HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ"

Transkript

1 HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 4 SAYI: 42/ HAZİRAN 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

2 LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım Tic. Ltd. Şti. adına Sahibi ve Sorumlu Müdür Ömer Faruk KAHRAMAN Genel Yayın Yönetmeni: Av. Zehra Birsen YAMAK Av. Selçuk HANEGELİOĞLU Satış Direktörü Hasan ORUÇ Yayın Danışmanı Av. Yıldıray SAYAR Reklam Koordinatörü Sertaç Koray SUNGUR Kültür - Sanat Danışmanı Av. Zehra Birsen YAMAK Bölge Müdürü Ümmühan ÇANKAL Yıl : 4 Sayı : 42 ISSN Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Her ay yayımlanır. Basıldığı Yer: Yıldız Matbaacılık ve Baskı Sistemleri Ziya Gökalp Mah.42/4 Sok.No:18/2 Zeytinburnu - İSTANBUL - TÜRKİYE Tel.: Yönetim Yeri: Sümer mah. 29/5 sok. No:2 Nur Apt. K: 4 D:11 Zeytinburnu-İstanbul-TÜRKİYE Tel: Fax: e-posta: Kapak Tasarım : Nurmuhammed Madaminov Dizgi - Tasarım : Nurmuhammed Madaminov Düzeltmen : İ.Fatih AYTUĞ Copright Bu derginin tüm yayın hakları Leges Yazılım Tic. Ltd. Şti. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Alıntılarda kaynak göstermek zorunludur. YILLIK ABONELİK BEDELİ (12 SAYI): PEŞİN 450 TL - VADELİ 500 TL

3 İÇİNDEKİLER HUKUKİ MAKALELER Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip Av.Olga ERCANER...11 İtirazın İptali Davasını Açma Süresinin Başlangıcı (İİK. mad. 67/I) Av.Alper UYAR...43 Yeni TTK ya Göre Defter Onayları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner ALTAŞ Asgari Ücretle Çalışıyor Olmak Yoksulluk Nafakası Bağlanmasına Engel Midir? Ya da Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasını Gerektirir mi? Av.Yeliz DARENDE...54 MEDENİ HUKUK Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Dava Sırasında Dava Konusu Malın ya da Hakkın Devredilmesi...87 Yoksulluk Nafakası - Boşanmanın Kesinleşmesi Sonrası Ancak Çocuklar İçin İştirak Nafakası İstenebileceği...92 Hata Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda İspat Hakkı Kullanılmak Suretiyle Hukuki İlişkinin Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırılabileceği - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre - Hatanın Varlığının Her Türlü Delille İspat Edilebileceği...96 Boşanmaya Sebebiyet Veren Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın, Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği - Uygun Miktarda Maddi Tazminat Takdiri Kocanın Gelirinin Kadının Gelirinden Az Olması Kocayı Ortak Giderlere Katılmaktan Kurtarmayacağından, Bu Durumun Kadına Tedbir Nafakası Bağlanmasına Engel Olmayacağı - Kocanın Gelirinin Kadının Gelirinden Az Olması Halinin Hükmolunacak Tedbir Nafakasının Miktarının Takdirinde Nazara Alınacağı Kamulaştırmasız El Atma - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği...106

4 Temerrüt İhtarnamesi - Kira Sözleşmelerinde, Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Ceza Koşulu Ödeneceğine Veya Sonraki Kira Bedellerinin Muaccel Olacağına İlişkin Anlaşmaların Geçersiz Olduğu - Kötü Niyet Tazminatı Haksız Şart - Davalıya, Dava Açılmadan Önce İhtarname Gönderildiğine ya da Hakkında İcra Takibinde Bulunulduğuna Dair İddia ve Delil Olmadıkça Faize Dava Tarihinden İtibaren Hükmedileceği Emekli Olunan Tarihten İtibaren Büyüme ve Gelişme Oranlarının Emekli Aylığına Yansıtılması - Farklı Tarihlerde Emekli Olan Sigortalıların, Emekli Aylığı Bağlama Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan Farklı Kurallara Tabi Olmaları Nedeniyle, Aralarında Eşitlik Karşılaştırılması Yapılamayacağı MEDENİ USÜL HUKUKU Bozmadan Sonra Mahkemece Verilen Kararlarda Gerekçenin Genişletilebileceği Fakat Değiştirilemeyeceği - Bozmadan Sonra Verilecek Kararda, Bozma Öncesi Değerlendirilmeyen Delillere Dayanılamayacağı, Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Hususların Yeni Kararda Yer Alması Halinde, Kararın Usul Hukuku Açısından Direnme Kararı Sayılamayacağı, Bu Nedenle Temyiz Merciinin Hukuk Genel Kurulu Olmayıp Özel Daire Olduğu...63 İflas Davaları İçin Yetki Sözleşmesi Yapılamayacağı, İflas Davalarının Mutlaka Borçlunun Muamele Merkezinin Yer Ticaret Mahkemesinde Açılacağı - Şirketlerin Ticaret Siciline Kayıt Edildikleri Yerin Muamele Merkezi Olduğu Yönünde Karine Olduğu...67 Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Kanuni Süresi İçinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İçin Başvuruda Bulunulması Gerektiği, Sürenin Geçirildiği Hallerde Yetkili Mahkemenin Davanın Bu Nedenle Açılmamış Sayılmasına Karar Vermesi Gerektiği Sayılı Yasanın Uygulanmasıyla İlgili Her Türlü İhtilafın Çözümünde Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Görev Konusunun Kamu Düzeninden Olması Nedeniyle Davanın Her Halinde Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınması Gerekeceği...77

5 Yargı Yeri Belirlenmesi - Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiillerin Ticari İşlerden Olduğu Haksız Fiilden Doğan Davanın, Zararın Meydana Geldiği Yer ya da Davacının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açılabileceği İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulamayacağı - Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Bankalarca Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Sorularak Faizin Bilirkişiye Hesaplattırılması Gerekeceği İşçinin, Asıl İşverenden Alınan İş Kapsamında ve Değişen Alt İşverenlere Ait İşyerinde Aralıksız Çalışması Halinde İşyeri Devri Kurallarına Göre Hareket Edileceği - Süresi Sona Eren Alt işverence İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde, İşçinin Daha Sonra Yeni Alt işveren Yanındaki Çalışmalarının Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersizliği Ve İşe İade - Sendikal Nedenlerle Yapılan Fesih Haricinde İşe Başlatmama Tazminatının Azami Sınırının Aşılamayacağı Haksız Fiilden Doğan Davanın, Zararın Meydana Geldiği Yer ya da Davacının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açılabileceği İşçinin Bordrolarda Görünen Ücretinin Gerçeği Yansıtmadığı Durumlarda Gerçek Ücretin Tespitinin Gerekeceği - Ücret Miktarı Ve Ekleri İspat Yükünün Kural Olarak İşçide Olduğu BORÇLAR HUKUKU Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Dava Sırasında Dava Konusu Malın ya da Hakkın Devredilmesi...87 Temerrüt İhtarnamesi - Kira Sözleşmelerinde, Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Ceza Koşulu Ödeneceğine Veya Sonraki Kira Bedellerinin Muaccel Olacağına İlişkin Anlaşmaların Geçersiz Olduğu - Kötü Niyet Tazminatı...108

6 TİCARET HUKUKU İflas Davaları İçin Yetki Sözleşmesi Yapılamayacağı, İflas Davalarının Mutlaka Borçlunun Muamele Merkezinin Yer Ticaret Mahkemesinde Açılacağı - Şirketlerin Ticaret Siciline Kayıt Edildikleri Yerin Muamele Merkezi Olduğu Yönünde Karine Olduğu...67 Elektrik Kayıp-Kaçak Bedelinin Belirlenmesi İçin Alınan Kurul Kararının EPDK nun Bir Düzenleyici İşlemi Olarak Tüm Tüzel ve Gerçek Kişileri Bağlayacağı - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından Alınan Bütün Kararlara Karşı Açılan İptal Davalarının İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay da Görüleceği Marka Tescili - Markalarda Gerçek Hak Sahipliği ve Öncelik İlkesi Kanuni Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Üzerine Yazılmış Tarihli Bir Beyanla İspat Edilemeyen Çekler Adi Havale Hükmünde Sayılacağı ve Borç İkrarını Da İçermediği Cihetle Alacaklının Kambiyo Takibinde Bulunamayacağı Yargı Yeri Belirlenmesi - Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiillerin Ticari İşlerden Olduğu CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Yağma Suçu - İddianamede Anlatılan Fiil Değişmemiş Olmakla Birlikte, O Fiilin Hukuksal Niteliğinde Değişiklik Olması Halinde Mahkemenin, Sanığa Ek Savunma Hakkı Vermek Suretiyle Hüküm Kurabileceği Karşılıksız Yararlanma Suçu - Etkin Pişmanlık - Adli Sicile Kaydedilmesi Gerekmeyen Kararlar İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kanun Yararına Temyiz - Tazyik Hapsi İle Cezalandırılan Sanığın Denetimli Serbestlik Hükümlerinden Yararlandırılamayacağı, Kendisinden Beklenen Yükümlülüğü Yerine Getirdiği Takdirde Serbest Bırakılacağı Dolandırıcılık Suçu - Evlilik Yapmış Olan Sanığın Yetim Maaşını Almaya Devam Etmesinin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmadığı...178

7 İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGILAMA USULÜ HUKUKU Görevden Uzaklaştırmanın, Devlet Kamu Hizmetlerinin Gerektirdiği Hallerde, Görevi Başında Kalmasında Sakınca Görülecek Devlet Memurları Hakkında Alınan İhtiyati Tedbir Olduğu - Tapu Sicil Müdürü Kadrosunda Görev Yapan Davacının Sahip Olduğu Kadro Aylığının, Kontrol Memurluğuna Atanırken Kazanılmış Hak Sayılamayacağı MEVZUAT Kanunlar Bakanlar Kurulu Kararları Yönetmelikler Genelgeler Tebliğler Tüzükler Milletlerarası Andlaşmalar HUKUK HABERLERİ Yargıtay: Ölen Annenin Maaşını Almak Dolandırıcılık Değil Yargıtay: Emekli İkramiyesi Haczedilebilir Tapu, Avukata, Taşınmazı Yok Diye Yanlış Bilgi Verirse, Dava Nerede Açılır? Yargıtay, İmam Nikahına Cezayı Bozdu Habersiz Boşanmada Fatura Postacıya Çıktı Mahkeme 10 Gün İçinde Tebliğ Edilmeyen Trafik Cezasını İptal Etti Banka, Polise de Hukuksuzluk Yaptı Bekaret Kontrolü Yapmayı Reddeden Doktora Beraat Bankalardan Devrim Gibi Kararlar! Adliyeden Esrar Çalma Girişimi Bu Haber Binlerce Emekliyi İlgilendiriyor Mahkemeden Tüketicileri Sevindirecek Karar...237

8 RÖPORTAJ Av.Selçuk HANEGELİOĞLU ÖNEMLİ BİLGİLER Kıdem Tazminat Tavanı Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Ücret ve İşverene Maliyetleri Kapıcılar İçın Asgari Ücretın Hesabı ve İşverene Maliyeti Asgari Ücret Uygulamasında Yeni Dönem Yılında Asgari Geçim İndirimi tutarları Yıllık Ücretli İzin Süreleri İhbar Tazminatı (akdin Fesfinde Bildirim Süreleri) İşsizlik Sigortası Primi Gelir Vergisi Tarifesi Katma Değer Vergisi Oranları Kurumlar Vergisi Oranları Geçici Vergi Oranları Vergi Usul Kanununa Göre Yeniden Değerleme Oranı Yasal Faizler Ve Yürürlük Süreleri Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a Göre Gecikme Zammı Oranları Kira Artışına Yargıtay ca Uygulanan Endeksler Enflasyon Oranları (%) (Tuik Verilerine Göre) Enflasyon Oranları (Aylara ve Yıllara Göre) Değerli Kağıt Bedelleri yılı Damga Vergisi Tutarları Yargı Harçları Tarifesi Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Ve Kadastro Harçları...278

9 Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Genel Hükümler Avukatlık Ücret Tarifesi CMUK Avukatlık Ücret Tarifesi Üretici Fiyat Endeksi ( ) (ÜFE) Üretici Fiyat Endeksi ( ) (TÜFE) HUMK Ve İİK Parasal Sınırları İYUK Parasal Sınırları Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun unda Süreler Yargıtay ın Yeni Telefon Rehberi ARAMA İNDEKSLERİ Kanun Maddelerine Göre Arama İndeksi Kavramlara Göre Arama İndeksi...302

10 DANIŞMA KURULU u Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Şebnem AKİPEK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı u Prof. Dr. Aydın AYBAY Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekan u Prof. Dr. Ufuk AYDIN Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Anabilim Dalı Başkanı u Prof. Dr. Ali Şafak BALI Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı u Prof. Dr. Seyithan DELIDUMAN Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı u Prof. Dr. Mehmet DEMİR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı u Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı u Prof. Dr. Yücel ERTEKİN Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı u Prof. Dr. Nüvit GEREK Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı u Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı u Prof. Dr. Halil KALABALIK Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı u Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı u Prof. Dr. İsmail KAYAR Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı u Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı u Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı u Prof. Dr. Köksal KOCAAĞA Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı u Prof. Dr. Nevzat KOÇ İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı u Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Didem ALGANTÜRKLIGHT İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Tekin MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı u Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Mesut ÖNEN İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hava ve Uzay Hukuku u Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı u Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanı u Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı u Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Selçuk Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı u Av. Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU (Adana Barosu)

11 u Prof. Dr. Devrim ULUCAN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı u Prof. Dr. Ali Dursun ULUSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı u Prof. Dr. Feridun YENİSEY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Müslüm AKINCI Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı u Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı u Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı u Doç. Dr. Yüksel METİN Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı u Doç. Dr. Pervin SOMER Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Reyhan SUNAY Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı u Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Metin TOPÇUOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı u Yard. Doç. Dr. Ahmet Haluk ATALAY Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Yard. Doç. Dr. Mustafa AVCI Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı u Yard. Doç. Dr. Mesut AYGÜN Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Anabilim dalı u Yard. Doç. Dr. Fatma KOCABAŞ Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı u Yard. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümü İş Hukuk ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi u Yard. Doç. Dr. Filiz TEPECİK Anadolu Üniversitesi Hukuk Mali Anabilim Dalı u Yard. Doç. Dr. Esra YAKUT Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı u Yard. Doç. Dr. Bülent YÜCEL Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı u M. Handan SURLU Yargıtay Onursal 1. Başkanvekili (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı) u Derya KONAK (Adana Hakimi) u Av. Rifat ÇULHA (Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi) u Av. Ahmet Serkan AĞCA (Erzincan Barosu) u Av. Tuncer AKTAŞ (Erzurum Barosu) u Av. İbrahim BAŞTİMAR (Kars Baro Başkanı) u Av. Yahya BİÇER (Elazığ Barosu)

12 u Av. Hülya ÇETİNEL (Denizli Barosu) u Av. Turan ÇINAR (Erzurum Barosu) u Av. Boran ÇİÇEKLİ (İstanbul Barosu) u Av. M.İhsan DARENDE (Kastamonu Barosu) u Av. Mehmet DEMİRBAĞ (Kütahya Barosu) u Av. Ali DİLBER (Düzce Baro Başkanı) u Av. Demircan DİLEK (Sakarya Barosu) u Av. Murat Volkan DÜLGER (İstanbul Barosu) u Av. Şerafettin EKİCİ (İstanbul Barosu) u Av. İlhan ERTEM (Sakarya Barosu) u Av. Tansel ERTÜRK (İzmir Barosu) u Av. Zeliha GÜLCE (Van Barosu) u Av. Gazanfer GÜNLER (Bolu Barosu) u Av. Sadrettin HAŞILOĞLU (Erzurum Barosu) u Av. Ertuğrul HÜDAYİOĞLU (Kahramanmaraş Barosu) u Av. Süleyman Nadir İNAL (İzmir Barosu) u Av. Şenol İŞSEVENLER (Edirne Barosu) u Av. Hüseyin KANDEMİR (Şanlıurfa Barosu) u Av. Tahsin KILIÇ (Bursa Barosu) u Av. Nuri POLAT (İstanbul Barosu) u Av. İlker ONAY (İstanbul Barosu) u Av. Ahmet Sait ÖNER (Iğdır Barosu) u Av. Kemal ÖZASLAN (Bolu Barosu) u Av. Mehmet Zahit SÖYLEMEZ (Muş Baro Başkanı) u Av. İbrahim SÜLÜN (Kütahya Barosu) u Av. Fevzi ŞEN (Balıkesir Barosu) u Av. Necati TAŞTAN (Hatay Barosu) u Av. Ejder TEKEREK (Kahramanmaraş Barosu) u Av. Halis YAŞAR (Ağrı Barosu) u Av. Ertuğrul H.YEŞİLDAL (Antalya Barosu) u Av. Tuncer YILMAZ (Denizli Barosu)

13 HUKUKİ MAKALELER REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP Av. Olga ERCANER İTİRAZIN İPTALİ DAVASINI AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI (İİK. mad. 67/I) Av. Alper UYAR YENİ TTK'YA GÖRE DEFTER ONAYLARI Soner ALTAŞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettisi ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR OLMAK YOKSULLUK NAFAKASI BAĞLANMASINA ENGEL MİDİR? YA DA YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASINI GEREKTİRİR Mİ? Av. Yeliz DARENDE

14 SAYI: 42 REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP 11 REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP GİRİŞ Av. Olga ERCANER İcra ve İflas Kanunu nun Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip başlıklı Beşinci Babı, taşınır rehninin paraya çevrilmesi (m ) ile ipoteğin paraya çevrilmesini (m d) ayrı ayrı düzenlemekte; ipoteğin paraya çevrilmesi bölümünde ise ilamlı takip (m a, m.150h) ile ilamsız takibi (149b-150-a) ayrı hükümlere tabi tutmaktadır. Çalışma konumuz olan Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip e geçmeden önce rehin hakkıyla ilgili genel bir bilgi vermek gerekirse; Rehin hakkı, bir alacak yerine getirilmediği takdirde, hak sahibine bir taşınmaz veya taşınır mülkiyetini veya bir başka hakkı paraya çevirmek ve elde edilen meblağdan öncelikle alacağını almak yetkisini veren sınırlı bir ayni haktır. 1 Rehin hakları Türk Medeni Kanunu nun (MK) eşya hukukuna ilişkin dördüncü kitabında maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddelerden 939 vd. maddelerinde menkul rehni, 850 vd. maddelerinde gayrimenkul rehni, 881 vd. maddelerinde ipotek, 898 vd. maddelerinde ipotekli borç senedi, 903 vd. maddelerinde irad senedi ve 954 vd. maddelerinde ise alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin konusu düzenlenmiştir. Rehin hakkı, bir taşınmaz üzerinde kurulursa, taşınmaz rehninden bahsedilir (MK m ). 2 Taşınmaz rehni, hak sahibine bir taşınmazın değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır. Bütün taşınmaz rehinlerinde ortak olan fikir bir taşınmazın alacağın teminatını teşkil etmesidir. Hak sahibi, şartların gerçekleşmesi ile rehin konusu taşınmazı icra organlarınca paraya çevirterek, alacağını öncelikle elde etme yetkisine sahiptir. Hak sahibi, bu ayni hakkını bütün üçüncü kişilere, özellikle taşınmaz malikinin diğer alacaklılarına karşı ileri sürebilir. 3 Medeni Kanunumuzun taşınmaz rehni sistemi, iktisadi ihtiyaçlar açısından iki amacın gerçekleşmesine yöneliktir. İlk olarak, Roma Hukukundan beri rehin hakkına yükletilen, kişisel alacağı teminat altına alma görevi. 1 M.Kemal Oğuzman/Özer Seliçi, Eşya Hukuku, 9.Bası (İstanbul: Filiz 2002), s Budak,İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 3.Bası (İstanbul: 12Levha 2010), s.1. 3 Oğuzman/Seliçi, Eşya Hukuku, s.659.

15 12 LEGES Hukuk Dergisi HAZİRAN 2013 İkinci olarak da, modern ihtiyaçların ortaya çıkardığı arazi değerinin tedavül ettirilmesi görevi. Her iki görevin yerine getirilmesinde taşınmaz rehni araç olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz rehninin yalnız kişisel alacağı teminat altına almak görevini yüklendiği hallerde rehin hakkı alacağa bağlı bir fer i hak olarak gözükmektedir. Rehin hakkı bu halde alacağın mukadderatına tabidir. 4 Taşınmaz rehninin arazi değerini tedavül ettirme görevini yüklendiği hallerde, arazi değeri bağımsızlaştırılarak buna tedavül kabiliyeti sağlanmaktadır. Bunun için taşınmazın farazi değer parçalarına bölünebileceği ve taşınmaz rehninin, taşınmaz değerinin bir parçası ile sınırlandırılarak kurulabileceği kabul edilerek, bir alacağın taşınmazın bir değer parçası ile teminat altına alınması mümkün kılınmıştır. Medeni Kanun, bu kısmi değerleri temsilen kıymetli evrak düzenlenmesini öngörmüştür. Kıymetli evrakın düzenlenmesi ile, söz konusu olabilecek bir temel alacak yenileme ile sona ermiştir. Taşınmaz rehni bu temel alacaktan tamamen bağımsızdır ve yalnız kıymetli evrakta doğmuş olan soyut alacağı teminat altına alır. Böylece kıymetli evrakta hem bir soyut alacak, hem de bunu teminat altına alan o değerdeki taşınmaz rehni hakkı mündemiçtir. Kıymetli evrak el değiştirdikçe, taşınmazın değer parçası da tedavül etmektedir. 5 Yukarıdaki amaçları karşılayabilecek tek bir taşınmaz rehni türü bulmak imkansızdır. Bu yüzden Medeni Kanun bu amaçları gerçekleştirmek için temelde birleşen ancak hukuki düzenleniş tarzları açısından birbirinden ayrılan üç tür taşınmaz rehni düzenlemiştir. Kişisel alacağı teminat altına alma görevini karşılamak üzere ipotek, arazi değerini tedavül ettirmek görevinin aracı olarak ipotekli borç senedi ve irat senedi. Bu üç taşınmaz rehni çeşidi dışında, başka bir taşınmaz rehni türü kurulamaz. (MK. m.850) Taşınmaz rehni çeşitlerini birbirinden ayıran kıstaslar, alacak ile rehin hakkının karşılıklı ilişkisi; kişisel sorumluluk ve taşınmaz ile sorumluluğun karşılıklı durumları; rehinli alacaklı ile rehin borçlusunun hukuki durumlarıdır. Bu kıstaslar açısından her üç taşınmaz rehni çeşidinin durumu kısaca şöyledir: İPOTEK İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınması amacını güder. MK.m.881 e göre, ipotek halen mevcut veya henüz doğmamış olmakla beraber ileride doğması kesin yahut olası olan bir alacağı teminat altına almak için kurulur. İpotek, teminat altına alınan alacağa bağlı bir haktır. Geçerli bir alacak olmadan, geçerli bir ipotek de olmaz. Bir alacağı teminat altına almak için ipotek kurulunca, borçlunun kişisel sorumluluğu devam eder; bu sorumluluğun yanında ipotek dolayısıyla taşınmaz ile sorumluluk doğmuş olur. Taşınmazın paraya çevrilmesinden elde edilen meblağ alacağı 4 Oğuzman/Seliçi, Eşya Hukuku, s Oğuzman/Seliçi, Eşya Hukuku, s.660.

16 SAYI: 42 REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP 13 karşılamazsa rehinli alacaklı borçlunun diğer malvarlığı değerlerine de başvurabilir. İpotekli taşınmaz üzerindeki mülkiyetin, edim borçlusunun tayini açısından hiçbir fonksiyonu yoktur. Borçlu sıfatıyla ipotekli taşınmazda mülkiyet hakkı sahipliğinin birbiriyle ilişkisi yoktur. İpotek, eşyaya bağlı borç doğurmaz. İpotekli taşınmaz maliki, malik olduğu için borçlu değildir. Borcu ancak kendisiyle alacak arasındaki bir temel borç ilişkisinden doğabilir. Bu yüzden de borçlunun mutlaka ipotekli taşınmazın maliki olması gerekmez (MK. m.881/f.2). Taşınmaz maliki, bir üçüncü kişinin borcu için taşınmazı üzerinde alacaklı lehine ipotek kurabilir. Bu halde ipotekli taşınmaz maliki borçlu duruma gelmez; borç dolayısıyla kişisel sorumluluğu yoktur. 6 İRAT SENEDİ İrat senedi taşınmazın değerini tedavül ettirmek amacına yönelmiştir. Taşınmaz değeri bağımsızlaştırılmıştır. Bağımsızlaştırılan bu değer, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bir yükümlülük olarak taşınmaza yükletilmiştir. Yani bir para borcunun ifası ve bunun taşınmazın değeri ile teminat altına alınması yükün içeriğini teşkil etmektedir. Bu değer için irat senedi denilen bir kıymetli evrak düzenlenecektir. İrat senedinin düzenlenmesi ile soyut bir borç doğar. Eğer irat senedi ile teminat altına alınmak istenen bir temel alacak söz konusu ise, bu alacak yenileme dolayısıyla sona ermiştir (MK. m.910). İrat senedi, hem alacağı hem de bunu teminat altına alan taşınmaz rehnini kapsar. İrat senedinde borçlunun borçtan dolayı sorumluluğu, yalnız taşınmazla sınırlı ayni sorumluluktur. Bunun yanında borçlunun kişisel sorumluluğu söz konusu edilemez (MK. m.903/f.3). Kıymetli evrakta mündemiç borç ifa edilmezse, rehinli alacaklı ancak teminat teşkil eden taşınmazı paraya çevirerek alacağını elde eder. Taşınmazın paraya çevrilmesinden elde edilen meblağ alacağı karşılamazsa, karşılanmayan kısım için alacaklı borçlunun diğer malvarlığı değerlerine başvuramaz. İrat senedinde mündemiç borç bir eşyaya bağlı borçtur. İpotekten farklı olarak borçlu, teminat teşkil eden taşınmazın mülkiyetine göre tayin olunur. İrat senedi borçlusu, yüklü taşınmaza kim malikse odur. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ İpotekli borç senedi, hem kişisel sorumluluğun sürdüğü, hem de taşınmaz değerinin tedavülünün mümkün olduğu bir taşınmaz rehni çeşididir. Taşınmazın değeri bağımsızlaştırılmış ve ipotekli borç senedi adı verilen kıymetli evraka bağlanarak tedavülü sağlanmıştır. Senedin düzenlenmesiyle bir soyut alacak doğar ve teminat altına alınmak istenen bir temel alacak varsa, senedin yenileme etkisi dolayısıyla sona erer. (MK. m. 910) Teminat gösterilen taşınmaz yalnız bu senetten doğan alacağın teminatını teşkil eder. İpotekli borç senedinden doğan borçtan dolayı, hem borçlunun kişisel sorumluluğu, hem de taşınmaz ile sorumluluğu söz konusudur. Borçlu, borcunu ödemezse, taşınmaz paraya çevrilir. Elde edilen meblağ, alacağı 6 Oğuzman/Seliçi, Eşya Hukuku, s.661.

17 14 LEGES Hukuk Dergisi HAZİRAN 2013 karşılamazsa, borçlunun diğer malvarlığı değerlerine başvurulabilir. İpotekli borç senedinde, irat senedinden farklı olarak bir eşyaya bağlı borç ilişkisi kurulmamıştır: senetteki borç dolayısıyla borçluluk, teminat teşkil eden taşınmazın mülkiyetine bağlanmış değildir. Bu yüzden taşınmazın maliki ile ipotekli borç senedi maliki, bir başkasının ipotekli borç senedi borcu için taşınmazını teminat gösterebilir (MK. m. 901) 7 Buraya kadar rehin hakkı kavramını, taşınmaz rehnini ve Medeni Kanunumuzda yer alan taşınmaz rehni türlerini genel hatlarıyla inceledik. Şimdi, rehinle temin edilmiş olan para alacaklarının (rehinli alacakların) cebri icra yolu ile nasıl alınacağını inceleyeceğiz. 1. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUNA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU İcra ve İflas Kanunu nun 45. maddesinde yer alan bu kural, doktrin ve Yargı içtihatlarında ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğu 8, önce rehne müracaat kuralı 9 gibi terimlerle ifade edilmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi, önce rehne başvurma kuralının amacını şöyle açıklamaktadır: Önce rehne başvurma kuralı, gerekçesini borçlunun rehinli malları borçlarını ödemek için ihtiyaç duyduğu meblağı elde etmek üzere serbestçe paraya çevirme olanağına sahip olmamasında ve bunun sonucu olarak, haciz yada iflas yoluyla takip edilmesi halinde, borcunu rehinli malı satmakla ödeyebilecek durumda olmasına rağmen, diğer mallarının paraya çevrilmesi ve hatta iflas sonucuna katlanmak mecburiyetinde kalabilecek olmasında buluır. Zaten alacaklı, borçlunun temerrüde düşmesi halinde alacağını bu rehnin değeri üzerinden tahsil etmek için rehin almıştır. Bu nedenle alacaklının öncelikle rehne başvurmak zorunda olduğu, bir kural olarak kabul edilir. 10 Önce rehne başvurma kuralı, borçlunun yanında borçlunun rehinli alacaklı dışındaki alacaklılarını da korumakta ve usul ekonomisine hizmet etmektedir. Öncelikle, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, takibin kesinleştirilmesi aşamasından sonra hemen (araya haciz işlemi girmeden) paraya çevirme aşamasına geçilmesine imkan veren ve bu nedenle haciz yoluyla takibe göre daha çabuk sonuçlandırılabilen bir takip yolu olduğu için, önce rehne başvurma kuralı, gereksiz haciz yoluyla takipleri önleyerek usul ekonomisine hizmet etmektedir. 7 Oğuzman/Seliçi, Eşya Hukuku, s Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, (İstanbul:Türkmen Kitabevi,2004), s Saim Üstündağ, İcra Hukukunun Esasları, 8.Bası(İstanbul: Fakülteler Matbaası, 2004), s Bkz. İsviçre Federal Mahkemesinin 19 Ekim 1951 tarihli kararı, BGE Cilt 77 III, s

18 SAYI: 42 REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP 15 Ayrıca rehinli alacaklının öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurması sağlanarak, rehinli mal dışındaki haczi kabil malların diğer alacaklılar tarafından birinci sırada haczine imkan verilmektedir. Bu kural olmasa idi, rehinli alacaklı rehnin paraya çevrilmesi yolunu her zaman müracaat edebileceği bir imkan olarak bir yanda saklayarak, öncelikle ve diğer teminatsız alacaklılarla rekabet halinde haciz yoluyla takibe girişebilecek ve alacaklıların müşterek rehni makamında olan (bkz. İİK m.311, bent 1) diğer malları haczettirebilecek idi. Rehinli alacaklının bu şekilde, rehnin alacağı karşılayıp karşılamayacağı henüz belli olmadan haciz yoluyla takibe girişmesi, diğer alacaklıların ve cebri icra organlarının hacze iştirak (İİK m.100) ve sıra cetveli (İİK m ) uygulamaları ile lüzumsuz yere meşgul edilmesine yol açardı. Sonuç olarak, alacağı bir rehinle 12 temin edilmiş olan alacaklı (rehin alacaklısı) alacağını cebri icra yolu ile almak isterse (kural olarak) ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır; (ilamsız veya ilamlı) haciz yoluna (ve borçlu iflasa tabi ise iflas yoluna) başvuramaz. (İİK m.45) Başvurursa icra müdürü bu istemi re sen reddetmek zorundadır. İlk önce başvurulan rehnin paraya çevrilmesi yolunda, icra dairesi rehnedilen malı satar ve bedeli ile rehin alacaklısının alacağını öder. Satış bedeli rehinli alacağı karşılamaya yetmezse, işte o zaman rehin alacaklısı karşılanamayan alacak kesimi için (ilamsız veya ilamlı) haciz (veya borçlu iflasa tabi ise iflas) yolu ile takip yapabilir (m.45,i,c.2;152,ii). Bu kuralın bazı istisnaları vardır. Aşağıdaki hallerde, rehin alacaklısı, ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmadan, (ilamsız, ilamlı) haciz veya (borçlu iflasa tabi ise) iflas yollarından birine başvurabilir: 1) İİK nun önce rehne başvurma kuralı hakkındaki 3. fıkrası, kambiyo senetlerine dayanan takip hakkındaki 167. maddenin saklı olduğunu belirtmekte: İİK m.167 ise alacağı kambiyo senedine bağlanmış olan alacaklının alacak rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senetlerine dayalı haciz ve iflas yoluyla takip usullerine göre takip yapabileceğini ifade etmektedir. Yargıtay kararlarında bugün kabul edilen görüşe göre, alacağı kambiyo senetlerine dayanan alacaklı, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip ile haciz veya iflas yoluyla takibi aynı anda da yapabilir. 13 2) Rehnedilen taşınmazın küçük meblağlar için paraya çevrilmesine engel olmak için konulmuş olan İİK m. 45,f.4 e göre, taşınmaz rehniyle teminat altına alınmış faiz veya senelik taksit alacakları, rehnin paraya çevrilmesi gerekmeden, haciz veya iflas yoluyla takip edilebilir. 11 Budak,İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip,s Buradaki rehin deyimi, ipotek ve taşınır rehni deyimlerine giren bütün taşınır ve taşınmaz rehinleri kapsar (bkz. m.23,iii). 13 Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 18. Bası(Ankara, Yetkin Yayınları, 2004), s.462.

19 16 LEGES Hukuk Dergisi HAZİRAN )Borçlar Kanunu nun adi kefilin savunma imkanlarını düzenleyen hükümlerine göre, alacak kefalet sözleşmesinden önce veya kefalet sözleşmesi ile aynı zamanda rehinle güvence alınmış ise, adi kefalette kefil, alacağın öncelikle rehinli malın bedelinden karşılanmasını talep edebilir (BK m.486, f.2, 1. cümle). Kefilin bu hakkını kullanması halinde, kefile başvurulabilmesi için öncelikle asıl borçlu veya rehin veren üçüncü kişi aleyhine yapılan rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin tamamlanmış ve kesin rehin açığı belgesi alınmış olması gerekir. Borçlar Kanunundaki bu hüküm, adi kefilin yararlanabileceği maddi hukuka ilişkin bir def i ifade etmektedir. Ancak, kefilin rehnin paraya çevrilmesi def inin istisnası olan BK. m.486, fıkra 2 nin son cümlesine göre borçlu müflis ise rehnin paraya çevrilmesi defi uygulanmaz. Alacaklı rehnin iflas idaresi tarafından paraya çevrilmesini beklemeden, adi kefili de haciz veya iflas yoluyla takip edebilir. Böylelikle, borçlunun iflasından sonra adi kefile karşı yapılacak takiplerin önce rehne başvurma kuralının istisnaları arasında sayılması gerektiği kanısındayız 14. 4) BK. m.487/1 şöyledir: Kefil borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile veya bu gibi diğer sıfatla borcun ifasını deruhte etmiş ise alacaklı asıl borçluya müracaat ve rehinleri nakde tahvil ettirmeden evvel kefil aleyhinde takibat icra edebilir. Esas olarak kefilin savunma imkanlarına ilişkin bir maddi hukuk hükmü olan bu maddeye göre, adi kefil için öngörülmüş olan (ve borçlunun iflası haline ilişkin istisnası yukarıda açıklanan) rehnin paraya çevrilmesi def i müteselsil kefil hakkında uygulanmaz. Buna göre, alacaklı asıl borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmadan veya asıl borçluya karşı başlattığı rehnin paraya çevrilmesi ile takip devam ederken, önce rehne başvurma kuralı ile karşılaşmadan müteselsil kefil aleyhine haciz veya iflas yoluyla takip yapabilmelidir REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP I- Alacaklının alacağı teminatlı veya teminatsız olabilir. Alacağın teminat altına alınmış olması halinde, bu teminat şahsi veya ayni teminat olabilir. Adi ve müteselsil kefalet (BK.m.486,m.487) şahsi teminat olduğu halde, taşınır veya taşınmaz rehni (MK.m.939,m.881) ayni teminat teşkil eder. Üzerinde alacaklı lehine rehin tesis edilen taşınır veya taşınmaz mal borçlu ya da üçüncü kişiye ait olabilir. Rehnedilen taşınır veya taşınmaz malın üçüncü kişiye ait olması veya rehnin tesisinden sonra o malın mülkiyetini üçüncü kişinin kazanması halinde, alacaklı alacağını rehinli mal bedelinden tahsil için sadece üçüncü kişiye karşı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe girişemez. Zira, rehinle teminat altına alınan borç üçüncü kişinin borcu değildir. Üçüncü 14 Budak,İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip,s Budak,İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip,s.26.

20 SAYI: 42 REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP 17 kişi sadece başkasının borcunun teminatı olarak kendi malı üzerinde alacaklı lehine rehin tesis etmiştir. Rehinli alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe borcu rehinle teminat altına alınmış borçluya karşı girişir. İtiraz ederek veya takip konusu borcu ödeyerek rehinli malının satılmasını önlemekte menfaati olduğundan üçüncü kişiye de ödeme veya icra emri tebliğ edilmesini kanun öngörmüştür. Alacağın rehinle teminat altına alınmasından kasıt, vade geldiğinde alacağın ödenmemesi halinde, alacaklının teminat teşkil eden taşınır veya taşınmaz malı belirli prosedürü izleyerek paraya çevirtip, elde edilen paradan alacağını alabilme imkanına sahip olmasıdır. Alacağı rehin ile teminat altına alınmış alacaklı, vadenin gelmesine rağmen borcun ödenmemesi halinde, ancak rehnedilen malın bedeli ile tatmin olunabilir (MK.m.873 ve m.946/1). Alacağın vadesinde ödenmemesi üzerine, alacaklı yerine onun teminatını teşkil eden merhun malın alacaklıya bırakılacağına dair anlaşma yapılamaz (MK.m.873/1, m.949) 16. II- 1) Taşınmaz üzerinde rehin hakkı, ancak o taşınmaz tapu sicilinde kayıtlı ise, tesis edilebilir. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde rehin hakkı tesis edilemez (MK.m.853) Bir taşınmaz üzerinde rehin hakkı (ipotek) tesis edildiği zaman, o taşınmazın teferruat (eklenti) ve mütemmim cüz ü (bütünleyici parça) üzerinde de rehin tesis edilmiş sayılır (MK.m.862/1). Taşınmaz rehni (ipotek) tesis edildiğinde, nelerin teminat altına alınmış olacağını MK.m.875 düzenlemiştir. İpoteğin alacaklıya sağladığı teminat aşağıdaki kalemleri kapsar Anapara, - Takip giderleri ve gecikme (temerrüt) faizi - Rehnin paraya çevrilmesinin istendiği (borçlunun iflası halinde ise, iflasın açıldığı) tarihe kadar muaccel olmuş 3yıllık faiz ve - Son vadeden başlayarak işleyen faiz. Kesin borç (ana para) ipoteği, MK.m.875 de sayılan kalemlerin tamamını kapsadığı halde, limit (azami meblağ-üst sınır) ipoteği, sadece ipotek akit tablosundaki limit kadar alacağı teminat altına aldığından, alacaklı ancak belirtilen bu miktar ile sınırlı olarak takip yapabilir. Limitin dışında kalan miktar adi alacak olup, haciz veya borçlu iflasa tabi şahıslardan ise iflas yoluyla takip edilebilir. 2) Taşınır rehninin tesisi ile nelerin teminat altına alınmış olacağını MK.m.946 düzenlemiştir. Taşınır rehninin alacaklıya sağladığı teminat, aşağıdaki kalemleri kapsar. - Asıl alacak, - Sözleşme faizleri, 16 Muşul, İcra ve İflas Hukuku,1.Baskı, (İstanbul:Legal Kitabevi,2005) s.672 vd. 17 Muşul, İcra ve İflas Hukuku, s.675.

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 177-193 İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ Sezin Aktepe ÖZET Bu çalışmada, ipoteğin özellikleri ele

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU C.57 Sa.3 [753-778] Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Kanun 753 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU In The Light of The Decisions of

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 (ebk m.84) ün Mahsup Kuralına 1253 TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME A Research Related to the Rule of Deduction according

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

Mehmet BULUT * Dr., SGK İşverenler Prim Daire Başkanı, SGK Müfettişi

Mehmet BULUT * Dr., SGK İşverenler Prim Daire Başkanı, SGK Müfettişi TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE HİZMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİ AÇILAN HİZMET TESPİT DAVALARI IN TURKISH LAW SYSTEM SERVICE DETECTION ACTIONS THAT PROSECUTED BECAUSE OF SERVICE AGREEMENT Mehmet BULUT * Özet : Türk sosyal

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I makaleler Serkan AĞAR VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I Serkan AĞAR * I. Giriş Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip

Detaylı

İPOTEK TESİSİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT

İPOTEK TESİSİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT Borçlunun Hâline Münasip Evi Üzerinde İpotek Tesisi ve Haczedilmezlikten 1073 H BORÇLUNUN HÂLİNE MÜNASİP EVİ ÜZERİNDE İPOTEK TESİSİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT Arş. Gör. Uğur BULUT * GİRİŞ Kural olarak,

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS TAPU KÜTÜĞÜNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLEN BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceylan Pala Enstitü No: 0410030005

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma Hazırlayan: Av. Hüseyin Sarı İstanbul 09.02.2012 2004 sayılı 19.06.1932 tarihli İcra ve İflas Kanunumuz yayınlandığı günden bu

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı