Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922"

Transkript

1 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada, uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

2 Sayg de er TEV liler, Yaflan lan ekonomik geliflmeler nedeniyle haf zam zdan uzun süre ç kmayacak 2008 y l n geride b rakt k. Dünya ve Ülkemiz ekonomisi ABD de bafllayan finansal krizin etkisi ile önemli bir daralma sürecine girmifltir. Ülkemizde de pek çok sektörde üretim, ihracat ve dâhili sat fllarda önemli düflüfller yaflanmaktad r. Böyle bir ortamda Türk E itim Vakf hem bütçe performans hem de toplam varl klar n n art - fl nda baflar l bir y l yaflam flt r. Bu ekonomik çalkant lar n yafland ortam, 2009 y l bütçesi ile ilgili olarak muhafazakar bir anlay flla hareket edilmesine sebep olmufltur. Ancak, TEV hedeflerini büyültmemiz aç s ndan bu durum bir engel de ildir. Nitekim Yönetim Kurulumuz TEV in orta ve uzun vadeli hedeflerinin tespiti amac yla kapsaml bir çal flma bafllatm flt r. Bu çal flmay yönetiminde TEV bursiyerleri bulunan Mc Kinsey firmas bedelsiz olarak yapm flt r. Üstün Baflar Bursiyerlerimize 2008 y l nda, ikisi güzel sanatlar ö rencisi olmak üzere, 52 gencimiz daha ilave olmufltur. Bu konuyla ilgili olarak TEV Dergisinin May s say s nda kapsaml bilgi sizlere ulaflt r lacakt r. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte Tüprafl ana sponsorlu unda gerçeklefltirdi imiz ülkemizin ilk uluslar aras keman yar flmas üstün bir baflar örne i olmufltur. Bu yar flma dolay s yla TEV çeflitli mecralarda 71 kez yer alm flt r.. Bu vesile ile TEV in tan t m aç s ndan benzer aktivitelerin düzenlenmesinin yarar yaflanarak görülmüfltür. TEV, Türk Gençli i nin gelece i için 42 y ld r inançla çal fl yor. B a fl a r l a r m z Yurt içinde burs Yurt dıflında burs 22 E itim Tes isi Üstün Bafları Ödülü 92 Üstün Bafları Bursu K z ö renci yurdu çal flmalar m z da aral ks z olarak sürmektedir. Ankara Çankaya Belediyesi ne, Belediyeye ait bir arsan n TEV taraf ndan K z Ö renci Yurdu yap lmas ve TEV taraf ndan yönetilmesi kayd yla, TEV e uzun süreli tahsisi için resmi baflvuru yap lm flt r. K z ö renci yurdu yapt rmaya yönelik Kayseri, Trabzon fiubelerimizce de giriflimler bafllat lm flt r. Genel Müdürlük olarak fiube Baflkanlar m z ile birlikte gerekli iliflkiler yürütülmektedir. Yeni y lda sosyal sorumluluk projelerimize sponsorluk bulma konusundaki giriflimler sürmektedir. TEV Dergisi nin bir sonraki say s nda sayg n kurumlarla bafllatmay arzulad m z yeni projelerimiz hakk nda sizlere güzel haberler vermek arzus u n d a y z. Mütevelli Heyetimize, Yönetim Kurulumuza ve Ba flç lar m za 2008 y l nda bizlere verdikleri destek ve güvenleri için teflekkürlerimizi sunuyoruz y l n n Dünyaya ve ülkemize bar fl ve huzur getirmesini, TEV için de yeni baflar larla dolu olmas n diliyoruz. S a y g l a r m z l a, Turgut Bozkurt Genel Müdür

3 i ç i n d e k i l e r DAAD nin(deutscher Axess den Sosyal Yard mlaflma Platformu Türkiye nin köklü bankalar ndan biri olan Akbank n kredi kart Axess, gönüllü müflterilerinin sivil toplum kurulufllar na daha kolay ve güvenli bir flekilde ba fl yapabilmesi için, Sosyal Yard mlaflma Platformu oluflturdu. Keman Yar flmas ödülleri sahiplerini buldu Türk E itim Vakf n n Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar ifl birli i ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans deste iyle Ekim 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirdi i 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas sonuçland. DAAD nin daveti üzerine A l m a n y a d a y d Akademischer Austauschdienst) daveti üzerine Almanya ya giden TEV yetkilileri hem Alman e itimcilerle bilgi al flveriflinde bulunma hem de Almanya daki bursiyerlerle görüflme f rsat buldular. < < < < < < < < < < < < Türkiye nin gelece i teknolojiye yat r mda Türkiye nin en en büyük, en sayg n üniversitelerinden birinin; Bo aziçi Üniverstesi nin Rektörü Kadri Özçald ran. Özgürlü üne düflkün kiflili ini biraz k s tlasa da, derslerde ö rencilerle e lenceli vakit geçirmeyi özlese de, bulundu u bu noktadan memnun. Bo aziçi nin Kadri Baba s. < < < < < < < < < < < < TEV, Türkiye yi flekillendirecek temel tafllar ar yor Ça dafllaflma, sadece sistemi de ifltirerek de il sisteme uygun bireyleri yetifltirerek olur. Bu anlamda TEV e ve di er STK lara çok önemli görevler düflüyor. < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < Ümraniye de örnek bir devlet okulu 39 TEV Zahide Zehra Garring lkö retim Okulu 1997 y l nda TEV ve Garring Vakf ifl birli i ile kurulmufl, Ümraniye lçesi nin en güzel devlet okullar ndan biri. E itim ve ö retime bafllad 1997 y l nda 900 ö rencisi olan okulun bugün 2710 ö rencisi var y l nda ikili e itime geçen okul, bölgenin yo un göç almas nedeniyle mevcutlu kalabal k s n flara sahip. Bu duruma ra men gerek teknik donan m gerekse e itim-ö retim anlay fl yla bölgesinde öne ç kan bir okul, TEV Zahide Zehra Garring lkö retim Okulu. Hayat n z n renkli olmas paletinizdeki renkleri nas l kulland n za ba l Dünya sular nda bir Türk denizk z Yetenekli oldu una inan yor, Ama bunun baflar l olmaya yetmeyece inin de fark nda Hande Özyürek. Disiplinli çal flmak onun için baflar l olman n birinci koflulu. Sosyal hayat ndan da ödün vermiyor. Yüzüyor, tiyatro oynuyor, kitap okuyor, resim yap yor. < < < < < < < < < < < Daha çocukken s rt na ba lad su bidonlar yla dalg çl k oynayan küçük k z büyüyünce ülkesinin dal fl tarihine ad n alt n harflerle kaz d. Ama onun ülkesinde bu tarz baflar lar n çok da önemi yoktu. Baflar lar na kimse yeteri kadar sahip ç kmad, rekorlar tan nmad. Serbest dal fla küskün olan Yasemin Dalk l ç flu anda Miami'de yafl yor de rgi Türkiye nin E itim Vakf mtiyaz Sahibi Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lis esi kt is adi fll e tm esi ad na Ömer M. Koç Mualim Köy Mevkii P.K Gebze-Kocaeli S or u mlu Müd ü r D ilek Baran T rn a kl B üy ü kd ere Cd. Koc abafl flh an No: 111 Kat: / Gayr e tt epe / st a nb u l Yay n Kurulu Ali hsan Yalç n, Turgut Bozkurt, Bah a ttin Özt u nc a y, G üsel Bilal, Dilek Baran T rn a kl, G ü ns eli Özen Ocak o lu Dan flma Kurulu D avut Ökütçü, Ali hsan Yalç n, Abbas Güçlü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekb a fl, Av. Mukt edir lhan, B ah a ttin Özt u nc a y Y az fll e r i fi e ngül Küp ücü (TEV), Deniz Turan, Serpil Kaya F o t o r a f Onur Evrensel G ö rsel Tas ar m P nar Gaz a nfer, Müjgân Ero lu, Murat Helvac R e kl a m Y eliz Dönm e z B a sk ve Cilt Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Cad. No: 26/2 Ayaz a a fiifll i - st a nbul Tel: (pbx) Faks: E - p o sta: o fs e t. c o m. t r Y ay n Tür ü Y a yg n Sür eli Yay n Y ap m : R ota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mahzar Ökten Sok. No:1 R ota Bin as fiifll i - st a nb u l Tel: Faks: w w w. r ot al in e. c o m B a sk Tar ih i Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Y ön etim Yer i Türk E itim Vakf (TEV) Büyükdere Cad. Kocabafl fl Han No:111 K: Gayrettepe stanbul Tel:

4 8 9 Axess den Sosyal Yard mlaflma Platformu Türkiye nin köklü bankalar ndan biri olan Akbank n kredi kart Axess, gönüllü müflterilerinin sivil toplum kurulufllar na daha kolay ve güvenli bir flekilde ba fl yapabilmesi için, Sosyal Yard mlaflma Platformu oluflturdu. Axess kullan c lar, istedikleri miktarda ba fllar n tercihleri do rultusunda tek seferde ya da otomatik talimat ile ister birikmifl chip paralar ndan ister kredi kart limitlerinden yapabiliyorlar. Bu destek platformundan Axess sahiplerinin yan s ra Wings kullan c lar da yararlanabiliyor. Axess Sosyal Yard mlaflma Platformu; Türkiye Kad n Giriflimciler Derme i (KAG DER), Ça dafl Yaflam Destekleme Vakf (ÇYDV), Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf (TEGV), Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV), Tohum Türkiye Otizim, Aç k Kap Sosyal Sorumluluk Derne i, Türk Kalp Vakf, Bir Dilek Tut, Darülaceze, Darüflflafaka, Türk E itim Vakf (TEV), Türkiye Spastik Çocuklar Vakf ve Toplum Gönülleri Vakf olmak üzere toplam 13 sivil toplum kuruluflunun bir araya getirilmesiyle oluflturuldu. Konuyla ilgili olarak düzenlenen bas n toplant s na Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaflgil, Akbank Kredi Kartlar Bölüm Baflkan Mine Könüman ve sivil toplum kurulufllar ndan yetkililer kat ld. Sürdürülebilir kalk nma için sosyal sorumluluk Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaflgil toplant da yapt konuflmada, kurum ve kurulufllar n gelecekte de yaflamlar n sürdürebilmek için, içinde bulunduklar toplumun yaflam kalitesini yükseltmek, topluma, çevreye ve çal flanlar na karfl sorumluluklar n yerine getirmek zorunda olduklar na dikkat çekti. Binbaflgil, Bir flirketin kurumsal sosyal sorumlulu unu yerine getirmesi demek, tüm paydafllar na - çal flanlar, müflteriler, tedarikçiler, ortaklar, bulundu u çevre, yat r mc lar gibi- ve çevreye karfl sorumlu davranmas ve ifl kararlar n bu unsurlar göz önünde bulundurarak almas anlam na gelmektedir. Sosyal sorumluluk 21. yüzy lda sürdürülebilir kalk nman n olmazsa olmazlar ndan biri olarak kabul edilmektedir dedi. Axess kredi kart n n toplumsal fayda yaratmak amac yla, sivil toplum kurulufllar na destek vermek isteyen gönüller için bu platformu oluflturduklar n belirten Binbaflgil, sözlerine flöyle devam etti: Axess kredi kart müflterileri, sa lanan bu imkanla, önceden belirledi i STK lara her ay birikmifl olan chip paralar ndan belirledikleri bir bölümü aktarabilecek. Axess sahipleri chip-para d fl nda Axess ve Wings kartlar üzerinden tek seferlik ba fl yapabilecekleri gibi, her ay belirledikleri tutar n kredi kartlar ndan al narak tercih ettikleri sivil toplum kurulufluna aktar m n sa layabilecekler. Sanat Günefli a n l d Türk Sanat Müzi i nin dev ismi Zeki Müren, ölümünün 12. y l dönümünde sevenleri taraf ndan, çeflitli etkinliklerle an ld. Tüm mal varl n Türk E itim Vakf (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakf na ba fllayan Türk Sanat Müzi i nin unutulmaz sesi Zeki Müren, ölümünün 12. y l dönümü olan 24 Eylül 2008 de, Bodrum ve Bursa da TEV ve Mehmetcik Vakf n n düzenledi i çeflitli etkinliklerle an ld. Bodrum da düzenlenen etkinlikler kapsam nda ilk olarak Zeki Müren Sanat Müzesi nde mevlit ve dualar okundu. Akflam Bodrum Kalesi nde düzenlenen konserde ise Bodrum Belediyesi Klasik Türk Sanat Müzi i Korosu nun seslendirdi i Zeki Müren flark lar na yer verildi. Konserin birinci bölümünde, Sanatç n n kendi besteleri olan Bir Demet Yasemen, Gözlerinin çine Baflka Hayal Girmesin, Kalbimdeki Tek Hat - ran n Rengi Solarken adl eserleri seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde sahne alan Türk Sanat Müzi i Sanatç s Münip Utand ve TEV taraf ndan düzenlenen I. Safiye Ayla-Zeki Müren Ses Yar flmas n n birincisi Merve Utand ; Zeki Müren in seslendirdi i eserleri icra ettiler. Konseri Bodrum Kaymakam Abdullah Kalkan, Belediye Baflkan Mazlum A an, TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal ve Mehmetçik Vakfi Genel Sekreteri E. Albay Alaaddin Torun un aralar nda bulundu u yaklafl k bin befl yüz kifli izledi. Bursa da ise TEV ve TSK Mehmetçik Vakf taraf ndan, Zeki Müren an - s na yapt r lan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi nde ve Sanatç n n kabri bafl nda anma törenleri düzenlendi. Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi nde gerçeklefltirilen anma etkinli inde; okul müdürü Kaz m Aksu, Mehmetçik Vakf stanbul Temsilci Yard mc s Emekli Albay Hüseyin Artur, TEV Bursa fiubesi Baflkan Erdem Birmeç konuflma yapt lar. Müren in hayat n n anlat l p fliirler okunmas n n ard ndan, kat l mc lara Müren in sevdi i flark lardan oluflan bir müzik dinletisi sunuldu. Sanat Günefli olarak an lan Zeki Müren daha sonra Emir Sultan Mezarl ndaki kabri bafl nda dualarla an ld. TEV ve TSK Mehmetçik Vakf Güsel Bilal ve Alaaddin Torun yetkilileri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ö retmen ve ö rencilerinin kat l m yla gerçeklefltirilen törenin ard ndan, merhum için Emir Sultan Camii sinde mevlit okuttu. 6 Aral k 1931 de Bursa da do an Zeki Müren, kendine özgü ses rengi ve yorumuyla, beste ve güftenin uyumunu yap ttaki duyguyu en iyi biçimde aktararak ifade etmifl ve Türk Sanat Müzi i nde yeni bir kimlik yaratm flt r. Yüzden fazla eseri bulunan Sanatç, 1955 de Kürdil-i Hicazkâr makam nda vals usulündeki Manolya adl eseriyle, Türkiye de verilen ilk Alt n Plak Ödülünü kazanm flt r y l nda Beklenen fiark adl filmde rol alan Zeki Müren sonralar, müzi ini ve seslendirmelerini kendisinin yapt on sekiz filmde rol ald. Ayr ca Sanatç B ld rc n Ya muru ad n verdi i kitab nda da tüm fliirlerini biraraya getirdi y l nda kaybetti imiz Sanatç n n Bodrum daki evi, 8 Haziran 2000 tarihinde, dönemin Kültür Bakanl taraf ndan restore edilerek müze haline getirildi.

5 10 11 ve üçüncüleri aç kland. Yar flma birincisine, kazand USD, TEV Yönetim Kurulu kinci Baflkan Adnan nebekçili verirken, ikinciye MSGSÜ Rektörü Prof. Rahmi Aksungur taraf ndan USD ve üçüncülere stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans Genel Sekreteri Eyüp Özgüç taraf ndan er USD takdim edildi. Ödül takdiminin ard ndan yar flmada derece alan lian Garnet, Carla Leuers, Alexandra Conunova ve Kyung Jin Han, stanbul Art Orkestras n n fief Serdar Yalç n yönetiminde seslendirdi i final konserine solist olarak efllik ettiler. Sanata tam destek Ödül töreninde, 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas na sponsor olarak destek veren, ana sponsor TÜPRAfi, stanbul 2010 Kültür Baflkenti Ajans, Türk Henkel Coorporate Communications, Canan Pak mregün, Coca Cola, Türk Hava Yollar, stanbul Büyükflehir Belediyesi Cemal Reflit Rey Konser Salonu ve Yamaha ya teflekkür plaketleri sunuldu. 1.Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas nda, birincilik ödülü Moldovyal lian Garnet e verilirken, ikincilik ödülü Hollandal Carla Leurs un oldu. Üçüncülük ödülü ise Moldovyal Alexandra Conunova ve Güney Koreli Kyung Jin Han aras nda paylaflt r ld. En yi Türk Bestesi Yorumcusu özel ödülünü ise Ayflen Ulucan k a z a n d. Prof. Reflit Nuri yicil in arzulad gibi, tüm dünyadan genç ve istekli müzisyenleri bir araya getirerek müzi in evrensel dili ile kültürleraras al flverifli sa lamak misyonundan yola ç kan ve bu y l ilki düzenlenen yar flman n final konseri ve ödül töreni, 28 Ekim de Cemal Reflit Rey Konser Salonu nda gerçeklefltirildi. Yar flman n Jüri Baflkanl n üstlenen Prof. Nuri yicil in efli MSGSÜ Devlet Konservatuvar Ö retim Üyesi ve Yayl Çalg lar Ana Sanat Dal Baflkan Prof. Çi dem yicil in, MSGSÜ Rektörü Prof. Rahmi Aksungur un ve TEV Genel Müdü- Adnan nebekçili, lian Garnet Keman Yar flmas ödülleri sahiplerini buldu Türk E itim Vakf n n; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar ifl birli i, TÜPRAfi n ana sponsorlu u ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans deste iyle Ekim 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirdi i 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas sonuçland. rü Turgut Bozkurt un teflekkürlerini sunduklar anlaml konuflmalar yla bafllayan ödül töreni, heyecan ve duygu dolu anlara sahne oldu. Çi dem yicil törende yapt konuflmada, bir y l önce gördükleri bir rüyan n gerçekleflti ini ifade ederek, yar flman n hayata geçirilmesi için destek veren herkese teflekkür etti. En büyük teflekkürü yar flmaya kat lan sanatç lar n hak etti ini belirten yicil, birinciyi belirlemekte çok zorland klar n, tüm yar flmac lar n birer solist niteli inde oldu unu söyledi. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt da devletin deste i olmadan sanat n yaflayamad n ifade ederek, Biz de Atatürk ün ve ülküsünün arkas nday z. Bu yar flmada ülkenin üniversitesi, derne i, sivil toplum kuruluflu ve sanayicisi el ele verdi. Türkiye nin ça dafl yüzünü gösteren önemli projelerden birini yaratt k dedi. Ödüller sahiplerini buldu Törende En yi Mozart Yorumu, En Heyecan Verici Performans, Bo aziçi Üniversitesi ve stanbul Oda Orkestras mansiyon ödülleri de, ödül destekçileri eflli inde Jüri Baflkan Prof. Çi dem yicil taraf ndan kazananlara takdim edildi. Türk lutiye Ecevit Tunal taraf ndan yap lan keman n, yar flman n özel ödülü olarak, En yi Türk Bestesi Yorumcusu na verilmesinin ard ndan, yar flman n birinci, ikinci Prof. Reflat Nuri yicil Keman solisti, viyolac, oda müzikçisi, flef, e itimci ve yönetici olarak ülkemizin sanat yaflam na büyük katk lar sa layan çok yönlü müzik adam Prof. Reflat Nuri yicil, 14 Eylül 1949 da stanbul da do du. stanbul Belediye Konservatuvar 'nda, ünlü Türk Bestecisi ve Kemanc Ekrem Zeki Ün ün s n f nda bafllad ö renimine, Lilly Statzer in ö rencisi olarak devam edip, 1969 da yüksek devreyi tamamlad. Alman Lisesi ve Belediye Konservatuvar 'ndaki e itimlerini de tamamlay p Paris'e gitti. Conservatoire National Supérieur de Musique-Paris de, Keman Sanatç s Profesör Jean Fournier, Oda Müzi i Sanatç lar Profesör Piérre Pasqu er ve Profesör Jacques Dumanot un s n flar na devam ederek mezun olman n koflulu olan üç diplomay ; Premier Medaille de Solfege, Premier Prix de Violon ve Premier Prix de Music de Chambre alarak lisans e itimini tamamlad. yicil, ülkemizin ve dünyan n dört bir yan ndaki e itim kurumlar ve orkestralarda görev alan say s z ö renci yetifltirdi. Çok say da orkestra eflli inde ve oda müzi i gruplar yla solist olarak konserler verdi. Çeflitli uluslararas konservatuvarlar n düzenledi i s nav ve yar flmalara jüri üyesi olarak davet edilen yicil, MSGSÜ Devlet Konservatuvar 'n n uluslararas iliflkilerini de koordine etti. Atatürk sanat ve müzik devrimlerinin koflulsuz savunucusu olan yicil, ard nda dev bir sanat miras b rakarak 2005 y l nda vefat etti. Yar flma birincisi: liyan GARNET 1983 te St. Petersburg da do du y l nda Chisinau Müzik Akademisi nden mezun olunca, ayn kurumun yüksek lisans bölümüne kat ld y l ndan bu yana Moldovya Organ Hall da solist olarak görevini sürdürüyor. Çeflitli uluslararas yar flmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bulunan Garnet; 2008 y l nda, Uluslararas Tibor Varga Keman Yar flmas Birincilik Ödülü nü kazand. Yar flma ikincisi: Carla LEURS 1978 y l nda Hollanda da do du y l nda Juilliard Müzik Okulu ndan mezun oldu. Geçti imiz sezon Hollanda Radyo Oda Filarmoni nin Bafl Kemanc s olarak görev yapan Leurs, 2001 y l nda düzenlenen Uluslararas Tibor Varga Keman Yar flmas nda birincilik kazand. Yar flma üçüncüleri Alexandra CONUNOVA: 1988 y l Moldovya do umlu olan Conunova, 2004 y l ndan beri Rohstock Yüksek Müzik Tiyatro Okulu nda e itim görüyor ve Moldovya Devlet Filarmoni Orkestras nda solist olarak görev yap yor. Kyung Jin HAN: 1980 Seul, Kore do umlu Han, Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu ve 2005 y l ndan bu yana Leipzig Müzik Yüksekokulu ö rencisi. 1. ULUSLARARASI NUR Y C L KEMAN YARIfiMASI JÜR S Jüri Baflkan : Prof. Çi dem Y C L-Prof. Nuri Y C L in efli, MSGSÜ Devlet Konservatuvar Ö retim Üyesi ve Yayl Çalg lar Ana Sanat Dal Baflkan Jüri Üyeleri: Prof. Suna KAN - Keman sanatç s, Prof. Ayla ERDURAN - Keman sanatç s, Prof. Gönül GÖKDO AN-Keman sanatç s, Prof. Henry FOURES - Lyon Yüksek Müzik ve Dans Konservatuvar Müdürü, Prof. Rahmi AKSUNGUR-MSGSÜ Rektörü, Ömer KOÇ-TEV Yönetim Kurulu Baflkan, Turgut BOZKURT-TEV Genel Müdürü, Prof. Mesut KTU - MSGSÜ Devlet Prof. Barbara GORZYNSKA - Graz Müzik ve Güzel Sanatlar Okulu Ö retim Görevlisi, Prof. Bohuslav MATOUSEK - Ça dafl Çek müzi inin önde gelen temsilcilerinden, keman sanatç s, Prof. Thomas CHR ST AN - Viyana ve Detmold Müzik Akademileri Görevlisi, Prof. Domen co NORDIO-Roma Accademia Nazionale di Santa Cecilia da Keman Profesörü, Ayfle ÖZBEKL G L - stanbul Devlet Senfoni Orkestras Baflkemanc Yard mc s. 1. ULUSLARARASI NUR Y C L KEMAN YARIfiMASI ONUR KURULU Konservatuar Müdürü, Prof. Filiz AL - Müzik Elefltirmeni, Do an HIZLAN - Hürriyet Gazetesi Yazar, Süha BEZ RAY- fl adam. Ödül Kazananlar

6 12 13 Etkinli e Ankara Valisi; Çankaya, Keçiören, Alt nda Kaymakamlar ; Çankaya, Alt nda, Keçiören ve Beypazar Belediye Baflkanlar ; Amerika Birleflik Devletleri Büyükelçili i, Fransa Cumhuriyeti Büyükelçili i, talya Cumhuriyeti Büyükelçili i, ngiltere Büyükelçili i, Hollanda Krall Büyükelçili i, Avustralya Büyükelçili i, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçili i, Rusya Federasyonu Büyükelçili i, Japonya Büyükelçili i, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçili i, Kanada Büyükelçili i, Yunanistan Cumhuriyeti Büyükelçili i, Yeni Zelanda Büyükelçili i, Danimarka Büyükelçili i, Hindistan Büyükelçili i ile E itim Atafleleri kat ld. Kokteyle ayr ca Ankara daki Üniversitelerin Rektörleri, E itim Fakültesi Dekanlar, akademisyenler, gazete ve televizyonlar n Ankara Temsilcileri, Ankara da oturan köfle yazarlar, TOBB, ATO, ASO Baflkanlar ve Genel Sekreterleri, meslek odalar baflkanlar, sivil toplum kurulufllar, vak f baflkanlar, Ankara da faaliyet gösteren ifl adamlar, Ankaral aileler, ba flç lar ve mezun bursiyerler de davet edildi. TEV liler Ankaral larla bulufltu Türk E itim Vakf n daha genifl kitlelere tan tmak, potansiyel ba flç lar bilgilendirmek ve Vakf n çal flmalar n anlatmak amac yla, 8 Ekim de, Vehbi Koç Ankara Araflt rmalar Merkezi nde (VEKAM) genifl kat l ml bir kokteyl gerçeklefltirildi. Türk E itim Vakf (TEV) 41. Y l etkinlikleri kapsam nda Ankara fiube Baflkanl nca organize edilen TEV Ankara Buluflmas gecesinde TEV liler ve Ankaral lar ilk kez Ankara da bir araya geldi. Do ufl Erkin TEV den kokteyle kat lan isimler ise flu flekildeydi: TEV Mütevelli Heyeti Üyeleri; Prof. Dr. Yahya Laleli, Av. Güler Berkin ve mren Aykut ile TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan nebekçili, Ali hsan Yalç n, Bülent Pulak, Davut Ökütçü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Zuhal Dönmezer Çak ro lu, TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal ve TEV letiflim Müdürü Dilek Baran. TEV Yönetim Kurulu Baflkan Say n Ömer M. Koç kat l mc lara hitaben bir konuflma yaparak geceye kat lanlara teflekkür etti. Atatürk ün gösterdi i hedef do rultusunda ülkesine ve ulusuna karfl sorumluluk duyan, devletinin e itimle ilgili yükümlülüklerine katk da bulunmak isteyen merhum Vehbi Koç önderli indeki 205 ifl adam, akademisyen ve siyasetçinin, 1967 y l nda bir araya gelerek her birinin 1000 er liral k eflit katk s ile Türk E itim Vakf n kurduklar n belirten Koç, sözlerine flöyle devam etti: Türk E itim Vakf bir anlamda Ankara dan do mufltur. Çünkü TEV in ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti nin kurulufl ilkelerinden ilham al narak belirlenmifltir. Türk E itim Vakf hiçbir bölgenin, kuruluflun ya da bir ailenin vakf de ildir. Taraf oldu umuz, savunucusu oldu- umuz tek ve en temel husus Atatürk ilkelerine ba l, laik ve demokrat olmakt r. Bu yüzden, Türk E itim Vakf, Türkiye nin E itim Vakf d r. TEV in kurucular n n her biri ülkemizin en önde gelen kiflileri olmalar na ra men kendi kimliklerini TEV kimli inin gerisinde tutmufllar, TEV in örnek ve fevkalade güvenilir bir sivil toplum kuruluflu olarak Türkiye ye ait olmas için gayret göstermifllerdir. 41 y ld r uygulad titizlik ve sadakat ile ilkeleri takip politikas yla TEV, çok sa lam kurumsal bir yap ya kavuflmufltur. Hiçbir zaman unutmayaca m z 802 gönlü zengin ba flç m z n katk s ve sizlerin de destekleri ile bugün TEV büyük bir kurum olmufltur. Gençlerimiz için yaklafl k yurt içi, 1200 yurt d fl burs olana sa lam fl, 22 e itim kurumunu hayata geçirmifl ve sekiz ülke ile yurt d fl bursu konusunda ifl birli i tesis etmifltir. Bugün y lda gencimize e itim deste i verilmekte ve bu say her y l artmaktad r. TEV ailesi olarak h edefimiz daima bir fazla ö renciye e itim imkân sa lamakt r. TEV in gelece e yönelik projelerinden de bahseden Ömer M.Koç bilgilendirici konuflmas n flöyle sürdürdü: Ülkemizin gelece inde çok önemli görevler alacak olan gençlerimizin Dünyay alg lay fllar ve temel anlay fllar büyük oranda e i-

7 14 15 TEV in güzel sanatlara deste i Haftasonu Moderatörü ndeydi Hakan Çelik in Kanal 24 te yay nlanan Haftasonu Moderatörü program na TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Prof. Dr. Çi dem yicil ve güzel sanatlar dal nda burs alan Ayfle Ferzan Alada ve Banu Selin Aflan kat larak birincisi düzenlenen Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas hakk nda sohbet ettiler. tim gördü ü y llarda oluflmaktad r. Gençlerimizin bu kazan mlar n n kendilerinin ve özellikle ülkemizin gelece i üzerinde de ifltirilmesi çok zor ve kal c etkileri olmaktad r. Bu düflüncenin fl alt nda TEV gelece e yönelik çal flmalar nda üç yeni hedef koymufltur. Birinci olarak TEV, K z Ö renci Yurdu yapt racak ve yönetimini de üstlenecektir. Üniversitede k z ö rencilerin ça dafl bir ortamda e itimlerini devam ettirme olana n haz rlayacakt r. Bu yurtlar ba flç lar m z n ad n tafl - yacakt r. Siz çok de erli Ankaral larla bu konuda iflbirli i yapmaya haz r oldu umuzu özellikle belirtmek isterim. kincisi TEV, bugüne kadar 1200 üstün baflar l gencimize yurt d fl nda yüksek lisans e itimi imkân sa lam flt r. Benzer flekilde ayn uygulama TEV taraf ndan üniversiteye giriflte Üstün Baflar l Gençlerimiz için de bafllat lm flt r. Her y l, üniversiteye giriflte ilk 5000 aras nda bulunan 50 ö renciye Üstün Baflar Bursu verilecektir. Bu baflar l ö renciler ülkemizin gelecekteki liderleridir. Onlara sahip ç kmak mecburiyetindeyiz. sterseniz bu burslar TEV çat s alt nda, istenilen say da ö renciye flahs n z veya kurumunuzun ad n tafl yan burs olarak vermeniz mümkündür. Üçüncü hedefimiz de ö retmenlere yöneliktir. Atatürk ün Ö retmenler yeni nesil sizlerin eseri olacakt r deyifli bize fl k tutmufltur. TEV olarak destekçilerimizin katk lar ile uygulayaca m z sosyal sorumluluk projeleri ile ö retmenlerimizin beceri ve niteliklerini gelifltirmelerine destek olaca z. Sizlerle birlikte olmak sizlerle birlikle Büyük Atatürk ün çizdi i yolda baflar ile ilerlemek ve güzel Türkiye mizin yüzünün daima ça dafll k ufkuna dönük olmas na hizmet etmek bizler için büyük mutluluk ve büyük onurdur. Yaklafl k 350 kiflinin kat ld gecede, Ömer M.Koç un konuflmas n n ard ndan Gelenekten Gelece e adl bir müzik dinletisi sunuldu. Udi sanatç s Doç. Dr. Gülçin Kaçar n klasik Türk müzi inden eserler yorumlad etkinlikte, ça dafl müzi in genç temsilcisi 15 yafl ndaki Do- ufl Erkin in çello resitali de dinleyenleri hayran b rakt. Ankara da bu büyüklükte ilk defa düzenlenen etkinlikteki baflar l organizasyon kat lanlar n takdirini toplad. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, programda TEV in güzel sanatlara verdi i öneme dikkat çekerek, bunun en güzel örne i olarak Münih Flarmoni Orkestras nda çalan TEV Bursiyeri Hande Özyürek i gösterdi. Turgut Bozkurt, TEV in Türkiye nin ayd nl k gelece ine katt de erlerin alt n çizerek, 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas hakk nda bilgi v e r d i. 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas n n TEV in deste iyle düzenlendi ini belirten Prof. Dr. Çi dem yicil, Bu yar flma, 2005 y l nda kaybetti imiz Prof. Dr. Nuri yicil in an s na düzenlendi. Nuri yicil i nas l hat rlar z diye konserler düzenlemeye bafllad k. Türkiye de bu konuda yap lan uluslararas bir yar flma yoktu. Eflim Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar da d fl iliflkilerden sorumluydu ve çok fazla yurt d fl na gidip gelirdi. Bu yar flman n bizim d fla aç l m m zda bir ad m olaca- n düflündük ve yar flma fikri böyle do du. dedi. Programa konuk olarak kat lan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nde Prof. Dr. Çi dem yicil in ö rencileri olan, ayn zamanda da TEV Üstün Baflar Bursiyerleri Ayfle Ferzan Alada ve Banu Selin Aflan 10 yafl ndan beri keman çald klar n belirterek, zleyicilere muhteflem bir keman ziyafeti sundular.

8 16 TEV, Bursiyer seçimi için A n a d o l u d a y d TEV ö retim y l nda 94 kamu üniversitesi dahil toplam 8000 burs veriyor.yurt içi yüksek ö renim burslar 2008 y l nda 15,5 milyon YTL TEVin y ll k giderleri içerisinde en önemli harcama kalemi olacak. Yo un ba fl toplama faaliyetleri sounucu sa lanan gelirin TEV de erlerine ve hedeflerine uygun, baflar l ve muhtaç ö rencilere yönelik kullan m nda da artan bir titizlik gerekiyor. Vak f teflkilat mevcut idari personeli ve eski bursiyerleri ile yerel kamu üniversitelerinin seçim komisyonlar na her y l destek veriyor. TEV i temsilen mülakatlara kat lanlar n adaylar n de erlendirilmesinde müracaat formlar ndaki bilgilerden yola ç karak üniversite bölümlerinin ö retim görevlisi seçim komisyonu üyelerine afla daki konularda yard mc oluyor: Adaylar n ö renim baflar s ile birlikte ihtiyaç durumuna göre a rl kl s ralamas Aday n seçti i alan hakk ndaki görüflleri ve program bitirme azminin tesbiti Aday n Atatürk ilkeleri, laiklik ve anayasal düzenimiz hakk ndaki e ilimi Aday n mevcut yaflam/ihtiyaç koflullar ve kaynaklar Bu de erlendirmelerde temsilcilerimiz adaylara sorduklar sorular ile komisyon mensuplar na yard mc olmaktad rlar. Seçimde hedef, yüksek ö retimini en k sa zamanda ve baflar ile tamamlayacak maddi ihtiyac en çok olan adaylar tespit ederek Vakf n desteklemesini sa lamak. Aksi takdirde, baflar s zl k nedeni ile ö retim süresi ortas nda bursu kesilen ö renci hem TEV kayna n bofla harcam fl, hem de bu deste i daha etkin de erlendirebilecek bir baflka vatan evlad na engel olacakt r. Seçim sürecinde TEV in bu titizli ini vurgulamak için TEV Yönetim Kurulu üyesi Ali hsan Yalç n ve TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal Kas m 2008 tarihleri aras nda s ras ile F rat Üniversitesi - Elaz, nönü Üniversitesi - Malatya, ve Ad yaman Üniversitelerine gitti. Bu üç kurumda toplam 50 bin ö renci yüksek ö renim görüyor. F rat Üniversitesi TEV temsilcisi Yrd. Doç. Dr. brahim Yaflar Kazu Teknik E itim Fakültesinde görev yap yor ve 25 y l önce e itim için geldi i Elaz da evlenip yerleflmifl eski bir TEV bursiyeri. nönü Üniversitesinde TEV temsilcili ini Prof. Dr. Sat lm fl Kaya yap yor, kendisi de Fen Edebiyat Fakültesinde Kimya bölümünde görevli eski bir TEV bursiyeri. Prof. Kaya, TEV in yerel faaliyetlere ifltirak ederek etkinli ini art rmas için projeler yap yor. Ad yaman Üniversitesi temsilcisi Sn. Tevfik Karadafl eski bir teknik ö retmen ve TEV bursiyeri. Çok renkli geçmiflinde pehlivanl k var, TEV yetkililerini Gölbafl ilçesi Kaymakam yine eski bir TEV bursiyeri oldu unu ö rendi imiz Bünyamin Y ld z ile tan flt rd. Yak n zamana kadar Van, Bahçesaray ilçesinde görev yapan TEV bursiyeri mülki amirden Do unun meseleleri ve Gölbafl ilçesi için projeleri hakk nda bilgi al nd. Bu üniversitelerin rektörlüklerinden al nan randevular sonucunda gerçkeleflen görüflmelerde, yetkililer TEV in çal flmalar n takdir etti ini belirtti. F rat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. F. Bingöl, görüflme esnas nda TEV in laik cumhuriyete ve Atatürk inkilaplar na ba l l n sürdürmesinin çok önemli oldu unu ifade etti. Ayr ca zor bir co rafi alanda bulunan Elaz da e itimin huzur içinde sürdü ünü de belirtti. nönü Üniversitesi nin yeni Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik üniversitenin yöre ile bütünleflmesi için projelerini ve TUB TAK Bilim Kurulu deneyimini üniversitede aflama yapmak için kullanaca n anlatt. F rat ve nönü Üniversiteleri 30 y l önce kurulmufl olduklar için alt yap lar daha yerleflmifl bir durumda y l nda kurulan Ad yaman Üniversitesi ise daha çok yeni bir üniveriste. E itim Fakültesi binas Vehbi Koç Vakf taraf ndan infla edilmifl olan Ad yaman Üniversitesi nde 4400 ö renci okuyor. TEV temsilcileri üniversitelerde bulundu u birer günlük dilimlerde ancak ikifler fakülte ya da yüksek okul seçimine kat lma imkan buldu. Her bölüm için seçilecek olan 2-4 bursiyer için yaklafl k aday mülakata geldi. Bir tek Ad yaman Üniversitesi E itim fakültesinde 3 burs için 100 kifli baflvurdu u için komisyon kendi içinde bir ön eleme yaparak mülakata al nacak 25 aday ilan etti. Ö rencilerin baflar ve ihtiyaçlar de erlendilirken ö renim yapacaklar süre içerisinde nerede kalacaklar da ö renildi. Kendi ailesi ile kalanlarla birlikte, daire bölüflenler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlar nda kalanlar ço unlukta idi. Mülakata giren ö rencilerden baz lar Kredi Yurtlar Kurumu deste ine baflvurmufl iken di er bir kesimin borçlanmak istemedi i ve gerekçe olarak mezuniyet sonras iflsiz kalma endiflesi tafl d klar görüldü. Bu endifleye ba l olarak adaylar yüksek oranda akademik kariyer yapma e ilimi içinde olduklar ö renildi. Adaylar n ço unun ailelerinin Do u ve Güney Do u Anadoluda oturdu u, pek ço unun annesinin ev kad n oldu u ve ilk ö retimi tamamlad görüldü. Bu aile yap s içinde kardefl say s n n ayn anneden 15e kadar ç kt anlafl ld. Aileye ait konut sahipli inin yar - dan çok olmas na ra men aile reisinin sürekli gelir sa layan bir ifl sahipli i oran düflüktü. Ama adaylar n tamam nda cep telefonu vard. Adaylar n pek ço undan nereden al nd aç klanmadan Anayasan n 24. maddesindeki laiklik ve dini özgürlükler konulu pasaj okumas ve görüflleri istendi. Peruklu bir aday ve di er bir-iki aday d fl ndakilerin hepsi metin içeri ini kabul ettiler. Ayr ca, Atatürkçülü ün alt ilkesi soruldu unda adaylar n tamam taraf ndan hat rland görüldü. Adaylar aras nda yukar daki türden pek çok ortak özellik olmas na ra men görüflmenin sürdü ü 5-10 dakika içerisinde komisyonu etkileyen farkl özelliklere sahip olan birkaç ö renci vard : Raif Ateflin babas vefat etmifl ve 5 kardefller, amac kimya mühendisi olduktan sonra memleketi Van da ikinci kimyevi ürün atelyesini kurmak ve zengin olmak, geçti imiz yaz inflaatlarda çal - flarak para biriktirmifl, seçim komisyonuna da ö üt verdi Benden daha muhtaç arkadafllar var d flar da. Benim yerime onlara burs verecekseniz üzülmeyin, ben kendimi kurtar r m! dedi. Uluborlu, Ispartadan Merve Topalakç 2. s n f not ortalamas 3.5/4.0 ile baflar s n kan tlam fl bir ö renci, veteriner babas emekli oldu u için bursa bafl vurmufl ama Di er arkadafllar n durumuna bakt mda benim bursa ihtiyac m n görecele olarak daha az oldu unu düflünüyorum diyebilecek kadar olgunluk gösterdi. Do u Anadolu da yüksek ö renim gören ö rencilerin burs baflvurular n n de erlendildi i toplant lara kat larak adaylar ve komisyon üyeleri ile birebir temas etme f rsat do du. TEV burslar n n çok takdir ve tercih edildi ini, seçim sürecinin ve kurumun itibar n n örnek gösterildi ini görüldü. Ayl k burs tutar n n yurtta kalan veya daire paylaflan ö rencilerin ayl k ihtiyaçlar n karfl lar düzeyde oldu u tespit edildi. ki y l içerisinde yurt çap nda burs baflvurusunun iki kat ndan fazla artarak 40 bine eriflmesini somut olarak gören temsilciler; her burs için yaklafl k on aday ile mülakat yapt. Verilen her bir bursa ihtiyac olan ve hakeden 5 ö renci oldu unu gören temsilciler, bu ö rencilere el uzatamaman n da buruklu unu yaflad ve daha fazla kaynak temin etmek için h rslanarak Istanbul a d ö n d ü l e r. 17 Prof.Dr. Cemil Çelik, Güsel Bilal, Ali hsan Yalç n

9 18 19 TEV Ankara fiubesi nden Topluma Hizmet dersi TEV Ankara fiubesi, e itim fakültelerinin program nda zorunlu olarak okutulan iki kredilik Topluma Hizmet Uygulamalar dersinin uygulamas n gerçeklefltiriyor. E itim fakültelerinin güncellefltirilen e itim programlar ile ilkö retime ö retmen yetifltiren tüm bölümlerde Topluma Hizmet Uygulamalar dersi veriliyor. TEV Ankara fiubesi ise bu dersin uygulama k sm n gerçeklefltiriyor. Topluma Hizmet Uygulamalar n n ilk dersini veren Ankara fiube Baflkan Ömer Turna ö rencilere hitaben yapt konuflmada; ö retmenli in toplumsal sorumlulu u büyük meslek alanlar ndan biri oldu unu, ö retmenlerin toplumla bütünleflme ve toplumsal liderlik ifl- levini yerine getirme gibi önemli görev ve sorumluluklar n n bulundu unu, ö retmen adaylar n n hizmet öncesi e itimleri s ras nda, bu yönlerini gelifltirmelerinin büyük önem tafl d n belirtti. Bu dersin ö retmen adaylar na toplumsal duyarl l k kazand ran ve onlar n mesle in duygusal boyutunu edinmelerini sa layan bir f rsat olarak de erlendirilmesi gerekti ini söyleyen Turna, derslerin bu amaçlara hizmet edecek flekilde yürütülmesinin, ö retmen adaylar n n özgüvenlerini gelifltirece ini ve mesleki doyumu artaca n da söyledi. Konuyla ilgili görüfl belirten ö retmen adaylar ise dersin ifllevsel hale gelmesiyle, toplumun sorunlar yla ilgilenme ve çözüm arama f rsat bulacaklar n ifade ettiler. Topluma Hizmet Uygulamalar dersi, ODTÜ E itim Fakültesi Yabanc Diller E itimi ngilizce Ö retmenli i Bölümü ve Gazi Üniversitesi E itim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ö retmenli i Bölümü nden toplam 30 ö rencinin kat l m ile gerçeklefltiriliyor. Dersin uygulama k sm, proje tabanl etkinliklere dayan yor. 4 erli gruplara ayr lan ö renciler, farkl projeler yürütüyorlar. TEV Ankara fiubesi nde yap lan bu uygulama çal flmalar, hem ö renci gönderen fakültelerin ilgili yönetimleri hem de derse kat lan ö renciler taraf ndan çok olumlu karfl lan yor. Hem e itimciler hem de ö retmen adaylar bu ifl birli- inin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmesini istediklerini belirtiyorlar. TEV, Çankaya Lozan Park ndayd Ankaral lar n hafta sonunda en çok u rad klar, gerçeklefltirilen çeflitli etkinliklerle her daim canl bir atmosfere sahip olan Çankaya semtindeki Lozan Park nda, Türk E itim Vakf n n tan t m yap ld. Ankara Rotary Kulübü taraf ndan, 19 Ekim Pazar günü Düflleri Gerçeklefltirin slogan yla bir çocuk flenli i düzenlendi. Son dönemlerde meydana gelen çocuk ölümlerini engellenmek amac yla gerçeklefltirilen etkinlik, do um evlerine Yeni Do um Küvezi al nmas amac yla düzenlendi. fienlikte Türk E itim Vakf da stand açarak; panolar, dergiler ve tan t c kaynaklarla ziyaretçilere yapt çal flmalar anlatt. TEV i tan t c broflürlerin de da- t ld stant ziyaretçiler taraf ndan ilgiyle karfl land. Stand çok say da Ankaral n n yan s ra Çankaya Belediye Baflkan Prof. Dr. Muzaffer Ery lmaz, Baflkan Yard mc s Nuri Telek ile Rotary Kulübü Baflkan ve üyeleri de ziyaret etti. Bir TEV Dostuna Mektup... Sevgili Aynur Bektafl, Hayat çok garip. Bir yandan nazl küçük o lun Celal i evlendirme telafl ndayd n di er yandan da sa l hiç de iyiye gitmeyen baban düflünüyordun. Dü ünde konuklar n a rl yordun ama hüznünü yüzünde görmek mümkündü. Korkulan ac haber gecikmedi. Dü ünden 3 gün sonra, kaybettin baban. Memleketiniz Çank r Çerkefl ten kalkt cenazesi. Oradayd m ve üzüntünü de yak ndan gördüm. Konuflulanlardan direngen ve mücadeleci kiflili ini babandan ald n da ö rendim. Cenazede beni çok etkileyen iki enstantaneyi paylaflmak isterim seninle. Cenaze arabas evinizin önünden hareket ederken, annenin babana hitaben, 62 y l seninle ayn yast a bafl koydum, helal olsun, helal olsun, helal olsun diyerek yolculamas sadece beni de il herkesi a latt. kincisi de senin eski bir arkadafl n yoldafl n kaybetmiflçesine, Ben flimdi yeni bir fabrika açt mda kiminle paylaflaca m diyerek a lamand. Her ölüm erken ölüm ve bazen ans z n bazen de yavaflça geliveriyor. Haz rl kl olmak zor ama bilerek yaflamak gerekiyor ölümü. Geride iyi fleyler b rakmak ise hepimiz için çok önemli. Rahmetli baban bu dünyadan göçüp giderken gerisinde vatana millete yararl senin gibi bir evlat b rakm flt. Bir de cenazenin kalkt merkez cami avlusunu dolduran onlarca TEV çelengi ile baflar l gençlere bir gelecek. Bu vesile ile tekrar bafl n sa olsun diyor, pek çok baflar l gencin hayat na bu dünyadan göçerken bile de er katan babana da Allahtan rahmet d i l i y o r u m. Günseli Özen Ocako lu TEV zmir fiubesi nden yeni uygulama Aynur Bektafl TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan TEV zmir fiubesi ba flç takibi ile ilgili yeni bir uygulama bafllatt. fiube Bflk. E.Vali Hüseyin Ö ütçen, Bflk. Yrd. Fatih Tanfer ve bölge sorumlusu TEV gönüllüsü han mlar n kat l m yla 16 Ekim de gerçekleflen toplant da, zmir 5 bölgeye ayr ld ve her bölge için gönüllülerin sorumlulu- undaki ba flç lar belirlendi. Huzurevlerinde yap lacak çal flmalar n da takvime ba land toplant da TEV Gönüllüleri ne, zmir fiubesi taraf ndan haz rlat lan ba flç ziyaretçi defterleri de verildi. Bu defterlerde ba flç n n ziyaret günü ve isteklerinin yan s ra sa l k kontrolleri bölümleri de yer al yor. Bir nüshas bölge sorumlular nda di er nüshas flubedeki ba flç dosyalar nda kalacak bu defterler sayesinde tüm ba flç lar yak n bir biçimde izlen e b i l e c e k.

10 20 21 TEV, DAAD nin daveti üzerine A l m a n y a d a y d DAAD nin(deutscher Akademischer Austauschdienst) daveti üzerine Almanya ya giden TEV yetkilileri hem Alman e itimcilerle bilgi al flveriflinde bulunma hem de Almanya daki bursiyerlerle görüflme f rsat buldular. DAAD nin müflterek burslar n gelifltirilmesi ve daha çok gencin burslardan yararlanabilmesi ad na davet etti i TEV yetkilileri Ekim tarihleri aras nda Almanya dayd. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal ve Yurt D fl Burslar Sorumlusu Hüseyin Tüysüz ün kat ld Almanya ziyaretinde DAAD yetkilileriyle kapsaml bir toplant gerçeklefltirildi. DAAD den toplant ya DAAD Genel Sekreteri Dr. CHRISTIAN BODE, Bat Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye Gurup Baflkan Dr. MART NA SCHULZE, Türkiye Masas Müdürü BEATE SCHINDLER KOVATS, Türkiye ile ilgili çal flmalardan sorumlu MEL- TEM GOBEN, TEV-DAAD Burslar Sorumlusu JASM N RE NERT ve DAAD Görevlisi IRIS STOLLMAYER kat ld. TEV-DAAD burslar n n genel durumu, y l seçim program ve TEV-DAAD burslar n n gelifltirilmesi konular görüflüldü. Özellikle TEV-DAAD burslar n n gelifltirilmesi konusu üzerinde duruldu. Konu ile ilgili bilgi edinmeden, müracaat prosedürlerine kadar birçok konu ele al nd. Toplant da ayr ca döneminde 32 ö renciye burs verilmesi de kararlaflt r ld. Daha fazla Türk gencinin burstan yararlanmas için yap lacak tan t m çal flmalar konufluldu. Almanya daki üniversitelerin kabul verme tarihleri ve mülakat tarihlerinin belirlenmesi, Almanya daki en iyi üniversitelerin ve programlar n seçilmesi konusunda kararlar al nd. Almanca bilmeyen bursiyerlerin temel Almanca bilgilerine sahip olmalar için DAAD nin her y l Temmuz ay nda Almanya da düzenledi i dil kursuna kat lmalar kararlaflt r ld. Toplant da ayr ca mülakatlar n her y l May s sonu ya da Haziran bafllar nda yap lmas na, bursiyerlerin Almanya daki kal fl ve çal flma sürelerinin düzenlenmesine, doktora yapmak isteyen bursiyerlere durumlar na göre gerekti inde süre verilmesine, DAAD nin stanbul Bilgi ofisiy- le aktif çal fl lmas na ve Almanca dil bilgisi s navlar n aday n bulundu u ilde görevli DAAD okutman ndan ya da DAAD Bilgi ofislerinden almas - na karar verildi. Toplant n n ard ndan Friedrich-Wilhelms-Bonn Üniversitesi nin Uluslararas Ofisi nin TEV için haz rlad tan t m ve bilgi toplant s düzenlendi. Bonn Üniversitesi hakk nda genel bilgiler, Almanya daki e itim, üniversitelere yap lacak müracaatlar ve kabul prosedürleri hakk nda bilgiler verildi. DAAD ayn tarihlerde Almanya da ö renimi devam eden bursiyerleri de Bonn a davet ederek, bütün bursiyerlerin kat ld bir toplant da düzenledi. Dr. Martina Schulze, Beate Schindler Kovats, Turgut Bozkurt ve Güsel Bilal in birer konuflma yapt toplant, eski bursiyerlerin deneyimleri, görüfl ve düflünceleri, istekleri, yeni bursiyerlere önerileri ile devam etti. TEV yetkilileri, toplant sonras nda bursiyerlerle birlikte e lenceli bir akflam yeme i yeme f rsat da buldu. Program n sonunda DA- AD nin rehberli inde Bonn flehir turu, tan t m ve Bethooven Müzesi gezileri de yap ld. DAAD Hakk nda DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Alman Akademik De iflim Servisi, Almanya da ö renim görmek isteyen ö rencilerin baflvurduklar, kâr amac olmayan bir kurum y l nda ö rencilerin kiflisel çabalar yla Akademischer Austauschdienst e.v. ad yla Heidelberg de kuruldu. 2. Dünya Savafl ndan sonra çal flmalar n daha da art rarak bir dernek haline geldi. DAAD nin bafll ca amac akademik ve mali konularda dünya çap ndaki akademik de iflim programlar na kat lmak isteyen akademisyenlere hizmet vermek ve Almanya daki üniversitelere uluslararas bir boyut kazand rmak. Bu amaç do rultusunda DAAD 80 y l aflk n süredir hizmet veriyor. DAAD, Türkiye deki çal flmalar n üniversitelerdeki DAAD Okutmanlar n n yan s ra Bilgi ve Dan flma Merkezleri (Information Centre) ve D fl Temsilcilikler le birlikte yürütüyor. DAAD-Okutmanlar, D fl Temsilcilikler ile Bilgi ve Dan flma Merkezleri, baflvuranlara e itim dan flmanl n n yan s ra burs olanaklar yla ilgili de yard mc oluyor. Dünya çap nda 15 D fl Temsilcilik e (Branch Office), 48 Bilgi ve Dan flma Merkezi ne (Information Centre) sahip olan DAAD nin merkez ofisi Bonn da bulunuyor. Ayr ca kurumun bünyesinde dünya genelinde 500 den fazla DAAD- Okutman ve 100 den fazla ö retim görevlisi çal fl yor. DAAD sadece burs veren bir kurum de- il. Yurt d fl nda araflt rma yapmak isteyen akademisyenlere ve ö rencilere belirli sürelerde ö renim imkânlar da sa l yor ve onlar bu konularda bilgilendiriyor. Almanya da e itim almak isteyen ö renciler DAAD ye nas l ulaflabilir? DAAD, Türkiye de stanbul ve Ankara Bilgi ve Dan flma Merkezi nin yan s ra yine stanbul, Ankara, zmir ve Adana daki birçok üniversitede bulunan DAAD-Okutmanlar ile hizmet veriyor. DA- AD- stanbul Dan flma Merkezi 2000 y l nda kuruldu ve DAAD-Okutman Dr. Isabell Aydan Risch taraf ndan yönetiliyor. Alman Akademik De iflim Servisi Dan flma Merkezi stanbul S raselviler Cad Cihangir - stanbul Tel : Fax: w w w. d a a d - i s t a n b u l. c o m

11 22 23 Türk E itim Vakf Burslar y l yurt içi bursiyerleri belli oldu Yurt D fl Burslar TEV, Türkiye nin ihtiyaç duydu u üst düzey yönetici ihtiyac n karfl lamak, mesle inde uzman kiflilerin yetiflmesini sa lamak ve ülkemizin yetiflmifl insan gücü kayna n zenginlefltirmek için 1969 y l ndan beri yurt d fl nda yüksek lisans, t p alan nda da üst ihtisas ve araflt rma çal flmalar için burslar vermeye devam ediyor. TEV in ö retim y l yurt d fl burslar 21 Ekim-21 Kas m tarihleri aras nda Hürriyet, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet, Dünya, Akflam ve Vatan gazetelerinde ikifler kez yay mland. Ayr ca bu süre boyunca TEV in web sitesinde de burslar n duyurular yap ld ve tüm ö rencilerin ilanlar görmesi için bütün fakültelere ilanlar gönderildi. T p burslar için ilgili T p Fakülteleri ve E itim Hastaneleri ne duyurular as ld. Baflvurular için gerekli bilgi ve belgeler 30 tarihine kadar TEV in web sitesinde yay nlanacak. TEV British Chevening ngiltere burslar için baflvurular 21 Kas m 2008 tarihinde tamamland. TEV e 77 aday dosyas ulaflt. Bursiyerlerin ön seçimi 28 Kas m 2008 tarihinde TEV merkezinde yap ld. Elemeyi geçen adaylar Ocak ve fiubat aylar içinde Ankara ve stanbul da mülakata al nacak ve burs kapsam nda 6 bursiyer seçilecek. TEV-DAAD müflterek Almanya burslar için son dosya verme süresi 31 Mart 2009 tarihine kadar uzat ld. Adaylar n mülakatlar May s 2009 tarihlerinde TEV de yap lacak. Mülakatlara Almanya daki DAAD yetkilileri de kat lacak ve burs kapsam nda 32 bursiyer seçilecek. TEV-Fransa Büyükelçili i müflterek Fransa burslar için son dosya verme süresi 30 tarihine kadar uzat ld. Adaylar n seçimleri 2009 Mart ay sonunda TEV de yap lacak ve bu program için 25 bursiyer s e ç i l e c e k. ABD, talya ve Danimarka burslar n n müracaatlar için son tarih ise 5 Aral k 2008 idi. ABD ve Bat Avrupa ülkelerine gönderilecek adaylar ile TEV-TAT Konserve burs fonundan ABD ye ve TEV-TOFAfi-FIAT burs fonundan talya ya gönderilecek adaylar n seçimleri 2009 May s ay sonunda yap lacak. Adaylar May s ay bafl na kadar üniversitelerden alacaklar kabullerini ve TOEFL, GMAT, GRE skorlar n TEV e verecekler. Bu program dahilinde TEV kaynaklar ndan 4, TEV-TAT Konserve fonundan 2, TEV-FIAT fonundan 5 bursiyer seçilecek. TEV-Garring Vakf burs fonundan Danimarka ya 1 ö renci gönderil e c e k. TEV in Dr. Orhan Birman ve Prof. Dr. Mehmet Öz fonundan verece- i t p burslar için son müracaat tarihi 30 da tamamlanacak ve adaylar n seçimleri Mart ay içinde TEV de yap lacak. Dr. Orhan Birman fonundan 2, Prof. Dr. Mehmet Öz fonundan ise 1 genç t p doktoru yurt d fl na gönderilecek. Böylece TEV, ö retim y l için toplam 78 burs vermifl olacak. Kuruldu u günden bugüne kadar yurt içinde 157 bin 636 burs veren Türk E itim Vakf, ö retim y l nda 7 bin 500 ö renciye burs verdi. TEV, ö retim y l nda da 8 bin ö renciye burs verecek. Bursiyerlerin 2 bin 400 ünü meslek lisesi, 5 bin 428 ini yüksek ö retim, 45 ini master, 35 ini doktora ö rencisi oluflturuyor. TEV, 92 ö renciye de Üstün Baflar Bursu verecek. TEV ihtiyaç burslar ndan yararlanmak isteyen ö renciler, 1-31 Ekim tarihleri aras nda adresinden form doldurup, ç kt lar n ö retim kurumlar na teslim ettiler. Bu amaçla yaklafl k 40 bin ö renci, vakf n web sitesinden form doldurdu. Bursiyerler, ö retim kurumlar n n oluflturdu u ve TEV den de bir temsilcinin kat ld burs komisyonlar taraf ndan bildirilen flartlar do rultusunda seçildi. Seçim neticelerinin büyük bir ço unlu u belli oldu. Ancak bat ö retim kurumlar ndan neticeler henüz ulaflmad için de erlendirmeler devam ediyor. TEV her y l, ö retim kurumlar nca seçilenle- TEV-TOFAfi-FIAT Burs Fonu rin yan s ra engellilere, yetifltirme yurdunda bar narak yüksek ö renim yapmaya hak kazanan ö rencilere ve do al afetlerde zarar gören ailelerin ö renim gören çocuklar na da burs vermeye devam ediyor. TEV, burs miktarlar n her y l enflasyon ve bütçe koflullar n göz önünde tutarak art r yor. Yönetim Kurulu nun alm fl oldu u karar do rultusunda burs miktarlar 1 dan itibaren, meslek liseleri için 115 TL, yüksek ö retim için 275 TL, master için 500 TL ve doktora için 800 TL ye yükseltildi. TEV bir yenilik yaparak 2009 Ekim ay nda burs miktarlar nda tekrar art fl yapacak. Vak f, takip eden dönemde burs art fllar n Ekim den Ekim e yapmay hedefliyor. Bu hedef do rultusunda burs miktarlar 2009 Ekim ay nda meslek lisesi için 120 TL ye, yüksek ö retim burslar 290 TL ye, master burslar 600 TL ye, doktora burslar 800 TL ye yükseltilecek. Üstün Baflar Burslar nda da art fl yap larak bu ö retim y l nda ö rencilerin her birine toplam 8 bin 325 TL ödeme yap lacak. TEV bursiyerlerini baflar l olmaya teflvik etmek için Baflar Ödülleri de veriyor. Bugüne kadar 14 bin 299 bursiyer ödül almaya hak kazand ö retim y l sonundaki baflar durumlar na göre ise bin 348 bursiyer ödül almaya hak kazand. Türk E itim Vakf bursiyerlere bu ödül karfl l nda Aral k ay nda toplam 396 bin 740 TL ödedi. Türkiye nin önde gelen sanayi flirketlerinden biri olan TOFAfi-FIAT n 2008 Y l içinde TEV de açt TEV- TOFAfi-FIAT Burs Fonundan, ö retim y - l ndan itibaren talya daki en iyi üniversitelerde yüksek lisans ö renimi yapmalar için ö rencilere burs imkan sa lanacak. Otomotiv sektöründe görev yap - labilinecek alanlarda verilecek burslara, ilgili mühendislik dallar nda ö renim görenler aday olabilecekler. Yüksek Lisans ö renimini tamamlayan bursiyerler ö renimini tamamlar tamamlamaz yurda dönmek zorundalar. Bursiyerler TOFAfi-FIAT bünyesinde çal flma imkan na sahip olacaklar. lk y l 5 gence burs verilmesi planlan yor.

12 24 TEV TÖL den haberler TEV TÖL den haberler 25 T E V T Ö L, e itim ö retim y l na bafllad turmaya devam ediyor. TEV TÖL ö rencileri flu ana kadar, Caddebostan Kültür Merkezi nde William Shakespeare'in Venedik Taciri, BB tiyatrolar nda Anton Çehov un Viflne Bahçesi ve Gabriel Garcia Marquez in K rm z Pazartesi, Müjdat Gezen tiyatrosunda Damdaki Kemanc ve Haldun Taner de Merakl s çin Öyle Bir Hikâye oyunlar n seyrettiler. Ayr ca Sabanc Üniversitesi Gösteri Merkezi nde Kaygan Zemin, Lüküs Hayat, Nefleli Günler, Leonce le Lena adl oyunlar da ö renciler taraf ndan keyifle izlendi. TEV TÖL ö rencileri tiyatronun yan s - ra sinemada da Mustafa, Iss z Adam ve Osmanl Cumhuriyeti filmlerini izlediler. TEV TÖL, e itim ö retim y l na 8 Eylül Pazartesi günü konferans salonunda düzenlenen aç l fl töreniyle coflkulu bir flekilde bafllad. Aç l fl konuflmas n TEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Okul Kurucu Temsilcisi Adnan nebekçili nin yapmas n n ard ndan, ilk dersi TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet fiükrü Tekbafl verdi. Dersin içeri i meslek seçiminde çok önemli bir konu olan hedef belirlemeydi. Aç l fl dersinden hemen sonra Cem Hakko nun maddi katk lar yla donan m artt - r lan kimya laboratuarlar n n aç l fl n Cem Hakko nun kendisi yapt. Vitali Hakko Kimya Laboratuarlar n n önünde TEV TÖL ö rencilerinden Miyase Pelin Tunç ve Ekin Erar da konuklara piyano dinletisi arma an etti. TEV TÖL de Tiyatro ve Sinema Tiyatro, bir ö rencinin e itim ve kültür hayat nda kuflkusuz çok önemli bir yer teflkil ediyor. TEV TÖL de ö rencilerini tiyatroyla bulufl- TEV TÖL Sergi ve Müzede TEV TÖL ö rencileri, tiyatro ve sinema d - fl nda sergi ve müze etkinliklerinde de bulundu. TEV TÖL haz rl k ve 9. s n f ö rencileri Türkiye nin ilk ve tek Modern Sanat Müzesi olma özelli ini tafl yan stanbul Modern de, "Modern Deneyimler" Sergisini ve Deniz Müzesi ni 13 Eylül 2008 tarihinde ziyaret etti. Bunun d fl nda estetik bak fl aç s kazanmak ve modern sanat eserlerini incelemek amac yla 20 Eylül, 15 Kas m ve 22 Kas m 2008 tarihlerinde Salvador Dali Sergisi ne de gezi düzenlendi. 17 Eylül 2008 tarihinde de ö renciler Burgazada ya giderek, Sait Faik Müzesini ziyaret etti. Ard ndan Heybeliada da Hüseyin Rahmi Müzesi ni gezdiler. TEV TÖL Konserde 28 Ekim 2008 tarihinde TEV&MSGSÜ önderli inde ilk defa düzenlenen 1.Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas Cemal Reflit Rey Konser Salonun da gerçeklefltirildi. TEV TÖL Müzik Bölümü ö rencileri, 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas nda T E V T Ö L Müzik Bölümü kurucular ndan Güher Pekinel ile biraraya gelerek yar flma coflkusu ve heyecan n bir arada yaflad lar.

13 26 TEV TÖL den haberler TEV TÖL den haberler 27 TEV TÖL, 17 Ekim 2008 tarihinde ise stanbul Devlet Senfoni Orkestras n n Aya rini de gerçekleflen aç l fl konserine ve Sabanc Üniversitesi Gösteri Merkezi nde Klasikten Caza, Yavuz Bingöl, Milva, Avam Garde, Yan ts z Mektuplardan Hicran adl konserlerine de kat ld. TEV TÖL E itim Gezileri TEV TÖL, bu y l 27 ncisi düzenlenen Tüyap Kitap Fuar nda da yerini ald tarihinde düzenlenen geziye tüm ö renciler, ö retmenler ve personel de kat ld. Ö renciler ayr ca tarihinde Genç Biliflim Zirvesi konulu çal fltaylar n yer ald Cebit Biliflim Fuar na kat larak gelece i belirleme ve kariyer konular ile ilgili kazan mlar elde ettiler. Bunun d fl nda ö renciler için ÖSS öncesi motivasyon amac yla üniversite tan t m gezileri yap ld. Bu do rultuda tarihinde Koç Üniversitesi ne, tarihinde Sabanc Üniversitesi ne bir tan t m gezisi düzenledi. Yurtd fl üniversite baflvurular sürecinde yurt d fl ndaki Yale, Mt. Holyoke, Hamilton, Babson, Carelton, St Mary's, University of Ontario Tech, Drexel üniversitelerinin temsilcileri okula gelerek aday ö rencilerle görüflmeler yapt. TEV TÖL ö rencileri, Dünya Felsefe Günü etkinli i çerçevesinde Bahçeflehir Üniversitesi nde etkili bir çal flma ve sunum gerçeklefltirdi Kas m aras nda ise TEV TÖL ö rencileri ve ö retmenleri Üsküdar Amerikan Lisesi ndeki Model Birleflmifl Milletler Aktivitesine kat ld lar aktivitede Tanberk Can Derviflo lu, Emel Bike, Su Öner ve Yunuscan Görür sunum yapt lar. TEV TÖL ö retmen ve ö rencilerinden yaklafl k 120 kiflilik bir grup Euroleague kapsam nda oynanan Efes Pilsen-Real Madrid basketbol maç n izlemeye gittiler. TEV TÖL de Cumhuriyet Balosu TEV nanç Türkefl Özel Lisesi'nin kuruldu u dönemden bu yana yürütülen önemli geleneklerinden biri olan "Cumhuriyet Balosu" bu y l da büyük bir ilgi ve heyecanla gerçeklefltirildi. Balo, Gebze Rotary Kulübü'nün sponsorlu u ve TEV TÖL Yemekhanesi nin deste iyle Gebze TEV TÖL Interact Kulübü taraf ndan organize edildi. Ö retmenlerin ve okul personelinin de yo un kat l m gösterdi i baloda, klasik ve güncel danslar eflli inde hofl dakikalar yafland. TEV TÖL de Arama Konferans Ekim 2008 tarihinde gerçekleflen arama konferans nda gelecek tasar m çerçevesi ba lam nda TEV TÖL ün vizyonu, misyonu, ana hedefleri ve e itim kurgusu; ifladamlar, e itimciler, TEV TÖL veli ve ö rencilerinin kat l m yla iki gün boyunca detayl olarak ele al narak, de erlendirildi. TEV TÖL ö rencileri, Arama Konferans kat l mc lar na teflekkür etmek amac yla okuldan görüntülerden oluflan resimler yapt lar. Her çal flmada oldu u gibi, bu çal flmada da araflt rma süreci ile çal flmaya bafllayan ö renciler, daha sonra okulu en iyi tan tan eserlerin, okuldan kareler olaca na karar verdiler. K sa bir gözlem çal flmas ndan sonra eskiz çal flmalar na baflland ve ö renciler her gün geçtikleri koridorlar, binalar daha detayl flekilde incelediler. Ald klar bu kadrajlar guaj boya tekni i ile renklendiren ö rencilerin çal flmalar sonunda T E V T Ö L Ö renci Kartlar -Okulumuzdan Kareler ortaya ç kt. TEV TÖL de Deutsche Bank Konuklar TEV TÖL ü ziyaret eden Deustche Bank yetkilileri, okul müdürü Azmi Özkardefl in sunumuyla okul hakk nda detayl bilgi ald lar. Sonras nda TEV TÖL ö rencileriyle sohbet eden Deustche Bank yetkilileri, K Semineri vermek, ekonomist olmak, mühendis olmak, bankac olmak gibi konular üzerinde konufltular. Deustche Bank yetkilileri, bir sonraki buluflma yerini Deustche Bank Genel Merkezi olarak belirledi ve ö rencileri burada a rlayarak kariyer ve hedef belirleme konusunda katk sa layabileceklerini ilettiler. TEV TÖL de Konuklar 10 Kas m 2008 Pazartesi günü düzenlenen Atatürk ü Anma Program çerçevesinde ö rencilerin haz rlad bir drama gerçeklefltirildi. Saat te gerçekleflen sayg duruflu ve stiklal Marfl ndan sonra saat te, Sabanc Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülte- si'nde ö retim görevlisi olan Halil Berktay TEV TÖL e konuk oldu. Okulda gerçekleflen söyleflide Halil Berktay, Atatürk ü tarihsel gerçekli i içinde de erlendirirken, Atatürk ün bat ya bak fl n örneklerle vermeye çal flt. Atatürk ü tan mam z ve anlamam z aç s ndan oldukça verimli geçen söyleflinin sonunda Berktay, ö rencilerin sorular n yan tlad. Sanat n içinde do up büyüyen fievval Sam da tarihinde TEV TÖL Sanat ö rencileri ile bulufltu. Sam n sempatik tav rlar ve ö renciler aras nda geliflen diyaloglar haf zalara kaz nd. Konuflmalardan sonra s ra ezgilere geldi. Sam a, sohbet ve müzik dolu dakikalar n sonunda bugünün an s na TEV TÖL ö rencilerinden Cansu Civelek ve Mehmet Beflikçi nin yapt bir resim hediye edildi. TEV TÖL velilerinden Melih Pekiner in deste iyle, yelken e itmeni Haluk Ifl nda da TEV TÖL e gelerek ö rencileri teknik bilgi ve ön e itim konusunda bilgilendirdi ve sonras nda ö rencileri yelkenle tan flt rd. Bu konuklar n d fl nda Kenan Mortan da 20 Kas m 2008 de TEV TÖLe gelerek ekonomi ö rencileriyle söylefli gerçeklefltirdi. TEV TÖL Ö rencileri AKM DSO Korosu & TRT Gençlik Korosu nda Her y l düzenlenen, AKM DSO Korosu seçmeleri, 21 Kas m 2008 tarihinde gerçekleflti. Yap lan seçmelerde, s nava kat lan 12 TEV TÖL ö rencisi AKM DSO Koro sunu kazanmakla birlikte, aralar ndan 3 ö renci de TRT Gençlik Korosu na seçildi. Düzenlenen belirli günlerde ö renciler, koro çal flmalar - na kat larak, ses, diyafram, artikülasyon, diksiyon, enstrüman ve flef uyum dersleri alacaklar. Böylelikle, TEV TÖL Müzik Bölümü 20 kifliyi daha sanatla buluflturmufl oldu. TEV TÖL de Geri Dönüflüm 2006 y l nda biyoloji ö retmeni Ellen Field önderli inde gönüllülük esas na dayal olarak kurulan Green Team in çal flmalar 2008

14 28 TEV TÖL den haberler flubeler - Kayseri 29 TEV Kayseri fiubesi Eylül den itibaren 12. s n f ö rencisi Onur Fidangül öncülü ünde 16 gönüllü TEV TÖL ö rencisi, rehber ö retmenler ve baz kurumlar n deste i ile yürütülüyor. Genel olarak küresel sürdürülebilirlik, çevre ve do a dostlu- u felsefesi üzerine çal flmalar yapan Green Team, Eylül ay ndan itibaren Geri Dönüflüm, Kompost, Enerji Verimlili i, Sürdürülebilir Yaflam Alanlar, GEYC E itim Program, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Kullan m, Tasarruf, Muallimköy E itim Projesi, lkö retim Ö rencileri için Ekoloji, Küresel Çevre Tehditleri ve Sürdürülebilirlik E itimi ve Okul Tabanl Topluluk Hizmetleri Program ile ilgili çal flmalar bafllatt. Projelerde çeflitli proje gruplar, akademik departmanlar, sivil toplum örgütleri, üniversite proje gruplar ve kurumlar ile de ortak çal flmalar yürütülüyor. TEV TÖL de Ö retmenler Günü TEV TÖL ö rencileri, 24 Kas m 2008 Ö retmenler Günü nde ö retmenlerinin yan ndayd lar.bu anlaml ve özel gün ö le yeme i servisi ile bafllad ve geleneksel ö retmenler günü yeme inde Topluluk Kurulu nda yer alan ö renciler, gönüllü olarak ö retmenlere yemek servisi yapt. Ne dik? Ne Olduk? bafll kl sunum eflli inde küçük bir yar flma da yap ld. Yar flmada okul ö retmenlerinin bebeklik ve çocukluk dönemlerine ait foto raflar ö retmenlere ve ö rencilere gösterilerek, onlardan foto raflar n hangi ö retmene ait oldu unu bulmalar istendi. Oldukça heyecanl ve nefleli geçen sunumun ard ndan, okul ö rencilerinden oluflan Acapella grubu mini bir konser verdi. Ö retmenim Can m Benim flark s yemekhane duvarlar nda yank lan rken, akflam ise ö retmenler TEV TÖL velilerinden Salih Özcan ve efli Beyhan Özcan n organize ettikleri yemekteydiler. S cak bir ortam n hâkim oldu u, birbirinden leziz yemeklerin yenildi i akflamda ö retmenler oldukça iyi vakit geçirdiler. TEV TÖL Baflvuru ve Kay t Kabul Süreci Bu y l 10 May s 2009 Pazar günü, ülke genelinde 12 s nav merkezinde gerçeklefltirilecek olan birinci aflama ö renci seçme s nav baflvuru süreci bafllad. Adaylar 4 May s 2009 tarihine kadar baflvuru formunu TEV TÖL e ulaflt rmal d r. Çocuk yafllarda ailede bafllayan e itim, okullaflma ile ö retim olarak devam eder. E itim ve ö retim toplumlar n geliflmesinin ana kayna - d r. Bu kayna n en önemli unsuru insand r. E itilmifl insan gücünün yaratm fl oldu u ekonomik katma de erin, ülkelerin ba ms zl n n tek flart oldu unun bilinciyle hareket eden TEV in Kayseri fiubesi, geçti imiz May s ay nda kurulufl aflamas n tamamlad. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt un deste i ile Ocak 2007 de bafllat lan kurulufl çal flmalar, hay rsever Kayserililerin katk lar yla tamamland.tev Kayseri fiubesi 26 May s ta, TEV Yönetim Kurulu Baflkan Say n Ömer M. Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan, ilçe belediye baflkanlar, Kayserili hay rseverler ve davetlilerin kat l m ile görkemli bir törenle aç ld. TEV Kayseri fiubesi için Kocasinan Belediyesi nin TEV e tahsis ederek kiraya verdi i 1930 lu y llarda infla edilmifl olan tren gar lojman restore edildi. Mimari tarz ve merkezi konumu, TEV in kullan m na çok uygun olan binadan ayr olarak Kocasinan Belediye Baflkan ile yap lan görüflmeler sonucunda yan binada bulunan bir daire de TEV e kiraland. Bu dairenin toplant ve e itim salonu olarak düzenlenip, aktif hale getirilmesi planlan yor. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt flubenin kurulufl aflamas nda, Kayseri nin iki yerel kanal nda kat ld programlarla, TEV i detayl biçimde tan tt. Müteflebbis Heyet Baflkan Ak n Bayrak da yerel bir televizyonda kat ld programda, TEV in amaç, ilke ve etkinlikleriyle ilgili bilgiler verdi. TEV Kayseri fiubesi gelece imiz için durmaks z n çal fl yor Kayseri fiubesi kuruldu u günden itibaren TEV in tan t m için büyük çaba gösteriyor. Erciyes Üniversitesi nezdinde, ö retim üyelerine yönelik tan t mlar düzenleniyor, TEV i ö rencilere de tan tmak amac yla her fakülteye TEV afiflleri as l yor. Ayr ca KAMPUS TV de sürekli ve ücretsiz olarak TEV in tan t m yap l yor. Di er yandan, tüm banka flubeleri, doktor muayenehaneleri, avukat bürolar, sanayi kurulufllar bizzat ziyaret edilerek bilgi ve broflür veriliyor. Sürekli yap lacak bu tan t m faaliyetleriyle, TEV in Kayseri de kendine sa lam bir yer edinmesinin yan nda, baflar l gençlerin TEV den daha çok yararlanmas da amaçlan yor. Kayseri fiubesi, TEV in gelirlerini art rmak maksad yla yeni yöntemler de gelifltiriyor. Vefat eden kifli için ba fl sertifikas düzenleyip taziyeye gelenlere veriyorlar. Bu yöntemin Kayseri de kabul görebilece ini düflünen TEV gönüllüleri, ilk uygulamay yaparak baflar l sonuç ald. Öte yandan K z Ö renci Yurdu konusunda Büyükflehir Belediye Baflkan ve Erciyes Üniversitesi Rektörü ile görüflülerek olumlu cevap al nd. Bu proje için rektörlük taraf ndan kampus içinde ve d fl nda birkaç arsa alternatifi sun u l d u. Kayseri fiubesi yetkilileri, bu y l TEV TÖL (Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi) s - nav n n Kayseri de de yap lmas konusunda al - nan karar do rultusunda l Milli E itim Müdürü ile görüfltü. Görüflme neticesinde s nav için flehir merkezinde tarihi bir yap olan Kayseri Lisesi tahsis edildi. TEV TÖL ün bir benzerinin veya parças n n Kayseri de oluflturulmas hedefi için fikri altyap da oluflturulmaya baflland. B Z M ÇOCUKLARIMIZ Kimi s cak bir yuvada, Kimileri sokaklarda Yal n ayak karn aç. Ürkek bak fll, bak ma muhtaç. flte onlar bizim çocuklar m z. Türkiye min gelece i, Yar nlar m z, umutlar m z. Durun!... K zmay n. Suç ifllemek onlar n suçu de il, Bütün suçlar yaln zl k. Haydi uzat n dost ellerinizi. fiefkatle kucaklay p Sar n sevgi çemberinize. Çünkü onlar bizim çocuklar m z. Türkiye min gelece i. Yar nlar m z, umutlar m z. Perihan Öztürk Emekli Ö retmen TEV Kayseri Gönüllü Üyesi

15 30 yurti içi bursiyerlerimiz yurt içi bursiyerlerimiz 31 Benim gibi insanlar n siyasette farkl çözümler üretebilece ine inan yorum BBaflar l bir ifl kad n oldu unuzu biliyoruz. Siz Didem Engin olarak kendinizi nas l t a n m l y o r s u n u z? Ben sürekli konuflmak ve elefltirmek yerine birfleyleri de ifltirmek için kollar s vay p iflin içine girmek gerekti ini düflünen biriyim. Fikir gelifltirmek, çözüm üretmek ve sonuç almak isteyen biriyim. Ekonomi ve siyaseti tercih etmemin en önemli sebebi bu yönlerim san r m. TEV le tan flma hikayenizi anlat r m s n z? Ben TEV in yurt içi bursiyeriyim. Bir kamu üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi nde e itime devam edebilmek için maddi deste e ihtiyac m vard. Üniversite kampusunda TEV in ilanlar n gördüm. Baflvurduktan sonraki süreçte TEV i daha yak ndan tan ma imkan buldum. Bursu ald ktan sonra TEV deki yetkililerle tan flt k ve çok farkl etkinliklere davet edildik. Özellikle Güsel Abla bizim annemiz gibiydi. TEV ö rencilerin maddi s k nt lar düflünmekten ziyade derslerini düflünmeye yönlendirdi. TEV benim için ve san r m her bursiyer için çok farkl bir yere sahip, bir aile gibi. TEV bize burs Didem Engin kimdir? 1977 y l nda Ankara da do du. Frans z Charles de Gaulle Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisli i bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra yüksek lisans n Avrupa Komisyonu nun Jean Monnet Bursu ile Belçika n n Brugge flehrindeki ünlü okul College of Europe da Avrupa Ekonomisi üzerine yapt. Türkiye ye döndükten sonra bölgesel kalk nma, ekonomik ve sosyal uyum ve istihdam art fl na yönelik pek çok uluslararas projenin yönetiminde görev ald. Avrupa Komisyonu nun Türkiye de destekledi i kurumsal yeniden yap land rmaya yönelik birçok projede yer ald y l nda Renova Ekonomi ve Yat r m Dan flmanl Ltd. fiti. adl bir flirket kurarak dan flmanl k hizmeti vermeye bafllad. Didem Engin halen Renova n n genel müdürlü ü görevini yürütmektedir. Didem Engin Frans zca, spanyolca ve ngilizce bilmektedir. vermekle kalmad, tüm sorunlar m zla da ilgilendi. Burs verdi i ö rencileri çocu u gibi gören bir yap. Bu nedenle TEV den burs alanlar n hepsi baflar l kifliler. TEV in yaln zca yurt içi burslar yok; yurt d fl, üstün yetenek burslar n n yan nda yurt d fl ndaki kurumlarla ifl birli i içerisinde yürüttü ü programlar da var. Ö renciler uluslararas bir perspektifte yetifltiriliyorlar. TEV in; yarat c, sorgulayan, kendine güvenen gençler yetifltirme hedefi bizim için büyük bir flans oldu. Galatasaray Üni. Endüstri Mühendisli i ve Belçika da Avrupa Ekonomisi okudunuz. Ekonomi okuman z n özel bir nedeni var m yd? Baban z n iktisatç olmas n n bu yönde bir etkisi oldu mu? ktisat ile ilgili konular hep ilgimi çekiyordu. ktisat, siyaset ve hukuktan daha somut bir dal olarak geliyordu bana. Üniversitenin son s n f ndayken y l nda AB süreci h zlanm flt. Helsinki Zirvesi nde Türkiye nin adayl kabul edilmiflti. Bu süreç beni Avrupa Ekonomisi okumaya yönlendirdi. Bugün her faaliyet alan nda AB konusunda uzmanlaflm fl kiflilere ihtiyac m z var. Türkiye nin önünde çok zor bir süreç var. Uyum süreci dedi imiz süreç kolay bir süreç de il, tüm kriterlerin uygulanmas gerekiyor. Avrupa n n g dadan e itime birçok standard var. RENOVA n n kurulufl öyküsünden bahseder misiniz? Gümrük Müsteflarl na ba l olan bir kamu kurumundan 2004 ün bafl nda ayr larak Renova Ekonomi Yat r m Dan flmanl flirketini kurdum. Çal flt m z konular iki bafll k alt nda toplanabilir. Bir taraftan uluslararas ihaleler ve sözleflmeler konusunda dan flmanl k hizmeti veriyoruz. Bu asl nda bize manevi olarak da mutluluk veren bir konu. fiirketlerin yurt d fl nda proje kazanmalar na yard mc oluyoruz. Müflterilerimiz hangi alanda faaliyet gösteriyorsa biz onlara o yönde yard mc oluyoruz. Di er taraftan o ülkelerde onlar n ilgi alan na girebilecek projeleri araflt r yoruz. Teklif haz rlama sürecinde de yard mc oluyoruz. Böyle bir teklif dosyas haz rlanmas için nas l bir yol izlenmesi gerekti- i konusunda destek veriyoruz. Bu projeler kamu destekli ya da Avrupa Komisyonu nun projeleri olabiliyor. Avrupa n n Türk flirketlerine bak fl aç s nas l? lk bafllarda aç kças zorlan yorduk. Biz bu ifle bafllad m z zaman Türk flirketleri yurt d fl ndan resmi ifller alm yorlard. Avrupa da çok baflar l olan flirketlerimiz var fakat hep özel sektör için çal flm fllar, kamu hizmeti yapmam fllar. Teklif verdi imiz kurumlar da çiflleri Bakanl ya da Darphane gibi büyük kurumlar. Onlar da Türk flirketlerinden teklif ald klar nda ilk baflta yad rgad lar. Çünkü Türk flirketleri bu tür yerler için hep tafleron olarak çal flm fl yani direkt yüklenici olmam fllar. Bu nedenle karfl taraf ikna edebilmek oldukça zor. Ak llar nda Acaba ifli zaman nda teslim edebilirler mi, bekledi imiz standartlara uygun olur mu diye soru iflaretleri vard. Avrupa da standartlar hakikaten çok üst düzeyde. Sertifikasyondan tutun da standartlara kadar birçok konuda çok titiz davran - yorlar. Bunu yavafl yavafl aflmaya bafllad k. Pek çok Türk flirketinin yurt d fl ndan ifl almas na yard mc olduk. Bizimle çal flarak yurt d - fl ndan ilk kamu iflini alan birçok flirketimiz var. Bu firmalara Bat Avrupa dan Balkanlar a kadar, ngiltere, Fransa ve rlanda da dahil pek çok farkl ülkeden ifl kazand rd k. Türkiye de kad nlar n parlementer hayata daha çok kat lmas n nas l sa layabiliriz? Sizce Türk halk parlamentoda kad n görmeyi gerçekten istiyor mu? Kad nlar n çok ciddi sorunlar var. Mesele sadece parlamentoda kad nlar n say s n art rmak de il. Bunun altyap s n oluflturmak laz m. En baflta e itim ile ilgili sorunlar var. Yaln zca siyasette de il bürokratik alanda da kaç tane kad n yetkili var? Kad nlar asl nda kamu kurumlar nda ve sivil toplum örgütlerinde de çok s n rl bir flekilde yer al yorlar. Özel sektörde durum daha farkl. Özel sektöre bakt m z zaman pek çok baflar l ifl kad n n n yüksek mevkilerde yer ald n görebiliyoruz. Dolay - s yla bu yap lamayacak birfley de il. Önemli olan bunu kamuda da yapabilmek. Hükümetin ülkeyi nas l yönetti i çok önemli. Milletvekili listeleri, toplumda genifl kitlelere hitap edebilen kiflilerden olufluyor. Kad nlar bu tür mevkilerde olmad için de bu kanallar hep t kal oluyor. Türk insan asl nda kad nlar n siyasette daha çok yer almas n istiyor. Soka a ç kt - n zda, ev ziyaretleri yapt n zda bunu aç kça dile getiriyorlar. Siyasette farkl yüzler görmek istiyorlar. Kad nlar n e itim almas n sa layan ve adayl klar n teflvik edecek bir mekanizma oluflturmak flart. Ayr ca kad nlar siyasette yaln zca kad n kollar nda çal flan kifliler olarak görmemek laz m. Yaln zca kad n meseleleriyle ilgili de il tüm alanlarda kad nlar n söyleyece i ve yapaca çok fley var.

16 32 portre portre 33 Prof. Dr. Kadri Özçald ran Bo aziçi Üniversitesi Rektörü Türkiye nin g e l e c e i teknolojiye y a t r m d a Türkiye nin en en büyük, en sayg n üniversitelerinden birinin; Bo aziçi Üniverstesi nin Rektörü Kadri Özçald ran. Özgürlü üne düflkün kiflili ini biraz k s tlasa da, derslerde ö rencilerle e lenceli vakit geçirmeyi özlese de, bulundu u bu noktadan memnun. Bo aziçi nin Kadri Baba s. Derslerinde bile bireysel özgürlüklere sayg duyan, Bo aziçili olman n diplomadan çok daha fazla fley ifade etti ini bilen, projelerle yat p kalkan, akl ve yüre iyle tüm Bo aziçililerin benimsedi i efsane rektör. Yapacak çok fleyi ve aflacak çok engeli var ama o baflaraca na inan yor, Bo aziçi Üniversitesi ne inand gibi. Bu üniversiteyi uluslararas boyuta tafl mak konusunda da oldukça kararl. Biz onu, ünlü kot pantolonu ve pantolon ask s yla görmeyi umuyorduk; o bizi lacivert tak m elbisesi ve k rm z kravat yla karfl lad. Sizinle ilgili birçok fley biliyoruz. Sizi hep baflkalar tan ml yor. Siz kendinizi nas l t a n m l y o r s u n u z? Durufl anlam nda çok da ba ms z olam yor insan. Kiflisel duruflunuzu üniversitenin genel duruflu üzerine infla etmeniz gerekiyor. Kendi bafl n za daha farkl davranacak olsan z bile üniversite ad na bir ifl yaparken daha farkl davran yorsunuz. Burada beni ve üniversitedeki görevimi birbirinden ay rmak do ru olur mu bilmiyorum. Geçmifl olarak bakarsak, 1956 zmir Karfl yaka do umluyum. zmir Maarif Koleji nde okudum. fiimdiki Bornova Anadolu Lisesi yani. ODTÜ de Elektrik Elektronik Mühendisli i ö renimi gördüm. Ard ndan 1980 de Amerika da Georgia Üniversitesi nde elektrik mast r, 1984 de matematik mast r yapt m te doktora, ard ndan askerlik. 87 den itibaren de Bo aziçi Üniversitesi ndeyim. Kiflili imi en ciddi flekillendiren kurum zmir Maarif Koleji dir. Ne ald n z zmir Maarif Koleji nden? Bu de erler asl nda zmirli olmaktan da gelir ama zmir Maarif Koleji bunun üzerine art de- erler de katm flt r. Birincisi özgürlü üne düflkün olmak. ki, insanlarla iletiflim kurmada kolayl k. Bu da okuldaki sosyal ve kültürel ortamla alakal birfley. Tabii özgürlü e düflkünlük, e itimci oldu unuz zaman ne kadar geçerli o ayr. Nereye kadar özgürlük? Bir baflkas na zarar vermeyece iniz noktaya kadar. Çok net bir karaktere sahip, düflündüklerini aç kça dile getiren biri olarak tan n yorsunuz. Ö rencileriniz taraf ndan Baba Kadri olarak adland r lm fls n z. Hakk n zda ö rencilerinizin yazd çok fley var internette. Bunlarla ilgili ne d ü fl ü n ü y o r s u n u z? Bir k sm n okudum. Arada bir bofl vaktim oldu unda bak yorum yorumlara. Baz ö rencilerim de internete yazar bana söyler sonra, ho- cam sizin hakk n zda flöyle yazd m, diye. Ben o yazanlar yaklafl k olarak bilirim. Ö rencilerinize yak n m s n z? fiu anki konumumda de il ama hoca oldu um dönemde ola anüstü yak nd m. Maalesef derslere giremiyorum flimdi. Sizce ö retmenlik, gençlere yak n olmak nas l birfley? Ö rencilerle birlikte s n fta neyi yaflars n z? Çok e lencelidir s n fta olmak. Dinamik bir ortamd r. Ben ö rencilerimi özgür b rak r m. Konuflanlara, dersi dinlemeyenlere bile gidin arkada oturun bizi rahats z etmeyin de ne yaparsan z yap n, derim. Arkadafllar n n ders dinlemesini engellemedi i sürece çocuk arkada uyuyor mu, oyun mu oynuyor, sevgilisine mektup mu yaz yor beni hiç alakadar etmez. Bir de s n fta çocuklardan çok fley ö reniyorum. Mesela internet teknolojisini çocuklar mdan ö rendim. Bana onlar gösterdiler. Rektörlü e adayl n z koymaya da seçimlerden bir ay önce karar vermiflsiniz. Nas l karar verdiniz rektör olmaya? Sizi motive eden fley neydi? Ben de bu soruyu kendi kendime hala soruyorum. Birtak m fleylerin daha iyi yap labilece ine duydu um inanç motive etti beni. Birdenbire olmad tabi ki. Uzun bir sürecin sonucunda oluflan bir karard bu. Polemi e de girmek istemiyorum asl nda. O böyle yapt, flu flöyle yapt, diye. Negatiflerle kaybedecek vaktim yok. Bo aziçi Üniversitesi nin lisansta yakalad baflar y, lisansüstüne de tafl mak birincil hedefimiz. Siz neyi de ifltirmek, ne yapmak üzere buradas n z? Benim tespitim flu: Bo aziçi gerçekten Türkiye nin en iyi okullar ndan biri. Hatta birçok kifliye göre en iyisi. Bizim flöyle bir tezimiz var. Buras e itim verdi i her dalda ngilizce Ö retmenli i nden flletme ye kadar, dünyan n say l lisans kurumlar ndan biri. Yani burada lisans al p dünyan n herhangi bir üniversitesine bir mast r, doktora ö rencisi olarak gidip rahatl kla bitiremeyecek, baflar l olamayacak ö rencimiz yok. Buras bu anlamda ola anüstü iyi bir yer. Bununla birlikte bulundu u konum stabil de il. Bundan kast m; bu konumda kalabilir de kalamayabilir de. Yani hassas bir noktada. Bo aziçi nin içinde bulundu u durum birçok faktörden ötürü karars z bir denge noktas. fiu anki konumu bizi rahatlatmamal. Buradan afla kaymak da mümkün. Öyle dinamik bir dünya ki ya yukar ç kacaks n z ya afla ineceksiniz. Dura an kalma gibi bir durum söz konusu de il. Hiçbir kurumun bulundu u yeri koruma gibi bir flans yok. Bu tüm kurumlar için geçerli. Bu nedenle birtak m at l mlar yapmak gerekiyor.

17 34 portre portre 35 Nedir bu at l mlar? Birincisi okulun lisans e itiminde yakalam fl oldu u baflar y mutlaka ama mutlaka lisansüstüne de tafl mak. Yani burada insan potansiyeli olarak bir potansiyel var zaten. Lisansta bu kadar baflar l olan ö retim üyelerinin lisansüstünde de bu kadar baflar l olmamalar için bir sebep yok. Sebepler var ama bunlar içerden de il, d flardan kaynaklanan sebepler. Lisansüstü e itim ve araflt rmada önümüzde ne engel varsa bunlar n ortadan kald r lmas birincil hedefimiz. Bu engeller on tanedir de ben belki ikisini kald rabilirim. Benden sonra gelen de bu yönde çal fl r. Bu hedef için harekete geçmemiz gerekiyor. vmelenmesi gerekiyor. Bununla ilgili geçenlerde bir çal flma yapt k. Bu okulda TÜB TAK tan, TUBA dan, Sedat Simavi den ne kadar ödül alm fl araflt rmac varsa toplad k kiflilik bir grup olufltu. Bundan sonra ne yapmal, nas l yapmal bunlar konufltuk, kararlar ald k. Daha somut fleyler de var. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü kesin olarak Türkiye nin en önemli kurumlar ndan biri. Ama özellikle Türkiye nin ve dünyan n en önemli veri toplama merkezlerinden biri olmas gerekiyor. Bu noktaya gelme flans var. Bu yönde bir at l m yap p,kandilli yi bu flekilde konumland rmak çok önemli. Kandilli oldu u için orada birtak m teknik sorunlar var. Belki bu noktada politikac lar n da yard m gerekecek. Çok zor olmayacak bu ifl. Bu bir ülke meselesi çünkü. Çok stratejik bir yer ve bizim de flanss zl m z var. Fransa flaraplar yla, biz depremle biliniyoruz. Bir baflka proje de tüm kampusun dijital ortama geçirilmesi. Ö rencilerin yapt ifllerden tutun da sat n almac lar n ya da yap ifllerinin yapt ifllere kadar bütün Bir Bo aziçili demek; formasyonu çok sa lam, toplumsal becerileri geliflmifl, kendisine çok güvenen bir birey demektir. kampusta olan biten her fleyin ve tüm verilerin ifllenmesi ve bir yerde toplanmas. Bir di er proje de kampusa olabildi ince yak n bir arsa bulunup ö retim üyeleri için lojman veya konut yap lmas. Bo aziçi ve Robert Kolej in kültürel ve tarihi miras n n korunmas için bir merkez kurulmas projesi var. Bütün arflivler Kolombiya Üniversitesi nde. Üniversiteyle görüfltüm. Gönderecekler bize bu arflivi. Tüm kampusun ekolojik bir ortam haline getirilmesi projesi var. Kilyos taki kullanamad m z kampusta rüzgardan, güneflten ve deniz suyunun tuzunu ve suyunu ayr flt rarak elde edilen hidrojenden enerji üretilmesi. Dolay s yla Bo aziçi nin tüm kampuslar nda oradan elde edilen, yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan lmas. Bo aziçi yi, tüm enerjisini kendi, yenilenebilir kaynaklardan üreten bir üniversite haline getirmeyi amaçl yoruz. Bu proje üç dört senemizi al r. Bu tabi sosyal konumland rmayla ilgili bir p r o j e. Bu projeleri flekillendirmenizde elektronikçi, matematikçi olman z n bir etkisi var m? Tabii ki var. Uzmanl n z hangi yöndeyse o yönde gelifliyor alg n z. Bo aziçi Üniversitesi tüm liselilerin idolü. Burada iyi e itimin d fl nda baflka bir ortam da var. Bo aziçi Üniversitesi nden mezun olurken çocuklar bir baflka mezuniyet de al rlar. Biraz bundan söz edebilir miyiz? Bo aziçi mezunu niye farkl diye soruldu unda önce flunu belirtmek gerekir. Üniversite e itimi öyle abart ld kadar önemli birfley de il. Dal e itimi o kadar önemli de il. Üniversitede al nan en önemli fley formasyon. fiu an mezun olan bir çocuk, kariyerinin sonuna kadar ortalama üç defa dal de ifltirecek. flletmeci olarak bafllayacak sonra bilgisayarc olacak vs. Bu da demektir ki 18 le 22 yafl aras nda okudu unuz fleyin teknik bilgi olarak pek bir önemi yok. Ama formasyon, ald n z e itimin size katt de erler çok önemli. Ald n z formasyonu hayat n z boyunca do ru kullanman n yolunu ö renmiflseniz, ö renmenin de il ö renmeyi ö renmenin önemli oldu unu anlam flsan z ve ö renme yolunu sezmiflseniz ondan sonras çok daha kolay oluyor. Çok daha baflar l oluyorsunuz. Dolay s yla üniversiteden bekledi imiz fley formasyon. kincisi toplumsal beceriler. Yani insanlarla iliflki kurmay, ekip çal flmas yapabilmeyi, sosyalleflmeyi ö renme. Gruplarla birlikte çal flma, sorumluluk alma, proje kotarma ve projenin sonunda net bir flekilde o projenin hesab n verme. Bunlar çok önemli. Üçüncüsü de burada Türkiye den çok ayr olarak, birey olarak sayg görüyorsunuz. Birey olarak sayg gören biri kendine güvenir ve baflkas na da sayg gösterir. Dolay - s yla Bo aziçi mezunu derken, formasyonu çok sa lam, toplumsal becerileri geliflmifl, kendisine çok güvenen bir insan tipinden bahsediyoruz. Türkiye de ortalama bir üniversite mezunu, bunlardan birine bile sahip de il. Bo aziçi bunlar veriyor. Size bir örnek: Bir ö rencim Fran- sa n n bir numaral okulu olan Ekol Politik de mast r yapmaya gitti. Bo- aziçi ni bitirenler burada bir ya da iki sene daha okuyup mast r al yorlard. Bizim bu ö rencimiz gitti. Yapt mast r n geldi, görüfltük. Ne yapt n, diye sordum. Hocam zorland m, dedi. Saçmalama sen zorlanmazs n, dedim. Valla sosyal derslerde çok zorland m, hep Frans zca konufluyorlard, ben ngilizce biliyorum, Franzs zca bilmiyorum ki, dedi. Bu nas l bir kendine güven. Adam Frans zca bilmiyor. Fransa ya mast r yapmaya gidiyor ve yaln zca biraz zorlan yor. Düflünün yani! Siz bu di er mezuniyetlere neler katacaks n z? Tespit etti im eksikler var tabi. Ö renci say m z çok fazla. 11 bin ö rencimiz var. Daha iyi bir e itim vermek istiyorsan z ö rencilerinizin daha az olmas gerekiyor. Bu çok net. Toplumdan, politikalardan, hükümetlerden, YÖK ten soyutlayamay z üniversiteyi. Peki nas l koruyacaks n z üniversitenin bu özgün yap s n sokaktaki geliflmelerden? Buray koruman n en büyük güvencesi buradaki ö retim görevlileridir. Ö rencileri buna hiç katm yorum çünkü onlar dört y lda geliyorlar ve gidiyorlar. Ö retim üyeleri çok önemli. Çok ö retim üyesi kayb n z oldu, geçmifl y llara nazaran. Özel üniversitelere gittiler. Hay r. Bunun hiçbir gerçekli i yok. Bunlar hep söylenti. Emekli olanlar var. Rektör olanlar var. Gidenler de var tabi. Ama öyle abart ld gibi de il. Gidenlerin say s bu kadar y l içinde 20 yi geçmez. Dört y lda seksen ö retim üyesi gelmifl Bo aziçi ne. Etik olmak yaln zca belirli bir seviyede olanlar n, rahat olanlar n yapabilece i birfley. Bo aziçi nin tuzu kuru. Bizim duruflumuz çok farkl. Biz her zaman kendimize bakar z. Baflkalar yla ilgili yorum yapmay z, görüfl belirtmeyiz. Bu anlamda, bunlar yaln zca bir söylentidir. Bunu belirtmek isterim. Ö rencilerin do ru yönlendirilmesi çok önemli. Söylentilerle olmaz. Bize gelen bir ö renci e er Bilkent te alan na daha uygun bir e itim alacaksa ben söylerim oraya git, diye. Çocuk için daha do ru oldu una inand m için yapar m bunu. Biz bunu uygulayabiliyoruz. Çünkü bir derdimiz, kayg m z yok. Biz ö renciyi yaln zca ö renci olarak görüyoruz. Bo aziçi bugün, on y l önce oldu undan çok daha kuvvetli bir üniversite. Vizyonumuz lisansüstünde de uluslararas çapta bir üniversite olmak Bo aziçi yle ilgili vizyon verebilir misiniz? Bo aziçi Üniversitesi nas l lisans e itiminde dünya çap nda bir yerse, lisansüstü e itimde ve araflt rmada da dünya çap nda olma yönünde çok ciddi potansiyeli vard r. Bu potansiyelin gerçekleflmesi Bo aziçi Üniversitesi nin vizyonudur. Genifllemek istiyoruz, yer anlam nda ama yapam - Prof. Dr. Kadri Özçald ran yoruz. K p rdayacak yerimiz yok. Bo az taraf - na çivi çakam yoruz. Etiler taraf çok pahal. Dünyan n en güzel kampuslar ndan biri buras. Bunun yan s ra dünyan n en pahal topraklar ndan birinin üzerine kurulu. Bu bizi çok s k flt r yor. Yer s k nt s çekiyoruz. Yurt yapmak istiyoruz ama yapam yoruz. Okulumuza yeni gelen 1.s n f ö rencileri Kilyos daki yurtlarda kal yor. Kilyos nerede, Bo aziçi nerede. Yer problemini aflam yoruz. Ayr ca ö renci parametresi çok h zl de ifliyor. Bu de ifliklik, okulun ö renciye katabileceklerini de s n rl yor. Siz bana on skalas nda 6 bilen biri olarak gelirseniz ben yediyi, sekizi, dokuzu koyar m. Ama iki, üç olarak gelirseniz bizim verdiklerimizle ancak befl, alt olursunuz. Bu problemlerin çözümü elimizde de il. TEV lilere söyleyece iniz birfleyler var m? fiunu söylemek istiyorum. Teknoloji üretme meselesinde çözüm getiremezsek bilelim ki ülkemizin gelece i ipotektedir. Burada da araflt rma üniversiteleri çok önemli. TEV ba- flç lar ndan bizim mahalle bakkal R za Amca ya kadar herkesin yapabilece i bir katk varsa ça rmak isterim. steyenler vak fla veya benimle direkt olarak iletiflim kurabilirler. Asl nda bunun için vakf m z n bir çal flma yapmas laz m. Kamuoyuyla iletiflime geçece imiz ciddi bir çal flma yapmam z gerekiyor

18 36 diyalog TEV, Türkiye yi flekillendirecek temel tafllar ar yor Prof. Dr. Süheyl Batum Bahçeflehir Üniversitesi Ö retim Görevlisi Ça dafllaflma, sadece sistemi de ifltirerek de il sisteme uygun bireyleri yetifltirerek olur. Bu anlamda TEV e ve di er STK lara çok önemli görevler düflüyor. Bahçeflehir Üniversitesi Ö retim Üyesi ve Vatan gazetesi yazar Prof. Dr. Süheyl Batum ile ülkemiz, e itim, hukuk devleti ve insan haklar çerçevesinde bir söylefli yapt k. Amac m z, TEV in Üstün Baflar Bursu verece i ö rencilerin seçiminde kurumu daha yak ndan tan yan Prof. Batum un bir hukukçu olarak yukarda sayd m z konulardaki bak fl aç s na vak f olmakt. Türkiye yi flekillendirecek çocuklara yat r m yap lmas n çok önemseyen Prof. Dr. Sü- heyl Batum, kendi bak fl aç s n ortaya koyarken, yetifltirdi i ö renciler için de temel tafl olmak üzerine bir vizyon yarat yordu. Söylefli sonras ülkemiz gelece ine iliflkin umutlar m z artt. TEV in üstlendi i görev çok önemli Baz kurumlara d flar dan bakt n zda gördüklerinizle içerisine girerek bakt n zda gördükleriniz farkl olabiliyor. TEV i Üstün Baflar Bursu veren komisyonuna davet edildi imde daha yak ndan tan ma flans m oldu. Burada gördü üm süreç beni çok etkiledi. Bir yandan TEV in ça dafl e itimdeki rolü di er yandan da Üstün Baflar Bursu için davet edilen ö rencilerin vizyonu çok etkileyiciydi. Bu duyumlar m beni gelece e iliflkin umutland rd. Pek çoklar n n dile getirmekte zorland konulara de inmek ve bunlar üzerinden Türkiye ye bakmak gerekir. Bu konulardan en önemlisi Osmanl n n neden bütün çabalar na ra men Avrupal olamay fl d r. Tüm slahat kararlar n n al nmas na, o gün için görece radikal kabul edilebilecek Bat l laflma hareketi ön görülmüfl olmas na ra men Osmanl n n Avrupal laflamad ortada. Çözüm, cumhuriyeti kabul etmek ya da insan haklar beyannamesini kabul etmenin çok ötesinde. Osmanl bu yeni sisteme uygun bireyi yetifltirmemifltir. Oysa ki Osmanl n n yapamad n Türkiye Cumhuriyeti e itime önem vererek yapabilece ini fark etmifltir. Peki, neden bugün hala gerideyiz sorusunu sormak gerek! Bana göre pek çok gerekçeyle e itim konusu sürekli olarak ikinci, üçüncü planda yer almakta. Oysaki çözümün e itimin kalitesinde oldu unu hepimiz biliyoruz. flte bu nedenle e itime önem veren kurulufllar her zaman çok önemli. Hele kendi üniversitesi ya da e itim kuruluflu olmadan d flardan e itime katk veren kurumlar n önemi çok daha fazla. TEV gibi ifl dünyas n kapsayarak do rudan e itime destek veren STK lar n toplum için önemi gerçekten çok fazla. Bu nedenle de TEV in çabalar n daha yak ndan görme f rsat m oldu unda, projeleri içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye de hukuk ve hukukçunun sorumlulu u ne olmal? Hukukçular meselelere normlar ekseninden bakan kifliler olarak tan mlar baz lar, di erleri de bu tan m böyle kabul ederler. Bizi ezberleyen, günlük hayattan kopuk insanlar olarak görürler. Ben de ö rencilerime bunun do ru olmad n söylerim. Hiçbir hukukçu herhangi bir kanunu ezbere bilemez. Anayasan n bile üstünde uzun y llar çal flt ktan sonra ancak birkaç maddesi bilinebilir. Hukuk bir ezber bilimi de ildir. Ancak di er yandan hukukçunun bir misyonu vard r. Biz öncelikle ideal bir düzen belirler ve tüm organizmay bu ideale götürmeye çal fl r z. Herkesin, hukukçular n çizdi i bu ideali benimsemesi olanakl de il elbette. Devletin, üniversitelerin ve di er toplum örgütlerinin bir çal flma biçimi oldu una ve bunlar n idealize edilebilece ine olan inanc m var. Mesle i seçti im ilk günden beri de böyle bak yorum. Böyle bak nca da devleti toplumu ve bunlar aras ndaki iliflkilerde düzeltilmesi gereken sorunlar var. Bunun için çaba gösteriyorum ama çözümlerini ben görebilir miyim bilmiyorum! diyor. Hukuk devleti nedir sorusunu sordu umda ise, Bunun birkaç parametresi var. Bu parametrelerin ülkemizde olmad n görüyorum. Tüm hukukçular n her zaman ve her olayda karfl görüflte oldu unu düflünülmesinin nedeni de bu eksiklerin iflaret edilmesindendir. diyen Süheyl Batum, siyasi yap lanmam zdaki hukuka karfl l n nedenlerini bildi ini, öncelikle bunlar n düzelmesi gerekti ini söylüyor. Sorunlar çok ama gelece e iliflkin umut var diyebilirmiyiz? Elbette üniversitelerde yapt m konuflmalar ve TEV de yapt m seçim sürecinde umutlar m artt. Ancak daha k t kaynakla yola ç kt m z diyalog Cumhuriyetin ilk y llar nda daha giriflimci bir yap m z vard. Ben yapabilirim diyen insanlar ço unluktayd. Pek çok Afrika ve Arap ülkesine bakt m zda onlar n giriflimcilik heyecan n n bizimle efl düzeyde olmad n görürdük. Ne yaz k ki bu son dönemde giderek azalan bir heyecan m z var. Bana baflka ülkelerdeki baflar - lar gösteren yak n çevremdeki insanlar gördükçe moralim bozuluyor. Oysaki TEV de sordu um sorulara çok ak ll ca yan tlar veren çocuklar vard. E er biz baflka ülkelerde yap lanlara öykünerek bu zekâlar lider de il de izleyen yaparsak, büyük bir temel tafl olamazlar. Son dönemde gördü üm ise temel tafl olmay özendirmek yerine bu tafllar n aras nda kullan lan dolgu malzemeleri olmas yönünde. flte bunun için üzülmeliyiz. Peki, arad klar m z temel tafl olabilecek özellikteki gençlerse TEV deki seçim sürecinde kriterleriniz neler oldu? Komitedeki herkesin farkl aray fllar olabilir ama salt çal flkanl k aramad m z söylemek isterim. TEV den alaca bursla kiflisel geliflimine ve mesleki performans na katk sa layabilecek olanlar seçmeye çal flt k. Temel k stas m z ise Türkiye yi flekillendirebilecek olan gençleri bulmaya çal flmak oldu. Ülkemizdeki gençlerin sadece yüzde 11 ine devlet üniversite e itimi olana verebiliyor. Bunlardan sadece yüzde 1 i istedi i alanda e itim alabiliyor. Biz daha çok gence istedi i alanda okuma olana yaratmak yerine bitimsiz tart flmalara giriyor, devlet üniversitesi mi, vak f üniversitesi mi gibi anlams z sorular soruyoruz. Vak f üniversitesinin iyi olmad n düflünenler bunu iyilefltirmek yerine olumsuzluklar s ral yorlar. Bana göre devletin görevlerinden birisi de paras olmad için okuyamayanlar n oldu u bir düzeni kald rmakt r. Olana olanlar n çocuklar n okumas na katk vermesi gerekirken, vak f üniversitesine yer veren devletin flu kadar say daki ö renciyi okutmal s - n z flart n da getirmesi gerekiyor. Ancak biz 37

19 38 diyalog sorunlar içsellefltirmek yerine ötekilefltirmeyi seçiyoruz. Örne in çözemedi imiz sorunlar - m z için bir üçüncü tekil flahs sorumlu tutabiliyoruz. Örne in bafledemedi imiz enflasyon için enflasyon canavar n, önleyemedi imiz trafik kazalar için de trafik canavar n suçlayabiliyoruz. Oysaki çözüm tamam yla bizde. Biz sistemde yeflerebilecek, büyüyebilecek alanlara Cansuyu dökece imize bunu yapm yor, gerekti inde yeflerecek alan tamam yla söküp at yor, yasakl yoruz. Demokratik devlet deyince ne kastediyorsunuz? Bütün sosyal, kültürel hatta ekonomik kavramlar birbiriyle iliflkilendirilirler. Bafltan içi bofl olan bu kavramlar tarih içinde farkl tan mlara ulafl r. Demokratik devlet tan m da böylesine bir kavram. M.Ö. 5. yy. da Yunanistan daki demokrasiden söz ediyor olsak belki daha farkl bir tan m olacakt. De iflen dünya ile bu kavramlar n da içi dolmakta. Demokrasi seçim yap yor olmak, parlamentoda seçilmifller var demek de ildir. Belki 1850 lerde bu geçerliydi ama art k de il. Biz bugünün tan m n vermek durumunday z. Demokrasilerde toplumla siyasal iktidarlar n buluflmas gerekiyor. Toplum siyasi iktidar n iflleyifline katk da bulunmak durumunda. Biz ne yap yoruz? Befl y lda bir bize sunulan liste üzerinden yönetenleri seçiyoruz. Bu demokrasi de ildir. Siyasi iktidarlar iflleyifle kat lan toplumsal örgütlere Sen git fabrikan ifllet ya da bir partiden politika yap! diyor. Oysaki bu toplumun STK lar da politik karmaflaya girmeden iflleyifle ortak olabilmeli. Bu demokratik devlet tan m için birinci k stas. kincisi ise temel hak ve özgürlükler tan mlanm fl olacak. Üçüncü kriter ise ço ulculuk unsuruna dayanacak. 20 keman n bir arada ayn notay çalmas ço ulculuk de ildir. Ço ulcu yaklafl mda her birimiz farkl renkte ve seste söylemlerimizi dile getirmeli, bunu kakofoni ile de il ahenkle yapmal y z. Bu yaklafl m n sadece toplumda de il, devletin içinde de olmas gerek. Devletin içinde de devleti denetleyen yap lar n olmas gerekir. Bunu içsellefltirmek çok kolay de il. Yeni Avrupa ülkeleri bile bu denetlemeyi daha bafltan sistemlerine koydular. Cumhuriyet demokratik oldu u zaman anlam tafl r Cumhuriyet mi, demokrasi mi tart flmas süre gidiyor. Bunun için flu örne i veririm: Lewis Carroll n Alice Harikalar Diyar nda roman ndaki bafl karakter, bir duvar n üstünde Yumurta Adam Humpty Dumpty i görür. Konuflmaya bafllarlar. Alice, karfl s nda konuflan Yumurta Adam n söylemlerini anlayamaz ve kavramlara ikisinin de farkl anlamlar yüklediklerini dile getirir. Bunu sordu unda Yumurta Adam n yan t, Master n yani egemen gücün içeri i belirleyecek olur. Biz kavramlar n içini de ifltirmeye bafllad k. Bilinmelidir ki, cumhuriyet demokratik oldu- u zaman anlam tafl r. Biz kendi demokrasimizde yan t evet ya da hay r olan sorulara yan t veriyoruz. Oysa ki demokraside farkl seçenekler de olmal d r. Sonu aç k sorular sorulmal d r. Demokrasiyi daraltan bir kavramlaflt rma süreci yafl yoruz. diyen Prof Dr. Süheyl Batum un gelece e iliflkin umut duymas na neden olan, TEV Üstün Baflar Bursiyerleri nin seçim sürecinde verdi i yan tlar: Kolayl kla Amerika dan, Avrupa dan burs alabilecek çocuklara neden TEV den burs al yorsunuz dedi imde, beyin göçünü tersine döndürmek istiyoruz dediler. flte bu da umutlu olmama neden diyor. Ümraniye de örnek bir devlet okulu TTEV Zahide Zehra Garring lkö retim Okulu 1997 y l nda TEV ve Garring Vakf ifl birli i ile kurulmufl, Ümraniye lçesi nin en güzel devlet okullar ndan biri. E itim ve ö retime bafllad 1997 y l nda 900 ö rencisi olan okulun bugün 2710 ö rencisi var y l nda ikili e itime geçen okul, bölgenin yo un göç almas nedeniyle mevcutlu kalabal k s n flara sahip. Bu duruma ra men gerek teknik donan m gerekse e itim-ö retim anlay fl yla bölgesinde öne ç kan bir okul, TEV Zahide Zehra Garring lkö retim Okulu. Vizyonu genifl, e itim ve ö retimin yan s ra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren bir e itim kurumu. Bu okulu ayr cal kl k lan birfley daha var. O da TEV den ve Danimarka daki Garring Vakf ndan maddi ve manevi destek almas. Kalabal k bir okul olmas na ra men do al olarak veliler bu okula yazd rmak istiyor çocuklar n. Okulda e itmenler ve veliler el ele vermifl zor koflullar aflmaya ve yar nlar m z olan çocuklar n en iyi e itimi almas na çal fl yorlar. TEV Zahide Zehra Garring lkö retim Okulu Müdürü Sebahittin Salt ile yapt klar bu çal flmalardan söz ettik. TEV Zahide Zehra Garring lkö retim Okulu nun bugünkü durumundan bahseder misiniz? Okulumuzda e itim ve ö retim konusunda bir s k nt m z yok. Çevrenin yo un göç almas tabi ki okulumuzdaki ö renci say s n da etkiledi. fiu anda okuldaki en büyük s k nt m z s n f mevcudumuzun çok kalabal k olmas. S n f bafl na ö renci say s aras nda. Biz bunu 40 ve alt na indirmek için büyük bir mücadele verdik. TEV de bu mücadelede bize destek oldu. l Bayr nd rl k Müdürlü ü ne özel bir proje çizdirdik. Proje neticesinde okulumuza ek bina infla edildi ve binam z tamamland. K sa bir zaman sonra binam z teslim alaca z. Teknik donan m n sömestr tatili bitimine kadar tamamlayabilirsek bu ek binay da ö renime açaca z. S n flar bölüp, 50 mevcudu olan s n flar 40 a indirece iz. Böylece e itim ve ö retimimiz daha verimli olacak. fiu an 26 dersli imiz var. Bu da 52 s n f ediyor. Ö retmen s k nt m z yok. Çünkü önceden bu kadroyu ald k. Okulumuzun bölgenin say l okullar aras na girmesi için çal fl yoruz. okullar m z Okulunuzun kurulufl öyküsünü anlat r m s n z? Merhum Zahide Zehra Han m stanbul da do mufl, iyi e itim alm fl, alt yabanc dil bilen bir han mefendi. Danimarka daki bir flirketin stanbul temsilcili inde çal flmaya bafllam fl. Burada tan flt, ülkemizi ve insanlar m z çok seven Karl Johannes Garring ile evlenmifl. Garring çifti ifl nedeniyle Tahran a giderek, burada 37 y l kalm fllar. Görevlerinin sona ermesinin ard ndan 1982 y l nda Danimarka ya giden Garring ailesi 1984 y l nda Zahide Han m n iste iyle ortak bir vasiyetname haz rlayarak ran da elim bir trafik kazas nda kaybettikleri tek o ullar Knud Refi Garring ad na bir vak f kurmufllar. Bu vakf n gelirlerinin Türk E itim Vakf na aktar larak; Türkiye de ihtiyaç duyulan bölgelerde okullar yapt - r lmas n, sa l k kurulufllar na t bbi teçhizat temin edilmesini, maddi olanaktan yoksun baflar l ö rencilere burs verilmesini vasiyet etmifller. TEV Zahide Zehra Garr ng lkö retim Okulu iflte bu k ymetli insanlar n isteklerini yerine getirmek üzere Türk E itim Vakf taraf ndan 1997 y l nda yapt r ld. Çok güzel bir hizmet. K rflehir ve Sakarya da da iki okul yapt r ld bu ba fllarla. 39 Sebahittin Salt Necmettin Ba c Özgür Bolat

20 40 okullar m z okullar m z y l ndan bu yana okulda yaflanan geliflmeleri anlat r m s n z? lk bafllad nda 25 dersane 900 ö rencisi olan bir okuldu. lk y llarda ikili de il de normal e itim veriliyordu okulda y l nda da ikili e itime geçtik. E itmen kadrosu anlam nda bir sorunumuz yok. 40 s n f, 34 branfl ö retmenimiz var. ki ana s n f ö retmenimiz, 3 rehber ö retmenimiz var. Befl müdür yard mc s ve bir müdür, bu okulu daha ileriye tafl ma görevini üstlendik. TEV de bu süreçte bizi yaln z b - rakm yor. Maddi ve manevi sürekli yan m zdalar. Ö retmenlere e itim seminerleri de veriyorlar. Velilere yönelik yap lan bir çal flma var m? Rehber ö retmenimiz her hafta belirlenen bir günde velilerle toplant yap yor. E itim ö retim baz nda konular konufluluyor. Veliler hemen her konuda bilinçlendiriliyor. Velilerimiz bu toplant lara hiç aksatmaks z n kat l yorlar y l nda Büyükflehir Blediyesi nin deste ini de alarak 130 kadar kifliye yazma kursu verdik. Bunlar n içinde 70 yafl nda olan kifliler de vard. Çok baflar l olduk. Sadece ilkö retim ça nda olan 7-14 yafl grubuna e itim vermiyoruz. Yetiflkinlere de hizmet veriyoruz. Okuldaki ö renci faaliyetlerinden bahseder misiniz? Spor müsabakalar, tiyatro, izcilik faaliyetleri, bilgi yar flmalar ve münazaralar düzenliyoruz. Müzik çal flmalar m z var. Okul korosu oluflturuyoruz. Ö retmenlerimiz derslerinde geri kalan ö rencilerle, gönüllü olarak ilgileniyor. stanbul içi ve d fl gezilerimiz oluyor. Yapaca m z faaliyetler konusunda TEV den öneriler de al yoruz. Milli E itim Bakanl taraf ndan da kabul görürse bu önerileri hayata geçiriyoruz. Geçen y l 200 ö rencimizi tiyatroya götürdük TEV in önerisiyle. Koç Müzesi ne ve Miniatürk e gittik. 270 ö rencimizle Çanakkale ye giderek, abideleri ziyaret ettik. Bunlar hep okulumuzun kendi gelirleriyle gerçeklefltiriliyor. Ayr ca ö retmenlerimizin görüfllerine ve de erlendirmelerine de çok önem veriyoruz. Onlara proje haz rlama ve uygulama semineri veriyoruz. Onlar da bize proje haz rlay p, öneri sunuyorlar. Bu uygulamaya yeni bafllad k ama dört projemiz haz r bile. Milli E itim e sunduk bu projelerimizi. zin ç karsa hayata geçirece iz. Bu bölgenin ö renci profili nas l? Bu bölgede yaflayan aileler, çocuklar ndan ne bekliyor? Aileler tabi ki çocuklar n n ayd n bir kifli olarak yetiflmesini istiyorlar döneminde 15 ö rencimiz burslu s nav n kazand, burs al - yor. Yaklafl k 20 ö rencimiz Anadolu liselerine girdi. Bir o kadar da Anadolu meslek liselerine girdi. Geçen y l 358 ö renci mezun ettik. 50 si iyi bir yer kazand. Ö rencilerimizn %64 ü ortaö retime devam ediyor. Geriye kalan % 35 lik kesim zanaate yöneldi e itim ö retim y l nda toplam kalitede ilçe baz nda 1., il baz nda 2. olduk. Okuma yazma yar flmas nda ilçe baz nda bir ö rencimiz 1. oldu. Okulumuzun oyun alan biraz dar. Her alanda sportif faaliyetler yapam yoruz. Bu konuda k s tl y z. Okulumuzda s n f mevcudu fazla olmas na ra men veliler çocuklar n buraya vermek istiyor. Teknik donan m yönünden e itim ve ö retimin daha iyi oldu unu düflünüyorlar. Hakl lar da. fiu an müzik odam z, çok amaçl kültür salonumuz, fen laboratuvar - m z ve kütüphanemiz var. Bir devlet okulu için iyi bir noktada oldu umuzu düflünüyorum. Bir vizyonumuz var. Ö rencilerimizle de çok büyük bir sorun yaflam yoruz. Okula ve çevreye zarar vermiyorlar. Okulumuz tertemiz. 7 hizmetlimiz var. Bu hizmetlilerin ücretlerini okulumuz karfl l yor. Devletten alm yoruz. Hepimizin bu ülke için yapaca birfleyler var. Veliler çocuklar yla ilgili mi? Tabi ki. Bir veli hiçbir zaman çocu unu okula itmez. Az da olsa çocu- unun yan ndad r, takipçisidir. stanbul da geçim mücedelesi çok a r. Çal flan ailemiz çok fazla. Buna ra men maddi imkan yetmedi i için okula devam edemeyen ö rencilerimiz oldu. Biz bu ö rencilerin e itiminin devam etmesi için elimizden gelen her fleyi yap yoruz. Bize baflvuran velilere Okul Aile Birli i miz arac l yla yard mc oluyoruz. Her y l Garring Vakf ifl birli iyle Danimarka ya ö renci gönderiyorsunuz. Bu süreçten ve ö rencileri seçme kriterlerinizden söz eder misiniz? Garring çifti Türkiye deki ö rencilerin farkl kültürleri tan mas ve uyum sa lama yeteneklerinin geliflmesi için her y l Garring Vakf taraf ndan yapt r lan üç okul bünyesinden seçilen 13 çocu un, Danimarka ya bir kültür turu yapmas n vasiyet etmifl. Biz de bu kapsamda her y l seçti imiz çocuklar Danimarka ya gönderiyoruz. Bu ö rencileri özellikle e itim ö retim alan nda ve sosyal-kültürel faaliyetlerde aktif olan ö renciler- den seçiyoruz. Ö retmenlerden de tavsiye al - yoruz. Okul idaresi bu öneriler aras ndan kimin gidece ine karar veriyor. Gidenler döndüklerinde neler anlat yorlar? Okuldaki hava de ifliyor mu? Geri besleme nas l oluyor? Okulda bir heyecan havas esiyor. Dönenler arkadafllar na gördükleri bu yabanc ülkeyi hemen tüm ayr nt lar yla anlat yorlar. 7 ö rencinin anlatt klar 2700 ö renciye yay l yor. T pk bir elektrik ak m gibi. Kulaktan kula a anlat - l yor orada yaflananlar. Gidenler büyük bir gurur yafl yorlar tabi. Bu durum ö renciler için özendirici de oluyor. Sonraki y l gidenlerin aras nda olmak için daha çok çal fl yorlar. Okulunuzun imkanlar çok güzel. Bir e itimci olarak okulunuzu nas l konumland r yorsunuz di er devlet okullar na göre? Hizmeti vermekte hiç zorlanm yoruz. Velilerden yana bir s k nt m z yok. Ö retmenlerimiz çok iyi ve fedakarlar. Her y l baflar l ö retmenlerimize birer teflekkür mektubu veriyoruz. Deneyerek ve yaflayarak ö renen, ö rendiklerini yaflam n n her an na uyarlayabilen, yarat c ve yenilikçi ö renciler yetifltirmek için var gücümüzle çal fl yoruz.

21 42 bursiyerlerimizin okullar bursiyerlerimizin okullar 43 TEV her zaman en büyük destekçim oldu Baflar l ve kendine güvenen biri Tolga Cebe. Kariyer basamaklar n h zla t rmanan genç bir yönetici. Bu genç yafl na birçok baflar s d rm fl. Bu baflar da idealizminin ve çok çal flmas n n pay yüksek ancak göz ard edilmemesi gereken bir baflka faktör daha var tabii. Fransa da master yapmak için ald TEV yurt d fl bursu. Kendisi de bu faktörü s k s k dile getiriyor. Türk E itim Vakf onun için yaln zca burs ald bir yer olmam fl, bir aile olmufl adeta ve bu ailenin deste i onu Fransa n n en sayg n üniversitelerinden nsead a tafl m fl. Tolga Cebe burada, pazarlama ve finans kadar hayat ve insan iliflkileri konusunda da çok fley ö renmifl. fiimdi bu ö rendiklerini hem özel yaflam nda hem de dünyan n en büyük flirketlerinden biri olan Coca Cola da hayata geçiriyor. Tolga Cebe Coca Cola Aromal ve Gazl çecekler Kategorisi Sorumlusu Tolga Cebe kimdir, kendinizden bahseder m i s i n i z? zmir do umluyum, 33 yafl nday m. lk ve orta ö renimimi zmir Amerikan Koleji nde tamamlad ktan sonra 1993 de stanbul a geldim. Bo aziçi Üniversitesi nde Kimya ve Endüstri Mühendisli i dallar nda çift ana dal ö retimi yapt m. 3,5 sene kadar Procter and Gamble da çal flt m. Bir süre pazarlama ve dan flmanl k dallar nda çal flt ktan sonra 2002 de TEV in sa lad yurt d fl bursuyla Fransa ya gittim. nsead da MBA yapt m. Ö retimimi tamamlad ktan sonra Türkiye ye döndüm. Consulting Group ta dan flmanl k yapt ktan sonra, flu an çal flmakta oldu um Coca Cola ya geçtim. Coca Cola da aromal ve gazl içecekler kategorisinden sorumluyum. Bo aziçi Üniversitesi nden 3. lükle mezun olmuflsunuz. TEV le tan flman z bu süreçte nas l gerçekleflti? O asl nda çok enteresan bir hikaye. O dönemde pazarlama bölümünde yüksek lisans yapmak istiyordum. Bu iste imi yurt d fl nda gerçeklefltirmek için önümdeki en büyük engel maddi imkanlard. Orta halli bir aileden geldi im için böyle bir imkan m yoktu. Bu nedenle bu iste imi gerçeklefltiremeyece imi düflünüyordum. Bo aziçi Üniversitesi nde, TEV sayesinde yurt d fl nda e itim görmüfl kifliler ile ilgili duyumlar ald m. Bizden 4-5 yafl büyük a abeylerimiz vard. Onlar beni yönlendirdiler. Sürecin nas l iflledi ini anlatt lar. Daha sonra da bir telefonla direkt olarak Güsel Han m a ulaflmay baflard m. Telefonda Gel bakal m konuflal m dedi. Bir gün sonra ziyarete gittim. Beni tan mak istedi ve ben de kendimi tan tt m. TEV deki iflleyifl ve kritik seçim süreciyle ilgili bilgiler verdi ve beni cesaretlendirdi. Gerekli haz rl yapt m ve baflvurumu tamamlad m. Yaz l belgelerden sonra zorlu mülakat sürecini de geçtikten sonra burs almaya hak kazand m. Daha sonra da TEV sayesinde Fransa ya gittim. Oradaki e itiminizden bahseder misiniz? Benim yaklafl k dört senelik bir tecrübem vard lar n sonunda yönetim dan flmanl furyas vard. Genç bir beyaz yakal n n kariyer basamaklar n t rmanabilece i aç l mlar vard. O yüzden ben de o trende dahil oldum ve bu yönde ilerledim. nsead bu dalda isim yapm fl bir okuldur Avrupa da. Büyük flirketlerin belli bafll yönetim dan flmanl kadrolar na bakarsan z ço u bu okuldan mezundur. nsead da verilen e itim de asl nda genel olarak yönetim a rl kl d r. Birkaç okula baflvurmufltum, kabul de alm flt m ama nsead tercih ettim. Bu okulda çok ilginç deneyimlerim oldu. Çok farkl alanlarda kazan mlar m oldu. Bir tanesi asl nda bekledi im bir kazan md. Kendimi pazarlama ve finans dal nda biraz daha güçlendirmek istiyordum. nsead da MBA programlar n n karakteristi i olan gerçek hayatla teorik bilgiyi, pratikle buluflturma flans m oldu. Kazan mlar mdan birisi de insan iliflkileriyle ilgiliydi. nsead n özelliklerinden bir tanesi de mümkün oldu unca kozmopolit bir s n f yaratmaya çal flmalar. Her dönemde her ülkeden ö renci al n yor. Co rafi olarak ö renci skalas n mümkün oldu unca genifl tutmaya çal fl yorlar. Benim dönemimde iki ya da üç tane Türk ö renci vard. Kuzey Amerika dan ya da Avrupa dan gelen ö rencilerin de oran ayn yd. ki ABD li, bir Kanadal ve bir Yunanl arkadafl mla ayn evde yaflad m. 24 saat boyunca bu kadar farkl yerlerden, bu kadar farkl karakterde insanla bir arada çal fl nca, töleransl olmay ö reniyorsunuz. Bir reaksiyon ald - n z zaman önce düflünüp, karfl n zdakiyle empati kuruyorsunuz. Bunlar ö rendi im teorik bilgilerden çok daha önemli deneyimlerdi. Bu deneyimler tölerans kat say m n yüksek olmas n sa lad. Bu da beni hem özel hayat mda hem de ifl hayat mda avantajl hale getiriyor. Akademik anlamda nas l bir e itim veriyorlard? Oradaki yap da ö renciler iflletme dal alt ndaki alanlarda yo unlaflma flans na sahipler. Çünkü çok fazla say da ders var. Bunun içerisinde ifl yönetimi, pazarlama ve finans dallar ön plana ç k yor. Ben pazarlama konusunda deneyimim oldu u için ifl yönetimine yöneldim. çerik olarak da teorik bilgiler veriliyordu. Mümkün oldu unca da gerçek hayatta oldu u gibi tart flma ortam yarat l yordu. nsanlar çok farkl geçmifllere sahip olduklar için çok farkl yorumlar ortaya ç kabiliyor. Bu da tabi ki insan gelifltiriyor. Ö rencilik hayat n zda TEV ile iliflkileriniz n a s l d? Özellikle yurt d fl bursiyerleri için Güsel Han m n yeri ayr d r. Bursun bafl ndan sonuna kadar sizin yan n zda duruyor. Özellikle ilk dönemde farkl bak fl aç s olan insanlarla bir arada olmak ve farkl davranmak konusunda biraz zorlanm flt m. Çünkü daha önce yurt d fl nda hiç bu kadar uzun süreli bulunmam flt m. Baflta yani ilk 1,5 ay biraz zorland m hissettim. O dönemde Güsel Han m beni arad. Onunla yapt m z konuflmalar beni rahatlatt, destekledi ve cesaretlendirdi. Kendimi yaln z hissetti im zamanda bu telefonlar benim için çok iyi olmufltu. Yani sadece burs taraf de il manevi taraf da insan rahatlatan net bir faktör. Mezun olduktan sonra TEV ile iliflkiniz nas l i l e r l e d i? Güsel Abla bizi hep arar, tüm bursiyerleri. Her fleyin yolunda olup olmad n ö renmek için, bizi kontrol etmek için. Ben de mümkün oldu unca onu ziyaret etmeye çal fl yorum. Güsel Abla karar ndan, kariyere kadar birçok konuda bizim rehberimiz. Tavsiyelerine her zamanki sevecen haliyle devam ediyor. E itiminiz s ras nda önemli baflar lar kazanm fls n z. Özellikle Fransa dayken Harvard, New York Üniversitesi gibi büyük üniversitelerin kat ld bir yar flmada birincilik elde etmiflsiniz. Baflar n z n s rr n anlat r m s n z? Bahsetti iniz yar flma Loreal in global olarak

22 44 bursiyerlerimizin okullar kurumsal sosyal sorumluluk 45 yapt bir yar flmayd. Simülasyon fleklinde sanal ortamda yap lan, dünyan n dört bir yan ndan MBA ö rencilerinin kat ld bir yar flma. Burada seçilenler daha sonra Paris te kendi ifl planlar n prezante ediyorlard. Jüriyi ikna etme gibi zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Burada tak m olarak birinci olduk. Harvard ikinci, New York Üniversitesi üçüncü oldu. Tak m çal flmas ve herkesin kendi düfllerini ortaya koymas söz konusuydu. Özellikle simülasyon döneminde ifl planlama ve gelifltirme aflamas nda liderli i ele ald m ve arkadafllar m yönlendirdim. Plan detay ve prezentasyon taraf nda da arkadafllar m ön plana ç kt. Çünkü onlar n o dalda daha fazla tecrübesi vard. Bu hayali proje parfümeri pazar nda farkl markalara sahip bir flirketin yönetimiyle ilgiliydi. Bir portföy oluflturuyorsunuz. Bu portföydeki markalar n konumland r lmas ndan, fiyatlar na ve pazarlanmas na kadar farkl kararlar veriyorsunuz. Verdi iniz tüm kararlar n stratejik yap ya uygun olmas gerekiyor. Bu kararlar neticesinde senelik bazda simülatif hesaplarla finans n z belli oluyor. Amaç, bu finanslar mümkün oldu unca iyi bir konuma tafl yabilmek. Özellikle finallerde, jüri karfl s nda hangi kararlar hangi stratejik plan çerçevesinde verdi inizi anlatabilmek ve ilgili sorulara cevap verebilmek çok önemli. Yar flmada pazarlama, finans ve yönetim planlamas bir aradayd. Fransa daki okula baflvururken TEV in yönlendirmesi oldu mu? Yurt d fl nda MBA yapmak istedi iniz zaman çok fazla seçenek var. Güsel Han m a kendi amaçlar m anlatm flt m. Mümkün oldu unca çabuk Türkiye ye dönerek, dan flmanl k yönünde çal flmak istedi imi söylemifltim. Ben akl mdaki okullar s ralad ktan sonra Güsel Han m bana Business Week in okullar de erlendirdi i s ralamalar oldu unu söyleyerek, oradaki en yüksek on okula baflvurmam tavsiye etti. Beni cesaretlendirdi. Baflvuru niteliklerimin güçlü oldu unu düflünüyordu. Ben de ilk on okuldan dördüne baflvurdum, üçünden kabul ald m ve Fransa y s e ç t i m. TEV gibi önemli kurulufllar n geliflmekte olan ülkemize ne gibi katk lar getirece ini düflünüyorsunuz? Her ne kadar kamuoyunda tam anlam yla bilinmese de TEV gibi kurulufllar n özellikle Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelere yapt katk çok çok önemli. Bizim jenerasyonumuzdaki insanlar n geliflmifl ülkelerdeki e itimden faydalanmalar ve daha sonra da e itim sayesinde kazand klar birikimleri Türkiye ye gelerek aktarmalar çok önemli. Böylelikle ülkemizi güçlü bir hale getirebiliriz. Bizim için yurt d fl nda e itim alabilmemiz için en büyük engel iflin maddi boyutu. Bu çerçevede TEV in verdi i burs, sa lad imkan ve verdi i manevi destek çok önemli. Özellikle nispeten flansl olan TEV bursiyerlerinin Türkiye ye döndükten sonra TEV e katk da bulunmalar gerekiyor. Bu maddi de olabilir manevi de olabilir. Bugün bir yere gelebiliyorsak TEV in bize verdi i maddi ve manevi katk n n çok önemli oldu unu düflünüyorum. Bir Coca Cola çal flan olarak global krizi nas l d e e r l e n d i r i y o r s u n u z? Hem global anlamda hem Türkiye anlam nda bizi zor günler bekliyor u zaten kaybettik, 2010 y l n n zor geçece ini düflünüyorum sonundan itibaren tekrar ifllerin ray na oturaca kan s nday m. Bu noktada mümkün oldu unca do ru kararlar al nmas gerekiyor. fiu an mensubu oldu um flirket, 170 ülkede faaliyet gösteriyor. Biz dünyaya geliflmifl ve geliflmekte olan pazarlar olarak bak yoruz. Geliflmifl olan pazarlar, problemin temelini oluflturan baflta ABD gibi ülkeler. Bundan etkilenen ülkeler de geliflmekte olan ülkeler. Geliflmekte olan ülkeler için bu çözümler çok kolay olmayabilir. Önemli olan 2009 u ne kadar az zararla kapatabilece imiz, bu zarar ne kadar makul düzeyde tutabilece imiz. TEV ve Yeflim Tekstil ifl birli i Büyük hayaller ve heyecanla 25 y l önce üretime bafllayan Yeflim Tekstil, bugün global bir üretici markas olman n gururuna e itime destek olman n gururunu da ekledi. TEV in Yeflim Tekstil ile ifl birli i yaparak verdi i fiükrü fiankaya E itim Bursu k sa süre sonra hayata geçirilecek. TEV böylece, sosyal sorumluluk anlay fl kapsam nda e itim alan nda birçok çal flmaya imza atan Yeflim Tekstil le projelerine bir yenisini daha ekliyor. 25. Y l m zda Gençlerle Gelece e Kofluyoruz slogan yla hayata geçirilecek projede baflar l ö rencilere burs verilecek. Yeflim Tekstil de kurulan Sosyal Sorumluluk Kulübü liderli inde yürütülecek projeye, çal flanlar, müflteriler ve tedarikçiler de kat lacak. fiükrü fiankaya n n Önce nsan anlay fl n n e itime destek vererek yaflat lmas hedeflenirken, baflta Yeflim çal flanlar olmak üzere, müflteri ve tedarikçilerde de gönüllülük bilinci oluflturulmas planlan y o r. Çal flanlar da para toplayacak Proje kapsam nda geçti imiz Mart ay nda Yeflim Tekstil bünyesinde kurulan Sosyal Sorumluluk Kulübü, y l içinde de iflik aktiviteler düzenleyerek, burs fonuna para aktar lmas n sa layacak. Ayr ca çal flanlardan gönüllü olanlar her ay maafllar n n bir k sm n TEV in fiükrü fiankaya E itim Bursu na ba fllayabilecek. Toplanan paralar n hepsi TEV bursiyer seçme standartlar do rultusunda baflar l ö rencilerin e itimi için kullan lacak. Yeflim Tekstil CEO su fienol fiankaya, firman n 25. kurulufl y ldönümünde böyle bir e itim projesine imza atmaktan büyük mutluluk duyduklar n belirterek, Gençlerle Gelece e Kofluyoruz slogan yla hayata geçirece imiz projede, baflar l gençlerimizin e itimine destek olmak istiyoruz. Babam hayat boyunca e itime maddi manevi destek verdi. Bu yüzden bu projeyle isminin yine e itimle an lmas ndan büyük mutluluk duyaca m. fiükrü fiankaya E itim Bursu na daha bafllang ç aflamas ndayken çal flanlar n da destek vermesi çok anlaml diye konufltu. fiankaya ayr ca TEV gibi güçlü bir kuruluflla ifl birli i yapman n projenin hedefleri aç s ndan güven verici oldu unu da sözlerine ekledi. fiükrü fiankaya Bursu umut olacak 1931 y l nda Yunanistan Gümülcine de do an Nergis Holding kurucular ndan fiükrü fiankaya, tüm çocukluk ve gençlik y llar n Atatürk ün yapm fl oldu u çal flmalar n yans malar n uzaktan izleyerek memleket hasreti ve sevgisiyle geçirdi y l nda Yunanistan dan ayr l p Türkiye ye gelen fiankaya giriflimcilik ruhuyla Atatürk ün açt yoldan ilerlemeye bafllad. Önce Aksoylar kuran fiükrü fiankaya, daha sonra ye eni Cavit Ça lar da yan na alarak s ras yla Nergis, Yeflim, Sifafl ve Polylen fabrikalar n iflletmeye bafllad. En çok bir insana ifl imkan verdi imde, onun gözündeki o p r lt y yakalad m anda mutlu olurum diyecek kadar sanayicili i hayat n n içine katan bir ifl adam olan fiükrü fiankaya n n ismi flimdi TEV burslar ile de yaflayacak. Cenazesinde TEV e ba- fllanan çelenklerle ö renci okutulmaya bafllanan fiükrü fiankaya n n ad n tafl yan bu proje ile daha fazla ö renciye ulafl lmas planlan yor.

23 46 söylefli söylefli 47 Hayat n z n renkli olmas paletinizdeki Yetenekli oldu una inan yor ama bunun baflar l olmaya yetmeyece inin de fark nda Hande Özyürek. Disiplinli çal flmak onun için baflar l olman n birinci koflulu. Sosyal hayat ndan da ödün vermiyor. Yüzüyor, tiyatro oynuyor, kitap okuyor, resim yap yor. Sanatla ve üretimle iç içe bir yaflam onunki. Ve tabi keman çal yor. Keman onun için bir enstrüman de il, hayat n ta kendisi. Notalar hayat n n içine yedirmifl biri, h rslar ndan s yr lm fl. Kazanmak için de il notalar yüre inde hissetmek, yaflamak için çal yor. Her ne kadar kazanmak için yar flmasa da bu farkl durufl ona birçok ödül kazand rm fl. En son 2007 y l nda, dünyan n en önemli müzik yar flmalar ndan biri olan 15. Uluslararas Viyana Müzik Yar flmas nda birinci oldu Özyürek. renkleri nas l kulland n za b a l Hande Özyürek MMüzikle dostlu unuz 11 yafl nda bafllam fl. Bu yetene inizi ne zaman, kim fark etti? Annem ve babam. Küçük yafltan beri flark söylemeye ilgim vard. Kasetlere flark okuyup, kay t yapard m. Dans da ediyordum söylerken. Bunlar belirleyici oldu san r m. Annem ve babam iyi bir duyufla sahip oldu umu düflündüklerinden, test etmek amac yla bir solfej hocas na götürdüler beni. Yap lacak en do ru fleyi yapm fllar, kulak var m yok mu bilmek için en do ru yol. Ondan k sa bir süre sonra da Konservatuvar' k a z a n d m. Prof. Çi dem yicil, Prof. Cengiz Tanç gibi ustalardan dersler ald n z. Okulunuzu birincilikle bitirerek Almanya da burslu olarak ö renim gördünüz. TEV le tan flma sürecinizden ve bu baflar daki rolünden bahseder misiniz? TEV ile üniversitenin son y l nda tan flt m. TEV in verdigi burslar n farkl elemelerini geçmem gerekiyordu. lk aflamas da okul notlar yla ilgili oland. Üniversiteyi birincilikle bitirmifl olmam ve iki y l s n f atlayarak mezun olmam ilk elemeyi geçmemi sa lad. Sonras nda yabanc dil s - nav ve enstrüman s nav izledi bunu. Bu süreç içinde beni yönlendiren ve TEV bursunu alabilmem için en büyük deste i sa layan kifli, hocam Prof. Çi dem yicil oldu. Zaten kendisi sayesinde bu burstan haberdar oldum. Say n Güsel Bilal ile de bu süreç içinde tan flt k. Ben TEV bursunu alamam fl olsayd m o y llarda yurt d fl na gidip e itim alabilmem mümkün de ildi. Maddi anlamda, ailem bunu karfl layamazd. TEV ailesi ve özellikle Güsel Han m benim için çok önemli, bir o kadar da de erli. Belki bir süre sonra bir flekilde yurt d fl na gitmenin yolunu bulurdum ama olabilecek en erken flekilde gitmek bana Almanya'da çok yarar sa lad. Yafl m n küçük olmas hep avantaj olarak görüldü. stikrarl baflar n n mutlaka bir formülü vard r. Sizin formülünüz nedir? Üniversite y llar bitene kadar çok çal flkan bir ögrenciydim. Yüksek lisans için Almanya'ya geldikten sonra(19 yayafl ndayken) hayat daha farkl yönlerinden tan maya bafllad m. Aç kças her ne kadar çal flkan olmak iyi olsa da hayat mdaki renklerin azl n fark ettim. Disiplinli çal flman n yan s ra sosyal bir hayat da sürdürmenin önemine inan yorum. nsan n, farkl ilgi alanlar n n olmas cok önemli. Mesela ben yüzüyorum. Bir yandan da amatör bir tiyatro grubuyla beraber tiyatro oynamaya çal - fl yorum. Son zamanlarda evde resim yapmaya bafllad m. Bunun yan nda zaman buldukça okuyorum. Kendi ifl ve konser tempomun yan nda yapabildi im müddetçe...tabi ki baflar l olabilmenin tek flart çok çal fl yor olmak benim meslegimde ama belirli bir yafltan sonra disiplinli iseniz herkes ayn teknik seviyeye ulaflabiliyor. Bundan sonraki baflar ise insan n elinde olan renk paletini nas l kullanabildi ine b a l. Alan n zda birçok ödüle sahipsiniz. Bu ödüller içinde sizi en çok heyecanland ran h a n g i s i y d i? Ödüllerimin hepsi çok heyecan vericiydi. Uluslararasi ödüllerle beraber 10 a yak n ödülüm var. Hepsine çok farkl amaç ve isteklerle

24 48 söylefli söylefli 49 gittim. Amac m hiçbir zaman birincilik almak olmad. Kendi s n rlar m içinde en güzelini çalmak oldu. Kimisine yar flman n yap ld o ünlü salonda çalmak için, kimisine tan may çok istedi im ünlü bir kemanc ile tan flmak için gittim. Sahiden amac na da ulaflt. Sonras nda birlikte konser bile verdik o kemanc yla. Kimisine kendime olan güvenimi daha da sa lamlaflt rmak için gittim. Yar flmalara kat lan insanlar n h rslar n gözlemledi imde aç kças böyle h rslar m olmad na da sevindim. Almanya ve talya da birçok ödüllerim var. Hepsinden ç kard m çok önemli dersler var. Her yar flman n hikayesi akl mda, hepsini eleme eleme hat rl yorum ama en son kazand m Viyana Müzik Yar flmas n n alt n çizmek isterim. Viyana Müzik Yar flmas n n kat lmay istedi im son yar flma oldu una karar vermifltim. O kadar çok yar flmaya girdim ki haz rl k sürecindeki yo unluk ayr, yar flma s ras ndaki bask ve stres ayr. Hepsi çok zor. Bir de insan böyle böyle hayat boyunca tatminsiz bir hale gelebiliyor ve bir süre sonra her birincili i ve ödülü istiyor hale geliyorsunuz. Bu da insana çok zarar veren birfley. Bu yüzden bu kadar bana yeter, bu da son yar flma olsun dedim ve birinci oldum. Ayr ca flu anda konser vermek çok daha önemli hale geldi. Viyana Müzik Yar flmas benim için çok önemli olman n yan s ra bana çok güzel getirileri olacak bir yar flma, konser ve CD kay tlar olarak. Tüm f rsatlar m zaman m oldukça de erlendirece im. Repertuvar n zda a rl kl olarak Mozart, Vivaldi ve Bach yorumlar yer al yor. En çok hangi besteciyi yorumlamay seviyorsunuz? Asl nda herhangi bir besteciye a rl k vermiyorum, san r m siz son konser programlar n görerek bu bestecilerden bahsettiniz. Bu dönem dönem de iflir. Bir ara yaln zca bir besteciyi dinler, hastas haline gelirim. Çal fl r çalar m. Sonra o eseri bir süre çalmam, so umaya b rak r m. En güzeli de o eseri bir süre sonra yeniden ele almakt r. Yeni bir konserle o esere farkl tatlar katmaya çal fl rs n z. Yani eseri yeniden yaratabilmeye çal flmak, eskisinden farkl bir hale getirmek, notalara yeniden baflka anlamlar verebilmek.. Bestecisi fark etmez. Her bestecinin yaratt etki ve özen ayn. Konserlerinizde ço unlukla Türk bestecilerine yer veriyorsunuz. Bestecilerimizin yurt d fl nda daha çok tan nmas için sanatç lara, devlete ve sivil toplum kurulufllar na ne gibi görevler düflüyor sizce? Konserlerimde mümkün oldu unca Türk eserleri çal yorum evet bu do ru. Çünkü çok güzel eserlerimiz ve çok de erli bestecilerimiz var. Son zamanlarda benim yafl grubumda, benim iflimle ugraflan kiflilerin de Türk müzi ini çok s k çald klar n görüyorum. Bu konuda asl nda çok güzel geliflmeler var, gençler Türk bestecilerini severek seslendiriyorlar. Devletin bu konuya destek vermesine gelene kadar o kadar cok konu var ki.. Öncelikle sa lam bir e itim sistemi gerek bizlere. Sanat ve sanat anlayabilmek bunlar n çok daha sonras nda geliyor. Ben ne yaz k ki Türk bestecilerini yorumlayaca m projelerim s ras nda en büyük deste i, yabanc kaynakl konser organizasyonlar ndan al yorum. Ben bir konserde çalmayacak olsam da, onlar benden Türk bestecilerini çalmam istiyorlar. Türkiye deki yetenekli müzisyenlere destek verilmesi anlam nda neler yap lmal? Konservatuvarlarda çok iyi yetiflen ögrenciler var. Herkesin yurt d fl - na kurs, yar flma ya da e itim görmek amac yla gitme imkan yok. Ben bu konuda çok flansl yd m (çal flkan oldu um kadar da..). Ama gene de müzi e verilen burslar o kadar az ki. TEV bu konuda en çok yard m yapan kurum belki de. En büyük dile im bu burslar n ço almas. Yurt d - fl nda beni tan yan birçok yabanc, Sen Almanya da m do dun, e itim ald n diye soruyor. Türkiye de e itim ald m söyledi imde bana inanm yorlar. Çok de erli hocalar m z n oldu unu, kaç orkestram z oldu unu söylüyorum, flafl r yorlar. Türkiye'de konservatuvar oldu unu bilenler o kadar az ki. Ben de art k soruldukça bunlar sab rla anlatmaya al flt m. Çevremdeki tüm arkadafllar m en az ndan art k Türkiye'de bu konuda ne varsa, her fleyden haberdar. Yolun bafl nda olan genç müzisyenlere kendilerini gelifltirmeleri do rultusunda neler tavsiye edersiniz? Asl nda genel olarak bakt m zda bu sorunun cevab da tüm sorular n cevab nda sakl. Geçen gün gazetede bir inceleme sonucunu okudum; yetenek bir sanatç için iflin yaln zca yüzde biri diye. Ben belki bu oran yüksek tutard m bana sorsalard. Yetenek ve zeka da gerekli. Ama bunlar istedi i kadar olsun elinize al p saatlerce çal flmad n z sürece hiçbir fley olam yorsunuz. Bir süre sonra yaln zca çal flmak da yetmiyor. Sosyal olmak, insan içine girebilmek, konuflabilmek; hepsi bir bütün haline geliyor. Ama gençlerin ifli asl nda bu anlamda daha kolay. Onlar yaln zca ve öncelikle çok çal fls nlar. Hande Özyürek kimdir? 1976'da stanbul'da do du. On bir yafl ndayken keman çalmaya bafllad ve bu alandaki yetene i h zla geliflti. Mimar Sinan Üniversitesi'ne ba l Devlet Konservatuvar 'nda Çi dem yicil'den keman, Cengiz Tanç'tan kompozisyon dersleri ald ve on dokuz yafl nda, birincilikle mezun oldu. Çal flmalar n, Türk E itim Vakf 'ndan kazand g bursla, Almanya'da, Lukas David ve Tim Vogler'le sürdürdü ve Detmold Müzik Akademisi'nden cok iyi derece ile mezun oldu. Antje Weithaas ve Joshua Epstein' n rehberli inde devam etti i solistlik s n f n üstün baflar ile bitirdi. 16 yafl nda orkestra eflliginde ilk solo konserini veren Hande Özyürek, Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, talya ve Türkiye'de konserler verdi. Brüksel Filarmoni Orkestras, Plovdiv Filarmoni, Mozart Senfoni Orkestras (Almanya), stanbul, zmir, Bursa, Çukurova Devlet Senfoni orkestras gibi büyük orkestralar n yan s ra pek çok oda orkestras (Milli Reasürans, Borusan, Baflkent Akademik, Camerata Saygun) eflli inde çald y l n n Saygun Y - l "olmas nedeniyle Kalan Müzik imzas yla Saygun'la Yüz Yüze (FACE to FACE with SAYGUN) adl bir albüm ç kard. Özyürek Almanya'n n Münih flehrinde yafl yor ve 2000/2002 y llar aras nda düzenli olarak konserler verdigi oda müzi i grubu Emsland Ensemble n birinci keman üyesi olarak konserler vermeye devam ediyor. Kazand Ödüller: "Sedat - Güzin Gürel Kültür ve Sanat Vakf Baflar Ödülü ( stanbul, 1995) Genç Yorumcular Baflar Ödülü "Förderpreis" (Lüdenscheid, Almanya, 1996) British Council Y l n Genç Müzisyeni ödülü, (1999) talya - San Bartolomeo'da (2001'de keman, 2003'te oda müzi i dal nda) ikincilik ödülleri talya Palma d'oro müzik yar flmas özel ödülü, (2003) Junior Chamber International Kültürel Baflar Ödülü, (2003) Uluslararas Frankfurt Keman Müzik Günleri Baflar Ödülü, (2007) 15. Uluslararas Viyana Müzik Yar flmas Birincilik Ödülü, (2007)

25 50 sivil toplum kurulufllar - KalDer sivil toplum kurulufllar - KalDer Kalite fiampiyonlar belli oldu! Türkiye Kalite Derne i (KalDer) taraf ndan bu y l 16. s düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü töreninde, Büyük Ölçekli flletmeler Kategorisi nde Ulusal Kalite Büyük Ödülü nü AKSA AKR L K K MYA SANAY VE T C. A.fi ve Büyük Ölçekli flletmeler Operasyonel Birim Kategorisi nde SIEMENS Sanayi ve Tic. A.fi Sa l k Sektörü kazand. Büyük Ölçekli flletmeler Kategorisi nde Baflar Ödülleri ise BORUSAN Lojistik A.fi ve STANBUL DEN Z OTOBÜSLER ( DO) A.fi nin oldu. Gerçekleflen törende kalitenin flampiyonlar, ödüllerini TÜS AD Baflkan Arzuhan Do an Yalç nda ve KalDer Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Ali R za Kaylan n elinden ald lar. Ulusal Kalite Ödülü, toplam kalite uygulamalar nda kurulufllara sadece referans de il, ulusal, bölgesel ve global pazarlarda da rakiplerine oranla farkl laflma yaratacak temel noktalar öne ç karmada en önemli yol gösterici. Küreselleflen dünyada rekabetin en temel unsur oldu u düflüncesinden hareketle, Ulusal Kalite Ödülü, kurulufllara farkl laflmada öncelik kazand ran bir etken. Ulusal Kalite Ödülleri nin, kalite alan nda Türkiye nin en büyük ve itibarl kalite etkinli i oldu unu belirten Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Baflkan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Bu y l Ulusal Kalite Ödülleri nin 16. y l. Ulusal Kalite Ödülleri, ülkemizde kalite bilinçlenmesinin artmas ve toplam kalite yönetimi felsefesinin yayg nlaflt r lmas nda kuflkusuz önemli rol oynamaktad r.türkiye de kaliteye gösterilen önemin ve ciddiyetin sonuçlar n Avrupa da ald m z Kalite Ödülleri ile de görüyoruz. Bu sene Avrupa Kalite Büyük Ödülü iki Türk flirketinin oldu, Türkiye ayn zamanda bir Baflar Ödülü daha ald ve ngiltere ile beraber en çok ödül kazanan 2. ülke oldu dedi. Ulusal Kalite Ödülü ne Avrupa Kalite Yönetimi Vakf n n Avrupa Kalite Ödülü nde kulland Mükemmellik Modeli kriterlerinin esas al nd n ifade eden Durman Geçen 16 y lda ödül sürecine 206 kurulufl baflvurmufltur. Ödül sürecine kat l m, sektörel yay l m ve çeflitlilik aç s ndan sevindirici olmakla beraber, say sal olarak oldukça azd r. Bugüne kadar, 18 i Büyük, 31 i Baflar Ödülü ve 2 si Mükemmellikte Süreklilik Ödülü olmak üzere toplam 51 ödül verilmifltir diye konufltu. Ödül süreci Büyük Ölçekli flletmeler Kategorileri nde finale kalan Aksa Akrilik Kimya, Borusan Lojistik, stanbul Deniz Otobüsleri, Siemens San. Ve Tic. A.fi Sa l k Sektörü (Operasyonel birim), Barem Pazar Araflt rma ve Özel E itim Merkezi (KOB kategorisi) saha ziyaretlerinde EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine göre de erlendirildiler. Ödüle hak kazanan kurulufllar, akademisyenler ve toplam kalite yönetimi uygulayan kurulufllar n üst düzey yöneticilerinden oluflan ödül jürisi taraf ndan kararlaflt r ld. Ulusal Kalite Ödülleri her y l, Kamu Kurulufllar, flletmeler ve Sivil Toplum Kurulufllar olmak üzere üç ana kategoride baflvuru kabul ediyor. Bu kapsamda 2008 y l Kamu Kategorisi Ulusal Kalite Baflar Ödülü nü Antalya Ayten Ça ran Anaokulu, stanbul Erenköy lkö retim Okulu ve zmit Nuh Çimento lkö retim Okulu paylaflt. Ödüller geçti imiz May s ay nda Ankara da düzenlenen Kamu Kalite Sempozyumu nda v e r i l d i. Mükemmellik Aflamalar Program na kat lan baflar l kurulufllar belgelerini ald Avrupa Kalite Yönetim Vakf taraf ndan gelifltirilen Mükemmellik Aflamalar Program, mükemmelik yolculu una bafllam fl kurulufllara cesaret vermek, kurulufllar n hangi aflamada olduklar n göstermek ve her seviyedeki kuruluflun tan nmas amac yla oluflturulmufl bir program. Türkiye de belgelendirme, Avrupa Kalite Yönetim Vakf ad na Kal- Der taraf ndan yap l yor. Mükemmellik Aflamalar Program 5 aflamadan olufluyor. lk basamak Mükemmellikte Kararl l k seviyesi. Bu seviye Mükemmellik yolculu unun bafl nda olan ve bu aflamay geçen kurulufllar için tasarlanm fl. kinci basamak, Mükemmellikte yetkinlik. Bu basamak kuruluflun baflar l biçimde yönetilip mükemmel kurulufl olma yolunda ilerledi ini gösteriyor. Baflvuran kurulufllar n saha ziyaret sonuçlar na ba l olarak Mükemmellikte Yetkinlik 3, 4 veya 5 y ld z olarak puanlan yor. Mükemmellik Aflamalar program n n üçüncü, dördüncü ve beflinci aflamalar Ödül Finalistli i, Baflar ve Büyük Ödül olarak tan mlanm fl y l nda Mükemmellik Aflamalar na baflvuran ve baflar l bulunan 28 kurulufl belge almaya hak kazand. Bu kurulufllar belgelerini 17. Kalite Kongresi nde ald lar Y l nda Mükemmellikte Yetkinlik 5 Y ld z Belgesi ni; Bursa Anadolu Lisesi, noksan Mutfak San., Mükemmellikte Yetkinlik 4 Y ld z Belgesi ni; Aktafl Hava Süspansiyon Sistemleri, Çelebi Hava Servisi, Elvin Tekstil, Farba, Petkim, Sakarya Üniversitesi, fianl urfa Belediye Baflkanl, Mükemmellikte Yetkinlik 3 Y ld z Belgesi ni; Aliflan Nakliyat, Ba atur Avukatl k Bürosu, Fenifl Teknik ald. Mükemmellikte Kararl l k Belgesi için baflar l bulunan kurulufllar ise Aras Kargo Yurtiçi- Yurtd fl Tafl mac l k, Arkas Ulaflt rma, Beflsan Makarna, Beyo lu Belediye Baflkanl, Dicle Üniversitesi, Diyarbak r l Özel daresi, Gayrimenkul Konsept, Gazi Üniversitesi Vakf Özel Okullar, Karabük Devlet Hastanesi, Mamak Belediye Baflkanl, Odeon Turizm, Re/Max Türkiye ve TEK Grubu, Hudut ve Sahiller Sa l k Genel Müdürlü ü, TOSB Organize Sanayi Bölgesi, Tübitak Bursa Test ve Analiz Laboratuvar, Zorluteks oldu.

26 52 spor & sporcu spor & sporcu 53 Dünya sular nda bir Türk denizk z Daha çocukken s rt na ba lad su bidonlar yla dalg çl k oynayan küçük k z büyüyünce ülkesinin dal fl tarihine ad n alt n harflerle kaz d. Ama onun ülkesinde bu tarz baflar lar n çok da önemi yoktu. Baflar lar na kimse yeteri kadar sahip ç kmad, rekorlar tan nmad. Serbest dal fla küskün olan Yasemin Dalk l ç flu anda Miami'de yafl yor. Derinlik tutkusu 3-4 yafllar nda yüzmeyi ö renirken bafllam fl Yasemin Dalk l ç n. Tüm zaman n deniz dibine bakarak geçirmek istiyen bir çocuktu. Ankara'da do up büyümüfl olmak her ne kadar bu iste ine engel olsa da o dal fl tutkusunu hiç kaybetmedi. Dal fl tutkunu olan kuzeniyle evde, s rt na tüp yerine büyük su fliflesi ba lad, palet niyetine babas n n terliklerini giydi, dal fl bafll diye kar maskeleri tak p yerde sürünerek dalg çl k oyunlar oynad.. Okul y llar boyunca Ankara'da oldu u dönemde çok yo un su sporlar yaparak kondisyon sa lamaya, sonra bunu yaz n dal fl performans n art rarak de erlendirmeye çal flt. Ard ndan ODTÜ'ye girerek üniversitenin sualt toplulu una kat ld. Bu grupla bilgisini art rmas n sa layacak araflt rma ve çal flmalar yapt. Türkiye'nin bu alanda yetersiz oldu unu gördü. O zamana dek iki dünya rekortmeni yetifltirmifl, ABD'de yaflayan ünlü serbest dal fl antrenörü Rudi Castineyra yla yaz fl p kendisini çal flt rmas n istedi. Bir süre Castineyra ile çal flt. Castineyra ona bir dünya rekoru deneyebilecek kapasitede oldu unu söyledi. Yasemin rekoru denemeye karar verdi ve profesyonelli e ilk kulaç n bu rekor ile att. Bir Türk sporcusu olarak 8 kez dünya rekoru k rd. Türkiye deki serbest dal fl dünyas ndan uzaklaflmak için Miami ye yerleflti. Serbest dal c lar n güvenlik kurallar na dikkat etmeden dalmalar na çok k z yor Yasemin. Bu durumun dal fl sporuna olumsuz yönde yans d n düflünüyor. Serbest dal fl konusunda yetki sahibi iki kurulufl var AIDA ve FREE. AIDA daha popüler bir kurulufl ancak güvenlik kurallar yok denecek kadar az. FREE'nin ise tüm felsefesi bu sporu güvenli yapmak üzerine kurulu ve FREE ile yap lan rekorlar güvenlik gereksinimleri sebebiyle çok daha pahal ya mal oluyor. Dal fllar n bafl ndan beri ekstra efor, para harcayarak daima en güvenli flekilde yapm fl Yasemin Dalk l ç. Her toplant, duyuru, e itim gibi organizasyonda bu konunun önemini vurgulam fl, ör- nek olmaya çal flm fl. Yapt bu fleylerin pek bir fark yaratt n düflünmüyor Yasemin. Bu nedenle de serbest dal fltan so umufl. Amerika da yaflaman n dal fl aç s ndan bir avantaj olmam fl onun için. Aktif olarak rekor denemeleri yapt dönemde daha çok Türkiye'de olmufl. Son rekorundan sonra Miami'ye gitmifl. Antrenörüyle evli Yasemin Dalk l ç. Dal fl tutkusunu paylaflt biriyle evli olmaktan çok mutlu. Bu durum hep art getirmifl ona. Efli Rudi oldukça disiplinli davran yor ona karfl. Tüm di er çal flt rd sporculara nas l davran yorsa Yasemin e de öyle davran yor. Yasemin ve Rudi sürekli spor yap yor ve birbirlerini disiplinli çal flma konusunda destekliyorlar. lgilendi i baflka sporlar da var Yasemin in. Kayak en sevdi i spor. Hatta bazen kaya m dal fl m daha çok sevdi i konusunda karars z kal yor. Bunun d fl nda sürekli h z pateni (inline skate), bisiklet, koflu ve yüzme ile ilgileniyor. Kaya t rman fl ve motor sporlar da hoflland di- er sporlar. Ancak genel olarak fiziksel zorlu u olan sporlar hofluna gid i y o r. yi bir dalg ç olmak için en önemli fleyin psikolojik olarak, suda ve sualt nda kendini rahat ve do al hissetmek oldu unu söylüyor. Bu nedenle özellikle küçük yafllardan itirbaren (5-7) yüzme gibi su sporlar ile ilgilenmenin iyi bir dalg ç olman n ilk evresi oldu una inan yor. Yetiflkinler için ise sigara içmemek, ci erlerin sa l kl ve temiz olmas çok önemli. Vücuttaki ya yüzdesini azaltmak da dal fl n birincil flartlar n d a n.

27 54 kaybolan meslekler kaybolan meslekler 55 Yumuflak madenlerin (alt n, gümüfl, bak r, sar ) üzerlerine ucu sivriltilmifl çelik kalemler vas tas yla desen ve flekiller oyma sanat na kalemkarl k ve bu sanat yapan ustaya da kalemkar denirdi. Alt n pahal oldu undan, sar ve bak r gibi madenler de afl r oksitlenme özelli inde olduklar ndan zamanla bu gümüfle özgü bir sanat haline geldi. De iflik flekillerde uçlar sivriltilmifl çelik kalemler, bu sanat n en önemli aletiydi. Evliya Çelebi, 1638 esnaf alay na kat lan esnaf zümrelerini tan t rken hakkarlardan sonra esnaf- kalemkaran- kuyumcuyandan söz eder ve iki yüz dükkanda üç yüz usta kalemkar çal flt n ekler. Tan nm fl kalemkarlar olarak da Unkapan nda Simitçio lu Rum Mihuil ve Ermeni Haçadur dan; Bedestenönü nde Ayd n Ermeni ve Kalemkar Tanburi Amavut Osman Çelebi den bahseder. Kalem iflinin yap m nda flöyle bir yol takip edilir: Karakuyumcudan gelen flekillendirilmifl gümüfl, ibrik, tepsi, zarf çekerden vb. fleylere usta biçimlerine uyacak flekilde ka t üzerine müsvedde yapard. Müsveddeyi be enirse onu sabit kalemle gümüfl üzerine çizer, daha sonra da çizdi i desenin özelli ine göre de iflik kalemler kullanarak ifli tamamlard. Bu çal flmalar n en önemli özelli i sanatkar n çok iyi bir bile e sahip olmas y d. Kalemi topuzlu sap ndan avucu içinde s k ca tutan usta, dal ve k vr mlarda yumuflak dönüflü temin için nefesini tutar ve tek hareketle k vr m tamamlard. Güzel bir iflte titizlikle bafllama kadar iflin sonunu da ayn titizlikle getirmenin önemi büyüktür. De iflik kalem çal flmalar, derin kalem ve yüzey yalamalar, ifli daha dekoratif ve al ml gösterir. Bu yüzden kalemkarl kta usta çok zor yetiflir, iyi bir kalem ifli nadir bulunurdu ve güzel eser say s da azd. Bu sanat iyi ö renen ustalar savat tekni ini ö renince savat ustas ; hat sanat n ö renenler ise hakkak yani mühürcü olurlard. Sade kalemkarl k, savat ve hak ustal n n ilk dura yd. Kalem ifli kendi bafl na bir eserde kullan ld gibi di- er tekniklerle beraber de s kça kullan l rd. Eskiden stanbul un gezici esnaf ndan olan muhallebiciler, sumuhallebisi denilen muhallebiyle beraber yaz n dondurma da satarlard. Ço unlu unu Debre, Prizren ve Prifltinelilerin oluflturdu u sat c lar daha çok mesirelerde dolafl rlard. Mallar n, bafllar n n üzerine yerlefltirdikleri bir tablada tafl rlard. Üstünü çiçek ve yaprak motifleriyle süslerler, tablan n yar s na bir tepsi içindeki muhallebilerini koyarlard, ellerinde de su ve pekmez gü ümleri bulunurdu. Muhallebi, sütlü veya pekmezli olmak üzere iki flekilde sat l rd. Muhallebilerden bir parça kesilip taba a konulur, üzerine pudraflekeri ve gülsuyu serpildikten sonra sütlü isteyenin muhallebisine süt, pekmezli isteyeninkine ise pekmez ilave edilirdi. Küçük kaplar içindeki sütlaçlar da arzu eden müflterileri beklerdi. Muhallebicilerin bacaklar nda siyah fleritli beyaz potur, ayaklar nda renkli ifllemeli çoraplar ve püsküllü yemeniler, s rt nda cepken, bafllar nda uzun püsküllü beyaz takkeden ibaret k yafetleri vard. Bellerinde ise k rm z kuflak ve önlerinde muhakkak bir pefltamal olurdu. Gezgin muhallebicilerin yan nda stanbul un de iflik semtlerinde o semtin ad yla ünlenmifl birçok muhallebici dükkan n da bulmak mümkündü. Buralardaki muhallebicilerde tatl çeflitlerinin yan s ra döner kebab, pilav ve özellikle tavuk sö- üflü ile çorbas bulunurdu. Bu dükkanlar, hem tatl, hem tuzlu çeflitleriyle her çeflit damak zevkine hitap etti i gibi ucuzlu uyla da tercih edilirdi. Önemli muhallebicileri aras nda Beyaz t, Çemberlitafl, Sar yer muhallebiciler ve bir devre damgas n vurmufl olan Çukur Muhallebici say labilirdi. Kapal çarfl içindeki Çukur Muhallebici, çarfl içindeki buluflmalar n ve adres tariflerinin de odak noktas n olufltururdu. Eski muhallebiciler aras nda sütçülükleriyle tan nm fl Bulgarlar da vard. Bunlardan Pangalt daki Vordan Muhallebicisi çok ünlüydü. Günümüzde her alanda oldu u gibi muhallebici dükkanlar da yerlerini ayaküstü bir fleyler yenebilecek büfelere, hamburger salonlar na b rakt.

28 56 kaybolan meslekler Çayc s yla, müflterisiyle, peykesiyle, sandalye ve masas yla, semaveri duvarlar na as lan resim ve levhalar yla kendine has bir havas olan çayhaneler, Osmanl da XIV. Yüzy l n son çeyre i ile XX. Yüzy l n ilk yar s nda son derece revaçta mekanlard. Buralarda k raathanelerden farkl olarak kahve sat lmaz, iskambil, domino ve tavla gibi oyunlar oynat lmaz, dergi ve gazete eksik edilmezdi. Baz lar nda ise Hamzaname, Battalname, fiehname ve Ebamuslimname gibi halk kitaplar dinlmeyici toplulu una hitaben yüksek sesle o k u n u r d u. Ço u ran dan gelme oldu u için acem olarak adland - r lan kiflilerce iflletilen çayhanelerin en ünlüleri fiehzadebafl nda, Direkleraras ndayd. Buralar n her biri ayr ayr özelliklere sahip olduklar için müdavimleri de baflka baflkayd. K raathanelerin aras na serpilmifl olan çayhaneler o dönemin bilim ve sanat adamlar n n u rak yeri durumundayd. Baz çayhanelere yabanc müflteri a l n m a z d. Müflteriler kendilerine yak n hissetti i kimselerin müdavimi oldu u çayhanelere gider, böylece buralarda di erlerine nazaran ilgi ve kiflilikleri farkl olan gruplar olufltururdu. Baz çayhaneler yaln zca külhanbeylerinden oluflan müflterilere hizmet verir, bunlar n söyleflip e lenmelerine ortam haz rlarlard. Bu kiflilerin kendi aralar ndaki sorunlar na çözüm bulmak, argo deyiflle racon kesmek hesaplaflmak için ev sahipli i yaparlard. fiehzadebafl çayhaneleri içinde, II. Abdülhamid dönemi flair ve yazarlar n n devam etti i Hac Reflid in çayhanesi çok ünlüydü. Ahmed Rasim in sat rlar na bakacak olursak, Muallim Naci, Fazl Necib, fieyh Vasfi, Hoca Hayret Efendi, Muallim Feyzi, Neyzen Tevfik, Andelib Fait Esad, Ali Ruhi, Adanal Ziya bu çayhanenin müdavimlerindendi. Direkleraras nda ayr ca Harputlu Hac Mehmed A a n n, Hac Mustafa A a n n, Yakub un, Ali Baba n n, Yavru Mehmed in çayhaneleri önemli mekanlard lara kadar varl klar n koruyabilen bu çayhaneler sonraki y llarda yerlerini k - raathanelere b rakarak, stanbul un gündelik yaflant s ndan silinip gittiler. Mutlu Günlerinizi TEV le Paylafl n 42 y ld r Vakf m za büyük destek veren çelenk ba fllar n z n yan s ra bundan sonra sizleri MUTLU GÜNLER N Z (dü ün, niflan, aç l fl v.b) de bizlerle paylaflmaya davet etmek istiyoruz. Yüzlerimizin güldü ü her güzel günde baflar l bir ö rencimizin de yüzünü güldürmeyi hedeflerimiz aras na koyduk. Kutlaman z TEV ile Yap n, E itime Güç Kat n slogan yla ç kt m z bu yolda bizden her zamanki deste inizi e s i r g e m e y e c e i n i z d e n eminiz. MUTLU GÜNLER N Z dü ün, niflan, aç l fl, v.b de bizlerle paylaflmaya davet etmek istiyoruz. Yüzlerimizin güldü ü ö rencimizin de yüzünü güldürmeyi hedeflerimiz aras na koyduk. Kutlaman z TEV ile Yap n, E itime Güç Kat n slogan ile ç kt m z bu yolda bizden her zamanki deste inizi esirgemeyece inize eminiz.

29 58 TEV iletiflim TEV LET fi M B LG LER TÜRK E T M VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK Büyükdere Cad. T.E.V. Kocabafl flhan No: 111 Kat: Gayrettepe - STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) E-Posta: Çelenk Tel: (0212) Çelenk Faks: (0212) Çelenk E-Posta: E itim-burs Tel: (0212) E itim-burs Faks: (0212) E itim-burs E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas Mecidiyeköy fiubesi YTL ADANA Ç narl Mah. 17. Sok. Karaaslan Apt. Seyhan-ADANA Tel: (0322) (0322) Faks: (0322) E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas Adana fiubesi YTL ANKARA Akay Caddesi, No:22/5 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) E-Posta: Hesap No: Halk Bankas Yeniflehir/Ankara fiubesi YTL ANTALYA Memur Evleri Mah. Anafartalar Cad. No:115/2 ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242) E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas Antalya fiubesi YTL BALIKES R A n af a rt alar Cadd esi No: 15 Mortafl flh an, B Blok. BAL IK ES R Tel: (0266) E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas Bal kesir fiubesi YTL BURSA Atatürk Caddesi Çatalo lu flhan No:55, Kat:6 BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) E-Posta: Hesap No: Halk Bankas Bursa fiubesi YTL ÇORUM Kale Mah. Milönü Cad. No:41/A 6. Alb a yrak Sokak NO:2 ÇOR U M Tel: (0364) Faks: (0364) E-Posta: Hesap No: Yap Kredi Bankas Çorum fiubesi YTL DEN ZL Çaybafl Cad. No:32 Küçüksaray Apt. Zemin Kat, D:2 DEN ZL Tel: (0258) (0258) E-Posta: Hesap No: Halk Bankas Denizli Delikliç nar fiubesi YTL ESK fieh R Akpa A.fi. smet nönü Caddesi No:2 ESK fieh R Tel: (0222) (0222) Faks: (0222) E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas Eskiflehir fiubesi YTL HATAY nönü Cd. Marmara Apt. No: 37/B ANTAKYA Tel: (0326) Faks: (0326) E-Posta: Hesap No: Yap Kredi Bankas Antakya fiubesi YTL ZM R Akdeniz Cad. TEV Birsel fl Merkezi No:14/102 Pasaport / ZM R Tel: (0232) (Pbx) Faks: (0232) E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas Alsancak fiubesi YTL KAYSER stasyon Mah. Kocasinan Bul. Depo Cad. No: 3-B Kocasinan / KAYSER Tel: (0352) Faks: (0352) E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas Kayseri fiubesi YTL KOCAEL Kemalpafla Mah. Eski Postane Sok. Belgin flhan No:11 K:2 zmit/kocael Tel: (0262) Faks: (0262) E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas zmit fiubesi YTL KONYA Musalla Ba lar Mah. Ankara Cad. Gürel Sok. Onur Sitesi 6/D SELÇUKLU/KONYA Tel: (0332) Faks: (0332) E-Posta: Hesap No: Halk Bankas Konya fiubesi YTL TRABZON Bal k Pazar Sokak, Kemerkaya Mah. Çapk no lu Yi it fl Han No: 7 TRABZON Tel: (0462) Faks: (0462) E-Posta: Hesap No: Vak flar Bankas Trabzon fiubesi YTL

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı