ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/0.976/jasss3052 Number: 40, p , Winter I 205 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma Tarihi ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN MOTİVASYON: SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA EMPLOYEE MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY ON NON-MEDICAL STAFF WORKING IN HEALTHCARE IN- STITUTIONS Dr. Mevlüt KARADAĞ Ağrı Asker Hastanesi İdare Amirliği Doç. Dr. Oğuz IŞIK Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Özay ÇELEN TSK Ankara Özel Bakım Merkezi İdare Amirliği Özet Bu çalışmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan idari personelin görüşleri çerçevesinde motivasyon ve örgütsel bağlılık ilişkisinin değerlendirilmesi ve motivasyonun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin irdelenmesidir. Araştırma, Ankara da faaliyette bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 254 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Ay (2006) tarafından hazırlanan ve Hakmal (2009) tarafından geliştirilen Motivasyon Düzeyini Etkileyen Faktörler ve Meyer ve Allen (99) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile katılımcıların sosyo demografik özelliklerinden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, örgütsel bağlılık ile motivasyon faktörlerinden yönetsel ve örgütsel faktörler, sosyal faktörler, ücret ve terfi, işin kendisi, çalışma şartları ve iş yükü arasında orta düzeyde; iş arkadaşları arasında ise düşük düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret ve terfi ve işin kendisinin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu göstermiştir. Sonuç olarak, çalışanlarda örgütsel bağlılığın arttırılmasında örgüt içi motivasyon faktörlerinin önemi büyüktür ve yöneticiler tarafından üzerinde önemle durulması gerekir.

2 32 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Örgütsel Bağlılık, İdari Personel, Hastane, Hastane Yönetimi Abstract The purpose of this study was to evaluate the relationship between motivation and organizational commitment in the framework of the opinion of the administrative staff working in an education and research hospital and was to examine the impact of motivation on organizational commitment. The study was carried out on 254 administrative personnel who have been working in a teaching and research hospital that has been operating in Ankara. A questionnaire was used as a data collection tool, consisting of factors affecting motivation level scale was prepared by Ay (2006) and developed by the developed Hakmal (2009) and organizational commitment scale that was prepared by Meyer and Allen (99) and socio-demographic characteristics of the participants. According to the findings of the research, here were relationships between organizational commitment and managerial and organizational factors, social factors, fees and promotions, work, working conditions and workload in the medium level and there was a relationship between organizational commitment and colleagues that are consist of motivation factors. According to the results of the regression analysis, managerial and organizational factors, wages and promotion and work had a significant and positive effect on organizational commitment. The importance of the factors that motivating employees within the organization is great for improving organizational commitment, and it must be emphasized by managers. Keywords: Motivation, Organizational Commitment, Non-Medical Employee, Hospital, Hospital Management GİRİŞ Hastaneler, sağlık tanımı kapsamındaki hizmetleri üreten günümüzün en karmaşık işletmelerindendir. Bu tanımlandırmanın özünde hastanelerin kendine has özellikleri yatmaktadır. Sağlık hizmetleri tüketiminin rastlantısal olması, ikamesinin bulunmaması, ertelenemez olması, hizmet boyutunun ve kapsamının hekimler tarafından belirlenmesi, tüketici davranışlarının irrasyonel olması, doyum ve kalitenin önceden belirlenememesi, çıktının doğrudan parayla ölçülememesi gibi özellikleri, bu işletmelerde çok fazla sayıda ve grupta personel istihdamını gerekli kılmaktadır. Hastanelerde çalışan personeli sağlık personeli ve idari personel olmak üzere iki temel gruba ayırmak mümkündür. Hastaneye gelen hasta ve yaralılar ile bunların yakınları ilk olarak idari personel olarak gruplandırılan güvenlik personeli, halkla ilişkiler personeli, hasta kayıt-kabul işlemleri personeli, döner sermaye personeli ile karşılaşır. Dolayısıyla sağlık hizmetleri denilince ilk akla gelen personel grubu olmasa da, idari personel yürüttüğü faaliyetler açısından hastanenin tanıtımı ve hasta memnuniyetinde büyük öneme sahiptir. Hastanelerin kendine özgü bu karmaşık yapısı içerisinde üst düzey yöneticilerden beklenen, başta alt ve orta düzey yöneticiler olmak üzere, tüm personelin kurumun amaç ve değerlerine güçlü bir şekilde inanmalarını sağlaması, onları kurumun yararına daha fazla çaba harcama isteğine yöneltmesidir. İyi çalışan bir sistemin ön koşulu, iyi motive olmuş işgücüdür. Çalışanların motivasyonu, iş hayatının önemli konuları arasındadır. Çünkü motivasyon hem çalışanın hem de kurumun performansında önemli rol oynar. Kurumsal performansı artırmak isteyen bir yönetici, çalışanların tutum ve davranışlarını, arzu ve isteklerini, fikir ve duygularını ve bunlara etki eden örgüt içi ve dışı faktörleri dikkate almalı (Ağırbaş ve diğerleri, 2005:328) ve bu suretle çalışanlarda örgütsel bağlılık duygusunu geliştirmelidir.

3 Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama 33 LİTERATÜR İNCELEMESİ a. Motivasyon Motivasyonu kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi istek ve arzularıyla davranmaları ve çaba göstermeleri şeklinde tanımlamak mümkündür (Koçel, 204; 730). Bu kapsamda çalışanların örgütsel amaçları gerçekleştirmek için bütün yeteneğini, bilgisini ve enerjisini isteyerek harcıyorsa örgütsel motivasyondan söz edilebilir (Uygur ve Göral, 2005: 2). Motivasyonun diğer bir boyutu kişinin ihtiyaçlarıdır. Psikologlara göre, tüm insan davranışları, bireysel ve fizyolojik gereksinimleri karşılamaya yöneliktir (Çalık, 2003:03). Buna göre motivasyon, ihtiyacı gidermek için gerekli davranışları başlatan bir kuvvet (Kim, 2005: 3) şeklinde de tanımlanabilir. Örgütlerde motivasyon uygulamalarının temel amacı, çalışanların amaçlarıyla örgüt amaçlarının uyumlaştırılması ve böylece çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda faaliyetleri sürdürürken hem kendileri hem de örgüt için yarar sağlamalarıdır. Bu nedenle, örgütlerde motivasyonu özendirici çeşitli faktörler kullanılmakta ancak her örgütte her zaman aynı etkiyi gösteren bir motivasyon faktörü bulunmamakla birlikte, bir çalışan için özendirici olan bir araç, diğer çalışanda aynı etkiyi veremeyebilmektedir. Bu özendirici faktörlerin etkisi bireyin ihtiyaçları kadar toplumsal düzeye, eğitim düzeyine, değer yargılarına ve çevresel öğelere de bağlıdır. Birçok araştırma ile geçerliliği genelde kabul edilen ve örgütlerin motivasyon uygulamalarını şekillendiren motivasyonu özendirici faktörler; ekonomik, psiko-sosyal ve yönetsel-örgütsel olmak üzere üç grupta incelenmektedir (Kuşluvan, 999:58). Çalışanların motivasyonunu sağlayan ekonomik faktörler; ücret artışı, primli ücret, ekonomik ödül ve kararlara katılma şeklinde sıralanırken, psiko-sosyal faktörler; bağımsız çalışma, sosyal katılım, değer ve statü, kişisel gelişim ve başarı, çevreye uyum, bireysel öneri sistemi, psikolojik güvence ve sosyal uğraşılardır. Yönetselörgütsel faktörler ise amaç birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme, kararlara katılma, örgüt içi iletişim, iş genişletme, iş zenginleştirme, otonom çalışma grupları ve çalışma ortamını geliştirme şeklinde sıralanabilir (Örücü ve Kanbur, 2008: 87-88; Tunçer, 203: 00-03). Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, motivasyon hangi alanda çalışırsa çalışsın her insan için geçerli bir süreçtir ve kısaca bireyi harekete geçirmeyi sağlayan etkileme ve isteklendirme işlemidir (Güney, 203:4). Ancak, motivasyon yalnızca harekete geçirmeyle sınırlı değildir. Aynı zamanda başlatılan davranışı yönlendirme ve sürdürme, bu davranışı yapmaktan dolayı özel bir mutluluk duymayı da ifade etmektedir (Tutar ve diğerleri, 2006:50-5). O halde motivasyon, çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda istekli olarak çalışması, personelin verimli olması için gerekli şartların araştırılması ve oluşturulması şeklinde ifade edilebilir. Motivasyon özellikle yetenekli, bilgili ve inisiyatif kullanabilen çalışanları istihdam edebilmek, onların bilgi ve becerilerini daha üst düzeylere çekebilmek açısından son derece önemlidir (Karakaya ve Ay, 2007: 55). b. Örgütsel Bağlılık Örgütsel bağlılık, bireyin işine duyduğu ilgiyi, sadakati ve örgütsel değerlere duyduğu inancı içeren ve bireyin örgütle kurduğu psikolojik bağdır. Örgütsel bağlılık, bireyin kurumun amaçlarını başarabilmesi için çaba sarf etmeye olan istekliliği ve kurumun üyesi olarak kalmaya karşı duyduğu arzudur. Örgütsel bağlılık kurumların varlıklarını koruma uğraşlarının hem temel etkinliklerinden, hem de nihai hedeflerinden birisidir (Johannes et al., 2008:367). Bireyin örgütüne karşı olan bağlılığı ile yetenek ve gayretini bu doğrultuda sarf etmesi örgütsel amaç ve çıkarların gerçekleşmesinde önemli bir faktördür (Koç,

4 34 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN 2009:20). Örgütsel bağlılığı genel olarak çalışanların örgüt içinde kalma isteği, örgüt amaç ve değerlerine olan bağlılığı şeklinde tanımlamak mümkündür (Doğan ve Kılıç, 2007:38). Eisenberg ve arkadaşları (983:8) örgütsel bağlığı; örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir inanç ve kabul gösterme, örgüt adına anlamlı çaba göstermeye isteklilik gösterme ve örgütte üyeliğin sürdürülmesine güçlü bir arzu duyma şeklinde üç özellikle karakterize etmektedirler. Bu özellikler örgütsel bağlılığını çalışanın örgüte olan sadakatini ve örgütün başarısı için çaba sarf etmesini kapsamına almaktadır. Örgütsel davranışçılar ve sosyal psikologların farklı yaklaşımlarından dolayı örgütsel bağlılığı, tutumsal ve davranışsal bağlılık olmak üzere iki farklı şekilde incelenmiş; örgütsel davranışçılar tutumsal bağlılık üzerinde yoğun bir şekilde dururken, sosyal psikologlar daha çok davranışsal bağlılık üzerine odaklanmışlardır (Gül, 2003:77). Bunun sonucu olarak da örgütsel bağlılık farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan en çok bilinenlerden biri Allen ve Meyer in duygusal (affective), devam (continuance) ve normatif (normative) bağlılık olmak üzere üç boyutta gerçekleştirdikleri sınıflamadır (Allen ve Meyer, 990: 4; Meyer ve Allen, 99: 67; Meyer ve Herscovitch, 200; ). Bu sınıflandırmaya göre bağlılık türleri kısaca şöyle ifade edilebilir (Özkalp, 2004: 97; Hiriyappa, 2009:35; Meyer and Parfyonova, 200: 284). Duygusal bağlılık, bireyin örgüt ile bütünleşmesi örgüte katılımı ve örgütle arasında duygusal bir bağ hissetmesidir. Güçlü bir bağlılık içinde olan birey, örgüt üyeliğine devam eder ve örgütün üyesi olmaktan mutluluk duyar (Allen ve Meyer, 990:2). Güçlü bir duygusal bağlılıkla örgütte kalan çalışanlar, buna ihtiyaç duyduklarından değil, kendileri istediği için sürdürürler (Meyer ve Allen, 99: 67). Normatif bağlılık, kişinin çalıştığı örgüte karşı sorumlu ve yükümlü olduğuna inanması ve kendini örgütte kalmaya zorunlu hissetmesine dayanan bir bağlılık türüdür (Wasti, 2002:526). Normatif bağlılık, örgütün çalışanlara yaptığı yatırımlar ve harcamalar sebebiyle, çalışanın kendisini örgüte karşı borçlu hissetmesini sağlamaktadır. Bu durum çalışanı örgütte kalma konusunda zorlamakta ve çalışanı normatif olarak örgüte bağlamaktadır. Bu tarz bir bağlılık düşüncesi ancak kişinin örgüte olan borcunu ödemesiyle son bulabilmektedir (Meyer ve Allen, 99: 72). Devamlılık bağlılığı, bireyin örgütte çalıştığı süre içerisinde harcadığı emek, zaman ve çaba ile elde ettiği statü ve para gibi kazanımları örgütten ayrılma halinde, kaybedeceği düşüncesi sonucunda oluşan bağlılık türüdür (Obeng ve Ugboro, 2003:84). Birey örgütü terk etmesi durumunda kaybedeceklerini düşünerek örgütteki üyeliğini sürdürme arzusu duymaktadır. Çalışanların örgüte bağlılık duymalarının ve örgütte kalmak istemelerinin temel sebebi, örgütte kalmaya duydukları ihtiyaçtır (Meyer ve Allen, 99:67). Nihai olarak, çalışanlar bu üç bağlılık türünde, farklı derecelerde yer alabilirler. Her birinin işe yansıyan sonuçları farklıdır ve genel olarak değerlendirildiğinde, bağlılıkları yüksek çalışanlara sahip olan örgütlerin daha etkin olması söz konusudur (Özkalp, 2004; 97). Özetle, birinci bağlılık türünde örgütte kalma güdüsü isteğe, ikincisinde yükümlülüğe, üçüncüsün de ise ihtiyaca dayanmaktadır (Obeng ve Ugboro, 2003: 83). GEREÇ VE YÖNTEM a. Araştırmanın Amacı Çalışmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan idari personelin motivasyon düzeyi ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve motivasyonun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin ortaya konmasıdır.

5 Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama 35 b. Araştırmanın Evren ve Örneklemi Araştırmanın çalışma evrenini, Ankara ilinde bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde görevli sağlık personeli dışındaki 729 idari personel oluşturmaktadır. Araştırma için %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5 lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 252 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda kümelere göre örnekleme yöntemiyle tesadüfi olarak seçilen toplam 260 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Alınan anketlerden 6 sı eksik doldurulduğundan araştırma dışı bırakılmış ve araştırma 254 çalışan ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma çalışmanın yapıldığı eğitim hastanesinde çalışan idari personel ile sınırlı olup, diğer hastanelerde çalışan idari personele genelleme yapılamaz. c. Araştırma Verilerinin Toplanması Araştırmada veri toplama aracı olarak, Ferda Alper Ay (2006) tarafından hazırlanan ve Hakmal (2009) tarafından geliştirilen Motivasyon Düzeyini Etkileyen Faktörler isimli anket (anketin genel güvenilirlik düzeyi 0,939 Cronbach s alfadır) ile Meyer ve Allen (99) tarafından geliştirilen üç boyutlu (duygusal-devamlılıknormatif bağlılık) Örgütsel Bağlılık anketi (anketin genel güvenilirlik düzeyi 0,89 Cronbach s alfadır) kullanılmıştır. Her iki anket de 5 li Likert tipi (=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) olarak düzenlenmiş, puan ortalamaları,0 ile 5,0 arasında değişen bir değer olarak hesaplanmıştır. d. Verilerin Analizi İstatistiksel analizler için SPSS for Windows Ver. 5.0 (SPSS Inc., IL. USA) ve NCSS 2007 (NCSS Inc., Utah, USA) kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler yüzde (%) şeklinde gösterilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluk testleri Kolmogorov- Smirnov Test ile yapılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri test etmede Pearson Korelasyon Analizinden, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek için ise Çoklu Regresyon Analizinden faydalanılmıştır. İstatistiksel kararlarda p 0.0 seviyesi anlamlı farkın göstergesi olarak kabul edilmiştir. BULGULAR VE YORUM a. Demografik Özellikler Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklere göre dağılımı Tablo de verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %55 inin 40 yaş ve altında, büyük çoğunluğunun (%64,2) erkek ve yaklaşık /5 inin bekâr olduğu görülmüştür. Ayrıca %57,5 inin ön lisans ve daha üst seviyede öğrenim gördüğü, yaklaşık /3 ünün (%29,) 5 yıl ve daha az süredir bu hastanede çalıştığı, yaklaşık /4 ü (%23,2) çocuk sahibi olmazken, %66,3 ünün okula giden çocuğunun bulunduğu ve yaklaşık %70 inin ise aylık 2500 TL ve daha az geliri olduğu anlaşılmıştır. Tablo : Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı Özellik Grup n % Özellik Grup n % ,6 Yok 59 23,2 Yaş ,5 Çocuk sayısı 6 24, , , , ,2

6 36 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN Cinsiyet Medeni Durum Öğrenim Durumu Kadın 9 35,8 Okula giden Var 67 66,3 Erkek 63 64,2 Çocuk Yok 85 33,7 Evli 99 78, ,5 Aylık Gelir (TL) Bekâr 55 2, ,4 İlköğretim, 08 42, , Lise ve Dengi Bu Hastanedeki Ön Lisans 67 26,4 Çalışma Süresi ,6 Lisans ve (Yıl) 79 3, ,3 Lisansüstü b. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenirliği Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizine başvurulmuştur. Burada, aynı faktörü ölçen maddelerin bir araya gelip gelmediği ve bu maddelerin kuramsal yapıyı ifade edip etmediğinin (Karasar, 2005:49) belirlenmesi amaçlanmıştır. Faktör analizi, Varimax rotasyonuyla ve faktör yükü 0,45 in üzerindeki değerler dikkate alınarak yapılmıştır. KMO değeri (0,92) faktör analizi için örneklemin yeterli olduğunu doğrulamaktadır. KMO değerinin e yakın olması örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett Testi sonucu, değişkenler arasındaki korelasyonların anlamlı düzeyde olduğunu göstermektedir (X 2 =536,8; ). Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi ile yapılan faktör analizi sonucunda katılımcıların motivasyon düzeylerini etkileyen bileşenler sekiz faktör altında toplanmıştır. Bu faktörlerin konuya ilişkin varyasyonun %67,83 ünü açıklayabildiği görülmüştür. Araştırmaya ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, tespit edilen faktörlere ilişkin Cronbach s Alfa değerlerinin 0,55 ile 0,94 arasında değiştiği görülmekte olup, Faktör-8 (İş Arkadaşları) dışındaki diğer tüm faktörlerin yüksek güvenilir veya oldukça güvenilir olduğu anlaşılmıştır. Motivasyon ölçeğinin genel güvenilirlik düzeyi 0,95 Cronbach s Alfa olarak hesaplanmıştır. Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları FAKTÖRLER FAKTÖR DE- ĞERLERİ Faktör Ortalaması/ Standart Sapması Faktör Özdeğeri Yönetsel ve Örgütsel Faktörler (F) 2,83 0,92 Sosyal Faktörler (F2) 2,52,03 Ücret ve Terfi (F3) 2,65 0,83 İşin Kendisi (F4) 3,52 0,88 İş Yükü (F5) 4,3 0,93 Bireysel Beceriler (F6) 3,60 0,99 Çalışma Şartları (F7) 3,06 0,98 İş Arkadaş-ları (F8) 3,63 0,87 7,70 3,46 3,0 2,50 2,03,82,6,6 Faktör % Var- 22,00 9,88 8,6 7,.3 5,79 5,2 4,6 4,60

7 Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama 37 yansı Faktör Cronbach s α 0,94 0,94 0,83 0,74 0,78 0,67 0,63 0,55 c. Motivasyon ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Motivasyonun örgütsel bağlılık üzerine etkisini belirlemeden önce, motivasyon ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla Pearson Korelasyon Analizinden faydalanılmıştır. Korelasyon katsayısının büyüklük bakımından yorumlanmasında üzerinde anlaşılan bir aralıktan söz edilemese de, mutlak değer olarak arası yüksek, arası orta, arası düşük düzeyde bir ilişkiyi göstermektedir. Buna göre, Tablo 3 te de görüldüğü gibi, Örgütsel Bağlılık ile motivasyon faktörlerinden Yönetsel ve Örgütsel Faktörler, Sosyal Faktörler, Ücret ve Terfi, İşin Kendisi, Çalışma Şartları ve İş Yükü arasında orta düzeyde; İş Arkadaşları arasında ise düşük düzeyde bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Motivasyonun bu boyutları düzeyinde meydana gelen bir yükselme Örgütsel Bağlılıkta da bir yükselmeyi beraberinde getirmektedir. Buna karşın, Örgütsel Bağlılık ile Bireysel Beceriler boyutu arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Tablo 3: Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon İlişkisi MOTİVASYON VE BOYUTLARI n ÖRGÜTSEL BAĞLILIK r Anlamlılık Yönetsel ve Örgütsel Faktörler 254 0,595 Sosyal Faktörler 254 0,487 Ücret ve Terfi 254 0,65 İşin Kendisi 254 0,653 İş Yükü 254 0,376 Bireysel Beceriler 254 0,08 p>0.00 Çalışma Şartları 254 0,369 5 İş Arkadaşları 254 0,225 d. Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa Etkisi İkinci aşamada, örgütsel bağlılık üzerinde motivasyonun etkisini test etmek amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre parametrelerin anlamlı (F=39.334, p<0,00) ve modelin açıklama gücünün %56,2 (R 2 =0.562) olduğu görülmüştür. Örgütsel bağlılık üzerinde Yönetsel ve Örgütsel Faktörler, Ücret ve Terfi ve İşin Kendisi faktörlerinin anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu (sırasıyla, t=3.053, p=0,003; t=5,08, p<0,00 ve t=5,839, p<0,00) tespit edilmiştir. Buna karşın diğer faktörlerin örgütsel bağlılık üzerinde

8 38 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0,0) görülmüştür. Standardize edilmiş Beta Katsayısı örgütsel bağlılık üzerinde en yüksek etkiye sahip motivasyon boyutunun İşin Kendisi olduğunu (β=0.352) göstermiştir (Tablo 4). Tablo 4: Motivasyonun Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Motivasyon Faktörleri β t p Sabit 4,76 <0,00 Yönetsel ve Örgütsel Faktörler 0,209 3,053 =0,003 Sosyal Faktörler -0,037-0,563 =0,574 Ücret ve Terfi 0,322 5,08 <0,00 İşin Kendisi 0,352 5,839 <0,00 İş Yükü 0,07,474 =0,42 Bireysel Beceriler -0,039-0,878 =0,38 Çalışma Şartları 0,020 0,399 =0,690 İş Arkadaşları -0,063 -,34 =0,8 R 2 =0,562, F=39,334, p<0,00 Bağımlı Değişken: Kurumsal Bağlılık Bağımsız Değişkenler: Yönetsel ve Örgütsel Faktörler, Sosyal Faktörler, Ücret ve Terfi, İşin Kendisi, İş Yükü, Bireysel Beceriler, Çalışma Şartları, İş Arkadaşları Meyer ve Ailen e göre (997:28) çalışanların iş motivasyonu, örgütsel bağlılık ve örgütten ayrılma kararlarında çok önemli bir role sahiptir. Ancak Wong ve arkadaşlarının çalışmasında (999:23); ücret, terfi ve disiplin uygulamaları gibi motivasyon faktörlerinin bireylerin arzu ve istekle çalışmalarında çok etkili olmadığı saptanmıştır. Ağca ve Ertan (2008) ın Antalya ilinde beş yıldızlı otellerde çalışanlar üzerinde yaptığı araştırmada, duygusal bağlılık ile içsel motivasyon arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Ağca ve Ertan, 2008:46). Bu kapsamda duygusal bağlılık, çalışanın örgütü ile özdeşleşmesi, işini severek yapmasıdır. İçsel motivasyon ise, bireyin becerilerini ortaya koyabilme tecrübesidir ve doğrudan işin doğasıyla ilgilidir. İşin ilgi çekici olması, zorluk düzeyi, çalışanın işindeki bağımsızlığı, işin çalışan için önemi, işteki sorumluluk gibi faktörleri kapsamaktadır. SONUÇ Çalışma Ankara da bir eğitim hastanesinde çalışan idari personelin motivasyonlarının örgüte olan bağlılıkları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan analiz sonuçlarına göre; çalışanları motive eden unsurlar; yönetsel ve örgütsel faktörler, sosyal faktörler, ücret ve terfi, işin kendisi, iş yükü, bireysel beceriler, çalışma şartları ve iş arkadaşları olmak üzere 8 faktör altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda hastanede çalışan idari personeli motive eden faktörlerden bireysel beceriler boyutu dışındaki tüm faktörler ile örgüte bağlılıkları arasında pozitif yönlü anlam ilişki bulunmuştur. Bu ilişkilerin etki noktasında anlamlı olup

9 Örgütsel Bağlılık Açısından Motivasyon: Sağlık Kurumlarında Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Uygulama 39 olmadığını test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda; hastanede çalışan idari personeli motive ettiği düşünülen faktörlerden; yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret ve terfi ve işin kendisinin, çalışanların örgüte olan bağlılıkları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Buna göre yönetsel ve örgütsel faktörler, ücret ve terfi ile işe ilişkin oluşacak olumlu gelişmeler, çalışanların örgüte olan bağlılıklarını da aynı yönde geliştireceği söylenebilir. KAYNAKÇA Ağca, V. ve Ertan H. (2008). Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalya da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. X(II): Ağırbaş, İ., Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı H. (2005). Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 8(3): Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology. 63(): -8. Bernard H.R. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage Publications. Çalık, T. (2003). Performans Yönetimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Dieleman M, Cuong V.P., Anh V.L. ve Martineau T. (2003). Identifying Factors for Job Motivation of Rural Health workers in North Vietnam. Human Resorsces For Health. (0): -0. Doğan H. (2005). İşgörenlerde İş Tatminiyle İlişkilendirilmiş Stres ve Prosedürel Adalet Algılamaları Analizi: Gazi Hastanesi nde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 0 (): Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık (29): Eisenberg, E.M., Monge P.R. ve Miller K.I. (983). Involvement in Communication Networks as a Predictor of Organizational Commitment. Human Communication Research. 0(2): Gül, H. (2003). Davranışsal Bağlılık Yaklaşımı ve Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 0(): Güney, S. (203), Davanmış Bilimleri. Geliştirilmiş 7. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Hiriyappa, B. (2009), Organizational Behavior, New Delhi: New Age International. Johannes, S., Schiffinger, M. ve Lang R. (2008). Organizational Commitment: A Missing Link Between Leadership Behavior and Organizational Performance? Scandinavian Journal of Management. 24(4): Karakaya A. ve Ay F. (2007). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(): Karasar N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 4. Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi. Kim, S. H. (2005), Kendinizi ve Başkalarını Motive Etmenin 00 Yolu, Çev: Ali Çimen, 6. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.

10 320 Mevlüt KARADAĞ & Oğuz IŞIK & Mahmut AKBOLAT & Özay ÇELEN Koç, H. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 8(28): Koçel, T. (204), İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım Dağıtım. Kuşluvan Z. (999). Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Kullanılan Motivasyon Araçları. Human Reseurces İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi. 3(3): Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (99). A Three- Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review. (): Meyer, J. P. ve Herscovitch, L. (200). Commitment in the Workplace Toward a General Model. Human Resource Management Review. (3): Meyer, J. P. ve Parfyonova, N. M. (200). Normative commitment in the workplace: A theoretical analysis and re-conceptualization. Human Resource Management Review. 20(4): Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, Sage Publications. Obeng, K. ve Ugboro, I. (2003). Organizational Commitment among Public Transit Employees: An Assessment Study. Journal of the Transportation Research Forum. 57(2): Örücü E, Kanbur A. (2008). Örgütsel- Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 5(): Özdamar K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özkalp, E. (2004). Örgütsel Davranış, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, Akyüz K. (2005). Anket Yöntemi ile Bilimsel Araştırma. Ankara: Songür Yayıncılık. Tunçer, P. (203), Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon. Sayıştay Dergisi, 88/ Ocak Mart: Tutar, H., Yılmaz, K. ve Erdönmez, C. (2006), İşletme Becerileri Grup Çalışması. Ankara: Detay Yayıncılık. Uygur, A. ve Göral, R. (2005), Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayıncılık. Wasti, S. A. (2003). Organizational Commitment, Turnover Intentions and The Influence of Cultural Values. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 76(3): Wong,S., Siu V. ve Tsang, N. (999). The Impact of Demographic Factors on Hong Kong Hotel Employees Choice of Job-Related Motivators. International Journal of Contemporary Hospitality Management. (5):

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Örgüte bağlılık, iş doyumu, işe bağlılık, ve işten ayrılma

ÖZET. Anahtar kelimeler: Örgüte bağlılık, iş doyumu, işe bağlılık, ve işten ayrılma D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:91-99 DEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTE BAĞLILIKLARINI VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nermin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANS DÜZEYLERİ VE BİR UYGULAMA* Filiz Çayırağası 1 ÖZET Artan güvenlik ihtiyacının, güvenlik şirketlerine, güvenlik personeline

Detaylı

ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH (JRTR) 2014, 1 (1) www.jrtr.org ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Hüseyin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Semra TETİK Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu semratetik@hotmail.com Özet Yoğun rekabetin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 05 / 2015-8 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİLERİ: BELEDİYECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Nihat

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği

Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği Bayram GÖKTAŞ, Gökçe ASLAN, Filiz ASLANTEKİN, Ramazan ERDEM ÖZET Bu çalışmada, İzmir Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın

Detaylı

İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON Elif SANDAL ÖNAL Şirin Müge KAVUNCU MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ İŞ TATMİNİ (İş Doyumu) Elif SANDAL ÖNAL Sosyal Psikolog Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Bölüm Başkanlığı Uzmanı

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Feyza TAŞKIN Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Büyükçekmece- İstanbul E-posta: feyzataskin@beykent.edu.tr Roşan DILEK TÜBİTAK TÜSSİDE

Detaylı

Dr. Özay ÇELEN * Doç.Dr. Abdulkadir TEKE ** Yrd.Doç.Dr. Necmettin CİHANGİROĞLU**

Dr. Özay ÇELEN * Doç.Dr. Abdulkadir TEKE ** Yrd.Doç.Dr. Necmettin CİHANGİROĞLU** Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.399-410. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 () 005, 566 İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THEEFFECTS OF EMPLOYEE WORK MOTIVATION O NEMPLOYEE COMMITMENT AND TURNOVER INTENTION

Detaylı

ACİL SERVİSLERDE HASTA BAKIM VE TEDAVİ HİZMETİ VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ 1

ACİL SERVİSLERDE HASTA BAKIM VE TEDAVİ HİZMETİ VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ 1 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (2): 111-118 111 KLİNİK ARAŞTIRMA ACİL SERVİSLERDE HASTA BAKIM VE TEDAVİ HİZMETİ VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ 1 THE LEVEL OF DEPENDENCY TO AN

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA *

TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA * TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA * ÖZET Mahmut AKBOLAT 1 Oğuz IŞIK 2 Mevlüt KARADAĞ 3 Bu araştırmanın amacı bir kamu hastanesinde görev yapan tıbbi

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Sema POLATCI Gaziosmanpaşa

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:5 Sayı: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik

Detaylı

TIBBİ SEKRETERLERİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ

TIBBİ SEKRETERLERİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ TIBBİ SEKRETERLERİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ Özlem KÜÇÜKLER 1, Narfide MERGEN 2 Özet İnsan yaşamı gibi hata kabul

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 1-10/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon Job Satisfaction and Motivation

Detaylı

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞLE BÜTÜNLEŞMENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ ÖRNEĞİ

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞLE BÜTÜNLEŞMENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ ÖRNEĞİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞLE BÜTÜNLEŞMENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ ÖRNEĞİ Handan KARTAL 1, Lütfiye İŞLER 2, Yasemin BİLİŞLİ 3 Özet Bu çalışmanın temel amacı, çağrı merkezi çalışanlarının

Detaylı

Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma İsmail SEVİNÇ * Ali ŞAHİN ** Özet Örgütsel bağlılık, bireyin örgütsel

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ *

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * Mehmet ÖZDOĞRU ** Bahri AYDIN *** ÖZET Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ADANA İLİ ÖRNEĞİ A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ADANA İLİ ÖRNEĞİ Azmi YALÇIN * Fatma Nur İPLİK ** ÖZET İnsan kaynaklarının

Detaylı

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Sayı: 1

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Sayı: 1 YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ TATMİN DÜZEYLERİ İLE BAŞARI ORTALAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Hakan KOÇ * Yalçın ARSLANTÜRK ** Sıddık ARSLAN *** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR?

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? Saygun GÜRPINAR Haliç Üniversitesi - İşletme Fakültesi Emekyemez Mah. Okçumusa Mah. Şişhane Sok. No: 17

Detaylı

İş Tatmini Ve Bilgi Paylaşımı Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir Araştırma

İş Tatmini Ve Bilgi Paylaşımı Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 211 / 1 :117-131 İş Tatmini Ve Bilgi Paylaşımı Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir

Detaylı

Askeri tabiplerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

Askeri tabiplerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 82-90 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Askeri tabiplerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma Necmettin Cihangiroğlu (*) ÖZET Örgütsel bağlılık çalışan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ERZURUM DA DEVLET VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEM ADALETİ, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL BAĞLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ

ERZURUM DA DEVLET VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEM ADALETİ, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL BAĞLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.97-120. ERZURUM DA DEVLET VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEM ADALETİ, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL BAĞLILIK

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 06 EKİM 2011 PERŞEMBE 09:00 11:00 KAYIT 11:00 12:00 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI 12:00 13:30 ŞEHİR GEZİSİ: ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ 13:30 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 1. OTURUM 14:30 15:30 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ,

Detaylı

Hakan Koç Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kampusu, Ankara, Türkiye hkoc@gazi.edu.tr

Hakan Koç Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kampusu, Ankara, Türkiye hkoc@gazi.edu.tr Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir İnceleme Determine the Relation between Perception of Organizational Justice and Level of

Detaylı

KOÇLUK FAALİYETLERİNİN İŞGÖRENLERİN İÇSEL MOTİVASYONU VE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Müfide Şule EREN * Bülent AKYÜZ **

KOÇLUK FAALİYETLERİNİN İŞGÖRENLERİN İÇSEL MOTİVASYONU VE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Müfide Şule EREN * Bülent AKYÜZ ** AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Yıl:14, Sayı:1, 14:167-182 KOÇLUK FAALİYETLERİNİN İŞGÖRENLERİN İÇSEL MOTİVASYONU VE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Müfide Şule EREN * Bülent

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: Gnctrkcll Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma 1 - Özet Bildiri

Detaylı

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 3C0019 SOCIAL SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 3C ISSN : 1308-7444 2009 www.newwsa.com

Detaylı

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6.

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. 1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. Çalışmanın Kısıtları 7. Araştırma Metodolojisi 8. Kullanılan Değişkenler

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

86 Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, Year: 2007 No: 1. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2007 Sayı: 1

86 Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, Year: 2007 No: 1. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2007 Sayı: 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Elbeyi PELİT * Yasin BOYLU ** Evren GÜÇER * ÖZET Faaliyet alanı ne olursa olsun,

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 02 / 2014-07 ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK KAVRAMI: İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Yok Türkçe Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme Teorik Dersler teknikleri

Detaylı

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. K. Zerrin, E. Doğru Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi K. Zerrin, E. Doğru GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde iş yaşamında ortaya çıkan değişiklikler, insana verilen değeri artırarak motivasyon

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

GATA da görevli akademik yönetici personelin örgütsel bağlılık ve örgütten ayrılma düşünceleri üzerine bir inceleme

GATA da görevli akademik yönetici personelin örgütsel bağlılık ve örgütten ayrılma düşünceleri üzerine bir inceleme ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 162-169 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2011 GATA da görevli akademik yönetici personelin örgütsel bağlılık ve örgütten ayrılma düşünceleri üzerine bir inceleme Mevlüt

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

Satış Yönetimi Kontrol Sistemlerinin Satış Elemanı Özelliklerine ve Performansına Etkileri Üzerine Bir Saha Araştırması

Satış Yönetimi Kontrol Sistemlerinin Satış Elemanı Özelliklerine ve Performansına Etkileri Üzerine Bir Saha Araştırması Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2008 Satış Yönetimi Kontrol Sistemlerinin Satış Elemanı Özelliklerine ve Performansına Etkileri Üzerine Bir Saha Araştırması Selim Said Eren sselimeren@gmail.com

Detaylı

İşgörenlerin İş Motivasyonunun Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Ankara daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

İşgörenlerin İş Motivasyonunun Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Ankara daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma İşgörenlerin İş Motivasyonunun Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Ankara daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 23 İşgörenlerin İş Motivasyonunun Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Ankara daki Beş

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Tatmin kavramı insanların hissedebildikleri içsel bir mutluluk olgusu olarak tanımlanmaktadır (İşcan ve Timuroğlu, 2007: 124).

Tatmin kavramı insanların hissedebildikleri içsel bir mutluluk olgusu olarak tanımlanmaktadır (İşcan ve Timuroğlu, 2007: 124). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU HASTANELERİ

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

DUYGUSAL BAĞLILIK İÇSEL MOTİVASYON İLİŞKİSİ: ANTALYA DA BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR İNCELEME

DUYGUSAL BAĞLILIK İÇSEL MOTİVASYON İLİŞKİSİ: ANTALYA DA BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR İNCELEME DUYGUSAL BAĞLILIK İÇSEL MOTİVASYON İLİŞKİSİ: ANTALYA DA BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR İNCELEME ÖZET Yrd.Doç.Dr. Veysel AĞCA * Öğr.Grv. Hayrettin ERTAN ** Hizmet sektörü içinde yer alan otel işletmeleri, ulusal

Detaylı

MODERN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE BÜRO ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ

MODERN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE BÜRO ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ MODERN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE BÜRO ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ ÖZET Havva TARAKCI 1 Zeynep İLLEEZ 2 İnsanlığın var olması ve toplum

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme A.B.D sgonulluoglu@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme A.B.D sgonulluoglu@hotmail.com ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Suna KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD suna_kose@yahoo.com

Detaylı

Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Özlem UZUN Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Ouzun69@gmail.com

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları: Batı Karadeniz Bölümü Örneği 1

İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları: Batı Karadeniz Bölümü Örneği 1 İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları: Batı Karadeniz Bölümü Örneği 1 Nuray Türker a*, İsmail Öztürk b a Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, Karabük. b Karabük Üniversitesi,

Detaylı