DEM R A gerçeklefliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEM R A gerçeklefliyor"

Transkript

1 Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay, sorulan bir soruya yan t verirken yeni bir siyasi parti sinyali verdi. Günay 'Türkiye toplumu adalet istiyor. Partiler Karfl lamazlarsa toplum yeni siyasi hareketleri ba r ndan ç karacakt r' dedi. SOYGUN! stanbul Kartal'da, U ur Mumcu Akflemsettin Caddesi'nde bir bankan n otomatik para çekme makinelerine para yüklemesi yapan z rhl nakil arac silahl ve maskeli 3 kifli taraf ndan gasbedildi. Olay ard ndan söz konusu ATM'nin yan na gelen polis ekipleri burada bulunan güvenlik görevlisi Özer Da ' kurtard. Bafl ndan yaralanan güvenlik görevlisi Dikmen ise Kartal Lütfi K rdar E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne kald r ld. Tabletlere elektronik cihaz kaskosu HABER 7. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Fehmi Koru Demokrasi k s r döngüsü nün sebebini 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada M. Kamal Yasatekin Ressamca 5. Sayfada M. fievki Kavurmac Ayd nl k 3. Sayfada KAZA: 9 ÖLÜ ISSN Mersin Merkez Akdeniz ilçesinde yolcu treni ile iflçileri tafl yan servis minibüsünün çarp flmas sonucu meydana gelen kazada 9 kifli hayat n kaybetti. Kazada, minibüsteki yolculardan Mine Sertafl, Onur Atl, Harun Kaya, Sinan Özpolat, Ayhan Akkoç, Kenan Erdinç, Cavit Y lmaz, Mehmet Akçam ve Önal Acar' n yaflam n yitirdi i belirtildi. 21 Mart 2014 Cuma Fiyat 25 Kr AB Bakan ve Baflmüzakereci Mevlüt Çavuflo lu Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan Do rudan yabanc yat r m 9 kat artt www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz 2 fieh T Bakan Elvan, Tabi ki bizim daha büyük hedeflerimiz var. stanbul'dan özellikle Mersin'e ve Adana'ya h zl tren ve yüksek h zl trenle çok daha k sa sürede vatandafllar m z n ulaflmas n temin edecek projeler üzerinde çal fl yoruz dedi. HABER 7. SAYFADA Almanya'da kamu iflçilerinin, toplu ifl sözleflmesi görüflmelerinin ilk turunun baflar s zl kla sonuçlanmas üzerine ülke genelinde bafllatt grev, ulafl mda aksamalara neden oldu Verdi Sendikas öncülü ünde, ülkedeki baz eyaletlerde farkl tarihlerde yap lmas kararlaflt r lan ve bugün Hessen eyaletinde gerçeklefltirilen grev nedeniyle Frankfurt'ta otobüs, metro, tramvay gibi toplu tafl ma araçlar çal flt r lmad. Sabah erken saatlerde bafllayan grevden dolay ifllerine gitmek isteyenler ve turistler zor durumda kald. Kentte yaklafl k 2 bin 500 iflçinin kat ld grev sebebiyle özel araç kullan m artt ve trafikte yo unluk yafland. Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Ni de Uluk flla-adana otoyolunda Gedelli mevkiinde gasp edilen bir kamyonetten, yol kontrolü yapan jandarma timlerinin üzerine uzun namlulu silahlarla atefl aç ld. Olayda 1 polis memuru ile 1 astsubay flehit oldu. 2'si a r 4 asker de yaraland. ddiaya göre Uluk flla yönünde giden 55 K 088 plakal kamyonetten uzun namlulu silahlarla uygulama yapan jandarma timlerinin üzerine atefl aç ld. Sald r n n ard ndan Aksaray yönüne kaçan ve içerisinde Suriyelilerin oldu u iddia edilen kamyonetin yakalanmas için jandarma ve polis bölgede operasyon bafllatt. DEM R A gerçeklefliyor Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye'ye gelen toplam uluslararas do rudan yat r m tutar n n döneminde 9 kat artarak 136,3 milyar dolara ulaflt n belirtti. Nihat Zeybekci, Türkiye'nin, son 10 y ld r yürütülen istikrarl ve öngörülebilir politikalar sayesinde, ekonomide güven ortam oluflturuldu unu, bu kapsamda uluslararas do rudan yat - r m girifllerinin kayda de er biçimde yükseldi ini belirtti. HABER 6. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz Terör bitsin istemiyorlar ki bakan, bir söz etti ve; Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan ile AB Bakan ve Baflmüzakereci Mevlüt Çavuflo lu, Alanya dan Kayseri ve Konya ya kadar, di er taraftan Burdur üzerinden stanbul a kadar h zl trenler olaca n söyledi. stanbul dan Mersin e h zl tren Almanya da iflçiler grevde Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Rekabet Kurumunun 17. y l dönümü dolay s yla düzenlenen törene kat ld. EKONOM DE F rsat eflitlili i ÖNEML D R! Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, ekonomide f rsat eflitlili inin son derece önemli oldu unu belirterek "Keyfili- in de il, kurallar n hakim oldu u bir ekonomi bizim için çok önemli. Uluslararas yat r mlar n Türkiye'ye daha çok gelmesini istiyorsak bunlara dikkat etmemiz laz m" dedi. HABER 12. SAYFADA PUT N ihracat vurdu Ukrayna'daki gerginlik ihracat olumsuz etkiliyor HABER 6 DA 20 Mart 2014 Resmi Gazete Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü E itim- Ö retim Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik stanbul Bilim Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 21 Mart 2014 Cuma Meltem Ekiz S NEMA: MEKAN K S NEMA: ÖLÜMCÜL YEM N Orijinal Ad : The Mechanic Yönetmen : Simon West Oyuncular : Jason Statham, Ben Foster, Donal Sutherland Yap m : 2011 Tür : Aksiyon Arthur Bishop, hedeflerini temiz bir flekilde yok etme yetisine sahip ve çok gizli kodu olan bir suikastç d r. fli, profesyonel bir mükemmeliyetçilik ve duygusuzluk gerektirmektedir ve Bishop iflinde bir numarad r. Ancak ak l hocas ve yak n dostu Harry öldürülünce duygusall ktan uzak kalmas hiç de mümkün olmaz. Asgari ücretle uzun metrajl film çekiyorlar K z ltepe'de elektrikçi,inflaat teknikeri,berber ve floför olarak çal flan bir grup genç,çal flt klar yerden elde ettikleri para ile film çekiyor. MARD N - Mardin'in plakas ndan esinlenerek "47. Bölge" ad n verdikleri filmin çal flmalar n k s tl imkanlarla tamamlamaya çal flan K z ltepeli gençler, "pompadan kanas", "borudan bazuka" gibi kendi haz rlad klar malzemeler ile Mardin'deki mafya dünyas nda yaflanan kirli oyunlar n anlat ld 90 dakikal k sinema filminin yüzde 70'inin çekimlerini tamamlad. Filmin kalan bölümü imkans zl klar nedeniyle henüz çekilemedi. As l ifli elektronikçilik olan filmin yönetmeni Halil brahim Çevik, AA Sizin için seçtiklerimiz Tür: GER L M Yönetmen: ROGER EVAN LARRY Orijinal smi: DRESS TO KILL Yap m: 2005 Oyuncular: SEBASTIAN SPENCE, CYRSTAL BUBLE, ALAN C. PETERSON, BIF NAKED Daniel Cimerman (Sebastian Spence), mafya olan ailesi ile ba lar n koparm fl ve baflar l bir banker olmufltur. Daniel in uzun zamand r görüflmedi i babas, ölüm döfle inde o lunu ça r r ve aile iflini meflru bir hale getirmesi için yalvar r. muhabirine yapt aç klamada, bölgeye gelen dizi ve film ekiplerinden etkilendiklerini belirterek, arkadafllar yla bir araya gelip bir film ekibi kurduklar n belirtti. Geçen y l k s tl imkanlarla uzun metrajl bir aksiyon filmi olan "Son Suikast" filmini çektiklerini, izleyenlerin filmi be endi ini kaydeden Çevik, bu y l da aksiyon filmi çekmek için kollar s vad klar n kaydetti. Daha önce çektikleri filmin hem internette hem televizyon programlar nda ilgi gördü ünü anlatan Çevik, bunun üzerine dönemin Mardin Valisi Turhan Ayvaz ve K z ltepe Kaymakam Erkaya Y r k' n deste iyle kamera ve bilgisayar gibi malzemeler sat n ald klar n söyledi. Yeni olan "47 Bölge" adl filmin aksiyon a rl kl, 90 dakika olaca n belirten Çevik, "Filmin ancak yüzde 70'ine kadar gelebildik. Geri kalan k sm çekebilmek için yap mc lar n deste ine ihtiyac m z var. Farkl meslek grubunda olan arkadafllar m z n biriktirdi i para ile filmi çekiyoruz. Maalesef bölgede yafl yor olmam zdan kaynakl bir dezavantaj m z var. Bu konuda yap mc deste i ar yoruz" diye konufltu. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Ammar: Cin Tarikat "Anadolu korku ö elerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmay " amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Film, dört arkadafl n ç kt bir haftasonu tatilinde, kalacaklar eve gelen istemedikleri bir misafirle geliflen olaylar konu ediniyor. Mavi Ring Yönetmen Ömer Levento lu imzas tafl yan "Mavi Ring" adl filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi K r k, fierif fiahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Y ld z, Mehmet Aflk n, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Tafldö en rol ald. Levento lu'nun senaryosunu Bayram Balc ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Orçun Y ld r m ve Serhat Bostanc yapt. Film 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne de er bulundu. Non-Stop Aksiyon filmlerinin aran lan ismi Liam Neeson' n baflrolü oynad "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol ald. Yönetmenli ini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çal flt Jaume Collet Serra'n n yönetti i filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland rd. Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kiflinin hayat n kurtarmak için zamanla yar fl n konu al yor. Hazine Avc lar Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adl filminde Sandra Bullock'a baflrolde efllik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in ayn adl kitab ndan yola ç karak kaleme ald film, 2. Dünya Savafl döneminde geçiyor. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzman n bir araya gelmesiyle oluflan ekip, Naziler taraf ndan ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çal fl yor. Beyonce komflular n k zd rd DIfi HABERLER - Amerikal Ünlü y ld z Beyonce nin komflular uykusuzluktan flikâyetçi. Turnesi kapsam nda bir süredir ngiltere de konserler veren Beyonce, burada kald süre boyunca yaflamak için Hampshire da bir ev kiralam flt. Ancak Hampshire daki komflular Beyonce nin konserlerinden evine helikopterle dönmesiyle sesten rahats z oldu ve yetkililere flikâyette bulundu.

3 ANKARA Gözde Kiflin 21 Mart 2014 Cuma 3 C NDERES Canderesi olacak HABER MERKEZ - Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Beflikkaya Mahallesi Cinderesi bölgesini kapsayan kentsel dönüflüm sürecini, mahalle sakinleriyle birlikte de erlendirdi. Hüseyin Gazi Kültür Merkezi nde gerçekleflen mahalle toplant s nda Baflkan Tiryaki, Beflikkaya Cinderesi bölgesinde 230 kifliye tapu verdiklerinin alt n çizdi. Bu bölgede çok yak nda yepyeni bir yaflam alan oluflturulaca n belirten Tiryaki, mahalle sakinlerinin merak etti i tüm sorulara yan t verdi. Cinderesi mevkiinde yaflayan vatandafllara seslenen Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki Bölgede kentsel dönüflüm çal flmalar n n bafllamas için mahalle sakinlerinin yüzde 90 oran nda mutabakata varmas gerekiyor. dedi. Tiryaki, vatandafl n istekleri do rultusunda hareket ettiklerinin alt n çizdi. Alt nda da modern yaflam alanlar oluflturmak için çal fl yoruz. Söz hakk her zaman vatandaflta... Bu zamana kadar hak sahiplerini ma dur etmedik, bundan sonra da etmeyece iz. Alt nda Belediyesi olarak hiçbir zaman zorla y k m yapm yoruz. diyen Baflkan Tiryaki, imar olmayan yerlerde okul, hastane, park, spor tesisi ve sosyal donat alanlar n n yer alamayaca n, flehrin nimetlerinden faydalan lamayaca n vurgulad. Cinderesi Mevkii nin Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan afet riski tafl yan bölge olarak ilan edildi ini hat rlatan Baflkan Tiryaki, bölgede kentsel dönüflüm projesinin uygulanmas için bakanl n imar planlar na onay vermesi gerekti ini vurgulad. Bakanl k imar planlar n onaylad ktan sonra bu bölgede çok h zl bir biçimde de- iflim yaflanacak, okullar, sosyal donat alanlar, spor tesisleri ve sa l k merkezleriyle yepyeni bir yaflam alan oluflturaca- z. diyen Baflkan Tiryaki, Çevre ve fiehircilik Bakanl n n gecekondusu y k lacak olan vatandafllara kira yard m yapaca- n söyledi. Tiryaki nin Daha önce 19 ay olarak belirlenen kira yard m,flimdi 24 aya ç kar ld. 480 ile 600 TL aras nda de iflen miktarlarda ödenecek olan kira bedeline ise yine bakanl k karar verecek. sözleri, mahalle sakinleri taraf ndan memnuniyetle karfl land. Mamak ta kutlama MAMAK- Mamak Belediyesi, Mamakl kad nlara yönelik bir program organize etti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi nde gerçekleflen programda bir araya gelen Mamakl kad nlar Mamak Belediyesi Konservatuar sanatç lar n n verdi i konserler doyas ya e lendi. Programda kad nlara yönelik bir konuflma yapan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Aile kurumunda anlay fl, sevgi ve sayg n n birlikte olmas gerekir. Bizler örne i son Peygamber olan insanlar z. Peygamberimizin ve cennet anlar n ayaklar alt ndad r diyen dinimizin kad na verdi i de er ortad r. Bu de er y lda bir gün de il y l n 365 günüdür. Yönetime geldikten sonra Mamak ta hiç olmayan aile merkezlerini yaparak binlerce kad na destek oluyoruz, onlar kurslar m zda e itiyoruz. Kad n ve çocuklara yönelik deste imiz her daim devam edecek dedi. Programda kad nlara yönelik bir konuflma da Mesut Akgül ün efli Zeliha Akgül yapt. Kad nlara bir ça r da bulunan Zeliha Akgül: Sorumluluk almaktan korkmay n. Biz kad nlar daha güzel bir dünya için el ele çal flmal y z dedi. Programda Mamak Belediyesi Halk Oyunlar Ekibi Van Yöresine ait oyunlar sahneledi. Programda sahne alan Mamak Belediyesi Konservatuar Sanatç s lkim Eylül lk ve fief Ali Toprak birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Program n sonunda kat lan bütün kad nlara kolye hediye edildi. T.C. ANKARA SOSYAL GÜVENL K L MÜDÜRLÜ Ü RÜZGARLI SOSYAL GÜVENL K MERKEZ GAYR MENKUL SATIfi LANI Dosya No: 2013/41 SATIfi Kurumumuzca bir borçtan dolay, haczedilerek sat fl na karar verilen, afla da nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine afla da belirtilen esaslar dahilinde 6183 say l A.A.T.U.H.Kanuna göre aç k artt rma suretiyle sat fla ç kar lm flt r. Aç k artt rma, Rüzgarl Sosyal Güvenlik Merkezi hale Salonu Rüzgarl Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde yap lacakt r. 1-Sat fla Ç kar lan Gayrimenkulün Bulundu u Yer Ve Konumu: L LÇES - MAH.- CD. - SK.- NO DA RE NO : Ankara Pursaklar Sirkeli(Yeflilova) ADA - PARSEL NO C LT - SAYFA NO - C NS : M2 L K ARSA 2- mar Durumu Ve Vas flar : Sat fl yap lacak gayrimenkul; Ankara ili, Pursaklar ilçesi, Sirkeli(Yeflilova) mahallesi, 422 ada, 3 parselde bulunan, 1098 m2 lik arsad r. Ulafl m flehir merkezinden gidildi inde, Esenbo a Yolu üzerinden Havaalan yönüne ilerlerken, Pursaklar ilçesi geçildikten sonra Sarayköy-Cumhuriyet Yolu na girmek için sa a dönülür. Saray ilçesinden Saray-Gümüfloluk yoluna devam edilir. Yol üzerindeki Gümüfloluk Köyü Mezarl ndan sola dönülerek, Dumlup nar-kurusar Yolu üzerine ç k l r. Kurusar mahallesine kadar devam edilir ve sola dönülerek Abadan Köyü yoluna ç k l r. Abadan köyü yolunda yaklafl k 6 km. ilerledikten sonraki sapaktan sola dönülür. Gayrimenkul Abadan Köyü geçildikten sonra yolun devam nda yaklafl k 2,5 km. ileride sa kolda bulunmakta, ilçenin çeperi konumunda, tercih edilebilirli i orta segmentte bulunan ilçenin geliflme bölgesinde konumludur. Çevresinde bofl parseller, ba evi tarz nda yap lar bulunmaktad r. Yeflilova mahalle merkezine yaklafl k 2,5 km. mesafede bulunmaktad r. Belediyenin sa lad altyap olanaklar ndan faydalanabilecek yer ve ortamdad r. 1/1000 ölçekli Sirkeli Revizyon Uygulama mar Plan mevcut olup, 12 metrelik imar yoluna yaklafl k 26 metre, 6 metrelik imar yoluna yaklafl k 41 metre cephesi vard r. mar lejand konut alan olup, ayr k inflaat nizam mevcuttur. Taks:0,30-Kaks:0,90-Hmax:10,50 mt.(3 Kat) olmak üzere ön cepheden 5 mt. ve yan cepheden 3 mt. çekme mesafeleri bulunmaktad r. Gayrimenkulün üzerine, 329 m2 taban oturumlu, 988 m2 brüt alana sahip konut inflaa edilebilecektir. Toprak koruma kanunu kapsam nda, su havzas içerisinde ve k y kenar çizgisi içerisinde yer almamaktad r. Üzerinde herhangi bir yap bulunmay p, tar msal üretime uygun de ildir. E imli bir yap ya sahip olup, dikdörtgen fleklinde ve s n rlar belirgin de ildir. Parsel yoldan yüksektir. 3-Gayrimenkulun Artt rmaya Esas Muhammen De eri: Sat fl yap lacak tam hisseli gayrimenkulün muhammen bedeli ,00.-TL olarak tespit edilmifltir. 4-Artt rmaya Kat lacaklardan Al nacak Teminat n Tutar Ve Çeflidi: Artt rmalara kat lmak isteyenlerden, gayrimenkulün artt rmaya esas rayiç de erinin %7,5 u (3.0000,00-TL) oran nda teminat al n r. Teminat olarak 6183 say l A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesinin 1-4 bentlerinde say lan para, bankalar taraf ndan verilecek teminat mektuplar (banka teminat mektuplar n n kesin ve süresiz olmalar ve ihale gününden iki gün önce Müdürlü ümüze verilmesi), Hazine ve tahvil bonolar, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatlar (teminat kabul edilmesine en yak n borsa cetvelleri üzerinden %15 noksan ile de erlendirilir)en geç ihale günü, ihale bafllamadan 5 dakika önce Merkezimiz cra Sat fl Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir. hale üzerinde kalmayana teminatlar iade edilecektir. 5-Sat fl n Yap laca Yer, Gün ve Saat: Birinci aç k artt rma gün, 14:00 14:10 Saatleri aras nda Rüzgarl Sosyal Güvenlik Merkezi hale Salonu Rüzgarl cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde aç k art rma suretiyle yap lacakt r. Birinci aç k art rmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa ba r ld ktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75 i, sat fl masraflar ve rüçhanl alacaklar n toplam miktar n geçmesi flart yla en çok art rana ihale edilir. Art r lan bedel bu miktar bulmazsa en çok art ran n taahhüdü baki kalmak kayd yla günü ayn yer ve ayn saatte ikinci aç k art rma yap lacakt r. kinci aç k art rmada muhammen bedelin %40, sat fl masraflar ve rüçhanl alacaklar n toplam miktar n geçmesi flart yla en çok art rana ihale olunur. fiu kadarki; birinci aç k art rmada istekli ç kmaz veya pey sürülmezse ikinci aç k art rmada 6183 say l A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gere ince birinci aç k art rmadaki flartlar aranacakt r. 6-Sat fl peflin para ile yap l r. Al c n n talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 7-Artt rma sonunda sat fl söz konusu oldu u takdirde sat flla ilgili tüm harçlar ve vergiler(resmi hale Pulu, Damga Vergisi, KDV, Tapu Al m-sat m Harc ve Masraflar, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masraf, Tahliye ve Tahliye Masraf v.s.) al c ya aittir. 8-Gayrimenkulun ayn ndan do an birikmifl vergiler, ihale bedelinden ödenecektir. 9-Sat fla ç kar lan gayrimenkule ait sat fl flartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece i Rüzgarl Sosyal Güvenlik Merkezi cra Sat fl Servisinde aç k olup, masraflar verildi i takdirde temin edilebilir. 10-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale karar feshedilir. Gayrimenkul, sat fl komisyonunca hemen 7 gün süre ile artt rmaya ç kar l r. Bu artt rmada ilgililere herhangi bir tebli yap lmaz. Yaln z ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artt rana ihale edilir. Birinci kez ihale yap lan kimse, iki ihale aras ndaki farktan ve di er zarardan mesul olup, ihale fark ve geçen günlerin faizi ayr ca hükme gerek kalmaks z n teminattan mahsubu yap ld ktan sonra bakiyesi 6183 say l A.A.T.U.H.Kanun hükmüne göre Rüzgarl Sosyal Güvenlik Merkezi cra Sat fl Servisince tahsil olunur. 11- potek sahibi alacakl lar ile di er ilgililerin ve irtifak hakk sahiplilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklar hususu ile faiz ve masrafa dair iddialar n dayana belgelerle 15 gün içinde Merkezimiz cra Sat fl Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde haklar tapu sicili ile sabit olmad kça paylaflmadan hariç b rak lacakt r. 12- haleye kat lmak isteyenlerin; gayrimenkulün artt rmaya esas muhammen de erinin, %7,5 u olan 3.000,00.-TL geçici teminat nakit olarak, birinci aç k artt rma günü olan günü saat 14:00 a, al c ç kmaz ise ikinci aç k artt rma günü olan günü saat 14:00 a kadar Merkezimiz cra Sat fl komisyonuna teslim etmek zorundad rlar. 13-Artt rmaya kat lmak isteyenlerin, flartnameyi görmüfl ve münderecat n kabul etmifl say lacaklar, baflkaca bilgi almak isteyenlerin Merkezimiz cra Sat fl Servisine 2013/41-Sat fl dosya numaras ile baflvurmalar ilan olunur.(ilgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.) 14- fl bu ilan ilgililere tebli e verilmifl olup, tebligat yap lamayan tüm taraflara(haciz koyduran, takyidat olan, alacakl, borçlu, 3.flah slara v.b.)ilanen tebligat yerine geçer say l kanunun 108.maddesinde say lanlar aç k artt rmaya kat lamazlar. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar AYDINLI k Hal Diliyle " Bismillah" "Bütün mevcudat,lisan hal ile 'Bismillah ' der. " Risale-i Nur Külliyat ndan Besmele; "Bismillâhirrahmanirrahîm" ifadesinin k salt lm fl fleklidir. Besmele; k saca "Esirgeyen ve Ba fllayan Allah' n ad yla bafllar m" anlam na gelmektedir. "Bismillâhirrahmanirrahîm" diyerek ifle bafllayan bir insan, do rudan Kainat n yarat c s ve yaflat c s Yüce Allah' n ad yla hareket etmifl olur. Her zaman kullar na rahmet ve merhametiyle muamele eden Yüce Allah'a dayanm fl olur. Bizleri varl a erdiren ve iman sayesinde gönüllerimize yeni bir dirilifl lütfeden Güzeller Güzeli Allah'a teslim olmay kabullenmifl olur. Onun kulu oldu unu, Onun izin ve müsaadesi olmadan hiç bir iflin yap lamayaca n anlam fl olur. Sadece biz insanlar "Bismillah" demeyiz. Her fley hal diliyle "Bismillah" demektedir. Da lar, denizler, tafllar, hayvanlar, bitkiler k saca bütün varl klar" Bismillah" diyorlar. Küçücük tohumlar, çekirdekler bafllar nda kocaman a açlar tafl yor, da gibi yükleri kald r yorlar. Demek bütün varl klar hal dilleriyle "Bismillah" dedikleri için kendi boyundan büyük olan bu iflleri baflar yorlar. Çünkü yapt klar ifllere bakt m zda güçlerinin çok, çok üstünde, o halde bütün bu iflleri kendi güçleri ile de il, Allah' n gücüne dayanarak yap yorlar. Kâinattaki bütün varl klar, davran fl dilleriyle "Bismillah" diyorlar. Her bir a aç, "Bismillah" diyerek Rahmet hazinesindeki meyvelerden dolduruyor, bizlere sunuyorlar. Her bir bahçe "Bismillah" diyor Allah' n sonsuz kudret mutfa ndan bir kazan oluyor. Çeflitli pek çok lezzetli yiyecekler içinde beraber piflirilip, bizlere yediriliyor. Her bir inek, deve koyun, keçi gibi hayvanlar,"bismillah" diyor. Allah' n rahmetinden bir süt çeflmesi oluyor. Bizlere Allah ad na en güzel g da olan sütü sunuyorlar. Her bir bitki, a aç ve otlar n ipek gibi yumuflak kök ve damarlar "Bismillah" diyerek sert olan tafl ve topra delip geçiyor. Allah ad na hareket ettikleri için her fley onlara hizmetçi oluyor. Havada dallar n yay l p meyve vermesi ve yeralt ndaki köklerin kolayl kla yay lmas ve farkl meyve vermesi, "Bismillah" sayesinde oluyor ve bizlere vitamin yüklü sebzeler sunuyor. Bismillah kullu un simgesi ve bafll bafl na bir ibadet oldu una göre, sadece insana has bir olgu de ildir. Bu yönüyle kainattaki bütün mahlukat onunla ilgilidir. Topra n ba r na at lan bir tohum, çatlamak, bafl n topraktan ç karmak ve günefle do ru filizlenmek için "bismillah" der. Ama biz onun dilini anlamay z. Yumurtalar üzerinde yatan kufl, yavrular için "bismillah" der kendi lisan yla. A açlar, mevsimi geldi inde meyve vermek için bismillah derler. Ama insan bunun fark nda de ildir. flte müminin kainata bak fl budur ve bu flekilde olmal d r. *"Kainatta hiçbir fley yoktur ki hamd ile Allah' tesbih etmesin, Onu anmas n, Ona dua etmesin. Fakat siz onlar n bu tesbihlerini, zikirlerini, dualar n fark etmiyorsunuz." ( sra Suresi,44)* *"Göklerde ve yerde bulunan her fley Allah' tesbih etmifltir. O, Aziz'dir, Hakîm'dir." (Hadîd Suresi, 1 ).* O halde insanlar "Bismillah" dedi i zaman Allah ad na hareket ederek boyundan büyük ifller baflar r. "Allah nam na!" der, kolayl klar görür, rahmete ve berekete erer. "Allah ad na!" der; da lar gibi belâlara gö üs gerer. "Allah nam na!" der; Rabbi'nin say s z nimet ve ihsan na ulafl r. Allah ad na hareket eden kar nca, Firavun'un saray n tepesine y kar. Bir sivrisinek Nemrud'u öldürür. Böylece en zorlu, en çetin düflmanlar n üstesinden gelir. O az l düflman nefsi Allah'a dayanmakla yener. Devaml entrikalar düflünen hile ve tuzaklar kuran fleytan n s rt n yere getirir. Yine Allah ad na hareket eden asker, din ve vatan düflmanlar na karfl, zafer bayra n burçlara diker. O halde! Her hay rl ifle bafllarken "Varl a ihsan deryas ndan nimetler ya d ran ve ikram her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan ve herkesi ve her fleyi merhametle kuflatan ve kerem ü lutfundan günahkarlar dahi mahrum b rakmayan Rabbimizin ad n a z m zdan düflürmeyelim ki, Yüceler Yücesi Rabbizin yard m na ve r zas na erelim, huzuru ve mutlulu u bulal m. Selam ve Kalbi Dua le... Hay rl Cumalar

4 421 Mart 2014 Cuma ANKARA Gözde Kiflin Baflkan Tan k, ç Anadolu Belediyeler Birli i ne veda etti HABER MERKEZ - ç Anadolu Belediyeler Birli i nin ( ABB) 5 y ld r baflkanl n yürüten Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, yönetim kuruluna yemek vererek veda etti. ç Anadolu Bölgesi nde yer alan 13 ilin ilçelerinden oluflan 119 belediyenin kat l m yla yerel yönetim alan nda dayan flman n simgesini oluflturan ç Anadolu Belediyeler Birli i nin temsilcilerini de a rlayan Tan k, çal flma döneminde kendisine yard mc olan ve destekleriyle toplulu un iyi bir yere gelmesini sa layan yöneticilere teflekkür etti. Belediyeler Birli i kavram na yabanc olmad n ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, görevi devrald nda 44 olan ç Anadolu Belediyeler Birli i ne üye belediye say s n 119 a ç kararak yüzde 100 ün üzerinde baflar sa layarak yerel yönetimler konusundaki tecrübesini bir kez daha gösterirken ana sözleflmesi ve tüzü ünü kaleme ald Bak rçay Belediyeler Birli i ve K y Ege Belediyeler Birliklerinde aktif rol ald n hat rlatt. Türkiye de boflalan k rsal alana sahip ç kan ve yerleflmeler aras dayan flma fikrini kendi siyasi program n n tepesine yazan ilk ve tek belediye birli inin ç Anadolu Belediyeler Birli i oldu unu dile getiren Tan k, Belediye birlikleri aras nda hem belediyeler aras nda hem de yerleflmeler aras nda dayan flmay özellikle nüfus kaybeden, küçülen ve kapat lma tehdidi alt ndayken sonra da kapat lan nüfus ve ekonomik güç kayb nedeniyle demokratik temsil gücü GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: Mart 2014 Cuma Say : Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir elinden al nan topluluklara sahip ç kma ad na mücadele eden çok özel bir birliktir ç Anadolu Belediyeler Birli i. Bu birli in tarihe geçece ini büyük bir güvenle ve eminlik duygusuyla ifade ediyorum. yi ifl yapt k sevgili dostlar. ç Anadolu Belediyeler Birli i nin flu anda toplumumuz ve siyasi karar mercileri taraf ndan yeterince alg lanmayan ama ülkenin gelece i için, adamca yaflam düzeninin korunabilmesi için göstermifl oldu u çaban n önümüzdeki y llarda çok daha somut ve etkili biçimde yerel yönetim dünyas nda yer bulaca na inan yorum. Bu ba lamda bu grubu ve toplulu u çok özel bir topluluk olarak ileride tarihe yaz lacak bir topluluk olarak kutluyorum. yi ki bu ifli hep beraber yapt k. Ve umut ediyorum ki, bizden sonra belediyecili i devam ettirecek olan belediye yönetimleri bugün fikrini atmaya çal flt m z ve gelifltirmeye çal flt m z bu program Türkiye nin önümüzdeki y l sürecek buhranl döneminde topluluklar n, halk n güçsüz ve zay f kesimlerinin hayat n idame ettirebilmesinin önemli destekleyicisi olarak sahiplenecek ve gelifltirecekler. Bu duyguyla sizlere bir kez daha teflekkür ediyorum diye konufltu. Y l n Pozitif Baflkan Fethi Yaflar seçildi Radyo Evi Derne i nin (RADEV) bu y l 6 nc s düzenlenen Negatifi Pozitife Çevirenler RADEV Ödülleri sahiplerini buldu. ISSN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n da ödüllendirildi i anlaml geceye Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyük Elçilisi Canseyit Tüymebayev, AK Parti Genel Sekteri Haluk pek, RADEV Yönetim Kurulu Üyeleri, çok say da sanatç, bürokrat ve davetli kat ld. RADEV in Ankara Litai Otel de düzenlenen ödül gecesinde Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Erbafl, Y l n Pozitif Belediye Baflkan Ödülü nü Yaflar a takdim etti. RADEV den ald ödülden duydu u memnuniyeti dile getiren Yaflar, Radyo her zaman gerekli oldu u gibi bu son günlerde bize daha çok laz m. Seçim sürecinde adaylar n sesinin vatandafllara ulaflmas n sa layarak, projelerini anlatmalar na yard mc oluyor. Ay ca radyonun televizyondan ay ran di er bir güzel yan ise Türk halk ve sanat müzi ine daha fazla önem vermesidir. Radyolar vatandafllar m z n stres atmas ve rahatlatmas içinde önemli rol oynuyor. Tüm radyo çal flanlar na ve emektarlar na beni y l n pozitif baflkan ödülüne lay k gördükleri için teflekkür ediyorum dedi. Ödül töreninde siyaset, spor, sanat ve ifl camias ndan birbirinden de erli birçok isme ödülleri verildi. Y l n Pozitif Siyasetçi Ödülü Haluk pek e verilirken, Y l n Pozitif Büyükelçisi Ödülü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Y l n Pozitif TV Kanal Ödülü TRT Türk, Y l n Pozitif Kültür Adam Ödülü ise Halil Uluer e verildi. Tiryaki ve pek SKM aç l fl nda HABER MERKEZ - Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ile Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek birlikle seçim ofisi aç l fl na kat ld. Aç l fllara, Ak Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca da efllik etti. Daha önce 15 seçim ofisi açan Baflkan Tiryaki, s ras yla Örnek, Zübeyde Han m, Ayd nl kevler rfan Bafltu Caddesi ve Karacaören mahallelerindeki seçim bürolar n n aç l fllar n gerçeklefltirdi. Uzun bir konvoy eflli inde Alt nda l lar selamlayan Baflkan Tiryaki, miting gibi gerçekleflen aç l fllarda seçim otobüsünün üstünden coflku dolu kalabal klara hitap etti. ki dönemdir tüm Alt nda l larla gönül birli i yapt n anlatan Baflkan Tiryaki, Biz hiçbir zaman rant, oy ve ç kar kavgas yla siyaset yapmad k. Koltuk sevdam z de il, hizmet sevdam z oldu. Biz Alt nda l larla birbirimize kalplerimizi açt k. Sadece oyunuza de il, gönüllerinize, dualar n za talibiz. diye konufltu. Baflkan Tiryaki yi gitti i her durakta coflku dolu ve büyük bir kalabal k karfl lad. Vatandafllar n büyük ilgi ve sevgi gösterdi i Baflkan Tiryaki, konuflmas na s k s k alk fllar ve tezahüratlar nedeniyle ara vermek zorunda kald. El ele bu zorlu yollarda yürümeye devam edece iz. Yolumuz bir, kardeflli imiz bir, hedefimiz bir, Alt nda a olan sevdam z bir diyen Veysel Tiryaki, Alt nda l lar taraf ndan coflkuyla alk flland. Günü kurtaran de il, gelece i kurtaran projeler üretmek için gece gündüz çal flt klar n anlatan Baflkan Tiryaki, Ankara ya geldi i günden beri Alt nda da oturdu unu, Alt nda l çocuklar n gelece i için çal flt n belirtti. Baflkan Tiryaki Biz bugün için de il, do mam fl çocuklar m z n gelece i için çal fl yoruz. Biz reklam de il, ifl yap yoruz. Halk n bir tek kuruflunun bile haks z, gereksiz yere harcanmas na izin vermiyoruz. fli ehline teslim ediyoruz. Emanete ihanet etmiyoruz. Gelecek dönemde Alt nda n el at lmam fl her mahallesine girece iz. Gecekondular tamamen temizlenene, imar yollar n n tamam aç lana kadar hiç durmayaca z. Yeni okullar, kültür merkezleri, yüzme havuzlar, spor tesisleri, müzeler ve kütüphaneler kuraca z. dedi. Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek ise Alt nda n gelifliminin ve Baflkan Veysel Tiryaki nin yapt klar n n ortada oldu unu, Alt nda n art k tüm dünya taraf ndan tan nd n belirterek Alt nda Veysel Tiryaki ye, Tiryaki yi ise sizlere, Alt nda l lara emanet ediyorum. dedi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 21 Mart 2014 Cuma Cansuyu Haliç e can oldu, 47 tür bal a rastland stanbul Büyükflehir Belediyesi ile SK taraf ndan gelifltirilen ve 21 Ekim 2012'de hizmete al nan "Bo az'dan Haliç'e Can Suyu Projesi", meyvelerini vermeye devam ediyor. Tünel sayesinde 1,5 y lda Sar yer'den 60,5 milyon metreküp deniz suyunun ulaflt r ld Haliç'te aralar nda yalanc dil, has kefal, gümüfl, benekli horozbina, Rus kefali, barbun, pisi, lüfer, tarakl ç rç r, sardalya, levrek, eflkina, uskumru, iskorpit ve kömürcü kayas n n da yer ald 47 tür bal n yaflad tespit edildi. STANBUL - U UR ASLANHAN - SK 'den al nan bilgiye göre, 1990'l y llarda hiçbir canl türünün yaflamad, bilim insanlar - n n dolgu yap larak yeflil alan haline getirilmesini teklif etti i ve adeta bir "ölüdeniz" haline getirilen Haliç için 1997'den itibaren "Çevre Koruma Projesi" hayata geçirilmeye baflland. Bu proje ilk olumlu sonuçlar n 1999'da verdi ve Haliç, o tarihten itibaren tekrar canlanmaya bafllad. Haliç için 758 milyon dolarl k yat r mla "Çevre Koruma Projesi" hayata geçirilirken, 21 Ekim 2012'de bizzat Baflbakan Recep Tayyip Edo an' n kat l m yla hizmete al nan "Bo az'dan Haliç'e Can Suyu Projesi" için 44 milyon lira yat r m yap ld. Proje kapsam nda 2,2 metre çap nda ve 4 bin 990 metre uzunlu unda infla edilen tünel sayesinde Sar yer'den Haliç'e bugüne kadar 60,5 milyon metreküp deniz suyu ulaflt r ld. SU KAL TES ARTTI Bo az suyu sayesinde Haliç'teki deniz yaflam da hareketlenmeye bafllarken, projenin sa lad de iflim, stanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve flletmecili i Enstitüsünün yapt "Deniz suyu kalitesi ve biyolojik tür araflt rmas " ile bilimsel olarak ortaya konuldu. Araflt rma sonuçlar na göre, Haliç'te "Çözünmüfl oksijen miktar n n her noktada artt, kolibasili oran n n bir çok noktada 100'ün alt na düfltü ü ve 47 farkl bal k türüne ait yumurta ve lavra bulundu u" tespit edildi. Her geçen gün daha temiz ve daha canl günlerine kavuflmaya devam eden Haliç'te yaflad belirlenen 47 bal n cinsi flöyle: "Yalanc dil, has kefal, gümüfl, mavi kefal, Çukurova n n tar m iflçisi kad nlar aile bütçesine katk da bulunuyor benekli horozbina, Rus kefali, horozbina, barbun, küçük dil, pisi, üzgün (callionymus lyra), lüfer, üzgün (callionymus maculatus), palamut (sarda sarda), tarakl ç rç r, sardalya (sardina pilchardus), levrek (dicentrarchus labrax), eflkina, ispari, uskumru (scomber japonicus), karagöz (diplodus sp), uskumru (scomber scombrus), karagöz (diplodus vulgaris), iskorpit (scorpaena porcus), hamsi (engraulis encrasicolus), benekli hani (serranus hepatus), gelincik (gaidropsarus mediterraneus), dil (solea solea), kömürcü kayas (gobius niger), skarmoz OSMAN YE - MENDERES ÖZAT- Türkiye'nin önemli tar m merkezlerinden Çukurova'da kad nlar, aile bütçesine katk da bulunmak için tar m iflinde çal fl yor. Tar m iflçisi kad nlar n bir k sm tarlalarda turp, spanak, paz ve p rasa toplarken baz lar da topraktan ç kar lan sebzeleri çamurdan ar nd rmak için so uk su ve havaya ald r fl etmeden dere ve çaylarda çal flarak ekme ini kazan yor. Günlük 20 ile 30 lira ücret alan kad nlar, sabah n erken saatlerinde mesaiye bafll yor. Kadirli Ziraat Odas Baflkan Hanifi spir, AA muhabirine, sebzelerin ay klanmas, temizlenmesi ve paketlenmesi gibi özen gerektiren ifller için genellikle kad n iflçi tercih edildi ini söyledi. Kad nlar n yapt iflin a r ve zahmetli oldu unu vurgulayan spir, "Kad n iflçilerimiz yaz n s ca nda, k fl n so u unda çal flarak ailelerinin geçimine katk sa l yor" dedi. Tar m iflinde 15 y ld r çal flan Hatice Köstü de iflin zorlu una göre yevmiyelerinin az olmas ndan yak nd. Ailesine ve ev ifllerine fazla zaman ay ramad n belirten Köstü, "Y l n 12 ay turp, spanak, p rasa, yerf st ve pamuk gibi ürünlerin toplanmas, y kanmas, paketlenmesinde çal flarak ekmek paras kazan yorum. Kimseye muhtaç olmamak için çal flmak zorunday m" diye konufltu. Üç çocuk annesi Miyase Aktu da efliyle tar m ifllerinde çal flt n, çocuklar n n gelece i için para kazanmak zorunda oldu u söyledi. Feride Kocaman ise, "K fl n so uk suda, yaz n tarlalarda çal fl yorum. Aile bütçesine katk - da bulunuyor ve ailemi kimseye muhtaç etmiyorum. ki çocu um okuyor, çal flmak zorunday z" diye konufltu. (AA) (sphyraena sphyraena), kaya (gobius pagenellus), izmarit (spicara maena), kaya (gobius sp), çaça (sprattus sprattus), kum (gynammodytes cicerelus), ç rç r (symphodus tinca), denizat (hippocampus ramulasus), istavrit (trachurus meditterraneus), s çrayan kefal (liza saliens), trakonya (trachinus draco), mezgit (merlangius merlangus), k rlang ç (trigla sp), berlam (merluccius merluccius), kurba a bal (uranuscopus scaber), lekeli dil (microchirus variegatus), deniz i nesi (syngnathus acus), alt nbafl kefal (mugil liza auratus." (AA) stanbul a su sa layan barajdan sevindirici haber KIRKLAREL - ÖZGÜN T RAN - stanbul'a su sa layan 10 barajdan biri olan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava s cakl nedeniyle kuruma noktas na gelen Pabuçdere Baraj 'nda son ya fllarla su seviyesi yükselmeye bafllad. stanbul Su ve Kanalizasyon daresine ( SK ) ba l olan, K rklareli'nin Vize ilçesine ba l K y köy beldesindeki baraj, ya fllar n azl nedeniyle büyük su kayb na u ram flt. stanbul'a y ll k 60 milyon metreküp su kazand ran, 178,5 kilometrekarelik havza alan na sahip barajda doluluk oran ya fllarla yüzde 15,08'e yükseldi. K y köy Belediye Baflkan Ahmet Bora, AA muhabirine yapt aç klamada, stanbul'a su sa layan baraj n son ya fllarla doluluk oran n n artmaya bafllad n söyledi. stanbullu vatandafllar n tedirgin olmalar na gerek olmad n belirten Bora, barajda son bir haftada su seviyesinin yaklafl k 1 metre yükseldi ini vurgulad. Nisan ya murlar yla baraj n eski seviyesine ulaflaca na inand n dile getiren Bora, "Pabuçdere Baraj son ya fllarla dolmaya bafllad. Bu baraj m zdan stanbul'a su gitmektedir. Son bir haftada dolmaya bafllad. Kar eridikçe doluluk oranlar n artacakt r. Barajlar m z n dolaca ndan eminim" diye konufltu. (AA) Ressamca Bizden çimizden Bize Dair Mesuda YASATEK N D R LMEK Ç N ÖLMEK LÂZIM Çanakkale savafl n n kendisi zaten bafll bafl na bir destan Mart Deniz Savafl s ras nda, Rumeli Mecidiye Tabyas 'nda ayakta kalabilen tek top vard, onun da mermi kald ran vinci bozulmufltu. Seyit Onbafl, büyük bir güçle 215 okkal k mermiyi üç kez kald rarak namlunun ucuna sürmüfl ve bu kahramanl ile Ocean gemisi büyük bir yara alm flt. nançla yap lan her savafl kazan lmaya mahkumdu. 250 bini aflk n flehit ve yüz binlerce gazinin yazd bu destan gözler önüne serildi. Savafltan sonra, ac kay b n izleri y llarca sürecek yeniden do man n, dirilmenin zd rab n as l o zaman gösterecekti... "Çanakkale Geçilemez di" Bundan tam 99 y l önce Gelibolu Yar madas 'ndaki bu hayk r fl, yokluklarla mücadele eden bir ülkenin yeniden dirilifl ça r s oldu... Dirilmek için ölmek lâz md. Çanakkale' nin ruhunu, hissiyat n tafl mak öyle yaflamak, gözleri dolu dolu basmak topra a, mutlak bir flehid vard r bast - m z yerde diye düflünerek basmak ne hüzünlü bilene, anlayana. "Bast n yeri toprak deyip geçme tan! Düflün alt nda binlerce kefensiz yatan."diyor ya Akif, diyor da duyuyor muyuz öyle içten öyle yürekten. fiimdilerde baflka düflmanlar sard ülkemi, hayalet gibi, var olan ama karda yürüyüp iz b rakmayan cinsten. Destanlar yazan bir ecdad n, daha do ru dürüst konuflup tart flamayan, anlaflamayan evlatlar y z biz art k. Çanakkale'nin ruhunu ci erimize çekipte hat rlayabildik mi sahiden? Hiç sanm yorum. Seçimin ruhu çökmüflken flehadetin üzerine kasetler ; iftiralar, hileler,düzenin çark dönerken meydanda; do ru ile yanl fl aras nda k ldan ince çizgi varken; Kur'an ayetleriyle kendi yar ç plak resimlerini "Ben müslüman kad n m" diye Avrupada müslüman kad n yanl fl tan - t p Kur'an ayetlerini kullanarak yay nlarken baz lar ; Ey sessiz kalanlar! Neyin savafl n veriyorsunuz? B rakt m ben toprak için ölmeyi, ben ölürsem bunlar be enen raitingini art - ranlar, zavall müslümanlar; mes'ulsünüz! Hakk m helal de il hiç birinize! Bir müslüman kad n olarak, cümle flehidin kan n aln ma sürerek duruyorum karfl n zda. fiimdi ifl de iflti. Zaman baflkalaflt düflmanlar k l k de ifltirdi,destan yaz lacaksa flehidini a latmadan yaz.! nanc na sahip ç karak yaz!.. Çanakkaleyi aratmaz bu savafl. Düflman n ngiliz, Alman, Frans z de il senden, bizden içimizden ah bir anlayabilsek... nsanlar n piyonu olmay hiç hazzetmedim. Çanakkale de kazan lan zaferin böylesine basit olaylarla, geçifltirilmesi bana göre hüzünlüdür ac vericidir. Art k kendimize gelme vaktimiz gelmedi mi?.. Ülkemizin, vatan m z n tafl na topra- na kurban olan, binlece flehidimizin ruhlar na, fatihalar, arfllar, selavatlar, a tlar, fliirler, arma an olsun..

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 21 Mart 2014 Cuma Do uda turizm patlamas Silahlar sustu, turizmde rekor geldi. Geçen y l silahlar n atefllenmedi i Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerine turist ak n etti. Son 30 y l n en yüksek seviyesinde turist a rlayan bölgede tesis s k nt s yaflan yor. ZM R - AL RIZA KARASU - Geçen y l silahlar n atefllenmedi i Do u ve Güneydo u Anadolu bölgeleri, son 30 y l n en fazla turistini a rlad. Geçen y l 500 bini bulan gecelik konaklama say s n n bu y l 800 bin-1 milyona ulaflmas bekleniyor. Bugüne kadar sadece belli güzergahlarda tur düzenleyen turizm flirketleri, "çözüm süreci" ile Antakya'dan Van'a, Gaziantep'ten Kars'a kadar bölgedeki tüm illeri içine alan yeni paket turlarla bölgeye turist tafl yor. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Tur Operatörleri Dönem Sözcüsü Cem Polato lu, kültür turizmi aç s ndan büyük bir potansiyel bar nd ran Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinin, yaflanan bar fl ortam yla büyük talep gördü ünü söyledi. "Do u ve Güneydo u'ya 2012 y l öncesinde s n rl say da çok özel dedi imiz turlar yap l yordu" diyen Polato lu, bölgeye düzenlenen turlar n katlanarak artt n kaydetti. Bölgeye talebin, Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) verilerinden de görülebildi ine dikkati çeken Polato lu, "Potansiyel büyük, h zl bir art fl var. TÜRSAB kay tlar na göre önceki y l bölgeye 170 paket tur sat ld. Geçen y l 300'ü aflan tur say s n n, bu y l 600'ün üzerinde olaca n düflünüyorum. Her bir tur kifliden olufluyor" dedi. Turistin huzurlu yere gitmek istedi ini ifade eden Polato lu, kendi flirketinin geçen y l bölgeye yönelik satt paket tur say s n n bir önceki y la göre iki kat artt n dile getirdi. Huzur ortam n n sürmesi durumunda ilginin artarak devam edece ine iflaret eden Cem Polato lu, "Çözüm süreci öncesinde bu bölgeye yönelik turlar çok s n rl yd. GAP turlar için gazete ilanlar na bile ç k lm yordu. fiimdi oluflan talep sebebiyle baz illerde konaklama s k nt s yafl yoruz. stanbul'da 5 y ld zl otel fiyat na konaklad m z baz iller var" diye konufltu. KONAKLAMA SAYISI 1 M LYONA G D YOR Ekonomi Bakan Zeybekci: Türkiye ye gelen yat r m tutar, döneminde 9 kat artarak 136,3 milyar dolara ulaflt TBMM - Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye'ye gelen toplam uluslararas do rudan yat r m tutar n n döneminde 9 kat artarak 136,3 milyar dolara ulaflt n belirtti. Zeybekci, CHP zmir Milletvekili Rahmi Aflk n Türeli'nin, yabanc sermaye art fl na iliflkin yaz l soru önergesini yan tlad. Nihat Zeybekci, Türkiye'nin, son 10 y ld r yürütülen istikrarl ve öngörülebilir politikalar sayesinde, ekonomide güven ortam oluflturuldu unu, bu kapsamda uluslararas do rudan yat r m girifllerinin kayda de er biçimde yükseldi ini belirtti. Türkiye'ye gelen toplam uluslararas do rudan yat r m tutar n n döneminde 15 milyar dolar seviyesindeyken, döneminde bu rakam n 9 kat artarak 136,3 milyar dolara ulaflt n kaydeden Zeybekci, flunlar ifade etti: "2002 y l nda 18,8 milyar dolar olan stok de eri de 8 kat artarak 2013 sonu itibariyle 145,3 milyar dolara ulaflm flt r. Türkiye'deki yabanc sermayenin son y llarda artan miktar ile birlikte, kar transferi de y llar itibariyle artm flt r. Ancak oranlarda büyük bir de ifliklik yaflanmam flt r. Son 10 y ll k dönemde yabanc yat r mc lar n kar transferlerinin Türkiye'deki yabanc yat r m stokuna oran yüzde 0,9 ile yüzde 3 aras nda de iflen de erler alm flt r. Kar etme, yat r mc lar n, yapt klar yat r mlar ndan bekledikleri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesine en fazla tur düzenleyen turizm flirketlerinden biri olan Jolly Tur Kültür Turlar Müdürü Kerem Gökçe, yo un bir ilgiyle karfl laflt klar n belirtti. Geçen y l kültür turizmi kapsam nda bölgede bir durumdur. Yabanc yat r mc - lar n yap lan yat r m sonucu oluflan flirket karlar n n bir k sm n ülkelerine geri götürmeleri, yat r m kavram n n beklenen ve do al sonucudur. Türkiye'de son 10 y ll k dönem incelendi inde, uluslararas do rudan yat r mlarda hizmet sektörünün a rl n n daha fazla oldu u görülmektedir y l nda Türkiye'ye gelen yat r mlar n yüzde 49'u hizmetler sektörüne, yüzde 40' imalat sektörüne gelmifltir. Bu kapsamda bak ld nda, Türkiye'deki sektörel da l m n dünyadakinden çok da farkl olmad görülmektedir." Nihat Zeybekci, do rudan yabanc yat r mlar n Türkiye'nin teknolojik geliflim sürecinde, üretim ve istihdam kapasitesine önemli destek sa lad n bildirdi. (AA) konaklayan turist say s n n 500 bini buldu una de inen Gökçe, bu y l say n n 800 bin ile 1 milyonu bulaca n ifade etti. Çözüm sürecine kadar sadece belli güzergahlarda s n rl olarak düzenlenen kültür turlar n n bölgenin geneline yay lmaya bafllad na iflaret eden Gökçe, flirketlerin Antakya'dan Van'a, Gaziantep'ten Kars'a kadar bölgedeki tüm illeri içine alan yeni paket turlar sat fla sundu unu kaydetti. Daha önce Antakya'dan bafllatt klar turlar Gaziantep, fianl urfa, Diyarbak r ve Mardin'de bitirdiklerini, bu y l Van' da içine alan yeni bir güzergah belirlediklerini söyleyen Kerem Gökçe, 2013 y l nda bölgeye yönelik kültür turlar nda beklentinin üzerinde ilgiyle karfl laflt klar n anlatt. GAP ad alt nda nisan ay nda bafllayan turlara yo un ilgi sebebiyle mart ay bafl nda bafllad klar n dile getiren Gökçe, "Biz, geçen sezon toplamda 2 bin 500 kiflilik tur satt k. Bu y l daha sezon bafllamadan 2 bin kifliyi geçtik. Bu da 50 bin kiflilik konaklama demektir. Do u ve Güneydo u'da her flehrin kendine özgü güzellikleri var. Güvenli ortam turistin bölgeye ilgisini art - r r" dedi. Nisan- ekim aylar ndaki GAP turlar n n geçen y l aral k ay na kadar uzad n belirten Gökçe, flöyle konufltu: "Nisan ay ortalar nda bafllayan turlar bu y l mart ay nda bafllad. Haziran ay na kadar yo un bir ilgi ile karfl lafl yoruz. Yüzde 300 art fl bekliyoruz. Sezon bafllamadan 2 bin kiflilik tur satt k. Herhangi bir olumsuz durum yaflanmazsa bu y l 15 bin kifliye bölgeyi gezdiririz. Bu da yaklafl k 300 bin kiflilik konaklama demektir. Bölgeye yap lan turlar n yüzde 40' n gerçeklefltiren bir flirketin 300 bin kiflilik konaklama sa lamas turizmin geldi i noktay göstermesi aç s ndan büyük önem tafl yor. Geçen y l sadece Diyarbak r'a 22 bin, Mardin'e ise 100 bin kiflinin geldi ini biliyoruz." Gökçe, bölgede konaklaman n büyük s k nt olmaya bafllad n, konaklama fiyatlar n n baz illerde 5 y ld zl otel seviyesinde oldu unu söyledi. (AA) Ukrayna daki gerginlik ihracat olumsuz etkiliyor ANKARA - ERDAL ÇEL - KEL - ç kar fl kl klar n yafland Ukrayna'da yaflanan geliflmeler bu ülkeye yönelik ihracat olumsuz etkiliyor. Ukrayna'ya ihracat, son 4 ayda yüzde 37 gerileyerek flubat sonunda 161,1 milyon dolara düfltü. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ve Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerinden derledi i bilgilere göre, Ukrayna'ya toplam ihracat geçen y l bir önceki y la göre, yüzde 20 art flla 2,2 milyar dolar seviyelerine ulaflt. Ukrayna'ya yap lan ihracatta, geçen y l ilk s ray yenilen meyve ve sert kabuklu meyveler al rken (208 milyon dolar), bu kalemi örme giyim eflyas (201,3 milyon dolar) ve motorlu kara tafl tlar (145,5 milyon dolar) izledi. hracattaki h zl art fla karfl n son aylarda ülkede yaflanan geliflmeler d fl sat m rakamlar nda düflüfllere neden oldu. T M verilerine göre, Ukrayna'ya ihracat geçen y l kas m ay nda 255,7 milyon dolar ile y l n en yüksek seviyesine ulaflmas na ra men, ülkede yaflanan geliflmeler nedeniyle h zl bir düflüfl göstererek bu y - l n flubat ay sonu itibar yla 161,1 milyon dolara (yüzde 37 düflüfl) geriledi. Yaflanan geliflmelerden olumsuz etkilenen sektörlerden biri ayakkab olurken, geçen y l Ukrayna'ya ihracatta 3 haneli büyüme oranlar n yakalama baflar s gösteren sektörün ihracat, bu y l n ocak ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 65 geriledi ve 28,8 milyon dolardan 10,1 milyon dolara indi. hracatta bir önceki aya göre de yüzde 50 civar nda daralma yafland.türkiye Ayakkab Sanayicileri Derne i (TASD) Baflkan Hüseyin Çetin, Ukrayna'da aral k ay nda fliddetini art rmaya bafllayan olaylar n yans malar n n önümüzdeki dönemde de görülece ini dile getirdi. Ülkede siyasi gerginlik bugün sona erse bile bunun ihracata olumlu yans malar n n y l n ikinci yar - s ndan itibaren görülebilece ini anlatan Çetin, "Ukrayna; Rusya ve Irak'tan sonra en fazla ihracat yapt m z 3. ülke konumunda bulunuyor. Ancak son dönemlerde yaflanan geliflmeler nedeniyle Ukraynal müflteriler oldukça tedirgin davran yorlar" dedi. Son dönemde yaflanan siparifl iptallerinin sektörde faaliyet gösteren baz firmalar s k nt ya soktu- unu kaydeden Çetin, Ukrayna'dan daha fazla siparifl gelece i düflüncesiyle üretim yapan firmalar n mallar n n ellerinde kald n söyledi. hracatta Ukrayna'n n hayati öneme sahip oldu u sektörlerden biri de yafl meyve ve sebze. Sektörün ihracat nda 3. s radaki ülkede yaflanan geliflmeler, henüz ihracat rakamlar na yans masa da ihracatç lar tedirgin ediyor. Ukrayna, yafl meyve ve sebze ihracat nda 3. s rada bulunurken, ihracat bu y l n flubat ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 8 azalarak 17,4 milyon dolardan 16 milyon dolara geriledi. Ülkeye ihracat bir önceki aya göre ise yüzde 10 düfltü. T M Sektör Konseyi Üyesi Kemal Kaçmaz, flubat ay verilerine bak ld nda belirgin bir s k nt görünmemesine karfl n, ihracatta miktar baz nda art fl de er baz nda ise düflüfl yafland n söyledi. Buna karfl n mart ay nda henüz ihracat görülmedi ini anlatan Kaçmaz, "Önümüzdeki dönemde yafl sebze sezonu bafllayacak. Komflular m zdaki kaotik ortam ihracatç lar m z tedirgin ediyor. fiu anda ihracatç lar bekleyip geliflmeleri izliyor" de erlendirmesinde bulundu.(aa) Önemli bir buluflma haz rl k aflamas nda ZM R - Türk - Arap Ülkeleri fl adamlar Derne i (TURAB) zmir fiubesi Baflkan Sabuhi Attar, zmir'in Çeflme ilçesinde yapacaklar "Türk- Arap Yap nflaat Zirvesi"nin Arap ülkelerinden yo un talep gördü ünü söyledi. zmir Hilton Oteli'nde düzenlenen bas n toplant s nda, TURAB zmir fiubesi ve Müteahhitler Federasyonu deste iyle Nisan 2014 tarihleri aras nda Çeflme'de düzenlenecek "1. Türk-Arap Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Zirvesi" hakk nda bilgi verildi. Zirvenin hem Türk hem de Arap firmalarca büyük talep gördü ünü belirten Attar, "22 Arap ülkesinden 600 firma kat lacak. Bakanl klar, belediyeler ve özel flirketler seviyesinde yo un talep al yoruz. Zirvede her ülke kendi yat r m masas n oluflturacak" dedi. Arap ülkelerinden zirveye binin üzerinde kat l m talebi ald klar n ifade eden Subuhi Attar, yer s k nt s sebebiyle Arap ülkelerinden kat l m 600 ile s n rland rmak zorunda kald klar n söyledi. Türkiye ile Arap ülkeleri aras nda iliflkileri art rmak istediklerini vurgulayan Attar, flunlar söyledi: "Her iki taraf n ifl adamlar aras nda ba güçlendiriyoruz. Her Arap ülkesinde kurdu umuz irtibat ve ticaret bürolar say s n art r yoruz. zmir turizmine katk sa lamak için gelen Arap heyetlerine zmir ve çevresini tan taca z. Yat r m ve ifl birliklerini hedefleyen firmalar n bir araya gelmesini sa layaca z. Arap ülkelerinden bakanlar. fl adamlar n zmir'a davet ettik. Aralar nda Somali ve Cezayir olmak üzere 4 ülkeden bakan ve 10 büyükelçi gelecek. Zirvemiz çok daha baflar l ve anlaml olacak." Müteahhitler Federasyonu Baflkan Necip Nas r ise zirvenin Türk ve Arap inflaat sektörünü buluflturma aç s ndan büyük önem tafl d n söyledi. Türk inflaat sektörünün yurt içi ve yurt d fl nda büyük katma de er sa lad n dile getiren Nas r, " zmir mevcut imkanlar, en önemlisi insan kayna ve üreticileri ile Afrika ve Ortado u'da arzu edilen iliflkileri kuramam fl. Bu zirve zmirli müteahhitleri Arap dünyas ndaki yat r m imkanlar yla tan flt racak. Dünya krizle bo uflurken 26 milyar dolar katk sa layan sektörde zmirli ifl adamlar n n küçük çapta dahi olsa ifl yapan üyelerimiz var. Tan t m konusunda eksik kald m z hissettik. Bu zirvede sadece yap malzemeleri de il yurtd fl inflaat ba lant lar yapabilece i bir oluflum olacak" diye konufltu. TURAB zmir fiube Baflkan Yard mc s Çetin Güvercin de geçti imiz y l düzenledikleri Türk- Arap G da Fuar 'n n büyük ilgi gördü ünü hat rlatarak, flöyle dedi: "G da fuar na 585 Arap g da al m heyeti geldi. 22 büyükelçimiz bizimle birlikteydi. 28 Nisan'da düzenleyece iz. Yap fuar na 208 firma otele kayd n yapt rd. Nasip olursa bu ay sonunda 300 konu umuzu daha bekliyoruz. Arap firmalar ndan bin 200'den fazla baflvuru var. Ekonomik olarak daha fazla katma de er oluflturmak için seçici davran yoruz." zmir Kültür ve Turizm l Müdürü Abdülaziz Ediz ise bakanl k olarak bu tür organizasyonlara katk sa lamaya devam edeceklerini, turizmin bir nevi ticaret oldu unu söyledi. KOSGEB Güney Hizmet Müdürü Mustafa Çanakç da KOB 'lerin ac mas z küresel rekabette ciddi bir aktör olmas n sa laman n görevleri aras nda oldu unu fuar desteklerini bu amaçla verdiklerini ifade etti. (AA)

7 EKONOMI 21 Mart 2014 Cuma 7 ki bakan, bir söz Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan ile AB Bakan ve Baflmüzakereci Mevlüt Çavuflo lu, Alanya dan Kayseri ve Konya ya kadar, di er taraftan Burdur üzerinden stanbul a kadar h zl trenler olaca n söyledi. Bakan Elvan, Tabi ki bizim daha büyük hedeflerimiz var. stanbul'dan özellikle Mersin'e ve Adana'ya h zl tren ve yüksek h zl trenle çok daha k sa sürede vatandafllar m z n ulaflmas n temin edecek projeler üzerinde çal fl yoruz dedi. MERS N - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, Mersin Valisi Hasan Basri Güzelo lu'nu ziyaretinde yapt konuflmada, Mersin'in, Türkiye'de kalk nman n ve geliflmenin en önemli ayaklar ndan birini oluflturdu unu söyledi. Yat r mlar n, önemli birer geliflme oldu unu vurgulayan Elvan, flöyle devam etti: "Tabi ki bizim daha büyük hedeflerimiz var. stanbul'dan özellikle Mersin'e ve Adana'ya h zl tren ve yüksek h zl trenle çok daha k sa sürede vatandafllar m z n ulaflmas n temin edecek projeler üzerinde çal fl yoruz. Bir k sm n bafllatt k zaten. Konya-Karaman aras nda hem yük hem yolcu amaçl h zl tren projesini bafllatt k. Karaman- Mersin aras ndaki h zl tren projesinin ihalesine 2 ay içerisinde ç kaca z. Özellikle Konyal ve Karamanl sanayicilerimiz hatta Aksaray, Ni de, Nevflehirli sanayicilerimiz aç s ndan önem tafl - yan bir yat r m. Çünkü tafl mac l k maliyeti, özellikle karayolu tafl mac l çok yüksek, demiryolu tafl mac l ile bu maliyetleri daha da afla ya çekebilme imkan na kavuflaca z ve firmalar m z n rekabet gücü daha da artacak. Bizim hedefimiz, birkaç y l içerisinde bu projeyi tamamlay p, inflallah stanbul'dan Mersin'e kadar uzanan hatta en yüksek h zl tren ba lant s yla stanbulumuzu Mersin'e ba lamak." ÇAVUfiO LU NE DED? AB Bakan ve Baflmüzakereci Mevlüt Çavuflo lu ise, "Alanya'dan Kayseri ve Konya'ya kadar, di er taraftan Burdur üzerinden stanbul'a kadar h zl trenler olacak. ki havaalan n h zl tren projesiyle birlefltirmek istiyoruz" dedi. Çavuflo lu, ziyaretlerde bulunmak üzere geldi i Anamur'da Kaymakam Cengiz Cantürk, AK Parti lçe Baflkan Ahmet Y ld r m, AK Parti Belediye Baflkan aday Atilla Olçum, daire amirleri ve partililer taraf ndan karfl land. Çavuflo lu, Kaymakam Cengiz Cantürk'ü ziyaretinde, gazetecilere yapt aç klamada, 2023 hedeflerinden birinin de ''50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir" oldu unu belirterek, "50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir getirebilmemiz için turizmi çeflitlendirmek laz m. 12 ay turizm hedefliyoruz. 12 ay turizm olabilmesi için sadece deniz, kum turizmi de il, alternatif turizm potansiyelini harekete geçirmemiz laz m" dedi. Türkiye'ye 2002'de 13 milyon turist geldi ini hat rlatan Çavuflo lu, geçen y l sadece Antalya'n n 12 milyon turist a rlad n vurgulad. Turizm bölgelerinin kolay ulafl labilir olmas gerekti ini ifade eden Çavuflo lu, flunlar söyledi: "Akdeniz Sahil Yolu'nu bitirece iz inflallah. H zl bir flekilde çal flmalar devam ediyor. Bir taraftan Mersin'den bir taraftan Antalya'dan Gazipafla taraf ndan çal flmalar m z devam ediyor. Antalya'ya çok güzel ikinci bir terminal yapt k, pist yapt k. Gerek altyap, ar tmalar, kanalizasyonlar, gerek do an n de erlendirilmesi ve kolay ulafl labilir olmas için her türlü yol, tünel, havaalan yap yoruz. Yar n h zl tren de gelecek. Alanya'dan Kayseri ve Konya'ya kadar, di er taraftan Burdur üzerinden stanbul'a kadar h zl trenler olacak. ki havaalan n h zl tren projesiyle birlefltirmek istiyoruz." Anamur, Bozyaz, Gazipafla, Alanya bölgesinin turizmde ön plana ç kmas n istediklerini vurgulayan Bakan Çavuflo lu, "Havaalan bu aç dan çok önemli. Bu havaalan, bu bölgede yaflayan vatandafllar m z n yurt d fl na gidifli dahil, Ankara'ya, stanbul'a gidiflini kolaylaflt rm flt r. Bu bölgenin kaderi ayn d r. Gerek turizm bak m ndan, tar m ayn flekilde, muz sadece bu havzada üretiliyor. Türkiye'deki çilek üretiminin büyük bir bölümü buralardan sa lan yor. leride Anamur bölgesi turizmde çok cazip hale gelecek. Antalya'ya nas l çok turist geliyorsa bu bölgeye de gelecektir" diye konufltu. (AA) Bursa dan iki ayda 332,3 milyon dolar Zeytin baflakç lar görevde BALIKES R- ZAFER AKPINAR - Sahip oldu u yaklafl k 12 milyon zeytin a ac ile Türkiye'nin bu alanda önemli merkezlerinden Edremit Körfezi'nde hasad n sona ermesiyle a aç diplerindeki dökülen zeytinleri toplay p ekonomiye kazand ran ve "baflakç " olarak bilinen kifliler ifl bafl yapt. AA muhabirinin ald bilgiye göre, 12 milyona yak n zeytin a ac yla Türkiye yeflil zeytin üretiminin yüzde 25'inin yap ld Edremit Körfezi'nde bu y l rekoltenin az olmas nedeniyle hasat, geçen y llara oranla erken tamamland. Elle, ç rpma yöntemiyle ya da teknolojik yeni ekipmanla hasat edilirken ne kadar özen gösterilse de zeytinin a aç dibine dökülmesi önlenemiyor. A aç diplerine dökülen bu zeytinler, her y l hasad n ard ndan baflakç lar taraf ndan toplan yor. Zeytinleri toplay p ekonomiye kazand ran baflakç lar, bu sene de hasad n tamamlanmas yla ifl bafl yapt. Körfezdeki 12 milyon a ac n dibine dökülen yaklafl k bin ton "dip zeytin"i ekonomiye kazand ran baflakç lar n toplad ürünler, sofral k, ya l k ve sabunluk olarak de erlendiriliyor. Baflakç lar, toplad klar ndan kendi ihtiyaçlar d fl ndakileri fabrikalara satarak aile bütçelerine gelir sa l yor. Edremit Ziraat Odas kinci Baflkan Ali Y lmaz Diker, bahçe sahiplerinin, hasat s ras nda dökülen zeytinleri a aç diplerinden toplamad n söyledi. Baflakç lar n y lda ortalama bin ton zeytini bahçe bahçe gezerek a aç diplerinden toplad - n belirten Diker, "Bu kifliler hem milli ekonomiye hem de kendi bütçelerine ve sofralar - na katk sa l yor. Dip zeytinlerin irileri tuzlamal k olarak kilosu 1-1,5 liradan sat l rken sabun sanayisinde kullan lanlar ise kurufla al c buluyor" dedi. Diker, baflakç lar n, a açlarda kalan az miktardaki zeytini de toplad n anlatt. A aç diplerinden elde edilen ürünlerin, köylerde toplu olarak sat fla sunuldu u bilgisini veren Diker, flöyle devam etti: "Baflak olarak bilinen bu zeytinler, yoksul vatandafllara az da olsa bir geçim kayna d r. Baflak için zeytinde var ya da yok y l fark etmez. Önemli olan burada dip zeytinin para yapmas d r. ki y l önce para yapmad ndan dolay üretici, rafinelik ürünlerini toplamad. Bunun sonucunda baflakç lar, bunlar toplayarak iyi bir kazanç elde etti." (AA) BURSA - HALUK YÜKSEL - Türkiye'de tekstil sektörünün önemli merkezlerinden Bursa, 2014'ün ilk iki ay nda, geçen senenin ayn dönemine göre tekstil ile haz r giyim ve konfeksiyon sektörlerinde ihracat n art rd. Bursa'dan, ocak-flubat döneminde, geçen y l n ayn sürecine nazaran tekstilde yüzde 11,01 art flla 237 milyon 89 bin, haz r giyim ve konfeksiyonda ise yüzde 2,35 yükseliflle 95 milyon 259 bin dolar ihracat kaydedildi. Tekstil ile haz r giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ocak-flubat dönemindeki toplam ihracat 332 milyon 348 bin dolar oldu. TEKST L AA muhabirinin, Uluda hracatç Birlikleri (U B) kay tlar ndan derledi i bilgilere göre, 2013'ün ocak-flubat döneminde 213 milyon 577 bin dolar olan tekstil ihracat, bu y l n ayn aylar nda yüzde 11,01 art flla 237 milyon 89 bin dolara ulaflt. Bu dönemde Rusya'ya yap lan d fl sat m, yüzde 0,24 art fl ve 24 milyon 188 bin dolarla ilk s rada yer ald. Bursa'n n tekstil ihracat ndan yüzde 10,20 pay alan Rusya'y, Almanya, ngiltere, Romanya, Hollanda, ran, talya, Fas, spanya ve ABD izledi. Tekstil ihracat art fl h z nda bu ülkeler aras ndaki en iyi performans ise yüzde 67,67 ile Hollanda pazar nda sa land. HAZIR G Y M VE KONFEKS YON Ocak-flubat 2013'te 93 milyon 76 bin dolar olan haz r giyim ve konfeksiyon ihracat ise bu y l n ayn döneminde yüzde 2,35'lik yükseliflle 95 milyon 259 bin dolara ç kt. Bu dönemde Almanya'ya yap lan ihracat, yüzde 9,11 art fl ve 22 milyon 59 bin dolarla ilk s radaki yerini korudu. lin haz r giyim ve konfeksiyon ihracat ndan yüzde 23,16 pay alan Almanya'y, spanya, ngiltere, Fransa, Belçika, talya, ABD, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Polonya takip etti. Polonya, yüzde 552 rekor ihracat art fl h z yla en iyi performans n sergilendi i pazar olarak dikkati çekti. hracatta, tekstilde 8 serbest bölgeyle 101 ülke ve özerk bölgeye, haz r giyim ve konfeksiyonda ise 4 serbest bölgeyle 97 ülke ve özerk bölgeye ulafl ld. Tekstil ile haz r giyim ve konfeksiyon sektörlerinin, ocak-flubat 2013'te 306 milyon 653 bin dolar olan toplam ihracat, bu y l n ayn döneminde 332 milyon 348 bin dolar buldu. (AA) Tabletlere elektronik cihaz kaskosu STANBUL - MUSAB TURAN - General Mobile Yönetim Kurulu Baflkan Sebahattin Yaman, Fatih Projesi kapsam nda ö rencilere da t lacak tabletlerin güvenli i için kasko seçene inin de erlendirilebilece ini belirterek, "Bir kasko olsa bizim de hayat m z kolaylafl r, riskimizi görebilir hale geliriz. Yani ö renci de k rsa yanl fll kla bunu, tümünü ö renciden alamayaca n z için sizin omuzlar n za kal yor. Yani kasko olsa iyi olur ama bizim burada bir çal flmam z yok" dedi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Yaman, Fatih Projesi kapsam nda 9. s n f ö rencilere da t lacak tablet bilgisayar ihalelerinden 3'üncüsünü kazand klar n belirterek, e itimi keyifli ve ça dafl hale getirecek tabletlerin da t m ihale süreçlerine iliflkin, " lk ihaleyi de biz alm flt k, 8 bin 500 tablet da t m n n yar s n biz ald k, yar s n Samsung ald. kinciyi 49 bin olarak Vestel ald. 3'üncü de 675 bindi, bunu biz alm fl olduk" hat rlatmas n yapt. Tabletlerin tamam n n mart sonuna kadar da t laca- n aç klayan Yaman, "Ürünler haz r zaten. Biz liste bekliyoruz. Da t m listelerinin oluflmas bekleniyordu, okullarda eksiklikler vard, o eksiklikler giderildi. fiu an 470 binin üzerinde yak n bir da t m yapt k, 675 bin tabletin tamam da mart sonu itibar yla bitmifl olacak" bilgisini verdi. General Mobile' n E-Tab model ak ll tabletlerinin Android Gingerbread iflletim sistemine sahip oldu unu an msatan Yaman, flöyle devam etti: "Ürünleri haz rlarken kaliteye gerçekten çok önem verdik. Bu ürünlerde bir sorun bekleme gibi bir lüksümüz yok. Biliyorsunuz garanti süresi bu defa 4 y l oldu. Daha öncekilerde 2 y ld. Bu defa 4 y l... Biz flunu hesaplad k, e er bir ürün 4 y l garantili veriliyorsa, bizim o ürünü geri gelmeyecek flekilde planlamam z laz m. Geri gelirse batar z. Çünkü bir ürünün geri gelmesi demek, bir sorunu en baflta merkezde çözmeniz 1 birimse, geri geldi inde 5,5 birimdir. O nedenle biz ürünlerimizi geri gelmeyecek flekilde planlad k." "ELEKTRON K C HAZ KASKOSU GÜNDEME GEL R M?" Cihazlardaki kaliteye karfl n ö renci kullan m ndan kaynakl düflme, k r lma durumunda tabletlerin firmaya geri gelece ini dile getiren Yaman, "Elektronik cihaz kaskosu gündeme gelirse hem ö renciler hem de e itimciler için kolayl k olabilir mi" sorusu üzerine, "fiu an bir kasko uygulamas yok. Bizim de orada bir çal flmam z yok" yan t n verdi. Kullan c kaynakl sorunlar n hem e itim sürecinde akamete yol açabilece ini, hem de ifl süreçlerine pozitif katk sa layaca na iflaret eden Yaman, "Tabii bir kasko olsa bizim de hayat m z kolaylafl r, riskimizi görebilir hale geliriz. Yani ö renci de k rsa yanl fll kla bunun tümünü ö renciden alamayaca n z için sizin omuzlar - n za kal yor. Yani kasko olsa iyi olur ama bizim burada bir çal flmam z yok" ifadelerini kulland. Yaman, devamla, "Gelecekte büyük bir ihale var, 10,6 milyonluk... Onunla ilgili süreç devam ediyor. Ne zaman gerçekleflecek, o konuda aç klama yapmak bana düflmez tabii ama o konudaki süreç devam ediyor" hat rlatmas n da yapt. ELEKTRON K ÜRÜN KASKOSUNUN AVANTAJLARI NELER? Teknolojik cihazlar kullan c hatalar na karfl güvence alt na alan Teknokask' n Genel Müdürü Tayfun Gülgeç ise, tablet PC'lerin de cep telefonlar gibi mobil kullan ma dayal oldu unu belirterek, mobil kullan m durumlar nda hasar gibi durumlar n n daha fazla görüldü ünü söyledi. K r lma, s v temas, gasp, kapkaç, h rs zl k gibi durumlar n bu ürünlerde görülme oran n yüzde 40 olarak belirten Gülgeç, Fatih Projesi kapsam nda da t lacak olan cihazlarda bu oran n daha yüksek olabilece ini kaydetti. Cihaz hasarlar n maddi aç dan da de erlendiren Tayfun Gülgeç, ürünlerin a rl kl olarak ekrandan oluflmas n n en çok ekrana tesir eden hatalar ile karfl - laflt klar n belirtti. Ekranlar n ithal edildi ini, ortalama olarak da 150 lira civar na mal oldu unu söyleyen Gülgeç, sigorta gibi ifllemler ile bu durumun minimum seviyelerde tutulabilece inin alt n çizdi. Gülgeç, bir y l içinde ortalama 40 ekran hasar ile karfl lafl lmas halinde yaklafl k 6 ila 8 bin lira aras nda zarar oluflabilece ini belirtti. Proje kapsam nda da t lacak Tablet PC'lerin sigorta teminat alt na al nmas n n öncelikle bu aç dan de erlendirilmesi gerekti ini belirten Gülgeç, maddi durumlar n da göz ard edilmemesi gerekti ini kaydetti. Gülgeç son olarak ihale flartnamesinde bu tür durumlarda üretici firmalar n nas l hareket edece ine dair bir madde olup olmad n bilmediklerini ekledi. Fatih Projesi'ni genel olarak de erlendiren Tayfun Gülgeç, "Neresinden bakarsan z bak n ülkemizde e itim alan nda yap lm fl en büyük bir yeniliklerden biridir. Devletimizin büyüklü ünü, e itime verdi i önemi ve deste i göstermektedir" de erlendirmesini yapt. M LL E T M YETK L LER N N KONUYA L fik N GÖRÜfiLER Milli E itim Bakanl 'ndan (MEB) verilen bilgiye göre ise, projenin bu aflamas nda elektronik cihaz sigortas düflünülmüyor. Onlarca güvenlik ve dayan kl l k testinden geçen cihazlar n, 4 y ll k garantiyle teslim al nd belirtilen MEB aç klamas nda, kullan c hatas d fl ndaki ar zalar n tümünün flirket taraf ndan karfl lanaca vurguland. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 21 Mart 2014 Cuma Aylin DEM RHAN Köylü kad nlar SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Matemati i müzik eflli inde ö reniyorlar R ZE (AA) - Çayeli ilçesindeki Yamantürk Ortaokulunda matematik ö retmeni olarak görev yapan Mehmet nal, matematik formüllerini ö rencilerine gitar eflli inde beste yaparak ö retiyor. nal' n üçgenin iç aç lar, kenar uzunluklar gibi matematikle ilgili birçok formülle ilgili besteledi i flark lar önce tahtaya yazan ö renciler, ard ndan gitar eflli inde bu flark lar söylüyor. fiark y birlikte söylerken konusu geçen rakam ve formüllerin de yaz l oldu u ka tlar havaya kald ran ö renciler, bu sayede e lenerek ö rendikleri matematik konular n unutmuyor. Mehmet nal, AA muhabirine yapt aç klamada, ö rencilerine matematik konular n anlat rken hikayelefltirmeye çal flt n, daha sonra gitarla beste yaparak anlatmaya bafllad n belirterek, "Gitar çalmay biraz biliyordum. Bunu matematikle nas l birlefltiririm diye düflündüm. Sözler yazmaya bafllad m. Ö rencilerin ilgisi art nca beste yapma iste im daha da artt " dedi. Ö rencilerin, matematik dersine ön yarg l bakt n ancak müzik eflli inde kar fl k formülleri daha kolay ö renebildiklerini dile getiren nal, "Müzi in de yap s nda matematik var. Müzikle matematik birbirlerine yak n kavramlar. Matemati in yap s na biraz müzik eklemek istedik. Ö rencilerin dünyas nda bir farkl l k yaratt m ve derslerin müzik eklenince daha e lenceli geçti ini gördük. fiark yla formüller ak lda daha kal c oluyor. Amac m ö rencilerimi dersin s k c l ndan kurtar p ders iflleyiflinde zenginlik yaratmak" diye konufltu. çocu a fliddeti tiyatroyla anlat yor GAZ ANTEP (AA) Topluluk, küçük yaflta bir k z çocu unun iki öküz paras karfl l nda evlendirilmek istenmesini ve çocu a fliddeti konu alan " ki Öküz Paras " adl oyunu Gaziantep'te sahneledi. Ümmiye Koçak' n yan s ra, Duygu Koçak, Seher Da dur, Emine Gürlek, Gülseren fiahin, Necla Tu ral ve Mehmet Koçak' n sahne ald oyunda, ebeveynlerin çocuklar na uygulad fliddet ve bunun çocuk üzerindeki etkileri anlat l yor. Topluluk, oyunlar n ça r ld klar her yerde sahneye koyuyor. Tiyatronun kurucusu ve oyunun yazar Ümmiye Koçak, AA muhabirine yapt aç klamada, çocu a uygulanan fliddetin gelece i ilgilendirdi ini söyledi. Dünyada kad na fliddetin ön planda tutuldu unu ancak çocu a fliddetin öncelikli konu haline gelmesi gerekti ini savunan Koçak, istismar edilen çocuklara dikkat çekmek için sahne ald klar n belirtti. fiiddet gören çocuklar n bast r lm fl duygularla büyüdü ünü anlatan Koçak, "Herkes erke in kad na uygulad fliddeti gündeme getiriyor. Halbuki çocu a uygulanan fliddet daha önemli. O çocuklar biz yetifltiriyoruz. Ben çocu un gözüne bakt mda 'feryat etti ini" görüyorum, 'beni pusturdular' diyor. Çocuk psikolojik olarak bast r l yor. Sonra da ayn anne 'çocu um okusun vatana millete hay rl evlat olsun' diyor. Biri büyüyor baba oluyor, di eri büyüyor anne oluyor. Biri sindirmeyi, di eri sindirilmiflli i ö reniyor. Bu hata bizim, kad n olarak bizlerin bilinçlenmesi gerek" dedi. Kad nlar n ve çocuklar n kavgayla de il iyilikle, sanatla, güzellikle her fleyin çözülece inin fark na varmalar n sa lamay amaçlad klar n dile getiren ZM R (AA) - Bu y l ilk kez düzenlenmeye bafllanan Bachfest Ankara, Barok dönemin ünlü Alman bestecisi Johann Sebastian Bach' n müziklerini, dinleyicilerle orijinal formunda sunmaya devam ediyor. Aç l fl n ocak ay nda Türkiye'nin tek Barok dönem toplulu u olan zmir Barok'un eflli inde dünyaca ünlü soprano Koçak, buna iliflkin birçok oyun yazd n kaydetti. Oyunlar nda her türlü fliddete hay r dediklerini dile getiren Koçak, "Tiyatro arac l yla bunu anlatmaya çal flt k. Kad nlar çiçek deniliyor ancak kad nlar sevgiye, ilgiye ve flefkate hasret" diye konufltu. Koçak, hiç tiyatroya gitmedi i halde özellikle kad nlar n sesini duyurabilmek için 2001 y l nda toplulu u kurdu unu söyledi. Bugün geldikleri noktaya ulaflabilmek için birçok güçlükle Köylü kad nlardan oluflan Arslanköylü Kad nlar Tiyatro Toplulu u, k rsal kesimlerde çocuklar n küçük yaflta bafll k paras için evlendirilmesine ve fliddet görmesine dikkat çekmek için yazd klar trajikomik oyunu il il dolaflarak sahneliyor. mücadele ettiklerini anlatan Koçak, " lk 7 kifliyle bafllad k. fiuanda da 7 kifliyiz ama bu zamana kadar say art nca gücüm yetmedi i için oyuncu say s n azaltmak zorunda kald m. 13 y ldan beri 50'den fazla kifliyle çal flt m. Ödenek istemesini de bilmiyordum. Çok sonra ö rendim. Kültür ve Turizm Bakanl sa olsun bizi destekliyor. Ben bir köylü kad n y m, köyde büyüdüm, köyde Emma Kirkby ve Londra Barok Orkestras 'n n 1. kemanc s Ingrid Seifert konseriyle yapan "Bachfest Ankara", bu y l ki üçüncü konser program nda, Barok dönem enstrümanlar ndan viyola da gamban n en iyi yorumcular ndan biri olarak gösterilen Hille Perl'i konuk edecek. Günümüz klasik müzi inde viyolonselin atas yafl yorum. 10 çocu un 6'nc s y m. Öyle bilinçli biri de ildim. Hiçbir fley kolay de il, fakat istenirse her fley oluyor" dedi. Daha genifl kitleye ulaflabilmek için çekmeyi planlad sinema filmi için baz filmlerde rol ald n dile getiren Koçak, flöyle devam etti: "Yün Bebek adl filmi yazd m, me erse yazd m senaryoymufl. Onu da bilmiyordum, o zaman ö rendim. Film çekmek istiyordum ama setin ne oldu unu bilmiyordum. Bunun için ça r lan dizilerde rol ald m. Her fleyi yaflayarak ö rendim. Herkes televizyon izliyor ama maalesef tiyatroya gitmiyor. stedi im hedefe de ulaflt m. Yün Bebek, bize Avrasya Kad n Festivalinde en iyi kad n sanatç ödülünü getirdi. Yeni bir sinema filmi çekmek istiyorum. Fakat maddi gücümüz olmad için sponsor bulmam z gerekiyor." Koçak, Mersin'in Arslanköy beldesinde, tek partili dönemden çok partili sisteme geçifl sürecinde yap lan seçimlerin kanunsuz oldu u iddia edilerek yenilenmek istenmesi karfl s nda halk n "Sand k bizim namusumuzdur" diyerek direndi ini, bunun da Türkiye'nin demokrasi yolundaki önemli yap tafllar ndan biri olarak kabul edildi ini söyledi. konumundaki viyola da gamban n yan s ra Barok döneminin di er temel enstrümanlar lavta ve klavsenle icra edilecek konserde, Perl'e lavta sanatç s Lee Santana ile ünlü orkestra flefi ve klavsen sanatç s Michael Behringer efllik edecek. Johann Sebastian Bach' n viyola da gamba sonatlar n n, yaz ld dönemdeki formlar yla sunulaca konserde, sanatç lar bestecinin ayr ca lavta süitleri ile Kromatik Fantazi ve Füg'ü de seslendirecek. Ankara Resim Heykel Müzesi Salonu'nunda 29 Mart Cumartesi saat 20.00'de bafllayacak konserin biletleri, Biletix web sitesinden ve Dost Kitabevlerinden temin edilebilir. Klasik festival anlay fl ndan Gsm: ( ) Ortanca Dergisinden iki fliir Ankara da üç ayda bir yay nlanarak 39. say s na ulaflan, kültür, sanat ve edebiyat dergisine Ortanca n n masamda bulunan 39. say s ndan seçti im iki fliirden söz etmek istiyorum. Bu fliirler, Vedat Fidanboy, smet Bora Binatl imzalar n n tafl y c lar. Kalbimin kald r mlar adl fliiriyle okurlar n n karfl - s na ç kan Vedat Fidanboy, dört dörtlükten meydana gelen fliirinde, sevdi inin yoklu- undan mevsimlerin kurak geçti inden, aflk ya murlar n n y llard r ya mad ndan yak n yor. Rüzgârla bir damla gözyafl bekliyor, kalbinin kald r mlar n n slanmas n istiyor. Bu fliirin iki dörtlü ünde flöyle sesleniyor Vedat Fidanboy: Ans z n ç k yor köfle bafl ndan, Çekinme a can m körpe yafl ndan, Vars n o an seni, kendi tafl ndan, K skans n kalbimin kald r mlar. Vuslat b rakma sak n yar na, Bir leke düflürmem inan ar na, Sadece yüz sürüp ayaklar na, Yaslans n kalbimin kald r mlar.. Ortanca Dergisinin masamda bulunan 39. say s ndan ald m fliir smet Bora Binatl imzal, Aflk n zaman yok bafll kl olan. Dört ayr dörtlükten oluflan bu fliirde smet Bora Binatl ; Sevda üstüne okunan fliirlerden sonra yüre inin burkuldu unu, ruhunun üzüldü ünü anlatarak, duydu u flark lar sonunda hicaz veya rast makamlar nda, gözlerinden iki damla yafl süzüldü- ünden sözedip, duygular n ortaya koymaya bafll yor. Bu fliirin bir dörtla ande flöyle sesleniyor: Aflk n yafl yok, zaman yok, s n r yok, Herkes bilir de söylemekten çekinir, Adam gibi sevmesini bilen için, Sevda otuzunda da, altm fl nda da çekilir.. Akl yla yüre inin hiç bar flmad n anlatan smet Bora Binatl ya selam olsun! Bach' n orijinal t n lar Baflkent te ç nlayacak farkl olarak, etkinliklerin y l geneline yay ld Bachfest Ankara, ilerleyen dönemde belirlenecek takvimle Ensemble Flautino, çelist Jan Vogler, klavsen sanatç s Celine Frisch, Rusya'n n tan nm fl Bach toplulu u, Bach Consort, Bach projeleriyle tan nan stanbullu topluluk Alla Turca Kollektif ve Helsinki BarokOrkestras 'n a rlayacak....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Nurullah Çetin ile fiiir, mge ve Metinler Aras l k Üzerine -5 Bir üst dil flte fliirin kolay bir sanat oldu unu zannedenler bundan habersiz. Evet, hakl s n z. Sanat bir üst dildir. Yani bunu flu flekilde anlamak laz m. fiimdi dilin tabi genelde bütün diller özellikle Türkçenin üç temel anlam katman var. Birincisi temel anlam, birinci anlam diyoruz. Sözlüklerdeki kelimeler dilin söz varl klar nda herkesin üzerinde ittifak etti i paylaflt temel anlam katman - d r. kincisi de mecazi anlam katman diyoruz. Bu da daha çok yine kollektif bir mahiyete aittir. Milletimiz yüzy llar boyunca düflünerek, duyarak, tecrübe ederek kelimelerin gerçek anlamlar ndan farkl, edebi sanatlardan yola ç karak mecazi anlamlar yüklemifllerdir diye. Bu ortakt r. Özellikle deyimlerde, atasözlerinde karfl m za ç kar. Bir de ça r fl msal anlam katman var dilin. flte fliir dili dedi imiz dil bu. Sahih anlamda gerçek dil üslubu da burada do uyor zaten. fiimdi ça r fl msal anlam, flairler biliyorsunuz varl klar, olaylar, durumlar, insanlar ve kendileri karfl s nda duygusal anlamda tepki veren insanlard r. Yani kendilerini, duygular n d - fla, söze dökerek yans tmak gere- i duyarlar. Bu bak mdan mevcut dilin ortak kelimelerine, söz varl klar na kendilerince farkl anlamlar yüklerler. Bu da edebi sanatlardan yola ç karak edinmifl olduklar e itim, bilgi, kültür, tecrübe birikimlerinden yola ç - karak yaparlar. Dolay s yla üslup derken "üslub- beyan ayniyle insan" yani her insan n kendine göre bir ifade etme tarz vard r. Kendine özgü davran fl biçimleri, kendine özgü söylem biçimleri, ifade etme tarzlar, yaz yazma tarzlar özgün üslubu meydana getiriyor. Yani üslup kiflinin flahsiyetinin damgas n vurdu u bir ifade biçimidir genel anlamda. fiiirde de bu böyledir. Yani özgün üslup flairlerini okudu unuz vakit birden bire onu tan rs - n z, dersiniz ki bu fliir falan flaire aittir. Çünkü onun kendine özgü ve özgün söylem biçimin fark etmiflsinizdir. Dolay s yla üslup, özellikle flairin kendi flahsiyetini bulmas, yani art k baflka flairleri taklitten vazgeçmesi, kendine ait bir dünya görüflü, kendine ait bir yaklafl m tarz, kendine özgü bir bak fl tarz olacak. Bunu yine kendi kurgulad bir söylem biçimiyle fliirsel form içerisinde ifadeye dönüfltürecek. Üslup bu tabi. Üç katmandan bahsettiniz ya, bu üçüncüsü o ça r fl ma dayal olanla ilgili olarak, hem de fliir dili mevzuunu açmak ad na al fl lmam fl ba daflt rmalar dedi imiz bir kavram var. Bunun sizce üslupla da ba lant s var m? Bu daha çok kinci Yeni fliirinde yayg n olarak kullan lan teknik bir uygulamad r. Al fl lmam fl ba daflt rmalar yani Türkçenin yerleflik bir oturmufl standart bir gramatikal dizini vard r. Yani özlemin, yüklemin, tümlecin, flunun bunun nerde olaca bellidir, s ralamas vard r. Tamlamalar n nas l olaca bellidir; s fat tamlamas nda s fat nerdedir, isim nerdedir bunlar bellidir. Ancak kinci Yeniciler özellikle Cemal Süreyya'n n bir sözü vard r: "Folklor fliire düflmand r." diye, bu sözle ifade etmek istedi i asl nda kinci Yenicilerin dille ilgili görüfllerini, yaklafl mlar n ortaya koyan bir aç klama, bir formül, bir ilkedir. Bir anlamda orada ifade edilen fley asl nda yüzy llar boyunca geleneksel Divan flairleri, Türk halk flairleri standart, ortak, yayg n benzetmelerle, ifadelerle dilin söz varl klar n n ça r fl msal alan n daraltt lar ya da kan ksan r hale geldi. Yani sevgili diyelim ki, iflte sevgilinin boyu serviye benzetiliyor, elif ince uzun oldu undan dolay elif olarak alg lan yor vs. saç flöyle, boyu flöyle, duda flöyle gibi birtak m yerleflmifl, yayg nlaflm fl benzetmeler var. Bunlar art k her flair taraf ndan, sonraki flairler taraf ndan tekrarland kça dinleyicide ya da okuyucuda daha farkl daha zengin daha özgün ça r - fl mlar uyand rmaz hale gelmifl, o yüzden dilin yap s n bozmaya çal flt lar baz kesimler. Bu al flmam fl ba daflt rmalar da o ba lamda de erlendirilmesi gereken bir fley tabi. Dilde oynayarak, dilin yap s n bozarak fliirsel bir güzellik üretmek çok da mümkün de il tabi ama bu da bir teknik olarak fliirde var olan bir fleydir. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sonsuzlu a özlemim yârim senle son buldu, Yürekteki o hüznün yerine huzur doldu. Gönlünün bendesiyim; dilinin kurban y m. Söyle Allah aflk na bana böyle ne oldu?

9 BULMACA 21 Mart 2014 Cuma 9 Millî Mücadele döneminde her türlü imkâns zl klara ve yokluklara ra men milletimiz, millî ve slamî kimlik ve kiflili ini korudu u, ruhunu iflgale izin vermedi i için hiçbir zaman ümitsizli e düflmedi. Silah yoksa iflgalcilerin elindeki silah alman n çaresine bakt. Ordu yoksa çoluk çocuk, kad n k z k zan demeden milletin tamam n ordu olarak seferber etmeyi baflard. Bütün mahalleler, bütün kurumlar, bütün köfle bafllar tutulmufl bile olsa, ne yap p yap p bir yol bularak, iflgalcilerin aras ndan s yr l p, vatan kurtarmak için zekâs n kulland, ak ll planlar, projeler yapt ve Haçl iflgal ordular n mukaddes vatan topraklar ndan sürüp ç kar ncaya kadar kutlu cihad n srarla yürüttü. fiimdi ise her türlü imkân m z oldu u, maddi anlamda bir s k nt m z olmad halde ruhlar m z ve bilinçlerimiz iflgal alt nda oldu undan tehlikeyi ay rt edemiyoruz. Avrupa Birli i ve Amerika'n n yönlendirdi i, planlay p tasarlad, besleyip destekledi i iç ihanet odaklar n, Haçl lar n yerli sömürge valisi gibi çal flan tafleronlar n ve yapt klar n ay rt edemiyoruz. Böyle bir iflgalin hayr m za oldu unu zannediyoruz. Çünkü bugünkü iflgal, do rudan de il dolayl d r. flgal komutanlar do rudan ngiliz, Frans z, Amerikal, Yunanl de ildir. Ama onlar n güdümünde hareket eden yerli, Türk ve slam düflman kifli ve kurumlard r. çerden parayla, ödülle, korkutmayla, tehditle, vaadlerle ayarlanm fl iflgal tafleronlar, milletimizin Türk ve Müslüman kimli ine sald r yorlar. Bizim bu iki temel de erimizi yok ederek, öz kimli imizi unutturarak ve kötü göstererek siyasi, ekonomik ve kültürel iflgal projelerine itiraz etmeyecek, millî bir direnifl göstermeyecek kozmopolit bir kitle oluflturmaya çal fl yorlar ve bunu baflar yorlar da. Millî Mücadele döneminde s radan bir mahalle kabaday s tamamen vatan, millet, bayrak, slam hassasiyetiyle gözünü k rpmadan hayat n ortaya koyuyordu. En modern silahlarla gelip ülkemizi iflgal eden gâvurlara yani filmdeki Baba Day 'n n ifadesiyle TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin USTURA KEMAL' N MZASI-2 "deyyus ngilizler"e kök söktüren bir zekâ ve cesaret eylemleriyle Türk'ün kalbine as l imzas n at yordu. Bu cesur ve serdengeçti Türk yi idi, iflgal komutan n n makam na kadar giriyor ve duvardan ngiliz bayra n indirip yerine Türk bayra n as yordu ve buna "imza atma" diyordu. Geleneksel Türk kültüründe "kabaday ", serseri, kötülük yapan, hayta, gerekli gereksiz kavga ç karan, ahlaks z bir adam demek de ildir. Bu dizide vurguland gibi kabaday, haks zl a karfl duran, fakire, çaresize yard m eden, düflmanlara karfl kahramanca savaflan, mahallenin güvenci, dayana ve sigortas d r. Nitekim Millî Mücadeleyi biz önemli ölçüde kendilerine efe, zeybek denilen kabaday lar n kahramanca savafllar ile verdik. Ama maalesef son y llarda mahalle kabaday s n kötü mafya bozuntular ile özdefl gösteren takdimlerle, Türk gençlerinin yi itlik ve hakseverlik ruhunu öldürmeye çal flt lar ve hâlâ çal fl yorlar. Fakat Türk, kendi yerli, millî ve slamî ruhunun yok edilmesine izin vermeyecektir. fiimdi bizim, bütün Türk milleti olarak bu imzay atmam z laz m. Vatan m z n bütün kurumlar na, bütün flehirlerine, köylerine, kasabalar na, e itimine, ekonomisine, kültürüne, televizyonlar na, gazetelerine, beyinlerimize, ruhlar m za, kalplerimize, hatta camilerimize as lm fl olan Amerika ve Avrupa bayraklar n indirip yerine Türk bayraklar n asarak imzam z atmam z laz m. Ülkemizin siyasetine, ekonomisine, kültürüne, her fleyine tam ba ms z ve ba lant s z hür, flahsiyetli, onurlu, bafl dik Müslüman Türk imzam z atabildi imiz gün, istiklâlimize ve hürriyetimize kavuflaca z. (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Thoreau; ABD nin Meksika ya karfl yürüttü ü emperyalist savafl s ras nda konan nüfus bafl na vergiyi ödedi i dolar;bir adam öldürmek üzere,baflka bir adam veya tüfek sat n almaya yaramas n gerekçesiyle,vermeyi reddedince bir gece hapiste yatt.kendisinden 14 yafl büyük olan ve bir çok özgürlükçü düflünceyi onunla paylaflan Ralph Waldo Emarson;telaflla arkadafl n görmek üzere O nun hücresine geldi inde aralar nda flöyle bir konuflman n cereyan etti i anlat l r: -Henry; neden buradas n? -Waldo; Sen neden burada de ilsin? smet Özel (Waldo Sen neden burada de ilsin?) YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Baflörtülü- Baflörtüsüz Kad n-4 Benim etraf mda; çocuklu umdan bu tarafa hep baflörtülü ve baflörtüsüz kad nlar vard. Bu kad nlar aras nda geçiflde yafland bafl örtülüyken açanlar, aç kken kapananlar. Örtü de ifltirmiyordu kad nlar, karakterin varl ya da yoklu unda dü ümleniyordu s k nt Kad n dünyada para ile denenirdi; Paraya dayanan boyun e meyen kad na tüm Dünyada güçlü, karakterli kad n denirdi Kanaatkar, ayaklar n n üstünde duran, tamah etmeyen, zora gelen, eme iyle para kazanmak isteyen bafl; örtülü de olsa örtüsüz de olsa karakterli olurdu, e ilmezdi dururdu en tepede; özgür olurdu böylesi, padiflah ruhlu, ba lardan areste Mala zaaf olan, aç gözlü, haysiyet sahibi olmayan, rahata kaçan, çal flmak istemeyen, tenezzülkar, kad n ise baflörtülü de olsa örtüsüz de olsa karektersizdi, tutsakt görünmez kafeslerde; her ne kadar özgürüm dese de Hamiçi bir savaflt baflörtülüyle baflörtüsüz kad n n aras ndaki,kendisine merhamet etmeyene merhamet etmezdi hiç kimse,kad n kad n n kederine ortak olmazsa, sorunlar n ortadan kald rmaya çal flmazsa; ç kard insanl ktan, dönüflürdü; manas z kullan lan bir gölgeye Bat da kad n dayan flmas vard ; kad nlar tacize, tecavüze, erkek egemen söylemlere, bask ya, cinsler aras nda eflitli e ayk r ifllem ve eylemlere, fliddete karfl birbirlerini korurlar ve yaln z k r k dökük bir halde periflan, boyun bükmezlerdi; namerde Türkiye de ise kad nlar paramparça olmufl bölünmüfllerdi; erkek egemen toplum kad nlar aras nda pek çok ayr m yaratarak bunlardan faydalan p onlar birbirlerine karfl kullanm fl ve ortak meselelerinde birleflmelerine engel olmufltu. Hal böyle olunca; böl yönet politikas yla bask n güç haline gelen erkekler nüfusun %50 sini oluflturan kad nlar dikkate almaks z n kararlar onlar aleyhinde alm fllar ve kad nlar ezmifllerdi. Bunun en güncel örne i Ak Parti siydi 10 y ld r iktidar olan Ak Parti hükümete gelmesini baflörtülü kad nlar n bu partiyi desteklemelerine ve geceli gündüzlü fedakar çal flmalar na borçluydu. Hali haz rda Ak Parti çok güçlü olmas na ve Baflörtü yasaklar n n kanun ve yönetmelik de ifliklikleri ile kald r lmas n n hemen mümkün olmas na karfl n, baflörtülü kad nlara temel insan hakk olan temel çal flma hakk n vermeyerek, onlar n para kazanmalar n ve sosyal hayata girerek karar mekanizmalar nda yer almalar n, kad n n güçlenmesini engellemiflti Örtülü, örtüsüz kad n n pek çok s k nt s ortakt, kad nlar kendilerini kulland rtmamal, farkl l klardan de il ortakl klardan hareket edip güç birli i yap lmal yd kbal; ak nt ya karfl kürek çekmekle olmaz; baflörtülü aç k kad n birlik olursa kümeleflen karncalar da oldugu gibi y rt c aslan n derisi parçalan r ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Üflemeli bir çalg. Parça, lokma. 2. Cava yerlilerinin oklar n n ucuna sürdükleri zehir. Hayvan yemi olarak yetifltirilen bir bitki. 3. T rnak, boynuz, k l gibi üst deri ürünü olan yap lar oluflturan proteinli madde. Bir nota. 4. Güzel sanat. A z genifl tek kulplu su kab. 5. Küçük kitap, broflür. Kal n ve kaba kumafl. 6. skambilde koz. Is yay m, konveksiyon. 7. maml k. Berilyumun simgesi. 8. Do an n sebep oldu u y k m. Küçük yap örne i. 9. Bir devre de ad n vermifl olan çiçek. Mesafe. 10. Bir tarafa yat rma, e me. laç, merhem. 11. Bir nota. Mitoloji. 12. Cüzaml. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 13. Bütün, tüm. Bir k fl sebzesi. 14. Elaz ilinin eski ad. 15.Tiyatroda sahnenin gerisinde ve yanlar nda bulunan bölüm. Limonluk. 16. Güzel sanatlar n bir dal. Evrensel al c kan grubu. 17. Baz maddeleri satma izni olan kimse, dükkân, kurulufl. Kan p ht s. 18. Apans z, birdenbire. 19. Küçük gemi. Gözdeki a tabaka. 20. sim. Ruh. Öç almay amaçlayan gizli düflmanl k, garez. Yukar dan afla ya: 1. Yoksul. Aç k zincirli organik madde. Çocuk sahibi olmufl erkek. 2. fltah açmak için içilen hafif içki. Harç al p sürmeye yarayan duvarc arac. ABD yi simgeleyen orijinal harfler. Atefl. 3. Büyük tren istasyonu. Trabzon ilindeki tarihi manast r. Operasyon. 4. Japonya da bir kent. Tembellik. Hücre çekirde inde bulunan ve kromatin tanelerini tafl yan a biçimindeki ipliksi yap ya verilen ad. 5. Uygulamal olarak yap lan askerlik e itimi. Bir s n rdan geçebilmek için verilen yaz l belge. Cüsseli. 6. Tekrar etme. Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. Elaz ilinin bir ilçesi. 7. Avrupa da bir rmak. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. M s r n plaka iflareti. Peygamberlik. 8. Vilayet. Lezzet. Japon intihar uçaklar na verilen ad. Kedi, köpek yavrusu. 9. Bir baharat türü. Habefl soylusu. Üzerine yaz yazmak için tabaklanm fl ceylan derisi. Nikelin simgesi. 10. Bat Anadolu köy yi idi, zeybek. Metal olmayan elementler. Kâbus. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 20 Mart 2014 Perflembe - SAGLIK Burcu KER M Çocuklar n s k s k öpülmesi hastal a neden olabilir! Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzman Dr. Özlen Kaya Çardak, çocu unuzdaki halsizlik, bo az a r - s, bademcik büyümesi ve ateflin nedeni kimi zaman yetiflkinler taraf ndan s k s k öpülmesinden kaynaklan yor olabilece ini söyledi Kad nlarda idrar kaç rma problemi ihmal edilmemeli BURSA -Kad nlarda idrar kaç rma sorununun önemine dikkat çeken uzmanlar, kad nlarda idrar kaç rma s kl n n yüzde 17 ile 45 aras nda de iflmesinin, sorunun büyüklü ünü ortaya koydu una dikkat çekiyor. Üroloji Uzman Op.Dr. Tu rul Türker, idrar kaç rma rahats zl n n, istemsiz olarak uygunsuz yerde ve zamanda idrar tutamama ve bunun sosyal, fiziksel, psikolojik ve hijyenik sorunlara yol açmas n n idrar inkontinans (kaç rma) olarak tan mland - n belirtti. Dr. Türker, Ço u kad n bunu yafllanman n ya da kad n olman n do al ve kaç n lmaz bir sonucu olarak düflünmektedir. Bu problemin san ld n n aksine ço u zaman çözümü bulunabiliyor. dedi. drar kaç rma problemi olan kad nlar n büyük k sm n n utanma ya da sosyal etiketlenme korkusu ile uzman bir hekime baflvuramad na dikkat çeken Doruk Sa l k Grubu Özel Bursa Hastanesi Üroloji Uzman Türker, flu bilgileri verdi: drar kaç rman n birçok boyutu ile kad nlar n yaflam kalitelerini olumsuz yönde etkiledi i bilinmektedir. (CHA) STANBUL (CHA) Ç ardak, "Çocuklar günlerce yata a düflürebilen bu rahats zl k ba fl kl k sisteminin zay flamas na ba l olarak pek çok ciddi hastal a da davetiye ç karabilir." dedi. Memorial Ataflehir Hastanesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bölümü nden Uz. Dr. Özlen Kaya Çardak, çocuklardaki öpücük hastal ve tedavisi hakk nda bilgi verdi. Halk aras nda öpücük hastal olarak bilinen enfeksiyon EBV (Epstein-Barr virus) adl virüse ba l olarak geliflmektedir diyen Çardak, " nsandan insana tükürük yolu ile bulaflma oldu u için öpücük hastal olarak bilinmektedir. T bbi ad ' nfeksiyöz mononükleoz' dur. Öpücük hastal n n kuluçka dönemi yaklafl k 40 gündür ama küçük çocuklarda bu süre güne kadar k salabilmektedir. Bu virüs bulaflan kiflilerde hastal k tablosunun oluflmas o kiflinin ba fl kl k sistemi ile ilgilidir. Baz kiflilerde virüs bulaflm fl olsa bile ba fl kl k sistemi iyi çal fl yorsa hastal n klinik bulgular gözlenmemektedir. Hastal k küçük çocuklarda (2 yafl alt nda) hiç belirti vermeden de geçirilebilmektedir." diye konufltu. Uz. Dr. Özlen Kaya Çardak flöyle dedi: "Öpücük hastal bulaflan kiflilerin a z ve bo az salg lar nda ço alan virüs di er insanlara öpüflme yoluyla geçmektedir. Kan ve kan ürünleri yoluyla da bulaflmalar olabilir. Nadiren hasta kiflilerin tükürü ü ile bulaflm fl bardak, çatal, kafl k gibi fleylerden de bulaflmalar olabilir. Virüs bulaflan kiflilerin ilk 2 hafta flikayetleri olmaz. Bu virüs tükürük bezleri ve a z içi lenf dokusunda ço al r. Daha sonra kana kar flan virüs ile birlikte flikayetler bafllar. lk belirtiler s radan bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibidir. Halsizlik, bo az a r s, atefl ve boyun lenf bezlerinde büyümeler gözlenir. Bademcikler büyür, bo- az k zar r. Hastalar n %30 unda bademcik üzerinde yayg n beyaz renkte iltihap gözle görülebilir. %50 hastada dalak büyümesi, %20 hastada karaci er büyümesi muayene ile saptanabilir. Yüz ve dudaklarda ödem görülebilir." Bazen antibiyotik tedavisinin ifle yaramayaca n söyleyen Çardak, "Baz hastalarda tüm vücutta döküntü de geliflir. Atefl çok yüksek olur ve s radan bir bo az enfeksiyonuna göre uzun sürer. 7-8 gün yüksek atefl devam (39-39,5) edebilir. Hastal k etkeni bir virüs oldu u için antibiyotik tedavisi burada etkisizdir ve kifli antibiyotik kullansa bile ateflin düflmemesi ve bo az bulgular öpücük hastal - n akla getirir. Bu hastal n klinik bulgular Beta mikrobuna ba l bo az enfeksiyonu ile kar - flabilir. Bu nedenle ay rt etmek için bo az kültürü al nmal beta enfeksiyonu bulunamazsa öpücük hastal incelemeleri yap lmal - d r. Nadir de olsa böbrek ve kalp yetmezli i, sar l k, artrit (eklem iltihab ), kans zl k, hepatit, menenjit ve dalak y rt lmas gibi çok ciddi klinik tablolar oluflabilmektedir. Hastal k ile iliflkili halsizlik durumu aylarca sürebilir." dedi. Hastal k durumunda vakit kaybetmeden doktora baflvurulmal diyen Uz. Dr. Özlen Kaya Çardak, "Hastal n tan s tipik klinik bulgular ile konulur. Laboratuvar testlerinde lökosit art fl gözlenir. Bu lökositlerin bir k sm öpücük hastal na özgü özel lenfositlerdir (atipik lenfositler). Kesin tan için kan tahlillerinde bu virüse karfl oluflan antikorlar ölçülebilir. Bu antikor testleri hastal n daha önceden geçirilmifl oldu unu veya o anda geçirilmekte oldu unu kesin olarak saptayabilir. Ateflli dönemde atefl düflürücü ilaçlar kullan l r. Yatak istirahati flartt r. Özellikle dalak büyümesi olan hastalarda dala n y rt lma riski olmas nedeniyle yatak istirahati çok önemlidir. Dalak hassasiyet kazand için spor faaliyetleri esnas nda kolayca y rt labilir. Anti viral ilaçlar n öpücük hastal nda etkinli i kesin olarak saptanamam flt r. Öpücük hastal bulafl c bir hastal k oldu u için bu tan konan çocuklar okuldan en az 15 gün uzak tutulmal d r. fiüpheli vakalar bardak, çatal b çak gibi yemek malzemelerini baflkalar ile paylaflmamal d r. Takibinde dalak büyümesi olanlar dalak normale küçülene kadar spor faaliyetlerinden uzak kalmal d r." ifadelerini kulland. Hava de iflimleri enfeksiyonlar tetikliyor BURSA - Üst solunum yolu enfeksiyonlar, solunum yollar n n a z burun bölgesinden, bronfllar n bafllang c na kadar olan bölümündeki tüm enfeksiyonlar kaps yor. Belirli bir nedenle doktora götürülen çocuklar n yüzde 70 ine üst solunum yolu hastal klar teflhisi konuluyor. Bebeklik döneminde senede 3-8 defa görülebilen bu enfeksiyonlar okul ça ndaki çocuklarda 2-6 ya düflüyor. Ac badem Bursa Hastanesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzman Dr. Bülent Öztürk, çocukluk döneminde daha s k görülen üst solunum yolu enfeksiyonlar n n görülme s kl n n ilerleyen yafllarda azald na dikkat çekiyor. Öztürk, Ancak y - l n belirli dönemlerinde; özellikle k fl aylar nda ve hava de iflimlerinin yafland dönemlerde hem çocuklar hem de yetiflkinler için s k ve bulafl c ataklara yaflanabiliyor. diyor. Yüksek atefl olmas, uzun sürmesi ve düflmüflken tekrar yükselmesi durumlar nda bakterilerin akla gelmesi gerekti ini ifade eden Dr. Bülent Öztürk, flu bilgileri verdi: Bu enfeksiyonlar n virüs nedenli olanlar antibiyotikle tedavi edilemiyor. Bu hastalara, flikâyetlerini iyilefltirici ve destek tedavisi uygulan yor. Antibiyotikler bakterilere etki gösteriyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlar, yüzde i virüs temelli meydana geliyor. 200 den fazla virüs türünün enfeksiyonlara neden oldu unun alt n çizen Dr. Öztürk, flöyle devam ediyor: Bu türlerin aras nda en s k neden olan Rhinovirus ad verilen virüsler. Bu virüsün de 100 ün üzerinde türü bulunuyor. Enfeksiyonlar n nedenleri aras nda bakterilerin oran ise sadece yüzde 5-10 aras nda. Bu nedenle her enfeksiyon durumunda antibiyotik tedavisine baflvurmamak gerekiyor. Baz durumlarda virüs nedenli bir enfeksiyona bakteriler de eklenebiliyor ve hastan n durumu kötüleflebiliyor. Özellikle 1 yafl na kadar s k solunum sistemi enfeksiyonu geçirenlerde, do umsal ya da sonradan edinilmifl ba fl kl k sistemi bozuklu u olanlarda, ciddi kronik hastal olanlarda ve daha önce zatürre geçirmifl kiflilerde bakterinin enfeksiyona kat l m kolaylaflabiliyor. YAZILIM GÜNCELLENMES, GEL fit R LMES, DESTEK VE BAKIMININ SA LANMASI H ZMET ALINACAKTIR TÜRK YE HALK SA LI I KURUMU DESTEK H ZMETLER BAfiKAN YARDIMCILI I çme Kullanma Suyu, Yüzme Suyu, Ambalajl Su, Kapl ca Sular, Yüzme Havuz Sular Bilgi Sistemi, El Terminalli Takip Sistemi Yaz l mlar n n Güncellenmesi, Gelifltirilmesi, Destek ve Bak m - n n Sa lanmas hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Sa l k Mahallesi Adnan SAYGUN Caddesi S hhiye ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi :... ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 1 Kalem (6 adet) Yaz l m Güncellenmesi, Gelifltirilmesi, Destek ve Bak m n n Sa lanmas fli için Hizmet Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Türkiye Halk Sa l Kurumu, Çevre Sa l Daire Baflkanl Sa l k Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 B Blok S hhiye Çankaya / ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 36(otuzalt ) ayd r 3- halenin a) Yap laca yer : Türkiye Halk Sa l Kurumu Destek Hizmetleri Baflkan Yard mc l Sat nalma ve dari fller Daire Baflkanl ( Refik Saydam Yerleflkesi Sa l k Mah. Adnan Saygun Cad.No: 55 A Blok S hh ye-çankaya/ankara) b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. Resmi lanlar hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar - s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve Özel Kurum ve Kurulufllarda yap lan her türlü yaz l m iflleri 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç k olup, yerli istekliler lehine %3 oran nda fiyat avantaj uygulanacakt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Merkez Döner Sermaye Saymanl k Müdürlü ü veznesi Sa l k Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok S hh ye- Çankaya/ANKARA adresine doküman bedeli yat r lmas durumunda Türkiye Halk Sa l Kurumu Destek Hizmetleri Baflkan Yard mc l Sat nalma ve dari fller Daire Baflkanl hale Birimi (Refik Saydam Yerleflkesi Sa l k Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok S hh ye/anka- RA) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Halk Sa l Kurumu Destek Hizmetleri Baflkan Yard mc l Sat nalma ve dari fller Daire Baflkanl hale Birimi (Refik Saydam Yerleflkesi Sa l k Mah. Adnan Saygun Cad.No: 55 A Blok S hh ye-çankaya/ankara) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-3740(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Bosna Hersek in gerekli flartlar yerine getirmesi halinde bu ülkenin Üyelik Eylem Plan n mümkün olan en k sa zamanda aktive etmeye haz r olduklar n söyledi. Bosna Hersek Üçlü Devlet Baflkanl Konseyi nin H rvat Üyesi Jelyko Komfliç ile yapt görüflmenin ard ndan düzenlenen ortak bas n toplant s nda konuflan Rasmussen, NATO nun Bosna Hersek e üyelik önerisinin arkas nda oldu unu ancak bu öneriyi hayata geçirmenin anahtar n n bu ülkenin elinde oldu unu ifade etti. Bosna Hersek in hayata geçirmek zorunda oldu u siyasi ve ekonomik reformlar n yan s ra karfl lamas gereken en önemli flart savunmaya ait gayrimenkullere yönelik sorunlar n çözülmesi oluflturuyor. Rasmussen, sorunu çözme konusundaki çabalar, Komfliç in bu yöndeki liderli ini ve uzlafl ruhunu memnuniyetle karfl lad n söyledi. NATO nun savunma alan ndaki di er reformlar ve yolsuzlukla mücadele ile hukukun üstünlü ünü gelifltirme amaçl daha genifl kapsaml reformlar bekledi ini belirten Rasmussen, Son gösteriler reformlar için yayg n bir ça r y yans t yor dedi. Komfliç de NATO nun tutumunu anlad klar n belirterek, Yasal ve teknik olarak çözebilece imiz bir sorun ama siyasi konsensüs gerekiyor. Geçerli yasal düzenlemeyi uygulayacak siyasi konsensüs yok dedi. NATO nun taleplerinin yerine getirilmesi imkans z talepler olmad n n alt n çizen Komfliç, ülkenin gelece i düflünülüyorsa talep edilenin büyük bir engel oluflturmamas gerekti ini söyledi. fiart olarak koflulan savunmaya ait gayrimenkullerle ilgili düzenlemenin NATO aç s ndan çok önemli oldu unu düflünmedi ini ancak Bosna Hersek in güvenilir bir ortak oldu unu göstermek aç s ndan yerine getirilmesinin önemli oldu unu belirten Komfliç, Bu bizim için bir s nav dedi. Bosna Hersek, 2010 da NATO taraf ndan Üyelik Eylem Plan na dahil olmaya davet edildi. (AA) 21 Mart 2014 Cuma 11 NATO, Bosna Hersek in Üyelik Eylem Plan n aktivite etmeye haz r Dünyan n en büyük aç k cezaevi: GAZZE GAZZE - Y llard r srail'in ablukas alt nda olan ve M s r' n s n r kap s n kapatt Gazze, 1 milyon 800 bin nüfusuyla dünyan n en büyük aç k cezaevi olarak nitelendiriliyor. srail, Gazze'yi havadan, karadan ve denizden denetim alt nda tutuyor. M s r s n r d fl nda bölgeye girifl ve ç k fllar ancak srail'in onay verdi i hallerde mümkün oluyor. Hamas' n 2006 y l nda seçimleri kazan p iktidara gelmesinin ard ndan Gazze'yi "düflman topraklar " olarak ilan eden srail, Haziran 2007'de Gazze'nin "dünya ile ba lant s n kurdu u" 4 s n r kap s n kapatt. srail-gazze s n r nda, "k smen" aç k olan iki kap daha bulunmaktad r. Biri güneyde, M s r, Gazze ve srail aras nda yer alan ve sadece "baz ticaret mallar n n" geçifline izin verilen, "Kerm Ebu Salim" (Kerem fialom) S n r Kap s, di eri kuzeyde, Gazze, Bat fieria ve srail aras nda bulunan "belli izinlere sahip kiflilerin" girifl ç k fl yapt "Beyt-i Hanun" (Erez) S n r Kap s... Bu kap lardan inflaat malzemesi ve fabrikalar için gerekli ham madde geçifline izin verilmiyor. Gazze s n rlar nda bulunan 7 kap dan 6's srail'in denetiminde bulunuyor. Di eri ise, M s r ve Filistin s n r ndaki "Refah" S n r Kap s... KERM EBU SAL M SINIR KAPISI Baz ticaret mallar n n geçifline izin verilen "Kerm Ebu Salim" S n r Kap s, Gazze'nin ihtiyac na cevap vermemektedir. "Gazze'ye Mal Girifl Komisyonu"ndan al nan bilgiye göre, Gazze'ye günlük T r malzeme girifli olmas gerekirken, sadece T rla s n rl kal yor, bu da yüzde 30'un ihtiyac na cevap vermiyor. Öte yandan Kerm Ebu Salim Kap s, cuma ve cumartesi günleri ile çeflitli gerekçelerle s k s k kapat l yor. BEYT- HANUN SINIR KAPISI Sürekli aç k olan tek kap olan Beyti Hanun (Erez) S n r Kap s 'n, yabanc delegeler ve Filistinliler, Bat fieria ve srail'e geçifl için kullan yor. srail, bu kap dan sadece hastalar n, iflcilerin ve uluslar aras görevlilerin geçifline izin veriyor. KAPALI 4 SINIR KAPISI Gazze'nin do usundaki "El-Muntar (Karni) S n r Kap s ", kapat lmadan önce bölgenin en büyük ve önemli ticaret kap s yd. Bu kap dan bu day, meyve ve süt ürünlerinin yan s ra Gazze için önemli ürün olan inflaat malzemeleri de geçiriliyordu. Karni S n r Kap s 'ndan günde T r malzeme girifline ve 120 T r malzemenin de Gazze'den ihraç edilmesine izin veriliriyordu. Gazze'nin do usundaki "Eflfiecaiyye" (Nahel Oz) Kap s 'ndan özellikle yak t girifli yap l yordu. srail'in kapatt üçüncü kap, flehrin do usunda yer alan özellikle inflaat malzemelerinin giriflinin yap ld ticaret kap s "El-Avce" (Sofa) idi. Kapat lan dördüncü kap ise "El- Karara" (Kosofim), srail askerlerinin girifl-ç k fl yapt s n r kap s yd. srail, 2005'de Gazze'den çekildikten sonra tamamen kapand. REFAH SINIR KAPISI M s r, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ard ndan Gazze s n r ndaki, Refah S n r Kap s 'n kapatt. srail'in ablukas nedeniyle Gazze'nin "dünyaya aç lan tek kap s " konumundaki Refah, o tarihten bu yana sadece istisnai durumlarda aç l yor. Gazze'deki ambargonun kalkmas için kurulan Halk Komitesi'nin Baflkan ve ba ms z milletvekili Cemal Hudri, uluslararas toplumdan,ambargoya son vermesi için srail'e bask yapmalar n, Müslüman ülkelerden de Gazze ekonomisi tamamen çökmeden önce yard m elini uzatmalar n istedi. (AA) Çin den dev kentleflme hedefi PEK N - Ali hsan Çam - Çin, ekonomik büyümesi ve geliflmifl ülke olmas nda en önemli kilometre tafllar ndan biri olarak kabul etti i kentleflme ve flehircilik üzerine ilk kez bir plan aç klad. Mega kentleri, dev co rafyas ve dünyan n en büyük hareketli nüfusuna sahip Çin, geliflmesindeki önemli unsurlardan olan kentleflme için ilk kez bir ulusal plan haz rlad. Ülke, bu plan aras nda hayata geçirmeyi ve geçen sene liderlerin de iflti i kongrede aç klanan Çin rüyas ve güçlü orta direk hedefleri için altyap oluflturmak amac yla hayata geçirmeyi hedefliyor. Dünyan n en büyük göçmen iflçi nüfusuna sahip Çin in 2013 sonu itibariyle 270 milyon göçmen nüfusu bulunuyor ve bu nüfus her y l ekme inin peflinde ülkenin geliflmifl bölgeleri ve k rsal kesimi aras nda mekik dokuyarak dünyan n en büyük insan hareketine neden oluyor. Göçmen iflçilerin en büyük sorunu olan hukou (ikamet kay t sistemi) bu iflçilerin büyük flehirlere yerleflememesinin en büyük nedeni olarak biliniyor. K rsal kesimden gelen iflçiler hukou sunun bulundu u eyalet ya da flehir d fl ndaki yerlerde birçok sosyal haktan yararlanam yor. Mevcut sistemde k rsalda ikamet kayd olanlar n büyük flehirlerde hukou ya sahip olmas çok zor ve göçmen iflçilerin birço u flehirlerde e itim, sa l k gibi temel sosyal haklar n kullan m nda memleketlerine nazaran büyük güçlükler yafl yor. Bu konuyu ülkenin flehirleflmesi ve flehir nüfusunun artmas ndaki en büyük sorunlar ndan biri olarak gören Çin, öncelikle 2020 ye kadar 100 milyon göçmen iflçi ile kentlerde çeflitli sebeplerle yaflayanlar n kal c flehir ikametlerini almas n hedefliyor. Dünyada geliflmifl ülkelerde ortalama kentsel nüfus yüzde 80 seviyelerindeyken, geliflmekte olan ülkelerde bu rakam yüzde 60 seviyelerinde bulunuyor. Kentleflme plan na göre hedeflerin bafl nda ülkedeki kent nüfusunun yüzde 60 a ulaflmas ve bunlar n da en az dörtte üçünün flehir ikametine sahip olmas gerekiyor. Ülkede hali haz rda kentlerde do may p sonradan flehir ikamet sistemine kay t yapt rabilenlerin nüfusa oran yüzde 35,7 olarak biliniyor. Çin de 1978 de flehirlerde yaflayan nüfusun toplam nüfusa oran yüzde 17,9 seviyelerindeyken, 2013 sonunda bu rakam yüzde 53,7 seviyelerine yükseldi. Pekin yönetimi, ülkede flehir nüfusunun artmas n kalk nmada kritik bir eflik olarak görüyor ve son y llarda h zl bir flekilde kentlerdeki nüfusun artmas na yönelik çal flmalar yap yor. Ancak bu çal flmalar yaparken dikkatli davranan yönetim, göçmen iflçiler ve k rsal nüfusun geliflmifl do u sahillerine y lmas n engellemek için ülkenin orta ve bat kesimlerinde yeni cazibe merkezleri oluflturmak ad na çal flmalar yürütüyor. Bu anlamda demiryolu a lar n gelifltirmeyi de öngören Pekin yönetimi, 2020 ye kadar dev co rafyas nda 200 binden az nüfusu olan flehirleri geleneksel demiryolu a, 500 binden fazla olan kentleri de h zl demiryolu a yla ba layacak. (AA) Balkanlar n en büyük uyuflturucu baronu yakaland BELGRAD - Balkanlar n en büyük uyuflturucu baronu Darko fiariç in, Karada da yakaland bildirildi. S rbistan Devlet Televizyonu RTS nin haberine göre, fiariç, S rbistan ve Karada polislerinin ortaklafla düzenledi i operasyon ile sabah saalerinde Karada da yakaland. Uzun süredir firarda olan fiariç, yakalanmas n n ard ndan havayolu ile S rbistan n baflkenti Belgrad a getirildi. fiariç in ismi, 2009 y l Ekim ay nda Uruguay polisinin, içinde yaklafl k 3 ton kokain bulunan bir yat ele geçirmesiyle gündeme BULMACANIN ÇÖZÜMÜ gelmiflti. Bunun üzerine fiariç hakk nda, kokain ticareti yapt ve kara para (20 milyon avro) aklad iddias yla S rbistan da dava aç lm flt. S rbistan Savc l taraf ndan haz rlanan iddianamede, fiariç in, Balkanlar n en büyük uyuflturucu baronu oldu u öne sürülmüfl, çok say da otomobil ve tafl nmaz na el konulmufltu. S rbistan taraf ndan uzun süredir aranan fiariç in kardefli Duflko fiariç de kara para aklama suçundan Karada da 5 y l 6 ay hapis cezas na çarpt r l rken, yine fiariç in iflbirlikçilerinden oldu u öne sürülen 17 kifli Slovenya da yakalanarak hapse mahkum edilmiflti. fiariç in, 2010 y l nda bafllayan ve hala devam eden hakk ndaki dava nedeniyle gelecek hafta ilk kez hakim karfl s na ç kmas bekleniyor. (AA) F A G O T T K E U P A S Y U L A F K E R A T N R E A R K A N A T A R S A L E A B A A T U L E T M M A M E T B E A F E T M A K E T L L A L E A R A M A L E E M L F A E S A T R A L A T E N K A K T A M P I R A S A E L A Z Z R K U L S S E R A S N E M A A B B A Y A L E K A A A N D E N S B O T R E T N A A D T N K N

12 12 HABER 21 Mart 2014 Cuma brahim ARKLAN Ekonomide f rsat eflitlili i önemli ANKARA (AA) - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, ekonomide f rsat eflitlili inin son derece önemli oldu unu belirterek "Keyfili in de il, kurallar n hakim oldu u bir ekonomi bizim için çok önemli. Uluslararas yat r mlar n Türkiye'ye daha çok gelmesini istiyorsak bunlara dikkat etmemiz laz m" dedi. Babacan, Rekabet Kurumunun 17. y l dönümü dolay s yla Bilkent Otelde düzenlenen törende yapt konuflmada, Türkiye'nin özellikle son 10 y lda büyük geliflim gösterdi ini, bu geliflmenin devam ettirilebilmesi için baz alanlar n üzerinde büyük bir hassasiyetle durulmas gerekti ini vurgulad. Sa lam bir ekonomi için kurallara dayanan piyasa ekonomisinin oluflturulmas gerekti ine dikkati çeken Babacan, "Piyasa ekonomisini savunduk ama bunun ayn zamanda da kurall bir piyasa ekonomisi olmas gerekiyor" de erlendirmesinde bulundu. Rekabet ortam n n sa l kl bir ekonomi için iyi ifllemesi gerekti ini söyleyen Babacan, " yi temellere dayand r lan bir rekabet ortam ülkemiz için son derece önemli. Rekabetin iyi çal flmas demek, bir ülkede verimlilik demek. Rekabetin olmad yerde rehavet, verimsizlik oluyor" ifadesini kulland. Toplumda rekabet kavram n n öneminin daha iyi anlafl lmaya Rus sermayesinin yeni adresi Türkiye mi? LONDRA (AA) - Uluslararas finans uzmanlar ABD ve Avrupa'n n Rus finansal varl klar n genifl çapl dondurabilece i korkusuyla milyarlarca dolarl k Rus sermayesinin Bat 'dan kaçmaya bafllad n belirtirken, Standard Bank Geliflmekte olan Ekonomiler Baflekonomisti Timothy Ash, Türkiye'nin kaçan Rus sermayesinden yararlanabilece ini belirtti. Bölgedeki geliflmeleri yak ndan takip eden Ash, AA muhabirine yapt aç klamada henüz Avrupa'dan ne kadarl k bir Rus sermayesinin ç k fl yapt na dair kesin veri olmad n, ancak Türkiye'nin Rus sermayesinin Avrupa'daki ç k fl ndan yararlanabilece ini kaydetti. Geçen hafta ABD ziyaretinde bulunan Ash, Avrupal liderlerin Rusya'ya uygulayabilece i ekonomik ve finansal yapt r mlar konusunda baflta ayak diremesine karfl n, ABD yönetiminin Rusya'n n K r m'a müdahalesi ve ba ms zl k referandumunu takiben gereken yapt r mlar konusunda "son derece ciddi" oldu unu vurgulad. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Londra merkezli Capital Economics Geliflmekte olan Ekonomiler Ekonomisti Liza Ermolenko da son 2 ay içinde Rus yat r mc lar n ABD ve Avrupa'daki bankalardan paralar n Rusya'ya transfer etmeye bafllad klar n belirterek, "Fakat Bat l yat r mc lar n Rusya'dan ç kard yat r m, Rusya'n n Bat 'dan ç kard ndan çok daha yüksek. Tahminlerimize göre son dönemde yaflananlardan dolay Bat Rusya'dan yaklafl k 50 milyar dolarl k yat r m n ç kard " dedi. Ermolenko, Rus yat r mc lar n Avrupa'daki bankalardan mevduatlar n çekmelerinin bütün Avrupa bankac l k sistemi için kayda de er bir risk oluflturmayaca n belirterek, Bat 'n n Rusya'ya uygulayaca yapt r mlar n boyutunun sadece belirli say da Rus bürokrat ve siyasetçiyle s n rl kalabilece ini belirtti. Öte yandan ABD Merkez Bankas Fed'in 12 Mart 2014 itibariyle aç klanan verilerine göre, yabanc merkez bankalar n n ABD hazinesindeki varl klar n n 104 milyar dolar azalmas n n ard ndan gözler Rusya Merkez Bankas 'na çevrildi. bafllad n anlatan Babacan, bu çerçevede Rekabet Kurumunun yapt çal flmalar n çok önemli oldu unu kaydetti. Ekonomide f rsat eflitli inin son derece önemli oldu unu vurgulayan Babacan, "Keyfili in de il, kurallar n hakim oldu u bir ekonomi bizim için çok önemli. Uluslararas yat r mlar n Türkiye'ye daha çok gelmesini istiyorsak bunlara dikkat etmemiz laz m. Aksi halde dürüstün cezaland r ld, farkl iliflkilerle paran n kazan ld bir ülke olursak Rus sermayesi AB den çekilmez FRANKFURT/ STANBUL (AA) - Avrupa Birli i (AB) ve ABD'nin Rusya'ya K r m'la ilgili yapt r m karar n n ard ndan uluslararas finans uzmanlar, a rl kl olarak Rusya'n n varl klar n bu ülkelerden çekmesinin muhtemel olmad ve uzun süreli gerginliklerin her iki taraf da etkileyece i de erlendirmesini yapt. ABD, K r m'daki referandumun ard ndan Rusya'ya yönelik yapt r mlar n aç klad. ki hafta önceki yapt r m kararlar nda isim listesi verilmezken, dün aç klanan kararlarda Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin'e yak n isimlerin de oldu u 11 kifli yapt r m listesine al nd. Amerikal üst düzey yetkililer, bu yapt r mlar n So uk Savafl'tan bu yana Rusya üzerindeki en genifl yapt r mlar oldu unu belirtiyor. Yapt r mlar konusunda Avrupa taraf nda da geliflmeler yafland. AB d fliflleri bakanlar, Ukrayna'daki, özellikle de K r m'daki geliflmeler ba lam nda 21 kifliye yapt r m uygulama karar ald. AB'nin, "Topraklar n n herhangi bir parças n n müstakbel statüsüyle ilgili giriflimler de dahil olmak üzere Ukrayna'n n toprak bütünlü ünün, egemenli inin ve ba ms zl n n alt n kaz yan ya da tehdit eden eylemlerden sorumlu" gördü ü bireylere karfl ald yapt r m kararlar, AB ülkelerine seyahat yasa ve mal varl klar n n dondurulmas n kaps yor. Tüm bu geliflmelerin ard ndan Rusya'n n AB ve ABD'den varl klar n çekip çekmeyece i ve her iki taraf içinde olas ekonomik senaryolar merak konusu oldu. AA muhabirinin konuya iliflkin sorular n yan tlayan uluslararas finans piyasas uzmanlar, a rl kl olarak Rusya'n n varl klar n bu ülkelerden çekmesinin muhtemel olmad n ve uzun süreli gerginliklerin her iki taraf da etkileyece i yönünde görüfl bildirdiler. Berenberg K demli Ekonomisti Christian Schulz, Rus bu Türkiye için de halk m z için de en büyük haks zl k olur" diye konufltu. Gümrük ve Ticaret Bakan Yard mc s Fatih Metin de Rekabet Kurumunun mal ve hizmet piyasalar n n sa l kl ifllemesi konusunda önemli görevler yüklendi ini ifade etti. KOB 'lerin ekonomi için büyük bir öneme sahip oldu una dikkati çeken Metin, bu kapsamda Rekabet Kurumu taraf ndan haz rlanan 2014 Rekabet Raporu'nda da KOB vatandafllar n n ve yat r mc lar n Avrupa bankalar nda bulunan paralar n çekmeyeceklerini söyledi. Avrupa bankalar nda paras olan Rus vatandafllar n flu an güçlü konumda olan avrodan vazgeçmeyece ini kaydeden Schulz, yapt r m kararlar çerçevesinde Rus varl klar n dondurma tehdidinin baz Ruslar' n paralar n Avrupa d fl na tafl mas na sebep olabilece ini aktard. Schulz, "Ancak bireysel Rus flirketleri ve yat r mc lar bundan etkilenmeyecekler. Bunun aksine, bunlar paralar n Rusya'dan Avrupa'ya tafl yabilirler" dedi. Türkiye'nin Rus sermayesi için güvenli bir liman olabilme seçene ini de de erlendiren Schulz, "NATO üyesi ve AB üyelik sürecinde olan Türkiye'nin Ruslar için güvenli bir liman oluflturmas zor gözüküyor. sviçre, Dubai ya da Singapur'un daha muhtemel ülkeler oldu unu düflünüyorum. Fakat bu ülkeler bile Rusya'n n paralar n, AB ve ABD'nin yapt r mlar n önlemek için reddedebilirler" fleklinde konufltu. ING Group Avro Bölgesi Baflekonomisti Peter Vanden- Houte de Rus vatandafllar n paralar n çekmelerinin Avrupa'da bankac l k sektörünü fazla etkilemeyece ini aktard. Rusya'ya uygulanacak yapt r mlar n bankalardan ziyade Avrupa'daki flirketleri olumsuz etkileyece ini anlatan Houte, özellikle Almanya'n n bu durumdan yo un bir flekilde etkilenebilece ini iflaret etti. Houte, Rusya'dan kaynaklanan jeopolitik bir belirsizlik oldu unu ve bu belirsizli in Avrupa'daki tüketici güvenini ve büyümeyi olumsuz etkileyebilece ini söyledi. Commerzbank Geliflmekte olan Piyasalar Baflekonomisti Tatha Ghose ise hem Ruslar' n Avrupa bankalar nda hem de Avrupal lar' n Rus bankalar nda paras n n oldu unu vurgulayarak, herhangi bir hesap dondurma konusunun genifl bir flekilde ele al nd n bildirdi. Rekabet Kurumu Baflkan Nurettin Kald r mc da faaliyetleri hakk nda bilgi vererek toplumda rekabet bilincinin yerleflmesi için gayret gösterdiklerini anlatt. Törene Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Baflkan Mukim Öztekin, Sermaye Piyasas Baflkan Vahdettin Ertafl, Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu Baflkan Tayfun Acarer ve çok say da davetli kat ld. iflleminde iki taraf n da zarar görece ini kaydetti. Rusya'n n Avrupa bankalar ndaki paralar n çekece ine dair bir ihtimal olmad n belirten Ghose, aksine Rusya'n n da Rus bankalar ndaki yabanc hesaplar dondurabilece ini ifade etti TD Securities Avrupa Derecelendirme ve Döviz Araflt rma Müdürü Richard Kelly ise, K r m krizinin Rusya ve AB aras ndaki finansal iliflkilere uzun vadeli etkisini tahmin edebilmek için erken oldu unu söyledi Bu durumun Rus yat r mc lar n hisse ve varl klar n Avrupa d fl nda de erlendirmeyi düflünme riski aç s ndan ihtiyatl olabilece ini ifade eden Kelly, varl klar n çekilmesinin gerilimlerin uzay p uzamayaca na göre flekillenece ini aktard. Ruslar' n Avrupa'daki varl klar n n hacmine iliflkin bilgi veren Kelly, "Ruslar, Avrupa ve ABD'de ki finans merkezlerinde yaklafl k 170 milyar dolar mevduat tutuyorlar, ancak bu ülkeler de Ruslar'a 250 milyar dolar kredi sa lam fl durumdalar" ifadelerini kulland. Commerzbank K demli Döviz Stratejisti Peter Kinsella da geçen y l oldu u gibi son zamanlarda da Rus vatandafllar n n zay flayan Ruble nedeniyle varl klar n sürekli olarak Rusya d fl na tafl d n ve bu yüzden Avrupa'dan varl k ç k fl de il, bunun aksine Avrupa'ya para ak fl olaca n ifade etti. Ruslar' n yurt d fl ndaki varl klar na iliflkin kesin bir bilginin olmad n dile getiren Kinsella, "Sadece geçen y ldan bu yana sermaye ç k fllar n n ölçe ine bakarsak bu oran muhtemelen 100 milyar dolar n üzerinde bir rakam gözüküyor. Varl klar önemli boyutta ancak bilinmesi gerekir ki bu varl klar özel kifliler ve flirketlere ait. Bunlar Kremlin'in yurtd fl varl klar de il. Yani Rusya sermayesinin kolayca çekilece ini sanm yorum" de erlendirmesinde bulundu. Fehmi KORU Danimarka denilince... Cumhurbaflkan Abdullah Gül son gezisini skandinav ülkelerinden Danimarka ya yapt. Asaleti temsil eden Kraliçe yan nda halk temsil eden Cumhurbaflkan tablosu, fark edebilenler için, asaletin mavi kanla ilgisi olmad n n kan t gibiydi... Gençli imde u ray p ilk uzunca kald m ülke olmas bak m ndan benim için özeldir Danimarka... Son zamanlarda Avrupa ülkelerinde ilgi uyand ran bir politik diziyle de kendilerinden söz ettirmeyi baflard Danimarkal lar: Borgen... Pek çok Danimarkal aç s ndan, erkek siyaset dünyas na meydan okuyarak giren Borgen deki hayali kad n parti baflkan ideal bir baflbakan figürü çiziyordu; flimdiki kad n baflbakan baflar s n biraz da Borgen deki baflrol oyuncusunun inand - r c l na borçlu olmal... Borgen dizisini izlerken her bölümün bafl na konmufl aç klay c özdeyifller dikkatimi çekmiflti. Baz s iyi bilinse de ço u pek göze çarpmayan tespitlerden olufluyor bu özdeyifller... Tahmin edilebilece i gibi, özdeyifllerin birkaç, kendisine biçilen f rsatç l k mantosuyla kas tl olarak de eri azalt lmaya çal fl lm fl talyan Niccolo Machiavelli ye ( ) ait... Machiavelli nin hizmetinde bulundu u asile hitaben yazd için Prens diye and kifliyi, siz bugünün devlet adam veya siyaset adam diye okuyabilirsiniz... sterseniz Borgen in çeflitli bölümlerini izah için dizi yazarlar n n Machiavelli den seçti i aforizmalar aktaray m önce: Prens in savafltan, ona haz rlanmaktan ve onun için gerekli disipline sahip olmaktan baflka bir hedefi ve düflüncesi olmamal d r. Bu özdeyifl birinci bölümünün bafl nda yer al - yordu Borgen dizisinin... Di erleri de flöyle: 1. Prens sevilmenin de il, korkulman n daha güvenli oldu unu bilir. 2. flin özeti fludur: Bütün silâhl peygamberler muzaffer olmufl, bütün silâhs z olanlar ise kaybetmifltir. 3. Bir Prens verdi i sözlerden vazgeçmek için meflru mazeretlere her zaman sahiptir. 4. Gerekti inde aç lan savafllar âdildir. 5. Birine sald rd n zda onda açaca n z yara o kadar yaman olmal d r ki, intikam almas ndan korkman z gerekmesin. Ac mas z gelebilir bu sözler size, zaten Machiavelli pek çoklar taraf ndan bu yüzden yerden yere vurulur; yine de bir düflünce dünyas na fl k tuttuklar aç k... leri bölümlerden birinin bafl nda da Danimarka n n bir bölgesine ait flu özdeyifl yer almaktayd : Bir hayaletin varl n inkâr etmek, onu daha da büyütmekten baflka bir ifle yaramaz. ki farkl Danimarkal dan da özdeyifller var. lki Johannes V. Jensen e ait: Danimarkal kuflkucudur; nas l kuflkucu olmas n, Danimarka n n tarihi güçlü bir kavmin düflüfl hikâyesidir. Di eriyse filozof Soren Kierkegaard a ait flu söz: Cüret etmek birinin bast yeri bir anl - na kaybetmesi gibidir; cüret etmemek ise kendini kaybetmektir... ki Çinli den de özdeyifllerle karfl laflt m Borgen de. lki harp sanat deyince akla gelen ilk isim Sun Tzu dan: Dostlar n yak n nda tut; düflmanlar n ysa daha da yak n nda... kincisi ise Mao dan: Siyaset kan dökülmeyen savaflt r; savafl ise kan dökülen siyaset... Danimarka dizisi Borgen ve demek ki Danimarka da siyaset biraz böyle yap l yor... Zaten Shakespeare de, Hamlet in daha giriflinde, Danimarka da ters giden bir fleyler var demiyor muydu? 20 MART 2014 STAR

13 14 SPOR 21 Mart 2014 Cuma fienol GÜNÜÇ Trabzonspor'un en golcüleri Olcan ve Henrique Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un deplasmanda Sivasspor'u 4-0 yendi i karfl laflmada 1'er gol atan ve performanslar yla galibiyette önemli rol oynayan oyuncular Olcan Ad n ile Paulo Henriqe, bu sezon bordo-mavili tak ma att klar gollerle önemli katk sa lad lar. TRABZON - Olcan Ad n, Spor Toto Süper Lig'de att 8 golle tak m n n en fazla gol atan oyuncular s ralamas nda ilk s rada yer al yor. Bordo-mavili futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de att 5 golle bu sezon toplam 13 kez rakip fileleri havaland rd. Brezilyal Paulo Henrique'de ligde 7 gol ile Olcan Ad n'dan sonra tak m n n en fazla gol atan ikinci oyuncusu oldu. Henrique, UEFA Avrupa Ligi'nde ise att 8 golle Avrupa'da en fazla gol kaydeden isim olurken toplamda 15 gol att. Olcan Ad n ve Paulo Henrique, bu sezon toplamda 28 gol kaydettiler. Belçika'n n Westerlo tak m nda 18 gol atarak gol krall yar fl n 3'üncü s rada tamamlad ktan sonra Trabzonspor'a transfer edilen, sezonunda ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, geçen sezon ise ligde 4 gol atarak toplam 7 golle beklentileri karfl layamayan Henrique, bu sezonki 15 golüyle önceki iki sezondan 2 kat daha fazla gol kaydetti. Trabzonspor, Henrique'nin gol att maçlarda Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Eskiflehirspor'u 1-0, Elaz spor ve Sivasspor'u 4-0 ma lup etti. Kas mpafla ve Gençlerbirli i'ne ise 3-2 yenildi. Brezilyal oyuncunun gol att maçlarda bordo-mavililer 15 puan toplad. Henrique, UEFA Avrupa Ligi'nde de Derry City (2 maç 3 gol), Dinamo Minsk maç nda 1 gol, Kusesi (2 maç 3 gol), ve Lazio maç nda 1'e gol atarak Avrupa'da tak m na önemli katk sa lad. Olcan ligde, Kas mpafla, Elaz spor, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor maçlar nda 1'er, Akhisar Belediyespor maç nda ise 2 gol kaydederken, UEFA Avrupa Ligi'nde de Legia Varflova (2 maç 2 gol) ve Apollon Limassol maç nda 3 gol att. (AA) Erciyesspor'un umudu var KAYSER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'da, bas n sözcüsü Kaan Savruk, tak mlar n n son haftalarda iyi futbol oynad n belirterek, bunu sürdürmeleri halinde baflar lar n gelece ini söyledi. Savruk, AA muhabirine yapt aç klamada, tak mlar n n son dönemde sergiledi i futboldan memnun olduklar n ifade etti. Fenerbahçe karfl s nda iyi oynamalar na ra men sahadan puans z ayr lman n üzüntüsünü yaflad klar n dile getiren Savruk, flöyle devam etti: "Güzel oyunumuz var bunu sürdürmek istiyoruz, bu futbolumuzu sürdürdü ümüz zaman baflar lar gelecektir. stanbul'da Fenerbahçe'ye ma lup olarak, galibiyet serimiz sona erdi. Fenerbahçe'ye karfl çok iyi mücadele ettik. Hatta ma lup duruma düfltükten sonra skoru 1-1'e getirmeyi baflard k. Ard ndan yedi imiz flanss z golle ma lup olduk. Sonuçta Fenerbahçe flampiyonlu a oynayan güçlü bir tak m. Futbolcular m z Fenerbahçe maç ndaki oyun ve mücadelelerinden dolay kutluyoruz. Art k önümüze bakaca z. Tekrar seri galibiyetler almam z gerekiyor." Savruk, taraftarlardan tak ma olan desteklerini kalan haftalarda da art rarak, devam ettirmelerini istedi. (AA) Kulübünde efsaneleflen gol makinalar ANKARA - spanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona formas yla 371. golünü at p kulüp rekorunu k ran Lionel Messi gibi "bir kulüpte 200 ve üstünde gol atan" baflka isimler de var. La Liga'n n 28. haftas nda Barcelona- Osasuna karfl laflmas nda rakip filelere 3 gol atarak toplamda 371 gole ulaflan 26 yafl ndaki Arjantinli y ld z Messi, kulüp rekorunun yan s ra faal futbol hayat n sürdüren futbolcular aras nda bir kulüpte en fazla gol atan futbolcu unvan n da elinde bulunduruyor. Lionel Messi'ye istatistiksel anlamda en çok yaklaflan futbolculardan biri de talya Serie A'n n güçlü ekiplerinden Juventus ile özdeflleflen talyan forvet Alessandro Del Piero. Faal futbol hayat n Avustralya'n n Sydney tak m nda sürdüren talyan 10 numara, Torino ekibi ad na 289 gol kaydetmiflti. Del Piero'nun hemen ard ndan gelen isim ise Roma'n n yaflayan efsanesi, vatandafl Francesco Totti oldu. Baflkent ekibiyle 2016 yaz na kadar sözleflmesi bulunan 37 yafl ndaki talyan kaptan, altyap s ndan yetiflti i sar -k rm z l kulüp ad na 287 gol kaydetme baflar s n gösterdi. Futbol kamuoyunda devaml Messi'yle karfl laflt r lan Portekizli dünyaca ünlü y ld z Cristiano Ronaldo, Manchester United maceras ndan sonra zirve yapt Real Madrid'de 240 gole ulaflarak flimdiden eflatun-beyazl lar n efsaneleri aras nda gösterilmeye bafllad. Portekiz'in en önemli futbolcular ndan biri gösterilen 29 yafl ndaki y ld z, uzun zamandan bu yana Portekiz Milli Tak m n n da de iflmez ismi. ngiltere futboluna yön veren ekiplerden Arsenal'da oynad 8 y l boyunca 228 gole imza atan Frans z y ld z Thierry Henry de Londra kulübüne mal olmufl oyuncular aras nda geliyor. Futbol yaflant s n ABD'de sürdüren 36 yafl ndaki tecrübeli golcü, kariyerinde Arsenal' n haricinde, Juventus ve Barcelona gibi Avrupa futboluna damga vuran ekiplerde de futbol oynam flt. Ada futbolunun son y llarda yetifltirdi i önemli futbolculardan Wayne Rooney, 2004 y l ndan bu yana oynad Manchester United'da toplam 210 gole ulaflarak, "K rm z fieytanlar" n efsaneleri aras ndaki yerini ald. 28 yafl ndaki rlanda as ll ngiliz y ld z, flubat ay nda kulübü Manchester United ile y ll k 15,6 milyon sterlin karfl l nda 5,5 y ll k yeni bir sözleflmeye imza atm flt y l nda transfer oldu u ngiliz ekibi Chelsea'nin orta sahas n n de iflmez ismi 35 yafl ndaki ngiliz futbolcu Frank Lampard, mavi-beyazl forma alt nda toplam 208 gol kaydederken, ilerleyen yafl na ra men ngiltere Milli Tak m nda da düzenli forma flans buluyor. (AA)

14 SPOR fienol GÜNÜÇ 21 Mart 2014 Cuma15 Statlarda kötü tezahürata ONLAR DUR D YOR Kütahya'daki amatör futbol liglerinde yap lan maçlarda kötü tezahürat ve fliddet olaylar n n azalmas na neden olan kad n hakemler, maçlar n gözdesi oldu. KÜTAHYA - Türkiye'de, en sevilen spor branfllar n bafl nda gelen futbolda, ne yaz k ki son y llarda yaflanan tribün ve fliddet olaylar ile kötü tezahürat n önüne geçilememesi nedeniyle Kütahya l Hakem Kurulu, kad n hakemlerin yönetti i maçlarda bu olaylar n en aza indi ini görünce, kad n hakemlerin say lar n n artmas na a rl k verdi. Kütahya l Hakem Kurulu Baflkan Lokman Top, AA muhabirine yapt aç klamada, Kütahya'da 8 kad n hakemin buldu unu belirterek, bu hakemlerin futbol ve sporda fliddetle mücadele noktas nda ciddi katk lar n n oldu unu kaydetti. "Bayan hakemlerimiz müsabaka yönetti i zaman gerek seyircilerden gerek idarecilerden gerekse futbolculardan olumlu tepkiler al yoruz" diyen Top, flöyle konufltu: ''Bu ba lamda da maçlar m z sa l kl bir flekilde devam ediyor. Sahalarda, bayan hakemlerimizin ço almas n istiyorum. Her ne kadar 8 bayan hakemimiz olsa da bu say s n n 8'de kalmamas n düflünüyorum. Çünkü günümüzde özellikle ülkemizde sporda fliddet, had safhada. Bunu minimuma indirmek için bayan hakemlerimizin sahalarda yer almas n n uygun olaca görüflündeyim. Onlar ne kadar sahalarda bulunurlarsa, sporda fliddet ve olumsuz tezahüratlarla ilgili tepkiler en aza inecektir. Bu noktada, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun da olumlu görüflleri var. Bizler de illerde bu tür çal flmalar yapmaktay z.'' Kütahya Bölgesi klasman hakemlerinden Merve Göktafl da son iki y ld r bölge klasman maçlar n yönetti ini bildirdi. Son dönemde yeni kad n hakemlerin aralar na kat ld n dile getiren Göktafl, flunlar söyledi: "Hakemlikte 7 y ld r çok yol katetti imi düflünüyorum. lk bafllad m zda Kütahya'da bayan hakem yoktu. Maçlara ç kt mda, 'bayan hakem', 'kad n hakem' gibi baz tepkiler al yordum. Sonra tak mlar bize, biz de onlara al flt k. Bayan hakem say m z art nca daha çok olumlu tepkiler almaya bafllad k. Maçlar mda çok s k nt yaflam yorum. Tribüne gitti imde herkes, çok sayg duyup, bize karfl düzgün konufluyor. Biz bu iflin içerisinde oldu umuz müddetçe sporun daha çok dostluk ve bar fl içerisinde geçece ini düflünüyor, daha çok bayan hakem olmas n istiyorum.'' Hakemlerden Nihal Bereket ise 6 y ld r hakemlik yapt n ve kad n hakemler olarak futbola çok büyük katk lar n n oldu unu düflündü ünü aktard. Ç kt maçlarda tribünlerde ve futbolcular n aras nda kötü tezahürat n azald na dikkati çeken Judonun tek eksi i uluslararas madalya Türkiye Judo Federasyonu Baflkan Fatih Uysal, tesis, malzeme ve antrenör anlam nda judonun hiçbir s k nt s bulunmad n belirterek, "Sadece uluslararas arenada madalya alabilecek sporcular n ç kmas n bekliyoruz" dedi. SAMSUN - Uysal, AA muhabirine, judonun Türkiye'deki durumu ile Brezilya'n n Rio de Janeiro kentinde yap lacak 2016 Yaz Olimpiyatlar ve Japonya'n n baflkenti Tokyo'da yap lacak 2020 Yaz Olimpiyatlar ndaki hedeflerini anlatt. 2016'daki olimpiyatlara 5 veya 6 sporcuyla kat lmay hedeflediklerini vurgulayan Uysal, "En az bir madalya almay hedefliyoruz Yaz Olimpiyatlar nda hedefimiz 14 s kletin en az 10'una kat l p iki veya ikiden fazla madalya almak. Judo branfl nda madalya alabilmek için 6 ile 8 sene aras zaman gerekiyor olimpiyat oyunlar bizim as l patlama yapaca m z yer ama inan yorum 2016 y l nda da madalya alaca z" diye konufltu. Olimpiyat oyunlar ndaki en son madalyan n 2000 y l nda Avustralya'n n Sidney kentinde düzenlenen olimpiyatlarda al nd na dikkati çeken Uysal, flöyle devam etti: "Barcelona kentinde düzenlenen 1992 Yaz Olimpiyat Oyunlar nda da bronz madalya alm flt k. Sonraki dönemlerde madalya alamad k. Bu durum judo sporuna yak flm yor. Çünkü devletimiz inan lmaz imkanlar veriyor. Tesis, malzeme ve antrenör anlam nda hiçbir s k nt m z yok. Sadece uluslararas arenada madalya alabilecek sporcular n ç kmas n bekliyoruz. Antrenör arkadafllar m z hem de biz, judonun geliflmesi ve uluslararas anlamda madalya almas için elimizden geleni yap yoruz." (AA) Bereket, ''Ayr ca sporun kardefllik ve dostluk oldu unu düflünüyorum. Biz bayan hakemler olarak, spora destek sa l yoruz'' diye konufltu. Kad n hakemlerden Yasemin Solak da 4,5 y ld r hakemlik yapt n anlatt. Eflinin de il hakemi olarak görev yapt bilgisini veren Solak, flunlar söyledi: ''Onunla beraber ayn maçlara ç kt m z da oluyor. Çevreden güzel tepkiler al yoruz. Eflim orta hakem, ben ise yard mc hakem olunca, seyirciler aras nda da güzel tepkiler al yoruz. Ayr ca bir çocuk sahibiyiz ve bazen onu da maçlara getiriyoruz. Bazen çocu umla ben eflimi izliyorum, bazen eflimle o beni izliyor. nsanlar n tepkileri gayet güzel. Maçlardan sonra bizi tebrik etmeye geliyorlar. Kütahya için bayan hakemlerin ço almas iyi oldu.'' (AA) Süper Lig'in alt n golcüleri ZM R - Spor Toto Süper Lig'de flimdiye kadar oynanan müsabakalarda 64 futbolcu 1'er gol sevinci yaflarken, bu isimlerden 10'u att klar kritik gollerle tak mlar na puan kazand rd. Süper Lig'de heyecan n bitimine 9 hafta kala bütün ekipler ligi en iyi flekilde bitirme mücadelesini sürdürüyor. Gol krall s ralamas nda Sivasspor'dan Aat f Chahechouhe ve Galatasaray Burak Y lmaz' n 13'er golünün bulundu u ligde bu iki oyuncuyu 12'fler gol kaydeden Befliktafl'tan Almeida ile Gençlerbirli i'nden Stancu takip ediyor. Ligde alt s ralardan kurtulma mücadelesi veren Kayseri Erciyesspor'da devre aras nda transfer edilen Edinho oynad 6 maçta att 7 golle ikinci devrede en fazla gol atan isim oldu. Bu oyuncuyu ikinci devrede 6'flar golü bulunan Elaz sporlu Deniz Y lmaz ve Akhisar Belediyesporlu Mehmet Akyüz izledi. Ligde 64 futbolcunun 1'er golü bulunurken, bu oyunculardan 10'u att klar gollerle tak mlar na çok önemli katk verdiler. 10 isimden 8'i att klar gollerle tak mlar n beraberlikten kurtar p, sahadan galibiyetle ayr lmalar n sa lad. Di er 2 futbolcu ise ma lup durumdaki tak mlar na 1'er puan kazand rd. Akhisar Belediyespor'da Kerim Zengin, Befliktafl'tan Ersan Gülüm, Elaz spor'da Tello, Fenerbahçe'de Bekir rtegün, Gençlerbirli i'nde Mervan Çelik, Kardemir Karabükspor'da Yi it ncedemir, Kayseri Erciyesspor'da Mandjeck ve Trabzonspor'da Janko'nun golleri tak mlar na galibiyet getirdi. Gençlerbirli i'nden Tomic ve daha sonra Mersin dmanyurdu'na transfer olan Kayseri Erciyesspor'dan Sinan Kalo lu da tak mlar n ma lup durumdan kurtard ve sahadan 1'er puanla ayr ld. Ligde att klar tek golle tak mlar na puan veya puanlar kazand ran isimler flöyle: Akhisar Belediyespor-Sivasspor: 2-1 Kerim Zengin (Akhisar Belediyespor) Befliktafl-Eskiflehirspor: 1-0 Ersan Gülüm (Befliktafl) Torku Konyaspor-Elaz spor: 2-3 Rodrigo Tello (Elaz spor) Fenerbahçe-Kas mpafla: 2-1 Bekir rtegün (Fenerbahçe) Gençlerbirli i-kayserispor: 1-1 Nemanja Tomic (Gençlerbirli i) Kas mpafla-gençlerbirli i: 1-2 Mervan Çelik (Gençlerbirli i) Torku Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 2-3 Yi it ncedemir (Kardemir Karabükspor) Kayseri Erciyesspor-Gençlerbirli i: 1-0 Mandjeck (Kayseri Erciyesspor) Kayseri Erciyesspor-Kayserispor: 1-1 Sinan Kalo lu (Kayseri Erciyesspor) Trabzonspor-Kayserispor: 2-1 Marc Janko (Trabzonspor) (AA)

15 21 Mart 2014 Cuma Yasemin AYDO DU Bebekler için NEFES defilesi ZM R - zmir de, modac Ertan Kay tken in Nefes koleksiyonu, geliri prematüre bebeklerde kullan lan solunum ayg t n n al m nda kullan lmak üzere ünlü mankenlerin podyuma ç kt defileyle görücüye ç kt. Hilton Oteli nde düzenlenen defilede, Ertan Kay tken in 75 parçadan oluflan koleksiyonu, Özge Ulusoy ve Tülin fiahin in aralar nda bulundu u mankenler ile podyuma ç kan oyuncular Ceyda Atefl ve Wilma Elles taraf ndan sunuldu. zmirlilerin yo un ilgi gösterdi i defilenin geliriyle, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine, bir kilogram civar ndaki prematüre bebeklerin hayata tutunmas na yard mc olmas amac yla kullan lan neonatal ventilatör solunum ayg t al nacak. (AA) Çanakkale ve Milli Mücadele de askerin ekme i: Bal kesir in Savafltepe ilçesine ba l Sar beyler beldesinden Çanakkale Savafllar ve Kurtulufl Savafl nda cepheye giden askerler için yap lan seferberlik çöre i, yaklafl k 100 y ld r ayn yöntemle üretiliyor. Tarhana, zeytinya, yo urt, un, fleker ve susam içeren, besleyici ve enerji verici çöre in, iki aya kadar dayanabilmesi dolay s yla o dönemde askerlerin en önemli az klar aras nda yer ald biliniyor. Foto raf n Dili Seferberlik çöre i BALIKES R - ZAFER AKPINAR - Bal kesir'in Savafltepe ilçesine ba l Sar beyler beldesinden Çanakkale Savafllar ve Kurtulufl Savafl 'nda cepheye giden askerler için yap lan "seferberlik çöre i", yaklafl k 100 y ld r ayn yöntemle üretiliyor. Tarhana, zeytinya, yo urt, un, fleker ve susam içeren, besleyici ve enerji verici çöre in, iki aya kadar dayanabilmesi dolay s yla o dönemde askerlerin en önemli az klar aras nda yer ald biliniyor. Sar beyler Belediye Baflkan Lütfü Arslan, AA muhabirine yapt aç klamada, 500 y l aflk n bir tarihi bulunan beldelerinin, seferberlik çöre iyle tan nd n söyledi. Bu ekmek türünün ilk kez, Çanakkale Savafllar 'nda cepheye giden askerler için o dönemde eldeki imkanlarla üretildi inin bilindi ini anlatan Arslan, flöyle konufltu: "Çöre imiz, Çanakkale'den sonra Kurtulufl Savafl 'nda çarp flan askerlerimizin de yiyece i olmufl. Milli Mücadele y llar nda Savafltepe yak n nda oluflturulan cephede, Yunanl larla karfl çarp flan Türk askerine de beldemiz kad nlar bu çörekten yap p götürmüfl. Zeytinya, tarhana, fleker, un ve susam içerdi i için besleyici, enerji verici ve oldukça sa l kl bu çörek, iki ay dayanabildi i için cephedeki askerin en önemli az olmufl. Giden her askerin çantas na, yak nlar ya da belde sakinleri bu çörekten koymufl. Bu çörek beldemizde yaklafl k 100 y ld r üretilmektedir. Dini bayramlar n birkaç gün öncesinde haz rlanan çörekler, komflu ve akrabalara da t l r. Asker u urlamalar ve dü ünlerde yap lan bu çörek, dü ün öncesinde o lan evinden k z evine (ailenin bütçesine göre de iflen en fazla 100 çörek) özel sepetler içinde törenle gönderilir. K z evi, bu çöreklerin içine o lan evinden gelen helvay da koyarak dü ün davetiyesi olarak akrabalar na da t r." Kültür ve Turizm Bakanl na "Sar beyler seferberlik çöre i" ad yla "Somut Olmayan Kültürel Miras" baflvurusunda bulunduklar n anlatan Arslan, sadece bu çörek için beldelerinde hemen her ailenin kendine yetecek kadar susam üretti ini dile getirdi. Belde sakinlerinden Fikriye Ayaz da çöre in mayas n n, bir gün öncesinden yo urt, tarhana, fleker, zeytinya kar fl m ndan haz rland n belirterek, yap l fl yla ilgili flu bilgileri verdi: "Bir gün bekleyen maya, un ve suyla kar flt r l r. Hamuru oluflturduktan sonra küçük parçalara ay r p her birini bolca susamlar z. Yaklafl k 3 saat dinlenen hamuru, piflirmeye haz r hale geldikten sonra hemen her evimizin bitifli inde bulunan odun f r nlar nda pifliririz. Bu ekmek, uzun süre bayatlamaz. Özellikle kuruduktan sonra aylarca dayanabilir. Bu yüzden savafl y llar nda askerlerimizin en önemli yiyece i olmufl. Bu ekmekte, üretti imiz susamlar kullan r z. Susamlar, odun külü ve s cak su kar fl m na atar z. Bir süre bu kar fl m içinde duran susam, y kad ktan sonra tüketime haz r hale getiririz." Gülsen Saruhan ise beldelerindeki her evde mutlaka bir odun f r n bulundu unu kaydederek, kültürel bir yemek miras bu çöre in flimdilerde özel gün yiyece i oldu unu söyledi. Bir çeflit ekmek olan çöre in, eskiden çok miktarda yap l p tavan aralar ya da kilerlerde kurutuldu unu, ihtiyaç duyuldukça as ld yerden ç kar larak tüketildi ini ifade eden Saruhan, savaflta askerin ekme i olan seferberlik çöre inin, halen bölgelerindeki en sevilen ekmek türü oldu unu anlatt. Ramazan ve Kurban bayramlar nda çocuklar için özel olarak flekillendirilmifl çörekler yapt klar na da de inen Saruhan, "Bu da ayn hamurdan yap l yor ve ad na 'çakçak' deniliyor. Bir bak ma çocuklar n bayram flekeridir. Çocuklar çok sever bu çöre i. fieker de toplarlar ama f r nlar n bafl na giderek evin kad n ndan bu çörekten mutlaka al rlar" ifadesini kulland. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı