SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/ /07/2010 A TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , ,31 Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil Finansman Bonosu Banka Bonosu Aracı Kuruluş Varantı TOPLAM , , , tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 23 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 12 olmuştur. 1

2 B TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi Global Yatırım Holding A.Ş. (*) Hisse Senedi , (*) Artırılan sermayeye ilişkin payların tamamının ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, iki Şirket ortağına tahsis edilmesi planlanmaktadır. (TL) 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 (TL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı ÖdenmiĢ veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Makine Takım Endüstrisi A.Ş C TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 4 (TL) ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan 1. Uzertaş Boya Sanayii ve Ticaret A.Ş. (*)(Bakınız Özel Durumlar Md. No: 1) Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş (*) Başvuru esas sözleşme değişikliği için yapılmış olup bu sermaye artışına ilişkin genel kurul henüz yapılmamıştır. D. DUYURULAR I. Kurulumuzun tarih ve 22/675 sayılı toplantısında, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB veya Borsa) işlem gören şirketlerin kendi istekleri ile Borsa kotundan çıkmak istemeleri durumunda uymaları gereken ilke ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; PAYLARI BORSADA ĠġLEM GÖREN ġġrketlerġn KENDĠ ĠSTEKLERĠ ĠLE BORSA KOTUNDAN ÇIKMA ĠġLEMLERĠNDE UYACAKLARI ĠLKE VE ESASLAR 1. Payları Borsada işlem gören şirketlerin kendi istekleri ile Borsa kotundan çıkma işlemlerine ilişkin ilke ve esaslar, yatırım ortaklıkları dışındaki ortaklıklar tarafından uygulanacaktır. Hisse senetleri kot dışı pazarlarda ve Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem gören şirketlerin Borsa pazarlarından sürekli çıkmak için yapacakları başvuruların değerlendirilmesinde de bu ilke ve esaslar uygulanacaktır. (Söz konusu ilke ve esasları uygulayabilecek ortaklıklar bundan sonra Borsa Şirketleri olarak anılacaktır) 2. Borsa kotundan çıkma taleplerinde başvuru mercii İMKB dir. Bununla birlikte, Borsa kotundan çıkmak amacıyla diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak, Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nde belirtilen isteğe bağlı çağrı esasları çerçevesinde çağrıda bulunmak amacıyla, Kurul a da eşzamanlı olarak çağrı başvurusunda bulunulması zorunludur. 3. Borsa Şirketlerinin paylarının kottan çıkarılması amacıyla İMKB ye başvuruda bulunulabilmesinin önkoşulu, çağrı yoluyla ya da herhangi bir başka yöntemle halka açık anonim ortaklığın sermayesinin ve/veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip olunmasıdır. Sahip olunan 2

3 sermayenin ve oy haklarının oranı hesaplanırken, sahip olunan hisselerin nominal değerinin ve/veya oy haklarının, Borsa Şirketinin toplam sermayesinin nominal değerine ve/veya toplam oy haklarına oranı esas alınacaktır. 4. Ortaklık yönetim kurulunun kottan çıkmaya ve çağrı sırasında uygulanacak fiyata ilişkin kararının, Türk Ticaret Kanunu nun 388 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nisap ile toplanan ortaklık genel kurulunda görüşülerek karara bağlanması zorunludur. 5. Şirket yönetim kurulunca Borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alındığı ve söz konusu yönetim kurulu kararının ortaklar genel kurulunda görüşüldüğü günlerde konuya ilişkin özel durum açıklamasında bulunulması, genel kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kottan çıkmak amacıyla İMKB ye ve çağrı yapmak amacıyla Kurul a başvuruda bulunulması zorunludur. 6. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrı işleminde çağrı fiyatı; A) Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri İle Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke Ve Esaslar ın Kurul Haftalık Bülteninde yayımlanmasından sonra yapılacak zorunlu çağrı işlemleri sebebiyle ortaklık sermayesinde %95 ten fazla bir paya ulaşılması durumunda, çağrı sürecinin bitimini takip eden 15 günlük süre içerisinde yapılacak kottan çıkma başvurularında söz konusu çağrı fiyatından, B) (A) bendi kapsamı dışında kalan kottan çıkma başvurularında ise; i. Şirket paylarının değerinin tespiti amacıyla, Kurulumuzun Seri:I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile nitelikleri belirlenmiş en az iki Uzman Kuruluş tarafından hazırlanacak rapor ile tespit edilen birim hisse fiyatlarından, ii. Son 5 yıl içinde Kurul düzenlemeleri uyarınca zorunlu çağrı yapıldı ise bu tarihten, zorunlu çağrı yapılmamış ise kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar tarihinin 5 yıl öncesinden başlayarak, yönetim kurulu karar tarihine kadar aşağıda 7 nci maddede açıklanan yöntemle hesaplanacak fiyattan, aşağı olmamak üzere çağrıda bulunacak ortak/ortaklar tarafından belirlenecek ve Kurulca uygun görülerek çağrıda uygulanacaktır. Bu maddenin 6.(B)/ii fıkrasında belirtilen fiyatın hesaplanmasında, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47-A/2 ve 47-A/3 maddeleri çerçevesinde sonuçlanmış bir incelemenin bulunması halinde, incelemeye konu dönemdeki fiyatlar dikkate alınmayacaktır. 7. Bu ilke ve esasların 6.(B)/ii maddesinde belirtilen dönem boyunca, her gün itibarıyla İMKB de oluşan düzeltilmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyatlara (AOFd) ilgili tarihler için geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan reeskont faiz oranı üzerinden günlük olarak hesaplanacak bileşik faizin (faiz) eklenmesi suretiyle faiz işletilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar (f_aofd) bulunur. Hesaplamanın yapıldığı tüm günler için bulunan bu fiyatlar ilgili gün işlem hacmi (adet) ile çarpılarak toplanır. Bulunan rakam, toplam işlem hacmine (adet) bölünerek işlem hacmine göre ağırlıklandırılmış ve paranın zaman değeri açısından değeri düzeltilmiş birim hisse fiyatı bulunur. Bu hesaplama aşağıdaki şekilde formülüze edilmiştir. AOFd= düzeltilmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyat f_aofd= faiz eklenmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyat h= ilgili gündeki işlem hacmi V= Hesaplama yapılan dönemdeki toplam işlem hacmi t= Dönem Başlangıcı (Bkz. 6-B-ii maddesi) n= Dönem Sonu (Kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar tarihi) VKG= Hesaplamanın yapıldığı günden dönem sonuna kalan gün sayısı Katsayı= (1+TCMB reeskont faiz oranı/36500) VKG f_ AOFd = katsayı*aofd Son 5 yıl içerisinde Kurul düzenlemeleri uyarınca zorunlu çağrıda bulunulmuş ise, zorunlu çağrıda uygulanan fiyat ve çağrı sırasında toplanan toplam pay adedi de yapılan hesaplamalara dâhil edilir. Bu durumda hesaplamanın başlangıç tarihi olarak zorunlu çağrının başladığı gün alınır. Hesaplamanın yapıldığı dönemde TCMB reeskont faiz oranının değişmesi durumunda, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren hesaplamalarda yeni oran kullanılır tarihinden önce yapılacak kottan çıkma başvuruları için yukarıdaki formülde, Kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar tarihi yerine, iş bu ilkelerin Kurul Haftalık Bülteninde yayımlandığı tarih esas alınır. 3

4 8. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrıda, çağrı bedelinin nakit olarak ödenmesi zorunludur. 9. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrı işleminde ortakların bilgilendirilmesi Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 15 inci maddesi çerçevesinde yapılır. 10. Çağrı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Borsa Yönetim Kurulunca, yapılan başvurunun değerlendirilerek Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 48. maddesi ve İMKB Kotasyon Yönetmeligi nin 25. maddesi gereğince hisse senetlerinin Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilmesi halinde söz konusu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmasını izleyen beşinci iş günü yürürlüğe girer. 11. Çağrı süresi içinde çağrıya cevap vermeyen ortakların, şirket hisseleri Borsa kotundan çıkarıldıktan sonra hisse senetlerini satmak isteyebilecekleri dikkate alınarak, şirket hisselerinin kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl boyunca bu ortakların hisselerini satmak üzere başvurabilme hakkının açık tutulmasını teminen, Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılan çağrı sonrasında kalan payların, çağrı bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarının, çağrıda bulunan ortak/ortaklar tarafından, payları çağrıya konu ortaklık adına İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde açılacak özel bir bloke hesaba yatırılması ve bu süre içerisinde çağrı işlemine aracılık eden aracı kuruluşların, Borsa kotundan çıkarılan şirket hisse senetlerinin hakim ortak/ortaklar tarafından satın alınmasına aracılık etmeleri gerekmektedir. Şirket hisselerinin kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin sonunda Takasbank nezdinde tutulan blokaj kaldırılacak ve hakim ortağın/ortakların bu sürenin sonunda başvuran ortakların paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır. 3 yıllık sürenin sonunda, 3 yıl boyunca Takasbank nezdinde bloke olarak tutulan miktarın neması ile bu süre zarfında paylarının satın alınması talebiyle başvuruda bulunulmaması nedeniyle hesapta kalan bakiye, sürenin sonunda talep üzerine, hakim ortağa/ortaklara iade edilecektir. 12. Aşağıda belirtilen durumlarda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esasları çerçevesinde özel durum açıklamasında bulunulması gerekmektedir: - Şirket yönetim kurulunca Borsa kotundan çıkma konusunda karar alınması ve bu kararın genel kurulda karara bağlanması, - Borsa ve Kurula başvuruda bulunulması, - Kottan çıkmaya ilişkin çağrı işlemlerinin her aşamasında. Yapılacak özel durum açıklamalarında asgari olarak aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir: - Borsa kotundan çıkmak istenmesinin ayrıntılı gerekçesi - Borsa kotundan çıkmak amacıyla Borsaya ve Kurula ne zaman başvuruda bulunulacağı. - Yapılacak çağrıda uygulanması planlanan fiyat hakkında açıklama - Kurul kararı çerçevesinde çağrının hangi tarihler arasında, kaç gün süreyle yapılacağı ve çağrıda uygulanacak fiyat, - Çağrı için ayrılan fon tutarı, - Borsa kotundan çıkmayı takip eden 3 yıl boyunca, çağrı süresinde çağrıya karşılık vermeyen ortakların paylarının satın alınacağına ilişkin tesis edilen işlemler ile bu 3 yıllık süre boyunca Takasbank nezdinde tutulacak blokaj. vb. E. ÖZEL DURUMLAR 1. Uzertaş Boya Sanayii ve Ticareti A.Ş.(Şirket) nin ana sözleşmesinin 3, 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 34, 45 ci ve Geçici Madde 1 in değiştirilmesi ile 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47 ve 48 ci maddelerin ana sözleşmeden çıkarılmasına uygun görüş verilmesi ve Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle TL den TL ye artırılmasına ilişkin ön izin talebinin, eksikliklerin Şirket tarafından Kurulumuza gönderilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin (GS Sportif), Türk Ticaret Kanunu nun 451'inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri ve Kurulumuzun Seri:I, No:31 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:I, No:31 Tebliği) hükümlerine göre Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. yi (GS Futbol) devralmak suretiyle birleşmesine, birleşme sözleşmesine ve duyuru metnine onay verilmesi talebinin; A) Birleşme duyuru metninde her iki şirketin halka açık GS Sportif bünyesinde birleşmesi sonrasında GS Sportif in gelirgider yapısında meydana gelecek değişikliğe ilişkin bilgilere yer verilmesi suretiyle, B) GS Sportif in esas sözleşmesinin 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24 üncü maddelerinin tadili ile Geçici 7 nci madde eklenmesi suretiyle yapacağı değişikliklere uygun görüş verilmesi talebinin, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4

5 3. Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapma yasağına ilişkin olarak Kurulumuz Karar Organı nın tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı nda (İlke Kararı) yapılan gözden geçirme sonucunda; A) Mevcut İlke Kararı nın (A) bendinin 2 ve 3 üncü maddelerinde; 2) Geçici işlem yasağına ilişkin sürenin tedbirin alındığı tarihten itibaren 2 yıl, sürekli işlem yasağına ilişkin sürenin tedbirin alındığı tarihten itibaren 5 yıl olmasına, yeni işlem yasağının önceki işlem yasaklı payları etkilememesine, 3) Sürekli işlem yasağı tesis edilmesinde, a) İlgili hakkında daha önce Kurulca işlem yasağı tesis edilmesi, b) İşlem yasağına konu fiilin 3. şahıslara ait hesapların kullanılarak gerçekleştirilmesi, c) İşlem yasağına konu fiilin organize şekilde gerçekleştirilmesi, hususlarının göz önünde bulundurulmasına, şeklinde yer alan ifadelerin; 2) Geçici işlem yasağına ilişkin sürelerin; tedbirin alındığı tarihten itibaren kademeli olarak 6 ay ve 2 yıl, sürekli işlem yasağına ilişkin sürenin; tedbirin alındığı tarihten itibaren 5 yıl olmasına, yeni işlem yasağının önceki işlem yasaklı payları etkilememesine, 3) a) Kanunun 47 nci madde (A) bendi hükmünde sayılan fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettikleri ilk defa tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında geçici işlem yasağı süresinin 6 ay olarak uygulanmasına, b) İlk işlem yasağına konu fiilin tekrarı halinde, işlem yasağı süresinin, yeni işlem yasağı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak uygulanmasına, c) İkinci işlem yasağına konu fiilden sonra fiilin tekrarı halinde, işlem yasağı süresinin, yeni işlem yasağı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl olarak uygulanmasına, d) Bir kişi hakkında verilen ilk işlem yasağı kararından önce gerçekleşmiş olan işlem yasağına konu olabilecek bir fiilin tespiti halinde işlem yasağı süresinin devam etmesi durumuda son işlem yasağı süresine 6 ay eklenmesine, işlem yasağı süresinin devam etmemesi durumuda işlem yasağı tedbirinin uygulanmamasına, aynı kuralın 2 yıllık işlem yasağı için 2 yıl olarak uygulanmasına, şeklinde değiştirilmesine, B) Gerek piyasaların anlık olarak takibi yapılarak piyasa bozucu işlemlerin oluşum aşamasında engellenmesi ve piyasaların etkin gözetimi amacıyla Kurulumuzun teşkilat yapısında yapılan değişiklikler, gerekse, Kurulumuz Karar Organı nın tarihli kararı uyarınca İMKB hisse senedi piyasasının işleyiş esaslarına getirilecek yeni düzenlemeler ile piyasa yapısının değişeceği ve piyasa yapısının manipülatif işlemleri en aza indirecek şekilde yapılanacağı göz önünde bulundurularak Kurulumuzca haklarında işlem yasağı getirilen tüm gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu yasaklarının tarihi itibariyle kaldırılmasına, C) tarihinden itibaren başlanarak, tarihi öncesinde Kanun un 47 nci maddesi (A) bendi hükmünde sayılan fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında işlem yasağı uygulanmamasına, D) tarihinden sonra Kanun un 47 nci madde (A) bendi hükmünde sayılan fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında yeni işlem yasağı esasları kapsamında işlem yapılmasına ve öncesi işlem yasaklarının süre artırımı konusunda dikkate alınmamasına, E) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işlem yasakları kaldırılan kişilerin işlem yasağına konu olan paylarının yasaklı pay statülerinin kaldırılmasına, karar verilmiştir. 4. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (Burçelik) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Burçelik hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiiller nedeniyle Fatih KARATAŞ hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Fatih KARATAŞ hakkında geçici işlem yasağı getirilmesine, karar verilmiştir. 5. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Gersan) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Gersan hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiiller nedeniyle Zeynel Abidin ÇOLAK hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Zeynel Abidin ÇOLAK hakkında geçici işlem yasağı getirilmesine, karar verilmiştir. 5

6 6. Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Metro) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Metro hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiiller nedeniyle Zeynel Abidin ÇOLAK hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Zeynel Abidin ÇOLAK hakkında geçici işlem yasağı getirilmesine, karar verilmiştir. F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Aktur Turizm ve Endüstri A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ares Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 2009 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde gerçekleştirilmiş olmakla birlikte ilan edilen gündem maddelerinin tamamının görüşülmesi temin edilememiştir. Ekli toplantı tutanağında da yer aldığı üzere ortaklarımızdan Mitra Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ferit KORA, Cihat KORA ve Metin ATAMER vekaleten temsil edilmiş ve bu ortaklarımızın vekaleten azınlık hisse haklarının kullanılması talepleri karşısında ilan edilen gündem maddelerinden 3, 4 ve 5. maddeler 4(dört) ay sonra görüşülmek üzere ertelenmiştir. 12

13 13

14 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI MADDE 3 Tanımlar ve Kısaltmalar (1) Bu Tebliğde geçen; a) Birlikte hareket eden kişiler: Kurulun

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı