bilgilendirme formu * ANKARA_

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG Konu : Kan Merkezleri değerlendirme ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu * ANKARA_ sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununa göre kan merkezi veya kan istasyonlarının her çeşit laboratuar veya üretim terlerinin niteliklerini hizmet alan ve ilişkilerini ücret tarifelerini, personel araç-gereç ve hizmet standartları ile çalışma esaslarını belirlemek Sağlık Bakanlığının görev ve yetkisindedir. Gerek ilgili kanun gerekse Kan ve Kan Ürünleri yönetmeliği bu merkezleri fiziki yapı teknik donanım, personel ve çalışma esaslarını tanımlamıştır. Ancak Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı yapılan denetimler sonucunda; 1- Kan Merkezi veya kan istasyonu için bağımsız bir bölümün oluşturulmadığı veya oluşturulan ünitenin hizmetin niteliğine uygun olmadığı, bazı kurumlarda ise hizmetin hastanedeki laboratuarlarda yürütülmeye çalışıldığı, 2- Kan Merkez ve istasyonlarındaki mevcut cihaz ve ekipmanın yetersiz olduğu, 3- Bazı kurumlarda kan merkezi veya kan istasyonundan sorumlu hekimin bulunmadığı ya da hizmeti yürüten hekimin resmi olarak görevlendirilmediği, 4- Kan merkez ve istasyonlarında görev yapan personelin bir bölümünün transfüzyon ve seroloji alanında eğitim görmemiş olduğu, hizmetin hastanenin diğer bölümlerinde görev yapan personel tarafından rotasyon ile yürütüldüğü, 5- Kan merkez ve istasyonlarında kan istem ve donör bilgi formlarının, kan alma ve kan grup kayıt defterlerinin ya hiç tutulmadığı veya düzensiz tutulduğu ve bu nedenle geriye dönük incelemelerin yapılabilmesinin mümkün olmadığı, 6- Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonları önlemek amacıyla yapılan testlere ait defter kayıtlarının bulunmadığı veya diğer hastalara ait sonuçlarla birlikte diğer laboratuarın defterine kaydedildiği, 7- Yapılan tarama testlerinde pozitif sonuç saptanan donörlere bu test sonuçlarının genellikle bildirilmediği ve bulaşıcı hastalık ihbarlarında aksama olduğu tespit edilmiştir.

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü -2- _ ANKARA 2857 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 38. maddesinde kan merkezleri ve kan istasyonlarının yılda iki defa denetleneceği, bu denetimlerde tespit edilen aksaklıkların ilgili kurum ve kuruluşlarca derhal giderileceği, ikinci defa yapılan denetimde aynı aksaklıkların devam etmesi halinde idari ve cezai soruşturma yapılacağı hükmü yer almaktadır. Halk sağlığı ile doğrudan ilişkili bu konularda uygulamaların takibinden Baştabipler ve İl Sağlık Müdürleri sorumludurlar. Yukarıda belirtilen hususların hizmette aksamaya neden olmayacak ve temel problemleri ortadan kaldıracak şekilde; 2857 sayılı kanun ile Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda düzeltilmesi, mahallinde giderilemeyen eksiklikler konusunda Genel Müdürlüğümüzün ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize önemle rica ederim. EKİ : Uygulama Talimatı Donör bilgi formu ve değerlendirme anahtarı Kan istem formu Serolojik testler kayıt defteri örneği Kan bağış kayıt defteri örneği Kan grup kayıt defter örneği DAĞITIM : Valilikler İl Sağlık Müdürlüğü (İvediliğinden) Kızılay Genel Başkanlığı Üniversite / Tıp Fakültesi Dekanlıkları SSK Genel Müdürlüğü

3 UYGULAMA TALİMATI Fiziki Yapı : a- Kan Merkezleri Kan ve kan ürünleri yönetmeliğinin 11.maddesinde kan merkezlerinin tipleri ve yürütecekleri hizmetler, 13.maddesinde ise, kan merkezlerinde bulunması gerekli bölümler belirtilmiştir. Yapılan denetimlerde kan merkezlerinin çok büyük bir bölümünün sadece kan alımı ve dağıtımı işlevini yürüttüğü, araştırma, immünohematolojik detaylı testler ve test serumu hazırlama işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sadece kan alımı ve kendi bünyesinde kan dağıtımı işlevini yürüten kan merkezlerinde hastane fiziki koşulları aşağıda belirtilen bölümleri oluşturmaya elverişli değil ise, hizmetin niteliği göz önünde bulundurularak en azından hasta kabul, muayene ve kan alma ile laboratuar bölümlerinin birbirinden ayırt edilmesi zorunludur. 1- Kabul bölümü 2- Muayene bölümü 3- Kan alma salonu 4- Canlandırma odası 5- Kan grup tayin laboratuarı 6- Mikrobiyoloji laboratuarı 7- Araştırma laboratuarı 8- Yıkama ve sterilizasyon kısmı 9- Soğuk oda 10- Malzeme deposu 11- Büro kısımları 12- Arşiv, kütüphane 13- Kobaylık B tipi kan merkezlerinde kobaylık, araştırma laboratuarı, fraksinasyon laboratuarı ve onlarla ilişkili kısımlar bulunmaz. b- Kan İstasyonları Kan istasyonları, kan ihtiyacını esas olarak kan merkezlerinden sağlayan, gerektiğinde kan alma ve dağıtımı işlemini yapan daha küçük kuruluşlardır. Yapılan denetimlerde kan istasyonlarının büyük bir bölümü için hastanelerde ayrılmış bağımsız bölümlerin bulunmadığı, kan istasyonu ile ilgili hizmetin genellikle laboratuar aracılığıyla yürütüldüğü saptanmıştır. Bünyesinde kan istasyonu bulunduran tüm kurum ve kuruluşlarda eğer kan alma işlemi de yapılıyorsa, hasta kabul, muayene ve kan alma ile laboratuar bölümlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi, eğer sadece kan merkezlerinden kan temin ediliyorsa, kanların muhafaza ve gerekli uygunluk testlerinin yürütülmesine yönelik bağımsız bir bölümün oluşturulması zorunludur. Teknik Donanım : Kan merkezleri ve kan istasyonlarında bulunması gerekli araç ve gereçler, Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 14,15 ve 18.maddelerinde belirtilmiştir. Tüm kan merkezleri ve kan istasyonlarında kan saklama dolabı (Kan temin, tüketim durumu ve bulundurmaları gerekli miktarlar ile uyumlu sayıda), kan grubu, cross-match ve Coombs testlerini yapabilecek araç ve gerecin bulundurulması zorunludur. Hastane bünyesinde hizmet veren kan merkezlerinde transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlara yönelik tarama testlerinde hastane laboratuarlarının teknik donanımından yararlanılabilir.

4 Personel Durumu : Kan merkezi ve kan istasyonlarında yürütülen hizmetin niteliği bu ünitede çalışan personelin; 1. Donör seçim ve değerlendirme kriterlerini 2. Kan gruplarının temel biyokimyasal ve immünolojik özelliklerini, saptama yöntemlerini ve karşılaşılabilecek olası problemleri, 3. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri, sorunlu alıcıda kan hazırlama kriterlerini, 4. Eritrosit antijen ve antikorları ile ilişkili testleri (Coombs testleri) ve değerlendirilmesini, 5. Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonların taranmasında kullanılan testlerin yapılış teknikleri ve değerlendirilmesini bilmesi gerekir. 6. Tüm dünyada transfüzyon kazalarının %95 i kayıt ve etiket hatalarına bağlı olarak gelişmektedir. Bu nedenle kayıt sisteminin önemini kavramalı ve titizlikle yürütülmelidir. 7. Kan temini konusunda stratejiler geliştirebilmeli ve donör kazanımı konusunda girişimci ve titiz olmalıdır. 8. Kanın etkin kullanımı konusunda stratejiler geliştirebilmeli ve kan israfını önleyecek tedbirler alabilmelidir. Yukarıda belirtilen nitelikler, kan merkezlerinde hizmetin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için hayati önem taşır ve ancak kan merkezindeki personelin sürekli hizmet içi eğitimi ve deneyim kazanması ile mümkün olur. Bu nedenle; a- Kan merkezi uygulamalarında en az bir yıl tecrübesi bulunan hekim veya uzman hekim kan merkezi müdürü olarak resmi bildirim ile görevlendirilmelidir. b- İmmünohematolojik ve mikrobiyolojik testlerin güvenilir şekilde yapılması ve sonuçların irdelenmesinden sorumlu bir laboratuar uzmanı bulunmalı, eğer birimin kan temin ve tüketim kapasitesi düşük ise, hastanede görevli uzman, bu görevi de yürütmelidir. c- Tüm kan merkezlerinde hizmetin 24 saat aralıksız sürdürülmesini sağlayacak şekilde personel düzenlemesi yapılmalıdır. d- Kan merkezlerinde görevli teknisyen ve/veya hemşirelerin transfüzyon ve seroloji konusunda eğitim görmeleri sağlanmalıdır. e- Kan merkezlerinde yürütülen testler belirli bir bilgi ve tecrübe birikimine ihtiyaç göstermektedir. Yapılabilecek bir teknik hata doğrudan insan yaşamını tehdit edeceğinden kan merkezi çalışmalarının rotasyonla sürekli değişen elemanlarla yürütülebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kan merkezlerinde hizmetin sabit kadrolar tarafından yürütülmesi esas alınmalı ve hastane bünyesindeki rotasyon işlemlerinde kan merkezi kapsam dışında tutulmalıdır. Kayıt Sistemleri 1-Donör Bilgi Formu Hem bağışta bulunan donörü, hem de kanı alacak olan kişiyi korumak amacıyla kullanılmalıdır. Donör sorgulama ve bilgi formları ile değerlendirme anahtarı ekte sunulmuştur. Donörden kan alma işlemini yapıldığı tüm kan merkezi ve istasyonlarında kullanılması zorunludur. 2-Kan İstem Formu Kan istemi yapılırken alıcının hastalığı, hangi amaçla transfüzyon planlandığı, daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığının bilinmesi, transfüzyon öncesi uygunluk testlerinin planlanması, karşılaşılan sorunların çözümlenmesinde çok önemlidir. Diğer taraftan hazırlanan kanın niteliği, yapılan testlerin sonuçlarının da transfüzyonu yapacak hekim tarafından bilinmesi gerekir. Kan istem formu örneği ekte sunulmuştur ve tüm istemlerde kullanılmalıdır.

5 3-Kan Grup Defteri (Kan merkezi laboratuar defteri) Ekte örneği bulunan defter, bir kan merkezinde yapılabilecek temel immünohematolojik testlerin tümünün kaydedilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Personel çalışma güvenirliğinin denetlenmesi, testi yapan kişinin sonuç konusunda sorumluluk üslenmesi amacıyla testi ve kaydı yapan personel defteri imzalamalıdır. 4-Kan Kayıt Defteri Bu defterin Giriş bölümü donöre ait bilgileri, karşı sayfada bulunan Çıkış bölümü ise, kanın hangi hasta için hazırlandığını göstermektedir. Transfüzyon öncesi uygunluk testlerini yaparak, çıkış işlemini yapan teknisyen defterin ilgili sütununu imzalamalıdır. 5-Cross-match ve Servis Çıkış Defteri Kan temin ve tüketiminin fazla olduğu merkezlerde cross-match için ayrı bir kayıt sisteminin bulunması, aynı hasta için birden çok sayıda kan hazırlandığında bu verilerin bir arada irdelenebilmesi yararlı olacağı için hazırlanmıştır. 6-Serolojik Testler Kayıt Defteri Yapılan denetimlerde transfüzyonlara ait test sonuçlarının mikrobiyoloji laboratuarlarına ait kayıt defterlerinde bulunduğu, donörlere ait sonuçların kan merkezi ve istasyonlarının büyük bir bölümünde bulunmadığı veya tutulan kayıtların sağlıklı olmadığı saptanmıştır. Alınan her kanda transfüzyonla bulaşı engellemek için taranması zorunlu testler mikrobiyoloji laboratuarında yapılıyor olsa bile kayıtlarının kan merkezlerinde de tutulması zorunludur. 7-İmha Edilen Kan Kayıt Defteri Yapılan denetimlerde imha edilen kanlar ile ilgili tutanakların hazırlanması ve muhafazasında sorunlar bulunduğu tespit edilmiştir. İmha edilen tüm kanlarda imha ediliş nedeni ve kan no mutlaka kaydedilmeli ve tutanak kan merkezi müdürü, kan merkezi doktoru, sorumlu hemşire veya teknisyen tarafından imzalanmalıdır. 8-Satın Alınan Kan Kayıt Defteri Diğer kan merkezlerinden temin edilen kanların kaydına yönelik olarak kullanılmalıdır. Kayıt sistemlerine esas olacak ekteki form ve defterler kan merkezleri ve istasyonlarında rutin olarak yürütülecek işlemlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Ancak, kan merkezlerinin veya merkezin bulunduğu hastanenin yürüttüğü işlemler göz önünde bulundurularak ek bölümler veya sütunlar oluşturulabilir. Enfeksiyonlara Yönelik Tarama Testleri Bir çok kan merkezinde tarama testlerinde saptanan pozitif sonuçlar hakkında donöre bilgi verilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda donörün bir başka kan merkezine bağış için yeniden başvurması muhtemeldir. Bu durumun önlenebilmesi için donörün pozitif test sonuçları konusunda bilgilendirilmesi ve adı geçen enfeksiyonlar toplum sağlığı yönünden de önemli olduğundan bulaşıcı hastalık ihbarının yapılması zorunludur.

6 KAN BANKAMIZA HOŞGELDİNİZ Burayı Mutlaka Okuyunuz Aşağıdaki sorular, kan verecek ve kanı alacak kişiyi korumak amacıyla hazırlanmıştır. Unutmayın ki, verdiğiniz kan korumasız, şuuru kapalı, kanı reddetme şansı olmayan masum bir hastaya yada yeni doğmuş bir bebeğe verilebilir. Örneğin, AIDS testiniz negatif olsa bile, AIDS virusu taşıyor olabilir; kendinizi iyi hissetseniz dahi, bu virusu bulaştırabilirsiniz. Formu doldurduğunuz da kafanızda, kan vermek konusunda hala şüpheleriniz varsa, kimseye bir açıklama yapmadan kan bankasını terk edebilir veya kan bankası doktoruyla özel olarak görüşebilirsiniz. TEŞEKKÜR EDERİZ. Evet Hayır 1. Bugün kendinizi kan verecek kadar iyi hissediyor musunuz? 2. Bugüne kadar size kan vermemeniz gerektiğini söyleyen (Doktor, hemşire gibi) oldu mu? 3. Hastane, doktor, hemşire, iğne ve kan tutması gibi korkularınız var mı? 4. Son 3 ay içinde kan bağışı yaptınız mı? 5. Son 3 gün içinde aspirin veya benzeri bir ilaç kullandınız mı? 6. Son 3 gün içinde diş hekimine gittiniz mi? 7. Son 1 ay içinde aşı yaptırdınız mı? Ne aşısı yaptırdınız : Son 1 ay içinde ilaçla veya başka bir şekilde tıbbi tedavi gördünüz mü? 9. Şeker hastası mısınız? Veya tedavi görüyor musunuz? 10. Sara (Epilepsi) hastası mısınız? Veya tedavi görüyor musunuz? 11. Bugüne kadar kalp, akciğer, böbrek hastalığı geçirdiniz mi? 12. Bugüne kadar hiç sarılık (10 yaş sonrası), karaciğer iltihabı, karaciğer hastalığı geçirdiniz mi? 13. Son 1 yıl içinde sarılıklı bir kişiyle yakın ilişki içinde oldunuz mu, size hepatit serumu verildi mi? 14. Son 1 yıl içinde size kan veya kan ürünü verildi mi? Doku veya organ nakli yapıldı mı? 15. Son 1 yıl içinde önemli bir hastalık veya ameliyat geçirdiniz mi? 16. Bugüne kadar kanser, kan hastalığı veya kanama problemli bir hastalık geçirdiniz mi? 17. Son 3 yıl içinde yurt dışında bulundunuz mu? 18. Son 1 yılda kulak veya cildinizin bir yerini deldirdiniz mi? Dövme, akupunktur yaptırdınız mı? Kaza ile iğne batması oldu mu? 19. Bugüne kadar pıhtılaşma (Hemofili gibi) hastalığı nedeniyle faktör konsantresi kullandınız mı? Böyle bir uygulama içerisinde olan bir şahısla bir kere bile olsa, cinsel ilişkiniz oldu mu? yıl içinde kuduz aşısı oldunuz mu? Sahipsiz veya şüpheli bir hayvan tarafından ısırıldınız mı? 21. Son 1 yıl içinde frengi (Sifiliz) testiniz pozitif oldu mu? Bu süre içinde Sifiliz, bel soğukluğu hastası oldunuz mu? Veya Sifiliz tedavisi gördünüz mü? 22. Bugüne kadar size büyüme hormonu (Growth hormon) verildi mi? 23. Verem hastalığı geçirdiniz mi? Yakın zamanda tekrarladı mı? 24. Sedef hastalığı geçirdiniz mi? Bu hastalık için ilaç (Tegison) kullandınız mı? 25. Sivilce tedavisi için ağızdan ilaç alıyor musunuz? 26. Son 3 yıl içinde sıtma (Malarya) hastalığı geçirdiniz mi? Sıtma tedavisi gördünüz mü? 27. Son 1 yıl içinde para karşılığı cinsel ilişkide bulundunuz mu? 28. Bugüne kadar homoseksüel biriyle, son 1 yıl içinde yabancı uyruklu biriyle cinsel ilişkide bulundunuz mu? 29. Bugüne kadar uyuşturucu (Eroin, esrar,v.s) kullandınız mı? Uyuşturucu kullanan biriyle bir kere bile olsa, cinsel ilişkiniz oldu mu? 30. AIDS misiniz; şüpheniz var mı; bu özellikteki biriyle bir kez bile olsa cinsel ilişkiye girdiniz mi? 31. Sadece kan testi yaptırmak için mi bağışta bulunuyorsunuz? 32. Bugüne kadar;beklemediğiniz hızlı kilo kaybı, gece terlemeleri, deride mavi-mor lekeler, 1 aydan uzun süren bezeler, 10 günden fazla süren yüksek ateş, uzun süreli tedaviye cevap vermeyen ishal, ağız içinde beyaz lekeler, alışılmadık yaralar oldu mu? 33. Kadınlar için: Son iki ay içinde düşük veya kürtaj geçirdiniz mi? Hamilelik durumunuz var mı? Bugün adet gününüz mü, kanamanız var mı? Yukarıda ki, açıklamaları okudum. Kan vermem konusunda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Kanı alacak olan doktor, hemşire, laboratuar teknisyenlerini kan vermenin oluşturabileceği tıbbi yan etkilerden kanun karşısında kendim veya vekillerim tarafından yapılacak olan her türlü şikayet ve tazminat taleplerinden sorumlu tutmayacağımı bildiririm. Protokol No : BAĞIŞ YAPANIN Red Nedeni : Adı Soyadı : İmzası :

7 DONÖR FORMU Adı:... Kan Grubu :...RhD :... Soyadı :... Doğum Yeri :... Özel Grup :... Doğum Tarihi :.../.../... Kan No :... Donör No :... Bağış Tarihi :.../.../... Merkez Kan kullanılmadı Nedeni :... Gezici Ekip... Askeriye.../.../... tarihine kadar kan vermemesi Nedeni :... Cinsiyeti : Erkek Kadın Nüfus kağıdı no :... Meslek :... Eğitim : Ehliyet no : İlkokul Ortaokul Lise Yüksek Özel Tanımlama :... Medeni hali : Evli Bekar... Adres : Tam Kan Sokak : Eritrosit S. Trombosit S. Mahalle / Köy : TDP İlçe : Kryopresipitat İl : Beyaz Küre Posta Kodu : Tel (Ev) :... Tarama Testleri : Tel (İş ) :...Fax :... Anti-HCV ab HBsAg ... Anti-HIV 1/2 abs RPR/VDRL N.Bağış Kaçıncı :... Aferez: Hasta için Kaçıncı :... Tromboferez Plazmaferez Eritroferez Sürekli donör olmak istiyor mu? Evet Hayır Lökoferez Son bağış tarihi :.../.../... Torba tipi : Tekli Çiftli Üçlü Dörtlü Alınan Kan Miktarı : Solüsyon : CPD CPDA-1 CPD+SAG.M Standart (450±%10 ml) Özel :...ml VİTAL BULGULAR : DÜŞÜNCELER : Ağırlık :...kg Vücut ısısı :... ºC Nabız :.../dk A.Tansion :.../...mmhg Hct :%... Hb :...g/ml Hemşire : Doktor :

8 KAN BANKALARI SORUMLULARI İÇİN DONOR SORGULAMA FORMU DEĞERLENDİRME ANAHTARI Bu anahtar, kan bankalarında kullanılmasını önerdiğimiz sorgulama formunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Problemsiz bir donörde birinci sorunun cevabı evet, diğer soruların cevabı hayır" olmalıdır. 1.soru donörü diğer soruları cevaplarken daha sakin ve rahat kılmayı sağlar Donör kan vereceği gün kendini iyi ve sağlıklı hissetmelidir. Bazı grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları geçirilmekle ise hastalığın iyileşmesi ve semptomların tamamen geçmesi beklenmelidir. 2.soru hastada daha önce mevcut ve kan bağışlamasına engel olacak bir problemi daha başından yakalamayı hedefler. Bu soruya evet cevabı veren bir donör kan bankası doktoru ile görüşecektir. Bu durumda doktor daha önce niçin böyle bir tavsiyede bulunulduğunu anlamak için donörle görüşmeli ve son kararını kendisi vermelidir. 3.soruya "evet" cevabı verenlerden çok zorda kalınmamışsa kan alınmamalıdır, çünkü bazı vazovagal reflekse bağlı senkop olayları bu yapıda kişilerde daha çok görülmekledir. 4.soru donörün daha önceki kan bağışlarını sorgulayarak yeni bir kan bağışı için yeterli süre geçip geçmediğini anlamak için sorulmuştur. Genelde kan bağışından 8 hafta sonra yeniden kan bağışlanabilir. Ancak ülkemizdeki uygulama kan bağışları arasında 3 aylık süre olmasıdır. Trombosit, plazma, lökosit gibi kan ürünleri için özel hücre ayırıcı aletlerle (ferezis) yapılan kan bağışlarında donör ayrıca tam kan bağışlamak isterse, son ferezis işleminden sonra en az 48 saat geçmesi beklenmelidir. Bu şekilde kan bağışından sonra donörün tekrar ferezis için bağışta bulunması için en az 8 hafta geçmelidir Bundan sonraki cevapların değerlendirilmesi açığa çıkarılmak istenen durumlar başlık yapılarak açıklanacaktır. Bu başlık altındaki durumları ilgilendiren sorular, gruplandırılarak değerlendirme anahtarı verilecektir. Viral Hepatitler 12,13,14,15,18 ve 29.sorular bu amaçla sorulmuştur. Bu soruların cevapları tek başına hepatit enfektivitesi hakkında karar verdirmez, ancak serolojik testlerle bir arada değerlendirildiğinde kıymet taşırlar. Aşağıdaki durumlarda bir kişi (12 ve 29 soruya "evet' cevabı verenler) hiçbir zaman kan donörü olarak kullanılmamalıdır. a. 10 yaşından sonra hepatit geçirenler b. HBsAg testi pozitif çıkmış olanlar (şimdi veya geçmişte) c. Anti-HBc (total) testi iki kez pozitif çıkanlar d. Şimdi veya geçmişte Hepatit C enfeksiyonu geçirenler (klinik ve/veya laboratuvar delilleri ile) e. SGPT (ALT) testi normalin iki katından yüksek olanlar ve/veya en az iki kez yüksek fakat normal ile onun iki katı arası seviyede olanlar f. Geçmişte veya halen intravenöz yolla uyuşturucu kullananlar g. Daha önce verdiği kanla iyi dökümante edilmiş bir posttranstüzyon hepatiti enfeksiyonuna neden olduğu bilinenler. Yukarıda sayılan durumdaki kişilerle yakın temasta olan kişilerden (aynı evi, mutfağı, banyoyu kullanan örneğin öğrenci yurtları, hapishane, psikiyatrı hastaneleri veya mental yönden özürlülerin yattığı hastaneler gibi yerlerde yaşayanlar) bu yakın temas kalktıktan 12 ay sonrasına kadar kan alınmamalıdır Yukarıda sayılan hastanelerde ve diyaliz merkezlerinde çalışanlardan bulaşıcı hastalıktan korunma kurallarına uydukları sürece kan alınması için sakınca yoktur (kendilerine ait bir engel olmadıkça) 13, 14, 15.l8.sorulara "evet" cevabı verenlerden de 12 ay süreyle kan alınmamalıdır. Diş çekimi yapılanlar 6 soru bu amaçla sorulmuştur Diş çekimi yapılanlardan olası bir bakteriemi nedeniyle 3 gün kan alınmaması öğütlenir. Aslında bazı yerlerde bunun önemli olmadığı ve donör kendini iyi hissederse daha erken de kan alınabileceği şeklinde uygulama yapılmaktadır.

9 Ameliyat olanlar, organ nakli ve kan transfüzyonu yapılanlar 14 ve 15.sorular bu amaçla sorulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu veya organ nakli yapılanlar, 1 yıl süreyle kan veremez. Ameliyat olan fakat bu sırada ayrıca kan transfüzyonu yapılmayan kişiden iyileşip sağlığına kavuştuktan sonra kan alınabilir. Sıtma 17 ve 26.sorular bu amaçla sorulmuştur. Sıtma geçiren ve tedavi olanlar iyileştikten sonra yeni bir tedavi görmeden en az 3 yıl sağlıklı olmaları halinde kan donörü olabilirler.yine sıtmanın endemik olduğu yerlerden gelen göçmenler veya ziyaretçiler herhangi bir tedavi görmeden en az 3 yıl sağlıklı olmaları halinde kan donörü olabilirler. Sıtmanın endemik olduğu yerlere kısa süreyle gidenler döndükten sonra 8 ay herhangi bir tedavi görmeden sağlıklı olurlarsa kan donörü olabilirler. Tüberküloz 23.soru bu amaçla sorulmuştur. Aktif tüberkülozu olanlardan kan alınmaz. Eskiden tüberküloz geçirmiş, halen ilaç kullanmayan ve sağlıklı olan donorlerden kan alınabilir. Bu şekilde ppd testi pozitif olan sağlıklı kişilerden de kan alınabilir. Sifiliz, Gonore ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar 21.soru bu amaçla sorulmuştur. Sifiliz, gonore geçiren ve bu nedenle tedavi olanlardan tedavinin bitmesinden sonra sağlıklı kalmak koşuluyla ancak 12 ay sonra kan alınabilir. RPR testi pozitif olanlar donör olamazlar; bu testin negatifleşmesinden 12 ay sonra kan verebilirler. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlarda en önemli risk bu kişilerde ayrım HIV ve hepatotrop virüs enfeksiyonlarının sık oluşudur. Bu nedenle bu kişiler donör olarak kabul edilmezler Creutzfeld-Jacob Hastalığı 22.soru bu amaçla sorulmuştur. insan kaynaklı büyüme hormonu alanlarda çok uzun süreli inkübasyonu olan etkenin kanı kontamine edip hastalık geçişine neden olabileceği düşünülerek bu ilaçla tedavi olanlardan hiçbir zaman kan alınmaz. Ancak rekombinant metotlarla üretilen büyüme hormonu alanlar için böyle bir tehlike yoktur ve bu kişiler donör olabilir. Sara (Epilepsi} hastaları 10. soru bu amaçla sorulmuştur Epilepsi hastalarında kan bağışı yeni bir konvülsiyon atağına neden olabilir. Ancak konvülsif atakları ilaçla ya da ilaçsız olarak kontrolde olan donörlerden kan alınabilir. Bu durumun kararı doktor tarafından verilmelidir. Gebelik ve Düşükler 33.soru bu amaçla sorulmuştur. Gebelik süresince ve normal doğumdan sonra 6 hafta süre ile kan alınmamalıdır. Otolog kan donasyonu gerekirse, gerekli izin doktor tarafından verilmelidir. Kendisine kan verilmedikçe düşükler veya (uygun koşullarda yapılmış) küretaj kan donasyonuna engel değildir. Kanser, Kan hastalıkları, Pıhtılaşma bozuklukları 16.soru bu amaçla sorulmuştur. Kanser, lösemi, lenfoma hastaları donör olamazlar. Kanser için istisnalar, derinin bazal veya skuamöz nuveli kanseri, serviksin in situ kanseri ve tiroidin papiller kanseri olup da cerrahi ve medikal tedavi ile tam şifa bulanlardır. Kanama diyatezi olan hastalar hem venöz ponksiyon yerinden kanayabilecekleri için hem de elde edilen plazma pıhtılaşma faktörlerinden fakir olup kullanıma uygun olmayacağı için donör olamazlar. Faktör konsantreleri alanlar 19.soru bu amaçla sorulmuştur. Faktör konsantresi alanlar hem hastalıkları gereği hem de faktör konsantreleri ne kadar emniyetli olursa olsun kanla bulaşan hastalıklar yönünden risk altında oldukları için hiçbir zaman kan donörü olamazlar Diğer hastalıklar 9 ve 11. sorular bu amaçla sorulmuştur. Bu sorulara evet" cevabı verenler donör olarak kabul edilmemelidirler. Ancak bu kişiler otolog kan donörü olmak isterlerse doktor kontrolünde ve doktorun izni ile kan verebilirler. 8.soru kişinin adı konmamış veya kendisinin bilmediği bir hastalığı olup olmadığını anlamak için sorulmuştur. Bu soruya "evet cevabı verilmişse hastalığın ne olduğu aydınlatılmalıdır.

10 İlaç kullanımı 5, ve 25 sorular ilaç kullanımını sorgulamaktadır.aspirin alanlara trombosit fonksiyonları bozulduğu için trombosit elde edilmesi ve kullanılması düşünülüyor veya ferezis cihazları ile sadece trombosit elde edilerek kullanılması düşünülüyorsa 3 gün süre ile kan alınmaz. Ancak oral kontraseptif, hafif analjezikler, minör trankilizanlar, vitaminler, diyet yapanlar, hormon ilacı alanlardan kan alınabilir Antibiyotikler, kemoterapötik alanlar zaten bu ilaçları almalarını gerektiren hastalıkları nedeniyle kan veremezler. Psöriasis (sedef) tedavisinde kullanılan Tegison isimli ilacı alanlardan, ilacı bıraktıktan 3 yıl sonraya kadar kan alınmaz. Bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan retinoik asit türevi Accutane veya benzeri ilaçları alanlardan da 4 hafta süreyle kan alınmaz. Bu ilaçlar potansiyel olarak teratojeniktir. Bu nedenle bu ilaçlan taşıyan kanların hamile bir kadına transfüzyonu problem yaratabileceğinden bu kişilerden yukarıda belirtilen sürelerle (ilacı tamamen alılması için geçen süre) kan alınmaz Aşılar 7 ve 20. sorular bu amaçla sorulmuştur. Ölü virus, bakteri, riketsiya ve toxoid aşıları olan donörler sağlıklı iseler kan verebilirler. Bu grup aşılar içinde difteri, boğmaca, tifo, tetanoz, kolera, hepatit B, tifus, grip (ölü virusla hazırlananı), Salk (polio) ve kuduz (Human diploid) aşıları vardır. Atenue virus aşıları olanlar 2 hafta kan vermemelidir. Bu grup aşılar içinde kızamık, kabakulak, grip (canlı virus), Sabin (oral polio) ve çiçek aşılan vardır. Kızamıkçık aşısı olanlar, 4 hafta kan veremez. Şüpheli bir hayvan tarafından ısırılma sonrası kuduz aşısı olanlar 12 ay kan veremezler. Hepatitis B için hiperimmün globulin yapılanlar 12 ay kan veremezler. İntravenöz immünoglobulin yapılanlar bu tedaviyi gerektiren altta yatan hastalık durumlarına göre değerlendirilmelidirler. Bu kişiler gerekirse hiçbir zaman donör olamazlar AlDS ve AlDS'le ilişkili bulgular (Aids Related Complex = ARC) 30 ve 32.sorular bu amaçla sorulmuştur. 32.soru ile tarif edilen durum ARC belirti ve bulgularıdır. Bu soruya evet" cevabı verenler ile 30.soruya evet cevabı verenler hiçbir zaman donör olamazlar. Cinsel yaşam 19,27,28,29,30. sorular hu amaçla sorulmuştur. Bilindiği gibi başta AIDS olmak üzere hepatitis B ve C, sifiliz gibi hastalıklar cinsel yolla bulaşabilirler. Bu nedenle donör adaylarının cinsel yaşamlarını sorgulamak çok önemlidir. Öte yandan yukarıda sayılan hastalık etkenleri ile enfekte olan kişiler serokonversiyon olmadan önceki dönemlerde de hastalığı bulaştırabileceklerinden, en iyi tedbir hastalık bulaşması için emniyetsiz ve riskli cinsel ilişkiye giren kişilerin donör olarak kabul edilmemesidir. Bu nedenle intravenöz uyuşturucu bağımlısı ya da faktör preperatları kullanan hemofili hastası birisi ile cinsel ilişkiye girenler ile para vererek ya da başkaları ile para karşılığı cinsel ilişkide olduğunu bildiği bir kişi ile (bir defa bile olsa) cinsel ilişkide bulunanlardan 12 ay süre ile kan alınmamalıdır. Bir kişi kendisi para ve/veya uyuşturucu karşılığı cinsel ilişkide bulunuyorsa, bu kişi hiç bir zaman donör olamaz yılından sonra homoseksüel ilişkide bulunmuş (bir kere bile olsa) erkekler hiçbir zaman donör olamaz. Bu kişiler AlDS için yüksek risk grubundadırlar. Eğer bir kadın biseksüel bir erkek ile cinsel ilişkiye girmişse, 12 ay süre ile donör olamaz. AIDS olduğu bilinen ya da ARC hastaları ile cinsel ilişkiye girenler hiç bir zaman donör olamazlar. Kan testi yaptırmak için bağışında bulunanlar 31.soru bu amaçla sorulmuştur. Diğer sorular sonucu herhangi bir risk faktörü taşımayan ve sadece serolojik testlerini ve/veya sağlık durumunu merak ettiği için kan bağışında bulunmak isteyenler olabilir. Bu durum aslında kişilerin kan bağışında bulunmalarını özendirici bir durumdur. Bu kişiler, kan bağışı karşılığında ücretsiz sağlık kontrolünden geçmiş olacaklardır. Bu nedenle çıkacak sonuçların gizliliği ve kişinin sonuçlar hakkında haberdar edilmesine özen gösterilmesi gerekir. Sadece bu soruya evet cevabı verilmesi donörün reddini gerektirmez.

11 DONÖRDEN KAN ALMA STANDARTLARI Donör kan bankasına başvurduktan sonra kendisine kan seri numarası verilir. Bu seri numarası bundan sonra donörle ilgili her türlü belge, tüp ve kan torbalarının üzerine yazılır. Donör sorgulama formundaki seri numarası ile ilgili yere de bu numara yazılır. Bundan sonraki işlemler aşağıda sırası ile yazılmıştır. 1. Donörden hemogram bakılmak üzere kan alınır. Bu sırada kuru tüpe seroloji bakılmak üzere kan alınabilir (Seroloji için örnek donasyon işleminden sonra torbanın kan alma tüpünde iğneye yakın kısımda kalan tüp parçasından da alınabilir), Her iki tüp de seri numarası ile numaralandırılır. Kan alınabilmesi için hemoglobin: 12.5 g/dl den ; Hematokrit: % 38 den büyük olmalıdır. Tam kan sayımı yapılmışsa, beyazküre sayısı normal sınırlarda olmalı ( lrnm3), trombosit sayısı > /mm3 olmalıdır. Özellikle aferezis makineleri ile trombosit verecek donörlerde trombosit sayısının tercihen /mm3 den çok olması istenir. 2. Fizik Muayene : a.yaş 18 den çok olmalıdır. Yaş olarak üst sınır yoktur. b.ağırlık 50 kg'dan çok olmalıdır. c.nabız dk arasında olmalıdır Bu limitlerin dışı için doktorun değerlendirmesi önemlidir. d.kan basıncı sistolik180 mmhg'dan, diyastolik 100 mmhg'dan çok olmamalıdır. Bu limitierin dışı için doktorun değerlendirmesi önemlidir. e.kalp, solunum sistemi muayeneleri normal olmalı, karaciğer, dalak muayenelerinde organomegali saptanmamalıdır. f. Patolojik sayılacak yer ve büyüklükte lenfadenomegali olmamalıdır. g.herhangi bir patolojik durumu düşündüren kitle saptanmamalıdır. h.ödem olmamalıdır. 3. Donör sorgulaması, hemogramı ve fizik muayenesi tamamlandıktan sonra, kan bağışı için uygun olan donörler, kan alma odasına sevk edilirler. 4. Kan alma koltuğuna yatırılır. 5. Donörün kimliği yatak basında tekrar kontrol edilmelidir. 6. Her iki kol kontrol edilip uygun görülen kol seçilir. Kan alınacak ven seçilirken, her iki kola ayrı ayrı turnike bağlanmalı ya da tansion aletinin manşonu mmhg'ya kadar sıkılarak venler iyice görülmelidir. Kan mutlaka geniş bir venden alınmalıdır, (sıklıkla antekübital bölge kullanılır) Kan aldığımız bölgede cilt lezyonu bulunmamalıdır. 7.Kan torbaları, standartlara uygun hacimde olmalı ve yeterli antikoagülan içermelidir. Torbada yırtık, delik olup olmadığına bakılmalıdır. 8.Torba ile iğne arasında bulunan tüp, bölümlere ayrılacak şekilde numaralandırılmış olmalıdır. Bu numaraların torbadaki numaralar ile aynı olması gerekir. 9. İğne yeterince, kalın olmalıdır ve kan alınırken pıhtılaşmaya izin verilmemelidir (sıklıkla 16 gauge). 10.Donöre bağlanan torbanın (ikili, üçlü, SAG-Mannitollü torbalarda tüm torbaların) üzerine donöre ait seri numarasının doğru olarak yazıldığı kontrol edilmelidir. 11.Torbalar steril olmalıdır. Bir kişiye herhangi bir nedenden dolayı ikinci kez uygulama yapılacak ise, yeni set açılmalıdır. Steril tüp birleştirme cihazları ile birleştirilen kan alma torbalarının raf ömrü 24 saati geçmemelidir. 12. Cilt temizliği yapılmadan önce turnike gevşetilmelidir. 13, Kan alınacak cilt bölgesinin temizliği 7 cm çapında yapılmalıdır. 14. Bölgenin steril hale getirilmesinde kullanılacak materyaller içinde iyot bulunduğundan iyot alerjisi olup olmadığı sorulmalıdır. 15. Cilt temizliği yapılırken uygulama, merkezden dışa doğru daireler çizerek yapılmalı ve önerilen bekleme sürelerine uyulmalıdır. 16. Damara cilt temizliğinden hemen sonra girilmeyecek ise bölge steril gazlı bezle kapatılmalıdır.

12 17. Kan alma işlemi sırasında steril eldiven giyilmelidir. Kanı alınacak bölgenin temizliği 16. Kan alınacak bölge önce İsosol Scrub (sıvı sabun) ile (%7 5 povidon iyot) iki dakika süre ile temizlenir 19. Daha sonra bölge isosol antiseptik solüsyonu (%10 povidon iyot) ile silinir. Kuruması için bir dakika beklendikten sonra damara girilebilir. NOT: Burada kullanılan isosol marka sıvı sabun ve antiseptik solüsyonlar ameliyathanelerde ameliyat bölgesinin temizliği için kullanılmakladır. Türkiye'de imal edilmekte ve kullanılmaktadır. Kan alma işlemi 20. Cilt steril hale getirildikten sonra damar yeniden palpe edilmez. Ancak steril eldivenle palpe edilebilir. 21. Sterilizasyon işlemlerinde kurutma amacıyla bölgeye üflenmez. 22. Kan akımı canlı olmalıdır. Ortalama kan alma süresi 5-10 dakika kadardır. Bu süreler aşıldığında elde edilen tam kandan trombosit, faktör, taze donmuş plazma, kryopresipitat elde edilemeyebilir. 23.Torbanın üzerine kaç dakikada alındığı yazılmalıdır 24. Kan alınırken donör koluna turnike bağlanır. Torba donör seviyesinin altında olmalıdır. Kan alma süresince donör, saniyede bir avucunu açıp kapatarak akışa yardımcı olur. 25. Kan torbası kan alımı sırasında ortalama 45 saniyede bir çalkalanmalı antikoagülanla kan karışmalıdır. Bu işlemi kolaylaştıran özel cihazlar kullanılmalıdır 26. Alınacak kan miktarı 450 ± 45 ml dir ve içinde 63 ml antikoagülan içerir. 27. Donörden iğne çıkarıldıktan sonra iğneye en yakın uç kapatılır. Sıyırma penseti ile birkaç kez kan torbaya yollanır. Böylece tüp içindeki kanın antikoagülanla karışması sağlanır. 28. Tüp, numaralara uygun olarak bölümler halinde kapatılır. (sıklıkla 4 parça) 29. İğne mutlaka özel bir sistemle imha edilmelidir. 30. İğneye en yakın bölümdeki tüp açılarak buradaki kan seroloji için kullanılır, takip eden bölümler transfüzyon öncesi testler ve kan grubu tayinleri, Rh tayinleri için gereğinde torba içine girmeye gerek bırakılmadan kullanmak içindir 31. Kan ve kan ürünleri kendilerine uygun olan koşullarda saklanmalıdır. Trombositler 8 saat içinde ve torba +4 C ye konmadan önce ayrılmalıdır. Torbasının saklama süresine göre 5 günü geçmemek şartıyla C de özel çalkalama cihazlarında saklanırlar. Plazma 8 saat içerisinde tam kandan ayrılıp derin dondurucuya konulmalıdır. Eritrositler +4 C de saklanırlar. 32. Donör kan bankasından ayrılmadan kendisine işlem ve sonrası hakkında bilgiler verilir. 33. Kan bankası personeli kan vermenin neden olabileceği yan etkiler ve kardiyopulmoner canlandırma (İlk yardım) konusunda bilgili olmalıdır. Donasyon sonu donör bilgilendirilir. Kan alma bölgesine bir süre hafif basınç uygulaması, bir şeyler yemesi. 4 saat süresince bol sıvı alması, aç karnına alkol almaması yarım saat kadar sigara içilmemesi, kan alma noktasından kanama olursa, kolunu yukarı kaldırması ve kanama yerlerine basınç uygulanması, bulantı baygınlık hissi gelirse, yere uzanması ya da başını iki dizinin arasına alarak oturması, kendini iyi hissetmediği her türlü durumda kan bankasına geri dönmesi, ağır bir işte çalışmıyor ise, yarım saat sonra normal aktivitelerini yapabileceği, 72 saat içinde kan volümünün normal seviyeye geleceği donöre söylenmelidir. 34. Kan alma veya sonrasında gelişen problemier kan bankası kayıtlarına geçirilmelidir. 35. Donöre kan bağışlamasının çok yararlı bir iş olduğu söylenerek tekrar kan bağışlaması için cesaretlendirilmelidir. 36. Donöre 8 hafta sonra tekrar tam kan bağışı yapabileceği hatırlatılmalı eğer gönüllü donör olmayı sürdürecekse kan bankası kayıtlarında belirtilmelidir.

13 KAN İSTEM FORMU HASTANIN ADI SOYADI :... CİNSİ : KADIN ERKEK YAŞI : TEŞHİS : DAHA ÖNCE TRANSFÜZYON YAPILDI YAPILMADI TARİH :... ÜNİTE :... SERVİS :... HASTA ODA NO :... KAN İSTEM NEDENİ AMELİYAT BELİRTİNİZ :... EXCHANGE TRANSFÜZYON İSTENEN KANIN GRUBU :... HEMOGLOBİN YÜKSELTME DİĞER BELİRTİNİZ :... TÜR ADET TÜR ADET TAM KAN ERİTROSİT SÜSPANSİYONU YIKANMIŞ ERİTROSİT SÜSP. SAG-M DE ERİTROSİT SÜSP. OTOLOG TRANSFÜZYON TAZE DONMUŞ PLAZMA TEK DONÖR PLAZMA TROMBOSİT SÜSPANSİYONU AFEREZ TROMBOSİT SÜSP. KRYOPRESİPİTAT HUMAN ALBUMİN FİBRİNOJEN FAKTÖR VIII KURU PLAZMA İSTEM TARİHİ :... TRANSFÜZYON TARİHİ :... İSTEMİ YAPAN DOKTOR (İMZA-KAŞE) DİKKAT : 1- Hastaya ait kan örneğini, istem formu ile birlikte gönderiniz. 2- Uygunluk testlerinin yapılış süresi en az 45 dakikadır. 3- Tüm transfüzyon reaksiyonlarından Kan Merkezini haberdar ediniz.

14 TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ HASTANIN KAN GRUBU ABO RH RH SUBGRUP UYGUNLUK TESTLERİ MAJOR CROSS-MATCH MINOR CROSS-MATCH Hasta serumu + verici eritrositi Hasta eritrositi + verici serumu YÖNTEM PLAK YÖNTEMİ TESTTE COOMBS SERUMU, TÜP YÖNTEMİ KULLANILDI JEL SANTRİFÜGASYON KULLANILMADI DİĞER :... HAZIRLANAN KANLARLA İLGİLİ BİLGİLER KAN NO KANIN KULLANILDIĞI TARİH SON KUL.TARİHİ ABO RH RH SUBGRUP HBsAg ANTİ-HIV I-II ANTİ-HCV VDRL SITMA ALT TARİH :... UYGUNLUK TESTLERİNİ YAPAN (İMZA KAŞE) DİKKAT : 1- Uygunluk testi yapıldığını gösteren etiket, torba üzerinde mutlaka bulunmalıdır. Etiket bulunmayan kanı, transfüzyonda kullanmayınız. 2- Tüm transfüzyon reaksiyonlarından kan merkezini haberdar ediniz.

15 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ SEROLOJİK TESTLER KAYIT DEFTERİ SIRA NO TARİH KAN NO ADI SOYADI HBsAg HIV 1/2 HCV VDRL AÇIKLAMA

16 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ İMHA EDİLEN KANLAR KAYIT DEFTERİ TUTANAK TARİH :... TUTANAK NO :... İMHA TARİHİ KAN NO KAN GRUBU SON KUL.TARİHİ İMHA NEDENİ Yukarıda kan numarası ve kan grupları belirtilen...(...) adet kan, serolojik testleri pozitif bulunduğu / Son kullanma tarihi geçtiği / Hemoliz / Kontaminasyon saptandığı için imha edildiğini bildirir, işbu tutanak tarafımızdan hazırlanarak imha edilmiştir. Kan Merkezi Sorumlu Dr. Kan Merkezi Dr. Kan Merkezi Sorumlu Hemşiresi

17 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ CROSS-MATCH VE SERVİS ÇIKIŞ DEFTERİ HASTANIN CROSS-MATCH'DE KULLANILAN KANIN CROSS-MATCH ÇIKIŞ TEK. İMZA TARİH ADI SOYADI SERVİS KAN REVERSE RH KAN NO KAN REVERSE SON KUL. MAJOR MINOR TARİH TESLİM CROSS ÇIKIŞ GRUBU GRUP SUBGRUP GRUBU GRUP TARİHİ ALAN

18 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ LABORATUAR DEFTERİ SIRA NO TARİH ADI SOYADI İSTEMİ YAPAN Poliklinik /Servis KAN GRUBU/RH REVERSE GRUP RH SUBGRUP DİREKT COOMBS İNDİREKT COOMBS ANTİKOR TANIMLAMA TEK. İMZA

19 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ SATIN ALINAN KAN KAYIT DEFTERİ GİRİŞ KAN NO TARİH SATIN ALAN KURUM SATIN ALAN HASTA HASTANE YAKINI ETİKETTEKİ KAN GRUBU KONTROL KAN GRUBU REVERSE GRUPLAMA

20 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ SATIN ALINAN KAN KAYIT DEFTERİ ÇIKIŞ ÇIKIŞ TARİHİ HASTA ADI SOYADI SERVİS HASTANE HASTANIN KAN GRUBU CROSS-MATCH TARİHİ TEKNİSYEN İMZA SATIŞ MAKBUZU NO VEYA İMHA TUTANAK NO

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.)

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.) GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Dr. Murat GÜLER. Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Ürün Dağıtımı Yönetimi Birimi

Dr. Murat GÜLER. Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Ürün Dağıtımı Yönetimi Birimi Dr. Murat GÜLER Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Ürün Dağıtımı Yönetimi Birimi Mekan Kan hizmet birimlerindeki kan alma işleminin yapılacağı çalışma alanı tercihen giriş katında olmalıdır. Kan bağışçısı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı