Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15."

Transkript

1 BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için Ocak 2014 SAYI 15 Baflkan dan... Operasyonun Küresel Boyutu Küreselli in büyük bir h zla dünyay dolaflt günümüzde ülkeler aras ndaki iliflkiler ekonomiden siyasete ve hukuka kadar birbiriyle daha iliflkili hale geliyor. Elbette demokrasinin ve devletlerin egemenli i gere i iktidarlar sand k belirliyor. Fakat sand ktan ç kan iktidarlar n hedeflerine ulaflabilmeleri, toplumsal refah artt rabilmeleri için uluslararas toplum taraf ndan kabullenilmeleri de büyük önem tafl yor. Aksi halde içine kapan k hale dönüflecek ülkelerin kalk nmalar ve çevre ülkeleriyle sa l kl iletiflim kurmalar da mümkün olam yor y l ndan bu yana Türkiye'de iktidarda bulunan ve bir çok alanda önemli baflar lara ulaflan AK Parti'nin ekonomide ve ülkemizin demokratikleflmesinde gösterdi i baflar lar n önemli bir sebebi de Dünya'yla kurdu u yeni etkileflimdi. Bütün küresel platformlarda etkinli i h zla geliflen Türkiye, Avrupa Birli i üyeli inde önemli ad mlar atarken, ayn zamanda Ortado u ülkeleriyle yeni iliflkiler gelifltirmifl ve co rafyan n kaderini merkeze alan kardeflli i infla etme gayretinde olmufltur. Filistin meselesinden, Irak' n ABD taraf ndan iflgaline ve son dönemde geliflen Arap Bahar olaylar na kadar Türkiye, her zaman ortak co rafyam z n demokratikleflmesinden, ekonomik düzeyde kalk nmas ndan yana olmufltur. Türkiye'nin AK Parti iktidar yla birlikte zaman n ruhuna uygun biçimde takip etti i politikalar, ülkemizin güçlü ve dinamik bir aktör olarak uluslararas alanda sayg nl n n artmas na vesile olmufltur. Bu durum hiç flüphesiz ekonomik kalk nman n temel faktörü olmufltur. Bugüne gelindi inde Türkiye ad na 17 Aral k Operasyonu dedi imiz bir süreci yafl yor. Medya aya ndan yarg ve bürokrasiye kadar sistematik bir sald r Say n Baflbakan m z ve ekibini hedef alm fl durumda. Bu süreçte AK Parti'ye karfl yürütülen sistemli y pratma söylemleri bizleri hayrete düflürecek nitelikte. ''Cihadist Erdo an''; ''Erdo an El-Kaidecilerin tutuklanmas na izin vermiyor''; ''Diktatör Erdo an'' söylemleri özellikle Türkiye kaynakl flekilde uluslararas bas na haber olarak geçiliyor. fiu muhakkak ki, Türkiye'de toplumun genifl kesimleri Say n Baflbakan m z n diktatör oldu una ve eli kanl terör örgütlerini destekledi ine inanmaz; çünkü bu toplumun parças olarak AK Parti'nin Türkiye'yi normallefltiren siyasetini yafl yorlar ve her gün gözlemliyorlar. Fakat bu haberlerde amaç, Türkiye'yi uluslararas alanda itibars zlaflt rarak AK Parti iktidar n n uluslararas toplum nezdindeki meflruiyetini y kmak. Bunun için Türkiye'de on bin gibi düflük bir tiraja sahip ngilizce yay n yapan gazeteler aktif bir kampanyan n yürütücüsü oluyorlar. Elbette gerçe in bir özelli i asla gizli kalmamas d r. Yap lan bu çarp tmalar tarihe kötü bir leke olarak geçecektir. Bu anlamda özellikle teflkilatlar m zda ngilizce bilen kardefllerimizin Türkiye'de olup bitenleri kendi pencerelerinden ifade edebildikleri ölçüde sosyal medyada paylaflmalar büyük önem tafl yor. Bizler hiç bir çabay küçümsemeden Türkiye'de yak lmak istenen fitne atefline su tafl yan kar nca misali çal flmaya memuruz. G yaseddin GERG N Yeni Büyükflehir Yasas nda Yeniden Ölçeklendirme 2 4 Dünya Mazlumlar çin Gönülden Yakar fl 6 Unutmamak Ad na, Sevgili Kendim 8 Paralel Devlet ve Yarg Tarafs zl

2 Yeni Büyükflehir Yasas nda Yeniden Ölçeklendirme 30 Mart 2014 seçimlerinden önce yap lan 6360 Say l yasada yap lan düzenlemeler genel olarak yeni büyükflehirlerin kurulmas yla kamuoyunda ilgi uyand rd. Yasan n ana odaklanma alan ise Türkiye'de yerel yönetimlerin yeniden ölçeklendirilmesidir. Bu kapsamda il mülki s n rlar olmak üzere 29 ilde büyükflehir yönetiminin oldu u bir modele geçilmekte; büyükflehir olan 29 ilde l Özel dareleri kald r lmakta; büyükflehir olan illerdeki köy tüzel kiflilikleri ve belde belediyeleri tüzel kiflilikleri sona ermekte ve ayr ca nüfusu alt nda olan belediyelerin tüzel kiflili ine son verilmektedir. Birinci grupta de erlendirebilece imiz bu düzenlemeler Türkiye'de yerel yönetimleri yeniden ölçeklendirmeyi hedeflemektedir. l mülki s n rlar olmak üzere 29 ilde büyükflehirin oldu u yeni bir yönetim modeline geçilmektedir. Yasan n gerekçesine bak ld nda kentlerde ayn ifllerin hem belediyeler hem de il özel idareleri taraf ndan yap las n n kaynak israf na ve verimlilik kayb na neden oldu u vurgulanmaktad r. l mülki s n rlar n n belediyelerin çal flmas için nas l olup da optimum bir ölçek sundu u önemli bir sorunsald r. stanbul ve Kocaeli'de befl y ld r uygulanan modelin Türkiye çap nda yayg nlaflt r lmas n n nas l sonuçlar do uraca flimdilik bilinmiyor. Fakat ortaya ç kabilecek önemli sorunlar flunlad r; lk olarak, halen k r özellikleri gösteren bölgelerde -yeni kurulan ilçe belediyeleri de düflünüldü ünde, belediyelerin verimli ve etkili flekilde hizmet götürmesinde problemlerle karfl lafl labilir. Her ne kadar bu alanda uzmanlaflan köylere hizmet götürme birliklerinin ekipman ve elemanlar belediyeler bünyesinde görev alacak olsa da bu durum belediyeler için önemli bir problem olarak de erlendirilmelidir. kinci olarak, k r yaflam tarz n n ve yönetsel geleneklerinin oldu u bölgelerde insanlar 30 Mart 2014 tarihinden itibaren art k flehirlerde yaflamak mecburiyetinde kalm fl olacaklard r. Bir çok düzenlemeyle ilgili olarak izin, vergi ve harç düzenlemeleri befl y l daha ayn flekilde devam edecek olsa da k r al flkanl klar n befl y l içerisinde dönüfltürmek için özel önlemler almak gerekmektedir. Aksi halde insanlar göç etmedikleri halde yeni büyükflehir modelinin sonucu yap lan planlama ve yönetsel 2

3 D ü fl ü n c e Ahmet Büyükgümüfl düzenlemelerle göç etmifl bir psikolojide yaflamak mecburiyetinde kalabilirler. Üçüncü olarak, yerelde siyaset ve kaynaklar n yeniden da t m yla ilgili önemli bir problem görülmektedir. stanbul ve Kocaeli Büyükflehir Belediyeleri bir kenara konuldu unda hem di er büyükflehirler hem de bu yasayla büyükflehir olan belediyeler hali haz rda merkez belediyeleridir. Ancak yeni yasayla birlikte bütün ili kapsayan bir görev alan na kavuflmalar ayn zamanda kentlerin çevre unsurlar n n belediyenin karar alma organlar nda temsili anlam na gelecektir. Özellikle Anadolu'daki flehirler de erlendirildi inde çevre unsurlar n n merkeze göre a rl k tafl mas kaynaklar n da l m için problemlere neden olabilir. Büyükflehir meclisinin ilçelerden gelen üyelerden olufltu u düflünüldü ünde ilçelerden gelen üyelerin kaynaklar kendi ilçelerine tafl mak isteyece i düflünülürse daha az üyelerle temsil edilen merkez ilçelerinin flehir merkezi olmak bak m ndan daha fazla kayna a ihtiyaca sahip olmas gibi bir durum söz konusudur. Muhtemel bir sorun alan olarak de erlendirebilece imiz bu geliflmenin hangi olaylara yol açaca önemli bir sorunsal olarak de erlendirilebilir. Dördüncü olarak, köy tüzel kifliliklerinin kald r lmas yerel yönetim açs ndan önemli bir ölçeklendirme oldu u gibi sosyolojik olarak da önemli bir de iflime neden olacakt r. Köy tüzel kifliliklerinin mallar belediyelere devrolsa da köy halk n n imtiyazlar n n korunmas önemli bir düzenlemedir. Fakat bu düzenlemeyle köylerin imar planlamalar baflta olmak üzere bir çok planlama ve düzenleme yetkileri belediye yönetimlerinin hatta büyükflehir belediyesi modeli düflünüldü ünde tek bir belediye yönetiminin yetkisinde olacakt r. Bu çerçevede yap lacak planlamalar n sermayeye yeni alanlar açmak için yap ld kanunun müzakere sürecinde önemli bir elefltiri noktas olmufltur. K r hayat nda radikal kopufllara neden olabilecek ve çevresel etkileri olabilecek bu planlama faaliyetlerinin mahallin özellikleri göz önünde bulundurularak yap lmas büyükflehir belediyeleri için önemli sorunsallardan biri olacakt r. Öte yandan art k kentin bir parças haline gelen ''köylerde'' ekonomik iliflkilerin kentsel iliflkiler do rultusunda gerçekleflmesi de hem büyükflehir belediye yönetimlerine gelecek bask larla hem de sosyolojinin gere i olarak dönüfltürücü etkilerde bulunacakt r. Önemli olan soru bu de iflimin nas l yönetilece i ve büyükflehir belediyelerindeki hem bürokratlar n hem de siyasetçilerin zihin dünyalar n n bu de iflimi yönetme kapasiteleridir. Yasayla ilgili olarak ölçeklendirmenin Türkiye'de yaflanan verimlilik kay plar ve kaynak israflar do rultusunda yap ld yasan n gerekçesinde ifade edilmektedir. fade edilen bu verimsizli in hangi 3 ölçülerde oldu uyla ilgili bir bilgi bulunmamaktad r. Kaynaklar n verimli ve etkili kullan m amac yla yap lan bu düzenlemede belediyelerin denetimiyle ilgili hiç bir düzenlemenin olmamas da dikkat çekicidir. Ölçekten kaynaklanan verimlili in tutar bilinmese de yerel yönetim kurulufllar n n proje ve program bazl olarak merkezi yönetimin hazinesinden ald klar borcun tutar 20 Milyar Liray geçmektedir. Tamamen yerel yönetimlerin elde ettikleri kaynaklar do ru yönetememesinin sonucu olan bu borç tutar as l olarak yerel yönetimlerin yanl fl yönetiminin sonucu oldu u gibi ayn zamanda Say fltay eliyle yap lan denetimlerinin verimsizli inin de bir sonucudur. Yerel yönetimler yerel kat l m mekanizmalar n n s n rl l da düflünüldü ünde adeta sorumsuzca kaynak kullanmaktad r. Söz konusu yasayla birlikte belediyelere aktar lacak yeni imkanlar n da ayn model çerçevesinde kullan lmas durumunda yeni kaynak israflar n n büyüyerek ortaya ç kaca olas d r.

4 Dünya Mazlumlar çin Gönülden Yakar fl Biz ne zamand r zalimin zulmüne sadece acizce tweet atarak ses ç kar r olduk? Biz ne zamand r yan bafl m zda canlar m z ac rken güler e lenir olduk? Biz ne zamand r dünyaya meyl edip damarlar m z kan a larken ahireti unutmaya bafllad k? Biz ne zamand r ahirete karfl az bir dünya metâ na raz olur olduk? Biz ne zamand r Allah' n ayetlerini az bir karfl l a satar olduk? Biz ne zamand r birbirine s ms k kenetlenmiflken paramparça olduk? Biz ne zamand r birbirimizi tenleriyle elefltirir olduk? Biz ne zamand r birbirimizi kavmiyetleriyle ezer olduk? Biz ne zamand r cahiliyye davas güder olduk? Biz ne zamand r sadece kalbiyle bu zeden zay f müminlerden olduk? & Biz izzetli Müslümanlard k, biz güçlü Müminlerdik Biz izzetin ve flerefin sadece Allah'da Rasûlün'de ve Müminlerde oldu unu bilenlerdik Biz mazlumu duyunca yürekleri parçalananlard k Hayk rd m z zaman kafirin gönlüne kilometrelerce öteden korku salard k Biz bir Müslüman n örtüsüne dokunuldu u için savafl açan erlerdik Biz secdeyle yükselen, duayla güçlenen, cihatla izzetlenen iman sahibi gençlerdik Biz Allah yolunda mallar yla, canlar yla, dilleriyle cihâd edenlerdik Bizim ellerimizle sen zalimlere azab ederdin Biz küfrü imana tercih eden babam z da annemiz de olsa onlar asla dost edinmezdik Bize hiç bir zaman 'oturun acizlerin oturdu u gibi' diye nidâ edilmemiflti & Haks zl a karfl aciz davrand m z için özür diliyoruz Mazlumu kurtaramad m z için özür diliyoruz Evlerinde sessizce üzülen ve elinden bir fley gelmeyen Müminler oldu umuz için özür diliyoruz Kardefllerimiz iflkenceler çekerken dünya ifllerine dald m z için özür diliyoruz Bat la dalanlarla birlikte dald m z için özür diliyoruz Zalimler zulmederken hiç bir fley yapamay p binlerce mazlum meydana geldikten sonra yard m kampanyalar yla gönüllerimizi rahatlatt m z için özür diliyoruz 4 Her fleyden öte can m z veremedi imiz için özür diliyoruz Her fleyden öte mal m z veremedi imiz için özür diliyoruz Cihâd eden mücahidler olamad m z için özür diliyoruz Geceleri secdelerde gözyafllar yla dua edemedi imiz için özür diliyoruz Seherlerde a laya a laya yakaramad m z için özür diliyoruz Aldatanlardan daha bilgili olamad m z için özür diliyoruz Zalimlerden daha güçlü olamad m z için özür diliyoruz Gücüyle ve flerefiyle fas klar n karfl s nda dimdik duramad m z için özür diliyoruz & Hakk n helal et kardeflim Hakk n helal et Suriyelim Hakk n helal et Do u Türkistanl m

5 D i n i B i l g i l e r Halil brahim Hakk n helal et Afrikal m Hakk n helal et dünya mazlumum Hakk n helal et yetimim Sen hakk n helal etmezsen biz hesab m z asla veremeyiz Hesab m z kolaylaflt r Bize öncekilere yükledi in gibi a r yükler yükleme Unutarak ve hataen yapt klar m zdan sorumlu tutma bizi Güç yetiremedi imiz fleyleri üzerimize yükleme Kafirler ordusuna karfl yard m et Kalplerimizi birlefltirerek aram za ülfet ve muhabbet koy htilaflar m z rahmete çevir Bizi k yamete kadar sana itaatte devam eden gençlerden eyle Bizi hakk hakim k lan gençlerden eyle Bizi senin yolunda gayret eden mücadele edenlerden eyle Aram zdan kini ve nefreti ç kar Müminlere karfl rahmet kanatlar n açanlardan eyle Bizi ba flla, bizi affet, bize merhametle davran Bizi ba fllamaz ve bizi affetmezsen biz kesinlikle kaybederiz Senin aff n bizim günahlar m zdan daha büyüktür Sen affedicisin affetmeyi seversin bizi de affet!.. 5

6 Unutmamak Ad na, Sevgili Kendim Gitmek için oldukça geç kald n, hala bahçenizdeki portakallar n olgunlaflmas n bekleyerek kendini avutuyorsun, oysa art k ö renmelisin, hayat portakal turuncusu gibi de il. Portakal turuncusu gibi de il, yani kendini ifade etme derdine düflmüfl gibi. Turuncu ama ba rm yor, ben buraday m demiyor, süslenmiyor. Ama güzel. Çirkinleflmiyor, çirkefleflmiyor, incitmiyor ve hatta haddinden fazla anlay fll yolsuzluklar na karfl bahç vanlar n. Hayat gibi de il ve sen portakal turuncusunu sadece turunçgil bahçeleri ile karfl laflt rmad n için yara al yorsun. yine kendini kand r yorsun. nsanlar ölüme suizan ediyorlar, sanki ölmüfller gibi. nsanlar n büyüyünce ne olacaklar na cevaplar var, fakat ölünce ne olacaklar na bir cevaplar yok. Oysa insan ölünce nereye gidece ini de kendisi seçiyor. nsanlar kendilerini kand r yor, nas l yaflarlarsa öyle haflrolunacaklar n bilmez gibi ölümün yaflamaktan daha büyük bir gerçek oldu unu unutur gibi. Kalabal n aras na kar fl ama kalabal n kendini kand rd yalanlar Allah' n kanunu sanma. Ölüm kirpiklerinin ucuna as ve bekle. Çünkü sen bu Dünya'ya merhametten daha az n b rakmad n. Her kitapta kendini ar yorsun, her karakterde bir teflbih sanat sakl yorsun kendinden. Tüm kaybedenlerin yenilgilerinin sebebi senmiflsin gibi gözlerin doluyor, h çk r yorsun. Merhametten gözlerin dolarak bakt n bu Dünya ciddiyeti hak etmiyor. Zafer hikayelerini okuyup da kendini eksik hissetti in bu Dünya bunca de er vermeye gelmiyor. nsanlar n gözlerinden hikayeler biçilir de omzuna yük olur diye gözlerini daima kaç r yorsun, çünkü sen herkesin bir hikayesi var san yorsun. Oysa kendim, unutuyorsun, kalem f trat ac lar sever, ac tanlar de il. Geceleri karanl ktan korktu un için sabahlara dek çal fl yorsun ama insanlar bilgeli inle kand rma derdindesin. Bilge görünmek için de il; güçlü görünmek için sakl yorsun geceye olan itimats zl n. Çünkü güçlü görünmenin bu ça da ne çok para etti ini sen de biliyorsun. Sessizlikten korktu un için sürekli flark m r ldan yorsun, seni mutlu san yorlar. fiark lar m r ldanan insanlar mutlu film sahnelerinden hat rla. Hep en güzel anlar ndan hat rla. Aynan n karfl s na geçip on binlerin karfl s nda ark söyler gibi saçlar n savuruflunu hat rla. Ama sen flark y m r ldan rken kendim, sessizlikten nas l için titreyerek kaçt n unutma. 6 Sevdi in adamlar n tak m elbiseler içerisinde nas l küçük, küçücük kald n unutma. Hayatlar nda ilk defa bir toplant ya kat lm fl gibi apartman toplant lar na koca bir ciddiyet tak n p da gelen komflular n için nas l içten içe güldü ünü ve onlar küçümsedi ini de unutma. Kibir hanenin her geçen gün kabarmas ndan sen de utan, ama sevdiklerini, etraf ndaki herkesi nas l medeniyet yular ndan kendilerine bafllad klar n asla unutma. Kaybettiklerinin kazand klar ndan çok oldu unu zaten biliyordun. Ama üstad n da dedi i gibi 'yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer' oldu unu da unutma. Gitmek biraz kalmak falan de ildir. Gitmek sadece gitmektir. Giderken götürdü ünün yine kendin oldu unu unutma. Konuldu u kab n fleklini alan s v san yorsun kendini, oysa sen de eminsin art k nereye konarsan kon söyleyece in türkü hep ayn tonda ç kacak dudaklar ndan. Kalbinin ac lar ile, kemiklerinin k r klar yla, akl n n kar fl kl yla nereye gidersen git bu dünya da onlar emanet b rakabilece in bir flehir olmad n unutma. Aram zda onulmaz duvarlar var, bunlar seninle birlikte infla ettik. Bu yüzden konuflurken bir duvar n ard ndan konuflur gibi sesimiz yükseliyor birbirimize. Sesimiz yükseliyor ama sözümüz hep alçak kal yor. Beni dinlemedi ini bilsem

7 K ü l t ü r S a n a t Hümeyra slamo lu de, içimde bir fleyler söylemenin vicdani hafifli ini hep hissetmek istiyorum. Bu yüzden kendimi her avutuflumun bedelini sana ödetiyorum. Sana gelmemi istiyorsun, sana gerçeklerle kendimi teslim etmemi istiyorsun. Oysa kendim, unutuyorsun, gerçekler var oldu unda ben yok oluyorum. Dünya dönerken sende dönmeye çal fl yorsun, bafl n dönüyor, düflüyorsun. Bir menekflen olsa büyütemeyece ini bile bile menekflesizlikten yak n yor, incecik giyinip so u a isyan ediyorsun. Neye baflkald raca n bilmeyen ö ütülmüfl bir halk gibi neye elini atsan öfkeni ç karam yorsun. Karas n ve öfkenin pay da yok karal nda. Sen karal nda karas n. Ayd nl ktan kaç fl n bundan. Ayd nl a say fl n da bundan. Ne vakit dönsem belirli belirsiz bir küfür dudaklar nda, içten içe tütün sar yor parmaklar n. Parmaklar n bu dünya için kötü ne varsa onu geride b rakmak istercesine titriyor h rs ndan. Ellerimizden her geçen gün kay p giden, hatta bazen bizi bile geride b rak p da giden bu dünya için söylenecek tüm sözlerini öfkene peflkefl çekiyorsun. Karaköy'de bal kç lar n kokusunu ve hatta bal, ve hatta sevdi in mavi kaza bu defa denizi geride b rakmama pahas na suya b rakt n. Suya b rakt klar n yükünü hafifletmeseydi sudan ç kamayacak ve portakallar n turunculuklar na dokunamayacakt n. Suya b rakt klar n unut, bazen suyu bile unut ve bazen yaflamay, gitmeyi ve hatta unutabilmeyi bile unut. Ama teslim oldu un yerde kalbini tek kurflunla öldürenleri unutma. Çünkü bir kez öldü ünü unutursan, bin defa daha öleceksin. 7

8 H a b e r A n a l i z Hasan Çelik Paralel Devlet ve Yarg Tarafs zl Yarg, Türkiye'de sosyal bilimcilerin az girdi i hassas bir aland r. K saca maddi hukukun mahkemeler taraf ndan belli bir olaya uygulanmas faaliyeti olarak tan mlan r. Bireyler aras sorunlar çözme, toplumsal düzeni sa lama d fl nda di er organlar denetleme gibi ifllevleri vard r. Bu ba lamda yarg bireysel ve kamusal hayat n tüm alan n etkileme gücüne de sahiptir. Montesquieu taraf ndan a rl olmayan kuvvet olarak tan mlanan yarg, normal durumlarda sessiz olsa da di er kuvvetleri tan mlama gibi gizil bir kudretle siyasal hayat n iflleyiflini de ifltirebilecek güçtedir. Bu güç zaman zaman belli kesimlerin yarg ya kurtar c gözüyle bakmalar na da sebep olmufltur. Esasen tehlikeli olan da yarg n n bu misyonu üstlenmesidir. Yarg n n tarafs zl yla sonuçlanan bu durum, toplumsal gerilime ve huzursuzlu a yol açacakt r. Tarih, yarg n n yol açt adaletsizlik ve huzursuzluk örnekleri bak m ndan hiç de fakir de ildir. soyunmas, belli bir gurubun direktifleriyle hareket etmesi hukukla ve demokrasiyle hiç bir flekilde ba daflmaz. Belli bir gurupla iliflkileri alenen ortada olan yarg mensuplar n n,kiflisel adaletlerini siyasi iktidar etkisiz k lmaya yönelik kullanmalar da hukuku ve adaleti referans almad klar n n delilidir. Paralel devlet,otonom yap lanma, Otonom yarg Ad n ne koyarsak koyal m devlet içinde paralel bir devletin ortaya ç kmas ve yarg da söz sahibi olmas ; yarg y toplumsal gerilimin taraf,aktörü haline getirir. Sonuçta benim savc m, benim hakimim, bu bizden de il gibi anlay fllar n yarg da hakim olmas na neden olur. Bu kötü bir yarg de ildir, bu eksik bir yarg da de ildir maalesef bu yarg de ildir. Tarafs zl k yarg n n bir özelli i de ildir özüdür. Tarafs zl n yitirmifl yarg makam n yarg diye nitelemek zordur. Yarg organlar n n adalet kayg s gütmeden kurallar bu flekilde keyfi yorumlamas adalete güveni azalt r ve kararlar n millet ad na verilmesini engeller. Belli birtak m gruplar n da amaca giden her yol mubaht r düsturuyla hareket etmesi bu noktada siyasal güç dengesini de ifltirmek ve pekifltirmek ad na yarg y araçsallaflt rmas, yarg çlar n üzerinde bask oluflturmas yarg n n tarafs zl ve ba ms zl ilkesine engel teflkil etmektedir. Yarg çlar n görevi adaleti lütfetmek de il, herkesin hakk n vermek; kendi keyfine göre de il, yasalara uyarak hüküm kurmakt r. Sokrates 17 Aral k soruflturmas yla birlikte yaflanan süreç, kimi yarg mensuplar n n belli bir kesimin sözcülü ünü üstlendi ini ve tarafs zl n kaybetti ini aç kça göstermektedir. Nitekim operasyonlar yürüten savc n n soruflturman n gizlili ini ihlal etmesi, ilk kez bir savc n n siyasete do rudan müdahale edecek bildiri yay nlamas, operasyonlar n uzun bir süre bekletilip yerel seçimlerin hemen öncesinde gerçekleflmesi bunu kan tlar niteliktedir. Yarg n n bu flekilde devlet içi iktidar mücadelesinde aktör rolüne 8

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı