K i z l a r ç n TANRI YA MAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K i z l a r ç n TANRI YA MAN"

Transkript

1 K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3

2 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben de O nu seviyorum. stedi im zaman ve istedi im yerde Cennetteki Baba ya dua edebilirim. sa Mesih i hat rlamaya ve izinden gitmeye çal fl yorum.

3 Sevgili Genç Arkadafl m z, Sen Tanr n n bir çocu usun. O senin Cennetteki Baban. O seni sever ve gözetir. O, kendisine iman etmeni ve ne zaman nerede olursa olsun s k s k O na dua etmeni ister. Vaftiz edildi in zaman yapt n antlaflmaya uyman ve sa Mesih in ö retileri ile örne inin izinden gitmeni umut eder. Sana rehberlik etmesi için Kutsal Ruh u, seni sevip ö retmeleri için ebeveynlerini, sana yard mc olmalar için lkö retim liderleri ile ö retmenleri sana vermifltir. fiu anda hayat ndaki yeni f rsatlar için haz rlan yorsun. Bu y llar, do ru bir genç kad n olmana yard mc olacak nitelikleri gelifltirmek için harca. Seni sevindirici haberi ö renip ona uygun olarak yaflaman, baflkalar na hizmet etmen ve Cennetteki Baba n n sana verdi i yetenekleri birçok iyi fleyi ö renip yapmak üzere kullanman için teflvik ediyoruz. Tanr n n man Ödülünü kazanmak, olmak istedi in gibi ve Cennetteki Baban n olabilece ini bildi i gibi bir insan olman için sana yard mc olacakt r. Seni seviyor ve senin için dua ediyoruz. Birinci Baflkanl k 1

4 VAFT Z ANTLAfiMAM Vaftiz oldu um zaman, sa Mesih in ad n üzerime alaca ma, O na hizmet edece ime ve O na sad k olaca ma dair bir antlaflma yapt m. Cennetteki Baba bana Kutsal Ruh u verdi. sa Mesih in Kefareti sayesinde, tövbe etti im takdirde, günahlar m affedilecektir. E er vaftiz antlaflmama uyarsam, geri dönüp onunla birlikte yaflayabilirim. 2

5 Rab bin sofras na ifltirak etti imde, sa Mesih in ad n üzerime almak, O nu daima hat rlamak ve O nun emirlerine uymak için yapm fl oldu um antlaflmay yenilemifl olurum. Bunu yapt m zaman, Kutsal Ruh un bana rehberlik yapt n hissedebilirim. (bkz. Mosiya 18:8 10 ve Ö. ve A. 20:37.) 3

6 TANRI YA MAN ÖDÜLÜNÜN GEREKLER Sekiz yafl na girdi inizde Tanr ya man Ödülü üzerinde çal flmaya bafllayabilirsiniz. Ödülü kazanmak için, on ikinci do um gününüzden önce rehberdeki gerekleri yerine getirin. Faaliyetler s ras nda ebeveynleriniz ve lkö retim liderleriniz size yard mc olabilirler. Temel Gerekler Tanr ya iman n önemli bir bölümü vaftiz antlaflman za uyman z ve ruhsal olarak güçlü olman zd r. man n z gelifltirmenize ve ayartmalara karfl koyman za yard mc olmas için afla da yaz l olanlar yerine getirin: Hergün Cennetteki Baba ya dua edin. Kutsal yaz lar düzenli olarak okuyun. Emirlere uyun ve Sevindirici Haber Standartlar m a uygun olarak yaflay n (bak n z arka kapak). Ebeveynlerinizi onurland r n ve ailenize karfl nazik olun. Ondal klar n z ödeyin ve ondal k oturumuna kat l n. Rab bin sofras na ve lkö retim e düzenli olarak kat l n. Di er Gerekler Afla daki faaliyetleri yapman z, sevindirici habere iliflkin anlay fl n z n ve tan kl n z n geliflmesine yard mc olacakt r: 4

7 Tan kl n z yaz n. man Maddeleri ni ezberleyin ve ne anlama geldiklerini aç klay n. Bu rehberde yer alan faaliyetleri yap n: Sevindirici Haberi Ö renmek ve Yaflamak (sayfa 6) Baflkalar na Hizmet Etmek (sayfa 8) Yetenekleri Gelifltirmek (sayfa 10) Genç Kad nl a Haz rlanmak (sayfa 12) Çoban birli inizde veya dal baflkanl n zdaki bir üye ile mülakat yap n. Tanr ya man Ödülünü kazanmak için yap lan faaliyetlerle ilgili baz fikirler bu rehberde s ralanm flt r. Ebeveynlerinizden veya lkö retim liderinizden alaca n z yard mla, baflka faaliyetler de planlayabilir ve gerçeklefltirebilirsiniz. lerlemenizi takip etmek için sayfa 20 de yer alan çizelgeyi kullan n. 5

8 SEV ND R C HABER Ö RENMEK VE ONA UYGUN OLARAK YAfiAMAK Genç yaflta ak l ö ren; evet, Tanr n n emirlerini tutmas n daha gençken ö ren. Alma 37:35: Her y l afla daki faaliyetlerden en az iki tanesini gerçeklefltirin: Rab bin sofras n alman n vaftiz antlaflman z yenilemenize nas l yard mc oldu unu aç klay n. Aile ev akflamlar nda, imanl kalmak için yapabilece imiz fleyleri di erlerine ö retin. Joseph Smith in lk Görümü (bkz. Joseph Smith Tarihçe 1:1 20) ile ilgili olarak bir aile ev akflam düzenleyin. çtenlikle etti imiz dualara Cennetteki Baba n n nas l cevap verdi ini müzakere edin. Kutsal yaz lar n zda, Kutsal Ruh ile ilgili olan afla daki ayetleri iflaretleyin: Yuhanna 14:16 17, 2. Nefi 32:5 ve Moroni 10:5. Kutsal Ruh un size yard mc oldu u yollar müzakere edin. Peygamber taraf ndan yap lan son konferans konuflmalar ndan birisini okuyun. Peygamberin izinden gitmek için ne yapabilece inize karar verin ve yap n. Aile ev akflam nda ve lkö retim de birer aç l fl ve kapan fl duas edin. Dualar n bizi nas l korudu una ve Cennetteki Baba ile Kurtar c ya yak n kalmam z nas l sa lad na dair duygular n z paylafl n. Mormon Kitab ndan sa Mesih e duyulan iman ö reten bir hikayeyi anlat n. Kurtar c ya iliflkin tan kl n z paylafl n. 6

9 Ö. ve A. 89 u okuyun. manla Hikmet Sözüne uygun olarak yaflad m zda Cennetteki Baba n n bizi nas l kutsad n müzakere edin. Hikmet Sözü nü di erlerine ö retmek üzere bir faaliyet planlanmasina ve düzenlenmesine yard mc olun. sminizin, ebeveynlerinizin ve onlar n ebeveynlerinin isimlerinin yer ald bir flecere çizelgesi haz rlay n. Aileniz için bir aile grup kayd haz rlay n ve bir aile hikayesini paylafl n. Tap nak iflini yerine getirmenin aileleri nas l kutsad n müzakere edin. Do ruyu Seç isimli ilahiyi söylemeyi ö renin ( lahi, no. 239). radenin ne oldu unu, kendi seçimlerimizden sorumlu olman n ne anlama geldi ini müzakere edin. yi seçimler yapman n iman n z daha da artt rman za nas l yard mc oldu unu müzakere edin. Sevindirici haberi ö renip ona uygun olarak yaflaman za yard mc olmas için kendi faaliyetinizi planlay n ve ona uygun olarak yaflay n. 7

10 BAfiKALARINA H ZMET ETMEK Ve flte size bu sözleri ak l ö renebilmeniz ve insanlara hizmet etti iniz zaman yaln zca Tanr n za hizmet edece inizi ö renebilmeniz için söylüyorum. Mosiya 2:17 Her y l afla daki faaliyetlerden en az iki tanesini gerçeklefltirin: yi Samiriyeli nin hikayesini okuyun ve müzakere edin (bkz. Luka 10:30 37). Bir aile bireyine veya bir komflunuza yard mc olacak bir hizmet projesi planlay n ve gerçeklefltirin. Projeyi tamamlad ktan sonra, bunun iman n z daha da güçlendirmenize nas l yard mc oldu unu müzakere edin. 8

11 Bir ö retmene, ebeveynlerinize veya büyük anne ve büyük baban za, onlar nas l takdir edip sayg duydu unuza dair bir mektup yaz n. Bir insanda be endi iniz özelliklerin listesini yap n. Kendinizde gelifltirece iniz bir özellik belirleyin. Sayg ve nezaket göstermenin sizi, ailenizi ve di er insanlar nas l güçlendirdi ini müzakere edin. Besleyici bir yemek planlay n, haz rlay n ve servis edin. Küçük çocuklar bildi iniz veya kendi yazd n z flark larla ve oyunlarla e lendirin. Küçük bir çocu a nas l göz kulak olunaca n ve nas l beslenece ini bildi inizi gösterin. Terbiyeli davran fl biçimi ve nezaketi ö renin ve uygulay n. Akflam yeme i, piknik, yürüyüfl, günübirlik gezi ve hizmet projesi gibi bir ebeveyn-çocuk faaliyeti planlay n ve gerçeklefltirin. man maddelerinin on ikincisini okuyun. yi bir vatandafl olman n ne demek oldu unu ve davran fllar n z n baflkalar n nas l etkileyebilece ini müzakere edin. lkö retim liderlerinize gelecek üç ayl k dönemde gerçeklefltirilecek bir faaliyet planlamalar ve uygulamaya koymalar için yard mc olun. Baflkalar na yard mc olmak üzere kendi faaliyetinizi planlay n ve gerçeklefltirin (faaliyeti afla ya yaz n). 9

12 YETENEKLER GEL fit RMEK Çünkü arma anlar n hepsi kendilerine verilmedi; çünkü birçok arma an vard r ve Kutsal Ruh herkese bir arma an vermektedir. Ö reti ve Antlaflmalar 46:11 Her y l afla daki faaliyetlerden en az iki tanesini gerçeklefltirin: Nas l bütçe yap laca n ve para biriktirilece ini ö renin. Ondal klar m z imanla ödemenin neden önemli oldu unu ve böyle yapt m zda Cennetteki Baba n n bizi nas l kutsad n müzakere edin (bkz. 3. Nefi 24:10 11). Ondal klar n z ödeyin ve bir misyon için para biriktirmeye bafllay n. Children s Songbook dan bir flark y söylemek, çalmak veya yönetmek üzere ö renin. Bu flark y aile ev akflam nda veya lkö retim de ö retin veya paylafl n. Yeteneklerimizi gelifltirmenin Cennetteki Baba ya veya baflkalar na hizmet etmek üzere haz rlanmam za nas l yard m etti ini müzakere edin. Sevindirici haberin bir ilkesini ö reten veya Cennetteki Baba n n yaratt klar n anlatan bir fliir, hikaye ya da k sa bir oyun yaz n. Ahflap, metal veya dokumadan ya da baflka bir malzemeden bir fley yap n, veya çizin, boyay n ya da bir heykel yap n. Bitirdi inizde, görmeleri için baflkalar yla paylafl n. Bir sanat müzesini ziyaret edin veya bir konsere, oyuna ya da di er kültürel faaliyetlere gidin. Tecrübenizi ailenizle veya faaliyet günü grubunuzla paylafl n. 10

13 Ö. ve A. 88:118 I okuyun. hatta çal flarak ve ayr ca imanla ö renmeye çabalaman n ne anlama geldi ini müzakere edin. yi kitaplar nas l seçip okuyaca n z veya Hergün okula nas l haz rlanaca n z ö renmek gibi fleyler yaparak, bireysel çal flma al flkanl klar n z gelifltirin. Evde yard mc olabilece iniz befl fleyi s ralay n. Ebeveynlerinize itaat ederek onlar onurland rman n ve nas l çal fl laca n ö renmenin önemini müzakere edin. Kendiniz için, bir spor yapman z ya da oyun oynaman z içerebilecek olan bir fiziksel sa l k program planlay n. Bir ay programa kat l n. Mütevazi giyim de dahil olmak üzere, iyi beslenmeyi, sa l kl olmay ve düzenli olmay ö renin ve uygulay n. Sevindirici haberi ö renip ona uygun olarak yaflaman za yard mc olmas için kendi faaliyetinizi planlay n ve ona uygun olarak yaflay n. 11

14 GENÇ KADINLI A HAZIRLANMAK Rab bin gelece i güne kadar kutsal yerlerde kal n ve oradan ayr lmay n. Ö reti ve Antlaflmalar 87:8 11 yafl ndayken afla daki faaliyetleri gerçeklefltirin. Bunlar sizin do ru birer genç kad n olman za ve Genç Kad nlar Bireysel lerleme program na ifltirak etmenize yard mc olacakt r. On üçüncü iman maddesini çal flt ktan sonra, yüceltici ve erdemli olan fleylerin bir listesini yap n. Bunlar nas l araflt raca n z ebeveynlerinizden birisiyle veya liderinizle müzakere edin. Ar Kovan s n f liderli i veya Genç Kad nlar baflkanl n n bir üyesi ile Genç Kad n program n n amac n ve önemini konuflun. Do ru ve dürüst olmak suretiyle Rab be nas l hizmet edebilece inizi günlü ünüze yaz n. Ö. ve A. 88:77 80 ile Ö. ve A. 130:19 u okuyun. Ebeveynlerinizden birisi ile veya lkö retim liderinizle iyi bir e itimin ne kadar önemli oldu unu ve bunun evinizi, ailenizi ve Kilise yi güçlendirmenize nas l yard m edebilece ini müzakere edin. 12

15 Aile: Dünyaya Bir Duyuru yu okuyun. Ailenizi kuvvetlendirmek ve mutlu bir yuva haline getirmenize yard mc olabilecek fleylerin bir listesini yap n. Listeyi ebeveynlerinizle veya lkö retim lideri ile paylafl n. 13

16 BEN M TANIKLI IM Sevindirici haberi ö renip ona uygun olarak yaflad kça, tan kl n z geliflmeye devam edecektir. Cennetteki Baba ve Kurtar c hakk nda tan kl n z yazmak için bu sayfalar kullan n. Ayr ca, vaftiz antlaflmalar n n sizin için ne ifade etti ini de yaz n. Yaz l tan kl n z da kiflisel günlü ünüze eklemek isteyebilirsiniz. 14

17 15

18 SA MES H N SON ZAMAN AZ ZLER K L SES MAN MADDELER 1. B ZLER, Ebedi Baba olan Tanr ya, O nun O lu sa Mesih e ve Kutsal Ruh a NANIRIZ. 2. nsanlar n Adem in yasaya karfl gelmesi yüzünden de il, kendi günahlar ndan ötürü cezaland r lacaklar na NANIRIZ. 3. sa Mesih in Kefareti sayesinde, Sevindirici Haber in yasalar na ve kutsal törenlerine itaat etmek suretiyle bütün insano lunun kurtulaca- na NANIRIZ. 4. Sevindirici Haber in birincil ilkeleri ile kutsal törenlerinin flunlar oldu una NANIRIZ: birincisi, Rab sa Mesih e man; ikincisi, Tövbe Etmek; üçüncüsü, Günahlar n affedilmesi için bafl n suya bat r lmas suretiyle vaftiz olmak; dördüncüsü, Kutsal Ruh arma an n almak için elleri bafl n üzerine koymak. 5. Bir insan n peygamberlik sözü ve yetkisi olan kiflilerin ellerini bafl üzerine koymalar suretiyle, Sevindirici Haber i vaaz etmek ve buna ba l olan kutsal törenleri idare etmek üzere Tanr taraf ndan göreve ça - r ld na NANIRIZ. 6. Havariler, peygamberler, çobanlar, ö retmenler, müjde verenler ve benzeri gibi, lkel Kilise de var olan organizasyonun ayn s na NANIRIZ. 7. Dillerin arma an na, peygamberlik sözüne, vahiye, görümlere, iyilefltirmeye, dillerin yorumuna ve benzeri fleylere NANIRIZ. 8. Do ru tercüme edildi i takdirde ncil in Tanr n n sözü oldu una; ayr ca Mormon Kitab n n da Tanr n n sözü oldu una NANIRIZ. 9. Tanr n n Krall ile ilgili olarak Tanr n n vahiy etti i, vahiy etmekte oldu u ve edece i birçok büyük ve önemli fleyin tamam na NANIRIZ. 10. srail in hakikaten bir araya geliflinden ve On Kabile nin iade ediliflinden, Sion un (Yeni Kudüs) Amerika k tas nda kurulaca na; Mesih in yeryüzünde bireysel olarak hüküm sürece ine; ve yeryüzünün yenilenerek cennet benzeri görkemine kavuflaca na NANIRIZ. 11. Kendi vicdan m z n emretti i flekilde Kadiri Mutlak Tanr ya iman etme imtiyaz na ve bütün insanlar n ayn imtiyaz elde etmelerini sa lamaya, onlar n nas l, nerede veya ne olurlarsa olsunlar ibadet etmelerini sa lamaya NANIRIZ. 12. Krallara, baflkanlara, kural koyuculara ve yarg çlara tabi olmaya, yasalara itaat edip, onurland rmaya ve desteklemeye NANIRIZ. 13. Bütün insanlara karfl dürüst, do ru, iffetli, iyi kalpli, erdemli ve iyi davranmaya; asl nda diyebiliriz ki Pavlus un uyar s n n izinden gitmeye NANI- RIZ Her fleye inan r z, her fleyi umut ederiz, her fleye sonuna kadar dayand k ve her fleye karfl sonuna kadar dayan kl olmay umut ediyoruz. E er erdemli, sevgi dolu veya iyi bir rapor edilmifl ya da takdire lay k bir fleyler varsa biz bunlar arar z. JOSEPH SM TH 16

19 EBEVEYNLER VE L DERLER Ç N AÇIKLAMALAR Ebeveynler çocuklar n n sevindirici haberi ö renip buna uygun olarak yaflamalar na yard mc olma sorumlulu una sahiptirler. lkö retim liderleri ve ö retmenler bu önemli sorumlulukta ebeveynleri desteklerler. Bu Tanr ya man rehberi, erkek ve k z çocuklar n n Tanr n n çocuklar olarak büyük potansiyellerini elde etmelerine yard mc olan bir kaynakt r. AMAÇ Tanr ya man rehberlerinin amac, 8 ila 11 yafl aras ndaki erkek ve k z çocuklar n n sevindirici haber ilkelerine uygun olarak yaflamalar na, tan kl klar n gelifltirmelerine, arkadafll k kurmalar na ve Harun Rahipli i ni elde etmeye ya da do ru birer genç kad n olmaya haz rlanmalar na yard mc olmakt r. stenenleri yerine getiren çocuklar Tanr ya man Arma an n kazanabilirler. PROGRAM NASIL filer Çocuklar, dua etmek, kutsal yaz lar okumak ve Sevindirici Haber Standartlar m a (bkz. arka kapak) uygun olarak yaflamak gibi, sevindirici haber al flkanl klar n gelifltirmelerine yard mc olacak faaliyetlere kat l rlar. Ayr ca, afla daki alanlarda yer alan birçok faaliyette de yer al rlar: (1) sevindirici haberi ö renmek ve buna uygun olarak yaflamak, (2) baflkalar na hizmet etmek, (3) yeteneklerini gelifltirmek ve (4) rahipli e ya da Genç Kad nl a haz rlanmak. Programla ilgili faaliyetler iki rehberde özetlenmifltir: Erkekler çin Tanr ya man ve K zlar çin Tanr ya man. Çocuklar evdeki faaliyetlerde aileleri ile birlikte veya lkö retim faaliyet günlerinde çal flabilirler (afla ya bkz). 17

20 LKÖ RET M FAAL YET GÜNLER lkö retim faaliyet günleri 8 ila 11 yafl aras ndaki çocuklara Tanr ya man program ndaki faaliyetler üzerinde çal flma f rsat sa lamak üzere haz rlanm flt r. Faaliyet günleri genellikle ayda iki defa bir evde veya bir toplant evinde gerçeklefltirilir. Yerel bütçe ödene i lkö retim faaliyeti günlerinin masraflar n karfl lamal d r. Faaliyet günleri dua ile aç l p kapanmal d r. Yerel ihtiyaçlara ve koflullara dayal olarak, faaliyet günü de di er Kilise faaliyetleri gibi Pazar gününün d fl nda bir gün düzenlenebilir. Duruma ba l olarak, liderler küçük lkö retim ö rencilerini bir faaliyet gününde 8 ila 11 yafl aras çocuklara kat lmalar için davet edebilir. Bu durum, her üç ayda bir defadan fazla olmamal d r. Bütün çocuklar kapsayan faaliyet günleri, lkö retim baflkanl taraf ndan planlan r. Bu rehberdeki bir çok fikir bu faaliyet günlerini planlamak için kullan labilir. Baflkanl k, faaliyetin planlan p gerçeklefltirilmesine yard mc olmalar için lider ile yafllar 8 ila 11 aras nda de iflen çocuklar davet etmek isteyebilir. LKÖ RET M L DERLER VE Ö RETMENLER lkö retim baflkanl n n talimat do rultusunda, bir lkö retim ö retmeni veya lay k olan di er bir yetiflkin faaliyet günlerinin lideri olarak hizmet eder. K z çocuklar için faaliyet günü, yetiflkin bir kad n taraf ndan düzenlenmelidir. Faaliyetleri planlarken, liderler bu rehberden, Sevindirici Haber Standartlar m dan, the Friend den ve çocuklar n kendilerinden fikir alabilirler. Ebeveynler ve belirgin yetenekleri olan di er insanlar yard m etmeleri için davet edilebilirler. Ebeveynler, özellikle çocuklar n lkö retim faaliyet gününde biraraya toplanmas n n zor oldu u yerlerde, bu rehberde yer alan faaliyetleri gerçeklefltirmeleri için o ullar na ve k zlar na yard mc olabilirler. 18

21 ORYANTASYON VE YÜRÜTME Bir erkek veya k z çocuk 8 yafl na girdi inde, lkö retim baflkanl n n bir üyesi ile faaliyet günleri lideri çocu a ve ebeveynlerine rehberin bir kopyas n verir ve faaliyet günlerinin amac ile Tanr ya man Ödülü nün nas l kazan laca n aç klar. Baflar lar n elde edilmesinin süreklili i flu flekilde gerçekleflmektedir: 1. Çocuklar faaliyetleri gerçeklefltirdikçe, kaydettikleri ilerlemeyi bu rehberin 20. sayfas nda yer alan çizelge üzerinde iflaretlemek suretiyle takip edebilirler. 2. En az y lda iki kez, bir lkö retim faaliyet gününde, çocuklara ö rendiklerini ve baflard klar n paylaflmalar için f rsat verilmelidir. 3. stenen bütün faaliyetler gerçeklefltirildi inde, lkö retim baflkan ve çoban veya dal baflkan, rehberin son sayfas nda yer alan Tanr ya man Ödülü sertifikas n imzalar. Çoban baflkanl n n, dal baflkanl n n veya lkö retim baflkanl - n n bir üyesi çocu un lkö retimdeki baflar s n izler. Ebeveynler ve liderler, çocuklar n sevindirici haberin verdi i mutlulu un en önemli ödül oldu unu anlamalar na yard mc olmal d rlar. 19

22 TANRI YA MAN BAfiARI KAYDI Tanr ya man Ödülü nü kazanmak için kaydetti iniz ilerlemeyi izlemek üzere bu sayfay kullan n. Bir faaliyeti tamamlad n z her seferde, do ru bafll k alt ndaki kutulardan bir tanesini iflaretleyin. stenen fleylerin hepsini gerçeklefltirdi inizde, faaliyetlerinizi ve liderlerinizle birlikte neler ö rendi inizi gözden geçirin. SEV ND R C HABER Ö RENMEK VE ONA UYGUN OLARAK YAfiAMAK BAfiKALARINA H ZMET ETMEK YETENEKLER GEL fit RMEK GENÇ KADINLI A HAZIRLANMAK MAN MADDELER BEN TANIKLI IMI YAZDIM ÇOBAN B RL N N YA DA DAL BAfiKANLI ININ B R ÜYES BEN MLE MÜLAKAT YAPTI. 20

23 COMPLETION TANRI YA MAN OF FAITH ÖDÜLÜ IN GOD Çocu un ad sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi nden Tanr ya man Ödülü nü almak için gerekli olan fleylerin hepsini tamamlam flt r. Kendisini Genç Kad nlar Bireysel lerleme program na bafllamak ve Tanr n n bir flahidi olmak üzere haz rlam flt r. lkö retim baflkan n n imzas Tarih Çoban n ya da dal baflkan n n imzas Tarih

24 SEV ND R C HABER STANDARTLARIM Cennetteki Baban n benim için yapt plan izleyece im. Vaftiz antlaflmam hat rlayacak ve Kutsal Ruh u dinleyece im. Do ruyu seçece im. Bir hata yapt mda tövbe edebilece imi biliyorum. Cennetteki Baba ya, di er insanlara ve kendime karfl dürüst olaca m. Cennetteki Baba ile sa Mesih in adlar n sayg yla kullanaca m. Küfür etmeyecek ya da kötü sözler söylemeyece im. Sebt gününde, kendimi Cennetteki Baba ile sa Mesih e yak n hissetmeme yard mc olacak fleyler yapaca m. Ebeveynlerimi onurland racak ve ailemi kuvvetlendirmek için elimden geleni yapaca m. Akl m ve bedenimi kutsal ve saf tutacak, bana zarar verecek fleylerde yer almayaca m. Cennetteki Baba ya ve kendime olan sayg m göstermek için alçakgönüllü giyinece im. Sadece Cennetteki Baba y hoflnut edecek fleyleri okuyup izleyece im. Sadece Cennetteki Baba y memnun eden müzikler dinleyece im. Sadece iyi arkadafllar, di erlerini nazikçe uzaklaflt raca m. fiimdi, tap na a gitmeye lay k olmak için yaflayacak ve ebedi bir aileye sahip olmak için üzerime düfleni yapaca m. TURKISH 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Her hakk sakl d r. Printed in Germany. ngilizce onay : 5/03 Tercüme onay : 5/03 Faith in God for Girls ün tercümesidir. Turkish

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI

SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI SEVINDIRICI HABER IN TEMEL BILGILERI Yayınlayan İsa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi Salt Lake City, Utah 1992, 2002 Intellectual

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM İffet Cennetteki Babanız sizleri seviyor ve sizlerin bugün ve sonsuza kadar mutlu olmanızı istiyor. O sizlere yardım etmek için peygamberleri aracılığıyla öğütler ve emirler vermektedir. Sizin huzurunuz

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz 5 Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz Çizim: Nat Wibberley Baba, anne ve kardeşlerden oluşan ailemizden destek ve sevgi bekleriz. Ayrıca aynı topraklarda yaşadığımız vatandaşlarımızdan da zaman zaman destek bekleriz.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM Bil g elik Sözü Fiziksel durumumuz bizi ruhsal yönden etkilediği için, Cennetteki Babamız bize fiziksel ve ruhsal sağlığımızı geliştirmemiz için tasarlanmış emirler verir. İsa Mesih in sevindirici haberinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e) 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

e) 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ANAOKULLARI YÖNERGESİ Yasal Dayanak Madde 1- Bu yönerge, a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 191. Maddesi, b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

Oyunla çocuğunuzun günlük problemleri çözmesine, düşünceleri test etmesine ve hayal gücünü keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.

Oyunla çocuğunuzun günlük problemleri çözmesine, düşünceleri test etmesine ve hayal gücünü keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğumla Oyun Oynamalıyım Ama Nasıl Ebeveynler genelde oyunun çocuklar için içgüdüsel bir şey olduğuna inanırlar yani bir yetişkinin yardımı olmadan da çocuğun kendi kendine oyun oluşturabileceğini düşünürler.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Arkadaş Edinme Becerisini Geliştirme

Arkadaş Edinme Becerisini Geliştirme Arkadaş Edinme Becerisini Geliştirme Çocuğunuza arkadaşlık becerileri kazanmasında yardımcı olun. Çocukluk arkadaşları ona ait olma duygusunu sunabileceği gibi, uzlaşmayı, patronluk taslamamayı, ikna etmeyi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

ELLER SEPETTE BİRLEŞSİN PROJESİ. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Öğretmenler. Öğrenciler. Veliler. Abalar Köy Muhtarlığı. Azatlı Köy Muhtarlığı

ELLER SEPETTE BİRLEŞSİN PROJESİ. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Öğretmenler. Öğrenciler. Veliler. Abalar Köy Muhtarlığı. Azatlı Köy Muhtarlığı ELLER SEPETTE BİRLEŞSİN PROJESİ PROJENİN ADI PROJENİN KONUSU PROJENİN SÜRESİ PROJENİN UYGULAMA ALANI Eller Sepette Birleşsin Projesi Öğrencilere yardımlaşmanın ve paylaşmanın öneminin anlatılması 2012-2013

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Womb Blessing with Miranda Gray

Womb Blessing with Miranda Gray Rahim Kutsaması na katılacağınız için çok mutluyum. Bu kutsamanın amacı yalnızca kendi rahminizle ve dişiliğinizle bağlantı kurmanıza ve şifalanmanıza yardımcı olmak değil; aynı zamanda herkesin içindeki

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? 2014 / 2015 SAYI: 11. Haftanın Bazı Başlıkları

Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? 2014 / 2015 SAYI: 11. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 11 Haftanın Bazı Başlıkları Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? Öğretmenler Gününü Kutladık Şah ve Mat Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Okulumuzdan Büyük Destek Teniste Başarı Genç

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı