K i z l a r ç n TANRI YA MAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K i z l a r ç n TANRI YA MAN"

Transkript

1 K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3

2 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben de O nu seviyorum. stedi im zaman ve istedi im yerde Cennetteki Baba ya dua edebilirim. sa Mesih i hat rlamaya ve izinden gitmeye çal fl yorum.

3 Sevgili Genç Arkadafl m z, Sen Tanr n n bir çocu usun. O senin Cennetteki Baban. O seni sever ve gözetir. O, kendisine iman etmeni ve ne zaman nerede olursa olsun s k s k O na dua etmeni ister. Vaftiz edildi in zaman yapt n antlaflmaya uyman ve sa Mesih in ö retileri ile örne inin izinden gitmeni umut eder. Sana rehberlik etmesi için Kutsal Ruh u, seni sevip ö retmeleri için ebeveynlerini, sana yard mc olmalar için lkö retim liderleri ile ö retmenleri sana vermifltir. fiu anda hayat ndaki yeni f rsatlar için haz rlan yorsun. Bu y llar, do ru bir genç kad n olmana yard mc olacak nitelikleri gelifltirmek için harca. Seni sevindirici haberi ö renip ona uygun olarak yaflaman, baflkalar na hizmet etmen ve Cennetteki Baba n n sana verdi i yetenekleri birçok iyi fleyi ö renip yapmak üzere kullanman için teflvik ediyoruz. Tanr n n man Ödülünü kazanmak, olmak istedi in gibi ve Cennetteki Baban n olabilece ini bildi i gibi bir insan olman için sana yard mc olacakt r. Seni seviyor ve senin için dua ediyoruz. Birinci Baflkanl k 1

4 VAFT Z ANTLAfiMAM Vaftiz oldu um zaman, sa Mesih in ad n üzerime alaca ma, O na hizmet edece ime ve O na sad k olaca ma dair bir antlaflma yapt m. Cennetteki Baba bana Kutsal Ruh u verdi. sa Mesih in Kefareti sayesinde, tövbe etti im takdirde, günahlar m affedilecektir. E er vaftiz antlaflmama uyarsam, geri dönüp onunla birlikte yaflayabilirim. 2

5 Rab bin sofras na ifltirak etti imde, sa Mesih in ad n üzerime almak, O nu daima hat rlamak ve O nun emirlerine uymak için yapm fl oldu um antlaflmay yenilemifl olurum. Bunu yapt m zaman, Kutsal Ruh un bana rehberlik yapt n hissedebilirim. (bkz. Mosiya 18:8 10 ve Ö. ve A. 20:37.) 3

6 TANRI YA MAN ÖDÜLÜNÜN GEREKLER Sekiz yafl na girdi inizde Tanr ya man Ödülü üzerinde çal flmaya bafllayabilirsiniz. Ödülü kazanmak için, on ikinci do um gününüzden önce rehberdeki gerekleri yerine getirin. Faaliyetler s ras nda ebeveynleriniz ve lkö retim liderleriniz size yard mc olabilirler. Temel Gerekler Tanr ya iman n önemli bir bölümü vaftiz antlaflman za uyman z ve ruhsal olarak güçlü olman zd r. man n z gelifltirmenize ve ayartmalara karfl koyman za yard mc olmas için afla da yaz l olanlar yerine getirin: Hergün Cennetteki Baba ya dua edin. Kutsal yaz lar düzenli olarak okuyun. Emirlere uyun ve Sevindirici Haber Standartlar m a uygun olarak yaflay n (bak n z arka kapak). Ebeveynlerinizi onurland r n ve ailenize karfl nazik olun. Ondal klar n z ödeyin ve ondal k oturumuna kat l n. Rab bin sofras na ve lkö retim e düzenli olarak kat l n. Di er Gerekler Afla daki faaliyetleri yapman z, sevindirici habere iliflkin anlay fl n z n ve tan kl n z n geliflmesine yard mc olacakt r: 4

7 Tan kl n z yaz n. man Maddeleri ni ezberleyin ve ne anlama geldiklerini aç klay n. Bu rehberde yer alan faaliyetleri yap n: Sevindirici Haberi Ö renmek ve Yaflamak (sayfa 6) Baflkalar na Hizmet Etmek (sayfa 8) Yetenekleri Gelifltirmek (sayfa 10) Genç Kad nl a Haz rlanmak (sayfa 12) Çoban birli inizde veya dal baflkanl n zdaki bir üye ile mülakat yap n. Tanr ya man Ödülünü kazanmak için yap lan faaliyetlerle ilgili baz fikirler bu rehberde s ralanm flt r. Ebeveynlerinizden veya lkö retim liderinizden alaca n z yard mla, baflka faaliyetler de planlayabilir ve gerçeklefltirebilirsiniz. lerlemenizi takip etmek için sayfa 20 de yer alan çizelgeyi kullan n. 5

8 SEV ND R C HABER Ö RENMEK VE ONA UYGUN OLARAK YAfiAMAK Genç yaflta ak l ö ren; evet, Tanr n n emirlerini tutmas n daha gençken ö ren. Alma 37:35: Her y l afla daki faaliyetlerden en az iki tanesini gerçeklefltirin: Rab bin sofras n alman n vaftiz antlaflman z yenilemenize nas l yard mc oldu unu aç klay n. Aile ev akflamlar nda, imanl kalmak için yapabilece imiz fleyleri di erlerine ö retin. Joseph Smith in lk Görümü (bkz. Joseph Smith Tarihçe 1:1 20) ile ilgili olarak bir aile ev akflam düzenleyin. çtenlikle etti imiz dualara Cennetteki Baba n n nas l cevap verdi ini müzakere edin. Kutsal yaz lar n zda, Kutsal Ruh ile ilgili olan afla daki ayetleri iflaretleyin: Yuhanna 14:16 17, 2. Nefi 32:5 ve Moroni 10:5. Kutsal Ruh un size yard mc oldu u yollar müzakere edin. Peygamber taraf ndan yap lan son konferans konuflmalar ndan birisini okuyun. Peygamberin izinden gitmek için ne yapabilece inize karar verin ve yap n. Aile ev akflam nda ve lkö retim de birer aç l fl ve kapan fl duas edin. Dualar n bizi nas l korudu una ve Cennetteki Baba ile Kurtar c ya yak n kalmam z nas l sa lad na dair duygular n z paylafl n. Mormon Kitab ndan sa Mesih e duyulan iman ö reten bir hikayeyi anlat n. Kurtar c ya iliflkin tan kl n z paylafl n. 6

9 Ö. ve A. 89 u okuyun. manla Hikmet Sözüne uygun olarak yaflad m zda Cennetteki Baba n n bizi nas l kutsad n müzakere edin. Hikmet Sözü nü di erlerine ö retmek üzere bir faaliyet planlanmasina ve düzenlenmesine yard mc olun. sminizin, ebeveynlerinizin ve onlar n ebeveynlerinin isimlerinin yer ald bir flecere çizelgesi haz rlay n. Aileniz için bir aile grup kayd haz rlay n ve bir aile hikayesini paylafl n. Tap nak iflini yerine getirmenin aileleri nas l kutsad n müzakere edin. Do ruyu Seç isimli ilahiyi söylemeyi ö renin ( lahi, no. 239). radenin ne oldu unu, kendi seçimlerimizden sorumlu olman n ne anlama geldi ini müzakere edin. yi seçimler yapman n iman n z daha da artt rman za nas l yard mc oldu unu müzakere edin. Sevindirici haberi ö renip ona uygun olarak yaflaman za yard mc olmas için kendi faaliyetinizi planlay n ve ona uygun olarak yaflay n. 7

10 BAfiKALARINA H ZMET ETMEK Ve flte size bu sözleri ak l ö renebilmeniz ve insanlara hizmet etti iniz zaman yaln zca Tanr n za hizmet edece inizi ö renebilmeniz için söylüyorum. Mosiya 2:17 Her y l afla daki faaliyetlerden en az iki tanesini gerçeklefltirin: yi Samiriyeli nin hikayesini okuyun ve müzakere edin (bkz. Luka 10:30 37). Bir aile bireyine veya bir komflunuza yard mc olacak bir hizmet projesi planlay n ve gerçeklefltirin. Projeyi tamamlad ktan sonra, bunun iman n z daha da güçlendirmenize nas l yard mc oldu unu müzakere edin. 8

11 Bir ö retmene, ebeveynlerinize veya büyük anne ve büyük baban za, onlar nas l takdir edip sayg duydu unuza dair bir mektup yaz n. Bir insanda be endi iniz özelliklerin listesini yap n. Kendinizde gelifltirece iniz bir özellik belirleyin. Sayg ve nezaket göstermenin sizi, ailenizi ve di er insanlar nas l güçlendirdi ini müzakere edin. Besleyici bir yemek planlay n, haz rlay n ve servis edin. Küçük çocuklar bildi iniz veya kendi yazd n z flark larla ve oyunlarla e lendirin. Küçük bir çocu a nas l göz kulak olunaca n ve nas l beslenece ini bildi inizi gösterin. Terbiyeli davran fl biçimi ve nezaketi ö renin ve uygulay n. Akflam yeme i, piknik, yürüyüfl, günübirlik gezi ve hizmet projesi gibi bir ebeveyn-çocuk faaliyeti planlay n ve gerçeklefltirin. man maddelerinin on ikincisini okuyun. yi bir vatandafl olman n ne demek oldu unu ve davran fllar n z n baflkalar n nas l etkileyebilece ini müzakere edin. lkö retim liderlerinize gelecek üç ayl k dönemde gerçeklefltirilecek bir faaliyet planlamalar ve uygulamaya koymalar için yard mc olun. Baflkalar na yard mc olmak üzere kendi faaliyetinizi planlay n ve gerçeklefltirin (faaliyeti afla ya yaz n). 9

12 YETENEKLER GEL fit RMEK Çünkü arma anlar n hepsi kendilerine verilmedi; çünkü birçok arma an vard r ve Kutsal Ruh herkese bir arma an vermektedir. Ö reti ve Antlaflmalar 46:11 Her y l afla daki faaliyetlerden en az iki tanesini gerçeklefltirin: Nas l bütçe yap laca n ve para biriktirilece ini ö renin. Ondal klar m z imanla ödemenin neden önemli oldu unu ve böyle yapt m zda Cennetteki Baba n n bizi nas l kutsad n müzakere edin (bkz. 3. Nefi 24:10 11). Ondal klar n z ödeyin ve bir misyon için para biriktirmeye bafllay n. Children s Songbook dan bir flark y söylemek, çalmak veya yönetmek üzere ö renin. Bu flark y aile ev akflam nda veya lkö retim de ö retin veya paylafl n. Yeteneklerimizi gelifltirmenin Cennetteki Baba ya veya baflkalar na hizmet etmek üzere haz rlanmam za nas l yard m etti ini müzakere edin. Sevindirici haberin bir ilkesini ö reten veya Cennetteki Baba n n yaratt klar n anlatan bir fliir, hikaye ya da k sa bir oyun yaz n. Ahflap, metal veya dokumadan ya da baflka bir malzemeden bir fley yap n, veya çizin, boyay n ya da bir heykel yap n. Bitirdi inizde, görmeleri için baflkalar yla paylafl n. Bir sanat müzesini ziyaret edin veya bir konsere, oyuna ya da di er kültürel faaliyetlere gidin. Tecrübenizi ailenizle veya faaliyet günü grubunuzla paylafl n. 10

13 Ö. ve A. 88:118 I okuyun. hatta çal flarak ve ayr ca imanla ö renmeye çabalaman n ne anlama geldi ini müzakere edin. yi kitaplar nas l seçip okuyaca n z veya Hergün okula nas l haz rlanaca n z ö renmek gibi fleyler yaparak, bireysel çal flma al flkanl klar n z gelifltirin. Evde yard mc olabilece iniz befl fleyi s ralay n. Ebeveynlerinize itaat ederek onlar onurland rman n ve nas l çal fl laca n ö renmenin önemini müzakere edin. Kendiniz için, bir spor yapman z ya da oyun oynaman z içerebilecek olan bir fiziksel sa l k program planlay n. Bir ay programa kat l n. Mütevazi giyim de dahil olmak üzere, iyi beslenmeyi, sa l kl olmay ve düzenli olmay ö renin ve uygulay n. Sevindirici haberi ö renip ona uygun olarak yaflaman za yard mc olmas için kendi faaliyetinizi planlay n ve ona uygun olarak yaflay n. 11

14 GENÇ KADINLI A HAZIRLANMAK Rab bin gelece i güne kadar kutsal yerlerde kal n ve oradan ayr lmay n. Ö reti ve Antlaflmalar 87:8 11 yafl ndayken afla daki faaliyetleri gerçeklefltirin. Bunlar sizin do ru birer genç kad n olman za ve Genç Kad nlar Bireysel lerleme program na ifltirak etmenize yard mc olacakt r. On üçüncü iman maddesini çal flt ktan sonra, yüceltici ve erdemli olan fleylerin bir listesini yap n. Bunlar nas l araflt raca n z ebeveynlerinizden birisiyle veya liderinizle müzakere edin. Ar Kovan s n f liderli i veya Genç Kad nlar baflkanl n n bir üyesi ile Genç Kad n program n n amac n ve önemini konuflun. Do ru ve dürüst olmak suretiyle Rab be nas l hizmet edebilece inizi günlü ünüze yaz n. Ö. ve A. 88:77 80 ile Ö. ve A. 130:19 u okuyun. Ebeveynlerinizden birisi ile veya lkö retim liderinizle iyi bir e itimin ne kadar önemli oldu unu ve bunun evinizi, ailenizi ve Kilise yi güçlendirmenize nas l yard m edebilece ini müzakere edin. 12

15 Aile: Dünyaya Bir Duyuru yu okuyun. Ailenizi kuvvetlendirmek ve mutlu bir yuva haline getirmenize yard mc olabilecek fleylerin bir listesini yap n. Listeyi ebeveynlerinizle veya lkö retim lideri ile paylafl n. 13

16 BEN M TANIKLI IM Sevindirici haberi ö renip ona uygun olarak yaflad kça, tan kl n z geliflmeye devam edecektir. Cennetteki Baba ve Kurtar c hakk nda tan kl n z yazmak için bu sayfalar kullan n. Ayr ca, vaftiz antlaflmalar n n sizin için ne ifade etti ini de yaz n. Yaz l tan kl n z da kiflisel günlü ünüze eklemek isteyebilirsiniz. 14

17 15

18 SA MES H N SON ZAMAN AZ ZLER K L SES MAN MADDELER 1. B ZLER, Ebedi Baba olan Tanr ya, O nun O lu sa Mesih e ve Kutsal Ruh a NANIRIZ. 2. nsanlar n Adem in yasaya karfl gelmesi yüzünden de il, kendi günahlar ndan ötürü cezaland r lacaklar na NANIRIZ. 3. sa Mesih in Kefareti sayesinde, Sevindirici Haber in yasalar na ve kutsal törenlerine itaat etmek suretiyle bütün insano lunun kurtulaca- na NANIRIZ. 4. Sevindirici Haber in birincil ilkeleri ile kutsal törenlerinin flunlar oldu una NANIRIZ: birincisi, Rab sa Mesih e man; ikincisi, Tövbe Etmek; üçüncüsü, Günahlar n affedilmesi için bafl n suya bat r lmas suretiyle vaftiz olmak; dördüncüsü, Kutsal Ruh arma an n almak için elleri bafl n üzerine koymak. 5. Bir insan n peygamberlik sözü ve yetkisi olan kiflilerin ellerini bafl üzerine koymalar suretiyle, Sevindirici Haber i vaaz etmek ve buna ba l olan kutsal törenleri idare etmek üzere Tanr taraf ndan göreve ça - r ld na NANIRIZ. 6. Havariler, peygamberler, çobanlar, ö retmenler, müjde verenler ve benzeri gibi, lkel Kilise de var olan organizasyonun ayn s na NANIRIZ. 7. Dillerin arma an na, peygamberlik sözüne, vahiye, görümlere, iyilefltirmeye, dillerin yorumuna ve benzeri fleylere NANIRIZ. 8. Do ru tercüme edildi i takdirde ncil in Tanr n n sözü oldu una; ayr ca Mormon Kitab n n da Tanr n n sözü oldu una NANIRIZ. 9. Tanr n n Krall ile ilgili olarak Tanr n n vahiy etti i, vahiy etmekte oldu u ve edece i birçok büyük ve önemli fleyin tamam na NANIRIZ. 10. srail in hakikaten bir araya geliflinden ve On Kabile nin iade ediliflinden, Sion un (Yeni Kudüs) Amerika k tas nda kurulaca na; Mesih in yeryüzünde bireysel olarak hüküm sürece ine; ve yeryüzünün yenilenerek cennet benzeri görkemine kavuflaca na NANIRIZ. 11. Kendi vicdan m z n emretti i flekilde Kadiri Mutlak Tanr ya iman etme imtiyaz na ve bütün insanlar n ayn imtiyaz elde etmelerini sa lamaya, onlar n nas l, nerede veya ne olurlarsa olsunlar ibadet etmelerini sa lamaya NANIRIZ. 12. Krallara, baflkanlara, kural koyuculara ve yarg çlara tabi olmaya, yasalara itaat edip, onurland rmaya ve desteklemeye NANIRIZ. 13. Bütün insanlara karfl dürüst, do ru, iffetli, iyi kalpli, erdemli ve iyi davranmaya; asl nda diyebiliriz ki Pavlus un uyar s n n izinden gitmeye NANI- RIZ Her fleye inan r z, her fleyi umut ederiz, her fleye sonuna kadar dayand k ve her fleye karfl sonuna kadar dayan kl olmay umut ediyoruz. E er erdemli, sevgi dolu veya iyi bir rapor edilmifl ya da takdire lay k bir fleyler varsa biz bunlar arar z. JOSEPH SM TH 16

19 EBEVEYNLER VE L DERLER Ç N AÇIKLAMALAR Ebeveynler çocuklar n n sevindirici haberi ö renip buna uygun olarak yaflamalar na yard mc olma sorumlulu una sahiptirler. lkö retim liderleri ve ö retmenler bu önemli sorumlulukta ebeveynleri desteklerler. Bu Tanr ya man rehberi, erkek ve k z çocuklar n n Tanr n n çocuklar olarak büyük potansiyellerini elde etmelerine yard mc olan bir kaynakt r. AMAÇ Tanr ya man rehberlerinin amac, 8 ila 11 yafl aras ndaki erkek ve k z çocuklar n n sevindirici haber ilkelerine uygun olarak yaflamalar na, tan kl klar n gelifltirmelerine, arkadafll k kurmalar na ve Harun Rahipli i ni elde etmeye ya da do ru birer genç kad n olmaya haz rlanmalar na yard mc olmakt r. stenenleri yerine getiren çocuklar Tanr ya man Arma an n kazanabilirler. PROGRAM NASIL filer Çocuklar, dua etmek, kutsal yaz lar okumak ve Sevindirici Haber Standartlar m a (bkz. arka kapak) uygun olarak yaflamak gibi, sevindirici haber al flkanl klar n gelifltirmelerine yard mc olacak faaliyetlere kat l rlar. Ayr ca, afla daki alanlarda yer alan birçok faaliyette de yer al rlar: (1) sevindirici haberi ö renmek ve buna uygun olarak yaflamak, (2) baflkalar na hizmet etmek, (3) yeteneklerini gelifltirmek ve (4) rahipli e ya da Genç Kad nl a haz rlanmak. Programla ilgili faaliyetler iki rehberde özetlenmifltir: Erkekler çin Tanr ya man ve K zlar çin Tanr ya man. Çocuklar evdeki faaliyetlerde aileleri ile birlikte veya lkö retim faaliyet günlerinde çal flabilirler (afla ya bkz). 17

20 LKÖ RET M FAAL YET GÜNLER lkö retim faaliyet günleri 8 ila 11 yafl aras ndaki çocuklara Tanr ya man program ndaki faaliyetler üzerinde çal flma f rsat sa lamak üzere haz rlanm flt r. Faaliyet günleri genellikle ayda iki defa bir evde veya bir toplant evinde gerçeklefltirilir. Yerel bütçe ödene i lkö retim faaliyeti günlerinin masraflar n karfl lamal d r. Faaliyet günleri dua ile aç l p kapanmal d r. Yerel ihtiyaçlara ve koflullara dayal olarak, faaliyet günü de di er Kilise faaliyetleri gibi Pazar gününün d fl nda bir gün düzenlenebilir. Duruma ba l olarak, liderler küçük lkö retim ö rencilerini bir faaliyet gününde 8 ila 11 yafl aras çocuklara kat lmalar için davet edebilir. Bu durum, her üç ayda bir defadan fazla olmamal d r. Bütün çocuklar kapsayan faaliyet günleri, lkö retim baflkanl taraf ndan planlan r. Bu rehberdeki bir çok fikir bu faaliyet günlerini planlamak için kullan labilir. Baflkanl k, faaliyetin planlan p gerçeklefltirilmesine yard mc olmalar için lider ile yafllar 8 ila 11 aras nda de iflen çocuklar davet etmek isteyebilir. LKÖ RET M L DERLER VE Ö RETMENLER lkö retim baflkanl n n talimat do rultusunda, bir lkö retim ö retmeni veya lay k olan di er bir yetiflkin faaliyet günlerinin lideri olarak hizmet eder. K z çocuklar için faaliyet günü, yetiflkin bir kad n taraf ndan düzenlenmelidir. Faaliyetleri planlarken, liderler bu rehberden, Sevindirici Haber Standartlar m dan, the Friend den ve çocuklar n kendilerinden fikir alabilirler. Ebeveynler ve belirgin yetenekleri olan di er insanlar yard m etmeleri için davet edilebilirler. Ebeveynler, özellikle çocuklar n lkö retim faaliyet gününde biraraya toplanmas n n zor oldu u yerlerde, bu rehberde yer alan faaliyetleri gerçeklefltirmeleri için o ullar na ve k zlar na yard mc olabilirler. 18

21 ORYANTASYON VE YÜRÜTME Bir erkek veya k z çocuk 8 yafl na girdi inde, lkö retim baflkanl n n bir üyesi ile faaliyet günleri lideri çocu a ve ebeveynlerine rehberin bir kopyas n verir ve faaliyet günlerinin amac ile Tanr ya man Ödülü nün nas l kazan laca n aç klar. Baflar lar n elde edilmesinin süreklili i flu flekilde gerçekleflmektedir: 1. Çocuklar faaliyetleri gerçeklefltirdikçe, kaydettikleri ilerlemeyi bu rehberin 20. sayfas nda yer alan çizelge üzerinde iflaretlemek suretiyle takip edebilirler. 2. En az y lda iki kez, bir lkö retim faaliyet gününde, çocuklara ö rendiklerini ve baflard klar n paylaflmalar için f rsat verilmelidir. 3. stenen bütün faaliyetler gerçeklefltirildi inde, lkö retim baflkan ve çoban veya dal baflkan, rehberin son sayfas nda yer alan Tanr ya man Ödülü sertifikas n imzalar. Çoban baflkanl n n, dal baflkanl n n veya lkö retim baflkanl - n n bir üyesi çocu un lkö retimdeki baflar s n izler. Ebeveynler ve liderler, çocuklar n sevindirici haberin verdi i mutlulu un en önemli ödül oldu unu anlamalar na yard mc olmal d rlar. 19

22 TANRI YA MAN BAfiARI KAYDI Tanr ya man Ödülü nü kazanmak için kaydetti iniz ilerlemeyi izlemek üzere bu sayfay kullan n. Bir faaliyeti tamamlad n z her seferde, do ru bafll k alt ndaki kutulardan bir tanesini iflaretleyin. stenen fleylerin hepsini gerçeklefltirdi inizde, faaliyetlerinizi ve liderlerinizle birlikte neler ö rendi inizi gözden geçirin. SEV ND R C HABER Ö RENMEK VE ONA UYGUN OLARAK YAfiAMAK BAfiKALARINA H ZMET ETMEK YETENEKLER GEL fit RMEK GENÇ KADINLI A HAZIRLANMAK MAN MADDELER BEN TANIKLI IMI YAZDIM ÇOBAN B RL N N YA DA DAL BAfiKANLI ININ B R ÜYES BEN MLE MÜLAKAT YAPTI. 20

23 COMPLETION TANRI YA MAN OF FAITH ÖDÜLÜ IN GOD Çocu un ad sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi nden Tanr ya man Ödülü nü almak için gerekli olan fleylerin hepsini tamamlam flt r. Kendisini Genç Kad nlar Bireysel lerleme program na bafllamak ve Tanr n n bir flahidi olmak üzere haz rlam flt r. lkö retim baflkan n n imzas Tarih Çoban n ya da dal baflkan n n imzas Tarih

24 SEV ND R C HABER STANDARTLARIM Cennetteki Baban n benim için yapt plan izleyece im. Vaftiz antlaflmam hat rlayacak ve Kutsal Ruh u dinleyece im. Do ruyu seçece im. Bir hata yapt mda tövbe edebilece imi biliyorum. Cennetteki Baba ya, di er insanlara ve kendime karfl dürüst olaca m. Cennetteki Baba ile sa Mesih in adlar n sayg yla kullanaca m. Küfür etmeyecek ya da kötü sözler söylemeyece im. Sebt gününde, kendimi Cennetteki Baba ile sa Mesih e yak n hissetmeme yard mc olacak fleyler yapaca m. Ebeveynlerimi onurland racak ve ailemi kuvvetlendirmek için elimden geleni yapaca m. Akl m ve bedenimi kutsal ve saf tutacak, bana zarar verecek fleylerde yer almayaca m. Cennetteki Baba ya ve kendime olan sayg m göstermek için alçakgönüllü giyinece im. Sadece Cennetteki Baba y hoflnut edecek fleyleri okuyup izleyece im. Sadece Cennetteki Baba y memnun eden müzikler dinleyece im. Sadece iyi arkadafllar, di erlerini nazikçe uzaklaflt raca m. fiimdi, tap na a gitmeye lay k olmak için yaflayacak ve ebedi bir aileye sahip olmak için üzerime düfleni yapaca m. TURKISH 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Her hakk sakl d r. Printed in Germany. ngilizce onay : 5/03 Tercüme onay : 5/03 Faith in God for Girls ün tercümesidir. Turkish

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı