ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*"

Transkript

1 ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri başında çalıştıkları sürece mesleklerindeki gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, verimli ve üretken olabilmeleri için sürekli eğitim ihtiyaçlarını karşılamadaki önemi, esasları ve bu eğitime olan gereksinimleri üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede hizmet içi eğitim yoluyla çalışanların performansını artırmada hizmet içi eğitim programları ve stratejileri gibi temel noktalara yer verilmiştir. Hizmet içi eğitimle her öğretmene, en azından, kendi alanındaki yeni bilgi ve becerileri zamanında kazandıracak, yeni eğitim teknolojilerinden faydalanma ve bunları derslerinde kullanma kolaylıklarını sağlayacaktır.öğretmenler için vazgeçilmez bir yere sahip olan hizmet içi eğitimin amaç ve ilkeleri ile bu amaç ve ilkelerin kullanılmasına yönelik bilgiler farklı boyutlardan ele alınarak tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hizmet içi eğitim ve öğretim, Öğretmen Eğitimi, Mesleki Yeterlilik The Importance of in-service Training for Teachers and Its Principles Abstract: The aim of this study is to discuss the importance of inservice training for teachers. For this aim, first the teoretical framework was given. In this context, several aspects such as teachers adaptation process towards new developments in their career, how they can be effective and the importance of inservice training for teachers were discussed. In-service training provide knowledge and skills teachers in order to they use new educational Technologies effectively and increase their performance. Briefly, This study discusses the aims and principles of in-service training for teachers in termsof different aspects. Keywords: In-Service Training, Teacher Education, Career Sufficiency * Yrd. Doç. Dr., Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2 Yücel KAYABAŞ Giriş Bu çalışmada temel amaç, hizmet içi eğitimin öğretmenlerin gelişim ve verimliliğini artırmadaki önemini ortaya koymaktır. Bu çerçevede öncelikle hizmet içi eğitim, bu eğitime olan gereksinim ve toplumsal kalkınmadaki önemi ile amaç ve ilkeleri üzerinde durulmuştur. Yine öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin çeşitli örnekler verilmiştir. Bir toplumun varlığını ve gelişmesini sürdürmedeki en önemli faktörün eğitim olduğunu söyleyebiliriz. Ülkeler eğitim yoluyla, bir yandan toplum düzenini sosyal ve kültürel değer ölçülerini bireylerine benimseterek, onlarda ortak davranışların oluşumunu ve bu sayede toplumun birlik ve bütünlüğünün korunmasını ve devamını sağlarken, bir yandan da bireylerin ilerleme, gelişme ve keşfetme istek ve arzularını teşvik eder. Günümüzde bilim ve teknikte yaşanan hızlı gelişmeler, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli değişmelere yol açmaktadır. Kişilerin bu değişmelere ayak uydurma ve yeni gelişmeleri takip edebilmeleri için yaşamları boyunca eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitim faaliyetlerini, kişinin tüm hayatını kapsayacak şekilde genişletmek, yüzyılımızın dinamizminin ortaya çıkardığı bir sonuç olup, günümüzde eğitimcilerin üzerinde durdukları noktalardan birisidir. Sosyal bir sistem olan eğitim, kişileri toplumdaki yeni bilgiler ve beceriler kazandırmak yoluyla da toplumun değişen koşullara uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır(ta ymaz 1992). Bugün hizmet içi kavramı yaygın olarak öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve performanslarını geliştirmek ve planlanmış etkinliklerin uygulanmasını göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Okullarda alınan eğitimin tek başına yeterli olmadığı da giderek büyüyen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenin okuldaki ve sınıftaki performansının geliştirilmesi ihtiyacı zamanında karşılanmazsa daha sonra yapılacak destek etkinlikleri için daha çok zaman ve para harcanmasını gerektirecektir(ersan 1995). Değişik eğitim kademelerinden geçerek iş hayatına atılan birey, gerek eğitimi sırasında edindiği bilgi ve becerilerin eksikliği, gerekse bu bilgilerin uygulama alanında yetersiz kalması nedeniyle iş başında ek bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Öyle ki, sürekli gelişen ve değişen bilgi ve teknolojiyi takip edebilmek, bireyin yaşamı boyunca eğitim 10 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

3 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları görmesini gerekli kılmaktadır. Günümüzde sosyal, ekonomik, kültürel ve buna benzer diğer alanlardaki değişme ve gelişmelere uyum sağlamak bakımından hayat boyunca eğitim, çalışan herkes için bir zorunluluktur. İş başındaki bireylerin çalıştıkları sürece mesleklerindeki gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, görevlerini verimli bir şekilde yapabilmeleri, gelişmelerin gerisinde kalmamaları için devamlı eğitim görmeye ihtiyaçları vardır. İş hayatına atılan bir insanın, emekli oluncaya kadar göreceği eğitim hizmet içi eğitim olarak adlandırılır. Öyleyse hizmet içi eğitim; kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin artırılmasını, gelişmeye yol açan bilgi, beceri ve tutumların amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini sürekli etkileyen bir eğitimdir(oğuzkan 1993). Başka bir ifadeyle kamu veya özel kurum ve kuruluşlarında çalışan her seviyeden personele, işe başladıklarından emekli oluncaya kadar; işe uyumlarını sağlamak, işte verimliliklerini artırmak, bilgi ve becerilerini yenilemek, yeni durumlara uyumlarını ve ileri görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla yaptırılan eğitim olarak açıklanabilir. Geleneksel bilgiye dayalı eğitim anlayışı artık günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Buna öğrenci ve toplumdaki değişmeyi de eklersek, eğitim örgütlerinin değişmeye ilgisiz kalması imkansız görünmektedir (Kaufman ve Zahn, 1993). Bunun yanında, eğitim olgusunu salt okul olarak ele almak ve eğitimi okul ile sınırlı görmek devri çok uzaklarda kalmıştır. Eğitim günümüzde okul dışındaki işletmelerin de en önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır. Konuya bu çerçeveden bakacak olursak, her kurumun en önemli faaliyetlerinin başında personelinin sürekli gelişimini sağlamaktır. Bununda yolu hizmet içi eğitimden geçmektedir. Bilgi toplumunda okullar ciddi olarak değişikliklere uğrayacak, öğrenme ve eğitime yetişkinler de önemli derecede ihtiyaç duyacaktır. Eğitim ve öğretim kurumları nitelik değiştirecektir. Artan yetişkin eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için işyerleri de yoğun olarak eğitimöğretim faaliyetlerine katılacaktır. Okulun sosyal pozisyonunda ve rolünde de önemli değişiklikler görülecektir. Çoktan beri çok önemli bir kuruluş olan okul, toplumun içinde olmaktan çok, topluma ait bir kuruluş olagelmiştir. Henüz vatandaş sayılmayan gençlerle ilgilenmektedir. Bu insanların henüz sorumluluğu yoktur ve işgücüne katılmamışlardır. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

4 Yücel KAYABAŞ Bilgi toplumunda okul, artık yetişkinlerin de kuruluşu haline gelmekte, özellikle ileri eğitim almış yetişkinlere hitap etmektedir (Drucker, 1994). Ülkemizde kamu kesiminin en büyük kısmını oluşturan öğretmen ve diğer eğitim personelinin, hizmetiçi eğitim yoluyla gelişim ve ilerlemelerinin sağlanması gerekmektedir. Bugün hizmet içi eğitim her türlü organizasyonda yürütülen, üzerinde durulan konuların başında gelmektedir(özdemir 1997). Hizmet İçi Eğitim Gereksinimi Yaşam boyu eğitime hem insanın hem de ülkenin gerek duyması, hizmet içinde eğitimi vatandaşlar için bir hak, devlet için bir görev niteliğine kavuşturmuştur. İnsanların hayatı boyunca, eğitimin bir gereği olarak hizmet içi eğitim, insanların meslek içindeki bilgi ve becerilerini artırarak, gelişen teknolojiye uyum sağlamalarını hedeflemektedir. Üniversiteler sosyal bir açık sistemdir ve kendilerini sürekli yenilemek zorundadır. Bu sistem içerisinde yetiştirilerek meslek hayatına atılan öğretmenler de mutlaka kendilerini gelişen yeni bilgi teknolojilerine ayak uydurmak zorundadırlar. İşte bu nedenle öğretmenlerin belli dönemlerde düzenlenecek etkili hizmet içi eğitim çalışmalarıyla kendilerini sürekli yenilemeleri gerekmektedir. Hizmet içi eğitim veren kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin etkinliği, kendi personeline ve hizmet verdiği bölgede çalışan personele götürdüğü hizmet içi eğitim ile verilen eğitimin kalitesine bağlıdır. Hizmet içi eğitimin gerekliliği konusunda bir çok araştırma yapılmıştır. Bunlardan Uşun ve Cömert in(2003) okul öncesi öğretmenlerle yaptıkları araştırmada hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerin (özellikle yıl kıdeme sahip olanların) hizmet içi eğitim programlarına diğerlerinden daha fazla katılmaya istekli oldukları, bununda belli bir yıldan sonra öğretmenlerin hizmet içi eğitimle bu tür eğitsel faaliyetlere katılma ihtiyacından kaynaklandığı sonucuna ulaşmışlardır. Buna benzer bir çalışmada García (2004) tarafından yapılmıştır. Araştırmacı çalışmasında Öğretmen eğitiminde özellikle yıllık kıdeme sahip öğretmenlerin hem uygulama hem de teoride eğitilmeleri gereğini ortaya koymuştur. Yine buna benzer bir konuda Küçükahmet (1981), Çakır(2000), Van- 12 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

5 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları derberghe, Kelchtermans ve Maes (2000), Dolunay(2002), Gökdere ve Çepni (2003), Uçar ve İpek. (2006) ve benzer sonuçlar bulmuşlardır. Bilim, teknoloji, kültür ve sosyal yaşamdaki değişme ve gelişmeler eğitim teorilerini ve uygulamalarını çağa uygun olarak değiştirmektedir. Öğretmenlerin mesleki sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirebilmeleri bu değişmelere kısa bir sürede ve etkin olarak uyum sağlamalarıyla gerçekleşebilir. Bu uyumu gerçekleştirmek ise; ancak öğretmenleri sürekli ve etkin olarak hizmet içi eğitim programlarından geçirmekle mümkündür. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının sınırlı olmakla beraber aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hazırlanması ve uygulanması, öğretmenlerin yeni yöntem, teknik ve teknolojiden, bilimsel araştırma sonuçlarından yararlanmalarını sağlayarak, onların uzun süreli ve etkin bir şekilde görev yapmalarını destekleyecektir. Bu çerçevede YÖK(1994) tarafından belirlenen hizmet içi eğitim çalışmalarında; 1. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarının ilk aşamasında, örgütsel ve yönetimsel sorunları saptayarak, eğitime olan gereksinmeler belirlenmelidir. 2. Öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesi için, eğitim programlarının hazırlanmasında, personelin yetenek ve yeterlilikleri, öz geçmişleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca eğitime alınacak personel önceden belirlenen objektif ölçütlere göre seçilmelidir. 3. Hizmet içi eğitim programları, katılan personelin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun biçimde geliştirilmelidir. 4. Hizmet içi eğitim programları, görev ve hizmetlerin gerektirdiği davranış değişikliğini, veya yeni davranışları kazandırabilecek şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 5. Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinden kaynaklanan yetersizlikler saptanmalı, elde edilen veriler, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında dikkate alınmalıdır. 6. Öğretmenlerin yetiştirilmesi için hazırlanacak eğitim programları, bireyleri hizmet içi eğitimin gerekliliğine ve yararına inandıracak şekilde geliştirilmelidir. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

6 Yücel KAYABAŞ 7. Hizmet içi faaliyetler için kullanılacak kaynak, araç-gereç ve öğretim yöntem ve teknikleri, personelin durumu ve kurumun olanakları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 8. Hizmet içi eğitim uygulamaları, öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmesine, motivasyonunu yükseltmesine ve kurum içinde yükselebilmesine olanak sağlamalıdır. 9. Hizmet içi eğitimin hedefleri saptanırken kurumun amaç, politika, kaynak ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 10. Öğretmenler için uygulanacak hizmet içi eğitimlere katılacak personel yetişkin insandır. Bu yüzden yetişkin eğitiminin özellikleri dikkate alınmalıdır. 11. Başta yükseköğretim kurumları olmak üzere, öğretmen yetiştiren tüm kurum ve kuruluşlarla koordine sağlanmalı; onların her türlü imkan ve kaynaklarından yararlanılmalıdır. 12. Ekili ve verimli bir hizmet içi eğitim programı uygulandığında öğretmenlerin kendilerini gerçekleştirme ve yetiştirme süreçlerine katılacakları bir gerçektir. Bu nedenle öğretmenlerin kendilerini daha verimli olarak geliştirebilmeleri için onların yurt içi ve yurt dışı eğitim kurslarına, toplantılara, seminerlere sempozyum ve panel gibi etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır. Ayrıca öğretmenlik, meslek, alan ve genel kültür bilgilerini artırmayı sağlayacak yerli ve yabancı literatür kendilerine kolaylıkla ve zamanında ulaştırılmalıdır. 13. Öğretmenler için hazırlanan hizmet içi eğitim programlarının uygulanması esnasında ve sonunda sistematik olarak ölçme ve değerlendirme yapılmalı, alınan sonuçlar yorumlanarak sistemin geliştirilmesi için kullanılmalıdır. 14. Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesinde eğitime katılanların da görüş ve düşünceleri alınarak, bunların yorumlanıp sonuçlara katılması yararlı olacaktır görüşlerine yer verilmiştir. Kurumlaşmış bütün etkinlikler içinde eğitim, insanın mutlak olarak en önemli olduğu alandır. Eğitimde en etkin insan unsuru ise öğretmen- 14 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

7 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları dir. Bu nedenle, hizmet içi eğitim etkinlikleri her meslek için geçerli olmakla beraber, öğretmenlere yönelik olarak uygulanan hizmet içi eğitimlerin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu amaçla öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesini sağlayacak kurumların sistemli, planlı, fonksiyonel ve öğretime ilişkin hizmet içi eğitim stratejilerini hazırlamaları ve yaşama geçirmeleri bir zorunluluk olmaktadır. Özellikle Jesus (1994), Cherubini, Zambelli, Boscolo ve Pietro(2002) profesyonel anlamda öğretmenlerin geliştirilmesinde ve yüksek düzeyde motivasyonlarının artırılmasında hizmet içi eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu ileri sürmektedir. Okulun iyileştirilmesi birey olarak öğretmenlerin ihtiyaçlarını dengeleyen ve okulun kendi gelişim gereksinimlerini göz önüne alan bir öğretmen yetiştirme politikası ve programına dayanmaktadır. Fullan ın(1990) belirttiği gibi, personel geliştirme programı öğretmenlerin birey olarak kişisel ve mesleki yaşamlarını göz önüne almalıdır. Bu şekilde bütün öğretmenler için biriken resmi ve gayri resmi öğretim deneyimlerinin ve hayat boyu öğrenilenlerin uygulanmasının bir genel toplamını oluşturur. Her ne kadar, gereksinim tanımı artık birey olarak öğretmenlerin mesleki gelişim gereksinimi olmasa da, bu gereksinimler, yinede göz önüne alınması zorunlu önemli gereksinimler olarak yerlerini korumaktadır. Burada birinci ilke, personelin etkinliğe tam olarak katılması ilkesidir. Gereksinimlerin saptanmasına katılmaya ne kadar özendirilirse, öğretmenlerin geliştirilmesi mesleki ve kurumsal reform bakımından o kadar önemli bir temel rol oynar. Gereksinim saptamasının yapılması kadar, bunun duyarlı ve sistematik bir şekilde yapılması da önem taşımaktadır. İkinci ilke ise, olayın potansiyel olarak tehdit edici niteliğidir. Çünkü, hangi araç seçilirse seçilsin, şu anda mevcut ve gerekli performans arasında bir boşluk kalması kaçınılmazdır. Mesleki geliştirme gereksinimlerine veya okulun gelişim planından kaynaklanan gereksinimlere de bakıldığında durum aynıdır. Üçüncü olarak, gereksinimin tanımlanmasının arkasından mutlaka gereksinim analizleri gelmelidir ki, bundan da yapılacak işlerin öncelikleri çıkar. Bütün düzeylerde mevcut gereksinimlerin çokluğunu gerektiği şekilde kavrayan bir öğretmen programına varabilmek için TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

8 Yücel KAYABAŞ koordine edilmesi gerekli olan işlemin çeşitli aşamalarını tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1: Hizmetiçi Eğitimde Gereksinim Analizi (Ersan N.(1995) Öğretmen Eğitiminde Hizmet içi Yetiştirme ve İngitere deki Uygulamalar) Bireysel Gereksinimler ü Personel ü Profesyonel ü Meslek Kurumsal ve Grup Gereksinimleri ü Ders Programı Programları ü Örgütsel Yönetim Gereksinimlerin Tanımlanması ü Verileri Toplama Gereksinimlerin Analizi ü Verilerin Yorumu Önceliklerin Tayini ü Hareket Seçimler Milli Öncelikler ü Ders Programı ü Sınavlar ü Finansman Hizmet içi Eğitim ve Kalkınma Arasındaki İlişki Eğitim ile kalkınma arasındaki ilişki, bugün tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ile eğitim sistemleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğu kabul edilmektedir. Çünkü insan kaynakları diğer fiziksel ve maddi kaynaklara yön veren kaynaklardır. İnsan kaynakları diğer kaynaklardan farklı olarak sürekli gelişmeye açık olan kaynaklardır. Eğitim ilkokulda başlayıp, üniversitede sona eren bir süreç değildir. Eğitim, bireyin doğumundan başlayıp ölünceye kadar geçirdiği yaşam boyunca devam eden bir süreçtir Günümüzde küreselleşme eğilimi ülkeleri birbirlerine daha çok yakınlaştırmakta, birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da ortak çalışma ve projeler üreterek, ortak hareket etme zorunluluğunu gerektirmektedir. Diğer yandan mevcut bilgi ve teknoloji birikiminin hızla arttığı yeni bin yılda, eğitim sistemlerinin kendilerini bilgi toplumuna ve yeni teknolojik gelişmelere hazırlamaları gerekmektedir. Hızla değişen çağımızda, bir yandan kitle iletişim araçları her evde herkesi en gerçekçi programlarla etkisi altına almakta; diğer yandan, yeni eğitim teknolojileri okul duvarlarını aşıp her gence en yeni bilgi ve becerileri kendi evinde bireysel çalışma ile öğrenme imkanı vermekte ve bu imkan günden güne artmaktadır. Bu durum, mesleğe girmeden 16 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

9 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları önceki bilgi düzeyi ne olursa olsun, her öğretmene, en azından kendi dalındaki yeni bilgi ve becerileri zamanında edinme imkanının verilmesini zorunlu kılmaktadır. Gelişmiş ülkeler öğretmenlik mesleğini yıllar önce en az lisansüstü eğitime dayamış ve öğretmenlerine, bilimsel ve teknik araştırmalara paralel yetişme ve yarışma imkanı sağlayabilmiş ülkelerdir. Eğitimde çağdaşlaşmanın en etkili yolu öğretmene sürekli olarak yenileşme imkanı vermektir. Öğretmen, toplumdaki değişmenin itici gücüdür. Her değişim, bu güç ölçüsünde gerçekleşir. Öğretmenin yeni bilgi ve becerilerle donatılması sağlanmadıkça toplumun çağımızdaki değişime yapısal uyumu ve kalkınması mümkün olmaz, fiziki yatırımlar beklenen sonucu veremez. Hizmet içi eğitim her meslek için gereklidir. Ancak öğretmenler için hizmet içi eğitimin ayrı ve önemli bir yeri vardır. Bir ülkede, yeni nesillerin yaratıcı birer meslek sahibi, ülkesine karşı sorumluluklarının bilincine varmış vatandaşlar olarak yetiştirilmesinden sorumlu olan kişiler öğretmenlerdir. Kalkınmanın öncüleri sayılabilecek öğretmenler, araştırma sonuçlarına göre, geliştirilen devletin eğitim politikalarını uygulamaya koyan, uygulama sonuçları ile bu politikayı etkileyen ve toplumun istediği aydın insan tipinin oluşturulması işinin sorumluluğunu üzerine alan bir meslek grubunu oluşturmaktadır(varış 1978) Meslek yapısındaki değişiklikler, istihdam piyasasının yeni beklentileri, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insanları daha çok eğitim-öğretim görmeye zorlamaktadır. Bir öğretmenin, bir mühendisin ya da bir doktorun yıllar önce üniversitede gördüğü bilgiler bugün yeterli olmamaktadır. Sürekli olarak kendini geliştiremeyen insanlar, makineler gibi belli bir süre sonunda yıpranıp eskimeye mahkum olurlar(çelik 1994). Bir ülkenin kalkınması öncelikle; eğitim amaçlarına ulaşmak için gerekli insan gücünü yetiştiren öğretmenlerin, yaşam boyu öğrenme süreci içerisinde olmasına bağlıdır. Başka bir ifadeyle, toplumların, yetişen kuşaklarını ülkelerine bağlı, bilgili, yeterli alışkanlıklara sahip kişiler olarak kazanabilmeleri, öğretmenlerin niteliklerinin ve sosyal statülerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bunun içinde Arends,R. and Hersh,R.(2001) Howey,K. and Joyce, B.(2001) ve Mallan J.(2001) yaptıkları araştırmalarda Hizmet içi eğitimin özellikle öğretmenler- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

10 Yücel KAYABAŞ de yeni davranış ve tutumların kazandırılmasında geleneksel yapıdan uzaklaşarak yeni ve çağa uygun bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Hizmet içi Eğitimle Çalışanların Performanslarının Artırılmasının Gerekçesi Etkili eğitim programlarının gerçekleştirilmesi ve korunması için gerekli tüm işlerin yapılması konusunda insanlara büyük ihtiyaç duyulduğu, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Hizmet içi eğitimin önemi ve aciliyeti bu gerekçeden kaynaklanmaktadır. Bazı endüstriyel işletmelerde olduğu gibi, okulları daha az personelle çalıştırmak mümkün olsaydı, hizmet içi eğitim daha az gerekli olurdu. Eğer okul personelinin becerilerinin doğası daha az karmaşık olsaydı, sınırlı hizmet içi eğitim kabul edilebilirdi. Eğer çok becerili olan bir grup olsaydı, eğitimdeki gelişmeler daha az hizmet içi eğitim çalışması yapılarak gerçekleştirilebilirdi. Eğer gelecekte eğitim sisteminin işleyişi konusunda da daha az değişikliğe gereksinim duyulabilseydi, hizmet içi eğitimin önemi azalırdı. Eğer okullarda hizmet veren personel yoğun bir hizmet öncesi hazırlıktan geçmiş olsalardı, hizmet içi eğitimin aciliyeti azalırdı. Eğer öğretmenlikten geniş çaplı emeklilik ve ayrılmaların okullara yüksek kalitede personel yetiştirmeyi sağlayacağına dair bir garanti olsaydı, hizmet öncesi eğitim hizmet içi eğitimden daha acil bir duruma gelebilirdi. Şu anda bu şartların hiçbiri mevcut değildir ve gelecekte de ortaya çıkmaları olası görünmemektedir. Tüm okullarda hizmet içi eğitim personelinin programı üzerinde ciddi bir çalışma yapılmadıkça eğitimde önemli bir gelişme kaydedilemez. Personel, okulların işleyişindeki ana unsurdur. Para, malzemeler, zaman, yer ve eğitim programları da önemlidir. Ancak, personelin başarılı bir şekilde çalışmasının kritik bir önemi vardır. Makineleşmiş bir çalışmanın aksine, okullar, çalışmalarının her yönü için insanların çalışmalarına bağlıdır. Bazı kişiler, okulların fazlasıyla insanlara bağlı olduğunu savunmakta ve öğretimin yüksek maliyetli işlevlerini yerine getirebilmek için elektronik teknolojiye yönelik çabaları desteklemektedirler. Bu yüzden bilgisayar destekli öğretim ve kendi kendine öğrenim malzemeleri geliştirilmiştir. Ancak şu anda bu 18 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

11 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları gelişmeler insana bağlılığı fazla azaltmamıştır. Okulun işleyişinde özellikle öğretmenler önemli rol oynadıkça hizmet içi eğitim önemli bir konu olarak kalacaktır. Tam nitelikli, yeterli bir personel mevcut olsa da koşullar değiştikçe ve eski beceriler kullanılamaz hale geldikçe zaman, yavaş yavaş bu yeterliliği yok edecektir. İş başında kazanılan deneyimlerden yeni bilgiler edinilse de personelin devri ve bazı kişiler için öğrenme süreçlerinin hızlandırılması hizmet içi eğitimi gerektirecektir. Okulların karşı karşıya oldukları gerçek problemler, ideal koşullarla karşılaştırıldığında çok büyüktür. Tüm okul bünyelerinde, bilinenle uygulanan arasındaki boşluk büyüktür. Personelin çoğunluğu için yapabilecekleri ve potansiyel olarak yapmaya yeterli oldukları arasındaki fark çok fazladır. Hatta bir çok öğretmen için yaptıkları ve yapmak istedikleri arasında çok fark vardır(yök 2000). Bu gerçekler hizmet içi eğitimi, ülkedeki okulların gelecekte uygulamaları gereken, gelişmeye yönelik çok önemli bir aşama olarak ortaya koymaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı nın Hizmet İçi Eğitimden Beklentileri Bilindiği gibi hizmet içi eğitimin amaçları, ilgili kurum veya kuruluşların politika ve hedeflerine uygun olarak tespit edilir. Bu sebeple bu amaçların hem kurum veya kuruluşun hem de eğitime alınacak personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tespiti gereklidir. Personel (öğretmen) sayısının çok yüksek olması, günümüzde bilim ve teknolojide çok hızlı değişme ve gelişmelerin yaşanması, yürütülmekte olan hizmet içi eğitim hizmetlerinin yeterli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini engellemektedir. Çağımızda yaşanan bu hızlı değişme ve gelişmelerin, hizmet içi eğitimi çok önemli bir konuma, hatta vazgeçilmez bir konuma getirmesi, söz konusu eğitim faaliyetlerinin planlanıp düzenlenmesinde acilen yeni tedbirlerin alınması, arayışlara ve yeni organizasyonlara gidilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Bedük (1995) bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı nın hizmet içi eğitim uygulamalarının amaçlarını şu şekilde sıralamıştır: TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

12 Yücel KAYABAŞ 1. Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibaklarını sağlamak, 2. Personele, Türk Milli Eğitimini, okulun, derslerin amaçlarını bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş, uygulamada birlik kazandırmak, 3. Mesleki yeterlik açısından hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak, 4. Eğitim alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, 5. Personelin mesleki yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek, 6. İstekli ve kabiliyetli personelin daha ileri görevlere hazırlanmalarını ve üst eğitim kademelerine geçişlerini sağlamak, 7. Farklı eğitim görenler için yatay geçişleri sağlayacak tamamlama eğitimi yaptırmak, 8. Türk Milli Eğitim Politikalarını algılamada bütünlük kazandırmak, 9. Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olmak, 10. Eğitime ait temel prensip ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak olarak sıralanır. Hizmet İçi Eğitimin Genel İlkeleri Hizmet içi eğitim, eğitimde iyileştirme ve gelişme sağlamak için yararlanılan yöntemlerden sadece biridir. Bu nedenle, bu doğrultuda en iyi hizmet verecek özel amaçların dikkatle akılda tutulması gerekmektedir. Hiçbir geliştirme çalışması tüm sorunlara çözüm getiremez. Eğitimin sadece bir noktaya kadar ve istenen sonuçları sağlayacak şekilde verilmesi için kullanılması amacıyla, hedeflerin dikkatle tanımlanması gerekmektedir. Öğretim elemanlarının hizmetiçi eğitimlerine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok sayıda çalışma yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalarda hizmet içi eğitim, farklı bakış açılarından ele alınmıştır. Özellikle öğretim elemanlarının performanslarını artırma yönünde ciddi hizmet içi eğitim programlarına yer verilmiştir (MEB 2000). Ülkemizde YÖK bünyesinde bu konuda önemli çalışmalar ya- 20 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

13 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları pılmıştır.özellikle, Yükseköğretim Kurulu (1994) Hizmet içi eğitimin ilkelerini ayrıntılı olarak şu şekilde açıklamıştır: Hizmet verilen Kişiler 1. Hedef bir organizasyon veya birim bünyesinde çalışan tüm personel, Hizmet içi eğitim imkânlarından yararlanabilmelidir. 2. Hiç kimse belirli bir program veya oturuma katılmaya zorlanmamalıdır. 3. Hizmet verilen farklı gruplar (veya bireyler) tüm program planlarında dikkate alınmalıdır. 4. Bireyler veya gruplar, ihtiyaçlar ve hedefler arasındaki rasyonel ilişkiler temel alınarak, hizmet verilecek taraf olarak belirlenmelidir. 5. Hizmet verilecek tarafın gruplandırılması, en verimli öğrenmeyi sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Eğitimin Zamanlanması 1. Hizmet içi eğitim programları için tahsis edilen süreler, normal çalışma yükünün bir bölümünü oluşturmaktadır. 2. Normal çalışma yükünde değişikliğe yol açan özel olaylar, ayrıca kullanılmalıdır. 3. Tahsis edilen süre, eğitim deneyiminin sürekliliğine imkan vermelidir. 4. Tahsis edilen süre, zamanın gerektiğince esnek şekilde kullanılmasına imkan vermelidir. Katılım 1. Hizmet verilen kişiler, planlamacı, tasarımcı, müdür, temsilci ve değerlendirmeci olarak hizmet etme olanağını elde edebilmelidirler. 2. Hizmet verilen kişilere alternatif faaliyetler arasından seçim yapabilme olanağı tanınmalıdır. TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

14 Yücel KAYABAŞ 3. Personel katılımında gerekli yeterliliklerin varlığı aranmalıdır. 4. Hizmet verilen kişilerin, iş gerçekleri ile ilgili ihtiyaçları algılama tarzları, katılımı etkileyen bir ölçüt olmalıdır. Eğitim Yeri/Yerleri 1. Eğitim için seçilen yerler, tercihten ziyade eğitim gereksinimlerini yansıtmalıdır. 2. Uzak bölgelerin kullanımı açık opsiyona bağlı olmalıdır 3. Uzak yerleşimleri değerlendirmek için basit maliyet hesapları değil, maliyet/fayda oranları göz önünde bulundurulmalıdır Kaynaklar 1. Acil gereksinimleri karşılamak ve kaliteli eğitimi vermek için gereken zaman sağlanmalıdır 2. Personel, programlar, malzemeler ve diğer kaynaklar eğitim veren çeşitli kuruluşlar arasında paylaştırılmalıdır. 3. Hizmet içi eğitime ayrılan fonlar kaynağa bakılmaksızın normal kanallardan ayrılmalıdır. 4. Tam katılıma bağlı maliyetler, hizmet verilen kişiler yük altında bırakılmaksızın, tümüyle karşılanmalıdır Kontrol ve Karar Yetkisi 1. Doğrudan etkilenenler karar verme sürecinde tamamen yetkili olmalıdır. 2. Çeşitli çalışmalar üzerindeki kontrol, kişilerin sorumlulukları ile orantılı olmalıdır. 3. Karar verme sırasında, sorumlulukları olanların tümü yer almalıdır. Planlamanın Kapsamı 22 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

15 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları 1. Program planları eğitimi geliştirmeye yönelik daha kapsamlı çalışmalarla ilişkili olmalıdır. 2. Katılan her kuruluşun HİE için detaylı bir planı olmalıdır. 3. Program çizelgeleri ve süreleri hem programın kendi içinde, hem de ilgili programlar arasında sürekliliği sağlamalıdır. 4. Program planlama, değişiklik, özümleme ve eklemeler için gerekenleri belirleyecek olan bir uygulama ve süreç değerlendirmesi olarak sürmelidir. 5. Program planları tahmin edilen performans değişimlerini belirlemek için tespit edilen hedeflere ilişkin bilgi içermelidir. Öğrenim Tasarımı 1. Faaliyetlerin sırası belirlenmeli ve kullanılacak materyaller farklı alanlar için uygun olmalıdır. 2. Faaliyetler ve materyaller aktif, anlamlı ve belirli bir amaca uygun çalışmalara yönelik tasarlanmalıdır. 3. Hem göreve yönelik, hem de gerçekiere dayalı geniş kapsamlı faaliyet planları hazırlanmalıdır 4. Hedefler hem kuruluşların, hem de bireylerin gereksinimleri göz önüne alınarak belirlenmelidir 5. Hedefler önemli iş beklentilerine doğru cevap verecek şekilde belirlenmelidir. Katılımı Teşvik Eden Faktörler 1. Faaliyetler normal çalışma günü veya yılını aştığı zamanlarda, özel teşvikler getirilmelidir. 2. Negatif etki yaratan faktörler giderilmelidir. Liderlik 1. Hizmet içi programlamanın tüm ana birimlerinin sorumlulukları TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

16 Yücel KAYABAŞ net bir şekilde belirlenmelidir. 2. Bu sorumluluklar uygun zaman, uzmanlık, taahhütler ve katılım oranı göz önüne alınarak belirlenmelidir Değerlendirme 1. Planlı ve sistematik bir değerlendirme çabası tüm ana hizmet içi eğitim programlarının bir parçası olmalıdır. 2. Hizmet içi eğitimi değerlendirme çalışmaları başlıca, kapasite, zayıf yönler ve olası geliştirmeye açık alanlar üzerinde yoğunlaştırılmalıdır 3. Değerlendirme sürecinde tarafsız, önyargısız ve hatasız veriden yararlanılmalıdır. 4. Hem kısa hem de uzun dönem değerlendirme çalışmaları planlanmalıdır. 5. Değerlendirme çalışmalarının kapsamı ve sırası, hizmet içi eğitim programının kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Politikalar 1. İzlenen politika, hizmet içi eğitimin tüm fakülte üyeleri ve personel için hem bir hak, hem de sorumluluk olduğunu açıkça vurgulamalıdır 2. Politika, fonlar, personel alımı ve standart çalışma yöntemlerini öngörmelidir. 3. Politika, üniversiteler, bölgesel merkezler, MEB Okulları ve diğer belirli kurumlar arasında dayanışma ve işbirliğine dayalı ilişkileri öngörmelidir. Sistem İlişkileri 1. Hizmet içi eğitimin planlaması için program ve personel değerlendirme verileri, veri tabanları olarak kullanılmalıdır. 2. Hizmet içi eğitimin diğer programlara ve projelere olan benzersiz 24 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

17 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları katkısı, planlama ve çalışma belgelerinde açıkça belirtilmelidir. 3. Hizmet içi eğitim programlarının koordineli bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere, başka geliştirme programları planlanmalı ve benimsenmelidir. Tüm bu ilkeler Hizmet içi eğitimin etkililiğinin artırılması açısından oldukça önemlidir. Öğretmenlere hizmet içi eğitim ilkelerine uygun olarak verilecek bir eğitimle, istenilen yeterlik düzeylerine ulaşılabilir. Hizmet İçi Eğitimde Gerçekleştirilecek Amaçlar ve Bu Amaçlar Doğrultusunda İlkeleri Belirleme Hizmet içi eğitim programlarının planlanması, organizasyonu, ve uygulanması sırasında, yukarıda belirtilen önemli yol gösterici ilkelerin yanında, farklı bireysel amaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Yükseköğretim Kurulu(1994) tarafından ortaya konulan ve bireyler üzerinde dört farklı amacı yansıtan işlevsel planlar ile teşvik edilebilir. Bu dört farklı amaç; 1. Temel, başlangıç yeterliliğinin geliştirilmesi, 2. Uygun olmayan performans modellerinin düzeltilmesi, 3. Yeterliliğin belirli alanlarda arttırılması ve 4. Yeni bir konuya ilişkin yeterliliğin geliştirilmesi şeklinde sıralanabilir. Öğretmenlerin her biri kendi branşlarında (alanlarında) ya da yan branşlarda hizmet içi eğitime gereksinim duyabilir, fakat verilmekte olan eğitimin tek bir amaçtan ötesine hizmet vermesi mümkün görülmemektedir. Ayrıca, bu dört amaçtan biri veya daha fazlası doğrultusunda planlanan hizmet içi eğitim programlarının, amaçların açıkça tanımlanması ve buna uygun planlar geliştirilmesi halinde daha etkili olmaları olasıdır. Hizmet içi eğitim tarafından hizmet edilecek olan bu dört temel ve birbirinden farklı amaç için program planlanırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. İşlevsel ilkeler, hizmet verilecek özel amaçlar doğrultusunda hazırlandığı takdirde, planlama için yol gösterici rol oynaya- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

18 Yücel KAYABAŞ bilirler. Amaçları farklılaştırmanın, hizmet verilecek kişilerin bireysel gereksinimlerinin daha iyi karşılanmasını sağlaması gibi, amaçların ilkeler doğrultusunda belirlenmesi de, ilkelerin, şeklinin ve işlevinin birbirini takip edecek şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Yol gösterici bu ilkelerin katı şekilde yorumlanması niyeti veya arzusu söz konusu değildir. Aksine, her bir ilkenin hizmet içi eğitim programının kalitesini arttıracak şekilde uygulanabilmesi için dikkatli bir planlama gerekmektedir. Yukarıda değinilen amaca bakılmaksızın, hizmet içi eğitimde yol gösterici olan bu ilkeler; planlama faaliyetlerinde de çoğu amaca uygulanabilir nitelikte olmaktadırlar. Bununla birlikte, farklı amaçlar hedeflendiğinde, belirli ilkelerden oluşan grupların farklı şekilde ele alınması gerekebilir. Örneğin, başlangıçtaki yeterlilik düzeyini geliştirme çalışmaları, tüm personel içinde daha geniş grupları kapsadığı için, özel yeterlilik geliştirme konusuna daha fazla önem verilmelidir. Diğer taraftan, bir kriz durumunda ve bu krize çözüm getirecek amaçlar doğrultusunda çalışıldığında, zamanlama ilkeleri önem kazanacaktır. Yenilikçi amaçlar güdüldüğünde, zamanlama her zaman için önemlidir, çünkü, faaliyetlerin tümünün başarısı tehlikede olabilir bu yüzden, uygulamanın çeşitli safhaları kesin şekilde sıralandırılmış olmalıdır. Hizmet İçi Eğitimde Eğitim Stratejileri Hizmet içi eğitim çeşidine ve sonuçta edinilen deneyimlerin genel niteliklerine bağlı olarak bir çok eğitim stratejisinden söz edilebilir. Bunlardan özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hizmet içi Eğitim Komisyonu(2000) tarafından belirlenen eğitim stratejilerinden bazılarını sıralayacak olursak; 1- Hizmet içi eğitim meslek ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak şekilde tasarlanacak ve gerekli nitelikleri taşıyan herkese açık olması sağlanması, 2 Hizmet içi eğitim Kurum Strateji Planı ile uyumlu yıllık hedeflere göre programlanıp yürütülmesi, 3- Başta INTOSAI olmak üzere uluslararası organizasyonların ve diğer yüksek denetim kurumlarının birikimlerinden ve dü- 26 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

19 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları zenledikleri kurs, seminer ve benzeri eğitim etkinliklerinden gerektiği şekilde yararlanılması, 4- Yurt içinde yükseköğretim kurumlarının ve uzman kuruluşların elemanlarının hizmet içi eğitime katkılarının sağlanması, 5- Mensupların yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarına katılmaları özendirilmesi, 6 Başka kurumlar veya organizasyonlar tarafından yurt içinde ve dışında düzenlenen kongre, sempozyum, seminer, toplantı vb. etkinlikler mensuplarımızın katılımlarını sağlama ve özendirme geleneği sürdürülmesi, 7 Bilgi ve görgü artırma bağlamında meslek mensuplarının yabancı ülkelerin mali sistemleri ile yüksek denetim kurumlarının faaliyetlerini tanımak ve uygulama örneklerini yerinde gözlemek amacıyla yurt dışına gönderilmesi, 8 Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında çağdaş denetim metot ve tekniklerinin gereklilikleri dikkate alınması, 9 Hizmet içi eğitimde yetişkinlere yönelik çağdaş öğrenim metotlarından en geniş bir biçimde yararlanılması gibi bir takım hususlar göz ününde tutulacaktır. Nitelikli bir hizmet içi eğitim verilmesinde bu stratejiler önemli bir yere sahiptir. Öyle ki, Hizmet içi Eğitim Programının tasarımına yansıtılan bu stratejiler arasındaki ilişki genel etkinliğin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Sonuçlar basit ve bireylerle sınırlı olduğunda, gereken deneyimlerin kapsamı, miktarı ve türü ile sınırlı olacaktır. Bununla birlikte, gereksinimlerin türleri ve karmaşıklığı arttığında, etkili olacak deneyimlerin türlerine ilişkin stratejik yaklaşımların kapsamı da genişletilmelidir. Şayet hem gereksinimler, hem de sonuçlar çeşitli ve kapsamlı ise, deneyim gereksinimleri daha da kapsamlı olacaktır. Bir öğretmen hizmet içi eğitime konu olduğunda, hizmet vermek için gereken stratejiler büyük ölçüde artış gösterecektir. Bir kişi yerine bir grupla çalışılması seçeneği de bir başka yaklaşımı oluşturacaktır. Bununla beraber, bir grup içindeki bireyler de, ilgi alanları, ayırabilecekleri zaman ve ön koşulları açısından farklılıklar gösterecektir. Bu nedenle, sonuçların bu şekilde sıralanması için yapılan planlamada, bi- TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos

20 Yücel KAYABAŞ reyler arasındaki ilişkilerin, gereken deneyimlerin ve istenen sonuçların dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Acil ara dönem ve uzun vadeli sonuçlar bir diğer yaklaşımı oluşturur. Öğretmenler hemen sonuç verecek gibi görünen hizmet içi eğitim konusunda çok isteklidirler. Ne yazık ki, böyle kolay ve çabuk elde edilen sonuçlar en düşük başarıyı verenlerdir. Uzun vadeli sonuçlar, elde edilebildikleri takdirde, en değerli olanlardır. Stratejiyi belirlerken karşılaşılan sorun, acil ihtiyaçlara ve ilgi alanlarına cevap verirken, daha kapsamlı başarılara ulaşılmasını da garanti altına almaktır. Bilgi-Teknik-Uygulama konusunun da stratejik önemi vardır. Bilgi kazanımı için eğitim tasarımı yanıltıcı şekilde basit görünür. Dersler, kurslar, çalışma gurupları gibi iyi bilinen düzenlemeler mevcuttur. Vurgulama teknikleri arasında, temel görev analizinin, davranışsal hedeflere dönüştürülmesi gibi basit çözümler de vardır. Bize ne istediğini söyle, o konuda eğitim verelim. Stratejik açıdan önemli olan, bilgiyi göz ardı etmeyecek, teknikler üzerinde vurgulardan kaçınacak, fakat bilgi, anlayış, beceri doğru hüküm vermeyi uygulamada bir araya getirecek değişikliklere yer verecek bir tasarımın yapılmasıdır. Bu, yeterlilik konusunda geçerli genel düşüncelerle (konseptlerle) yakından ilişkilidir. Ancak böylesi bir eğitim uzun süreler çok yoğun çaba harcanmasını gerektirecektir (Joyce and Showers 1990). Nihayetinde teknoloji faktöründe açıklandığı gibi, hızla değişen çağımızda, bir yandan, kitle iletişim araçları her evde herkesi en çekici programlarla etkisi altına almakta; diğer yandan, yeni eğitim teknolojileri okul duvarlarını aşıp her gence en yeni bilgi ve becerileri kendi evinde bireysel çalışma ile öğrenme imkanı vermekte ve bu imkan günden güne artmaktadır. Bu durum, mesleğe girmeden önceki bilgi düzeyi ne olursa olsun, her öğretmene, en azından kendi dalındaki yeni bilgi ve becerileri zamanında edinme imkanının verilmesini zorunlu kılmaktadır. Gelişmiş ülkeler öğretmenlik mesleğini yıllar önce en az lisansüstü eğitime dayamış ve öğretmenlerine, bilimsel ve teknik araştırmalara paralel yetişme ve yarışma imkanı sağlayabilmiş ülkelerdir. Eğitimde çağdaşlaşmanın en etkili yolu, öğretmene sürekli olarak yenileşme imkânı vermektir. Öğretmen, toplumdaki değişmenin itici gücüdür. Her değişim, bu güç ölçüsünde gerçekleşir. Öğretmenin yeni 28 TSA / Yıl: 12, S: 2, Ağustos 2008

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinin Önemi. Osman YILDIRIM, Nezir ÜNSAL, Bahtiyar TOLUNAY

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinin Önemi. Osman YILDIRIM, Nezir ÜNSAL, Bahtiyar TOLUNAY Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinin Önemi Osman YILDIRIM, Nezir ÜNSAL, Bahtiyar TOLUNAY Giriş Eğitim sisteminin kalitesi, o sistem içindeki öğretmenlerin kalitesiyle doğru orantılıdır. İyi bir

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER*

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* K U RAM VE U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M Y Ö N E T İ M İ fahur 1999 sayı: 18 ss.221-227 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* Mehmet ŞAHİN Milli Eğitim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı :MGM.0.01.112/ 18 ANKARA Konu : İnceleme Raporu Sunulması 01.07.2008 DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA Mahalli idarelerde, yapılan muhasebe denetimleriyle

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

Futbol ve Maç Analizi

Futbol ve Maç Analizi Futbol dünyada en çok tercih edilen spor dallarından biridir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, FİFA nın liglere kattığı yenilikler Transfer ücretlerinin yükselişi bu spor dalına olan ilgi ve Başarı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Selami Aydın Balıkesir Üniversitesi

Selami Aydın Balıkesir Üniversitesi Türkiye de Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme: Bir Öneri Selami Aydın Balıkesir Üniversitesi Problemler Öğretmen yetiştirme politikaları geliştirmenin ihmal edilen bir alan olması Görüş ve düşüncelerin yapıcı

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM. VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM

4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM. VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM 4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi, Elazığ asafvarol@avc.net.tr Özet: Fırat Üniversitesi/Türkiye ile Özbekistan

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Proje Ekibi ve Sorumlulukları

Proje Ekibi ve Sorumlulukları Proje Ekibi ve Sorumlulukları Doç. Dr. Bilgen Başgut Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD, Farmakoloji ABD -Süpermen in modası geçeli çok oldu. Dikkate değer bir başarı elde

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı