Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded"

Transkript

1 Enformasyon HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications:

2 HiPath flirketlerde etkinli i ve üretkenli i art ran iletiflim yap s HiPath 3000, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin iletiflim ihtiyaçlarına uyum sa layan, yenilikçi ve esnek çözümler sunabilen gerçek zamanlı IP iletiflim platformudur. Büyüyen flirketinizin de iflen iletiflim ihtiyaçlarını sorunsuz bir flekilde karflılamak, flubelerinizi ve mobil çalıflanlarınızı sisteme dahil etmek HiPath 3000 ile çok kolay. HiPath 3000 ile bir yandan giderlerinizi optimize ederken bir yandan da ifl süreçlerinizi iyilefltirebilirsiniz. HiPath 3000, yüksek hata toleransına sahip güvenli bir sistemdir. Sistem, gerek paket anahtarlamalı (LAN/WAN) gerekse devre anahtarlamalı (ISDN) teknolojilere dayanan haberleflme çözümlerini sunabildi i gibi, bu iki teknolojinin aynı anda kullanılmasına da olanak sa lar. Bu özellik iflletmelere, a ve kullanıcı tarafında IP teknolojilerine kademeli geçifl esnekli ini garanti eder. HiPath 3000'in esnekli i özellikle aynı anda hem VoIP uygulamaların hem de geleneksel analog / dijital telefon, faks ve modemlerin kullanıld ortamlarda ön plana çıkar. HiPath 3000; IP, analog/dijital telefonlar, PC tabanlı telefon yazılımları ve kablosuz telefonlarla oluflturulabilecek her türlü kombinasyonu destekler. HiPath 5000 Gerçek Zamanlı Hizmet Yöneticisi, 32 node a ve 1000 kullanıcıya kadar optimize edilmifl HiPath flebeke yönetimini destekler. Sundu u hizmet ve özellikler hem flebeke içi hem sistemler arası gerçek zamanlı olarak kullan labilir. CTI (Bilgisayar Telefon Entegrasyonu), ACD (Otomatik Ça rı Da ıtımı) ve Birleflik Mesajlaflma gibi uygulamalarla desteklenen geliflmifl geleneksel telefon teknolojisi, iflletmenizdeki her türlü iletiflim ihtiyacınızı karflılar. Yanıtlanmam fl bir dahili arama oldu unda Takım fonksiyonu veya entegre sesli mesaj sistemi devreye girerek tüm ça rıların yanıtlanmasını sa lar. HiPath 3000'in kullanıcı dostu yönetici/sekreter fonksiyonları, asistan ve operatörlerin yo un telefon trafi ini sorunsuzca idare etmelerine olanak verir. Müflteriyle hızlı iletiflim kurulmasını sa layan entegre ça rı da ıtım özelli i ve daha birçok geliflmifl fonksiyonu ile HiPath 3000, etkili ve verimli telefon kullanımının kolayca yürütülmesine yardımcı olur. Internet telefonunun temeli En yaygın internet telefonu protokolü olan SIP (Session Initiation Protocol) ile farklı sistem ve üreticilere ait cihazlar uyumlu bir flekilde kullanılabilir. SIP, esnek iletiflim çözümleri sunulmasına, ifl süreçlerinin hızlanmasına ve takım çalıflmasına katkı sa lar. fiu anda kullanılmakta olan çok sayıda gerçek zamanlı ve multimedya hizmetleri, kullanıcılarına, ses, video, anlık mesajlaflma ve mevcudiyet yönetimi gibi geliflmifl özellikler sunmaktadır. Bunun sonucu olarak da kullanıcılar, kimin, hangi zaman dilimi ile ve hangi eriflim flekli ile kendilerine ulaflabileceklerini seçme esnekli ine kavuflmaktadırlar. Bir standart haline gelmifl olan SIP, Internet Telefonu Servis Sa layıcılarının (ITSP) müflterilerine dikkat çekici uygulamalar ve ifl modelleri sunabilmesine yardımcı olur. HiPath 3000, yeni taflıyıcı servislerini destekleyebilecek flekilde gelifltirilmifltir. SIP Telefonlar ile Internet telefonu için kullanıcı / sistem ba lantıları gibi yeni SIP uygulamalarını sa lamaktadır. Güvenli iletiflim HiPath 3000, çalıflanların artan mobilite ve ofis dıflından flirket a ını güvenli bir flekilde kullanma ihtiyaçlarını karflılayacak flekilde gelifltirilmifltir. Sisteme entegre VPN (Sanal Özel A ı fonksiyonu ile çalıflanlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar düflük maliyet ve güvenli internet ba lantısı ile flirket a ına ve gizli bilgilerine ulaflabilirler. HiPath 3000'in sundu u bir baflka büyük avantaj ise çalıflanların yine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ofis numaralarından ulaflılabilir olmasıdır. Bu servis de oldukça ekonomik ve tam güvenli bir iletiflim yöntemidir. Düflük maliyet Ses ve veri iletiflimini IP tabanlı bir a ile birlefltirmek, yeni uygulamalar ile iflletmelerin iletiflim ve donanım maliyetlerini düflürmenin yanı sıra verimlili i de artıran bir faktördür. HiPath 3000 ile tüm iletiflim ihtiyaçları merkezileflti i için ayrı bir ses a ı kurulumu ve bakımı gerekmez. Ayrıca mevcut internet ba lantısı etkinlefltirilerek geleneksel telefon ve ISDN hatlarının maliyetleri düflürülebilir. Esnek yapılandırma Tek kablo konsepti, mevcut LAN kablosu aracılı ıyla masalara IP telefon ba lanmasına imkan verir. Birçok OptiPoint telefonda bulunan entegre mini switch ler ile bilgisayarlar için de aynı kablo üzerinden LAN ba lantısı sa lanabilir. IP telefonlar ilave güç kablosuna ihtiyaç duymadan ethernet üzerinden beslenebilirler. Yakınsamıfl platformlarda DSL ve ISDN ba lantılar birlefltirilebilir. ISDN ba lantılar, IP servis sa layıcıdan kaynaklanabilecek sorunlardan korunmak için yedekleme olarak kullanılabilir. Ayrıca faks veya modem gibi ilave kanallar için yapılandırılabilirler. HiPath ComScendo Bir yazılım paketi olan HiPath ComScendo, HiPath 3000 gerçek zamanlı IP sistemi tarafından sa lanan kapsamlı ses iletiflim hizmetlerini tanımlar ve bu hizmetlerin IP ve TDM telefonlar veya telefon yazılımları üzerinden kullanıcılara ulafltırılmasına olanak verir. Öne Çıkan HiPath ComScendo özellikleri: Bilgilendirme mesajları Durdurma pozisyonu (örn. Operatöre yönlendirme Bekletme / Arama bekliyor tonu Cevapsız ça rı listesi Rahatsız edilmeme / Sessiz ça rı Ça rı toplama ç hatlardan ça rı yönlendirme Arayan / aranan numaraların görüntülenmesi Yetki sınıfları fief / sekreter özellikleri Lisan seçimi (kiflisellefltirilebilir) Dahili anons (internal announcement) Ça rı ücretlendirme yönetimi (Harici bir yazılım/cihazın yardımı gerekmektedir.) Grup ça rı Dahili kısa mesaj gönderimi Entegre telefon rehberi Konferans görüflme (dahili/harici) Hızlı arama (Her bir telefondan/sistemden) Otomatik hat yakalama Hat tuflları Görüflmeler arası geçifl özelli i Bildiri mesajları Beklemede müzik ve merkezi anons Harici müzik kayna ı (opsiyonel) Gece/gündüz modu Park Proje kodu Anahtarlar (röleler / sensörler) (opsiyonel) Danıflma Otomatik geri arama (meflgul ve cevapsızda) Numara gizleme (Sadece ISDN'de) Ça rı sinyalleflmesi Daima ulafl l r: Entegre sesli mesaj Herhangi bir kullan c gelen aramay yan tlamad nda entegre sesli mesaj sistemi (telesekreter) devreye girer. Böylece flirketinize yap lm fl hiç bir arama yan ts z kalmaz. EVM (HiPath 33x0/35x0) and Xpressions Compact sesli mesaj sistemleri, kullan c ya özel mesaj ile ça r y karfl lar ve yine kullan c ya özel posta kutusunda mesejlar saklar. Kaydedilen mesajlara, flirketten veya d flar dan her an ulafl labilir. Ulafl labilirli i sa layan kolay kullan ml geliflmifl özellikler: 24 adede kadar bireysel posta kutusu 2 saate kadar kay t kapasitesi Ayarlanabilir kay t süresi ki farkl karfl lama mesaj

3 Auto Attendant" fonksiyonu, aranan abone meflgul ise otomatik olarak bir di er istasyona yönlendirir. HiPath Xpressions Compact hakk nda daha detayl bilgiye do rudan web sitelerimizden ulaflabilir veya sat fl temsilcilerimizi arayabilirsiniz. opticlient Attendant opticlient Attendant, HiPath 3000 için gelifltirilmifl, PC ekran nda kullan c konsolu ifllevi gören bir yaz l mdar. Tüm fonksiyonlara mouse arac l ile PC ekran ndan ulafl l p yönetilmesini sa lar. opticlient Attendant ve opticlient BLF network uyumludur. PC ve telefon ba lant s Bilgisayar n z dijital telefon cihazlar n za ba layarak CTI üzerinden TAPI uygulamalar n kullanabilirsiniz. Böylece arama kayd, arayan bilgilerinin kayd ve ifl listesi oluflturma gibi telefon trafi i yönetimi çok daha profesyonelce yürütülebilir. Veritaban na eriflilebiliyor olmas müflterilerin sorular na tam ve do ru yan tlar verilmesine yard mc olur. fieffaf maliyet ve IP görüflmelerin hesaplanmas Tüm iletiflim giderlerini (telefon, faks, internet), personel, departman ve sistem bazl olarak ayr ayr hesaplar. letiflim verilerini LAN arayüz kullanarak analiz için merkezi bir sunucuya aktar r. HiPath 3000 genel bakıfl HiPath 3000, küçük ve orta ölçekli iflletmelere farkl iletiflim seçenekleri sunan bir sistemdir. Merkezi flebekeye analog veya ISDN hatlar üzerinden veya internet servis sa lay c s (ISP/ITSP) taraf ndan sa lanan internet telefonu hizmeti üzerinden ba lanabilir. Carrier Network OpenScape soffice HX HiPath Cordless Office HiPath Cordless IP CTI - Computer Telephony Integration CSTA/TAPI Application Interfaces ISDN S 0 S 2M Gateway HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact a/b analog Tek kablo konsepti do rultusunda IP telefonlar, entegre switch marifetiyle mevcut LAN kablosu arac l yla ba lanabilir. WLAN baz istasyonu arac yla ses ve veri transferi kablosuz olarak yap labilir. Dijital sistem telefonlar (U P0/E ), IP telefonlarla birlikte kullan labilir. Geleneksel analog telefonlar, faks makineleri, operatör konsollar ve kablosuz DECT telefonlar n kullan m na devam edilebilir. Küçük sistemlerde (HiPath 3800 de yomkur) sesli mesaj sistemi entegre olarak kullan ma sunulmaktad r. Daha büyük sistemlerde ise opsiyonel olarak sunulan HiPath Xpressions Compact ile sisteme entegre, daha genifl kullan m özellikleri sa layan ve otomatik karfl lama sistemini de içinde bar nd ran sesli posta hizmetlerinden yararlan labilir. Tüm HiPath 3000 modelleri, CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) arayüzü, da t lm fl (1. parti) ve merkezi sunucu tabanl (3. parti) CTI çözümleri sunar. OpenScape Office HX HiPath 3000 için durum (presence) tabanlı UC ( Unified Communications - Bütünleflik Haberleflme) Çözüm Paketidir. OSO HX sistem abonelerinin kullanabilecekleri UC arayüzleri olarak myportal, myportal Outlook plug-in, myportal web, myattendant uygulamaları mevcuttur. Ça rı merkezi için myagent ve myreports UC uygulamaları mevcuttur. Bu uygulamalar, müflteri gereksinimlerine ba lı olarak en fazla 384 abone için kurulup kullanılır hale getirilebilir. Durum - Presence Bilgisi Aboneler ifl arkadafllarının ve ekip üyelerinin durum ve eriflilebilirlik ile ilgili bilgilerini myportal arayüzü üzerinden takip edebilmektedir. Örne in; Aboneler, bir kiflinin toplantıda oldu unu, telefon görüflmesi yaptı ını, dıflarıda oldu unu veya ne zaman o kifliye tekrar ulaflmanın mümkün olaca ını Internet Integrated Voic a/b analog U PO/E digital LAN ITSP/ISP WLAN Access Point Laptop OpenStage (TDM) OpenStage (CorNet IP (HFA)) optipoint WL professional görebilmektedirler. Kiflisel durum OpenScape Office HX abonesi tarafından myportal arayüzü veya telefon üzerinden de ifltirilebilir Uygulamalar n özellikleri myportal myportal, UC fonksiyonlarına ulaflmayı sa layan kullanıcı portalıdır. Rehberlerden, sık kullanılanlardan ve di er abonelerin varlık benzetimi durumları ile ilgili bilgilerden yararlanarak yapılan kullan fll arama yardımlarının yanı sıra abonenin sesli mesajlar na ve faks mesajlarına da eriflim imkan sunar. myportal afla ıdaki özellikleri sunar: Rehberler Sık Konuflulanlar Listesi Arama Günlü ü Pop-up ekranı Durum (presence) bilgisi Beni Ara Hizmeti Durum Tabanlı Ça rı Yönlendirme Kiflisel Oto Operatör Konferans Yönetimi Aramaların ve konferansların kaydedilmesi Anlık Mesajlaflma Sesli mesajlar ve faks mesajları Outlook için myportal Outlook için myportal, myportal gibi, Microsoft Outlook'ta entegre, OpenScape Office HX'in UC fonksiyonlarına eriflim için kullanılan bir kullanıcı portalıdır. Herhangi bir Masaüstü Uygulamasından arama E-posta ve Outlook Takvimi arac lı ıyla konferans katılımcılarının otomatik olarak davet edilmesi myattendant myattendant, ça rı operatör fonksiyonları için kullanılan bir UC uygulamasıdır myattendant afla ıdaki özellikleri sunar: Rehberler Sık Konuflulanlar Listesi Arama Günlü ü Pop-up ekranı Durum (presence) bilgisi Aramaların kaydedilmesi Mesaj Merkezi Sesli mesajlar ve faks mesajları Anlık Mesajlaflma Ekip fonksiyonları Sesli posta Mobil ve sabit telefonunuzdaki tüm mesajları OpenScape Office sesli posta kutunuza yönlendirin. Bütün mesajlarınızı kolayca myportal uygulamasından dinleyebilir ve yönetebilirsiniz. HiPath Scenario Fax Door intercom system

4 telefonundan dıflarıyı aradı ında, aranan kiflide arayan kifli olarak ofis numarası görüntülenir. fiebeke, harici telefon numaralarını CLIP olarak transfer edebilmelidir. Gerçek bir Tek Numara Hizmeti. OpenScape Office Faks Yazıcısı OpenScape Office Faks Yazıcısı, faks mesajlarının Microsoft Word gibi Windows uygulamalarından, bireysel olarak oluflturulmufl ka ıtlarla gönderilmesi için kullanılan bir uygulamadır. Ça rı Merkezi Multimedia OpenScape Office HX Ça rı Merkezi, e-posta ve fakslar dahil olmak üzere, aramaların optimum düzeyde atanması ve ifllenmesi için güçlü bir çözümdür. Akıllıca yapılan ve beceriye dayalı yönlendirme müflterilerin, her zaman en yetkin görevliye ba lanmasını sa lar. Uygulamada 25 ön tanımlı standart rapor vardır. Geçmifle ait raporlar flema ve tablo görünümü olarak mevcuttur. OpenScape Office HX Ça rı Merkezi yalnızca HiPath 3800'de kullanılabilmektedir. Daha küçük HiPath 33x0/35x0 modellerine ba lantı yapılamamaktadır. Kapasite limitleri: Agent ve Süpervizör: 64 Gruplar: 50 Sıradaki Ça rılar: 50 myagent Akıllı ça rı yönetimi için Ça rı Merkezi çözümü. Temsilci, denetleyici ve idareci profilleri oluflturularak kullanıcının hakları kısıtlanıp geniflletilebilir. Ça rı Merkezi Faksı Gelen faksların da ıtımı için kullanılır. Ça rı Merkezi E-Postası Gelen e-postaların da ıtımı için kullanılır. myreports Ça rılar, sıradaki ça rılar, temsilciler, performans, hizmet düzeyi ve OpenScape Office rtibat Merkezinin takip kodları ile ilgili raporlar oluflturmak için kullanılır. myreports'ta 80'e kadar ön tanımlı rapor mevcuttur. Kablosuz, kesintisiz, sınırsız: Fixed Mobile Convenience Günümüz ifl dünyasında, farklı flebeke türleri - sabit hat flebekeleri, mobil flebekeler ve kurumsal flebekeler - çalıflanlara her zaman telefonla ulaflılabilmesini ve çalıflanların mobil olmaları halinde bile karar vermek için ihtiyaç duyduklar bilgileri elde etmelerini sa lar. Ancak, bu flebekelerden her birinin etkili ve düflük maliyetli iletiflimi engelleyen kendi özellikleri ve flebekeler arası arayüzleri vardır. FMC özelli i, çalıflanların mobil telefonlarını ve di er harici telefonları (örne in; genel merkez telefonları) flirketin HiPath iletiflim sistemine entegre ederek bu sorunlara çözüm getirir. Tek bir flebeke gibi FMC tek bir birim oluflturmak için bir çalıflanının telefonlarının hepsini (ifl, mobil veya genel merkez telefonları dahil) bir araya getirir. Esnekli i ve mobil çalıflanların entegrasyonunu artırmak isteyen flirketler için FMC ideal bir çözümdür. Tek Numara Hizmeti Çalıflanların yalnızca bir numaraya ihtiyacı olur: ofis numaraları. Bu numara ile hem mobil telefonlarından hem de genel merkez telefonlarından ulaflılabilirler. Bir çalıflan mobil bir telefondan veya bir genel merkez Seçilen Nokia E modelleri ile, GSM telefonunda entegre SIP istemcisi, müflteri iletiflim alt yapısına dahil edilebilir. Müflterinin WLAN yayılma aralı ındaki aramalar, SIP stemcisi aracılı ı ile yönetilebilir. Bu aralı ın dıflında, aramalar GSM'den yönetilir. Sadece bir posta kutusu gereklidir Kullanıcıların artık birden çok posta kutusunu kontrol edip güncellemeleri gerekmez. Tek bir posta kutusu tüm telefonları yan tlayabilir. Bu durum arayanlara güncel bilgilerin verilmesini kolaylafltırır ve mesajların n güvenilir bir flekilde iletilmesini sa lar. Mobil aramalarda meflgul durumu görüntülemesi Mobil abone bir görüflme yaparken dahili hatlar meflgul durumunda görüntülenir (çözüm de iflkenine ba lı olarak). Yürüyen ofis telefonu Yürüdü ünüz sırada bile bir çok iflinizi anında yapabilirsiniz. FMC, kullanıcıların, ça rıları mobil bir telefondan veya genel merkez telefonundan ofiste oldu u kadar kolay ve hızlı bir flekilde ifl arkadafllarına, sekretere veya temsilcilere aktarmasını sa lar (çözüm de iflkenine ba lı olarak). Geri arama sorunu ortadan kalkar, ça rılara her zaman cevap verilebilir. Görüflme sırasında telefonların de ifltirilmesi Kullanıcılar artık, en önemli görüflmeler için bile masalarına ba lı kalmayabilir. Bir cep telefonunda bafllayan görüflme hiç kesinti olmadan sabit bir telefon hattından devam edebilir (çözüm de iflkenine ba lı olarak). Bu özellik kullanıcılara daha fazla özgürlük ve çalıflma alanı sa lar. Cep telefonunuzdan konferans Konferanslar, bir çok katılımcının birden fazla görüflme yapılmadan hızlı bir flekilde anlaflmaya varmasını sa lar. FMC, kullanıcıların hareket halindeyken bile konferans katılmasını sa lar. Maliyet kontrolü HiPath sistemi, GSM telefonunu otomatik olarak geri arayarak ve görüflmeyi sabit hat flebekesinden yapılacak flekilde ayarlayarak mobil aramaların maliyetlerini düflürür. Bu, özellikle uluslararası telefon görüflmelerinde maliyetten önemli tasarruf sa lar. Gizlili in korunması Çalıflanlar, ofiste olmadıklarında, mesai saatlerini ve özel zamanı kolaylıkla ayırarak, nerede ve ne zaman ulaflılabilir olacaklarını belirleyebilirler.

5 Mobilite HiPath 3000, entegre bir mobilite çözümü yazılımı (Mobility Entry) ve Xpressions Compact uygulaması tabanlı mobilite çözümü (HiPath Xpressions Compact Mobility) sunar. Sabit fiebeke Giden Aramalar Gelen Aramalar Mobil fiebeke Mobility Entry ile mobil istasyonları (GSM telefonları, genel merkez) HiPath 3000 sistemine entegre olur ve böylelikle dahili iç hat olarak kullanılırlar. Mobil aboneler sistem üzerinden giden arama gerçeklefltirebilir. Gelen aramalar, sistemde ve mobil istasyonda paralelde gösterilir. Mobility Entry HiPath 3000 myportal entry Web Hizmetleri myportal entry Web Hizmetleri, ilgili çalıflma ortamı ile kusursuz bir uyum sa layan iki kullanıcı arayüzü sunan optimum bir UC girifl çözümüdür. Mobil çal flanlar ve akıllı telefonlar için en uygun görüntüyü sunan bir mobil istemci, myportal web aracılı ıyla UC hizmetlerine eriflirler. Ofiste yapılan görüflmelerde, en son Widget teknolojisine ba lı olarak myportal girifl masaüstü istemcisinden yararlanılır. myportal girifl Web Hizmetlerinin özellikleri ile ilgili daha detaylı bilgi ilgili veri formunda bulunabilir. HiPath Cordless Office HiPath Cordless Office, kablosuz telefon hizmeti için entegre bir çözümdür. Baz istasyonları kablosuz cep telefonu flebeksi oluflturur ve iletiflimi telefon ahizeleri ile yönetir. Sisteme ba lantı, radyo dü mesi veya UP0/E arayüzleri aracılı ıyla do rudan ba lantı ile kurulur. Kontrol ve abone verilerinin yönetimi sistem yazılımı tarafından yapılır. HiPath Cordless Office ahizeleri ile radyo frekanslarının kapsamında olan her yerde arama yapılabilir. HiPath Cordless Office'in özellikleri ile ilgili detaylı bilgi ilgili veri formunda bulunabilir. HiPath Cordless IP HiPath Cordless IP, kampüs çapında bir mobilite çözümü ile IP iletiflim sistemlerini günceller. Baz istasyonları kablosuz hücre flebeksi oluflturur ve iletiflimi telefon ahizeleri ile yönetir. Multi-cell teknolojisi abonelerin, bir görüflme sırasında ahizeleri ile kablosuz cep telefonları arasında hareket etmesini sa lar. Baz istasyonlarının yazılımında DECT ve IP ifllevselli i vardır. Yazılımının, her bir baz istasyonu için yapılandırılması ve yerel olarak yönetilmesi gerekmez, bunun yerine, HiPath cordless IP sunucu yazılımı aracılı ıyla merkezden rahatlıkla idare edilebilir. HiPath Cordless IP el cihazları ile radyo frekanslarının kapsamında olan her arama yerde yapılabilir. HiPath Cordless IP'nin özellikleri ile ilgili detaylı bilgi ilgili veri formunda bulunabilir

6 Telefonlar ve Uç Cihazlar Open Stage Geniflleme modülleri, adaptörleri, aksesuarları (kulaklık vb) ve her kullanıcının ihtiyacını karflılayabilecek esnekli i ile tüm ihtiyaçlar için ideal seçim. fllevsellik ve arayüz bakımından sezgisel olarak kullanılır, cihazlar multi mode yapıları ile çeflitli hizmet ve uygulamalara eriflim sa lar. OpenStage ürün ailesi, son derece kullanıcı dostudur ve özelliklerin basit düzeyde uygulanmasını destekler. Modeller: OpenStage 80 T, HFA (metalik gümüfl mavisi) OpenStage 60 T, HFA OpenStage 40 T, HFA OpenStage 30 T, HFA OpenStage 20 T, HFA OpenStage 15 T, HFA OpenStage 10 T, HFA OpenStage ilave ürünleri: OpenStage 40 BLF (Meflgul Lambası Alanı) OpenStage Tufl Takımları 40, 60, 80 OpenStage 80T, 80/80G, 60/60G arayüzler üst düzey yöneticilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak özel olarak tasarlanmıfltır. OpenStage 40T, 40/40G OpenStage 40 De iflik çalıflma ortamlarının ihtiyacına göre kiflisellefltirilebilen OpenStage 40 modelinin masa üstünde paylaflım amacıyla, ekip halinde çalıflanlar veya ça rı merkezi personeli tarafından ofis telefonu olarak kullanılması tavsiye edilir. OpenStage 30T OpenStage 30 Ofis veya ça rı merkezi gibi çeflitli ifl yeri ortamları için esnek bir model. Sekiz ön programlı fonksiyon tuflu ve sekiz programlanabilir fonksiyon tuflu bulunur. Çift yönlü ahizesiz hoparlörlü telefon ve kulaklık ba lantısı ile kullanımı rahat. OptiPoint optipoint 500 ve optipoint 410/420 ailesindeki telefonlar HiPath 3000 tarafından desteklenmeye devam etmektedir. OpenScape Personal Edition Bir kulaklık veya ahize eklenerek PC'niz, ses, veri, e-posta ve Internet iletiflim merkezine dönüfltürülür. Masaüstü PC'nize veya notebooka, bir IP flebekesi üzerinden tüm telefon fonksiyonlarını yerine getiren ve konuma bakılmaksızın standartlafltırılmıfl bir arayüz sunan soft bir istemci yerlefltirilir. OpenScape Personal Edition SIP özellikli HiPath 3000 fiebekesindeki HiPath 3000'de en fazla 3 abonenin katıldı ı iki nokta arasındaki video ba lantıları ve video konferanslar yapılabilir. Kablosuz LAN Eriflim Noktaları Üzerinden letiflim OpenStage 80 OpenStage 20T, 20/20E/20G OpenStage 15T, 15, 10 OpenStage 20 optipoint WL2professional Menü kılavuzlu ve tam seri ses fonksiyonlarının oldu u WLAN telefon. Genifl kapsamlı bir telefon defteri ve LDAP rehberlerine eriflim. 4 saate kadar konuflma süresi ve 80 saat bekleme süresi. DECT'e dayalı kablosuz telefon sistemi OpenStage 60 Yüksek kalitede özellikler, materyaller ve bileflenler ile en yüksek kalitede uç birimleri. Sınıfının en iyisi LCD ekran ve verimlili i artıran uygulamalar için açık bir platform, telefonun tüm ticari potansiyelini ortaya çıkarıyor. PDA'lar ve cep telefonları gibi di er cihazlarla aynı anda kolayca çalıflmasını sa layan açık OpenStage 15 OpenStage 10 Gigaset S4 professional Gigaset S400 professional Gigaset SL3 professional Gigaset M2 professional Gigaset SL3 professional

7 HiPath 5000 GerçekZamanlı Hizmet Yöneticisi HiPath 5000 Gerçek Zamanlı Hizmet Yöneticisi, 32 node a ve 1000 kullanıcıya kadar optimize edilmifl HiPath flebeke yönetimini destekler. Sundu u hizmet ve özellikler hem flebeke içi hem sistemler arası gerçek zamanlı olarak kullan labilir. Durum (presence) Yöneticisi, do rudan arama tuflları ile uç birimlerin arama/meflgul durumlarını lokasyonlar arasında izleme imkanı sunar. HiPath Manager E/C, ba lanılan tüm iletiflim sistemlerini ortak bir veritabanında yönetmek için kullanılır. (uzaktan eriflim mümkündür) Bu, çoklu a geçidi sistemlerinin merkezden, zorluk yaflamadan yönetilebilmesi anlamına gelir. Aynı flekilde, merkezi uygulama arayüzleri ile, uygulamalar bir konuma yerlefltirilip tüm flebekede kullanılabilir. Özellikler Merkezi özellik sunucusu: 1000 aboneye kadar Durum (presence) Yönetimi Merkezi yönetim: HiPath 3000 Manager E/C, ba lanılan tüm iletiflim sistemlerini ortak bir veritabanında yönetmek için kullanılabilir. Yazılım Yöneticisi: - Tüm bileflenlerin görüntülenmesi için Envanter Yöneticisi - Tüm bileflenlerin merkezde yedeklenmesi için Yedekleme Yöneticisi - Tüm yazılım bileflenlerinin merkezde güncellenmesi için Yazılım Güncelleme Yöneticisi vardır. Arama ücreti verilerinin merkezi olarak girilmesi Uygulama sunucularının merkezdeki arayüzlere ba lanması için: - TAPI 120/TAPI CSP (CSTA Phase III) Merkezi hata yönetimi HiPath 5000 Server PC - minimum gereksinimler Pentium IV 3 GHz 1 GB RAM 300 GB hard disk 3.5" sürücü CD/DVD-ROM sürücü 17-inç SVGA renkli ekran 10/100/1000 Mbps Ethernet-LAN ba lantısı (TCP/IP protokolü) Windows 2000/2003 Sunucusu (32-bit) Not: Windows Terminal Server 2008 (32/64-bit) için sertifika hazırlık aflamasındadır Internet Explorer 5.0 SP2 veya üzeri HiPath 3000 Sistem Arayüzleri fiebeke Euro ISDN DSS1 protokollü S0 temel hız arayüzü - Sistem ba lantısı - Nokta - çok nokta ba lantısı DSS1 protokollü S2M özel hız arayüzü US-ISDN Temel hız arayüzü (BRI) ve temel hız arayüzü (T1/PRI) Analog telefon hatları Do rudan gelen arama (DDI/DID) olmadan CLIP destekli analog telefon hattı ba lantısı SIP üzerinden ITSP (Internet Telefon Hizmeti Sa layıcısı) deste i Sistem ba lantısı Kullanıcı ba lantısı HG x10/100baset arayüzü veya 10/100 Mbps LAN/WAN geçidi Kullan c IP IP uç birimlerinin entegrasyonu için CorNet IP veya SIP Analog Faks, telefon, modem gibi analog uç birimlerinin ba lantısı için a/b. Dijital Dijital iki kanallı sayısal sistem telefonlarının ba lantısı (UP0/E) DECT baz istasyonlarının ba lantısı Euro ISDN 8 adede kadar ba ımsız olarak beslenen terminal cihazları için S0 kullanıcı bus'ı (örn. Grup 4 fax, ISDN-PC card) HG x10/100BaseT arabirim - 10/100 Mbit/s LAN ile entegrasyon için gateway. Dahili LAN veya ISDN ve DSL arayüzler ile internet ba lantısı. DECT Siemens Gigaset professional - GAP ile uyumlu DECT uç birimleri A letiflimi Cornet IP Deste i - HiPath OpenOffice EE - V7'ye HiPath V4'e HiPath 4000 SIP-Q V2 Deste i - HiPath 3000 V7.0 ve üzeri - HiPath OpenOffice EE - HiPath 4000/OpenScape HiPath 8000/OpenScape Voice - HiPath 5000 RSM CorNet-N ve CorNet-NQ veya QSig protokollü dijital sabit ba lantılar S0, S2M deste i CorNet-NQ (TDM a ileti_imi) deste i - HiPath 3000 V7.0 ve üzeri - HiPath 4000/OpenScape 4000 Di er ara yüzler V.24 Servis bilgisayarı, ça rı ücret bilgisayarı veya ça rı ücret yazıcısı ba lantısı için CSTA protokollü harici uygulamaları ba lamak için E&M arayüzü (Yalnızca HiPath 3800) LAN arayüzü TCP/IP üzerinden sistem yönetimi için 10 Mbit

8 Teknik özellikler Güç Kayna Sistem, flebeke cereyanı ile çal flmaya uygun olarak tasarlanmıfltır. Olası elektrik kesintilerine karflın opsiyonel olarak kesintisiz güç kayna ı (UPS) ile besleme yapılabilir. Girifl voltajı (AC) V Frekans 50/60 Hz Akü beslemesi (DC) -48V Çevre ve Çal flma fiartlar Isı: +5ºC ile +40ºC Baflıl nem: 5-85% Kapsama Alan HiPath 3000 ile sistem telefonu arası mevcut altyapıya ba lı olarak güç kayna ı ünitesi ile maksimum 1000m mesafeye kadar çıkabilir. Aralarında a ba lantısı kurulmufl HiPath sistemleri arasında: S0 sabit bafllantı için yaklaflık 1.000m S2M sabit ba lantı için mevcut ba lantıya ba lı olarak en fazla 350m Mesafelerin artırılması için network adaptörlerinin kullanılması gereklidir HiPath 3000 V8 Teknik Özellikler Model Azami analog abone say s (a/b) Azami dijital abone say s (a/b) U PO/E Azami IP abone say s Azami kablosuz abone say s (Cordless Office entegre kablosuz haberleflme sistemi oldu u durumda) Azami Cordless Office kablosuz baz istasyonu say s Azami opticlient Attendant (PC tabanl operatör konsolu) say s Azami optipoint ek tufl modülü say s Entegre sesli mesaj sistemi azami posta kutusu say s Boyutlar (Y x G x D) mm HiPath 3300 (19 rack tipi) x440x380 (2 U) HiPath 3350 (Duvar tipi) 450x460x130 HiPath 3500 (19 rack tipi) 155x440x380 (3.5 U) HiPath 3550 (Duvar tipi) x460x200 HiPath 3800 (Standart veya 19 rack tipi) x440x430 A rl k yaklafl k 6kg yaklafl k 6kg yaklafl k 8kg yaklafl k 8kg yaklafl k 34kg (tam donan ml ) Kabin Rengi Mavi - Yeflil Gri Mavi - Yeflil Gri Mavi - Gri - Siemens Enterprise Communications Hakkında Siemens Enterprise Communications, kusursuz bir iflbirli i deneyimi için iletiflim ve ifl uygulamalarını birlefltirmek amacıyla açık, standart tabanlı mimarileri kullanan uçtan uca iletiflim çözümlerinin bir numaralı sa layıcıs dır. Ödüllü "Açık iletiflim" yaklaflımı, kurumların üretkenliklerini artırıp, mevcut IT ortamlarına kolay uygulanan çözümlerle maliyetlerin düflürülmesini sa lar, iflletimsel verimlilikler sunar. fiirketin, müflterilerin olası riskleri azaltıp UC'yi (Unified Communication) düflük maliyetli bir flekilde kullanmalarını sa layan OpenPath stratejisinin temeli budur. Siemens Enterprise Communications ile ilgili daha fazla bilgi için; adresini ziyaret edin. SEN EC Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.fi. Tel: (212) Telif Hakkı Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG 2011 Hofmannstr. 51, D Münih, Almanya. Bu broflürde sa lanan bilgiler sadece genel özellikleri veya performans karakteristiklerini yansıtmaktadır. Ürünlerin sürekli gelifltirmesi yapıldı ından burada yazılan bazı özellikler ile gerçek kullanımda farklılıklar olabilir. Buna ba lı olarak dokümanda yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin de ifltirilebilir.

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gigaset ten küçük ofislere büyük teknoloji: DX800A - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Sabit telefonda sektörün güçlü oyuncusu Gigaset, VoIP, ISDN ve sabit hatlı aramalar için hibrid masaüstü telefon DX800A yı kullanıcılara sunuyor. Birçok özelliği bir araya getiren DX800A, küçük ofislerin

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu 14 Haziran 2011 Yeni DS200 Serisi, gelişkin IP özellikleri ile klasik TDM santral yeteneklerini birleştiren orta ve büyük kapasiteli işletmelerin

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI SESLİ YANIT SİSTEMLERİ Ses teknolojisinde uzman yaklaşım! SYS Sesli Yanıt Sistemleri Kuruluş:1992 Çalışan sayısı:38 Ofisler: Yıldız Teknopark Ankara Ürünler ve

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ PlusPBX, analog santrallerin yerini alan yeni nesil IP PBX santral sistemidir. Dünyanın neresinden olursa olsun ip ağında olan tüm dahilileriniz santralinize bağlanarak ofis içindeymiş gibi ücretsiz görüşebilir,

Detaylı

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar

Her bakımdan üstün performans. KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her bakımdan üstün performans KX-HDV130 ve KX-HDV230 SIP telefonlar Her koşulda uygun maliyet Yeni nesil KX-HDV serisi telefonlar, ekonomik fiyatlarla olağanüstü esneklik ve kullanılabilirlik özellikleri

Detaylı

Millenicom Bulut Santral Servisi. Bulut Çözümler

Millenicom Bulut Santral Servisi. Bulut Çözümler Millenicom Bulut Santral Servisi Bulut Çözümler Bulut Santral Nedir? Müşteri lokasyonuna kurulu olan fiziksel bir santralin tüm özelliklerini, bulut teknolojisinin faydalarıyla birleştirilerek sunan Kurulum,

Detaylı

optipoint 500 Sistem Telefonları HiPath/Hicom Sistemlerinin Yeni Telefon Ailesi

optipoint 500 Sistem Telefonları HiPath/Hicom Sistemlerinin Yeni Telefon Ailesi optipoint 500 Sistem Telefonları HiPath/Hicom Sistemlerinin Yeni Telefon Ailesi optipoint 500 telefonları, HiPath /Hicom fonksiyonlarına hızlı ve kolay erişimi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çalışma prensibi,

Detaylı

Her koşulda mesajlarınızı iletin.

Her koşulda mesajlarınızı iletin. Her koşulda mesajlarınızı iletin. PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi boschsecurity.com PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi 3 İnsanları bilgilendirir ve korur

Detaylı

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER

KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ IP DECT SİSTEMLER KAREL IP DECT SİSTEMİ, ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLDUĞU VE YOĞUN KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMÜNE İHTİYAÇ DUYULAN, ÖZELLİKLE FABRİKA, DEPO, HASTANE,

Detaylı

ŞİRKETİNİZ İÇİN OPENTOUCH SUITE

ŞİRKETİNİZ İÇİN OPENTOUCH SUITE ŞİRKETİNİZ İÇİN OPENTOUCH SUITE Şirket iletişiminizi kolaylaştırır ve işinizi daha verimli hale getirir 201408180003EN_OTS_SMB_Solution_Sheet.indd 4 GÜÇLÜ İLETİŞİM SUNUCUSU OmniPCX Office Rich Communication

Detaylı

BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008

BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008 BSD, TÜRKİYE / Adana, 2008 Terminoloji Voip (Voice Over IP - IP Üzerinde Ses) IP (Internet Protocol) alt yapısını kullanarak ses iletişimi için kullanılan protokoldür. Voip bunu ses işaretini IP tarafından

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Dosyası

Kurumsal Tanıtım Dosyası Kurumsal Tanıtım Dosyası Likit Telekom Biz Kimiz? 2011 Kuruluş Likit Telekom Ltd. Şti. / Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Geneli Bayi Ağı TS SYYB / HYB Belgeleri 6 Distribütörlük ve diğer bayilikler

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI ICONTAX NEDİR? IP tabanlı güçlü iletişim altyapısına sahip yeni jenerasyon iletişim çözümümüz olan icontax, katma değerli hizmetleri tek bir sunucu içerisinde verebilen ve açık mimari yapısı ile üçüncü

Detaylı

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D:66 34758 Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : +90 216 629 05 01 Fax : +90 216 629 04 94 info@arifis.com.tr

Detaylı

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi Çağrı Alın Çağrı Yapın Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi PbxMaster, yazılım tabanlı olarak SAZAK Telekom tarafından geliştirilmiş yeni nesil santral sistemidir. PbxMaster

Detaylı

KALİTELİ İLETİŞİM MALİYET AZALTMA GÜCÜ PANASONIC KX-TGP600 AKILLI IP KABLOSUZ TELEFON SİSTEMİ

KALİTELİ İLETİŞİM MALİYET AZALTMA GÜCÜ PANASONIC KX-TGP600 AKILLI IP KABLOSUZ TELEFON SİSTEMİ KALİTELİ İLETİŞİM MALİYET AZALTMA GÜCÜ PANASONIC KX-TGP600 AKILLI IP KABLOSUZ TELEFON SİSTEMİ TAMAMEN KABLOSUZ İLETİŞİM ÇÖZÜMÜ KX-TGP600 Kalite önemli, maliyet düşürme de dikkate alınması gereken bir konu

Detaylı

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin 2 Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İnsanları bilgilendirmenin ve korumanın en iyi yolu

Detaylı

iletişimin değerli taşı... IP PBX

iletişimin değerli taşı... IP PBX iletişimin değerli taşı... IP PBX ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi

Detaylı

Communication Server

Communication Server IP Telephony Contact Centers Mobility INTEGRAL 5 Communication Server Services Communication Server Integral 5 İletişim sistemleri ve servisleri alanında lider Avaya, dünya çapında bir milyondan fazla

Detaylı

Kaliteli iletişim iş yerinde verim artışı

Kaliteli iletişim iş yerinde verim artışı Panasonıc KX-TGP600, akıllı IP kablosuz telefon sistemi Kaliteli iletişim iş yerinde verim artışı KX-TGP600, birçok sektör için tek sistem KX-TGP600'ın çok yönlülüğü, onu birçok farklı endüstri ve sektör

Detaylı

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Telefon Santralları ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Analog Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S IP Tabanlı Telefon Santralları IP SANTRALLAR IP Tabanlı Telefon Santralları

Detaylı

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur.

2N STARGATE. 1 ISDN PRI portuilebağlantı. Telefon Santralinde mevcut PRI port a bağlanabilir. Ayrıca PRI port yatırımı yapılmasına gerek yoktur. 2N STARGATE PRI FCT Akıllı geri arama Geri arama otomatik yönlendirme Sisteme dışarıdan erişim: DISA Cevapsız aramada SMS bildirimi SIM Kartlar arası dengeli trafik dağılımı ve sınırlama Ölçeklenebilir

Detaylı

Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri. cloud

Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri. cloud Çoklu Kiracılı İletişim Çözümleri cloud Müşteri yönetimi, sanal santral ve daha fazlası hesaplı tek bir üründe LEAPvoX Cloud ile tek noktadan Ses Hizmet Sağlayıcıların tüm operasyonel ihtiyaçları için

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Infor mation OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü

Infor mation OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü Information Bilgi OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü OpenScape Office şirketlere entegre ses ve konferans hizmetleri, ses ve faks

Detaylı

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 Paket İçeriği PX24n rev.6 IP Santral paketi içeriği: PX24n rev.6 IP santralı, yönetici sayısal telefon setine entegre AC/DC Güç adaptörü

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için eksiksiz (all-in-one) Tümleşik İletişim Çözümü

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için eksiksiz (all-in-one) Tümleşik İletişim Çözümü OpenScape Business Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için eksiksiz (all-in-one) Tümleşik İletişim Çözümü Tümleşik İletişim çözümleri ile performansınızı arttırın ve işletmenizi daha üst seviyelere taşıyın.

Detaylı

YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ

YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ YENİ NESİL IP PBX ÇAĞRI MERKEZİ Gelin Eski Sisteminizi Akıllandıralım... Gelin Eski Sisteminizi Akıllandıralım... satis@testteknoloji.com.tr www.testteknoloji.com.tr 1996 yılından itibaren Çağrı Raporlama

Detaylı

Kılavuz içerisinde sisteme ait tüm özellikler anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır.

Kılavuz içerisinde sisteme ait tüm özellikler anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır. 1 HAKKIMIZDA Aktiftelecom, 1994 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile telekomünikasyon sektöründe hizmet vermektedir. Satış sonrası hizmetler konusunda uzmanlaşmış teknik destek ekibi ve yurt çapında

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun 2 1200 Serisi Yangın Paneli Rahatlık kurmak İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış eksiksiz koruma 1200 Serisi Yangın Paneli, yangın koruma için esnek,

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

@Remote Enterprise Pro

@Remote Enterprise Pro Page 1 of 11 @Remote Enterprise Pro 1. Giriş 2. Özellikler 3. Rakipler 4. Teknik Özellikler 1. Giriş 1.1 Giriş @Remote Enterprise Pro, bir dizi uzaktan cihaz yönetim hizmeti sağlayan @Remote ürün hattımızın

Detaylı

SC-Z56. Genel Bakış. Yüksek performanslı Teradici işlemci ve 512MB sistem belleği

SC-Z56. Genel Bakış. Yüksek performanslı Teradici işlemci ve 512MB sistem belleği Genel Bakış ViewSonic SC-Z56 dört çıkışlı sıfır istemci, VMware tabanlı ağlarda güvenli, yönetilmesi kolay, güvenilir bir seçenek arayan şirketler için mükemmel çözümdür. VMware Horizon View sertifikasına

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Huawei Enterprise A Better Way. www.huawei.com/enterprise

Huawei Enterprise A Better Way. www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way Huawei Enterprise A Better Way İletişim, kaynaklar arasındaki

Detaylı

Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol

Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol 2 Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Güvenliğe giden hızlı yol Plena Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi serisi, okullar,

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR AMT-6110 AMT-6110S ANALOG TELEFON AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih Vodafone dan Office 365 Satış temsilcisi ismi Tarih Yeni Office 365 Paketleri Bir işletmenin tüm temel çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak üretkenlik paketi Sadece Office uygulamalarını güncellemek isteyen

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI VE İSTASYON AĞ ÇÖZÜMLERİ

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI VE İSTASYON AĞ ÇÖZÜMLERİ www.voltrun.com ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI VE İSTASYON AĞ ÇÖZÜMLERİ Commercial Hızlı Şarj Edebilme Voltrun Commercial, hızlı şarj edebilme kapasitesi ile uzun mesafeli kesintisiz yolculuk sağlar.

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T45 İnce İstemci: Güç ve Esneklik Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T45 İnce İstemci PC'si, Windows 7 Embedded Standard OS ile güçlü Intel Atom N2800'ü kullanır. SC-T45;

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T46 PC, güçlü Intel N2930 1.8GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard veya Linux işletim sistemi kullanır. SC-T46, Citrix ICA/HDX, PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak

Detaylı

NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu. Firma olarak müşterilerine verdiği. Yerleşim ve Eğitim vs.dir.

NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu. Firma olarak müşterilerine verdiği. Yerleşim ve Eğitim vs.dir. HAKKIMIZDA NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu konusunda siz değerli müşterilerine hizmet vermek için kurulmuştur. Sektöreltecrübesi tecrübesi yaklaşık 15 yıldır. Firma olarak müşterilerine

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Güç Parmaklarınızın Ucunda

Güç Parmaklarınızın Ucunda Güç Parmaklarınızın Ucunda BU YAKIT SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... BU ARIZA TESPİT ETMİŞ... BU BAKIM ZAMANI UYARISI VERMİŞ... BU AKÜ VOLTAJINI BAKMIŞ... BU RADYATÖR SU SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... WEB TABANLI

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series 2 Easy Series Güvenlik Paneli Kolay ve güvenilir koruma sağlar Konut projelerinize değer katın Prestijli apartman blokları, yüksek binalar ve

Detaylı

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol VoIP VoIP VoIP Sistemleri Voice Over Internet Protocol Temel Bilgiler PSTN (Public Switched Telephone Network): Telekom operatörlerinin, dünya genelinde temel iletişim hizmeti sunmak için kullandıkları

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ Müşterilerinize üst seviye ve güvenilir hizmet sunmak için, içeri ve dışarı yönlü çağrılarınızı profesyonelce yönetin. Limitsiz Kuyruklama (ACD), Limitsiz Operatör (Agent), Yönetici

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C

KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KÜÇÜK KAPASİTELİ SANTRALLAR MS26S MS26C MS38S MS38C KAREL KÜÇÜK KAPASiTELi TELEFON SANTRALLARI, MUAYEHANE, BÜRO GiBi işyerleri; KÜÇÜK işletmeler VE EVLER için TASARLANMIŞTIR. KULLANICI ihtiyaçlari EKSiKSİZ

Detaylı

İletişim Çözümleri. KX-NSX Serisi Yeni İşyeri İletişim Sunucusu

İletişim Çözümleri. KX-NSX Serisi Yeni İşyeri İletişim Sunucusu İletişim Çözümleri KX-NSX Serisi Yeni İşyeri İletişim Sunucusu KX-NSX Serisi Şirketlerde, işlerin verimli bir şekilde yürümesi gerekmektedir. İş iletişim sistemleri, işletim maliyetlerini ve diğer giderleri

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler)

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler) KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ ler) İşletmeniz için eksiksiz iletişim Alcatel OmniPCX Office SES, INTER KÜÇÜK İŞLETMEL İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY TEK BİR KUTUDA Aşağıdaki iki örneğimizde yer alan kişiler

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T35 İnce İstemci: Ultra Küçük 0,6 L Biçim Katsayısı ile VDI Bilgi İşlem Genel Bakış ViewSonic SC-T35 İnce İstemci, sanal masaüstü bilgi işlem gereksinimleri için

Detaylı

MOBILIP+, BGAN KAPSAMA ALANI: DÜNYA

MOBILIP+, BGAN KAPSAMA ALANI: DÜNYA Mobil Genişbant, Tüm Dünya MOBILIP+, BGAN MOBILIP+ İletişimde Bir ilk.. Tek cihaz ile eşzamanlı kullanım Genişbant Veri (492Kbs) ses iletişimi İsteğe göre garantili bant genişliği Küresel kullanım MOBILIP+:

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN.

Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN. Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN. PaperCut MF SysAdmin lerin En Sevdiği Yazılım MFP Gömülü Yazılım ve Donanım entegrasyonu Yazdırma, Fotokopi, Tarama ve Faks özelliklerine

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6.

PX24. iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları. www. webphone webden aranma. IPv6. PX24 iletişimde fark yaratan teknoloji: IP - Sayısal Hibrit Telefon Santralları IPv6 www IPv6 desteği softphone abone webphone webden aranma sesli yanıt ses kayıt dect (kablosuz) iletişim uzaktan erişim

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz...

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Asistek Firewall kullanmanın pek çok yararı vardır: Asistek Firewall, tamamen web tabanlı ve esnek yapıya sahip Güvenlik Duvarı servislerini barındırarak çeşitli

Detaylı

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Cisco Bütünleşik İletişim 9.0 (UC 9.0) İletişim ve işbirliğindeki en son teknoloji olan Cisco Bütünleşik İletişim Sistemi 9.0 (Cisco Unified Communications System

Detaylı

ZKR Air. Oda Kontrol Ünitesi

ZKR Air. Oda Kontrol Ünitesi Oda Kontrol Ünitesi Kurulumu Kolay Tak Çalıştır mimarisi ile tasarlanmış olan ZKR Air alışılmış kurulum yöntemlerini bir kenara bırakıp sizi pratik kurulum ile tanıştırıyor. Mobil Entegrasyon Sistemden

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM KAREL IP DECT SİSTEMİ, HER BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME İÇİN, GELİŞMİŞ IP ÖZELLİKLERİ, ESNEK, ÖLÇEKLENEBİLİR YAPISI İLE EKONOMİK BİR KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMÜDÜR.

Detaylı

Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı Uzun süreli görevler, onun uzmanlığı: tekli gaz cihazı Dräger Pac 5500'ün ömür sınırlaması yoktur ve karbon monoksit, hidrojen sülfür veya oksijenin hızlı ve doğru

Detaylı

Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri

Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri Bir üst düzeye çıkarılmış esneklik MAP 5000 hırsız alarm sistemleri 2 MAP 5000 Hırsız alarmı sistemleri Yeni standartları belirleyen esnek üstün teknoloji Hırsız alarmı sistemleri modern güvenlik konseptlerinin

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor

Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor IP video güvenlik sistemleri Hepsini bir araya getirmek Bosch Video Yönetim Sistemi (VMS), IP ağınız üzerinden iletilen tüm IP, video,

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı