EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME Z Dr. Mehmet EFEND O LU tarihinde Bat Trakya n n Gümülcine flehrinde do du. lkokuldan sonra medrese e itimi gördü y l nda e itimini sürdürmek maksad yla Türkiye ye geldi.1979 y l nda Bal kesir mam-hatip Lisesi nden, 1984 y l nda da Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi nden mezun oldu y l nda Diyanet flleri Baflkanl vaizi olarak göreve bafllad. Haseki E itim Merkezi Master-Doktora bölümünü bitirdi. Bu arada Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne ba l olarak Hadis dal nda çal flmalar yapt y l nda Arap Olmayan Sahâbîler isimli çal flmas yla master n, 1998 y l nda da Sahâbeye Yöneltilen Tenkitler isimli teziyle doktoras n tamamlad. Evli ve iki çocuk babas olup Arapça, ngilizce, ve Yunanca bilmekte, ilmî çal flmalar na Diyanet- slâm Ansiklopedisi nde madde yazarak sürdürmektedir. 22

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X I. SAHÂBE Dost ve arkadafl demek olan sahâbe sözcü ü 1 terim olarak Hz. Peygamber i gören, ona iman edip kendisiyle birlikte hareket eden ve bu inanc n koruyarak vefat eden kimse anlam nda kullan l r. 2 Buna göre, Hz. Peygamber e ilk vahyin gelifl tarihi olan 6 A ustos 610 tarihi 3 ile vefat y l olan hicrî 12 Rabîu l-evvel 11 (7 Haziran 632) 4 tarihleri aras nda geçen yaklafl k 23 senelik peygamberlik süresi içerisinde hayatta bulunmufl, onu görmüfl, kendisine inanm fl ve müslüman olarak vefat etmifl olan kimse sahâbîdir. 5 Sahâbîler Allah n r zas n kazanma, Hz. Peygamber i koruma ve slâmiyet i yayma u runa büyük fedakârl klarda bulunmufllar, bundan dolay da makam yüksek insanlar olarak de erlendirilmifllerdir. 6 Cenâb- Hak, Kur an- Kerîm de onlar medhetmifl, 7 Allah Resûlü de kendilerinden övgü ile bahsetmifltir. 8 Hz. Peygamber in Vedâ hacc nda say - lar yüz bini geçti i nakledilen sahâbe toplulu u, 9 vefat ndan hemen sonra slâmiyet i yaymaya bafllam fllar ve k sa süre içerisinde ran ve Bizans dize getirip do- uda Hindistan, Orta Asya ve Kafkaslara, bat da da M s r ve Kuzey Afrika ya ulaflarak buralar slâm topraklar na katm fllard r. 10 Hz. Peygamber in hadislerinde geçen ve stanbul un fethedilece ini bildiren hadislerin müjdesine nail olmak için stanbul üzerine de seferler düzenlemifllerdir. 11 lk stanbul seferi hicrî 49 (669) y l nda olmufl, (673) ve 98 (717) y llar nda da flehir iki defa kuflat lm flt r. 13 Sahâbe asr nda gerçekleflen ancak sonuç al namayan bu seferler ve kuflatmalar esnas nda stanbul a bir çok sahâbî gelmifl, bir k sm burada flehîd düflmüfl, bir k sm da geriye dönmüfltür. fiehîd düflen sahâbîler her ne kadar buraya defnedilmifllerse de bunlar n kabirlerini bilmek ve bulmak imkâns zd r. Zaten Bizansl lar sonradan zarar verir endiflesiyle muhtemelen flehîdlerin kabirleri 23 kaybediliyordu. 14 Böyle olmas na ra men bugün stanbul da 30 civar nda sahâbe kabri oldu u söylenen ziyaretgâh bulunmaktad r. 15 Son zamanlarda bu ziyaret mahalleri hakk nda bilgi veren bir çok kitap yaz lm fl ve CD haz rlanm flt r. 16 Yap - lan bu çal flmalar n da genelde kabirlerin gerçek sahâbe kabri oldu u varsay m ndan hareket edilerek haz rland görülmektedir. Biz burada, milletimizin ashâb sevdi- ini ve onlara de er verdi ini göstermesi bak m ndan önem tafl yan, türbelerle koruma alt na al nan, turlar düzenlenerek ziyaret edilen ve yanlar nda dualar yap lan bu kabirlerden Eyüp s n rlar dahilinde kalanlar gerçek sahâbe kabri olup olmad klar aç s ndan ele alacak ve de erlendirmeye çal flaca z. II. EYÜP TE KABR BULUNAN SAHÂBÎLER Eyüp ve çevresinde sahâbe kabri oldu- u söylenen 7 ziyaretgâh mevcuttur. Bu ziyaretgâhlarda yatan flahsiyetleri Sahâbî oldu u, stanbul a geldi i, ve burada flehîd düfltü ü kesin olanlar, Sahâbî oldu u bilinen ancak stanbul a gelmemifl olanlar ve Sahâbe aras nda ismi geçmedi i halde sonradan sahâbî olarak de erlendirilmifl olanlar fleklinde üç grupta toplayarak de- erlendirmek mümkündür. A. SAHÂBÎ OLDU U, STANBUL A GELD VE BURADA fiehîd DÜfiTÜ- Ü KES N OLANLAR: Bu gruba sadece Ebû Eyyûb el-ensârî Hazretleri girmektedir. 1. Ebû Eyyûb el-ensârî: As l ad Hâlid b. Zeyd olan Ebû Eyyûb el-ensârî aslen Medîneli olup ilk müslümanlardand r. 17 Hem baba ve hem de anne taraf ndan Hz. Peygamber le soy ba vard r. Medîne de slâmiyet in yay lmas na büyük katk s olmufltur. Allah Resûlü Me- 1 bn Manzûr, Lisânü l-arab, I, bn Hacer, el- sâbe fî temyîzi s-sahâbe, I, ; Talât Koçyi it, Hadis Tarihi, s Muhammed R za, Muhammed, s Muhammed R za, Muhammed, s Muhammed Accâc el-hatîb, es-sünne kable t-tedvîn, s Bu konuda detayl bilgi için bkz. Mehmet Efendio lu, Fezâilü s-sahâbe, Diyanet slâm Ansiklopedisi, XII, Örnek olmak üzere bkz. el-bakara (2), 143; Âl-i mrân (3), 172, 173; et- Tevbe (9), 100; el-feth (48), 29; el- Haflr (59), 8, 9. 8 Bkz. Tayâlisî, Müsned, s. 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 26; V, 350; Buhârî, Fezâilü s-sahâbe, 1; Müslim, Fezâilü s-sahâbe, 211, 212; Tirmizî, Menâk b, Celâleddîn es-süyûtî, Tedrîbü r-râvî, II, Bu fetihlere dair teferruatl bilgi için bkz. bn Abdülhakem, Futûhu M sr ve Ahbâruhâ, s ; Ethar Mubârekbûrî el-hindî, el-arab ve l-hind fî ahdi r-risâle, s ; Walter E. Kaegi, Bizans ve lk slâm Fetihleri, s Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335; Buhârî, Cihâd, bn Cerîr et-taberî, Târîhu l-ümem ve l-mulûk, III, 206; Marius Canard, Tarih ve Efsaneye Göre Araplar n stanbul Seferleri, stanbul Enstitüsü Mecmuas, II, Abdüflflâfî Muhammed Abdüllâtîf, el- Âlemü l- slâmî fî l-asri l-emevî, s , stanbul a geldi i bilinen sahâbîler hakk nda bilgi için bkz. Mehmet Efendio lu, Sahâbe Dönemi stanbul Seferleri, Eyüp Sultan Sempozyumu, Tebli ler, VII, Necdet flli, stanbul da Sahâbe Kabir ve Makamlar, s. 23 vd.. 16 Yaz lan kitaplar için bibliyografya k sm na bak lmal d r. CD Gökteki Y ld zlar, stanbul da Sahâbe Kabirleri ismiyle ço alt lm flt r. 17 Zehebî, Siyeru a lâmi n-nübelâ, II, 402.

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 18 bn Abdülber, el- stîâb fî ma rifeti l-ashâb, II, Zehebî, Siyeru a lâmi n-nübelâ, II, bn Sa d, et-tabakâtü -kübrâ, VIII, Hac Cemal Ö üt, Eyyûb Sultan, II, Örnek olmak üzere bkz. bn Sa d, et-tabakâtü l-kübrâ, III, 484; Taberânî, el-mu cemü l-kebîr, IV, 117 vd.. 23 Hüseyin Algül, Ebû Eyyûb el- Ensârî, Diyanet slâm Ansiklopedisi, X, Ebû Dâvûd, Cihâd, 22; bn Kesîr, Tefsîru l-kur âni l-azîm, I, ; bnü l-esîr el-cezerî, el- Kâmil fî t-târîh, III, Hüseyin Algül, Hâlid b. Zeyd (Ebû Eyyûb el-ensârî), Eyüp Sultan Sempozyumu Tebli ler, VI, Zehebî, Siyeru a lâmi n-nübelâ, II, bnü l-esîr el-cezerî, Üsdü lgâbe fî ma rifeti s-sahâbe, VI, bn Kesîr, el-bidâye ve nnihâye, VII, Zehebî, Siyeru a lâmi n-nübelâ, II, Zehebî, a.g.e., II, bn Hazm, Esmâü s-sahâbeti rruvât, s Abdullah Ayd nl, Ebu d-derdâ, Diyanet slâm Ansiklopedisi, X, Raflit Küçük, stanbul da Medfûn Oldu u Söylenen Sahâbelerden Ebu d-derdâ, Eyüp Sultan Sempozyumu Tebli ler, VI, A. Süheyl Ünver, stanbul da Sahâbe Kabirleri, s. 25;. Hakk Konyal, Konya Ere li Tarihi, s. 544; Raflit Küçük, stanbul da Medfûn Oldu u Söylenen Sahâbelerden Ebu d-derdâ, Eyüp Sultan Sempozyumu Tebli ler, VI, 26. dîne ye geldi inde evi inflâ edilinceye kadar yedi ay onun evinde misafir kalm flt r. 18 Hz. Peygamber in gerçeklefltirdi i bütün savafllarda beraberinde bulunmufl, 19 bazan da onun korumal n yapm flt r civar nda hadis nakletti i bilinmektedir. 21 Sahâbeye dair eser yazan ilk dönemin bütün tabakât müellifleri onun sahâbî oldu undan bahsetmifllerdir. 22 Ayn flekilde, bütün kaynaklar ittifakla stanbul a geldi inden bahsederler. Bu gelifl müslümanlar n ilk stanbul seferi esnas nda hicrî 49 (669) y l nda olmufltur. 23 stanbul u ele geçirmek için canla baflla savaflt ve rahats zlan p burada vefat etti i konusunda güvenilir bütün hadis, tefsir ve slâm tarihi kaynaklar nda teferruatl bilgi bulmak mümkündür. 24 Yani Ebû Eyyûb el-ensârî nin sahâbî oldu u, stanbul a geldi i, burada flehîd düfltü ü ve buraya defnedildi i konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktad r. Kuflku duyulmas muhtemel tek konu, keflf ve ilham yoluyla tayin edildi i için kabrinin bugün türbenin bulundu u noktada olup olmad hususudur. Ancak bu hususta tereddüde düflmeye gerek yoktur. Çünkü, yatt yer gerçekten kabri olmasa bile stanbul da medfûn bulundu u için buray onun makam olarak görmek de mümkündür. Bu da onun de erinden bir fley eksiltmez. Kald ki, kabrin keflfi ile ilgili olarak intikal eden bilgilerde, kefliften sonra burada kaz yap ld ve kaz da Ebû Eyyûb el-ensârî ismini ihtiva eden bir kitabeye ulafl ld çok aç k olarak belirtilmektedir. 25 K saca söylemek gerekirse: - Ebû Eyyûb el-ensârî sahâbîdir. - stanbul a gelmifltir. - Burada flehîd düflmüfl ve buraya defnedilmifltir. - Eyüp Sultan da bulunan kabri, bir sahâbî kabri olarak gönül rahatl yla ziyaret edilebilir. 24 B. SAHÂBÎ OLDU U B L NEN, ANCAK STANBUL A GELMEM fi OLANLAR Bu gruba da sadece Ebudderdâ Hazretleri girmektedir. 1. Ebudderdâ: As l ad Uveymir b. Kays olan Ebudderdâ Medînelidir ve burada oturan Hazrec kabilesine mensuptur. 26 Bedir savafl hariç, Hz. Peygamber in yapt bütün savafllarda beraberinde bulunmufltur. 27 Dört Halife devrinde de fetih ordular ile birlikte bir çok sefere kat lm fl, Hz. Osman devrinde K br s fetheden donanmada yer alm flt r. 28 Ebudderdâ, Hz. Peygamber in yan nda yetiflmifl ilim ehli bir sahâbî idi. fiam da zaman zaman 1000 den fazla kiflinin kat ld - bir ders halkas vard. 29 Resûl-i Ekrem Efendimiz devrinde Kur an ezberlemifl ve tamam n ona okumufltur civar nda hadis nakletti i bilinmektedir. 31 Hayat - n n sonlar na do ru fiam kad s idi. Hicrî 32 (652) tarihinde fiam da vefat etti ve Babü s-sagîr kabristan na defnedildi. 32 Son zamanlarda kabrinin yan nda yap lan bir kaz da, üzerinde Kûfî yaz ile ad yaz l bulunan çok eskilere ait bir kabir tafl bulunmufl ve fiam da Millî Müze de koruma alt na al nm flt r. 33 Müslümanlar n stanbul a gerçeklefltirdikleri ilk seferden yaklafl k 17 sene önce vefat etmifltir. stanbul a hiç gelmedi i halde bugün ülkemizde biri Eyüp Sultan da, biri Üsküdar - Karaca Ahmet te, biri Konya da Konya Ere lisi nde, biri de Bart n da olmak üzere dört ziyaret mahalli bulunmaktad r. 34 Eyüp Sultan daki türbesi Zal Mahmûd Pafla caddesi üzerindedir tarihinde vefat eden ve Eyüp Sultan civar ile ilgili ayr nt l bilgi veren Evliya Çelebî nin türbeye de inmemesi, türbenin bu tarihten sonra ortaya ç kt n göstermektedir. Bugün üstü aç k olan türbe 1835 tarihinde di er sahâbe kabirleri ile birlikte

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Sultan II. Mahmûd ( ) taraf ndan onar lm flt r. 35 Türbede iki kabir vard r ve her ikisine de hem flâhide ve hem de ayak tafl dikilmifltir. Tafllarda herhangi bir yaz bulunmamaktad r. ki kabirden hangisinin Ebudderdâ ya ait oldu u da belli de ildir Ebudderdâ Medîneli bir sahâbîdir. - Sahâbî oldu u konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktad r. - Müslümanlar n ilk stanbul seferinden 17 sene kadar önce fiam da vefat etti- i ve buraya defnedildi i kesindir. - stanbul a hiç gelmemifltir. - Eyüp Sultan da bulunan ziyaretgâh - n, flayet baflka kimseye ait bir kabir de ilse onun makam olarak düflünmek mümkündür. 25 C. SAHÂBE ARASINDA SM GEÇMED HALDE SONRADAN SAHÂBÎ OLARAK DE ERLEND - R LM fi OLANLAR Bunlar befl kiflidir. 1. Edhem: Türbesi, Cezerî Kas m Pafla Mahallesi Abdurrahman fieref Bey Caddesinde Arpac Mescidi nin karfl s ndad r. 37 Türbede orijinal bir kitabe yoktur. 38 Türbe içinde bulunan üç sandukadan biri Edhem in kabridir. 39 Bu kabrin önüne sülüs hatl çok eski olmayan bir levha konmufltur ki üzerinde flunlar yaz l d r: Hz. Hâlid rad ye anhü Rabbühü l-vâhid / sakas Edhem Hazretlerinin / meflhed-i âlîleri fâtiha / hicretü n-nebî sene 46. stanbul daki sahâbe kabirleri hakk nda eser yazan günümüz müellifleri bu levhadaki bilgilere dayanarak Edhem i bir sahâbî ve Ebû Eyyûb el-ensârî Hazretlerinin sakas olarak de erlendirmektedirler. 40 Oysa bu bilgi tamamen yanl flt r. Edhem in sahâbî olmakla hiçbir alâkas yoktur tarihinde vefat eden Hüseyin Ayvansarâyî Hadîkatü l-cevâmi isimli eserinde Arpac Mescidi nden bahsederken flunlar söylemektedir: Arpac Mescidi nin mukabilinde türbe-i mahsûsada fieyho lu Edhem Baba medfûndur ki Akflemseddîn Hazretlerinin pîrdafllar ndan olup Feth-i Kostantiniyye de beraber olanlardand r. 41 Ayvansarâyî nin verdi i bu bilgi Edhem in Akflemseddîn in müridlerinden oldu unu, onunla beraber stanbul un fethine kat ld n, vefat ettikten sonra da buraya defnedildi ini çok aç k bir flekilde ortaya koymaktad r. Edhem 1460 y llar civar nda vefat etmifltir Edhem sahâbeden de il, stanbul un fethinde bulunmufl gâzîlerden biridir. - Bu isim daha çok Türkler taraf ndan kullan l r. - Sahâbe aras nda Edhem ismiyle bilinen hiç bir sahâbî bulunmamaktad r. - Levhada geçen ve Edhem in Ebû Eyyûb el-ensârî Hazretlerinin sakas oldu unu bildiren bilgi yanl flt r. - Levhadaki 46 hicrî tarihi de do ru de ildir. Müslümanlar n ilk stanbul seferi hicrî 49 y l nda olmufltur. - Edhem in türbesi sahâbî türbesi olarak de il, bir fetih gâzisinin türbesi olarak ziyaret edilmelidir. Türbe Avlusu Kartpostal Nezih Baflgelen Koleksiyonu na aittir 35 Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, s Mehmet Hocao lu, stanbul daki Sahâbe Kabirleri, s Mustafa Özdamar, stanbul da Makam ve Mevkileri Bulunan fiehîd Sahâbeler, s Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, s Necdet flli, stanbul da Sahâbe Kabir ve Makamlar, s A. Süheyl Ünver, stanbul da Sahâbe Kabirleri, s. 29; Has rc - zâde, stanbul da Sahâbe ve Evliya Kabirleri, s. 74; fievket Gürel, Eyyüb Sultan stanbul da Sahâbe Kabirleri, s Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü l-cevâmi, I, Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, s. 150.

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 43 Necdet flli, stanbul da Sahâbe Kabir ve Makamlar, s Tahsin Öz, stanbul Camileri, I, Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü l-cevâmi, I, Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, s fievket Gürel, Eyyüb Sultan stanbul da Sahâbe Kabirleri, s Örnek olmak üzere bkz. Necdet flli, stanbul da Sahâbe Kabir ve Makamlar, s A. Süheyl Ünver, stanbul da Sahâbe Kabirleri, s Necdet Y lmaz - Coflkun Y lmaz, stanbullu Sahâbeler, s Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, s Necdet flli, stanbul da Sahâbe Kabir ve Makamlar, s Muhammed el-ensârî: Kabri Eyüp Sultan da Dökmeciler Mahallesinde ayn isimli camiin avlusundad r. 43 Dökmeciler Camii 1587 y l nda vefat eden Kazasker Mehmet Bâk r Efendi (ö.1589) taraf ndan yapt r lm flt r. 44 Hüseyin Ayvansarâyî (ö.1787) bu camiyi görmüfl, onu tan tm fl, ancak bahçesinde sahâbe kabri bulundu undan bahsetmemifltir. 45 Cami, 1895 depreminde harab olmufl ve Emine ve Fat ma isimli iki han m taraf ndan tamir ettirilmifl, bu tamir esnas nda konan kitabede de sahâbe kabrinden söz edilmemifltir. 46 Camiin avlusunda bugün etraf alçak, tafl duvarla çevrili bir kabir mevcuttur. Bu kabrin flâhidesinde Merhûm ve ma fûr Mehmed / Çavufl an evlâdi Câbir / Ensârî rad yallahü anhü / ruhu için fâtiha sene 1052 (1642) kayd yer almaktad r. Yan taraf nda da yeni yaz ile Sahâbe-i Kirâm dan Hz. Câbir R. A. o lu Muhammed el-ensârî R. A. Hazretlerinin kabridir yaz l bir tabela konmufltur. Dökmeciler Camii nin bahçesinde sahâbe kabri bulundu u bilinmiyordu ve 1960 l y llarda stanbul daki sahâbe kabirleri hakk nda eser yazan Süheyl Ünver ve Has rc zâde gibi müellifler böyle bir sahâbe kabrinden hiç bahsetmemifllerdir. lk defa fievket Gürel, kaleme ald Eyüp Sultan stanbul da Sahâbe Kabirleri isimli kitab nda 1985 y l nda bu ismi zikretmifl, 47 daha sonra yaz lan eserlerde Muhammed el-ensârî ye yer verilmeye bafllanm flt r Kabrin flâhidesi gerçek, verilen bilgiler de do ru ise bu kabir sahâbeden birine ait de il, Câbir b. Abdullah n veya çok geç devirlerde yaflam fl Câbir isimli bir kiflinin soyundan gelen birine ait olmal d r. - Kabrin bir sahâbîye ait olmad kesindir. Çünkü mevtân n ad aç k olarak Mehmet Çavufl fleklinde tespit edilmifltir. - Araplarda çavufl kelimesi kullan lmaz. Bu kelime Türkçe dir. Dolay s yla kabir bir Türk e aittir Kabrin bir sahâbe kabri oldu una dair bilgiler son y llarda ortaya at lm flt r. - Muhammed el-ensârî nin kabri sahâbe kabri olarak de il, Mehmet Çavufl un kabri olarak ziyaret edilmelidir. 3. Âmir (Abdüssâd k Âmir b. Ubâde b. Sâme): Türbesi Eyüp - E rikap d fl nda ve mezarl k içindedir. 49 Mezarl k ortas nda bulunmas buran n bir kabir oldu unu göstermekte ise de sahâbe kabri oldu u kesin de ildir. Kabrin flâhidesinde flunlar yaz l - d r: Hüve l-hayyü l-bâkî / Hâze l-merkadü fl-flerîf / min ashâbi l-kirâm / Abdüssâd k Âmir / b. Ubâde b. Sâme / rad yallâhü teâlâ anhü / ve nefeanallâhü bi-flefâatihi / târih-i ta mîr1205 M. Gurre 50 Mezar tafl nda yer alan bu bilgiler, burada daha önce var olan bir kabrin 1790 milâdî tarihine tekâbül eden hicrî 1205 y - l nda tamir edildi ini göstermektedir. Evliyâ Çelebî nin (ö.1684) ve Hüseyin Ayvansarâyî nin (ö.1787) hiç bahsetmedikleri bu kabrin söz konusu tamirden sonra sahâbe kabrine dönüfltü ü anlafl lmaktad r. Mehmet Nermi Haksan Eyüp Sultan Tarihi isimli eserinde bu kabirle ilgili olarak flöyle bir bilgi nakleder: Türbenin d fl nda ve bafl taraf nda son zamanlarda toprak alt ndan ç kar lan bir flâhide üzerinde (Enderûn-i Saray- Galata Hümâyûnunda iken vedâ- âlem-i fânî eden Hâf z Mehmed Sâd k kulu 1111 veya 1181 (1699 veya 1767) M. Gurre) diye yaz l d r. Garip bir isim ve M. Gurre benzerli i vard r. 51 Mehmet Nermi Haskan flüpheye sevkeden husus önemlidir. Çünkü Abdüssâd k Sâd k kulu nun Arapças d r. Bu durum Mehmed Sâd k kulu nun kabrinin Abdüssâd k olarak de iflti i ve sahâbe kabrine dönüfltü ü konusunda kuflku uyand rmaktad r. Her iki flâhidedeki M. Gurre benzerli i de dikkat çekicidir. Yine mevcut flâhidenin hâtun kabirlerine konan flâhidelere benzemesi bir az gariptir. 52

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X - Bütün sahâbîleri ihtiva eden kaynaklarda yap lan taramada Âmir b. Ubâde b. Sâme isimli bir sahâbî ile karfl lafl lmam flt r. - Abdüssâd k isimli bir sahâbî de yoktur. - Türbede, tamir tarihi olan 1790 y l ndan önce sahâbe kabri bulundu una dair bir bilgiye raslanmam flt r. - Kabrin, önceleri bir kifliye ait iken sonradan bilinmeyen bir nedenle sahâbe kabri ve türbesine dönüflmüfl olmas kuvvetle muhtemeldir. - Buras sahâbe kabri olarak de il, Mehmed Sâd k kulu nun kabri olarak ziyaret edilmelidir. 4. Hâfir: E rikap da sur d fl nda ve sura bitiflik olarak inflâ edilen bir türbede Hâfir isimli bir sahâbînin kabri bulundu u söylenmektedir. 53 Bu sahâbe kabri hiç yok iken Sultan I. Mahmûd zaman nda ( ) uzun y llar Dârussaâde a al yapan Hac Beflîr A a (ö.1746) taraf ndan ihdâs edilmifltir. 54 Kabrin keflf yoluyla tayin ve tespit edildi i bilinmektedir. 55 Keflften sonra burada yatan n Hâfir isimli bir sahâbî oldu u ilân edilmifl, Hâfir in de Ebû Eyyûb el-ensârî nin ye eni (k z kardeflinin o lu) oldu- u söylenmifl, ve o günden sonra kabir sahâbe kabri olarak ziyaret edilmeye bafllanm flt r Sahâbe aras nda Hâfir ismiyle bilinen bir sahâbî yoktur. - Kabrin Hac Beflîr A a taraf ndan keflf yoluyla tespit edildi i ve ondan sonra sahâbî kabri ilân edildi i çok aç kt r. - Hâfir isminin neye dayanarak verildi- i bilinmemektedir. - Ebû Eyyûb el-ensârî nin Hâfir isimli bir ye eni oldu unu hiçbir kaynak teyid etmemektedir Bu durumda, e er baflka birine ait bir kabir de ilse buras ne makam ve ne de kabirdir. 5. Kâ b: Türbesi Ayvansaray da sur d fl nda meydandad r. 57 Bu türbe 1835 y l nda Sultan II. Mahmûd ( ) taraf ndan bütün türbelerle birlikte sahâbe kabri olarak onar lm fl ve öyle kalm flt r. 58 Eyüp ve civar n tan tan eski kaynaklarda ismi geçmeyen Kâ b n ve türbesinin içinde ve d - fl nda her hangi bir kitabe bulunmamaktad r. Sadece yak n tarihlerde kondu u anlafl lan bir flâhide vard r. 59 Türbe son y llarda yeniden tamir edilmifltir. Burada yatt söylenen Kâ b n kim oldu u belli de ildir. Sahâbenin hayat na tahsis edilen ilk döneme ait eserlerde bir çok Kâ b isimli sahâbîden bahsedilir. Ancak bunlardan hiç birinin stanbul ile bir alâkas yoktur. En meflhurlar Kâ b b. Züheyr (ö.24/645), Kâ b b. Adî (ö.25/646), Kâ b b. Mâlik (ö.50/670) ve Kâ b b. Ucre (ö.52/672) olan bu sahâbîlerden hiç biri- Hüsrev Pafla Camii Foto raf: Hüseyin Emiro lu 53 A. Süheyl Ünver, stanbul da Sahâbe Kabirleri, s Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, s Necdet flli, stanbul da Sahâbe Kabir ve Makamlar, s Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, s Necdet Y lmaz - Coflkun Y lmaz, stanbullu Sahâbeler, s Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, s Necdet flli, stanbul da Sahâbe Kabir ve Makamlar, s. 37.

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 60 Kâ b isimli sahâbîler ve bunlar n hayat hakk nda bkz. bn Hacer el-askalânî, el- sâbe fî temyîzi s-sahâbe, V, A. Süheyl Ünver, stanbul da Sahâbe Kabirleri, s. 9. nin stanbul a geldi i bilinmemektedir. 60 Bilinenler d fl nda Kâ b isimli bir sahâbînin olabilece i söylense bile kaynaklarca teyid edilemeyece i için bir anlam ifade etmeyecektir. - Sahâbî oldu u söylenen bu Kâ b temelli mechul bir kiflidir. - Sahâbeden oldu una dair kaynaklarda hiçbir ipucu bulunmamaktad r. - Türbe ve kabir flayet baflka birine ait de ilse buras ne kabir ve ne de makamd r. III. SONUÇ Bütün bu söylenenlerden flu genel sonuca ulafl lmaktad r: Eyüp ilçe s n rlar dahilinde kabri bulunan ve sahâbî oldu u söylenen yedi flahsiyetten sadece Ebû Eyyûb el-ensârî Hazretleri gerçekten sahâbîdir. Yine sadece o stanbul a gelmifl, burada flehîd düflmüfl ve buraya defnedilmifltir. Ebudderdâ da yine sahâbîdir. Ancak stanbul a gelmedi i gibi müslümanlar n ilk stanbul seferinden çok önce fiam da vefat etmifltir. Bunlar d fl nda kalan befl türbe veya kabir sahibinin sahâbe aras nda ismi geçmemektedir. Kabirler de ya birine ait iken sonradan sahâbe kabrine dönüflmüfl veya hiç yok iken zamanla ihdâs edilmifllerdir. De iflik maksatlarla yap lan bu iflin as l amac na Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Hoca iflaret etmifltir. stanbul da Sahâbe Kabirleri konusunda ilmî anlamda ilk ciddî çal flman n sahibi olan Süheyl Hoca eserinin bafl taraf nda flu tespitte bulunmaktad r: Sahâbe kabirlerinin hepsi Fatih zaman ndan beri gelmez. Tarihlerimizin zay f devirlerinde veya padiflahlar n müflkil ruhî durumlar nda da güya ilham olunmufl veya rüyada görmüfller gibi bir çok türbeler yap lm flt r. Bu suretle kendi ve halk n maneviyat n böyle tutmak istemifllerdir. 61 Dolay s yla, sahâbe kabridir denen her yerde gerçekte sahâbe kabri bulunmad anlafl lmaktad r. 28 IV. ÖNER LER 1. fiahsiyet olarak tan nmayan ve yaflad bilinmeyen sahâbîler için geçmiflte oldu u gibi günümüzde de kabir üretilmeye devam edilmektedir. Mevcut kabirlerden üç dört tanesi son y ll k zaman dilimi içerisinde ortaya ç km flt r. Halbuki böyle asl bulunmayan fleylerle meflgul olmaya geçmiflte gerek yoktu. Bugün de buna ihtiyaç yok. llâ bir fley yap lacaksa, stanbul a kesin olarak geldi i bilinen Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Zübeyr ve Fedâle b. Ubeyd gibi önemli sahâbîler var. Meselâ bunlar ad na bir makam yap labilir. 2. stanbul un fethine kat lm fl binlerce flehîd ve gâzimiz var. Bugün bunlar n kaç tanesinin ismi ve kabri biliniyor? Kanaatimce bilinenler çok de il. Bence geçmiflte bunlar isim ve defnedildikleri yer olarak tespit edilmeli idi. Bunlar nam na türbe ve makamlar yap lmal idi. Meselâ, Ayvansaya da surlar aras ndaki Toklu Dede Haziresi fetih flehitlerinin defnedildi i yerlerden biridir. Oray iyi bir ziyaret mahalli yapmak mümkündü. Üzülerek belirtelim. Bugün bile oras fetih flehîdlerinin flan na uygun bir ziyaret yeri de il. Yani olmayan sahâbî ve türbe üretmeye gerek yok. Olanlar için güzel fleyler yap lmal. Bu yeterli olur. B BL YOGRAFYA: 1. et-tayâlisî, el-müsned, Beyrut ts. 2. bn Sa d, et-tabakâtü -kübrâ, I-VIII, Beyrut 1405/ Ahmed b. Hanbel, el-müsned, I-VI, Beyrut 1389/ el-buhârî, el-câmiu s-sahîh (thk. M. Fuâd Abdülbâkî ve d r.), I-IV, Kahire 1400/ bn Abdülhakem, Futûhu M sr ve Ahbâruhâ, Ba dad ts. 6. Müslim, el-câmiu s-sahîh (thk. M. Fuâd Abdülbâkî), I-V, M s r 1374/ et-tirmizî, el-câmiu s-sahîh (thk. Ahmed Muhammed fiakir), I-V, Beyrut ts.

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X 8. bn Cerîr et-taberî, Târîhu l-ümem ve lmulûk, I-VI, Beyrut 1411/ et-taberânî, el-mu cemü l-kebîr (thk. Hamdî Abdülmecîd es-silefî), I-XXV, Beyrut ts. 10. bn Abdülber, el- stîâb fî ma rifeti l-ashâb (thk. Ali Muhammed el-bicâvî), I-IV, Kahire ts. 11. bn Hazm, Esmâü s-sahâbeti r-ruvât (thk. Seyyid Kisrevî Hasan), Beyrut 1412/ bnü l-esîr el-cezerî, Üsdü l-gâbe fî ma rifeti s-sahâbe, I-VI, Beyrut ts. 13. bnü l-esîr el-cezerî, el-kâmil fî t-târîh, I-XIII, Beyrut ts. 14. bn Manzûr, Lisânü l-arab, I-XV, Beyrut ts. 15. ez-zehebî, Siyeru a lâmi n-nübelâ (thk. fiuayb el-arnaût ve d r.), I-XXIII, Beyrut 1410/ bn Kesîr, Tefsîru l-kur âni l-azîm (thk. M. brahim el-bennâ ve d r.), I-VIII, stanbul bn Kesîr, el-bidâye ve n-nihâye (thk. Ahmed Ebû Mülhim ve d r.), I-XIV, Beyrut 1405/ bn Hacer el-askalânî, el- sâbe fî temyîzi s-sahâbe (thk. Heyet), I-VIII, Beyrut 1415/ Celâleddîn es-süyûtî, Tedrîbü r-râvî (nflr. Abdülvehhâb Abdüllâtîf), I-II, Beyrut 1399/ Hüseyin Ayvansarâyî, Hadîkatü l-cevâmi, I-II, stanbul mam-zâde Esad Efendi, Feth-i Kostant - niyye, stanbul Muhammed R za, Muhammed Resûlüllah (s.a.v.), Kahire 1385/ Ethar Mubârekbûrî el-hindî, el-arab ve l-hind fî ahdi r-risâle (Arapça ya trc. Abdülaziz zzet Abdülcelîl), M s r Muhammed Accâc el-hatîb, es-sünne kable t-tedvîn, Kahire Abdüflflâfî Muhammed Abdüllâtîf, el- Âlemü l- slâmî fî l-asri l-emevî, Kahire 1404/ A. Süheyl Ünver, stanbul da Sahâbe Kabirleri, stanbul Tahsin Öz, stanbul Camileri, I-II, Ankara smail Giray, stanbul da Sahâbe Kabirleri, stanbul Talât Koçyi it, Hadis Tarihi, Ankara Hakk Konyal, Konya Ere li Tarihi, stanbul fievket Gürel, Eyyüb Sultan, stanbul da Sahâbe Kabirleri, stanbul Mehmet Hocao lu, stanbul daki Sahâbe Kabirleri, stanbul Has rc -zâde, stanbul da Sahâbe ve Evliya Kabirleri, stanbul Hüseyin Algül, Hala Sultan ve Eyyûb Sultan, zmir Hüseyin Algül, Ebû Eyyûb el-ensârî, Diyanet slâm Ansiklopedisi, X, Hüseyin Algül, Hâlid b. Zeyd (Ebû Eyyûb el-ensârî), Eyüp Sultan Sempozyumu Tebli ler, VI, stanbul Mehmet Nermi Haksan, Eyüp Sultan Tarihi, stanbul Walter E. Kaegi, Bizans ve lk slâm Fetihleri (trc. Mehmet Özay), stanbul Necdet Y lmaz - Coflkun Y lmaz, stanbullu Sahâbeler, stanbul Hac Cemal Ö üt, Eyyûb Sultan, I-II, stanbul Necdet flli, stanbul da Sahâbe Kabir ve Makamlar, Ankara ts. 42. Mustafa Özdamar, stanbul da Makam ve Merkadleri Bulunan fiehid Sahâbeler, stanbul ts. 43. Marius Canard, Tarih ve Efsaneye Göre Araplar n stanbul Seferleri (trc.. Hâmî Dâniflmend), stanbul Enstitüsü Mecmuas, II, stanbul 1956, s Abdullah Ayd nl, Ebu d-derdâ, Diyanet slâm Ansiklopedisi, X, Raflit Küçük, stanbul da Medfûn Oldu u Söylenen Sahâbelerden Ebu d-derdâ, Eyüp Sultan Sempozyumu Tebli ler, VI, stanbul Mehmet Efendio lu, Fezâilü s-sahâbe, Diyanet slâm Ansiklopedisi, XII, Mehmet Efendio lu, Sahâbe Dönemi stanbul Seferleri, Eyüp Sultan Sempozyumu Tebli ler, VII, stanbul 2003.

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

ÇUKUROVA DA FRANSIZ-ERMEN fib RL (1918-1921)

ÇUKUROVA DA FRANSIZ-ERMEN fib RL (1918-1921) Girifl: ÇUKUROVA DA FRANSIZ-ERMEN fib RL (1918-1921) SÜLEYMAN HAT PO LU * Birinci Dünya Savafl sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ni takip eden günlerde Türk yurdu yer yer iflgallere u rarken Çukurova

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı