dinamo ERP / devir 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dinamo ERP / devir 2010"

Transkript

1 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi Gerekenler AÇILI LEMLER (Aç l i lemleri dinamo ERP menülerinde bulunan (Sistem Yönetici K sm nda De il) Aç l Fi i programlar ile yap l r.herbir aç l fi ine ait program kendisi ile ilgili menünün alt k sm nda yer almaktad r.örne in Stok Aç l Fi i :Stok Menüsünde en alt k s mda yer al r.) Cari Hesap Aç l lar n n Önceki Y ldan Elde Edilmesi Stok (Depo) Aç l lar n n Önceki Y ldan Elde Edilmesi Önceki Y ldan Kalite Parametrelerinin Elde Edilmesi Önceki Y ldan Stok Rezervasyonlar n n Devredilmesi Muhasebe Aç l ve Kapan Fi i Çek / Senet Sistemi Hakk nda Uyar Herhangi bir hata oldu unda silinmesi gerekli dosyalar

2 Çok Önemli Not Devir i lemleri a amas nda zaman zaman a a daki eylemler gerçekle tirilmek istenmektedir.e er bunlardan birini yapmak istiyor iseniz lütfen öncelikle kar s ndaki notu okuyunuz. Yeni y la yeni Stok Kodlar ile ba lamak 1 Eski y ldan miktar, maliyet, rezervasyon, kalite de eri ta mak istemiyor iseniz öncelikle Stok Kartlar n ve Onunla lgili olan Sipari, Sat nalma, Emri, Ürün A ac gibi tüm bilgilerinizi s f rlayarak yeni ba tan yazmay seçebilirsiniz (bu durumda stok ile ilgili hiç bir ey devredilmemelidir) 2 Devirlerinizi normal yapt ktan sonra Yeni Y l içinde Stok Kodu de i tirme prosedürünü uygulayabilirsiniz. Bu prosedür herhangi bir zaman uygulanabilir. Yeni y la yeni Cari Hesap Kodlar ile ba lamak 1 Cari Hesap kart, bakiye aç l, sipari, i emri gibi içinde cari hesap kodu geçen hiç bir ey devredilmemeli, yeni ba tan yaz lmal d r. 2. Devir i leminizi yapt ktan sonra Cari Hesap Kod de i tirme prosedürünü uygulamak. Bu prosedür herhangi bir zaman uygulanabilir. Kapal Sipari leri, MPS leri, Üretim Emirlerini, Talepleri, lemi tamamlanm Çekleri aktarmak istememek Bunlar birkez devredilebilen uygulamalard r ve sistem normal artlarda Kapal veya Aç k tüm kay tlar devretmektedir. Herhangi birini devretmemek di erleri ile olan ili kinin kopaca ndan normal artlar alt nda tavsiye edilmemektedir. Eskide kalm, kapanm kay tlardan kurtulmak istiyor iseniz bu i lemin normal yolu devirden önce veya sonra / tercihen yeni y l irketinde - Sistem Yönetici Menüsünde bulunan Temizlik lemleri k sm n kullanarak istedi iniz aral kta kalan kay tlar n program taraf ndan kontrol edilerek silinmesini sa lamakt r.

3 DEV R LEMLER LEM ADIMLARI 1 Ad m: Devir Almadan Önce 1. Hangi irketlerin devrini alaca n z listeleyin. 2. Bu listedeki her irket için YEN irket aç n, bu irketleri yarat rken KAYNAK irket (prensip olarak) olarak eski y lda hangisi ise onu kullan n. KAYNAK irket, yeni bir irket yarat l rken sorulan Hangi Firmadan Tan mlar Kopyalanacak sorusuna verilen cevapt r (F2 tu u ile seçebilirsiniz). Program yeni bir irket yarat rken Raporlar, formlar, kullan c isimleri gibi bilgileri söyledi iniz KAYNAK irketten alarak yenisini yaratacakt r. NOT : Bu a amada devir al nmamaktad r, sadece bo bir irket yarat lmaktad r. NOT : Yeni irket açma i lemi esnas nda KAYNAK irket hiçbir kullan c taraf ndan KULLANILMIYOR olmal d r... Yeni irket aç l m yap ld ktan sonra devir i lemleri ba layabilir. Devir i lemleri içinde 2 farkl tür i lem vard r, bunlar : A. Bir kez devredilebilecek bilgiler (Kart Tan mlar, Çek/Senet, Sipari, MPS gibi devirler). Bu i lemlerin hepsi yeni devir alma k sm nda TEK TU haline getirilmi tir (a a daki notumuzu mutlaka okuyunuz) B. Çok kez devredilebilecek bilgiler (Cari Hesap Aç l, Stok Aç l, Muhasebe Aç l ). Bu i lemler devir menüsünde de il normal program menülerindedir. Aç l i lemlerinin yap labilmesi için KART DEV RLER N N tamamlanm olmas gereklidir Bu iki tür i lemden ilki olan B R KEZ devredilebilecek olanlar için dikkatli olmak ve a a daki noktalar gözden kaç rmamak gereklidir. - Bir Kez devredilebilecek olan kay tlar : KART devirleri, ÇEK/SENET Devirleri, S PAR Sat nalma), MPS... Di er bir deyimle Cari Hesap Aç l, Stok Aç l, Rezervasyon Aç l Muhasebe Aç l d nda kalan her türlü kay t sadece 1 kez devredilebilir. (Sat ve ve 1 KEZ devredilebilir uygulamalar için yeni y l irketinde Devir lemi Yap lana Kadar G R KAPALI TUTULMASI ÖNER L R, aksi halde yaz lanlar n tekrar edilmesi sorunu ile kar la abilirsiniz. E E er bütün kart, sipari, çek/senet sistemini tek seferde devir etmek isterseniz yeni versiyonumuzda bulunan Tümünü Devret sayfas nda bulunan Devir Al tu una basman z yeterli olacak, bu i lemi takiben AÇILI DEV RLER NE ba layabileceksiniz. E er baz kartlar ve uygulamalar devir d takip eden sayfalar kullanmal s n z. b rakmak istiyor iseniz Detayl Devir Seçenekleri ve 2. Bu i lemlerde öncelik s ras na dikkat edilmelidir, örne in stok aç l veya sipari kay tlar n n devri için öncelikle Stok Kartlar ve Cari Hesap Kartlar devredilmi olmal d r. Önemli : Kullan c lar n za (özellikle devir i lemlerini yapacak olanlara) i lem yaparken hangi y la ait bir irket içinde olduklar n izlemelerini hat rlat n z. Bunun için ekranlar n sa alt k s m nda bulunan mavi bant size yard mc olacakt r. En k sa sürede i lemlerinizi bitirebilmeniz için lütfen bu döküman okuyunuz ve a amalar burada oldu u gibi uygulay n z.

4 2. Devir lemleri Giri i ve Yeni Firma Aç lmas? dinamo Sistem menüsü içinde yer alan Sistem Yöneticisi lemleri seçene ini çal t rd n zda kar n za a a daki ekran gelecektir. Bu ekranda isim ve ifre bölümüne D7KSUPER ve bu kullan c n n ifresini yazmal s n z. E er hiç de i tirmedi iseniz bu kullan c n n ifresi D7KSUPER dir. (D7KSUPER sistem yöneticisinin kullan c ismidir ve program için özel anlam vard r.) Bu a amadan sonra yeni firma açma k sm na girilecektir, Devir Aç lm Olmal d r. leminden Önce Yeni Y l Firmas

5 2.Ad m:yeni Firma Aç lmas Kar n za gelen yukar daki ekrandan öncelikle yeni yarat lacak firman n kodu yaz l r. kinci olarak yeni firman n çal abilmesi için gerekli olan alt bilgilerin kopyalanaca, var olan, KAYNAK firman n kodu yaz l r. Yeni firman n çal aca cari dönem tarihleri 01/01/ /12/2010 olarak doldurulur. Bu ekran n alt k sm ndaki seçenekler normal artlarda bo b rak lmal d r. Bu sayede yeni aç lan firmada hatal olarak bu modüllere bilgi giri i engellenmi olur. E er bu parametreleri açar iseniz kullan c lar n z bu modüllere (Sipari Çek MPS) bilgi girebilir ve sizin devir i lemlerinizi engellemi olurlar. Ne yapmal s n z? E er yeni irket / yeni y l için Sipari Çek ve MPS kay tlar na s f rdan ba layacak (en az ndan çek sistemi için çok mümkün olmaz), sistemdeki tüm aç k kapal sipari, MPS veya Çek Kay tlar n ba tan girecek iseniz bu alanlar i aretleyebilirsiniz. E er Sipari ve MPS kay tlar bakiyeleri al narak, eski kay tlar korunarak, çek sistemindeki mevcutlar yeni y la aktar larak ba lanmak isteniyor ise bu sahalar oldu u gibi ( ARETLENMEM ) b rak lmal, daha sonra devir menüsünden ilgili uygulamalar n devirleri al nmal d r. Önemli Not : Bu a aman n bitiminde yeni açt kullan ma kapatman z öneririz. n z irket(leri) Kullan ma Aç Kapa bölümünden Önemli Not 2 : E er irketlerinizi kullan ma kapat r iseniz i iniz bitti inde tekrar açmay (ayn bölümden) unutmay n z.

6 3.Ad m:devir lemleri Tek Tu la Mevcutlar n Tümünün Devri E er Mevcut Y l içindeki Kart, Sipari, MPS, Çek/Senet, Mesajlar, Kullan c Tan ml alanlar için özel bir dü ünceniz yok, herhangi birini devir d b rakmak gibi bir niyetiniz yok ise bu ekran sizin için arka sayfalarda bulunan tüm i lemleri tek seferde yapacakt r. Bu i lemin alternatifi, bu sayfay takip eden 3 sayfan n her birinde SEÇEREK i lem yapmakt r. Mevcut Firma Kodu (Eski Y l, Devredilecek Olan) 2010 Y l Firmas n n Kodu (Yeni Y l çin Aç lm irket) Dikkat : Yukar daki ekranda da belirtildi i gibi sol tarafa KAYNAK / 2009 Y l n n irket Kodu, sa tarafa YEN / 2010 çin Açt n z irket Kodu yaz lmal d r

7 3.Ad m:devir lemleri (Devam ) Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm E er ilk sayfadan, tek seferde devir i lemini yapmad iseniz, bu k s mdan, 3 a amada seçerek devir i lemini gerçekle tirebilirsiniz. Bu a ama 3 k s mdan olu ur dosyalar, mesajlar ve kullan c tan ml alanlar. A a daki ekranda gördü ünüz listeden istediklerinizi seçerek yeni irketinize aktarabilirsiniz... e er neleri aktaraca n zdan emin de ilseniz tümünü i aretleyebilirsiniz (bu seçenek ilk ba taki tek tu ile devir alman n ayn s d r). Daha sonra Devir Al tu una basarak i lemi ba lat n z. Mevcut Firma Kodu (Eski Y l, Devredilecek Olan) 2010 Y l Firmas n n Kodu (Yeni Y l çin Aç lm irket)

8 3.Ad m:devir lemleri (Devam) Mesajlar Özel bir durum olmad sürece ekrandaki seçenek tüm mesajlar devredecek ekildedir, herhangi bir de i iklik yapmak isterseniz ikinci k s mdaki seçenekleri i aretledikten sonra kullanm oldu unuz bölümleri seçerek Devir Al tu una bas n z. Not : Ekran n alt k sm nda yer alan seçenekler mevcut sisteminizde kullan lm mesaj bloklar n gösterecektir (üzerini t klad n zda), bunlar n aras nda devretmek istemedikleriniz var ise onlar bu listeye dahil ETMEMEL S N Z. D KKAT, Niçin Devretmek STEMEYE B L RS N Z? Örne in eski y l n MPS lerini veya Sipari lerini DEVRETMEMEY Tercih Ettiniz, bu durumda onlar n mesajlar n da DEVRETMEMEL S N Z. Mesajlar n devri ile bir önceki bölümde seçti iniz devredilecek dosyalar / uygulamalar UYUM Ç NDE OLMALIDIR.

9 3.Ad m:devir lemleri (Devam) Kullan c Tan ml Alanlar Özel bir durum olmad sürece ekrandaki seçenek tüm kullan c tan ml alanlar devredecek ekildedir, herhangi bir de i iklik yapmak isterseniz ikinci k s mdaki seçenekleri i aretledikten sonra kullanm oldu unuz bölümleri seçerek Devir Al tu una bas n z. Not : Ekran n alt k sm nda yer alan seçenekler mevcut sisteminizde kullan lm kullan c tan ml alanlar n hangi uygulamalar için kullan ld klar n gösterecektir (üzerini t klad n zda), bunlar n aras nda devretmek istemedikleriniz var ise onlar bu listeye dahil ETMEMEL S N Z. D KKAT, Niçin Devretmek STEMEYE B L RS N Z? Örne in eski y l n MPS lerini veya Sipari lerini DEVRETMEMEY Tercih Ettiniz, bu durumda onlar n kullan c tan ml alanlar n da DEVRETMEMEL S N Z. Kullan c Tan ml Alanlar n devri ile bir önceki bölümde seçti iniz devredilecek dosyalar / uygulamalar UYUM Ç NDE OLMALIDIR. Örnek : Yukar daki ekrana göre sadece STOK ve MPS için aç lm KTA (Kullan c Tan ml Alanlar) devredilecek, di er dosyalara ait olanlar 2010 irketine devredilmeyecek (yeni ba tan doldurmaya ba layacaks n z).

10 4.Ad m: Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi Gerekenler Yeni firma yarat ld ktan sonra ilk olarak ilgili firma parametreleri kontrol edilmelidir. A a da verilen parametreler muhakkak kontrol edilmeli ve firman z için uygun de erlerle doldurulmal d rlar. Sistem menüsünde bulunan Firma Parametreleri (1) veya (2) nolu seçene i kullanarak. EAR_CF EAR_CR EAR ile ba layan parametreler. Görevleri her bölüm için ayr ayr, i lem yap labilecek ilk tarihi kontrol etmektir. E er parametreler önceki y l tarihlerini içeriyorsa kullan c yeni y la kay t yapamazs n z. Dolay s yla y l n ilk günkü de erini 01/01/2010 almal d rlar. LAT_CF LAT_CR LAT ile ba layan parametreler. Görevleri her bölüm için ayr ayr, i lem yap labilecek son tarihi kontrol etmektir. E er parametreler önceki y l tarihlerini içeriyorsa kullan c yeni y la kay t yapamayacakt r. Dolay s yla y l n son günkü de erini 31/12/2010 almal d rlar. ML_YILB parametresi. Mali y lba n n girildi i tarihtir. Firman n mali y lba i lenmelidir. tarihi bu parametreye _DVOK_CS parametresi. Sistemde, Çek/Senet devri önemli bir a amad r. E er devir yap lmadan önce herhangi bir çek veya senet i lemi yap lm sa, program devir i lemini yapmamaktad r. Bu yüzden çek/senet devirlerinin yap ld n ifade eden parametre vard r. E er bu parametre de eri E de ilse program, kullan c lar n çek/senet i lemi yapmas na müsade etmez. Dolay s yla devir i lemi yap l ncaya kadar bu parametre H de erini korumal d r. Çek/Senet devri yap lmad ve bu parametre de özellikle de i tirilmedi i sürece sistem ilk de er olarak H de erindedir. _DVOK_MP parametresi. Sistemde, MPS devri önemli bir a amad r. E er devir yap lmadan önce herhangi bir MPS i lemi yap lm sa, program devir i lemini yapmamaktad r. Bu yüzden MPS devirlerinin yap ld n ifade eden parametre vard r. E er bu parametre de eri E de ilse program, kullan c lar n MPS i lemi yapmas na müsade etmez. Dolay s yla devir i lemi yap l ncaya kadar bu parametre H de erini korumal d r. MPS devri yap lmad ve bu parametre de özellikle de i tirilmedi i sürece sistem ilk de er olarak H de erindedir (versiyon 5.45 ve sonras için). _DVOK_SE parametresi. Sistemde, sat ve sat nalma sipari leri, imalat emri, sat nalma talebi, sat teklifi ve sat sözle melerinin devri önemli bir a amad r. E er devir yap lmadan önce, bu programlarla ilgili herhangi bir i lemi yap lm sa, program devir i lemini yapmamaktad r. E er bu parametre de eri E de ilse program, kullan c lar n bu programlarda i lem yapmas na müsade etmez. Dolay s yla devir i lemi yap l ncaya kadar bu parametre H de erini korumal d r. Sat ve sat nalma sipari leri, imalat emri, sat nalma talebi, sat teklifi ve sat sözle melerinin devri yap lmad ve bu parametre de özellikle de i tirilmedi i sürece sistem ilk de er olarak H de erindedir (versiyon 5.45 ve sonras için).

11 AÇILI LEMLER LEM ADIMLARI (Aç l i lemleri dinamo ERP menülerinde bulunan (Sistem Yönetici K sm nda De il) Aç l Fi i programlar ile yap l r.herbir aç l fi ine ait program kendisi ile ilgili menünün alt k sm nda yer almaktad r.örne in Stok Aç l Fi i :Stok Menüsünde en alt k s mda yer al r.) 1-Cari Hesap Aç l lar n n Önceki Y ldan Elde Edilmesi 2-Stok (Depo) Aç l lar n n Önceki Y ldan Elde Edilmesi 3-Önceki Y ldan Kalite Parametrelerinin Elde Edilmesi 4-Önceki Y ldan Stok Rezervasyonlar n n Devredilmesi 5-Muhasebe Aç l ve Kapan Fi i 6-Çek / Senet Sistemi Hakk nda Uyar 7-Herhangi bir hata oldu unda silinmesi gerekli dosyalar

12 1. Cari Hesap Aç l lar n n Önceki Y ldan Devir Al nmas Kullan lmas gereken program Finans menüsünde Cari Hesap Aç l Fi i. Programa girildikten sonra LEVLER MENÜSÜNDEN (veya F6) Ba ka Firmadan Aç l Kopyala seçilir ve kar n za a a daki ekran ç kar. Bu ekranda cari hesap bakiyelerinin hesaplan p al naca firma seçilir. Fi sat rlar için gerekli olan aç klama ve nitelik girildikten sonra a a da detayl olarak anlat lan devir al nma ekli seçildikten sonra lemi Yap tu una basarak hesaplatma ba lat l r.cari hesap bakiyelerinin hesaplanmas nda üç türlü devir alma ekli vard r. Bunlar: Ortalama Vade ve Belirtilen Vade Fark Oran le Aç k Hareket Detaylar ve Hareket Vade Fark Oran le E le tirilmemi hareketlerin devri (e le tirmeyi kulland n z cari hesaplar için veya tümü) lk ekilde bir cari hesab n bakiyesi öncelikle hesaplan r. Sonra bu bakiyeyi olu turan evraklar n ortalama vade tarihi hesaplanarak, her cari hesap bir sat r olmak üzere yaz l r. kinci ekilde ise cari hesab n bakiyesini olu turan evraklar (her evrak bir sat r olmak üzere) vade tarihleri ile beraber yaz l r. E er Cari Hesap E le tirmesi kullan yor ve devam etmek istiyor iseniz 3 üncü seçene i kullanmal s n z Kullan c n n dikkat etmesi gereken son nokta ise dövizli hareketlerin aç l n n nas l yap laca d r. Normal artlarda cari hesaplar i lem gördükleri döviz cinsleri ile devredilir. Ancak alt k s mda yer alan birle tirme seçene i i aretlenir ise program tüm dövizleri unutup i lemin yap ld zaman belirlenen TL tutarlar n baz alarak tek bakiye hesaplar.

13 Cari Hesap Devirleri Hakk nda Notlar: Devir i lemi defalarca yap labilecek bir özelli e sahiptir. Yani önceki y lda yap lan herhangi bir düzeltme yeni firmaya tekrar devir yolu ile aktar labilir. (E le tirmeli yap lan devirlerde yeni y l içinde de e le tirme ba lad ise bu mümkün olmaz) Devir i lemi birden fazla fi ile de yap labilir. Önemli : Program devir kay tlar n hesaplarken ayn zamanda KAYNAK tarihlerini de hesaplayarak ekrana getirmektedir. LEMLER N i lem E er devir sat rlar bu i lem tarihleri ile kaydedilecek ise ekran n üst k sm nda bulunan Sat rda Belirtilen lem Tarihi Dikkate al nacak m? t klanarak i aretini almal d r. Yukar daki seçene in seçildi i durumda veya YA LANDIRILMALI DEV R devir yap l yor ise EAR_CR tarihi yerine En Erken Olabilecek Hareket Tarihi tan mlanmal, aç l fi i sonras nda tekrar tarihine de i tirilmelidir. Aksi durumda fi kayd esnas nda tarihler ile ilgili hata mesaj alacaks n z. (Not : Olabilecek en erken tarihi bu ekranda, Gerçek lem Tarihi sütununda görebilirsiniz.

14 2. Stok (Depo) Aç l lar n n Önceki Y ldan Devir Al nmas Kullan lmas gereken program Stok menüsünde Stok Aç l Fi i. Programa girildikten sonra i levler menüsünden Ba ka Firmadan Aç l Miktarlar Kopyala seçilir ve kar n za a a daki ekran ç kar. Stok bakiye miktarlar n n devrini yapabilmek için de, öncelikle devir i lemi için baz al nacak firma seçilir. Devir yap lacak ambar ve ilgili stok kriterleri girildikten sonra lemi Yap tu u ile fi hesaplat l r ve kaydedilir. Stok devirlerini yaparken ya land rma bilgisini kaybetmek istemeyen kullan c lar m z hem Firma / Depo seçimi yap lan ekranda hem de olu turulan fi i kaydederken Envanter Ya land rma seçeneklerini i aretlemelidir. Önemli Not 1 : Stok aç l fi i her deponuz için en az 1 adet haz rlanmal d r. Uzun fi leri Kod Aral kullanarak bölebilirsiniz Dikkat : leme ba lamadan önce evrak numaras almay unutmay n z! ya land rma onaylar Önemli Not 2 : Uygulaman zda KAL TE PARAMETRE G R VAR SE aç l fi ini kaydettikten sonra levler Menüsünden çal t rman z gereken 2. bir ad m daha var (e er kalite parametre de erlerini de aktarmak istiyor iseniz). Bunun için menüde bulunan Bu Fi ile Devredilen Malzemenin Kalite Parametrelerini Ba ka Firmadan Aktar seçene ini çal t rmal s n z.

15 Her devir fi inin maliyeti de bir önceki y ldan hesaplat labilir. Bunun için i levler menüsünden maliyet hesaplama seçene i kullan l r. Devreden stoklar n maliyetlerini hesaplatmak için dikkat edilmesi gereken kaynak firmada maliyetlerin çal t r lm olmas ve bu maliyetler için baz al nacak tarihi seçmektir. Notlar: Stok devirlerinde dikkat edilmesi gereken nokta, her bir ambar için ayr fi olu turulmas gerekti idir, çünkü program ambar ambar ayr devir al r. Devir i lemi defalarca yap labilecek bir özelli e sahiptir. Yani önceki y lda yap lan herhangi bir düzeltme yeni firmaya tekrar devir yolu ile aktar labilir. Ancak bu yenileme i leminin stoklar negatife zorlam yor olmas gerekir NOT : Stok aç l lar ndan sonra Rezervasyon Devirlerini Yapmay Unutmay n z. Önemli : Ya land rmal devir yap l yor ise EAR_ST tarihi yerine en erken olabilecek hareket tarihine göre tan mlanmal, aç l fi i sonras nda tekrar tarihine de i tirilmelidir. Aksi durumda fi kayd esnas nda tarihler ile ilgili hata mesaj alacaks n z.

16 3. Önceki Y ldan Stok Rezervasyonlar n n Devredilmesi Kullan lmas gereken program Stok menüsünde Stok Rezervasyonlar Aç l Programa girildikten sonra i levler menüsünden Ba ka Firmadan Aç l kar n za a a daki ekran ç kar. Fi i. Miktarlar Kopyala seçilir ve Her de i ik rezarvasyon ekli için bir fi yarat lmas gereklidir. Firma kulland rezarvasyon ekillerini seçerek i lemleri tamamlayabilir. stenilirse her ambar için ayr fi yarat labilir. Notlar: Devir yapacak ki inin iki firmada da ilgili konularda kullan m hakk olmal d r. Aksi halde devir gerçekle mez. Örne in herhangi bir ambar kullanmaya hakk olmayan ki inin, rezervasyon devrini yapabilmesi beklenemez. Rezervasyon devri yap lmadan önce, stok devirleri yap lm konulabilece i unutulmamal d r. olmal d r. Rezervasyonun var olan sto a Rezervasyon devri yap lmazsa ilgili stoklar yeni firmada serbest miktar olarak gözükeceklerdir.

17 4. Muhasebe Aç l ve Kapan Fi i Muhasebe menüsünden Aç l Fi i program ile yeni irketinizin Aç l Fi i hesaplanabilir. Önceki Dönem Firma Kodu k sm na kaynak firma seçilir ve lemi Yap tu una bas larak fi hesaplatt r l r. Bu fi kay t edildi inde aç l i lemi tamamlanm olur. Notlar: Devir defalarca yap labilecek bir özelli e sahiptir. Yani önceki y lda yap lan herhangi bir düzeltme sonras ilgili kapan fi leri silindikten sonra, devir i lemi yeniden yap labilir. Devir i lemi birden fazla fi ile de yap labilir. Aç l fi inin hesaplanabilmesi için KAYNAK Firma için KAPANI GEREK R. LEM N N YAPILMAMI OLMASI

18 Kapan Fi i Muhasebe hesaplar kapat lacak irket içinde iken Muhasebe menüsü içinde yer alan Kapan program çal t r l r, yarat lan fi ilgili irketin Kapan Fi i olarak kaydedilir. Notlar: Kapan i lemi sonraki y la ilgili devirler yap ld ktan sonra yap lmal d r. Kapan i lemi defalarca yap labilecek bir özelli e sahiptir. Yani yap lan herhangi bir düzeltme sonras ilgili kapan fi leri silindikten sonra, kapan i lemi yeniden yap labilir. Kapan i lemi birden fazla fi ile de yap labilir. Fi i

19 5. Çek / Senet Sistemi Hakk nda Uyar Çek/senet devri bir kez yap labilir. Bu yüzden yeni aç lan firmada devir i lemi bitene kadar çek/senet i lemleri yap lmamal d r. E er yeni aç lan firmada çek/senet i lemleri yap lm sa önce i lemlerin tümü sonra da ilgili çek senet dosyalar silinmeli, devir yap ld ktan sonra da i lemler tekrarlanmal d r. Devir sonras nda geçmi y la ait irkette yap lan Çek / Senet lemleri yeni irket içinde Düzeltme Bordrosu seçene i ile tekrarlanmal d r. Bu seçenek her çek /senet bordrosun da mevcuttur. 6. Herhangi bir hata oldu unda silinmesi gerekli dosyalar A a da devir yaparken hata yap ld nda ve devrin yeniden tekrarlanmas gerekti inde silinmesi gereken dosyalar n ad verilmi tir. lgili dosyalar bölüm bölüm silinmelidir. Örnek olarak sipari ler devredilirken bir hata olu tu unda yakla k 20 kadar dosya silinmelidir. Çünkü ilgili bölümde bu kadar dosya bulunmaktad r. Bu dosyalar i areti ile ba layan yeni firma ad ile var olan dizin alt ndad rlar. C/H Kartlar CARI00.dat Stok Kartlar STOK00.DAT, STOK0U.DAT, STOK0F.DAT, FOSYSDE.DAT, FOSYSDT.DAT, FOSYSFT.DAT Muhasebe Hesap Plan MUHA00.DAT Alternatif Hesap Plan MUHA01.DAT Demirba Kartlar DMRB60E.DAT, DMRB60T.DAT, DMRB60TR.DAT Garanti Kartlar GRNT20E.DAT, GRNT20T.DAT, GRNT30T.DAT Tezgah/Operasyon Kartlar /Tezgah Çal ma Süresi Tan mlar /Reçeteler IMLT00.DAT, IMLT00C.DAT, IMLT01.DAT, IMLT07T.DAT, BOMU01E.DAT, BOMU01T.DAT Adres Kartlar SHPT00J.DAT Muhasebe Analiz Tablolar SPER01E.DAT, SPER01T.DAT, SPER01TX.DAT, Mali Tablolar MLTB01E.DAT, MLTB01T.DAT, MLTB02E.DAT, MLTB02T.DAT, MLTB03E.DAT, MLTB03T.DAT Standart Hammadde Maliyet Tablolar STDMH0E.DAT, STDMH0T.DAT

20 Standart Operasyon Maliyet Tablolar STDMI0E.DAT, STDMI0T.DAT C/H Stok Kodu Tan mlar STOK0GT.DAT Döviz Kurlar DEFI0BT.DAT Mühendislik Tan mlar TECH10E.DAT, TECH10T.DAT Fiyat Listeleri STOK48E.DAT, STOK48T.DAT Evrak Mesajlar GNMESG.DAT Kullan c Tan ml Alanlar UFLD01E.DAT Stok Kalite Parametreleri Föyleri QVAL00E.DAT Çek/Senet Devri CKSN00.DAT, CKSN01.DAT, CKSN10E.DAT, CKSN10T.DAT, CKSN10EN.DAT Sat -Sat nalma Sipari leri/üretim Emri/Üretim Talepleri/Teklif Devri STOK40E.DAT, STOK40T.DAT, STOK40N.DAT, STOK40T2.DAT, STOK40T.DAT, STOK50.DAT, STOK46E.DAT, STOK46T.DAT, STOK46N.DAT, STOK4E.DAT, STOK47T.DAT, STOK47N.DAT, STOK51E.DAT, STOK51T.DAT, STOK51N.DAT, STOK39E.DAT, STOK39T.DAT, STOK39N.DAT, TEKL40E.DAT, TEKL40T.DAT, TEKL40N.DAT MPS ve Atölye Takip devri MMPS02.DAT, MMPS10E.DAT, MMPS10T.DAT, MMPS10N.DAT, MMPS11.DAT, MMPS12.DAT, SFDC00T.DAT, SFDC10E.DAT, SFDC10T.DAT, SFDC20E.DAT, SFDC20T.DAT, SFDC30E.DAT, SFDC30T.DAT

2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması?

2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 2012 Devir Prosedürü 1. Devir Almadan Önce 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 3. Devir İşlemleri 1 Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar Kısmı 4. Yeni Firma Açıldıktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ Bu doküman 2014 yılından 2015 yılına geçiş işlemleri içindir. VUK 421 sıra nolu genel tebliği kapsamında E-fatura mükellefi olan işletmeler için 01/01/2015

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2014 Temel Teknoloji (216) 360 65 60. Freedom ERP Devir İşlemleri. www.temelteknoloji.com.tr. Freedom ERP 2015 Devir Prosedürü

2014 Temel Teknoloji (216) 360 65 60. Freedom ERP Devir İşlemleri. www.temelteknoloji.com.tr. Freedom ERP 2015 Devir Prosedürü 2014 2015 Freedom ERP Devir İşlemleri Temel Teknoloji Önemli E-Fatura Notu : E-Fatura kullanmakta olan müşterilerimiz için bu döküman için özel bir bölüm bulunmaktadır. İlgili prosedür tamamlanmadığı sürece

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi 15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi *03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler kısmında

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA AEEE Yönetmeliğine Uygundur 53 6 hane 3650 gün Açma / Kapama / Fonksiyon Tu u Açma: Cihaz kapal yken açar. Yazarkasa elektrik kablosunu prize tak p, açma tu

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Ağustos 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

SAYIN MÜŞTERİMİZ. C:\ebyn\Beyannameler\Bilset\12345678.90\K082006.XML (buradaki 12345678.90 => Firmanın Vergi Numarasıdır.)

SAYIN MÜŞTERİMİZ. C:\ebyn\Beyannameler\Bilset\12345678.90\K082006.XML (buradaki 12345678.90 => Firmanın Vergi Numarasıdır.) SAYIN MÜŞTERİMİZ Sayfa 1 / 6 Gerek Muhasebe gerekse de İşletme Programlarında Elektronik ortamda verilmek üzere e-beyanname uygulamaları tamamlanmış olup, aşağıda bu konuyla ilgili uygulama adımları yer

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Şikayet Yönetimi. 1.1 Müşteri Kartı

Şikayet Yönetimi. 1.1 Müşteri Kartı Şikayet Yönetimi Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama CRM Modülünün Müşteri Şikayetleri takibine yönelik bölümüdür. Bu fonksiyonlar ile,

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İÇERİK A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU... 3 B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME... 3 C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI 1. Katalog Takip Sistemine Giriş KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI Katalog Talebi Sisteminde iş akışı aşağıdaki gibidir: Yetkili Satıcımız Bayi özelden erişeceği Katalog Takip Sistemine talep açıklamasını,

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

Şekil 1.2:Programa giriş penceresi

Şekil 1.2:Programa giriş penceresi 1. Firma Tanımlama ve Firma İşlemleri Firmanın açılması Program kurulumu bittikten sonra otomatik olarak masa üstüne SQL Standart Setup ve Standart Seri Versiyonları adında bir klasör atılır. Programda

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması Amaç: Tedarikçi Firmaların Barkod basabilmesi için Kullanacakları Uygulamanın Tanıtımı ve Kullanılması Eğitim İçeriği 1. Uygulamanın Teknik Özellikleri 2. Uygulamanın Çalıştırılması 3. Kullanıcı Girişi

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI Say2000i kapsamına bu yıl dahil olan idare muhasebe birimlerinden intikal eden sorunlardan, 360 hesabının gelir

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

VEGAWINA5 2016 VERSION

VEGAWINA5 2016 VERSION VEGAWINA5 2016 VERSION Bundan Böyle Her Yıla Ait Hazırlanan Setup İçin Login Ekranında Version Yılı Yazacaktır Program Kurulumunda Ana Sayfa ( Boss ) Modülü Kurulumu Zorunlu Hale Getirilmiştir Hizmet\Firma\Kullanıcı

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

YERLİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI

YERLİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YERLİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 2016 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 GİRİŞ... 5 2. GÜN ÖNCESİ PİYASASI GENEL ESASLAR...

Detaylı

YATIRIM PORTALI E-ŞUBE

YATIRIM PORTALI E-ŞUBE YATIRIM PORTALI E-ŞUBE OSMANLI MENKUL E-ŞUBE Yenilenen tasarımı, ürün çeşitliliği ve fonksiyonları ile e-şubemizi çok seveceksiniz. 4 NEDEN OSMANLI MENKUL E-ŞUBE? Yatırım ürünü çeşitliliği, Hisse, Vadeli,

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2013 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 8 Kullanıcılar... 9 Kullanıcı

Detaylı

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Online Enstitü Başvuru Sistemi için Kullanım Kılavuzu Online enstitü başvuru sistemi için örnek bir kayıt işlemi aşağıda gösterilmiştir. Tezli / Tezsiz Yüksek

Detaylı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Grupiçi hizmet: Bağımlışirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin yavru şirketlerine veya aynı gruba

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI Amaç Bu bilgi kitapçığının amacı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yürütmekte olduğunuz

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için Mevcut Share Hsting Paketlerinin Reseller Paketleri Altına Aktarılması İçindekiler Hsting hizmeti için silme isteği luşturulması Reseller Paketi altında hsting hizmetinin luşturulması Kesintiyi en aza

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT HİSSE SENEDİ Şirket kodlarını kolayca bulabilirsiniz, Aynı pazarda işlem gören varantlar için ayrı bir işlem ekranı mevcuttur, Portföyünüzde görüntülediğiniz

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

TÜMOSAN Satış Sonrası Hizmetler Portalı Eğitim Dokümanı TÜMOSAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER PORTALI. Eğitim Dokümanı

TÜMOSAN Satış Sonrası Hizmetler Portalı Eğitim Dokümanı TÜMOSAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER PORTALI. Eğitim Dokümanı TÜMOSAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER PORTALI Eğitim Dokümanı 1 İçindekiler 1. Giriş Ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. İş Emirleri Menüsü... 7 2.1. İş Emirleri Ekranı...

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU Atık Üreticileri için Kullanım Kılavuzu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 2010-1 - Kayıt Giriş 1. http://cbs.cevreorman.gov.tr veya http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) Verdiğim Dersler Not İşlemleri Danışmanlık İşlemleri Lisansüstü İşlemleri Bologna Süreci

Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) Verdiğim Dersler Not İşlemleri Danışmanlık İşlemleri Lisansüstü İşlemleri Bologna Süreci Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) -Akademik Takvim -Ders Programı (Sunulan Dersler) -Sınav Programları Verdiğim Dersler -Ders İzleme Formu (Syllabus) -Ders Öğrenci Listesi -Ders Devam Durum Girişi Not İşlemleri

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Maliye Bakanlığından: (07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) Bilindiği üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Muhasebe LOGO Kasım 2009

Muhasebe LOGO Kasım 2009 Muhasebe LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Muhasebe...6 Hesap Planı...7 Hesap Kartı Bilgileri...8 Bağlantılar/Kontroller...10 Finansal Tablolar...11 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...12 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı