden taahhüt sahibine ne miktarda esas sermaye payı verileceğinin sözleşmeye açıkça yazılması gereklidir. Ayni taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile kayıtlı ise kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir. Kurulacak limited şirkete sermaye olarak konan hak/menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespiti mahkemece atanmış bilirkişiler veya yeminli mali müşavirler tarafından yapılır. Şirkete, ayni sermaye olarak gayrimenkul koyuluyor ise ilgili tapu dairesinden üzerinde takyidat olmadığına ilişkin yazı nakil vasıtası koyuluyor ise ilgili trafik şube müdürlüğünden mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına ilişkin yazının sicil memurluğuna ibrazı gerekir. 21. Limited şirketlerde sermaye artırımına iştirak sureti ile yeni ortak alınabilir mi? Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça her ortak sermayesi oranında esas sermayenin artırılmasına katılabilir. Artırılan esas sermaye kısmı için ortaklığa yeni ortaklar da alınabilir. Sermaye tadiline ilişkin ortaklar kurulu kararında, artırıma iştirak suretiyle ortak olarak girdiği belirtilmeli ve yeni ortak söz konusu kararı imzalamalıdır. 22. Sermaye artırımının iç kaynaklardan karşılanması halinde hangi raporların ibrazı gerekir? 8 / 18

9 Sadece yeminli mali müşavir raporu ibrazı gerektiren işlemler: Menkul kıymetin sermaye olarak koyulması halinde Her türlü hak, menkul ve gayri menkul malların sermaye olarak konulması halinde Hisse senetleri / değer artışı fonu / iştiraklerden gelen değer artış fonu / maliyet artış fonu / iştirak hisseleri ve gayri menkul satış kârının sermaye olarak koyulması halinde. Hem yeminli mali müşavir hem de serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile yapılabilecek işlemler: Ortakların şirketten alacaklarının sermayeye ilavesi halinde Fevkalade ihtiyatlar ve dağıtılmayan kârın sermayeye ilavesi halindeenflasyon düzeltmesi olumlu farkının sermayeye ilavesi halinde 23. Sicil memurluğuna ibraz edilen mali müşavir raporlarında hangi hususlara dikkat edilmelidir? Sermaye artırımlarının tescili sırasında memurluğa ibraz edilmesi gereken mali müşavir raporlarında eski sermayenin ödenmiş olduğu, son mizana göre öz varlığın hesaplanması ve sermayenin varlığını koruyup korumadığı hususunun tespiti gerekir. Sermaye iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılıyorsa ibraz edilen raporlar da iç kaynakların rakamsal olarak tespiti de yapılmalıdır. Raporlarla beraber raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi (asıl ve 3 aydan eski olmamak koşuluyla) de tescil tescil sırasında memurluğuna verilmelidir. 24. Limited şirketlerde müdürün ortak olma zorunluluğu var mıdır? 9 / 18

10 Türk Ticaret Kanununun 541. maddesi gereğince şirket mukavelesi veya ortaklar kurulu kararıyla şirketin idare ve temsili ortak olmayan kimselere de bırakılabilir.bu gibi kimselerin yetki ve sorumlulukları hakkında ortak olan müdürlere ait hükümler uygulanır. Ticaret Sicili Tüzüğünün 46.maddesine göre hariçten atanan müdürün ad ve soyadının yanında tabiiyetinin ve ikamet yerinin gösterilmesi lazımdır. 25. Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu ortak olmayan kişinin limited şirkete müdür atanması halinde sicil memurluğuna ibrazı gereken evrak nelerdir? Yabancı kişinin Türkçe tercümeli-noter onaylı pasaport sureti, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ikametgâh teskeresi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izin belgesinin sicil memurluğuna ibrazı gerekir. 26. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları yabancı sermaye olarak mı değerlendirilir? tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları yabancı yatırımcı sayılır. Bu kişilerin yurt dışında ikamet ettiğini ilgili ülkeden aldıkları çalışma veya ikamet izni ile belgelendirmeleri gerekir. 27. Limited şirketlerde ortak payını nasıl devreder? Payın devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için pay defterine kaydedilmesi; kaydın yapılabilmesi için de ortakların ağırlaştırılmış nisap ile devre muvafakat etmesi gerekir. Hisse devir sözleşmesi tarafları bağlar. Ortakların muvafakatı bir ortaklar kurulu kararı olarak verilir. Ortakların en az dörtte üçünün payın devrine muvafakat etmeleri ve bunların da esas sermayenin en az dörtte üçüne sahip olmaları şarttır.kanunun öngördüğü bu nisap ana sözleşme ile daha da ağırlaştırılabilir ancak hafifletilemez. Ana sözleşmeyle payın devri tamamen de yasaklanabilir. 10 / 18

11 Ortaklar devri gerekli nisapla muvafakat ettikleri taktirde devir pay defterine kaydedilir. 28. Şirket ortaklarından birinin ölümü halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır? Mukavelede aksine şart yoksa mirasçılar ortakların muvafakatı aranmaksızın sermaye payını iktisap ederler. Ölen ortağın füruğu sermaye payını kanunen ve külli halefiyet yoluyla sahip olur ve bu iktisap pay defterine kaydedilmeksizin gerek şirket gerekse 3.şahıslara karşı hüküm ifade eder. Bu durumu veraset ilamındaki pay dağılımına uygun olarak alınmış ortaklar kurulu kararı ve ekine veraset ilamı (asıl veya noter tasdikli) ekleyerek tescil ve ilan ettirebilirler. 29. Ortak sayısının bire düşmesi halinde ne yapılmalıdır? Limited şirketlerde ortak sayısı ikiden az olamaz.türk Ticaret Kanununun 504.maddesine göre ortakların sayısı sonradan bire inerse uygun bir süre içinde bu eksiklik tamamlanmadığı taktirde ortaklardan birinin veya şirket alacaklısının talebi üzerine mahkeme şirketin feshine karar verir. 30. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak kendi rızası ile ortaklıktan ayrılabilir mi? Şirket mukavelesiyle, kendi rızaları ile ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınabileceği gibi bu hakkın kullanılması muayyen şartlara da tabi tutulabilir. Örneğin şirketten ayrılmayı arzu eden ortağın hissesini diğer bir ortak veya ortaklara devir etmeleri zorunlu kılınabilir. Mukavelede bir hüküm bulunmuyorsa her ortak haklı sebeplere dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden talep edebilir. 31. Hangi hallerde diğer ortaklar bir ortağın şirketten çıkarılmasını talep edebilir? Aşağıdaki durumlarda ortak limited şirketten çıkarılabilir: ortağın iflası veya payının haczi halinde haklı sebeplerin varlığında ortağın limited şirketin feshini dava etmesi halinde haklı sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasına karar verilmesi mahkemeden istenebilir. ortağın sermaye koyma borcunu ödememesi halinde Türk 11 / 18

12 Ticaret Kanununun 551.maddesinin 4.fıkrasına göre bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması ancak esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet şartıyla muteberdir. Ancak bu durumun 3 istisnası vardır. Birincisi ayrılan ortağın payının şirketin esas sermayesinin itibari değerini geçen varlıklardan ödenmesi; ikincisi payın sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkındaki hükümler uyarınca paraya çevrilmesi; üçüncüsü ise payın başka bir ortak tarafından devralınmamasıdır. 32. Sermaye taahhüt borcunu ödemeyen ortağın ortaklıktan çıkarılması için izlenmesi gereken yol nedir? Esas mukavele veya umumi heyet kararı ile bir müddet tayin veya vade tespit edilmiş ise, müddetin geçmesi veya vadenin gelmesi ile ortak ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit olur. Limited şirket temerrüde düşen ortak için ya icra takibi yaparak ortaktan borcunu ister veya noter aracılığı ile 15 günden aşağı olmamak üzere, ki bu süre kısaltılamaz, tayin edilecek sürelerle sermaye koyma borcunu ödemesi ihtar olunur. İhtar bir taraflı vusuli muktazi (ulaşması gerekli) muamele vasfını taşıdığından 15 er günlük sürelerin başlangıcı ihtarın ulaşması tarihidir. İhtar da sermaye borcunun ödenmemesi halinde mütemerrit ortağın şirketten çıkarılacağı ve bakiye borcun miktarının da belirtilmesi gerekir. Yukarıda bahsi geçen ihtarlara rağmen borcunu ödemeyen ortak ortaklıktan çıkarılır. Çıkarmaya ilişkin karar Ticaret Kanununun 536.maddesinin öngördüğü karar yeter sayısı (esas sermayenin yarıdan fazlası) ile alınır. Kararın müdürler tarafından tebliği ile ortak şirketten çıkarılmış olur, ortaklık sıfatı kalkar. Sermaye borcunu ödemeyen ortağın çıkarılması sonucu bu ortağın payı limited ortaklığa ait olur. Çıkarılan ortağın payı diğer bir ortak tarafından hakiki değer üzerinden devralınmadığı taktirde şirket tarafından açık arttırma yolu ile satılabilir. Çıkarılan ortak da dahil olduğu halde bütün ortakların muvafakatıyla payın diğer bir şekilde paraya çevrilmesi caizdir. 33. Şirketin temsilinde imza şekli nasıl olmalıdır? Türk Ticaret Kanunu 544.maddesinde belirtildiği üzere şirket namına yapılacak yazılı beyanlarda şirketin ünvanıyla beraber müdürlerin imzalarının da bulunması zorunludur. Şirket tarafından tanzim edilecek mektup evrak ve vesikalarda şirketin ünvanıyla birlikte esas sermaye miktarının gösterilmesi şarttır. 34. Limited şirketlerde rekabet yasağı var mıdır? 12 / 18

13 Türk Ticaret Kanununun 547.maddesine göre müdür olan bir ortak diğer ortakların muvafakatı olmadan şirketin uğraştığı ticaret dalında ne kendi ne de başkası hesabına iş göremeyeceği gibi başka bir işletmeye mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak, komanditer ortak veya limited şirketin azası sıfatıyla iştirak dahi edemez. Bu yasak mukaveleye konacak hüküm ile bütün ortaklara teşmil edilebilir. 35. Limited şirketlerde hisse devri kararını hangi ortaklar almalıdır? Hisse devrinin kabulüne ait ortaklar kurulu kararını mevcut (son durum) ortaklar ve payı var ise devreden (eski) ortak olmalıdır. Ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır. 36. Limited şirketlerde hisse devri işlemi nasıl yapılır? Noter huzurunda yapılacak hisse devir sözleşmeleri ortaklar kurul kararına bağlandıktan sonra ticaret siciline tescil ve ilan edilerek geçerlilik kazanır. 37. Limited şirketlerde hisse satışından kaynaklanan kazanç vergiye tabi midir? Limited şirket hissesinin satışından elde edilen kazanç (değer artış kazancı) gelir vergisine tabidir. Hissenin edinme tarihinden itibaren iki yıl geçmesi vergilendirmeye engel değildir. 38. Kanundan doğan devir yasağı var mıdır? Limited şirketlerde ayın karşılığı paylar için kanuni devir yasak süresi 3 yıldır. 3 senelik müddet kuruluşun veya sermaye artırımın tescil tarihinden başlar. 39. Limited şirketlerde %100 ün kararı olamadan hangi işlemler yapılamaz? 13 / 18

14 Tüm ortakların (hisselerin) kararı olmadan aşağıdaki kararlar alınamaz. Hisse devri yapılamaz. (iki ortaklı) Sermaye artırımı gerçekleştirilemez. Diğer karar nisapları tablodadır Limited Şirketlerde Karar Nisapları (Karar Yeter Sayıları) Ortak sayısı 20 ve daha az olan limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarında vekaleten oy kullanılmaz (TK.536/1-2). Konu Karar Nisabı Ana sözleşme Değişikliği (TK.513/1) Sermayenin 2/3 ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir. Ortaklarin Sorumluluğunun artırılması (TK.513/2)Tüm Ortakların oy birligi gereklidir. Pay Devri (TK.520/2) Hem sermayenin hem de ortakların ¾ ünü oluşturan ortakların olumlu oyu gereklidir. Bir ortağa ait payın iflas veya icra dairesinde açık artırma ile satılması ve payı alan kişinin yeni ortak olarak şirkete girmesi (TK.523/2) Takibe uğrayan ortağın dışındaki tüm ortakların oy birliği gereklidir. 14 / 18

15 Takibe uğraya payın iflas ve icra dairesinin muvaffakatı halinde başka bir ortak veya 3. Kişiler tarafından devir alınması (TK.523/4) Bütün ortakların oy birliği gereklidir. Takibe uğrayan ortağın payının gerçek değeri üzerinden alınarak şirketten çıkarılması (TK.523/4) Esas sermayenin çoğunluğuna sahip ortakların çoğunluğu gereklidir. Sermaye koyma borcunu usulüne göre yapılan ihtarlara rağmen ödemeyen ortağın şirketten çıkarılması (TK.529) Esas sermayenin çoğunluğuna sahip ortakların olumlu oyu gereklidir. Sermaye koyma borcunu yerine getirmediğinden şirketten çıkarılan ortağın payı başka bir ortak tarafından gerçek değeri üzerinden alınmaması veya payın şirketçe açık artırma ile 15 / 18

16 satılması dışında başka bir şekilde paraya çevrilmesi Tüm (TK.530) Ortakların oy birliği gereklidir. Kanunla ağırlaştırılmış nisap aranan konuların dışında kalan ortaklar kurulu kararı (TK.536/3) Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların olumlu oyu gereklidir. Şirketin fesih ve tasfiyesi (TK.549/2) Anasözleşmede aksine bir hüküm yoksa esas sermaye ¾ üne sahip ortakların ¾ ünün olumlu oyu gereklidir. Haklı sebeplerle bir ortağın şirketten çıkarılmasının mahkemeden istenmesine ilişkin karar (TK.551/3) Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların mutlak çoğunluğu gereklidir. 40. Limited şirketlerde vergi ve sigorta borcuna karşılık kimler nasıl sorumludurlar? 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un 35. maddesine göre, limited 16 / 18

17 şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacaklarından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludur. Limited şirket ortakları hakkında takibe geçilebilmesi için, 6183 sayılı Kanun un 54 ve izleyen maddelerine göre şirket hakkında yapılan takip muameleleri sonucunda amme alacağının şirketten tahsil imkanının bulunmaması gerekmektedir. Şirketin vergi borcunun, sermaye payı oranına karşılık gelen kısmı her hangi bir ortak tarafından ödenir ise, o kişinin şirket ortaklığından doğan sorumluluğu da ortadan kalkar. Diğer yandan, 6183 sayılı Kanun un mükerrer 35 ve Vergi Usul Kanunu nun 10. maddesine göre, Limited şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin (müdürlerin) şahsi mal varlıklarından tahsil edilir. Buna göre şirketin vergi borcunun müdür olan her hangi bir ortağın sermaye payı oranına karşılık gelen kısmının ödenmesi, şirket müdürlüğünden doğan sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Sonuç olarak, aynı zamanda limite şirkette müdür olan her hangi bir ortak şirketin tüm vergi borcundan tek başına sınırsız sorumludur. 17 / 18

18 18 / 18

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNU

KOOPERATİFLER KANUNU KOOPERATİFLER KANUNU Kanun Numarası : 1163 R.G. Tarihi : 10.5.1969 Kabul Tarihi : 24.4.1969 R.G. Sayısı : 13195 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİF VE KURULUŞU A. TARİF 1 Madde 1 - Tüzel kişiliği haiz olmak üzere

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTEREN TADİL TASARISIDIR

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTEREN TADİL TASARISIDIR TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTEREN TADİL TASARISIDIR UNVAN MADDE 2 - Şirketin ünvanı " TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ " dir. Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1. 10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET KONULARI KURULUġ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri,

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ Murat DÖNMEZ * İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut

Detaylı

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU MADDE 1 KURULUŞ VE İSİM Bu Ana Sözleşme altında imzası bulunanlar tarafından Arap Türk Bankası (bu Ana Sözleşmede bundan sonra Banka olarak ifade

Detaylı