SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/43 09/11/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse Senetleri Bedelsiz Temettüden Halka Açılma Diğer Menkul Kıymetler 1. Verusa Holding A.Ş. (*) Pay Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (**) Finansman Bonosu Rönesans Holding A.Ş. (***) Tahvil (*) Şirketin nakit olarak artırılan TL nominal değerli paylarının ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak ve Şirketin mevcut ortaklarından Investco Holding A.Ş.'nin sahip olduğu TL nominal değerli payların halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (**) TL'lık kısmının tahsisli olarak, TL'lik kısmının nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (***) Nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Tavanı Talep Edilen KSS Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ si 1. Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun tarih ve 38/1217 sayılı kararı: Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğ in (Seri: I, No: 31 sayılı Tebliğ) 10/A maddesi kapsamındaki birleşmelerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (6102 sayılı TTK) 155 inci maddesinde öngörülen şartların taşınması sebebiyle, 6102 sayılı TTK nın 156 ncı maddesi hükmü uyarınca birleşme sözleşmesinin birleşmeye taraf ortaklıkların genel kurullarının onayına sunulmasının gerekmediği durumlarda; I) Seri: I, No: 31 sayılı Tebliğ in 13 üncü maddesinde yer alan ve birleşme sözleşmesinin, birleşme işlemine taraf ortaklıkların genel kurullarında onaylanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmamasına, II) Bu durumlarda, birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılan başvuru tarihinin, Seri: I, No: 31 sayılı Tebliğ ve eklerinde birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi olarak uygulanmasına, 1

2 C. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Halka Açılan ların Pay Ġhraçları 1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (*) 2. Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mevcut Yeni Artırımı Bedelli Bedelsiz Mevcut Hisse Ek Fiyatı ,25 (*) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait payların halka arzı yapılacaktır. 2. Kurul Kaydındaki ların Pay Ġhraçları 1. Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı Ġç Kaynaklardan Temettüden Türü (*) Kayda alma belgesi, esas sözleşme değişikliğinin kabul edildiği genel kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra verilecektir. 3. Borçlanma Araçları 1. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (*) Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı Türü Tahvil Yurtdışı 2. Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. Tahvil Halka Arz 3. Finans Bank A.Ş. Tahvil / Banka Bonosu Alternatifbank A.Ş. Banka Bonosu Halka Arz ve/veya Nitelikli Yatırımcı Tahsisli ve/veya Nitelikli Yatırımcı (*) Tahvillerin ihraç tutarı Euro olup, Merkez Bankası nın döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. Kayda alınan Şirket tahvilleri, Euro dan farklı yabancı para birimleri üzerinden de ihraç edilebilecektir. 4. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fonun Unvanı 1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu Kurucunun Unvanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Kayda Alınan Tutar Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin Kurulumuzun Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin 18. maddesi çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yönetimine konu müşteri varlıklarının saklanması konusunda portföy saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmiştir. 2. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. ye faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesine 2

3 E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Ġdari Para Cezaları Global Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tablonun 1 ve 2 nci sıralarında yer alan idari para cezasının uygulanmasına ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Verilen ĠPC Tutarı 1. Global Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum un Seri:V No:65 sayılı Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 25 inci maddesinde öngörülen şekilde başlangıç özkaynağı temini ve özkaynak takibi yapmaması Seri:V No:65 sayılı Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 25 inci maddesine aykırılık Global Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum'un Seri:V No:6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in 28 inci maddesinde yer alan açığa satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümleri uygulamaması Seri:V No:6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in 28 inci maddesine aykırılık F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş. nin pay devri talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, Aracı Kurum un yeni ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır; Aracı Kurum Yapısı ESKĠ YENĠ Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) Pay Tutarı ( ) Pay Oranı (%) Leman SAYILGAN , ,27 Muzaffer Kemal BAYRAKTAR ,55 0 0,00 Tarkan SAYILGAN , ,30 Emire OKÇAL , ,30 Melike Pınar SAYILGAN , ,82 Sinan EGEMEN , ,56 Mehmet KOZAN , ,71 İsmail EMEN , ,91 Hasan KOZAN , ,84 Kenan EGEMEN , ,30 Toplam , ,00 G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri Aşağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleşme değişiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüştür. 1. Efe Market Ekipmanları ve Endüstriyel Soğutma Sanayi Ticaret A.Ş. 2. Tiglon İletişim Sistemleri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ġlgili Maddeler Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve Geçici 1 inci maddelerinin tadiline ve esas sözleşmeye 21 inci maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarıları uygun görüşmüştür. Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 nci maddelerinin tadiline, esas sözleşmeye 18 inci maddenin eklenmesine ve 7 nci maddenin kaldırılmasına ilişkin tadil tasarıları uygun görüşmüştür. 3

4 2. KSS GiriĢ Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Mevcut Belirlenen KSS Tavanı 1. Efe Market Ekipmanları ve Endüstriyel Soğutma Sanayi Ticaret A.Ş Tiglon İletişim Sistemleri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş A) Goldart Holding A.Ş. nin (Goldart A.Ş./Şirket), Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. nin (Goldaş A.Ş.), sahibi bulunduğu Goldaş A.Ş. paylarını 2 yıl süre ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (Borsa) satmama taahhüdü çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından mülkiyetlerinde bulunan paylara ilişkin getirilen kısıtlama nedeniyle iş akışlarında gelen aksaklığın önlenmesini teminen, mülkiyetlerinde bulunan payların TL nominal bedele kadar olan miktarı için söz konusu kısıtlamanın kaldırılması talebinin; I) Talebe konu payların tamamının, GEM ile imzalanmış Katılım Taahhüdü ve Hisse Ödüncü Sözleşmesi çerçevesinde öz kaynak kredi limiti yöntemi ile kredi kullanımında veya olası bir yurtdışı yerleşik şirket ile finansman amacıyla, teminat olarak kullanılması ve bu durumun sağlandığının işlemlerin gerçekleşmesini takiben Goldart A.Ş. ve/veya Goldaş A.Ş. tarafından Kurulumuz nezdinde kanıtlanması, II) Goldaş A.Ş./Goldart A.Ş. ile GEM arasında Katılım Taahhüdü ve Hisse Ödüncü Sözleşmesi çerçevesinde veya Goldaş A.Ş./Goldart A.Ş. ile D&O veya olası bir yurtdışı yerleşik şirket arasında gerçekleşecek finansmanın her aşamasında ve finansman sürecinde olağandışı ve/veya önemli bir gelişme olması halinde; GEM, D&O veya finansman işleminin karşı tarafı yurtdışı yerleşik şirket ve/veya Goldart A.Ş. ve/veya Goldaş A.Ş. tarafından Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde gereken özel durum açıklamalarının yapılması, III) İlgili emanet hesabına ilişkin bilgilerin, işlemin taraflarınca Goldaş A.Ş. hisse senetlerinin aktarılmasını teminen Kurulumuza iletilmesi, IV) Teminat hesabındaki Goldaş A.Ş. hisse senetlerinin teminat hesabından çıkarılarak veya bir şekilde Borsada satışa konu olması durumunda GEM, D&O veya finansman işleminin karşı tarafı yurtdışı yerleşik şirket ve/veya Goldart A.Ş. ve/veya Goldaş A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu nda özel durum açıklaması yapılması, şartları ile olumlu karşılanmasına, B) Kurulumuzun tarih ve 37/1089 sayılı Kararına uyarınca Goldart ın; Goldaş ın sermaye artırımına ilişkin kayda alma belgesi tarihini takip eden 6 ay süre ile Borsada Goldaş payı satmayacağına ilişkin taahhütnameye aykırı hareket ederek, sahip olduğu TL nominal değerli payları tarihleri arasında birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte Borsada satması nedeniyle zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, Goldart A.Ş., Yavuz Selim İnal ve Öztürk Şerefoğlu nun hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun, ilk olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, 4. Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) sermayesinin %15,50 sini temsil eden (A), (B), (C) grubu imtiyazlı ve %1,16 sını temsil eden (D) grubu imtiyazsız payların Gemalto N.V. tarafından satın alınması ile Şirket in yönetim hakimiyetinin elde edilmesi ve Şirket oy haklarının %74,57 sine sahip olunması sonucunda, Kurulumuzun Seri: IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 6 ncı maddesi uyarınca ortaya çıkan, Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın alma yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için yapılan başvurunun; 1 TL nominal değerli (B) grubu imtiyazlı Şirket payları için 3,5 TL ve 1 TL nominal değerli (D) grubu Şirket payları için 2,2 TL olarak belirlenen çağrı fiyatına, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihinden itibaren çağrı işlemine fiilen başlanması için tanınan 45 iş günlük sürenin dolduğu tarihten çağrının başlayacağı tarihe kadar geçen her gün için, Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLIBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle bulunacak fiyattan düşük olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına 5. Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talebinin değerlendirilmesi sonucunda; a) Şirket in büyük ortağı VBG Holding A.Ş. tarafından Şirket in diğer ortaklarının paylarına yönelik olarak yapılması gereken çağrı işleminin yapılmaması nedeniyle Şirket talebinin olumsuz karşılanmasına, 4

5 b) Şirket in; Eti Yatırım A.Ş. tarafından pazar değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanan tarihli değerleme raporunun diğer varsayımları değiştirilmeksizin, yönetim kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı ödemelerinin nakit akışına etkileri ile Investco Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. ne yapılan ödemeler nedeniyle azalan halka arz gelirlerinin Şirket yatırımlarının finansmanı üzerindeki etkileri dikkate alınmak suretiyle yeniden düzenlenen halinin, varsa söz konusu hatalar nedeniyle zarara uğramış yatırımcıların yasal koşullar oluştuğu takdirde bu zararlarının tazmini talebiyle dava açabilecekleri hususunda bir açıklama ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilmek suretiyle yatırımcıların bilgisine sunulması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine, 6. OAO Sberbank Rossii (Sberbank) vekili Sergey GORKOV un, Dexia NV/SA ve Dexia Participation Belgique SA nın sahip olduğu Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Deniz YO) dolaylı ana ortağı Denizbank A.Ş. nin sermayesinin yaklaşık %99,85 ini temsil eden ve toplam TL nominal tutarlı payın Sberbank tarafından devralınması nedeniyle Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Sberbank için doğan Deniz YO nun diğer ortaklarına çağrıda bulunma zorunluluğuna Tebliğ in 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında muafiyet getirilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 7. ING Portföy Yönetimi A.Ş. nin sahip olduğu yatırım danışmanlığı yetki belgesinin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine 8. Müflis Alfa Menkul Değerler A.Ş. nin sahip olduğu alım satıma aracılık yetki belgesi Kurulumuz tarafından iptal edilmiştir. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 5

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/22 01/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Bedelsiz Menkul Halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/34 16/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/28 23/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/24 19/08/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/3 20.01.2012 A. 16.01.2012 20.01.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı. Sermaye Tutarı. Sermaye Tutarı (Adet) Tutarı

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı. Sermaye Tutarı. Sermaye Tutarı (Adet) Tutarı MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA VBG HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Payları Pay Alım Teklifine Konu Şirket e İlişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/47 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2011 25/11/2011 A. 03.01.2011 25.11.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı