ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS)"

Transkript

1 ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS) 21 inci Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar ın Güvenliği (Security Approaches of International Organizations in the 21st Century and Security of the Balkans) Nisan (April) 2011 Kocaeli Türkiye Editör/Editor Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar 1

2 Türkiye nin Teknolojik Gelişimi ve Bölgesel Đşbirliği Đnisiyatifi M. Oktay Alnıak * 1. Giriş Öncelikle evin huzuru, sonra mahallenin, şehrin ve ülkenin huzuru önemlidir. Huzurlu komşular arasında sevgi, saygı ve güvene dayalı işbirliği ve dostluklar gelişir. Bölgesel işbirliği küresel birlikteliklere katkı sağladığı gibi, küresel gelişmişliğin getireceği makro risklere karşı da bir savunma güvencesidir. Türkiye nin kendi içinde huzurlu ve güvenli olması bölgenin güvenli ve huzurlu olmasına katkı sağlar. Bölgesel işbirliği bu açıdan incelendiğinde faydalıdır. Bölgesel işbirliğinin faydalı olabilmesi için amaç birliğinin yanında işbirliği yöntemleri de önemlidir. Bu çalışmada Türkiye hakkında verilen bilgiler işbirliği potansiyelinin nitelik ve niceliğini belirleyebilir. 2. Türkiye Hakkında Genel Değerlendirme 2.1. Güvenlik Meselesi Uygar toplum hürriyetini ve güvencelerini sağlamış toplumdur. Đnsanoğlunun nerede ne yapacağı pek belli olmuyor lü yıllarda iki büyük cihan harbi ve bölgesel harpler geçirdik. Đnsanlar acıların yükünü taşımaktan hoşlanmazlar. Geçmişin acılarını taşımak insanları psikolojik olarak yorar. Geleceğe bakmak ve yeni ufuklar aramak faydalıdır. Her gün yeni bir güneş doğuyor. Tarih, devletler veya ittifaklar arası harplerle doludur. Harp, anlaşmazlıklar sonunda taraflar arasında çıkan silahlı kavga demektir. Đnsanın veya toplumların kendini koruma amacıyla giriştiği bir mücadele, sonunun nasıl biteceği belli olmayan kontrolsüz bir davranış olarak düşünülebilir. Bilhassa çıkarılan kavgalar aşırı gücün kendini göstermesi olarak kabul edilebilir. Her kavganın taraflara zarar vereceğinden emin olunmalı, ancak ebedi barışın bir garantisinin olmadığı da bilinmelidir. Yarının ne olacağının garantisi, bugünden eğitim ve barıştan yana olmaktır. Uygar toplum güvenceli toplumdur. Gelişmiş ülkelerin ve bu ülkelerin varlıklı vatandaşlarının güvencesi de fizyolojik ve teknolojik olarak ileri düzeydedir. Günümüz yaşantısına elektronik teknolojisi ve uzaktan algılama cihazları girmiştir. Evin hane kapısındaki tokmaklar evrim geçirmiş, çalan zil icat olmuş, dijital bir dünyaya gelinmiş, video görüntüleme ve uzaktan algılama sistemlerine erişilmiştir. Ülkelerin savunma sistemleri de bu teknolojiye ayak uydurmuştur. Savunma sanayii sektörünün teknolojik gelişimde başı çektiği söylenir. Türkiye de topyekûn sanayinin gelişimine önem verilmiştir. Görülen odur ki, gelişmiş ülkelerde halkın refahı ve güvencesi öncelik taşımaktadır. Türkiye nin demokratik düzenindeki önemli bir prensip, Mustafa Kemal Atatürk ün yaşamsal bir hedef olarak ortaya koyduğu Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesidir. Türk Milleti bu ilkeyi benimsemiş ve demokratik yaşamın vazgeçilmez ön şartı olarak kabul etmiştir. Birçok konuda, sosyal ve teknolojik teşebbüslerin ivme kazandığı son 50 yıl, aynı zamanda Türkiye de demokratikleşmenin de hazmedildiği yıllar olarak kabul edilebilir. Bölgede işbirliği * Prof. Dr.; Bahçeşehir Üniversitesi. 185

3 yapılacak önemli bir potansiyel ortak olarak; Türkiye de demokratik, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin hedeflendiği ve bölgesinde farklılık yaratan bir görünümün kazanılmaya başlandığı görülebilir. Türkiye nin kültürel ve tarihi altyapısı, komşularıyla iyi ilişkilerin geliştirilmesine uygun olup, dış ilişkilerde komşularıyla sorunsuz bir ülke olarak geleceğin planlanmasına ve geliştirilen iyi ilişkilerin bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağına inanılmaktadır Türkiye ve Siyaset Ülkelerle ilgili yapılan çalışmalarda siyasi istikrarın önemi vurgulanır. Bu çalışmanın amacı Türkiye deki politik organizasyonların faaliyetlerinin siyasi bir irdelemesi değildir. Bu çalışma ülkenin 2015 yılındaki teknik havasını nasıl teneffüs edeceğimize dair bir tahmin ve tavsiye dizinidir. Bununla beraber, önümüzdeki yıllarda siyasi istikrarın sağlanmasında; kurumların siyasete karışmamaları kadar, siyasetin de anayasal kurumların anayasal görevlerine karışmaması esastır. Cumhuriyet rejiminin korunması ve kollanmasına ilişkin toplumun ve kurumların hassasiyetlerine duyarlı olunması bir mecburiyet olarak görülmektedir. Türkiye nin siyasi istikrarının sağlanmış olduğu varsayılarak bu yazı geliştirilmiştir. Küresel ve bölgesel fırsatların yanı sıra, Türkiye nin kendi dinamikleri ile 2015 yılında teknik bakımdan bulunacağı yer bu çalışmada yorumlanmıştır. Ülkenin dinamiklerinin uyumlu çalışmasında önem arz eden kurumsal tespitler çalışmada yer almıştır. Đlgili belge ve dokümantasyon bu çalışmayı meydana getiren dipnotlarda verilmiştir. Türkiye nin teknik alanlarda bugünkü durumu, geçmişteki ekonomik ve siyasi ortaklık konjonktürüyle ilgilidir. Gelecek beş yıl içinde alınacak mesafe de, yine bölge ülkelerinin konumları, gelişimleri ve yaşam biçimleriyle, ayrıca küresel rüzgâr ve stratejik dostluklar üzerine kurulu olacaktır. Türkiye nin stratejik ortakları veya onlarla olan müşterek dinamiklerin bağ kuvveti, Türkiye nin kendi yaratacağı iç dinamiklerle yakından ilgilidir ve kendi dinamiklerine bağımlıdır. Ulusal ve uluslararası platformlarda siyasi ve ekonomik dengeler toplumun emniyetli yaşamı için göz önünde bulundurulacak önemli bir etmendir. Siyasi istikrarın bozulmaması amacıyla toplumca verilen suskunluk tavizlerinin dozu önemlidir. Siyaset ve kurumların dinamikleri arasında hissedilen uyumsuz çalışmanın düzelmesi ve sistemin kendi demokratik ve doğal ritminde çalışması teknik düşünmenin ve gelişmenin önünü açacaktır. Türkiye teknik refleksleri yeterince güçlü olmayan bir ülke durumundan, iyi bir planlama, yatırım teşebbüsü ve sermaye ile kısa sürede bulunduğu seviyeden yükseklere çıkış yapabilecek bir işgücüne sahiptir. Yükselen enerji faaliyetleriyle ivme kazanacak alternatif enerji kaynaklarına yönelik teknik gelişme 2015 yılında önemli bir altyapının oluşturulması şeklinde gerçekleşebilir. Sanayide belirli sektörlerde (otomotiv, makine, elektronik, beyaz eşya, denizcilik) Türkiye nin uluslararası bir üretim üssüne dönüşmesi mümkün olabilir. Özellikle otomotiv sanayinde ve gemi sanayiinde son yıllardaki hızlı yükseliş; uluslararası şirketlerin temsilcilik ofislerini, AR-GE faaliyetlerini ve yatırıma tahsis edecekleri sermayelerini Türkiye ye yönlendirebilir. Türkiye üniversiteleriyle, meslek yüksekokullarıyla teknik ve sosyal konularda eğitim üssü olabilir. Savunma sanayiinde de yerli üretimin toplamdaki payının artırılması mümkün olabilir. Bilişim ve enformasyon sektörlerinde ise şirketlerin üretim ve işletme sistemlerinde teknolojiye daha fazla yatırım yapması beklenirken, e-devlet projesi tamamlanabilir. Uzay teknolojilerine yönelik gelişmeler kapsamında, Türk mühendisler tarafından tasarlanacak Türksat 5A uydusunun te uzaya 186

4 gönderilmesi planlanmaktadır. Teknik bakımdan 2015 tarihindeki eğitim, sanayi ve enerji sektörlerine ilişkin bazı tespit ve tavsiyeler aşağıda yer almaktadır Eğitim Dokuzuncu Kalkınma Planı çerçevesinde eğitim sektörüne ilişkin amaçlar istihdamın artırılmasına ve eğitim sisteminin geliştirilmesine yöneliktir. Đstihdamın artırılması için eğitimin işgücü talebine olan duyarlılığının artırılması gereği vardır. Eğitim sisteminin işgücü piyasasının aradığı nitelikte elemanlar yetiştirememesi ekonomideki ara teknik eleman açığının yanı sıra mesleki ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin işsiz kalmasına da yol açmaktadır (2006, sf.38-39). Mesleki eğitim veren okullardaki eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi, programların ve müfredatın piyasadaki gelişmelere göre güncellenmesi faydalı olabilir. Eğitimin genelinde yaygınlaşmakta olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin meslek okullarında üretim teknolojilerindeki ilerlemelere uygun olarak kullanımı mesleki eğitimin kalitesini artırmaktadır. Türkiye de yabancı öğrenci istihdamına yönelik evrensel ve bölgesel eğitim hizmetinin geliştirilmesi ve projenin ekonomik kalkınmada katma değer yaratması makro bir teşebbüs olarak düşünülebilir. Diğer taraftan işgücü içindeki yükseköğretim ve fakülte mezunlarının oranı büyümekte ve yükseköğretime olan talep artmaktadır. Bu gelişme nicelik-nitelik sorusunu gündeme getirmekte ve işgücü piyasasının istediği nitelikte elemanların yetiştirilmesi ihtiyacını daha da zaruri kılmaktadır. Teknolojinin geliştirilmesi ve ekonomik faydalara dönüştürülmesi için üniversite-sanayi işbirliği projelerinde öğrencilerin yer alması genişletilebilir. Teknik bilimler öğrencilerinin ilgili sektörlerde ve teknoparklarda yer alması, sosyal bilimler öğrencilerinin de sosyal ve medya araştırma merkezlerinde yer alması istihdam ve ekonomiye olumlu olarak yansıyabilir. Hem ortaöğretim hem de yükseköğretim için gerekli olan işgücü piyasası-eğitim sitemi uyumu bilim ve teknoloji politikalarının eğitim ayağını yürütmek için bir fırsata dönüştürülebilir. Yazılım mühendisliği alanındaki eğitim hamleleri ile yazılım sektöründeki ileriye dönük atılımların bir eşgüdüm içerisinde düzenlenmesi bu teknolojinin gelişmesinde fayda sağlayabilir. Türkiye nin 2015 yılındaki teknik gücünün artmasına yönelik eğitim alanında atılacak diğer bir adım da nitelikli eğitimi yurtdışında almayı tercih eden öğrencilerin yurda dönmeleri için uygulanacak teşviklerdir. Đkinci adımda da yurtiçi yüksek lisans ve doktora programlarının iyileştirilmesi için eylem planları tasarlanabilir Sanayi Dünya ticaretinde ileri teknolojiye dayalı ürünlerin payının son yıllarda hızla artması, uluslararası rekabetin özellikle bilim ve teknoloji yarışı şeklinde ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Bu nedenle teknolojik ilerleme ve yenilikçilik alanında atılacak adımlar Türk imalat sanayinin uluslararası rekabeti için büyük öneme sahiptir. Üstelik Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel rekabet sahnesine çıkmasıyla birlikte, ucuz işgücüne ve düşük maliyete dayalı bir rekabet yöntemiyle sürdürülebilir büyümenin mümkün olmadığı görülmektedir (DPT-Sanayi Politikaları ÖĐK Raporu, 2007, sf.77). AB ye üyelik sürecinde Birlik in izlemekte olduğu Lizbon Stratejisi ndeki hedefleri yakalayabilmek için yenilikçilik ve AR-GE faaliyetlerinin üniversitelerden ekonomilere doğru uygulanmaya konması gerekmektedir. Firmaların teknolojik 187

5 bakımdan gelişmelerini teşvik edecek politikaların yanı sıra sanayimizin teknoloji yoğun alanlara yönelmesini sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Türk imalat sanayinde son yıllarda orta ve yüksek teknolojili sektörlere doğru bir kayma olduğu doğrudur. Ancak bu sektörlerdeki ithal ara girdiler ihraç edilen ürünlerin katma değerlerinde fark edilir bir artış olmasını engellemektedir (age.,sf.43). Dolayısıyla küresel ekonomiyle her geçen gün daha da bütünleşen Türk ekonomisi ithal girdilere bağlı bir ihracat artışı gerçekleştirebilmektedir. Sanayimizin katma değerinin artırılması için de teknoloji yoğun sektörlere odaklanmak kadar ithal ara girdilerin AR-GE faaliyetleriyle ileriye dönük üretimlerine hazırlık yapılabilir. Önümüzdeki beş yıllık dönemde Türk imalat sanayinin dışarıya bağımlılığının artacağı tahmin edildiğinden, ithal ara girdilerin yerli imkânlarla tedariki verimlilik ekonomisine katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan teknoloji yoğun sektörlere dönük AR-GE faaliyetlerinin 1 Türkiye geneline yaygınlaştırılması ve teknoparkların etkinliğinin artırılması 2015 yılına kadar başvurulabilecek adımlar olabilir Enerji Petrol fiyatlarının son iki yıl zarfında hızla yükselmesine karşın Türkiye dünyanın enerji ihtiyacı en hızlı artan birkaç ülkesi arasındaki konumunu korumaktadır. Dış ticaret açığının yarısından fazlasına sebep olan petrol ve doğalgaz ithali enerji sektöründe alternatif kaynakların kullanımına yönelik teknolojik gelişimi zorunlu kılmaktadır. Başta hidrojen enerjisi olmak üzere hidrolik enerji, rüzgâr ve güneş enerjisi ve nükleer enerji Türkiye nin 2015 yılına kadar atılım yapması tasarlanan alanlardır. Küresel enerji teknolojilerinde yakın zamanda öncelikli bir konuma sahip olacağı düşünülen hidrojen enerjisinin Kyoto Protokolü ile karbondioksit emisyonuna getirilen kısıtlamalar nedeniyle öneminin artacağı tahmin edilmektedir (Enerji ve Çevre Teknolojileri Stratejisi, 2004, sf.5). Çevre dostu ve ideal bir enerji taşıyıcısı olan hidrojen enerjisinin özellikle yakıt pilleri kapsamında geliştirilmesi ve bu alanda bir altyapının hazırlanması beklenmektedir. Hidrolik enerji alanında Türkiye deki hidrolik potansiyelin inşa edilecek küçük hidroelektrik santraller ile ilerleme kaydedebileceği tahminler arasındadır. Rüzgâr enerjisinde de verimi yüksek türbinlerin kullanılmaya başlanması ve yurt genelinde rüzgâr alan bölgelere yayılması ve güneş enerjisi alanında ısı üretecek termal sistemlerin geliştirilmesi mümkün gözükmektedir (age., sf.13). Nükleer enerji üretimi için mevcut siyasi irade tarafından kurulması planlanan santrallerin inşası önümüzdeki beş yıl içinde devam edecektir. Bu süreçte nükleer enerjinin kullanımı ile ilgili işletme güvenliği ve radyoaktif yakıtların yönetimi konuları ile ilgili kamunun tatmin olacağı teknolojik ilerleme sağlanabilir (age., sf.17). TÜBĐTAK ın hazırladığı Stratejik Vizyon 2023 adlı çalışmada 2010 yılından itibaren gelişmiş insan-makine arayüzleri, biyomekatronik yapılar, biyoelektronik devreler ve yüksek yoğunluklu taşınabilir enerji birimleri ileri teknoloji ürünlerinde yer almaya başlayacaktır. Bu temel özelliklerin ürünlerde uygulanabilmesi için TÜBĐTAK biyoteknoloji, mikro elektromekanik sistemler (MEMS) ve nanoteknoloji alanlarına odaklanma gereğini vurgulamaktadır (2004, sf. 29). Bu üç kilit alana yoğunlaşmak için gerekli AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Ulusal Araştırma Programlarının finansmanı olarak bir Ulusal AR-GE Fonu nun kurulması tavsiye edilmektedir. AR-GE yoğunluğunun (AR-GE harcamaları/gsyđh) Genel anlamda mevcut teşvikler kast edilmektedir. Örneğin: Ar-Ge faaliyetlerinin vergiden muaf tutulması. 188

6 yılında bugünkü % 0,64 değerinden %2 ye çıkarılması da TÜBĐTAK ın aynı kapsamdaki hedef-tespitleri arasındadır (age.,sf. 32). Stratejik Vizyon 2023 belgesindeki hedefler doğrultusunda atılacak adımlar zorlu bir sürecin Türkiye yi beklediğini göstermektedir. Siyasi sahiplenmenin sağlanması ve yukarıda bahsedilen muhtemel siyasi krizlerin önlenmesi durumunda belgedeki hedeflere ulaşılması mümkün olabilir. 3. Türkiye de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1970'li yıllarda petrol fiyatlarında meydana gelen ani yükselmeler, bütün ülkelerde büyük maliyet artışlarına yol açmış ve bunun sonunda bütün sanayi dallarında durgunluk ve üretimde azalma baş göstermiştir döneminde sanayideki durgunluğu ortadan kaldırmak amacıyla özellikle ABD ve Japonya gibi ülkelerde sanayi yeni AR-GE faaliyetlerine giderek, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla yakın bir işbirliği başlatmıştır. Son 30 yıldır Türkiye de teknolojinin anlaşılması, uygulanması, geliştirilmesi amacıyla sürdürülen faaliyetler, artık teknolojinin üretimi safhasına gelmiştir. Entelektüel ve teknolojik gelişim bölgenin bir kazanımıdır. Hindistan dan, Çin den, Amerika dan gelen teknolojinin maliyeti bölgede üretilenden pahalı ise bölge teknolojilerinin kullanılması daha akılcı olacaktır. Türkiye yi tanımak faydalıdır Yeni Teknolojiler 1980 li yıllarda tespit edilen yeni teknolojik gelişim alanları aşağıda verilmiştir yılına gelindiğinde nano-teknoloji dışında fazla olumlu bir değişiklik bizim aklımızda yok! Bununla beraber, dünya ısınıyor, küresel kuraklık ve kıtlık geliyor. Nefes alamayan bir dünya Đşte bu aşamada yeni teknolojilere ve buluşlara ne kadar çok ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Akşamdan sabaha yeni teknoloji bulunmuyor! Dünyayı, çevremizi ve ülkemizi kirletmeyelim! Dünyada konuşulduğu üzere, bu çalışmaya yeni teknolojilerle giriş yapılabilir. Yeni teknolojilerin neler olabildiği aşağıda sıralanmıştır. Enformasyon teknolojileri ve yazılım Yeni malzemeler, nano-teknolojiler Biyoteknoloji Yeni enerji kaynakları Uzay teknolojileri Esnek imalat sistemleri, otomasyon ve robotik üretimler Bu alanlarda önemli teknolojik ilerlemeler olmuş, yeni mallar ucuz fiyatlarla daha çok fonksiyonlu ve daha küçük hacimlerde üretilerek pazara sürülmüştür. Bu teknolojilerde insanoğlunun emeği vardır. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş beyinleri kiralanmış ve bu teknolojiler kazanılmıştır. Bölge ülkelerinin kendi teknolojilerini yaratmaları akıllı inisiyatifle sağlanabilir. 189

7 3.2. Türkiye'deki Durum Türkiye'de teknopark olgusu çerçevesinde ilk adım 1991 yılından itibaren atılmış, KOSGEB'in girişimi ile ODTÜ ve ĐTÜ'de birer tane Yenilik Merkezi türünde, Teknoloji Geliştirme Merkezi açılmıştır. Teknopark olgusunun 90'lı yıllarda dünyadaki gelişme trendi, bu konunun ülkemizde de yoğun olarak tartışılmasına neden olmuştur. 26 Haziran 2001 tarihinde çıkartılan 4691 sayılı ''Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'' ile bu konu yasal zemine oturtulmuştur. Dünyadaki, başarılı olmuş teknoparklara bakıldığında, bunların kurulduktan uzun bir süre sonra (5 10 yıl), amaçlanan sonuçları vermeye başladıkları görülmektedir. Son on yılın ürünü olan teknoparkların 2008 içinde sayısının 30 civarında gerçekleştiğini, ancak başlangıçta birkaç tanesinin konumları gereği başarılı olduğu görülmüştür tarihi itibarıyla bir değerlendirme yapmak gerekirse, konuya ilişkin görüşlerimiz şöyle özetlenebilir. Teknoloji geliştirme bölgeleri projesi önemlidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın bu projesi tahminlerin üzerinde başarılı olmuştur. Bilim insanları emeklerini bir proje ile özdeşleştirmeye çalışmışlardır. Reel projelerin gerçekleştirilmesine yönelmişlerdir. Türkiye de kurulmuş olan teknoloji geliştirme bölgelerinde, sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde, 40 civarında üniversite teknoparkında öğretim üyelerinin şirket kurması ve üniversite ile sanayi arasındaki işbirliği faaliyeti fütürist, ancak cesur bir yaklaşımla teşvik edilmektedir. Ulusal teknolojik gelişmenin yanında uluslararası işbirliği de gelişmektedir. Petrol, 2002 yılından başlayarak varili 25 dolardan 2008 yılında 150 dolara yükselmiştir yılında 75 $ mertebesine inmiş olan petrol, sanki Ocak 2011 Yasemin buhranıyla tekrar fırlayacak gibidir Bu iniş ve çıkışların zararını gelişmemiş ülkeler daha çok çekerler yılları nazara alındığında; teklif edilen işbirliği projesinin altyapısı, teknik ve stratejik ilgi alanları itibarıyla ne denli önemli olduğu anlaşılabilir. Bu çalışmanın sonuçlar bölümünde faydalı işbirliği teklifleri vardır. Türkiye yi tanımak bilhassa faydalı olacaktır Yeni teknolojilerin her üç, beş yılda yaratılmasının mümkün olmadığı da bilinmektedir Ekonomik Yapı Hakkında Göstergeler Türkiye de cirolarına göre sıralanmış ilk 500 firmanın 250 adedi Đstanbul da yerleşiktir. Đstanbul daki endüstrilerin faaliyet alanlarına ve cirolarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 190

8 Tablo-1 Đstanbul daki Sektörel Güç * Sektör Firma Sayısı Ciro (Tl.) % Dağılım Enerji-Petrol ,08% Otomotiv ,26% Elektrik-elektronik ,89% Bilişim ,66% Ticaret-hizmet ,14% Gıda ,24% Tekstil ,10% Tütün ,32% Đlaç-kimya ,22% Demir-Çelik ,91% Bira ,63% Metal ,50% Lastik ,92% Ağaç-Orman ,73% Đnşaat-Đnşaat malzemeleri ,67% Ambalaj ,61% Basın ,60% Plastik ,60% Makine ,59% Çimento ,55% Kuyum ,48% Madencilik ,21% * 2005 yılına aittir. Genel fikir vermek için faydalı olabilir. Enerji ve bilişim sektörü artmıştır. 191

9 3.4. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Faaliyet Gösterebileceği Teknolojik Alanlar Kara, hava, deniz araçlarında gömülü teknolojiler, Uzaktan algılama, Đleri teknoloji yapı elemanları ve malzeme, Robotik, Savunma ve güvenlik ileri teknoloji alanları, Radar ve güdüm teknolojileri, Yazılım ve kaynak kodları yazılımları, Fiber optik teknolojileri, Lazer uygulamaları, Uzay teknolojileri, Tıbbi mühendislik, Đleri teknoloji enerji üretimi, Bilişim, Cam-seramik, Elektrik, elektronik, elektro-optik, Tekstilde ileri teknoloji uygulamaları, Yapay zeka uygulamaları, Gıda teknolojileri, Çevre ve koruma teknolojileri TGB Projeleri Özel Amaçları ve Hedeflenen Somut Projeler Kara, hava, deniz, uzay araçları, uzaktan algılama, malzeme, yapı elemanları, tıbbi teçhizat, donanım, optik, robotik, elektronik alanlarda yeni teknoloji üretmek, Yeni teknolojiyi ve bilgiyi ticarileştirmek, Bölgelere ve ülkeye katma değer sağlamak, 192

10 Bilim adamlarının keşif yeteneğini teşvik etmek, Üniversiteleri AR-GE projeleri ve endüstriyle buluşturmak, AR-GE projelerini somut prototiplere dönüştürmek, Patentleri ticarileştirmek, Savunma projelerine altyapı oluşturmak ve prototip üretmek, Yazılım kaynak kodları üretmek, Đstihdama ve ekonomiye katkıda bulunmak, Bölgenin teknik alanda ve iktisaden kalkınmasını sağlamak, Üniversitelerin vizyonunu yeni ve ileri teknoloji üreterek geliştirmek, Üniversiteleri dünyadaki emsalleriyle rekabet edebilir bilim ve uygulama gücüne eriştirmek, Ülke genelinde, teknoloji geliştirme bölgeleri tasarlamak, Bölgenin sosyal refah ve kültür seviyesinin gelişimine katkı sağlamak. 3.6 Diğer Amaçlar Bölgede ileri teknoloji ile uğraşan şirket sayısını artırmak, bu şirketlerin kuruluş ve gelişimine katkı sağlamak, Bu konuda yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmak, Đleri teknoloji ile uğraşan şirketlere araştırma ortamı yaratmak, Üniversite-Sanayi işbirliği içerisinde öğretim üyelerinin sanayi ile çalışmasını sağlamak, Ülkede, özgün ileri teknoloji üretimi fikrinden hareketle, Üniversite-Kobi işbirliği ile yatırım uygulamalı endüstriyel projeler yaratmak. 4. Sonuçlar Tekno-entelektüel bir çalışmada teknik önerilerin olması gerekir. Bu sebeple, bu çalışmada Đstanbul da yerleşik sanayi kurumlarının bir tablosu ve teknoloji geliştirme bölgelerinde olabilecek sektörler hakkında genel bir değerlendirme sunulmuştur. Muasır medeniyeti, Hayatta en hakiki mürşit ilimdir felsefesiyle yakalamak mümkündür. Ülke kalkınmasında; vizyon sahibi, görev ve sorumluluğu benimsemiş, Türkiye nin uygarlaşma projelerine gönül vermiş, seçkin, uyumlu ve görev bilinci yüksek bir kadro ile çalışmak önemlidir. Bu vasıflar iyi eğitim almış iş gücünün değerleri olduğu takdirde, 2015 TÜRKĐYESĐ zengin ve bölgenin parlayan yıldızı 193

11 olacaktır. Bu tespit, Türkiye ile bölgesel işbirliği geliştirmek isteyen ülkeler için önemlidir yılında Türkiye; Teknoloji Geliştirme Üssü olabilir. Çok iyi yetişmiş teknik kadrolarla bu proje gerçekleştirilebilir. Başarı; sabırlı ve kararlı bir çalışmanın, dürüst bir emeğin, çağdaş bilimin ve uygarlığın ürünüdür. Başarıyı hak etmek inancı, vizyonun esasını teşkil edecektir. Böyle bir Türkiye ile ortaklık kurulması akıllı bir inisiyatiftir. Burada inisiyatif, bir girişim ve teşebbüs olarak anlaşılmalıdır. Türkiye nin AVRASYA köprüsündeki stratejik konumuyla ve demografik yapısıyla bölgesinde Teknoloji Üssü olması mümkündür. Bu üsse; bölgeyle ilişkili devletlerin ve Türkiye nin; moral değerler, teknik, ekonomik, güvenlik ve politik nedenlerle ihtiyacı vardır. Bu proje, Türkiye nin gelişmesine ve içinde bulunulan koordinatlardaki bölge ülkelerinin uygarlaşarak kalkınmasına, kalıcı bir istikrarın ve barışın sağlanmasına katkı sağlayabilir. Fakirliğe bir çözüm olması amacıyla, işbirliği platformu projesi geliştirilmesi bölge ülkelerine önerilmiştir. Projenin önemli niteliği teknolojik ve eğitim işbirliğinin ön plana çıkarılması olarak görülebilir. Siyasetin dışında, bir işbirliği inisiyatifi olarak proje, bölgede 30 ülkeyi ve bir milyar nüfusu ilgilendiren bir ideal olarak geliştirilebilir. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika nın bu projede yer alması faydalı olabilir. Bilimsel ve teknik araştırmaların, ekonomik kalkınma ihtiyacına cevap verecek şekilde reel sektörle uyumunun Türkiye de somut projelerle başarılması gerekliliktir. Đktisadi politikalar ile bilim ve teknoloji politikalarının birlikte değerlendirilip tasarlanması ve bu süreci yönetecek eğitimli insan kaynağının sağlanması faydalı olabilir. Bu nitelikli insanların (tekno-ekonomistler) yetişeceği ve iktisadi konular ile bilimsel araştırmaların birlikte yürütüldüğü programların ortaya konacağı Tekno-ekonomi Enstitüleri gibi eğitim kurumlarının hayata geçirilmesi düşünülebilir (Soyak, 2007). Bu enstitüler dünyadaki teknolojik gelişmelerin yakından izleneceği ve AR-GE faaliyetleri ile ekonomik faydaya dönüştürüleceği teknoparkları destekleyen kurumlar haline getirilebilir. Bu kuruluşların entelektüel altyapısı Türkiye de mevcuttur. Đşbirliği inisiyatifinin bu projeyi gerçekleştirmesi, küresel politikalar ile bağdaşmayabilir. Bölge kendi mayası dışındaki magnetik güçlerin çekim alanına tabi olabilmektedir. Son 100 yıllık geçmişin nostalji olarak anımsanması insani ve tarihi bir hoşgörüyü gerektirmektedir. Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması için sayıları Türkiye genelinde 40 a yaklaşan teknoparkların katkıları ile bilimsel çalışmalar teknolojik ilerlemede daha verimli uygulanacağı gibi, tekno-ekonomi enstitüleri de makroekonomik iklimin elverişli olmasını sağlayabilir. Bu tekno-entelektüel yapının faydalı hale getirilmesi işbirliği inisiyatifi için de faydalı olacaktır. Gelişmekte olan ülkeler gelişmelerinin önünde önemli bir enerji tedariki sorunu ile karşılaşmışlardır. Bugünlerde Orta Doğu Bölgesi nde meydana gelen gelişmeler petrol fiyatını olumsuz olarak etkileyebilir. Türkiye nin 40 milyar dolar olan petrol harcamalarının beklenmedik şekilde yükselmesi ülkenin ve bölgenin 194

12 kalkınmasının önünde önemli engel olacaktır. Bu çıkmazdan kurtuluş için, enerji ihtiyacının ekonomik yöntemlerle tedariki ön plana çıkacaktır. Bölgede Eğitim ve Teknoloji Üssü olabilmek amacıyla Avrasya koordinatında Đleri Teknolojiler Araştırma Merkezi projelerinin başlatılması mümkün olabilir. Teknoloji Üslerinin yaratılması, bugünden yarına olabilecek bir mesele değildir. Kalkınma ajansları vasıtasıyla bu projeler desteklenebilir. Türkiye nin son yıllarda dünya bilimsel makale atıf endeksi sıralamasında kayda değer yükselişine rağmen uluslararası patent edinmede hala çok gerilerde olması da aynı sorunun sonucudur. Bilimsel bulguların sadece sayfalar arasında kalmasının engellenmesi için ekonomik sektörlerdeki teşebbüs ile bilimsel kurumlardaki çalışmaların uyumu önem arz etmektedir. Nitekim bilgi ekonomisine dönüşüm sürecinde Türkiye nin atmak zorunda olduğu adımlarda (nanoteknoloji, biyoteknoloji, MEMS) bilimsel araştırma-teknoloji geliştirme eşgüdümü kadar makroekonomik değerlendirmelerle kilit sektörlerde üretime yönelmek de gerekmektedir. Türkiye nin önümüzdeki beş yıl süresince beklenen yüksek büyüme potansiyelinin süreklilik arz etmesi için teknoloji yoğun sektörlerle desteklenen bir ekonominin yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Türk ekonomisinde bu yapılanmanın kurulacak Ulusal Yenilik Sistemi ile yenilikçiliğin ve artarak devam etmesi gereken AR-GE teşvikleri ile yaygınlaşacak teknoloji tabanlı üretimin gerçekleşmesi beklenmektedir. Dünya ekonomisindeki yapısal değişikliklerin erken fark edilmesiyle alınacak kararlar yenilikçilik ve AR-GE çalışmalarının Türk ekonomisinin dinamik bir uzvu olması için gereklidir. Böylece ekonomisindeki Toplam Faktör Verimliliğini (TFV) artıran Türkiye uluslararası rekabette de belirgin bir sıçrama gerçekleştirebilir (Soyak, 2007). Ülkenin petrol ve petrol ürünleri gideri bugün kırk milyar dolardır yılında bugünkü petrol fiyatlarıyla giderin yetmiş milyar doları geçmesi beklenir. Petrol fiyatlarında artış devam ettiği takdirde Türkiye nin 2015 yılında petrole yüz milyar dolar ayırması gerekebilir. Bugünkü sanayileşme hızıyla devam edildiği takdirde, Türkiye nin 2015 yılında yurtdışından satın aldığı mamul ve yarı mamul ürünlerin yıllık tutarı iki yüz elli milyar dolar olabilir. Bu günlerde 160 milyar dolar civarında olan bu rakam, beş yıl içerisinde Türkiye nin ithal ikameyi arttırması fırsatını doğurabilir. Đleri teknoloji alanlarında bugün yapılacak yatırımlar sonucunu beş yıl sonra verebilir. Ülkenin topyekûn sanayisinin her alanda geliştirilmesi için; gömülü teknolojilere, bilgi teknolojilerine, eğitim ve enerji sektörlerinde yeni kuvvet çarpanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye nin yetişmiş insan gücü Türkiye yi bölgede bir çekim merkezi olarak geliştirebilir. Gelişmiş ulaşım, telekomünikasyon, internet ve bilgi teknolojileri imkânlarının kullanımıyla; bölgesel ve küresel bazda ham bilginin alınması, işlenmesi ve ihracatı ülkeye büyük katma değer kazandırabilir. Son 20 yıllık bir perspektifte 200 milyar dolar potansiyele erişmiş olan; otomotiv sanayii, kimya sanayii, gemi sanayii, uçak sanayii, savunma sanayii yatırımları, ülkede teşvik edilecek öncelikli sektörler olarak seçilerek bu sektörlerde gelinmiş olan platformlardan süratle yükselme imkânları bulunabilir. Đstihdamın ve gelir adaletinin sağlanmasında, yabancı sermayenin ülkeye akışının teşvikinde, bu sektörlerin idari mekanizmalarla kurumsal uyumun sağlanması, siyasi istikrarın ülkede sağlamlaştırılması, rasyonel ve verimli çalışma imkânlarının yeni teknolojilerle geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada; Türkiye nin siyasi, kurumsal, teknolojik ve bilimsel potansiyeli genel bir üslupla 195

13 yorumlanırken, Türkiye yi ve bölgeyi idare eden mekanizmalar için işbirliği girişiminin önemi, tekno-entelektüel bir yaklaşımla vurgulanmıştır. Gerekli notların alınması ilgililerin takdirine bağlıdır Kaynakça Kaynakça Notu: Bu çalışma aşağıdaki kaynakların kullanılmasıyla hazırlanmış bir derleme çalışmasıdır. Geniş bir dokümantasyon taraması yapılmış, siyasi ve sosyal konulardan ziyade, teknik bir konsept ile işbu raporun hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Ülkemizin geleneksel devlet yönetimi tecrübesi ve adabı düşünüldüğünde, ülkenin siyaseten idaresi yanı sıra, bürokratik bir yönetim sisteminin ve gücünün olduğu görülür. Bu gerçekten hareketle, DPT, TOBB, TÜBĐTAK, TÜSĐAD gibi kurumsal yapıların kadrolarında bulunan değerli bilim insanlarının kurumlara olan katkısı önemli görülmektedir. Bu çalışmanın yapılmasında söz konusu kurumların çalışmalarını dikkate almanın akılcı bir yaklaşım olacağı düşünülmüştür. Bu fikirden hareketle, adı geçen kurumların güncel ve süreli çalışmaları derleyici grupça gözden geçirilerek bu çalışmada yararlanılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı- Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim Özel Đhtisas Komisyonu (ÖĐK) Raporu. Ankara: Komisyon Üyeleri. Devlet Planlama Teşkilatı. (2003). Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu. Ankara: Saygılı, Şeref. Devlet Planlama Teşkilatı. (2003). Bilgi Ekonomisi ve Đşgücü Piyasası: Eğilimler, Fırsatlar ve Riskler. Ankara: Kelleci, Mehmet Ali. Devlet Planlama Teşkilatı. (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ). Ankara: DPT. Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Özel Đhtisas Komisyonu (Bilgi Teknolojileri Alt Komisyon Raporu). Ankara: Komisyon Üyeleri. Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Dış Ekonomik Đlişkiler Özel Đhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Komisyon Üyeleri. Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Sanayi Politikaları Özel Đhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Komisyon Üyeleri. Işık, Yusuf. (2005). Lizbon Stratejisi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye nin Bilgi Ekonomisi Doğrultusunda Gelişme Perspektifleri. Đstanbul: 14. Ulusal Kalite Kongresi Soyak, Alkan. (2007). Ulusal Yenilik Sistemi ve Kurumsal Arayışlar: Teknoekonomi Enstitüleri. Bilim ve Ütopya, 154. Soyak, Alkan. (2008). Tekno-ekonomi Politikalarının Işığında Ulusal Yenilik Sistemi ve Đnsan Faktörü. Bilim ve Ütopya,

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI 82 BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

2007 YILI GENEL DEĞERLENDİRME ve 2008 E İLİŞKİN BEKLENTİLER

2007 YILI GENEL DEĞERLENDİRME ve 2008 E İLİŞKİN BEKLENTİLER Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK-MART 2008 Sayı : 47 www.tkb.com.tr OCAK YIL : 2008. SAYI : 47 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Abdullah ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür s. 1 YENİDEN

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI Ekim 2013 Sayı: 39 İçindekiler ekim 13 5 7 BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? 10 9 10 12 14 16 18 22 30 36 38 42 50 DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE 5. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano ISSN:2148-5585 Ocak, 2015 - Dört ayda bir yayınlanır. Ankara Özel Sayısı Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano Ankara'nın iş ve

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı