HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi"

Transkript

1 rropra~saline 'Iiyatrosu SEsli HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi KAlıN A Can, Cam, Kaya, Ada, Atlas, Ahmet, Arnavut, Akademi, Avrasya. icea af, Hal, Sıhhat, Nasihat, Lastik, Kararqah, Kemal, lskan, Dikkat, l.avanta. UZUN A: "A" ünlüsünün uzun türü yabancı sözcüklerde bulunur: Ca:hil, La.zırn, Ha:kim, Ka:nun, Siya:set, A:dile, Ha:lit, Müteva:zı, Ha:cettepe, [ka.rnetqah. Hakkari, La.le, Ka:til, Ra:kım, A:zerbaycan, Ka:şif. NOT 1. Bazı sözcüklerse, kendi dillerinde uzun ünlü içermelerine rağmen, dilimize geçişleri kısa olmuştur. Ancak, ünlüyle başlayan ek almaları ya da ulama yapılması durumunda kendi dillerindeki uzun ünlü özelliği dilimizde de görülür: Deva:m Etmek, Sela.mı, Hesa:bı, Ceva:bı, Va:r Olmak, Tama:mı, Edebiya:tı, Haya:tı, Mura:dı, Mevzua:tı, Ta:cı, Ahla.kr, Efka:n, Evla.dı, itira:zı, Ka.n, Maka:mı. NOT 2. Yanlış (uzun) sesletilen bazı kelimeler: Yarın, Zarif, Demokrasi, Laik, Bakiye, Sait, Haluk, Hakem, Rakip, Yararı, Zararı, Tari:kat. NOT 3. "G" harfinin düşüp, "A" ünlüsünün iki sesbirim uzatıldığı kelimeler: Kağan (Ka:an), Mağara (Ma:ra), Sağanak (Sa:nak), Ağaç (A:ç), Sağaitım (Sa:ltım), Ağız (A:z), Ağır (A:r), Kağıt (Ka.t), Dağıtım (Da:tım), Sağır (Sa:r), Dağıtım (Da:nık), Buzağı (Buza:), Dağ (Da:), Ağrı (A:rı), çağrı (Ça:rı), Kağnı (Ka:nı), Ağustos (Austos). NOT 4. Gelecek zaman eki, I.tekil kisi, Lçoğul kisi ya da ad belirtme durum ekiyle birlikte kullanıldığı zamanlarda da A+G+I di~imiyle karşıı'aşılır: Yapacağım (Yapıca:m), Çalışacağım (Çalrşıca.rn), Unutmayacağım (Unutmıyca:m), Koşacağım (Koşuca.rn), Olacağız (Oluca:z), Tartısacağız (Tartışıca.z), Kalmayacağız (Kalmiyca:z), Bayağılaşmayacağını (Baya:laşmıyca:nı), Uçacağını (Uçaca:nı), Yazmayacağını (Yazmıyca:nı), Toplamayacağını (Toplamıyca:nı). J{azırfayan: İlhan )'ll(pe/l( -2-

2 %pra/tsafine 'Iiyatrosıi CIKE e. Ben, Sen, Yer, Berber, Yel, Sel, Kel, Mermer, Erken, Terbiye, Sersem, Pervaz. ALI E i, Kendi, Mendil, Temsil, Belli, Yengeç, Zengin, Zenci, Elli, Şemsiye, Benzin, Benzer, lem, Eldiven, Elbise, Genç, Elçilik, Ense, Engel, Cenk, En, Cem, Hakem, Elma, Denk, e,temkin, Hem, Mühendis, Pencere, Teneere, Madem, Renk, Önem. ~ DEGiL : Di:L OT 5. "G" ünsüzünün "Y" ünsüzüne dönüştüğü kelimeler: E- er (Eyer), Beğenmek (Beyenmek), Meğer (Meyer), Değer (Deyer), Örneğin (Örneyin), E-itim (Eyitim), Değişik (Deyişik), Değişim (Deyisim), Eğitsel (Eyitsel), Eğlence (Eylence). OT 6. Gelecek zarnandağ" ve "i" ünlüsünün düşüp, "E" ünlüsünün açık ya da kapalı arak uzadığı kelimeler: eleceğim (Gelice:m), Üzmeyeceğim (Üzmiyce:m), Bükeceğim (Büküce:m), üsrneyeceqirn (Küsmiyce:m), Geleceğiz (Gelice:z), Seveceğiz (Sevice:z), öreceölz (Görüce:z), Dinlemeyeceğiz (Dinlemiyce:z), Geleceğini (Gelice:ni), i emeyeceğini (istemiyce:ni), Döneceğini (Dönüce:ni), GÖrmeyeceğini(GÖrmiyce:ni). 1"ve "ili ÜNLÜLERiNiN SÖYLENiMi Sığınak (Sı:nak), Sığırcık (Sı:rcık), Yığınak (Yı:nak), Yığmak (Yı:mak), Sığmak (Sı:mak), ~ığlık (Çı:lık), ışığa (lşıa), liığa (Ilıa), Yiğit (Yi:t), Siğil (Si:I), Diğer (Diyer), Ciğer (Ciyer). iğne (lne), iğde (lde), iğrenç (lrenç), Çiğdem (Çldem), Niğde (Nide) ***Dilimize yabancı dillerden geçen bazı sözcükler: Mide (Mi:de), Endişe (Endi:şe), istifa (isti:fa:), icap (l.cap), icap etmek (i:ca:betmek), icat (l.cat), icat etmek (i:ca:detmek), ilan (İ.lan), ilan etmek (i:la:netmek), idam (l.dam), idam etmek (i:da:metmek), imar (l.rnar), Vesile (Vesi:le), Yemin etmek (Yemi:netmek). KAlıN O Ot, Ova, Ocak, Bol, Oda, Orman, Onur, Odun, Otlak, Okyanus, Ortodoks, Ortopedi. ince O Löca, Lodos, l.ökanta, Lokomotif, l.ökurn, Etirnolöji, Blblö, Londra, Psiköloq, Sosyolog, Türkoloji, Antropolö]i, l.ökal, Mentöl, Sölfej, l.ösyon, Meteoroloji, Lökrna, Kontröl. UZUN O Oğlak (O:lak), Oğlan (O:lan), Doğmak (Do:mak), Boğmak (Bo:mak), *** O+G+A ve O+G+U durumunda iki ünlü birbirine ulanır. Doğa (Doa), Boğa (Boa), Oğul (Oul), Doğu (Dou), Koğuş (Kouş), Doğuş (Douş) Hazırfayan: İ[lian fldpe/j{ - 3-

3 'Topra/tSafıne rrıyatrosu IIÖ" ÜNLÜSÜNÜN SÖVLENiMi Öğüt (Öüt), Öğün (Öün), Söğüt (Söüt), üretmen (Ö:retmen), Öğrenci (Ö:renci) -yle (Bö:le), Şöyle (Şö:le), Öyle (Ö:le), Söylemek (Sö:lemek) -Hd< TDK'da "Öge" yazılışı ve okurtuşuyla aynıdır. " ve "Ü" ÜNLÜSÜNÜN SÖVLENiMi ğultu (U:ltu), Uğur (U:r), Kuğu (Ku:), Uğraşmak (Uıraşmak), Buğday (Bu:day) *"** MahkOm, SükOnet, HükOmet, BiliOr, Meşqül, SOlh, AmpOI. ~ Hukuka (Huku:ka), VücOdu (VücO:du), KabOI etmek (KabO:letmek). üğün (Dü:n), Düğüm (Dü:m), Güğüm (Gü:m), Züğürt (Zü:rt), Düğme (Dü:me). LAMA: kalem almak, top oynamak, çay içmek, ekmek almak, dün akşam, sonuç olarak. OT 7: Ses düşmesi görülen bazı sözcükler şunlardır: Burada (burda), şurada (şurda), orada (arda), nerede (nerde), içeride (içerde), dışarıda (dışarda). OT 8: "Y" ünsüzü eylem köklü bir sözcükte bulunuyarsa konuşma dilinde kendisinden önceki ünlü daralır.. Örnek: Arayan (arıyan), gelmeyen (geimiyen), olmayan (olmıyan), görmeyen (görmiyen). NOT 9: Gelecek zaman eki [AcAk], konuşma dilinde c'den önceki ünlünün daraltımıyla sesletilir.. Örnek: Yapacak (yapıcak), gelecek (gelicek), olacak (olucak), dönecek (dönücek), duracak (durucak), gülecek (gülücek). NOT 10: "y" ünsüzü ile [AcAk] eki birlikte kullanıldığında, konuşma dilinde y'den önceki ünlü daralır, y ile c arasındaki ünlü düser. Örnek: Arayacak (arıycak), gelm~yecek (gelmiycek), olmayacak (olmıyeak), görmeyecek (görmiycek), duymayacak (duymıycak), bükülmeyecek (bükülmiycek). Jfazırfayan: İlhan YIL/PE/IZ -4-

4 rropra~saline rı'"ıyatrosu CÜMLE KUR:... zorlayalım... izleyen... çağırmamış... sayabileceğimiz... kuracağız... başlayacağımızı... algılayacaktır... duyacaktır... gözleyerek... yaşayan... kendini... benzer... rakım... elçi... önem... dısarıda,... bükülmeyecek... olmayan... dönecek Q * Nasıl başl~yacağımızı bilmeden sayabi~~iz kadar iz~eni çağ}lrmışlar. * Zorlayarak ve göz~erek kur~cak, algıl~yacak, duya'caktır. ( Hazuiayan: İlhan jllpe/l( -5-

5 rfoprak.safine Tiyatrosu RiTiMli OKUMA EGZERSiZi BABiTATi KAKiZAZi GAGiSASi OAoicACi FAFiNANi VAvilAli SESÜRERÜ PEPÜMEMÜ ' ' JEJÜHEHÜ YEYÜGEGÜ FEFÜCECÜ KEKÜlElÜ HÖHUJÖJU LÖlUKÖKU RÖRUPÖPU SÖSUVÖVU ' ' NINETITE SISEZIZE VIVECICE GIGEJIJE CÜCÖRÜRÖ PÜPÖVÜVÖ TÜTÖBÜBÖ OÜOÖHÜHÖ BEMPAMTÜ röroıscu CARÇINOi GEFKUJYi HiOYÜBKU JOMSERlO Rüvlivso JOKSIORE ' ' ' MUTNOMFI VIZFÖCMiv VAVFIGNOV MOZNOZFOZ ZÖGSOJZi SEMSUBZOK SAPTENOA TAKEKicO ' APSEVINi EKCiZYÜKO ICPÜROIN iroochüs ' OOVÖNTUO ÖKYÜPOiR UYRElCÜC ÜSZINOER ' piliksizö ROTMicıv YINMALÜFI BAŞHÜLERE JfazırCayan: İlhan )ldfp/iz - 6-

6 rr'opra/tsafine 'Iiyatrosu Kangallı kaltabanlardan kakavan Kahraman'la kelepirci keleş kekeme erim, Kemahlı kerkenez Kasım'a, kasımda, Kerküğün kekikli kekiğiyle kabataslak kabak ikram etmis., 1. Doğal 2. Hayretle 3. Küçümseyerek 4. Hayranlıkla 5. Dedikodu 6. Tiksinerek 7. Hüzünlü 8. İsyan ederek 9. Komik bana'dan Adana'ya abarta abarta apar topar ahlatla ağdalı avuntucu ahmak Ahmet'in avadanlıklarını aparanlardan Acar Abdullah ile Aptal Abdi akşam akşam bize geldi. 1. Doğal 2. Hayretle 3. Küçümseyerek 4. Hayranlıkla 5. Dedikodu 6. Tiksinerek 7. Hüzünlü 8. İsyan ederek 9. Komik Hazuiayan: İ{fian.lLL/PE/i?,

7 rropra/tsafıne Tiyatrosu AKıcı KONUSMA, 1- AI bu takatukaları, takatukacıya takatukalaşmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalasrnarn derse takatukaları takatukacıdan takatukalaşmadan al getir. 2- Uluborlulu utangaç Ulviye ile Urlalı uğursuz Ulvi uğraşa uğraşa Urfa'daki urgancılara uzun uzun ulam ulam urgan sattılar. 3- inim inim inleyen ibikliklerin, ibibiklerin ibiklerini tbrişirnli iplikle ipi i ipil istifleyen iskitli iskilipli işliğinde toplandık. 4- Ebe Ecel, edepli Efe egemen eğitimde ejderli ehliyetini ekleyerek ellerini emeklinin entrikacı spekürcü erkek esmer eşine etajerli evinde eyvah diyerek ezberletti. 5- Üstü üç taçlı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır, yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır? 6- Elalem bir ala dana aldı, ala danalandı da; biz bir ala dana alıp ala danalanamadık. 7- Ocak kıvılcımlandırıcılarından mısın, kapı gıcırdatıcılarından mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılarındanım, ne kapı gıcırdatıcılarındanım. 8- Özellikle özerklik üzerine Özdemir'e özgü, özgün ve özgül özellikleri izleyen Özbekli Özkan'la, Özakman, Izgan, Uzken, Özüiken, Ozanlara uzanarak ezeli üzüntülerini azalttılar. 9- Üveyli Üvezli, Ürgüplü üzümcünün üzüm üzüm üzülen, süzüm süzüm süzülen Ünyeli üzengili güzelini üvendireyle ürüye sürüye götürdü. 10- Ilım ılınan, ılıcalı ılıcalı akan rlık Iğdır ırmağı'nın kıyıları ıkıl tıkır ığrıp ağaçlarıyla kaplıdır. 1- Özbeöz'ün özbeöz Ödemişii öngörülü öğretmeni Özgüraslan ile Özgülaslan özellikle özerk ön öğretimde öylesine özvertli'övürıç verici ve övgüye değer kişiler ki, hani tüm öğretim örgütleri içinde en özgün örnek onlardır, diyebilirim. 2- Erzurumlu Eforuz Efendi'nin evde kalmıs, evlenmemis ebesi, Edirne emini iskender,, Efendi'ye, "evet" deyip evlenmelide mi ev edinmeli, yoksa evlenmemelide mi ev edinmeli. 3- Eğer, Eleşkirtli eleştirmen Eşref ile Edremitli Bedri'yi Ege'nin en iyi eyereisi biliyorlarsa, ben de en iyi Ermenekli Erdem, Ergene'nin en iyi elektrikçisidir, derim. Hazırlayan: İlhan }llcfeci{ - 8-

8 rfoprak.safıne Tiyatrosu Sözcük Tonlaması (Evet) Evet: Evet: Evet: Evet: Evet: Evet: Kabul ediyorum. Öyle diyelim. Olsa da olur, olmasa da. Kesinlikle öyle! Vay canına! Çok iyi anlıyorum. Evet: Burama geldi! Evet: Evet: Evet: Anlat hele sonra ne oldu? Kaç defa söyleyeceğim? Ama, baska türlü de düsünebiliriz.,, Sözcük Tonlaması (HAYıR) Hayır: Kabul etmiyorum ( doğal) Hayır: Hayır: Öyle demedim ( öfkeyle) Bir şey değil, başımıza dert açar ( kaygılı) Hayır: Yanılıyorsunuz, işin aslı şu ( karşı çıkarak) Hayır: izin vermiyorum ( çok kızgın) Hayır: Sana hiç gücenir miyim? (sevgiyle) Hazulayan: İffıan jidpe/l( -9-

9 TopratSafıne rrıyatrosu Sözcük: EVET Evet güzelolmuş. ( Beğeniyle) Sen evet dedin, ben de yaptım. ( Doğal) Evet mi, hayır mı? (Soru) Hadi ne olur evet de. ( Rica etme) Evet desen ne olur sanki, lütfen evet de. (Yalvarma) Evet dedi, evet dedi... ( Büyük sevinç) Evet diyeli üç gün oldu hani nerede istedikleri? ( Kızgın) Aaa! Deli bu! Baksana evet diyor. ( Küçümseme) Sen bir kere de bana evet demiştin. ( Kıskanç ) Sözcük: HAYıR Hayır, onu demek istemedim. (Açıklama) Hayır mı dedin, bence bir daha düşün. ( Uyarı ) Sordum hayır dedi. ( Cevap) Hayır, hayır, hayır... ( Kesin reddetme) Hayır, tek sevdiğim sensin. ( Sevgi) Her sözüme hayır deme ( Kızgın) Bu hayır, bin evete bedel. ( Coşku) Duymadım hayır, burada değildim... ( Üzüntü belirtme) ister evet, ister hayır, benim için fark etmez. ( Nobran ) Hazırlaşan: İlhan YU/PE/l?,

10 rı'opra/tsafine rrıyatrosu UYGULAMA METNI i Teşekkürler baba; Kötüsüyle iyisiyle bu dünyada var olmama olanak sağladığın için... Sana kötü şeylerden bahsederken hep iyi bir noktasını bulup, iyimser olmayı gösterdiğin için... Çok kızdığım anda beni sakinleştirip ama diye başladığın cümleleri hep olumlu sonuçlandırıp hoşgörülü olmak budur işte dedirttiğin için... Beni egoistçe yetiştirmeyip insanları sevmeyi öğrettiğin, aynı zamanda bana kendimi çok özel ve önemli hissettirdiğin için... Sana yalan konuştuğum anda bunu anlayıp, bana doğruyu söylemem için ısrar ettiğin ve hata da olsa doğrunun değerini öğrettiğin için... Hatalar insanlar içindir mantığını gösterip, yaptığım hatalardan ders almarnı ve yaşamıma kaldığım yerden devam etmemi sağladığın için... Özgürlüğümü yavaş yavaş verdiğin ama hep özgür olduğumu hissettirdiğin ıçın... Bana içinde bulunduğum durumun sonuçlarının nasılolacağını anlatıp tercih hakkını bana bıraktığın ve hiç bir zaman dikte etmediğiri için... Sana saçma sapan bir şeyanlatırken dahi beni dinleyip kendimi iyi hissetmemi sağladığın ve hep benimle ilgilerıdiğini gösterdiğin için... Hayatın her safhasında hep anlayışla davranıp, anlayış kavramının aslında ne kadar önemli olduğunu gösterdiğin için... Her gece uyumadan önce beni öptüğün ve sevginin ne kadar değerli olduğunu gösterdiğin için... Arkadaşlarımla zaman geçirip benden ötede onlarla da bir şeyler paylaşıp çevremi tanımama yardım ettiğin için... Kendin halledebilirsin diyerek özgüvenimi sağladığın için... Mantığın düşünce bazında ne kadar önemli olduğunu öğrettiğin için... Her alanda benimle hayatı paylaşmaktan hiç çekinmediğın ve sonuna kadar bana güvendiğin için... Ve babacığım; herkesin bitti dediği gün sen yeniden başlatıp, nasıl başlatılacağını gösterdiğin için... Teşekkürler baba... Sen bir hayatsın baba... Yaşadıkça güzelleşen ve güzelleştikçe vazgeçilmez olan... Jrazırfayall: İlhan ju/pp/l{ -11 -

11 rropra~saline crıyatrosu UYGULAMA METNI II Bir baba oğlunun odasının önünden geçerken yastığın üzerine bırakılmış mektup zarfını fark eder. Aklından geçen kötü düşüncelerle birlikte üzerinde "Babama" yazılı zarfı açıp, titreyen elleriyle mektubu okumaya başlar. "Sevgili babam; sana bu satırları derin bir pişmanlık ve üzüntü içinde yazıyorum. Kız arkadaşımla kaçmak zorundaydım çünkü seni ve annemi yaşanacak rezaletten uzak tutmak istedim. Gerçek tutku ve aşkı Ceren' de buldum. Şunu biliyorum ki, siz onun vücudunun her yerine taktı ğı küpeleri, derisine işlettiği dövmeleri, kendine has o çılgın giyim tarzını asla ama asla onaylamayacaktınız. Ayrıca benden çok büyük olması da bir sorun olacaktı. Baba Ceren hamile ve nur topu gibi bir oğlumuz olacak. Ormanda kendine ait bir karavanı ve tüm kış yetecek kadarda yakacağı var. Bir sürü çocuğa sahip olma düşüncesi rüyalarımızı süslüyor. Ceren benim gözlerimi esrar gerçeğine açtı ve artık biliyorum ki esrar kimseye zarar vermiyor. Esrar yetiştirecek ve insanlara pazarlayacağız. Ve yine bu sayede ihtiyacımız olan kokain ve ekstaziye ulaşacağız. Artık tam anlamıyla bilime yalvarıyoruz, dualar ediyoruz, şu aidsin çaresi bulunsun ve Ceren sağlığına kavuşsun diye. O kesinlikle iyileşmeyi hak ediyor. Endişelenmeyi bırak baba. Ben 15 yaşındayım ve kendi başımın çaresine bakabilirim. Eminim bir gün geri döneceğiz ve sen kendi torunlarını tanıyacak, seveceksin.....oğlun Cihat" Not: Bu yazdığım mektubun tek kelimesi bile doğru değil. Ben Mehmetlerdeyim. Sadece sana masamm üzerinde seni bekleyen kameden daha kötü şeylerin olduğunu hatırlatmak istedim. Hazıriayan: İ{/ian fldpe/r

12 rroprar..saline 'Iiyatrosu UYGULAMA METNİ III "Ben, Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilan ediyorum ki; kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler, korurnam altındadır. Hiç kimse ne bu adı geçen insanları, ne de onların kilisesini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içinde yaşasınlar ve bu göçmen durumuna düşen insanlar, özgür ve güvenlik içerisinde yaşasınlar. İmparatorluğumdaki tüm memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler. Ne padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne hizmetkarlarundan ne de imparatorluk vatandaşlarından hiç kimse, bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse, bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar, başka ülkelerden devletime birisini getirse onlar da aynı haklara sahiptir... " Not: İnsan haklarıyla ilgili olarak önemli bir belge niteliğindeki bu ferman, Fatih Sultan Mehmet tarafından Bosna-Hersek'in fethinden sonra 28 Mayıs 1463 tarihinde Milodraz' da yazdırılmıştır. Bu ferman 1999yılında ortaya çıkarılmıştır. Hazuiayan: İ{/ian fldfeci?,

13 %praftsafıne Tiyatrosu UYGULAMA METNI IV Yüz ve beden ifadeleri, niyet edilerek ya da niyet edilmeden yapılır. İnsanlar, niyet edilen ifadeler yoluyla birbirlerine birtakım anlamlar iletirler. Başı "evet-hayır" anlamında sallamak, kaşları kaldırarak "hayır", dudakları büzerek "belki" demek, ya da omuzları kaldırarak umursamazlık belirtmek, niyet edilen ifadelere örnektir. Bu tür ifadeler, sözlü dil olmamakla birlikte, sözlü anlatırnda kullanılan ifadelerle eş anlam taşırlar. Bu yüzden de niyet edilen ifadeler, diller gibi kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Örneğin bizim ülkemizde başı önden arkaya kaldırmak "hayır" anlamını taşır; batı ülkelerinde ise "hayır" demek isteyenler başlarını iki yana sallarlar. Bir süre önce, Almanya' da uzun yıllar yaşamış bir komşum, uzaktan bana eliyle" gel" işareti yaptı. Yanına gidince beni çağırmamış olduğunu anladım. Meğer yaptığı işaret sadece "merhaba" anlamı taşıyormuş. Oysa bizler, uzaktaki bir tanıdığa elimizle "merhaba" demek istediğimizde, elimizi açıp omuz hizasında kaldırıp hafifçe iki yana sallarız. Komşumun yaptığı el işareti, iki farklı kültürde farklı anlamlar iletmektedir. İşte bu yüzden, yüzle ve bedenle yapılan bu tür işaretleri, sözsüz dil olarak kabul etmekteyiz. (Üstün DÖKMEN-EMPATİ S:46) J{azırfayan: İlhan YU/PE/i?,

14 .. - %pra/tsafine Tiyatrosu UYGULAMA METNI V Fatih Sultan Mehmet, işlerinde ciddi ve titiz, öğrenmeye meraklı ve araştırmacı, üstün zeka sahibi, çok az gülen, öfkeli ama merhametli, ileri görüşlü, yeniliklere açık, manevi değerlere tavizsiz bir şekilde bağlı, bilime ve sanata ilgili, bilim ve sanat adamlarına karşı saygılı, sabırlı, adil, cesur, olgun ve ağırbaşlı, oldukça cömert, başladığı her işi bitiren, sorumlu ve kararlı bir devlet adamıydı. Aşırı soğuğa ve sıcağa, açlığa ve susuzluğa karşı dayanıklıydı. Hiç kimseden çekinmez, az fakat kesin konuşurdu. Zevk ve eğlence onun hayatında yer almazdı. Çok kitap okur ve her gün okumaya belli bir zaman ayırırdı. Harp sanatına ve coğrafya ilmine büyük ilgi duyardı. Üstün bir matematik zekası vardı. Aynı zamanda makine mühendisiydi. Avrupa ülkeleri dahil bütün komşu ülkelerin askeri, siyasi, sosyal, ekonomik ve coğrafya şartlarını çok iyi bilir, stratejisini buna göre belirlerdi. (Fatih GÜL-Sultan Mehmed 5:122) Jfazınayan: İ{/ian jldl!e/l( -15 -

15 , %pra/tsafine Tiyatrosu. UYGULAMA METNI VI Bilge, onun sağ kalacağını söylüyordu. Bu da yeterli olmalıydı. Kendine inancını ve güvenini kaybetmemeliydi. Artık kemiklerinin kırılacak olmasına, etlerinin parçalanacak olmasına aldırmıyordu genç Attila. İçine huzur dolmuştu. Sağ kalacağından emindi. Bilge asla yanılmazdı. Bir Hun bilgesi her zaman doğruyu söylerdi. Büyük Hun bilgesi onun destekçisiydi. Sadece bir Hun son süratle giden bir at üzerinden düştüğünde hayatta kalabilir, ne bir Romalı genç ne de bir Cermen süratle koşturulan bir at üzerinden toprağa düşme cesaretini gösterebilirdi. UYGULAMA METNI VII İngiliz kadınının aşkı Fransız kadınının aşkına hiç benzemez. İngiliz kadını dünyayı aşkına boyun eğdirir. Aldığı terbiye nedeniyle bencil bir tavır sergiler. Her zaman gizli bir maske taşır, onu yüzüne takıp çıkarır. Başkalarının yanında soğuk bir kadın iken, gözlerden uzak olduğu zamanlarda kalbi bir İtalyan kadını gibi büyük bir aşkla doludur. Bütün erkekler onun bu değişken tavrından dolayı kuşkuya düşer. Aşkına bu denli ilgisiz olabilen bir kadının, yine kolayca bir aşktan, başka bir aşka da geçebileceği düşünülür. Onun bu tutumu yüreklerde derin izler bırakacağından, kimse yanına yaklaşmak istemez. Hazırfayan: İ{/ian julpe(j( -16 -

16 rropra~safıne 'Iiyatrosu.. REKLAM METINLERI YAPIKREDİ HI21'ne...t\e. sınır (jol::-kr-. Olağan üstü şeylere alışmanın zamanı geldi. Şimdi bankacılıkta, sınırların kalktığı, yepyeni bir dönem başladı. Yeni yapı kredi. REGAL Buyurun oturun hanım efendi. Şimdi beni iyi dinleyin lütfen, soldaki çamaşır makinesi üstün özellikleri olan dünyaca meşhur ünlü bir marka, sağdaki yine aynı özelliklere sahip Regal marka çamaşır makinesi. Şimdi tek önemli farkı söylüyorum, soldaki 5 lira Regal3lira, hangisini seçersiniz? TURK.NET Bu Kenan, yatırım yapmayı çok sever, yatırım yaparken kendinden geçer. Nerden mi biliyoruz? Çünkü kendisi her gün Türk.net'e giriyor. Bu sayede nelerle ilgilendiğini biliyoruz. Ona özel hazırladığımız finans sayfasında, ilgilendiği yatırım araçlarına öncelik veriyoruz. ETİ-WANTED Ne karameli karamel,ne çikolatası bir şeye benziyor. İçindeki pirinç patlaklarla hiç olmamış. Eti wanted başkasını dinleme, kendin dene. VESTEL '1'eJc."ol~\f\\(\' '\c.d::<tes~ _ Meck.~ bu.,jut.,.. t::o,s/jol s='. Dünyanın en iyi çocuk kanalı sevimli kahramanlar hepsi zapta, üstelik ayda sadece 19 tl vestel satış noktalarında, zaplayın dijitale zıplayın. JİVALf. Karşılıklı sevgi ile evliliği kutsal yapan sensin, kul~na fısıldadığın sesinle onun güvenle büyümesini sağlayan sensin, ve doğa lahınıarmağan etti sana, çünkü sen her şeyi hak edensin. Jival. KALDE İşini sanat olarak gören tesisat ustaları kalde kullanıyor. Yenilikçi, kaliteli, kalıcı ürünleri ile kalde, dünyanın 40 ülkesinde, tesisat ustalarını sanatçıya dönüştürüyor. 30. yılında kalde Türkiye'nin tesisat ürünleri ihracatçısı, kalde kalıcı değer... HazırCayan: j{fıan jl1:ljxe/l{ -17-

17 %pra~safıne 'Iiyatrosu DOMESTOS Güvendiğiniz ultra.yoğun kıvam yeni domestos, şimdi yeni domestos rengarenkte. Ultra yoğun kıvamı inatçı kurumuş lekeleri bile çıkarır. Leke çıkarmada hijyenik çözüm, domestos rengarenkten daha iyisi yok. GOODYEAR '~t~ Lost\\ck>- ~I'I\ ~b\<1r. Bazı yollar üstü açık spor otomobiller için yaratılmıştır. Şehirleri, köyleri, her şeyi arkanızda bırakın, devam edin. Eve giden en uzun yolu seçin. Goodyear, biz keşfedelim, siz yaşayın. COCA-COLA Ne kadar uzun zaman olmuş görüşmeyeli, nerden baksan 10 sene, nasıl top oynardık mahallede? Coca colasına tabi düşünsene maç bitmiş, ter içinde sin.bir şişe coca-cola için neler vermezsin. Senin bana Coca-Cola borcun vardır mutlaka, bir ara ısmarlasana. PEUGEOT OJ-ouob~\ her ~ ~1J- verme:..l: _ t:i36ıı~a... ~2Jr 'O(U"'. Hiç hesapta yokken aşık olmak, hayata yeni bir heyecan katmak, hiç tanımadığın birine tutunmak, hiçbir şeyi bu kadar istememek, yola aşkla çıkmak, ayrılm'lyacakmış gibi bağlanmak, istemek, her şeyden çok istemek, yada kısaca Peugeot 206 dizayn. DOVE Gelin Dove'un sabundan farkını.görelim. Sabun kullanılan taraf kurudu ve gerginleşti, oysa Dove tarafı yumuşacık ve pürüzsüz. Dove farklıdır, yüzünüzü yıkarken nemlendirir. Dove, sizde deneyin farkı hissedin. Jrazınayan: İlhan ;UlPE(j( -18 -

18 -~, ~ ~ q'oprak.safıne rrıyatrosu " o' I,!, 0>- NO SÖZCÜGÜN YAZIMI DOGRU SESLETiM YAYGIN YANLIS (i) Adale Yazımla aynı Adele 2 Aferin A:ferin A:ferim (3) Ahize A:hize Ahi:ze 4 Ahlakı Ahla.kı Ahlağı (5) Akıbet A:kıbet Akı:bet -,,... ~ --ı -,..-- J -. u',y 6 Akraba Akraba: Akra:ba (j) Alerji Yazımla aynı Allerji 8 Alüminyum Yazımla aynı Aliminyum 9 Amerikan Yazımla aynı Amerikalı 10 Asık A:sık Asık (kemiktir) 11 Atase Yazımla aynı Atese 12 Avukat Yazımla aynı Avkat 13 Ayar Yazımla aynı A:ya:r 14 Azerbaycan A:zerbaycan Azerbaycan 15 Azeri A:zeri Azerbaycanlı 16 Bakiye Yazımla aynı Ba:kiye 17 Blôk Yazımla aynı Bilôk 18 Bulgar Yazımla aynı Bulgaristanlı 19 Cüzam Yazımla aynı Cüzzam 20 Dayatmak Yazımla aynı Empoze etmek 21 Defile Yazımla aynı Defi:le 22 Değil Di:1 r Deil 23 Demokrasi Yazımla aynı Demokra:si 24 Devalüasyon Yazımla aynı Develüasvon (i5) Dinozor Yazımla aynı Dinazor 26 Entelektüel Yazımla aynı Ent~lektüel 27 Erozyon Yazımla aynı Erezyon 28 Esek Yazımla aynı Essek 29 Eskıva Eskıya: Eşkiya: 30 Fantezi Yazımla aynı Fantezi 31 Hakem Yazımla aynı Ha:kem 32 Halit Ha:lit Halit J{azırCayan: j{fıan jldpecr

19 rr'opra/tsafine Tiyatrosu NO SÖZCÜGÜN YAZIMI DOGRU SESLETiM YAYGIN YANLIS 33 Hamit Ha:mit Hamit 34 Harp okulu Harbokulu Harpokulu 35 Herkes Yazımla aynı Herkez 36 Hint Yazımla aynı Hindistanlı 37 Hukuka Huku:ka Hukuğa ci) Hükumet Hüküumet Hükü:met 39 Irak'a ıraka ıra: 40 ikamet ika:met lka.rnet 41 inisiyatif Yazımla aynı lnsiyatif 42 Kahve Yazımla aynı Ka:ve 43 Karakter Yazımla aynı Karekter 44 Karate Yazımla aynı Karete ~ Katil Ka:til Katil (46) Katil zanlısı Yazımla aynı Ka:til zanlısı 47 Katkıda bulunmak Yazımla aynı Katkı yapmak 48 Kimyasal Yazımla aynı Kimya:sal 49 Koleksiyon Yazımla aynı Kolektif Yazımla aynı Kollektif 51 Komiser Yazımla aynı Komser 52 Kontrolü Yazımla aynı Kontrolu 53 Kosova Yazımla aynı Kosava 54 Laik Yazımla aynı l.a.ik 1(55) Lakap Yazımla aynı l.a.kap 56 Lanet Yazımla aynı Nalet 57 Merhaba Merhaba Meraba 58 Meryem Yazımla aynı Meyrem 59 Meteorolôii Meteorolôji Metorolcil ~ Mönü Yazımla aynı Menü 61 Mütevazı Müteva:zı Müteva:zi 62 Platonik Yazımla aynı Pilatonik 63 Rakım Ra:kım Rakım 64 Resmigeçit Yazımla aynı Resmi.qecit HazırCayan: İ{/ian JU/PEej( - 20-

20 Toprak.Safine rrıyatrosu NO SÖZCÜGÜN YAZIMI DOGRU SESLETiM YAYGIN YANLIS 65 Röportaj Yazımla aynı Röpörtaj 66 Satranç Yazımla aynı Santranç 67 Sürpriz Yazımla aynı Süpriz 68 Sari Yazımla aynı Sarz 69 Soför Yazımla aynı Söför 70 Soke olmak Yazımla aynı Sok olmak 71 Tarikat Tari:kat Ta:rikat 72 Yalnız Yazımla aynı Yalnız 73 Yararı Yazımla aynı Yara:rı 74 Yıkanmak Yazımla aynı Dus almak 75 Zararı Yazımla aynı Zara:rı Hazırlayan: j{fian }llphl?

21 ı:: ~ rfopra/tsafine Tiyatrosu i B " HARFi HECE EGZERSiZLERi Bi BE BI BA BÜ BÖ BU BO BiB BEB BIB BAB BÜB BÖB BUB BOB Bic BEC BIC BAC BÜC BÖC BUC BOC BiD BED BID BAD BÜD BÖD BUD BOD BiF BEF BIF BAF BÜF BÖF BUF BOF BiG BEG BIG BAG BÜG BÖG BUG BOG BiJ BEJ BIJ BAJ BÜJ BÖJ BUJ BOJ BiK BEK BIK BAK BÜK BÖK BUK BOK BiL -BEL BIL BAL BÜL BÖL BUL BOL BiM BEM BIM BAM BÜM BÖM BUM BOM BiN BEN BIN BAN BÜN BÖN BUN BON Bip BEP BIP BAP BÜP BÖP BUP BOP BiR BER BIR BAR BÜR BÖR BUR BOR Bis BES BIS BAS BÜS BÖS BUS BOS BiT BET BIT BAT BÜT BÖT BUT BOT Biv BEV BIV BAV BÜV BÖV BUV BOV Biz BEZ BIZ BAZ BÜZ BÖZ BUZ BOZ ıp" HARFi HECE EGZERSiZLERi pi PE PI PA PÜ PÖ PU PO PiB PEB PIB PAB PÜB PÖB PUB POB pic PEC PIC PAC PÜC PÖC PUC POC PiD PED PID PAD PÜD PÖD PUD POD PiF PEF PIF PAF PÜF PÖF PUF POF pig PEG PIG PAG PÜG PÖG PUG POG pij PEJ PIJ PAJ PÜJ PÖJ PUJ POJ PiK PEK PIK PAK PÜK PÖK PUK POK PiL PEL PIL PAL PÜL PÖL PUL POL PiM PEM PIM PAM PÜM PÖM PUM POM PiN PEN PIN PAN PÜN PÖN PUN PON pip PEP PIP PAP PÜP PÖP PUP POP PiR PER PIR PAR PÜR PÖR PUR POR pis PES PIS PAS PÜS PÖS PUS POS PiT PET PIT PAT PÜT PÖT PUT POT piv PEV PIV PAV PÜV PÖV PUV POV piz PEZ PIZ PAZ PÜZ PÖZ PUZ POZ Hazıriayan: İlhan )1L/FE(j{ - 22-

22 J %prak.safine 'Iiyatrosu C HARFi HECE EGZERSiZLERi ci CE CI CA CÜ CÖ CU CO CiB CEB CIB CAS CÜB CÖB CUB CAS cic CEC CIC CAC CÜC CÖC CUC COC CiD CED CID CAD CÜD CÖD CUD CAD CiF CEF CIF CAF CÜF CÖF CUF COF CiG CEG CIG CAG CÜG CÖG CUG COG CiJ CEJ CIJ CAJ CÜJ CÖJ CUJ COJ CiK CEK CIK CAK CÜK CÖK CUK CAK CiL CEL CIL CAL CÜL CÖL CUL CAL CiM CEM CIM CAM CÜM CÖM CUM COM CiN CEN CIN CAN CÜN CÖN CUN CAN cip CEP CIP CAP CÜP CÖP CUP COP CiR CER CIR CAR CÜR CÖR CUR COR cis CES CIS CAS CÜS cös CUS CAS CiT CET CIT CAT CÜT CÖT CUT COT civ CEV CIV CAV CÜV CÖV CUV cov ciz CEZ CIZ CAZ CÜZ CÖZ CUZ COZ..ç " HARFi HECE EGZERSiZLERi - çi ÇE Çı ÇA ÇÜ ÇÖ ÇU ÇO cıs ÇES ÇIS ÇAB ÇÜS ÇÖB ÇUS ÇOS çic ÇEC ÇIC ÇAC ÇÜC ÇÖC ÇUC ÇOC ÇiD ÇED ÇID ÇAD ÇÜD ÇÖD ÇUD ÇOD ÇiF ÇEF ÇiF ÇAF, ÇÜF ÇÖF ÇUF ÇOF çig ÇEG ÇIG ÇAG ÇÜG ÇÖG ÇUG ÇOG çij ÇEJ ÇIJ ÇAJ ÇÜJ ÇÖJ ÇUJ ÇOJ ÇiK ÇEK ÇıK ÇAK ÇÜK ÇÖK ÇUK ÇOK ÇiL ÇEL ÇIL ÇAL ÇÜL ÇÖL ÇUL ÇAL - ÇiM ÇEM ÇiM ÇAM ÇÜM ÇÖM ÇUM ÇOM ÇiN ÇEN ÇiN ÇAN ÇÜN ÇÖN ÇUN ÇAN çip ÇEP ÇIP ÇAP ÇÜP çöp ÇUP ÇAP ÇiR ÇER ÇIR ÇAR ÇÜR ÇÖR ÇUR ÇAR çis ÇES ÇIS ÇAS ÇÜS çös ÇUS ços ÇiT ÇET ÇiT ÇAT ÇÜT ÇÖT ÇUT ÇOT çiv ÇEV ÇIV ÇAV ÇÜV ÇÖV ÇUV çov çiz ÇEZ Çız ÇAZ ÇÜZ çöz ÇUZ ÇOZ Hazıriayan: İ{lian ju/pe/i\

23 rr'oprak.safıne Tiyatrosu " D" HARFi HECE EGZERSiZLERi Di DE DI DA DÜ DÖ DU DO DiB DEB DIB DAB DÜB DÖB DUB DOB Dic DEC DIC DAC DÜC DÖC DUC DOC DiD DED DID DAD DÜD DÖD DUD DOD DiF DEF DIF DAF DÜF DÖF DUF DOF DiG DEG DIG DAG DÜG DÖG DUG DOG DiJ DEJ DIJ DAJ DÜJ DÖJ DUJ DOJ DiK DEK DIK DAK DÜK DÖK DUK DOK DiL DEL DIL DAL DÜL DÖL DUL DOL DiM DEM DıM DAM DÜM DÖM DUM DOM DiN DEN DIN DAN DÜN DÖN DUN DON Dip DEP DIP DAP DÜP DÖP DUP DOP DiR DER DIR DAR DÜR DÖR DUR DOR Dis DES DIS DAS DÜS DÖS DUS DOS DiT DET DIT DAT DÜT DÖT DUT DOT Div DEV DIV DAV DÜV DÖV DUV DOV Diz DEZ DIZ DAZ DÜZ DÖZ DUZ DOZ " T " HARFi HECE EGZERSiZLERi Ti TE Tl TA TÜ TÖ TU TO TiB TEB TIB TAB TÜB TÖB TUB TOB Tic TEC TIC TAC TÜC TÖC TUC TOC TiD TED TID TAD TÜD TÖD TUD TOD TiF TEF TIF TAF TÜF TÖF TUF TOF TiG TEG TIG TAG TÜG TÖG TUG TOG TiJ TEJ TIJ TAJ TÜJ TÖJ TUJ TOJ TiK TEK TıK TAK TÜK TÖK TUK TOK TiL TEL TIL TAL TÜL TÖL TUL TOL TiM TEM TIM TAM TÜM TÖM TUM TOM TiN TEN TıN TAN TÜN TÖN TUN TON Tip TEP TIP TAP TÜP TÖP TUP TOP TiR TER TIR TAR TÜR TÖR TUR TOR Tis TES TIS TAS TÜS TÖS TUS TOS TiT TET TIT TAT TÜT TÖT TUT TOT Tiv TEV TIV TAV TÜV TÖV TUV TOV Tiz TEZ TIZ TAZ TÜZ TÖZ TUZ TOZ J{azırfayan: j{fıan.lu/per]( - 24-

24 rtoprak.safıne rt"ıyatrosu, G " HARFi HECE EGZERSiZLERi Gi GE Gl GA GÜ GÖ GU GO GiB GEB GIB GAB GÜB GÖB GUB GOB GiC GEC GIC GAC GÜC GÖC GUC GOC GiD GED GID GAD GÜD GÖD GUD GOD GiF GEF GIF GAF GÜF GÖF GUF GOF GiG GEG GIG GAG GÜG GÖG GUG GOG GiJ GEJ GIJ GAJ GÜJ GÖJ GUJ GOJ GiK GEK GlK GAK GÜK GÖK GUK GOK GiL GEL GIL GAL GÜL GÖL GUL GOL GiM GEM GIM GAM GÜM GÖM GUM GOM GiN GEN GIN GAN GÜN GÖN GUN GON Gip GEP GIP GAP GÜP GÖP GUP GOP GiR GER GIR GAR GÜR GÖR GUR GOR GiS GES GIS GAS GÜS GÖS GUS GOS GiT GET GIT GAT GÜT GÖT GUT GOT GiV GEV GIV GAV GÜV GÖV GUV GOV GiZ GEZ GIZ GAZ GÜZ GÖZ GUZ GOZ, K " HARFi HECE EGZERSiZLERi -- Ki KE KI KA KÜ KÖ KU KO KiB KEB KIB KAB KÜB KÖB KUB KOB Kic KEC KIC KAC KÜC KÖC KUC KOC KiD KED KID KAD KÜD KÖD KUD KOD KiF KEF KIF KAF. KÜF KÖF KUF KOF KiG KEG KIG KAG KÜG KÖG KUG KOG KiJ KEJ KIJ KAJ KÜJ KÖJ KUJ KOJ KiK KEK KıK KAK KÜK KÖK KUK KOK KiL KEL KIL KAL KÜL KÖL KUL KOL KiM KEM KIM KAM KÜM KÖM KUM KOM KiN KEN KIN KAN KÜN KÖN KUN KON Kip KEP KIP KAP KÜP KÖP KUP KOP KiR KER KIR KAR KÜR KÖR KUR KOR Kis KES KIS KAS KÜS KÖS KUS KOS KiT KET KıT KAT KÜT KÖT KUT KOT Kiv KEV KIV KAV KÜV KÖV KUV KOV Kiz KEZ KIZ KAZ KÜZ KÖZ KUZ KOZ Haztriayan: İlhan fldfe/l{ - 25-

25 rroprar..safıne Tiyatrosu " H " HARFi HECE EGZERSiZLERi Hi HE HI HA HÜ HÖ HU HO His HES HIS HAS HÜS HÖS HUS HOS Hic HEC HIC HAC HÜC HÖC HUC HOC HiD HED HID HAD HÜD HÖD HUD HOD HiF HEF HIF HAF HÜF HÖF HUF HOF HiG HEG HIG HAG HÜG HÖG HUG HOG HiJ HEJ HIJ HAJ HÜJ HÖJ HUJ HOJ HiK HEK HIK HAK HÜK HÖK HUK HOK HiL HEL HIL HAL HÜL HÖL HUL HOL HiM HEM HIM HAM HÜM HÖM HUM HOM HiN HEN HIN HAN HÜN HÖN HUN HON Hip HEP HIP HAP HÜP HÖP HUP HOP HiR HER HIR HAR HÜR HÖR HUR HOR His HES HIS HAS HÜS HÖS HUS HOS HiT HET HIT HAT HÜT HÖT HUT HOT Hiv HEV HIV HAV HÜV HÖV HUV HOV Hiz HEZ Hız HAZ HÜZ HÖZ HUZ HOZ " V " HARFi HECE EGZERSiZLERi vi VE YI YA YÜ YÖ YU YO YiS YES YIS YAS YÜS YÖS YUS YOS YiC YEC YIC YAC YÜC YÖC YUC YOC YiD YED YID YAD YÜD YÖD YUD YOD YiF YEF YIF YAF YÜF YÖF YUF YOF YiG YEG YIG YAG YÜG YÖG YUG YOG YiJ YEJ YIJ YAJ YÜJ YÖJ YUJ YOJ YiK YEK YıK YAK YÜK YÖK YUK YOK YiL YEL YIL YAL YÜL YÖL YUL YOL YiM YEM YIM YAM YÜM YÖM YUM YOM YiN YEN YıN YAN YÜN YÖN YUN YON Yip YEP YIP YAP YÜP VÖP YUP YOP ViR YER YIR YAR YÜR VÖR VUR VOR vis YES YIS YAS VÜS VÖS YUS VOS ViT VET VIT YAT YÜT YÖT YUT VOT viv VEV YIV YAV VÜV YÖV YUV VOV viz VEZ YIZ VAZ YÜZ YÖZ YUZ VOZ Haztriayan: İlhan. )UPP/l( - 26-

26 rr'opra/tsafine Tiyatrosu " J " HARFi HECE EGZERSiZLERi Ji JE JI JA JÜ JÖ JU JO JiB JEB JIB JAB JÜB JÖB JUB JOB JiC JEC JIC JAC JÜC JÖC JUC JOC JiD JED JID JAD JÜD JÖD JUD JOD JiF JEF JIF JAF JÜF JÖF JUF JOF JiG JEG JIG JAG JÜG JÖG JUG JOG JiJ JEJ JIJ JAJ JÜJ JÖJ JUJ JOJ JiK JEK JIK JAK JÜK JÖK JUK JOK JiL JEL JIL JAL JÜL. JÖL JUL JOL JiM JEM JIM JAM JÜM JÖM JUM JOM JiN JEN JIN JAN JÜN JÖN JUN JON jip JEP JIP JAP JÜP JÖP JUP JOP JiR JER JIR JAR JÜR JÖR JUR JOR.ıts JES JIS JAS JÜS JÖS JUS JOS JiT JET JIT JAT JÜT JÖT JUT JOT JiV JEV JIV JAV JÜV JÖV JUV JOV JiZ JEl JIZ JAZ JÜZ JÖZ JUZ JOZ " S ii HARFi HECE EGZERSiZLERi, si SE SI SA SÜ SÖ SU SO SiB SEB SIB SAB SÜB SÖB SUB SOB sic SEC sıc SAC SÜC SÖC SUC SOC SiD SED SID SAD SÜD SÖD SUD SOD SiF SEF SIF SAF, SÜF SÖF SUF SOF SiG SEG SIG SAG SÜG SÖG SUG SOG su SEJ SIJ SAJ SÜJ SÖJ SUJ SOJ SiK SEK sık SAK SÜK SÖK SUK SOK SiL SEL SIL SAL SÜL SÖL SUL SOL SiM SEM SIM SAM SÜM SÖM SUM SOM SiN SEN SIN SAN SÜN SÖN SUN SON sip SEP S~P SAP SÜP SÖP SUP SOP SiR SER SIR SAR SÜR SÖR SUR SOR sis SES SIS SAS SÜS SÖS SUS SOS SiT SET SIT SAT SÜT SÖT SUT SOT siv SEV SIV SAV SÜV SÖV SUV sov siz SEl sıl SAl SÜZ SÖZ SUZ SOl Jiazırfayan: j{fian jllaxe/l( - 27-

27 1 7'opra/tSafine rııyatrosu " L " HARFi HECE EGZERSiZLERi Li LE LI LA LÜ LÖ LU LO Lis LEB L1B LAS LÜS LÖB LUB LOB Lic LEC L1C LAC LÜC LÖC LUC LOC Lio LEO LlO LAO LÜO LÖO LUO LOO lif LEF LIF LAF LÜF LÖF LUF LOF lig LEG LIG LAG LÜG LÖG LUG LOG LiJ LEJ LlJ LAJ LÜJ LÖJ LUJ LOJ lik LEK LIK LAK LÜK LÖK LUK LOK LiL LEL lll LAL LÜL LÖL LUL LOL LiM LEM lım LAM LÜM LÖM LUM LOM lin LEN LIN LAN LÜN LÖN LUN LON Lip LEP LlP LAP LÜP LÖP LUP LOP LiR LER LlR LAR LÜR LÖR LUR LOR Lis LES LLS LAS LÜS LÖS LUS LOS LiT LET LlT LAT LÜT LÖT LUT LOT Liv LEV LlV LAV LÜV LÖV LUV LOV Liz LEZ LlZ LAZ LÜZ LÖZ LUZ LOZ " R " HARFi HECE EGZERSiZLERi Ri RE RI RA RÜ RÖ RU RO Ris REB RIB RAB RÜB RÖB RUB ROB Ric REC RIC RAC RÜC RÖC RUC ROC Rio RED RIO RAO RÜO RÖO RUO ROO RiF REF RIF RAF. RÜF RÖF RUF ROF RiG REG RIG RAG RÜG RÖG RUG ROG RiJ REJ RIJ RAJ RÜJ RÖJ RUJ ROJ RiK REK RIK RAK RÜK RÖK RUK ROK RiL REL RIL RAL RÜL RÖL RUL ROL RiM REM RIM RAM RÜM RÖM RUM ROM RiN REN RIN RAN RÜN RÖN RUN RON Rip REP RIP RAP RÜP RÖP RUP ROP RiR RER RIR RAR RÜR RÖR RUR ROR Ris RES RIS RAS RÜS RÖS RUS ROS RiT RET RIT RAT RÜT RÖT RUT ROT Riv REV RIV RAV RÜV RÖV RUV ROV Riz REZ RIZ RAZ RÜZ RÖZ RUZ ROZ Hazuiayan: İlhan )llcjxe/l{ - 28-

28 %pra/tsafıne Tiyatrosu " M " HARFi HECE EGZERSiZLERi Mi ME MI MA MÜ MÖ MU MO MiB MEB MIB MAB MÜB MÖB MUB MOB Mic MEC MIC MAC MÜC MÖC MUC MOC MiD MED MID MAD MÜD MÖD MUD MOD MiF MEF MIF MAF MÜF MÖF MUF MOF MiG MEG MIG MAG MÜG MÖG MUG MOG MiJ MEJ MIJ MAJ MÜJ MÖJ MUJ MOJ MiK MEK MIK MAK MÜK MÖK MUK MAK MiL MEL MIL MAL MÜL MÖL MUL MAL MiM MEM MIM MAM MÜM MÖM MUM MOM MiN MEN MIN MAN MÜN MÖN MUN MAN Mip MEP MIP MAP MÜP MÖP MUP MOP MiR MER MIR MAR MÜR MÖR MUR MOR Mis MES MIS MAS MÜS MÖS MUS MOS MiT MET MIT MAT MÜT MÖT MUT MAT Miv MEV MIV MAV MÜV MÖV MUV MAV MiZ MEZ MIZ MAZ MÜZ MÖZ MUZ MOZ " N " HARFi HECE EGZERSiZLERi Ni NE NI NA NÜ NÖ NU NO NiB NEB NIB NAB NÜB NÖB NUB NOB Nic NEC NIC NAC NÜC NÖC NUC NOC NiD NED NID NAD NÜD NÖD NUD NOD NiF NEF NIF NAF. NÜF NÖF NUF NOF NiG NEG NIG NAG NÜG NÖG NUG NOG NiJ NEJ NIJ NAJ NÜJ NÖJ NUJ NOJ NiK NEK NIK NAK NÜK NÖK NUK NOK NiL NEL NIL NAL NÜL NÖL NUL NAL NiM NEM NIM NAM NÜM NÖM NUM NAM NiN NEN NIN NAN NÜN NÖN NUN NON Nip NEP NIP NAP NÜP NÖP NUP NAP NiR NER NIR NAR NÜR NÖR NUR NAR Nis NES NIS NAS NÜS NÖS NUS NOS NiT NET NIT NAT NÜT NÖT NUT NOT Niv NEV NIV NAV NÜV NÖV NUV NOV NiZ NEZ NIZ NAZ NÜZ NÖZ NUZ NOZ Hazuiayan: j{fıan }ll/pe/i?

29 %pra/tsafine 'Iiyatrosu " v " HARFi HECE EGZERSiZLERi vi VE vı VA VÜ VÖ VU VO ViB VEB VIB VAB VÜB VÖB VUB VOB vic VEC VIC VAC VÜC VÖC VUC VOC ViD VED VID VAD VÜD VÖD VUD VOD ViF VEF VIF VAF VÜF VÖF VUF VOF ViG VEG VIG VAG VÜG VÖG VUG VOG ViJ VEJ VIJ VAJ VÜJ VÖJ VUJ VOJ ViK VEK VIK VAK VÜK VÖK VUK VOK ViL VEL VIL VAL VÜL VÖL VUL VOL ViM VEM VIM VAM VÜM VÖM VUM VOM ViN VEN VIN VAN VÜN VÖN VUN VON vip VEP VIP VAP VÜP VÖP VUP VOP ViR VER VIR VAR VÜR VÖR VUR VOR vis VES vıs VAS VÜS VÖS VUS VOS ViT VET VIT VAT VÜT VÖT VUT VOT viv VEV VIV VAV VÜV VÖV VUV VOV viz VEZ VIZ VAZ VÜZ VÖZ VUZ VOZ " F " HARFi HECE EGZERSiZLERi Fi FE FI FA FÜ FÖ FU FO FiB FEB FIB FAB FÜB FÖB FUB FOB FiC FEC FIC FAC FÜC FÖC FUC FOC FiD FED FID FAD FÜD FÖD FUD FOD FiF FEF FIF FAF, FÜF FÖF FUF FOF FiG FEG FIG FAG FÜG FÖG FUG FOG FiJ FEJ FIJ FAJ FÜJ FÖJ FUJ FOJ FiK FEK FIK FAK FÜK FÖK FUK FOK FiL FEL FIL FAL FÜL FÖL FUL FOL FiM FEM FlM FAM FÜM FÖM FUM FOM FiN FEN FIN FAN FÜN FÖN FUN FON Fip FEP FIP FAP FÜP FÖP FUP FOP FiR FER FIR FAR FÜR FÖR FUR FOR FiS FES FIS FAS FÜS FÖS FUS FOS FiT FET FIT FAT FÜT FÖT FUT FOT FiV FEV FIV FAV FÜV FÖV FUV FOV Fiz FEZ FIZ FAZ FÜZ FÖZ FUZ FOZ Hazuiayan: İlhan j'u/pe(j( -30-

30 %prak.safine Tiyatrosu ii Z ii HARFi HECE EGZERSiZLERi zi ZE ZI ZA ZÜ ZÖ ZU ZO zis ZES zis ZAS ZÜS ZÖS ZUS ZOS zic ZEC ZIC ZAC ZÜC ZÖC ZUC ZOC zio ZEO zio ZAO ZÜO ZÖO ZUO ZOO ZiF ZEF ZIF ZAF ZÜF ZÖF ZUF ZOF ZiG ZEG ZIG ZAG ZÜG ZÖG ZUG ZOG ZiJ ZEJ ZIJ ZAJ ZÜJ ZÖJ ZUJ ZOJ ZiK ZEK ZIK ZAK ZÜK ZÖK ZUK ZOK ZiL ZEL ZIL ZAL ZÜL ZÖL ZUL ZOL ZiM ZEM ZIM ZAM ZÜM ZÖM ZUM ZOM ZiN ZEN ZIN ZAN ZÜN ZÖN ZUN ZON zip ZEP ZIP ZAP ZÜP ZÖP ZUP ZOP ZiR ZER ZIR ZAR ZÜR ZÖR ZUR ZOR zis ZES zis ZAS ZÜS ZÖS ZUS ZOS ZiT ZET zıt ZAT ZÜT ZÖT ZUT ZOT ziv ZEV ZIV ZAV ZÜV ZÖV ZUV ZOV ziz ZEZ ZIZ ZAZ ZÜZ ZÖZ ZUZ ZOZ ii S " HARFi HECE EGZERSiZLERi _si SE SI SA SÜ SÖ SU SO sis SES SIS SAS SÜS SÖS SUS SOS sic SEC sıc SAC SÜC SÖC SUC SOC sio SED SIO SAD SÜO SÖO SUD SOO SiF SEF SIF SAF. SÜF SÖF SUF SOF SiG SEG SIG SAG SÜG SÖG SUG SOG su SEJ SIJ SAJ SÜJ SÖJ SUJ SOJ SiK SEK sık SAK SÜK SÖK SUK SOK SiL SEL SIL SAL SÜL SÖL SUL SOL SiM SEM SIM SAM SÜM SÖM SUM SOM SiN SEN SIN SAN SÜN SÖN. SUN SON sip SEP S~P SAP SÜP SÖP SUP SOP SiR SER SIR SAR SÜR SÖR SUR SOR sis SES SIS SAS SÜS SÖS SUS SOS SiT SET SIT SAT SÜT SÖT SUT SOT siv SEV SIV SAV SÜV SÖV SUV SOV siz SEZ SIZ SAZ SÜZ SÖZ SUZ SOZ -- JlazırCayan:İlhan j1.dpe/i( - 31-

31 %pra/tsafıne rt"ıyatrosu LELELON LASTIL LERLE LARZULAMAL LELMA LÖMLEL LOYUNCAL LALARA LALAN LAAT LALEM LARASÜT LÖZLEMEL LÖLEMis LUVAR LAYALLALI LORLAN LiNANC LASTAMONU LiREMiT LOYA LELLivEN LAMYON LARALENiz LAPARTMAN LiSTEM LALELOLUR LALARNA LANALOLU LANSiLLOPELi LALI LiLLi LELEME LiYARLALlR LELTER usıu.sr LASA LÖZLÜL LONiTÖR LERMi LAGAC LALTA LALlSVERis LIRPAN LALMiYE LELERLEL LANLIRMAL LATLI LRALTÖR LESME LiLMEL LiREN Li LLi SAYAR LELOSLAVAL YA LiLAL LÖPTÜ LEGEN LAZETE LARLA LiNEL LANTA LOTOLÜS LORLA LAYVAN LALELA LATAL LALLlRAC LELMEL LAPRAL LOMYONET LAMLULANS LANTOLON LlRAVAT LAMACANA LLASTiL LENizci LERLÜMEN LiLMAL LORLONAT LEYiR LELiLATÖR LAMALLAMATÖR LAVASMAL LARLALAS LARIS LELRET LAZISMAL LORLULAR LA.CILlLAR LENiMLE LUZMANLlL LELEN LASLAN LAMPiYON LOYUN LAZAL LARıNLAR LALlSTILAR LASARILI LASILSIN LATOM LELEPiR LENZEMEZ LANisA LUTANıYORUM LiLECiL LURALAN LENiNLE LAGLAMA LiYARET LiLAL LALNIZLAR LlMPALA LACITMISLAR LALOVA LiLLAN LACTIN LASILMAL LIRASINLAN LAZOSERL LEMRE LAGLAYARAL LEZA LONLULLAL LiNELOLOL LALEniN LiNANMALI LALiNE LALUzi LARLiNAL LAYALLlL LELERAL LAZARllL LEPENL LATATÜRL liman LiLTRE LOSYA LRALZON LiLERLiL LASITA LÖRLÜGÜM LASLER LIZMAL LENiLELiLER LEMi LOSARAL LASTSULAY LANET LAZiLE LAPUR LALEMSiN LÜZLASI LALTIN LÖZLÜRLÜL LisLELE LEMiNLER LARELAT LASARISIZ LOMPOSTO LANCAL LALANCI LlLISMA LASASIN LUSTALA ı.ousru, LELLiLE LEViYORUM LERSLER LiLRAMiYE LALARATUVAR LAPMAYIN LiMLERLE L1RASA LALiTELi LEZiRLER LiMERLi LARLESiM LoRANLUTAN LEMOLRASi LOSYALiZM LUGRASTILAR LEMALizM LANANE LOLALiLiR LILICALI LOZMOPoLiT LATIRTI LiRELiLiYOR LASTANE LOREVli LOMANLO LUNCER LELTiLER. LASIMPASA LAMiz LESiTLiYOR linemiyorum LiSTANLUL LALARET LARTLASMIS LAZE LÜNEY L1RLlN LANALLALE LERiYOLiL LÖNETMELiL LiNALLER LOPERATÖR LIRAT LALip LlLIMAN LÜLELURLAZ LOMUTANIM LiRESUN LALAS L1RASA LERMOSTAL LÖZLERiN LEMELLiLiL LELLA LARTIS LiLTARI LALULA LlLEMLi LAVUS LEVsiMLER LÖRMELiGiM LALLiM LENiNLE LONTAR LEMiLiM LASARISIZ LAYIRLI LANRI LALLlNLA LARiLiNLE LULUCU LASTALip LUVVETLERi LERTip LizMETLi LiLRELEME LALLAVA LERLANLi LiNTiLAL LALLiR LUSUS LARALlı LiLLiLizON LILLiYE LÖREVLi LARLAY LERiLECEL LANlSMAN LARiLiNLE LAY Li LELLE LiLELiM LÖYLEMiS Hazıriayan: j{fıan.lllpp/l( - 39-

32 r %pra/tsafine 'Iiyatrosı: " B " HARFi TEKERLEMELERi ** Baba Baki Bandırmalı bacının basmalarını Balıkesirli bakkal Bahri'ye bağlattı. ** Becerikli Bedri, bebekli beyzadelerle belediyeden bedava beyaz bez beğendi. ** Bıyıklı bıçkın bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı. ** Büyük, bilgili bir bildik bilgisiz bir bildikten bin bir kere daha iyidir. ** Bilmeyenler bilmediklerini bilseler bile bedava bırakıp bıkkınlıkla bazladılar. ** Bostanda boğazlaşan Bodrumlu boksör bol bol boyalı boruları boylu boyunca boyadı. ** Böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlenerek bardağa bıraktılar. ** Buruşuk Bulgar bulgur bularak bunak budalayı buram buram bunalttı. ** Büyük büstü büklüm büklüm büken Bünyanlı bücür büyücü, bütün bütün büzüldü. ** Barakada bıraktığı bardaklara, böceklerin bulaştığını bildiren barbutçu barmen,büyük barın bitişiğinde büyük bardakla biraya başladı. ** Babasının benekli bıldırcını bitisik bostanda böceklerden bunalarak büzüldü., ** Babaeskili babacan Bahri Beberuhi Bedriyle bıyıksız bıçkıcı bıngıldak Bigalı bir kez Bahri'nin Bigadiç'teki bonbon benmarşesine varmışlar, oradakilerin yüzlerine bön bön bakarak, büyülü büyük buhurdanlığı buğulu buğulu boşaltıp bomboş bırakmışlar.sonra da Bodrum'da gözden kaybolmuşlar. ** Bir berber bir berbere bre berber gel beri beraber bir berber dükkanı açalım demiş. ** Büyük büyük büyülteçli, babacan Babaeskili bonboncu Bilal'la Bigalı bıngıldak Bahir'in bön bön bakışlatma bomboş büyülü büyük büyük laflarına kızıyordu. ** Be birader buraya bak. Başı bereli, burma bıyıklı, beti benzi bembeyaz, beberuhi boylu Bilal'ın burnuna biber kaçırıp, bir bebek gibi bar bar bağarması bir bakıma hoş, bir bakıma boş berbat bir hal değil midir? J{azırfayan: İ(lian fldpe/j{ - 49-

33 ---. rropra/tsafıne Tiyatrosu " P " HARFi TEKERLEMELERi ** Paçavracı paskal patronun paspasını paytak palavracı Pakize'nin pabucunu patlattı. ** Peltek pehlivan peçeli perişan Perizat'ın pervazı perdesiz peykede pestenkerani pembe pedagogla pençelendi. ** Posbıyıklı bıkkın pısırık, pıtırdık pazarına pılısını pırtısını bıraktı. ** Pinti pideci pişkin pideleri pijamalı pisboğaz piyadelere piliçli pilavla pişirdi. ** Polatlılı poturlu pokerci polis pokerde Portekizli posbıyık politikacıyı pohpohlayarak portföyünü boşalttı. ** Pösteki pörsük pörsük pörtleyerek pastırmalı pervasız Pınar'a pırlattı. ** Pulcu pulları puflayarak pusu lu pusulanın putuna pulladı. ** Pürüzsüz püsküllü pülverizatörü püskürte püskürte püfleyerek püreyi yedi. ** Pervasız palavracı parasız pinponun pötikare paltosuna pompayı püskürttü. --- ** Palavracı peltek pısırık pişkin poturlu pörsük pulcu patladı. ** Pınarbaşı'nın pimpirik pompacısı Bötürgeli pazvantoğlu pusatçı, paskalyadan palaskasız pisbıyık paskal Pasin, Pülümürlülere pülverizatörün Türkçesini satmış. ** Pohpohçu pinti profesör pofur pofur pofurdayarak hınçla tunç çanak içinde punç içip pülverizatör prospektüsünü papazbalığı biblosunun berisindeki papatya buketinin bu yanına pırlattı. ** Pireli peynirle perhizli pireler tepelerse, pireli peynirle de pır pır pervaz ederler. ** Ping pong ping pong piyano ping pong diyerek Posof'un pisipisi otundan yapılma pistovsu Piposunu tüttüre tüttüre petalisine doğru paytak paytak yürüyüp gitti. - ** Pütürgeli pompacı pimpirik Pusat'ın posbıyık mı pisbıyık mı oğlu Pülümürlü Pınar'la Pasin'e gitmiş. ** Peynir perisi Perihan'la palavracı pırsık Parise pırasa yemeğe gitti. -- Jiazırfayan: j{fıan )1.DPECl( - 50-

34 rfopra/tsafine 'Iiyatrosu " D " HARFi TEKERLEMELERi ** Dadaylı davulcu davuluna dayanan Davut dayıyı darbukayla darp etti. ** Dervis Dede, destanlarını derlemekten dertlerine devam edemedi., ** Dır dır dırianan dızdıklar dısarıda dıriandı., ** Dilber Dilbaz dindar Dilaver'e dilbaz diyerek dikişlerini dikti. ** Doksan dokuz dolaplı doktor dolandırıcı dondurmacıdan dopdolu dondurma dolabı aldı. ** Dörtyollu döşerneci döşemelerin döküntülerini dört köşe dösekleri döndüre döndüre döktü. ** Duvarcı Dursun dutluğun duvarındaki durakta durdu. ** Düdüklü düğmeci dünden beri düşüne düşüne düğme düzinelerini düzgün düzeltmedi. ** Dizini dişine değdirerek dışarıdaki dırdırları dinlemeden düşüneeye dalan dösü dövmeli Davut düş düşteyerek düldülü direksiyonsuz dırlaştı. ** Davulcu dede dışarlıkiı dikişçiyi dolandırırken dönemecin duvarından düştü. ** Dombaylı dümbül düdük dümbelekçi düdükçünün debdebe delisi dadaşlı dedikoducu didaktik dedesi Dodurgalı dirikçi dudu dadası ile dudaksıllaştırmadıkları için durup dinlenmeden dadadidi dedi durdu. ** Dört deryanın deresini dört derqahın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört derqahtan dört dev çıkar. ** Dedeman da dayımın düdük delisi debdebeli deli dolu Doğan, doya doya doydum demeden, dedimdediğe dırdıra düşmeden gitti. - ** Didaktikçi Diyar Denizli'de Diyarbakırlı dadaşlarla didik didik didiştiler, Hazuiayan: İ{/ian )U(}yBl( - 51-

35 %pra/tsafine 'Iiyatrosu " T " HARFi TEKERLEMELERi ** Taçlı taze tahtında tahtadan tavandaki tahtaları takır takır takırdatan Talip'i taklit etti. ** Tembel tefeci teyze terliklerini teker teker terli Tekin'in tepesinden temiz Tekir'e fırlattı. ** Tıraşlı tırtıl tıpacı tıknaz tırnaklarını tıkır tıkır tıkırdattı. ** Titrek Tevfik, talihli Tahir'i tir tir titreterek Trabzon'a Tali tepesinden teyakkuza geçti. ** Tokatlı tombalacı tombala torbasını toplarken tombalak torununu tokacı torbasına koydu. ** Tövbekar tömbekici, tövbe töreninde tömbekiye tövbe ederek tökezledi. ** Tuzsuz tulumbacı Turgut, turnaları tutarak tunç tulumbasına tutkalladı. ** Tümenin tüfekçisi Tahir, tüneldeki tütüncüyle tartışarak tütün tüttürdü. ** Tilki Tınaz, tekir tavsanı. taşlı topraklı tünelin turuncu tuğlalarla tıkanmış ucunda tuttu. ** Tatar tepsici tıknaz titiz Tosun, tömbekici tulumbacıyla tütün tüttürdü. ** Taşlı tarladaki terasta talaşlar tutuşunca başlayan telaş, talaşların tamamıyla ve büsbütün tutuşrnasıyla artmış. Tutuşan talaşları görüp tellaklar telaş ettikçe talaşlar tutuşmuş, talaşlar tutuştukça tellaklar telaş etmiş ve terasın tırabzanına tutunmuş bakan Trabzonlu teşrifatçı titiz Tahsin Tevfik, talaşlar tutuştukça telaş eden tellaklara boşuna telaş ediyorsunuz demiş. ** Tahrilli ve talihli tentürdiyotçu tetik Tahir'le tahterevallici tekinsiz Tevfik'in talimhanede ters türs konuşarak ter ter tepinip tir tir titremeleri Turhaliı tombul Turgut'u tıpış tıpış tosbağa sokaktaki tömbekiciye doğru yürüttü. ** Talihli Tahir'in titrek Tevfik'i ters türs söz ederek tir tir titretmesi tahin ve tahıl isini Turhaliı, tombul, tuhaf Turhan'a vermesi doğru mu? ** Topal Talip'le Tophane'li Tahsin, tahterevalli tahtasından tepetaklak tortop taşların ortasına düştüler de ne tahterevalli tahtasını tazmin ettiler, ne de tahterevalli tahtasını tamir ettiler. Hazuiayan: j[fian lll/pe/i?,

36 'fopra/tsafıne rrıyatrosu " G " HARFi TEKERLEMELERi ** Geldin geldin gelme, geldin geri dönme. ** Getirince el getirir,yel getirir,sel getirir;götürünce el götürür,yel götürür,sel götürür. ** Galatalı gamsız Galip, gammazlıktan suçlanıp gazetecilikten gazlandı. ** Geçimsiz gelin, Gebze'den, gelinliğindeki gerdanlığı getirdi. ** Gıdasızlıktan gıcır gıcır gıcırdayanlara gıdıklanmaktan gına geldi. ** Gizlice gizlenen, Giritli gibi giyinen Giresunlu girdaba girdi. ** Goriller gonklarla golf sahasına girdiler. ** Gözleri görmeyen Gölcüklü Gönül, gölgesinden gövdesini gönülsüz gönülsüz gözetti. ** Gulyabaniler, gurbette gurul gurul guruldandılar. ** Güzel günlere güvenen gürbüz Gürcü, gürül gürül gürledi. ** Gizi gerçeklerini gırgır gargara gizleyen garip gurultulu gürültülü döngülere gonk gonklama dan güzel günler görme gayretini Galip'e söylemiş. ** Garip Galip, Gebze'de gır gır giden gocuklu göçmen Gürcan gururluya güldü. ** Geçen gece Gemerek'ten Gediz'e gelen Gebzeli gezginci gizemcilerden gitarist general Genzel, gençlere gerçek dışılıkla gerçeklik dışı arasında ne gibi bir gerçekıilik gerçekliliği olduğunu sordu. ** Güneyli girgin gammaz Galip Gavur dağı'nda güpegündüz galeyana gelmiş de, Gülgiloğlu Gaziantepli Gazup gazinocuyu Gölköylü gitaristle birlikte Gümüşhane'ye göndermiş. ** Galata Kulesi kapısı karşısındaki kuru kahvecinin gıgısı çıkık, dişi kırık kurbağa kafalı, karakoncolos kalfası halkı galeyana getirip gergedanla gezmeye gitti. Jfazırfayan: İlhan JlLCJXECl{ - 53-

37 %pra/tsafıne Tiyatrosu " K " HARFi TEKERLEMELERi ** Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp. ** Karabüklü kabadayı, kafakağıdını Kalecikli Kazım'a kaptırdı. ** Kekeme Kerim, kemençeci Kemal'le kerestecilik yaptı. ** Kırgızlı kıkır kıkır kıkırdayan kıkırdakçı, kızıl kırlangıç beslemiş. ** Kilisli Kemalettin, kişiliksizlere kişlllkll kişilikli kişiliksiz kilim satıyor. ** Koca kokainman, kokorozlana kokorozlana kokoreç kirazı kemirdendi. ** Kimi kere kısık kandil, karanlıkta küçük küpe köpük köpük konan keskin sirkeyi ışıklandırdı. ** Kendiriili kemençeci kekeme Kerim, kentlerin keşmekeşliğine kesin kes karşı çıkıyor ve keşke Keşan'da keşkekçilikle kesmeşekercilik yaparak, kereste kerevet, kereviz, ketenhelva, kendir, kenevir, kemençe, kelem, kekik, keklik satıp kelepircilik edip Kırgızlı Kamile'ye kızd ı. ** Karaburunlu kabadayı Kadir, kafakağıdını Kadirlili kadir bilmez kapkaççı Kasım'la Kahire'deki Kalecikliler kahvehanesinde kalamarla kafuru satan kaparozcu Kuzguncuklu Kozmonot Kazırn'a kaptırmış. ** Kikirik kuşçubaşının kilimci kirlozu kuşbaş Kurut Kuşadası'na kukumav kuşu götürüp kişiliksiz kuskusluya vermiş. ** Karakış karlı dağı karla kavururken,kaşı kırkıl kırk kulaklı Kasım, kırk kırık küp ve kırkıl kırk kuzu ile tokmaklı Kırgız Kalesi kapısında karkasının gerilerini kızgın kargılarla dağladı. ** Kara kazın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da, kuru kazın kazısıp kayışı kazısına sasmıs kalmıssın., "i, ** Kürkü kürke kürkçü ular; kürekçi kürekle kürür karır;kürsü ile kürdan, kürkaz, kürit ile küskün, körkütük külüstür kükürtle külledi. J{azırfayan: j{fıan j1.dpe/r" - 54-

38 %pra/tsafine rrıyatrosu " H " HARFi TEKERLEMELERi ** Hakime hakem, hakeme hakim gerek. ** Halam halhallarla halkaları, halatları hallaçlara verdi. ** Havzalı Haydar, hane i Haydar'ın hasretinden, hastanedeki haşhaşçı halka haykırarak havalandırdığı gibi Halepçeli Hayretinin heveslendiğini söyledi. ** Heceye hevesli heykeltıras, heybetli heybesini hernşiresl Hendekli Esma'ya hediye etti. ** Hilebaz hımhım hırçın Hilmi, Hindistan'dan hizmetçi Hintli Hikmet'i hile ile himayesine aldı. ** Horasaniı hoppa hoca, hokkabaz hoyrat Hozatlının horozuna hoyratlıkla hoşaftan döktü. ** Hödük düdüklü hürleli, Höyük'te höykürerek hörgücünü höpürdettirenlerdendi. ** Hükümlü Hüseyin, hünerine hürmetsizlikten, hüzünlü hüzünlü Hüsnü'yle hüngür hüngür ağladı. ** Hiçlik herkesi hastalık hastası halinde hırpalayan, nahoşça hırpalayabilen hislerdendir. ** Habeş hemşire, hırkalı hizmetçi hoppa hödüğe hurmaları hürmetle höpürdeterek sundu. ** Hahamhanede haharnbaşı hahamı homur homur homurdanır görünce, hemencecik heyecanlandı, hızlandı, hoşnutsuz, hırçın hırçın giderken birdenbire karşısında beliriveren Hollandalı Helga'ya :hah tamam! Haydi hohla, hemen hoh de bakayım! dedi. ** Hayrabolulu hamamzade Hamit'le, Hayrettin'in hanımı Halide Harputlu, has undan hamur açıp, Halaakar gazi'de hassa alayından mütekait hamurkar Hüsnü Hayrettin ile halası Hayrulnisa Hanım'ın hem hayretine sebep oldu hem de hayranlığını kazanıp hayır duasını aldı. ** Hulusi, Huriye'nin huzuruna hükmedip mi hükmettirdi? Yoksa hükmettiremedi mi? Haziriayan: İlhan JLL/PE/J{ - 55-

39 rr'opra/tsafine Tiyatrosu " Y " HARFi TEKERLEMELERi ** Yakası yağlı Yaşar, yağcının yanındaki yağdan yalnız yaldızlı yaş yazısını çıkardı. ** Yeni yedi yelpazeli Yekta, yerli yekpare yeleğine yedi yeni yemeni yerleştirdi. ** Yıldırım Yılmaz, yıkadığı yılanlarıyla yıldırım yıkıcıları yıldırıp yirmi yiğit yine yiğitlendi. ** Yoksul yoğurtçu yol bilir Yozgatlı, yoksulluktan yobaz yolcuya yolunmuş yorganını sattı. ** Yöndeş yöresel yönde yörünge yöresi yönergeyle yönetilerek yönlülerle yedirdiler. ** Yuvarlak Yusuf, yumurtalı yusufçukları yukarı yurttaki yuvalarında yumruklarıyla yumrukladı. ** Yüce yürekli yüzbaşı yüzüklüğe yürüyüşte yünlü yüreğe yüz vermedi. ** Yitik yerleri yollarda yorgunlukta, uykusuzluktan yıkıla yıkıla yürüyerek yangın yörelerinden sonra yakalayabildiler. ** Yalvaçlı yelpazeli Yıldız, yirmi yoksul Yörüklü yumurtalarını yükledi. ** Yalancı oğlu yalıncık Yayla Dağı'nın yahnisini yağsız yiyebilirse de Yayla Dağı'nın yağlı yoğurdundan, Yüksekova'nın yusyumru yumurta yumurtlayan tavuklarından, bir de yörük ayranıyla yufkasından asla vazgeçemez. ** Yarın yarım yarim, yalansız yardı hain yarim, yaratana yanaş yardan yandaş yaman yarim. ** Yemenden yemekli yedili yedikleri yemekleri, yerinden yevmiyeli yelleri yedişesiceler. ** Yinelenen yeni yılını yelpazeyle yıpratarak yelli yollu yediremedi diye yılana yıpraştı. ** Yel yepelek yelken kürek, Yeliz'e yelkenli yürekli yel yepelek. ** Yordam bilip yorgancı yolluğa yoksulca yom yom diyen yamyamlar, yonttukları yobazı aldı. ** Yönelip yöneltilen yönetmen, yörüngeli yöntemleri yöndeş yöndeş yöresel yörükle yöneltti. ** Yarım yamalak yansırnaiı yandan çarklı Yaşar, yarından yanmalı yapışık yamalı yapıştırıcıyı yanması için yalpalaya yalpalaya yarasına yardırdı. ** Yumduğu yurdunu yumruklayarak yudum yudum yudumlayarak yutkunan Yurdanur Yurdatapan yurtsuz kalarak yuh yuh çekilerek yuhalandı. Hazıriayan: İlhan )UCJXE(j( - 56-

40 rfopralt5aline 'Iiyatrosu " c " HARFi TEKERLEMELERi ** Canan'la cana canla canım diyen canavarca yaklaşan cansız canlılar gidin artık. ** Caddedeki canfesçi Canan'ın camındaki canfeslerin cazibeleri cariyelerin canını yaktı. ** Ceylan Cemil, cevizlikte cezbeli Cemal'in cezvesini cebine indirdi. ~ ** Cıvık cıvanın cılız cırcırları cıyak cıyak cırlarken cızbızlar cızıldayarak cızlandılar. ** Cihangir cihetindeki cibilliyetsiz cimri ciğerci, cici cins civcivierin cibinliklerini cilaladı. ( ** Coğrafyacı Coşkun'a coştururcasına contaları sıktırdı. ** Cömertlerin cömerdi cömertlikten çöktü. ** Cumbada Cuma ve cumartesi cura ile curcuna çaldılar. ** Cüce cüsseli cümbüşçülerin cümlesi cürümlere cüret ettiler. ** Cikcikleşen civciv cıvık cıvık camcının cebinden Cemil'in ucuz gocuğuna cüretli cicikleşmesiyle cuppadak uçuverdi. ** Cambaz Cevat, cılız cimri Coşkun'la cömertliğe cumbada cüret ettiler. ** Cemil,Cemile,Cemal cumaları cilacı cüce Canip'in cicili bicili cumbalı ciltevinde cümbür cemaat cacıklı civcivle cücüklü cacık yerler,sonra da Cebecili cingöz coğrafyacının cinci ciciannesinin cırcırböceğini dinlerler. ** Cumaları cumadan cümbür cemaat cicili bicili,cücüklü cacıkh cingöz,candan ciltçi Cemal'in Cumbalı evine kosardık., ** Cinlerin civcivleri çın çın sessizlikten, cüce cüce cinci Cesim'le cin ali serisini okudu Hazuiayan: İlhan JILPP/l{ - 57-

41 iii 'Toprak.,.Safıne'Iiyatrosu "ç "HARFi TEKERLEMELERi ** Çanakkaleli çöpçü çıtır pıtır Sıtkı, çantalarını çatırta çatırta çalkalayarak taşıdı. ** Çatalca'da topaj çoban çatal yapar, çatal satar. Nesi için Çatalca'da topaj çoban çatal yapar çatal satar? Karı için Çatalca'da topaj çoban çatal yapar çatal satar. ** Çapakçurlu çapaçul çarkçıbaşı çaylak Zülküt, Çatalcalı çakmakçı çivit Cahit'e: Behey çaçasalı çaçabalıklı çepiç, çerçi, çakaloz, çayın horozu, çöpçatan, çurçur, çirişotu demiş. ** Çapakçurlu çipil Çatal'ın çar çır ettiği çil çilliraları çöpçatan çakmakçının çivitçi çilli kızı iç etmis., ** Çal çene çalgıcı çingene çarşıda çerçi cineinin çaldığı üç çift çerçeveyi camcı Celalettin'e önce çıtlattı da mı çiviletti, önce çiviletti de mi çıtlattı? ** Çankırılı çarıkçı Çakır, çardakta çalgı çalınırken çapulcularla çan çan etti. ** Çekirge'de çelimsiz Çetin, çelik çekiççinin çek çek arabasını çekti. ** Çımacının çıplak çırağı, Çıkrık'taki çıkınını bir çırpıda çınara çıkardı. ** Çimentodan çirkin çini çipil çiçekçi çilli çilekar çingeneye çifte attı. ** Çolak çobanın çorapsız çopur çocuğu, Çomar'dan çoluk çocuğunu çorak yerlere kaçırdı. ** Çömelen çömez, çörekleri çöplenirken çöküntü oldu. ** Çubuk'taki çukura çuvaldızlı çuvalcıyla çubuk çuhacı düştüler. Çünkü çürükçü çürüksüzdü. ** Çilli çekici çılgın çocuk, çökük çardağın çam çerçevelerini çekçek içinde çiviledi. ** Çardaklı çeşmedeki çırak, çiçekleri, çobanın çöreğini ve çuvalları çürüttü. ** Çürükçü çinici çişim çişim çüsürn çüşürn çışım çışırn çoşum çoşum diye seslendi. ** Çilekes çeşmeli Cernşlt, Cevdet'in çelimsiz çetretilli çevirmenine çerez ikram etti. ** Çuvaldızla çuvalları çivileten Çatalcalı, çelik çömlek oynadı. Haziriayan: j{fıan }ll(lxe/l( - 58-

42 rfoprar,.safıne 'Iiyatrosu " J " HARFi TEKERLEMELERi ** Japon jiletlerinde Japonca jöle yazılı. ** Jale'nin Jurnalci jiletçi Japon'u jambon, jeton ve jarse istedi. ** Jale Japonyalı jandarmadan Japon jölelerini jumbo uçaklarında sakladı. ** Jarseli jeolôg jestini jeolôjide yaptı. ** Jiletçi jiletleri jiletçiden jiletlereyerek alıp jest yaptı. ** Jülide jübilesinde jüriyle Jüpiter'e bakarak, jübilemde jüriyi istemiyorum dedi. ** Jimnastikçi Japon jeolog, jübiledeki jüriye jurnal satıp, jiletini jurnaliyle jüriye verdi. ** Jeneratör Müjgan ile Jurnalci Jale, Japonya'dan jilet, jant, jet, jambon, jelatin, jartiyer, jeton, jarse, Japongülü getirdiler. ** Jakuzi jaluzi jaguar, jaluzi jakuzi jaguar. ** jinekolôg jiletçi Jale, jeopolitik jaguar ile Jüpiter'de jenerik jargon tartışmasını başlattı. Hazuiayan: İlhan j1.dpe(j( - 59-

43 rı'oprak.safıne 'Iiyatrosu "s "HARFi TEKERLEMELERi, ** Şaklaban şarndancı Şaban, şatosunda şaşmaz sakrak şairleri şarılı sakrak şapkacısının şarabıyla şaşırttı. ** Şemsiyeli Şerbetçi Şefik, şehirli şekerelnin şebboylarını şezlongunun şeritlerine astı. ** Şıkırtıcı sırnank şıkır şıkır oynadı. ** Şişeci şirin şişko Şinasi, şirkette şlşrnanlıqından şikayet etti. ** Şom ağızlı şoför sosede soförlük yapıyor. ** Şöhretli sövalye şölende şövalyesini şörninede yaktı. ** Şurupçu Şule'nin şubesi şubatta şurupları şubelendirdi. ** Süpheli Sükrü, sürekasını süphelendirdi., 'i, ** Şöhretsiz Şefik, şimdi şekilsiz şık şaşkın şapşal şurupçuyu ve şosenin yokuşundakl sisko şıracıyı şıra şölenine çağıracak. ** Şamiı, şemsiyeli, srracı, şişko, şoför Şakir, şölende şurupçuları şüphelendirdi. ** Şavşatlı Şaban, Şarkışlah şipşakçı Şekim, bir de şıpsevdi Şehime Şishane'den şeytankuşu mu, şörnine masası mı, masa şemsiyesi mi, şoson mu, şezlong mu ne, bir şeyler almaya gittiler. ** Sis sisesi sislemis, sise, kesise sis demis.,, " " ", '",, ** Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada şu su şişesi. Hazuiayan: j{fıan.jllcjxe/i{ - 60-

44 %pra/tsaline 'Iiyatrosu " M " HARFi TEKERLEMELERi ** Mağaralı Mehmet, mağazada magazinleri makbuzla satmış. ** Manken muhtarın, Muşlu Muzaffer'le yaptığı mukavele mutlu sona erdi. ** Maskeli madenci Mardinli mahcup Macit'i malum manifatura mallan ile mahkemede mahkum etti. ** Mehtapta melekleri mest eden meczup Mecdi, mezarlıktaki mezarcıları Mevlevi'nin mevlidinde methetti. ** Mısırlı mızıkacı mını mını mınıdanarak mızrağını mızrakla mıymıntıya mıhlattı. ** Midesiz miskin minik misafir, Miço'nun mikroplu mini mini mika minkalesini yaladı. ** Moskovalı model, mosmor morararak modern mozaiklerde mala verdi. ** Müessese müdürü Müştak, mücadelelerle mübadil Mükerrer'i mükemmel müdafaa etti. ** Mimik merakını, marifetli Müjgan'a mır mır rrurıldanan Mediha morarıp monolog söyledi. ** Muhallebici melankolik Mısırlı Mirza modern mösyö'yle Muradiye'de müzik dinledi. ** Umumunuzun mumu umumumuzun mumudur. ** Marmara'daki Karrnarişli mermerciler mermerciliği meslek edinmişler. ama Mamak'taki mamacılar manyetizmacılıkla marmelatçılığı meslek edinernernisler. ** Marmaris'ten Marmara'ya rnaviş rnavis menevişii mermerlerle mermerciler, mamacılar ve rnarmelatçılar mınn kınn, rruşıl rruşıl gittiler. ** Mehmet'in mercan tespihini imamelemel'i mi, imamelememeli mi? ** Möbleci mösyö, möbleleri möbleciye satmiş. Hazuiayan: İ{/ian.JlLPB1(

45 %pra/tsafıne Tiyatrosu " N " HARFi TEKERLEMELERi - ** Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı? ** Nazik nadide, narinlikten namelerini Nallıhanlı nakliyatçı Nazif'e nankör Naci'yle nakletti. ** Nöbetçi Nedim, nalbant Nail'i narkozla nakletti. ** Nezaketli Nedim nevrasteni neşesiz Necmiye'nin nefesini nezleli neşretti. ** Nisastası nisfen rusadırlandı.,, ** Niğdeli Nihat'la nişanlı Nigar nispetsiz Nilüfer'le nihayetsiz nikah ninnisi söyledi. ** Nobran noter, noktadaki nohutları normalden noksan buldu. ** Nuh kuyulu Nuri'nin nutku numaracıyı nurlandırdı. ** Nüfuslu nükteden nümayişçinin numunelik nükteleri nüksetti. ** Niyazi'nin Nüvit'le nöbetleşe normal naklettiği narenciye naklini nöron Nuri'yle numaracı Numan nananini nininana diyerek kapmişlar. ** Nakkas nekre nışadırcı Niyazi noktadaki nöbetçiyle nutukta nükte yaptı. ** Nobran Nadir'in Nallıhan'da naneruhu, nalın, narenciye, nergis alıp sattığı, namlı Nesrin'e de Nazikane nazım, nesir, nesep, nesiç, nernelazrmcıhk, nezaket, nlkela], nüans, nürnaylş, nukut, noel, nöbet şekeri üzerine nutuk attığı söyleniyor. ** Namlı Nallıhanlı Nesrin'in nalınıarını nazikane nergis satan nöbet şekeri alan Nezaket'e vermesine ne dersin? ** Nargileli Nuri, nameci Nilüfer'e nargilesinden ne nameler dlnletrniş. ** Naneli nergis ile nergisli nane nefsimi nahos etti. HazırCayan: j{fıan.lll/pp/i?

46 %pra/tsafine Tiyatrosu " L " HARFi TEKERLEMELERi ** Lehistanlı Iangır IOngur lanftr likorinoz lafebesi, lôstromo, Lüleburgazlı Leyla ile Lalelili Lale'ye leblebi ile likör ikram etmiş. ** Lüpçüler, lütfen lüzumlu lüzumsuz lakırdılan bırakın da lüferlerinizi yiyin, lülelerinizi tüttürün. ** Langır IOngur laflamadan leblebiye lafebeliği, lüpçülüğü lüplemeden Leyla'dan Lale'yi sorun. ** Latifeci, ladenci, l.arnia, latif lambasını laboratuvarda lakırdıcı halanın lacivert lake lavabosuna hala koyamadı. ** Lavarıtacı lekeli Leyla, leblebici leylek Lemi'ye letafetli leylakları gösterdi. ** Liseli lirik limanatacı, limancılara limonlu likörler aldı. ** Lôsyoncu Lôrt, lôkomotifin löş lôkantasında lôkumcunun lôkmalarını lôkma lôkma yuttu. ** Lügatli Lütfü, lütfen lügatini lütfetti. ** Lüleburgazlı lüleci Lüpçü lüfer lüzumlu lüks lüle taşlarını lüp etti. ** Limoncu Lemi, t.ate'nln lüks lôkantasında lüzumlu malzeme limanluğunda lıngır lıngır lıngırdayan dolu çaydanlığın yanına soluksuz nakletti. ** Laf lafı açar, laf da kutuyu. Leyleğin de ömrü laklakla geçer. ** Lalelideki lüzumsuz levazımatçı Leman ile limoncu Latif laklakçı leylekleri limanladı. J{azırfayan: İlhan }fdpe/l{ - 63-

47 rr'opra/tsafıne rrıyatrosu " R " HARFi TEKERLEMELERi ** Ramazanda Rizeli Remzi rüküş Rümeyşa'ya rastlamış da; römorkör, riziko, rokoko, rızk Ruhülkudüs, rüzqarqülü, rıhzır, rehabilitasyon, rot, rop, rint, ring, ray ve radyoaktivite nedir diye sormuş. ** Ramazanda razakı zade rastıkiı Rasim, raftaki radyonun rabıtasını kesti. ** Reşit'le Reşat reklamda rekabeti, refakatlen rezalet mertebemize çıkardılar. ** Rıfkı'yla Rıza rıhtımda rızklarını aradılar. ** Romanyalı romantik romancı Roza, Roma'da romantik roloynadı. ** Rönesans römorkörü batlı. Rüzqarcı Ruşerı, rüzqarda duruldu. ** Rüşvetçiler, rütbe rütbe rüşvet aldılar. ** Resimli romanlarda dikkatle roman ruhları gören Raziye, arabesk mikrobundan rahatsızlık kaparak verem oldu. ** Radyolu ressam Rıfkı, rint romancıyla röportajeı robotlan rüşvet aldı. ** Rasim ile Reşit, Rıfat ile Rıfkı, Recep ile de Robert radyoda resim ve robotlar üzerine röportaj yaparken rötar yapıp reqülatör resmine yetişemediler. Hazırlayan: İ[fıan jldpe/l( - 64-

48 Haztriayan: j{fıan JIL/PE/I{ ,- %pra/tsafıne 'Iiyatrosu " Z " HARFi TEKERLEMELERi ** Zararlı zarif Zahit, zamkçı zavallı zabite zambaklarda zalimlik etti. ** Zevzek Zeki, zeminlikteki zehir zerrelerini, Zerrin'in zevci zeybek zenciye zeytinlikte verdi. ** Zıpır, zıpzıpçı, zımbacı, zıvanasız zirzopla zırıl zırıl zırlayarak zırvaladılar. ** Ziyankar Ziya, zibidi Zihni'yle Zincirlikuyu'da Zileli Ziba'nın ziyafetine kondular. ** Zonguldaklı zorba zorlukla zorladı. ** Zurnacı Zuhal, zulümden zurnasıyla zuhur etti. ** Züğürt züppe, zülüflü Zühre'yle züğürtlendi. ** Zihni, zihnini Zeki'nin zikzak çizen zevzek züğürt sözleriyle uzun uzun zorladı. ** Zamkçı zevzek zirzop, zilli zorba zurnacıyla züğürtledi. ** Zonguldaklı Zaloğlu Zöhre'nin kızı Zuhal, zibidi Zeki'yi ziyafette zil zurna görünce zıvanadan çıkmış. Beri bak zibidi Zeki demiş; Sen zevç değil, zahiren zahireci, zalim, zevzek, zikzaklı, züğürt, züppe, zırtapozsun ve de zerzevatın zır topun tekisin! ** Zaman saman satar, saman zaman satar. --- ** Zamanı gelsin diye, samanı saklayan Zihni, saatinin zembereğinden saman sarısı seslerin serpildiğini hissedince zır zır ağladı.

49 -,cı rropraf(safıne 'l"ıyatrosu "s "HARFi TEKERLEMELERi ** Salepçi saf Sadık, sahtekar sabuncu Salih'e salyalar saçarak sağlam saplı sopayla saldırdı. ** Selimiye'de sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz semerli semerci seçkin semerlerini sedefçi Sefer'e senetsiz sepetsiz verdi. ** Siyah sineklerle sivrisinekler sihirli sinemada sivilceli sivil sipahileri sinirlendirdiler. ** Sokaklarda soluyan solucan soytarı somurtkan sopalı sobacıya sonsuz sorularını sordu. ** Sözlükten sözlerini söyleyen Söğütlü Sökmen, söylevindeki sözleri sönük sönük söyledi. ** Sungurlulu suçsuz subay suçlu Suriyeliyi subaşında susuzluktan susturdu. ** Süslü sütçü süzgeçten süzülmüs sütünü, sürtük sünepe sütnineye süzme sütlaç yaptırdı. ** Sinsi Selim'in senelerdir sarsıldığını söyleyen sümsük Sabiha, sahnede de sonuna kadar susmayacağını söyledi. ** Sandıkiı'da sepetleri sıralı simitçi sofrada sökülen sucukları süpürdü. ** Sason'un susuz sazlıklarında sadece soğanla sarımsak yetişebileceğini söyleyen Samsunlu sebzecilerin sözüne sizler de sessizce ve sezgilerinize sığınarak inanabilirsiniz. ** Safranbolulu Safinaz'la Salihiili Salih Sivrihisar'da soğuk almışlar, sinüzit olmuşlar, sonra sımsıkı sarınarak söylenmesiz Seyitgazi'ye varıp, sarımsaklı suteresini susarmısağı ile kanştıtarak suyunu süzrnüşler, ** Sazsız sözsüz, sarsıntısız bir yaz neşesi için işsiz, sessiz, serseri bir Sivrihisar'ı isteyişimizin sızısını size serzenlşlerle anlatamam ki. ** Sedat Tınaz'ın bütün tasası suratsız teyzesine rastlamadan önce set üstünde sırtını zerzevat sepetinin pis tepesine sürten sıska sülük tazısını tuz tortusu tütsüsüne tutmasıydı. Hazırlayan: j{fıan ;4DPP.1{ - 66-

50 %pra/tsafine 'Iiyatrosu "v " HARFi TEKERLEMELERi ** Vere vere verem oldu. ** Viranköylü Veli vıdı vıdıcı Vildan'la vır vır etti. ** Vanlı valinin valizini vazolarla vantuzları vahşi vatman, vapura koydu. ** Venedik'te vebadan vefat eden Vedat'ın veresesi vekaleti velveleye verdi. ** Vırvırcı vırvır vırladı, vızır vızır vızırdadı. ** Vicdansız vikont viiiasının viraneliğinde vicdansızca vikontesi öldürdü. ** Voleybolda voleybolcu voleybol oynad i. ** Veresiye vermeyen tövbekar virtüöz, virtüözlere virtüözlük öğretti. ** Vurguncular vurgunda vuruştular. ** Tövbekar virtüöz, virtüözlere virtüözlük öğretti. ** Viranede, vıcık vıcık vişne suyunu vurur vurmaz dövünen Vedat, avuçlarını ova ova vücuduna vurdu. ** Varlıklı Veli vırvırcı Vikontla voyvoda vuruşunda vücutlandılar. ** Vırvırcı Vedia ile vıdıvıdıcı Veli, velinimeti vatman Vahit'e vilayette veda edip Vefa'ya doğru vaveylasız, velevasız velespitle volta vururlarken voleybolcu Vatkan, virtüöz vicdan i ve Viranşehirli vatansever, viyolonselist Vecibe ile karşılaştılar. ** Vıdıvıdıcı ve vırvırcı Vanlı Veli'nin Vefalı vatandaşı Vahit vatanseverine veda edip vilayette vola vura vura, vayvaycı Vicdani ve Vlranköylü Vahap'la verip veriştirdiler. ** Vefasız Vahap, farlara fırıldayışlı vefa ii fırıldağını vınlayan yele fırlatan Veli'nin de vaktiyle vefalısıymış. HazırCayan: İlhan JIDPE/l{ - 67-

51 'TopraitSahne rt"ıyatrosu " F" HARFi TEKERLEMELERi ** Felemenk'te Felemenkler Felemenkçe konuşurlar. ** Falcı falcıya fal bakmaz. ** Farfara Fatma, falcı Filiz'le fanila fabrikasında fasulye falına baktılar. ** Feraceli Fethiye, Fener yolunda Fenerli Ferit'e feryat etmekle fenalaştı. ** Fındıklı'da fırçaları fırçalayan fıçıcı fırçaları fırıl fırıl fırlatlı. ** Fitneci Fikret, firketeli Filiz'le fidanlıktan fiskoslasarak firar etli., ** Fondancı fondanları fokur fokur fokurdattı. ** Fötrcü, fötrleşen fötrleri, fötrlere katlı. ** Futbolcular fundalıkta futboloynadılar. ** Flütçü Füsun, füzeni füzeyle karaladı. ** Fingir fingir fingirdeyen fıkırdak fare, Ferhat'ın fokurdayan kafasına kafesinden ufak ufak fındıkları farklı fırlatlı. ** Farfara felfelek fırıl fırıl fileli folluğu fötr fuarında füzelendi. ** Farfaracı Fikriye ile favorili fasa fiso Fahri, Fatsalı Fatma'yı görünce fesleğenci feylesof Feyyazı fındıkçı Ferhunde'yi anımsatarak feveran ettiler. ** Fermanlı fabrikatör farmason Fuat, filden, fiilden, fısıltıdan, fosilden, flütten, fitilden, fötrden fellik fellik kaçar. Haztriayan: İlhan;IDPE/l{ - 68-

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MESLEKİ GELİŞİM DİKSİYON I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

ON PARMAK KLAVYE KULLANIMI Q Klavye

ON PARMAK KLAVYE KULLANIMI Q Klavye T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLĐK PROGRAMI ON PARMAK KLAVYE KULLANIMI Q Klavye (Çalışma Notları) Bursa 2008 2/54 3/54 KLAVYE KULLANIMI TEKNĐKLERĐ

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com Düzenleyen Ömer Arslan E-Yayın: ayraç sanal yayın Ocak, 2008 http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com 2 İSKENDER PALA 1958,

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 Ü ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 E Gön der me Ko şul la rı Si pa riş ler ya zı lı ola rak, internet sayfamız üzerinden, telefon ya da faksla ve ri le bi lir. Okul la ra gön de ri len si pa riş ler de pos

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı