RAPOR çindekiler. 1. Girifl 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5"

Transkript

1

2 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler içerir. TÜRK MATEMAT K DERNE

3 20

4 çindekiler 1. Girifl 5 2. Tespitler Dünyada Matematik Dünyada Matematik Araflt rmalar Dünyada Matematik E itimi Türkiye de Matematik Türkiye de Matematik Araflt rmalar Türkiye de Matematik E itimi Türk Matematik Derne i Öneriler K sa Vadeli Öneriler Araflt rma E itim Türk Matematik Derne i Uzun Vadeli Öneriler Araflt rma E itim Türk Matematik Derne i Sonuç 26 20

5 20

6 1. G R fi Matemati in, insanl n bugünkü uygarl k düzeyine ulaflmas nda ve toplumlar n Her türlü ileri teknoloji ürününde matemati in ve matematiksel araflt rmalar n zenginleflmesinde çok önemli olmazsa olmaz bir rol oynad aç kt r. bir yere sahip oldu u bilinen Bunun yan s ra matematiksel araflt rmalar gerek deprem ve tsunami ve bu ça da art k kan tlanmas gibi do a olaylar n n anlafl lmas nda gerekmeyen bir gerçektir. gerek toplumlar n sosyal ve ekonomik yap lar n n analizinde de di er bilim alanlar yla birlikte çok önemli katk lar sa lamaktad r. Finans, internet ve savunma gibi güvenli i ve istikrar yak ndan ilgilendiren çok de iflik alanlarda da matematiksel araflt rmalara ihtiyaç barizdir. Matematiksel bilimler alan ndaki araflt rmalar n bir ülkenin geliflmesi, refah, huzuru ve güvenli i aç s ndan ne kadar önemli oldu unu gösterecek örnekler kolayl kla ço alt labilir. Geliflmifl tüm ülkelerin matematiksel araflt rmalar n n da ileri seviyede olmas bu de erlendirmenin do rulu unun bir baflka kan t d r. 5

7 Türk Matematik Derne i (TMD) taraf ndan haz rlanm fl bu rapor, 2012 y l itibariyle dünyada ve Türkiye de matematik araflt rmalar n n durumu ile ilgili tespitler içerir ve ülkemizde yürütülmekte olan matematiksel araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için baz önerilerde bulunur. 2. TESP TLER 2.1. DÜNYADA MATEMAT K DÜNYADA MATEMAT KSEL ARAfiTIRMALAR Matematiksel bilimler alan ndaki en önemli ve en güncel araflt rmalar n, ABD, Kanada, Japonya, AB ülkeleri ve srail gibi geliflmifl ülkelerde yap l yor olmas bir rastlant de ildir. Nobel ödüllerinin matematik alan ndaki karfl l olarak kabul edilen Fields ödüllerinin büyük ço unlukla bu ülkelerin matematikçilerine veriliyor olmas da bir rastlant de ildir. Nitekim bu ülkelerin zenginli inde ve gücünde, matematiksel araflt rmalar baflat rol oynam flt r.bu ülkelerin araflt rma politikalar n belirleyenler, matematiksel araflt rmalara her zaman özel bir önem vermifl ve ülkelerinin matematik alan nda geri kalmamas için her türlü gayreti göstermifllerdir. 6

8 Her biri kalk nma mucizesi olan Çin, Hindistan ve Güney Kore, matematiksel araflt rmalar daha ileri Bu ülkeler özellikle beyin göçünü önleme ve geri çevirme konusunda oldukça tafl mak için bilim baflar l sonuçlar elde etmifllerdir. Her politikalar gelifltirmifl dört y lda bir yap lan ve en genifl kat l ml ve matematikte dünyan n en matematik konferans olarak bilinen ileri ülkeleri aras nda ICM (International Congress of yerlerini alm fllard r. Mathematicians) toplant lar n n 2010 y l nda Hindistan da yap lm fl olmas ve 2014 y l nda Güney Kore de yap lacak olmas bilinçli bir bilim politikas n n sonucudur. Tarihsel olarak matemati in do du u bir bölgede bulunmas na ra men, Türkiye maalesef matematik araflt rmalar na verilen önem ve destek bak m ndan çok gerilerde kalm fl ve uluslararas düzeyde matematikte önemli bir yer edinememifltir. Bu görüflü desteklemek üzere de iflik istatistiklerler sunulabilinir, ama tek bir örnek verilecek olursa, ICM toplant lar n n düzenleyicisi de olan Uluslararas Matematik Birli i (IMU, International Mathematical Union) matematik konusundaki performanslar ölçü alarak, ülkeleri befl ayr grupta grupland rmakta ve bu grupland rmaya göre ülkelerin IMU Genel Kurulunda bulundurabilecekleri temsilci say s n belirlemektedir. 7

9 Uluslararas Matematik Birli i s ralamas nda, ABD, Almanya, Birleflik Krall k, Çin, Fransa, Kanada, srail, talya, Japonya Yukar da matematiksel araflt rmalar n, ve Rusya en üst grupta, Güney bireyleri ve toplumlar yak ndan Kore, Hindistan ve Brezilya ilgilendiren teknoloji, finans, ekonomi, bir alt grupta, komflumuz ran t p, savunma gibi alanlarda çok önemli bir sonraki grupta ve Türkiye katk larda bulunuyor olmas na yap lan vurgu, insanl k kültürünün bir parças en alt grupta yer almaktad r. olarak matemati in de erinin gözden kaç r lmas na neden olmamal d r. Matemati in sanatsal yan n n en az uygulama yan kadar de erli oldu unun ayr m na varan geliflmifl ülkeler, matemati in iç güzelli i ve insanl a felsefi katk s için de çok ciddi destekler sa lamaktad rlar. Matematiksel araflt rmalar n uygulama ve kuramsal yanlar aras ndaki etkileflim ve içiçelik nedeniyle, matematik alan nda sa lanacak gerçek bir niteliksel ve niceliksel geliflme ancak matemati in bir bütün olarak desteklenmesiyle mümkündür. Matemati in tarihsel geliflimi içerisinde bu konudaki en çarp c örnekler Fourier Serileri ve Lie Cebirleri konular d r. Onsekizinci yüzy lda metallerde s iletimini modelleyen denklemleri çözme s ras nda infla edilen Fourier serileri kuramsal matematikte çok önemli geliflmelerin tetikleyicisi olmufltur. Aksi istikametde ise, bafllang çta tamamen matemati in iç güzelli ine odaklanarak herhangi bir uygulama amac olmadan gelifltirilen Lie cebirleri birçok uygulama alan bulmufltur. 8

10 Matematiksel araflt rmalar n, yürütülme flekli aç s ndan da di er bilim dallar ndaki araflt rmalardan oldukça farkl ve kendine özgü nitelikleri vard r. Giderek daha çok matematikçi bilgisayar kullansa da, matematik esas olarak sadece kalem, kâ t ve kitap gerektiren zihinsel bir faaliyettir. Bu özelli i nedeniyle araç, gereç veya laboratuvar gerektiren di er bilim dallar ile karfl laflt r ld nda daha az maddi deste e ihtiyaç duyan ve çok az bir destekle önemli toplumsal faydan n sa lanabilece i bir dald r. nsanl k tarihi boyunca sürekli geliflen matemati in ulaflt derinlik ve genifllik nedeniyle, matematiksel araflt rmalar giderek bireysel bir çaban n ürünü olmaktan ç k p gruplar ve ulusal/uluslararas a lar arac l yla yürütülen bir faaliyete dönüflmüfltür. Bu durum seminer, çal fltay, sempozyum, konferans, yazokulu, k sa süreli ziyaret gibi bilimsel iletiflimi artt ran etkinliklere kat l m matematikçiler aç s ndan en önemli ihtiyaç haline getirmifltir. Geliflmifl ülkelerde matematik alan nda sa lanan desteklerin hemen hemen tamam bu tür faaliyetlere ayr lm flt r. 9

11 DÜNYADA MATEMAT K E T M Geliflmifl ülkelerdeki matematiksel araflt rmalar n bugünkü düzeyine ulaflmas nda Niceliksel bir de erlendirme yerine rol oynayan en önemli itici niteliksel bir de erlendirme üzerine infla güçlerden biri, bu ülkelerin edilmifl güçlü destek mekanizmalar, ayn zamanda çok kaliteli doktora programlar n n baflar l sonuçlar ve baflar l matematik vermesini sa lam flt r. Böylece bir yandan doktora programlar na sahip ilgili ülkelerin üniversitelerinin matematik olmalar nda yatar. alan ndaki nitelikli ö retim üyesi ihtiyac giderilmifl, bir yandan da doktora programlar vas tas yla yap lan araflt rmalarla bu ülkelerin geliflmesine katk sa lanm flt r. Nitelikli ö retim üyeleriyle yürütülen matematik lisans ve yüksek lisans programlar, ö rencileri matemati i bir kariyer olarak benimseme konusunda ikna etmede çok daha baflar l olmufllard r. Di er yandan, anaokulundan bafllayarak tüm ortaö retimdeki matematik e itimine geliflmifl ülkelerde özel bir önem verilmektedir. Esasl bir matematik e itimi bireylerde analitik düflüncenin gelifltirilmesi için elzemdir. Analitik düflünce yetene ine sahip nesiller, ancak ezberci olmayan, soru sorma ve tart flma üzerine infla edilmifl bir e itim sistemi ile yetifltirilebilir. 10

12 Dünyan n bir çok ülkesinde, e itim almak isteyen gençlerin say s ndaki art fl, çoktan seçmeli test sistemleriyle toplu s navlar verme zorunlulu u yaratm flt r. Ancak geliflmifl ülkelerde bu test sonuçlar sadece birer veri olarak de erlendirilmekte ve test sisteminin hiçbir zaman e itim sistemine flekil vermesine ve içeri ini belirlemesine izin verilmemektedir TÜRK YE DE MATEMAT K TÜRK YE DE MATEMAT KSEL ARAfiTIRMALAR Son y llarda bireysel çabalarla önemli ilerlemeler gerçeklefltirilmifl olsa da, matematiksel araflt rmalar aç s ndan geliflmifl veya geliflmekte olan ülkelerle karfl laflt r ld nda ortaya ç kan tablo ülkemiz aç s ndan üzüntü vericidir. Bütün geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde birden fazla say da bulunan matematiksel araflt rma enstitülerinden henüz ülkemizde bir tane dahi yoktur. Fields ödülü veya Abel ödülü gibi herhangi bir sayg n uluslararas ödülün verildi i hiçbir matematikçimiz yoktur. Ülkemizin nüfusu ile karfl laflt r ld nda çok küçük diye nitelendirilebilecek ülkelerde her y l gerçeklefltirilen çal fltay, sempozyum, konferans ve yazokulu gibi matematik etkinliklerinin say s ülkemizde gerçeklefltirilenlerin çok üzerindedir. Baflka örnekler de verilebilir ama daha önemle üzerinde durulmas gereken, bütün bunlar n bir rastlant olmad d r. 11

13 Ülkemizde yürütülen matematiksel araflt rmalar n di er bilim dallar nda gerçeklefltirilen araflt rmalara k yasla da oldukça geri bir durumda olmas baflka bir çarp c gerçektir. Bu üzücü tespit de örneklerle ve say sal verilerle kolayl kla do rulanabilir veya sosyolojik ya da tarihsel analizleri yap labilinir, ama temel nedenlerinden biri, üniversiteler, TÜB TAK, DPT gibi kamu kurumlar taraf ndan sa lanan araflt rma desteklerinde insandan çok araç ve gerece yat r m yap lmas d r. Araflt rmalar n yürütebilmek için farkl destek mekanizmalar na ihtiyaç duyan matematikçiler bu nedenle ma dur olmaktad r. Araflt rma faaliyetleri ve bilimsel temas için yeterince destek bulamayan matematikçiler, kendilerini gelifltirebilmeleri için flart olan çal fltay, sempozyum, konferans ve yazokullar na kat lma, yurtiçinde ya da yurtd fl ndaki uzman meslektafllar n ziyaret edebilme, yurtd fl ndan matematikçi davet edebilme, bilimsel problemler etraf nda ulusal veya uluslararas a lar oluflturma veya mevcut a lara kat labilme gibi imkânlara sahip olamamaktad rlar. Bu eksikliklerin sonucu olarak, profesyonel bir ifl olan bilimsel araflt rma, kiflilerin özel hobileri düzeyine indirgenmekte ve birçok matematikçi araflt rmadan kopmaktad r. Her bilim insan n n sahip oldu u birikimin uzun y llar süren bir yetiflme 12

14 süreci sonunda olufltu u düflünülürse, bu kopmalar n ülkemiz için büyük bir ekonomik kayba da neden oldu u aç kt r. Kuruluflundan bu yana 89 y l geçmifl olmas na ra men, Türkiye Cumhuriyeti nin matematik konusunda hâlâ bir stratejisi ya da vizyonu yoktur. Matematiksel araflt rma ve matematik e itimi ülkenin refah, huzuru, güvenli i ile yak ndan alakal bir konu olmas na ra men, hiçbir siyasi partinin gündeminde ve program nda yer almamaktad r. Son y llarda TÜB TAK bütçelerinde önemli art fllar olmufl, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplant lar düzenli olarak yap lmaya bafllanm fl ve Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n görev kapsam geniflletilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl kurulmufltur. Bu geliflmeler, uluslararas bilimsel dergilerde yay nlanan makale ve yürütülmekte olan araflt rma proje say lar n n art fl na büyük katk da bulunmufltur. Ancak matematiksel araflt rmalar aç s ndan bak ld nda sa lanan art fl maalesef di er bilim dallar ndaki art fllarla orant l de ildir. Baflta matematik olmak üzere genel olarak temel bilimlerin BTYK toplant lar nda pek gündeme gelmemifl olmas, ülkenin geliflmesinin önemli, hatta baflat bir bilefleninin gözden kaçmas na ve gelecek nesillerin bu konuda yeterince rekabetçi olamamas na neden olmaktad r. Baflta matematik olmak üzere temel bilimlere karfl bir di er ihmalkâr tutum örne i, Türkiye nin tek devlet destekli Temel Bilimler Enstitüsü olan 13

15 Feza Gürsey Enstitüsü nün TÜB TAK taraf ndan yak n zamanda ifllevsel olmaktan ç kar lm fl olmas d r. Gerek üniversiteler, gerek YÖK ve TÜB TAK taraf ndan bilim insan de erlendirmelerinin nitelik yerine nicelik üzerinden yap l yor olmas da, matematikçilerin di er alanlarda çal flan bilim insanlar ile karfl laflt r ld nda ma duriyetine neden olmaktad r. Ayr ca, özellikle kamu kurumlar nda eflitlikçi ücret uygulamas n n do al bir sonucu olarak, araflt rmada aktif olanlarla olmayanlar aras nda da bir fark gözetilmemekte ve bu durum giderek daha çok matematikçide takdir edilmedi i duygusu yaratmaktad r TÜRK YE DE MATEMAT K E T M Bilindi i üzere AB üyesi ya da AB ba lant l ülkeler, her y l milli gelirleriyle orant l bir miktar çerçeve programlar ad alt nda bilimsel araflt rmalara destek olmak üzere bir havuza aktar rlar. lgili ülkelerin araflt r c lar n n sunduklar bilimsel proje önerileri rekabetçi bir de erlendirmeden geçtikten sonra, bu havuzda toplanan para ile AB taraf ndan maddi olarak desteklenir y llar aras nda Türkiye bu havuza 148 milyon avro yat rm fl ancak çerçeve programlar kapsam nda sadece 64 milyon avro destek alabilmifltir. Bu durum Türkiye nin dolayl olarak AB ülkelerinin araflt rma projelerini destekliyor olmas sonucunu do urmufltur. Böylece gerek bilimsel araflt rmalarda gerekse bilimsel araflt rmalar n en önemli bilefleni olan e itimde milli gelirimizle orant l bir düzeyde olmad m z bir kere daha kan tlanm flt r. 14

16 Baflta matematik olmak üzere temel bilimler aç s ndan bak ld nda bu durum çok daha iç karart c d r. Ülke geliflmesine katk s dolayl oldu undan temel bilimler ile ilgili e itim gerek kamu gerekse kamu d fl kaynaklar taraf ndan hiçbir aflamada teflvik edilmemektedir. Örne in, bugün ülkemizdeki pek çok parlak temel bilimcimizi yetifltirmifl olan fen liseleri zaman içerisinde flekil de ifltirmifl ve çok baflar l olduklar bu ifllevlerini ne yaz k ki kaybetmifllerdir. Temel bilimlere gençlerimizi yönlendirmekte baflar s z oldu umuzun di er bir örne i olarak, üniversite girifl s navlar nda ilk bine giren ö rencilerden 10 tanesinin dahi tercihini temel bilimler alan nda yapm yor olmas verilebilir. Bilindi i gibi, Fen Fakülteleri mezunlar n n ö retmenlik yapabilmeleri ile ilgili ardarda getirilen k s tlamalar matematik ö retmeni yetifltirme görevinin tamamen E itim Fakültelerine b rak lmas sonucunu do urmufltur. Neyin ö retildi inden daha çok nas l ö retildi ine odaklanan bu yaklafl m ülkemizde temel bilimlerin geliflimi aç s ndan olumsuz bir rol oynam flt r. Türkiye de matemati in yeterince geliflmemifl olmas, e itimimizdeki genel ve yap sal sorunlar n bir türlü çözülememesine de ba l d r. E itim sistemimizin, her dönemde ideolojik önceliklerle ele al nm fl olmas, plans z ve tutars z müdahalelere neden olmufl ve dünyay yakalayacak e itim reformlar n n yap lmas n engellemifltir. Türkiye e itim alan nda, dünyan n geliflmesine göre tutarl bir flekilde e itim sistemini yenileyen ve gelifltiren ülkelerin gerisinde kalm flt r. 15

17 Üniversite girifl s navlar na odakl uygulamalar tüm e itimin bir test hastal na tutulmas na neden olmufl, ideolojik yaklafl mlar da eklenince e itim tamamen ezber üzerine kurulu bir sisteme dönüflmüfltür. Zihinsel bir faaliyet olarak matematik, en önemli darbeyi alan bilim dallar ndan biri olmufltur. Sürekli sormak, cevab tahmin edip ispat etmeye çal flmak üzerine kurulu matematiksel düflünce sistemi, e itim sistemimizin ana unsurlar ndan birisi olmaktan ç km fl ve bu durum nitelikli e itim hedefinden daha da uzaklafl lmas na neden olmufltur. E itim sistemimizin uygulay c lar olan ö retmenlerin genel problemlerinden kaynaklanan eksiklikler, baflta matematik olmak üzere temel bilimler e itiminin kalitesini olumsuz flekilde etkilemektedir. Mevcut e itim sisteminde ö retmenler aras farkl laflt rmalar destekleyen ve ö retmenlerin kendilerini yenilemelerini teflvik eden unsurlar yoktur. Yetenek, donan m ve verimlilik gibi unsurlar yerine tamamen eflitlikçi bir anlay fl üzerine infla edilmifl kamu ücret politikalar, farkl bilgi, donan m ve e itim sahibi olan kamu çal flanlar n n ve bunlar n bir parças olarak ö retmenlerin de iflik ünvanlar elde etmesine ve daha iyi olanaklara kavuflmas na izin vermemektedir. 16

18 Bir ülkenin en önemli zenginli inin bilgi ile donat lm fl, e itimli ve analiz yetene ine sahip insan zenginli i Örne in ülkemiz aç s ndan büyük bir oldu u yöneticilerimiz taraf ndan at l m projesi olarak gündeme getirilen de iflik ortamlarda gündeme Fatih Tablet projesinin bu aç dan da getirilmesine ra men, bilgiye de erlendirilmesinde büyük yarar vard r. ve insana yap lan yat r m daima Bu konu ile ilgili kamuoyunda yürütülen maddi yat r mlar n gerisinde tart flmalar n tablet bilgisayarlar için kalm flt r. ayr lan bütçe üzerinden yürütülmesi ve nas l bir içerik sunulaca n n yeterince tart fl lmamas üzüntü vericidir. TÜB TAK destek politikalar n n da oransal olarak büyük ölçüde araç, gereç ve laboratuvara yönelik olmas, ve çal fltay, sempozyum, konferans ve yazokulu gibi bilgi ve e itime odakl etkinliklere daha az yönelik olmas benzer bir anlay fl n sonucudur. Benzer bir yaklafl m ders müfredatlar n n ve ders kitaplar n n yeterince h zl bir flekilde dünyadaki geliflmelere ayak uyduramamas nda da kendini göstermektedir. Genel olarak bilgi alan nda Türkiye de üretimin düflük olmas nedeniyle daha çok d fl kaynaklara yönelinmifl ve bu aç k yüksek de erli ithalat ile kapat lmaya çal fl lm flt r. Ancak müfredat ve ders kitaplar aç s ndan konuya bak ld nda yeterince h zl davran lmam fl ve dünyadaki uygulamalar h zl bir flekilde takip edilmeye çal fl lmam flt r. 17

19 2.2.3 TÜRK MATEMAT K DERNE (TMD) 1948 y l nda kurulmufl ve kamu yarar na çal flan bir dernek statüsünde olan Türk Matematik Derne i nin amac matematikle ilgili bilim dallar n n geliflmesini ve yurtiçinde yayg nlaflmas n sa lamak, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda matemati in ve matematikçilerin katk s n artt rmak, orta ve yüksek ö retimde matematik e itiminin çekicili ini, düzeyini ve etkinli ini yükseltmektir. Türk Matematik Derne i (TMD), Türkiye yi Uluslararas Matematik Birli i nde (IMU) ve Avrupa Matematik Derne i nde (EMS) temsil etmektedir. 750 civar nda üyesi olan TMD nin y ll k bütçesi aidatlardan elde edilen TL ve ba fl olarak toplanan TL olmak üzere afla yukar bin TL civar ndad r. Dünyan n en aktif ve bilinen matematik derneklerinden biri olan Amerikan Matematik Derne i nin (AMS) y ll k bütçesinin 20 milyon ABD Dolar ve çal flan say s n n 200 civar nda oldu u düflünülürse, yukar da belirtilen TMD bütçesinin AMS inki ile karfl laflt r lamayacak ölçüde küçük ve yetersiz oldu u aç kt r. Bu küçük ve yetersiz bütçe ile, tamamen üyelerin fedakarl klar ile gerçeklefltirilebilen TMD etkinlikleri afla da listelenmifltir. 18

20 Her y l ülkemizin de iflik bir üniversitesinin ev sahipli inde olmak üzere, son 25 y ld r Ulusal Matematik Sempozyumu bafll kl toplant lar düzenlenmekte ve bu toplant larda ülkemiz matematikçilerinin en son araflt rmalar n sunmalar na ve meslektafllar n n görüfllerini almalar na olanak sa lanmaktad r. 21 y ldan bu yana Matematik Dünyas dergisi, her say s en az adet olmak üzere y lda dört kez ç kar lmakta ve Derne in iktisadi iflletmesi taraf ndan sat lmaktad r. Son üç y ld r Nesin Matematik Köyü nde her y l yüzlerce üniversite ö rencisinin kat ld ve 6-7 hafta süren yazokullar düzenlenmektedir y l nda bu yazokullar na lisansüstü yeterlilik yazokullar da eklenecektir. Son befl y ld r her y l, üniversitelerimizin matematik programlar na kay tl ve maddi deste e ihtiyac olan baflar l 4 ya da 5 ö renciye ayl k 250 TL burs verilmektedir. 19

21 3. ÖNER LER 3.1. KISA VADEL ÖNER LER ARAfiTIRMA Matematik araflt rmalar n daha ileri tafl mak için at lmas gereken ad mlar afla da listelenmifltir: Matematik araflt rmalar n n dünyada ulaflt seviye nedeniyle oluflan fark n Türkiye aleyhine daha fazla aç lmas na engel olmak için, matemati e pozitif ayr mc l k yap lmal ve özel bir teflvik stratejisi gelifltirilmelidir. Matematiksel bilimlerdeki baflar l araflt r c lar desteklemek üzere kurulan ancak daha sonra ifllevi de ifltirilen TÜB TAK Feza Gürsey Enstitüsü ne tekrar kurulufl amac na hizmet edecek flekilde ifllerlik kazand r lmal d r. Çok say da bilim insan n n görüflleri do rultusunda haz rlanm fl ve TÜB TAK a sunulmufl olan enstitü modeli önerisi bir an önce gündeme al nmal d r. TÜB TAK taraf ndan uygulanan yay n teflvik politikas temelden gözden geçirilmeli, niceli i de il niteli i öne ç karan ve bilim dallar aras ndaki farkl l klar dikkate alan yeni bir politika gelifltirilmelidir. Matematik alan ndaki yurtiçi/yurtd fl doktora ve sonras TÜB TAK araflt rma burslar n n say s ve burs miktar art r lmal d r. Üniversitelerimizde görev yapan matematikçilerin belirli araflt rma problemleri etraf nda çal flmak ve karfl l kl görüfl 20

22 al fl-veriflinde bulunmak üzere bir araya gelmelerine yard mc olmak üzere, matemati in de iflik alanlar için ulusal düzeyde a lar kurulmas teflvik edilmelidir. Baflta matematik olmak üzere temel bilimler alan ndaki araflt rmaya ve lisans/lisansüstü e itime destek amac yla TÜB TAK tan ba ms z bir kurum kurulmal d r, e er bu mümkün de il ise TÜB TAK bünyesinde sadece temel bilimler alan na odaklanm fl bir altkurum oluflturulmal d r. Baflta TÜB TAK olmak üzere kamu kurumlar n n matematik araflt rma ve e itimi ile ilgili uygulamalar nda bir paydafl olarak TMD nin de görüflünü alm yor olmas ciddi bir eksikliktir ve TMD nin bir paydafl olarak kamu politikalar na katk sunmas sa lanmal d r E T M Geliflmifl ülkelerde matematik e itimi yine matematikçilerin dan flmanl nda sürekli gözden geçirilmekte ve gerekli de ifliklikler en k sa zamanda uygulamaya sokulmaktad r. Böylece hem bilgisayarlar n kullan m n içeren hem de teorik ve soyut matemati in en bafl ndan ad m ad m do ru bir flekilde ö retilmesini sa layan etkin ö retim teknikleri gelifltirilmektedir. Benzer bir yaklafl m ülkemizde de uygulama amac yla, hem ilkö retim hem de ortaö retim için içerisinde en az e itimciler kadar matematikçilerin de bulundu u nitelikli kurullar oluflturulmal ve mevcut kitap ve ders programlar elden geçirilmelidir. TMD gibi sivil toplum kurulufllar n n da 21

23 bir paydafl olarak görüflleri al nmal ve gere inde bu tür kurulufllar da bu amaçla bütçe ay rarak görevlendirilmelidir TÜRK MATEMAT K DERNE Oldukça küçük bütçesine ra men matematiksel araflt rma ve e itimin kalitesinin artt r lmas için etkin ve aktif bir flekilde faaliyetlerini yürüten TMD nin bu do rultudaki katk lar n daha da art rmak için yap labilecek olanlar flu flekilde listelenebilir: Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olup bilimsel araflt rmalar n yurt d fl nda sürdüren baflar l matematikçileri her y l gerçeklefltirilen Ulusal Matematik Sempozyumu na davet edebilmek ve onlar n bilgi ve deneyimlerinin ülkemizdeki genç matematikçilere aktar lmas n sa layacak bir ortam yaratabilmek TMD nin bütçesini aflan bir konu olup, maddi destek gerektirmektedir. Özellikle yeni kurulmufl Anadolu üniversitelerinde araflt rma görevlisi olarak ifle bafllam fl olan gençlerin eksiklerini tamamlamalar n mümkün k lacak lisansüstü yazokullar n n sa lam ve devaml bir bütçeye oturtulmas gerekmektedir. Binbir zorluk ve büyük bir özverili çal flma sonucu TMD taraf ndan y lda dört kez yay nlanan Matematik Dünyas dergisi ülkemizin matematik ortam n n iyilefltirilmesine yapt önemli katk lar nedeniyle mali olarak desteklenmelidir. 22

24 Ba fllardan oluflan çok s n rl bir burs fonu ile TMD taraf ndan yürütülmeye çal fl lan baflar l ve düflük gelirli matematik lisans ö rencilerine burs verilmesi, devletin maddi deste i ile çok daha etkin bir konuma getirilmelidir. Üye aidatlar ile yaflam n sürdürmeye çal flan TMD nin uluslararas camiada ülkemizi temsil etme görevini etkin bir flekilde yerine getirebilmesi için, Uluslararas Matematik Birli i (IMU) ve Avrupa Matematik Konseyi (EMS) gibi uluslararas kurulufllar n üyelik aidatlar n ödemede maddi destek sa lanmal d r UZUN VADEL ÖNER LER ARAfiTIRMA Ülkemizin uzun vadeli bir matematik araflt rmalar politikas olmad dikkate al narak öncelikle bu eksiklik giderilmeli ve uzun vadeli bir strateji çerçevesinde matematik alan nda ulafl lmak istenen seviye ile noktasal hedefler tespit edilmeli ve bu do rultuda gereken yat r mlar yap lmal d r. Matemati in çok geliflmifl oldu u AB ülkelerine olan co rafi ve kültürel yak nl m z, stanbul un her y l daha da çekici bir metropole dönüflmesi, stanbulda ki matematikçilerin Avrupal meslektafllar ile yak n iliflkileri olmas, matemati in gerektirdi i yat r m n di er bilim ve teknoloji dallar na göre son derece düflük olmas, stanbul un matematikte dünya çap nda bir merkez olmas için çok önemli art lard r. 23

25 Matemati in yan na tarih gibi az say da seçilmifl birkaç kuramsal temel bilim dal n da ekleyerek, do ru seçilmifl bir yerde TÜB TAK ve üniversitelerin iflbirli i ile oluflturulacak bir ileri araflt rmalar merkezi ( STANBUL ARAfiTIRMALAR MERKEZ - AM) hem stanbul a hem de Türkiye ye büyük prestij sa layacak ve ayn zamanda bilim insanlar m za araflt rmalar nda çok önemli katk lar sa layacakt r. TMD, bu konu ile ilgili çal flmalar yapm fl ve ilgili birimlerle temas etmek için giriflimlerde bulunmaktad r E T M Bir ülkedeki matematik araflt rmalar n n kalitesi o ülkede yürütülmekte olan matematik doktora programlar n n kalitesi ile yak ndan ilgilidir. Kaliteli doktora programlar kaliteli bilim insan yetifltirmenin en önemli önkofluludur. Ancak kaliteli doktora programlar da kaliteli bir ilk, orta ve yüksek e itimden geçmifl ö rencilerle baflar l olabilir. Her düzeydeki e itimin ideolojilerden ar nmas, ülkemizin bugün ve yar nki ihtiyaçlar na cevap vermeyi hedeflemesi ve nitelikli uzmanlar taraf ndan de erlendirilip yönlendirilmesi için gereken ad mlar mutlaka at lmal d r. 24

26 TÜRK MATEMAT K DERNE Kamu kurumlar n n matematikle ilgili stratejiler belirlenirken bir paydafl olarak TMD nin görüflünü almalar ve TMD nin 60 küsur y ll k tecrübesinden ve kredibilitesinden faydalanmalar gerekir. Bilim kurullar nda mutlaka matematikçiler de bulunmal ve bu matematikçileri belirleme aflamas nda TMD nin de görüflü al nmal d r. TÜB TAK taraf ndan gerçeklefltirilen ve ülkemizdeki matemati i ve matematikçileri ilgilendiren tüm uygulamalarda bir paydafl olarak TMD nin de görüflü al nmal d r. Mevcut TÜB TAK programlar ve uygulamalar matematikçiler aç s ndan TMD ile birlikte gözden geçirilmeli ve flikayet konusu olan sorunlar gidermek amac yla gerekli tart flma ortam yarat lmal d r. TMD nin kendisine ait bir mekan ve herhangi bir sekreteryal kadrosu yoktur. Kendine tahsis edilmifl bir yeri ve az say da da olsa sekreteryal bir kadrosu olmas durumunda, TMD flimdiki katk lar n n çok daha fazlas n gerçeklefltirerek ülkemize daha da yararl olma imkan na kavuflmufl olacakt r. 25

27 4. SONUÇ Bu raporda ülkemizde yürütülen matematik araflt rmalar n n bugün ülkemizin ulaflt ekonomik durum ile orant s z bir flekilde hem nicelik ve hem de nitelik olarak geride kald tespiti yap lm fl ve ilgililerin dikkatine sunulmufltur. Yap lmas gerekenler sadece aidatlarla yaflam n sürdüren bir sivil toplum kuruluflu olarak TMD nin olanaklar n n çok ötesindedir. Türkiye nin Matematikte de ulaflmas gereken yere gelebilmesi için baflta TÜB TAK olmak üzere ilgili tüm paydafllarla mevcut sorunlar tart flmak ve yeni politikalar üretmek için TMD elinden gelen katk y sunmaya haz rd r ve bunun kendisi için hem bir görev hem de hak oldu u görüflündedir. 26

28 Bu rapor Scala Yay nc l k n katk lar yla yay nlanm flt r. Tasar m Ayd n Tibet

29

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Sosyal Yat r m Fonlar

Sosyal Yat r m Fonlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakf Third Sector Foundation of Turkey BA IfiÇILAr ve s V L TOPLUM kurulufllari ç n Sosyal Yat r m Fonlar Türk ye'de Sosyal Yat r m n Gelece Türkiye, ekonomik kalk nma ve demokratikleflme

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC Hakk nda YC stanbul fiubesi YEM in Çal flmalar YEM Akademi Projesi Nedir? YEM Akademi Projesinin Hedefleri YEM Akademi Proje Koordinasyon Kurulu YEM Akademi Projesinin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı