Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti"

Transkript

1 lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri 04 Ekim 2010 Pa zar te si gü nü ya p lan tö ren ile bafl la d. Mi mar lar Oda s z mir fiu - be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal UI A ta ra f n dan Dün ya Mi mar l k Gü nü nün te ma s ola rak se çi len Da ha yi Kent ler, Da ha yi Ya flam lar: Ta sa r m la Sür dü rü le bi lir lik te ma s na de in di. Te ma n n ilk aya olan da ha iyi kent ler, da ha iyi ya flam lar ba la m n da Av ru pa Kent sel fiar t n n özel lik le dört mad de sin den ve kent le rin sa l k lafl t r l ma s - n n öne min den söz et ti. Ta sa r m la sür dü rü le bi lir lik ko nu - sun da da mi mar la r n ne den li ak tif bir rol oy na d n n al - t n çiz di. To pal son ola rak et ki li in ger çek lefl ti ril me sin de eme i ge çen her ke se te flek kür et ti. Aç l fl ko nufl ma s n n ar d n dan Da ha yi Kent ler, Da ha yi Ya flam lar: Ta sa r m la Sür dü rü le bi lir lik te ma s kap sa m n - da dü zen le nen Fo to ma ra ton da de re ce ye gi ren ve ser gi - le me ye hak ka za nan ya r fl ma c la ra ödül le ri se çi ci ku rul üye le rin den Meh met Kofl tu mo lu ta ra f n dan ve ril di. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si 1

2 lık Haftası Etkinlikleri Ersoy Vural, Hasan Topal, Özel K l ç Mi mar lar Oda s z mir fiu be si, fiu be et kin lik ala n olan z - mir, Ay d n, Ma ni sa ve Uflak kent le rin de mi mar l k ey le mi - nin ta n t l ma s, özen di ril me si, ödül len di ril me si; mi mar l n ka mu oyu nun gün de mi ne ta fl n ma s, mi mar l k ürün le ri nin bel ge len me si ve fiu be-üye ilifl ki le ri nin güç len di ril me si ama c y la bu y l ilk kez " z mir Mi mar l k Ser gi si ve Ödül le ri" prog ra m n dü zen le di. Prog ra m n ge le nek sel le fle rek önü - müz de ki dö nem ler de de de vam et me si ön gö rül mek te dir. Bu y l se çi ci ku ru lun da Gün gör Kaf tan c, Ali Cen giz kan, Tev fik Toz ko pa ran, Em re Aro lat ve Bo aç han Dün da - ralp'in yer al d ser gi ve ödül prog ra m na 53 eser bafl vu - ru da bu lun du, bun lar dan 46 eser ser gi ye ve ödül prog ra - m na al n ma ya hak ka zan dı İzmir lık Ödülü: Narlıdere Evi, : Özel K l ç Mes lek te 30. ve 50. y l n ge ri de b ra kan üye le ri miz için pla ket tö re ni de ödül tö re ni nin ar d n dan ger çek lefl ti ril di. Mes lek tafl la r m z pla ket le ri ni Mi mar lar Oda s Mer kez Yö - ne tim Ku ru lu Üye si Ali Ekin ci, Mi mar lar Oda s z mir fiu be - si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal, z mir Ti ca ret Oda s Yö ne tim Ku ru lu Bafl kan Yar d m c s Ak n Ka zan ço - lu ve Ko nak Be le di ye si Mec lis Üye si Mus ta fa Dal dan al d - lar. Her y l ol du u gi bi bu y l da mi mar l k gü nü kok tey li ne yo un bir il gi var d. Se çi ci Ku rul de er len dir me si so nu cun da; 2010 z mir Mi - mar l k Ödü lü'ne mi mar Özel K l ç' n Nar l de re Evi de er bu lun du. Ya p n n ifl ve re ni Er soy Vu ral ve Mi ma r Özel K l ç'a ödül pla ket le ri Mi mar lar Oda sı İz mir Şu be si Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ha san To pal ta ra fın dan ve ril di. 2

3 lık Haftası Etkinlikleri Meslekte 50. Y l n Dolduran Üyelerimiz Halit De er Ertem Güvende er Öztürk Baflar r Güler Etker Do an Ersoy Zeki Bozoklar Mete Artun Ferruh Ak n Hasan Y lmaz Nejat Koçak Ali R za Duranl Nurten Müftüler Aydo du Karadeniz Oktay Temel Yücel Ünal Gencol Necdet Ersin Güner Eliçin Gürsan Dorsan Erdo an Topuz Adnan Özkul Meslekte 30. Y l n Dolduran Üyelerimiz Mahir K z lkaya Zaim Özdemir Ahmet fiakir Özyürek Salih Ergene Serdar Sar ca Kenan K r mtat Süleyman Erden smail Karatürk Ali Hilmi Gökal Turgay Aydo an Nurhan Suda Hayrettin Kayaönü M. Nuri Büket Ali Keser. Bülent Uygun A. Tufan Arkay n Mustafa Ayd n Ayd n Özgenç Emel Çayl Erdo an Yendün Luiza Çukurel Serap Yüksel Serdar Özkan Ömer Lütfi Erkaraman Nihal Çetin Gülnihal Sönmez Benian Dündar Ahmet Uyguno lu Hüseyin Akar Ertan Günefl Süleyman Pehlivano lu Muzaffer Karaca Fevzi Bozk r Leyla Erkaraman Mehmet Biçer Haktan Okan Y lmaz pek Ahmet M. Çakar Tamer Baflbu Tülin Alacal Ça lar Levent K z lkurt M. Salim Türkmen Caner Ömür Biricik Hakan Pala H. Çetin Kocaman Nalan Kara Beyhan Özbek Nilgün Çiçek Erdo an Bayram Aycan Öncü Mehmet Cihano lu Derya Tokmakç o lu Mahmut Aksakal Abdurrahim Tutkun Kemal Halit Üstüner Yavuz Selim Özcan M. Sami Sözmen Sema Karakufl Hayati Bayram B. Fügen Selvitopu Osman Akkocao lu Hayrettin Gülcü Atilla Nacak Hasan Topal Bülent Yetkin Ömer Sevinç fierife Günseli Kuyucu Ali lkay Ak Muzaffer Esentürk Yasemin Durakçay Milhan Okutucu Mahir U rafl Olcay Özer Ali Fethi Gerekli Sait Akbafl brahim Dolay fiennur Alpay Nurettin Öztürk Levent Vardarl Mustafa Ali Baflaran Eyüp Hakbilir Zafer Lafç Mustafa Coflkun Özsoy Raflel fiaul Nezih Abrafl Ali Saip Eriflen Gencer Hergüllü Tülin Karagöz Cihad Cihat H. Sema Gülerman. Ayd n Urla Funda Mercan Fatma Gökçe Naile Göçen Çukurova 3

4 lık Haftası Etkinlikleri Açılış Konuşması lar Odas zmir ubesi Yönetim Kurulu Ba kan Hasan Topal n l k Haftas Aç l Konu mas De er li ko nuk lar, sev gi li mes lek tafl la r m, Dün ya Mi mar l k Gü nü ve z mir Mi mar l k Haf ta s n n aç l fl ile pla ket tö re ni mi ze hofl gel di niz. Bu y l Ulus la ra ra s Mi mar lar Bir li i (UI A), Dün ya Mi mar l k Gü nü - nün te ma s n Da ha yi Kent ler, Da ha yi Ya flam lar - Ta sa r m la Sür dü rü le bi lir lik ola rak be lir le mifl tir. Da ha iyi kent ve da ha iyi ya flam, mi mar l n do a s n da yer alan ve mi mar la r n mes lek pra ti in de as l n da sü rek li ola rak yan s t - ma ya ça l fl t k la r kav ram lar d r. Da ha iyi ken ti, bü tün tek nik ve sos yal alt ya p s çö zül müfl, me kân sal do na n m la r zen gin, mi - ma ri dü ze yi yük sek, kül tü rel ya fla m güç lü, üre ten, is tih dam ya - ra tan ve adil ce bö lü flen ve ge le ce i ne gü ven li ola rak ha z r la - nan plan l, sa l k l ve de mok ra tik kent ola rak ta n m la ya bi li riz. An cak, de mok ra tik bir ken tin ise, ger çek an lam da de mok ra tik bir ül ke de ge li fle bi le ce i ni, bu an lam da geç ti i miz gün ler de ya fla nan Ana ya sa de i flik li i ko nu sun da çok özet le gö rü flü mü - zü pay lafl mak is ti yo rum. Ül ke miz de, de mok ra si nin bü tün ku - rum la r y la ve ku ral la r y la yer lefl me si nin önün de ki en bü yük en - gel olan 12 Ey lül dar be Ana ya sa s n n ta ma m y la ye ni len me si bir ya na b ra k l m fl, yal n z ca si ya si ik ti da r n bek len ti si ni kar fl la - ya cak s n r l de i flik lik ler le ye ti nil mifl tir. De mok ra tik, sos yal, hu - kuk dev le ti il ke le ri göz ar d edil mifl tir. Bu nun far k n da y z. Top - lu mun bü tün ke sim le ri nin ve bü yük ço un lu u nun be nim se ye - bi le ce i, tam an la m y la öz gür lük çü ve de mok ra tik ye ni bir Ana - ya sa için, elefl ti ri le ri miz ve öne ri le ri miz ke sin ti siz sü re cek tir. n san l k ta ri hin de, de mok ra si ve öz gür dü flün ce nin te mel le ri, Ana do lu nun Ege k y la r n da ku ru lan kent ler de at l m fl t r. Dün - ya uy gar l k ve mi mar l k ta ri hi ne esin kay na ol mufl ve böy le - si ne de rin et ki yap m fl bir böl ge de yer alan kent le ri miz, gü nü - müz de ya fla yan la r mut lu et me yen bir kent sel ya p lafl ma yan - s t mak ta d r lar. Özel lik le mer ke zi po li ti ka ve ka rar la r n yan l fl l bu olum suz lu u des tek le mek te, bir an lam da çö züm süz lük s - n r la r na ta fl mak ta d r. Bu ba lam da, ye rel yö ne tim le re reh ber ni te li in de, Av ru pa Kon se yin ce ha z r lan m fl olan Av ru pa Kent - sel fiar t n n, kent le rin ya flam ka li te si ve mi ma ri ni te lik le ri ko nu - sun da çok önem li sap ta ma la r bu lun mak ta d r. s te di i miz kent ler, her ke sin iyi bir ya flam ka li te si ne sa hip ola bil di i, her ke sin özel lik le e i tim, sa l k, kül tür ve ko nut sek - tör le rin de sa la nan hiz met le re ve bu alan da ka li te ye eri fle bil - di i yer lefl me ler dir. Kent le ri miz ve ka sa ba la r m z kül tür aç s n dan da mi ma ri le ri aç s n dan da fark l ve fark l lafl m fl yer le flim ler dir ve bu fark l l k - la r n ve öz gün lük le ri ni ko ru ya rak böy le de kal ma la r ge re kir. Bir yan dan ya p la r n ve hiz met le rin stan dart lafl t r l ma s n, öte yan dan tek dü ze, s k c iz le ri ni her yer de b ra kan kü re sel bir pa - za r n ku ral la r n ta n yan kü re sel lefl mifl bir kent sel ge lifl me mo - de li nin ya rat t zevk siz lik ör ne i ya p la r n ge tir di i risk le rin far - k n da y z. Kent le ri mi zi ve ka sa ba la r m z bil gi, kül tür ve sa nat yu va la r ha li ne ge tir mek ama c m z da, kent le rin mi ma ri gü zel lik le ri ni dik ka te al ma d m z tak dir de say g n l k tan yok sun ka la ca m - z n far k n da y z. Bu ba lam da, kent sel pey zaj la r m z n son el li y l da çok kez üst dü zey de bir mi ma ri ka li te en di fle si du yul ma dan ge lifl ti i nin far k n da y z. Kent çev re sin de ki pey zaj la r n pek ço u nu ih mal et tik ve kent le ri mi zin ve ka sa ba la r m z n etek le ri ni ruh suz ve ya ra t c l k tan uzak bir ti ca ri kent sel plan la ma ya terk et tik. Bu ne den le, me kân sal ge lifl me miz de mi mar l k bo yu tu nu da ha faz - la dik ka te al mak ve ka rar ve ri ci ler de ve kent ler de can l bir mi - ma ri kül tü rün ge lifl me si ni tefl vik et mek is ti yo ruz. Kent le ri miz le, ka sa ba la r m z la ve on la r n kül tü rü ile ol du u ka dar mi ma ri le ri ile de gu rur duy mak ar zu sun da y z. fl te bu sap ta ma ve tav si ye le ri ka rar ve ri ci le re sü rek li ola rak ha - t r la ta cak, sü rek li ola rak vur gu la ya ca z. Bi li yo ruz ki eko no mik aç dan ya da bir çok alan da ne ka dar ge li flir se ge lifl sin, mi mar - l d fl la yan bir kent ve ya bafl ka ifa dey le mi ma ri ye ge rek li öne - mi ver me yen, mi mar l n ya ra t c gü cün den ya rar lan ma yan bir kent ge le ce i ni de ku ra maz. 4

5 lık Haftası Etkinlikleri Gü nü müz de be e ni ile iz le di i miz dün ya kent le rin de, mi mar l k ve plan la ma po li ti ka la r ön ce lik li ve sü rek li k l n m fl, mi mar l k kent sel ge lifl me po li ti ka la r n n ay r l maz bir stra te ji si ol mufl tur. Çün kü, bü tün ka rar ve ge lifl me le ri, fi zi ki me kâ na, kent me kâ n - na yan s tan, ken tin sa hip ol du u pla n, ya p la r ve o ya p la r n mi ma ri le ri dir, mi ma ri le ri nin dü ze yi dir. Ken ti miz de ve kent le ri - miz de mi mar l n dü ze yi ni yük selt mek ise bafl ta mi mar lar ol - mak üze re mer ke zi ve ye rel yö ne tim le re, bü tün top lu ma dü flen bir gö rev dir. Bu nok ta da, Bü yük fle hir Be le di ye si ve Bor no va Be le di ye si nin, ni te lik li ta sa r m ve mi mar l k dü ze yi yük sek pro - je ler el de et mek üze re mi mar l k ya r fl ma la r dü zen le me le ri ni çok önem li, çok do ru bul du u mu zu be lirt me li yim. Bu be le di - ye le rin Bafl kan la r na ve yö ne tim le ri ne te flek kür edi yo rum, mi - mar l k, mi mar lar ve z mir Ken ti ad na. An cak, kufl ku suz z mir gi bi dün ya n n sa y l met ro pol le rin den bi ri olan bir kent te y l da 1 2 de il, on lar ca mi mar l k ya r fl ma s ya p l ma s ge rek ti i ni pay lafl mak is te rim. Di le i miz her be le di - ye nin y l da en az n dan 2 ya r fl ma dü zen len me si dir, da ha ni te - lik li bir mi mar l k için dü zen le ne cek ya r fl ma lar da Mi mar lar Oda - s n n her tür lü des te i ve kat k y yap ma ya ha z r ol du u nun bi - lin me si ni is ti yo rum. Di er yan dan, Ulus la ra ra s Mi mar lar Bir li i, Bir lefl mifl Mil let ler ta ra f n dan Ko pen hag da ger çek lefl ti ri len k lim De i flik li i kon fe ran s n da, ta sa r m la sür dü rü le bi lir lik stra te ji si ni bafl lat m fl - t r. Ulus la ra ra s Mi mar lar Bir li i (UI A) 2011 Tok yo kon gre sin de de bu ko nu da uy gu la ma prog ram la r n ka ra ra ba la ya cak t r. Bu stra te ji de; ya p la r n, pey za j n, do al çev re nin ve alt ya p la r n sür dü rü le bi lir bir ge le ce in el de edi le bil me si için en ge rek li öge ler ol du u bi lin ci ile, mi mar l k ta en kü çük öl çek ten, kent sel ve böl ge sel plan la ma öl çe i ne ka dar bü tün cül ve bü tün lefl mifl yön tem le rin kul la n l ma s be nim sen mek te dir. Form la r n ve geo - met ri nin ve me kân sal stra te ji le rin dik kat li ve özen le ta sar lan - ma s ay n za man da do ru mal ze me le rin ve kay nak la r n ras yo - nel kul la n l ma s ile se ra gaz la r n n ve sa l n m n n ve olum suz çev re sel et ki si nin %50 80 ara s n da azal t la bi le ce i ka n t lan - m fl t r. Mi mar l k ala n n da sür dü rü le bi lir ta sa r m; ya flam ka li te si ni ge lifl tir me yi, sa l k l ya p lar için sa l k l mal ze me le ri kul lan ma y, eko lo jik ve sos yal ola rak say g l bir ara zi kul la n m ve üst dü zey bir es te tik du yar l l ter cih eden ta sa r m yak la fl m d r, so rum lu - lu u dur. Mi mar l k ala n n da sür dü rü le bi lir ta sa r m; kar bon ayak iz le ri ni azalt ma y, ya flam dön gü sü ana li zi ve yön tem le ri ni kul - la na rak ya p n n ge le cek te ki kul la n m sü re si ni ve per for man s n ar t r ma y he def le ye rek, ener ji kay nak la r n dan yük sek per for - mans sa la yan, çev re ye uyum lu tek no lo ji le ri pro je ve ya p ya bü yük öl çü de en teg re eden gü nü müz ta sa r m an la y fl d r. Da ha iyi kent ler, da ha iyi ya flam lar ve ta sa r m la sür dü rü le bi lir - lik kav ram la r n n ya fla ma geç me sin de kufl ku suz en ön ce lik li ak tör ler mi mar lar d r ve mi mar lar bu du yar l l k la ge le ce i kur - gu la ya cak lar d r. Bu an la y fl la dün ya mi mar l k gü nü nü kut lu yor, mes lek te 50. ve 30. Y l n dol du ran mes lek tafl la r m za da ha uzun mes le ki ya flam lar di li yo rum. Dün ya Mi mar l k Gü nü nü z mir de bir haf ta ya ya y lan çe flit li et - kin lik ler le kut la mak, mi mar l ken tin gün de mi ne ta fl mak, mi - mar l k la top lu mu bu lufl tur mak ama c y la ha z r la m fl ol du u muz prog ram siz le re ile til di. Bu prog ra m n ha z r lan ma s n ger çek lefl - ti ren fiu be miz pro fes yo nel kad ro la r na, kat k da bu lu nan ve prog ra ma des tek ve ren mes lek tafl la r m za ve mi mar l k ö ren ci - le ri ne çok te flek kür edi yo rum. Et kin lik le ri mi zin ger çek lefl me sin de bü yük des tek olan Res mi Spon so ru muz fl Gay ri men kul Ya t r m a çok te flek kür edi yo rum. Et kin lik spon so ru muz Ko lek si yon fir ma s na çok te flek kür edi yo - rum. Bü tün ka t l m c la ra ve ko nuk la r m za, Yö ne tim Ku ru lu muz ad - na sev gi ler, say g lar su nu yor, ba fla r l top lan t lar di li yo rum. Dün ya mi mar l k gü nü müz kut lu ol sun. Ha san To pal Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n 5

6 lık Haftası Birincilik Ödülü Güzin Tezel lar Odas zmir ubesi Foto raf Yar mas Fotomaraton 2010 Sonuçland Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan 2010 y l Mi mar l k Haf ta s kap sa m n da Da ha yi Kent ler, Da ha yi Ya flam lar: Ta sa r m la Sür dü rü le bi lir lik te ma s ile dü zen le nen fo to raf ya r fl ma s n n de - er len di ril me si 19 Ey lül 2010 ta ri hin de Se çi ci Ku - rul üye le ri; Sa bit Kal fa gil, Gü ven n cir li o lu, Meh - met Kofl tu mo lu, Yu suf Tu vi nin ka t l m y la ger - çek lefl ti. Ya r fl ma n n ödül tö re ni de Mi mar l k Haf - ta s Et kin lik le ri kap sa m n da 04 Ekim 2010 Pa zar - te si gü nü Ata türk Kül tür Mer ke zi nde ger çek lefl ti. 6 kincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Müge Yorgancıoğlu Birol Üzmez Mi mar lar Oda s z mir fiu be si

7 Sergileme Ödülleri Onur İskurt Servet Özdemir Sinem Samancı Birol Üzmez Damla Durak Engin Çetinkaya Engin Çetinkaya Alahattin Kanlıoğlu Bahar Kavaz Cemal Yiğit Yıldırım Özgür Akkavak Mehmet Fatih Sözeri Özgür Akkavak Müge Yorgancıoğlu Mehmet Fatih Sözeri Ebru Umuç Egemen Karakaya Evrim Yakut Mi mar lar Oda s z mir fiu be si İlhan Yolcu Egemen Karakaya Engin Çetinkaya Gizem Akdoğan 7

8 lık Haftası Etkinlikleri lhan Tekeli Daha yi Kentler, Daha yi Ya amlar: Tasar mla Sürdürülebilirlik Söyleşi l han Te ke li nin Da ha yi Kent ler, Da ha yi Ya flam lar: Ta - sa r m la Sür dü rü le bi lir lik te ma s n ir de le di i su nu mu 5 Ekim 2010 Sa l gü nü ger çek lefl ti. Ön ce lik le da ha iyi kent ler, da ha iyi ya flam lar ba la m n da Tür ki ye de ki bü yük kent ler de na s l bir bü yü me ve dö nü - flüm ya flan d n or ta ya ko yan Te ke li, 1960 lar da ken te tek tek ek lem le nen ve ken tin ola nak la r na ge rek si nim du yan bü yü me nin gü nü müz de ye ri ni top lu ko nut, al fl ve rifl mer - ke zi, or ga ni ze sa na yi böl ge si, üni ver si te kam pü sü, ser best böl ge gi bi içi ne ka pa l, d fla r dan ba m s z ya fla yan bi rim - ler flek li ne dö nüfl tü ü nü di le ge tir di. Ay rı ca ken tin çevre - sin de ki ge ce kon du alan la rı nın ya TO Kİ gi bi gi ri şim ler le dö nüş tü rül dü ğü nü ya da var oş laş tı rıl dı ğı nı ak tar dı. Kent - sel böl ge le re ve bu bü yü me nin olum suz ta raf la r na de i - nen Te ke li, bu fle kil de de i flen kent ler de ya flam ka li te si nin ne fle kil de ol du u nu ve ba z la r na aç k olan üçün cü bir ka - mu sal me kân olu flu mu nu sor gu la d. Gü ven lik prob le mi nin öz nel al g la n fl bi çi min den ve bu nun ya rat t ka pa l ko mi - ni te ler den söz eden Te ke li, içi ne ka pa l, ken di için de ya fla - yan grup lar dan olu flan bir yer de kent kim li i nin olu flup olu fla ma ya ca n da sor gu la d. Te ke li ay rı ca Tür ki ye nin ya şa dı ğı kent leş me sü re ci nin kent kim li ği olu şu mu nu tı ka - dı ğı nı da söz le ri ne ek le di. Ya flam ka li te si, bir lik te ya flam kül tü rü ve çev re sel sür dü - rü le bi lir lik kav ram la r n ak ta ran Te ke li, ka pi ta list dü zen içe ri sin de ki tü ke tim top lu mu nun sür dü rü le bi lir bir e i lim içe ri si ne ne fle kil de gir me ye ça l fl t n ve iyi ya fla m n bir tü ke tim duy gu su de il, bir fa ali yet duy gu su ol du u nu di - le ge tir di. Sür dü rü le bi lir lik kav ra m na çev re sel ve sos yoeko no mik sis tem içe ri sin den ba kan Te ke li, bi na ta sa r m n - da te mel de iki tür sür dü rü le bi lir li in gün dem de ol du u nu ve çev re ye za rar l et ki le ri en aza in dir me yi ön gö ren ilk tü - rün ya n s ra çev re de ki sis tem üze rin den ye ni bir top lum dü ze ni ya ra t la bi le ce i ni sa vu nan ikin ci bir tü rün var ol du - u nu söz le ri ne ek le di. Son ola rak plan la ma n n sür dü rü le - bi lir lik çer çe ve sin de ne re de ol du u nu, na s l bir rol oy na d - n ak ta ran Te ke li nin söy le fli yo un bir ka t l m la iz len di. 8

9 Söyleşi lık Haftası Etkinlikleri Seyhan Özdemir Bir ve Uygulamalar Mehmet Konuralp l kta Rüyalar Gerçekler Sey han Öz de mir in Se fer Ça lar ile bir lik te ku ru duk la r ofi si ni, ta sa r ma ba k fl aç s n ve uy gu la ma la r n ak tar d su nu mu 6 Ekim 2010 Çar flam ba gü nü ger çek lefl ti. Ön ce - lik le Au to ban n ku ru lufl hi kâ ye si ni, ça l fl ma alan la r n ve öz geç mi flini k sa ca ak ta ran Öz de mir, 2003 ten gü nü mü ze ka dar ger çek lefl tir mifl ol duk la r uy gu la ma lar üze rin den ta - sa r ma na s l yak lafl t k la r n ilet ti y l n da Wall pa per der gi si nin seç ti i dün ya n n en genç 7 ta sa r m c s n dan ikisi ol duk la r bil gi si ni ve ren Öz de mir, o y l lar da da ha de ney sel pro je ler yap t k la r n da söz le ri ni ek le di y l n da pro - fes yo nel lefl me afla ma s n da önem li bir ad m at t k la r n di le ge ti ren Öz de mir, pro fes yo nel li in ya n n da de ney sel ifl ler ya pa bil me nin da ha da önem li ol ma ya bafl la d na de in - di da mar ka kim li i ta sa r m la r n n ön plan da ol du - u nu, 2007 de da ha bü yük öl çek ler de ifl ler yap t k la r n, 2008 de ilk otel pro je le ri ni tasarladıklarını ve 2009 da ta - sa r m la r n ha fif lefl tir di klerini ileten Öz de mir, bu y l n mi - ma ri pro je le re bir ge çifl ol ma s aç s n dan öne mi ne de de - in di ve The Hou se Ho tel Ni flan ta fl ile Nef 163 pro je le ri - ni ay r n t l ola rak iz le yen ler le pay lafl t. Meh met Ko nu ralp in Mi mar lık ta Rü ya lar Ger çek ler te - ma l söy le fli si 6 Ekim 2010 Çar flam ba gü nü ger çek lefl ti. Eser le rin den zi ya de mi mar l n ken di için de ki rü ya lar ve ger çek le rin den söz eden Ko nu ralp, ilk ola rak ken di yap t bir pro je pers pek ti fi nin gü nü müz de ki yan s ma s n ve bir - çok rü ya pro je nin gü nü müz de ki hal le ri ni gös te re rek mi ma - r n dü flün ce si ile flu an var olan uy gu la ma lar ara s n da ki uçu - rum dan söz et ti. Ken di pro je le ri üze rin den rü ya la r n iz le - yen ler le pay la flan Ko nu ralp o rü ya la r n ger çek lefl ti in de ne den li ko ru na bil di i ne de in di. Ada na fl Ban ka s pro je sin de rü ya s na bü yük oran da ula fla bil di i ni ak ta ran Ko nu ralp, Göz te pe Apart man la r nda ha yal et tik le ri ile bi na la r n flu an ki hal le ri ara s n da ki dö nü flü mün üze ri ne dü flün me nin önem li ol du u nu ak tar d. Gü nü müz de ko ru ma al t n da al - nan Ka ra yol la r Te sis le ri içe ri sin de yer alan bi na lar üze rin - den ya fla nan de i fli mi ak ta ran Ko nu ralp, bu gi bi du rum lar kar fl s n da top lu mu yan l fl ta n m la m fl ola bi le ce i üze rin - den bir ge ri dö nü flüm yap ma y da ha do ru bul du u nu, ken di si ne ta n nan im za yet ki siy le du ru mu çöz me den ön ce bir ke re da ha dü flü nül me si ge rek ti i ni sa vun du. 9

10 lık Haftası Etkinlikleri Begüm Yazgan Kerem Yazgan Tasar m Eyleminin Tasar m Kerem Ergino lu Hasan Çal lar Bir ve Uygulamalar Söyleşi Be güm ve Ke rem Yaz gan Ta sa r m Ey le mi nin Ta sa r m te ma l su nu mu nu 7 Ekim 2010 Per flem be gü nü ger çek lefl - tir di. Pro je le rin den zi ya de o pro je le ri na s l yap t k la r n ak - ta ra ca n ile ten iki li, sü re cin öne mi ne de i nen bir su nufl ile iz le yen ler le bu lufl tu. Üret me bi çim le ri üze ri ne dü flün - dük le ri ni ile ten iki li, iki oda ve ara la r n da ki ilifl ki yi ta n m la - yan bir di yag ram üze rin den di zay nog ra fi yi ve mi ma r n es - nek bir sis te min ta sa r m c s olu flu nu ak tar d. An ka ra Bil - kent te ki Tu run cu Ev pro je si üze rin den prog ram, zon la ma, fonk si yon ve kul la n c is tek le ri ne gö re fle kil len me ile ça t ör tü sü al t n da tüm bu ay r fl ma la r to par la ma sü re ci ni iz le - yen ler le pay la flan Ke rem Yaz gan n ar d n dan pro je nin pey - zaj da ki ge li fli mi ni Be güm Yaz gan ak tar d. Ka va c k ta ki Ofis Bi na s nda iç-d fl ilifl ki si nin öne mi ne de i nen Ke rem Yaz - gan da ha son ra OD TÜ Mod sim mer Mo del le me ve Si mü las - yon Arafl t r ma ve Uy gu la ma Mer ke zi pro je si üze rin den üç bo yut lu bir mat ri sin par ça la r nın ta sa r m sü re ci ni iz le yen - ler le pay lafl t. An ka ra Are na Çok Amaç l Spor Komp lek - si nde kat man lar da ki ay r fl may la el de edi len de rin liği ile ten iki li, son ola rak An ka ra da ki Be yaz Ev ve De niz li de ki Te - ras park Si ne ma pro je le rin de ya fla d k la r sü re ci ak tar d. Ke rem Er gi no lu ve Ha san Ça l fl lar n Bir Mi mar ve Uy gu - la ma la r kap sa m n da ki su nu mu 7 Ekim 2010 Per flem be gü nü ger çek lefl ti. lk ola rak ye ni pro je le rin den ör nek le ri iz le yen ler le pay la flan iki li, pro je le ri ni dü flün sel ge li flim sü - re ciy le ak tar d. Ça l fl lar fl GYO pro je sin de ku rum sal kim - li in ta sa r ma et ki si, küt le nin bi çim le ni fli, plan la ma, ye flil alan la r n ta sa r m, ban ka c l k kam pü sü ve ye flil bi na ana bafl l k la r üze rin den pro je yi ay r n t la r y la iletti. Tar sus Ame ri kan Ko le ji Ye ni Kam püs Ta sa r m n n da vet li ya r fl - ma yo luy la el de edil di i ni ile ten Er gi no lu, pro je nin ta sa - r m kri ter le ri ni yön len me, ana plan la ma, ik lim, gü nefl, rüz - gâr, pa nel ler, ye flil alan lar, bü tün lük ve ya k n çev re bafl l k - la r al t n da ak tar d. Da ha son ra Pen dik Al fl ve rifl Mer ke zi ya p s n plan fle ma s ge lifl me afla ma la r ile ak ta ran Ça l fl - lar, al fl ve rifl mer kez le rin de kul la n lan ta be la la r n mi ma ri - ye ver di i za rar dan da söz et ti. Dik men Ko nut la r pro je si - ni çev re ilifl ki le ri, ara zi yi fle kil len dir me, ara zi ka de me le ri ve yo un luk de ne me le ri ile gös te ren Er gi no lu, ma ket ile ça l fl ma y ter cih et tik le ri nin bil gi si ni de ver di. İkili son ola - rak Tuz Am ba r ve Turk cell Tek no lo ji Mer ke zi ya p la r n ha z r la d k la r vi de o gös te rim le riy le iz le yen ler le pay la fltı. 10

11 Söyleşi lık Haftası Etkinlikleri Amandus Sattler Bir ve Uygulamalar Jose Maria Sanchez Garcia Bir ve Uygulamalar Aman dus Satt ler'in Bir Mi mar ve Uy gu la ma la r söy le fli si 8 Ekim 2010 Cu ma gü nü ger çek lefl ti. Sür dü rü le bi lir lik kav - ra m n dan ve ener ji nin ve rim li kul la n l ma s ge rek li li in den bah se den Satt ler, ye ni bir es te tik ve sür dü rü le bi lir lik pe - flin de ol duk la r pro je le ri iz le yen ler le pay lafl t. Cam dan bir d fl cep he ye sa hip ki li se pro je le ri ni ile ten Satt ler, ki li se le - rin git tik çe genç nü fu su kay bet me si üze ri ne her ke se aç k bir ki li se ya rat ma y ne re dey se tüm cep he nin aç l d ko - ca man ka p la r y la sa la ma y amaç la d k la r n ak tar d. Kuv - vet li te kil bir sim ge olan ikin ci ki li se pro je le ri ni ak ta ran Satt ler, me tal sek tö rün de fa ali yet gös te ren flir ket le rin bir ara ya gel di i bir mes lek ör gü tü için ta sar la d k la r, bi çim - sel ola rak çev re sin de ki ko nut la r yan s tan ofis ya p s n da gös ter di. Dün ya n n çe flit li böl ge le rin de ta sar la d k la r ener ji ko ru num lu ko nut, mü ze, ofis ya p la r n iz le yen ler le pay la flan Satt ler, ka t l d k la r ya r fl ma pro je le ri ni de ak tar - d. Au di için ta sar la d k la r show ro om la r ile ten Satt ler, bu show ro om lar için ha z r la d k la r el ki tap ç n da gös ter di. Geç ti i miz y l sür dü rü le bi lir lik ödü lü ne la y k bu lu nan spor sa lo nu pro je si ni ak ta ran Satt ler, son ola rak ofi sin den ve ça l fl ma dü zen le rin den söz et ti. Bir Mi mar ve Uy gu la ma la r kap sa m n da Jo se Ma ri a Sanc - hez Gar ci a söy le fli si 8 Ekim 2010 Cu ma gü nü ger çek lefl ti. Pro je le ri nin ya n s ra ne gi bi sis tem ler le ça l fl t k la r n da ile - ten Sanc hez, pro je le ri ni iki grup ha lin de ak tar d. lk grup ta ta ri hi çev re de ki dö nü flüm pro je le ri ni gös te ren Sanc hez, ikin ci grup ta ise her han gi bir ta ri hi gir di si ol ma yan ye ni pro je le ri ni iz le yen ler le pay lafl t. lk ola rak bir sar n ç tan dö - nüfl tü rü len genç lik mer ke zi pro je le ri ni ak ta ran Sanc hez, da ha son ra s pan ya Por te kiz s n r na ya k n ko num la nan iki ka le pro je si nin ote le dö nü flüm sü reç le ri ni ta sa r m afla ma la - r y la bir lik te ak tar d. lk grup ta ki son ör nek ola rak Ro ma Ta p na n n ya k n çev re plan la ma s n ile ten Sanc hez, tüm ilk grup ya p la r n da var olan ya p lafl ma n n en bü yük gir di ol du u nu ve onu oku ma n n öne mi ni vur gu la d. kin ci grup ya p la r ara s n da ilk ola rak var olan bir fab ri ka n n yö ne tim bi na s n iz le yen ler le pay la flan Sanc hez, da ha son ra kü rek ve ka no spor la r için ta sar la d k la r bir e i tim mer ke zi ni ay - r n t la r y la ak tar d. Son ola rak do al bir pey za j n içe ri sin de yer alan 5.000m 2 'lik bir ya p y do al pey za j ze de le me den ve bu den li bü yük ol du u nu his set tir me den yap ma ça ba la - r n iz le yen ler le pay la flan Sanc hez 'in su nu mu il giy le iz len di. 11

12 lık Haftası Etkinlikleri Atölye Serdar Bayram Optik llüzyon ve l k Ahmet dirligil ehre Yeniden Bakmak, Yeniden Planlamak Op tik llüz yon ve Mi mar l k te ma l atöl ye ça l fl ma s Ser - dar Bay ram yü rü tü cü lü ün de 5 Ekim 2010 da ger çek lefl - ti. Mi mar Can Yen gül ün de kat k la r y la ger çek le flen atöl - ye de mi mar l k e i ti min de, pro fes yo nel ya flam da op tik illüz yo nun ne ol du u ve ne fle kil de kar fl m za ç ka bi le ce i üze ri ne bir söy le fli ya p l d. Ki mi za man ger çe in gör dü - ü müz ve/ve ya gör dü ü mü zü zan net ti i miz den da ha fark l ola bi le ce i ni ka n t la yan iki de ney ya p lan atöl ye ça - l fl ma s n da mi ma ri ya p lar üze rin den op tik illüz yon ir de - len di. Ser dar Bay ram n ta sar la m fl ol du u 28m 2 ta ban ala n na sa hip olan bir ev pro je si nin kul la n c la r n n evi bü - yüt mek ve her kat tan di er kat la r al g la ya bil mek is te me - le ri üze rin den cam ve ay na kul la n m ile op tik illüz yon ya - ra t lan ev, atöl ye ça l fl ma s s ra s n da ö ren ci le re ak ta r l d. fieh re Ye ni den Bak mak, Ye ni den Plan la mak te ma l atöl - ye ça l fl ma s Ah met dir li gil yü rü tü cü lü ün de 6 Ekim 2010 da ger çek lefl ti. dir li gil in ken te da ir ha z r la d su - num ile bafl la yan atöl ye ça l fl ma s n da gör sel ler üze rin den tar t fl ma ya p l d. Mi mar l k bö lü mü üçün cü ve dör dün cü s - n f ö ren ci le ri ne yö ne lik olan atöl ye ça l fl ma s n da z mir kent mer ke zin de be lir le nen ro ta ge zi le rek gü zer gâh üze - rin de ki so run lu alan la r n ö ren ci ler ta ra f n dan se çil me si is ten di. Ge zi son ra s n da se çi len Sa at Ku le si ve çev re si, Ko nak üst ge çit, Ko nak s ke le de ki çim am fi ile k y fle ri - din de ki ya p lafl ma içe rin den üç so run ala n se çi le rek üç grup ha lin de pro je ler ha z r lan d. Son ola rak ö ren ci ler ha z r la m fl ol duk la r pro je le ri ar ka dafl la r ile pay la fla rak üze ri ne tar t fl t lar. 12

13 Atölye Hikmet Gökmen Burcu Gülay Ta ç Çocuk ve l k lık Haftası Etkinlikleri Açık Ofis Geç ti i miz y l il ki dü zen le nen ve çok il gi gö ren Aç k Ofis et kin li in de mi mar l k ö ren ci le ri nin ge le cek te için de bu - lu na cak la r ça l fl ma or ta m n ta n ma la r, ile ri de mes lek tafl - la r ola cak ki fli ler ile bir lik te ol ma f r sa t ya ka la ma la r he - def len mek te dir. Bu kap sam da 5 Ekim Sa l gü nü Di dem Öz del ve l ker Öz del in kur duk la r dis tu di o Mi mar l k Hiz - met le ri; 7 Ekim Per flem be gü nü Tan türk Mi mar l k; 8 Ekim Cu ma gü nü Meh met Ali Öz de mir ile Öz de mir n fla at ve Mi mar l k ve 9 Ekim Cu mar te si gü nü Cenk l defl, Er kin Os - kay ve Eb ru Türk da mar Dik tafl ile Ma vi Di zayn ve Aper ta Mi mar l k Ofis le ri zi ya ret edil di. Ken tim ve Ben te ma l Ço cuk ve Mi mar l k atöl ye ça l fl ma - s Bur cu Gü lay Tafl ç yü rü tü cü lü ün de 7 Ekim 2010 da ger - çek lefl ti. Ke vin Lynch ta ra f n dan sim ge sel ele man lar, s n r - lar, yol lar, böl ge ler ve dü üm nok ta la r ola rak aç k la nan kent al g s n da ele al nan ele man la r n ö re nil di i atöl ye ça - l fl ma s z mir ken ti ne da ir so ru la r n yer al d an ket ça l fl - ma s ile bafl la d. Son ra s n da z mir ken ti ne da ir mem nun olun ma yan du rum lar ço cuk lar la tar t fl la rak bun la r n; çev re ve ha va kir li li i, in san la r n çev re ye ver di i za rar lar, tra fik, oyun ve gös te ri ala n ye ter siz li i ve gü ven lik ol du u sap - tan d. Ha yal le rin de ki ken te da ir re sim ça l fl ma s ya pan ço - cuk lar, da ha son ra yap t k la r re sim le ri ar ka dafl la r na sun du - lar. Ço cuk ve Mi mar l k Atöl ye le ri ser gi si ni de il giy le iz le yen ço cuk lar, en son ola rak z mir Mi mar l k Ser gi si ni do lafl t lar. 13

14 lık Haftası Etkinlikleri Ali Okan Y lmaz Kentte Mekân Bulmacas Atölye Ali Okan Y l maz n yü rü tü cü lü ün de dü zen le nen Kent te Me kân Bul ma ca s atöl ye ça l fl ma s 9 Ekim 2010 Cu mar te - si gü nü ger çek lefl ti. Kent mer ke zin de çe flit li me kân lar ve bi na la r n iz le ri sü rü le rek he def nok ta ya ilk ola rak ulafl ma - y amaçlayan Kent te Me kân Bul ma ca s bu y l da her y l ol - du u gi bi il giy le ta kip edil di. 9 Ekim 2010 Cu mar te si gü nü bafl lan g ç nok ta s olan Ata türk Kül tür Mer ke zi nden el le - rin de ipuç la r ile oyu na bafl la yan ekip ler, her bul ma ca ile bafl ka bir ipu cu na ve her ipu cu ile bafl ka bir bul ma ca ya yön len di ler. Ken ti ve ken ti olufl tu ran me kân la r, bi na la r bafl ka bir yön den oku ma la r bek le nen mi mar l k ö ren ci le - ri nin, kur duk la r 3 ki fli lik ekip ler le giz çöz me, h z l dü flün - me ve ça buk ka rar ve rip he de fe yö nel me be ce ri le ri ni ser - gi le me le ri nin ya n s ra ken te ve me kân la r na yük le dik le ri an lam la r çe flit len di rip ge nifl let me le ri de he def le nen bul - ma ca da bi rin ci li i Yu suf Re flat Gü ner, Me tin Edi ba li, Gök - han Y l d r m dan olu flan ekip ka zan d. kin ci li i Ce ren Ni - zam, Mü ge Ha l c, Se çil Bafl de re eki bi ka za n r ken, Mer ve Y l maz, Mü ge Cen giz, Ce ren Bal kan eki bi üçün cü ol du lar. Bul ma can n ödül tö re ni Mi mar lar Oda s z mir fiu be si nin ye ni hiz met bi na s ve mi mar l k mer ke zi ola rak ya p lan d - ra ca Es ki Te kel bi na s n da ger çek lefl ti ril di. 14

15 Teknik Gezi lık Haftası Etkinlikleri Jülide Tutan Hergül Ya ar Üniversitesi Selçuk Ya ar Kampüsü Ali Fethi Gerekli Ayta A Merkez Yönetim Binası ve Lojistik Tesisleri Ya flar Üni ver si te si Sel çuk Ya flar Kam pü sü ge zi si 5 Ekim 2010 Sa l gü nü Jü li de Tu tan Her gül efl li in de ger çek lefl ti. Bir kent sel dö nü flüm uy gu la ma s olan ve sa na yi bi na la r n - dan e i ti me ka zan d r lan Bor no va Ya flar Üni ver si te si Sel - çuk Ya flar Kam pü sü ta sa r m ve plan la ma sü re ci ya p n n mi ma r efl li in de ge zi le rek in ce len di. Tür ki ye'de ki kam - püs ve kent içi üni ver si te ör nek le ri ba la m n da, z mir öze lin de bu pro je de ka pa l ve aç k alan dü zen le me le ri, va ro lan bi na la ra ye ni fonk si yon lar ata n r ken ne le rin öne ç k t Jü li de Tu tan Her gül ta ra f n dan ak ta r l d. Ta sa r m da et ki li olan Bi lim Bir lik Ba fla r söy le mi ve pro je nin omur ga - s n olufl tu ran or ta ya ya al le si nin ö ren ci ler ile bir lik te na - s l ya fla d da ya p la n ge zi sü re sin ce in ce len di. Ay tafl Afi Mer kez Yö ne tim Bi na s ve Lo jis tik Te sis le ri ge zi - si 7 Ekim Per flem be gü nü Ali Fet hi Ge rek li efl li in de ger - çek lefl ti. Bu ca, Kay nak lar'da lo jis tik de po bi na s ile yö ne tim bi na s n kap sa yan pro je ge zi sin de, e im li ara zi ya p s n n ta sa r ma önem li et ki si ol du u ak ta r l d. Yö ne tim bi na s n n gi rifl ten uzak ve ar ka plan da olufl tu rul ma s ile yo un araç tra fi i nin olum suz et ki le ri nin yö ne tim bi na s n dan uzak lafl - t r l ma s n n ya n s ra yö ne tim bi na s n n, ara zi nin yük sek ko - tu na yer lefl ti ril me si ile oto yol cep he sin den bi na n n da ha et kin bir fle kil de al g lan ma s plan lan d da ge zi s ra s n da aktarıldı. Mi ma ri ta sa r m n ya n n da, te si sin do a ile bü tün - lefl me si ve ça l flan la r n da ha hu zur lu bir or tam da ça l fl ma s için dü flü nü len peyzaj da ge zi kap sa m n da in ce len di. 15

16 lık Haftası Etkinlikleri Teknik Gezi Feyzal Avc Özkaban zmir Kent Merkezinde Cumhuriyet Dönemi lık Eserleri Emel Kay n Endüstri Mirasına Dokunmak: zmir Liman Arkası Bölgesi z mir Kent Mer ke zin de Cum hu ri yet Dö ne mi Mi mar l k Eser le ri 8 Ekim 2010 Cu ma gü nü Fey zal Av c Öz ka ban efl li in de ge zil di. Kül tür mi ra s m z n çe flit li ne den ler le tah - rip ve yok ol ma sü re ci nin, al nan tüm ön lem le re kar fl n de - vam et mek te ol du u bu nun ya n s ra tah rip ve yok olan ya p la r n bü yük ço un lu u nun Cum hu ri yet Dö ne mi'nde in fla edil mifl mo dern mi mar l k ürün le ri ol ma s üze ri ne Mi - mar lar Oda s Ge nel Mer ke zi nin bafl lat t ça l fl ma n n bir aya ola rak fiu be miz de kur du u ko mis yon ile ça l fl ma la - r n sür dür mek te dir. Pro je için yü rü tü len ça l fl ma la ra pa ra - lel ola rak z mir ken tin de bu lu nan mo dern mi mar l k ürün - le ri ne dik ka ti çek mek, bu ya p la r n ko run ma s na da ir top lum - sal far k n da l k ya rat mak ama c y la da bu ge zi dü zen len di. En düs tri mi ra s bi ri ki mi nin yo un ol du u Os man l m pa - ra tor lu u nda Ba t ya yö ne len ti ca re tin önem li li man la r n - dan bi ri olan, en düs tri, ula fl m, ha ber lefl me, fi nans, mi mar - l k vb. ko nu lar da d fl dün ya da ger çek le flen ge lifl me le re k - sa sü re de en teg re olan kent ler ara s n da yer alan z mir in Da ra a c ola rak bi li nen Li man Ar ka s böl ge sin de yer alan dö ne min en düs tri ya p la r ge zi kap sa m n da ele al n d. Gü - nü müz de ye ni den dü zen len mek te olan böl ge de ki ta ri hi fab ri ka, yer lefl ke ve de po ör nek le ri ko ru ma so run la r n da ele ala rak in ce le nir ken, Al san cak Ga r, Es ki Ha va ga z Fab - ri ka s, Es ki Elek trik Fab ri ka s ve çev re sin de ki ko nut alan - la r, Es ki Sü mer bank Yer lefl ke si ve çev re sin de ki en düs tri ya p la r ile Ad nan lar Afi bu kap sam da zi ya ret edil di. 16

17 Teknik Gezi lık Haftası Etkinlikleri Salih Seymen Alaçatı Çe me Film Gösterimi Geç ti i miz y l dü zen le nen k sa film ya r fl ma s n da bi rin ci - lik ödü lü ve man si yon alan film ler Mi mar l k Haf ta s kap sa - m n da gös te rim dey di. l giy le iz le nen k sa film le rin ya n s - ra 10. Ve ne dik Bi ena li'nde ki Ege Ta k ma da la r n da ya y lan fle hir lefl me ko nu su te mel al na rak ha z r la nan ve 12 Yu nan mi ma r n ta k ma da lar üze rin de ki fi kir pay la fl m la r, tar t fl - ma la r gö rün tü le nen Tri ton da Not lar, Ma car Mi mar l - n n bafl l ca dört dö ne mi nin ta n t l d Mi mar l k XX ve s - koç ya'n n ya fla yan en bü yük iki mi ma r Andy Mac Mil lan ve Isi Metz ste in in, da ha ön ce gör me dik le ri gö rün tü ler üze ri ne do aç la ma ko nufl mak la r n içe ren Sli de-in film - le ri gös te ril di. 10 Ekim 2010 Pa zar gü nü ger çek lefl ti ri len ge zi kap sa m n - da son y l lar da tu rizm aç s n dan ol duk ça önem ka za nan Ala ça t yer le flim ala n ve Çefl me ge zil di. Ala ça t ge le nek - sel do ku su ve bu do ku için de ya p lan ba z res to ras yon uy gu la ma la r in ce le nen ge zi de bu kap sam da; gü nü müz - de res to ras yo nu de vam eden Ala ça t 'n n en es ki eser le - rin den bi ri olan Ayi os Kons tan ti nos Ki li se si ve res to ras - yon ör nek le ri in ce len di. Ala ça t kent sel sit ala n n n ir de - len di i ge zi de Tash Ma hal Ote li ve Ala ça t Mig ros ziyaret edildi. Ge zi nin Çefl me bö lü mün de Em re Aro lat ta ra f n dan ta sar la nan 7800 Çefl me Ko nut la r ve Ote li ile Özel K l ç n Mi ma rin ve fia hin Te pe si ko nut uy gu la ma ör nek le ri gö - rül dü. 17

18 lık Haftası Etkinlikleri Sergiler Sergi Haf ta bo yun ca iz le nen ser gi ler den z mir Mi mar l k Ser gi si, fiu be mi zin bu y l ilk kez dü zen le di i ser gi ve ödül prog - ra m kap sa m n da el de edil di ve z mir, Ma ni sa, Ay d n, Uflak kent le rin de son on y l da in fla edil mifl olan ya p lar dan bir seç ki sun du. Ata türk Kül tür Mer ke zi ze min ka t n da iz le yi - ci ile bu lu flan ser gi nin önü müz de ki dö nem ler de de tek - rar lan ma s ön gö rül mek te dir. Bu y l Mi mar lar Oda s Ge nel Mer ke zi ta ra f n dan 12.si dü zen le nen Ulu sal Mi mar l k Ser - gi si ise Re sim ve Hey kel Mü ze si nde aç l d. Prof. Dr. Afi fe Ba tur ta ra f n dan ha z r la nan, Türk mi mar l k ta ri hi nin önem li isim le rin den bi ri olan Emin Onat' n Cum hu ri yet'in ku ru lu flu na ta n k l k eden ya fla m, mi mar l ve Türk mi - mar l na olan kat k la r n bel ge le yen "Emin Onat: Ku ru cu ve Mi mar" ser gi si Fran s z Kül tür Mer ke zi'nde iz le nir ken, 18

19 lık Haftası Etkinlikleri fiu be miz ta ra f n dan Yrd. Doç. Dr. Emel Ka y n kü ra tör lü - ün de ha z r la nan Gün gör Kaf tan c Mi mar l Ser gi si Va s f Ç nar Bul va r Ser gi Ala n n da zi ya ret çi ler ile bu lufl tu. Bu nu lk Dü flü nen Bir Mi mar d r Afifl le ri ser gi si kent mer ke zin de Do mi nik Cad de si ya ya ak s üze rin de il giy le iz le nir ken, Hik - met Gök men ve Bur cu Gü lay Tafl ç ta ra f n dan ha z r la nan Ço cuk ve Mi mar l k Atöl ye le ri ser gi si Ata türk Kül tür Mer - ke zi nin ikin ci ka t n da yer al d. z mir de yer alan mi mar l k bö lüm le ri bi tir me pro je le ri bu y l da Ata türk Kül tür Mer ke - zi nin ikin ci ka t n da ser gi le nir ken, her y l dü zen le di i miz fo to raf ya r fl ma s n n 2010 y l ödül le ri ise Ko nak Met ro s - tas yo nu nda iz le yi ciy le bu lufl tu. 19

20 lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Manisa Temsilcili i Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Ma ni sa Tem sil ci li i 4 10 Ekim 2010 ta rih le ri ara s n da dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s - n Da ha yi Kent ler, Da ha yi Ya flam lar: Ta sa r m la Sür dü - rü le bi lir lik te ma s kap sa m n da ki çe flit li et kin lik ler le kut la - d. Et kin lik prog ra m n da ilk gün Mi mar l k Haf ta s Ba s n Bil - di ri si su nul du ve kok teyl dü zen len di. 5 Ekim Sa l gü nü dü - zen le nen Ya p De ne ti mi Mev zua t ve Uy gu la ma la r pa - ne lin de Mi mar lar Oda s Onur Ku ru lu ve Mi mar lar Ak re di - tas yon Ku ru lu Üye si Bü lend Cey lan, Ba y n d r l k Ba kan l Ya p De ne ti mi Dai re Bafl kan l Mev zu at ve s ta tis tik fiu - be Mü dü rü Ser pil To sun ve Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl kan Yar d m c s Alev A r yer al d. De - niz li Be le di ye si Hiz met Bi na s ve Çev re si Mi ma ri Pro je Ya - r fl ma s n da Bi rin ci lik Ödü lü ka za nan Se den Ci na sal Av c ile Mi mar l k ta Genç Ka lem ler söy le fli si ise 7 Ekim 2010 ta ri hin de ger çek lefl ti. Et kin lik ler 8 Ekim 2010 da dü zen le - nen mi mar l k ba lo su ve mes lek te 20. y l n dol du ran üye - ler için pla ket tö re ni ile son bul du. 20

21 Etkinlikler lar Odası zmir ubesi Olarak B B mar Yönetmeli i De i iklik Önerilerini ve Genel Gerekçeyi Belediyeye Sunduk z mir met ro pol ken ti ve met ro po li ten ala n n da ki yer lefl me ler çok zen gin do al, kül tü rel mi mar l k mi ra s na sa hip tir. Kent sel ge lifl me nin ve ye ni ya p lafl ma n n bu mi ra sa say g l, kim lik li ve iyi ta sar lan m fl bi na lar la, sa l k l, ka li te li ya flam çev re - le ri olufl tur ma s ön ce lik li bek len ti dir. Bu ba lam da BfiB mar Yö net me li i nin ele al n fl n da mi ma ri ta sa r m k s t la yan yak la fl m lar ye ri ne, ni te lik li mi ma ri ta sa r m la ra ola nak sa la yan an cak, ka mu sal ala na da du yar l olan bir yön tem be nim sen mifl tir. Bir yan dan ta sa r m es nek li i - ne sa hip as l çer çe ve ko ru nur ken di er yan dan mi ma ri mü el li fi (ta sa r m ya pa n ) uy gu la ma sü re cin de da ha et kin bir ro le ta fl mak, böy le ce da ha ni te lik li ürün le rin or ta ya ç k ma s na ola nak sun mak, amaç lan mak ta d r. Ya p m sü re ci nin ilk afla ma s olan ta sa r m ve in fla at ruh sa t al n ma s n n uzun za - ma na ih ti yaç do ur ma ya cak fle kil de azal t l ma s, imar ka nu nu ve plan la ma ya ilifl - kin or ta la ma bil gi ye sa hip her ke sin ko lay ca an la ya bi le ce i bir di lin olufl tu rul ma - s da he def len mifl bi na, ko nut, kon sol vb. ta n m lar için mi mar l k söz lü ün den ya - rar la n l m fl t r. Yö net me lik te, özel lik le ida re nin yet ki kul la n m n ge rek ti ren du rum lar da, aç k uç lu ve bi lin mez lik ye ri ne ku ral lar ve sü re ler öne ri le rek za ma n n be lir len me si ne ve bi li ne bi lir bir an la y fla sa hip ol ma s na ça ba gös te ril mifl tir. Dün ya da ya p sek - tö rün de ve tek no lo ji le rin de ki ge lifl me le re uyum lu sür dü rü le bi lir bir ge lifl me yi il - ke edi nen, en gel li stan dart la r na du yar l ener ji et kin ya p lafl ma y des tek le yen, bu an lam da es nek bir yö net me lik ol ma s da is ten mifl tir. Ola bi lir se; bi na la ra kot ve ril me si, ar ka bah çe me sa fe le ri nin be lir len me si ve ç k - ma lar gi bi bö lüm le re ilifl kin ola rak yö net me li in an la fl la bi lir li i ni sa la mak ama - c y la kro ki ler le de des tek len me sin de ya rar gö rül mek te dir. BfiB mar Yö net me li i De i flik lik Öne ri le ri, özet le de in di i miz an la y fl ve yak - la fl m la ele al n m fl, yak la fl k sek sen dört mi mar üç ay her haf ta top la na rak kat - k da bu lun mufl, ola bil di in ce or tak la fla bir met ne ula fl l m fl t r. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu 21

22 Basın Bildirisi Sahte Diploma ve Denklik Belgeleri ile lık Yetkisi Kullanan Organize Bir Sahtekarlıkla Kar ı Kar ıyayız..! Mi mar lar Oda s ola rak yap t m z bir arafl t r ma so nu cu Oda m za ka y t l ba z fla h s la r n dip lo ma ve/ve ya denk lik bel ge le ri nin sah te ol du u tes pit edi le rek bu fla h s la r n üni - ver si te le rin den ve Yük sek Ö re tim Ku ru lu Bafl kan l - ndan du rum la r n n so rul ma s üze ri ne dip lo ma la r n n ve/ve ya denk lik bel ge le ri nin sah te ol du u te yit edil mifl ve hak la r n da ya sal ifl lem ler bafl la t l m fl t r. Bu ça l fl ma lar kap sa m n da bafl ka sah te ka y t lar olup ol ma - d n n tes pi ti ama c y la Tür ki ye ve K b r s ta ki tüm Mi mar - l k Fa kül te le rin den me zun lis te le ri nin gön de ril me si ta lep edil mifl tir. Gön de ri len lis te ler ile ka y t l üye ler ara s n da ya p lan kar fl - lafl t r ma ne ti ce sin de me zun lis te le rin de isim le ri ol ma yan an cak Oda m z da ka y t l bu lu nan fla h s lar tes pit edil mifl ve dip lo ma la r ve denk lik bel ge le ri ge rek me zun ol duk la r n id di a et tik le ri üni ver si te le re ge rek YÖK e gön de ri le rek hak la r n da tek rar bil gi ta lep edil mifl tir. Bu ya z fl ma lar ne - ti ce sin de flu an için 30 ki fli nin dip lo ma la r n n ve/ve ya denk lik bel ge le ri nin sah te ol du u ve bu bel ge ler le Oda m - za kay do la rak mi mar l k fa ali ye tin de bu lun duk la r tes pit edil mifl tir. An cak ül ke miz de, mes lek ör gü tü müz de kay d bu lun ma - yan çe flit li ka mu ku ru lufl la r n da ça l flan mi mar lar da mev - cut tur. Tüm mi mar la r n bir ça t al t n da top lan ma s n sa - la yan mes lek ör gü tü mü ze, ka mu ku rum la r n da ça l flan mi - mar la r n üye lik zo run lu lu u bu lun ma ma s ne de niy le ka y t - 22 l ol ma yan ve do la y s y la Oda m z n arafl t r ma s kap sa m n - da ol ma d için ka mu da ça l flan bu gi bi sah te dip lo ma l fla h s la r n tes pi ti ya p la ma mak ta d r. Bu nun d fl n da sah te ol duk la r tes pit edi len ba z dip lo ma - la ra Yük sek Ö re tim Ku ru lu Bafl kan l nca denk lik bel ge - si dü zen len di i gö rül müfl tür. Bu da YÖK ün denk lik bel ge - si dü zen ler ken her han gi bir in ce le me yap ma d n gös ter - mek te dir. YÖK ün hâ li ha z r da denk lik in ce le me si s ra s n da sa de ce trans cript le re ba ka rak denk lik ver me si ders içe rik - le ri ni göz ar d et me si ve mi mar l k e i ti mi ne denk bir e i - tim al ma m fl ki fli le re mi mar un va n ver me si bir prob lem - ken, dip lo ma la r n ger çek li i ko nu sun da arafl t r ma yap ma - ma s di er bir so run ola rak or ta ya ç k m fl t r. Or ga ni ze ol du u nu tah min et ti i miz sah te dip lo ma lar, sah te mi mar l k yet ki si ni kul la nan fla h s lar ve sü reç le il gi li bel li bafl l bil gi ler ve tes pit le ri miz flun lar d r : Sah te dip lo ma ile Oda m za ka y t yap t ran fla h s la r n hep - si nin or tak özel li i el le rin de ki dip lo ma n n K b r s ta bu lu - nan üni ver si te le re ait ol ma s d r. Bun lar dan bir k s m n n söz ko nu su üni ver si te le re ka y t yap t r d an cak e i ti mi ni ta mam la ma dan ay r l m fl ol du u, bir k s m n n ise hiç ka y t yap t r ma d gö rül mek te dir. Söz ko nu su 30 ki fli nin K b r s ile ba lan t l ol ma s dü flün dü rü cü ve yet ki li ma kam lar ca özel lik le arafl t r l ma s ge re ken bir hu sus tur. fia h s la r n, K b r s ta bu lu nan üni ver si te ler den dip lo ma sa t n al n ma s - n mu tat bir uy gu la may m fl gi bi yan s t ma s bu üni ver si te -

23 le rin e i tim ver mek ten çok, ti ca ri bi rer ku ru ma dö nüfl tük - le ri nin bir gös ter ge si dir. Bu ko nu da ki en di fle mi zi fla h s la - r n sav c l k so rufl tur ma s n da ver dik le ri ifa de ler de des tek - le mek te dir. Sah te bel ge ler le ka y t yap t ran lar dan; 13 ü Do u Ak de niz Üni ver si te si, 3 ü Gir ne Ame ri kan Üni ver si te si, 8 i Lef ke Av - ru pa Üni ver si te si, 3 ü Ulus la ra ra s K b r s Üni ver si te si, 3 ü de Ya k n do u Üni ver si te si dip lo ma s ile Oda ya bafl vur - mufl tur. Bun lar dan; 2 si Ada na, 6 s An ka ra, 1 i An tal ya, 1 i Bur sa, 3 ü Di yar ba k r, 5 i Ga zi an tep, 10 u s tan bul, 1 i z mir ve 1 i de Mer sin fiu be mi ze ka y t ol mufl lar d r. Söz ko nu su fla h s lar hak k n da ay r ay r suç du yu ru sun da bu lu nul ma s n n ya n s ra Oda m z da ki ka y t la r ge ri al n m fl ve mi mar l k un va n n kul la na rak sun duk la r mi mar l k hiz - met le ri nin ge çer siz ol du u il gi li ida re le re bil di ri le rek du - rum la r ta kip al t na al n m fl t r. fiu ana ka dar fli kâ yet te bu lun du u muz fla h s la r n bir k s m hak k n da ha z r l k so rufl tur ma s de vam et mek te bir k s m hak k n da ise sav c l k ta ra f n dan res mi bel ge de sah te ci lik su çun dan ka mu da va s aç l m fl bu lun mak ta d r. Tüm bu sü - reç ler Oda m z n hu kuk bi ri mi ta ra f n dan ta kip edil mek te dir. Ge rek li hu ku ki ve ida ri ifl lem ler bafl la t l m fl ol ma s na ra - men, bu du ru mun or ta ya ç k ma s na ka dar söz ko nu su fla - h s la r n mi mar l k e i ti mi al ma d k la r hal de çe flit li mi mar l k hiz me ti sun duk la r ve mi ma ri pro je ler al t na im za at t k la r tes pit edil mifl tir. Bu ko nu da da çe flit li ku rum la ra bil di rim - ler ya p l m fl t r. An cak mi mar l k e i ti mi al ma m fl ki fli le rin, va tan dafl la r n can ve mal gü ven li i ni hi çe sa ya rak ka mu gü ven li i ni ya k n dan il gi len di ren mi mar l k fa ali ye tin de bu - lun ma la r n n ne ka dar risk li ol du u nun ka bu lü ve bu gü ne ka dar yap t k la r ifl le rin ge çer siz sa y l ma s için ge rek li ifl - lem le rin il gi li ida re ler ce ya p l ma s ya sal bir zo run lu luk tur. Bu sah te kar l k la r n, mi mar l k yet ki si ve hak gas p ol ma s y - la bir lik te ka mu ve top lu ma çok cid di ve te la fi si müm kün ol ma yan so run lar ge tir me si ne de niy le il gi li bü tün ku rum ve ku ru lufl lar ta ra f n dan cid di yet le üze ri ne gi di le rek ön - len me si ge rek mek te dir. Bu kap sam da ka mu ve top lum ya ra r n n gö ze til me si, mi - mar mes lek tafl la r m z n yet ki ve hak la r n n ko ru na bil me si için; bü tün mi mar la r n Oda ya ka y t la r n n yap t r l ma s na, üni ver si te le rin me zun lis te le ri ni her y l dü zen li ola rak Oda - m za ilet me si ne, YÖK ün denk lik bel ge le ri ni cid di yet le ele al ma s na, yurt tafl la r n bu ko nu lar da dik kat li ol ma s na ge - rek si nim var d r. Mi mar lar Oda s ola rak, il gi li ta raf la r n bu aç k sah te kar l k kar fl s n da du yar l dav ra na cak la r ve ge rek li ifl lem le ri ya - pa cak la r n umu yor ve ko nu nun ta kip çi si ola ca m z, hu - kuk sü reç le ri ni ya k n dan iz le ye ce i mi zi ve at l ma s ge re - ken ad m la r ata ca m z de er li ka muo yu ile pay la fl r, say g lar su na r z. TMMOB Mi mar lar Oda s Mer kez Yö ne tim Ku ru lu 23

24 Basın Açıklaması Tarihimize ve Kültürümüze Sahip Ç kal m All anoi Karanl a Gömülmesin z mir in Ber ga ma il çe si nin 18 km. uza n da, 1800 y l l k geç - mi fli, kap l ca s n n ya n s ra köp rü le ri, cad de le ri ve so kak la r ile dün ya n n (hâ lâ kul la n la bi lir du rum da ki) ilk suy la te da vi mer ke zi, Al li ano i. Bu özel lik le ri ile dün ya da tek ör nek. Do kuz y l bo yun ca bin bir emek le yü rü tü len ka z lar la yüz - de yir mi si or ta ya ç kar t la bil di. fiim di Ber ga ma Mü ze - si nde olan on bi nin üze rin de ta fl na bi lir eser le ül ke miz in - sa n n n yü za k. Ar ke olo ji, sa nat ta ri hi, mi mar l k, mü hen dis - lik, t p, far ma ko lo ji ve hid ro lo ji ta ri hi bi lim le ri nin li te ra tü - rü ne gi re bi le cek son de re ce önem li so nuç lar el de edil di y l n da 1. de re ce de Ar ke olo jik Sit ala n ilan edil me si - ne, ger çek an lam da ko run ma s için al ter na tif pro je ha - z r la na rak Ba kan l a gön de ril me si ne, ku ru lan iki Aka de - mik Bi lim Ko mis yo nu nun ra por la r n da Dün ya Kül tür Mi ra - s Lis te si ne gi re bi le cek de er de önem li bir ören ye ri ol - du u na ve su al t n da b ra k la rak ko run ma s n n müm kün ol ma d na ka rar ve ril me si ne ra men (bu ra por lar ka mu - oyun dan giz le ne rek) sa y s z Aka de mik ku rul lar dan bi rin - de Bi lim Ko mis yo nu nun ra po ru, Ko ru ma Ku ru lu na su - nu la rak kat le dil me si yö nün de ka rar ç kar t l d. Mart 2001 de Al li ano i nin I. De re ce de Ar ke olo jik Sit ka ra r ile ko ru ma al t na al n ma s na ka rar ve ren Ku rul, Ekim 2007 de ça mur al t n da b ra k l ma s na hük met ti. Bir yan dan da (1. De re ce Sit Ka ra r na ra men) ba raj göv - de si nin ya p m per va s z ca sür dü rül dü. Ve flim di he pi mi zin gö zü nün önün de bir ta rih ve kül tür kat lia m ya fla n yor. Ber ga ma'n n ikiz kar de fli, An tik ça t b b n n en önem li mer kez le rin den Al li ano i, Yor tan l Ba ra j na kur ban edi li - yor. Kur ta r l ma s, ko run ma s, in san l n or tak mi ra s ola rak ya fla t l ma s için yü rü tü len bü tün ça ba la ra ra men ku ma, ça mu ra, su ya, k sa ca s ka ran l a gö mü lü yor Sa y n Kül tür Ba ka n, Al li anoi ko nu sun da cid di bir du yar - l l k olufl tu. Kefl ke bun dan ön ce ki se ne ler de de ol say d. di yor Mah ke me ka rar la r n uy gu la r m ama ba raj bit mifl, ya p la cak bir fley yok. di yor Ben de bu ko nu da has sa - s m. na n n. Ül ke mi zin her ye rin de böy le çok önem li ni ce eser var di ye ek li yor. Al li ano i, bu ko nufl ma lar sü rer ken ka çak kum la, s rar l ku rul top lan t la r, has sas den ge ler, cet vel ler ve vinç ler le ka ran l a gö mü lü yor. Bi zi du yan var m? Ta r m ve kül tür po li ti ka la r n, var sa göz den ge çir mek is te yen ler ne re de ler? Çift çi yi a r eko - no mik ko flul lar al t n da ezil me ye mah kum eden ler, flim di - ler de su ya ka vufl tu ra ca z di ye rek Al li ano i u kum la gö - mü yor lar. Al li ano i, harç la r n içi ne giz le nen çi men toy la 50 y l son ra - s n da an la fl l r de ni le rek!.. Al li ano i, Ma dem ki öne mi nin far k n da s n z öy ley se en az n dan ya sal sü re ci bek le yin, 6 ay ifl le mi dur du run öne ri le ri dik ka te al n ma ya rak yok edi li yor. Al li anoi ilk ad m!.. Ha san keyf, Mun zur, Ka ra de niz de s ra - da bek li yor. Ül ke mi zin; Ana do lu ve Me zo po tam ya n n geç mi fli si li ni yor. Oy sa, ta rih ve kül tür ül ke mi zin ak l d r. Ge lin, ele le ve re lim; in sa na, bil gi ye, ay d n l a yö ne lik bu kat lia m hep bir lik te dur du ra l m. Al li anoi ka ran l a gö mül me sin. AL LI ANOI G R fi M GRU BU TÜRK TA B P LE R B R L TMMOB Z M R KK EGE ÇEP (Ege Çev re ve Kül tür Plat for mu) SU PO L T K STHP (Su yun Ti ca ri lefl ti ril me si ne Ha y r Plat for mu) EGE SU PLAT FOR MU GÜM ÇED 24

25 Evren Ba bu un ego Temalı Söyle isi Gerçekle ti Ev ren Bafl bu un ego te ma l söy le fli si 19 Ekim 2010 Sa l gü nü ger çek lefl ti. Ar t k mi mar l k tan ko nufl mak is te me di i - ni ile te rek söy le fli ye bafl la yan Bafl bu, or tak la r Cey hun Bas k n ve nanç Eray ile ta sa r m la u ra flan her in san için önem li bir gir di olan ego bafl l n seç tik le ri ni ak tar d. Ta sa r m sek tö rün de ki in san la r n ken di ego la r y la il gi li prob lem le ri ol du u na, e i tim le ri nin ba fl n dan iti ba ren çev re sel fak tör le rin et ki siy le ego la r n n sü rek li fli fli ri lip bo - flal t l d na ve bu du ru mun ya rat t ego ile ya fla nan kav - ga ha li ne de i nen Bafl bu, ken di si nin ve or tak la r n n ki fli - li in den yo la ç ka rak ö ren ci y l la r n dan bu ya na ya fla d k - la r dur ma dan fli flen, sa l nan ve sön müfl ego du rum la r n iz le yen ler le pay lafl t. Ego nun yük sek ol du u du rum lar da ba fla r s z l k, ego nun dü flük ol du u du rum lar da ise ba fla r ile son la nan hi kâ ye le ri ni ak ta ran Bafl bu, in san psi ko lo ji si - ni y p ra tan, çev re si ne ya lan c bir ka buk ören ego nun as l s k n t s n n ya lan c ka bu un var l na si zin de inan ma n z du ru mu ol du u na de in di. Ego yu kon trol al t na al ma n n öne mi ne de yer ve ren Bafl bu, ko lok yum.com pro je sin - de bu du ru mu ürü ne dö nüfl tü re bil dik le ri ni ve ay n za man da bir sos yal so rum lu luk pro je si ne im za at t k la r n ak tar d. Bafl - bu son ola rak ego suz bir mi mar l k pra ti i ve hat ta ego suz bir ya flam müm kün ola bi lir mi so run sa l na yer ver di. Etkinlikler Celal Koç un Bir ve Uygulamaları Söyle isi Gerçekle ti Ce lal Koç un Bir Mi mar ve Uy gu la ma la r söy le fli si 26 Ekim 2010 Sa l gü nü ger çek lefl ti. Mes lek ha ya t bo yun ca ger - çek lefl tir di i uy gu la ma lar ve pro je ler den bir seç ki su nan Koç ilk ola rak TC Emek li San d Nar l de re Din len me ve Ba k me vi ni ih ti yaç prog ra m, alan ve ri le ri ile ak tar d ve pro je içe ri sin de yer alan Dinç Yafl l Ko nut la r n ay r n t la r y - la gös ter di. Da ha son ra Bü yük Efes Ote li Kon gre Mer ke zi ve Ka pa l Aç k Yüz me Ha vuz la r Komp lek si ni uy gu la ma afla ma s n da ya fla nan de ne yim le riy le ile ten Koç, Bod - rum da ger çek lefl tir dik le ri bir otel pro je si ni de iz le yen ler le pay lafl t. Es ki fle hir de yer alan Öz di lek Al fl ve rifl Mer ke zi ve Otel pro je sin de tes cil li bi na la r n dö nüfl tü rül me si ve ye ni bi na la r n ek lem len me si ni ile ten Koç, Bal-Göç ne göl Kül - tür Mer ke zi, ne göl Be le di ye si Ca zi be Mer ke zi, Bur sa Ti ca - ret ve Sa na yi Oda s Ye ni ce bat Kam pü sü, Er tu rul kent Ti - ca ret ve Kül tür Mer ke zi, Sön mez Crystal Park Re si dans, ne göl Be le di ye si Al fl ve rifl Mer ke zi, Ni lü fer Be le di ye si Ba - t kent Hiz met Ala n, Ulu kent Tek no lo ji Arafl t r ma Mer ke zi, Otel Ko nak Ye dek çi o lu, Miz yal-ze kai A us tos Evi, ne göl Kü çük ça l k Teks til Te sis le ri, To puz Otel, Gen cay Ko nut la - r ve Bü lent Ok tay Evi pro je le ri ni iz le yen ler le pay lafl t. 25

26 Etkinlikler Tarih ve Dinler ehri: Halep- am-antakya Gezisi Gerçekle ti Ayşe Atatoprak 23 Ey lül 2010 gü nü sa bah er ken den z mir den Ga zi an tep Ha va ala n na ge le rek Os man l Hü küm da r Ya vuz Sul tan Se lim ta ra f n dan 1517 de Os man l top rak la r na ka t lan, 402 y l sü rey le Os man l hâ ki mi ye ti al t n da ka lan en ge nifl s n r - l kom flu muz Su ri ye nin Ha lep fleh ri ne git mek için Ki lis- Ön cü p nar güm rük ka p s na gel dik. Su ri ye nin güm rük ka p la r sab r n z ölç mek için bi re bir, ade ta bir ka os ya fl yor su nuz. Ha lep te ki ge zi mi ze fiam da ki Eme vi Ca mi si ne ben ze me si ne de niy le halk ara s n da Kü çük Eme vi Ca mi si ola rak bi li - nen, ken tin mer ke zin deki en es ki ve ün lü ca mi si olan Ze - ke ri ya Ca mii (Umey yed Ca mi i) ile bafl la d k. Ca mi nin ya p - m na Eme vi Ha li fe si El Ve lid Bin Ab dül me lik ta ra f n dan bafl lan m fl ve de Ha li fe Sü ley man dö ne min de bi ti - ril mifl tir. Mem lük ler ve Os man l lar dö ne min de ta mir ler ve ek ler ya p l m fl t r. çe ri sin de Hz. Yah ya n n ba ba s olan Hz. Ze ke ri ya Pey gam be rin tür be si bu lun mak ta d r. Ha le vi ye Med re se si ni res to ras yon ya p l d n dan d fla r dan gör me im ka n m z ol du. Ha lep te gru bu mu zu ye rel reh be ri miz d fl n da Ha lep Böl - ge si Mü hen dis ler Oda s ta ra f n dan gö rev len di ri len üni ver - si te yi TÜ de bi tir mifl, y l lar ca Ame ri ka ve s tan bul da ça - l fl m fl, Türk çe si son de re ce düz gün, mo dern bir an la y fla sa hip Mi mar üye si Meh met Bey (Mah mo ud Ze in Al-Abi - din) kar fl la ya rak ak fla ma ka dar bi ze re fa kat et ti. Ö le ye me i ne Mü hen dis ler Oda s Lo ka li ne da vet liy dik. Biz le ri ora da Bafl kan Fik ret Mai li ve iki üye si kar fl la d. Bafl ka n Türk çe bildiğinden gü zel bir soh bet ve kufl sü tü - nün ek sik ol ma d bir sof ra kar fl la d. Ye mek son ra s so kak la r n n uzun lu u 18 km. yi bu lan Ha - lep Çar fl s n n için den ge çe rek De li ler Has ta ne si ne git tik. Çok uzun za man d r res to ras yo nu sü ren bi na da ça l fl ma lar ha la de vam edi yor du. Pey gam be ri miz in ayak izi nin bu lun du u Ka dem-el-re sul Ca mi si nden son ra her çe flit giy si, ba ha rat, ip, ha l -ki lim, do ku ma ve tu ris tik efl ya n n sa t l d s tan bul Ka pa l Çar fl - n n ben ze ri çar fl da al fl ve rifl mo la s ver dik. Çar fl da kü çük kü çük dük kân lar, afl r in san yo un lu u, Türk grup ol du u mu zu an la d k la r n dan et ra f m z sa r p bi - zi dük kân la ra gö tür me ye ça l flan ço cuk lar ve otan tik bir or tam vardı. Arap es naf ço un luk la Türk çe bi li yor ve Türk le re çok s cak ba k yordu. Ama gi der se niz ala ca n z ne olur sa ol sun yi ne de s k pa zar l k ya p n. El fiu ne Ha n n da gez dik ten son ra kal d m z ote le yer le - fle rek ak flam ye me i için Se bil Res to ran a gel dik. Bu ra s bin ler ce ki fli nin ye mek yi ye bi le ce i, yük sek li i bü yük sirk ça d r la r n n yük sek li in de, her ta raf fl k lan d r l m fl, du var - la r ka ya flek lin de, bü yük ye flil bit ki ler le do na t l m fl, Arap sa nat ç n n mü zik yap t bir me kân d. Bu ra da il gi mi zi çe ken, ka d n ların ar ka dafl la r y la gel mesi ve nar gi le içip, mü zi e efl lik edip sah ne önün de oy na ya - bi lmesiydi. 26

27 Su ri ye de ka d n lar ge nel de ka pa l ve si yah çar flaf gi yi yor. Çok ka d n la ev li lik kent mer kez le rin de pek kal ma m fl an - cak ev len me cüz da n n da 4 efl için bö lüm var. kin ci gün fle hir den 50 m. yük sek lik te çok es ki den bir Hi - tit Ta p na n n ol du u bi li nen da ha son ra Yu nan Ta p na - na çev ri len do al bir te pe nin üs tü ne ku rul mufl Ha lep Ka le si ni gez dik. 10. yy. Ha ma da ni ha ne da n dö ne min de Seyf Ed-Dev le, te pe yi haç l or du la r na kar fl stra te jik bir ka le ola rak kul lan m fl t r. Bu gün kü Ha lep Ka le si Se la had - din-i Ey yü bi nin o lu ma lik el Za hir Ga zi dö ne min de fleh - rin mer ke zi ola rak ye ni den in fla edil mifl ve çev re si 20 m. de rin li in de hen dek ler aç la rak su dol du rul mufl. Gi rifl ka p - s hen de in üs tü ne aç l r bir köp rüy le kar fl ya ba lan m fl t r. Ha lep Ka le si y l la ra ra men sa pa sa lam ayak ta du ru yor. Ka lenin, için de ca mi, ha mam, med re se var. Ka le nin ar ka bur cu nun tam kar fl s n da Sey yid Ne si mi ve Sü ley man fiah tür be si bu lu nu yor. Ha lep in bü yük bö lü mü Os man l dö ne - min den ka lan çar fl, pa zar, han ve be des ten zen gin li i nin ya n s ra ha la bi na lar da tafl ifl çi li i öne mi ni ko ru mak ta. Ha - lep ten son ra için den Asi Neh ri nin geç ti i 5. bü yük kent olan Ha ma ya ha re ket edi yo ruz. Asi Neh ri üze rin de Ro ma - l la r n 4. yy. da yap t k la r su do lap la r n dan ötü rü ken te Me di ne tün-ne va ir (su do la b fleh ri) de ni yor. Yu nus Em - re nin ad na fli ir yaz d Dert li Do lap da bu ra da bu lu nu - yor. Es ki den fleh re su nak li ya p l yor ve bah çe ler su la n - yor mufl. Su la r n k y s n da ki Al Jis ri ye ve Al Ma a Mo ri ye Nav re Çark la r ah flap tan bir bir le ri ne kar fl l k l in fla edil mifl, bi li nen en es ki, en sa lam ka la bil mifl su de ir men le ri fiam a gel di i miz de d fl n da sem bo lik de ol sa es ki lo ko - mo tif ler den bi ri nin dur du u Os man l n n Hi caz de mir yo lu - nun en önem li ayak la r n dan olan fiam Ga r na gel dik. Bi na - n n gi ri fli ih ti fla m n or ta ya ko yu yor. An cak içi ne gi rin ce flafl k n l n z bir kat da ha ar t yor. Çün kü bi na n n içi çok gü zel, mo za ik ler le süs lü ve gör kem li gö rün tü sü var y l ların da Pa di flah Vah det tin ta ra f n dan hiz me te aç lan gar bi na s ar t k mü ze ha li ne ge ti ril mifl ve ken tin d fl n da ye ni is tas yon ya p l ma s ne de niy le bi let sa t fl d fl n da kul la n la - m yor. fiim di ler de Su ri ye hü kü me ti ga r n ar ka s n da ma - ket le ri nin ser gi len di i ye ni bir gar ve çar fl komp lek si yap - mak is ti yor. fiam n en bü yük, en es ki ve gör kem li ca mi si ola rak bi li nen, y l la r ara s n da Eme vi Ha li fe si Ve - lid Bin Ab dül me lik ta ra f n dan in fla edi len Eme vi Ca mii mi - ma ri özel lik le ri, süs le me le rin de ki ih ti flam ve sa hip ol du u ma ne vi de er le riy le bü tün s lam ale min de ay r bir ye re sa - hip. Ca mi nin en bü yük özel lik le rin den bi ri M.Ö. Hz. Yah ya Ki li se si nin ye ri ne in fla edil mifl ol ma s d r. Bu ne den le ca mi Hris ti yan lar için de önem li dir. Ca mi çok az ör nek le ri bu lu - nan dik dört gen bir plan da ya p l m fl, iba det ye ri ve av lu bö lü mü ay r d r. Ca mi d fl ve ke mer le ri ye flil renk li mo za ik - ler le süs lü. Av lu da bu lu nan 8 sü tun üze rin de yük se len ha - zi ne kub be si ka mu ha zi ne si ni ko ru mak ama c y la, Ab ba si - ler dö ne min de ya p l m fl. Ca mi nin 3 mi na re si ve 4 ana ka - p s bu lun mak ta. Ba t da ki mi na re öte ki ler den da ha gös te - rifl li. Do u da ki burç üze rin de yük se len mi na re ye sa Mi - na re si ku ze yin de ki mi na re ye Ge lin Mi na re si den mek te Müs lü man la r n ina n fl na gö re k ya me te ya k n Hz. sa n n yer yü zü ne ine ce i Ak Mi na re de bu ca mi de bu lun mak ta. Eme vi ler in yap t mi na re, Os man l lar dö ne min de Mi mar Si nan ta ra f n dan Os man l tar z mi ma ri ile za rif bir fle kil de uza t l m fl. Ca mi de 4 fark l mez hep için mih rap lar bu lun - mak ta, bu ne den le fark l mez hep ler den olan lar ken di imam la r n n ar ka s n da na maz k l mak ta. Av lu nun sü tun lar - la ka pa l ta van la r n da çok özel mo za ik süs le me le ri bu lun - mak ta. Eme vi ye Ca mi i nin bi ti fli in de Ya vuz Sul tan Se lim ta ra f n dan in fla et ti ril mifl ta ri hin en bü yük ko mu tan la r n - dan Se la had din Ey yu bi nin tür be si yer al yor. Bah çe sin de ise 1914 y l n da Fi lis tin de uçak la r dü flen ve ilk ha va fle hit - le ri miz olan Türk Pi lot lar Yüz ba fl Fet hi Bey, Üs te men Sa d k Bey ile Nu ri Bey in me zar la r bu lun mak ta. 27

28 fiam da fii i, Ca fe ri Müs lü man la r n kut sal me kân la r n dan bi - ri de Pey gam be ri mi z in to ru nu Hz. Zey nep için ya p l m fl Se yi de Zey nep Ca mi ve or ta s n da bir tür be bu lun mak ta. Ca mi nin içi ve tür be in sa n n gö zü nü ka mafl t ran kris tal ler - le kap lan m fl, 5 ton som al t n la kap l kub be, süs lü re vak - lar la çev ri li av lu su ve ifl le me li mi na re si ya p ya ay r bir gö - rü nüm ka zan d r yor. Su ri ye de ca mi le re gi rer ken Aya ma de ni len yer le re ka dar uza nan ve ba fl n z ka pa ta ca n z kap flo nu olup ön den ka pa nan bir giy si ve ri yor lar. Bun la r giy me den hiç bir fle kil de ca mi le re gi re mi yor su nuz. n san lar ca mi le rin bü yük av lu la r n da na maz d fl n da tek ve ya ai le cek ge le rek ya t yor, otu ru yor ve ye mek yi yor lar. Ade ta bir pik nik ala n na çe vi ri yor lar av lu la r. fieh rin ak fla - m n gör mek için fiam a hâ kim te pe ye ç k t k. Bu iki te pe - de Cum hur bafl kan l sa ray la r yer al yor. Bi ri ko nuk la r n a r lan d di e ri de Befl flar Esad n ika met et ti i et ra f ye flil lik le çev ri li ve çok s k ko ru nan te pe ler. Üçün cü gün Os man l Pa di flah la r n dan Sul tan Ab dül ha mit ta ra f n dan 1863 y l n da yap t r lan 7 bin met re ka re alan üze rin de ku - rul mufl 1,7 ki lo met re uzun lu un da ki Ha mi di ye çar fl s n gez dik. Bir gün ön ce Cu ma idi ve Cu ma gün le ri Su ri ye de res mi ta til. Ro ma dö ne min de ya p lan du var lar la çev ri li olan es ki fleh rin mer ke zin de yer alan çar fl da ge le nek sel gi yim efl ya la r, nar gi le, gü müfl efl ya, el bi se, ge ce k ya fet le - ri sa tan dük kân lar yan ya na yer al yor. Bü yük kent ler den bi ri olan Hu mus ta Ha lid Bin Ve lid in me za r n n ora da ol - du u ri va yet edi len Ca mi yi gez dik. Bir ara c n bi le zor geç - ti i dar so kak lar, ilk bo ya dan son ra bir da ha bo ya ya p l - ma yan bir ço u ha rap bi na lar, Bab tu ma böl ge sin de ki bi - raz da ha mo dern tafl ya da kâ gir bi na lar, ev le rin alt kat la - r n da yer alan gün lük ih ti yaç la r n kar fl lan d dük kân lar, ki lit le nen fe ci tra fik, ye ni len gü zel ke bap lar, mo dern dün - ya ile geç mifl ya fla m ar ka m z da b ra ka rak Cil ve gö zü güm rük ka p s n dan ge çe rek An tak ya ya gel dik. Son gün gez di i miz An tak ya. Sil pi us Da ete in de ve Oron tes ya ni Asi Neh ri ke na r n da.ö. 300 lü y l lar da ku - rul mufl. Ro ma dö ne min de Ro ma ve s ken de ri ye ile bir lik - te im pa ra tor lu un en önem li ve en bü yük fle hir le rin den bi ri olan An tak ya tam bir ta rih ha zi ne si. 6. yy. da dep rem - le rin y k t fle hir de ne re yi kaz sa n z, bir fley ç k yor le re ka dar Asi üze rin de çok gü zel bir Ro ma köp rü sü var m fl ama ge rek siz gö rüp y k m fl lar. lk ön ce y l la r ara s n da fle hir Fran s z yö ne ti min dey ken ya p l m fl dün ya n n en muh te flem, ço u mi to lo jik öy kü ler den esin - len mifl mo za ik mü ze le rin den bi ri olan An tak ya Mo za ik Mü ze si ni gez dik. Da ha son ra Hris ti yan la r n dün ya da ki ilk iba det yer le rin den bi ri ola rak ka bul edi len, pa pa VI. Pa - ul ün 1967 de bu ra s n Efes Mer yem Ana gi bi Ka to lik ler için haç ye ri ola rak kut sa d fleh rin bi raz d fl n da ka lan önü du var la örül müfl bir ma a ra da bu lu nan Aziz Pi yer Kli - se si ni zi ya ret et tik l y l lar da Os man l dö ne min de in - fla edi len, uzun y l lar zey tin ya ve sa bun ima lat ha ne si ola rak fa ali yet te bu lu nan bir av lu ya aç k U flek lin de di zayn edi len tafl to noz lar ve ke mer le rin kul la n l d ve Ma y s 2003 te Sa van Bu tik Otel ola rak ka p la r n açan gü zel bi - na y gez dik. Kar n m z ac k m fl t. Bu gün res to ran lar la do lu olan mi to lo ji de Apol lo dan ka çan Daph ne nin def ne a a - c na dö nüfl tü ü yer ola rak ge çen Har bi ye geç mifl te Ro - ma l lar n say fi ye ye riy mifl. Mo za ik le rin ço u Har bi ye de ki zen gin Ro ma l la ra ait vil la lar dan ve çev re de ki Se le uci a ad Pie ra isim li an tik fle hir den ge ti ril mifl. Son ke bap la r m z ye dik ten son ra z mir e dön mek üze re Ada na ha va ala n na ha re ket et tik. An cak reh be ri miz biz le re sür priz ya pa rak yo lu de ifl tir di ve s ken de run a gel dik. Sa hil de ak flam çay - la r m z iç tik ten son ra yo la ç k t k. Bu ge zi de Ha lep te biz le ri a r la yan Ha lep Böl ge si Mü hen - dis ler Oda s Yö ne ti mi ne, Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ola - rak te flek kür ede riz. Ye ni ge zi ler de bu lufl mak di le iy le 28 Mi mar lar Oda s z mir fiu be si

29 Etkinlikler lar Odası zmir ubesi Ö renci Üye Üniversite Temsilcilik Seçimleri Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Ö ren ci Üye sa y s n Do kuz Ey lül Üni ver si te si nden 200, Ya flar Üni ver si te si nden 81, z mir Eko no mi Üni ver si te si nden 46 ve z mir Yük sek Tek - no lo ji Ens ti tü sü nden 44 ol mak üze re 371 e yük selt mifl tir. fiu be mi zin yü rüt tü ü ça l fl ma lar do rul tu sun da bu sa y - n n da ha da art ma s ön gö rül mek te, fiu be mi zin ça l fl ma aks la r ara s n da yer alan mi mar l k ö ren ci le ri nin so run la - r n bil mek ve yar d m c ol ma ya ça l fl mak gi de rek da ha da önem li ha le gel mek te dir. Üni ver si te ler de mi mar l k e i ti mi alan ö ren ci ler ile ile ti fli - min da ha et kin ha le ge le bil me si ama c y la Ö ren ci Üye Üni ver si te Tem sil ci lik Se çi mi 22 Ekim Cu ma gü nü fiu be - miz de ger çek lefl ti ril di. Se çim ler ön ce sin de Mi mar lar Oda - s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal bir ko nufl ma ger çek lefl tir di ve ö ren ci üye ler le ya p lan ve ya - p l ma s dü flü nü len ça l fl ma aks la r n dan söz et ti. Se çim ler so nu cun da Do kuz Ey lül Üni ver si te si nden Er kan Akan as l, Ay fle Öz tafl ye dek; z mir Eko no mi Üni ver si te si nden Or han Ma de no lu as l, U ur Öz gür Ça l fl maz ye dek; z mir Yük sek Tek no lo ji Ens ti tü sü nden Gök han Gü ler as l, Duy - gu He ves li ye dek üye ola rak se çil di. Se çim le rin ar d n dan dü zen le nen kok teyl de fark l üni ver si te ler den ge len ö - ren ci üye ler bir bir le riy le ta n fl ma im kâ n bul du lar. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si lar Odas, l k Bölümü Ö rencilerini ö renci üye olmaya ça r yor Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ö ren ci üye sa y s n 371 e yük selt mifl tir. Ha len üye ol ma d y sa n z, bafl vu ru için ge re ken ler; 4 adet ve si ka l k fo to raf, nü fus cüz da n as l ve fo to ko pi si, bafl - vu ru ta ri hi iti ba riy le ö ren ci ol du u nu be lir tir üni ver si - te den al n m fl bel ge, Oda ya üye ol ma is te i ni be lir ten, Oda ta ra f n dan ha z r lan m fl bafl vu ru for mu. 29

30 lar Odas zmir ube SMGM E itimlerine li kin Meclisi 7. Dönem Yeni Kararlar Al nd 2010 y l Tem muz A us tos ay la r n da ger çek lefl ti ri len 3. Toplant s Gerçekle ti SMGM Böl ge top lan t la r n n ar d n dan 2 Ey lül 2010 ta ri hin - de ger çek lefl ti ri len Mer kez Yö ne tim Ku ru lu top lan t s n da top lan t lar de er len di ril mifl ve Sü rek li Mes le ki Ge li flim Mer - ke zi ta ra f n dan ve ri le cek e i tim le re ilifl kin ka rar lar al n m fl - t r y l la r ara s n da ve ri le cek olan e i tim ko nu la - r na ilifl kin ola rak; Mi mar lar Oda s z mir fiu be Mec li si 7. Dö nem 3. Top lan t s 14 Ekim 2010 Per flem be gü nü ger çek lefl ti. Mec lis Bafl kan - l k Di va n se çi mi ve Ya p m Mü te ah hit le ri ile fian ti ye fief le - ri nin Ka y t la r ve Yet ki Bel ge li Us ta lar Hak k n da Yö net me - lik Tas la n n de er len di ril me si gün dem mad de le ri nin gö - rü flül dü ü top lan t da, Mec lis Bafl kan l k Di va n se çi le rek gö rev da l m ya p l d. Bu na gö re; Boy gar Öz len Bafl kan, m ren Ay te kin Bafl kan Yar d m c s ve Me rih Fe za Y l d r m ka tip üye ola rak se çil di. Ya p m Mü te ah hit le ri ile fian ti ye fief le ri nin Ka y t la r ve Yet ki Bel ge li Us ta lar Hak k n da Yö net me lik Tas la tar t fl - la rak de er len di ril di ve ko nuy la il gi li Yö ne tim Ku ru lu ça l fl - ma la r na ka t l mak üze re Kök nar Or hon gö rev len di ril di. SMGM bün ye sin de e i tim lerin; Ser ti fi ka s z e i tim ler, Ser ti fi ka l e i tim ler, Uzak tan e i tim, flek lin de plan lan ma s na; SMGM bün ye sin de ve ri len e i tim ler den ser ti fi ka l e i tim ler d fl n da ki ler den her han gi bir üc ret ta lep edil me me si ne; Ser ti fi ka l e i tim le rin üc ret li olmasına ve sa at üc re ti nin TL ol ma s na; Ser ti fi ka l e i tim ler d fl n da aç lan e i tim ler de, e it men üc - re ti, yol ve ko nak la ma gi der le ri nin il gi li fiu be ler ta ra f n dan kar fl lan ma s na; Uzak tan e i ti min 1 Ocak 2011 ta ri hin de SMGM ta ra f n dan bafl la t l ma s na; SMGM kap sa m n da ya p la cak e i tim le rin ta rih le ri nin fiu be-smgm ta ra f n dan or tak la fla sap tan ma s - na; aç lan e i tim le rin, e it men le ri nin ve e i tim prog ram - lan ma s n n SMGM ta ra f n dan plan lan ma s na; ser ti fi ka l e i - tim le rin kur gu su nun SMGM ta ra f n dan olufl tu rul ma s ve SMGM e it men ha vu zun dan SMGM ta ra f n dan plan la na cak ve e i tim so nun da ya p la cak s nav lar da, SMGM so ru ha vu - zun da bu lu nan so ru lar dan so rul ma s na; ta rih le - ri ara s n da SMGM bün ye sin de ve ri le cek e i tim ler de e it - men ola rak yer al mak is te yen üye le ri mi zin fiu be le ri ta ra f n - dan SMGM ye bil di ril me si ne; ka rar ve ril di. 30

31 Bilirki i ve Bilirki i Güncelleme E itimleri Hakk nda 2011 y l n da Ka mu lafl t r ma Bi lir ki fli li i yap mak is te yen üye le ri miz için aç la cak Bi lir ki fli ve Gün cel le me e i tim - le ri ko nu sun da; Da ha ön ce aç lan Bi lir ki fli e i tim le ri ne ka t l ma m fl üye le ri mi zin; SMGM kap sa m n da ger çek lefl ti ri - len Bi lir ki fli e i tim le ri ne ka t l ma la r ve Ser ti fi ka ko flul la r - n ye ri ne ge ti re rek Ser ti fi ka al ma la r zo run lu dur. Da ha ön - ce e i tim le re ka t l m fl ve ser ti fi ka al m fl üye le ri mi zin ser ti - fi ka la r 5 (befl) y l sü rey le ge çer li dir. An cak ser ti fi ka al n - d k tan son ra ki her y l, ser ti fi ka la r n ba l bu lun duk la r fiu - be ye onay lat ma la r (vi ze et tir me le ri), bu nun için de SMGM kap sa m n da Bi lir ki fli - Gün cel le me e i ti mi ne ka - t l ma la r ge rek mek te dir. Gün cel le me e i ti me ka t lan üye - le ri mi zin ser ti fi ka la r n n ar ka s na 2010 vi ze si ya p l m fl t r ya z s bu lu na cak ve ka fle ba s la rak onay la na cak t r. Bu onay 2011 y l için ge çer li ola cak t r. Bi lir ki şi lik için baş vu ra cak üye ler den, bu ko nu da ki uz man - lık ve ye ter li lik le ri ni be lir le mek üze re dü zen len miş olan bil gi for mu, bi lir ki şi se çil dik le ri tak dir de uya cak la rı ku ral - la rı ka bul et tik le ri ne iliş kin taa hüt na me, SMGM ta ra fın dan ve ri len ser ti fi ka (yet ki bel ge si) ve 2010 yı lın da bi lir ki şi lik yap mış ise bun la rın lis te si is te ne cek tir. Bi lir ki şi lis te le ri, ya pı lan baş vu ru la rı ve bil gi form la rı nın de ğer len di ril me si so nu cun da Şu be ve ya Tem sil ci lik Yö ne tim Ku rul la rı nca, Mi mar lar Oda sı Bi lir ki şi lik Yö ner ge si doğ rul tu sun da be lir - le ne cek ve Şu be Yö ne tim Ku ru lu ka ra rı ile ke sin leş ti ri le - cek tir. Bi lir ki fli lik bafl vu ru sun da bu lu na cak üye ler den al na cak bafl vu ru üc re ti 132,00 TL dir. Oda ca be lir le ne cek lis te ler de yer ala cak bi lir ki şi ler, ka yıt lı bu lun duk la rı Şu be ye yap tık la rı bi lir ki şi lik ça lış ma la rı hak - kın da bil gi ve re cek ler; dü zen le ye cek le ri ra por la rın bir ör - ne ği ni Oda ya ile te cek ler; bi lir ki şi lik ko nu sun da SMGM ta - ra fın dan dü zen le nen mes lek içi eği tim ça lış ma la rı na ka tı - la rak ser ti fi ka al mış ola cak lar dır. Bi lir ki şi ler, yap tık la rı bi lir ki şi lik hiz me ti kar şı lı ğın da ala cak la - rı üc re tin % 5 ini Oda Yö net me li ği nin 79/i mad de si ge re ğin - ce Oda ya öde ye cek ler dir. Da ha ön ce ki yıl lar da dü zen le dik - le ri ra por la rın bir ör ne ği ni Oda ya ver me yen, al dık la rı üc re - tin % 5 ini Oda ya öde me yen, di sip lin ce za sı al mış olan ve ai - dat bor cu bu lu nan üye ler bi lir ki şi lis te le ri ne alın ma ya cak lar; baş vu ru sı ra sın da üye ler bu ko nu da uya rı la cak lar dır. B L R K fi E i ti mi E i ti min ta ri hi : Ka s m 2010 E i ti min ye ri : Mi mar lar Oda sı İz mir Şu be si E i ti min sü re si : 8+8=16 sa at (2gün) E i ti min üc re ti : 160 TL B L R K fi - GÜN CEL LE ME E i ti mi E i ti min ta ri hi : 11 Ka s m 2010 E i ti min ye ri : Mi mar lar Oda sı İz mir Şu be si E i ti min sü re si : 6 sa at E i ti min üc re ti : 60 TL Bilirki i Seçme ve Rapor zleme Kurulu Olu turulacaktır Ka mu laş tır ma Bi lir ki şi li ği için baş vu ru da bu lu nan aday la - rın yö ner ge ye uy gun luk de ne ti mi, üye nin bağ lı ol du ğu Şu be nin Yö ne tim Ku ru lu nca her ça lış ma dö ne mi için Şu - be ye ka yıt lı üye ler ara sın dan seç ti ği üç (3) ki şi den olu şan Bi lir ki şi Seç me ve Ra por İz le me Ku ru lu ta ra fın dan ya pı - lır. Bi lir ki şi Seç me ve Ra por İz le me Ku ru lu baş vu ru da bu - lu nan üye le rin hak la rı nı ko ru mak, bi lir ki şi le rin ça lış ma la rı - nı iz le mek ve si cil le ri ni tut mak la yü küm lü dür. Bi lir ki şi Seç - me ve Ra por İz le me Ku ru lu üye le ri, gö rev sü re le rin de Ka - mu laş tır ma Bi lir ki şi Lis te le rin de yer ala maz lar. 31

32 zmir Büyük ehir Belediyesi Opera Binas i Proje Yar mas n n Kolokyumu Gerçekle ti Bornova Belediyesi Ye ilova Höyü ü Ziyaretçi Merkezi i Proje Yar mas nın Kolokyumu Gerçekle ti z mir Bü yük fle hir Be le di ye si Ope ra Bi na s Mi ma ri Pro je Ya r fl ma s n n ko lok yu mu Ah med Ad nan Say gun Sa nat Mer ke zi nde 26 Ey lül 2010 ta ri hin de ger çek lefl ti. Yö ne ti ci - li i ni fieb nem Yü cel in üst len di i ko lok yum da ya r fl ma lar ku ru mu nun des tek len me si ve bel li bir di na miz mi ya ka la - ma s ge rek li li i nin de al t çizil di. Ya r fl ma n n ila n n dan ön - ce ki sü re cin ak ta r l d ko lok yum da k y kul la n m na ilifl kin yak la fl m lar, pro je ler ara s n da ki ben zer lik ler, ça t ve yer al - t ko tu nun kul la n m n da ya fla na bi le cek so run lar, z mir in po tan si yel kül tür alan la r, ya r fl ma pro je le ri nin uy gu lan ma sü re ci gi bi ko nu lar tar t fl l d. z mir Bü yük fle hir Be le di ye Bafl ka n Aziz Ko ca o lu pro je nin en ya k n za man da uy gu - la na ca n ile te rek hem bi rin ci lik ödü lü nü alan pro je mü el - lif le ri ni hem de tüm z mir li le ri mut lu et ti. Ko lok yu mun ar - d n dan ödül tö re ni ger çek lefl ti ril di. Bor no va Be le di ye si Ye fli lo va Hö yü ü Zi ya ret çi Mer ke zi Mi ma ri Pro je Ya r fl ma s 'n n ko lok yu mu 6 Ekim 2010 ta ri - hin de Ege Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Kon fe rans Sa - lo nu'nda ger çek lefl ti. Aç l fl ko nufl ma s n Bor no va Be le di - ye Bafl ka n Ka mil Ok yay S n d r' n yap t ko lok yu mu Mi - mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal yü rüt tü. Ön ce ödül tö re ni nin ger çek lefl ti ril di i et - kin lik te da ha son ra ko lok yu ma ge çil di. Ko lok yum s ra s n - da ya r fl ma sü re ci ne, de er len dir me kri ter le ri ne, ya r fl ma - c lar dan is te nen öl çe e, ödül alan pro je le re ve kav ram sal çe flit li li i ne, kül tü rel pey za ja ve di sip lin ler ara s ay r fl ma la - ra de i nil di. Ül ke miz de bu tip pro je le rin ya r fl ma lar yo luy - la el de edil me sin den do la y du yu lan mem nu ni yet di le ge - ti ril di. 32

33 zmir Kent Konseyi Çal malar na Katılıyoruz zmir Büyük ehir Belediye Ba kan Aziz Kocao lu ile Yap lan TMMOB KK Toplant s Gerçekle ti Kent ya fla m n da kent viz yo nu nun ve hem fleh ri lik bi lin ci - nin ge lifl ti ril me si, ken tin hak ve hu ku ku nun ko run ma s, sür dü rü le bi lir kal k n ma, çev re ye du yar l l k, sos yal yar d m - lafl ma ve da ya n fl ma, say dam l k, he sap sor ma ve he sap ver me, ka t l m ve yö ne ti flim il ke le ri nin ha ya ta ge çi ril me si amaç la r y la olufl tu ru lan z mir Kent Kon se yi ça l fl ma la r na de vam edi yor. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku - ru lu Bafl ka n Ha san To pal n da Yü rüt me Ku ru lu nda yer al d z mir Kent Kon se yi nin Genç lik Mec li si nde Y TE Mi - mar l k Bö lü mü ö ren ci si Ser kan Ulu soy; Ço cuk Mec li - si nde Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Üye si Hik met Gök men, Ka d n Mec li si nde Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl kan Yar d m c s Alev A r ve En gel li ler Mec li si nde Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Mes le - ki De ne tim Gö rev li si Ah met Gi liz yer al yor. Ça l fl ma la r na 7 den 70 e Ka t l n, Bir lik te Yö ne te lim slo ga n y la de vam eden kon se yin 2. Ola an Ge nel Ku rul top lan t s, 26 Ekim 2010 ta ri hin de s met nö nü Sa nat Mer ke zi nde ya pıldı. TMMOB z mir l Ko or di nas yon Ku ru lu nun ken tin so run la - r n gö rüfl mek üze re z mir Bü yük fle hir Be le di ye Bafl ka n Sa y n Aziz Ko ca oğ lu ndan ta lep et ti i top lan t 13 Ekim Çar flam ba gü nü ger çek lefl ti ril di. z mir KK Sek re te ri Fer - dan Çift çi ta ra f n dan or ga ni ze edi len top lan t ya TMMOB ye ba l Oda la r n z mir fiu be Bafl kan ve yö ne ti ci - le ri ka t l d. Top lan t da z mir in so run la r ve Be le di ye ile ile - ti flim ko nu la r tar t fl l d. Ege lık Uluslararası Veri Tabanında Yer Alıyor Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta - ra f n dan 1991 y l n dan be ri ya - y m la nan Ege Mi mar l k der gi si ar t k ulus la ra ra s ve ri ta ba n n da da yer al yor. DAAI (De sign and App li ed Arts In dex) te yer alan der gi nin tüm içe ri i ne mi mar lik.org/ ad re sin den ula fla bi lir si niz. 33

34 Sı ınak Yönetmeli i De i ti Bir sü re dir gün dem de olan s nak yö net me li i de i flik li - i 29 Ey lül 2010 ta rih sa y l Res mi Ga ze te de ya y m - la na rak yü rür lü e gir mifl tir. Ön ce lik le yö net me li in ad 3194 Sa y l mar Ka nu nu na Gö re Dü zen len mifl Bu lu nan mar Yö net me lik le ri ne S - nak lar la l gi li Ek Yö net me lik iken S nak Yö net me li i ola rak de ifl mifl tir. Yö net me lik te ki di er de i flik lik ler k sa - ca flöy le dir; Mad de 5a ben din de özel s nak la r n ta n m de ifl mifl tir; Mad de 6b ben din de ser pin ti s nak la r n n ta n m de ifl - mifl tir; Mad de 7 nin bafl l ve mad de de ifl mifl tir. S nak ya p l - ma s zo run lu olan ve ol ma yan ya p la r n ta n m lan d bu mad de uy gu la ma la r en faz la yön len di ren ve mi mar la r en çok il gi len di ren mad de dir. Ya p lan de i flik lik ile s nak ge rek tir me yen ya p lar; 12 ve da ha az ba m s z bö lüm olan sa de ce ko nut kul la - n m l ya p lar, Em sal he sa b na ko nu ala n 1500 m2 den az olan ko nut d fl kul la n m l ya p lar, Ko nut ve ko nut d fl kul la n m n bir ara da bu lun du u ya - p lar da; ko nut sa y s n n 12 ve da ha az olup, em sal he sa b - na ko nu ala n n 1500 m2 yi afl ma d ya p lar, Ya tak sa y s 50 ve da ha az olan yurt, ko ufl, mi sa fir ha - ne, ya tak ha ne, ba k me vi, otel, pan si yon, has ta ne gi bi te - sis ler, Em sal ala n 3000 m2 den az olan sa na yi te sis le ri, akar - ya k t ve LPG is tas yo nu, de po, an tre po, be si ha ne, ta vuk çift li i, se ra ben ze ri ya p lar, Ce za in faz ku rum la r, tu tu kev le ri gi bi yo un gü ven lik ge rek ti ren ve ön lem al nan ya p lar. Bir imar par se lin de bir den faz la bi na bu lun ma s du ru mun - da s nak he sa b her bi na için ay r ay r ya p l mak ta; or tak s nak ya p l ma s du ru mun da ana ya p lar ile ko ru nak l bir ba lan t kur ma s ko nu su ta n m lan mak ta d r. Mad de 8 in bafl l ve mad de de ifl mifl tir. Bu mad de de ser pin ti s nak la r n n özel lik le ri, in san sa y s he sa b, du var ka l n l k la r, ha va lan d r ma vb. ta n m lan mak ta d r. Mad de 14 te Ya p Ruh sat ve Kul lan ma zin le ri nin ve ril me - sin de de i flik lik ya p l m fl t r. Mad de 18 de so rum lu ma kam bö lü mün de ve mad de 19 da gö rüfl alma bö lü mün de de i flik lik ler ya p l m fl t r y l ai da t n z taksitlendirerek * ödeyebilirsiniz (132 YTL) * Tak sit len dir me fl Ban ka s, Ga ran ti Ban ka s ve Ya p Kre di Ban ka s kre di kart la r için ge çer li dir Mi mar lar Oda s z mir fiu be si 34

35 lar Odas zmir ubesi Temsilciliklerinde ve ubelerde Yap Denetim Kanunu Bilgilendirme Toplant lar Gerçekle tiriyoruz 19 pi lot il de uy gu la nan, 4708 sa y l Ya p De ne tim Ya sa s, Ba kan lar Ku ru lu ka ra r y la 1 Ocak 2011 ta ri hi iti ba riy le 81 ilin tü mün de uy gu lan ma ya bafl la ya cak t r. Bu uy gu la ma - n n bafl la ma s n n ön ce sin de Ya p De ne tim Ya sa s ile il gi li bil gi len dir me se mi ner le ri dü zen len mek te dir. Uy gu la ma ilifl kin ya fla na cak sü re cin her yö nüy le ak ta r l d se mi ner - ler de Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl kan Yar d m c s Alev A r ko nufl ma c ola rak yer al mak ta d r. Özel lik le mi mar la r n ye ni sü reç te pro je ve uy gu la ma afla - ma s n da dik kat et me si ge re ken nok ta la r n vur gu lan d se mi ner ler den il ki 5 Ekim 2010 da Ma ni sa da ger çek lefl ti - ril mifl tir. 12 Ekim 2010 ta ri hin de Uflak ta, 19 Ekim de Sa lih - li de, 23 Ekim de Mu la da ve 26 Ekim de Tur gut lu da yo - ğun ka tı lım la se mi ner ler ger çek lefl ti ril mifl tir. Akhisar Koruma Amaçlı mar Planı ve De erlendirilmesi Paneli Gerçekle ti Ak hi sar Ko ru ma Amaç l mar Pla n ve De er len di ril me si pa ne li 23 Ekim 2010 Cu mar te si gü nü Ak hi sar Be le di ye Mec lis Sa lo nu nda ger çek lefl ti. Ak hi sar Kay ma ka m Mus - ta fa Çek, Ak hi sar Be le di ye Bafl ka n Sa lih H z l ve Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To - pal n aç l fl ko nufl ma la r n yap t pa ne lin yü rü tü cü lü ü nü de fiu be miz Yö ne tim Ku ru lu bafl ka n Ha san To pal üst len - di. Y l maz Ko ca tu, Fat ma Ko ca b y ko lu ve Se nem Doy - duk un ko nufl ma c ola rak yer al d pa nel de ilk ola rak Y l - maz Ko ca tu ko ru ma amaç l imar pla n n n nor mal plan - dan far k n ve Ak hi sar Ko ru ma Amaç l mar Pla n n n ha z r - lan ma s n da ki sü re ci ak tar d. Fat ma Ko ca b y ko lu bir kül - tür var l n ne den ko ru ma m z ge rek li li i ne de in di i su - nu flun da Ak hi sar Mer kez Çar fl ve Dom bay c o lu Ha n n n ye ni den ifl lev len di ril me si üze rin de dur du. Son ola rak söz alan Se nem Doy duk top lum sal uz la fl kav ra m n aç k la d ve ko ru ma ça l fl ma la r n da ken tin bir ta k m araç la r n kay - bet ti i ger çe i üze rin den bü tün cül bir an la y fl la ko ru ma - n n öne mi ne de in di. Fo rum bö lü müy le son bu lan pa nel il giy le iz len di. Paneli Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Kaymakamı Mustafa Çek ve Manisa Milletvekili Şahin Mengü ilgiyle izledi. 35

36 Ödül Tarihe Sayg 2010 Ödülleri Belli Oldu Mus ta fa KUT LU Evi fia kir YA LA VAÇ Di bek Kah ve ha ne si Mu zaf fer HE PAK SOY Evi Nil gün DU RU ALP Evi Es ma Li vi a Di no DE YER Evi E.Ü. Bal kan lar ve Ana do lu Giy si le ri Mü ze si Dur mufl TÜRK MEN L - Tafl Us ta s Ni hat BAZ - Ah flap Us ta s z mir Bü yük fle hir Be le di ye si ta ra f n dan dü zen le nen Ta ri - he Say g Ye rel Ko ru ma Ödül le ri 2010 y l n n ödül sa hip le - ri bel li ol du. Ül ke miz de ilk de fa z mir Bü yük fle hir Be le di ye si ta ra f n dan bafl la t lan Ta ri he Say g Ye rel Ko ru ma Ödül le ri z mir de - ki ta ri hi ve kül tü rel mi ra sa sa hip ç kan ça l fl ma la r n özen - di ri le rek ödül len di ril me si ve ta n t l ma s ama c y la bafl la t l - m fl, ko ru ma yön tem le ri nin ir de len di i, kent ba z n da ko ru - ma bi lin ci ni ge lifl ti re cek pro je le rin de er len di ril di i ve ar - t k ge le nek sel ha le gel mifl bir uy gu la ma d r. olufl tu. Se çi ci Ku rul Üye le ri Ey lül 2010 ta rih le ri ara - s n da ça l fl ma la r n ta mam la d y l n da bafl vu ran 36 aday dan 16 s ödü le de er gö rül dü. Dü zen le ne cek ödül tö re ni ile sa hip le ri ni bu la cak olan ça l fl ma lar flun lar d r: Kent li z mir li Ödü lü: Mus ta fa KUT LU Evi (Koz bey li,fo ça) fia kir YA LA VAÇ Di bek Kah ve ha ne si (Koz bey li,fo ça) Mu zaf fer HE PAK SOY Evi (Bay rak l ) Nil gün DU RU ALP Evi (Bay rak l ) Es ma Li vi a Di no DE YER Evi (Bu ca) Bu y l ki asil se çi ci ku rul; Prof. Dr. N. Gül ASA TE K N nin bafl kan l n da; Prof. Dr. Gül riz KOZ BE, Doç. Dr. Si bel ECE - M fi KI LIÇ, Yard. Doç. Dr. Zey nep AK TÜ RE, Yard. Doç. Dr. Tol ga Ç L N G R, Yard. Doç. Dr. Yek ta DE M RALP, Y.Mi mar Res to ras yon Uz ma n Ta mer PAK BEN den; ye dek se çi ci ku rul; Yard. Doç. Dr. Ko ray VE L BE YO LU, Ö r. Gör. Dr. De niz GÜ NER, Ö r. Gör. Dr. Se vinç GÖK GÜR HAN dan Öz gün fl le vin De ifl ti ril di i Esas l Ona r m Ödü lü: E.Ü. Bal kan lar ve Ana do lu Giy si le ri Mü ze si (Bor no va) Emek Ödü lü: Dur mufl TÜRK MEN L - Tafl Us ta s (Fo ça da ki tafl ifl çi li i uy gu la ma la r ile) Ni hat BAZ - Ah flap Us ta s (Ha lil R fat Pa fla Köfl kü ah flap ifl çi li i ile) 36

37 YTE lık Fakültesi nde E itim-ö retim Yılı Ba ladı Bi rol ÜZ MEZ Kent Göz lem ci le ri Kar fl ya ka Kent Kül tür ve Sa nat Der gi si Tor ba l K z Tek nik ve Mes lek Li se si fie hit Fet hi Bey l kö re tim Oku lu Yö ne lifl Ko le ji Ya ra t c Ço cuk lar Der ne i Ta rih sel Çev re ve Kül tür Var l k la r n Ko ru ma Da l n da Kat k Ödü lü: Bi rol ÜZ MEZ - Kor te jo Ai le Ev le ri Bel ge sel Fo to raf Pro je si Kent Göz lem ci le ri - Bas ma ne Gün le ri et kin lik le ri Kar fl ya ka Kent Kül tür ve Sa nat Der gi si Tor ba l K z Tek nik ve Mes lek Li se si - Ö ren ci Gö züy le Met ro po lis Fo to raf Ser gi si Ko nak fie hit Fet hi Bey l kö re tim Oku lu Ko nak Bas ma - ne Çev re sin de ki Ta ri hi Me kân lar Ö ren ci Ça l fl ma s Yö ne lifl Ko le ji Kent Ka r n ca la r - Geç mifl ten Gü nü mü ze Le van ten ler Pro je si Ya ra t c Ço cuk lar Der ne i - Ta ri hi Ya fl yo rum Pro je si Bu ca Ifl lay Say g n Gü zel Sa nat lar ve Spor Li se si - Ta ri - he Do ku nan El ler Pro je si Bu ca Ifl lay Say g n Gü zel Sa nat lar ve Spor Li se si Y TE Mi mar l k Fa kül te si nde e i tim-ö re tim y - l, 27 Ey lül Pa zar te si gü nü, Mi mar l k Bö lüm Bafl ka n Prof. Dr. Mu rat Gü nay d n ve fie hir ve Böl ge Plan la ma Bö lüm Bafl ka n Doç. Dr. Se ma hat Öz de mir'in ger çek lefl tir di i aç - l fl ko nufl ma la r ile bafl la d. Bö lüm Bafl kan la r ko nufl ma la - r y la ö ren ci le ri, Y TE Mi mar l k Fa kül te si ne ait e i tim ve ö re tim esas la r ko nu sun da bil gi len di rir ken, 8 Ekim Cu ma gü nü ger çek lefl ti ri len or yan tas yon et kin li in de, Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal ve fie hir Plan c la r Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl - ka n Gök han Er kan, mes lek oda la r ve mi mar l k ile fle hir plan la ma mes lek le ri hak k n da bil gi ver di ler. Aç l fl et kin lik - le ri, çe flit li film gös te rim le ri ve Y TE Mer kez Kü tüp ha ne or - yan tas yon su nu mu ile nok ta lan d. Ha ber: pek Ek 37

38 Sonuçlanan Yarışma Bornova Belediyesi Ye ilova Höyü ü Ziyaretçi Merkezi i Proje Yar mas Sonuçland Bi rin ci Ödül Ev ren BAfi BU Umut BAfi BU Dan flman: Se den Ci na sal AV CI Ra ma zan AV CI Su zan BAH T YAR Öz can KAY GI SIZ Mah mut Atil la ESER kinci Ödül Do an Za fer ER TÜRK Ka dir UYA NIK Ali Ke mal TER LE MEZ Or kan Zey nel GÜ ZEL C Le on M T RA N Y.Mi mar (EK P TEM S L C S ) Mi mar Mi mar Mi mar Mi mar Mi mar nfl. Y. Müh. Y. Müh. Mi mar (EK P TEM S L C S ) Y.Mi mar Mi mar Mi mar Mi mar Yard mc Ekip: Ömer DUR DU Sez gin TU FAN Dan flman: Ak n ÖNALP ç Mi mar l k Ö ren ci si ç Mi mar l k Ö ren ci si nfl. Y. Müh. Üçüncü Ödül Öz gür B N GÖL l ke BAR KA Y. Mi mar Em re SAV GA Mi mar Tu ba B L G Ç Mi mar Ber na GÖL Y. Mi mar Yard mc Ekip: Öz gür ÖZER ç Mi mar Dan flman: A. Gün kut BAR KA n fla at Mü hen di si Y. Mi mar (EK P TEM S L C S ) 5 adet efl de er man si yo na la y k pro je ler afla da ki fle kil de se çil mifl olup, aç l fl s ra nu ma ra s na gö re s ra lan m fl t r. Mansiyon A. Ta mer BAfi BU Mi mar (EK P TEM S L C S ) Ha san ÖZ BAY Y. Mi mar As l ÖZ BAY Y.Mi mar C. Ba ran D L fie hir Plan c s / Y.Müh. Mi mar Yard mc Ekip: Tu ba TUN CA LI De ren UY SAL ö ren ci Elif Su na AK fii RAY ö ren ci Pe lin AY ÇA Dan flman: Er gun D N ÇER nfl. Müh. 38

39 Mansiyon Ömer ÇA PAR TI Dan flman: Gök han ÇE T N Mansiyon Mu rat AK SU Umut Y GÜN Yard mc Ekip: Ay can fi CAN Os man NAS KA L Y l maz KÜR TÜN CÜ Gü nay ÇA LIfi KAN Bu rak SÜ LÜN BAZ Ez gi AK Öz lem ÇA TIK Sev can DÖN MEZ Dan flman: Meh met Y GÜN Y.Mi mar nfl. Müh. Y.Mi mar Y.Mi mar Mi mar Mi mar Mi mar Tek ni ker ç Mi mar Y. Mi mar Mi mar ö ren ci nfl. Müh. Mansiyon b ra him EYÜP Mi mar Yard mc Ekip: Ol cay OVA LI EYÜP Mi mar Dan flman: Ha kan ÇA TAL KA YA nfl.müh. Mansiyon Gü le nay ER DEM Fat ma Tu ba OK CU O LUMi mar Yard mc Ekip: Göz de DO RA MA CI LAR Mi mar Dan flman: Meh met Bu rak YIL MAZ Ke mal KA RA KÖ SE Y. Mi mar nfl.müh. nfl.müh. zmir Ekonomi Üniversitesi GSTF Yeni Binasına Kavu tu z mir Eko no mi Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar ve Ta sa r m Fa - kül te si 20 Ekim 2010 ta ri hin de ki aç l fl la ye ni bi na s na ka - vufl tu. 6 ay ön ce te me li at lan GSTF bi na s n n aç l fl na z - mir Eko no mi Üni ver si te si Mü te vel li He yet Bafl ka n Ek rem De mir tafl, z mir Eko no mi Üni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. At ti la Sez gin, Gü zel Sa nat lar ve Ta sa r m Fa kül te si De ka n Prof. Dr. Tev fik Bal c o lu, z mir Eko no mi Üni ver si te si Mü - te vel li He yet üye le ri, z mir Ti ca ret Oda s Mec lis Bafl ka n Ne cip Kal kan, Se fe ri hi sar Be le di ye Be le di ye Bafl ka n Tunç So yer, Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Bafl - ka n Ha san To pal ve çok sa y da da vet li ka t l d. Aç l fl ko - nufl ma la r ve bi na aç l fl n n ar d n dan Mo da Ta sa r m Bö lü - mü ta ra f n dan ha z r la nan mi ni de fi le izlendi. Bi na n n her ka - t n da, ço u nu fa kül te ö ren ci le ri nin ha z r la d ser gi, kon - ser ve çe flit li et kin lik ler yer al d m 2 ka pa l ala n bu - lu nan ye ni bi na da; 8 atöl ye, 17 stüd yo (4 ü mo da ta sa r m stüd yo su), 11 la bo ra tu ar, 2 am fi (100 ve 125 ki fli lik), 2 aç k ha va am fi si, 6 ders lik, 3 se mi ner oda s, 3 top lan t oda s, 1 arafl t r ma mer ke zi, 1 med ya oda s, 1 çok fonk si yon lu sa lon, 1 ser gi sa lo nu, otur ma alan la r ve ka fe ter ya yer al mak ta d r. 39

40 Sonuçlanan Yarışma Çankaya Belediyesi Ba kanlık Hizmet Binası, Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Ulusal i Proje Yarı ması Sonuçlandı 1. Ödül Ramazan Avc Seden Cinasal Avc Evren Baflbu Y. Dan flmanlar: Umut Baflbu Suzan Bahtiyar Özcan Kayg s z Teknik Dan flmanlar: Ekrem Evren Makina Müh. Kemal Güravflar Elektrik Müh. O. Ali Ünsal nflaat Müh. Elvan Ender Peyzaj 2. Ödül Adnan Aksu Zehra Türkcan Aksu Ezgi Baflar Teknik Dan flmanlar: Mehmet Zafer K nac Melih Özöner Kemal Aykaç Cüneyt Kurtay - Ekip Temsilcisi Y. - Ekip Temsilcisi nflaat Müh. Makina Müh. Elektrik-Elektronik Müh. Asl Tokcan Hüseyino lu Peyzaj Y. ve Kentsel Tasar mc Yard mc lar: Mehmet Ar do an Vasili Zlatovcen Ö renci Atilla Aksu Jeofizik Müh. M. Raflit Ayparças Ö renci Serkan Nurman Teknik Ressam 3. Ödül Ata Kurt Dide Dinç Necmeddin Selimo lu Teknik Dan flmanlar: Taflk n Topal Osman Yetkin Duyal Karagözo lu Yard mc lar: Ali Hakan Yolcu Elif Simge Fettaho lu Elvin Erkut Merve Babal Seçil Tezer 1. Mansiyon Erhan Vural Hakk Can Özkan Dilek Topuz Derman Teknik Dan flmanlar: Erdinç Özkara Mehmet Karadurak Baflak Tafl Zühtü Ferah Mehmet Çal flkan Yard mc lar: Semih Arslan Yusuf Uyar - Ekip Temsilcisi Y. nflaat Müh. Elektrik Müh. Akustik Y. Müh. Y. - Ekip Temsilcisi nflaat Müh. Elektrik Müh. Peyzaj Makina Müh. / Akustik Dan flman Makina Müh. / Akustik Dan flman 40 Mi mar lar Oda s z mir fiu be si

41 Yarışma 2. Mansiyon Oral Göktafl Sevince Bayrak Ilg n Avc Emine Derya Ertan Teknik Dan flmanlar: Ceyda Özbilen Gülsun Parlar Mehmet Karadurak Cafer Aktürk Y. Y. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Peyzaj nflaat Müh. Elektrik Müh. Makina Müh. 3. Mansiyon pek Yürekli Suna Birsen Otay Arda nceo lu Teknik Dan flmanlar: Hakan Çatalkaya Belgin Merey Sarper Giray Deniz Aslan Cem Altun Yard mc lar: Fulya Eliyatk n Eylem Y lmaz Sevda A cakale Gürkan Okta Mehmet Gören Benek Çinçik 4. Mansiyon Tolga ltir R. K v lc m Duruk Y. B. Kaan Duran Kadir Öztürk Y. Teknik Dan flmanlar: Necdet Demirel nflaat Müh. L. Hulusi Sato lu Makina Müh. Nam k Onmufl Elektrik Müh. Sercem Murat Sa n Y. - Ekip Temsilcisi - Ekip Temsilcisi Bilgen Öztopçu Yard mc lar: Fatih Tafl Peyzaj 5. Mansiyon Onur Sa kan Hakan Karaman A. Erdem Tüzün Mihriban Duman Teknik Dan flmanlar: Jacques Pocho Müjdem Vural Celal Çavuflo lu Erhan flözen Cem Ercan Makina Müh. Süleyman Emre Pusat nflaat Müh. Mustafa Bu ra Yerliyurt Peyzaj Asl Özçevik Y. Yard mc lar: Yelta Köm Hayrettin Günç Erinç Okudan Guillaume Rousseau 6. Mansiyon Ozan Özdilek Bilge Altu Teknik Dan flmanlar: Tu ba Alper Elektrik Müh. Eray Gül Makina Müh. Cafer Aktürk Makina Müh. Ala Leman Cemali Peyzaj Özgür Önsel nflaat Müh. Yard mc lar: Elif Aksayan Gülnar Ocakdan - Ekip Temsilcisi - Ekip Temsilcisi 13 Kas m 2010 Sergi Bafllang c 21 Kas m 2010 Kolokyum (Ça dafl Sanatlar Merkezi, Kavakl dere / Ankara 18:00) 41

42 Basından Allianoi de Gördüklerimden Utan yorum! Allianoi u t rnaklar ile kazanlar n önünden kamyonlar geçiyor. Allianoi kumla örtülüyor. Al li ano i u t r nak la r ile ka zan la r n önün den kam yon lar ge çi yor. Al li anoi kum la ör tü lü yor. DS flir ket ler den bi ri ne be ton la kap la ma, di e ri ne de kum la ört me iha le si ver mifl. Amaç da ha h z l, da ha h z l ol sun. Kan l ve ya kan s z. Fark et mez. Ye ter ki, bu ga vur tafl la r yok ol sun! Göz den uzak ol sun, Hat ta 30 met re ça mur al t n da kal s n, fiir ke tin prog ra m n da bu gün has ta ne ya p s var y l l k has ta ne ya p s flu an kum la ör tü lü yor y l n da, Al li anoi Gö nül lü le ri nin yar d m la r ile ka z yap t m z 1800 y l l k has ta ne h z la ka pa t l yor. Oy sa biz onu 4 ay bo yun ca ka za rak ay d n l k la bu lufl tur mufl tuk. Ve yak la fl k 20 oda s n dan an cak 8 ini ka za bil mifl tik. Çün kü za man ve ba fl lar bü tün has ta ne ya p s n aç ma ya yet me mifl ti. Sa de ce bu 8 oda dan yüz ler ce ar ke olo jik eser mü ze en - van ter le ri ne al n m fl t. Oda lar dan bi rin de yü zün üze rin de me tal cer ra hi alet, çok sa y da far ma ko lo jik alet le bir lik te or ta ya ç kart m fl t k. Bu ko lek si yon Dün ya n n bir ören ye rin de ve has ta ne ya - p s n da en bü yük t p alet le ri ko lek si yo nu ola rak li te ra tü re gir mifl ti. Oda lar dan bi ri nin de muh te me len ün lü T p Bil gi ni Ga le - nos un ol du u nu ön gör müfl tük. Bel ki ya n ba fl n da ki oda lar dan bi ri ni ka za bil sey dik, ona ait özel efl ya la r n bi le bu la bi le cek tik. Ol ma d... /Ola ma d... Çün kü o s ra lar pa ra bit mifl ti. Ahmet Yaraş,Yrd. Doç. Dr., Evrensel Gazetesi, Ay lar ca kar puz pey nir ek mek, ma kar na ye mek ten ka z eki bi yo rul mufl/s k l m fl t. Kefl ke 2006 y l n da bi raz da ha yar d m için ka p ka p do - lafl say d m Ah dost lar bu gün ne ya pa bi li riz di yen ler, 2006 y l n da ne - re ler dey di niz? Ga le nos un ger çek an lam da izi ni bul mak ta bel ki si zin de pa y n z ola cak t!!! Ta ri he bir not da siz ler dü fle cek ti niz.. Ama na s l ol sa ge le cek y l ka z ya de vam ede riz di ye dü - flü nü yor duk. Ün lü t p bil gi ni Per ga mon lu Ga le nos un ad na rast la ma umu du nu 2007 y l na b rak m fl t k. An cak ne 2007 de, ne 2008 de, ne 2009 da ba kan l k ka z ruh sa t ver di. Y l Kül tür ve Tu rizm Ba ka n Sa y n Er tu rul Gü nay n Ça re si - zim ni da la r ara s n da bu top rak lar da bir bafl ka bo yut ya - fla n yor. Dört y l d r Ka z Ruh sa t ver(e)me yen ler bu gün ça re siz ol - duk la r n söy lü yor!!! TRT Bel ge se li ni ya y n la ma s na en gel ol dum di ye övü nen - ler, Ba kan l pe kâ lâ ça re siz li e sü rük le ye bi li yor lar... Çok ge nifl alan da ve çok ça l fl l d için bu ma kam lar, so - rufl tur ma aç mak zo run da kal m fl lar d. Ku rul üye le rin de bi lim ko mis yon la r n da s k s k ye ni le mek zo run da kal m fl t Ka z yap t m ala na gi ri fli de ça re siz lik yü zün den en gel le - mek zo run da kal m fl lar d 42

43 12 y l d r her plat form da sü ren mü ca de le nin so nun da... Bir bofl luk... fiim di bel ki Per ga mon lu Ga le nos un Al li ano i da ki kli ni i göz le ri mi zin önün de ka pa t l yor. Al li ano i da bu lu nan T p Alet le ri ko nu sun da.ü. dok to ra ya pan Da nifl in göz le ri nin önün de has ta ne ya p s ör tü lü - yor/kat le di li yor/ta ri he gö mü lü yor/biz ler sa de ce iz li yo - ruz. DS ken di ni kur tar mak için iha le üze ri ne iha le ya p yor, Po li ti ka c lar oy kay g s n da her iki ta ra fa gü lüfl çük ler at yor, Genç ler hu kuk d fl uy gu la ma y pro tes to için ken di ni zin - ci re vu ru yor, Avu kat lar bu ül ke de hâ lâ mah ke me ön le rin de hu kuk ar yor, Ben t r nak la r m la kaz d m ha ya t m n en gü zel 12 y l n ver di im ye rin yok olu flu nu iz li yo rum. Bi lim sel Etik... Ça dafl l k... De mok ra si... Evet/Ha y r na ra la r ara s n da bir in san l k ay b... /bir ta rih kat lia m... yü re im a r yor... Ta n k l m dan uta n yo rum. li ano i.org a bu gün gön de ri len bir fli ir bi zi an la t yor. Uzun me tin ler y l lar ca sü ren yar d m ta lep le ri ar t k ki fa yet - siz ka l yor.... Al li ano i su s a r top rak s a r göz ler b akar kör d il ler sus kun k ulak lar s a r ç l m içi me sus kun c an be de ne a r gün ge ce gün kar an l k yü rek ler s a r Ay fle Ya maç lar Odas zmir ubesi ile Anla mal Kurulu lar Ege Sa l k Has ta ne si Ege Sa l k Has ta ne si Şubemiz üye le ri ve 1. de re ce ya k n - la r na in di rim im ka n sun mak ta d r. Tel: (pbx) Ege Ekol Dershanesi Ege Ekol Dershanesi Şubemiz üyelerine SBS grupları ve 11. sınıflar için %25, Üniversite hazırlık grupları (YGS - LYS) için %30 indirim uygulamaktad r. Tel: Bilgi Dersanesi fiubemiz üyelerine %30 indirim uygulamaktad r. Tel: Özel Nefl e Erberk Bornova Anaokulu Yetenek Gelifltirme Merkezi Joyfull House Şubemiz üye le ri için ya r m gün se çe ne i nde %15, tam gün se - çe ne i nde %20 in di rim uy gu la mak ta d r. Telefon: t Megaron Formunda Yaka nesi ve Kolye Ucunu ubemizden Alabilirsiniz... Üye le ri mi zin yo un ta le bi üze ri ne me - ga ron for mun da ki ya ka i ne si ve kol ye ucu Şubemizde sa t fla su nul mufl tur. Alt n: 55 TL Gümüfl: 20 TL 43

44 Yi tir dik le ri miz Sinan Ödüllü m z Maruf Önal' Kaybettik Mi mar lar Oda s n n ku ru cu üye si ( ), 4. Dö nem Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n ( ), Mi mar lar Oda s s tan bul fiu be - si 6. Dö nem Yö ne tim Ku ru lu Üye si ( ), Mi mar l k Vak f Ku ru cu Üye si ve Bafl - kan l yap m fl olan, Mi mar lar Oda s 2000 y l Ulu sal Mi mar l k Ödül le ri Si nan Ödü lü sa hi bi, Oda m z n 3 Nu ma ra l Üye si Prof. Ma ruf Önal 18 Ekim 2010 gü nü kay bet tik. Mes lek ya fla m bo yun ca ulu sal mi mar l m - za eser le ri yo luy la yap t kat k lar, ya rat t en mü te va z ya p lar da da hi gös ter di i du - yar l l k ve ya ka la d ka l c l k, uzun sü ren e i tim ci ya fla m sü re sin ce ku flak lar ara s ile ti fli min sa lan ma s na kat k la r, mi mar l k mes le i nin ör güt len me ve ku rum lafl ma s na yap t is tik rar l kat k lar ne de ni ile mes le ki bir re fe rans olufl tu ran Prof. Ma ruf Önal kay bet me nin de rin üzün tü sü içe ri sin de yiz. Hikmet To u yu Kaybettik ta ri hin de kay bet ti ği miz de ğer li mes lek ta şı mız Hikmet Toğu (THS-Stuttgart, 1960) 1711 si cil nu ma ra sı ile Oda mı za ka yıt lı idi. Emin Balin i Kaybettik ta ri hin de kay bet ti ği miz de ğer li mes lek ta şı mız Emin Ba lin (GSA, 1943) 180 si cil nu ma ra sı ile Oda mı za ka - yıt lı idi. AİLELERİ VE MİMARLIK CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYOR, MESLEKTAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ... HABERLER BÜLTEN TMMOB M MAR LAR ODA SI Z M R U BE S ADI NA SA H B : Ha san TO PAL SO RUM LU YA ZI LE R MÜ DÜ RÜ: Ni lü fer ÇI NAR LI MUT LU Ye rel Sü re li Ya y n Ay da Bir Ya y m la n r Ya y n Ye ri: 1456 So kak No:8 Kat:4 Al san cak/ Z M R Tel: (0.232) (pbx) Fax: e-pos ta: in mi mod.org.tr mi mod.org.tr SA YI : 2010/8 Bas k Ta ri hi: Bas k : Özdil Bas mevi (0.212) Yap m: l k Vakf ktisadi letmesi (0.212)

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER MADDE VE ÖZELLİKLERİ

TEST 1 ÇÖZÜMLER MADDE VE ÖZELLİKLERİ TEST 1 ÇÖZÜMLER MADDE E ÖZELLİKLERİ 1. Kütle, öz hacim ve eylemsizlik maddenin bulunduğu yere bağlı olmayan özelliklerdir. G m.g bağıntısına göre, g cismin bulunduğu yere değiştiğinden, cismin ağırlığı

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

T.C. GA Z ÜN VER S TE S

T.C. GA Z ÜN VER S TE S T.C. GA Z ÜN VER S TE S TÜRK ÇE Ö RE N M, ARA TIR MA ve UY GU LA MA MER KE Z (TÖ MER) YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL BİLGİSİ AN KA RA - 2006 T.C. GA Z ÜN VER S TE S TÜRK ÇE Ö RE N M, ARA TIR MA ve UY GU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si D O Ç. D R. B A Y R A M A L K A Y A Sa kar ya Üni ver si te si Üs kü dar n kül tür ve dü flün ce ta ri hi nin sa l k l bir fle kil de ya z la bil me si ön ce - lik

Detaylı

YAYIN NO: 219. LUCIFER Michael Cordy. Özgün Ad : Lucifer

YAYIN NO: 219. LUCIFER Michael Cordy. Özgün Ad : Lucifer LUCIFER 1 2 YAYIN NO: 219 LUCIFER Michael Cordy Özgün Ad : Lucifer Michael Cordy Nurcihan Kesim Telif Haklar Ajans arac l yla; Bilge Sanat Yap m Yay. Tant. Ka. Turz. San. Tic. Ltd. ti. 1. Bas m ubat 2007

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer Nükleer F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin de, nük le er bom ba ya dö nüfl tü rül dü. Ay n y l, iki si vil he de fe kar fl kul la n ld. Fa kat bun dan son ra bir da ha, aradan 60 y l dan faz

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) 20-21 Ara lık 2003 An ka ra Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ya yın la rı /630 İl mi Eser ler / 19 Redaksiyon Doç. Dr. İs ma

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nde Çalışan Spor Uzmanlarının Yönetsel Sorunlarının Belirlenmesi

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nde Çalışan Spor Uzmanlarının Yönetsel Sorunlarının Belirlenmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nde Çalışan Spor Uzmanlarının Yönetsel Sorunlarının Belirlenmesi Zuhal KILINÇ, a Müberra ÇELEBİ a a Abant Izzet Baysal Universitesi, Beden Eğitimi ve

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 06 Kongrelerle büyüyor, güçleniyoruz 20 Baflbakan Erdo an n yo un d fl temas trafi i Nisan ay nda bafllayan AK PARTi il ola an kongreleri

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı