Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded"

Transkript

1 Enformasyon HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications:

2 HiPath flirketlerde etkinli i ve üretkenli i art ran iletiflim yap s HiPath 3000, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin iletiflim ihtiyaçlarına uyum sa layan, yenilikçi ve esnek çözümler sunabilen gerçek zamanlı IP iletiflim platformudur. Büyüyen flirketinizin de iflen iletiflim ihtiyaçlarını sorunsuz bir flekilde karflılamak, flubelerinizi ve mobil çalıflanlarınızı sisteme dahil etmek HiPath 3000 ile çok kolay. HiPath 3000 ile bir yandan giderlerinizi optimize ederken bir yandan da ifl süreçlerinizi iyilefltirebilirsiniz. HiPath 3000, yüksek hata toleransına sahip güvenli bir sistemdir. Sistem, gerek paket anahtarlamalı (LAN/WAN) gerekse devre anahtarlamalı (ISDN) teknolojilere dayanan haberleflme çözümlerini sunabildi i gibi, bu iki teknolojinin aynı anda kullanılmasına da olanak sa lar. Bu özellik iflletmelere, a ve kullanıcı tarafında IP teknolojilerine kademeli geçifl esnekli ini garanti eder. HiPath 3000'in esnekli i özellikle aynı anda hem VoIP uygulamaların hem de geleneksel analog / dijital telefon, faks ve modemlerin kullanıld ortamlarda ön plana çıkar. HiPath 3000; IP, analog/dijital telefonlar, PC tabanlı telefon yazılımları ve kablosuz telefonlarla oluflturulabilecek her türlü kombinasyonu destekler. HiPath 5000 Gerçek Zamanlı Hizmet Yöneticisi, 32 node a ve 1000 kullanıcıya kadar optimize edilmifl HiPath flebeke yönetimini destekler. Sundu u hizmet ve özellikler hem flebeke içi hem sistemler arası gerçek zamanlı olarak kullan labilir. CTI (Bilgisayar Telefon Entegrasyonu), ACD (Otomatik Ça rı Da ıtımı) ve Birleflik Mesajlaflma gibi uygulamalarla desteklenen geliflmifl geleneksel telefon teknolojisi, iflletmenizdeki her türlü iletiflim ihtiyacınızı karflılar. Yanıtlanmam fl bir dahili arama oldu unda Takım fonksiyonu veya entegre sesli mesaj sistemi devreye girerek tüm ça rıların yanıtlanmasını sa lar. HiPath 3000'in kullanıcı dostu yönetici/sekreter fonksiyonları, asistan ve operatörlerin yo un telefon trafi ini sorunsuzca idare etmelerine olanak verir. Müflteriyle hızlı iletiflim kurulmasını sa layan entegre ça rı da ıtım özelli i ve daha birçok geliflmifl fonksiyonu ile HiPath 3000, etkili ve verimli telefon kullanımının kolayca yürütülmesine yardımcı olur. Internet telefonunun temeli En yaygın internet telefonu protokolü olan SIP (Session Initiation Protocol) ile farklı sistem ve üreticilere ait cihazlar uyumlu bir flekilde kullanılabilir. SIP, esnek iletiflim çözümleri sunulmasına, ifl süreçlerinin hızlanmasına ve takım çalıflmasına katkı sa lar. fiu anda kullanılmakta olan çok sayıda gerçek zamanlı ve multimedya hizmetleri, kullanıcılarına, ses, video, anlık mesajlaflma ve mevcudiyet yönetimi gibi geliflmifl özellikler sunmaktadır. Bunun sonucu olarak da kullanıcılar, kimin, hangi zaman dilimi ile ve hangi eriflim flekli ile kendilerine ulaflabileceklerini seçme esnekli ine kavuflmaktadırlar. Bir standart haline gelmifl olan SIP, Internet Telefonu Servis Sa layıcılarının (ITSP) müflterilerine dikkat çekici uygulamalar ve ifl modelleri sunabilmesine yardımcı olur. HiPath 3000, yeni taflıyıcı servislerini destekleyebilecek flekilde gelifltirilmifltir. SIP Telefonlar ile Internet telefonu için kullanıcı / sistem ba lantıları gibi yeni SIP uygulamalarını sa lamaktadır. Güvenli iletiflim HiPath 3000, çalıflanların artan mobilite ve ofis dıflından flirket a ını güvenli bir flekilde kullanma ihtiyaçlarını karflılayacak flekilde gelifltirilmifltir. Sisteme entegre VPN (Sanal Özel A ı fonksiyonu ile çalıflanlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar düflük maliyet ve güvenli internet ba lantısı ile flirket a ına ve gizli bilgilerine ulaflabilirler. HiPath 3000'in sundu u bir baflka büyük avantaj ise çalıflanların yine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ofis numaralarından ulaflılabilir olmasıdır. Bu servis de oldukça ekonomik ve tam güvenli bir iletiflim yöntemidir. Düflük maliyet Ses ve veri iletiflimini IP tabanlı bir a ile birlefltirmek, yeni uygulamalar ile iflletmelerin iletiflim ve donanım maliyetlerini düflürmenin yanı sıra verimlili i de artıran bir faktördür. HiPath 3000 ile tüm iletiflim ihtiyaçları merkezileflti i için ayrı bir ses a ı kurulumu ve bakımı gerekmez. Ayrıca mevcut internet ba lantısı etkinlefltirilerek geleneksel telefon ve ISDN hatlarının maliyetleri düflürülebilir. Esnek yapılandırma Tek kablo konsepti, mevcut LAN kablosu aracılı ıyla masalara IP telefon ba lanmasına imkan verir. Birçok OptiPoint telefonda bulunan entegre mini switch ler ile bilgisayarlar için de aynı kablo üzerinden LAN ba lantısı sa lanabilir. IP telefonlar ilave güç kablosuna ihtiyaç duymadan ethernet üzerinden beslenebilirler. Yakınsamıfl platformlarda DSL ve ISDN ba lantılar birlefltirilebilir. ISDN ba lantılar, IP servis sa layıcıdan kaynaklanabilecek sorunlardan korunmak için yedekleme olarak kullanılabilir. Ayrıca faks veya modem gibi ilave kanallar için yapılandırılabilirler. HiPath ComScendo Bir yazılım paketi olan HiPath ComScendo, HiPath 3000 gerçek zamanlı IP sistemi tarafından sa lanan kapsamlı ses iletiflim hizmetlerini tanımlar ve bu hizmetlerin IP ve TDM telefonlar veya telefon yazılımları üzerinden kullanıcılara ulafltırılmasına olanak verir. Öne Çıkan HiPath ComScendo özellikleri: Bilgilendirme mesajları Durdurma pozisyonu (örn. Operatöre yönlendirme Bekletme / Arama bekliyor tonu Cevapsız ça rı listesi Rahatsız edilmeme / Sessiz ça rı Ça rı toplama ç hatlardan ça rı yönlendirme Arayan / aranan numaraların görüntülenmesi Yetki sınıfları fief / sekreter özellikleri Lisan seçimi (kiflisellefltirilebilir) Dahili anons (internal announcement) Ça rı ücretlendirme yönetimi (Harici bir yazılım/cihazın yardımı gerekmektedir.) Grup ça rı Dahili kısa mesaj gönderimi Entegre telefon rehberi Konferans görüflme (dahili/harici) Hızlı arama (Her bir telefondan/sistemden) Otomatik hat yakalama Hat tuflları Görüflmeler arası geçifl özelli i Bildiri mesajları Beklemede müzik ve merkezi anons Harici müzik kayna ı (opsiyonel) Gece/gündüz modu Park Proje kodu Anahtarlar (röleler / sensörler) (opsiyonel) Danıflma Otomatik geri arama (meflgul ve cevapsızda) Numara gizleme (Sadece ISDN'de) Ça rı sinyalleflmesi Daima ulafl l r: Entegre sesli mesaj Herhangi bir kullan c gelen aramay yan tlamad nda entegre sesli mesaj sistemi (telesekreter) devreye girer. Böylece flirketinize yap lm fl hiç bir arama yan ts z kalmaz. EVM (HiPath 33x0/35x0) and Xpressions Compact sesli mesaj sistemleri, kullan c ya özel mesaj ile ça r y karfl lar ve yine kullan c ya özel posta kutusunda mesejlar saklar. Kaydedilen mesajlara, flirketten veya d flar dan her an ulafl labilir. Ulafl labilirli i sa layan kolay kullan ml geliflmifl özellikler: 24 adede kadar bireysel posta kutusu 2 saate kadar kay t kapasitesi Ayarlanabilir kay t süresi ki farkl karfl lama mesaj

3 Auto Attendant" fonksiyonu, aranan abone meflgul ise otomatik olarak bir di er istasyona yönlendirir. HiPath Xpressions Compact hakk nda daha detayl bilgiye do rudan web sitelerimizden ulaflabilir veya sat fl temsilcilerimizi arayabilirsiniz. opticlient Attendant opticlient Attendant, HiPath 3000 için gelifltirilmifl, PC ekran nda kullan c konsolu ifllevi gören bir yaz l mdar. Tüm fonksiyonlara mouse arac l ile PC ekran ndan ulafl l p yönetilmesini sa lar. opticlient Attendant ve opticlient BLF network uyumludur. PC ve telefon ba lant s Bilgisayar n z dijital telefon cihazlar n za ba layarak CTI üzerinden TAPI uygulamalar n kullanabilirsiniz. Böylece arama kayd, arayan bilgilerinin kayd ve ifl listesi oluflturma gibi telefon trafi i yönetimi çok daha profesyonelce yürütülebilir. Veritaban na eriflilebiliyor olmas müflterilerin sorular na tam ve do ru yan tlar verilmesine yard mc olur. fieffaf maliyet ve IP görüflmelerin hesaplanmas Tüm iletiflim giderlerini (telefon, faks, internet), personel, departman ve sistem bazl olarak ayr ayr hesaplar. letiflim verilerini LAN arayüz kullanarak analiz için merkezi bir sunucuya aktar r. HiPath 3000 genel bakıfl HiPath 3000, küçük ve orta ölçekli iflletmelere farkl iletiflim seçenekleri sunan bir sistemdir. Merkezi flebekeye analog veya ISDN hatlar üzerinden veya internet servis sa lay c s (ISP/ITSP) taraf ndan sa lanan internet telefonu hizmeti üzerinden ba lanabilir. Carrier Network OpenScape soffice HX HiPath Cordless Office HiPath Cordless IP CTI - Computer Telephony Integration CSTA/TAPI Application Interfaces ISDN S 0 S 2M Gateway HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact a/b analog Tek kablo konsepti do rultusunda IP telefonlar, entegre switch marifetiyle mevcut LAN kablosu arac l yla ba lanabilir. WLAN baz istasyonu arac yla ses ve veri transferi kablosuz olarak yap labilir. Dijital sistem telefonlar (U P0/E ), IP telefonlarla birlikte kullan labilir. Geleneksel analog telefonlar, faks makineleri, operatör konsollar ve kablosuz DECT telefonlar n kullan m na devam edilebilir. Küçük sistemlerde (HiPath 3800 de yomkur) sesli mesaj sistemi entegre olarak kullan ma sunulmaktad r. Daha büyük sistemlerde ise opsiyonel olarak sunulan HiPath Xpressions Compact ile sisteme entegre, daha genifl kullan m özellikleri sa layan ve otomatik karfl lama sistemini de içinde bar nd ran sesli posta hizmetlerinden yararlan labilir. Tüm HiPath 3000 modelleri, CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) arayüzü, da t lm fl (1. parti) ve merkezi sunucu tabanl (3. parti) CTI çözümleri sunar. OpenScape Office HX HiPath 3000 için durum (presence) tabanlı UC ( Unified Communications - Bütünleflik Haberleflme) Çözüm Paketidir. OSO HX sistem abonelerinin kullanabilecekleri UC arayüzleri olarak myportal, myportal Outlook plug-in, myportal web, myattendant uygulamaları mevcuttur. Ça rı merkezi için myagent ve myreports UC uygulamaları mevcuttur. Bu uygulamalar, müflteri gereksinimlerine ba lı olarak en fazla 384 abone için kurulup kullanılır hale getirilebilir. Durum - Presence Bilgisi Aboneler ifl arkadafllarının ve ekip üyelerinin durum ve eriflilebilirlik ile ilgili bilgilerini myportal arayüzü üzerinden takip edebilmektedir. Örne in; Aboneler, bir kiflinin toplantıda oldu unu, telefon görüflmesi yaptı ını, dıflarıda oldu unu veya ne zaman o kifliye tekrar ulaflmanın mümkün olaca ını Internet Integrated Voic a/b analog U PO/E digital LAN ITSP/ISP WLAN Access Point Laptop OpenStage (TDM) OpenStage (CorNet IP (HFA)) optipoint WL professional görebilmektedirler. Kiflisel durum OpenScape Office HX abonesi tarafından myportal arayüzü veya telefon üzerinden de ifltirilebilir Uygulamalar n özellikleri myportal myportal, UC fonksiyonlarına ulaflmayı sa layan kullanıcı portalıdır. Rehberlerden, sık kullanılanlardan ve di er abonelerin varlık benzetimi durumları ile ilgili bilgilerden yararlanarak yapılan kullan fll arama yardımlarının yanı sıra abonenin sesli mesajlar na ve faks mesajlarına da eriflim imkan sunar. myportal afla ıdaki özellikleri sunar: Rehberler Sık Konuflulanlar Listesi Arama Günlü ü Pop-up ekranı Durum (presence) bilgisi Beni Ara Hizmeti Durum Tabanlı Ça rı Yönlendirme Kiflisel Oto Operatör Konferans Yönetimi Aramaların ve konferansların kaydedilmesi Anlık Mesajlaflma Sesli mesajlar ve faks mesajları Outlook için myportal Outlook için myportal, myportal gibi, Microsoft Outlook'ta entegre, OpenScape Office HX'in UC fonksiyonlarına eriflim için kullanılan bir kullanıcı portalıdır. Herhangi bir Masaüstü Uygulamasından arama E-posta ve Outlook Takvimi arac lı ıyla konferans katılımcılarının otomatik olarak davet edilmesi myattendant myattendant, ça rı operatör fonksiyonları için kullanılan bir UC uygulamasıdır myattendant afla ıdaki özellikleri sunar: Rehberler Sık Konuflulanlar Listesi Arama Günlü ü Pop-up ekranı Durum (presence) bilgisi Aramaların kaydedilmesi Mesaj Merkezi Sesli mesajlar ve faks mesajları Anlık Mesajlaflma Ekip fonksiyonları Sesli posta Mobil ve sabit telefonunuzdaki tüm mesajları OpenScape Office sesli posta kutunuza yönlendirin. Bütün mesajlarınızı kolayca myportal uygulamasından dinleyebilir ve yönetebilirsiniz. HiPath Scenario Fax Door intercom system

4 telefonundan dıflarıyı aradı ında, aranan kiflide arayan kifli olarak ofis numarası görüntülenir. fiebeke, harici telefon numaralarını CLIP olarak transfer edebilmelidir. Gerçek bir Tek Numara Hizmeti. OpenScape Office Faks Yazıcısı OpenScape Office Faks Yazıcısı, faks mesajlarının Microsoft Word gibi Windows uygulamalarından, bireysel olarak oluflturulmufl ka ıtlarla gönderilmesi için kullanılan bir uygulamadır. Ça rı Merkezi Multimedia OpenScape Office HX Ça rı Merkezi, e-posta ve fakslar dahil olmak üzere, aramaların optimum düzeyde atanması ve ifllenmesi için güçlü bir çözümdür. Akıllıca yapılan ve beceriye dayalı yönlendirme müflterilerin, her zaman en yetkin görevliye ba lanmasını sa lar. Uygulamada 25 ön tanımlı standart rapor vardır. Geçmifle ait raporlar flema ve tablo görünümü olarak mevcuttur. OpenScape Office HX Ça rı Merkezi yalnızca HiPath 3800'de kullanılabilmektedir. Daha küçük HiPath 33x0/35x0 modellerine ba lantı yapılamamaktadır. Kapasite limitleri: Agent ve Süpervizör: 64 Gruplar: 50 Sıradaki Ça rılar: 50 myagent Akıllı ça rı yönetimi için Ça rı Merkezi çözümü. Temsilci, denetleyici ve idareci profilleri oluflturularak kullanıcının hakları kısıtlanıp geniflletilebilir. Ça rı Merkezi Faksı Gelen faksların da ıtımı için kullanılır. Ça rı Merkezi E-Postası Gelen e-postaların da ıtımı için kullanılır. myreports Ça rılar, sıradaki ça rılar, temsilciler, performans, hizmet düzeyi ve OpenScape Office rtibat Merkezinin takip kodları ile ilgili raporlar oluflturmak için kullanılır. myreports'ta 80'e kadar ön tanımlı rapor mevcuttur. Kablosuz, kesintisiz, sınırsız: Fixed Mobile Convenience Günümüz ifl dünyasında, farklı flebeke türleri - sabit hat flebekeleri, mobil flebekeler ve kurumsal flebekeler - çalıflanlara her zaman telefonla ulaflılabilmesini ve çalıflanların mobil olmaları halinde bile karar vermek için ihtiyaç duyduklar bilgileri elde etmelerini sa lar. Ancak, bu flebekelerden her birinin etkili ve düflük maliyetli iletiflimi engelleyen kendi özellikleri ve flebekeler arası arayüzleri vardır. FMC özelli i, çalıflanların mobil telefonlarını ve di er harici telefonları (örne in; genel merkez telefonları) flirketin HiPath iletiflim sistemine entegre ederek bu sorunlara çözüm getirir. Tek bir flebeke gibi FMC tek bir birim oluflturmak için bir çalıflanının telefonlarının hepsini (ifl, mobil veya genel merkez telefonları dahil) bir araya getirir. Esnekli i ve mobil çalıflanların entegrasyonunu artırmak isteyen flirketler için FMC ideal bir çözümdür. Tek Numara Hizmeti Çalıflanların yalnızca bir numaraya ihtiyacı olur: ofis numaraları. Bu numara ile hem mobil telefonlarından hem de genel merkez telefonlarından ulaflılabilirler. Bir çalıflan mobil bir telefondan veya bir genel merkez Seçilen Nokia E modelleri ile, GSM telefonunda entegre SIP istemcisi, müflteri iletiflim alt yapısına dahil edilebilir. Müflterinin WLAN yayılma aralı ındaki aramalar, SIP stemcisi aracılı ı ile yönetilebilir. Bu aralı ın dıflında, aramalar GSM'den yönetilir. Sadece bir posta kutusu gereklidir Kullanıcıların artık birden çok posta kutusunu kontrol edip güncellemeleri gerekmez. Tek bir posta kutusu tüm telefonları yan tlayabilir. Bu durum arayanlara güncel bilgilerin verilmesini kolaylafltırır ve mesajların n güvenilir bir flekilde iletilmesini sa lar. Mobil aramalarda meflgul durumu görüntülemesi Mobil abone bir görüflme yaparken dahili hatlar meflgul durumunda görüntülenir (çözüm de iflkenine ba lı olarak). Yürüyen ofis telefonu Yürüdü ünüz sırada bile bir çok iflinizi anında yapabilirsiniz. FMC, kullanıcıların, ça rıları mobil bir telefondan veya genel merkez telefonundan ofiste oldu u kadar kolay ve hızlı bir flekilde ifl arkadafllarına, sekretere veya temsilcilere aktarmasını sa lar (çözüm de iflkenine ba lı olarak). Geri arama sorunu ortadan kalkar, ça rılara her zaman cevap verilebilir. Görüflme sırasında telefonların de ifltirilmesi Kullanıcılar artık, en önemli görüflmeler için bile masalarına ba lı kalmayabilir. Bir cep telefonunda bafllayan görüflme hiç kesinti olmadan sabit bir telefon hattından devam edebilir (çözüm de iflkenine ba lı olarak). Bu özellik kullanıcılara daha fazla özgürlük ve çalıflma alanı sa lar. Cep telefonunuzdan konferans Konferanslar, bir çok katılımcının birden fazla görüflme yapılmadan hızlı bir flekilde anlaflmaya varmasını sa lar. FMC, kullanıcıların hareket halindeyken bile konferans katılmasını sa lar. Maliyet kontrolü HiPath sistemi, GSM telefonunu otomatik olarak geri arayarak ve görüflmeyi sabit hat flebekesinden yapılacak flekilde ayarlayarak mobil aramaların maliyetlerini düflürür. Bu, özellikle uluslararası telefon görüflmelerinde maliyetten önemli tasarruf sa lar. Gizlili in korunması Çalıflanlar, ofiste olmadıklarında, mesai saatlerini ve özel zamanı kolaylıkla ayırarak, nerede ve ne zaman ulaflılabilir olacaklarını belirleyebilirler.

5 Mobilite HiPath 3000, entegre bir mobilite çözümü yazılımı (Mobility Entry) ve Xpressions Compact uygulaması tabanlı mobilite çözümü (HiPath Xpressions Compact Mobility) sunar. Sabit fiebeke Giden Aramalar Gelen Aramalar Mobil fiebeke Mobility Entry ile mobil istasyonları (GSM telefonları, genel merkez) HiPath 3000 sistemine entegre olur ve böylelikle dahili iç hat olarak kullanılırlar. Mobil aboneler sistem üzerinden giden arama gerçeklefltirebilir. Gelen aramalar, sistemde ve mobil istasyonda paralelde gösterilir. Mobility Entry HiPath 3000 myportal entry Web Hizmetleri myportal entry Web Hizmetleri, ilgili çalıflma ortamı ile kusursuz bir uyum sa layan iki kullanıcı arayüzü sunan optimum bir UC girifl çözümüdür. Mobil çal flanlar ve akıllı telefonlar için en uygun görüntüyü sunan bir mobil istemci, myportal web aracılı ıyla UC hizmetlerine eriflirler. Ofiste yapılan görüflmelerde, en son Widget teknolojisine ba lı olarak myportal girifl masaüstü istemcisinden yararlanılır. myportal girifl Web Hizmetlerinin özellikleri ile ilgili daha detaylı bilgi ilgili veri formunda bulunabilir. HiPath Cordless Office HiPath Cordless Office, kablosuz telefon hizmeti için entegre bir çözümdür. Baz istasyonları kablosuz cep telefonu flebeksi oluflturur ve iletiflimi telefon ahizeleri ile yönetir. Sisteme ba lantı, radyo dü mesi veya UP0/E arayüzleri aracılı ıyla do rudan ba lantı ile kurulur. Kontrol ve abone verilerinin yönetimi sistem yazılımı tarafından yapılır. HiPath Cordless Office ahizeleri ile radyo frekanslarının kapsamında olan her yerde arama yapılabilir. HiPath Cordless Office'in özellikleri ile ilgili detaylı bilgi ilgili veri formunda bulunabilir. HiPath Cordless IP HiPath Cordless IP, kampüs çapında bir mobilite çözümü ile IP iletiflim sistemlerini günceller. Baz istasyonları kablosuz hücre flebeksi oluflturur ve iletiflimi telefon ahizeleri ile yönetir. Multi-cell teknolojisi abonelerin, bir görüflme sırasında ahizeleri ile kablosuz cep telefonları arasında hareket etmesini sa lar. Baz istasyonlarının yazılımında DECT ve IP ifllevselli i vardır. Yazılımının, her bir baz istasyonu için yapılandırılması ve yerel olarak yönetilmesi gerekmez, bunun yerine, HiPath cordless IP sunucu yazılımı aracılı ıyla merkezden rahatlıkla idare edilebilir. HiPath Cordless IP el cihazları ile radyo frekanslarının kapsamında olan her arama yerde yapılabilir. HiPath Cordless IP'nin özellikleri ile ilgili detaylı bilgi ilgili veri formunda bulunabilir

6 Telefonlar ve Uç Cihazlar Open Stage Geniflleme modülleri, adaptörleri, aksesuarları (kulaklık vb) ve her kullanıcının ihtiyacını karflılayabilecek esnekli i ile tüm ihtiyaçlar için ideal seçim. fllevsellik ve arayüz bakımından sezgisel olarak kullanılır, cihazlar multi mode yapıları ile çeflitli hizmet ve uygulamalara eriflim sa lar. OpenStage ürün ailesi, son derece kullanıcı dostudur ve özelliklerin basit düzeyde uygulanmasını destekler. Modeller: OpenStage 80 T, HFA (metalik gümüfl mavisi) OpenStage 60 T, HFA OpenStage 40 T, HFA OpenStage 30 T, HFA OpenStage 20 T, HFA OpenStage 15 T, HFA OpenStage 10 T, HFA OpenStage ilave ürünleri: OpenStage 40 BLF (Meflgul Lambası Alanı) OpenStage Tufl Takımları 40, 60, 80 OpenStage 80T, 80/80G, 60/60G arayüzler üst düzey yöneticilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak özel olarak tasarlanmıfltır. OpenStage 40T, 40/40G OpenStage 40 De iflik çalıflma ortamlarının ihtiyacına göre kiflisellefltirilebilen OpenStage 40 modelinin masa üstünde paylaflım amacıyla, ekip halinde çalıflanlar veya ça rı merkezi personeli tarafından ofis telefonu olarak kullanılması tavsiye edilir. OpenStage 30T OpenStage 30 Ofis veya ça rı merkezi gibi çeflitli ifl yeri ortamları için esnek bir model. Sekiz ön programlı fonksiyon tuflu ve sekiz programlanabilir fonksiyon tuflu bulunur. Çift yönlü ahizesiz hoparlörlü telefon ve kulaklık ba lantısı ile kullanımı rahat. OptiPoint optipoint 500 ve optipoint 410/420 ailesindeki telefonlar HiPath 3000 tarafından desteklenmeye devam etmektedir. OpenScape Personal Edition Bir kulaklık veya ahize eklenerek PC'niz, ses, veri, e-posta ve Internet iletiflim merkezine dönüfltürülür. Masaüstü PC'nize veya notebooka, bir IP flebekesi üzerinden tüm telefon fonksiyonlarını yerine getiren ve konuma bakılmaksızın standartlafltırılmıfl bir arayüz sunan soft bir istemci yerlefltirilir. OpenScape Personal Edition SIP özellikli HiPath 3000 fiebekesindeki HiPath 3000'de en fazla 3 abonenin katıldı ı iki nokta arasındaki video ba lantıları ve video konferanslar yapılabilir. Kablosuz LAN Eriflim Noktaları Üzerinden letiflim OpenStage 80 OpenStage 20T, 20/20E/20G OpenStage 15T, 15, 10 OpenStage 20 optipoint WL2professional Menü kılavuzlu ve tam seri ses fonksiyonlarının oldu u WLAN telefon. Genifl kapsamlı bir telefon defteri ve LDAP rehberlerine eriflim. 4 saate kadar konuflma süresi ve 80 saat bekleme süresi. DECT'e dayalı kablosuz telefon sistemi OpenStage 60 Yüksek kalitede özellikler, materyaller ve bileflenler ile en yüksek kalitede uç birimleri. Sınıfının en iyisi LCD ekran ve verimlili i artıran uygulamalar için açık bir platform, telefonun tüm ticari potansiyelini ortaya çıkarıyor. PDA'lar ve cep telefonları gibi di er cihazlarla aynı anda kolayca çalıflmasını sa layan açık OpenStage 15 OpenStage 10 Gigaset S4 professional Gigaset S400 professional Gigaset SL3 professional Gigaset M2 professional Gigaset SL3 professional

7 HiPath 5000 GerçekZamanlı Hizmet Yöneticisi HiPath 5000 Gerçek Zamanlı Hizmet Yöneticisi, 32 node a ve 1000 kullanıcıya kadar optimize edilmifl HiPath flebeke yönetimini destekler. Sundu u hizmet ve özellikler hem flebeke içi hem sistemler arası gerçek zamanlı olarak kullan labilir. Durum (presence) Yöneticisi, do rudan arama tuflları ile uç birimlerin arama/meflgul durumlarını lokasyonlar arasında izleme imkanı sunar. HiPath Manager E/C, ba lanılan tüm iletiflim sistemlerini ortak bir veritabanında yönetmek için kullanılır. (uzaktan eriflim mümkündür) Bu, çoklu a geçidi sistemlerinin merkezden, zorluk yaflamadan yönetilebilmesi anlamına gelir. Aynı flekilde, merkezi uygulama arayüzleri ile, uygulamalar bir konuma yerlefltirilip tüm flebekede kullanılabilir. Özellikler Merkezi özellik sunucusu: 1000 aboneye kadar Durum (presence) Yönetimi Merkezi yönetim: HiPath 3000 Manager E/C, ba lanılan tüm iletiflim sistemlerini ortak bir veritabanında yönetmek için kullanılabilir. Yazılım Yöneticisi: - Tüm bileflenlerin görüntülenmesi için Envanter Yöneticisi - Tüm bileflenlerin merkezde yedeklenmesi için Yedekleme Yöneticisi - Tüm yazılım bileflenlerinin merkezde güncellenmesi için Yazılım Güncelleme Yöneticisi vardır. Arama ücreti verilerinin merkezi olarak girilmesi Uygulama sunucularının merkezdeki arayüzlere ba lanması için: - TAPI 120/TAPI CSP (CSTA Phase III) Merkezi hata yönetimi HiPath 5000 Server PC - minimum gereksinimler Pentium IV 3 GHz 1 GB RAM 300 GB hard disk 3.5" sürücü CD/DVD-ROM sürücü 17-inç SVGA renkli ekran 10/100/1000 Mbps Ethernet-LAN ba lantısı (TCP/IP protokolü) Windows 2000/2003 Sunucusu (32-bit) Not: Windows Terminal Server 2008 (32/64-bit) için sertifika hazırlık aflamasındadır Internet Explorer 5.0 SP2 veya üzeri HiPath 3000 Sistem Arayüzleri fiebeke Euro ISDN DSS1 protokollü S0 temel hız arayüzü - Sistem ba lantısı - Nokta - çok nokta ba lantısı DSS1 protokollü S2M özel hız arayüzü US-ISDN Temel hız arayüzü (BRI) ve temel hız arayüzü (T1/PRI) Analog telefon hatları Do rudan gelen arama (DDI/DID) olmadan CLIP destekli analog telefon hattı ba lantısı SIP üzerinden ITSP (Internet Telefon Hizmeti Sa layıcısı) deste i Sistem ba lantısı Kullanıcı ba lantısı HG x10/100baset arayüzü veya 10/100 Mbps LAN/WAN geçidi Kullan c IP IP uç birimlerinin entegrasyonu için CorNet IP veya SIP Analog Faks, telefon, modem gibi analog uç birimlerinin ba lantısı için a/b. Dijital Dijital iki kanallı sayısal sistem telefonlarının ba lantısı (UP0/E) DECT baz istasyonlarının ba lantısı Euro ISDN 8 adede kadar ba ımsız olarak beslenen terminal cihazları için S0 kullanıcı bus'ı (örn. Grup 4 fax, ISDN-PC card) HG x10/100BaseT arabirim - 10/100 Mbit/s LAN ile entegrasyon için gateway. Dahili LAN veya ISDN ve DSL arayüzler ile internet ba lantısı. DECT Siemens Gigaset professional - GAP ile uyumlu DECT uç birimleri A letiflimi Cornet IP Deste i - HiPath OpenOffice EE - V7'ye HiPath V4'e HiPath 4000 SIP-Q V2 Deste i - HiPath 3000 V7.0 ve üzeri - HiPath OpenOffice EE - HiPath 4000/OpenScape HiPath 8000/OpenScape Voice - HiPath 5000 RSM CorNet-N ve CorNet-NQ veya QSig protokollü dijital sabit ba lantılar S0, S2M deste i CorNet-NQ (TDM a ileti_imi) deste i - HiPath 3000 V7.0 ve üzeri - HiPath 4000/OpenScape 4000 Di er ara yüzler V.24 Servis bilgisayarı, ça rı ücret bilgisayarı veya ça rı ücret yazıcısı ba lantısı için CSTA protokollü harici uygulamaları ba lamak için E&M arayüzü (Yalnızca HiPath 3800) LAN arayüzü TCP/IP üzerinden sistem yönetimi için 10 Mbit

8 Teknik özellikler Güç Kayna Sistem, flebeke cereyanı ile çal flmaya uygun olarak tasarlanmıfltır. Olası elektrik kesintilerine karflın opsiyonel olarak kesintisiz güç kayna ı (UPS) ile besleme yapılabilir. Girifl voltajı (AC) V Frekans 50/60 Hz Akü beslemesi (DC) -48V Çevre ve Çal flma fiartlar Isı: +5ºC ile +40ºC Baflıl nem: 5-85% Kapsama Alan HiPath 3000 ile sistem telefonu arası mevcut altyapıya ba lı olarak güç kayna ı ünitesi ile maksimum 1000m mesafeye kadar çıkabilir. Aralarında a ba lantısı kurulmufl HiPath sistemleri arasında: S0 sabit bafllantı için yaklaflık 1.000m S2M sabit ba lantı için mevcut ba lantıya ba lı olarak en fazla 350m Mesafelerin artırılması için network adaptörlerinin kullanılması gereklidir HiPath 3000 V8 Teknik Özellikler Model Azami analog abone say s (a/b) Azami dijital abone say s (a/b) U PO/E Azami IP abone say s Azami kablosuz abone say s (Cordless Office entegre kablosuz haberleflme sistemi oldu u durumda) Azami Cordless Office kablosuz baz istasyonu say s Azami opticlient Attendant (PC tabanl operatör konsolu) say s Azami optipoint ek tufl modülü say s Entegre sesli mesaj sistemi azami posta kutusu say s Boyutlar (Y x G x D) mm HiPath 3300 (19 rack tipi) x440x380 (2 U) HiPath 3350 (Duvar tipi) 450x460x130 HiPath 3500 (19 rack tipi) 155x440x380 (3.5 U) HiPath 3550 (Duvar tipi) x460x200 HiPath 3800 (Standart veya 19 rack tipi) x440x430 A rl k yaklafl k 6kg yaklafl k 6kg yaklafl k 8kg yaklafl k 8kg yaklafl k 34kg (tam donan ml ) Kabin Rengi Mavi - Yeflil Gri Mavi - Yeflil Gri Mavi - Gri - Siemens Enterprise Communications Hakkında Siemens Enterprise Communications, kusursuz bir iflbirli i deneyimi için iletiflim ve ifl uygulamalarını birlefltirmek amacıyla açık, standart tabanlı mimarileri kullanan uçtan uca iletiflim çözümlerinin bir numaralı sa layıcıs dır. Ödüllü "Açık iletiflim" yaklaflımı, kurumların üretkenliklerini artırıp, mevcut IT ortamlarına kolay uygulanan çözümlerle maliyetlerin düflürülmesini sa lar, iflletimsel verimlilikler sunar. fiirketin, müflterilerin olası riskleri azaltıp UC'yi (Unified Communication) düflük maliyetli bir flekilde kullanmalarını sa layan OpenPath stratejisinin temeli budur. Siemens Enterprise Communications ile ilgili daha fazla bilgi için; adresini ziyaret edin. SEN EC Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.fi. Tel: (212) Telif Hakkı Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG 2011 Hofmannstr. 51, D Münih, Almanya. Bu broflürde sa lanan bilgiler sadece genel özellikleri veya performans karakteristiklerini yansıtmaktadır. Ürünlerin sürekli gelifltirmesi yapıldı ından burada yazılan bazı özellikler ile gerçek kullanımda farklılıklar olabilir. Buna ba lı olarak dokümanda yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin de ifltirilebilir.

Infor mation OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü

Infor mation OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü Information Bilgi OpenScape Office MX ve OpenScape Office LX Küçük ve orta ölçekli girişimler için Birleşik İletişimler çözümü OpenScape Office şirketlere entegre ses ve konferans hizmetleri, ses ve faks

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ ERICSSON-LG KURUMSAL HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ Contents İçindekiler 02 04 _ Kurumsal Enterprise İşletmeler Business 06 08 _ Small Küçük and ve Ev Home OfisOffice 10 11 _ ipecs Ethernet Anahtarı Switch 12 13

Detaylı

Microsoft fl Çözümleri

Microsoft fl Çözümleri Microsoft fl Çözümleri SharePoint Server 2010 Dynamics CRM Özel Yaz l m Gelifltirme Mobil Çözümler Bilgi Birikim Sistemleri, Microsoft'un müflterileri için haz rlad platform uygulamalar n kullanarak, uçtan

Detaylı

Büyüyen İşletmenize Uygun. avaya.com 1

Büyüyen İşletmenize Uygun. avaya.com 1 Büyüyen İşletmenize Uygun İletişim Çözümleri avaya.com 1 İşinizin hızına yetişebiliyor musunuz? Bu, birçok KOBİ'nin ve şubenin karşılaştığı sorudur. Çalışanlar da müşteriler de dağıtık organizasyona sahiptir.

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Bosch Video Management System v.5.0

Bosch Video Management System v.5.0 Video Bosch Video Management System v.5.0 Bosch Video Management System v.5.0 www.boschsecurity.com/tr u u u u Bosch CCTV cihazları için sınıfının en iyi entegrasyonu Sürekli çalışmayı sağlamak için en

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile,

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile, Yap sal Kablolama H zl de iflen teknolojiler ve zorlu piyasa koflullar alt nda giderek artan ve çeflitlenen müflteri ihtiyaçlar na, çözüm sa lay c kurulufllar ayn h zla yan t vermek durumundad r. Sistem

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

GüvenlİK & ACİL DURUM ULAŞTIRMA & ALTYAPI endüstri & TİCARET SAĞLIK & EĞİTİM

GüvenlİK & ACİL DURUM ULAŞTIRMA & ALTYAPI endüstri & TİCARET SAĞLIK & EĞİTİM Commend GÜVENLİK ve iletişim çözümleri GüvenlİK & ACİL DURUM ULAŞTIRMA & ALTYAPI endüstri & TİCARET SAĞLIK & EĞİTİM Commend Intercom Mimarisi Commend in sağladığı çözümler insan ve çevre göz önüne alınarak

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

MOBOTIX MOBOTIX. Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu TR 6/12. Tam Panorama görüntüsü.

MOBOTIX MOBOTIX. Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu TR 6/12. Tam Panorama görüntüsü. TR 6/12 Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu The HiRes Video Company 180 Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Tam Panorama görüntüsü hemisferik teknolojisi sayesinde duvardanduvara ve tavandan tabana Sesli

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW. Güç Devriminin de Ötesinde

Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW. Güç Devriminin de Ötesinde Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW Güç Devriminin de Ötesinde Emerson şirketinin bir bölümü olan Emerson Network Power müşterilerin yararına yenilikçi çözümler sunmak için teknoloji ile tasarımı birleştiren

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU

CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU CTS BİLİŞİM ÜRÜN KATALOĞU www.ctsbilisim.net CTS Bilişim İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. CTS BİLİŞİM İTHALAT İHRACAT San. ve Tic. Ltd. Şti. deneyimli ve dinamik kadrosu ile bilişim sektöründe distribütör

Detaylı

Bosch Güvenlik Sistemleri Gönül rahatlığınız için kaliteli ürünler

Bosch Güvenlik Sistemleri Gönül rahatlığınız için kaliteli ürünler Bosch Güvenlik Sistemleri Gönül rahatlığınız için kaliteli ürünler 2 Birlikte kendinizi güvende hissedeceğiniz bir firma Bosch Güvenlik Sistemleri'nin üstlendiği sorumluluk, risk altında olan ister can

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ŞIRKETLER IÇIN OPENTOUCH SUITETM. Mobil olan şirketler için sadeleştirilmiş iletişim

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ŞIRKETLER IÇIN OPENTOUCH SUITETM. Mobil olan şirketler için sadeleştirilmiş iletişim KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ŞIRKETLER IÇIN OPENTOUCH SUITETM Mobil olan şirketler için sadeleştirilmiş iletişim Küçük veya orta ölçekli bir kuruluş (KOBİ) olarak başarılı olmak için müşteri memnuniyeti ve çalışan

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı