SODES in Amaçları Nelerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SODES in Amaçları Nelerdir?"

Transkript

1

2 SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek,

3 SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal Destek Programı (SODES): Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek,

4 SODES in Amaçları Nelerdir? Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri desteklenmesi amaçlanmaktadır.

5 SODES in Hedef Kitlesi Kimlerdir? Dezavantajlı konumdaki çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler, yaşlı, özürlü, ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

6 SODES Kapsamında Hangi Proje Türleri Desteklenir? Sosyal içerme projeleri, İstihdam projeleri, Kültür, sanat ve spor projeleri

7 Sosyal İçerme Projelerinin Kapsamı; Yoksulluğun azaltılması, Sosyal yardım alan yoksul kesimin geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi öncelikli kesimlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, Bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması, Toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.

8 İstihdam Projelerinin Kapsamı; İstihdamı edilebilirliğin artırılması, İlin ihtiyaçlarına uygun alanlarda kalifiye personellerin yetiştirilmesi, Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, Kendi işini kurabileceklere destek olabilecek projelerdir.

9 Kültür Sanat ve Spor Projelerinin Kapsamı; Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.

10 SODES Başvuruları Ne Zaman ve Nereye Yapılır? Proje Başvuruları; 16 Şubat 15 Mart 2012 tarihleri arasında, SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla internet üzerinden yapılır, Yazılı olarak Valilik İl Projeler Koordinasyon Ofisine teslim edilir.

11 SODES e Kimler Başvuru Yapabilir? Kamu Kurumları, İl/ilçe Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları,

12 SODES e Kimler Başvuru Yapabilir? Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri adına yapabilirler ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.

13 STK Kaç Proje Başvurusu Yapabilir? Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar il bazında en fazla iki proje teklif edebilir ve değerlendirme sonucunda bu projelerden en fazla bir proje kabul edilebilir.

14 Hangi STK lar Başvurusu Yapabilir? SODES in uygulandığı bölgede faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan STK lar proje başvurusu yapabilir.

15 İl merkezinde hedef kitle seçimi ve uygulamada öncelikli bölgeler 1. Aksaray Mah. 2. Sanayi Mah. 3. Salıbaba Mah. 4. Kırklar Mah. 5. Hicret Mah. 6. Yıldızbağları Mah. 7. Karşıyaka Mah. 8. Çatalçeşme Mah. 9. Ulukent Mah. 10. Fevzi Çakmak Mah.

16 Hedef gruplara göre öncelik sırası; 1. Bölünmüş aileler, 2. Çekirdek aile(resmi olmayan evlilikler, Boşanmayı önlemeye yönelik faaliyetler) 3. Madde bağımlıları 4. Şiddet mağdurları, 5. Göçle gelen aileler Faaliyetlere göre öncelik sırası 1. Yukarıdaki hedef grupların sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetler 2. Madde bağımlığı ile mücadele, 3. Aile içi şiddet ve iletişim, 4. Eğitimde fırsat eşitliği,

17 Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklüğü Projelerin süresi, en fazla bir yıl olabilir. Teklif edilecek projelerin bütçenin alt limit TL olup, üst limiti TL dir.

18 Proje Bütçesinden Hangi Harcamalar Karşılanabilir? Personel giderleri, Yolcuk giderleri, Proje Koordinatörü, İdari/Teknik Personel, Eğitmen ücretlerini kapsar. Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır), Gündelik giderler, Ekipman ve Hizmet giderleri, Sarf Malzeme giderleri, Elektrik, Telefon, Su giderleri, İnşaat giderleri, Mali giderler,

19 Proje Bütçesinden Hangi Harcamalar Karşılanabilir? Yolcuk giderleri, Gündelik giderler, Maliye Bakanlığı nın her yıl için belirlediği harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır), Ekipman ve Hizmet giderleri, Sarf Malzeme giderleri, Elektrik, Telefon, Su giderleri, İnşaat giderleri, Mali giderler,

20 Proje Bütçesinden Hangi Harcamalar Karşılanabilir? İnşaat giderleri, Ekipman ve Hizmet giderleri, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan Sarf ancak yeni Malzeme bina inşaatı giderleri, ve inşaatı devam eden Elektrik, binanın tamamlanması Telefon, Su hariç giderleri, inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.) Mali giderler, kapsar.

21 Proje Bütçesinden Hangi Harcamalar Karşılanabilir? Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf Malzeme giderleri, Elektrik, Telefon, Su giderleri, Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), Mali giderler, (Banka havale masrafları, sigorta,, ihale ve ilan maliyetleri, İşveren SGK payı vb

22 Projelerde koordinatör dışında istihdam edilen ve kamu görevlisi olmayan kişiler ücret alabilir mi? Proje koordinatörünün dışında, projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ise brüt asgari ücreti kadar ödeme yapılabilir.

23 Projelerden araç alımı yapılabilir mi? Projelerde, gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz. Fakat araç kiralaması yapabilirsiniz.

24 Projeler neye göre seçilecektir? SODES Amaçlarına Uygunluk, Sürdürülebilirlik, 1.Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçe sosyal arasındaki sorunları tutarlılık gidermek, 2.Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal Kurumun, projeyi yürütebilme kapasitesi, Proje dayanışma hedef ve bütünleşmeyi kitlesinin genişliği güçlendirmek, (Maliyet etkinliği), 3.Toplumun dezavantajlı kesimlerinin İl ekonomik öncelikleri, ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, Eş finansman oranı,

25 Projeler neye göre seçilecektir? Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçe arasındaki tutarlılık Kurumun, projeyi yürütebilme kapasitesi, Projenin amacı mesleki beceri Proje kazandırma, hedef iken kitlesinin eğitimde genişliği fırsat eşitliğini (Maliyet etkinliği), sağlamaya yönelik faaliyetin seçilmesi, Projede hedef grup 65+ yaş seçilip bunlara yönelik basketbol kursun seçilmesi hedef grubun öncelikli ihtiyaçlarına yönelik olmadığından, projede tutarsızlığı ifade etmektedir. İl öncelikleri, Eş finansman oranı,

26 Projeler neye göre seçilecektir? Sürdürülebilirlik, Kurumun, projeyi yürütebilme kapasitesi, Proje hedef kitlesinin genişliği (Maliyet etkinliği), İl öncelikleri, Eş

27 Projeler neye göre seçilecektir? Eş finansman oranı, Eş Finans nakdi olmalı, Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eş finansman katkısı sağlamazlar. STK ların eş finansman taahhüdünde bulunması avantaj sağlayacaktır. Projeniz kabulünden sonra finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına nakdi olarak yatırılır. Proje harcamalarının proje fişinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir.

28 SODES BIS e kayıt

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Proje Formu

40

41 2011 başvuru formunu indir

42 Sadece Adobe Acrobat 9 versiyonu ile belge üzerinde işlem yapabilirsiniz

43 Başvuru Formu

44 Başvuru formunu açınca karşımıza gelen uyarı penceresi

45

46

47

48

49

50

51

52 Yazdırılabilir form üzerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yerine Sodes BIS üzerinden yeni başvuru yapılır. Mükerrer başvurulardan geçerli olan formun çıktısı ile valiliğe başvuru yapılır.

53 Sisteme kaydedilip numaralandırılan başvuru formu imzalı, mühürlü ve her sayfası paraflı olarak 1 orijinal, 2 kopya halinde en son 19 MART 2012 tarihine kadar İl Merkez Proje Ofisine teslim edilir.

54 Nitelikli Proje Hazırlama Yaklaşımı

55 Proje nedir? Proje; belirli bir, belirli içinde, belirli bir ile, net olarak tanımlanan gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan bütünüdür.

56 Projenin kurumun mevcut iş yükünden farkı nedir? Projeler, daha önce mevcut olmayan, kurumun mevcut imkanları ile çözüm sağlayamadığı, bir sorunu iyileştirmeye yönelik, bir hizmet ya da ürün için yapılır. Bu bağlamda kurumların asli görevleri proje olarak teklif edilmemelidir.

57 Başvuru formunda dikkat edilecek hususlar Proje faaliyetleri ve bütçe kalemlerinin proje başvuru formunda mevcut seçenekler ile sınırlandırılması sebebi ile il genelinde farklı STK ve Kurumlar tarafından birbirinin kopyası denebilecek proje başvuruları olacaktır. Proje formunda mevcut iki alan projenizin kaderini belirleyecektir. 1) Özet 2) Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması

58 Projenin özetinde: - Bu projeyi hazırlamanıza sebep olan proje ile iyileştirme sağlayacağınız sorunları maddeler halinde belirtin, - Belirlediğiniz sorunları istatistikler, rapor ve benzer sayısal değerlerle belgelemeye çalışın, - Projeniz kapsamında üretilecek ürün ya da hizmetler için, Valilik tarafından ilan edilen il öncelikleri ile ilişkili ise, ilgili il önceliklerine atıfta bulunun, - Hedef gurubu nasıl belirleyeceğinizi açıklayın.

59 - Faaliyetlerinize ait kısa iş planını maddeler halinde açıklayın. - Faaliyetlerin nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağına açıklık getirin karakter kısıtını göz önünde bulundurarak kelimeleri verimli kullanmaya gayret edin karakter faaliyetlerinizin açıklaması için yeterli gelmiyorsa, "proje ekibinin oluşturulması" "tanıtım faaliyetleri" gibi standart proje süreçler yazılmayabilir.

60 8. Hedef Guruplar: Bu bölümde ve hedef gurubun nasıl belirleneceği ve gerekli ise belirlediğiniz hedef gurup hakkında açıklama özet bölümüne eklenmeli.

61 Sürdürülebilirliği taahhüt etmeniz mecbur olmamakla beraber proje değerlendirmesinde önemli bir unsurdur.

62 NİTELİKLİ PROJE İÇİN Birbiriyle ilişkili faaliyetler zincirinden oluşmalı, Amaç SODES e uygun olmalı, Hedef kitle ve seçim kriterleri net olarak belirlenmeli, Proje çıktıları net olarak anlatılmalı, Proje araçları ( Bina, ekipman, tadilat, sarf malzemesi vs.) amaç haline gelmemeli, Maliyet etkin olmalı HEDEF İNSAN A HİZMET OLMALI

63 Bilgilendirme ve Tanıtım Günleri

64 SODES BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM GÜNLERİ Toplantı Yeri Tarih 2010 Elazığ yılında önceki yıllardan 08 MART farklı 2012 olarak, Devlet 1 Planlama Öğretmenevi Teşkilatı tarafından Perşembe SODES Saat: bütçesi çeşitli endeksler toplantı oluşturularak salonu Soru-Cevap illere göre sabitlenmiştir. Dolayısıyla Proje Yarışı iller arası değil her ilin kendi 2 içinde İlçeler olacaktır. Tüm proje sunucularına karşı daha şeffaf ve adil olmak için sizlerle proje ofisimizde 3 bireysel veya kurumsal olarak değil, toplam 23 toplantı ile tümünüzle birlikte bir arada olmak istiyoruz. Lütfen başvuru sürecinde genel proje değerlendirmeleri 4 için ısrar etmeyiniz

65 İLETİŞİM DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER SÖZ UÇAR YAZI KALIR

66 İLETİŞİM DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Özellikle proje koordinatörlerinin mutlaka her gün kontrol ettiği bir e- posta adresine sahip olması gerekir. İletişimlerde konu belirtilmesi, Konu ile ilgili referans bilgilerin verilmesi, İletişim bilgilerinin yazılması, Güvenlik; Gereksiz e-posta klasörüne (Spam) gitmemesi için yüksek öncelikli olarak işaretlenmesi, GEREKİR

67 Sorularınız İçin

68 Sorularınız İçin Kırmızı İle İşaretlenmiş Bölümler Mutlaka Doldurulmalıdır Bilgi Almak İstediğiniz Konuyla İlgili Mesajınızı Buraya Yazınız. Bu Mesaj Sodes Proje Ofisi Ekibine İletilecektir. Ayrıca Herkesin Sormuş Olduğu Sorulara Verilen Yanıtları da Görmek ve Projeler Hakkındaki Her türlü Faaliyet Haber ve Duyurulardan Haberdar Olmak İstiyorsanız e-listemize Kayıt Olmalısınız

69

70 Bilgi Almak İstediğiniz Başlığı/Başlıkları Seçiniz Ad, Soyad ve e-posta adres bilgilerinizi ilgili alanlara girdikten sonra ekle seçimini işaretleyip onayla diyerek e-liste kaydımızı bitiriyoruz

71 TEŞEKKÜRLER

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ ANKARA-2014 1 Giriş Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 8 Eylül 2014 GİRİŞ Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1920 de İngiliz işgal

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller 05 Eylül 2012 GOAP İÇERİK SATIN ALMA SÜRECİ İNSAN KAYNAKLARI FAALİYET DOĞRULAYICI BELGELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ RAPORLAMA REVİZYON VE DEMİRBAŞ PROTOKOLÜ GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı