YAYIN NO: ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYIN NO: 2006-21 ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK"

Transkript

1 YAYIN NO: ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK m

2 WJW^MfW!ri7JM ;yal güvenlik sistemlerinden gönüllü sistemlere geçişte bir model olarak 'Is^' eysel emeklilik sistemi incelenmekte ve bu sisteme ilişkin uluslararası İiiMİİİİİElmiiE^^ izeyde sosyal güvenlik garantisi sunamayan Türk sosyal güvenlik sistemi^l^^f..agünkü duruma gelmesine yol açan nedenler ye bu sorunları aşmaya "" '"'^^ arayışlar tetkik edilmektedir. Jp^tŞi ve sisteme ilişkin bazı uygulama sonuçlan l^'^^tl' uhcu'bölümde açıklanmaktadır. Beşinci bölümde ise, bireysel emeklilik ıteminin Türkiye'de muhtemel sosyal, ekonomik ve mali sonuçlan tahlil lilmekte, geleceğe dönük perspektifler tartışılmaktadır. Bu çerçevede özellikle îon bölümde irdelenmekte, sonuçlar #S TBMM '*S,iı# Kütüphan esi

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR GRAFİKLER ŞEKİLLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM : SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ EĞİLİM VE GELİŞMELER 1.1. SOSYAL GÜVENLİKTE KRİZ VE DEĞİŞİM 1. L1. Değişen Çevresel Koşullar Sosyal Güvenliğin Sonu l.l.l.l.değişen Makro Dengeler ve Kriz Yaratan Sistemler Krizin Gerekçeleri Küreselleşme ve Uyum Artan Kamu Sosyal Güvenlik Harcamalan Demografık Faktör Değişen Aile Yapısı Farklılaşan İşgücü ve Atipik İstihdam 1.2. YENİDEN YAPILANMA: ALTERNATİF ARAYIŞLAR Krizden Çıkış Yollan Prim Düzenlemeleri İvaz Kökenli Reform Uygulamaları Yapısal Reformlar EmekIilikYaşı Düzenlemeleri Finansal Modellemelerde Yeni Yaklaşımlar Üçüncü Yol; Gönüllülük Esaslı Sistemler Parametrik Çözüm Arayışları Gönüllülük Esaslı Refonn Programları Model Tartışmaları: Yeni Bir Kilometre Taşı mı? Farklı Ülkeler Farklı Modeller Kapsamlı ve Köklü Reform Girişimleri L2.3.2.Emeklilik Sistemlerinin Yeniden Kurgulanması

4 İKİNCİ BOLUM : ZORUNLU SİSTEMLERDEN GONULLU MODELLEMELERE GEÇİŞ 2.L BİREYSEL EMEKLİLİK MODELİ Sistemin Temel Felsefesi Bireysel Emeklilik Programlarının Sos>^l Güvenlik Sistemi 55 İçindeki Yeri Yapı ve Model İşleyiş ve Etkileri DÜNYADA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE 60 ULUSLARARASI DENEYİMLER Dünyada Bireysel Emeklilik Sistemi Uluslararası Deneyimler Uluslararası Kuruluşların Bireysel Emeklilik Sistemi 68 Konusundaki Yaklaşımları Ülke Deneyimleri Latin Amerika Deneyimleri Şili Arjantin Meksika AB Ülkelerindeki Uygulama Örnekleri İngiltere Hollanda İsviçre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 88 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ : KRİZLER VE ARAYIŞLAR 3.1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM Türkiye'de Sos)^l Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapısı ve Kapsamı Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Somnlan ve Sistemin Çıkmazı Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Tutarlı Bir Devlet Politikasının 98 Bulunmayışı Nüfus Yapısındaki Değişim Toplam Bağımlılık Oranı Aktif/Pasif Dengesinin Bozulması Erken Emeklilik Yaşı Uygulaması Kaynak Yetersizliği (Finansmana İlişkin Sorunlar) Kapsam Sorunu ve Kayıt Dişilik 107

5 Prim Tahsiline İlişkin Sorunlar Prime Esas Kazanç Sınırlarının Düşüklüğü Prim Borçları ve Gecikme Cezalarına Uygulanan Aflar Sosyal Güvenlik Sistemimizin Temel Sosyal Güvenlik Prensiplerine Uygun Olarak İşletilememesi Nimet-Külfet Dengesinin Bozulması Primli Sistemde Primsiz Haklar Fonların Verimsiz Değerlendirilmesi ve Eriyen Kaynaklar Kurumlararası Norm ve Standart Farklılığı Mevzuata İlişkin Sorunlar, Altyapı Eksiklikleri Ağırlaşan Finansman Krizi Finansman Krizinin Boyutları Sosyal Güvenlik Açıklarına Bütçeden Yapılan Transferler, Bütçe Harcamaları ve GSMH İçindeki Payı Sosyal Güvenlik Açıklan ve KKBG Finansman Krizinin Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Sosyal Güvenlik Açıklarının Kamu Borç Stoku Üzerindeki Etkilen Sosyal Güvenlik Açıklarının Enflasyon ve Büjoime Üzerindeki Etkisi 3.2. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM GİRİŞİMLERİ : YENİDEN YAPILANMA Reformu Birinci Aşama - İşsizlik Sigortası İşsizlik Sigortası'nm Temel Özellikleri İşsizlik Sigortası'nm Değerlendirmesi İkinci Aşama - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yönelik Çalışmalar Yeni Sosyal Güvenlik Reformu'na Doğm Genel Sağlık Sigortası GSS'nin Temel Özellikleri GSS'nin Değerlendinnesi Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar Sistemi Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar'ın Temel Özellikleri Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar'ın Değerlendirmesi Yeni Emeklilik Sigortası Sistemi Emeklilik Sistemi'nin Temel Özellikleri Emeklilik Sistemi'nin Değerlendirmesi Kurumları Birleştinne Projesi (Tek Çatı Yaklaşımı) Tek Çatı Yaklaşımı'mn Temel Özelikleri Tek Çatı Yaklaşımı'mn Değerlendirmesi Bireysel Emeklilik

6 DÖRDÜNCÜ BOLUM : TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: KURUMSAL YAPI VE İŞLEYİŞ 4.1. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDE BİREYSEL 153 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN YERİ 4.2. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GİRİŞ 156 VE SİSTEMİN HUKUKSAL ALTYAPISI 4.3. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TEMEL 159 ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı ve Kapsamı Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansmanı Katkı Payı Ödemeleri Sistemde Yer Alan Diğer Ödemeler Bireysel Emeklilik Sisteminin Kummsal Yapısı Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Hazine Müsteşariığı Sermaye Piyasası Kurulu Emeklilik Gözetim Merkezi Emeklilik Şirketleri Emeklilik Şirketlerinin Kuruluşu Emeklilik Şirketlerinin İdari Yapısı Emeklilik Şirketlerinin Faaliyet ve Sorumluluk Alanları Bireysel Emeklilik Aracıları Saklayıcı Kuruluşlar Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Esasları Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemine Girişi Bireysel Emeklilik Sisteminde Taraflara Tanınan Hak ve 177 Yükümlülükler Katkı Payına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Emeklilik Planı ve Emeklilik Şirketi Değiştinneye İlişkin Hak ve 178 Yükümlülükler Emekliliğe İlişkin Hak ve Yükümlülükler Sistemde Yer Alan Diğer Hak ve Yükümlülükler Emeklilik Yatının Fonları Emeklilik Yatmm Fonlarına İlişkin Esaslar Emeklilik Yatınm Fonu Türleri Gelir Amaçlı Fonlar 184

7 Büyüme Amaçlı Fonlar Para Piyasası Fonları Kıymetli Madenler Fonları İhtisaslaşmış Fonlar Diğer Fonlar Emeklilik Yatırım Fonu Portföyü ve Yönetimi Bireysel Emeklilik Sisteminde Denetim Mekanizması Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Denetim Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Denetim Emeklilik Gözetim Merkezi Tarafından Yapılan Denetim Aktüeryal Denetim Bağımsız Dış Denetim Sistemde Yer Alan İç Denetim 194 4,4, BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEM 195 ARZEDEN HUSUSLAR VE BAZI UYGULAMA SONUÇLARI Sisteme İlişkin Önem Arzeden Hususlar Sisteme İlişkin Bazı Uygulama Sonuçları 197 BEŞİNCİ BÖLÜM : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN MUHTEMEL SONUÇLARI 5.1. SOSYAL BOYUT Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsam Açısından Sosyal Güvenliğin Finansmanı Açısından Bireysel Emeklilik, İşgücü Piyasaları ve İstihdam İstihdam Potansiyeli Bireysel Emeklilik Sistemi, İşgücü Piyasaları ve İşgücü Arzı İşgücü Piyasalarının Niteliği ve Bireysel Emeklilik Bireysel Emeklilik ve İşgücü Arzı Eğilimi EKONOMİK BOYUT Bireysel Emekhlik ve Vergieme Genel Olarak Katılımcı Ücretli İse: Katkı Payı Ödemede Durum Katılımcı Ücreth İse: Emeklilik veya Geri Ödemede Durum Biriken Emeklilik Fonlarının Durumu Vergilendimıe İle İlgili Diğer Konular Fon Birikimi ve Mali Finansman Fon Birikimi Mali Finansmana Etkisi 224

8 ALTINCI BÖLÜM : SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 6.1. AMAÇ VE KAPSAM Araştırmanın Amacı Araştınnanın Hipotezleri Araştınuada Kullanılan Teknikler İlkeler Ana Kitle ve Örnekler ALAN ÇALIŞMASI Araştırmaya Katılanların Demografik Yapısı Araştınnaya Katılanların Yaş ve Cinsiyet Durumu Araştırmaya Katılanların Eğitim ve Meslek Durumu Araştırmaya Katılanların Gelir Durumları Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorgulanması Araştınnaya Katılanların Sosyal Güvenlik Kummlarmı 232 Değerlendinnesi Araştınnaya Katılanların Sosyal Güvenliğe Bakış Açısı Araştırmaya Katılanların Emeklilik Dönemine İlişkin Düşünceleri Herhangi Bir sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olunmama 243 Durumundaki Tercihler Araştırmaya Katılanlara Göre Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin 248 Sorunları Bireysel Emeklilik Sistemi Araştırmaya Katılanların Bireysel Emeklilik Sistemini Tanıma 253 Oranlan Araştırmaya Katılanlann Tasarruflarını Yönlendirme Tercihleri Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olma Durumundaki Tercihler Bireysel Emeklilik Sisteminin Olumlu Yönlerinin Değerlendirilmesi 270 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 273 EK 1 : SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK 282 PROJESİ ANKET ÖRNEĞİ KAYNAKLAR 290

9 KAYNAKLAR AKEMEKLILIK; AKGEYTK, Tekin; ALPER, Yusuf; ALPER, 5 Yusuf: -i"u"-"-; ALPER, Yusuf; ARICI, Kadir; ARIN, Tülay; AYDIN, Ufuk: BANGER, Gürol; BLAKE, David; A'dan Z'ye Bireysel Emeklilik, , (www.akemekjilik.com.tr). SSK Raporu, Yayınlanmamış Rapor, İstanbul, "Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik"; Çimento İşverenleri Sendikası Dergisi; Çimento İşveren, C.16/2, Mart 2002, s "Sosyal Sigortalar Kurumunda Yeniden Yapılanma ve Denetim", İş-Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.3/2, "Tek Çatı Yaklaşımı, Sosyal Güvenlik Sistemi İle İlgili ve Acil Mesele Değildir", Tisk-İşveren Dergisi, Mayıs 2003 (www. ti sk. org. tr). Sosyal Güvenlik, Tes-İş Eğitim Yayınları, Ankara, "Türkiye'de Sosyal Güvenlik FonlannınAçıkları:L'iberal Sosyal Güvenlik Rejiminin Çelişkileri ve İflası", Kamu Kesimi Finansman Açıklan, X. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yaym No: 554, Maliye Araştırma Merkezi Yayın No: 80, "Sosyal Güvenlikte Özelleştirme Sebepler Ve Uygulamalar", Çimento İşverenleri Sendikası Dergisi, C.12/5, Eylül 1998, s "Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma Sürecinde SSK'mn Temel Sorunlan ve Uygulama Reformları", TİSK-İşveren Dergisi, Mayıs 2003 (www.tisk.org.tr). "Two Decades of Reform in the UK: What are the 290

10 Implications for Occupational Pension Schemes?" Birkbeck College The Pensions Institute Discussion Paper PI-0004, London; 2000; pp BUSTOS, Gonzalo; "Social, Economic and Political Context of the Reforms: Viewpoint from the Countries Concerned; Chile", Ed. By. Anlonio Ruezga, Evaluation of the Reforms, CISS, Latin America, CAN, Tuncay; CANSIZLAR, Doğan; TİSK-İşveren Dergisi; CANSIZLAR, Doğan; "Bireysel Emeklilik Rejimi Üzerine", Çimento İşverenleri Sendikası Dergisi, C.14/2, Mart 2000 (www.cmis.org.tr). "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Yatırım Fonları", Kasım 2003 (www.tisk.org.tr). "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sermaye Piyasalan", TİSK- İşveren Dergisi, Aralık 2001, (www.tisk.org.tr). CASEY, H. Bemard;"Evaluatıng Pension Reform", NFT, 2/2004, pp CIFUENTESJlodrigo and LARRAIN,FelipeB.;"Pension Reform in Central America: A Proposal", Harvard Institute For International Development Discussion Papers: No. 676, Harvard University, 1999; pp CORONADO, J.L.; "The Effects of Social Security Privatization on Household Saving: Evidence from the Chilean Experience", Finance and Economics Discussion Series, 1998/12, p.20. CSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarı Taslağı, CSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Emeklilik Sigortası Kanunu Tasan 291

11 Taslağı, CSGB, Sosyal Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarı Güvenlik Kurumu Taslağı, Başkanlığı; ÇANAKÇI, i. Halil; "Emeklilik Fonları Piyasalara Uzun Vadeli Bir Fon Akışı Sağlayacaktır ", TİSK-İşveren Dergisi, Kasım 2003 (www.tisk.org.tr). ÇELİK, Abdulhalim; Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dönüşümü ve Türkiye, Ankara; D'ANGELA, Jorge vealfredo Gamietea; "Social, Economic and Political Context of the Reforms: Viewpoint From the Countries Concerned; Argentina", Ed. By. Antonio Ruezga, Evaluation of the Reforms, CISS, Latin America, DAĞALP, Namık; "Tasarrufların Bireysel Emeklilik Sistemine yönelmesi,kalkınma Açısından Çok Önemlidir", TİSK- İşverenDergisi, Aralık 2001 ( ) DAĞALP, Namık; "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Son Gelişmeler", Banka, Mali Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, İstanbul, 5 Nisan DAVIS, E. Philip; Is There a Pension Crisis in The UK?, London; 2004, pp. 1~ 30, (www.philipdavis.com). DAYKIN, Chris; "Pension Reform Developments around the World", International Conference on Applied Statistîcs, Actuarial Science and Financial MathematicslTth Tuesday: The Department of Statistîcs and Actuarial Science, The University of Hong Kong; 2002, pp DEVİNE, Theresa J.; "Demographics, Social Security Reform, and Labor Supply", vvww,bos.frb.org/economic, 2005, pp Devlet Planlama Teşküaü Müsteşarlığı; 8. BYKP, 2005 Yılı Programı, Ankara,

12 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı;8. BYKP, 2004 Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler. Ankara Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı;Katılım Öncesi Ekonomik Program, Kasım 2004, Ankara. DISNEY, Richard, Cari Emmerson, Sarah Smith; "Pension Reform and Economic Performance in Britain in the 1980s and 1990s", NBER Working Paper Series, No 9555, 2003, (www.nber,org). DÜNYA BANKASÎ;"Sosyal Adaletle Daha İleri Bir Türkiye", Bilgi Notu, Kasım EDV/ARDS, S.; "The Chilean Pension Reform: A Pioneering Program", Ed. By. Martin Feldstein, Privatizing Social Security, USA, EKİN, Nusret, Alper Y ve Akgeyik T.; Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nde Arayışlar: Özelleştirme Ve Yeniden Yapılanma, İTO Yayınları, İstanbul, EKİN, Nusret; ELVEREN, Ali Haydar; ELVEREN, Ali Haydar; Kayıtdışı Ekonomi-Enformel İstihdam, İTO Yayınları, İstanbul; "Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler", Slayt Show, Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 16 Haziran "Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Etkileri", İşveren Dergisi, Mayıs

13 Emeklilik Gözetim Merkezi: Bireysel Emeklilik Sistemi 2004 Gelişim Raporu, İstanbul, 18 Mayıs 2005 {www.egm.org.tr). ERGENEKON, Çağatay; ERGENEKON, Çağatay; ERGENOKON. Çağatay; EROL, Ahmet; European Commission; "Emekliliğin Finansmanmda Yeni Bir Kavram: Özel Emeklilik Fonu", Finans Dünyası. Temmuz Özel Emeklilik Fonlan-Şili Örneğinden Alınacak Dersler. İstanbul Menkul ICıvmetler Borsası. İstanbul, "Sosyal Güvenlik Sistemleri Bağtammda Özel Emeklilik Uygulamaları: Türkiye'deki Gelişime Global Perspektiften Bir Bakış". Milli Reasürans Sigortacılık Bilimsel Çalışma Yarışması. İstanbul Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye'de Devlet Borçlan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı. APK Yayın No: 1992/324, Ankara, "Supplemenlary Pensions in The Single Market A Green Paper". COM 283. December European Dialogue: Pensions Reform Challenges Faces European Governments, Jan-Feb (www.europa.eu.int). EUZEBY, Alain; The Financing of Social Protection and Employment in the Context of Economic Globalization". The Year 2000 International Research Conference on Social Security: Social Security in the Global \'illage, International Social Security Associaiion (İSSA), Helsinki; 2000; pp FOX. Louise and PALMER, Edward; New Approaches to Multi-Pillar Pension Systems, 1999, (wb.forumone.com). jruber, Jonathan Social Security Programs and Retirement Around The mdwise,david; \Vorld. 294

14 The National Bureau of Economic Research, Massachusetts GUTIERREZ, Alvaro Castro; GÜZEL, Ali; HOFFMAN, WilliamH., Sraith James E., Willis Eugene; "Principles and Practices of Social Security Refornı", laa International Senıinar on Pensions, International Social Security Association (İSSA), Brighton; 2001, pp "Sosyal Güvenliğin Çağdaş Dinamikleri", Toprak İşveren Dergisi, Sayı: 43, Individual Inconıe Taxes, West's Federal Taxation, 2002 Annual Edition, USA, HOLZMANN, Robert, MacKellar, Landis & Rutkowski, Michal; "Accelerating the European Pension Reform Agenda: Need, Progress, and Conceptual Underpinnings", Pension Reform in Europe: Process and Progress (Ed. By Holzmamı, Robert & Orenstein, Mitchell & Rutkowski, Michal), The World Bank, Washington; 2003; pp HOLZMANN, Robert; ILO; ILO; ILO; IWRY, J. Mark; "Towards a Reform and Coordinated Pension System in Europe", Rationale and Potential Structure; World Bank Social Protection Discussion Paper Series; The World Bank, Washington; 2004; pp. Facts on Social Security, ILO, Geneva; 2005, Global Employment Trends, ILO, Geneva; Social Security Final Report, ILO, Geneva "Regulation And Supervision Of Private Pensions in The United States", Second OECD Conference on Private Pensions, Brazil, May

15 JERALDO-M., J.B.-O.M.; The Chilean Pension System, Santiago, KOÇ, Muzaffer; "Sosyal Güvenliğin Kökeni", İş-Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynaklan Dergisi", C.6, S.2, KOOIMAN, Peter, Rob Euwals, Martijin van de VEN, Daniel van Vuuren; "Price and inceme Incentives in Early Retirement: a Preliminary Analysis of a Dutch Pension Refonn", CPB, Holland, KÜÇÜK, İbrahim; Sosyal Sigortalar ve Sosyal Sigortalann Plasman Alanları, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporları Dizisi: 11, Maliye ve Gümrük Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, LEGROS, Florence; "Population Aging, Electoral Behavior, and Early Retirement", Pension Reform in Europe: Process and Progress (Ed. By Holzmann, Robert and Orenstein, Mitchell andrutkowski, Michal), The World Bank, Washington; 2003; pp LINN, Johannes R; "Foreword", Pension Reform in Europe: Process and Progress (Ed. By Holzmann, Robert and Orenstein,Mitchell and Rutkowski, Michal), The World Bank, Washington; 2003;pp.VII-VIII. LİPMAN, Larry; MIZRAK, N.Y.; "Social Security: Crisis or Problem?", Palm Beach Post; January 10, (www.palmbeachpost.co). "Şili Ulusal Özel Emeklilik Sisteminin Sosyal Güvenlik İlkeleri ve ILO Normlan Açısından Sakmcalan", İşletme ve Finans Dergisi, S:84, Mart 1993, s.48. Milliyet; "Reformsuz GSS 160 katrilyona mal oiur", MOWLANA, H.; NCPA; "The New Global Order and Cultural Ecoiogy", Media, Culture and Society, V.15/1993, pp "Privatizing Social Security in Latin America", Policy Report, No:221, January 1999, pp

16 NEY. Steven: NIJSSEN, Jan; OECD; OECD; OECD; OKUR, Ali Rıza; OKUR, Ali Rıza; "The Rediscovery of Politics: Democracy and Structural Pension Reform in Continental Europe", Pension Reform in Europe: Process and Progress (Ed. By Holzmann, Robert and Orenstein, Mitcheil and Rutkowski, Michal); The World Bank, Washington; 2003; pp "How Can Europe Overcome The Pension Crisis?", Cafe Crossfîre Evening Debate, Friends of Europe, Brussels; 2005; pp Mexican Response to puestionnaire 2000, 1 May 2005, (www.oecd.org). Private Pensions: Selected Country Profiles, 2001, (wrww.oecd.org). Taxing Wages in OECD Countries, Paris; "Çatıdan Temele Sosyal Güvenlik Reformu", TÎSK-İşveren Dergisi, Mart 2005 (www.tisk.org.tr). "Sosyal Güvenlik Depremi", Çimento-İşveren Dergisi, 2001, (www.cmis.org.tr/dergi/l 12001/makale-l.pdf). ÖNAL,Y Beyazn.; ÖNAL,Y Beyazıt; Türkiye'de Birevsel Emeklilik Sistemi, TÜGİAD, İstanbul, Sosyal Güvenlik Bağlamında Özel Emeklilik Fonları, Avrupa Birliği Ülkeleri, Diğer Ülke Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir Özel Emeklilik Fonu Model Önerisi, Milli Reasürans T.A.Ş., 1999 Yılı Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması, ÖNDER, İzzettin; ÖZCAN, Sevgin; "Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergileme", İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S:23-24, Ekim 2000-Mart "Bireysel Emeklilik Üzerine", , (www.turmob.org.tr). PALMER, Edward; "The Swedish Pension Reform Model: Framework and Issues", Discussion Paper, Sweden; 2004, pp

17 PEKER, Ayşe; Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları Ve Çözüm Önerileri, TCMB Araştuına Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliğ, No 9703, Ankara, Aralık QUIESSER, Monica"Pension Reform : Lessons From Latin America", OECD Development Center, Policy Briefs No : 15, Radikal; RODRIGUEZ, Jacobo L.: ROSNER, Hans Jürgen; "Sosyal Güvenlik Sistemi, Sağlıksız Bir Sistem", "in Praise and Criticism of Mexico's Pension Reform", The Cato Project on Social Security Privatization, April 14, No "Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Reformunda Özelleştirme Stratejileri", Türkiye'de ve Almanya'da Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Reformu Uluslararası Konferansı, Konrad Adenaur Vakfı, Ofset Ftomat, 8-19 Aralık ROWDEN, Robert; "Potential Roles of the Human Resources Management Professional in the Strategic Planning Process", S.A.M. Advanced Management Journal, V. 64/3, Summer 1999, pp SAK, Güven; Sosyal Güvenükte Reforma Doğru-2, Radikal, Saunders, John; "Population Change in Europe: Past Experience and Future Prospects", Population Change and European Security (Ed. By Lav^rence Freedman and John Saunders), Potomac Books, London; 1991, pp Sigorta Denetleme Kurulu; 2004 Türkiye'de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, 2005; İstanbul. SMITH, James; SU, Mustafa; West's Internai Revenue Code of 1986 and Treasury Regulations: Annotated and Selected; West Federal Taxation; 2002 Annual Edition, USA, "Bireysel Emeklilik Fonları Reel Sektörün Finansmanı Açısından Önemli Bir İşlevi Yerine Getirecektir", TİSK- İşveren Dergisi, Kasım 2003 (NVV^^VV^.tisk.org.tr). 298

18 SUSAM, Nazan ve "ABD'de 2001 ve 2003 Vergi İndirimi Tedbirleri ve Bu Mustafa SUSAM; Tedbirlerin Ekomiye Etkileri", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, C: 54/2, SAĞAR, Ahmet; T.C. 58. Hükümet; "Sosyal Sigortalar Kurumu Bütçeleri", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, ÇSGB APK Başkanlığı, Y.2/2 Ocak- Mart Acil Eylem Planı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlan. Temmuz (www.die.gov.tr/turkish/sonist/isgucu/ xls). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilaü Müsteşarlığı; 2004 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program, Ankara, 2004 (DPT, 2004a). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; 8. BYKP, 2004 Yılı Programı, Ankara, 2004 (DPT, 2004b). t T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasan Taslağı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi, Taslak Metin, Nisan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Sosyal Güvenlik Reformu, Ankara, T.C. Hazine Müsteşarlığı; Sosyal Güvenlikte Reform, 299

19 (www.treasury.gov.tr/sosyal_guvenlik.pdf). TEKSÖZ, Tuncay; "Sosyal Güvenlik Reformunun Genel Stratejisi", Bireysel Emeklilik Sistemi: Sosyal Güvenlik Sistemi İçindeki Yeri ve Geleceği, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Afyon, Mart TEKSÖZ, Tuncay; The World Bank; The World Bank; TUNCAY, Aziz C; TUNCAY, Aziz C; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); "Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform", TİSK-İşveren Dergisi, Mayıs 2003 (www.tisk.org.tr) "Pension Reform in Latin America", 27 January 2005 (www.worldbank.org). Averting The Old Age Crisis: Policies to Protect The Old And Promote Growth, Report No: 13584, USA, 30,9,1994. "Sosyal Güvenlik Krizi Çözümlenemeyecek mi?". Mercek Dergisi, Ocak Türk Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 7. Bası, Beta Basım, İstanbul, 1997.Türkiye Genç İşadamları Demeği (TÜGİAD); 2000Tİ Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen SorunlarınaYaklaşımlar : 27 - Sosyal Güvenlik, İstanbul, 1997.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ); Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, "Sosyal Güvenlik Yasa Tasarılarının Değerlendirilmesi" Semineri, TİSK'in Görüş ve Önerileri, TİSK Yayınlan Yayın No: 256, İstanbul, Mart Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin 300

20 Yeniden Yapılandırılması, TİSK İnceleme Yayınları, Ankara, Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Demeği (TUSİAD); Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Dumm ve Alternatif Stratejiler, Yaym No: TÜSİAD-T/ /382, İstanbul, Kasım Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Demeği (TUSİAD); Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma: Sorunlar, Reform İhtiyacı, Arayışlar, Çözüm Önerileri, TÜSİAD-T-97/10/217, İstanbul, UĞUR, Suat; Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik Programlarının Yeri ve Gelişimi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, Ankara, UN; World Population to 2300, New York; ÜÇER, Ali Rıza ve Cihat Oğan; ÜLKEN, Yüksel; VITTAS, Dimitri; WALLISER- BECKER, J.-S.: "SSK Gerçeği ve Sosyal Güvenlik Reformu'nun Perde Arkası", Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Y1/2-4, Kasım "Atatürk Döneminde İktisadi Olaylar-Arayışlar-Eylemler", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç Armağanı, C:42/S:l-4. İstanbul, "Regulatory Controversies of Private Pensions Funds", World Bank Development Research Group, January, "Social Security Privatization: Experiences Abroad", January 1999, (www.cbo.gov). WASOW, Bemard; "The Beginning of Social Security's End?", The Century Foundation. L/10/2005. (wavw.socsec.org). WEAVER, R. Kent; "Design and Implementation Issues in Swedish Individual 301

21 YELDAN, Erinç; YERMO, Juan; Pension Accounts". Social Security Bulletin, V. 65/4, 2003/2004, pp "TÜSİAD'ın Emeklilik Sistemi Raporu";. 29 Aralık 2004 (www.bilkent.edu.tr/~-yeldane). Private Annuities in OECD Countries, OECD, 2001, (www.oecd.org). 302

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ. Sudi APAK Beykent Üniversitesi E-posta: sudiapak@beykent.edu.tr

TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ. Sudi APAK Beykent Üniversitesi E-posta: sudiapak@beykent.edu.tr TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ Sudi APAK Beykent Üniversitesi E-posta: sudiapak@beykent.edu.tr Kamer Hagop TAŞCIYAN Kadir Has Üniversitesi E-posta: kamertasciyan@yahoo.com Özet Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK ÖZET

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK ÖZET 160 ÖZET SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK Bünyamin BACAK * Sosyal güvenlik sistemleri; insanların hayatta kalma sürelerinin uzaması ve yaşlılık dönemlerinde daha iyi yaşam koşullarına sahip olma

Detaylı

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3 Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Yayın Türü : Ulusal Süreli Yayın Yayının Aralığı : 6 Aylık

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SERMAYE PİYASALARlNDA BEKLENEN ETKİLER

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SERMAYE PİYASALARlNDA BEKLENEN ETKİLER BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SERMAYE PİYASALARlNDA BEKLENEN ETKİLER Doç. Dr. A.Osman GÜRBÜZ* Selma EKİNCİ ** In the beginning part of this study, the problems of the traditional social security systems

Detaylı

SOSYAL KORUMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI

SOSYAL KORUMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:4, 2003 SOSYAL KORUMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI Recep Kapar 1 ÖZ Günümüzde sosyal korumanın en önemli sorunlarından biri dünya nüfusunun

Detaylı

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR Yrd. Doç Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 55 BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ M. Hasan EKEN* - Hakan Gaygısız** ÖZET İçinde bulunduğumuz süreçte, tüm dünyayı etkisi altına almış mali

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4599 İktisat Fakültesi Yayın No: 592 ISSN : 1304-0103 İktisat Fakültesi SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI 50. KİTAP PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI İSTANBUL

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminde Toplumsal Katılımı Sağlamak İçin Bir Model Önerisi: Yerel Eğitim Şûrâları *

Türk Eğitim Sisteminde Toplumsal Katılımı Sağlamak İçin Bir Model Önerisi: Yerel Eğitim Şûrâları * Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(2), 151-166, 2012 http://dergi.amasya.edu.tr Türk Eğitim Sisteminde Toplumsal Katılımı Sağlamak İçin Bir Model Önerisi: Yerel Eğitim Şûrâları * İbrahim Hakan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme

Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 13/04 Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme Şubat 2013 Özgür ÖZEL Cihan YALÇIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2013

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE ANA BİLİM DALI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE ANA BİLİM DALI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE ANA BİLİM DALI EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ VE 2008 MORTGAGE KRİZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN ANALİZİ

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Doç.Dr.Gülden Ülgen *

Doç.Dr.Gülden Ülgen * -..ara Üniversitesi ii.ilf. Dergisi ~ 2005, CİLT XX, SAYı 1 Doç.Dr.Gülden Ülgen * ÖZET Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma konusunda karşılaştıkları en büyük engel ~rsiz ser~aye birikimi olarak göze çarpmaktadır.bu

Detaylı

İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları

İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları Coşkun KARACA Özet Hükümetlerin toplumsal ve ekonomik yaşamdaki rolü sürekli bir gelişim göstermektedir. Artan kamu harcamaları ve kamu yönetiminin genişleyen

Detaylı

Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü Türkiye Ülke Ekonomik Raporu

Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Rapor No. 66301-TR KONFERANS BASKISIDIR Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Resmi olmayan çeviridir. Bilgi amaçlıdır. ARDL Autoregressive Distributed

Detaylı