De iflim bafllad. çindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De iflim bafllad. çindekiler"

Transkript

1

2 De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve finansal alanda birçok yenilik ve ilkleri gerçeklefltiren Tüprafl, kurumsal kimli inin yeniden yap lanmas çerçevesinde, sosyal sorumluluk projelerinden çevresel düzenlemelere ve çal flanlar n e itimine kadar uzanan bir dizi önemli faaliyeti bafllatm flt r. Üretimde kalite ve verimlilik baz nda onlarca rekorun k r ld 2006 y l, Tüprafl' sektöründe etkin ve küresel kurulufllardan biri olma hedefine daha da yak nlaflt rm flt r. çindekiler 1. Kurum Profili 2. Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4. K saca Tüprafl 6. K saca Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 12. Yönetim Kurulu 14. Genel Müdür'ün Mesaj 16. Üst Yönetim Y l Faaliyetleri Rafinaj Petrokimya Da t m (Opet) Deniz Tafl mac l (D TAfi) 42. Yat r mlar 44. nsan, Toplum ve Çevre Sa l 46. Kalite 47. nsan Kaynaklar 48. Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Beyan 53. Gündem 54. Kâr Da t m Önerisi 55. Ana Sözleflme De ifliklikleri 61. Denetim Kurulu Raporu 63. Ba ms z Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlar

3 2006 YILINDA GERÇEKLEfiT RD KLER M Z daha verimli... Daha verimli bir Tüprafl için... fiirket'in Hedef, Amaç ve De erleri yeniden tan mland. Kurumsal dönüflümün simgesi olarak Tüprafl logosu yenilendi ve kurum kimli i çal flmas tamamlanarak fiirket faaliyet ve dokümanlar na uyarland. nsan kaynaklar nda bafllat lan reorganizasyon kapsam nda, yönetici profiline uygun nitelikli ve genç 427 personel Tüprafl Ailesi'ne kat ld. Sürekli, sa l kl ve verimli bir geliflim için çal flanlara, kariyer planlar do rultusunda, kiflisel ve mesleki yetkinliklerini art rmaya yönelik olarak bir dizi e itim f rsat sunuldu. Bu konuda, çal flanlar, fiirket içinde sunulan e itim olanaklar n n yan s ra çeflitli e itim kurulufllar n n yurtiçi ve yurtd fl nda düzenledi i programlardan da yayg n bir biçimde yararland lar. Tüprafl' n en önemli sosyal paydafl olan çal flanlar n n ifl ortam n iyilefltirmek ve ifl verimlili ini art rmak için gerekli yat r mlar n ilk ad mlar at ld. Kurum tarihinde ilk kez gerçeklefltirilen Çal flan Memnuniyeti Anketi sonuçlar de erlendirilerek iyilefltirmeler için gerekli yol haritas çizildi. Etkin performans ölçümü kapsam nda, yönetici personelden bafllayan Hedef Skor Kart Sistemi'ne geçildi. Kurulufl y ldönümünde düzenlenen kokteylde, çal flanlarla uzun y llar Tüprafl'a emek veren emekli personel buluflturuldu ve kurumsal süreklili in önemi vurguland.

4 daha güçlü... Dikey entegrasyonun ilk ad m olarak, da t m a n n en h zl büyüyen flirketi Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40 oran ndaki hissesini sat n ald. Kurumun en temel yat r mlar olan tüm rafinerilerinin lisanslar 49 y ll na uzat ld. Batman Rafinerisi nde GSM ruhsat da al nd. Daha aktif ve esnek ürün fiyatland rma mekanizmas na geçilerek rafinaj kâr marj ndaki riskler ortadan kald r ld ve uluslararas piyasa fiyatlar n n daha yak n takibi sa land. Üretimdeki art fl n yan s ra, Tüprafl' n motorin pazar ndaki hakim konumunun korunmas için uzun bir dönemden sonra ilk kez ithalattan sat fllar gerçeklefltirildi. Uzun vadeli kontratlar baz nda gerçeklefltirilen baz ham petrol anlaflmalar, Tüprafl lehine daha iyi flartlar sa layacak flekilde Çerçeve Kontrat formunda gerçeklefltirilmeye baflland. Üretti ini yurtiçi piyasada de erlendirmeyi hedefleyen Tüprafl bu do rultuda konsinye ürün sat fl çal flmalar n bafllatt. Tüprafl rafinerilerinin bulunmad bölgelerde Opet terminal ve depolama tesisleri kullan larak yurtiçi sat fl a (hinterland) güçlendirildi ve geniflleme potansiyeli elde edildi. Samsun ve Dörtyol Aygaz terminallerinden LPG sat fl na bafllanarak, Tüprafl' n LPG pazar ndaki sat fl alan n n geniflletilmesinin yan s ra maliyet avantaj sa land ve Aygaz la sinerji yarat ld.

5 1 Hedefimiz Petrol sektöründe performans na ve insan kayna na özenilen, güvenilir ve etkin bir küresel oyuncu olmakt r. Amac m z Ülkemizin petrol ürünleri ihtiyac n karfl larken, sektörel geliflimde öncü ve etkin rol oynayarak, hissedarlar m z, ifl ortaklar m z ve toplum için de er yaratmakt r. De erlerimiz Dürüst, fleffaf ve etik, insana sayg l, çevreye duyarl, yarat c ve yenilikçi, müflteri odakl olmak; çal flanlar n n geliflimini desteklemek; tak m çal flmas na önem vermektir. Faaliyet Alanlar m z Rafinaj Petrokimya Da t m Tafl mac l k 27,6 milyon ton/y l olan rafinaj kapasitesinin 2006 y l nda %94,9 oran nda kullan m gerçeklefltirilmifltir. Mevcut durumda 6,43 olan Nelson Kompleksitesi ile 5,67 olan Akdeniz rafineri kompleksitesinin üzerindedir. Yat r mlar tamamland nda rafineri kompleksitesi 7,25 düzeyine ç kacakt r. Yurtiçinde akaryak t pazar nda %70 paya sahiptir. Petrokimya kompleksi 3 proses ünitesi ve altyap tesislerinden oluflmaktad r; üretim kapasitesi 103 bin ton/y ld r y l nda sat fl miktar bir önceki y la göre %55 oran nda artm flt r. Rafinajda büyümeye imkan veren altyap ve araziye sahiptir. Tüprafl, Türkiye'de istasyonu ve yaklafl k %14'lük pazar pay ile sektörün en h zl büyüyen flirketi konumunda olan Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40' n sat n alm flt r. Opet, Tüprafl' n uzun vadeli risklerini minimize ederken Tüprafl a piyasan n ihtiyaç ve taleplerini daha yak n takip etme olana sa layacak, rafinerilerinin olmad bölgelerde Opet'in depolama kapasitesinin kullan lmas sayesinde ülke çap nda hizmet alan n geniflletme imkan sa layacakt r. D TAfi, Tüprafl' n ham petrol ve petrol ürünlerinin yurtiçi ve yurtd fl nda deniz yolu ile tafl nmas n n yan s ra, sektörde faaliyet gösteren firmalara arac l k ve liman hizmetleri vermektedir. D TAfi, bir ham petrol, bir ürün tankeri ve petrol tafl mac l ndaki deneyimi ile Tüprafl'a operasyon ve maliyet avantaj sa lamaktad r. kurum profili fiirket Unvan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim fiirketi Kurulufl Tarihi fiirket Merkezi Körfez/Kocaeli Kay tl Sermaye 500 milyon YTL Ç kar lm fl Sermaye 250,4 milyon YTL 2006 Kâr (Vergi Sonras ) 822,4 milyon YTL Halka Aç kl k Oran %49 Ham Petrol flleme Kapasitesi 27,6 milyon ton/y l Petrokimya Üretim Kapasitesi 103 bin ton/y l Ham Petrol Depolama Kapasitesi 2,0 milyon m 3 (Brüt) Ürün ve Ara Ürün Depolama Kapasitesi 2,7 milyon m 3 (Brüt)

6 2 bafll ca göstergeler Finansal gücümüzle lider, üretimde deneyimli, gelecek için kararl y z. finansal göstergeler milyon us$ * 2004* 2005** 2006** net sat fllar esas faaliyet kâr vergi öncesi kâr vergi sonras kâr finansal borçlar net borç (11) (405) (565) (421) 259 net çal flma sermayesi yat r m harcamas * enflasyona göre düzeltilmifl konsolide mali de erlerdir. ** spk 11/25 tebli i uyar nca enflasyona endekslenmemifl konsolide mali de erlerdir. net sat fllar (milyon $) esas faaliyet kâr (milyon $) hisse bafl na kazanç ytl hisse bafl na kâr 0,694 1,880 2,630 2,720 3,280 hisse bafl na temettü brüt 0,599 1,423 2,125 1,936 2,634 hisse bafl na temettü net 0,575 1,280 1,912 1,750 2, vergi sonras kâr (milyon $) kârl l k rasyolar özkaynak kârl l (roe) (%) 0,16 0,22 0,27 0,28 0,32 finansal oran (özkaynaklar/ toplam yabanc kaynak) 0,4 1,4 1,5 1,3 1, yat r m harcamas (milyon $) operasyonel göstergeler bin ton ifllenen ham petrol üretim (petrokimya hariç) sat fl (petrokimya hariç) ürün d fl sat m (petrokimya dahil) ürün d fl al m (petrokimya dahil) çal flan personel say s hisse bafl na kâr (ytl) , , ,63 2,72 3,28

7 3 tüprafl imkb-100 relatif performans derecelendirme notlar ocak flubat mart nisan may s haziran temmuz a ustos eylül ekim kas m aral k Uluslararas Derecelendirme Kuruluflu FitchRatings, Tüprafl' n uzun vadeli yabanc para cinsinden notunun BB (+) oldu unu belirlemifltir. Tüprafl bu notu ile Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun bir seviye üzerindedir. FitchRatings ayr ca, Tüprafl' n uzun vadeli yerel para cinsinden notunun BBB (-), ulusal notunun AA (+), her iki not görünümünün de dura an oldu unu teyit etmifltir. ytl en düflük en yüksek ortalama 29 aral k 2006 tüprafl hisse fiyat 22,08 30,50 25,50 24,20 imkb ulusal-100 endeksi , , , , y l nda Tüprafl hissesinin relatif performans MKB-100 endeksinin üzerinde seyretmifltir. Ayn dönemde Tüprafl hissesinin relatif performans 25 Temmuz 2006 tarihinde en yüksek de er olarak %37,1 i; görmüflken, 27 fiubat 2006 da sezonsall n etkisiyle en düflük de er olarak %-15,9 olarak gerçekleflmifltir. derecelendirme notlar uzun vadeli döviz notu BB (+) uzun vadeli tl notu BBB (-) ulusal AA (+)

8 4 k saca tüprafl türkiye'nin en büyük sanayi flirketi Tüprafl, y ll k 27,6 milyon tonluk rafinaj ve 103 bin tonluk petrokimya kapasitesinin yan s ra (%40 paya sahip oldu u) Opet ve (%79,98 pay ile) D TAfi ortakl klar yla yaratt katma de er ve cirosuyla ülkemizin en büyük sanayi flirketidir. Bugün hem pazar pay hem kurumsal güvenilirli i hem de üretim kompleksleri ve ortakl klar yla entegre petrol flirketine dönüflen Tüprafl' n kökleri, 1961 y l nda Amerikan Caltex taraf ndan kurulan PRAfi'a ( stanbul Petrol Rafinerisi A.fi.) kadar uzanmaktad r. Kamu ktisadi Teflekkülleri'nin daha verimli çal flmalar n sa lamak amac yla yap lan düzenlemeler kapsam nda, PRAfi ve kamuya ait di er 3 rafineri, 1983 tarihinde Tüprafl çat s alt nda toplanm flt r. Tüprafl' n ifl çeflitlemesinde ilk ad m olarak görülen, 2001 y l ndaki Petkim Yar mca Tesisleri'nin sat n al nmas, rafinaj sektörünün ihtiyaç duydu u geniflleme projelerine haz r altyap oluflturmas aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Rafinerilerin teknik derecelendirilmesinde kullan lan önemli bir gösterge olan Nelson Kompleksite Endeksi'ne göre Tüprafl' n mevcut rafineri kompleksitesi hali haz rda Fransa'n n Akdeniz k y lar ndaki rafinerilerinin kompleksitelerine eflittir. Tüprafl' n halen 6,43 düzeyinde olan rafineri kompleksitesi, 5,67 olan Akdeniz Rafineri Kompleksitesi nin üzerindedir. Avrupa Birli i ile entegrasyon amac na yönelik olarak devam eden Tüprafl yat r mlar tamamland nda, rafineri kompleksitesi 7,25 düzeyine ç kacak ve Akdeniz'in yüksek kompleksitesine sahip olan rafinerilerin düzeyine ulaflacakt r. tafl ma ve da t m ortakl klar Tüprafl' n %79,98'ine sahip oldu u D TAfi, bir ham petrol tankeri, bir ürün tankeri ve petrol tafl mac l ndaki deneyimi ile Tüprafl' n operasyonlar nda önemli bir yere sahiptir. Tüprafl' n lojistik ihtiyac n sa layan bu ba l ortakl a, 27 Aral k 2006 tarihi itibariyle bir yenisi eklenmifltir. Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40 oran ndaki Aygaz A.fi.'ye ait hisselerinin, 380 milyon ABD dolar bedelle sat n al nmas yoluyla Tüprafl, piyasan n ihtiyaç ve taleplerini daha yak ndan takip etmeyi ve daha h zl yan t vermeyi planlamaktad r. Sektörün en h zl büyüyen flirketi konumunda olan Opet, Tüprafl' n vizyonu do rultusunda hizmet alan n geniflletme stratejisinin önemli bir parças olarak kabul edilmektedir. Opet'le bafllanan dikey entegrasyon Tüprafl' n uzun vadeli risklerini minimize ederken, Tüprafl' n uluslararas arenada küresel oyuncu olmas n kolaylaflt racakt r. kuruma ve sektöre de er katan süreç.. Uzun y llar bir Kamu ktisadi Teflekkülü olarak Türkiye'ye hizmet veren Tüprafl' n tarihinde, 10 Temmuz 1990 tarihinde T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl 'na devredilmesi önemli bir dönüm noktas olmufltur. Özellefltirme plan çerçevesinde, 1991 y l nda Tüprafl' n birinci halka arz gerçeklefltirilmifl ve sermayesinin %2,5'i oran nda A grubu hisse senedi halka arz edilmifltir y l sonuna kadar Tüprafl hisselerinin yaklafl k %3,58'i stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem görmekteydi y l Nisan ay nda Tüprafl hisselerinin ikinci halka arz n n tamamlanmas yla stanbul ve Londra Menkul K ymetler Borsalar nda ifllem gören A grubu hisselerin toplam sermayeye oran %34,24'e yükselmifltir. 4 Mart 2005 tarihinde Tüprafl hisselerinin %14,76's MKB Toptan Sat fllar Pazar 'nda uluslararas fonlara sat lm fl ve halka aç kl k oran %49'a yükselmifltir y l, Tüprafl' n bundan sonraki gelece i için hayati öneme sahip olaylar n gerçekleflti i bir y l olmufltur. O tarihe kadar kamuya ait olan %51 oran ndaki hissenin blok sat fl için Ö B taraf ndan 12 Eylül 2005 tarihinde yap lan ihaleyi, 4 milyar 140 milyon ABD dolar ile Koç-Shell Ortak Giriflim Grubu kazanm fl ve Özellefltirme Yüksek Kurulu, 7 Kas m 2005 tarih ve 2005/1128 say l karar ile ihale sonucunu onaylam flt r. Koç Holding 26 Ocak 2006 tarihinde Hisse Sat fl Sözleflmesi'ni imzalayarak hisse devrini gerçeklefltirmifltir. Ö B ihale flartnamesinin gere i olarak, Tüprafl hisselerini devralmak üzere kurulan Enerji Yat r mlar A.fi.'nin ortakl k yap s, Koç Holding A.fi. %75, Aygaz A.fi. %20, Opet Petrolcülük A.fi. %3, Shell Overseas Investment B.V. %1,9 ve The Shell Company of Turkey Ltd. %0,1 da l m yla belirlenmifltir.

9 Türkiye'nin ikinci büyük terminal ve depolama kapasitesine sahip Opet ile pazardaki üstün konumunu pekifltiren Tüprafl, özellikle kendi rafinerilerinin uzak oldu u Do u Karadeniz ve Do u Akdeniz bölgelerindeki pazar da dahil olmak üzere Türkiye'nin her noktas n kapsar hale gelmifltir. 5 mükemmel altyap, güçlü lojistik ve depolamada üstün konum Türkiye'nin toplam rafinaj kapasitesinin tamam Tüprafl'a aittir. Rafinerilerinin co rafi konumlar itibariyle tüketim merkezlerine yak nl ve ülke ihtiyac na en iyi flekilde cevap verebilecek biçimde konuflland r lm fl olmas Tüprafl' n rekabet gücünü bir kat daha art rmaktad r. 1,7 bin ton ham petrol, 1,3 milyon ton beyaz ürün ve 0,9 milyon ton siyah ürün depolama kapasitesi ile Türkiye'nin toplam petrol ürünleri depolama kapasitesinin %59'una sahip olmas n n getirdi i üstün konum, ülkemizin 90 günlük stratejik rezerv tutma yükümlü ünün uygulanmas aflamas nda Tüprafl için önemli bir ifl potansiyeline dönüflecektir. Buna ilave olarak, Türkiye'nin ikinci büyük terminal ve depolama kapasitesine sahip Opet ile pazardaki üstün konumunu pekifltiren Tüprafl, özellikle kendi rafinerilerinin uzak oldu u Do u Karadeniz ve Do u Akdeniz bölgelerindeki pazar da dahil olmak üzere Türkiye'nin her noktas n kapsar hale gelmifltir. Böylelikle müflterilerine Türkiye'nin her noktas nda hizmet sunabilme imkan na eriflen Tüprafl, Opet ve Aygaz ile ürün ve lokasyon swap' yaparak yurtiçi piyasa hakimiyetini perçinlemifltir. Rafinerilerinde kulland enerji ve utilitelerini kendisi üreten Tüprafl özellikle zmit Rafinerisi nde 2006 y l nda devreye al nan 40 MW'l k ilave elektrik üretim kapasitesi ile maliyet avantaj n art r rken operasyonel risklerini daha da azaltm flt r. mevcut sermaye yap s (ytl) hissedarlar grup türü ç kar lm fl % enerji yat r mlar a.fl. a grubu hamiline ,22 51 öib c grubu nama 0,01 di er ortaklar (halka aç k) a grubu hamiline ,77 49 toplam , güçlü finansal yap s Ürün sat fllar esnas nda devlet ad na tahsil edilen ÖTV ve KDV gibi vergi ve fonlarla bir yandan devlete fon sa lan rken, di er yandan toplanan bu fonlarla efektif fon ve nakit yönetimi yoluyla art de er yarat lmaktad r. Petrol sektöründe yer alman n getirdi i yüksek nakit yaratabilme avantaj ile bir yandan teknolojik yat r mlar n sürdürürken, di er yandan örne ine rastlanmayan yüksek kâr pay da t m na ra men finansal parametrelerini ve nakit pozisyonlar n daha da güçlü hale getirmektedir. Sahip oldu u güçlü nakit pozisyonunun getirdi i avantajla yurtiçi pazar pay n art rma hedefine yönelik olarak, müflterilerine sat fl esnekli i tan man n yan s ra 2006 y l nda konsinye ürün sat fl na yönelik gerekli giriflimleri bafllatarak di er flirketlerin ithalat avantajlar n ortadan kald rm flt r. sermaye yap s Sermaye yap s aç s ndan da güvenilirli ini kan tlayan Tüprafl, 22 Kas m 1990 tarihinde Kay tl Sermaye Sistemi'ne geçmifl ve 15 Ekim 2001 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda kay tl sermayesini 100 milyon YTL'den 500 milyon YTL'ye yükseltmifltir. 20 Haziran 2001 tarihinde Tüprafl' n ç kar lm fl sermayesi, bedelsiz olarak %235 art flla 250,4 milyon YTL'ye yükseltilmifl ve 3 Eylül 2001 tarih, 5373 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yay mlanm flt r.

10 6 k saca 2006 Kurumsal kimlik yenilendi: Daha verimli ve daha güçlü bir Tüprafl. Tüprafl'ta 2006 Ocak'ta bafllayan de iflim, fiirket'in görsel kimli ine de yans yarak farkl bir ivme kazand. fiirket yeni logosuyla birlikte tüm görsel kimli ini de ifltirdi. Özellikle Koç Toplulu u'nun büyük itici gücünü arkas na alan Tüprafl, bunu yeni kimli ine de yans tt. Tüprafl art k, daha enerjik, daha çevreyle dost, daha ilerici, daha verimli ve her zamankinden daha güçlü. Master plan devam ediyor: Daha yaflanabilir bir çevre için 274 milyon ABD dolar yat r m... Tüprafl, Avrupa Birli i ile entegrasyon flartlar n karfl lamak için 1989 y l nda ortaya koydu u 2,2 milyar ABD dolar de erindeki Yat r m Master Plan 'n tamamlama yolunda büyük bir kararl l k, sürat ve istikrarla devam etmektedir. Bu çerçevede, 2006 y l nda toplam 392 milyon YTL (274 milyon ABD dolar ) yat r m harcamas gerçeklefltirilmifltir y l n n ilk yar s nda üretime kat lacak zmit DHS ve CCR projesi ile zmir'den sonra zmit Rafinerisi nde de Euro V spekt tlerinde 10 ppm kükürt içeren düflük kükürtlü motorin üretimi rafinaj kârl l n art racakt r. Master Yat r m Plan n n da ötesi: 320 milyon ABD dolar ek yat r m... Tüprafl, Master Yat r m Plan 'n n yan s ra y llard r yap lamayan kârl l k ve verimlilik art fl na yönelik k sa dönemde hayata geçirilecek projelere h z vermifl ve bunun gereklerini yerine getirmeye bafllam flt r. Ham petrol Blending Sistemi, LPG ve Ürün Sat fl Sistemlerinde otomasyon, Vagon Dolum ve Boflaltma Sistemi tesisi gibi operasyonel verimlili i art racak birçok projeden oluflan ilave 320 milyon ABD dolar tutar ndaki yat r m projelerinin tamamlanmas ile rekabet gücünü daha da art racakt r.

11 7 Etkin insan kaynaklar yönetimi: Tüprafl, 2006 y l nda insan kaynaklar alan nda da birçok yenili e ve de iflime imza att. lk kez gerçeklefltirilen Çal flan Memnuniyeti Anketi'nin oluflturdu u yol haritas ile insan kaynaklar alan nda bafllat lan reorganizasyon çal flmalar sonucunda, Tüprafl'ta çal flmay tercih etmeyen veya emekli edilen yaklafl k kifli yerine 427 adet nitelikli ve genç personel fiirket ailesine kat ld. Yönetici profiline uygun personel al m gerçeklefltirilerek, çal flanlar n ifl ortam n ve verimliliklerini gelifltirecek yat r mlar yap ld. Dikey entegrasyonda ilk ad m: Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40' art k Tüprafl' n. Tüprafl aç s ndan 2006 y l ndaki en önemli geliflmelerin bafl nda, dikey entegrasyon yolunda büyük bir stratejik önem tafl yan Opet'in %40 hissesinin 380 milyon dolar bedelle devral nmas gelmektedir. Pazar pay en h zl yükselen da t m flirketi olan Opet'in devral nmas yla Tüprafl' n piyasadaki etkinli inin art r lmas n n yan s ra, kârl l a katk sa layacak ve hissedarlar n gelece e daha güvenli bakmalar n sa layacak önemli bir ad m at lm flt r. Opet'in özellikle Giresun ve Mersin terminallerinin kullan lmaya bafllanmas yla Tüprafl' n Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki etkinli i art r l rken, da t m altyap s aç s ndan da tüm Türkiye'ye yay lm fl bulunacakt r. Güvenli üretim ve maliyet avantaj için: 32 milyon ABD dolar yat r m daha... zmit Rafinerisi'nde 32 milyon ABD dolar tutar ndaki 40 MW'l k Kojenerasyon Ünitesi'nin devreye al nmas sonucunda, tesisin elektrik üretim kapasitesi %88,8, buhar üretim kapasitesi ise %16 oran nda art r larak yeni ünitelerin enerji ihtiyaçlar n n sa lanmas n n yan s ra operasyon riskleri en aza indirgenmifl olacakt r.

12 üretm

13 ek için enerji

14 10 yönetim yönetim kurulu baflkan 'n n mesaj Tüprafl Ailesinin De erli Üyeleri, Say n Hissedarlar m z ve fl Ortaklar m z, Ulusal ekonomilerin öneminin azald, ekonominin, kültürlerin ve toplumlar n bütünleflti i bir dünyada yafl yoruz. Onlarca faktörün birbirini etkiledi i ve de ifltirdi i bu ortamda, iktisadi faaliyetlerin bir bütün olarak dünya ekonomisi çerçevesinde ele al nmas zorunluluk haline gelmifltir y l, finans piyasalar ndaki k sa dönemli dalgalanmalara ra men global ekonomik büyümenin sürdü ü bir y l olarak geçmifltir. FED'in faiz art r mlar na karfl n son 5 y ll k dönemde nispeten düflük kalan faiz oranlar ve likidite bollu u bu durumun en önemli destekleyicisi olmufltur. Global ekonomik büyüme ve emtia fiyatlar ndaki art fl, ABD ve baz geliflen ekonomilerde afl r s nma ve enflasyon kayg lar na yol açm flt r. Buna karfl n Çin ve eski Do u Bloku ülkelerindeki verimlilik art fl enflasyonist bask lar kontrol alt nda tutmaya yard mc olmufltur. Önümüzdeki iki y lda geliflmekte olan piyasalarda 2008 y l da dahil olmak üzere dünya ekonomisinden daha h zl bir büyüme oran n n korunaca beklenmektedir. Bu durum, arz art fl na, talepte gevflemeye ve koruma önlemlerine ba l olarak, önümüzdeki dönemde emtia fiyatlar nda s n rl bir düflüflün olabilece i beklentisini desteklemektedir. Öte yandan dünya ekonomisinde büyümenin devam etmesi baflta petrol olmak üzere emtia fiyatlar düzeyinin yüksek seyredece ini göstermektedir. Global ekonomik gidiflattaki bu olumlu görünüme ra men dikkat edilmesi gereken önemli riskler de mevcuttur. Geliflmekte olan piyasalardaki nispeten güçlenen ekonomik altyap, geçmifl büyüme dönemlerini takip eden h zl düflüfllerin bu dönemde tekrarlanmayaca n göstermektedir. Ancak yine de ülkeler, d flfloklar n etkisini minimize edecek yap sal önlemleri almak durumundad r. Enflasyonun düflmesinin de yard m yla, Türkiye'nin uluslararas yat r mc lar nezdindeki itibar artarken, likiditenin rotas da Türkiye'ye çevrilmifltir krizinden bu yana kifli bafl milli gelir dolardan dolar seviyesine yükselmifl, Merkez Bankas rezervleri 20 milyar dolardan 60 milyar dolarlar seviyesine gelmifltir. Son 30 y l n en az aç k veren bütçe performans, %16'dan %1 seviyelerine gerileyen bütçe dengesi/gsmh oran ve azalan kamu borç yükü önemli geliflmelerdir döneminde ortalama 1,1 milyar dolar olan do rudan yabanc yat r m girifli 2006 y l nda 20,2 milyar dolara yükselmifltir. Bütün bunlar, Türk ekonomisinin bu dönemde ortaya koydu u güçlü performans n temel göstergeleridir May s-haziran döneminde yaflanan dalgalanman n bir krize dönüflmeden atlat lmas, güçlenen ekonomik yap ya duyulan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte de mali ve para piyasalar ndaki yap sal reformlar n sürdürülmesinin yan s ra ekonomik istikrar bozacak ad mlardan kaç n lmas oldukça önem arz etmektedir. Halen %10'lar seviyesinde seyreden iflsizlik oran ekonomik istikrar n önünde bir engel oluflturmaya devam etmektedir. Ayn zamanda her kademede nitelikli insan gücü s k nt s ülkemizin ve bizlerin önemli bir sorunu olarak durmaktad r. Yurt sath nda bafllatt m z kampanya ile meslek liselerine sa lad m z destek, bu soruna verdi imiz önemin bir göstergesidir. Ham petrol ve do al gaz gibi d fla ba ml oldu umuz enerji girdilerinde yaflanan fiyat art fl n n cari aç a olan etkisi aç kt r. Artan cari ifllemler aç n azaltman n en kabul edilen yolu yüksek katma de er yaratarak ihracat n üretim yoluyla art r lmas d r. Bu nedenle Koç Toplulu u fiirketleri de 2006 y l nda ihracatta rekorlar k rarak d fl ticaret aç n n artmas n engelleyici rol oynam fllard r. Tüprafl da 2006 y l nda gerçeklefltirdi i 3 milyar dolarl k ihracat ile bu sorunun çözülmesine önemli katk da bulunmufltur y l nda dalgal bir seyir izleyen Dated Brent ham petrol fiyat, y l 60 ABD dolar düzeyinde kapatm flt r. Yükselen petrol fiyatlar n n talep üzerinde s n rl etkisi oldu u ve planlanan rafinaj yat r mlar n n ürün talep art fl n 2009 y l n n sonuna kadar yakalayamayaca görülmektedir. Bunlar da rafinaj sektörünün kârl konumunu sürdürmeye devam edece ini teyit etmektedir. Küresel ve ulusal ölçekte bu geliflmeler yaflan rken, Tüprafl' n kat l m yla, Koç Toplulu u Türkiye enerji sektörünün en önemli oyuncusu haline gelmifltir. Tüprafl Koç Grubu bünyesine geçti i ilk y ldaki faaliyetleriyle birçok operasyonel ve finansal yenilikleri gerçeklefltirmifltir. Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40 hissesi sat n al nm flt r. Bu sat n alma sayesinde Tüprafl, ifl çeflitlemesi yoluyla uzun vadeli risklerini azaltm fl olup, da t mdaki h zl büyüme potansiyeli ve kârl l ktan da pay alarak ortaklar için daha fazla katma de er üretecektir y l nda, tedarik sistemine yönelik iyilefltirmelerle fiirket'in kâr marj yükseltilmifl, ürün fiyatland rma mekanizmas nda esneklik ve uluslararas fiyatlar n daha yak n takibi sa lanm flt r. Toplulu a ba l di er flirketlerle yakalanan sinerjiler, gerek maddi gerek operasyonel boyutta avantajlar sa lam flt r. Akaryak t da t m sektörüyle olan ba lar daha da güçlendirilirken, motorin pazar ndaki pay n art r lmas amac yla ithalattan sat fllar art r lm flt r. Konsinye ürün sat fllar na bafllanm fl, ayr ca Tüprafl tesislerinin bulunmad yerlerdeki Opet depolama tesisleri kullan larak yurtiçi ürün sat fllar nda art fl sa lanm flt r. Master Yat r m Plan çerçevesindeki yat r mlar m z h zla tamamlanmaktad r y l nda devam eden ve yeni projelere toplam 274 milyon ABD dolar tutar nda yat r m yap lm flt r. Ayr ca, rafinerilerimizde Rafinerici lisanslar 49 y ll na uzat lm flt r. Tüprafl'ta çal flmalar m z n bafllad ilk andan itibaren, en önemli deste imiz olan insan kaynaklar alan nda önemli ad mlar atman n da hakl gururunu yafl yoruz. Kurumsal baflar n n en önemli kriterinin insan ve çevreyi korumak oldu una inanmaktay z. Bu kapsamda Tüprafl, çevreye yönelik olumsuz etkiyi en aza indirecek; çal flanlar m za, müteahhitlerimize, müflterilerimize ve toplumumuza gelebilecek zararlar engelleyecek bir Sa l k, Emniyet ve Çevre (SEÇ) politikas belirlemifltir. Yöneticilerimizden bafllayarak bütün personelimizin Tüprafl SEÇ politikas n n ve standartlar n n aktar lmas nda ve uygulanmas nda aktif önderlik yapaca na yürekten inan yoruz y l nda, Operasyonel Mükemmellik Program yoluyla fiirket performans n iyilefltirecek bir uygulamay bafllatm fl bulunuyoruz. Program sayesinde, ifl güvenli i, bak m ve güvenilirlik, iflletme giderleri, iflgücü verimlili i, enerji ve kay plar konusunda belirlenen iyilefltirme f rsatlar uygulamaya konulacakt r. Böylece mevcut operasyonel performans m z daha da gelifltirmeyi planlamaktay z. Yukar da k sa bafll klar halinde bahsetti imiz geliflmelere imza atarken, kurumsal yeniden yap lanman n d fla dönük yüzünü de ihmal etmemifl bulunuyoruz. Bu çerçevede Hedef, Amaç ve De erlerimizi yeniden tan mlarken Tüprafl' n kurumsal kimlik çal flmas n da tamamlad k. Art k Tüprafl' n de iflen kimli ini yans tan yeni bir logomuz var.

15 Y ll k 27,6 milyon ton ham petrol iflleme kapasitesi, 20,1 milyar YTL net cirosu, 822,4 milyon YTL konsolide net kâr ile Türkiye Cumhuriyeti'nin meydana getirdi i en büyük sanayi kuruluflu olan Tüprafl, 2007'ye ve önümüzdeki döneme umutla bakmaktad r. 11 Tüprafl, ülkemizin tek rafinaj kuruluflu olup, 4 rafineriye, Petrokimya tesisine, deniz tafl mac l flirketine ve hizmet alan n ülke çap nda geniflletme imkan sa layan da t m flirketine sahiptir. Y ll k 27,6 milyon ton ham petrol iflleme kapasitesi, 20,1 milyar YTL net cirosu, 822,4 milyon YTL konsolide net kâr ile Türkiye Cumhuriyeti'nin meydana getirdi i en büyük sanayi kuruluflu olan Tüprafl, 2007'ye ve önümüzdeki döneme umutla bakmaktad r. 2007'de 25,7 milyon ton ham petrol ifllemeyi planlayan, yeni ve stratejik yat r mlar hizmete sokman n heyecan n tafl yan Tüprafl' n baflar grafi ini yükseltmek ve onu, sadece Türkiye'nin de il, dünyan n önemli enerji oyuncusu haline getirmek ana hedefimiz olmaya devam ediyor. Tüprafl için büyük bir de iflim y l olan 2006'da gerçeklefltirilen yenilik ve baflar l sonuçlarda eme i geçen tüm ortaklar m za, hissedarlar m za, müflterilerimize, tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m za da teflekkürü bir borç biliyoruz. Ayr ca tüm çal flanlar m za, bu süreçte göstermifl olduklar gayret ve destekleri için içtenlikle teflekkür ediyor, önümüzdeki dönemde ayn baflar y tekrar birlikte yaflayaca m za yürekten inan yoruz. mustafa vehbi koç yönetim kurulu baflkan

16 12 yönetim yönetim kurulu mustafa vehbi koç yönetim kurulu baflkan mehmet ömer koç yönetim kurulu baflkan vekili temel kamil atay yönetim kurulu üyesi fevzi bülend özayd nl yönetim kurulu üyesi erol memio lu yönetim kurulu üyesi cüneyt a ca yönetim kurulu üyesi hasan köktafl öib c grubu temsilcisi denetim kurulu ali tar k uzun denetçi ibrahim murat ça lar denetçi flükrü dilaver denetçi mustafa vehbi koç yönetim kurulu baflkan 1960 do umlu olan Mustafa Vehbi Koç, 1984 y l nda George Washington Üniversitesi fl daresi Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonel ifl yaflam na ayn y l Tofafl Oto A.fi.'de Sat fl Eleman olarak bafllad y llar nda sviçre'deki Kofisa Trading Company'de Sat fl Müdürü, aras nda Ram D fl Ticaret A.fi. Genel Müdür Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. Sanayi-Enerji-Ticaret fiirketleri Baflkan Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. nflaat ve Maden Grubu Baflkan Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. nflaat ve Maden Grubu Baflkan olarak çal flt. Nisan 2003'ten bu yana Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapan Mustafa Vehbi Koç, çok iyi seviyede ngilizce ve Almanca bilmektedir. Mustafa Vehbi Koç, stanbul Sanayi Odas üyesi, Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, D fl Ekonomik liflkiler Kurulu üyesi ve Young Presidents' Organization üyesidir. Türk-Amerikan fl Konseyi'nin eski Baflkan olan Koç, 2005 y l ndan itibaren de Baflkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Ayr ca, Vehbi Koç Vakf Yönetim Kurulu ile E itim Gönüllüleri Vakf Mütevelli Heyeti üyesidir. Haziran 2004 tarihinde JP Morgan International Council'a kat lm flt r. Koç, evli ve iki çocuk babas d r. mehmet ömer koç yönetim kurulu baflkan vekili 1962 do umlu olan Mehmet Ömer Koç, lisans e itimini Columbia Üniversitesi Ancient Greek Bölümü'nde tamamlam fl ve ayn üniversiteden fl Yönetimi Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmufltur. fl yaflam na 1985 y l nda, sviçre'deki Kofisa Trading Company'de Sat fl Memuru olarak bafllayan Mehmet Ömer Koç, y llar aras nda New York'ta Ramerica Int. Inc.'da Sat fl Memuru olarak görev yapm flt r 'de Gazal A.fi.'de Müdür olarak görev alan Koç, daha sonra s ras yla y llar nda Koç Holding A.fi. Finansman Koordinatörü, y llar nda Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Baflkan Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Baflkan görevlerinde bulunmufltur Nisan ay ndan bu yana Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olan Koç, ngilizce ve Frans zca bilmektedir. temel kamil atay yönetim kurulu üyesi 1940 do umlu olan Temel Kamil Atay, TÜ Makina Mühendisli i ve Wayne Eyalet Üniversitesi flletme Bölümü mezunudur. fl yaflam na 1965 y l nda Chrysler Sanayi'de Ürün Gelifltirme Mühendisi olarak bafllayan Atay, y llar nda Otosan A.fi. Mamul Gelifltirme Müdürü, y llar nda Ford Motor Co. U.S.A. Mamul Gelifltirme Mühendisi, y llar nda Koç Holding A.fi. Otomotiv Koordinatör Yard mc s, y llar nda Otoyol Sanayi A.fi. Genel Müdürü, y llar nda Tofafl Türk Otomobil Fab. A.fi. Genel Müdürü olarak çal flm flt r y l ndan itibaren ayn zamanda Koç Holding A.fi. Teknik Projeler Baflkan Yard mc s görevini de üstlenen Atay, y llar aras nda Koç Holding A.fi. Tofafl Grubu Baflkanl yapm fl ve 1996 y l nda Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olmufltur y llar nda Topluluk Yürütme Kurulu Baflkan Vekili ve di er Otomotiv Grubu fiirketleri Baflkan görevlerini üstlenen Atay, y llar nda Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Uygulamadan Sorumlu Yönetim Komitesi Üyesi, y llar aras nda ise bu görevlerine ek olarak Koç Holding A.fi. CEO'lu unu üstlenmifltir y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Koç Holding A.fi. Aile Ofisi Sorumlusu olarak görev yapan Atay ngilizce bilmektedir. fevzi bülend özayd nl yönetim kurulu üyesi 1949 do umlu olan Fevzi Bülend Özayd nl, 1971 y l nda Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olmufltur. Profesyonel ifl hayat na 1972 y l nda Oyak fltirakler Müdür Yard mc s olarak bafllayan Özayd nl, kariyerine y llar aras nda Motorlu Araçlar Tic. A.fi. (Oyak) Bölge Müdürü, y llar nda Oyak fltirakler ve Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak devam etmifltir y l nda Migros Türk T.A.fi. Yat r mlar Koordinatörü olarak sorumluluk üstlenen Özayd nl, y llar nda Maret A.fi.'de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s, y llar nda Migros Türk T.A.fi. Genel Müdürü, y llar nda Koç Holding A.fi. CEO Vekili ve Fiat Grubu Baflkan olarak görev yapm flt r y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su olan Özayd nl, ngilizce bilmektedir.

17 erol memio lu yönetim kurulu üyesi 1954 do umlu olan Erol Memio lu, Orta Do u Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisli i mezunudur. fl yaflam na 1979 y l nda TPAO'da Uzman-Baflmühendis olarak bafllayan Memio lu, 1990 y l na kadar sürdürdü ü bu görevinin ard ndan ayn kurumda Üretim Müdürü olmufl ve y llar aras nda Yurtd fl Projeler Grup Baflkan ve Turkish Petroleum Overseas Co. Baflkan olarak görev yapm flt r. Kariyerine y llar nda Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Baflkan Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. Enerji Grubu cradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam eden Memio lu, 2004 May s ay ndan bu yana Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Baflkan 'd r. Memio lu ngilizce bilmektedir. cüneyt a ca yönetim kurulu üyesi 1962 do umlu Cüneyt A ca, lisans ve yüksek lisans e itimini Texas Üniversitesi Petrol Mühendisli i Bölümü'nde tamamlam fl ve y llar aras nda bu üniversitede Araflt rma Asistan olarak çal flm flt r. Profesyonel ifl yaflam na 1987 y l nda TPAO Üretim Grubu Baflkanl 'nda K demli Mühendis olarak bafllayan A ca, 1995 y l nda bu kurumda Yurtd fl Projeler Grup Baflkanl Proje Müdürü olarak göreve getirilmifl ve 1997'de Yurtd fl Projeler Grup Baflkan Yard mc s olmufltur y l na kadar sürdürdü ü bu görevin ard ndan Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Koordinatör Yard mc s görevine gelen A ca, 2002 y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Koordinatörü'dür. A ca ngilizce bilmektedir. hasan köktafl öib c grubu temsilcisi 1963 do umlu olan Hasan Köktafl, 1988 y l nda ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmufltur. Hasan Köktafl, çal flma hayat na Türkiye fl Bankas Kambiyo Bölümü'nde bafllad. Daha sonra s ras yla Family Finans Fon Yönetim Bölümü'nde fief, Belko'da Genel Müdür, Vak fbank'ta Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Finans'ta Müdür ve Bel Plas A.fi.'de Yönetim Kurulu Baflkanl görevlerinde bulundu. Hasan Köktafl halen T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl 'nda Baflkan Yard mc s 'd r. Köktafl ngilizce bilmektedir. ali tar k uzun denetim kurulu üyesi 1964 do umlu olan Ali Tar k Uzun, lisans e itimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü'nde tamamlam fl ve Koç Üniversitesi'nde fl Yönetimi Yüksek Lisans yapm flt r y llar nda Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Baflkanl 'nda Hesap Uzman olarak görev yapan Uzun, y llar nda Koç Holding A.fi. Denetim ve Mali Grup Baflkanl Mali fller Koordinatör Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. Denetim ve Mali Grup Baflkanl Mali fller Koordinatörü olarak çal flm flt r y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Denetim Grubu Baflkan olan Uzun, çok iyi seviyede ngilizce bilmektedir. Uzun, evli ve iki çocuk babas d r. ibrahim murat ça lar denetim kurulu üyesi 1973 do umlu olan brahim Murat Ça lar, Bilkent Üniversitesi, ktisadi dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü mezunudur. fl yaflam na 1997 y l nda Pricewaterhouse Coopers'da Denetim ve Dan flmanl k Hizmetleri Müdürü olarak bafllayan Ça lar, 2005 y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Denetim Grubu Baflkanl Koordinatör Yard mc s olarak görev yapmaktad r. flükrü dilaver denetim kurulu üyesi 1965 do umlu olan fiükrü Dilaver, Karadeniz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi mezunudur. stanbul Bilgi Üniversitesi'nde fl Yönetimi Yüksek Lisans yapm flt r. Profesyonel ifl yaflam na 1989'da Hesap Uzman Yard mc s olarak bafllayan Dilaver, 1991 de Hesap Uzman, 2000'de Baflhesap Uzman olmufltur Mart ay nda Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne geçen fiükrü Dilaver, 2001 Mart ay nda stanbul Defterdar Yard mc s, 2004 Ocak ay nda Kocaeli Defterdar, 2005 y l nda stanbul Defterdar olmufltur.

18 14 yönetim genel müdür'ün mesaj De erli Hissedarlar m z ve fl Ortaklar m z, 26 Ocak 2006 tarihinde %51 hissesi Enerji Yat r mlar A.fi. taraf ndan devral nan Tüprafl, geçti imiz y l içinde büyük ölçekli bir de iflim ve yenilenme sürecini bafllatm fl olup, de iflim devam etmektedir. Logomuzu ve kurum kimli imizi yenileyerek bafllad m z bu süreçte, mevcut yat r m program na devam edilmesinin yan s ra Tüprafl' güvenli gelece e tafl yacak yeni yat r mlara da h z kazand r lm flt r. Organizasyondan verimlili e, kârl l ktan kaliteye her alanda ilkler ve rekorlarla dolu bir y l tamamlam fl bulunuyoruz. Türk sanayisinin en köklü ve güçlü grubu olan Koç Toplulu u'ndan al nan dinamizm ve ba l fiirketlerle yaratt m z sinerjiler Tüprafl' dünya çap nda bir oyuncu olma hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaflt r yor. Tüprafl olarak 2006 y l nda birbirinden önemli ad mlar at p fiirketimizi yeniden yap land r rken, bir yandan da dünyadaki geliflmeleri izlemeye, de iflimlere yan t vermeye çal flt k. Geçti imiz y l petrol fiyatlar arz ve talep cephesindeki inifl ç k fllara paralel olarak çok dalgal seyretmifltir. OPEC'in ham petrol üretimini Kas m ay na kadar üst düzeylerde korumas da, ham petrol fiyatlar n n dalgal ve yüksek seyretmesini engelleyememifltir. Ham petrol üretim sahalar na ve boru hatlar na yap lan sabotajlar Irak'tan ham petrol ç k fl n n çok s n rl olmas na neden olmufltur. Dünyan n önemli ham petrol ihracatç lar ndan Venezüella, Nijerya, Ekvador gibi ülkelerdeki siyasal istikrars zl klar da ham petrol arz n olumsuz yönde etkilemifltir. Meksika Körfezi'nde geçmifl y llardaki gibi kas rgalar n yaflanmamas na karfl n, ABD'de benzin katk ve motorin spekt de iflimine iliflkin kararlar dünya ham petrol arz n ve rafinaj faaliyetlerini etkilemifl, ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlar n n yüksek düzeylerde seyretmesine neden olmufltur. Geçmifl y llarda oldu u gibi özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde devam eden ekonomik büyümeye paralel olarak petrol talebinin yüksek seyretmesi ham petrol fiyatlar n n art fl nda büyük rol oynam flt r. Daha önceki y llarda 78 milyon varil/gün düzeyinde olan dünya ham petrol talebi, 2006 y l nda 85 milyon varil/gün düzeyine yükselmifltir y l nda da 87 milyon varil/güne kadar ç kaca tahmin edilmektedir. Yap lan araflt rmalar, kapasite art fllar n n petrol ürünlerine olan talep art fl n ancak 2010 y l nda yakalayabilece ini göstermektedir. Dolay s yla, artan petrol ürünü talebi, öncelikle mevcut rafinerilerin zaten yüksek olan kapasite kullan mlar n daha da art rma çabalar yla karfl lanmaya çal fl lmaktad r. Petrol ürünlerine olan talebin yüksekli inin yan s ra yeni rafineri yat r mlar n n bölgemiz d fl nda Çin, Hindistan ve Ortado u'da olmas nedeniyle pazar konumunda önemli bir de ifliklik beklenmemektedir. Ülkemizde ve dünya ülkelerinde sosyal ve ekonomik kalk nman n sürdürülmesi hatta yaflam n kendisinin tamamen enerjiye ba l olmas ve gün geçtikçe daha fazla enerjiye gereksinim duyulmas, bu sektörde oluflan geliflim ve de iflimlerin yak ndan izlenmesini gerekli k lmaktad r. Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin devam edece i ve enerji tüketiminin 2007 y l nda 99 milyon ton petrol eflde erine ulaflaca tahmin edilmektedir. Rafinajda Avrupa'n n önde gelen flirketlerinden olan Tüprafl, ülkemizin yaflad ekonomik büyümenin ve dolay s yla artan enerji talebinin karfl lanmas nda en önemli rolü oynamaktad r. Tüprafl, AB standartlar na uygun ürünleriyle önümüzdeki y llarda da stratejik önemini korumaya devam edecektir. Tüprafl olarak 2006 y l nda operasyonel ve finansal alanlarda birçok yenilik ve ilke imza att k y l nda Tüprafl %94,9 kapasite ile çal flarak 26,2 milyon ton ham petrol ifllemifltir. Toplam üretim miktar %2,9 oran nda (702 bin ton) artarak 24,6 milyon tona ulaflm flt r. Yurtiçi sat fllar 19,9 milyon ton olarak gerçekleflirken, 6,2 milyon tona ulaflan ihracatla toplam sat fllar bir önceki y la göre %4,7 oran nda artm flt r y l nda bu kapasite ve verimlilik art fl n n göstergesi olarak 836,5 milyon YTL esas faaliyet kâr ve %20,8 oran nda art flla 822,4 milyon YTL net dönem kâr elde edilmifltir. Kuruluflundan bu yana Türkiye'nin en önde gelen petrol ürünü tedarikçisi olan Tüprafl' n, 2005 y l nda yürürlü e giren %100 ithalat serbestisine ra men, 2006 y l nda Türkiye akaryak t (araç yak tlar ) ve fuel oil pazar ndaki pay yaklafl k %70 olarak gerçekleflmifltir. Türkiye'ye yap lan ithalat n ana nedeni ise Tüprafl' n motorin ve LPG gibi baz ürünlerdeki s n rl üretim kapasitesidir. Da t m flirketlerinin ithalata yönelmesinin di er bir nedeni de bu flirketlerin iflletme sermayesi ihtiyac d r. Bu flirketlere konsinye sat fllar gibi alternatif çözümler sunulmaya bafllanarak sat fl art fl sa lanacakt r. Bu do rultuda üretimden sat fllar n yan s ra ürün ticaretini de art rarak yurtiçi beyaz ürün sat fllar n 2006 y l nda %2,2 oran nda art rm flt r. thal ürün ticaretini %87,5 oran nda art flla 1,7 milyon tona ç karan Tüprafl, Türkiye petrol ürünleri pazar ndaki lider konumunu pekifltirmek için di er kurumsal yeteneklerinin yan s ra, güçlü üretim ve depolama kapasitesini, ürün ithalat ve ihracat alan nda yerleflik altyap s n kullanmaktad r. Tüprafl, Avrupa Birli i ile entegrasyon flartlar n karfl lamak için 1989 y l nda ortaya koydu u 2,14 milyar ABD dolar de erindeki Yat r m Master Plan 'n tamamlama konusunda büyük bir kararl l k ve istikrarla yola devam etmektedir. Bu çerçevede, 2006 y l nda toplam 392 milyon YTL (274 milyon ABD dolar ) yat r m harcamas gerçeklefltirilmifltir y l n n ilk yar s nda üretime kat lacak zmit DHS ve CCR projesi ile zmir'den sonra zmit Rafinerisi'nde de Euro V normunda 10 ppm kükürt içeren düflük kükürtlü motorin üretimi, rafinaj kârl l n daha da art racakt r. Yat r m Plan çerçevesinde 2008 Temmuz ay na kadar tamamlanacak K r kkale DHS ve CCR üniteleri ve zmit ve zmir rafinerilerinde benzin yat r mlar sonras nda Tüprafl benzin ve motorinde Avrupa Birli i'nin 2009 y l nda uygulamaya koyaca ürün kalitesini yakalam fl olacakt r. zmit Rafinerisi'nde 32 milyon ABD dolar tutar ndaki 40 MW'l k Kojenerasyon Ünitesi'nin devreye al nmas sonucunda, tesisin elektrik üretim kapasitesi %88,8, buhar üretim kapasitesi ise %16 oran nda art r larak yeni ünitelerin enerji ihtiyaçlar n n sa lanmas n n yan s ra operasyonel riskler de en aza indirgenmifl olacakt r y l nda, tesislerimiz özelinde de önemli geliflmelerin parças olman n gururunu yaflad k. Bütün rafinerilerimizde Rafinerici lisanslar n n 49 y ll na uzat lmas yan nda, Batman Rafinerisi de, ISO 9001, ISO ve OHSAS belgelerini almaya hak kazand. Bu geliflmelerin yan s ra Batman Rafinerimizde asfalt üretim kapasitesi ton/güne ç karken, ilk kez Türkiye standartlar na uygun motorin sat fl na da bafllanm flt r. K r kkale Rafinerisi Laboratuvar, Tüprafl' n ilk akredite laboratuvar olurken, Rafineri'de vagon dolum tart m sisteminde de otomasyona geçilmifltir. Tüprafl' n önemli tesislerinden biri olan zmir Rafinerisi'nde üretim verimlili inde, kapasite kullan m nda, toplam ürün sat fllar nda ve ihracatta rekor düzeylere ç k lm flt r. Bu Rafinerimizde ayr ca, detay mühendislik d fl nda ilk kez tamamen Tüprafl çal flanlar taraf ndan gerçeklefltirilecek Benzin Kalitesinin yilefltirilmesi Projesi'ne de bafllanm flt r. fiirketimiz aç s ndan 2006 y l ndaki en önemli geliflmelerin bafl nda, dikey entegrasyon yolunda büyük bir stratejik önem tafl yan Opet'in %40 hissesinin 380 milyon dolar bedelle al nmas gelmektedir. Pazar pay en h zl ve istikrarl bir flekilde yükselen da t m flirketi olan Opet'in devral nmas yla Tüprafl' n piyasadaki etkinli inin art r lmas n n yan s ra, kârl l a katk sa layacak ve hissedarlar m z n gelece e daha güvenli bakmalar n sa layacak önemli bir ad m at lm flt r. Opet'in özellikle Mersin ve Giresun terminallerinin kullan lmaya bafllanmas yla Tüprafl' n Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki etkinli i artarken, da t m altyap s aç s ndan da tüm ülke sath n kuflatm fl bulunuyoruz. Ortakl m z Deniz Tafl mac l ve Tankercili i A.fi. (D TAfi), 2006 y l nda Tüprafl rafinerilerinin ihtiyac do rultusunda 27,5 milyon ton ham petrol tafl m flt r. Petrol ürünleri tafl malar ise 720,2 bin ton seviyesine ulaflm flt r. Tüprafl, 17 y ldan bu yana sürdürdü ü mevcut Yat r m Master Plan 'n n yan s ra kârl l n ve rekabet gücünü art racak yeni yat r m hedefleri belirlemifl ve bunun gereklerini yerine getirmeye bafllam flt r. Ham petrol Blending Sistemi, LPG ve ürün sat fl sistemlerinin modernizasyonu, zmit ve K r kkale rafinerileri aras nda ürün demiryolu tafl mac l k sistemi ve operasyonel verimlili i art racak birçok projeden oluflan ilave yat r m projelerimizin tamamlanmas ile rekabet gücümüzün daha da artaca n belirtmek isterim. Tüprafl, insan ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak gelifltirmekte ve hedeflerine ulafl rken insan sa l n, iflletme güvenli ini, çevrenin korunmas n ve toplum yarar n ön planda tutmaktad r. Bu kapsamda, çevre ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz biçimde yerine getirmeyi görev bilen Tüprafl, en son teknolojilerin kullan ld ve Avrupa Birli i'nin 2009 normlar nda üretim yapan bir rafineri flirketi konumuna gelmeye haz rlanmaktad r.

19 Tüprafl, insan ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak gelifltirmekte ve hedeflerine ulafl rken insan sa l n, iflletme güvenli ini, çevrenin korunmas n ve toplum yarar n ön planda tutmaktad r. 15 Ülkemizin en köklü kuruluflu olan Koç Toplulu u'na kat lm fl olmam z n verdi i güç ve enerjiyle, 2006 y l nda insan kaynaklar alan nda da birçok yenili e ve de iflime imza att k. lk kez gerçeklefltirdi imiz Çal flan Memnuniyeti Anketi, bize bu iyilefltirme çal flmalar için bir yol haritas oluflturdu. nsan kaynaklar nda bafllatt m z reorganizasyon çal flmalar ile yal n bir yönetim anlay fl oluflturduk, verimlili imizi art rd k. fiirketimizde y llard r süregelen geçici iflçi sorununu çözdük. Deneyimli çal flanlar m z n aras na Tüprafl' n gelece inde rol alacak 427 yetenekli ve genç arkadafl m z dahil ettik. Ayr ca, çal flanlar m z n ifl ortamlar n iyilefltirerek verimliliklerini art racak yat r mlara bafllad k. Çal flan m za ve insana verdi imiz de eri, e itim olanaklar m z tüm personelimizi kapsayacak flekilde geniflleterek kan tlad k. Tüprafl ile Petrol- fl aras nda 1 Ocak Aral k 2008 dönemini kapsayan Toplu fl Sözleflmesi görüflmeleri anlaflma ile sonuçlanm fl ve sözleflme 2 Nisan 2007 tarihinde taraflarca imzalanm flt r. mzalanan bu sözleflme ile çal flanlara birinci alt ayda %10 zam yap lm fl, takip eden alt ayl k zaman dilimlerinde enflasyon fark n n ücretlere yans t lmas kararlaflt r lm flt r. Mazeret izinleri, hafta sonu çal flmas ve y ll k izin sürelerinde yeniden düzenleme yap lm flt r. fiirketimizin özellefltirilmesi sonras imzalanm fl olan bu ilk sözleflmenin, çal flma bar fl korunarak, karfl l kl anlay fl içinde sonuçland r lmas hepimiz için gurur vericidir. Tüprafl bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da, Türkiye'nin gelece i için yapt yat r mlar, üretti i de erleri ve de iflmeyen güçlü performans ile ifl ortaklar n n ve hissedarlar n n güvenine lay k olmaya devam edecektir. Baflar lar m zda kuflkusuz en büyük paya sahip olan hissedarlar m za, Yönetim ve Denetim Kurulumuza ve tüm mesai arkadafllar ma teflekkürlerimi sunuyorum. yavuz erkut genel müdür

20 16 yönetim üst yönetim yavuz erkut genel müdür 1955 do umlu olan Yavuz Erkut, lisans e itimini Bo aziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü'nde 1976 y l nda, yüksek lisans e itimini ise Wales Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü'nde, 1978 y l nda tamamlam flt r. fl yaflam na 1979 y l nda prafl Rafinerisi'nde Proses Mühendisi olarak bafllam flt r y llar aras nda Ünite fiefi, Baflmühendis, flletme Müdür Yard mc s görevlerinde bulunmufltur y l nda Tüprafl Genel Müdürlü ü'ne D fl Ticaret Müdürü olarak atanm flt r y llar aras nda Petrol kmal ve Ticaret Daire Baflkanl göreviyle Ham petrol kmal, Akaryak t Sat fl, Fiyatland rma, D fl Ticaret ve LPG kmal ve Sat fl Müdürlüklerini yönetmifltir döneminde ise ayn bölümlerden sorumlu Daire Baflkanl ve Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufltur y l nda Opet Petrolcülük A.fi.'ye transfer olmufltur y llar aras nda çeflitli dönemlerde Opet Petrolcülük A.fi'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevinden sonra 27 Ocak 2006 tarihi itibariyle Tüprafl Genel Müdürlü ü'ne atanm flt r. Evli ve iki çocuk babas olan Erkut, ngilizce bilmektedir. gürol acar genel müdür yard mc s 1953 do umlu olan Gürol Acar, Orta Do u Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü'nü 1976 y l nda bitirmifltir. fl yaflam na 1977 y l nda prafl Rafinerisi'nde Proses Mühendisi olarak bafllam fl, çeflitli mühendislik pozisyonlar nda görev alm flt r. Tüprafl zmit Rafinerisi ve Genel Müdürlük yönetim kademelerinde çeflitli görevlerde bulunmufltur. Tüprafl'ta çal fl rken Devlet Planlama Teflkilat 'n n haz rlad 7. ve 8. dönem befl y ll k kalk nma planlar nda Petrol Ürünlerinden Sorumlu Komisyon'un Baflkanl n yürütmüfltür. K r kkale Rafineri Müdürü olarak çal fl rken Ekim 2000 tarihinde Opet Petrolcülük A.fi.'de Terminal ve Teknik Servisler Müdürü olarak ifle bafllam flt r. Aral k 2004-Ocak döneminde Opet Petrolcülük A.fi. Terminal ve Teknik Servisler Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapan Acar, 27 Ocak 2006 tarihi itibariyle Tüprafl Teknik fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak atanm flt r. Evli ve bir çocuk babas olan Acar, ngilizce bilmektedir. y lmaz bayraktar genel müdür yard mc s 1954 do umlu olan Y lmaz Bayraktar, Bo aziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü'nden 1976 y l nda mezun olmufl, yüksek lisans n ise Wales Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü'nde Endüstri çin Dizayn ve fl daresi bafll kl programda tamamlam flt r. fl yaflam na 1979 y l nda prafl Rafinerisi'nde Enerji ve Ekoloji Mühendisi olarak bafllam flt r. 20 y ll k rafineri çal flmas süresince, s ras yla Kuvvet Santrali, Buhar Üretim, Elektrik Üretim, Pompa Transfer ve At k Su Ar tma Üniteleri fieflik ve Baflmühendisliklerinde ve daha sonra s ras yla Yard mc Tesisler flletme Müdür Yard mc l, Üretim Üniteleri flletme Müdürlü ü ve 1997 y l ndan itibaren Rafineri Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufltur y llar aras nda Siemens Power Generation flletme ve Bak m anlaflmas alt ndaki BOSEN Enerji Elektrik Üretim A.fi. kombine çevrim santralinde Siemens ad na Tesis Müdürü görevini üstlendikten sonra 27 Ocak 2006 itibariyle Tüprafl Genel Müdür Yard mc s olarak atanm flt r. Evli ve bir çocuk babas olan Bayraktar, ngilizce bilmektedir. hasan tan genel müdür yard mc s 1964 Ankara do umlu olan Hasan Tan, Orta Do u Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü'nü 1986 y l nda, Pennsylvania Üniversitesi fl Yönetimi Yüksek Lisans program n 1990 y l nda tamamlam flt r. fl yaflam na 1990 y l nda Tüprafl'ta D fl Ticaret Departman 'nda Mühendis olarak bafllam fl ve Motorin ve LPG thalat ndan Sorumlu thalat fiefi olarak devam etmifltir y l nda Ham petrol kmal Departman 'na ham petrol anlaflmalar ve kârl l k analizlerinden sorumlu Koordinatör olarak atanm flt r y llar aras nda LPG kmal ve Sat fl Müdürü olarak görev yapm flt r. Ocak 2005-Ocak 2006 döneminde Opet Petrolcülük A.fi. kmal Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapan Tan, 27 Ocak 2006 tarihi itibariyle Tüprafl' n özellefltirilmesinden sonra Ticari fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak atanm flt r. Evli ve bir çocuk babas olan Tan, ngilizce bilmektedir. ibrahim yelmeno lu genel müdür yard mc s 1971 do umlu olan brahim Yelmeno lu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1991 y l nda, Illinois Üniversitesi Yüksek Lisans program n 2003 y l nda tamamlam flt r. fl yaflam na 1987 y l nda Maliye Bakanl 'nda bafllam flt r y llar aras nda Hesap Uzmanlar Kurulu'nda görev alm flt r y l nda Koç Holding Denetim Grup Baflkanl 'na transfer olan Yelmeno lu, döneminde Koç Holding A.fi. Denetim Grubu Koordinatörü olarak görev yapm flt r. Tüprafl' n Koç Holding'e %51 hisse devrinden sonra 27 Ocak 2006 tarihi itibariyle Mali fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevine atanm flt r. Evli ve iki çocuk babas olan Yelmeno lu ngilizce bilmektedir.

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE N N ENERJ S...

TÜRK YE N N ENERJ S... TÜRK YE N N ENERJ S... Faaliyet Raporu 2005 çindekiler Kurum Profili 01 K saca TÜPRAfi 04 Finansal Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 Yönetim Kurulu 10 Genel Müdür ün Mesaj 12 Üst Yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01 Ocak 31 Mart 2008 Dönemi Faaliyet Raporu

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01 Ocak 31 Mart 2008 Dönemi Faaliyet Raporu TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01 Ocak 31 Mart 2008 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Kısaca Tüpraş 3 B. Faaliyet Konusu 3-4 C. Ortaklık Yapısı, Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Kısaca Tüpraş 3 B. Faaliyet Konusu 3-4 C. Ortaklık Yapısı, Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Basın Toplantısı 12 Eylül 2006

Basın Toplantısı 12 Eylül 2006 Basın Toplantısı 12 Eylül 2006 S2 Dünya Petrol Sektöründe Gelişmeler Şirkete Genel Bakış İlk 6 Aylık Operasyonel Faaliyetler İlk 6 Aylık Finansal Veriler Petrol Sektörünü Etkileyen Önemli Olaylar S3 Çin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD KARDEMİR A.Ş. 1 2 Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3 2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4 Türkiye

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004 Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri Analist Sunumu 13 Eylül 2004 2004 Temmuz-Sektöre Bakış Pazardaki gelişim Motorinde %11 artış Toplam benzinde %2 artış Fuel Oillerde %10 düşüş Havacılık yakıtlarında

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2011 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı