Kiremit ve Çat Dünyas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kiremit ve Çat Dünyas"

Transkript

1 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ Proje ERE L ERDEM DERSANELER V LLALARI

2 Estetik sizin için vazgeçilmezse... Granada

3 ÖZEL YIL 2007 B A fi K A N D A N Türkiye büyüyor, inflaat sektörü en önde gidiyor, biz de büyüyoruz, ve ilave yeni kapasitelerimizle de kendi rekorlar - m z k r yoruz. 80 y ll k delikanl KILIÇO LU pazar ve piyasa liderli ini koruyor. 80. y l kutlamalar m z sürmekte ve y l sonuna kadar da devam edecek. Savafl Özaydemir Yönetim Kurulu Baflkan D fl ülkelere ve k talararas ihracat m z ile kalite ve fiyatlar m z tescil ediyoruz. Fuarlarda büyük ilgi ile karfl lan p sayg nl m z pekifltiriyoruz. Sektör yetkilileri ve mimarlar ile tan t m toplant lar m z sayesinde genifl çat ürün çeflitlerimizdeki tercihler beklentilerimizin üzerinde gelifliyor. 2000' den fazla usta e itimi ile hem sosyal hem de kalitenin gerektirdi i görevleri yerine getiriyoruz. OSB' deki fabrikam zda ulaflt m z kapasiteler ve Büyük fiehir Belediyesi taraf ndan al nm fl kararlar gere i, görevini tamamlam fl eski tesisimizin faaliyetine A ustos ay nda son verece iz. Piyasa taleplerinin karfl lanmas nda herhangi bir sorun olmamas için de bütün tedbirleri alm fl bulunuyoruz. Bu y l n baflka bir özelli i de seçim y l olmas. Seçim demokrasinin temelidir ve Türk insan sand kta bir defa daha önümüzdeki sürecin yöneticilerini seçecektir. Ani gelen erken seçim k sa bir süre piyasalarda tereddüt yaratsa da, seçim sonras durum tahminleri ile piyasaya rahatlama getirilmektedir. Önümüzdeki süreçte hem yeni tiplerimizin hem de eski tiplerin kalitelerinin çok geliflmifl olaca n n müjdesini vermek isteriz. Herkes kiremidin yerini hiçbir fleyin alamayaca n ve KILIÇO LU nun kalitesi ve kapasitesi ile liderli ini sürdürece ini flüphesiz kabul etmektedir. HAZ RAN SAYI 26 1

4 Ç N D E K L E R 4 Distribütör Nurettin Balc stanbul ve Antep Fuar 6 8 Teknik K l ço lu Mahya Uygulama Sistemleri 10 Manflet Kiremit rmi i Çat Sohbetleri 12 Mimar Halit Halaç 14 Proje Ere li Erdem Dersaneleri Villalar Foto raflarla 80. y l kutlamas 16 Mimarl k Sponsorluk Karadeniz Anahtar Teslim Çat Ilgaz Usta Semineri Kalder BESTEL TEKNOLOJ K ÜRÜNLER SAN. VE T C. A.fi. ADINA MT YAZ SAH B : Savafl M. Özaydemir YAZI filer MÜDÜRÜ Ali Osman Özaydemir ED TÖR Nurdil Özmen TEKN K SAYFALAR SORUMLUSU Nurperi Özmen BASKI SORUMLUSU Turhan Somer TASARIM Cemalettin Y ld z RT BAT ADRES Bestel A.fi. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde Eskiflehir TELEFON Orjinal Ürün Sertifikas Ere li Festivali FAKS E-MA L Bizden 24 Evlilikler, Kayb m z WEB 2 Kiremit ve Çat Dünyas

5 80.y l m z flenliklerle, festivallerle, fuarlarla kutluyoruz y l m z n galas n Antalya'da muhteflem bir kutlama ile gerçeklefltirdik. nflaat sektöründe Türkiye genelinden kat lan dörtyüzü aflk n profesyonel kat l mc, eflleriyle birlikte 80.y l onurumuzu paylaflt, mutlulu umuza ortak oldu. Çok özel konuklar ve sanatç lar ile birlikte hofl an lara sahip oldu. Bizler de 80.y l m z n gururunu paylaflman n mutlulu unu yaflad k. Ç A L I fi M A R A P O R U Karadeniz Ere li'sinde 14 sü düzenlenecek Uluslararas Sevgi Bar fl Dostluk Kültür ve Sanat Festivaline K l ço lu olarak 80.y l coflkumuzla kat l - yoruz. Türkiye'nin örnek gösterilecek bu büyük festivalinin bir parças olmak bizleri gururland r yor. Ürünlerimizi sergileyece imiz stand m zda yeniliklerimizi festival boyunca sergileme f rsat m z olacak. nan yoruz ki ziyaretçilerimiz çat konusundaki tüm yenilikleri, geliflmeleri stand m zda takip edebilecek. fiimdiden festivale kat lacak herkese iyi e lenceler ve hofl vakitler geçirmelerini diliyoruz. Kaliteyi ilke edinmemiz, kalite kavram n n Türkiye'deki geliflimini de desteklememizi gerektirmektedir. Bu anlay flla, bu y l Türkiye Kalite Derne i taraf ndan alt nc s düzenlenen Kalite fiöleninin geçti imiz senelerde oldu- u gibi yine ana sponsoruyduk. fiölen, kalite bilincinin toplumca anlafl lmas ve benimsenmesi için büyük faydalar sa lamakta. Umuyoruz ki toplumumuzun hak etti i kaliteli yaflam, bu bilinç art fl birlikte sa lans n. Ali Osman Özaydemir Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Sektörümüzün lider kuruluflu olman n verdi i sorumluluk ile mimarl k ö rencilerimizin Eskiflehir'de a rlanmas na ana sponsor olduk. Mimar adaylar gençlerimize hem hofl vakitler geçirtecek hem de bir çok yenili- i ö renme ve uygulama f rsat verecek bu buluflmaya Türkiye genelinden yüzlerce kat l m olacak. fiimdiden tüm konuklar m za hofl geldiniz diyor ve iyi e lenceler diliyoruz. Kiremit rmi i ürünümüz piflmifl kilin ö ütülerek müflterilerimize sunulufl fleklidir. En çok bilinen uygulama alanlar koflu pisti, tenis kortlar gibi sportif amaçl mekanlard r. Kiremit irmi inin hem sinter bir malzeme olmas hem de su tutabilen ve üzerinde bitki yetiflmesine olanak veren bir yap s olmas nedeniyle yeflil çat larda da tercih edilmektedir. Özellikle bahçelerde de dekoratif amaçl ve bitki yetifltiricili i için kullan labilen kiremit irmi inin gün geçtikçe talebi artmaktad r.. Proje uygulamalar m z gün geçtikçe büyüyor, mükemmel K l ço lu kiremidi ile örtülmüfl mükemmel çat lar müflterilerimizle bulufluyor. Anahtar teslim çat uygulamas, çat çözümleri veya çat yenileme gibi müflteri odakl çal flmalar m z müflterilerimizin takdirini kazanmakta. Özellikle piflmifl kilden mamul kiremitlerimiz çat lar n uzun ömürlü olmas n sa larken estetik görünümünü de bir kat daha artt rmakta. Kiremitler ile birlikte kullan lan detay ve çözüm ürünleri çat lar n y llarca sorunsuz bir flekilde kullan lmas n temin etmekte. K l ço lu'nun yüksek kiremit kalitesi bir çok ülkeden talep edilmektedir. hracat yapt m z ülkeler listesine bu dönemde Suriye ve Romanya'y dahil ettik. Özellikle Akdeniz ve Granada kiremitlerimiz için yurtd fl müflterilerimiz bizlere takdirlerini iletmekte ve bu kiremitleri kendi ülkelerinde kullanmak üzere sat n almaktad rlar. K l ço lu kalitesi 80.y l nda Türkiye s n rlar n n çok ötesine ulaflmakta ve sektöründe ülkemizin gururu olmaktad r. HAZ RAN SAYI 26 3

6 D S T R B Ü T Ö R Ere li de çat denince K l ço lu gelir Bu say m zda Karadeniz'e, çelik ve çilek denince ilk akla gelen Kdz. Ere li'ye konuk olduk. Bu modern sahil kenti K l ço lu'nun en yüksek oranda kullan ld bölgelerden. Bunu da yaklafl k 25 y ld r Ere li'de faaliyet gösteren Balc lar ailesi sa lam fl. B ölge Distribütörü Nurettin Balc 1957 y l nda Trabzon'da do mufl. Orta ö renimine kadar Trabzon'da kalan Nurettin Balc, daha sonra stanbul'da inflaat mühendisi olan a abeyi Mustafa Balc ve Seyfettin Balc 'n n yan na gitmifl. nflaat sektörüyle tan flmas da o dönemde olmufl Nurettin Bey'in. Nurettin Balc için Ere li dönemi ise 1980 y - l nda askerden sonra bafllam fl. Ere li'ye geldikten sonra brahim Balc 'yla birlikte inflaat malzemesi sat fl na girmifller y l nda ise di er kardefli Yüksel Balc 'yla kendi ifllerini kurmufllar. Birkaç y l geçtikten sonra ise K l ço lu'nu nas l satar z hesaplar yapt k diye anlat yor Nurettin Balc o y llar. Çünkü o dönemde de inflaat malzemelerinde en popüler marka K l - ço lu'ydu, her markay kolayl kla alabiliyorduk ama K l ço lu'nu almak çok zordu. Bayiden s ra verilerek sat fl yap l yordu. diye devam ediyor. Nurettin Balc, daha sonra dönemin Pazarlama Müdürü Selami A lönü'yle tan flm fl. K l ço lu'nda sözü geçen bize bayilik verecek kim var diye düflündük ve Selami A - lönü'ne ulaflt k. diye bahsediyor ilk bayilik alma çal flmalar ndan. Balcı: Ticareti pek sevmiyorum aslında, bana biraz siyaset gibi geliyor. Çocuklar m za geçecek bu fleref Nurettin Balc, 1988 y l nda bayili i alarak K - l ço lu satmaya bafllam fl. O y ldan beri de her y l artarak devam eden bir baflar grafi i çizmifl Balc lar Yap. Hemen hemen her y l ödül alm fl bugüne kadar. 67 ilde 3. olmufllar. Herkes bu mal nereye satt m z merak ediyordu diyor Nurettin Bey. K l ço lu satmaktaki srar m soracak olursan z, herfleyden önce inand m bir fley vard, K l ço lu kiremitlerini görünce emsallerinden farkl oldu unu gördüm. Kaliteli ürünün ticaretini yapmak istiyorduk. Ticaret yapmak çok önemli de ildir ama kaliteli ürün satmak size prestij kazand r r. Dolay s yla K l ço lu'nu o tarihten itibaren hiç b rakmad m. O da bizi b rakmad. Herhalde çocuklar m za da geçecek bu bayilik, distribütörlük ve bu fleref Balc lar Yap 'n n flu anda toplam 65 bayisi var. Nurettin Bey K l ço lu'nun yapt toplant larda bu bayilerle birlikte tatil yapma ve birbirlerini tan ma f rsat yakalad klar n ifade ediyor. Balc lar Yap, K l ço lu d fl nda yaklafl k 30 markan n daha bayili ini yap yor. Ama K - l ço lu'nun ayr bir yeri oldu una de iniyor. Bunun sebebini de K l ço lu ailesi diye bir olgu var diye aç kl yor. Ve devam ediyor: Hiç 4 Kiremit ve Çat Dünyas

7 tan mad m bir yerden geçiyorum ve muhteflem bir çat var herfleyiyle kusursuz yap lm fl. Diyorum ki bu kesinlikle K l ço lu Kiremit. Sonra yanafl p bak nca hakikaten K l ço lu oldu unu görüyorum. flte o hiç tan mad m insanlar var ya sanki benim çok yak n mm fl gibi geliyor. K l ço lu ailesinden olmak böyle birfley. Bölgenin %70 i K l ço lu'nu tercih ediyor Ere li'de çat pazar n n yaklafl k %95 ini kil kiremit oluflturuyor. Bu kadar yüksek kullan - m n oldu u bölgede K l ço lu'nun tercih edilme oran ise % 70. Komflusunun çat s n n K l ço lu oldu unu gören kendi çat s n da K l ço lu'yla de ifltiriyor. diyor Nurettin Balc. Ve ekliyor Size yak n zamanda yaflad - m bir olay anlatay m. Bir emekli geldi ve binas n komple de ifltirece ini söyledi. Ama sadece kiremitlerini de ifltirmeyece- im dedi. Bütün binay de ifltirip kiremitleri neden de ifltirmeyece ini sordum. Dedi ki: Evlad m benim kiremitlerim K l ço lu. Hem de babamdan kalma. Bana binan n toptan fiyat n ver ama kiremitleri ekleme. Bu çok gurur verici birfleydi benim için. O adama kiremit satmad m için çok mutlu oldum. Çünkü ben K l ço lu'yum. Bölgede K l ço lu denince akla Nurettin Balc gelir. Nurettin Balcı'nın iki kızı bir oğlu var. Oğlu mezun olduktan sonra Kılıçoğlu distribütörlüğünü devr alacak. Balc lar Yap 'in y lda iki buçuk milyon adet kiremit sat fl var. En küçük bölgeye sahip distribütör ayn zamanda Balc Ticaret. Nurettin Balc K l ço lu'nun çat sistem ürünleriyle de pazardaki pay n daha da büyüttü ü kan s nda. Ama bunlar insanlara anlatman n ve insanlar n bu konuda bilinçlenmelerinin zaman alaca n düflünüyor. Nurettin Balc öncelikle sat flç lar n ürüne inanmalar gerekti ini vurguluyor ve elemanlar n n inanmalar n sa l yor. Kendisi K l ço lu'nu insanlara anlat rken hiç zorlanm yor çünkü inanc sonsuz. Ere li'de en çok K l ço lu 1 ve Granada tercih ediliyor. Ancak bölgenin iklim koflullar göz önünde bulunduruldu unda ise Valensiya'n n bölge için ideal oldu u farkedilmeye baflland ve Valensiya da tercih edilen kiremitler aras nda yerini almaya bafllad. Tavuz Kuşları, Nurettin Balcı'nın çiftliğinin en güzel renklerinden. Nurettin Balc tam bir hayvansever. Ere li'de içinde hemen hemen bütün kanatl lar n oldu- u bir çiftli i var. E er ticaret yapmasayd m hayvanc l k yapard m diyecek kadar merakl hayvanlara. Hayattaki öncelikleri ise sa l ve ailesi. Spor yapmak, çiftli iyle u raflmak, antikac l k, di er hobileri aras nda. HAZ RAN SAYI 26 5

8 H A B E R 30. Uluslararas Yap 2007 stanbul Fuar 'nda K l ço lu yine büyük ilgi gördü Yap Endüstri Merkezi taraf ndan düzenlenen 30. Uluslararas Yap 2007 stanbul Fuar May s 2007 tarihleri aras nda Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçeklefltirildi. K l ço lu 80. y l nda da sektörün önderleriyle ve son tüketiciyle bulufltu u fuarlara aral ks z kat l m sa l yor. Bu y l 30. kez düzenlenen Uluslararas Yap 2007 stanbul Fuar Beylikdüzü Tüyap fuar alan nda 2-6 May s tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Yaklafl k 93 bin ziyaretçinin gezdi i fuar n bu y l 750 kat l mc s oldu. Fuar n en köklü kat - l mc lar ndan olan K l ço lu, hem ziyaretçiler hem de kat l mc lar taraf ndan büyük ilgi gördü. Bu y l K l ço lu stand nda Eskiflehirli mimarlar a rland. Mimarlar Odas Eskiflehir fiubesi üyeleri ziyaret için geldikleri fuarda önce K l ço lu stand na u rad lar ve K l ço lu Yönetim Kurulu Baflkan Savafl Özaydemir ve K l - ço lu çal flanlar taraf ndan karfl land lar. Yo un ziyaretçi kitlesiyle dikkat çeken standda, K l ço lu'nun 80. y l da kesilen pastayla kutland. Toplam 9 bin mimar ve 10 bin inflaat mühendisinin ziyaret etti i fuarda yap ürünlerinin yan s ra çeflitli hizmetler de sergilenirken, kat l mc lar n standlar faaliyet alanlar na göre çeflitli bafll klar alt nda topland. Cephe ve çat sistemleri kategorisinin lideri K l ço lu 60 bin metrekarelik alanda ürünler bitirme iflleri, kaba yap, prefabrikasyon, kap -pencere, cephe ve çat sistemleri, yal t m, boya ve yap kimyasallar bafll klar alt nda grupland r l rken, Eskiflehir'de üretilen ve kuruluflundan bugüne Türkiye'de kiremit ve çat sistemlerinde marka olarak kabul edilen K l - ço lu ürünleri, yabanc kat l mc lar ve ziyaretçiler taraf ndan yo un ilgi görerek Cephe ve Çat Sistemleri kategorinin liderli ini fuarda da sürdürdü. Kiremitin yan s ra piflmifl kilden mamül, pres tu la, kaplama tu la, terra cotta yer karolar ve çat sistemi ürünleriyle yap lar n gereksinim duydu u dekoratif ve uzun ömürlü malzemeler üreten K l ço lu kiremit; bütün bu ürünlerini fuarda sergiledi. nflaat pazar ndaki geliflmeleri gözler önüne seren Yap 2007 stanbul Fuar, K l ço lu için çat ve kiremit konular ndaki tüm yeniliklerin müflterilere tan t ld ve yeni fikirlerin ustalarla paylafl ld verimli bir platform oldu 6 Kiremit ve Çat Dünyas

9 K l ço lu, Gaziantep'te düzenlenen II. Irak Uluslararas Fuar 'na kat ld I rak, savafl n ard ndan topyekün bir yeniden yap lanma sürecine girdi ve bu yenilenme sürecinde pek çok uluslararas firmaya pazar potansiyeli olufltu. Forum Fuarc l k ve Gelifltirme taraf ndan düzenlenen Irak Uluslararas Fuar bu önemli pazar n kap lar n firmalara açan önemli bir araç oldu. Ortado u Bölgesi'ndeki fuarlara öncülük edecek olan Ortado u Fuar Merkezi'nde toplam 26 bin metrekarelik bir alanda gerçeklefltirilen fuar bölge ekonomisine de büyük katk lar sa lad. Bu y l 80. y l n kutlayan K l ço lu, II. Irak Uluslararas Fuar 'n n önemli kat l mc lar ndand. Türkiye'nin farkl bölgelerinde önemli fuarlara kat larak sektörün profesyonelleri ve son kullan c larla buluflan K l ço lu, II. Irak Uluslararas Fuar 'yla da farkl bir kitleyle bulufltu. K rm z Grup Baflkan Yard mc s Bar fl Yalç n Özaydemir'in de kat ld fuarda K l ço lu stand pek çok ziyaretçiyi a rlad. Irak' n Ba dat, Musul, Erbil, Basra, Kerkük gibi farkl flehirlerinden yaklafl k 40 firma taraf ndan ziyaret edildi K l - ço lu stand bu ziyaretler sonunda çeflitli ba lant lar sa land. Irak nflaat Bakan 'n da K l - ço lu stand n ziyaret edenlerdendi. Bu y l ikincisi düzenlenen Irak Uluslararas Fuar May s tarihleri aras nda K l ço lu'nun da kat l m yla Gaziantep Ortado u Fuar Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Irak Ticaret Bakanl 'n n organizasyonuyla bakanl k ve üst düzey al m heyetleriyle birlikte yaklafl k 3 bin Irakl ifladam n n ve Suriye, Ürdün, Lübnan ve M s r gibi çeflitli Arap ülkelerinden de çok say da ziyaretçinin geldi i fuar K l - ço lu için son derece verimli geçti. Bölge ekonomisine büyük katk sa layan ve Irak ile ifl yapmak isteyen ülkelerin Irak pazar - na geçifli için stratejik önem tafl yan II. Irak Uluslararas Fuar, toplam 52 bin ziyaretçi ve 30 ülkeden 902 kat l mc n n ifltiraki ile 8 ana sektör bafll alt nda baflar yla tamamland. HAZ RAN SAYI 26 7

10 T E K N K K l ço lu Mahya Uygulama Sistemleri Mahya uygulamalar çat larda en önemli detaylardan biridir. Çat n n estetik güzelli ini ortaya koyan mahya sistemleri do ru uygulanmad takdirde görüntü kirlili i yaratmaktad r. Klasik inflaat sistemleri bugüne kadar mahya kiremidinin çimento harc yard m yla mahyalara sabitlenmesini öngörüyordu. Bunu yapmaktaki bafll ca sebep mahyadan içeri olas su s z nt lar n engellemekti. Fakat, mahyadaki harç, gerek rüzgar n ve gerekse s - cakl k de iflimlerinin etkisiyle k sa sürede çatlamaktad r. Çatlayan çimento harc ise ba lay c l n kaybederek, sistemin su geçirimsizli ini ortadan kald rmaktad r. Tüm bu olumsuzluklara çözüm olarak K l ço lu kuru ve özel harçl olmak üzere iki farkl mahya sistemi gelifltirmifltir KILIÇO LU KURU MAHYA S STEM Kuru mahya uygulamas çat n n havaland rmas n n kesintiye u ramas n engelleyen ve içerdeki havan n d flar ya tahliye edilmesini sa layan bir sistemdir. Ayr ca kuru mahya uygulamalar çok daha estetik ve uzun ömürlü çözümlerdir. Kuru mahya uygulamalar için K l - ço lu çat sistemlerindeki ilk ürün Mahyaser mahya alt örtüsüdür. Mahyaser hava geçirgen yap s yla (40 pa bas nçta saatte 300 m_/m) saçaktan giren havan n, mahyadan ç k fl n sa lamakta ve böylece kiremit alt nda hareketli bir hava tabakas sa layarak, oluflacak su buhar n da d flar atmay mümkün k lmaktad r. Mahya üzerine sabitlenen ahflap bir omurgan n üstüne serilen K l ço lu Mahyaser, bünyesindeki butül kauçuk bant sayesinde kiremit oluklar na iyice sabitlenmektedir. Butül kauçu un üst yüzeyindeki alüminyum alafl m ise yap flt kiremidin fleklini tam olarak almakta ve kiremit rengiyle tam uyumlu oldu u için de çat ya ayr bir estetik görünüm sa lamaktad r. K l ço lu harçs z mahya uygulama sistemindeki di er eleman ise omurga tafl ma profilidir ve çat betonuna veya kaplama tahtas üzerine sabitlenir. Mahya ç tas tafl ma profilleri, 50x50 mm'lik ç ta kullan lmas halinde 80 cm mesafe ile yerlefltirilir. Mahya tafl ma profilinin ayaklar belirlenen mesafeye göre bükülür. Sonra 50x50 mm ebatlar nda mahya tafl ma ç tas mahya tafl ma profilleri üzerine sabitlenir. bütül kauçuk bant önce kiremidin yüksek k - s ml profillerine yap flt r l r daha sonra bast - r larak düflük k s ml profillere tam olarak yap flmas sa lan r. Bu ifllemin ard ndan mahya kiremitlerinin döflenmesine bafllan r. Metrede üç adet kullan lan K l ço lu Endülüs Mahya kiremitleri birbirine 12x80 mm'lik mahya sabitleme eleman ile 8 cm lik bini yapacak flekilde üst üste bindirilerek yerlefltirilir. Mahya tafl ma ç tas n n sabitlenmesi ifllemi tamamland ktan sonra mahya alt havaland rma band mahyaser, mahya tafl ma ç tas n ortalayacak flekilde üzerine serilir. Uzun mesafeli mahya uygulamalar nda do rultunun bozulmas n engellemek amac yla Mahyaser orta aks ndan mahya tafl ma ç tas na çivi veya z mba ile sabitlenebilir. Mahyaser mahya alt havaland rma band n n yan taraf nda bulunan film tabakas s yr larak alt ndaki yap flkanl 01 Mahya çitası taşıma profili 02 Mahya aşıdı 03 Ahşap lata 5x5 cm. 04 Mahyaser (Mahya havalandırma Bandı) 05 Mahya kiremidi 8 Kiremit ve Çat Dünyas

11 Mahyaser Teknik Özellikleri: o 29 cm, 39 cm, 30 cm ve 40 cm olmak üzere farkl geniflliklerde ve 5 metrelik rulolar halinde bulunmaktad r. Yap s ndaki özel doku sayesinde d flar dan gelen suyu içeriye almaz, içeride oluflan su buhar n d flar ya atarak, çat n n nefes almas - n sa lar. Dolu, ya mur, kar tanelerine ve di er hava koflullar na karfl dayan kl d r. Butül kauçuk band ile kiremitlere yap flt r - l r. Su yal t m n sa lar. Yap flt r lacak yüzeyin toz, nem, ve ya dan ar nd r lmas en iyi sonucu verir. Buhar geçiren çat alt örtüleri ile beraber kullan labilir. -30 C ' den +100 C ' ye kadar dayan kl d r. Uygulama s s +5 C'den +40 C'ye kadard r. KILIÇO LU kiremitlerinin tümüyle uyumludur. Renkli alüminyum flerit, kiremit rengi ile uyum sa lar. B2 (DIN 4102) s n f nda yang na dirençlidir. K l ço lu'nun harçs z mahya sistemi Mahyaser'in faydalar ; 1. Sa l kl çat ve çat mekanlar oluflturur. 2. Çat lara estetik görünümlü mahya çözümleri sa lar. 3. Çat alt mekan n n iyi bir flekilde havaland r lmas n sa lar. 4. Su s z nt s na izin vermez. KILIÇO LU MAHYA MONTAJ HARCI: K l ço lu mahya sisteminin di er uygulamas mahya montaj harc ile oluflturulan sistemdir. Mahya montaj harc dayan m artt r c ve çatlamay önleyici kimyasal katk kar fl mlar ndan ve liflerden oluflmufl, çimento esasl, mahya kiremitlerinin yap flt r lmas nda kullan lan, kiremitle uyumlu renge sahip,, uzun ömürlü, su ilavesiyle kolayl kla haz rlanan ve uygulanan bir harçt r. S cak-so uk farklar ndan dolay di- er harçlar gibi çatlama yapmaz, parçalanmaz ve rengi solmaz. Uygulamas da son derece kolay olan Mahya Montaj Harc, yaklafl k 6-7 lt temiz su ile 25 kg (1 Paket ) mahya montaj harc n n yavafl yavafl boflalt larak topak kalmayacak flekilde, tercihen düflük devirli mikser ile (400 devir/dak) homojen bir kar fl m elde edilinceye kadar kar flt r lmas yla elde edilir. Harc n olgunlaflmas için 2-3 dakika bekletilir ve kullanmaya bafllamadan önce tekrar kar flt r l r. Elde edilen harç, mahya kiremidinin, kiremitle temas etti- i iki yüzeye yar m kilo sürülür. Her mahya kiremidi için 1 kg harç sarf edilir. Harçlanm fl mahya kiremidi, mahya üzerine, kiremitlere temas edecek flekilde sabitlenir. Mahyan n temas etti i kiremitlere, harç prizini alana kadar basmamak gerekir. AVANTAJLARI K l ço lu Mahya Montaj Harc n n yap flt rma gücü TSE standartlar n n iki kat ndan fazlad r. Kiremitle uyumlu rengi, demir oksid toz boyas yla oluflturulmufl olup, so uk s cak farklar na dayan kl d r. Çatlama yapmad için su yal t m n n devaml - l n sa lar. Çimento harc n n priz al rken çatlamamas için slat lmas gerekirken K l ço lu Mahya Montaj Harc n n uygulama sonras slat lmas na gerek yoktur. Çimento harc na göre çok daha uzun ömürlü ve estetiktir. Çimento harc gibi çabuk donmaz ve kar fl m n haz rlanmas ndan itibaren 1 saat içerisinde kullan labilir. HAZ RAN SAYI 26 9

12 M A N fi E T K l ço lu her zaman çevre dostu Zengin ve her türlü ihtiyaca alternatifsiz cevap veren ürün yelpazesinde önemli bir yere sahip olan kiremit irmi i K l ço lu'nun çevreci politikalar n n sonucu bir ürün. Kiremit irmi iyle K - l ço lu, do adan ald n do aya veriyor. Kiremit irmi i günümüzde de pek çok önemli organizasyonda ve projede tercih ediliyor. Dünyan n en büyük tek alan çat s olma özelli ine sahip M1 Meydan Projesi, bunlardan biri. 80 y ld r kalitesinden ödün vermeden sektörünün liderli ini sürdüren K l ço lu, Ortado- u ve Balkanlar' n en büyük ve tam otomatik üretim tesislerine sahip. Bu son teknoloji tesislerde, hammaddenin temininden ifllenmesine, ürüne dönüfltürülmesine kadar olan bütün süreçte do aya zarar vermemek ilke edinilmifl. Ve çevreci sanayi s fat yla pek çok firma ve kuruma örnek teflkil etmifl. Kiremitten tu laya, çat sistem ürünlerinden cotto yer döflemelerine kadar çok çeflitli bir ürün gam na sahip olan K l ço lu, üretim sürecinde zarar görmüfl, pazara sürmedi i kiremit ve tu lalar n ö üterek tekrar ekonomiye ve do aya kazand r yor. Killi topraktan üretilen kiremit ve tu lalar n farkl büyüklüklerde ö ütülmesiyle elde edilen kiremit irmi i, futbol sahalar, tenis kortlar, yürüyüfl yollar, park ve bahçeler ve bitki yetifltirme ortamlar nda kullan l yor. K l ço lu'nun özel kiremit k rma tesislerinde (0-3mm), (0-6mm), (6-12mm) ve (12-20mm) ebatlar ndaki iriliklerde ö ütülen irmik farkl kullan m alanlar ndaki ihtiyaçlara cevap veriyor. K rm z renkte olup asla solma ve renk de iflimine u ramayan kiremit irmi i homojen bir kar fl ma sahip ve k rm z rengini asla kaybetmiyor. Yani solarak renk de iflimine u ram yor. 900 derece ve üzeri s cakl kta piflirilen 10 Kiremit ve Çat Dünyas

13 kiremitten elde edildi i için zamanla erime yapm yor. Standartlara uygun olarak kullan ld nda ise geçirgenlik ve nem tutma özelli ini koruyarak ortam n nem ve hava dengesini sa l yor. ayr ca irmi in elde edildi i kiremitin kömür ve bunun gibi ilkel piflirme teknikleri yerine do algazla pifliriliyor olmas irmik içinde at klar n oluflmas na engel oluyor. Yine standartlara uygun haz rland nda parkurlarda çamurlanma ve göllenmelere sebep olmuyor. (12-20mm) irili ine sahip olan kiremit irmi i bitki yetifltirme ortamlar nda topraks z kullan labiliyor. Antalya'daki pek çok otel ve tatil köyünde kullan lan kiremit irmi i stanbul Cup Tenis turnuvas 2006 ve 2007'de de kullan ld. Ayr ca, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü ü'nün tüm flehirlerdeki tesislerinde de K l - ço lu Kiremit rmi i tercih ediliyor.. Kiremit irmi inin kullan ld en önemli projelerden biri de dünyan n en büyük tek alan çat s olma ünvan na sahip olan M1 Meydan Projesi. stanbul Ümraniye'de inflaa edilen M1 Meydan Al flverifl Merkezi'nin yaklafl k 55 bin metrekarelik çat s n n 35 bin metrekaresi yeflil alan. M1 Meydan Al flverifl Merkezi, kot farkl - l klar da kullan larak yeflil bir tepenin alt nda oldu u görüntüsünü veriyor. Genellikle metal y n izlenimi veren al flverifl merkezleri aras nda bu yap, insan ve do a dostu olmas yla fark n ortaya koyuyor. Beton y n görüntülerinin hakim oldu u büyük flehirlerde, M1 Meydan Projesi insan psikolojisine de katk lar sa l yor. Bu önemli projede özellikle 2 bin ton K l ço lu Kiremit rmi i kullan lm fl. rmi in tercih edilme sebebi ise, normal flartlar alt nda yaz n günefli, k fl n ise so u u geçirmemesi. Ayr ca topraktan daha hafif olmas da çat da hafifli i sa l yor. Hava al flveriflini sa lamas ise bitki yetifltirme alan olmas nedeniyle son derece önemli. (6-12 mm) irili indeki irmi in kullan ld projede böylelikle topra n geçirgenli i ve kalitesi art r lm fl. HAZ RAN SAYI 26 11

14 Ç A T I S O H B E T L E R Halit Halaç: Mimarl k olmazsa olmaz diye düflünenlerdenim Eskiflehirli bir mimar konuk ettik bu say m za. Mimarlar Odas Eskiflehir fiubesi Baflkan Halit Halaç'. O üç dönemdir baflkanl k yapt odada ayn zamanda Türkiye'nin en genç oda baflkan ünvan n n sahibi. Mimarl a afl k, baflar l bir mimar Halit Halaç. Mimarlık insanlara düşünce aktarmanın en iyi yollarındandır. Kendinizden ve mesleki birikimlerinizden bahseder misiniz? Eskiflehir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra mimar olmak ad na 3 defa s nava girdim. Matematik ve elektrik elektronik mühendisli i olmak üzere iki farkl bölüm kazand m, ancak 3. seferde mimarl k fakültesine girebildim y l nda Anadolu Üniversitesi Mimarl k Fakültesi'ne girdim. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans m tamamlad m. fiu anda hala Osmangazi Üniversitesi doktora program na devam ediyorum. 3 üniversite de ifltirerek bugünlere geldim, mimarl k benim için o kadar de erli. Profesyonel hayatta da önce Eskiflehir'deki özel bir firmada çal flmaya bafllad m. Ö rencilik döneminde özel bürolarda çal flm flt m. Akademik hayat m bafllad daha sonra. Osmangazi Üniversitesi'nde ö retim görevlisi Mimarl k Tarihi ve Tasar m derslerini vermeye bafllad m. fiimdi ise Tepebafl Belediyesi mar, Fen ve Park ve Bahçelerden Sorumlu Baflkan Dan flman olarak çal flmaktay m. Mimarlar Odas 'yla tan flmam ise ö rencilik zamanlar nda bafllad. Üniversiteden ilk mezun oldu um zaman genel sekreter olarak girdim. Bir sonraki dönem yine sekreter oldum. 3 dönemdir de baflkanl k yap yorum. Türkiye'nin en genç sekreteri daha sonra da en genç baflkan oldum. Yol arkadafllar m sayesinde bu kadar h zl ilerleme kaydettim. Mimarlar odas Eskiflehir fiubesi çok yol katetti ve merkez üzerindeki etkisini ve gücünü art rd. Daha aktif ve ak l üreten bir pozisyona büründü. Yerelin de k ymetli oldu unu ve ak l üretebilece ini iddia ettik ve kabul görüyor bu da flu anda. Fark ndal m z n fark nday z. Mimarl k ve sanat iliflkisi ne boyutta olmal? Mimarl k bafll bafll na bir sanatt r. çerisinde matematik ruhunu da bar nd ran bir sanat. Kendili inde geliflir. Tasar mc kendi içselli i ve mesleki birikimiyle bu ifli üstleniyor. Hepsi birbirinden farkl olufluyor bu tasar mlar n. Mimarl n tek bir do rusunun olmamas da sanat oldu una dair en büyük veri. Maalesef ülkemizde mimarl n sanat olmad na dair bir kan yayg nlaflmaya bafllad. Mimarl iyi ifade edemiyoruz. Türkiye'de mimar olmak zor mu? Yurtd fl nda mimarlar farkl bir gruptur. Ülkemizde ise bu böyle de il. Buna sebep olan i- 12 Kiremit ve Çat Dünyas

15 ki ana taraf var. Birisi iflveren di eri ise mimar n kendisi. Her iflveren mimara müdahale etmek ister. Bu çok do al. Önemli olan mimar n bunu ne denli bast rabildi idir. flverenden ayr bir ifl yapmak mümkün de il. Onun isteklerine mimari cevap verebilmek önemli olan. Mimarl k burada bafll yor. Bunun için iflverene mimarl k diliyle cevap verebilmek gerekir. Mimarl ilkellefltirmemek gerekir. D flar dakilerden farkl oldu unuzu gösteren bir jargonun olmas gerekir. Doktorlar neden özeldir? Latince kelimeler kullan rlar, kimse ona dokunmaz. Doktorlu un özel bir alan oldu u kabul görmüfltür çünkü. Ama mimarl k herkesin bildi i bir alan gibi görünür. Mimara flunu yap denilmeden istekler belirtilmeli ve onu resmetmek mimara b rak lmal. Do ru olan bu. Sanatsal ve ifllevsel olma dengesi nas l sa lanmal? Mimarl kta fonksiyonalizm kuramlar vard r. Fonksiyon asla gözard edilemez. Gözard edilip plasti i kuvvetli bir eser yapt n z diyelim. Ama bir süre sonra kullan c bunu deforme edecek. Bir rak m de iflikliklerle bina de ifltirilmeye çal fl lacak. Burada mimar n baflar s zl ortaya ç kar. Tasar m deforme etmeye ve kullan m na özgü pratik çözümler oluflturmaya kalkarsa tasar mc bundan rencide olur. Fonksiyonalist durufl çok k ymetli ve asla gözard edilmemeli. Ama bu, ifllevsel olsun,esteti i zay f olsun demek de il. Hem ifllevsel olmal hem de estetik duruflu olmal yap n n. Mesela fabrika binalar bunu iyi yapar. Makine gibi çözümleri vard r. Baz fleyler olmazsa olmazd r, mimara bunlar dogmatik olarak verilir ve mimar bunlar kabul eder. Ve ondan sonra yüzeyle oynamaya bafllar. K l ço lu Endel Üretim Tesisleri buna iyi bir örnektir. Kentteki bilinç yükseldi inde ve iflveren mimarla birlikte yürüdü ünde özgün eserler ortaya ç kacakt r. Eskiflehir bu anlamda ciddi yol alm fl bir flehir. Türkiye'deki mimarl k e itimi yeterli mi? Çok fazla mimarl k fakültesi aç ld için bu fakültelerdeki hoca kalifikasyonunda bir tak m sorunlar ç kt. Ama çok iyi e itim veren üniversiteler var. Örne in Eskiflehir'deki iki üniversite de bunlardan ve çok iyi e itim veriyorlar. Çok iyi e itim kadrolar var ve art k nicelik de il nitelik tart flmas yap l yor bu fakültelerde. Okul hayat boyunca kuramsal olarak kendini çok iyi gelifltirmifl ö renciler var, ancak bunlar pratik hayatta sisteme çabuk uyum sa l yorlar ve ben buna çok üzülüyorum. Mimar n iflvereni yönlendirmesi gerekirken onlar yönlendirilen taraf oluyorlar. Yani süreç tam tersi iflliyor. Oysa mimar direnmeli, çünkü bunun meyvesini eninde sonunda toplayacakt r. Üniversite s nav sistemimiz mimarl - a uygun mu? Hay r de il. Matemati i iyi olan bir çocuk hemen mimarl a giriveriyor. Bu ifl sadece matematikle çözülebilecek bir fley de il. Rasyonel ak l bazen duruyor mimarl kta. Akl n yetmedi- i duygular n harekete geçti i durumlar olabiliyor. Mimarl k okulda ö renilmez. Mimarl k usta ç rak iliflkisi gibidir. Bir Eskiflehirli olarak ne düflünüyorsunuz 80 y ll k K l ço lu hakk nda? K l ço lu kaliteden asla ödün vermez ve her ihtiyaca cevap verecek zenginlikte bir ürün gam na sahip. Bu ifli aflkla yap yorlar ve tam bir sanayici kafas yla çal fl yorlar. Bu iflten kazan lan yine bu ifle yat r l yor. Baflka sektörlere de çok rahat atlay p baflar l olabilecekken onlar bunu yapm yor. Sadece bu ifle konsantre oldular. Çok ahlakl bir sanayici profili çiziyorlar benim gözümde. Mimarl a çok katk lar olan firma ayr ca. Mimarl k ö rencilerinin etkinliklerine her zaman destek olurlar. Türkiye'nin dört bir taraf ndan 300 mimarl k ö rencisini ilk defa bir kentte toplayan bir oday z. Onlar burada bir hafta boyunca a rlad k ve hocalar m zla buluflturup çal flmalar düzenledik. Bütün bunlar K l ço lu'nun deste i sayesinde yapt k. Bu kentte mimarl n yayg nlaflmas nda ve geliflmesinde K l ço lu'nun katk s büyük. Kiremit ve di er çat örtülerini karfl - laflt r r m s n z? Hafif çat, gibi uygulamalar tamamen ticari kayg larla pazara sunulmufl ürünler. hiçbir geçerlili i olmayan ve yanl fl ürünler. Kesinlikle kiremitin yerini tutmalar mümkün de il. Kiremit vazgeçilmez bir ürün. Kendi yapt m evimde de K l ço lu'nun hem tu lalar n hem de kiremitini ald m. Çünkü vazgeçilmez bir ürün. Y llarca dayan m gösteren ve deneyimlenmifl bir ürün. Görünüm olarak da çok zengin. Üstelik kiremit asla çat y zenginlefltirmez. Böyle yarg lar tamamen safsatalardan ibaret. Kiremit yap ya gözard edilebilecek bir a rl k yüklemektedir. Hafif çat örtüleri tamamen safsatalardan ibaret olup sadece ticari kayg larla hareket dilerek ve güvenlilik düflünülmeden kullan lan malzemeler. Kılıçoğlu Kiremit'in ilk fabrikasının ihtişamı karşısında insan kendini ezik hisseder. Orası bu kentin ilk sanayi yapısıdır ve çok önemlidir, mimarın da vermek istediği mesaj budur. Mesela Anıtkabir'de saygıyla eğilirsiniz. İşte mimarlık böyle birşeydir. HAZ RAN SAYI 26 13

16 P R O J E Ere li'de K l ço lu'yla yarat lan kalite ve konfor Karadeniz'in incisi Ere li'de inflaa edilen Erdem Dershaneleri Villalar, konumu, mimarisi ve malzeme kalitesi ile Ere li'nin gözbebe i bir proje olarak yerini ald. K l ço lu Kiremitleri ve çat sistem ürünleri d fl nda Garden Set panel çitlerinin de kullan ld proje kaliteli bir yaflam sunuyor site sakinlerine. E rdem Dershaneleri Villalar nflaat Mühendisi Ramazan Y ld r m yönetiminde yap lm fl. Toplam alt dönüm arazi üzerine kurulmufl Erdem Villalar ve 14 konuttan olufluyor. Tribleks olarak tasarlanan konutlarda bir de çat kat var. Arazinin e imli olmas ndan dolay yani, ön tarafla arka k s m aras nda 25 metrelik kot fark n n maliyetlerini art r p ifli de uzatt - n söylüyor Ramazan Y ld r m. 90 metrekare üzerine kurulmufl olan konutlar n kullan m alan ise 290 metrekare ve bütün konutlar n büyüklükleri ayn. D fl cephelerde bütünlük sa lanm fl, ama de ifltirilemeyecek kolonlar n d fl nda iç mimarisi konut sahibinin tercihine b rak lm fl. Altyap çal flmalar yla birlikte inflaas 4 y l süren konutlar, 3 yatak odas na sahip ve yaklafl k 47 metrekare büyüklü ünde salonlar var. Çat kat ise dinlenme kat olarak düflünülmüfl ve dizayn edilmifl. Baflka marka kiremitler her üzerine ç k fl mda teker teker k r ld Ramazan Y ld r m'a K l ço lu'nu tercih etme sebeplerini soruyoruz. Toplant lar m zda projemizin alt yap s n üstlenen inflaat firmas baflka bir kiremit markas kullanmay teklif et- 14 Kiremit ve Çat Dünyas

17 ti. Ama ben kiremitte K l ço lu'nun Türkiye'nin en iyisi oldu unu bildi im için K l ço lu olmas konusunda srarc davrand m. Yine de araflt rmak durumundayd k ve di er markan n kiremitine her ç k fl mda k r ld. Kiremitin bir binadaki önemi büyük dolay s yla seçerken son derece dikkatli olmak laz m. Bütün bunlar göz önünde tutuldu unda atalar m zdan gördü ümüz ve kalitesine inand m z K l ço lu'nu tercih ettik. Özellikle son y llarda yeni kiremit çeflitleri ve yan ürünlerle pazarda ciddi hakimiyet sa lam fl durumda. Biz kullan rken de hemen hemen hiç fire vermeden son derece zahmetsiz kulland k. Do ru kiremit kadar do ru uygulama da flart. K l ço lu bu konuda ustalar da e itti i için çat lar m z yapan ustalar bu konuda bize çok yard mc oldular. diye cevapl yor. Projede kiremitler d fl nda bütün çat sistem ürünleri de K l ço lu'ndan al nm fl. Yaklafl k 14 binin adet kiremit kullan lm fl ayr ca projede. Ramazan Y ld r m herkesin çat lar çok be endi ini ve kendi çat lar nda da uygulad n söylüyor, ilerleyen zamanlarda da yeni projeleri olabilece inden bahsediyor. Erdem Vilları, rüzgar alan bir mevkiide olduğu için izolasyona çok önem verilmiş. Konutlar 220 metrekare bahçeye sahip. HAZ RAN SAYI 26 15

18 flte Böyle Kutlad k... H A B E R "K l ço lu 80. Y l Kutlamas " Nisan tarihleri aras nda Antalya Silence Park Resort'ta yap ld. Yaklafl k 900 kiflilik bir kat l m n oldu u kutlama organizasyonunda herkes gönlünce e lenirken, K l ço lu ailesine ait olman n gururu paylafl ld. flte o muhteflem kutlamadan kareler Kiremit ve Çat Dünyas

19

20 H A B E R Estmob 2007 K l ço lu'nun deste iyle gerçeklefltirildi Türkiye'nin ilk Mimarl k, Tasar m, Sanat ö rencileri buluflmas Haziran tarihleri aras nda Anadolu Üniversitesi taraf ndan düzenlendi. Organizasyon K l ço lu'nun ana sponsorlu unda Anadolu Üniversitesi, Yunusemre ve ki Eylül kampüslerinde gerçeklefltirildi. S Sertikika töreninde Kılıçoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür edildi. ektöründe lider olman n verdi i sorumluluk ve bilinçle hareket eden ve bu bilinç çerçevesinde pek çok sosyal proje ve organizasyona desteklerini sürdüren K l ço lu, son olarak Türkiye'nin farkl yerlerinden yaklafl k 400 mimarl k ve tasar m ö rencisini Eskiflehir'de buluflturdu. Geçti imiz y llarda da Mimarlar Odas Eskiflehir fiubesi'nce düzenlenen benzer bir organizasyona sponsor olan K l ço lu, bu organizasyonun da ana sponsoru oldu. Tüm tasar m ve güzel sanatlar ö rencilerine aç k olan Estmob 2007, lk y l nda kesiflim bafll yla disiplinler aras çal flma temas na odaklanarak, mimarl k, tasar m, sanat alanlar nda yabanc laflan meslekler aras geçirgenlik durumunun tart fl laca bir platform yaratmay amaçlarken efl zamanl gerçeklefltirilecek etkinliklerle tasar m kuram, süreç ve ürünlerini paylaflmay hedefledi. Sektörün gelecekteki profesyonelleri bulufltu Tasar mc sanatç ve üretimcilerin rotalar n çizmede faydal olacak referans noktalar yaratmak, genç tasar mc sanatç ve mimarlar n kendilerini ifade edebilecekleri yarat c bir platform sunmak ve bunun sonucunda ortaya ç kan sanat tasar m mimarl k üçgeninde flekillenen baflar l çal flmalar n sergilendi i buluflman n bir di er özelli i ise çeflitli üniversitelerden buluflmaya kat lm fl- mimarl k, iç mimarl k, tasar m, seramik, cam, resim,heykel, bask sanatlar, sinema, çizgi film, grafik dallar ndan -ö renci, akademisyen ve profesyonellerden oluflan seyirci ile konuflmac lar aras nda fikir al flverifli sa lamas yd. 5 gün boyunca devam eden organizasyonda kat l mc lar için atölye çal flmalar n n yan s ra pekçok konser, gösteri ve pikni in oldu u keyifli bir program haz rland. Etkinlik son gün düzenlenen sertifika töreniyle son buldu. 18 Kiremit ve Çat Dünyas

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 www.pratikevim.com SEMBOLLER Duvar Kalınlığı Zemin Ölçüsü Zemin Ölçüsü 1.Kat Ölçüsü Çatı Altı Ölçüsü Hacim Çatı Altı Hacim Toplam Yükseklik Ön çıkıntı Çatı Alanı Duvar Yüksekliği

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı