Ve sonra o faili meþhur yara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ve sonra o faili meþhur yara"

Transkript

1 PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor kara birdenbire/ Kýrk arap inip biniyor tahtaravalliye Filiz Naldöven Fotoðraf: Ahmet Uzunoðlu (Kaptan) Þiir: Faize Özdemirciler Bu sayýda; Faize Özdemirciler, Sezai Sarýoðlu, Filiz Naldöven, Canan Sümer, Fatoþ Avcýsoyu Ruso, Fatma Ergün, Mustafa Erkan, Nehir Demirel, Halil Aða, Kerem Akça, Fatma Akilhoca ve M. Kansu...

2 2 Pazar 16 Kasým 2014 Pazar Ve sonra o faili meþhur yara Yazý'nýn yaþanacak yer olabileceðine inandýðým zamanlardan rüzgar gibi geçtim, ne yazlarda barýnabildim ne yazýlarda. Kefen biçtim dilime tekerrürden, öldüm öldüm dirildim. Kerpiçten bir yaz kaldý geriye tarihin önünde diz çöken o evden. Çocukluk evini yitirmenin ebedi evsizliðe tekabül ettiðini sezdiðimde vakit geç deðildi, bense çok gençtim. Sezmek anlamak deðildi, öyle olsaydý þarkýlarýn peþinden sürüklenmez, Kalamýþ'tan bir tatlý huzur almaya gitmezdim. Adorno'dan sonra huzurun imkansýzlýðýyla uyandým ve bir daha da uyuyamadým, öylece vurdum kýyýya. Ne ben bir þey bekliyordum, ne de adanýn verecek bir þeyi vardý bana. Tersinden okudum düzünden yaþadým ve ikiye böldüm hayatý: Bir: Adorno'dan önce. Ýki: Adorno'dan sonra. Yýllarca süren bir yolculuk, gitmek imkan dahilinden çýkmýþken "ah gitsem" diyen bir yolcu ve kerpiçten bir oda kaldý geriye o yaz'dan Çocukluk; þiire giden yolda mecburi istikametti; onarýlmayý bekleyen yýkýlmýþ hanay, barýþtýrýlmayý bekleyen kýrgýn bir ev'di Hýrpaladýðým onlarca sözcükten sonra buydu kurduðum cümle Eðer "harita yýrtýlmasaydý, sýnýr olmasaydý, senin þiirin olmayacaktý" diyenler haklýysa; Temmuz'un deliliðinin Rumca'da ve Türkçe'de hiçbir hükmü kalmadýysa eðer; ya da, her aþk'ýn doðduðu yere benzediðine dair söylediklerim düpedüz saçmalýksa; ve gerçekten modasý geçmiþ bir mevzudan ibaretse artýk þu haritayý bölen "sýnýr", þu iki yakasý biraraya gelemeyen kirli gömlek, þu pasaklý Lefkoþa Ya, nar gibi çatlamak, daðýlmak ve yýllar sonra "çýt" sesi olarak bir çocuk tarafýndan farkedilmeyi beklemek düþer bana Ya da bütün ve kýrmýzý kalmak, çürümek, daha da çürümek ve hatta çürümenin tadýna varmak Tam dalacakken, sabaha doðru baðýran ibadetle bölünür uyku. Derken Sylvia'nýn peþinden intihara yürüyen bir güzel Nilgün gelir aklýma. Derken narla incire gazel döþeyen o Bilge belirir Gece'de! Derken küstah bir cümle: 50'me dayadýðým merdivenden ister balkona çýkarým içim dýþým sardunya; ister inerim bahçeye tepeden týrnaða mimoza, size ne!.. Derken bir türkü: Sofular haram demiþler bu aþkýn þarabýna, ben doldurur ben içerim günah benim, kime ne! Velhasýl ev artýk ölmüþtür, en az bu yazý kadar daðýnýk bir oda kalmýþtýr geriye Adorno "Autschwitz'den sonra þiir olanaksýzdýr" demiþti, ölümün anlamýný yitirdiði bir dünyada lirizmin bir tür teselliye dönüþebileceðini kastederek. O barbarlýktayýz hâlâ. "Olanaksýz" kýlýnmasý gereken Auschwitz devam ediyor olanca zalimliðiyle. Derken sabah oluyor Baðýran ibadetle yarým kalan uyku, haykýran hamasetle baþlýyor güne. Bir "Allah-u ekber", bir "Korkma sönmez bu þafaklarda" Ve sonra iþte: General cinayetin iþlendiði yere döner, açýlýr o faili meþhur yara Faize Özdemirciler Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited "Yazar, bir ev kurar metninde. Kâðýtlarý, kitaplarý, kalemleri ve evraklarý bir odadan ötekine taþýyýp dururken yol açtýðý kargaþanýn aynýsýný düþüncelerinde de yaratýr. Kâh memnun kâh huzursuz, içine gömüldüðü eþyalardýr bu düþünceler. Onlarý þefkatle okþar, kullanýr, eskitir, karýþtýrýr, yerlerini deðiþtirir, tahrip eder. Artýk bir yurdu kalmamýþ kiþi için yaþanacak bir yer olur yazý Sonunda, yazara kendi yazýlarýnda bile yaþanacak yer kalmamýþtýr " Adorno (Minima Moralia) Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Görsel Tasarým: Erdem YORGUNOÐLU Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Web:

3 16 Kasým 2014 Pazar Pazar 3 Kendi ülkesinde 'turist' olmak! Sezai SARIOÐLU Kýbrýs'ta Saray Otel'in önündeki kafede Kýbrýslý Türk arkadaþýmý bekliyorum. Bölünmüþ ülkelerinden; "Güney"den "Kuzey"e günübirlik geçip dönen Rumlar alýþveriþ yapýyor. Kýbrýslý Türklerin "yerleþik" dedikleri Türkiye'den siyaseten getirilen garsona tepkisini ölçmek için onlarýn kim olduðunu soruyorum. Þöyle cevaplýyor; "Onlar mý? Onlar turist Rumlar, abi..." Kendini Kýbrýs'ýn "sahibi", Rumlarý "turist" olarak algýlayan bu ironik cevap; Kürtlere tarih boyunca reva görülen sömürgeci politikalarý "kendi ülkesinde turist olmak!"üzerinden okuma imkaný veriyor... "MEKTUP: kýymetsiz satýrlarýma baþlarken; içime kürt düþtü; kobanê... þengal...rojava../ kýymetsiz satýrlarýma son verirken/ yeni yüz yýlýnýz kürtlü olsun/ ama devrim kimsenin mülkü olmasýn" Kýbrýs'ta Saray Otel'in önündeki kafede Kýbrýslý Türk arkadaþýmý bekliyorum. Bölünmüþ ülkelerinden; "Güney"den "Kuzey"e günübirlik geçip dönen Rumlar alýþveriþ yapýyor. Kýbrýslý Türklerin "yerleþik" dedikleri Türkiye'den siyaseten getirilen garsona tepkisini ölçmek için onlarýn kim olduðunu soruyorum. Þöyle cevaplýyor; "Onlar mý? Onlar turist Rumlar, abi..." Kendini Kýbrýs'ýn "sahibi", Rumlarý "turist" olarak algýlayan bu ironik cevap; Kürtlere tarih boyunca reva görülen sömürgeci politikalarý "kendi ülkesinde turist olmak!"üzerinden okuma imkaný veriyor. "Turist" ya da "yabancý" olmak; kendi ülkesinde müze gezen "yabancý" gibi, "misafir" olduðu evde ev sahibini rahatsýz etmemek için parmaklarýnýn ucunda gezme, dilinin fitilini kýsma halidir. (Hal böyle olunca; "soruyorum yatacak yeri olmayanlara;/ sýnýrda dilimize takýlan bu diken kimin saltanatý/ ey tarih; eller yukarý, diller yukarý/ cepteki suçlar, aynadaki sýrlar dýþarý" dizeleri de tarihin zaptýna geçsin.) Tüm Kürdistanlýlarýn politik-poetik hikayesi, bir zamanlar cetvelle çizilen zamanýný doldurmuþ "yalan" sýnýrlarda "yabancý" görülen bir halkýn kendini açýklama ve yeniden kurma hikayesidir. Kürtler, baþkalarýnýn kendilerini açýkladýðý tarihi reddedip ne zaman kendilerini açýklayarak sözcüðün devrimci anlamýnda tarih sahnesinde "kareye girmeye" kalksalar "Osmanlý'da Cumhuriyet'te oyun çok" adlý orta(doðu) oyunu devreye sokuluyor. Bir halký baþkalarýnýn açýklamasýna iliþkin en çarpýcý örneklerden biri Ýsrailli akademisyen Yizak Hayutman'a, Filistinli sosyolog Sari Nasýr'ýn verdiði þiirsel cevaptýr: "Ben bir Filistinliyim. Kudüste doðdum, Filistinli olmaya baþlýyordum ki, beni ülkesi olmayan biri diye çaðýrmaya baþladýlar. Bana "mülteci" dediler. Ondan ÖPTÜÐÜN KUÞLARA SAY ÖLÜMÜ hayat ne çok þeye benziyor, kimi zaman insana eskiden çok öldürülürdük, þimdi çok ölüyoruz toprak bizi çaðýrýyor, aynaya çarpýp düþüyor kuþ taþ plak dönüyor, kalbimizin ortasýnda kýrýlýyor iðne ölüm yazýlamaya çýkýyor, yaþam köþede nöbetçi daðlar ne çok þeye benziyor, kimi zaman devrime insan ne çok þeye benziyor, kimi zaman kendine çocuklar ölüme durdukça, bütün anneler göðe yükseliyor sözümüzü yarýda kesiyor babalar, dilimiz âh'a saklanýyor devrim adýný deðiþtiriyor ama yine devrim koyuyor ölüm ne çok þeye benziyor, çoðu zaman arkadaþa... SEZAÝ SARIOÐLU sonra ise devletsiz kaldým. Sonra Suriyeli, Ürdünlü daha neler neler oldum. Bu gün profesör Hayutman'dan öðreniyorum ki, aslen Yahudiymiþim..." Yolumuz Ortadoðu'ya düþmüþken kare kare yürüyelim: Filistin'in fotoðrafla tanýþtýðý 1839'u izleyen 20 yýl boyunca insanýn hiç görünmediði fotoðraflar çekilirdi. Yerli halk kayalarýn arkasýndan çýkýp fotoðraflarda görülmeye baþlayýnca sadece Ýsrail Krallýðý'nýn yeniden kurulmasýný Ýncil'deki kehanetlerle onaylayanlara fotoðrafta görülme izni verilirdi. Göçmen ve yerli Yahudiler "Aðlama Duvarý"nýn önünde fotoðraf çektirirken; Filistinli Araplar Ýsrailliler gibi giyinip onlara benzedikten sonra fotoðraf çektirebilirlerdi. Kürtlerin daðlarda, Rojava'da, Kobanê'de ve sokaklarda çektikleri fotoðraf þöyle de okunabilir: "dilden olma bu kadýnlarýn adý çok ama onlara sorarsanýz kürdistan diyorlar/ aradaki sýnýrý unutup seslerini karþýdaki akrabalarýna duyuruyorlar/ biri sýnýrý ve devleti hatýrlatýnca cümlenin sonuna barikatlar kuruyorlar/ teori bilmiyorlar, bir gerillanýn ölmeden önce anlattýklarýna dil basýyorlar/ hayatta olaný sesleriyle doðrulamak için en yaþlý dengbêje çýrak duruyorlar..." (YENÝ ÖZGÜR POLÝTÝKA)

4 4 Pazar 16 Kasým 2014 Pazar Filiz Naldöven / SABAHTAN AKÞAMA/ KAHKAHADAN AH A KADAR/36 Bir gün, Kasým, 2014 GECE Vazgeçtim. Ful kokusundan, yaseminleri okþamaktan, dudaklarýmý hafifçe deðdirip gülü ve denizi öpmekten. Vazgeçtim. Mis çiçeklerinin sonsuzca koktuðu bir bahçeye serilip yatma hayalinden. Sabah çiyinde, henüz güneþ yeni ýþýmýþken, avucumda ve tabanlarýmda eziliveren ot kokularýndan. Yarýnca, içinden süt ve þerbet akan incirin pütürlü tadýndan. Gece yarýsý, soðukta, yaðmursuz bir fýrtýnada, daracýk bir dere boyu yolunda, birbiri içinde kaybolan dolunay ve bulutlara dalarak son anda dereye düþmekten ayaðýmý çekmekten Vazgeçtim. Geceleyin yýldýzlar sonsuz kubbenin üzerinde ýþýl ýþýl yanarken, denizin dibindeki, henüz soðumamýþ büyük kayaya sýrt üstü yatarak geceyi, sularý, balýklarý, yosunlarý, kumlarý dinlemekten. Vazgeçtim. Daðlarýn ardýndan eþkýya gibi tarlalara dalarken dolunay; zeytin aðaçlarýnýn arasýndan bir görünüp bir kaybolurken, þarký söylemekten. Ýçin için yanmaktan, ince bir dere gibi hýçkýrmaktan, aþkla bedenimi yollara, caddelere, daðlara salmaktan. Bir limanda gece vakti, "Denizi çitilerdim çeksin diye uzaklar/ Bacaklarýmý sarkýtýp limana eteklerim kalçalarýmda/ Öyle aþk çýplaðý dökerdim kendimi suya " Vazgeçtim. Ýyi uykular sevgilim. Tören bütün hýzý ve coþkusuyla sürmekte.þiirler okunmakta, söylevler çekilmekte.trafik felç.hiç býkmadan, usanmadan, yaðmur, çamur demeden "Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor kara birdenbire/ Kýrk arap inip biniyor tahtaravalliye AKÞAMÜSTÜ Madem, derinin bir milim altýna bakmak yasak, madem bir düzlüðün üzerinde yanlýþ adým yürünmekte Madem boyuna unutmak söz konusu ve her güne uyanýþta yeniden üstüne sudan yazýlar yazýlmakta Madem, bütün selamlaþmalara anlam katan arkalarýndaki hesap makinesi Madem, her gün yandan ayýrdýðým saçý bir gün ortadan ayýrsam merakla soruluyor da, kaç duygu taþýrým kimse umursamýyor Aþaðýlýk, affedersiniz boktan, affetmezseniz çirkeften bir düzenin çarkýnda tükenmeye yüz tutmuþuz; yalaný söyleyen parmaðýný yalýyor Affetmeyin! Vazgeçerim, istifa ederek, sonra geri çekerek yalamam tükürdüðümü. Madem yarý aç yaþarken de onursuz, patlayacak kadar yerken de! Barikatlardan hala geçerken de onursuz, yüzümüze tükürülürken de, özelleþtirirken, satarken, iþten atarken, ücret belirlerken, hastalarý ilaçsýz býrakýrken, koltuklara zamklanýrken, koltuklara zamklanýrken yardýmcýlara söz verirken, yalandan münhaller açarak, yiyicileri münhallere yerleþtirirken Madem öyle hayranlýktan öleceðim. O kadar hayran kalýyorum ki olup bitene, aval aval, yarý meczup bakakalýyorum. Ölene kadar bu gözlem dairesinin müþaviri kalmak istiyorum. Evde oturmak. Beni besleyip semirtmenizi istiyorum. Gencecik üniversite mezunlarýný, düz iþçileri, esnaflarý ezim ezim etmenizi, aç býrakýp cehenneme sürmenizi izlemek ve semirmek. Madem öyle! ÝKÝNDÝ Yarým arsa merdaneli bir çamaþýr makinesi. Suyu, deterjaný sen koyacaksýn, o sadece saða sola çevirecek. Sonra seni merdanenin aralýðýna geçirecek, merdanenin kolunu çevirerek, sen yamyassý, dýþarýya sarkýk ölü bir dil olana kadar sýkacak. Bunca kiri, lekeyi ancak analarýmýzýn kaynayan çamaþýr kazanlarý temizleyebilirdi belki. Saatlerce kaynayýp üzerine çivit de serpilince Yakýn zamanda, annemin ikinci dünya savaþý döneminde yaþadýklarýna benzer þeyler yaþanabilir. Karartmalar olurken kazara dýþarýya ýþýk sýzarsa kapý çalýnýrmýþ. Kapý açýldýðýnda en az bir metre geride duran silahlý Ýngiliz askeri. "Sorry, sorry " diyerek ýþýðýn sýzdýðýný, perdeleri yeniden kontrol etmeleri gerektiðini söylermiþ kendi dilinde.. Kadýnlar perdeleri yoklar, iyice dört yanýný sýkýþtýrýrlarmýþ. "Bir kuruþa erkek gömleði diker, bir önge yað, birer okka þeker, pirinç alýrdým " diye anlatýrdý annem. Babamla niþanlandýklarýnda annemin ekmek kuponu kýz kardeþiyle yaþadýðý eve, babamýnki yalnýz, bekar erkek olarak sürekli yemek yediði lokantaya baðlýymýþ. Kara undan, içine kuru üzüm basýlarak yapýlan ekmekler baþ tacý yiyecekti o zamanlar. Babam unutmadýðý þu ziyafeti anlatýrdý her zaman: Lof köyünün muhtarýnýn evinde bembeyaz örtülü büyük masaya oturduk. Bütün aile dualarýný ettiler. Önümüzdeki tabaklara evin hanýmý biraz zeytinyaðý, ardýndan biraz sirke koydu. Kara üzümlü ekmeði banarak yedik. ÖÐLE Maslow'un ihtiyaçlar kuramýnda (1943- Amerika), ihtiyaçlarýn hiyerarþisinden söz edilir. Fizyolojik ihtiyaçlardan baþlayarak sýrasýyla güvenlik, ait olma, arkadaþlýk, aile, cinsellik, kendine ve baþkalarýna saygý, güven, baþarý, sonra da erdem, yaratýcýlýk, doðallýk, problem çözme, önyargýsýz olma, gerçeklerin kabulü Bu kuramda altý çizilen, bir alt ihtiyaç giderilmedikçe diðer ihtiyacýn karþýlanmasýna geçilemeyeceðidir. Burada süreden söz etmek isterim. Ne zaman alttaki ihtiyacýn doyurulmasý tamamlanabilir ve ne zaman diðer ihtiyacýn doyurulmasý yönünde baþlangýç yapýlabilir? Ayrýca, birçok örnek vardýr ki, ihtiyaç hiyerarþisi birbirine karýþmýþ ya da sonraki öncekinin önüne geçmiþtir. Bizim yarým arsada örneðin, bir türlü fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarý kategorilerinden baþka bir ihtiyaç kategorisine geçen çok az insan vardýr. Varsa da bedenin doygunluðu, rahatlýðý, güvenliði; yoksa da Hadi ikinci etap da (cinsellik) yine bedene hizmet ettiðinden kabul görür ihtiyaç listesine alýnmýþtýr. Sonra?

5 16 Kasým 2014 Pazar Pazar 5 Çok uzun zamanlarý çalmamýþ mýdýr bedensel ihtiyaçlar içinde debelenip durmak? Bir gün de üþümeyi göz ardý ederek, miden guruldayarak çok ufuk açýcý bir kitabý tutkulu bir biçimde okur, gerçekleri kabullenme noktasýna gelebilirsin belki Kendini gerçekleþtirmek, sonunda yok olacaðýn bu hayatýn orta yerine silinmeyecek bir cümle yazmak demek KUÞLUK Tören bütün hýzý ve coþkusuyla sürmekte. Þiirler okunmakta, söylevler çekilmekte. Trafik felç. Hiç býkmadan, usanmadan, yaðmur, çamur demeden "Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor kara birdenbire/ Kýrk arap inip biniyor tahtaravalliye..." Hayatý saðýr eden gürültülerle geçmekte jetler. Bütün savaþ travmalarýný hücrelerimizden söke söke Dehþeti unutmamýza izin vermeden. Her an her þey olabilir korkusunun içimizden silinmesine asla izin verilmeyeceðini, bu toprak parçasýnda rahat, huzur ve yarýn düþüncesinin her zaman tehlikede olduðunu hatýrlatarak Gevþemek yok, diyorlar. Unutmak, yok! Hele þikayet, hiç yok! Ama sen para biriktirmektesin. Yeni bir dairenin taksitine girdin. Geçen yýl arabayý deðiþtirdin yeni çýkan modeliyle. Bu yýl Prag'a, sonra Kanarya Adalarýna seyahat etmeyi düþünüyorsun "Bir yere gitmiþtik bizim deðildi.." SABAH Sabah uyanýnca tekrardan gözlerimi yummak, yorganý üstüme çekerek yataða gömülmek ve uyumak istiyorum. Her þeyi dýþarýda býrakarak, uykudaki gizemli, bazen kargaþalý, bazen renkli düþlere dalmak Yeni bir güne baþlayabilmek için öncelikle heves, hevesi ateþleyecek düþünceler, beraber hayatý göðüsleyeceðin, gerekirse birlikte kavga edeceðin insanlar lazým. Gözlerini açtýðýnda baþka insanlarýn da gözlerinin benzer parlaklýkta ýþýldadýðýný, ellerini sana uzattýðýný, elini avuçlarýna teslim edip hayata doðru þöyle bir diklendiðini hissetmek Ayaða kalkmak ve yürümek Bu coþkuyu ve sevinci tadamadan ölecek miyiz? Ancak savaþ jetlerinin sesi ve törenlerin bitmek bilmeyen nutuklarýyla yattýðýmýz yerden irkilerek, dehþete kapýlarak uyanmak mýdýr bize biçilen kader? Ýþte bu yüzden, bir þair yazý yazarken kravatlý ve tayyörlü, siyasi bir partinin verdiði resepsiyona katýlýr gibi ütülü ve yanardöner cümleler kurmaz. Anlamlarýn yalan karþýlýklarla yer deðiþtirdiði, köleliðin öncelikle düþüncede legal ve tartýþýlmaz biçimde sabitlendiði, yalan dolanýn içimize dýþýmýza sindiði bu adi zamanlardan fire vermeden geçmenin bir yolu olmalý. Erdemi, insaniyeti, sevgiyi, paylaþmayý göz ardý etmeden. "Yürüyorum öyle ateþe doðru giyinik/ Hayatýn maðmasýna orta yere/ne olacaksa olacak heder/duramam sinik bir kuþ gibi nasýl duruyor bülbüller " Su aðacý, sayfa: 28, Beklerdim Diðer þiir parçalarý, Hafýzalý Doku, Sayfa:25, Sonra Gözlerim Resim: Serpil Odabaþý hüzün hep tanýdýk geldi bana önceleri biz seviþirken ötüþen kuþlar gitti yürek ýsýtan yaðmurlarý dindi tenimizin sonra sen gittin býrakýp beni hüznün daðlarýna ben gözlerimi oydum sýcaklýðýný sýðdýramadýðým ellerimi ödünç verdim bir güz aðacýna aþkýmýzýn kokusunu gömüp topraða her sabah uyandým is kokulu yalnýzlýðýma biliyorum aykýrý bir buluttum dolaþan kendi rüzgârýyla o yüzden hüzün hep tanýdýk geldi bana Canan Sümer Ayrýlýk Gidiþ zamaným yaklaþtýðýnda Çok olsun diye Gündüzleri ve geceleri Ayrý ayrý sayarým Çünkü ben giderken Sevdiklerimi hep Arkamda býrakýrým Bu yüzdendir Boynum arkada gidiþlerim Bu yüzdendir Hep eksik sevinçlerim. Fatma Ergün SONRASI... YOK -kýþ erken gelmiþ olmalý ellerinedudaklarýnda kýr çiçekleri aðrýyan yerlerimi öptü çocuk boynumda unuttuðun lekeleri topladý sonra eflatun saçlý bir kadýnla seviþiyordu gök biz eksiliyorduk Fatoþ Avcýsoyu Ruso

6 6 Pazar 16 Kasým 2014 Pazar Londra'da yaþayan þair Günsel Cemal Elüstün "diaspora yüreði"nde sakladýðý acýlarla Kýbrýs'a duyduðu hasreti harmanlayarak yazýyor þiirlerini. Öfkesi de eksik deðil. "Pis sömürücüler" diyor. "Sus" diyor sonra. "Biber sürecekler aðzýma" Günsel Cemal Elüstün 1961'de Lefkoþa'da doðdu. Altý aylýkken Polis babasý (öksüz) Cemal Boran'ýn tayini ile Maðusa'ya yerleþtiler. Annesi Nahide Boran ev hanýmlýðýnýn yanýsýra mesleði olan moda tasarýmcýlýðý yapmaktaydý. Ýlk öðreminine 11 yaþýna kadar Maðusa'da, ortaokula da Londra'da Edith Cavell Koleji'nde devam etti savaþýndan sonra 1976'da Kýbrýs'a geri döndü. Lefkoþa Kýz Lisesi'nden mezun oldu.lefkoþa Polis Genel Müdürlüðü, Dýþiþleri Bakanlýðý-Dýþ Türkler Masasý ve Baþbakanlýk Personel Dairesi'nde ve British Council ortak Projesinde Yönetici Sekreter olarak çalýþtý ve siyasi görüþü sebebiyle hiç terfi alamadý. Þubat 1992'de yeniden Londra'ya döndü. Toplum Postasý'nda çalýþmaya baþladý, ayný zamanda gece kolejinde Yeminli Mütercimlik eðitimi gördü. Buradan üstün baþarý karþýlýðý olan Distinction derecesiyle diploma aldý 'da Þair Attila Elüstün'le tanýþtý. Ýlk þiir kitabý "Dilimin Dokunuþu-The Touch of my Tongue" Ýstanbul'da 2010 yýlýnda iki dilde ( Türkçe- Ýngilizce ) ÝGÜS Yayýncýlýk tarafýndan yayýmlandý. Nisan 2010'da Arnavutluk'ta Uluslararasý Dünya Þairler Birliði tarafýndan düzenlenen PEGASI Balkanlar Büyük Edebiyat Kitap ve Çeviri Ödülü'ne layýk görüldü. Ayný yýl PEGASI Antolojisi'nde þiirleri yayýmlandý. WORLD POETRY YEARBOOK International Anthologies/Dünya Þairler Birliði Uluslararasý Antolojisi, 100 POETS WITHOUT BORDERS Antolojisi ve THE SECOND GENESIS-An Anthology of Contemporary Worl Poetry-A.R.A.W.II'da þiirleri yer alan Günsel Cemal Elüstün, Dünya Þairler Birliði - World Poetry Society (WPS) tarafýndan düzenlenen þiir sempozyumunda iki ödüle layýk görüldü yýlýnda yazdýðý "Ben-I"isimli þiiri MICHAEL X. JOANNOU ve HERMES NEOCLEOUS tarafýndan Yunanca'ya çevrildi. (Ben/Athena'nýn kuþuyum gökyüzünde/ rengarenk bir kuþak/ gözleri dolu bulutumkar beyaz/yüzlerdeki hüznü silenyeni doðmuþ ay'ým/ buradayým belirsiz düþleri gerçekleþtirmek içinümit, anlam ve inanç /yýldýz'ým/zeytin aðacý'yým/topraklarýn nimeti/ barýþçýyým/yasemin fidanýyým/ duru su sevgiliyim/afrodit/ Paris'in yangýnlarýyým 1789'da/ Beþparmak daðýyým/trodos daðýyým/ dellenmiþ Akdeniz'im/ Afroditin doðuþunu özlüyorum/ ben KIBRIS'IM 1999) Ýlk evliliðinden üç kýzý ve Londra'da 2012'de evlendiði Þair Attila Elüstün'le birlikte yaþayan Günsel Cemal Elüstün NHS Guy's and St Thomas' hastanesine baðlý Anne ve Çocuk Saðlýðý'nda öðrenci Hemþire Eðitmenliði yanýsýra 0-5 yaþ gurubu Çocuk Hemþiresi olarak çalýþýyor. Þiir çalýþmalarýna devam eden Elüstün, ayrýca yayýn kurulunda editörlük yapýyor. Günsel Cemal Elüstün þiir serüvenini þöyle anlatýyor: "Þiir çocukluðumdan beri hoþlandýðým bir aktivite olmuþtur.þiir yazmanýn öðretimeyeceðine, bunun insanýn doðasýnda olduðuna inanýyorum. Çocukluðumda kapalý dolaplarda, iskeletlerin olduðunu hayal ederdim. Dolap kapýlarýnýn arkasý hep gizemli gelmiþtir bana. Evimizin tavan arasýna yolculuðum babamýn oraya býraktýðý eski gazeteleri Nereye vatan diyeyim? Bakýþlarým kalabalýktýr Dalgalarýn kýzý Afrodit barýþ mý? Denize bakar Kaç liman eskittim Sana ki; Eteklerin kanlý baþýn duman Okyanuslar yüzdürdüm gözlerinde Yýlaný çýyaný sevdim de Yüreðim bedenime dar Kokusu sýðmýyor þiþelere yaseminin Feslikan mý bana tutsaklýðý hatýrlatan Göç sürgünden farklý Nereye vatan diyeyim? Denize kara diyenler utansýn. inceleme merakýmdan baþladý. Sorgulayan bir çocuktum. Sandalye yardýmýyla tavan arasýna çýkar, merakýmý gazeteleri okuyarak giderirdim. Bu sayede bir çok olayý keþfettim. Çoðunlukla gazete haberleri Kýbrýs Çatýþmalarý ile ilgiliydi. Bu çatýþmalar ise günlük yaþantýmýzýn bir parçasýydý.eski gazeteleri gözden geçirirken aralarýndan eski bir not defteri düþüverdi. Sürpriz oldu benim için. Gözlerime inanamadým. Babamýn, anneme duyduðu aþkýn itiraflarýyla dolu þiirlerdi içinden çýkan.heyecandan ayaklarým yerden kesildi. Ne kadar mutlu olduðumu anlatamam.babamýn annemi ne kadar çok sevdiðini duygularýnýn sel gibi aktýðýný okudum. Bu benim þiire maceralý yolculuðumun baþlangýcýydý. O zamandan beri þiir yazýyorum. Sonra kendi özel þiir defterime yazmaya baþladým. Benim þiirlerimin de okunacak þairler arasýna girmesi an meselesiydi.þiirlerimi biriktirerek büyüdüm kimseyle paylaþmadan. Bir gün iþyerimde öðle yemeði molasýnda meslektaþýmýn birine ne yaptýðýný sordum. Þöyle cevap verdi:"þiir yazýyorum, gel bir bak, sen de üye olabilirsin, ben editörlerden biriyim." Global bir þiir websitesinin editörüydü, bu siteye üye oldum. Bir kaç ay sonra þiirlerimi, ilk kez herkesle paylaþtým. Bunun ardýndan editör olmam için teklif sunuldu ve yayýn kuruluna katýldým. Diaspora Bir çocuk gökyüzüne bakar yukarý ve aþaðý inmek ister bir kentin köþesine insanlarýnýn hala gülümsediði þiirlere alkýþ tuttuðu savaþlara aðladýðý öyle bir þehir ki þimdi beton evleri tutunuyor daðlara kaslar aðrýlý bakýnca daðlarýndanaþaðý akþamlarýyanar ýþýklarýþehirlerimin sitemkar öfke dolu alevleridir eteklerinde geçmiþten kalan bakýyorlar hala canlý ve sýcak insan yüzleri aðlamaklý bir tek acýlarýný sevdim uðraþma boþuna çýrpýndýkça saklamakta acýlarýný Diaspora yüreðim. Biber sürerecekler aðzýma (They will spread pepper in my mouth) Nasýl giderim gurbetteysam? Umurumda deðil gitme korkusu Neden hala çam ve maki görürüm rüyalarýmda? Siz de öyle mi? Eksildikçe siz üþüyorum Çocukluðumun okul önlüðünü giyiniyorum Üþütüyor Kýbrýs'ta saat kaç? Neyini seviyorum Afrodit'in yalan artýðý adasýnýn? Caným gonnora çekti Devrim nerede baþlar? Pis sömürücüler Kimler? Sus! Biber sürerecekler aðzýma.

7 16 Kasým 2014 Pazar Pazar 7 'Aldatmak'la geri dönen Paulo Coelho: Sadece üç þey insaný deðiþtirir; aþk, acý, zevk 'Simyacý'yla tüm dünyada tanýnan ve birçok kitabý Türkçe'ye çevrilen Brezilyalý yazar Paulo Coelho, sadece üç þeyin insaný deðiþtirebileceði görüþünde: Aþk, acý ve zevk. Reuters, Coelho ile piyasaya çýkan son romaný 'Aldatmak'ý konuþtu. Coelho Türkiye'de de Can Yayýnlarý'ndan çýkan yeni kitabýnda tutkularýný mutluluða tercih eden bir yazarla görüþmesinden sonra hayatýný sorgulamaya baþlayan Ýsviçreli bir gazeteciyi ele alýyor. Gazeteci, gençlik aþkýyla hayatýna heyecan, öfke, umutsuzluk ve nihayet ruhsal olgunluk getiren bir kaçamak bir aþk yaþýyor. Reuters'dan Lisa Von Ahn'ýn Coelho'yla þu an yaþadýðý Cenevre'de yaptýðý söyleþi þöyle: Hikayedeki tutkularýný mutluluða tercih eden yazar siz misiniz? Elbette. Mutluluða erdiðinizde, baþka yapacak bir þeyiniz kalmaz. Sýkýlýrsýnýz. Tutku iniþ çýkýþlýdýr; hýz treni gibidir, bu benim için çok daha ilgi çekici. Bundan önce kadýnýn bakýþ açýsýndan yazmýþtýnýz. Sizin için erkek perspektifinden yazmaya göre daha mý zor? Yaratýcýlýk temel olarak kadýnsý bir süreçtir. Ruhlarýmýzda, herkesin erkeksi ve kadýnsý taraflarýmýzýn olduðuna inanýyorum. Yani günün sonunda, yazmak ya da sanatýn herhangi bir dalý veya yaratýcýlýk için her zaman bu kadýnsý yaratýcý enerjiyi kullanýrsýn. Dolayýsýyla benim baþkahramanýmýn kadýn olduðunu görüyorsam, hayýr yazmak artýk zor deðil. Baþkahramaným erkek olduðunda da, bu kadýnsý enerjiyi kullanýyorum. 'Aldatmak' kitabýnýzdaki karakteriniz herkesin imreneceði bir hayata sahip, ancak bu yeterli olmuyor. Sizce insanoðlu uzun süre huzur ve refah içinde kalmayý baþaramýyor mu? Ruhunuzda ne kadar derini eþelediðinizle ilgili. Ýnsanlar huzur ve refah içinde kalabilir. Sorun þu ki eðer bunu sonsuza kadar tutarlarsa, her zaman güvensiz olacaklar. Dolayýsýyla asýl soru huzuru ellerinde tutamamalarý deðil, nasýl sonsuza kadar tuttuklarý. Bildiðiniz gibi bu imkansýz Dolayýsýyla insanlar mutluluklarýný ve refahlarýný korumak için duvarlarýn ardýnda yaþamaya çalýþtýklarý gerçeðinden dolayý þimdiki zamanýn heyecanýný yok etmeye baþlýyor. Karakterde bazý þeylerin tetiklemiþe benzeyen kaçamak iliþki, kahramýnýzýn deðiþmesine neden oluyor. Sadece üç þey insaný deðiþtirebilir. Aþk, acý ve zevk. Sizin aldatmaya yönelik görüþleriniz neler? Benim gördüðüm þey bir baþkasýyla tek gecelik iliþkiler yüzünden evliliklerini mahveden birçok insanýn olduðu. Fransýzlarýn söylediði gibi "Ce n'est pas grave", yani 'Bir anlamý yok.' Bu kolayca sineye çekilebilir deðil ama ayný zamanda, uzun sureli iliþkinizi bir þeyler olduðu için bitirmenizi de temize çýkarmýyor.yine de her koþulda, bu kitabý yazdýðýmda amacým aldatmayý yargýlamak deðildi. Daha çok insanlarýn gördüðü gibi anlatmaktý. Ve çok önemli olan bazý konulara dokunmaktý. Kitap daha çok meydan okumalarýmýz, kiþisel mücadelelerimizle ilgili. Ýnsanlarý memnun etmek için en ufak bir baský altýnda hissediyor musunuz yoksa basitçe söylemek gerekirse kafanýza göre mi yazýyorsunuz? Eðer insanlarý memnun etmeye dair en ufak bir baský hissetseydim, asla adý 'Aldatmak' olan bir kitap yazmazdým. Farklý kitap türlerine alýþmýþ çok sayýda okur þaþkýnlýða uðradý. Dolayýsýyla cevap hayýr, öyle denemez. Yoksa, insanlarýn aþina olduðu þeyleri yazmayý tercih ederdim. Ve bu kariyerimin sonu olurdu çünkü yaptýðým þeyi yapmaktan zevk almazdým. Þu an herhangi bir þey üzerine çalýþýyor musunuz? Hayýr. Biliyorsunuz sadece iki senede bir kitap yazabiliyorum. Çok hýzlý yazarým ama her zaman her gün yazmam. Þu an ýssýz bir yerden, bir enerji yürüyüþünden dönüyorum. Mesela doða gibi farklý þeylerle, baðlantý kurmaya ihtiyacým var. Bilgisayarýn önünde bir hikaye yazmaya çalýþamam ben. Yoksa yaþamak ikincil hale gelir ve benim için burada olmamýn temel sebebi de yaþamak!

8 8 Pazar 16 Kasým 2014 Pazar Mustafa ERKAN Pisa: Onun esas duruþu, eðik duruþu... Bir eðimin çekim gücü... Eðreti duruþu ile yerini bulmuþ... Dünyanýn en ünlü eðik kulesi olup, Ýtalya'nýn simgesi, Pisa kentinin de sembolüdür. Pisa kulesi dünyanýn en iyi mimari örneklerinden biri olarak sadece mermerden yapýlmýþ bir þaheseridir. Ýtalya'da bir çan kulesi yýlda ve üç aþamada yapýlan kule... 7 çaný var ve her biri bir notanýn sesini veriyor... Uzun yýllar kitaplarda, dergilerde, broþürlerde gördüðümüz, eðik kule Pisa'yý yakýndan görmek için Ýtalya'nýn Toskana bölgesindeki Pisa þehrindeyiz Piazza dei Miracoli meydanýnda Dünyanýn en ünlü eðik kulesi Pisa Kulesi. Ýtalya'nýn kuzeyindeki Pisa þehrinde Piazza dei Miracoli'de (Ýtalyanca Mucizeler Meydaný) yer alýyor. Bu alanda vaftishane, Pisa Kulesi, katedral hepsi bir arada görülüyor. Pisa kulesinin eðik görüntüsü, yüzlerce insaný ilginç fotoðraflar çekmeye davet ediyor. Meydanda yýllarýnda yapýlan þehir katedralinin çan kulesi, 1173'te yapýlmýþ. Ana yapýdan ayrý, çan kulesi olarak kullanmak amacýyla yapýlan Pisa kulesi'nin eðikliðinin sebebi herkesin aklýnda soru iþareti olmuþtur. Bölgenin en uzun nehri Arno, Pisa þehrini ikiye bölüyor. Eðik kulesiyle tanýnan bu þehrin daracýk sokaklarýnda dolaþýrken, çok iyi korunmuþ dokusunu hayranlýkla izliyoruz. Ýtalya'nýn Pisa kentinde bulunan bu beyaz kule, eðik olmasaydý bile dünyanýn en güzel mimari örneklerinden birisi sayýlýrdý. Tamamý beyaz mermerden yapýlan bu kuleye çýkmak için 294 basamaðý týrmanmak gerekiyor. Bu o kadar kolay deðil.ýçeriye her seferinde sayýlý insan alýnan kuleye dar merdivenleri týrmanýrken duvarlara zarar verme ihtimali nedeniyle çanta ile girilemiyor. Kulenin eðimi nedeniyle týrmanýþ esnasýnda zaman zaman dengenizi kaybedebiliyorsunuz. Kulenin tepesine çýktýðýnýzda 10 kilometre ötede bulunan denizin ve Pisa kentinin muhteþem manzarasý çýkýyor karþýnýza. Kule her yüzyýlda 7 cm eðiliyormuþ. Yakýnýndaki bir kilisenin çan kulesi olarak kullanýlmak üzere yapýlan Pisa Kulesi, zeminin yumuþak olmasý nedeniyle 3. katýna kadar yapýldýktan sonra eðilmeye baþladý. Bunun üzerine inþa planýnda birtakým deðiþiklikler yapýldý yýlýnda savaþ nedeniyle inþaatý duran kule, 1370 yýlýnda 60 metre yüksekliðe ulaþtý ve resmi olarak tamamlandý. Ancak günümüzde bile eðilmeye devam ediyor. Kimi mühendislere göre o kadar eðilecek ki bir gün yýkýlacak. Kule UNESCO tarafýndan dünya miraslarý listesinde korumaya alýnmýþ. Kulenin eðikliði üzerine pek çok araþtýrma yapýlmýþ. Uzmanlar sebepleri konusunda pek çok fikre sahip. Pisa kulesinin hikayesi, Pisa kulesi neden eðik?kule'nin eðikliði tüm dünyanýn ilgisini çekiyor ve dünya önünde farklý bir duruþ sergiliyor. Kule, Pisa kentinin gücünü ve zenginliðini sembolize etmek amacýyla yapýlmýþ. Kule üzerinde, her biri bir notanýn sesini veren 7 adet çan bulunuyor. Ýtalya'ya gelip de eðik mermer kuleyi görmeden ayrýlan hemen hemen yok. Pisa kulesi, Piazza dei Miracoli (Mucizeler meydaný)'nda, yemyeþil çimlerin üzerinde yükselen beyaz bir mucize. Torre Pendente (eðik kule) ile fotoðraf çekenler Kule'yi tutuyormuþ gibi, itiyormuþ gibi poz veriyorlar. Biz de poz verdik. Pisa'dan çýkan bir dahi, Galileo Galileo Galilei, 1564'te Pisa'da dünyaya geldi. Babasý Vincenzo Galilei, orta halli bir adamdý; kendisini daha çok felsefeye vermiþti. Çocukluk yýllarýný babasýnýn entelektüel yaþam tarzý þekillendirmiþti. Galilei, ilk önce Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazýldý; 17 yaþýnda babasýnýn isteði üzerine Týp Fakültesi'ne baþladý. Onun gözü mekanik bilimlerdeydi. 18 yaþýndayken, üniversite derslerini bir kenara býrakarak, bir aile dostundan gizlice matematik dersleri almaya baþladý. Pisa Katedrali'nde otururken, tavanda asýlý duran lambanýn gidiþ geliþleri dikkatini çekti. Lamba bir düzen içinde sallanýyordu. Bu konuda yaptýðý deneyler sonucunda; salýnýmlarýn eþzamanlý olduðunu, matematik kurallarýný izlediðini; Galileo dolayýsýyla, zamaný belirtmede sarkacýn kullanýlabileceðini ortaya koydu. Ayrýca, bu yöntemle hastalarýn nabýzlarýný ölçmeye yarayan bir de cihaz geliþtirdi. 1633'te, 69 yaþýndaki bilim adamý, dini inkâr suçundan Roma'ya çaðrýldý. Uzun sorgulamalar sonunda, mahkemenin iþkence kararý kendisine bildirilince, birdenbire durgunlaþtý. Belki davasý uðruna her türlü iþkenceye göðüs gerebilirdi, ama, çektiði acýlarýn bilime ne yararý olacaktý ki? Kopernik'in sistemini redde zorlanmýþtý, o da bunu kabul etti. Ýddiasýndan vazgeçmiþti; dizlerinin üzerinde doðrulurken þöyle mýrýldanmýþtý: "Her þeye raðmen Dünya dönüyor". Ömür boyu hapse mahkûm edilen Galilei, Floransa yakýnlarýnda bir evde son 9 yýlýný göz hapsinde geçirdi. Bu soyutlanmýþ yaþamý sýrasýnda, bilimsel çalýþmalarýný sürdürdü. Hareket ve güç konusunda yazdýðý kitabý Mekanikle Ýlgili Ýki Yeni Bilim Üzerine Söylevler ve Matematiksel Kanýtlar Galilei'nin bilim dünyasýna kattýðý en önemli eserlerden biri. Bu kitabýyla bir kez daha, bilimsel devrimlerin matematiðe dayandýðýný kanýtlýyordu. 8 Ocak 1642'de, 77 yaþýnda öldü. Ölümünden hemen sonra Noel günü, Lincolnshire çiftliðinde, Galilei'nin attýðý temelleri geliþtirecek bir erkek çocuk dünyaya geldi. Bu çocuðun adý Isaac Newton'dý. (Kaynak: Focus dergisi)

9 16 Kasým 2014 Pazar Pazar 9 PSÝKOLOJÝK GERÝLÝM... Nehir Demirel / Ne Ýçin? ÞÝMDÝ hayatýný hayallerin doðrultusunda deðiþtirebilir misin? Risk alabilir misin? Sadece maddi deðil, manevi baskýlarý da göze alarak, istediðin gibi yaþayabilmen mümkün mü? Her olasýlýk gibi mümkün! Bütün bu saçmalýk ne için? 1. Bölüm Sekiz saat iþ, sekiz saat uyku, sekiz saat canýmýz ne isterse (!) gün yirmi dört saat! Olacak gibi deðil! Sanki 8+8+8= 50 falan olmasý lazým! Ancak! Çok basit, sýradan, neredeyse herkesin yaþadýðý bir günü özet geçeceðim: 8'deki iþ için, sabah en geç 6:30'da uyandýn. Çünkü, kahvaltýydý, trafikti, yaþanabilecek aksiliklerdi derken, iþ için en az bir buçuk saat erken uyanman lazým. Çocuklar varsa daha erken, yol uzunsa daha da erken. 8'de iþe gidebildiysen ne ala. Devlet memurlarý için 15:30'da bitecek olan iþ, özel sektör çalýþanlarý için, sanki etini kemiðini patronlara teslim etmiþsin gibi, 18:00 ve belirsizce uzayan saatler (ekstra ödenmeden). Ýþten çýkýp eve varmak, yine trafikti bilmem neydi, yaklaþýk akþam 7-8. Bir ara markete uðramak istersen, koþ! Eve geliþin 9! Akþam yemeði? Ne zaman yýkanmak istersin? Boþver yýkanma! Ýþten getirdiðin iþe bak! Biraz ev iþi? Yok onu da geç! Bari çamaþýrlarý yýkasan. Ama beklemen lazým en az bir buçuk saat o sürer. Bekleyip bir de asman lazým. Hmmm ne yapsan ki?! Saat gece 10'dan 12'ye kadar bence bunlarýn hepsini yap! Koþ koþ! Oturma!!! Hatta bunlarýn hepsini yaparken, eve girer girmez açtýðýn tv'den en az 4 saat süren herhangi bir diziyi bir izle bir dinle. Ee feysbuka ne zaman bakacaksýn? Ha bu arada sakýn dýþarý çýkma! E çýkarsan, birileriyle sohbet edersin, keyifli vakit geçirmeye baþladýn mý, nasýl olduðunu anlamadan saat bir anda 1-2 olabilir! Sakýn! Sinema seanslarýna zaten yetiþemiyorsun. Tiyatro da öyle evde film izlersen kesin uyuyakalýrsýn. Ha bir de bunun yanýnda ikinci iþ yapanlar da var!!! Of! Ne yapsan ki sen yahu?! Bence uyu! Uyu, uyan, iþe git! 2. Bölüm 'Göç yasasý'yla birlikte herkesin maaþý düþtü ya, üniversite mezununun aldýðý maaþ asgari ücret! 1560 tl. Geçen gün bu vahim miktarý, resmen milletle dalga geçer gibi, 115 tl artýrdýlar! Þimdi, bu maaþý alan birinin kira ödediðini düþünelim. Kiralar kktc'de en az 300 stg tl gitti zaten. Geri kalanla ne yapýlabilir 30 gün? Lütfen bir liste çýkarsýnlar! Lütfen! Hadi kira vermiyorsun, anandan babandan ev var. Elektrik, en az 300 tl, internet, televizyon, telefon, su, derken gene gitti maaþ. Dýþarý çýkmak yok, dýþardan bir þey yemek yok, kesinlikle, durup dururken zaten bu maaþ bitiyor! Yani aldýðýn gün zaten eline kalan maaþýn 3'te 1'i!!!! Þanslýysan tabi. Bir markete girip çýkmak, ki 'lüks' sayabileceðimiz sigara gibi ya da sýradan mutfak alýþveriþine dahil olmayan ekstra alýþveriþi saymazsak, 200 tl! hem hasta da olmaman lazým, ilaçlar çok pahalý! Bu arada herkesin bir þeylere borcu var! Herkes her ay bir þey için taksit ödemekte! Gelir 1560 tl, gider 5000 tl! nasýl olacak? Seni zorunlu kýldýðý bir yaþam biçimi var. O þekilde yaþamazsan seni beðenmiyor, o þekilde yaþaman da normal þartlarda mümkün deðil! O zaman??? Bunlar kabaca hesaplar! Bence bir yýldýr halihazýrda 1560 tl alanlar, bu 115 tlyi hep saklasýnlar. Hiç harcamasýnlar. Çünkü zaten yoktu! Yokken de yaþýyorduk! Ya da milletvekillerine, bakanlara, baþbakana, cumhurbaþkanýna falan baðýþlayalým. Bizim ihtiyacýmýz yok ki! 3. Bölüm Sokaða çýkýp 10 kiþiye kendi istediði mesleði mi yapýyor diye sorsak, eminim en az 9'u 'hayýr' der! Olan oldu bir kere, kimse içinden geleni yapmýyor para kazanmak için. Sadece para kazanmak için iþe gidiyor. Ya da çok da fark etmiyor, e ama tabi kadrolu bir memur olursa daha iyi olur, sonrasý biraz torpilin varsa müdürlük müsteþarlýk. Neyse konu bu deðil. Olan oldu ve sen hiç sevmediðin bir iþe yýllardýr gidip gelerek para kazanmaya çalýþýyorsun. Ama hayallerinde baþka þeyler yapmak var, mesela köfte yapýp sokakta satmak. Bu sadece bir örnek. Yýllarýn verdiði rutini bozabilir misin? Her gece bunun hayalini kurup, gece yatmadan önce o gitmeyi hiç istemediðin iþe vaktinde gidebilmek için saatin alarmýný kuruyorsun. Ve yarýn yine ayný tempo! Koþ! Gün içinde her aklýna geldiðinde, yaptýðýn þeye yine lanet edip, ödenmeye iki hafta kaldý, bir hafta kaldý, yarýn ödeme var gibi fikirlere kapýlýp, kendini sindirip bastýrýp, günü geçiriyorsun, sonra ayý, sonra yýlý, sonra özür dilerim ama bir ömrü hayalini kurduðun þey için 80 yaþýnda oturup aðlamanýn bir anlamý olmayacak. Ya da emekli olduktan sonra yapabileceðin hiçbir þeyi muhtemelen yapamayacaksýn, zira en iyi ihtimalle tansiyonun çýkacak, yavaþtan þeker falan ayrýca aldýðýn emeklilikten eline para kalýr mý ondan da emin deðilim, çünkü muhtemelen yüz yýllýk bir borcu ödemek için büyük bir kýsmýný bankaya geri býrakacaksýn. ÞÝMDÝ hayatýný hayallerin doðrultusunda deðiþtirebilir misin? Risk alabilir misin? Sadece maddi deðil, manevi baskýlarý da göze alarak, istediðin gibi yaþayabilmen mümkün mü? Her olasýlýk gibi mümkün! 4. Bölüm Bütün bu saçmalýk ne için?

10 10 Pazar 16 Kasým 2014 Pazar Ýlle de muz, hep muz!.. Ýnternette yeni müzik haberleri ararken 'Yeni Albüm hazýrlýklarýna baþlayan Emel Müftüoðlu %50 indirim reyonundan alýþveriþ yaparken yakalandý!' haberiyle karþýlaþmam bana evrenin bir sinyali mi? Nerden, nasýl uzak durmam lazým, onu çözmeliyim. Ýndirimden alýþveriþ yaptýðý için küçümseyen bir habercilik anlayýþý Nasýl desem hani böyle içinde bir sürü þey varmýþ gibi duran fakat içi boþ çýkan oyuncak kutularý gibi. 'Kim bu gözlerindeki yabancý' naifliðinden, ne zaman 'Kim bu sözlerindeki saldýrgan'a geçildi? Geçiþ sanýrým çok hýzlý oldu ben yakalayamadým. Aferim bize. Naiflikten uzak hýrçýnlýða yakýn mý olmuþuz? Ne olmuþ? Birþeyler olmuþ. Sen Cüneyt Arkýn'a haberi olmadan hileyle, hurdayla esrar taþýttýrýrsan, o da sana ceza olarak bir seferde tüm esrarý içirtir. Bu böyle olur kötü adam bunu bilmen lazýmdý. Ne istediðini söylemek için 8 saniye harcayan da var, 1 buçuk dakika da. Ýstek ayný istek. Bu sebepten belki de daha hoþgörülü olmalýyýz belki de. Bir yaklaþýp, bir uzaklaþan, gerçekten çok yaklaþýp aniden çok uzaklaþan sevgili adayý için ne taným yapýlabilir? Ruhsuz, karaktersiz, dengesiz Ýstediðinizi söyleyin en güzeli yapýldý. Caným dostum'a "durum nedir" dedim unutulmaz tanýmlamayý gerçekleþtirdi; "80.Geleneksel soðukluk günlerini yaþar manyak." Kelimeler öyle güzel dizilmiþ, kararsýzlýk öyle güzel tanýmlanmýþtý ki! Alkol satan insan alkol sevecek, alkol hakkýnda iki kelam kesecek. Market olsun, bar olsun, kuruyemiþci olsun hiç fark etmez. Hele söz konusu yeni bir bira markasýysa. Doðumgününde þeker kýz sesi çýkarandan korkardým artýk korkmuyorum. Kalpleri temiz bu insanlar artýk heryerdeler. Evinde, ailende, iþyerinde. Doðumgünü sabahý küçük kýz sesine çalýþýyorlar ve gün baþlayýncaya silahlarýný yanlarýna alýyorlar. Ýlk doðumgünü kutlamasýnda basýyorlar küçük kýz çocuðu sesini, basýyorlar ince ince 'teþekkür ederim'i. Bir yerden sonra alýþýyormuþ gibi oluyorsun ama alýþmýyorsun. Bu çileyi çekmeye devam ediyorsun. Uçaðý çok erken kalkacak olaný bir de sen arasan ya, 'Uyandýn mý? Uçaðýn var' diye. Diðer uyandýrýcý canlý(anne, Baba,Kardeþ, Dost) ve cansýz(çalar saat, telefon alarmý, tablet alarmý, diðer telefon alarmý) varlýklarýn yanýnda siz de yerinizi alýn. Ne eksiðiniz var! Gün ola elinize sakýn yumuþatýcý dökmeyin. Ýster yanlýþlýkla, ister bilerek, öyle bela bir kokusu var ki!.. Parfümle yeni tanýþmýþ 12 yaþýndaki insan evladýnýn bayramdaki hali gibi kokuyorsunuz. Elinizi neyle yýkasanýz geçmiyor kokusu. Bir kapak diyorsa bir kapak, benimgibi MaX yazýsýna kadar zorlamanýn alemi yok. Ýyi ki bir max'ý öðrenmiþim. Ýlk akla gelen kýz isminin Ayþe olmasý uluslararasý bir sorun olarak Halil AÐA Eðer bir ortamda anne varsa, sen varsan ve muz varsa ne olur? Anne deðil de Andy Warhol olsa pop-art'ý yaratýr ama anne pop art-mop art dinlemez ille de o muzu sana yedirmeye çalýþýr... tanýmlanabilir. Hangi uluslar hangi aralar? Bir dolu laf ettik köpek cinayetleri için herkes hemfikir de, icraat yok. Unutmaya da niyetimiz yok. Benim gözlüðümden takan bir kadýn hafifçe baþýný eðmiþ 2 sayfalý lifletle derdini anlatýyor. Bu arada benim -normalgözlüðüm 6. yýlýnda ama hala, "yeni mi" diye soran var ve mutlaka birilerinin baþka bir tanýdýðýnýn da o gözlükten var. "Aha Ayþe'nin gözlüðünden", "Hasan'ýn da var ya bundan" gibi cümleler. Hah broþürdeki kadýnýn derdi tabii ki bizim sýradan ve sýkýcý hayatýmýz. Kendisi bir yaþam mimarý. Hayatýmýzý tamamen deðiþtirecek, kodlama yapacak, olumlama yapacak, hepsini kendi yapacak. Tabii saðlam bir seminer ücretiyle. Bunu anlattýðým dostumdan öyle bir cevap geldi ki, dakikalarca yaþam mimarý sayesinde hayattan koptum. Ve o an anladým ki, pek de tatlý olmayan bir dönemde güldürmeyi baþarmýþ o mimar. E, o zaman gerçekten baþarýlý olmuþ. Yazýnýn bundan sonrasýný 'Aþk çiçekleri' esanslý yumuþatýcýnýn aðýr kokusuyla yazdýðýmdan dolayý herhangi bir mesuliyet alamayacaðým sevgili dostlarým. Sanki þu anda ailemize yeni gelen modern bir yenge elimi, aðýzýmý, yüzümü sabunu köpürte köpürte yýkýyor, sonra da zorla kaynar suyun altýnda yýkattýrýyormuþ gibi bir his içerisindeyim. Banyo sonrasý kokuyla yaþamaya mahkum gibi. Bu yaz herkesin terliðinde aloha yazsýn. Yanýnda da palmiye aðacý olsun o yazýnýn. Zorla akýllý telefona geçirdilen bir abimizin ikinci haftada yaptýðý yorum; "Ne akýllýsý be bildiðin ahmak elimde þarjernan gezerim. Altý saat gitmez pili beytambalýn" Halk konuþuyor sayýn üretici. Eðer bir ortamda anne varsa, sen varsan ve muz varsa ne olur? Anne deðil de Andy Warhol olsa pop-art'ý yaratýr ama anne pop art-mop art dinlemez ille de o muzu sana yedirmeye çalýþýr. Elmayý, portakalý, armutu bir kere ya önerir ya önermez. Nezleysen portakal 2-3 kez önerilebilir ama muz'un olduðu ortamda kaçarýn yok. Ýlle muz, hep muz. O sana önerilecek. Yemeden rahat edemeyeceksin bunu biliyorsun deðil mi? Bir muz'un çok deðerli olduðu yýllardan çekiyoruz bir de ýslak mendilin çok deðerli olduðu yýllardan, ha birde çakulatýn çok deðerli olduðu yýllarýn tatlý bir zulmü var. Hiç tanýmadýðýn biri tarafýndan buðuzar buðuzar bakýþlara maruz kalmak her zaman ilginçtir. Sen birini kesersin, flört öncesi olur anlarým. Yeþil ayakkabý giyersin karþý taraf bakar anlarým. Evet, yeþil ayakkabým vardý. Sonra, beðenirsin bakarsýn ya da bakýlýrsýn. Tüm bunlarýn dýþýndaki sýnýf çok ilginç. Yaþýn, cinsiyetin hiç önemi yok. Öylesine bakýyor. Sen de ona bakýyorsun. Herhangi bir amacý yok. Ýþte bu sýnýfýn en orjinaliyle karþýlaþtým bu hafta. Arabanýn arkasýnda oturuyor, belli ki kafasý baþka bir yerde olmak istiyor ama kendisi annesiyle, nenesiyle. Buðuzar buðuzar bana baktý, bakarken de iþaret parmaðýyla diþini karýþtýrmaya baþladý. Hem de büyük bir coþkuyla. Annesi arabayla geri geri gitmek eylemini büyük bir zorlukla gerçekleþtirmeye çalýþýrken o iþe köpek diþlerine iyice haylanmýþ anlamsýzca bakýyordu. Kadýn arabayý kurtardý, diþ karýþtýrýlmaya devam etti, hayaller umutlar yine baþka bir hayata kaldý.

11 16 Kasým 2014 Pazar Pazar 11 Kerem Akça Taþranýn acýmasýz yüzü...film... Taþradaki yaþama bizim bilmediðimiz bir tarafýndan bakýp þiddet dolu ve sert bir dünyanýn varlýðýna dikkat çeken "Sivas", sarsýcý bir ilk film. Kaan Müjdeci, bir dövüþ köpeði ile 11 yaþýndaki bir çocuðun dostluðunu ele alýp, 'bakýþ açýsý' üzerine özenli bir yapýnýn peþine düþerken, gerçekçiliði 'yapma umut'la yoðurmuyor. Anadolu'da reþitliðe adým atarken, büyürken ortaya çýkan acýmasýz gerçekleri kâh somut, kâh metaforik olarak yüzümüze vuruyor. Ýyi de yapýyor! Venedik Film Festivali'nin ana yarýþmasýndan Jüri Özel Ödülü ile dönen, "Sivas" yýlýn en iyi yerli filmlerinden. Sinema tarihinde erkek çocuklarla ilgilenen, onlarýn bakýþ açýsýna odaklanan sayýsýz film üremiþtir. Meselenin dünya/sanat sinemasý ayaðýna bakýnca De Sica'nýn "Çocuklar Bize Bakýyor"u ("I Bambini Ci Guardano", 1944), Satyajit Ray'in 'Apu Üçlemesi' ya da "Kýrmýzý Balon" ("Le Ballon Rouge", 1956) ile baþlayan süreçte "Meme ve Ay" ("La Teta y La Luna", 1994), "Hiç Korkmuyorum" ("Io No Ho Paura", 2003), "Bisikletli Çocuk" ("Le Gamin Au Vélo", 2011), "Þeker Portakalý" ("Meu Pé de Laranja Lima", 2012) derken liste uzar gider. "Sivas" (2014) da bu tabana 'sosyal gerçekçi sinema' geleneðinden bir 'þiddet' kýyafeti bulmak istiyor. Köpek dövüþleriyle gelen þiddeti, acýmasýzlýðý, sertliði bir kabuðundan çýkma metaforu olarak kullanýyor. Bunu yaparken ise ana karakterin 11 yaþýnda, henüz hayatýnýn baþýnda olmasý bir araca dönüþüyor. 2.35:1'de onun gözünden hareketli bir kamerayla, bakýþ açýsý planlarýnýn, sýçramalý kurgunun, odak kaydýrmanýn aktif olduðu bir 'öznel dünya' izliyoruz. Ama bunun eþliðinde 'hayal-gerçek' ayrýmý canlanmýyor. Yozgat'ta 'þampiyon köpek' aranan, paralý köpek dövüþü yarýþmasýnýn sýrrý sert bir gerçekçilik temelde... Satyajit Ray'in "Pather Panchali"sinde (1955) Apu'nun kýrsalda doðayla kurduðu etkileþim, Albert Lamorisse'in "Beyaz Yele"sinde ("Crin Blanc: Le Cheval Rouge", 1953) Folco'nun atla ve bozkýr hayatýyla iliþkisi ya da Ken Loach'un "Kerkenez"inde ("Kes", 1969) Billy'nin þahinle kurduðu dostluk akla geliyor bir çýrpýda Her üçünü bir araya getirmiþ gibi gözüken yapý, þiddet yüklü bir arka plan hikayesiyle dolduruluyor. "Sivas", sanki "Paramparça Aþklar- Köpekler"deki ("Amores Perros", 2000) köpek dövüþlerinin yerel, natüralist ya da oryantalist bir versiyonuna soyunmuþ gibi. Bu iþ kolunun oradaki metaforik kullanýmý, burada bir çocuðun gözünden akan sosyal gerçekçi geleneðe transfer ediliyor. Sinemaskop oranýnda planlý kamera hareketleri sinema dilini besliyor. Açýlýþ sekansýndaki fiþekten, kapanýþ sekansýndaki bakýþ açýsý planýna kadar her þey ince ince örülmüþ. Hiçbir þey es geçilmemiþ. Ama son dövüþ sekansýnda þiddeti yansýtmama adýna kameranýn köpeðin gözüne yerleþtirilmesi ne kadar 'dahice' ve 'ana yapýya baðlý' gözüküyor, tartýþýlýr. Zira o zamana kadar bizim Panahi'nin baþyapýtý "Ayna" ("Ayneh", 1997) hesabý büyüklerin dünyasýný görmek istemeden meseleye aþaðýdan bakan masum bir karaktere odaklanmamýz isteniyor. Bu baðlamda üslup açýsýndan Miraz Bezar'ýn bu konuda yetkin "Ben Gördüm"ü ("Min Dit", 2009) akla geliyor. "Sivas"ýn "Gemide"nin (1998) erkek dünyasýný "Ben Gördüm"ün arka planýna iliþtirmiþ gibi bir hali de yok deðil. Fakat burada daha ziyade bakýþ açýlarý arasýnda gidip gelme, köpek ile çocuðun dostluðunu anlatmak, çaresizliði, acýmasýzlýðý gözler önüne sermek için var. Müjdeci, herhangi bir umutla uðraþmýyor, þiddetten, kandan, katý gerçeklerden uzak durmuyor. Yýlmaz Güney'in sert gerçekçiliðiyle akrabalýk kurarken, politik laflar etmiyor. Aksine Anadolu'nun, taþranýn bize yansýmayan acýmasýz tarafýnda bir coðrafi ve sosyolojik yolculuða çýkmamýzý saðlýyor. Bozkýrý pastoral görüntüler için deðil, birincil kiþinin gözünden akan çerçevelere alan açmak için kullanýyor. Sivas kangallarýn eðitilirken uðraþýldýðý gözlerden kaçmazken, bazý dönüþlerde de sýkýntýlar var. Nihayetinde taþranýn acýmasýzlýðý, saklanan ikiyüzlü tarafý yüzümüze vuruluyor tüm zalimliðiyle... Ne dostluktan, ne dokunaklý baðlardan söz edebileceðimiz bir dünyanýn üzerine gidiliyor. Maddiyatýn maneviyatýn önüne geçtiði noktada realist olmak bir zorunluluða dönüþmüþ sanki. Aslan, acýmasýz bir dünyaya uyanýyor. Ýki görüntü yönetmeninin özenli iþçiliðinin ve incelikli ses kurgusunun katkýsýyla filmin önemi artýyor. Taþranýn görmediðimiz, bizim için daðýn öte tarafýnda kalmýþ bir yaný gözler önüne seriliyor. Baþlangýçta Ýran sinemasýnýn gerçeklik olgusunu þiddete teðet geçirme gibi canlanan bu durum, farklý noktalara açýlarak dikkat çekiyor. Daha yoðun bir zihin jimnastiðine, alanýnda özgün bir sürece dönüþüyor. "Sivas", sinemamýz adýna yetenekli ve cesur bir yönetmenin doðuþunu 'müjde'liyor. (Habertürk)...film...

12 hoþgelsen eteklerindeki kendini aþýklarýna sýyýrýr gece iþaret býrakýr sabahýn yataðýna daðýnýk kirli ýslak SONRA... SAPPHO NUN HIÇKIRIKLARI bir deðil birkaç uyurgezer gördüm dün, sokaklarýnda Lefkoþa nýn. Sonra... Sappho nun hýçkýrýklarý... (m.k.) belki yaðmur bir düþ, iki yaprak arasýndaki gökyüzü hayal!.. bir yerlerde kum fýrtýnasý, kar yaðýþý bir yerlerde. en donuk kar; kýmýltýsýz, solgun ve öylesine ölgün. yüzlerimizdeki sessizlik gibi; silkinip kaçamamýþ oralardan. kimse farkýnda deðilse; dar ve uzun birkaç sözcük kalýr, bitiþik dudaklarýmýzýn gerisinde. M. KANSU Eylül, 2014 / Lefkoþa aðaçlar otlar huzur nöbetinde gaga dalaþýnda kuþlar kýþ eller dadanýr bir yerlere can topraða güneþ perdeye köþelere kapýlar alýk alýk faltaþý büyüklüðünde gözler insan hoþ gel sen arýza çýkarmasan... fatma akilhoca

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr?

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr? ünite 1 SÖZCÜK ANLAM TEST 1 1. Bir sözcüðü yalýn olarak düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen anlama temel anlam denir. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük temel anlamýyla kullanýlmamýþtýr? Herkes

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SINIRSIZ ZİYARETLER. Nermin Er in ev atölyesi

SINIRSIZ ZİYARETLER. Nermin Er in ev atölyesi 34 SINIRSIZ ZİYARETLER Nermin Er in ev atölyesi 35 Nazlı Pektaş Fotoğraf: Elif Kahveci Sanatçı atölyesinde vakit geçirmek türlü hissi davet eder. Bir yandan sanatçının yaratma evreninin içine girip heyecanlanırsınız,

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı