dinamo ERP / devir 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dinamo ERP / devir 2010"

Transkript

1 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi Gerekenler AÇILI LEMLER (Aç l i lemleri dinamo ERP menülerinde bulunan (Sistem Yönetici K sm nda De il) Aç l Fi i programlar ile yap l r.herbir aç l fi ine ait program kendisi ile ilgili menünün alt k sm nda yer almaktad r.örne in Stok Aç l Fi i :Stok Menüsünde en alt k s mda yer al r.) Cari Hesap Aç l lar n n Önceki Y ldan Elde Edilmesi Stok (Depo) Aç l lar n n Önceki Y ldan Elde Edilmesi Önceki Y ldan Kalite Parametrelerinin Elde Edilmesi Önceki Y ldan Stok Rezervasyonlar n n Devredilmesi Muhasebe Aç l ve Kapan Fi i Çek / Senet Sistemi Hakk nda Uyar Herhangi bir hata oldu unda silinmesi gerekli dosyalar

2 Çok Önemli Not Devir i lemleri a amas nda zaman zaman a a daki eylemler gerçekle tirilmek istenmektedir.e er bunlardan birini yapmak istiyor iseniz lütfen öncelikle kar s ndaki notu okuyunuz. Yeni y la yeni Stok Kodlar ile ba lamak 1 Eski y ldan miktar, maliyet, rezervasyon, kalite de eri ta mak istemiyor iseniz öncelikle Stok Kartlar n ve Onunla lgili olan Sipari, Sat nalma, Emri, Ürün A ac gibi tüm bilgilerinizi s f rlayarak yeni ba tan yazmay seçebilirsiniz (bu durumda stok ile ilgili hiç bir ey devredilmemelidir) 2 Devirlerinizi normal yapt ktan sonra Yeni Y l içinde Stok Kodu de i tirme prosedürünü uygulayabilirsiniz. Bu prosedür herhangi bir zaman uygulanabilir. Yeni y la yeni Cari Hesap Kodlar ile ba lamak 1 Cari Hesap kart, bakiye aç l, sipari, i emri gibi içinde cari hesap kodu geçen hiç bir ey devredilmemeli, yeni ba tan yaz lmal d r. 2. Devir i leminizi yapt ktan sonra Cari Hesap Kod de i tirme prosedürünü uygulamak. Bu prosedür herhangi bir zaman uygulanabilir. Kapal Sipari leri, MPS leri, Üretim Emirlerini, Talepleri, lemi tamamlanm Çekleri aktarmak istememek Bunlar birkez devredilebilen uygulamalard r ve sistem normal artlarda Kapal veya Aç k tüm kay tlar devretmektedir. Herhangi birini devretmemek di erleri ile olan ili kinin kopaca ndan normal artlar alt nda tavsiye edilmemektedir. Eskide kalm, kapanm kay tlardan kurtulmak istiyor iseniz bu i lemin normal yolu devirden önce veya sonra / tercihen yeni y l irketinde - Sistem Yönetici Menüsünde bulunan Temizlik lemleri k sm n kullanarak istedi iniz aral kta kalan kay tlar n program taraf ndan kontrol edilerek silinmesini sa lamakt r.

3 DEV R LEMLER LEM ADIMLARI 1 Ad m: Devir Almadan Önce 1. Hangi irketlerin devrini alaca n z listeleyin. 2. Bu listedeki her irket için YEN irket aç n, bu irketleri yarat rken KAYNAK irket (prensip olarak) olarak eski y lda hangisi ise onu kullan n. KAYNAK irket, yeni bir irket yarat l rken sorulan Hangi Firmadan Tan mlar Kopyalanacak sorusuna verilen cevapt r (F2 tu u ile seçebilirsiniz). Program yeni bir irket yarat rken Raporlar, formlar, kullan c isimleri gibi bilgileri söyledi iniz KAYNAK irketten alarak yenisini yaratacakt r. NOT : Bu a amada devir al nmamaktad r, sadece bo bir irket yarat lmaktad r. NOT : Yeni irket açma i lemi esnas nda KAYNAK irket hiçbir kullan c taraf ndan KULLANILMIYOR olmal d r... Yeni irket aç l m yap ld ktan sonra devir i lemleri ba layabilir. Devir i lemleri içinde 2 farkl tür i lem vard r, bunlar : A. Bir kez devredilebilecek bilgiler (Kart Tan mlar, Çek/Senet, Sipari, MPS gibi devirler). Bu i lemlerin hepsi yeni devir alma k sm nda TEK TU haline getirilmi tir (a a daki notumuzu mutlaka okuyunuz) B. Çok kez devredilebilecek bilgiler (Cari Hesap Aç l, Stok Aç l, Muhasebe Aç l ). Bu i lemler devir menüsünde de il normal program menülerindedir. Aç l i lemlerinin yap labilmesi için KART DEV RLER N N tamamlanm olmas gereklidir Bu iki tür i lemden ilki olan B R KEZ devredilebilecek olanlar için dikkatli olmak ve a a daki noktalar gözden kaç rmamak gereklidir. - Bir Kez devredilebilecek olan kay tlar : KART devirleri, ÇEK/SENET Devirleri, S PAR Sat nalma), MPS... Di er bir deyimle Cari Hesap Aç l, Stok Aç l, Rezervasyon Aç l Muhasebe Aç l d nda kalan her türlü kay t sadece 1 kez devredilebilir. (Sat ve ve 1 KEZ devredilebilir uygulamalar için yeni y l irketinde Devir lemi Yap lana Kadar G R KAPALI TUTULMASI ÖNER L R, aksi halde yaz lanlar n tekrar edilmesi sorunu ile kar la abilirsiniz. E E er bütün kart, sipari, çek/senet sistemini tek seferde devir etmek isterseniz yeni versiyonumuzda bulunan Tümünü Devret sayfas nda bulunan Devir Al tu una basman z yeterli olacak, bu i lemi takiben AÇILI DEV RLER NE ba layabileceksiniz. E er baz kartlar ve uygulamalar devir d takip eden sayfalar kullanmal s n z. b rakmak istiyor iseniz Detayl Devir Seçenekleri ve 2. Bu i lemlerde öncelik s ras na dikkat edilmelidir, örne in stok aç l veya sipari kay tlar n n devri için öncelikle Stok Kartlar ve Cari Hesap Kartlar devredilmi olmal d r. Önemli : Kullan c lar n za (özellikle devir i lemlerini yapacak olanlara) i lem yaparken hangi y la ait bir irket içinde olduklar n izlemelerini hat rlat n z. Bunun için ekranlar n sa alt k s m nda bulunan mavi bant size yard mc olacakt r. En k sa sürede i lemlerinizi bitirebilmeniz için lütfen bu döküman okuyunuz ve a amalar burada oldu u gibi uygulay n z.

4 2. Devir lemleri Giri i ve Yeni Firma Aç lmas? dinamo Sistem menüsü içinde yer alan Sistem Yöneticisi lemleri seçene ini çal t rd n zda kar n za a a daki ekran gelecektir. Bu ekranda isim ve ifre bölümüne D7KSUPER ve bu kullan c n n ifresini yazmal s n z. E er hiç de i tirmedi iseniz bu kullan c n n ifresi D7KSUPER dir. (D7KSUPER sistem yöneticisinin kullan c ismidir ve program için özel anlam vard r.) Bu a amadan sonra yeni firma açma k sm na girilecektir, Devir Aç lm Olmal d r. leminden Önce Yeni Y l Firmas

5 2.Ad m:yeni Firma Aç lmas Kar n za gelen yukar daki ekrandan öncelikle yeni yarat lacak firman n kodu yaz l r. kinci olarak yeni firman n çal abilmesi için gerekli olan alt bilgilerin kopyalanaca, var olan, KAYNAK firman n kodu yaz l r. Yeni firman n çal aca cari dönem tarihleri 01/01/ /12/2010 olarak doldurulur. Bu ekran n alt k sm ndaki seçenekler normal artlarda bo b rak lmal d r. Bu sayede yeni aç lan firmada hatal olarak bu modüllere bilgi giri i engellenmi olur. E er bu parametreleri açar iseniz kullan c lar n z bu modüllere (Sipari Çek MPS) bilgi girebilir ve sizin devir i lemlerinizi engellemi olurlar. Ne yapmal s n z? E er yeni irket / yeni y l için Sipari Çek ve MPS kay tlar na s f rdan ba layacak (en az ndan çek sistemi için çok mümkün olmaz), sistemdeki tüm aç k kapal sipari, MPS veya Çek Kay tlar n ba tan girecek iseniz bu alanlar i aretleyebilirsiniz. E er Sipari ve MPS kay tlar bakiyeleri al narak, eski kay tlar korunarak, çek sistemindeki mevcutlar yeni y la aktar larak ba lanmak isteniyor ise bu sahalar oldu u gibi ( ARETLENMEM ) b rak lmal, daha sonra devir menüsünden ilgili uygulamalar n devirleri al nmal d r. Önemli Not : Bu a aman n bitiminde yeni açt kullan ma kapatman z öneririz. n z irket(leri) Kullan ma Aç Kapa bölümünden Önemli Not 2 : E er irketlerinizi kullan ma kapat r iseniz i iniz bitti inde tekrar açmay (ayn bölümden) unutmay n z.

6 3.Ad m:devir lemleri Tek Tu la Mevcutlar n Tümünün Devri E er Mevcut Y l içindeki Kart, Sipari, MPS, Çek/Senet, Mesajlar, Kullan c Tan ml alanlar için özel bir dü ünceniz yok, herhangi birini devir d b rakmak gibi bir niyetiniz yok ise bu ekran sizin için arka sayfalarda bulunan tüm i lemleri tek seferde yapacakt r. Bu i lemin alternatifi, bu sayfay takip eden 3 sayfan n her birinde SEÇEREK i lem yapmakt r. Mevcut Firma Kodu (Eski Y l, Devredilecek Olan) 2010 Y l Firmas n n Kodu (Yeni Y l çin Aç lm irket) Dikkat : Yukar daki ekranda da belirtildi i gibi sol tarafa KAYNAK / 2009 Y l n n irket Kodu, sa tarafa YEN / 2010 çin Açt n z irket Kodu yaz lmal d r

7 3.Ad m:devir lemleri (Devam ) Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm E er ilk sayfadan, tek seferde devir i lemini yapmad iseniz, bu k s mdan, 3 a amada seçerek devir i lemini gerçekle tirebilirsiniz. Bu a ama 3 k s mdan olu ur dosyalar, mesajlar ve kullan c tan ml alanlar. A a daki ekranda gördü ünüz listeden istediklerinizi seçerek yeni irketinize aktarabilirsiniz... e er neleri aktaraca n zdan emin de ilseniz tümünü i aretleyebilirsiniz (bu seçenek ilk ba taki tek tu ile devir alman n ayn s d r). Daha sonra Devir Al tu una basarak i lemi ba lat n z. Mevcut Firma Kodu (Eski Y l, Devredilecek Olan) 2010 Y l Firmas n n Kodu (Yeni Y l çin Aç lm irket)

8 3.Ad m:devir lemleri (Devam) Mesajlar Özel bir durum olmad sürece ekrandaki seçenek tüm mesajlar devredecek ekildedir, herhangi bir de i iklik yapmak isterseniz ikinci k s mdaki seçenekleri i aretledikten sonra kullanm oldu unuz bölümleri seçerek Devir Al tu una bas n z. Not : Ekran n alt k sm nda yer alan seçenekler mevcut sisteminizde kullan lm mesaj bloklar n gösterecektir (üzerini t klad n zda), bunlar n aras nda devretmek istemedikleriniz var ise onlar bu listeye dahil ETMEMEL S N Z. D KKAT, Niçin Devretmek STEMEYE B L RS N Z? Örne in eski y l n MPS lerini veya Sipari lerini DEVRETMEMEY Tercih Ettiniz, bu durumda onlar n mesajlar n da DEVRETMEMEL S N Z. Mesajlar n devri ile bir önceki bölümde seçti iniz devredilecek dosyalar / uygulamalar UYUM Ç NDE OLMALIDIR.

9 3.Ad m:devir lemleri (Devam) Kullan c Tan ml Alanlar Özel bir durum olmad sürece ekrandaki seçenek tüm kullan c tan ml alanlar devredecek ekildedir, herhangi bir de i iklik yapmak isterseniz ikinci k s mdaki seçenekleri i aretledikten sonra kullanm oldu unuz bölümleri seçerek Devir Al tu una bas n z. Not : Ekran n alt k sm nda yer alan seçenekler mevcut sisteminizde kullan lm kullan c tan ml alanlar n hangi uygulamalar için kullan ld klar n gösterecektir (üzerini t klad n zda), bunlar n aras nda devretmek istemedikleriniz var ise onlar bu listeye dahil ETMEMEL S N Z. D KKAT, Niçin Devretmek STEMEYE B L RS N Z? Örne in eski y l n MPS lerini veya Sipari lerini DEVRETMEMEY Tercih Ettiniz, bu durumda onlar n kullan c tan ml alanlar n da DEVRETMEMEL S N Z. Kullan c Tan ml Alanlar n devri ile bir önceki bölümde seçti iniz devredilecek dosyalar / uygulamalar UYUM Ç NDE OLMALIDIR. Örnek : Yukar daki ekrana göre sadece STOK ve MPS için aç lm KTA (Kullan c Tan ml Alanlar) devredilecek, di er dosyalara ait olanlar 2010 irketine devredilmeyecek (yeni ba tan doldurmaya ba layacaks n z).

10 4.Ad m: Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi Gerekenler Yeni firma yarat ld ktan sonra ilk olarak ilgili firma parametreleri kontrol edilmelidir. A a da verilen parametreler muhakkak kontrol edilmeli ve firman z için uygun de erlerle doldurulmal d rlar. Sistem menüsünde bulunan Firma Parametreleri (1) veya (2) nolu seçene i kullanarak. EAR_CF EAR_CR EAR ile ba layan parametreler. Görevleri her bölüm için ayr ayr, i lem yap labilecek ilk tarihi kontrol etmektir. E er parametreler önceki y l tarihlerini içeriyorsa kullan c yeni y la kay t yapamazs n z. Dolay s yla y l n ilk günkü de erini 01/01/2010 almal d rlar. LAT_CF LAT_CR LAT ile ba layan parametreler. Görevleri her bölüm için ayr ayr, i lem yap labilecek son tarihi kontrol etmektir. E er parametreler önceki y l tarihlerini içeriyorsa kullan c yeni y la kay t yapamayacakt r. Dolay s yla y l n son günkü de erini 31/12/2010 almal d rlar. ML_YILB parametresi. Mali y lba n n girildi i tarihtir. Firman n mali y lba i lenmelidir. tarihi bu parametreye _DVOK_CS parametresi. Sistemde, Çek/Senet devri önemli bir a amad r. E er devir yap lmadan önce herhangi bir çek veya senet i lemi yap lm sa, program devir i lemini yapmamaktad r. Bu yüzden çek/senet devirlerinin yap ld n ifade eden parametre vard r. E er bu parametre de eri E de ilse program, kullan c lar n çek/senet i lemi yapmas na müsade etmez. Dolay s yla devir i lemi yap l ncaya kadar bu parametre H de erini korumal d r. Çek/Senet devri yap lmad ve bu parametre de özellikle de i tirilmedi i sürece sistem ilk de er olarak H de erindedir. _DVOK_MP parametresi. Sistemde, MPS devri önemli bir a amad r. E er devir yap lmadan önce herhangi bir MPS i lemi yap lm sa, program devir i lemini yapmamaktad r. Bu yüzden MPS devirlerinin yap ld n ifade eden parametre vard r. E er bu parametre de eri E de ilse program, kullan c lar n MPS i lemi yapmas na müsade etmez. Dolay s yla devir i lemi yap l ncaya kadar bu parametre H de erini korumal d r. MPS devri yap lmad ve bu parametre de özellikle de i tirilmedi i sürece sistem ilk de er olarak H de erindedir (versiyon 5.45 ve sonras için). _DVOK_SE parametresi. Sistemde, sat ve sat nalma sipari leri, imalat emri, sat nalma talebi, sat teklifi ve sat sözle melerinin devri önemli bir a amad r. E er devir yap lmadan önce, bu programlarla ilgili herhangi bir i lemi yap lm sa, program devir i lemini yapmamaktad r. E er bu parametre de eri E de ilse program, kullan c lar n bu programlarda i lem yapmas na müsade etmez. Dolay s yla devir i lemi yap l ncaya kadar bu parametre H de erini korumal d r. Sat ve sat nalma sipari leri, imalat emri, sat nalma talebi, sat teklifi ve sat sözle melerinin devri yap lmad ve bu parametre de özellikle de i tirilmedi i sürece sistem ilk de er olarak H de erindedir (versiyon 5.45 ve sonras için).

11 AÇILI LEMLER LEM ADIMLARI (Aç l i lemleri dinamo ERP menülerinde bulunan (Sistem Yönetici K sm nda De il) Aç l Fi i programlar ile yap l r.herbir aç l fi ine ait program kendisi ile ilgili menünün alt k sm nda yer almaktad r.örne in Stok Aç l Fi i :Stok Menüsünde en alt k s mda yer al r.) 1-Cari Hesap Aç l lar n n Önceki Y ldan Elde Edilmesi 2-Stok (Depo) Aç l lar n n Önceki Y ldan Elde Edilmesi 3-Önceki Y ldan Kalite Parametrelerinin Elde Edilmesi 4-Önceki Y ldan Stok Rezervasyonlar n n Devredilmesi 5-Muhasebe Aç l ve Kapan Fi i 6-Çek / Senet Sistemi Hakk nda Uyar 7-Herhangi bir hata oldu unda silinmesi gerekli dosyalar

12 1. Cari Hesap Aç l lar n n Önceki Y ldan Devir Al nmas Kullan lmas gereken program Finans menüsünde Cari Hesap Aç l Fi i. Programa girildikten sonra LEVLER MENÜSÜNDEN (veya F6) Ba ka Firmadan Aç l Kopyala seçilir ve kar n za a a daki ekran ç kar. Bu ekranda cari hesap bakiyelerinin hesaplan p al naca firma seçilir. Fi sat rlar için gerekli olan aç klama ve nitelik girildikten sonra a a da detayl olarak anlat lan devir al nma ekli seçildikten sonra lemi Yap tu una basarak hesaplatma ba lat l r.cari hesap bakiyelerinin hesaplanmas nda üç türlü devir alma ekli vard r. Bunlar: Ortalama Vade ve Belirtilen Vade Fark Oran le Aç k Hareket Detaylar ve Hareket Vade Fark Oran le E le tirilmemi hareketlerin devri (e le tirmeyi kulland n z cari hesaplar için veya tümü) lk ekilde bir cari hesab n bakiyesi öncelikle hesaplan r. Sonra bu bakiyeyi olu turan evraklar n ortalama vade tarihi hesaplanarak, her cari hesap bir sat r olmak üzere yaz l r. kinci ekilde ise cari hesab n bakiyesini olu turan evraklar (her evrak bir sat r olmak üzere) vade tarihleri ile beraber yaz l r. E er Cari Hesap E le tirmesi kullan yor ve devam etmek istiyor iseniz 3 üncü seçene i kullanmal s n z Kullan c n n dikkat etmesi gereken son nokta ise dövizli hareketlerin aç l n n nas l yap laca d r. Normal artlarda cari hesaplar i lem gördükleri döviz cinsleri ile devredilir. Ancak alt k s mda yer alan birle tirme seçene i i aretlenir ise program tüm dövizleri unutup i lemin yap ld zaman belirlenen TL tutarlar n baz alarak tek bakiye hesaplar.

13 Cari Hesap Devirleri Hakk nda Notlar: Devir i lemi defalarca yap labilecek bir özelli e sahiptir. Yani önceki y lda yap lan herhangi bir düzeltme yeni firmaya tekrar devir yolu ile aktar labilir. (E le tirmeli yap lan devirlerde yeni y l içinde de e le tirme ba lad ise bu mümkün olmaz) Devir i lemi birden fazla fi ile de yap labilir. Önemli : Program devir kay tlar n hesaplarken ayn zamanda KAYNAK tarihlerini de hesaplayarak ekrana getirmektedir. LEMLER N i lem E er devir sat rlar bu i lem tarihleri ile kaydedilecek ise ekran n üst k sm nda bulunan Sat rda Belirtilen lem Tarihi Dikkate al nacak m? t klanarak i aretini almal d r. Yukar daki seçene in seçildi i durumda veya YA LANDIRILMALI DEV R devir yap l yor ise EAR_CR tarihi yerine En Erken Olabilecek Hareket Tarihi tan mlanmal, aç l fi i sonras nda tekrar tarihine de i tirilmelidir. Aksi durumda fi kayd esnas nda tarihler ile ilgili hata mesaj alacaks n z. (Not : Olabilecek en erken tarihi bu ekranda, Gerçek lem Tarihi sütununda görebilirsiniz.

14 2. Stok (Depo) Aç l lar n n Önceki Y ldan Devir Al nmas Kullan lmas gereken program Stok menüsünde Stok Aç l Fi i. Programa girildikten sonra i levler menüsünden Ba ka Firmadan Aç l Miktarlar Kopyala seçilir ve kar n za a a daki ekran ç kar. Stok bakiye miktarlar n n devrini yapabilmek için de, öncelikle devir i lemi için baz al nacak firma seçilir. Devir yap lacak ambar ve ilgili stok kriterleri girildikten sonra lemi Yap tu u ile fi hesaplat l r ve kaydedilir. Stok devirlerini yaparken ya land rma bilgisini kaybetmek istemeyen kullan c lar m z hem Firma / Depo seçimi yap lan ekranda hem de olu turulan fi i kaydederken Envanter Ya land rma seçeneklerini i aretlemelidir. Önemli Not 1 : Stok aç l fi i her deponuz için en az 1 adet haz rlanmal d r. Uzun fi leri Kod Aral kullanarak bölebilirsiniz Dikkat : leme ba lamadan önce evrak numaras almay unutmay n z! ya land rma onaylar Önemli Not 2 : Uygulaman zda KAL TE PARAMETRE G R VAR SE aç l fi ini kaydettikten sonra levler Menüsünden çal t rman z gereken 2. bir ad m daha var (e er kalite parametre de erlerini de aktarmak istiyor iseniz). Bunun için menüde bulunan Bu Fi ile Devredilen Malzemenin Kalite Parametrelerini Ba ka Firmadan Aktar seçene ini çal t rmal s n z.

15 Her devir fi inin maliyeti de bir önceki y ldan hesaplat labilir. Bunun için i levler menüsünden maliyet hesaplama seçene i kullan l r. Devreden stoklar n maliyetlerini hesaplatmak için dikkat edilmesi gereken kaynak firmada maliyetlerin çal t r lm olmas ve bu maliyetler için baz al nacak tarihi seçmektir. Notlar: Stok devirlerinde dikkat edilmesi gereken nokta, her bir ambar için ayr fi olu turulmas gerekti idir, çünkü program ambar ambar ayr devir al r. Devir i lemi defalarca yap labilecek bir özelli e sahiptir. Yani önceki y lda yap lan herhangi bir düzeltme yeni firmaya tekrar devir yolu ile aktar labilir. Ancak bu yenileme i leminin stoklar negatife zorlam yor olmas gerekir NOT : Stok aç l lar ndan sonra Rezervasyon Devirlerini Yapmay Unutmay n z. Önemli : Ya land rmal devir yap l yor ise EAR_ST tarihi yerine en erken olabilecek hareket tarihine göre tan mlanmal, aç l fi i sonras nda tekrar tarihine de i tirilmelidir. Aksi durumda fi kayd esnas nda tarihler ile ilgili hata mesaj alacaks n z.

16 3. Önceki Y ldan Stok Rezervasyonlar n n Devredilmesi Kullan lmas gereken program Stok menüsünde Stok Rezervasyonlar Aç l Programa girildikten sonra i levler menüsünden Ba ka Firmadan Aç l kar n za a a daki ekran ç kar. Fi i. Miktarlar Kopyala seçilir ve Her de i ik rezarvasyon ekli için bir fi yarat lmas gereklidir. Firma kulland rezarvasyon ekillerini seçerek i lemleri tamamlayabilir. stenilirse her ambar için ayr fi yarat labilir. Notlar: Devir yapacak ki inin iki firmada da ilgili konularda kullan m hakk olmal d r. Aksi halde devir gerçekle mez. Örne in herhangi bir ambar kullanmaya hakk olmayan ki inin, rezervasyon devrini yapabilmesi beklenemez. Rezervasyon devri yap lmadan önce, stok devirleri yap lm konulabilece i unutulmamal d r. olmal d r. Rezervasyonun var olan sto a Rezervasyon devri yap lmazsa ilgili stoklar yeni firmada serbest miktar olarak gözükeceklerdir.

17 4. Muhasebe Aç l ve Kapan Fi i Muhasebe menüsünden Aç l Fi i program ile yeni irketinizin Aç l Fi i hesaplanabilir. Önceki Dönem Firma Kodu k sm na kaynak firma seçilir ve lemi Yap tu una bas larak fi hesaplatt r l r. Bu fi kay t edildi inde aç l i lemi tamamlanm olur. Notlar: Devir defalarca yap labilecek bir özelli e sahiptir. Yani önceki y lda yap lan herhangi bir düzeltme sonras ilgili kapan fi leri silindikten sonra, devir i lemi yeniden yap labilir. Devir i lemi birden fazla fi ile de yap labilir. Aç l fi inin hesaplanabilmesi için KAYNAK Firma için KAPANI GEREK R. LEM N N YAPILMAMI OLMASI

18 Kapan Fi i Muhasebe hesaplar kapat lacak irket içinde iken Muhasebe menüsü içinde yer alan Kapan program çal t r l r, yarat lan fi ilgili irketin Kapan Fi i olarak kaydedilir. Notlar: Kapan i lemi sonraki y la ilgili devirler yap ld ktan sonra yap lmal d r. Kapan i lemi defalarca yap labilecek bir özelli e sahiptir. Yani yap lan herhangi bir düzeltme sonras ilgili kapan fi leri silindikten sonra, kapan i lemi yeniden yap labilir. Kapan i lemi birden fazla fi ile de yap labilir. Fi i

19 5. Çek / Senet Sistemi Hakk nda Uyar Çek/senet devri bir kez yap labilir. Bu yüzden yeni aç lan firmada devir i lemi bitene kadar çek/senet i lemleri yap lmamal d r. E er yeni aç lan firmada çek/senet i lemleri yap lm sa önce i lemlerin tümü sonra da ilgili çek senet dosyalar silinmeli, devir yap ld ktan sonra da i lemler tekrarlanmal d r. Devir sonras nda geçmi y la ait irkette yap lan Çek / Senet lemleri yeni irket içinde Düzeltme Bordrosu seçene i ile tekrarlanmal d r. Bu seçenek her çek /senet bordrosun da mevcuttur. 6. Herhangi bir hata oldu unda silinmesi gerekli dosyalar A a da devir yaparken hata yap ld nda ve devrin yeniden tekrarlanmas gerekti inde silinmesi gereken dosyalar n ad verilmi tir. lgili dosyalar bölüm bölüm silinmelidir. Örnek olarak sipari ler devredilirken bir hata olu tu unda yakla k 20 kadar dosya silinmelidir. Çünkü ilgili bölümde bu kadar dosya bulunmaktad r. Bu dosyalar i areti ile ba layan yeni firma ad ile var olan dizin alt ndad rlar. C/H Kartlar CARI00.dat Stok Kartlar STOK00.DAT, STOK0U.DAT, STOK0F.DAT, FOSYSDE.DAT, FOSYSDT.DAT, FOSYSFT.DAT Muhasebe Hesap Plan MUHA00.DAT Alternatif Hesap Plan MUHA01.DAT Demirba Kartlar DMRB60E.DAT, DMRB60T.DAT, DMRB60TR.DAT Garanti Kartlar GRNT20E.DAT, GRNT20T.DAT, GRNT30T.DAT Tezgah/Operasyon Kartlar /Tezgah Çal ma Süresi Tan mlar /Reçeteler IMLT00.DAT, IMLT00C.DAT, IMLT01.DAT, IMLT07T.DAT, BOMU01E.DAT, BOMU01T.DAT Adres Kartlar SHPT00J.DAT Muhasebe Analiz Tablolar SPER01E.DAT, SPER01T.DAT, SPER01TX.DAT, Mali Tablolar MLTB01E.DAT, MLTB01T.DAT, MLTB02E.DAT, MLTB02T.DAT, MLTB03E.DAT, MLTB03T.DAT Standart Hammadde Maliyet Tablolar STDMH0E.DAT, STDMH0T.DAT

20 Standart Operasyon Maliyet Tablolar STDMI0E.DAT, STDMI0T.DAT C/H Stok Kodu Tan mlar STOK0GT.DAT Döviz Kurlar DEFI0BT.DAT Mühendislik Tan mlar TECH10E.DAT, TECH10T.DAT Fiyat Listeleri STOK48E.DAT, STOK48T.DAT Evrak Mesajlar GNMESG.DAT Kullan c Tan ml Alanlar UFLD01E.DAT Stok Kalite Parametreleri Föyleri QVAL00E.DAT Çek/Senet Devri CKSN00.DAT, CKSN01.DAT, CKSN10E.DAT, CKSN10T.DAT, CKSN10EN.DAT Sat -Sat nalma Sipari leri/üretim Emri/Üretim Talepleri/Teklif Devri STOK40E.DAT, STOK40T.DAT, STOK40N.DAT, STOK40T2.DAT, STOK40T.DAT, STOK50.DAT, STOK46E.DAT, STOK46T.DAT, STOK46N.DAT, STOK4E.DAT, STOK47T.DAT, STOK47N.DAT, STOK51E.DAT, STOK51T.DAT, STOK51N.DAT, STOK39E.DAT, STOK39T.DAT, STOK39N.DAT, TEKL40E.DAT, TEKL40T.DAT, TEKL40N.DAT MPS ve Atölye Takip devri MMPS02.DAT, MMPS10E.DAT, MMPS10T.DAT, MMPS10N.DAT, MMPS11.DAT, MMPS12.DAT, SFDC00T.DAT, SFDC10E.DAT, SFDC10T.DAT, SFDC20E.DAT, SFDC20T.DAT, SFDC30E.DAT, SFDC30T.DAT

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

BASKETBOL FEDERASYONU

BASKETBOL FEDERASYONU TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı