BÜRO ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI KARİYER ENGELLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLİŞKİSİ: ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜRO ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI KARİYER ENGELLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLİŞKİSİ: ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 BÜRO ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI KARİYER ENGELLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLİŞKİSİ: ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA Zeynep İLLEEZ 1 Ahmet Erkan CİHANGİR 2 Özet Bilgi çağı ve gelişen teknolojiyle birlikte istihdam ve kurum içi yükselme kavramı farklı boyutlar kazanmıştır. Bu da kariyer gelişimi ve planlaması sürecinin seyrini değiştirerek; çalışanlar ve işverenlerin bu kavramları yeniden tanımlamasını zorunlu kılmıştır. Hızla gelişen teknoloji ve yönetim anlayışı, çalışanların bir bölümünün bu hıza yetişememesi ve kariyer planı yapamaması gibi durumlar nedeniyle örgütsel bağlılıklarının azalmasına ve işten çıkmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan büro çalışanlarının kariyer engellerini belirlemek ve bu engellerle örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma konusu ile ilgili öncelikle literatür taraması yapılarak kariyer ve örgütsel bağlılık kavramları ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. Çalışmada kariyer engellerinin örgütsel bağlılığa etkisini belirlemek amacıyla Çorum ilinde bulunan Hitit üniversitesi büro çalışanlarına anketler uygulanmış, sonuçlar spss paket programı ile analiz edilerek tablolar halinde yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Engelleri, Örgütsel Bağlılık, Büro Çalışanları Alan Tanımı: İşletme 1 Öğr. Gör., Hitit Üniversitesi, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, 2 Öğr. Gör., Hitit Üniversitesi, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu,

2 1. Giriş Hızla değişen dünyamızda ve ülkemizde örgütler bu değişime ayak uydurmak ve rekabette üstünlük sağlayabilmek için değişmek ve kendilerini yenilemek zorundadır. Değişim sürecinde başarılı olmak isteyen örgütler, elindeki insan kaynağının niteliklerini artırırken, aynı zamanda örgütün ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanları bünyesine katmayı istemekte ve bu hususta çalışmaktadır. Ayrıca örgütlerin elindeki nitelikli elemanları kaybetmemek için de çaba sarf etmeleri gerekir. Bu anlamda bireylerin ve örgütlerin kariyer planlaması önem taşımaktadır. Bireylerin, kamu ya da özel çalışma yaşamında ilerleme sağlamak ve başarı elde edebilmek amacıyla üstlendiği tüm görevler kariyer kavramıyla açıklanmaktadır. Çalışanların bireysel hedefleri ile örgütsel hedefleri arasında uyum sağlanarak işlerin daha iyi yapılabilmesi ve geliştirilmesi için ilerleme olanaklarının tanınması gereklidir. Bunu gerçekleştirirken bireysel kariyer planlaması ile çalışanın sahip olduğu bilgi, yetenek becerilerini geliştirerek çalıştığı yerde ilerleyişinin planlaması yapılmaktadır. Kurumlar çalışanların yükselme olanaklarını belirleyerek performans değerlemeleri yapıp hem çalışanın potansiyelini en üst seviyeye getirmek ve onlara kariyer süreçlerinde yardımcı olmak yoluyla kurumsal hedeflere de ulaşmaktadır. Örgütsel bağlılık kavramı çalışanların işletmeye yönelik sadakat tutumunu açıklamaktadır. Örgütsel bağlılığın yüksek olması, çalışanların işletmede çalışmaktan memnun olduklarını, iş tatminin yüksek, buna karşılık işten ayrılma düşüncelerinin az olduğu anlamına gelmektedir. Çalışanların işletmelerde yaşadığı sorunlar ve karşılaştığı engeller, örgütsel bağlılıklarını olumsuz etkileyebilmekte, işten ayrılmalarında etkili olabilmektedir. Bu çalışmada da örgütsel bağlılığın önemi ve kariyer engellerinin örgüte olan tutumumuzu, bağlılığımızı nasıl değiştirdiği anlatılmaktadır. 2. Kariyer Kavramı Kariyer, kelime anlamı olarak yol, koşu yeri, geçit gibi anlamları karşılayan İngilizce career kelimesinin Türkçedeki karşılığı olarak kullanılmaktadır (İbicioğlu, 2011). Kelime anlamının yanında kariyerin literatürde birçok tanımı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir; - Kariyer, bireyin çalışma yaşamı boyunca herhangi bir iş alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır (Erdoğmuş, 2003: 11). - Kariyer, kişisel ve örgütsel hedeflerle doğrudan bağlantılı olup, kişinin hayatı boyunca yaşayacağı ve kısmen kontrol altında tutabileceği iş tecrübesi ve faaliyetleriyle bağlantılı bir süreçtir (Güzel, 2005: 121). - Kariyer daha geniş bir ifadeyle; para, saygınlık, prestij, başarma arzusu, daha iyi bir yaşama biçimi, bireyin önüne çıkan fırsatlar, ödüller, terfiler, yaşam boyu gelişim şeklinde tanımlanabilir (Gürüz ve Özdemir Yaylacı, 2009: 184) Kariyer Evreleri Kariyer evrelerini şöyle özetlemek mümkündür (Çiftçi 2007):

3 Keşfetme-Arama (0 25 yaş): Bireyler açsından kariyerlerine ilişkin pek çok kritik seçimin yapıldığı dönem okuldan işe geçiş dönemidir. (Argon, 2004: 256). Kurma (26 35 yaş): Birey artık aradığı işi bulmuştur. İşle ilgili fırsatları kollamaya ve değerlendirmeye bakar. Kariyer Ortası (36 50 yaş): Bu aşamaya gelen kişi, kariyerinde belli bir noktaya ulaşmıştır; konusunda söz sahibidir. Sorumlulukları, görevleri artmış, daha fazla inisiyatif kullanmaya başlamış ve bir uzman haline gelmiştir (Dündar, 2009: 270). Kariyer Sonu (51 65 yaş): Bu evrede birey, geçmişte düşündüğü gibi dünyayı değiştiremeyeceği ya da sonsuza kadar etkili olarak kalamayacağı gerçeğini görmeye başlar (Argon ve Eren, 2004: 257). Azalma / Emeklilik (65 75 yaş): Bu aşamaya çözülme aşaması da denir. Kişi birçok nedenden dolayı gerileme dönemine girer. Emeklilik, bireyin yaşamında yeni kariyer yollarının, yeni hedeflerin başladığı, yeni rollerin geliştirildiği dönemdir (Bayraktaroğlu, 2008: 150) Kariyer Yönetimi Kavram olarak kariyer yönetimi örgütün çalışanlarının yetenek, ilgi alanı ve çıkarlarını analiz etmeye yardımcı olması ve kariyer geliştirme etkinliğinin planlaması olarak tanımlanmaktadır. Örgütün ileride ihtiyaç duyacağı nitelikteki personelin zaman içinde yetiştirmesine yönelik faaliyetleri ile örgütsel amaçlarla bireysel amaçların bütünleştirilerek, bireysel kariyer hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda örgüt desteğinin sağlanması kariyer yönetimidir. (Dündar, 2009: 266) Kariyer yönetimi, Kariyer Geliştirme ve Kariyer Planlama olmak üzere iki bileşenden oluşur. Bireyin, kariyeri boyunca kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için uygulanan programlara, eylemlere ve faaliyetlere kariyer geliştirme denir. (Şimşek ve Öge, 2009: 270). Bireyin örgütte kendisine bir kariyer yolu seçerek bu yolda ilerlemeye başlama sürecinde; kariyer amaçları ve bu amaçları gerçekleştireceği araçları belirleme süreci kariyer planlama olarak ele alınmaktadır. Kariyer planlaması sürekli değişime uğrayan bir süreçtir. Bunun sebebi ise bireylerin, örgütlerin ve çevrenin sürekli olarak değişime uğramasıdır. Bu nedenle kariyer planlaması sürecinde esneklik ön plana çıkmaktadır. (Koç ve Topaloğlu, 2010: 292) Kariyer yönetimi bireysel ve örgütsel olmak üzere iki boyutta ele alınır ( Bingöl, 2010: 353) Bireysel kariyer planlama Bireysel kariyer planlaması bireyin kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını değerlendirmesini, kariyer fırsatlarını incelemesini, kariyer amaçlarını oluşturmasını, amaçlara ulaştıracak araçları belirlemesini ve uygun geliştirici yolları öngören sürekli bir süreçtir. Bireysel kariyer planlamasında üzerinde durulması

4 gereken ana husus, gerçekten mevcut olan fırsatlarla kişisel amaçların uyumlaştırılmasıdır (Koç ve Topaloğlu, 2010: 295) Örgütsel Kariyer Planlaması Örgütsel kariyer planlaması, bireyin örgüt içindeki kariyeriyle ilgilidir. Örgüt içinde bireyin işinde uygun biçimde ilerlemesini sağlayacak ve örgüt-birey uyumunu oluşturacak ve pekiştirecek süreci içermektedir. (Özgen, Öztürk ve Yalçın 2005, 212) Ancak kariyer sürecinin çeşitli aşamalarında ortaya çıkan bazı sorunlar, bireyin hedeflerine ulaşmasını engellemektedir. İyi bir planlama ile bu tür muhtemel olumsuzluklar öngörülüp ortadan kaldırılabilir (Akoğlan Kozak, 2009: 88-89). Kariyer sürecindeki engeller ya da sorunlar şöyle özetlenebilir: İşten çıkarılmak Gözden Düşme Cam Tavan Tükenmişlik Taciz Beceri Yitirimi Cinsel Ayrımcılık Ay Işığı sorunu Cinsel 2. Örgütsel Bağlılık Örgütsel bağlılık konusuna ilişkin çalışmaların başlaması, 1950 li yıllara dayanmaktadır. Konu, ilk olarak 1956 yılında Whyte tarafından ele alınmış ve daha sonra başta Porter(1974) olmak üzere Mowday ve Steers (1974), Allen ve Meyer (1997) ve Becker(1996) gibi pek çok araştırmacı tarafından geliştirilmiştir (Gül, 2010) Örgütsel bağlılık ; genel olarak işe katılma, sadakat ve örgüt değerlerine olan inanç da dâhil olmak üzere, bireyin örgüte olan psikolojik bağlılığını ifade etmektedir. Bu yönüyle de, bağlılığın üç aşaması söz konusu edilmektedir. Bu aşamalar, aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir (Çetin, 2004:90); İlk olarak; bireyin karşısındaki insanların etkisini, kendisini tanıtma amacıyla kabul ettiği itaat aşamasıdır. İkinci olarak; örgüte dâhil olmaktan gurur duyduğu dâhil olma aşaması Son olarak da; bireyin örgütün değerlerinin övgüye değer ve kendi değerleriyle hemen hemen aynı olduğunu fark ettiği kimlik kazanma aşamasıdır. Örgütsel bağlılığı oluşturan bazı faktörler şu şekilde sıralanabilir (Barutçugil, 2004:466);

5 Etkili iletişim Olumlu ilişkiler Kariyer Saygınlık İş zenginleştirme Bilgi Kaynaşma Rehberlik Fırsatlar Tutku Ödül Alan ve değerlerdir. Bu faktörlerin birçoğu, yüksek maliyetli değildir ve bu faktörler, etkili bir şekilde yerine getirildiğinde, çalışanın örgüte bağlılığında olumlu etki yaratırlar Örgütsel Bağlılığın Önemi ve Sonuçları Örgütsel bağlılık ; çalışanların, örgütün yapısı ve özelliklerine, hiçbir etki altında kalmadan ve doğrudan doğruya örgüte sadık kalmaları olarak tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda örgütsel bağlılık ; örgüte ve örgütsel amaçlara bağlı kalmayı, çalışanların örgütte karşılıklı etkileşim yoluyla kendilerini ifade etmelerini, örgütsel amaç ve uygulamaları kabullenmelerini, örgütsel amaç ve hedeflere gönüllü bağlı olmayı, örgütsel amaç ve hedeflerden davranışsal olarak etkilenmeyi ve örgüte uzun zaman bağlı kalmayı içermektedir (Demirel, 2009) Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler Kişisel Faktörler Yaş; Cinsiyet; Eğitim Düzeyi Kıdem Örgütsel Faktörler Örgütün Büyüklüğü ve Yapısı Ücret Sistemi İşin Niteliği Yönetim Tarzı ve Liderlik (Güney,2011:281) 3. Yöntem Bu araştırmanın temel amacı, Hitit Üniversitesinde görev yapan büro çalışanlarının kariyer engellerinin olup olmadığını saptamak, var ise bu kariyer engellerini ve bu engelleriyle örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak literatüre katkı sağlamaktır. Araştırma temel olarak alan araştırmasına dayalıdır ve ilgili veriler anket yardımıyla toplanmıştır. Araştırma ile ilgili verilerin sağlanmasında, birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu noktada ikincil kaynakları oluşturan literatürler; kütüphaneler, internet, süreli yayınlar ve kitaplardır. Birincil veriler ise Hitit Üniversitesinde görev yapan büro çalışanlarına uygulanan anket tekniği ile elde edilmiştir. Üçüncü aşamada ise elde edilen anketler sosyal bilimler için uygun olan SPSS paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir.

6 Kariyer engelleri ölçeği, Jane L. Swanson tarafından geliştirilen orijinali 70 soru olan fakat çalışmamız için 12 sorusunu yeterli gördüğümüz Kariyer Engelleri Ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık düzeyini belirlemek üzere Mowday, Porter ve Stears ın geliştirdiği 12 sorudan oluşan örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Anketlerin uygulanmasından önce, anketteki ifadelere verilecek cevapların araştırmanın amacına uygun olarak kullanılacağı belirtilmiş ve işletmeye zarar verecek biçimde ve yerde kullanılmayacağı konusunda güvence verilmiştir. Araştırmanın evrenini Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan Rektörlük idari personeli oluşturmaktadır. Toplamda 120 Personelin bulunduğu belirlenmiş ve 120 Anket çoğaltılarak çalışanlara ulaştırılmıştır. 114 adet ankete geri dönüş yapılmıştır ve bunlardan da 103 tanesi kullanılabilir ve değerlendirilebilir durumdadır. Araştırmada sorular yanıtlamaları için; (1)Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kısman katılıyorum ; (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum şeklinde. 5 li likert ölçeği kullanılmıştır Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir; H 1 : Çalışanların demografik özelliklerinin kariyer engelleri ile ilişkisi vardır. H 2 : Çalışanların demografik özelliklerinin örgütsel bağlılık ile ilişkisi vardır H 3 : Çalışanların kariyer engellerinin örgütsel bağlılıklarıyla ilişkisi vardır. H 3-1 :Sosyal nedenlere dayalı kariyer engelleriyle örgütsel bağlılıkları arasında ilişki vardır. H 3-2: İşe dayalı kariyer engelleriyle örgütsel bağlılıkları arasında ilişki vardır. 4. Bulgular Katılımcılar, demografik özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde % 37,9 u kadın, % 62,1 i erkek olarak belirlenmiştir. Medeni durumlarına göre dağılımlar incelendiğinde ise, katılımcıların % 66,0 sının evli, % 34,0 ünün bekâr olduğu belirlenmiştir. Yaş dağılımları incelendiğinde, % 46,6 sının yaş aralığında, % 35,0 inin yaş aralığında, % 17,5 inin yaş aralığında ve %1 inin 50 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımları incelendiğinde, katılımcıların % 4,9 unun lise, % 90,3 ünün lisans ve %4,9 unun yüksek lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Mesleki tecrübelerine göre dağılımları incelendiğinde %50,5 i 0-5 Yıl, %29,1 i 6-11 yıl, %11,7 si yıl ve %8,7 sinin 17 yıl ve üzeri süredir çalıştığı tespit edilmiştir. Aylık gelir durumlarına göre dağılımları incelendiğinde katılımcıların %8,7 si TL arası, %67 si TL arası ve %24,3 ü 2501,00 TL ve üzeri gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Katılımcıların örgütsel bağlılığa ilişkin ifadelere verdikleri yanıtların dağılımları Tablo 1 de gösterilmektedir. Örgütsel bağlılığa ilişkin %93,2 ile İşletmenin geleceğini gerçekten önemsiyorum, %90,3 ile İşletmenin başarısına yardımcı olabilmek için benden beklenilenin üzerinde çaba sarf etme arzusundayım ve %78,6 ile Çevreme, bu işletmenin bir çalışanı olduğumu gururla söyleyebilirim.

7 ifadeleri en yüksek puanı alan ifadelerdir. Bunun yanı sıra %48,6 ile Bulunduğum işletmede çalışmayı sürdürebilmek için, hemen hemen her türlü görevi kabul ederim, % 66,0 ile Çalıştığım işletmeye olan bağlılık düzeyim çok azdır. ve % 67,9 ile Mevcut şartlar altında meydana gelebilecek çok küçük bir değişiklik, işten ayrılmama sebep olabilir ifadeleri en düşük puanları alan ifadelerdir. İfadelerin tamamına bakıldığında, çalışanların örgütsel bağlılığa ilişkin verdikleri yanıtların genel itibari ile (ort=3,00) kısmen katılım düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, araştırmaya katılan katılımcıların çalıştıkları kurumlarda örgütsel bağlılıklarının olduğu söylenebilmektedir.

8 Tablo 1: Katılımcıların, Örgütsel Bağlılık Ölçeğine Verdikleri Cevapların Dağılımları (n: 103) İFADELER Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum İşletmenin başarısına yardımcı olabilmek için benden beklenilenin üzerinde çaba sarf etme arzusundayım n % n % n % n % n % 6 5,8 4 3, , , ,3 3,69 1,04 Çevreme, bu işletmenin çalışılabilecek çok iyi bir kurum olduğunu söylerim , , , , ,5 3,12 1,28 Çalıştığım işletmeye olan bağlılık düzeyim çok azdır , , , ,6 4 3,9 2,21 1,15 Bulunduğum işletmede çalışmayı sürdürebilmek için, hemen hemen her türlü görevi kabul ederim , , , ,6 6 5,8 2,50 1,20 Kendi değerlerimi işletme değerlerine yakın görmekteyim. 8 7, , , , ,7 3,10 1,05 Çevreme, bu işletmenin bir çalışanı olduğumu gururla söyleyebilirim. 10 9, , , , ,2 3,47 1,25 Görevim aynı kaldığı sürece diğer işletmelerde çalışabilirim , , , , ,6 3,01 1,19 Çalıştığım kurum, performansımı en iyi şekilde ortaya koymama olanak sağlar , , , ,3 7 6,8 2,85 1,18 Mevcut şartlar altında meydana gelebilecek çok küçük bir değişiklik, işten ayrılmama sebep olabilir , , ,3 5 4,9 5 4,9 2,20 1,04 Diğer işletmeler arasından bu işletmede çalışmayı seçtiğim için son derece mutluyum , , , ,1 9 8,7 2,95 1,25 İşletmenin geleceğini gerçekten önemsiyorum. 4 3,9 3 2, , , ,0 4,05,95 Çalışabileceğim yerler arasında bu kurumun benim için en iyi yer olduğu kanısındayım , , , ,1 8 7,8 2,89 1,27 X S.S

9 Tablo 2 de çalışanların kariyer engelleri algılarına ilişkin ifadelere verdikleri yanıtların dağılımların gösterilmektedir. Bu durumda kariyer engelleri algılarına ilişkin %95,2 ile Genel olarak hayattan ne istediğimi bilirim, %88,7 ile Bu mesleği yapma konusunda kararlıyım ve %85 ile Dini inancımın gerekleri, işimi etkilemez ifadeleri en yüksek puanı alan ifadeler olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra %65,1 ile İşimde yükselme ihtimalim vardır, % 57,3 ile Olası terfiler konusunda önceden bilgi edinirim ve % 48,5 ile Kurumda verilen ödüllerin işimde göstermiş olduğum başarı sonucunda adil bir biçimde verildiğine inanıyorum. ifadeleri en düşük puanları alan ifadeler olarak belirlenmiştir. Katılımcıların kariyer engelleri algılarının (ort=3,45) kısmen katılım düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Sorulara verilen cevapların ortalamalarına bakıldığında sosyal nedenlere dayalı kariyer engelleri algısının daha yüksek (ort=3,92) olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebi, çalışanların kendilerine olan yüksek özgüveninden kaynaklandığı şeklinde ifade edilebilir.

10 İşe dayalı kariyer engelleri Sosyal nedenlere bağlı kariyer engelleri Tablo 2: Katılımcıların, Kariyer Engellerine İlişkin İfadelere Verdikleri Cevapların Dağılımları (n: 103) Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum İFADELER n % n % n % n % n % X S.S Dini inancımın gerekleri, işimi etkilemez 13 12,6 3 2,9 10 9, , ,6 3,92 1,34 Genel olarak hayattan ne istediğimi bilirim 4 3,9 1 1, , , ,6 4,23,96 Bu mesleği yapma konusunda kararlıyım 5 4,9 7 6, , , ,1 3,77 1,09 Arkadaşlarım işimi onaylar 5 4,9 2 1, , , ,4 3,75,97 Gelecekteki işimde iyi yerlere geleceğimden eminim 10 9, , , , ,2 3,48 1,29 Amirlerim cinsiyet ayrımcılığı konusunda ön yargılı değildir 10 9, , , , ,1 3,66 1,28 İşimde yükselme ihtimalim vardır 20 19, , , , ,7 2,92 1,28 İşimin duygusal ve fiziksel şartlarıyla baş edebilirim. 7 6,8 7 6, , , ,3 3,71 1,11 Amirlerim eğitimim konusunda beni destekler. 10 9, , , , ,4 3,45 1,23 Kurumda ilerleyeceğim kariyer yolları bellidir, bu da kariyer hedeflerimi gerçekleştirmemde 10 9, , , , ,5 3,39 1,20 önemlidir. Olası terfiler konusunda önceden bilgi edinirim 24 23, , , ,5 6 5,8 2,63 1,18 Kurumda verilen ödüllerin işimde göstermiş olduğum başarı sonucunda adil bir biçimde verildiğine inanıyorum , , , ,4 6 5,8 2,49 1,28

11 Tablo 3: Katılımcılıların Demografik Özellikleri ile Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - I (n: 103) Grup İstatistiği Test İstatistiği n Ortalama Standart Sapma t Srb. Der. p Cinsiyet Erkek 64 3,34 0,78 Kadın 39 3,63 0,55-1, ,54 Medeni Durum Evli 68 3,44 0,72 Bekar 35 3,48 0,71 -, ,798 Ankete katılanların cinsiyetleri ve medeni durumları ile kariyer engelleri arasındaki ilişki incelenmek üzere iki bağımsız t testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Bu sonuca göre cinsiyet faktörü (p=0,054) ve medeni durum faktörü (p=0,798) ile kariyer engelleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05). Tablo 4: Katılımcılıların Demografik Özellikleri ile Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - II (n: 103) Grup İstatistiği Test İstatistiği n Ortalama Standart Sapma F Srb. Der. p ,45,73 Yaş ,53, ,32,71, , ve Üzeri 1 3,00.

12 Eğitim Durumu Lise 5 3,13,66 Lisans 93 2,99,58 Yüksek Lisans 5 3,18, Yıl 52 3,43,73, ,494 Mesleki Tecrübe 6-11 Yıl 30 3,49, Yıl 12 3,53,70, , Yıl ve Üzeri 9 3,33,84 Aylık Gelir TL TL 9 3,31 1, ,48,63, , ve Üzeri 25 3,43,72 Ankete katılanların yaş, eğitim durumları, mesleki tecrübeleri ve aylık gelirleri ile kariyer engelleri arasındaki ilişki incelenmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde tüm faktörlere ait önem düzeyinin p>0,05 olduğu görülmektedir. Yani yaş, eğitim durumları, mesleki tecrübeleri ve aylık gelirleri ile kariyer engelleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Tablo 3 ve Tablo 4 te yer alan sonuçlara bakarak H 1 hipotezi reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle demografik özellikler ile kariyer engelleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

13 Tablo 5: Katılımcılıların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - I (n: 103) Grup İstatistiği Test İstatistiği n Ortalama Standart Sapma t Srb. Der. p Cinsiyet Erkek 64 3,15,65 Kadın 39 2,91,44 1, ,49 Medeni Durum Evli 68 3,07,56 Bekar 35 2,87,63 1, ,103 Ankete katılanların cinsiyetleri ve medeni durumları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenmek üzere iki bağımsız t testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 5 te verilmiştir. Bu sonuca göre cinsiyet faktörü (p=0,49) ve medeni durum faktörü (p=0,103) ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05). Tablo 6: Katılımcılıların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - II (n: 103) Grup İstatistiği Test İstatistiği n Ortalama Standart Sapma F Srb. Der. p ,02,47 Yaş ,87, ,22,50 1, , ve Üzeri 1 2,91.

14 Eğitim Durumu Lise 5 3,13,66 Lisans 93 2,99,58 Yüksek Lisans 5 3,18, Yıl 52 2,96,51, ,701 Mesleki Tecrübe 6-11 Yıl 30 2,95, Yıl 12 3,11,60 1, , Yıl ve Üzeri 9 3,32,54 Aylık Gelir TL TL 9 2,97, ,97,57, , ve Üzeri 25 3,12,56 Ankete katılanların yaş, eğitim durumları, mesleki tecrübeleri ve aylık gelirleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde tüm faktörlere ait önem düzeyinin p>0,05 olduğu görülmektedir. Yani yaş, eğitim durumları, mesleki tecrübeleri ve aylık gelirleri ile örgütsel bağlılık arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Tablo 5 ve Tablo 6 da yer alan sonuçlara bakarak H 2 hipotezi reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle demografik özellikler ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

15 Tablo 7: İşletmede Çalışanların Kariyer Engellerinin Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi (n:103) Örgütsel Bağlılık Kariyer Engelleri Sosyal Nedenlere Bağlı Kariyer Engelleri İşe Dayalı Kariyer Engelleri r,486,299,478 p,000,002,000 Çalışanların kariyer engellerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisi olup olmadığını incelemek üzere korelasyon analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 7 de verilmiştir Buna göre kariyer engelleri ile örgütsel bağlılık arasında doğru yönde bir etkileşim bulunmaktadır. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. H 3 hipotezi kabul edilmiştir. Çalışanların sosyal nedenlere bağlı kariyer engellerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisi olup olmadığına bakıldığında, sosyal nedenlere bağlı kariyer engelleri ile örgütsel bağlılık arasında zayıf ve doğru yönde bir etkileşim bulunduğu görülmektedir. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. H 3.1 hipotezi kabul edilmiştir. Son olarak çalışanların işe dayalı kariyer engellerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisine bakıldığında, işe dayalı kariyer engelleri ile örgütsel bağlılık arasında doğru yönde bir etkileşim bulunduğu görülmektedir. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. H 3.2 hipotezi kabul edilmiştir.

16 5. Sonuç Büro çalışanlarının kariyer engellerini belirlemek ve bu engellerle örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 103 büro personeli ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguları özetle verecek olursak; Büro personellerinin çoğu erkek, evli, yaş aralığında olanların sayısı çoğunluğu oluşturmakta ve % 90,3 ünün lisans mezunu olduğu görülmektedir. Tablo-1 de Örgütsel bağlılığa ilişkin sorulara verilen cevapların yüzdelerine bakıldığında çalışanların işletmenin başarısı yönünde istekli olmaları ve bu yönde çaba sarf etmeye dayalı sorulara verdikleri olumlu cevaplar örgüte olan bağlılıklarını göstermektedir. İfadelerin tamamına bakıldığında, çalışanların örgütsel bağlılığa ilişkin verdikleri yanıtların genel itibari ile (ort=3,00) kısmen katılım düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, araştırmaya katılan katılımcıların çalıştıkları kurumlarda örgütsel bağlılıklarının olduğu söylenebilmektedir. Tablo 2 de çalışanların kariyer engelleri algılarına ilişkin ifadelere verdikleri yanıtların dağılımların gösterilmektedir. Katılımcıların kariyer engelleri algılarının (ort=3,45) kısmen katılım düzeyinde olduğu belirlenmiştir.sorulara verilen cevapların ortalamalarına bakıldığında sosyal nedenlere dayalı kariyer engelleri algısının daha yüksek (ort=3,92) olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebi, çalışanların kendilerine olan yüksek özgüveninden kaynaklandığı şeklinde ifade edilebilir. Ankete katılanların cinsiyetleri ve medeni durumları ile kariyer engelleri arasındaki ilişki incelenmek üzere iki bağımsız t testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Bu sonuca göre cinsiyet faktörü (p=0,054) ve medeni durum faktörü (p=0,798) ile kariyer engelleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05). Ankete katılanların yaş, eğitim durumları, mesleki tecrübeleri ve aylık gelirleri ile kariyer engelleri arasındaki ilişki incelenmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 3 ve Tablo 4 te yer alan sonuçlara bakarak H 1 hipotezi reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle demografik özellikler ile kariyer engelleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Ankete katılanların cinsiyetleri ve medeni durumları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenerek sonuçları Tablo 5 te verilmiştir. Bu sonuca göre cinsiyet faktörü (p=0,49) ve medeni durum faktörü (p=0,103) ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05). Ankete katılanların yaş, eğitim durumları, mesleki tecrübeleri ve aylık gelirleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 5 ve Tablo 6 da yer alan

17 sonuçlara bakarak. H 2 hipotezi reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle demografik özellikler ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Çalışanların kariyer engellerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisi olup olmadığını incelemek üzere korelasyon analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 7 de verilmiştir Buna göre kariyer engelleri ile örgütsel bağlılık arasında doğru yönde bir etkileşim bulunmaktadır. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. H 3 hipotezi kabul edilmiştir. Çalışanların sosyal nedenlere bağlı kariyer engellerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisi olup olmadığına bakıldığında, sosyal nedenlere bağlı kariyer engelleri ile örgütsel bağlılık arasında zayıf ve doğru yönde bir etkileşim bulunduğu görülmektedir. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. H 3.1 hipotezi kabul edilmiştir. Son olarak çalışanların işe dayalı kariyer engellerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisine bakıldığında, işe dayalı kariyer engelleri ile örgütsel bağlılık arasında doğru yönde bir etkileşim bulunduğu görülmektedir. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. H 3.2 hipotezi kabul edilmiştir. 6. Kaynakça ARGON Türkan, EREN Altay (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları. AKOĞLAN KOZAK Meryem (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayınları. BAYRAKTAROĞLU Serkan (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Adapazarı: Sakarya Yayınları. BARUTÇUGİL, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.s.466 BİNGÖL Dursun (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Baskı), İstanbul: Arıkan Yayınları. BİNGÖL, D. (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul. Beta Yayınları ÇETİN, M. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık, Ankara: Nobel Yayınevi. ÇİFTÇİ B. (2007), Kariyer Planlama, Uğur Dolgun (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi içinde (s ), Bursa: Ekin Kitabevi. DÜNDAR G. (2009), Kariyer Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, s DEMİREL, Y. (2009). Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, ERDOĞMUŞ N. (2003), Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama, Ankara: Nobel Yayınları. GÜNEY, S. (2011) Örgütsel Davranış Nobel Yayınları Ankara 281 KOÇ, H. ve TOPALOĞLU M., (2010) Yönetim Bilimi Seçkin Yayıncılık Ankara syf.292 GÜL, H. (2010). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 4 21.

18 GÜZEL T. (2005), Eğitim ve Gelişme, Cengiz Demir ( Ed.), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar içinde (s ), Ankara: Nobel Yayınları. İBİCİOĞLU, H. (2011). Kariyer Planlama ve Geliştirme El Kitabı. Ankara. Alter Yayıncılık. ÖZGEN H., ÖZTÜRK, A., YALÇIN A. (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Adana: Nobel Kitabevi.. ŞİMŞEK M.Şerif, ÇELİK, A. ve AKATAY, A. Kariyer Yönetimi, İnsan Kaynakları Uygulamaları, Geliştirilmiş 2. Baskı, Gazi Kitabevi, 2007, s. 47. ŞİMŞEK, M. Şerif ve ÖGE, H. Serdar (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları. TORTOP, N. Personel Yönetimi, 5. Basım, Yargı Yayınları, Ankara, 1994, s. 92 YAZICIOĞLU, İ. ve TOPALOĞLU, G. (2009). Örgütsel Adalet ve Bağlilik İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde BirUygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 3-16

MODERN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE BÜRO ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ

MODERN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE BÜRO ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ MODERN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE BÜRO ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ ÖZET Havva TARAKCI 1 Zeynep İLLEEZ 2 İnsanlığın var olması ve toplum

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması 9. BÖLÜM Kariyer Yönetimi ve Planlaması Kariyer Yönetimi Neden Önemlidir? İnsanlar, kendi yeteneklerine uygun iyi bir meslek seçmek, buna uygun bir işte çalışmak ve çalışma yaşamları boyunca mesleklerinde

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Önsöz... iii TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... 7 1.1. İnsan Kaynağı Eğitimi... 9 1.1.1. Eğitimin Amaçları...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ İnsan işinden doyum elde ettiği ölçüde mutlu, edemediği ölçüde mutsuz olur. Kişinin işindeki mutluluğuna iş tatmini, mutsuzluğuna iş tatminsizliği

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: www.jrtr.org ISSN:2348-5321 İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI Ercan YAVUZ a, Hatice GÖL b a Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doçent Doktor İktisadi ve İdari

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ENGELLERİ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ENGELLERİ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ENGELLERİ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Kevser BURAN 1, E. Ebru ŞENTÜRK 2 Özet Küreselleşen dünyada kariyer engelleri konusu da kariyer

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli Öğretim Üyelerimiz, Çağdaş mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen İTÜ Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırmada Yöntem ve Teknik Bilimsel Araştırmada Kullanılan Teknikler Veri Türleri Verilerin araştırmacının aradığı nitelikte olabilmesi, önemli ölçüde elde edildiği yöntem

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER GELİŞTİRME

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER GELİŞTİRME Kariyer Tanımı Genel anlamıyla bir çalışanın çalışma hayatını anlatan süreçtir. Çalışan, belli bir eğitimden geçsin geçmesin iş yaşamına adımını attığında

Detaylı

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr Kaynak: Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar Ders Kitabı, Detay

Detaylı

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM Bilişsel Davranışçı ve Transaksiyonel Analiz ilkeleri perspektifinden çalışanların duygusal, zihinsel ve davranışsal dönüşüm olanaklarının geliştirilmesine

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online) ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ(ÇORUM İLİNDE HASTANE ÇALIŞANLARINA ANKET UYGULAMASI) Güneş Han SALİHOĞLU Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dss_karanliklar@hotmail.com

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

HEMŞİRELİKTE KARİYERE DOĞRU YOLCULUK NASIL OLMALIDIR?

HEMŞİRELİKTE KARİYERE DOĞRU YOLCULUK NASIL OLMALIDIR? HEMŞİRELİKTE KARİYERE DOĞRU YOLCULUK NASIL OLMALIDIR? Her insan, iyi bir meslek sahibi olmak, hayatı boyunca girdiği ve bulunduğu işlerde kariyer yapmak ister. Meslek seçimi ile başlayıp, hedeflenen kariyere

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME 2007470087 Z.Gizem ÜÇGÜL 2007470015 Merve BAYHAN 2007470075 Merve SEBAT 2006470045 Uğur KÖSE 2006470025 Mehmet

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Eylem TOPBAŞ, Öğr. Gör. Gülay BİNGÖL, Öğr. Gör. Öznur GÖRGEN, Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ

Detaylı

İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1

İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1 İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1 I. İNSANIN ÖNEMİ... 1 II. ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 3 A. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı... 5 B. Beşeri İlişkiler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL STRES VE KARİYER: DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL STRES VE KARİYER: DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL STRES VE KARİYER: DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Celalettin Serinkan Pamukkale Üniversitesi E-posta:cserinkan@pau.edu.tr Kezban Kaymakçı k_kaymakuci@hotmail.com Uğur Alişan uguralisan@gmail.com

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA E. Ebru ŞENTÜRK 1, Kevser BURAN 2 Özet Hızla değişen ve gelişen dünyada kariyer kavramı öne çıkmaktadır. Kişilerin

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı