Prof. Dr. Emin Memiş Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra aynı Fakültede İdare Hukuku dalında uzmanlaşmak dileğiyle Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır. Daha sonra doktora yeterlik sözlü sınavında merhum Prof. Dr. T.Zafer TUNAYA nın birlikte çalışmak önerisini kabul eden MEMİŞ; Anayasa Hukuku dalında Türk Devriminin alt yapısı üzerinde ve 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hakkında çalışmaya başlamış; 12 Eylül evresinde TUNAYA nın üniversiteden uzaklaşması üzerine çalışmasını Prof. Dr. Yıldızhan YAYLA ile sürdürmüş, nihayet Mayıs 1986 yılında MİLLİ MÜCADELENİN HUKUKİLEŞME SÜRECİ isimli teziyle Dr. unvanını almıştır. Bu unvanı aldığı sırada ( yıllarında), Federal Almanya da Milli Eğitim Bakanlığı adına görevli bulunan Dr. MEMİŞ; yurda döndükten sonra yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak (Türk Devrim Tarihi ve Anayasa Hukuku okutmuş) göreve başlamıştır; üniversitenin çeşitli birimlerinde de Anayasa Hukuku okutmaya devam ederken 1999 Kasım ayında İdare Hukuku dalında DOÇENT olmuş ve 2007 yılında aynı dalda PROFESÖRLÜĞE yükseltilmiştir yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekliye ayrıldıktan sonra Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinde göreve başlayarak Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku derslerini vermiştir yılında yine Aydın Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak görev yapmıştır. 1

2 PROF. DR. EMİN MEMİŞ İN YAYIN LİSTESİ I-YAYINLANMIŞ KİTAPLAR: 1- Milli Mücadelenin Hukukileşme Süreci ( Doktora Tezi), Filiz Kitabevi, İstanbul Kanun Hükmünde Andlaşma ve Danıştay Uygulaması, Avrupa Ortak Normuna Uyum Analizleri (Doçentlik Tezi), ALFA, İstanbul ÇEVRE ve ÇEVRE İDARE HUKUKU (Teori ve Pratik), Filiz Kitabevi, İstanbul Anayasaya Uygun Yorum, Filiz Kitabevi, İstanbul Türkiye de Anayasa Gelişimleri Eğrisi ( ), Anayasa Hukuku Notları, 6.Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul II-YAYINLANMIŞ MAKALELER: 1- Memiş,E., 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanun Üzerine Doğan İlginç Bir Şekil Sorunu Tartışması ve İki Anayasalı Rejim Olgusu, İDARE HUKUKU ve İLİMLERİ DERGİSİ (İHİD) (Prof, Dr. Lütfi Duran a Armağan Özel Sayısı, Yıl 9, Sayı 1 3, Memiş,E., Milli Mücadelenin Hukukileşme Sürecinde Sivas Milli Kongresi nden Bazı Gözlemler, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı III, İ.Ü. Yay.3503, No:12, Memiş,E., Milli Mücadele Yönetiminin Kurduğu İcra Kurulunun (Heyet-i Vekile / İcra Vekilleri Heyeti) Yasama Etkinliklerindeki Gelişim ve Değişimlerinin Anayasal Boyutlarda Ele Alınışı, HUKUK ARAŞTIRMALARI, C.4,Sayı 1 3 Ocak-Aralık Memiş,E., 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Kaynağı Olan ATATÜRK ün HALKÇILK PROGRAMINDAN İzlenimler, MÜ İİBF DERGİSİ, Sayı 1 2, C.VI, Memiş,E., Anayasa Mahkemsi İptal Kararının İleriye Dönük Etkisi ve İptal İşlevinin Anayasayı Koruma Amacı. Prof. Dr. Mübeccel Kıray a Armağan. MÜ İİBF DERGİSİ, Sayı 1 2, C.VII, Memiş,E., 1921Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Öngördüğü Rejimin Mahiyetine Dair Gözlemler, ARGUMENTUM, C.2,Sayı 13, Ağustos Memiş,E., Milli Hâkimiyet Kavramının Pozitif Belgelere Girme Sürecinden İzlenimler, ARGUMENTUM, C.1, Sayı 7, Şubat Memiş,E., Yasama Yetkisinin Devri Yasağı, ARGUMENTUM C.1, Sayı 12, Temmuz Artuk, E. Memiş,E., Ölüm Cezası Kaldırılmalı, Cumhuriyet Gazetesi Sayı, 23845, Memiş,E., Cumhurbaşkanı ve Kararnameleri İmzalama, Cumhuriyet Gazetesi, Sayı, 24353, Memiş,E., Erzurum Milli Kongresi nin İçeriksel Yaklaşımından Genel İzlenimler, ARGUMENTUM, C.2, Sayı 22, Mayıs

3 12- Memiş,E., Uluslararası Antlaşmaları İmzalama Yetkisi, ARGUMENTUM, Yıl 3, Sayı 28, Kasım Memiş,E., Milli Mücadele de facto İktidar Olgusunun Kanun-u Esasiye Karşın İç Hukuk Yönünden Hukukiliğe Dönüşümü, ARGUMENTUM, Yıl 3, Sayı 32, Mart, Memiş,E., Anayasa Yargısında Yürürlüğü Doldurma Boşluğu (Ayrı Bası), HUKUK ARAŞTIRMALARI, C.9, Sayı 1 3, Memiş,E., Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı ve İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Kuralının Sorgulanması, Anayasa ve İdari Yargı Kararları Örnekleri, PROF. Dr. SELAHATTİN SULHİ TEKİNAY IN HATIRASINA ARMAĞAN, İstanbul Memiş,E., İnsan Hakları Avrupa Standardı ve İç Hukuk Etkileşimi Analizleri, Anayasa Yargısı 17, Ankara Memiş,E., Baz İstasyonları Yönetmeliğine Yürütmeyi Durdurma, Cumhuriyet Gazetesi, Memiş,E., Ölçü Normlar Bloku Bazında Hukukun Genel İlkeleri ve Uluslar arası Gelenekler, ÜNAL TEKİNALP E ARMAĞAN, İstanbul Memiş,E., Yasaların Anayasaya Uygun Yorumda Danıştay Yargıcının Anayasa Yargıcı İşlevini Yüklenmesi (Karşılaştırmalı Hukuk Analizleri), Danıştay Başkanlığı, Sempozyum 135. Yıl, Ankara 9 Mayıs Memiş,E., Mevzuatımızda ve Uygulamada Kamu Hizmetlerine Girme/ Çekilme Hakları, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Analizleri, KAMU PERSONELİ SORUNLARI İdare Hukuku Sempozyumu Eskişehir 4 5 Nisan 2003, T.C. Anadolu Üniversitesi Yay. No:1599, Hukuk Fakültesi Yay. No:8, Memiş,E., Das Regierungssystem im türkischen Grundgesetz von 1924, Doç.Dr. MEHMET SOMER E ARMAĞAN, İstanbul Memiş,E., Anayasanın Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler Kanunla Konulur, Değiştirilir ve Kaldırılır Kuralı Bağlamında, Vergi Kanunlarında Hükümete Tanınan alt ve üst sınırları belirleme ve ulusal ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Danıştay Başkanlığı, Sempozyum 138. Yıl, Ankara 10 Mayıs Memiş,E., Alman anayasasında çevreyi koruma normu ve çevreyi koruma ilkeleri. Maltepe Üniv. Hukuk Fak. Dergisi, 2006/2 24- Memiş,E., The Adminasration of the Turkish National Struggle and the fact of regime with two constitutions, Öneri, M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 2007 (kabul edildi). 25- Memiş, E., İdari Yargı Yolu Karşılaştırma Bir Görev ve Yetki Denemesi. Maltepe Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi nin Prof.Dr. Aydın Aybay a Armağan, 2007 (kabul edildi). 3

4 26-Memiş, E, Anayasayı Yeniden Yapma ve Değiştirme Üzerine Analizler, Doç. Dr. Mustafa Yıldız a Armağan/Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, Sayı 2, Aralık Memiş,E., Milli Egemenlik Kavramının Pozitif Belgelere Girişi Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi, III- SÖZLÜ BİLDİRİLER 1-İnsan Hakları Avrupa Standardı ve İç Hukuk Etkileşimi Analizleri, Anayasa Yargısı 17, Anayasa Mahkemesinin 38. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara Mevzuatımızda ve Uygulamada Kamu Hizmetlerine Girme/ Çekilme Hakları, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Analizleri, KAMU PERSONELİ SORUNLARI İdare Hukuku Sempozyumu, Eskişehir 4 5 Nisan Yasaların Anayasaya Uygun Yorumda Danıştay Yargıcının Anayasa Yargıcı İşlevini Yüklenmesi (Karşılaştırmalı Hukuk Analizleri), Danıştay Başkanlığı, Sempozyum 135. Yıl, Ankara 9 Mayıs Anayasanın Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler Kanunla Konulur, Değiştirilir ve Kaldırılır Kuralı Bağlamında, Vergi Kanunlarında Hükümete Tanınan alt ve üst sınırları belirleme ve ulusal ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Danıştay Başkanlığı, Sempozyum 138. Yıl, Ankara,10.Mayıs IV-YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Mehmet Say, 2004,Türk Hukukunda İdari Vesayet ve Yeni Kamu Reformu Yasa Ebubekir Özden,2004, İmar Hukukunda İfraz ve Tevhid İşler Eyüp Kılıç, 2005, İdarenin Denetlenmesi ve Mahalli İdareler Üzerindeki İdari Halil İbrahim Aşkın, 2006, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Yerel Özerklik Aydın Akgül, 2006, Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Ersoy Kutluk, 2006, 3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Karşılaştırılmalı Analizi V-YÜRÜTÜLEN DOKTORA TEZLERİ Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Doktora Tezi. VI- OKUTULAN LİSANS DERSLERİ 1.İdare Hukuku I-II (Hukuk Fakültesi) 2.Devlet Yapısı (Polis Akademisi) 3.Anayasa Hukuku (Çalışma Ekonomisi, Maliye, İngilizce İktisat) 4.İnsan Hakları 5.İdari Yargı 4

5 VII- YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 1.Bağımsız İdari Otoriteleri I 2.Bağımsız İdari Otoriteleri II 3.Disiplin Cezaları I 4.Disiplin Cezaları II 5.Türkiye nin Yönetim Yapısı 6.İdari Yaptırımlar ve Adli Denetim 7.Yürütmenin Durdurulması 8.İdari Yargı VIII-İDARİ GÖREVLERİ 1-M.Ü. Rektörlüğü tarafından belirlenen Kamu İhalesi komisyon üyeliği 2-M.Ü. Rektörlüğünün davalar hakkında görüş bildirme raporları (Kayıt dondurma; memur ataması; araştırma görevlisi görevine son verme; öğrenci kayıt silinmesi) 3- M.Ü. Rektörlüğünün memurlar hakkında soruşturma görevi 4-Aydın Üniversitesi, Adalet Yüksekokulu Müdürlüğü ( ) 5- Aydın Üniversitesi Rektörlüğünün çalışanları hakkında soruşturma görevi. 5

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU:

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU: ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN UYGULANMASINDA BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ NORM SORUNU: Doç. Dr. H.Tahsin FENDOĞLU ( ) I. GİRİŞ: Batı tipi Anayasacılığın iki temel ilkesi vardır; devletin

Detaylı

GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ *

GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * KISALTMALAR GİRİŞ I. Genel olarak II. İdarenin Sözleşmeleri A. Özel Hukuk Sözleşmeleri B. İdarî Sözleşmeler III.İdarî Sözleşmelerin

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 83 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL SEMPOZYUMU 11 MAYIS 2012 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Mustafa KÖKÇAM

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30. YIL ARMAĞANI (SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ NĠN KURULUġUNUN 30. YILI: 1983-2013) Cilt: 21 Sayı: 1 Yıl: 2013 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ 7 Haziran 2015 AGİT/ODIHR İHTİYAÇ BELİRLEME MİSYONU RAPORU 14-17 Nisan 2015 Varşova 27 Nisan 2015 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR #

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # Comparison of Taxation s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı