ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: Number: 40, p , Winter I 205 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma Tarihi ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA EMPLOYEE MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY ON NON-MEDICAL STAFF WORKING IN HEALTHCARE IN- STITUTIONS Dr. Mevlüt KARADAĞ Ağrı Asker Hastanesi İdare Amirliği Doç. Dr. Oğuz IŞIK Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Özay ÇELEN TSK Ankara Özel Bakım Merkezi İdare Amirliği Özet Bu çalışmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan idari personelin görüşleri çerçevesinde motivasyon ve örgütsel bağlılık ilişkisinin değerlendirilmesi ve motivasyonun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin irdelenmesidir. Araştırma, Ankara da faaliyette bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 254 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Ay (2006) tarafından hazırlanan ve Hakmal (2009) tarafından geliştirilen Motivasyon Düzeyini Etkileyen Faktörler ve Meyer ve Allen (99) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile katılımcıların sosyo demografik özelliklerinden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, örgütsel bağlılık ile motivasyon faktörlerinden yönetsel ve örgütsel faktörler, sosyal faktörler, ücret ve terfi, işin kendisi, çalışma şartları ve iş yükü arasında orta düzeyde; iş arkadaşları arasında ise düşük düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret ve terfi ve işin kendisinin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu göstermiştir. Sonuç olarak, çalışanlarda örgütsel bağlılığın arttırılmasında örgüt içi motivasyon faktörlerinin önemi büyüktür ve yöneticiler tarafından üzerinde önemle durulması gerekir.

2 32 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Örgütsel Bağlılık, İdari Personel, Hastane, Hastane Yönetimi Abstract The purpose of this study was to evaluate the relationship between motivation and organizational commitment in the framework of the opinion of the administrative staff working in an education and research hospital and was to examine the impact of motivation on organizational commitment. The study was carried out on 254 administrative personnel who have been working in a teaching and research hospital that has been operating in Ankara. A questionnaire was used as a data collection tool, consisting of factors affecting motivation level scale was prepared by Ay (2006) and developed by the developed Hakmal (2009) and organizational commitment scale that was prepared by Meyer and Allen (99) and socio-demographic characteristics of the participants. According to the findings of the research, here were relationships between organizational commitment and managerial and organizational factors, social factors, fees and promotions, work, working conditions and workload in the medium level and there was a relationship between organizational commitment and colleagues that are consist of motivation factors. According to the results of the regression analysis, managerial and organizational factors, wages and promotion and work had a significant and positive effect on organizational commitment. The importance of the factors that motivating employees within the organization is great for improving organizational commitment, and it must be emphasized by managers. Keywords: Motivation, Organizational Commitment, Non-Medical Employee, Hospital, Hospital Management GİRİŞ Hastaneler, sağlık tanımı kapsamındaki hizmetleri üreten günümüzün en karmaşık işletmelerindendir. Bu tanımlandırmanın özünde hastanelerin kendine has özellikleri yatmaktadır. Sağlık hizmetleri tüketiminin rastlantısal olması, ikamesinin bulunmaması, ertelenemez olması, hizmet boyutunun ve kapsamının hekimler tarafından belirlenmesi, tüketici davranışlarının irrasyonel olması, doyum ve kalitenin önceden belirlenememesi, çıktının doğrudan parayla ölçülememesi gibi özellikleri, bu işletmelerde çok fazla sayıda ve grupta personel istihdamını gerekli kılmaktadır. Hastanelerde çalışan personeli sağlık personeli ve idari personel olmak üzere iki temel gruba ayırmak mümkündür. Hastaneye gelen hasta ve yaralılar ile bunların yakınları ilk olarak idari personel olarak gruplandırılan güvenlik personeli, halkla ilişkiler personeli, hasta kayıt-kabul işlemleri personeli, döner sermaye personeli ile karşılaşır. Dolayısıyla sağlık hizmetleri denilince ilk akla gelen personel grubu olmasa da, idari personel yürüttüğü faaliyetler açısından hastanenin tanıtımı ve hasta memnuniyetinde büyük öneme sahiptir. Hastanelerin kendine özgü bu karmaşık yapısı içerisinde üst düzey yöneticilerden beklenen, başta alt ve orta düzey yöneticiler olmak üzere, tüm personelin kurumun amaç ve değerlerine güçlü bir şekilde inanmalarını sağlaması, onları kurumun yararına daha fazla çaba harcama isteğine yöneltmesidir. İyi çalışan bir sistemin ön koşulu, iyi motive olmuş işgücüdür. Çalışanların motivasyonu, iş hayatının önemli konuları arasındadır. Çünkü motivasyon hem çalışanın hem de kurumun performansında önemli rol oynar. Kurumsal performansı artırmak isteyen bir yönetici, çalışanların tutum ve davranışlarını, arzu ve isteklerini, fikir ve duygularını ve bunlara etki eden örgüt içi ve dışı faktörleri dikkate almalı (Ağırbaş ve diğerleri, 2005:328) ve bu suretle çalışanlarda örgütsel bağlılık duygusunu geliştirmelidir.

3 Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama 33 LİTERATÜR İNCELEMESİ a. Motivasyon Motivasyonu kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi istek ve arzularıyla davranmaları ve çaba göstermeleri şeklinde tanımlamak mümkündür (Koçel, 204; 730). Bu kapsamda çalışanların örgütsel amaçları gerçekleştirmek için bütün yeteneğini, bilgisini ve enerjisini isteyerek harcıyorsa örgütsel motivasyondan söz edilebilir (Uygur ve Göral, 2005: 2). Motivasyonun diğer bir boyutu kişinin ihtiyaçlarıdır. Psikologlara göre, tüm insan davranışları, bireysel ve fizyolojik gereksinimleri karşılamaya yöneliktir (Çalık, 2003:03). Buna göre motivasyon, ihtiyacı gidermek için gerekli davranışları başlatan bir kuvvet (Kim, 2005: 3) şeklinde de tanımlanabilir. Örgütlerde motivasyon uygulamalarının temel amacı, çalışanların amaçlarıyla örgüt amaçlarının uyumlaştırılması ve böylece çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda faaliyetleri sürdürürken hem kendileri hem de örgüt için yarar sağlamalarıdır. Bu nedenle, örgütlerde motivasyonu özendirici çeşitli faktörler kullanılmakta ancak her örgütte her zaman aynı etkiyi gösteren bir motivasyon faktörü bulunmamakla birlikte, bir çalışan için özendirici olan bir araç, diğer çalışanda aynı etkiyi veremeyebilmektedir. Bu özendirici faktörlerin etkisi bireyin ihtiyaçları kadar toplumsal düzeye, eğitim düzeyine, değer yargılarına ve çevresel öğelere de bağlıdır. Birçok araştırma ile geçerliliği genelde kabul edilen ve örgütlerin motivasyon uygulamalarını şekillendiren motivasyonu özendirici faktörler; ekonomik, psiko-sosyal ve yönetsel-örgütsel olmak üzere üç grupta incelenmektedir (Kuşluvan, 999:58). Çalışanların motivasyonunu sağlayan ekonomik faktörler; ücret artışı, primli ücret, ekonomik ödül ve kararlara katılma şeklinde sıralanırken, psiko-sosyal faktörler; bağımsız çalışma, sosyal katılım, değer ve statü, kişisel gelişim ve başarı, çevreye uyum, bireysel öneri sistemi, psikolojik güvence ve sosyal uğraşılardır. Yönetselörgütsel faktörler ise amaç birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme, kararlara katılma, örgüt içi iletişim, iş genişletme, iş zenginleştirme, otonom çalışma grupları ve çalışma ortamını geliştirme şeklinde sıralanabilir (Örücü ve Kanbur, 2008: 87-88; Tunçer, 203: 00-03). Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, motivasyon hangi alanda çalışırsa çalışsın her insan için geçerli bir süreçtir ve kısaca bireyi harekete geçirmeyi sağlayan etkileme ve isteklendirme işlemidir (Güney, 203:4). Ancak, motivasyon yalnızca harekete geçirmeyle sınırlı değildir. Aynı zamanda başlatılan davranışı yönlendirme ve sürdürme, bu davranışı yapmaktan dolayı özel bir mutluluk duymayı da ifade etmektedir (Tutar ve diğerleri, 2006:50-5). O halde motivasyon, çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda istekli olarak çalışması, personelin verimli olması için gerekli şartların araştırılması ve oluşturulması şeklinde ifade edilebilir. Motivasyon özellikle yetenekli, bilgili ve inisiyatif kullanabilen çalışanları istihdam edebilmek, onların bilgi ve becerilerini daha üst düzeylere çekebilmek açısından son derece önemlidir (Karakaya ve Ay, 2007: 55). b. Örgütsel Bağlılık Örgütsel bağlılık, bireyin işine duyduğu ilgiyi, sadakati ve örgütsel değerlere duyduğu inancı içeren ve bireyin örgütle kurduğu psikolojik bağdır. Örgütsel bağlılık, bireyin kurumun amaçlarını başarabilmesi için çaba sarf etmeye olan istekliliği ve kurumun üyesi olarak kalmaya karşı duyduğu arzudur. Örgütsel bağlılık kurumların varlıklarını koruma uğraşlarının hem temel etkinliklerinden, hem de nihai hedeflerinden birisidir (Johannes et al., 2008:367). Bireyin örgütüne karşı olan bağlılığı ile yetenek ve gayretini bu doğrultuda sarf etmesi örgütsel amaç ve çıkarların gerçekleşmesinde önemli bir faktördür (Koç,

4 34 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN 2009:20). Örgütsel bağlılığı genel olarak çalışanların örgüt içinde kalma isteği, örgüt amaç ve değerlerine olan bağlılığı şeklinde tanımlamak mümkündür (Doğan ve Kılıç, 2007:38). Eisenberg ve arkadaşları (983:8) örgütsel bağlığı; örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir inanç ve kabul gösterme, örgüt adına anlamlı çaba göstermeye isteklilik gösterme ve örgütte üyeliğin sürdürülmesine güçlü bir arzu duyma şeklinde üç özellikle karakterize etmektedirler. Bu özellikler örgütsel bağlılığını çalışanın örgüte olan sadakatini ve örgütün başarısı için çaba sarf etmesini kapsamına almaktadır. Örgütsel davranışçılar ve sosyal psikologların farklı yaklaşımlarından dolayı örgütsel bağlılığı, tutumsal ve davranışsal bağlılık olmak üzere iki farklı şekilde incelenmiş; örgütsel davranışçılar tutumsal bağlılık üzerinde yoğun bir şekilde dururken, sosyal psikologlar daha çok davranışsal bağlılık üzerine odaklanmışlardır (Gül, 2003:77). Bunun sonucu olarak da örgütsel bağlılık farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan en çok bilinenlerden biri Allen ve Meyer in duygusal (affective), devam (continuance) ve normatif (normative) bağlılık olmak üzere üç boyutta gerçekleştirdikleri sınıflamadır (Allen ve Meyer, 990: 4; Meyer ve Allen, 99: 67; Meyer ve Herscovitch, 200; ). Bu sınıflandırmaya göre bağlılık türleri kısaca şöyle ifade edilebilir (Özkalp, 2004: 97; Hiriyappa, 2009:35; Meyer and Parfyonova, 200: 284). Duygusal bağlılık, bireyin örgüt ile bütünleşmesi örgüte katılımı ve örgütle arasında duygusal bir bağ hissetmesidir. Güçlü bir bağlılık içinde olan birey, örgüt üyeliğine devam eder ve örgütün üyesi olmaktan mutluluk duyar (Allen ve Meyer, 990:2). Güçlü bir duygusal bağlılıkla örgütte kalan çalışanlar, buna ihtiyaç duyduklarından değil, kendileri istediği için sürdürürler (Meyer ve Allen, 99: 67). Normatif bağlılık, kişinin çalıştığı örgüte karşı sorumlu ve yükümlü olduğuna inanması ve kendini örgütte kalmaya zorunlu hissetmesine dayanan bir bağlılık türüdür (Wasti, 2002:526). Normatif bağlılık, örgütün çalışanlara yaptığı yatırımlar ve harcamalar sebebiyle, çalışanın kendisini örgüte karşı borçlu hissetmesini sağlamaktadır. Bu durum çalışanı örgütte kalma konusunda zorlamakta ve çalışanı normatif olarak örgüte bağlamaktadır. Bu tarz bir bağlılık düşüncesi ancak kişinin örgüte olan borcunu ödemesiyle son bulabilmektedir (Meyer ve Allen, 99: 72). Devamlılık bağlılığı, bireyin örgütte çalıştığı süre içerisinde harcadığı emek, zaman ve çaba ile elde ettiği statü ve para gibi kazanımları örgütten ayrılma halinde, kaybedeceği düşüncesi sonucunda oluşan bağlılık türüdür (Obeng ve Ugboro, 2003:84). Birey örgütü terk etmesi durumunda kaybedeceklerini düşünerek örgütteki üyeliğini sürdürme arzusu duymaktadır. Çalışanların örgüte bağlılık duymalarının ve örgütte kalmak istemelerinin temel sebebi, örgütte kalmaya duydukları ihtiyaçtır (Meyer ve Allen, 99:67). Nihai olarak, çalışanlar bu üç bağlılık türünde, farklı derecelerde yer alabilirler. Her birinin işe yansıyan sonuçları farklıdır ve genel olarak değerlendirildiğinde, bağlılıkları yüksek çalışanlara sahip olan örgütlerin daha etkin olması söz konusudur (Özkalp, 2004; 97). Özetle, birinci bağlılık türünde örgütte kalma güdüsü isteğe, ikincisinde yükümlülüğe, üçüncüsün de ise ihtiyaca dayanmaktadır (Obeng ve Ugboro, 2003: 83). GEREÇ VE YÖNTEM a. Araştırmanın Amacı Çalışmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan idari personelin motivasyon düzeyi ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve motivasyonun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin ortaya konmasıdır.

5 Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama 35 b. Araştırmanın Evren ve Örneklemi Araştırmanın çalışma evrenini, Ankara ilinde bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde görevli sağlık personeli dışındaki 729 idari personel oluşturmaktadır. Araştırma için %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5 lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 252 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda kümelere göre örnekleme yöntemiyle tesadüfi olarak seçilen toplam 260 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Alınan anketlerden 6 sı eksik doldurulduğundan araştırma dışı bırakılmış ve araştırma 254 çalışan ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma çalışmanın yapıldığı eğitim hastanesinde çalışan idari personel ile sınırlı olup, diğer hastanelerde çalışan idari personele genelleme yapılamaz. c. Araştırma Verilerinin Toplanması Araştırmada veri toplama aracı olarak, Ferda Alper Ay (2006) tarafından hazırlanan ve Hakmal (2009) tarafından geliştirilen Motivasyon Düzeyini Etkileyen Faktörler isimli anket (anketin genel güvenilirlik düzeyi 0,939 Cronbach s alfadır) ile Meyer ve Allen (99) tarafından geliştirilen üç boyutlu (duygusal-devamlılıknormatif bağlılık) Örgütsel Bağlılık anketi (anketin genel güvenilirlik düzeyi 0,89 Cronbach s alfadır) kullanılmıştır. Her iki anket de 5 li Likert tipi (=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) olarak düzenlenmiş, puan ortalamaları,0 ile 5,0 arasında değişen bir değer olarak hesaplanmıştır. d. Verilerin Analizi İstatistiksel analizler için SPSS for Windows Ver. 5.0 (SPSS Inc., IL. USA) ve NCSS 2007 (NCSS Inc., Utah, USA) kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler yüzde (%) şeklinde gösterilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluk testleri Kolmogorov- Smirnov Test ile yapılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri test etmede Pearson Korelasyon Analizinden, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek için ise Çoklu Regresyon Analizinden faydalanılmıştır. İstatistiksel kararlarda p 0.0 seviyesi anlamlı farkın göstergesi olarak kabul edilmiştir. BULGULAR VE YORUM a. Demografik Özellikler Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklere göre dağılımı Tablo de verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %55 inin 40 yaş ve altında, büyük çoğunluğunun (%64,2) erkek ve yaklaşık /5 inin bekâr olduğu görülmüştür. Ayrıca %57,5 inin ön lisans ve daha üst seviyede öğrenim gördüğü, yaklaşık /3 ünün (%29,) 5 yıl ve daha az süredir bu hastanede çalıştığı, yaklaşık /4 ü (%23,2) çocuk sahibi olmazken, %66,3 ünün okula giden çocuğunun bulunduğu ve yaklaşık %70 inin ise aylık 2500 TL ve daha az geliri olduğu anlaşılmıştır. Tablo : Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı Özellik Grup n % Özellik Grup n % ,6 Yok 59 23,2 Yaş ,5 Çocuk sayısı 6 24, , , , ,2

6 36 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN Cinsiyet Medeni Durum Öğrenim Durumu Kadın 9 35,8 Okula giden Var 67 66,3 Erkek 63 64,2 Çocuk Yok 85 33,7 Evli 99 78, ,5 Aylık Gelir (TL) Bekâr 55 2, ,4 İlköğretim, 08 42, , Lise ve Dengi Bu Hastanedeki Ön Lisans 67 26,4 Çalışma Süresi ,6 Lisans ve (Yıl) 79 3, ,3 Lisansüstü b. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenirliği Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizine başvurulmuştur. Burada, aynı faktörü ölçen maddelerin bir araya gelip gelmediği ve bu maddelerin kuramsal yapıyı ifade edip etmediğinin (Karasar, 2005:49) belirlenmesi amaçlanmıştır. Faktör analizi, Varimax rotasyonuyla ve faktör yükü 0,45 in üzerindeki değerler dikkate alınarak yapılmıştır. KMO değeri (0,92) faktör analizi için örneklemin yeterli olduğunu doğrulamaktadır. KMO değerinin e yakın olması örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett Testi sonucu, değişkenler arasındaki korelasyonların anlamlı düzeyde olduğunu göstermektedir (X 2 =536,8; ). Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi ile yapılan faktör analizi sonucunda katılımcıların motivasyon düzeylerini etkileyen bileşenler sekiz faktör altında toplanmıştır. Bu faktörlerin konuya ilişkin varyasyonun %67,83 ünü açıklayabildiği görülmüştür. Araştırmaya ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, tespit edilen faktörlere ilişkin Cronbach s Alfa değerlerinin 0,55 ile 0,94 arasında değiştiği görülmekte olup, Faktör-8 (İş Arkadaşları) dışındaki diğer tüm faktörlerin yüksek güvenilir veya oldukça güvenilir olduğu anlaşılmıştır. Motivasyon ölçeğinin genel güvenilirlik düzeyi 0,95 Cronbach s Alfa olarak hesaplanmıştır. Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları FAKTÖRLER FAKTÖR DE- ĞERLERİ Faktör Ortalaması/ Standart Sapması Faktör Özdeğeri Yönetsel ve Örgütsel Faktörler (F) 2,83 0,92 Sosyal Faktörler (F2) 2,52,03 Ücret ve Terfi (F3) 2,65 0,83 İşin Kendisi (F4) 3,52 0,88 İş Yükü (F5) 4,3 0,93 Bireysel Beceriler (F6) 3,60 0,99 Çalışma Şartları (F7) 3,06 0,98 İş Arkadaş-ları (F8) 3,63 0,87 7,70 3,46 3,0 2,50 2,03,82,6,6 Faktör % Var- 22,00 9,88 8,6 7,.3 5,79 5,2 4,6 4,60

7 Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama 37 yansı Faktör Cronbach s α 0,94 0,94 0,83 0,74 0,78 0,67 0,63 0,55 c. Motivasyon ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Motivasyonun örgütsel bağlılık üzerine etkisini belirlemeden önce, motivasyon ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla Pearson Korelasyon Analizinden faydalanılmıştır. Korelasyon katsayısının büyüklük bakımından yorumlanmasında üzerinde anlaşılan bir aralıktan söz edilemese de, mutlak değer olarak arası yüksek, arası orta, arası düşük düzeyde bir ilişkiyi göstermektedir. Buna göre, Tablo 3 te de görüldüğü gibi, Örgütsel Bağlılık ile motivasyon faktörlerinden Yönetsel ve Örgütsel Faktörler, Sosyal Faktörler, Ücret ve Terfi, İşin Kendisi, Çalışma Şartları ve İş Yükü arasında orta düzeyde; İş Arkadaşları arasında ise düşük düzeyde bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Motivasyonun bu boyutları düzeyinde meydana gelen bir yükselme Örgütsel Bağlılıkta da bir yükselmeyi beraberinde getirmektedir. Buna karşın, Örgütsel Bağlılık ile Bireysel Beceriler boyutu arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Tablo 3: Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon İlişkisi MOTİVASYON VE BOYUTLARI n ÖRGÜTSEL BAĞLILIK r Anlamlılık Yönetsel ve Örgütsel Faktörler 254 0,595 Sosyal Faktörler 254 0,487 Ücret ve Terfi 254 0,65 İşin Kendisi 254 0,653 İş Yükü 254 0,376 Bireysel Beceriler 254 0,08 p>0.00 Çalışma Şartları 254 0,369 5 İş Arkadaşları 254 0,225 d. Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa Etkisi İkinci aşamada, örgütsel bağlılık üzerinde motivasyonun etkisini test etmek amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre parametrelerin anlamlı (F=39.334, p<0,00) ve modelin açıklama gücünün %56,2 (R 2 =0.562) olduğu görülmüştür. Örgütsel bağlılık üzerinde Yönetsel ve Örgütsel Faktörler, Ücret ve Terfi ve İşin Kendisi faktörlerinin anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu (sırasıyla, t=3.053, p=0,003; t=5,08, p<0,00 ve t=5,839, p<0,00) tespit edilmiştir. Buna karşın diğer faktörlerin örgütsel bağlılık üzerinde

8 38 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0,0) görülmüştür. Standardize edilmiş Beta Katsayısı örgütsel bağlılık üzerinde en yüksek etkiye sahip motivasyon boyutunun İşin Kendisi olduğunu (β=0.352) göstermiştir (Tablo 4). Tablo 4: Motivasyonun Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Motivasyon Faktörleri β t p Sabit 4,76 <0,00 Yönetsel ve Örgütsel Faktörler 0,209 3,053 =0,003 Sosyal Faktörler -0,037-0,563 =0,574 Ücret ve Terfi 0,322 5,08 <0,00 İşin Kendisi 0,352 5,839 <0,00 İş Yükü 0,07,474 =0,42 Bireysel Beceriler -0,039-0,878 =0,38 Çalışma Şartları 0,020 0,399 =0,690 İş Arkadaşları -0,063 -,34 =0,8 R 2 =0,562, F=39,334, p<0,00 Bağımlı Değişken: Kurumsal Bağlılık Bağımsız Değişkenler: Yönetsel ve Örgütsel Faktörler, Sosyal Faktörler, Ücret ve Terfi, İşin Kendisi, İş Yükü, Bireysel Beceriler, Çalışma Şartları, İş Arkadaşları Meyer ve Ailen e göre (997:28) çalışanların iş motivasyonu, örgütsel bağlılık ve örgütten ayrılma kararlarında çok önemli bir role sahiptir. Ancak Wong ve arkadaşlarının çalışmasında (999:23); ücret, terfi ve disiplin uygulamaları gibi motivasyon faktörlerinin bireylerin arzu ve istekle çalışmalarında çok etkili olmadığı saptanmıştır. Ağca ve Ertan (2008) ın Antalya ilinde beş yıldızlı otellerde çalışanlar üzerinde yaptığı araştırmada, duygusal bağlılık ile içsel motivasyon arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Ağca ve Ertan, 2008:46). Bu kapsamda duygusal bağlılık, çalışanın örgütü ile özdeşleşmesi, işini severek yapmasıdır. İçsel motivasyon ise, bireyin becerilerini ortaya koyabilme tecrübesidir ve doğrudan işin doğasıyla ilgilidir. İşin ilgi çekici olması, zorluk düzeyi, çalışanın işindeki bağımsızlığı, işin çalışan için önemi, işteki sorumluluk gibi faktörleri kapsamaktadır. SONUÇ Çalışma Ankara da bir eğitim hastanesinde çalışan idari personelin motivasyonlarının örgüte olan bağlılıkları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan analiz sonuçlarına göre; çalışanları motive eden unsurlar; yönetsel ve örgütsel faktörler, sosyal faktörler, ücret ve terfi, işin kendisi, iş yükü, bireysel beceriler, çalışma şartları ve iş arkadaşları olmak üzere 8 faktör altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda hastanede çalışan idari personeli motive eden faktörlerden bireysel beceriler boyutu dışındaki tüm faktörler ile örgüte bağlılıkları arasında pozitif yönlü anlam ilişki bulunmuştur. Bu ilişkilerin etki noktasında anlamlı olup

9 Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama 39 olmadığını test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda; hastanede çalışan idari personeli motive ettiği düşünülen faktörlerden; yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret ve terfi ve işin kendisinin, çalışanların örgüte olan bağlılıkları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Buna göre yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret ve terfi ile işe ilişkin oluşacak olumlu gelişmeler, çalışanların örgüte olan bağlılıklarını da aynı yönde geliştireceği söylenebilir. KAYNAKÇA Ağca, V. ve Ertan H. (2008). Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalya da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. X(II): Ağırbaş, İ., Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı H. (2005). Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 8(3): Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology. 63(): -8. Bernard H.R. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage Publications. Çalık, T. (2003). Performans Yönetimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Dieleman M, Cuong V.P., Anh V.L. ve Martineau T. (2003). Identifying Factors for Job Motivation of Rural Health workers in North Vietnam. Human Resorsces For Health. (0): -0. Doğan H. (2005). İşgörenlerde İş Tatminiyle İlişkilendirilmiş Stres ve Prosedürel Adalet Algılamaları Analizi: Gazi Hastanesi nde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 0 (): Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık (29): Eisenberg, E.M., Monge P.R. ve Miller K.I. (983). Involvement in Communication Networks as a Predictor of Organizational Commitment. Human Communication Research. 0(2): Gül, H. (2003). Davranışsal Bağlılık Yaklaşımı ve Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 0(): Güney, S. (203), Davanmış Bilimleri. Geliştirilmiş 7. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Hiriyappa, B. (2009), Organizational Behavior, New Delhi: New Age International. Johannes, S., Schiffinger, M. ve Lang R. (2008). Organizational Commitment: A Missing Link Between Leadership Behavior and Organizational Performance? Scandinavian Journal of Management. 24(4): Karakaya A. ve Ay F. (2007). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(): Karasar N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 4. Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi. Kim, S. H. (2005), Kendinizi ve Başkalarını Motive Etmenin 00 Yolu, Çev: Ali Çimen, 6. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.

10 320 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN Koç, H. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 8(28): Koçel, T. (204), İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım Dağıtım. Kuşluvan Z. (999). Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Kullanılan Motivasyon Araçları. Human Reseurces İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi. 3(3): Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (99). A Three- Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review. (): Meyer, J. P. ve Herscovitch, L. (200). Commitment in the Workplace Toward a General Model. Human Resource Management Review. (3): Meyer, J. P. ve Parfyonova, N. M. (200). Normative commitment in the workplace: A theoretical analysis and re-conceptualization. Human Resource Management Review. 20(4): Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, Sage Publications. Obeng, K. ve Ugboro, I. (2003). Organizational Commitment among Public Transit Employees: An Assessment Study. Journal of the Transportation Research Forum. 57(2): Örücü E, Kanbur A. (2008). Örgütsel- Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 5(): Özdamar K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özkalp, E. (2004). Örgütsel Davranış, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, Akyüz K. (2005). Anket Yöntemi ile Bilimsel Araştırma. Ankara: Songür Yayıncılık. Tunçer, P. (203), Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon. Sayıştay Dergisi, 88/ Ocak Mart: Tutar, H., Yılmaz, K. ve Erdönmez, C. (2006), İşletme Becerileri Grup Çalışması. Ankara: Detay Yayıncılık. Uygur, A. ve Göral, R. (2005), Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayıncılık. Wasti, S. A. (2003). Organizational Commitment, Turnover Intentions and The Influence of Cultural Values. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 76(3): Wong,S., Siu V. ve Tsang, N. (999). The Impact of Demographic Factors on Hong Kong Hotel Employees Choice of Job-Related Motivators. International Journal of Contemporary Hospitality Management. (5):

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Örgüte bağlılık, iş doyumu, işe bağlılık, ve işten ayrılma

ÖZET. Anahtar kelimeler: Örgüte bağlılık, iş doyumu, işe bağlılık, ve işten ayrılma D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:91-99 DEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTE BAĞLILIKLARINI VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nermin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Semra TETİK Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu semratetik@hotmail.com Özet Yoğun rekabetin

Detaylı

Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi The Determination of Organizational Commitment Levels of Health Staffs in Hospitals Musa ÖZATA * ÖZ Örgütsel bağlılık

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET Artan güvenlik ihtiyacının, güvenlik şirketlerine, güvenlik personeline

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH (JRTR) 2014, 1 (1) www.jrtr.org ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Hüseyin

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil Fabrikası Örneği

Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil Fabrikası Örneği Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi:... Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

DIŞ KAYNAK SAĞLAYAN FİRMALARDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

DIŞ KAYNAK SAĞLAYAN FİRMALARDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DIŞ KAYNAK SAĞLAYAN FİRMALARDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet Halit YILDIRIM Aksaray Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. yildirimmh@gmail.com Leyla İÇERLİ Aksaray Üniversitesi

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği

Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği Bayram GÖKTAŞ, Gökçe ASLAN, Filiz ASLANTEKİN, Ramazan ERDEM ÖZET Bu çalışmada, İzmir Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA Filiz ÇAYIRAĞASI 1, Aslı ÖZPOLAT

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON Elif SANDAL ÖNAL Şirin Müge KAVUNCU MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ İŞ TATMİNİ (İş Doyumu) Elif SANDAL ÖNAL Sosyal Psikolog Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Bölüm Başkanlığı Uzmanı

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ: BELEDİYECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Nihat

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

KAMU HASTANESİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ

KAMU HASTANESİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ KAMU HASTANESİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ Biyolog Dr. Özlem AYDIN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi ozlem.aydn@gmail.com Tıbbi Teknolog Dilek AKIN Eskişehir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Önsöz... iii TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... 7 1.1. İnsan Kaynağı Eğitimi... 9 1.1.1. Eğitimin Amaçları...

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

İş Tatmininin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkileri: Türk İnşaat Sektöründe bir Araştırma

İş Tatmininin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkileri: Türk İnşaat Sektöründe bir Araştırma Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 135-142 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp. 135-142, June 2016

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Mustafa BABADAĞ 1

Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Mustafa BABADAĞ 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2): 313-332 Cankiri Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6(2): 313-332 Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2) 2012, 254-265 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Detaylı

ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Feyza TAŞKIN Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Büyükçekmece- İstanbul E-posta: feyzataskin@beykent.edu.tr Roşan DILEK TÜBİTAK TÜSSİDE

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Gülşah ŞAKOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Dr. Özay ÇELEN * Doç.Dr. Abdulkadir TEKE ** Yrd.Doç.Dr. Necmettin CİHANGİROĞLU**

Dr. Özay ÇELEN * Doç.Dr. Abdulkadir TEKE ** Yrd.Doç.Dr. Necmettin CİHANGİROĞLU** Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.399-410. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

BÜRO ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI KARİYER ENGELLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLİŞKİSİ: ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

BÜRO ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI KARİYER ENGELLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLİŞKİSİ: ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA BÜRO ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI KARİYER ENGELLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLİŞKİSİ: ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA Zeynep İLLEEZ 1 Ahmet Erkan CİHANGİR 2 Özet Bilgi çağı ve gelişen teknolojiyle

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iģ performansı arasındaki iliģkinin incelenmesi

Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iģ performansı arasındaki iliģkinin incelenmesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 79-97 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 Örgüte

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ Hüseyin ASLAN, Ümit DOĞAN Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.073

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, Temmuz 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, Temmuz 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, Temmuz 2016, s. 152-166 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Published Date 15.05.2016 21.07.2016 Yrd. Doç. Dr. Fadime

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma 1

Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma 1 Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma 1 Yrd. Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü ozanbuyukyilmaz@karabuk.edu.tr

Detaylı

ACİL SERVİSLERDE HASTA BAKIM VE TEDAVİ HİZMETİ VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ 1

ACİL SERVİSLERDE HASTA BAKIM VE TEDAVİ HİZMETİ VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ 1 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (2): 111-118 111 KLİNİK ARAŞTIRMA ACİL SERVİSLERDE HASTA BAKIM VE TEDAVİ HİZMETİ VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ 1 THE LEVEL OF DEPENDENCY TO AN

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÇALIŞANLARIN ETİK İKLİM ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÇALIŞANLARIN ETİK İKLİM ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 114 Bahar TANER* 1 Rıza Feridun ELGÜN** ÇALIŞANLARIN ETİK İKLİM ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ÖZET Bu çalışmanın amacı ülkemiz ilaç sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 () 005, 566 İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THEEFFECTS OF EMPLOYEE WORK MOTIVATION O NEMPLOYEE COMMITMENT AND TURNOVER INTENTION

Detaylı

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE HALKLA İLİŞKİLER

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE HALKLA İLİŞKİLER ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE HALKLA İLİŞKİLER Muharrem ÇETİN Hüseyin KAYIR Özet:Örgütsel bağlılık, çalışanların performansını ve iş tatminini artırarak örgütsel başarı üzerinde olumlu etkilerde bulunmaktadır.

Detaylı

KURUMSAL DEĞERLERE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL DEĞERLERE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU KURUMSAL DEĞERLERE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU (2012-2015) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLİ ÇOKLU REGRESYON İLE ANALİZİ

MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLİ ÇOKLU REGRESYON İLE ANALİZİ MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLİ ÇOKLU REGRESYON İLE ANALİZİ Canan CEYLAN ( ) Nuran BAYRAM ( ) Özet: Çalışma, mesleki bağlılığın

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA *

TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA * TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA * ÖZET Mahmut AKBOLAT 1 Oğuz IŞIK 2 Mevlüt KARADAĞ 3 Bu araştırmanın amacı bir kamu hastanesinde görev yapan tıbbi

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

İŞVEREN MARKASI BAĞLAMINDA FONKSİYONEL VE DUYGUSAL FAYDANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

İŞVEREN MARKASI BAĞLAMINDA FONKSİYONEL VE DUYGUSAL FAYDANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ İŞVEREN MARKASI BAĞLAMINDA FONKSİYONEL VE DUYGUSAL FAYDANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Mustafa Aras Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi maras@sakarya.edu.tr Serkan Bayraktaroğlu Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 1-10/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon Job Satisfaction and Motivation

Detaylı

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 www.asead.com ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ 1 Doç.

Detaylı

Hekim ve hemģirelerde örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iģ doyumu profili

Hekim ve hemģirelerde örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iģ doyumu profili İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:41, Sayı/No:2, 2012, 258-277 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2012 Hekim ve

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:5 Sayı: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik

Detaylı

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞLE BÜTÜNLEŞMENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ ÖRNEĞİ

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞLE BÜTÜNLEŞMENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ ÖRNEĞİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞLE BÜTÜNLEŞMENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ ÖRNEĞİ Handan KARTAL 1, Lütfiye İŞLER 2, Yasemin BİLİŞLİ 3 Özet Bu çalışmanın temel amacı, çağrı merkezi çalışanlarının

Detaylı

Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasındaki. Arasındaki İlişkiler: İmalat Sektöründe Bir Araştırma

Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasındaki. Arasındaki İlişkiler: İmalat Sektöründe Bir Araştırma Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasındaki İlişkiler: İmalat Sektöründe Bir Araştırma Aydın YILMAZER Yrd.Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu yilmazer@sakarya.edu.tr Örgütsel

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

AN INVESTIGATION ON EMPLOYEES DEMOGRAPHIC FEATURES AND ORGANİZATIONAL COMMITMENT: SAMPLES OF FIVE STARS HOTELS

AN INVESTIGATION ON EMPLOYEES DEMOGRAPHIC FEATURES AND ORGANİZATIONAL COMMITMENT: SAMPLES OF FIVE STARS HOTELS ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ILE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEŞ YILDIZLI OTELLER ÖRNEĞİ Mustafa Taşlıyan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. mustafatasliyan@hotmail.com

Detaylı

Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma İsmail SEVİNÇ * Ali ŞAHİN ** Özet Örgütsel bağlılık, bireyin örgütsel

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Fikret Soyer 1 Yusuf Can 2 Kürşat Akbulut 3 Özet Bu araştırma, futbol

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. İşten Ayrılma Niyeti 2.2. Öğrenilmiş Güçlülük 3. YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Amacı 3.2. Araştırmanın Problemi

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. İşten Ayrılma Niyeti 2.2. Öğrenilmiş Güçlülük 3. YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Amacı 3.2. Araştırmanın Problemi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Haziran 2016 June 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HASTANE ÇALIŞANLARININ

Detaylı