YAYIN NO: ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYIN NO: 2006-21 ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK"

Transkript

1 YAYIN NO: ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK m

2 WJW^MfW!ri7JM ;yal güvenlik sistemlerinden gönüllü sistemlere geçişte bir model olarak 'Is^' eysel emeklilik sistemi incelenmekte ve bu sisteme ilişkin uluslararası İiiMİİİİİElmiiE^^ izeyde sosyal güvenlik garantisi sunamayan Türk sosyal güvenlik sistemi^l^^f..agünkü duruma gelmesine yol açan nedenler ye bu sorunları aşmaya "" '"'^^ arayışlar tetkik edilmektedir. Jp^tŞi ve sisteme ilişkin bazı uygulama sonuçlan l^'^^tl' uhcu'bölümde açıklanmaktadır. Beşinci bölümde ise, bireysel emeklilik ıteminin Türkiye'de muhtemel sosyal, ekonomik ve mali sonuçlan tahlil lilmekte, geleceğe dönük perspektifler tartışılmaktadır. Bu çerçevede özellikle îon bölümde irdelenmekte, sonuçlar #S TBMM '*S,iı# Kütüphan esi

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR GRAFİKLER ŞEKİLLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM : SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ EĞİLİM VE GELİŞMELER 1.1. SOSYAL GÜVENLİKTE KRİZ VE DEĞİŞİM 1. L1. Değişen Çevresel Koşullar Sosyal Güvenliğin Sonu l.l.l.l.değişen Makro Dengeler ve Kriz Yaratan Sistemler Krizin Gerekçeleri Küreselleşme ve Uyum Artan Kamu Sosyal Güvenlik Harcamalan Demografık Faktör Değişen Aile Yapısı Farklılaşan İşgücü ve Atipik İstihdam 1.2. YENİDEN YAPILANMA: ALTERNATİF ARAYIŞLAR Krizden Çıkış Yollan Prim Düzenlemeleri İvaz Kökenli Reform Uygulamaları Yapısal Reformlar EmekIilikYaşı Düzenlemeleri Finansal Modellemelerde Yeni Yaklaşımlar Üçüncü Yol; Gönüllülük Esaslı Sistemler Parametrik Çözüm Arayışları Gönüllülük Esaslı Refonn Programları Model Tartışmaları: Yeni Bir Kilometre Taşı mı? Farklı Ülkeler Farklı Modeller Kapsamlı ve Köklü Reform Girişimleri L2.3.2.Emeklilik Sistemlerinin Yeniden Kurgulanması

4 İKİNCİ BOLUM : ZORUNLU SİSTEMLERDEN GONULLU MODELLEMELERE GEÇİŞ 2.L BİREYSEL EMEKLİLİK MODELİ Sistemin Temel Felsefesi Bireysel Emeklilik Programlarının Sos>^l Güvenlik Sistemi 55 İçindeki Yeri Yapı ve Model İşleyiş ve Etkileri DÜNYADA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE 60 ULUSLARARASI DENEYİMLER Dünyada Bireysel Emeklilik Sistemi Uluslararası Deneyimler Uluslararası Kuruluşların Bireysel Emeklilik Sistemi 68 Konusundaki Yaklaşımları Ülke Deneyimleri Latin Amerika Deneyimleri Şili Arjantin Meksika AB Ülkelerindeki Uygulama Örnekleri İngiltere Hollanda İsviçre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 88 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ : KRİZLER VE ARAYIŞLAR 3.1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM Türkiye'de Sos)^l Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapısı ve Kapsamı Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Somnlan ve Sistemin Çıkmazı Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Tutarlı Bir Devlet Politikasının 98 Bulunmayışı Nüfus Yapısındaki Değişim Toplam Bağımlılık Oranı Aktif/Pasif Dengesinin Bozulması Erken Emeklilik Yaşı Uygulaması Kaynak Yetersizliği (Finansmana İlişkin Sorunlar) Kapsam Sorunu ve Kayıt Dişilik 107

5 Prim Tahsiline İlişkin Sorunlar Prime Esas Kazanç Sınırlarının Düşüklüğü Prim Borçları ve Gecikme Cezalarına Uygulanan Aflar Sosyal Güvenlik Sistemimizin Temel Sosyal Güvenlik Prensiplerine Uygun Olarak İşletilememesi Nimet-Külfet Dengesinin Bozulması Primli Sistemde Primsiz Haklar Fonların Verimsiz Değerlendirilmesi ve Eriyen Kaynaklar Kurumlararası Norm ve Standart Farklılığı Mevzuata İlişkin Sorunlar, Altyapı Eksiklikleri Ağırlaşan Finansman Krizi Finansman Krizinin Boyutları Sosyal Güvenlik Açıklarına Bütçeden Yapılan Transferler, Bütçe Harcamaları ve GSMH İçindeki Payı Sosyal Güvenlik Açıklan ve KKBG Finansman Krizinin Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Sosyal Güvenlik Açıklarının Kamu Borç Stoku Üzerindeki Etkilen Sosyal Güvenlik Açıklarının Enflasyon ve Büjoime Üzerindeki Etkisi 3.2. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM GİRİŞİMLERİ : YENİDEN YAPILANMA Reformu Birinci Aşama - İşsizlik Sigortası İşsizlik Sigortası'nm Temel Özellikleri İşsizlik Sigortası'nm Değerlendirmesi İkinci Aşama - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yönelik Çalışmalar Yeni Sosyal Güvenlik Reformu'na Doğm Genel Sağlık Sigortası GSS'nin Temel Özellikleri GSS'nin Değerlendinnesi Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar Sistemi Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar'ın Temel Özellikleri Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar'ın Değerlendirmesi Yeni Emeklilik Sigortası Sistemi Emeklilik Sistemi'nin Temel Özellikleri Emeklilik Sistemi'nin Değerlendirmesi Kurumları Birleştinne Projesi (Tek Çatı Yaklaşımı) Tek Çatı Yaklaşımı'mn Temel Özelikleri Tek Çatı Yaklaşımı'mn Değerlendirmesi Bireysel Emeklilik

6 DÖRDÜNCÜ BOLUM : TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: KURUMSAL YAPI VE İŞLEYİŞ 4.1. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDE BİREYSEL 153 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN YERİ 4.2. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GİRİŞ 156 VE SİSTEMİN HUKUKSAL ALTYAPISI 4.3. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TEMEL 159 ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı ve Kapsamı Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansmanı Katkı Payı Ödemeleri Sistemde Yer Alan Diğer Ödemeler Bireysel Emeklilik Sisteminin Kummsal Yapısı Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Hazine Müsteşariığı Sermaye Piyasası Kurulu Emeklilik Gözetim Merkezi Emeklilik Şirketleri Emeklilik Şirketlerinin Kuruluşu Emeklilik Şirketlerinin İdari Yapısı Emeklilik Şirketlerinin Faaliyet ve Sorumluluk Alanları Bireysel Emeklilik Aracıları Saklayıcı Kuruluşlar Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Esasları Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemine Girişi Bireysel Emeklilik Sisteminde Taraflara Tanınan Hak ve 177 Yükümlülükler Katkı Payına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Emeklilik Planı ve Emeklilik Şirketi Değiştinneye İlişkin Hak ve 178 Yükümlülükler Emekliliğe İlişkin Hak ve Yükümlülükler Sistemde Yer Alan Diğer Hak ve Yükümlülükler Emeklilik Yatının Fonları Emeklilik Yatmm Fonlarına İlişkin Esaslar Emeklilik Yatınm Fonu Türleri Gelir Amaçlı Fonlar 184

7 Büyüme Amaçlı Fonlar Para Piyasası Fonları Kıymetli Madenler Fonları İhtisaslaşmış Fonlar Diğer Fonlar Emeklilik Yatırım Fonu Portföyü ve Yönetimi Bireysel Emeklilik Sisteminde Denetim Mekanizması Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Denetim Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Denetim Emeklilik Gözetim Merkezi Tarafından Yapılan Denetim Aktüeryal Denetim Bağımsız Dış Denetim Sistemde Yer Alan İç Denetim 194 4,4, BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEM 195 ARZEDEN HUSUSLAR VE BAZI UYGULAMA SONUÇLARI Sisteme İlişkin Önem Arzeden Hususlar Sisteme İlişkin Bazı Uygulama Sonuçları 197 BEŞİNCİ BÖLÜM : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN MUHTEMEL SONUÇLARI 5.1. SOSYAL BOYUT Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsam Açısından Sosyal Güvenliğin Finansmanı Açısından Bireysel Emeklilik, İşgücü Piyasaları ve İstihdam İstihdam Potansiyeli Bireysel Emeklilik Sistemi, İşgücü Piyasaları ve İşgücü Arzı İşgücü Piyasalarının Niteliği ve Bireysel Emeklilik Bireysel Emeklilik ve İşgücü Arzı Eğilimi EKONOMİK BOYUT Bireysel Emekhlik ve Vergieme Genel Olarak Katılımcı Ücretli İse: Katkı Payı Ödemede Durum Katılımcı Ücreth İse: Emeklilik veya Geri Ödemede Durum Biriken Emeklilik Fonlarının Durumu Vergilendimıe İle İlgili Diğer Konular Fon Birikimi ve Mali Finansman Fon Birikimi Mali Finansmana Etkisi 224

8 ALTINCI BÖLÜM : SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 6.1. AMAÇ VE KAPSAM Araştırmanın Amacı Araştınnanın Hipotezleri Araştınuada Kullanılan Teknikler İlkeler Ana Kitle ve Örnekler ALAN ÇALIŞMASI Araştırmaya Katılanların Demografik Yapısı Araştınnaya Katılanların Yaş ve Cinsiyet Durumu Araştırmaya Katılanların Eğitim ve Meslek Durumu Araştırmaya Katılanların Gelir Durumları Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorgulanması Araştınnaya Katılanların Sosyal Güvenlik Kummlarmı 232 Değerlendinnesi Araştınnaya Katılanların Sosyal Güvenliğe Bakış Açısı Araştırmaya Katılanların Emeklilik Dönemine İlişkin Düşünceleri Herhangi Bir sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olunmama 243 Durumundaki Tercihler Araştırmaya Katılanlara Göre Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin 248 Sorunları Bireysel Emeklilik Sistemi Araştırmaya Katılanların Bireysel Emeklilik Sistemini Tanıma 253 Oranlan Araştırmaya Katılanlann Tasarruflarını Yönlendirme Tercihleri Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olma Durumundaki Tercihler Bireysel Emeklilik Sisteminin Olumlu Yönlerinin Değerlendirilmesi 270 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 273 EK 1 : SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK 282 PROJESİ ANKET ÖRNEĞİ KAYNAKLAR 290

9 KAYNAKLAR AKEMEKLILIK; AKGEYTK, Tekin; ALPER, Yusuf; ALPER, 5 Yusuf: -i"u"-"-; ALPER, Yusuf; ARICI, Kadir; ARIN, Tülay; AYDIN, Ufuk: BANGER, Gürol; BLAKE, David; A'dan Z'ye Bireysel Emeklilik, , (www.akemekjilik.com.tr). SSK Raporu, Yayınlanmamış Rapor, İstanbul, "Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik"; Çimento İşverenleri Sendikası Dergisi; Çimento İşveren, C.16/2, Mart 2002, s "Sosyal Sigortalar Kurumunda Yeniden Yapılanma ve Denetim", İş-Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.3/2, "Tek Çatı Yaklaşımı, Sosyal Güvenlik Sistemi İle İlgili ve Acil Mesele Değildir", Tisk-İşveren Dergisi, Mayıs 2003 (www. ti sk. org. tr). Sosyal Güvenlik, Tes-İş Eğitim Yayınları, Ankara, "Türkiye'de Sosyal Güvenlik FonlannınAçıkları:L'iberal Sosyal Güvenlik Rejiminin Çelişkileri ve İflası", Kamu Kesimi Finansman Açıklan, X. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yaym No: 554, Maliye Araştırma Merkezi Yayın No: 80, "Sosyal Güvenlikte Özelleştirme Sebepler Ve Uygulamalar", Çimento İşverenleri Sendikası Dergisi, C.12/5, Eylül 1998, s "Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma Sürecinde SSK'mn Temel Sorunlan ve Uygulama Reformları", TİSK-İşveren Dergisi, Mayıs 2003 (www.tisk.org.tr). "Two Decades of Reform in the UK: What are the 290

10 Implications for Occupational Pension Schemes?" Birkbeck College The Pensions Institute Discussion Paper PI-0004, London; 2000; pp BUSTOS, Gonzalo; "Social, Economic and Political Context of the Reforms: Viewpoint from the Countries Concerned; Chile", Ed. By. Anlonio Ruezga, Evaluation of the Reforms, CISS, Latin America, CAN, Tuncay; CANSIZLAR, Doğan; TİSK-İşveren Dergisi; CANSIZLAR, Doğan; "Bireysel Emeklilik Rejimi Üzerine", Çimento İşverenleri Sendikası Dergisi, C.14/2, Mart 2000 (www.cmis.org.tr). "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Yatırım Fonları", Kasım 2003 (www.tisk.org.tr). "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sermaye Piyasalan", TİSK- İşveren Dergisi, Aralık 2001, (www.tisk.org.tr). CASEY, H. Bemard;"Evaluatıng Pension Reform", NFT, 2/2004, pp CIFUENTESJlodrigo and LARRAIN,FelipeB.;"Pension Reform in Central America: A Proposal", Harvard Institute For International Development Discussion Papers: No. 676, Harvard University, 1999; pp CORONADO, J.L.; "The Effects of Social Security Privatization on Household Saving: Evidence from the Chilean Experience", Finance and Economics Discussion Series, 1998/12, p.20. CSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarı Taslağı, CSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Emeklilik Sigortası Kanunu Tasan 291

11 Taslağı, CSGB, Sosyal Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarı Güvenlik Kurumu Taslağı, Başkanlığı; ÇANAKÇI, i. Halil; "Emeklilik Fonları Piyasalara Uzun Vadeli Bir Fon Akışı Sağlayacaktır ", TİSK-İşveren Dergisi, Kasım 2003 (www.tisk.org.tr). ÇELİK, Abdulhalim; Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dönüşümü ve Türkiye, Ankara; D'ANGELA, Jorge vealfredo Gamietea; "Social, Economic and Political Context of the Reforms: Viewpoint From the Countries Concerned; Argentina", Ed. By. Antonio Ruezga, Evaluation of the Reforms, CISS, Latin America, DAĞALP, Namık; "Tasarrufların Bireysel Emeklilik Sistemine yönelmesi,kalkınma Açısından Çok Önemlidir", TİSK- İşverenDergisi, Aralık 2001 ( ) DAĞALP, Namık; "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Son Gelişmeler", Banka, Mali Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, İstanbul, 5 Nisan DAVIS, E. Philip; Is There a Pension Crisis in The UK?, London; 2004, pp. 1~ 30, (www.philipdavis.com). DAYKIN, Chris; "Pension Reform Developments around the World", International Conference on Applied Statistîcs, Actuarial Science and Financial MathematicslTth Tuesday: The Department of Statistîcs and Actuarial Science, The University of Hong Kong; 2002, pp DEVİNE, Theresa J.; "Demographics, Social Security Reform, and Labor Supply", vvww,bos.frb.org/economic, 2005, pp Devlet Planlama Teşküaü Müsteşarlığı; 8. BYKP, 2005 Yılı Programı, Ankara,

12 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı;8. BYKP, 2004 Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler. Ankara Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı;Katılım Öncesi Ekonomik Program, Kasım 2004, Ankara. DISNEY, Richard, Cari Emmerson, Sarah Smith; "Pension Reform and Economic Performance in Britain in the 1980s and 1990s", NBER Working Paper Series, No 9555, 2003, (www.nber,org). DÜNYA BANKASÎ;"Sosyal Adaletle Daha İleri Bir Türkiye", Bilgi Notu, Kasım EDV/ARDS, S.; "The Chilean Pension Reform: A Pioneering Program", Ed. By. Martin Feldstein, Privatizing Social Security, USA, EKİN, Nusret, Alper Y ve Akgeyik T.; Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nde Arayışlar: Özelleştirme Ve Yeniden Yapılanma, İTO Yayınları, İstanbul, EKİN, Nusret; ELVEREN, Ali Haydar; ELVEREN, Ali Haydar; Kayıtdışı Ekonomi-Enformel İstihdam, İTO Yayınları, İstanbul; "Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler", Slayt Show, Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 16 Haziran "Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Etkileri", İşveren Dergisi, Mayıs

13 Emeklilik Gözetim Merkezi: Bireysel Emeklilik Sistemi 2004 Gelişim Raporu, İstanbul, 18 Mayıs 2005 {www.egm.org.tr). ERGENEKON, Çağatay; ERGENEKON, Çağatay; ERGENOKON. Çağatay; EROL, Ahmet; European Commission; "Emekliliğin Finansmanmda Yeni Bir Kavram: Özel Emeklilik Fonu", Finans Dünyası. Temmuz Özel Emeklilik Fonlan-Şili Örneğinden Alınacak Dersler. İstanbul Menkul ICıvmetler Borsası. İstanbul, "Sosyal Güvenlik Sistemleri Bağtammda Özel Emeklilik Uygulamaları: Türkiye'deki Gelişime Global Perspektiften Bir Bakış". Milli Reasürans Sigortacılık Bilimsel Çalışma Yarışması. İstanbul Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye'de Devlet Borçlan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı. APK Yayın No: 1992/324, Ankara, "Supplemenlary Pensions in The Single Market A Green Paper". COM 283. December European Dialogue: Pensions Reform Challenges Faces European Governments, Jan-Feb (www.europa.eu.int). EUZEBY, Alain; The Financing of Social Protection and Employment in the Context of Economic Globalization". The Year 2000 International Research Conference on Social Security: Social Security in the Global \'illage, International Social Security Associaiion (İSSA), Helsinki; 2000; pp FOX. Louise and PALMER, Edward; New Approaches to Multi-Pillar Pension Systems, 1999, (wb.forumone.com). jruber, Jonathan Social Security Programs and Retirement Around The mdwise,david; \Vorld. 294

14 The National Bureau of Economic Research, Massachusetts GUTIERREZ, Alvaro Castro; GÜZEL, Ali; HOFFMAN, WilliamH., Sraith James E., Willis Eugene; "Principles and Practices of Social Security Refornı", laa International Senıinar on Pensions, International Social Security Association (İSSA), Brighton; 2001, pp "Sosyal Güvenliğin Çağdaş Dinamikleri", Toprak İşveren Dergisi, Sayı: 43, Individual Inconıe Taxes, West's Federal Taxation, 2002 Annual Edition, USA, HOLZMANN, Robert, MacKellar, Landis & Rutkowski, Michal; "Accelerating the European Pension Reform Agenda: Need, Progress, and Conceptual Underpinnings", Pension Reform in Europe: Process and Progress (Ed. By Holzmamı, Robert & Orenstein, Mitchell & Rutkowski, Michal), The World Bank, Washington; 2003; pp HOLZMANN, Robert; ILO; ILO; ILO; IWRY, J. Mark; "Towards a Reform and Coordinated Pension System in Europe", Rationale and Potential Structure; World Bank Social Protection Discussion Paper Series; The World Bank, Washington; 2004; pp. Facts on Social Security, ILO, Geneva; 2005, Global Employment Trends, ILO, Geneva; Social Security Final Report, ILO, Geneva "Regulation And Supervision Of Private Pensions in The United States", Second OECD Conference on Private Pensions, Brazil, May

15 JERALDO-M., J.B.-O.M.; The Chilean Pension System, Santiago, KOÇ, Muzaffer; "Sosyal Güvenliğin Kökeni", İş-Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynaklan Dergisi", C.6, S.2, KOOIMAN, Peter, Rob Euwals, Martijin van de VEN, Daniel van Vuuren; "Price and inceme Incentives in Early Retirement: a Preliminary Analysis of a Dutch Pension Refonn", CPB, Holland, KÜÇÜK, İbrahim; Sosyal Sigortalar ve Sosyal Sigortalann Plasman Alanları, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporları Dizisi: 11, Maliye ve Gümrük Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, LEGROS, Florence; "Population Aging, Electoral Behavior, and Early Retirement", Pension Reform in Europe: Process and Progress (Ed. By Holzmann, Robert and Orenstein, Mitchell andrutkowski, Michal), The World Bank, Washington; 2003; pp LINN, Johannes R; "Foreword", Pension Reform in Europe: Process and Progress (Ed. By Holzmann, Robert and Orenstein,Mitchell and Rutkowski, Michal), The World Bank, Washington; 2003;pp.VII-VIII. LİPMAN, Larry; MIZRAK, N.Y.; "Social Security: Crisis or Problem?", Palm Beach Post; January 10, (www.palmbeachpost.co). "Şili Ulusal Özel Emeklilik Sisteminin Sosyal Güvenlik İlkeleri ve ILO Normlan Açısından Sakmcalan", İşletme ve Finans Dergisi, S:84, Mart 1993, s.48. Milliyet; "Reformsuz GSS 160 katrilyona mal oiur", MOWLANA, H.; NCPA; "The New Global Order and Cultural Ecoiogy", Media, Culture and Society, V.15/1993, pp "Privatizing Social Security in Latin America", Policy Report, No:221, January 1999, pp

16 NEY. Steven: NIJSSEN, Jan; OECD; OECD; OECD; OKUR, Ali Rıza; OKUR, Ali Rıza; "The Rediscovery of Politics: Democracy and Structural Pension Reform in Continental Europe", Pension Reform in Europe: Process and Progress (Ed. By Holzmann, Robert and Orenstein, Mitcheil and Rutkowski, Michal); The World Bank, Washington; 2003; pp "How Can Europe Overcome The Pension Crisis?", Cafe Crossfîre Evening Debate, Friends of Europe, Brussels; 2005; pp Mexican Response to puestionnaire 2000, 1 May 2005, (www.oecd.org). Private Pensions: Selected Country Profiles, 2001, (wrww.oecd.org). Taxing Wages in OECD Countries, Paris; "Çatıdan Temele Sosyal Güvenlik Reformu", TÎSK-İşveren Dergisi, Mart 2005 (www.tisk.org.tr). "Sosyal Güvenlik Depremi", Çimento-İşveren Dergisi, 2001, (www.cmis.org.tr/dergi/l 12001/makale-l.pdf). ÖNAL,Y Beyazn.; ÖNAL,Y Beyazıt; Türkiye'de Birevsel Emeklilik Sistemi, TÜGİAD, İstanbul, Sosyal Güvenlik Bağlamında Özel Emeklilik Fonları, Avrupa Birliği Ülkeleri, Diğer Ülke Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir Özel Emeklilik Fonu Model Önerisi, Milli Reasürans T.A.Ş., 1999 Yılı Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması, ÖNDER, İzzettin; ÖZCAN, Sevgin; "Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergileme", İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S:23-24, Ekim 2000-Mart "Bireysel Emeklilik Üzerine", , (www.turmob.org.tr). PALMER, Edward; "The Swedish Pension Reform Model: Framework and Issues", Discussion Paper, Sweden; 2004, pp

17 PEKER, Ayşe; Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları Ve Çözüm Önerileri, TCMB Araştuına Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliğ, No 9703, Ankara, Aralık QUIESSER, Monica"Pension Reform : Lessons From Latin America", OECD Development Center, Policy Briefs No : 15, Radikal; RODRIGUEZ, Jacobo L.: ROSNER, Hans Jürgen; "Sosyal Güvenlik Sistemi, Sağlıksız Bir Sistem", "in Praise and Criticism of Mexico's Pension Reform", The Cato Project on Social Security Privatization, April 14, No "Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Reformunda Özelleştirme Stratejileri", Türkiye'de ve Almanya'da Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Reformu Uluslararası Konferansı, Konrad Adenaur Vakfı, Ofset Ftomat, 8-19 Aralık ROWDEN, Robert; "Potential Roles of the Human Resources Management Professional in the Strategic Planning Process", S.A.M. Advanced Management Journal, V. 64/3, Summer 1999, pp SAK, Güven; Sosyal Güvenükte Reforma Doğru-2, Radikal, Saunders, John; "Population Change in Europe: Past Experience and Future Prospects", Population Change and European Security (Ed. By Lav^rence Freedman and John Saunders), Potomac Books, London; 1991, pp Sigorta Denetleme Kurulu; 2004 Türkiye'de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, 2005; İstanbul. SMITH, James; SU, Mustafa; West's Internai Revenue Code of 1986 and Treasury Regulations: Annotated and Selected; West Federal Taxation; 2002 Annual Edition, USA, "Bireysel Emeklilik Fonları Reel Sektörün Finansmanı Açısından Önemli Bir İşlevi Yerine Getirecektir", TİSK- İşveren Dergisi, Kasım 2003 (NVV^^VV^.tisk.org.tr). 298

18 SUSAM, Nazan ve "ABD'de 2001 ve 2003 Vergi İndirimi Tedbirleri ve Bu Mustafa SUSAM; Tedbirlerin Ekomiye Etkileri", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, C: 54/2, SAĞAR, Ahmet; T.C. 58. Hükümet; "Sosyal Sigortalar Kurumu Bütçeleri", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, ÇSGB APK Başkanlığı, Y.2/2 Ocak- Mart Acil Eylem Planı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlan. Temmuz (www.die.gov.tr/turkish/sonist/isgucu/ xls). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilaü Müsteşarlığı; 2004 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program, Ankara, 2004 (DPT, 2004a). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; 8. BYKP, 2004 Yılı Programı, Ankara, 2004 (DPT, 2004b). t T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasan Taslağı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi, Taslak Metin, Nisan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Sosyal Güvenlik Reformu, Ankara, T.C. Hazine Müsteşarlığı; Sosyal Güvenlikte Reform, 299

19 (www.treasury.gov.tr/sosyal_guvenlik.pdf). TEKSÖZ, Tuncay; "Sosyal Güvenlik Reformunun Genel Stratejisi", Bireysel Emeklilik Sistemi: Sosyal Güvenlik Sistemi İçindeki Yeri ve Geleceği, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Afyon, Mart TEKSÖZ, Tuncay; The World Bank; The World Bank; TUNCAY, Aziz C; TUNCAY, Aziz C; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); "Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform", TİSK-İşveren Dergisi, Mayıs 2003 (www.tisk.org.tr) "Pension Reform in Latin America", 27 January 2005 (www.worldbank.org). Averting The Old Age Crisis: Policies to Protect The Old And Promote Growth, Report No: 13584, USA, 30,9,1994. "Sosyal Güvenlik Krizi Çözümlenemeyecek mi?". Mercek Dergisi, Ocak Türk Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 7. Bası, Beta Basım, İstanbul, 1997.Türkiye Genç İşadamları Demeği (TÜGİAD); 2000Tİ Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen SorunlarınaYaklaşımlar : 27 - Sosyal Güvenlik, İstanbul, 1997.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ); Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, "Sosyal Güvenlik Yasa Tasarılarının Değerlendirilmesi" Semineri, TİSK'in Görüş ve Önerileri, TİSK Yayınlan Yayın No: 256, İstanbul, Mart Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin 300

20 Yeniden Yapılandırılması, TİSK İnceleme Yayınları, Ankara, Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Demeği (TUSİAD); Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Dumm ve Alternatif Stratejiler, Yaym No: TÜSİAD-T/ /382, İstanbul, Kasım Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Demeği (TUSİAD); Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma: Sorunlar, Reform İhtiyacı, Arayışlar, Çözüm Önerileri, TÜSİAD-T-97/10/217, İstanbul, UĞUR, Suat; Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik Programlarının Yeri ve Gelişimi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, Ankara, UN; World Population to 2300, New York; ÜÇER, Ali Rıza ve Cihat Oğan; ÜLKEN, Yüksel; VITTAS, Dimitri; WALLISER- BECKER, J.-S.: "SSK Gerçeği ve Sosyal Güvenlik Reformu'nun Perde Arkası", Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Y1/2-4, Kasım "Atatürk Döneminde İktisadi Olaylar-Arayışlar-Eylemler", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç Armağanı, C:42/S:l-4. İstanbul, "Regulatory Controversies of Private Pensions Funds", World Bank Development Research Group, January, "Social Security Privatization: Experiences Abroad", January 1999, (www.cbo.gov). WASOW, Bemard; "The Beginning of Social Security's End?", The Century Foundation. L/10/2005. (wavw.socsec.org). WEAVER, R. Kent; "Design and Implementation Issues in Swedish Individual 301

21 YELDAN, Erinç; YERMO, Juan; Pension Accounts". Social Security Bulletin, V. 65/4, 2003/2004, pp "TÜSİAD'ın Emeklilik Sistemi Raporu";. 29 Aralık 2004 (www.bilkent.edu.tr/~-yeldane). Private Annuities in OECD Countries, OECD, 2001, (www.oecd.org). 302

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

Sigortacılık. Derya Türkay Ömer Kara

Sigortacılık. Derya Türkay Ömer Kara Sigortacılık Derya Türkay Ömer Kara Ajanda Sigortanın Tanımı Teorik Yaklaşım Sigortacılığın Tarihi Türkiye de Sigortacılığın Tarihi Finansal Sistemde Sigortacılığın Yeri Dünya Uygulaması Türkiye Uygulaması

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR Kaynaklar 3263 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1- Ak B. (1990) Hastahane Yöneticiliği, 2- Amele Birliği (1998) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Ereğli Kömür Havzası

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17 Mayıs 2015 - İSTANBUL Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Haziran ayında bir önceki

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ Ercan ONAY Yüksek Lisans Tezi Çorum 2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student 8 Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya EĞİTİM - İktisat Fakültesi (1955-1959) - İktisat Fakültesi (1961-1965) - Princeton University, International Finance Section Princeton NJ- U.S.A. (1965-1966) -

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011.

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011. 1/5 Ayşen Araç Özgeçmiş (güncelleme, Aralık 2016) Eğitim Doç. Dr. Ayşen Araç Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Beytepe 06800 Ankara/Türkiye Tel:+90(312)2978651/164;

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

Türkiye de Vergileme ve İşsizlik. Murat Aydın

Türkiye de Vergileme ve İşsizlik. Murat Aydın Türkiye de Vergileme ve İşsizlik Murat Aydın Murat Aydın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F., Maliye Bölümü öğretim üyesi. Lisans ve Yüksek Lisansını, 1994 ve 1998 yıllarında Anadolu Üniversitesi

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI 1.1. SOSYAL GÜVENLİK 9 1.1.1. Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi 1 1.1.. Sosyal Güvenliğin Araçları ve Sosyal Riskler 17 1.1..1. Sosyal Yardımlar

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 516 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORMLARI

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORMLARI 290 ÖZET GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORMLARI Suat UĞUR * Sosyal güvenlik sistemlerinin krize girmesi ile emeklilik sigortalarında önemli dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Özellikle geçiş

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler NAMIK DAĞALP GENEL MÜDÜR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SON GELİŞMELER BANKA,

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

KIRMIZI KOLTUKTA SAĞLIK SİGORTASI

KIRMIZI KOLTUKTA SAĞLIK SİGORTASI KIRMIZI KOLTUKTA SAĞLIK SİGORTASI Yabancı Sağlık Sigortalarının Sektöre Kattıkları Ve Önümüzdeki Dönem Projeksiyonu Elvan ATALAY SASDER 4. Ulusal Kongre 5-8 Kasım Belek Antalya Yabancı Misafirlere

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Tarım Piyasalarının Analizi Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerle dir e ve Bölgesel Bakış. Doç. Dr. Ali Hepşe

Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerle dir e ve Bölgesel Bakış. Doç. Dr. Ali Hepşe Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerle dir e ve Bölgesel Bakış Doç. Dr. Ali Hepşe EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER Yıllık Değişi ler Nominal

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Ana Bilim Dalı : İktisat Politikası Web Sitesini Görüntüle İlgi Alanları : Makro İktisat.

Kişisel Bilgiler. Ana Bilim Dalı : İktisat Politikası Web Sitesini Görüntüle İlgi Alanları : Makro İktisat. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Oğuz YILDIRIM İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3537 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam 8 Ağustos 2012 Kıdem Tazminatı Reformu: Sorunlar ve Çözümler Genel Görünüm 1. Kıdem

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı