Kiremit ve Çat Dünyas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kiremit ve Çat Dünyas"

Transkript

1 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ Proje ERE L ERDEM DERSANELER V LLALARI

2 Estetik sizin için vazgeçilmezse... Granada

3 ÖZEL YIL 2007 B A fi K A N D A N Türkiye büyüyor, inflaat sektörü en önde gidiyor, biz de büyüyoruz, ve ilave yeni kapasitelerimizle de kendi rekorlar - m z k r yoruz. 80 y ll k delikanl KILIÇO LU pazar ve piyasa liderli ini koruyor. 80. y l kutlamalar m z sürmekte ve y l sonuna kadar da devam edecek. Savafl Özaydemir Yönetim Kurulu Baflkan D fl ülkelere ve k talararas ihracat m z ile kalite ve fiyatlar m z tescil ediyoruz. Fuarlarda büyük ilgi ile karfl lan p sayg nl m z pekifltiriyoruz. Sektör yetkilileri ve mimarlar ile tan t m toplant lar m z sayesinde genifl çat ürün çeflitlerimizdeki tercihler beklentilerimizin üzerinde gelifliyor. 2000' den fazla usta e itimi ile hem sosyal hem de kalitenin gerektirdi i görevleri yerine getiriyoruz. OSB' deki fabrikam zda ulaflt m z kapasiteler ve Büyük fiehir Belediyesi taraf ndan al nm fl kararlar gere i, görevini tamamlam fl eski tesisimizin faaliyetine A ustos ay nda son verece iz. Piyasa taleplerinin karfl lanmas nda herhangi bir sorun olmamas için de bütün tedbirleri alm fl bulunuyoruz. Bu y l n baflka bir özelli i de seçim y l olmas. Seçim demokrasinin temelidir ve Türk insan sand kta bir defa daha önümüzdeki sürecin yöneticilerini seçecektir. Ani gelen erken seçim k sa bir süre piyasalarda tereddüt yaratsa da, seçim sonras durum tahminleri ile piyasaya rahatlama getirilmektedir. Önümüzdeki süreçte hem yeni tiplerimizin hem de eski tiplerin kalitelerinin çok geliflmifl olaca n n müjdesini vermek isteriz. Herkes kiremidin yerini hiçbir fleyin alamayaca n ve KILIÇO LU nun kalitesi ve kapasitesi ile liderli ini sürdürece ini flüphesiz kabul etmektedir. HAZ RAN SAYI 26 1

4 Ç N D E K L E R 4 Distribütör Nurettin Balc stanbul ve Antep Fuar 6 8 Teknik K l ço lu Mahya Uygulama Sistemleri 10 Manflet Kiremit rmi i Çat Sohbetleri 12 Mimar Halit Halaç 14 Proje Ere li Erdem Dersaneleri Villalar Foto raflarla 80. y l kutlamas 16 Mimarl k Sponsorluk Karadeniz Anahtar Teslim Çat Ilgaz Usta Semineri Kalder BESTEL TEKNOLOJ K ÜRÜNLER SAN. VE T C. A.fi. ADINA MT YAZ SAH B : Savafl M. Özaydemir YAZI filer MÜDÜRÜ Ali Osman Özaydemir ED TÖR Nurdil Özmen TEKN K SAYFALAR SORUMLUSU Nurperi Özmen BASKI SORUMLUSU Turhan Somer TASARIM Cemalettin Y ld z RT BAT ADRES Bestel A.fi. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde Eskiflehir TELEFON Orjinal Ürün Sertifikas Ere li Festivali FAKS E-MA L Bizden 24 Evlilikler, Kayb m z WEB 2 Kiremit ve Çat Dünyas

5 80.y l m z flenliklerle, festivallerle, fuarlarla kutluyoruz y l m z n galas n Antalya'da muhteflem bir kutlama ile gerçeklefltirdik. nflaat sektöründe Türkiye genelinden kat lan dörtyüzü aflk n profesyonel kat l mc, eflleriyle birlikte 80.y l onurumuzu paylaflt, mutlulu umuza ortak oldu. Çok özel konuklar ve sanatç lar ile birlikte hofl an lara sahip oldu. Bizler de 80.y l m z n gururunu paylaflman n mutlulu unu yaflad k. Ç A L I fi M A R A P O R U Karadeniz Ere li'sinde 14 sü düzenlenecek Uluslararas Sevgi Bar fl Dostluk Kültür ve Sanat Festivaline K l ço lu olarak 80.y l coflkumuzla kat l - yoruz. Türkiye'nin örnek gösterilecek bu büyük festivalinin bir parças olmak bizleri gururland r yor. Ürünlerimizi sergileyece imiz stand m zda yeniliklerimizi festival boyunca sergileme f rsat m z olacak. nan yoruz ki ziyaretçilerimiz çat konusundaki tüm yenilikleri, geliflmeleri stand m zda takip edebilecek. fiimdiden festivale kat lacak herkese iyi e lenceler ve hofl vakitler geçirmelerini diliyoruz. Kaliteyi ilke edinmemiz, kalite kavram n n Türkiye'deki geliflimini de desteklememizi gerektirmektedir. Bu anlay flla, bu y l Türkiye Kalite Derne i taraf ndan alt nc s düzenlenen Kalite fiöleninin geçti imiz senelerde oldu- u gibi yine ana sponsoruyduk. fiölen, kalite bilincinin toplumca anlafl lmas ve benimsenmesi için büyük faydalar sa lamakta. Umuyoruz ki toplumumuzun hak etti i kaliteli yaflam, bu bilinç art fl birlikte sa lans n. Ali Osman Özaydemir Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Sektörümüzün lider kuruluflu olman n verdi i sorumluluk ile mimarl k ö rencilerimizin Eskiflehir'de a rlanmas na ana sponsor olduk. Mimar adaylar gençlerimize hem hofl vakitler geçirtecek hem de bir çok yenili- i ö renme ve uygulama f rsat verecek bu buluflmaya Türkiye genelinden yüzlerce kat l m olacak. fiimdiden tüm konuklar m za hofl geldiniz diyor ve iyi e lenceler diliyoruz. Kiremit rmi i ürünümüz piflmifl kilin ö ütülerek müflterilerimize sunulufl fleklidir. En çok bilinen uygulama alanlar koflu pisti, tenis kortlar gibi sportif amaçl mekanlard r. Kiremit irmi inin hem sinter bir malzeme olmas hem de su tutabilen ve üzerinde bitki yetiflmesine olanak veren bir yap s olmas nedeniyle yeflil çat larda da tercih edilmektedir. Özellikle bahçelerde de dekoratif amaçl ve bitki yetifltiricili i için kullan labilen kiremit irmi inin gün geçtikçe talebi artmaktad r.. Proje uygulamalar m z gün geçtikçe büyüyor, mükemmel K l ço lu kiremidi ile örtülmüfl mükemmel çat lar müflterilerimizle bulufluyor. Anahtar teslim çat uygulamas, çat çözümleri veya çat yenileme gibi müflteri odakl çal flmalar m z müflterilerimizin takdirini kazanmakta. Özellikle piflmifl kilden mamul kiremitlerimiz çat lar n uzun ömürlü olmas n sa larken estetik görünümünü de bir kat daha artt rmakta. Kiremitler ile birlikte kullan lan detay ve çözüm ürünleri çat lar n y llarca sorunsuz bir flekilde kullan lmas n temin etmekte. K l ço lu'nun yüksek kiremit kalitesi bir çok ülkeden talep edilmektedir. hracat yapt m z ülkeler listesine bu dönemde Suriye ve Romanya'y dahil ettik. Özellikle Akdeniz ve Granada kiremitlerimiz için yurtd fl müflterilerimiz bizlere takdirlerini iletmekte ve bu kiremitleri kendi ülkelerinde kullanmak üzere sat n almaktad rlar. K l ço lu kalitesi 80.y l nda Türkiye s n rlar n n çok ötesine ulaflmakta ve sektöründe ülkemizin gururu olmaktad r. HAZ RAN SAYI 26 3

6 D S T R B Ü T Ö R Ere li de çat denince K l ço lu gelir Bu say m zda Karadeniz'e, çelik ve çilek denince ilk akla gelen Kdz. Ere li'ye konuk olduk. Bu modern sahil kenti K l ço lu'nun en yüksek oranda kullan ld bölgelerden. Bunu da yaklafl k 25 y ld r Ere li'de faaliyet gösteren Balc lar ailesi sa lam fl. B ölge Distribütörü Nurettin Balc 1957 y l nda Trabzon'da do mufl. Orta ö renimine kadar Trabzon'da kalan Nurettin Balc, daha sonra stanbul'da inflaat mühendisi olan a abeyi Mustafa Balc ve Seyfettin Balc 'n n yan na gitmifl. nflaat sektörüyle tan flmas da o dönemde olmufl Nurettin Bey'in. Nurettin Balc için Ere li dönemi ise 1980 y - l nda askerden sonra bafllam fl. Ere li'ye geldikten sonra brahim Balc 'yla birlikte inflaat malzemesi sat fl na girmifller y l nda ise di er kardefli Yüksel Balc 'yla kendi ifllerini kurmufllar. Birkaç y l geçtikten sonra ise K l ço lu'nu nas l satar z hesaplar yapt k diye anlat yor Nurettin Balc o y llar. Çünkü o dönemde de inflaat malzemelerinde en popüler marka K l - ço lu'ydu, her markay kolayl kla alabiliyorduk ama K l ço lu'nu almak çok zordu. Bayiden s ra verilerek sat fl yap l yordu. diye devam ediyor. Nurettin Balc, daha sonra dönemin Pazarlama Müdürü Selami A lönü'yle tan flm fl. K l ço lu'nda sözü geçen bize bayilik verecek kim var diye düflündük ve Selami A - lönü'ne ulaflt k. diye bahsediyor ilk bayilik alma çal flmalar ndan. Balcı: Ticareti pek sevmiyorum aslında, bana biraz siyaset gibi geliyor. Çocuklar m za geçecek bu fleref Nurettin Balc, 1988 y l nda bayili i alarak K - l ço lu satmaya bafllam fl. O y ldan beri de her y l artarak devam eden bir baflar grafi i çizmifl Balc lar Yap. Hemen hemen her y l ödül alm fl bugüne kadar. 67 ilde 3. olmufllar. Herkes bu mal nereye satt m z merak ediyordu diyor Nurettin Bey. K l ço lu satmaktaki srar m soracak olursan z, herfleyden önce inand m bir fley vard, K l ço lu kiremitlerini görünce emsallerinden farkl oldu unu gördüm. Kaliteli ürünün ticaretini yapmak istiyorduk. Ticaret yapmak çok önemli de ildir ama kaliteli ürün satmak size prestij kazand r r. Dolay s yla K l ço lu'nu o tarihten itibaren hiç b rakmad m. O da bizi b rakmad. Herhalde çocuklar m za da geçecek bu bayilik, distribütörlük ve bu fleref Balc lar Yap 'n n flu anda toplam 65 bayisi var. Nurettin Bey K l ço lu'nun yapt toplant larda bu bayilerle birlikte tatil yapma ve birbirlerini tan ma f rsat yakalad klar n ifade ediyor. Balc lar Yap, K l ço lu d fl nda yaklafl k 30 markan n daha bayili ini yap yor. Ama K - l ço lu'nun ayr bir yeri oldu una de iniyor. Bunun sebebini de K l ço lu ailesi diye bir olgu var diye aç kl yor. Ve devam ediyor: Hiç 4 Kiremit ve Çat Dünyas

7 tan mad m bir yerden geçiyorum ve muhteflem bir çat var herfleyiyle kusursuz yap lm fl. Diyorum ki bu kesinlikle K l ço lu Kiremit. Sonra yanafl p bak nca hakikaten K l ço lu oldu unu görüyorum. flte o hiç tan mad m insanlar var ya sanki benim çok yak n mm fl gibi geliyor. K l ço lu ailesinden olmak böyle birfley. Bölgenin %70 i K l ço lu'nu tercih ediyor Ere li'de çat pazar n n yaklafl k %95 ini kil kiremit oluflturuyor. Bu kadar yüksek kullan - m n oldu u bölgede K l ço lu'nun tercih edilme oran ise % 70. Komflusunun çat s n n K l ço lu oldu unu gören kendi çat s n da K l ço lu'yla de ifltiriyor. diyor Nurettin Balc. Ve ekliyor Size yak n zamanda yaflad - m bir olay anlatay m. Bir emekli geldi ve binas n komple de ifltirece ini söyledi. Ama sadece kiremitlerini de ifltirmeyece- im dedi. Bütün binay de ifltirip kiremitleri neden de ifltirmeyece ini sordum. Dedi ki: Evlad m benim kiremitlerim K l ço lu. Hem de babamdan kalma. Bana binan n toptan fiyat n ver ama kiremitleri ekleme. Bu çok gurur verici birfleydi benim için. O adama kiremit satmad m için çok mutlu oldum. Çünkü ben K l ço lu'yum. Bölgede K l ço lu denince akla Nurettin Balc gelir. Nurettin Balcı'nın iki kızı bir oğlu var. Oğlu mezun olduktan sonra Kılıçoğlu distribütörlüğünü devr alacak. Balc lar Yap 'in y lda iki buçuk milyon adet kiremit sat fl var. En küçük bölgeye sahip distribütör ayn zamanda Balc Ticaret. Nurettin Balc K l ço lu'nun çat sistem ürünleriyle de pazardaki pay n daha da büyüttü ü kan s nda. Ama bunlar insanlara anlatman n ve insanlar n bu konuda bilinçlenmelerinin zaman alaca n düflünüyor. Nurettin Balc öncelikle sat flç lar n ürüne inanmalar gerekti ini vurguluyor ve elemanlar n n inanmalar n sa l yor. Kendisi K l ço lu'nu insanlara anlat rken hiç zorlanm yor çünkü inanc sonsuz. Ere li'de en çok K l ço lu 1 ve Granada tercih ediliyor. Ancak bölgenin iklim koflullar göz önünde bulunduruldu unda ise Valensiya'n n bölge için ideal oldu u farkedilmeye baflland ve Valensiya da tercih edilen kiremitler aras nda yerini almaya bafllad. Tavuz Kuşları, Nurettin Balcı'nın çiftliğinin en güzel renklerinden. Nurettin Balc tam bir hayvansever. Ere li'de içinde hemen hemen bütün kanatl lar n oldu- u bir çiftli i var. E er ticaret yapmasayd m hayvanc l k yapard m diyecek kadar merakl hayvanlara. Hayattaki öncelikleri ise sa l ve ailesi. Spor yapmak, çiftli iyle u raflmak, antikac l k, di er hobileri aras nda. HAZ RAN SAYI 26 5

8 H A B E R 30. Uluslararas Yap 2007 stanbul Fuar 'nda K l ço lu yine büyük ilgi gördü Yap Endüstri Merkezi taraf ndan düzenlenen 30. Uluslararas Yap 2007 stanbul Fuar May s 2007 tarihleri aras nda Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçeklefltirildi. K l ço lu 80. y l nda da sektörün önderleriyle ve son tüketiciyle bulufltu u fuarlara aral ks z kat l m sa l yor. Bu y l 30. kez düzenlenen Uluslararas Yap 2007 stanbul Fuar Beylikdüzü Tüyap fuar alan nda 2-6 May s tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Yaklafl k 93 bin ziyaretçinin gezdi i fuar n bu y l 750 kat l mc s oldu. Fuar n en köklü kat - l mc lar ndan olan K l ço lu, hem ziyaretçiler hem de kat l mc lar taraf ndan büyük ilgi gördü. Bu y l K l ço lu stand nda Eskiflehirli mimarlar a rland. Mimarlar Odas Eskiflehir fiubesi üyeleri ziyaret için geldikleri fuarda önce K l ço lu stand na u rad lar ve K l ço lu Yönetim Kurulu Baflkan Savafl Özaydemir ve K l - ço lu çal flanlar taraf ndan karfl land lar. Yo un ziyaretçi kitlesiyle dikkat çeken standda, K l ço lu'nun 80. y l da kesilen pastayla kutland. Toplam 9 bin mimar ve 10 bin inflaat mühendisinin ziyaret etti i fuarda yap ürünlerinin yan s ra çeflitli hizmetler de sergilenirken, kat l mc lar n standlar faaliyet alanlar na göre çeflitli bafll klar alt nda topland. Cephe ve çat sistemleri kategorisinin lideri K l ço lu 60 bin metrekarelik alanda ürünler bitirme iflleri, kaba yap, prefabrikasyon, kap -pencere, cephe ve çat sistemleri, yal t m, boya ve yap kimyasallar bafll klar alt nda grupland r l rken, Eskiflehir'de üretilen ve kuruluflundan bugüne Türkiye'de kiremit ve çat sistemlerinde marka olarak kabul edilen K l - ço lu ürünleri, yabanc kat l mc lar ve ziyaretçiler taraf ndan yo un ilgi görerek Cephe ve Çat Sistemleri kategorinin liderli ini fuarda da sürdürdü. Kiremitin yan s ra piflmifl kilden mamül, pres tu la, kaplama tu la, terra cotta yer karolar ve çat sistemi ürünleriyle yap lar n gereksinim duydu u dekoratif ve uzun ömürlü malzemeler üreten K l ço lu kiremit; bütün bu ürünlerini fuarda sergiledi. nflaat pazar ndaki geliflmeleri gözler önüne seren Yap 2007 stanbul Fuar, K l ço lu için çat ve kiremit konular ndaki tüm yeniliklerin müflterilere tan t ld ve yeni fikirlerin ustalarla paylafl ld verimli bir platform oldu 6 Kiremit ve Çat Dünyas

9 K l ço lu, Gaziantep'te düzenlenen II. Irak Uluslararas Fuar 'na kat ld I rak, savafl n ard ndan topyekün bir yeniden yap lanma sürecine girdi ve bu yenilenme sürecinde pek çok uluslararas firmaya pazar potansiyeli olufltu. Forum Fuarc l k ve Gelifltirme taraf ndan düzenlenen Irak Uluslararas Fuar bu önemli pazar n kap lar n firmalara açan önemli bir araç oldu. Ortado u Bölgesi'ndeki fuarlara öncülük edecek olan Ortado u Fuar Merkezi'nde toplam 26 bin metrekarelik bir alanda gerçeklefltirilen fuar bölge ekonomisine de büyük katk lar sa lad. Bu y l 80. y l n kutlayan K l ço lu, II. Irak Uluslararas Fuar 'n n önemli kat l mc lar ndand. Türkiye'nin farkl bölgelerinde önemli fuarlara kat larak sektörün profesyonelleri ve son kullan c larla buluflan K l ço lu, II. Irak Uluslararas Fuar 'yla da farkl bir kitleyle bulufltu. K rm z Grup Baflkan Yard mc s Bar fl Yalç n Özaydemir'in de kat ld fuarda K l ço lu stand pek çok ziyaretçiyi a rlad. Irak' n Ba dat, Musul, Erbil, Basra, Kerkük gibi farkl flehirlerinden yaklafl k 40 firma taraf ndan ziyaret edildi K l - ço lu stand bu ziyaretler sonunda çeflitli ba lant lar sa land. Irak nflaat Bakan 'n da K l - ço lu stand n ziyaret edenlerdendi. Bu y l ikincisi düzenlenen Irak Uluslararas Fuar May s tarihleri aras nda K l ço lu'nun da kat l m yla Gaziantep Ortado u Fuar Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Irak Ticaret Bakanl 'n n organizasyonuyla bakanl k ve üst düzey al m heyetleriyle birlikte yaklafl k 3 bin Irakl ifladam n n ve Suriye, Ürdün, Lübnan ve M s r gibi çeflitli Arap ülkelerinden de çok say da ziyaretçinin geldi i fuar K l - ço lu için son derece verimli geçti. Bölge ekonomisine büyük katk sa layan ve Irak ile ifl yapmak isteyen ülkelerin Irak pazar - na geçifli için stratejik önem tafl yan II. Irak Uluslararas Fuar, toplam 52 bin ziyaretçi ve 30 ülkeden 902 kat l mc n n ifltiraki ile 8 ana sektör bafll alt nda baflar yla tamamland. HAZ RAN SAYI 26 7

10 T E K N K K l ço lu Mahya Uygulama Sistemleri Mahya uygulamalar çat larda en önemli detaylardan biridir. Çat n n estetik güzelli ini ortaya koyan mahya sistemleri do ru uygulanmad takdirde görüntü kirlili i yaratmaktad r. Klasik inflaat sistemleri bugüne kadar mahya kiremidinin çimento harc yard m yla mahyalara sabitlenmesini öngörüyordu. Bunu yapmaktaki bafll ca sebep mahyadan içeri olas su s z nt lar n engellemekti. Fakat, mahyadaki harç, gerek rüzgar n ve gerekse s - cakl k de iflimlerinin etkisiyle k sa sürede çatlamaktad r. Çatlayan çimento harc ise ba lay c l n kaybederek, sistemin su geçirimsizli ini ortadan kald rmaktad r. Tüm bu olumsuzluklara çözüm olarak K l ço lu kuru ve özel harçl olmak üzere iki farkl mahya sistemi gelifltirmifltir KILIÇO LU KURU MAHYA S STEM Kuru mahya uygulamas çat n n havaland rmas n n kesintiye u ramas n engelleyen ve içerdeki havan n d flar ya tahliye edilmesini sa layan bir sistemdir. Ayr ca kuru mahya uygulamalar çok daha estetik ve uzun ömürlü çözümlerdir. Kuru mahya uygulamalar için K l - ço lu çat sistemlerindeki ilk ürün Mahyaser mahya alt örtüsüdür. Mahyaser hava geçirgen yap s yla (40 pa bas nçta saatte 300 m_/m) saçaktan giren havan n, mahyadan ç k fl n sa lamakta ve böylece kiremit alt nda hareketli bir hava tabakas sa layarak, oluflacak su buhar n da d flar atmay mümkün k lmaktad r. Mahya üzerine sabitlenen ahflap bir omurgan n üstüne serilen K l ço lu Mahyaser, bünyesindeki butül kauçuk bant sayesinde kiremit oluklar na iyice sabitlenmektedir. Butül kauçu un üst yüzeyindeki alüminyum alafl m ise yap flt kiremidin fleklini tam olarak almakta ve kiremit rengiyle tam uyumlu oldu u için de çat ya ayr bir estetik görünüm sa lamaktad r. K l ço lu harçs z mahya uygulama sistemindeki di er eleman ise omurga tafl ma profilidir ve çat betonuna veya kaplama tahtas üzerine sabitlenir. Mahya ç tas tafl ma profilleri, 50x50 mm'lik ç ta kullan lmas halinde 80 cm mesafe ile yerlefltirilir. Mahya tafl ma profilinin ayaklar belirlenen mesafeye göre bükülür. Sonra 50x50 mm ebatlar nda mahya tafl ma ç tas mahya tafl ma profilleri üzerine sabitlenir. bütül kauçuk bant önce kiremidin yüksek k - s ml profillerine yap flt r l r daha sonra bast - r larak düflük k s ml profillere tam olarak yap flmas sa lan r. Bu ifllemin ard ndan mahya kiremitlerinin döflenmesine bafllan r. Metrede üç adet kullan lan K l ço lu Endülüs Mahya kiremitleri birbirine 12x80 mm'lik mahya sabitleme eleman ile 8 cm lik bini yapacak flekilde üst üste bindirilerek yerlefltirilir. Mahya tafl ma ç tas n n sabitlenmesi ifllemi tamamland ktan sonra mahya alt havaland rma band mahyaser, mahya tafl ma ç tas n ortalayacak flekilde üzerine serilir. Uzun mesafeli mahya uygulamalar nda do rultunun bozulmas n engellemek amac yla Mahyaser orta aks ndan mahya tafl ma ç tas na çivi veya z mba ile sabitlenebilir. Mahyaser mahya alt havaland rma band n n yan taraf nda bulunan film tabakas s yr larak alt ndaki yap flkanl 01 Mahya çitası taşıma profili 02 Mahya aşıdı 03 Ahşap lata 5x5 cm. 04 Mahyaser (Mahya havalandırma Bandı) 05 Mahya kiremidi 8 Kiremit ve Çat Dünyas

11 Mahyaser Teknik Özellikleri: o 29 cm, 39 cm, 30 cm ve 40 cm olmak üzere farkl geniflliklerde ve 5 metrelik rulolar halinde bulunmaktad r. Yap s ndaki özel doku sayesinde d flar dan gelen suyu içeriye almaz, içeride oluflan su buhar n d flar ya atarak, çat n n nefes almas - n sa lar. Dolu, ya mur, kar tanelerine ve di er hava koflullar na karfl dayan kl d r. Butül kauçuk band ile kiremitlere yap flt r - l r. Su yal t m n sa lar. Yap flt r lacak yüzeyin toz, nem, ve ya dan ar nd r lmas en iyi sonucu verir. Buhar geçiren çat alt örtüleri ile beraber kullan labilir. -30 C ' den +100 C ' ye kadar dayan kl d r. Uygulama s s +5 C'den +40 C'ye kadard r. KILIÇO LU kiremitlerinin tümüyle uyumludur. Renkli alüminyum flerit, kiremit rengi ile uyum sa lar. B2 (DIN 4102) s n f nda yang na dirençlidir. K l ço lu'nun harçs z mahya sistemi Mahyaser'in faydalar ; 1. Sa l kl çat ve çat mekanlar oluflturur. 2. Çat lara estetik görünümlü mahya çözümleri sa lar. 3. Çat alt mekan n n iyi bir flekilde havaland r lmas n sa lar. 4. Su s z nt s na izin vermez. KILIÇO LU MAHYA MONTAJ HARCI: K l ço lu mahya sisteminin di er uygulamas mahya montaj harc ile oluflturulan sistemdir. Mahya montaj harc dayan m artt r c ve çatlamay önleyici kimyasal katk kar fl mlar ndan ve liflerden oluflmufl, çimento esasl, mahya kiremitlerinin yap flt r lmas nda kullan lan, kiremitle uyumlu renge sahip,, uzun ömürlü, su ilavesiyle kolayl kla haz rlanan ve uygulanan bir harçt r. S cak-so uk farklar ndan dolay di- er harçlar gibi çatlama yapmaz, parçalanmaz ve rengi solmaz. Uygulamas da son derece kolay olan Mahya Montaj Harc, yaklafl k 6-7 lt temiz su ile 25 kg (1 Paket ) mahya montaj harc n n yavafl yavafl boflalt larak topak kalmayacak flekilde, tercihen düflük devirli mikser ile (400 devir/dak) homojen bir kar fl m elde edilinceye kadar kar flt r lmas yla elde edilir. Harc n olgunlaflmas için 2-3 dakika bekletilir ve kullanmaya bafllamadan önce tekrar kar flt r l r. Elde edilen harç, mahya kiremidinin, kiremitle temas etti- i iki yüzeye yar m kilo sürülür. Her mahya kiremidi için 1 kg harç sarf edilir. Harçlanm fl mahya kiremidi, mahya üzerine, kiremitlere temas edecek flekilde sabitlenir. Mahyan n temas etti i kiremitlere, harç prizini alana kadar basmamak gerekir. AVANTAJLARI K l ço lu Mahya Montaj Harc n n yap flt rma gücü TSE standartlar n n iki kat ndan fazlad r. Kiremitle uyumlu rengi, demir oksid toz boyas yla oluflturulmufl olup, so uk s cak farklar na dayan kl d r. Çatlama yapmad için su yal t m n n devaml - l n sa lar. Çimento harc n n priz al rken çatlamamas için slat lmas gerekirken K l ço lu Mahya Montaj Harc n n uygulama sonras slat lmas na gerek yoktur. Çimento harc na göre çok daha uzun ömürlü ve estetiktir. Çimento harc gibi çabuk donmaz ve kar fl m n haz rlanmas ndan itibaren 1 saat içerisinde kullan labilir. HAZ RAN SAYI 26 9

12 M A N fi E T K l ço lu her zaman çevre dostu Zengin ve her türlü ihtiyaca alternatifsiz cevap veren ürün yelpazesinde önemli bir yere sahip olan kiremit irmi i K l ço lu'nun çevreci politikalar n n sonucu bir ürün. Kiremit irmi iyle K - l ço lu, do adan ald n do aya veriyor. Kiremit irmi i günümüzde de pek çok önemli organizasyonda ve projede tercih ediliyor. Dünyan n en büyük tek alan çat s olma özelli ine sahip M1 Meydan Projesi, bunlardan biri. 80 y ld r kalitesinden ödün vermeden sektörünün liderli ini sürdüren K l ço lu, Ortado- u ve Balkanlar' n en büyük ve tam otomatik üretim tesislerine sahip. Bu son teknoloji tesislerde, hammaddenin temininden ifllenmesine, ürüne dönüfltürülmesine kadar olan bütün süreçte do aya zarar vermemek ilke edinilmifl. Ve çevreci sanayi s fat yla pek çok firma ve kuruma örnek teflkil etmifl. Kiremitten tu laya, çat sistem ürünlerinden cotto yer döflemelerine kadar çok çeflitli bir ürün gam na sahip olan K l ço lu, üretim sürecinde zarar görmüfl, pazara sürmedi i kiremit ve tu lalar n ö üterek tekrar ekonomiye ve do aya kazand r yor. Killi topraktan üretilen kiremit ve tu lalar n farkl büyüklüklerde ö ütülmesiyle elde edilen kiremit irmi i, futbol sahalar, tenis kortlar, yürüyüfl yollar, park ve bahçeler ve bitki yetifltirme ortamlar nda kullan l yor. K l ço lu'nun özel kiremit k rma tesislerinde (0-3mm), (0-6mm), (6-12mm) ve (12-20mm) ebatlar ndaki iriliklerde ö ütülen irmik farkl kullan m alanlar ndaki ihtiyaçlara cevap veriyor. K rm z renkte olup asla solma ve renk de iflimine u ramayan kiremit irmi i homojen bir kar fl ma sahip ve k rm z rengini asla kaybetmiyor. Yani solarak renk de iflimine u ram yor. 900 derece ve üzeri s cakl kta piflirilen 10 Kiremit ve Çat Dünyas

13 kiremitten elde edildi i için zamanla erime yapm yor. Standartlara uygun olarak kullan ld nda ise geçirgenlik ve nem tutma özelli ini koruyarak ortam n nem ve hava dengesini sa l yor. ayr ca irmi in elde edildi i kiremitin kömür ve bunun gibi ilkel piflirme teknikleri yerine do algazla pifliriliyor olmas irmik içinde at klar n oluflmas na engel oluyor. Yine standartlara uygun haz rland nda parkurlarda çamurlanma ve göllenmelere sebep olmuyor. (12-20mm) irili ine sahip olan kiremit irmi i bitki yetifltirme ortamlar nda topraks z kullan labiliyor. Antalya'daki pek çok otel ve tatil köyünde kullan lan kiremit irmi i stanbul Cup Tenis turnuvas 2006 ve 2007'de de kullan ld. Ayr ca, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü ü'nün tüm flehirlerdeki tesislerinde de K l - ço lu Kiremit rmi i tercih ediliyor.. Kiremit irmi inin kullan ld en önemli projelerden biri de dünyan n en büyük tek alan çat s olma ünvan na sahip olan M1 Meydan Projesi. stanbul Ümraniye'de inflaa edilen M1 Meydan Al flverifl Merkezi'nin yaklafl k 55 bin metrekarelik çat s n n 35 bin metrekaresi yeflil alan. M1 Meydan Al flverifl Merkezi, kot farkl - l klar da kullan larak yeflil bir tepenin alt nda oldu u görüntüsünü veriyor. Genellikle metal y n izlenimi veren al flverifl merkezleri aras nda bu yap, insan ve do a dostu olmas yla fark n ortaya koyuyor. Beton y n görüntülerinin hakim oldu u büyük flehirlerde, M1 Meydan Projesi insan psikolojisine de katk lar sa l yor. Bu önemli projede özellikle 2 bin ton K l ço lu Kiremit rmi i kullan lm fl. rmi in tercih edilme sebebi ise, normal flartlar alt nda yaz n günefli, k fl n ise so u u geçirmemesi. Ayr ca topraktan daha hafif olmas da çat da hafifli i sa l yor. Hava al flveriflini sa lamas ise bitki yetifltirme alan olmas nedeniyle son derece önemli. (6-12 mm) irili indeki irmi in kullan ld projede böylelikle topra n geçirgenli i ve kalitesi art r lm fl. HAZ RAN SAYI 26 11

14 Ç A T I S O H B E T L E R Halit Halaç: Mimarl k olmazsa olmaz diye düflünenlerdenim Eskiflehirli bir mimar konuk ettik bu say m za. Mimarlar Odas Eskiflehir fiubesi Baflkan Halit Halaç'. O üç dönemdir baflkanl k yapt odada ayn zamanda Türkiye'nin en genç oda baflkan ünvan n n sahibi. Mimarl a afl k, baflar l bir mimar Halit Halaç. Mimarlık insanlara düşünce aktarmanın en iyi yollarındandır. Kendinizden ve mesleki birikimlerinizden bahseder misiniz? Eskiflehir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra mimar olmak ad na 3 defa s nava girdim. Matematik ve elektrik elektronik mühendisli i olmak üzere iki farkl bölüm kazand m, ancak 3. seferde mimarl k fakültesine girebildim y l nda Anadolu Üniversitesi Mimarl k Fakültesi'ne girdim. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans m tamamlad m. fiu anda hala Osmangazi Üniversitesi doktora program na devam ediyorum. 3 üniversite de ifltirerek bugünlere geldim, mimarl k benim için o kadar de erli. Profesyonel hayatta da önce Eskiflehir'deki özel bir firmada çal flmaya bafllad m. Ö rencilik döneminde özel bürolarda çal flm flt m. Akademik hayat m bafllad daha sonra. Osmangazi Üniversitesi'nde ö retim görevlisi Mimarl k Tarihi ve Tasar m derslerini vermeye bafllad m. fiimdi ise Tepebafl Belediyesi mar, Fen ve Park ve Bahçelerden Sorumlu Baflkan Dan flman olarak çal flmaktay m. Mimarlar Odas 'yla tan flmam ise ö rencilik zamanlar nda bafllad. Üniversiteden ilk mezun oldu um zaman genel sekreter olarak girdim. Bir sonraki dönem yine sekreter oldum. 3 dönemdir de baflkanl k yap yorum. Türkiye'nin en genç sekreteri daha sonra da en genç baflkan oldum. Yol arkadafllar m sayesinde bu kadar h zl ilerleme kaydettim. Mimarlar odas Eskiflehir fiubesi çok yol katetti ve merkez üzerindeki etkisini ve gücünü art rd. Daha aktif ve ak l üreten bir pozisyona büründü. Yerelin de k ymetli oldu unu ve ak l üretebilece ini iddia ettik ve kabul görüyor bu da flu anda. Fark ndal m z n fark nday z. Mimarl k ve sanat iliflkisi ne boyutta olmal? Mimarl k bafll bafll na bir sanatt r. çerisinde matematik ruhunu da bar nd ran bir sanat. Kendili inde geliflir. Tasar mc kendi içselli i ve mesleki birikimiyle bu ifli üstleniyor. Hepsi birbirinden farkl olufluyor bu tasar mlar n. Mimarl n tek bir do rusunun olmamas da sanat oldu una dair en büyük veri. Maalesef ülkemizde mimarl n sanat olmad na dair bir kan yayg nlaflmaya bafllad. Mimarl iyi ifade edemiyoruz. Türkiye'de mimar olmak zor mu? Yurtd fl nda mimarlar farkl bir gruptur. Ülkemizde ise bu böyle de il. Buna sebep olan i- 12 Kiremit ve Çat Dünyas

15 ki ana taraf var. Birisi iflveren di eri ise mimar n kendisi. Her iflveren mimara müdahale etmek ister. Bu çok do al. Önemli olan mimar n bunu ne denli bast rabildi idir. flverenden ayr bir ifl yapmak mümkün de il. Onun isteklerine mimari cevap verebilmek önemli olan. Mimarl k burada bafll yor. Bunun için iflverene mimarl k diliyle cevap verebilmek gerekir. Mimarl ilkellefltirmemek gerekir. D flar dakilerden farkl oldu unuzu gösteren bir jargonun olmas gerekir. Doktorlar neden özeldir? Latince kelimeler kullan rlar, kimse ona dokunmaz. Doktorlu un özel bir alan oldu u kabul görmüfltür çünkü. Ama mimarl k herkesin bildi i bir alan gibi görünür. Mimara flunu yap denilmeden istekler belirtilmeli ve onu resmetmek mimara b rak lmal. Do ru olan bu. Sanatsal ve ifllevsel olma dengesi nas l sa lanmal? Mimarl kta fonksiyonalizm kuramlar vard r. Fonksiyon asla gözard edilemez. Gözard edilip plasti i kuvvetli bir eser yapt n z diyelim. Ama bir süre sonra kullan c bunu deforme edecek. Bir rak m de iflikliklerle bina de ifltirilmeye çal fl lacak. Burada mimar n baflar s zl ortaya ç kar. Tasar m deforme etmeye ve kullan m na özgü pratik çözümler oluflturmaya kalkarsa tasar mc bundan rencide olur. Fonksiyonalist durufl çok k ymetli ve asla gözard edilmemeli. Ama bu, ifllevsel olsun,esteti i zay f olsun demek de il. Hem ifllevsel olmal hem de estetik duruflu olmal yap n n. Mesela fabrika binalar bunu iyi yapar. Makine gibi çözümleri vard r. Baz fleyler olmazsa olmazd r, mimara bunlar dogmatik olarak verilir ve mimar bunlar kabul eder. Ve ondan sonra yüzeyle oynamaya bafllar. K l ço lu Endel Üretim Tesisleri buna iyi bir örnektir. Kentteki bilinç yükseldi inde ve iflveren mimarla birlikte yürüdü ünde özgün eserler ortaya ç kacakt r. Eskiflehir bu anlamda ciddi yol alm fl bir flehir. Türkiye'deki mimarl k e itimi yeterli mi? Çok fazla mimarl k fakültesi aç ld için bu fakültelerdeki hoca kalifikasyonunda bir tak m sorunlar ç kt. Ama çok iyi e itim veren üniversiteler var. Örne in Eskiflehir'deki iki üniversite de bunlardan ve çok iyi e itim veriyorlar. Çok iyi e itim kadrolar var ve art k nicelik de il nitelik tart flmas yap l yor bu fakültelerde. Okul hayat boyunca kuramsal olarak kendini çok iyi gelifltirmifl ö renciler var, ancak bunlar pratik hayatta sisteme çabuk uyum sa l yorlar ve ben buna çok üzülüyorum. Mimar n iflvereni yönlendirmesi gerekirken onlar yönlendirilen taraf oluyorlar. Yani süreç tam tersi iflliyor. Oysa mimar direnmeli, çünkü bunun meyvesini eninde sonunda toplayacakt r. Üniversite s nav sistemimiz mimarl - a uygun mu? Hay r de il. Matemati i iyi olan bir çocuk hemen mimarl a giriveriyor. Bu ifl sadece matematikle çözülebilecek bir fley de il. Rasyonel ak l bazen duruyor mimarl kta. Akl n yetmedi- i duygular n harekete geçti i durumlar olabiliyor. Mimarl k okulda ö renilmez. Mimarl k usta ç rak iliflkisi gibidir. Bir Eskiflehirli olarak ne düflünüyorsunuz 80 y ll k K l ço lu hakk nda? K l ço lu kaliteden asla ödün vermez ve her ihtiyaca cevap verecek zenginlikte bir ürün gam na sahip. Bu ifli aflkla yap yorlar ve tam bir sanayici kafas yla çal fl yorlar. Bu iflten kazan lan yine bu ifle yat r l yor. Baflka sektörlere de çok rahat atlay p baflar l olabilecekken onlar bunu yapm yor. Sadece bu ifle konsantre oldular. Çok ahlakl bir sanayici profili çiziyorlar benim gözümde. Mimarl a çok katk lar olan firma ayr ca. Mimarl k ö rencilerinin etkinliklerine her zaman destek olurlar. Türkiye'nin dört bir taraf ndan 300 mimarl k ö rencisini ilk defa bir kentte toplayan bir oday z. Onlar burada bir hafta boyunca a rlad k ve hocalar m zla buluflturup çal flmalar düzenledik. Bütün bunlar K l ço lu'nun deste i sayesinde yapt k. Bu kentte mimarl n yayg nlaflmas nda ve geliflmesinde K l ço lu'nun katk s büyük. Kiremit ve di er çat örtülerini karfl - laflt r r m s n z? Hafif çat, gibi uygulamalar tamamen ticari kayg larla pazara sunulmufl ürünler. hiçbir geçerlili i olmayan ve yanl fl ürünler. Kesinlikle kiremitin yerini tutmalar mümkün de il. Kiremit vazgeçilmez bir ürün. Kendi yapt m evimde de K l ço lu'nun hem tu lalar n hem de kiremitini ald m. Çünkü vazgeçilmez bir ürün. Y llarca dayan m gösteren ve deneyimlenmifl bir ürün. Görünüm olarak da çok zengin. Üstelik kiremit asla çat y zenginlefltirmez. Böyle yarg lar tamamen safsatalardan ibaret. Kiremit yap ya gözard edilebilecek bir a rl k yüklemektedir. Hafif çat örtüleri tamamen safsatalardan ibaret olup sadece ticari kayg larla hareket dilerek ve güvenlilik düflünülmeden kullan lan malzemeler. Kılıçoğlu Kiremit'in ilk fabrikasının ihtişamı karşısında insan kendini ezik hisseder. Orası bu kentin ilk sanayi yapısıdır ve çok önemlidir, mimarın da vermek istediği mesaj budur. Mesela Anıtkabir'de saygıyla eğilirsiniz. İşte mimarlık böyle birşeydir. HAZ RAN SAYI 26 13

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı