De iflim bafllad. çindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De iflim bafllad. çindekiler"

Transkript

1

2 De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve finansal alanda birçok yenilik ve ilkleri gerçeklefltiren Tüprafl, kurumsal kimli inin yeniden yap lanmas çerçevesinde, sosyal sorumluluk projelerinden çevresel düzenlemelere ve çal flanlar n e itimine kadar uzanan bir dizi önemli faaliyeti bafllatm flt r. Üretimde kalite ve verimlilik baz nda onlarca rekorun k r ld 2006 y l, Tüprafl' sektöründe etkin ve küresel kurulufllardan biri olma hedefine daha da yak nlaflt rm flt r. çindekiler 1. Kurum Profili 2. Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4. K saca Tüprafl 6. K saca Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 12. Yönetim Kurulu 14. Genel Müdür'ün Mesaj 16. Üst Yönetim Y l Faaliyetleri Rafinaj Petrokimya Da t m (Opet) Deniz Tafl mac l (D TAfi) 42. Yat r mlar 44. nsan, Toplum ve Çevre Sa l 46. Kalite 47. nsan Kaynaklar 48. Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Beyan 53. Gündem 54. Kâr Da t m Önerisi 55. Ana Sözleflme De ifliklikleri 61. Denetim Kurulu Raporu 63. Ba ms z Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlar

3 2006 YILINDA GERÇEKLEfiT RD KLER M Z daha verimli... Daha verimli bir Tüprafl için... fiirket'in Hedef, Amaç ve De erleri yeniden tan mland. Kurumsal dönüflümün simgesi olarak Tüprafl logosu yenilendi ve kurum kimli i çal flmas tamamlanarak fiirket faaliyet ve dokümanlar na uyarland. nsan kaynaklar nda bafllat lan reorganizasyon kapsam nda, yönetici profiline uygun nitelikli ve genç 427 personel Tüprafl Ailesi'ne kat ld. Sürekli, sa l kl ve verimli bir geliflim için çal flanlara, kariyer planlar do rultusunda, kiflisel ve mesleki yetkinliklerini art rmaya yönelik olarak bir dizi e itim f rsat sunuldu. Bu konuda, çal flanlar, fiirket içinde sunulan e itim olanaklar n n yan s ra çeflitli e itim kurulufllar n n yurtiçi ve yurtd fl nda düzenledi i programlardan da yayg n bir biçimde yararland lar. Tüprafl' n en önemli sosyal paydafl olan çal flanlar n n ifl ortam n iyilefltirmek ve ifl verimlili ini art rmak için gerekli yat r mlar n ilk ad mlar at ld. Kurum tarihinde ilk kez gerçeklefltirilen Çal flan Memnuniyeti Anketi sonuçlar de erlendirilerek iyilefltirmeler için gerekli yol haritas çizildi. Etkin performans ölçümü kapsam nda, yönetici personelden bafllayan Hedef Skor Kart Sistemi'ne geçildi. Kurulufl y ldönümünde düzenlenen kokteylde, çal flanlarla uzun y llar Tüprafl'a emek veren emekli personel buluflturuldu ve kurumsal süreklili in önemi vurguland.

4 daha güçlü... Dikey entegrasyonun ilk ad m olarak, da t m a n n en h zl büyüyen flirketi Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40 oran ndaki hissesini sat n ald. Kurumun en temel yat r mlar olan tüm rafinerilerinin lisanslar 49 y ll na uzat ld. Batman Rafinerisi nde GSM ruhsat da al nd. Daha aktif ve esnek ürün fiyatland rma mekanizmas na geçilerek rafinaj kâr marj ndaki riskler ortadan kald r ld ve uluslararas piyasa fiyatlar n n daha yak n takibi sa land. Üretimdeki art fl n yan s ra, Tüprafl' n motorin pazar ndaki hakim konumunun korunmas için uzun bir dönemden sonra ilk kez ithalattan sat fllar gerçeklefltirildi. Uzun vadeli kontratlar baz nda gerçeklefltirilen baz ham petrol anlaflmalar, Tüprafl lehine daha iyi flartlar sa layacak flekilde Çerçeve Kontrat formunda gerçeklefltirilmeye baflland. Üretti ini yurtiçi piyasada de erlendirmeyi hedefleyen Tüprafl bu do rultuda konsinye ürün sat fl çal flmalar n bafllatt. Tüprafl rafinerilerinin bulunmad bölgelerde Opet terminal ve depolama tesisleri kullan larak yurtiçi sat fl a (hinterland) güçlendirildi ve geniflleme potansiyeli elde edildi. Samsun ve Dörtyol Aygaz terminallerinden LPG sat fl na bafllanarak, Tüprafl' n LPG pazar ndaki sat fl alan n n geniflletilmesinin yan s ra maliyet avantaj sa land ve Aygaz la sinerji yarat ld.

5 1 Hedefimiz Petrol sektöründe performans na ve insan kayna na özenilen, güvenilir ve etkin bir küresel oyuncu olmakt r. Amac m z Ülkemizin petrol ürünleri ihtiyac n karfl larken, sektörel geliflimde öncü ve etkin rol oynayarak, hissedarlar m z, ifl ortaklar m z ve toplum için de er yaratmakt r. De erlerimiz Dürüst, fleffaf ve etik, insana sayg l, çevreye duyarl, yarat c ve yenilikçi, müflteri odakl olmak; çal flanlar n n geliflimini desteklemek; tak m çal flmas na önem vermektir. Faaliyet Alanlar m z Rafinaj Petrokimya Da t m Tafl mac l k 27,6 milyon ton/y l olan rafinaj kapasitesinin 2006 y l nda %94,9 oran nda kullan m gerçeklefltirilmifltir. Mevcut durumda 6,43 olan Nelson Kompleksitesi ile 5,67 olan Akdeniz rafineri kompleksitesinin üzerindedir. Yat r mlar tamamland nda rafineri kompleksitesi 7,25 düzeyine ç kacakt r. Yurtiçinde akaryak t pazar nda %70 paya sahiptir. Petrokimya kompleksi 3 proses ünitesi ve altyap tesislerinden oluflmaktad r; üretim kapasitesi 103 bin ton/y ld r y l nda sat fl miktar bir önceki y la göre %55 oran nda artm flt r. Rafinajda büyümeye imkan veren altyap ve araziye sahiptir. Tüprafl, Türkiye'de istasyonu ve yaklafl k %14'lük pazar pay ile sektörün en h zl büyüyen flirketi konumunda olan Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40' n sat n alm flt r. Opet, Tüprafl' n uzun vadeli risklerini minimize ederken Tüprafl a piyasan n ihtiyaç ve taleplerini daha yak n takip etme olana sa layacak, rafinerilerinin olmad bölgelerde Opet'in depolama kapasitesinin kullan lmas sayesinde ülke çap nda hizmet alan n geniflletme imkan sa layacakt r. D TAfi, Tüprafl' n ham petrol ve petrol ürünlerinin yurtiçi ve yurtd fl nda deniz yolu ile tafl nmas n n yan s ra, sektörde faaliyet gösteren firmalara arac l k ve liman hizmetleri vermektedir. D TAfi, bir ham petrol, bir ürün tankeri ve petrol tafl mac l ndaki deneyimi ile Tüprafl'a operasyon ve maliyet avantaj sa lamaktad r. kurum profili fiirket Unvan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim fiirketi Kurulufl Tarihi fiirket Merkezi Körfez/Kocaeli Kay tl Sermaye 500 milyon YTL Ç kar lm fl Sermaye 250,4 milyon YTL 2006 Kâr (Vergi Sonras ) 822,4 milyon YTL Halka Aç kl k Oran %49 Ham Petrol flleme Kapasitesi 27,6 milyon ton/y l Petrokimya Üretim Kapasitesi 103 bin ton/y l Ham Petrol Depolama Kapasitesi 2,0 milyon m 3 (Brüt) Ürün ve Ara Ürün Depolama Kapasitesi 2,7 milyon m 3 (Brüt)

6 2 bafll ca göstergeler Finansal gücümüzle lider, üretimde deneyimli, gelecek için kararl y z. finansal göstergeler milyon us$ * 2004* 2005** 2006** net sat fllar esas faaliyet kâr vergi öncesi kâr vergi sonras kâr finansal borçlar net borç (11) (405) (565) (421) 259 net çal flma sermayesi yat r m harcamas * enflasyona göre düzeltilmifl konsolide mali de erlerdir. ** spk 11/25 tebli i uyar nca enflasyona endekslenmemifl konsolide mali de erlerdir. net sat fllar (milyon $) esas faaliyet kâr (milyon $) hisse bafl na kazanç ytl hisse bafl na kâr 0,694 1,880 2,630 2,720 3,280 hisse bafl na temettü brüt 0,599 1,423 2,125 1,936 2,634 hisse bafl na temettü net 0,575 1,280 1,912 1,750 2, vergi sonras kâr (milyon $) kârl l k rasyolar özkaynak kârl l (roe) (%) 0,16 0,22 0,27 0,28 0,32 finansal oran (özkaynaklar/ toplam yabanc kaynak) 0,4 1,4 1,5 1,3 1, yat r m harcamas (milyon $) operasyonel göstergeler bin ton ifllenen ham petrol üretim (petrokimya hariç) sat fl (petrokimya hariç) ürün d fl sat m (petrokimya dahil) ürün d fl al m (petrokimya dahil) çal flan personel say s hisse bafl na kâr (ytl) , , ,63 2,72 3,28

7 3 tüprafl imkb-100 relatif performans derecelendirme notlar ocak flubat mart nisan may s haziran temmuz a ustos eylül ekim kas m aral k Uluslararas Derecelendirme Kuruluflu FitchRatings, Tüprafl' n uzun vadeli yabanc para cinsinden notunun BB (+) oldu unu belirlemifltir. Tüprafl bu notu ile Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun bir seviye üzerindedir. FitchRatings ayr ca, Tüprafl' n uzun vadeli yerel para cinsinden notunun BBB (-), ulusal notunun AA (+), her iki not görünümünün de dura an oldu unu teyit etmifltir. ytl en düflük en yüksek ortalama 29 aral k 2006 tüprafl hisse fiyat 22,08 30,50 25,50 24,20 imkb ulusal-100 endeksi , , , , y l nda Tüprafl hissesinin relatif performans MKB-100 endeksinin üzerinde seyretmifltir. Ayn dönemde Tüprafl hissesinin relatif performans 25 Temmuz 2006 tarihinde en yüksek de er olarak %37,1 i; görmüflken, 27 fiubat 2006 da sezonsall n etkisiyle en düflük de er olarak %-15,9 olarak gerçekleflmifltir. derecelendirme notlar uzun vadeli döviz notu BB (+) uzun vadeli tl notu BBB (-) ulusal AA (+)

8 4 k saca tüprafl türkiye'nin en büyük sanayi flirketi Tüprafl, y ll k 27,6 milyon tonluk rafinaj ve 103 bin tonluk petrokimya kapasitesinin yan s ra (%40 paya sahip oldu u) Opet ve (%79,98 pay ile) D TAfi ortakl klar yla yaratt katma de er ve cirosuyla ülkemizin en büyük sanayi flirketidir. Bugün hem pazar pay hem kurumsal güvenilirli i hem de üretim kompleksleri ve ortakl klar yla entegre petrol flirketine dönüflen Tüprafl' n kökleri, 1961 y l nda Amerikan Caltex taraf ndan kurulan PRAfi'a ( stanbul Petrol Rafinerisi A.fi.) kadar uzanmaktad r. Kamu ktisadi Teflekkülleri'nin daha verimli çal flmalar n sa lamak amac yla yap lan düzenlemeler kapsam nda, PRAfi ve kamuya ait di er 3 rafineri, 1983 tarihinde Tüprafl çat s alt nda toplanm flt r. Tüprafl' n ifl çeflitlemesinde ilk ad m olarak görülen, 2001 y l ndaki Petkim Yar mca Tesisleri'nin sat n al nmas, rafinaj sektörünün ihtiyaç duydu u geniflleme projelerine haz r altyap oluflturmas aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Rafinerilerin teknik derecelendirilmesinde kullan lan önemli bir gösterge olan Nelson Kompleksite Endeksi'ne göre Tüprafl' n mevcut rafineri kompleksitesi hali haz rda Fransa'n n Akdeniz k y lar ndaki rafinerilerinin kompleksitelerine eflittir. Tüprafl' n halen 6,43 düzeyinde olan rafineri kompleksitesi, 5,67 olan Akdeniz Rafineri Kompleksitesi nin üzerindedir. Avrupa Birli i ile entegrasyon amac na yönelik olarak devam eden Tüprafl yat r mlar tamamland nda, rafineri kompleksitesi 7,25 düzeyine ç kacak ve Akdeniz'in yüksek kompleksitesine sahip olan rafinerilerin düzeyine ulaflacakt r. tafl ma ve da t m ortakl klar Tüprafl' n %79,98'ine sahip oldu u D TAfi, bir ham petrol tankeri, bir ürün tankeri ve petrol tafl mac l ndaki deneyimi ile Tüprafl' n operasyonlar nda önemli bir yere sahiptir. Tüprafl' n lojistik ihtiyac n sa layan bu ba l ortakl a, 27 Aral k 2006 tarihi itibariyle bir yenisi eklenmifltir. Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40 oran ndaki Aygaz A.fi.'ye ait hisselerinin, 380 milyon ABD dolar bedelle sat n al nmas yoluyla Tüprafl, piyasan n ihtiyaç ve taleplerini daha yak ndan takip etmeyi ve daha h zl yan t vermeyi planlamaktad r. Sektörün en h zl büyüyen flirketi konumunda olan Opet, Tüprafl' n vizyonu do rultusunda hizmet alan n geniflletme stratejisinin önemli bir parças olarak kabul edilmektedir. Opet'le bafllanan dikey entegrasyon Tüprafl' n uzun vadeli risklerini minimize ederken, Tüprafl' n uluslararas arenada küresel oyuncu olmas n kolaylaflt racakt r. kuruma ve sektöre de er katan süreç.. Uzun y llar bir Kamu ktisadi Teflekkülü olarak Türkiye'ye hizmet veren Tüprafl' n tarihinde, 10 Temmuz 1990 tarihinde T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl 'na devredilmesi önemli bir dönüm noktas olmufltur. Özellefltirme plan çerçevesinde, 1991 y l nda Tüprafl' n birinci halka arz gerçeklefltirilmifl ve sermayesinin %2,5'i oran nda A grubu hisse senedi halka arz edilmifltir y l sonuna kadar Tüprafl hisselerinin yaklafl k %3,58'i stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem görmekteydi y l Nisan ay nda Tüprafl hisselerinin ikinci halka arz n n tamamlanmas yla stanbul ve Londra Menkul K ymetler Borsalar nda ifllem gören A grubu hisselerin toplam sermayeye oran %34,24'e yükselmifltir. 4 Mart 2005 tarihinde Tüprafl hisselerinin %14,76's MKB Toptan Sat fllar Pazar 'nda uluslararas fonlara sat lm fl ve halka aç kl k oran %49'a yükselmifltir y l, Tüprafl' n bundan sonraki gelece i için hayati öneme sahip olaylar n gerçekleflti i bir y l olmufltur. O tarihe kadar kamuya ait olan %51 oran ndaki hissenin blok sat fl için Ö B taraf ndan 12 Eylül 2005 tarihinde yap lan ihaleyi, 4 milyar 140 milyon ABD dolar ile Koç-Shell Ortak Giriflim Grubu kazanm fl ve Özellefltirme Yüksek Kurulu, 7 Kas m 2005 tarih ve 2005/1128 say l karar ile ihale sonucunu onaylam flt r. Koç Holding 26 Ocak 2006 tarihinde Hisse Sat fl Sözleflmesi'ni imzalayarak hisse devrini gerçeklefltirmifltir. Ö B ihale flartnamesinin gere i olarak, Tüprafl hisselerini devralmak üzere kurulan Enerji Yat r mlar A.fi.'nin ortakl k yap s, Koç Holding A.fi. %75, Aygaz A.fi. %20, Opet Petrolcülük A.fi. %3, Shell Overseas Investment B.V. %1,9 ve The Shell Company of Turkey Ltd. %0,1 da l m yla belirlenmifltir.

9 Türkiye'nin ikinci büyük terminal ve depolama kapasitesine sahip Opet ile pazardaki üstün konumunu pekifltiren Tüprafl, özellikle kendi rafinerilerinin uzak oldu u Do u Karadeniz ve Do u Akdeniz bölgelerindeki pazar da dahil olmak üzere Türkiye'nin her noktas n kapsar hale gelmifltir. 5 mükemmel altyap, güçlü lojistik ve depolamada üstün konum Türkiye'nin toplam rafinaj kapasitesinin tamam Tüprafl'a aittir. Rafinerilerinin co rafi konumlar itibariyle tüketim merkezlerine yak nl ve ülke ihtiyac na en iyi flekilde cevap verebilecek biçimde konuflland r lm fl olmas Tüprafl' n rekabet gücünü bir kat daha art rmaktad r. 1,7 bin ton ham petrol, 1,3 milyon ton beyaz ürün ve 0,9 milyon ton siyah ürün depolama kapasitesi ile Türkiye'nin toplam petrol ürünleri depolama kapasitesinin %59'una sahip olmas n n getirdi i üstün konum, ülkemizin 90 günlük stratejik rezerv tutma yükümlü ünün uygulanmas aflamas nda Tüprafl için önemli bir ifl potansiyeline dönüflecektir. Buna ilave olarak, Türkiye'nin ikinci büyük terminal ve depolama kapasitesine sahip Opet ile pazardaki üstün konumunu pekifltiren Tüprafl, özellikle kendi rafinerilerinin uzak oldu u Do u Karadeniz ve Do u Akdeniz bölgelerindeki pazar da dahil olmak üzere Türkiye'nin her noktas n kapsar hale gelmifltir. Böylelikle müflterilerine Türkiye'nin her noktas nda hizmet sunabilme imkan na eriflen Tüprafl, Opet ve Aygaz ile ürün ve lokasyon swap' yaparak yurtiçi piyasa hakimiyetini perçinlemifltir. Rafinerilerinde kulland enerji ve utilitelerini kendisi üreten Tüprafl özellikle zmit Rafinerisi nde 2006 y l nda devreye al nan 40 MW'l k ilave elektrik üretim kapasitesi ile maliyet avantaj n art r rken operasyonel risklerini daha da azaltm flt r. mevcut sermaye yap s (ytl) hissedarlar grup türü ç kar lm fl % enerji yat r mlar a.fl. a grubu hamiline ,22 51 öib c grubu nama 0,01 di er ortaklar (halka aç k) a grubu hamiline ,77 49 toplam , güçlü finansal yap s Ürün sat fllar esnas nda devlet ad na tahsil edilen ÖTV ve KDV gibi vergi ve fonlarla bir yandan devlete fon sa lan rken, di er yandan toplanan bu fonlarla efektif fon ve nakit yönetimi yoluyla art de er yarat lmaktad r. Petrol sektöründe yer alman n getirdi i yüksek nakit yaratabilme avantaj ile bir yandan teknolojik yat r mlar n sürdürürken, di er yandan örne ine rastlanmayan yüksek kâr pay da t m na ra men finansal parametrelerini ve nakit pozisyonlar n daha da güçlü hale getirmektedir. Sahip oldu u güçlü nakit pozisyonunun getirdi i avantajla yurtiçi pazar pay n art rma hedefine yönelik olarak, müflterilerine sat fl esnekli i tan man n yan s ra 2006 y l nda konsinye ürün sat fl na yönelik gerekli giriflimleri bafllatarak di er flirketlerin ithalat avantajlar n ortadan kald rm flt r. sermaye yap s Sermaye yap s aç s ndan da güvenilirli ini kan tlayan Tüprafl, 22 Kas m 1990 tarihinde Kay tl Sermaye Sistemi'ne geçmifl ve 15 Ekim 2001 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda kay tl sermayesini 100 milyon YTL'den 500 milyon YTL'ye yükseltmifltir. 20 Haziran 2001 tarihinde Tüprafl' n ç kar lm fl sermayesi, bedelsiz olarak %235 art flla 250,4 milyon YTL'ye yükseltilmifl ve 3 Eylül 2001 tarih, 5373 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yay mlanm flt r.

10 6 k saca 2006 Kurumsal kimlik yenilendi: Daha verimli ve daha güçlü bir Tüprafl. Tüprafl'ta 2006 Ocak'ta bafllayan de iflim, fiirket'in görsel kimli ine de yans yarak farkl bir ivme kazand. fiirket yeni logosuyla birlikte tüm görsel kimli ini de ifltirdi. Özellikle Koç Toplulu u'nun büyük itici gücünü arkas na alan Tüprafl, bunu yeni kimli ine de yans tt. Tüprafl art k, daha enerjik, daha çevreyle dost, daha ilerici, daha verimli ve her zamankinden daha güçlü. Master plan devam ediyor: Daha yaflanabilir bir çevre için 274 milyon ABD dolar yat r m... Tüprafl, Avrupa Birli i ile entegrasyon flartlar n karfl lamak için 1989 y l nda ortaya koydu u 2,2 milyar ABD dolar de erindeki Yat r m Master Plan 'n tamamlama yolunda büyük bir kararl l k, sürat ve istikrarla devam etmektedir. Bu çerçevede, 2006 y l nda toplam 392 milyon YTL (274 milyon ABD dolar ) yat r m harcamas gerçeklefltirilmifltir y l n n ilk yar s nda üretime kat lacak zmit DHS ve CCR projesi ile zmir'den sonra zmit Rafinerisi nde de Euro V spekt tlerinde 10 ppm kükürt içeren düflük kükürtlü motorin üretimi rafinaj kârl l n art racakt r. Master Yat r m Plan n n da ötesi: 320 milyon ABD dolar ek yat r m... Tüprafl, Master Yat r m Plan 'n n yan s ra y llard r yap lamayan kârl l k ve verimlilik art fl na yönelik k sa dönemde hayata geçirilecek projelere h z vermifl ve bunun gereklerini yerine getirmeye bafllam flt r. Ham petrol Blending Sistemi, LPG ve Ürün Sat fl Sistemlerinde otomasyon, Vagon Dolum ve Boflaltma Sistemi tesisi gibi operasyonel verimlili i art racak birçok projeden oluflan ilave 320 milyon ABD dolar tutar ndaki yat r m projelerinin tamamlanmas ile rekabet gücünü daha da art racakt r.

11 7 Etkin insan kaynaklar yönetimi: Tüprafl, 2006 y l nda insan kaynaklar alan nda da birçok yenili e ve de iflime imza att. lk kez gerçeklefltirilen Çal flan Memnuniyeti Anketi'nin oluflturdu u yol haritas ile insan kaynaklar alan nda bafllat lan reorganizasyon çal flmalar sonucunda, Tüprafl'ta çal flmay tercih etmeyen veya emekli edilen yaklafl k kifli yerine 427 adet nitelikli ve genç personel fiirket ailesine kat ld. Yönetici profiline uygun personel al m gerçeklefltirilerek, çal flanlar n ifl ortam n ve verimliliklerini gelifltirecek yat r mlar yap ld. Dikey entegrasyonda ilk ad m: Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40' art k Tüprafl' n. Tüprafl aç s ndan 2006 y l ndaki en önemli geliflmelerin bafl nda, dikey entegrasyon yolunda büyük bir stratejik önem tafl yan Opet'in %40 hissesinin 380 milyon dolar bedelle devral nmas gelmektedir. Pazar pay en h zl yükselen da t m flirketi olan Opet'in devral nmas yla Tüprafl' n piyasadaki etkinli inin art r lmas n n yan s ra, kârl l a katk sa layacak ve hissedarlar n gelece e daha güvenli bakmalar n sa layacak önemli bir ad m at lm flt r. Opet'in özellikle Giresun ve Mersin terminallerinin kullan lmaya bafllanmas yla Tüprafl' n Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki etkinli i art r l rken, da t m altyap s aç s ndan da tüm Türkiye'ye yay lm fl bulunacakt r. Güvenli üretim ve maliyet avantaj için: 32 milyon ABD dolar yat r m daha... zmit Rafinerisi'nde 32 milyon ABD dolar tutar ndaki 40 MW'l k Kojenerasyon Ünitesi'nin devreye al nmas sonucunda, tesisin elektrik üretim kapasitesi %88,8, buhar üretim kapasitesi ise %16 oran nda art r larak yeni ünitelerin enerji ihtiyaçlar n n sa lanmas n n yan s ra operasyon riskleri en aza indirgenmifl olacakt r.

12 üretm

13 ek için enerji

14 10 yönetim yönetim kurulu baflkan 'n n mesaj Tüprafl Ailesinin De erli Üyeleri, Say n Hissedarlar m z ve fl Ortaklar m z, Ulusal ekonomilerin öneminin azald, ekonominin, kültürlerin ve toplumlar n bütünleflti i bir dünyada yafl yoruz. Onlarca faktörün birbirini etkiledi i ve de ifltirdi i bu ortamda, iktisadi faaliyetlerin bir bütün olarak dünya ekonomisi çerçevesinde ele al nmas zorunluluk haline gelmifltir y l, finans piyasalar ndaki k sa dönemli dalgalanmalara ra men global ekonomik büyümenin sürdü ü bir y l olarak geçmifltir. FED'in faiz art r mlar na karfl n son 5 y ll k dönemde nispeten düflük kalan faiz oranlar ve likidite bollu u bu durumun en önemli destekleyicisi olmufltur. Global ekonomik büyüme ve emtia fiyatlar ndaki art fl, ABD ve baz geliflen ekonomilerde afl r s nma ve enflasyon kayg lar na yol açm flt r. Buna karfl n Çin ve eski Do u Bloku ülkelerindeki verimlilik art fl enflasyonist bask lar kontrol alt nda tutmaya yard mc olmufltur. Önümüzdeki iki y lda geliflmekte olan piyasalarda 2008 y l da dahil olmak üzere dünya ekonomisinden daha h zl bir büyüme oran n n korunaca beklenmektedir. Bu durum, arz art fl na, talepte gevflemeye ve koruma önlemlerine ba l olarak, önümüzdeki dönemde emtia fiyatlar nda s n rl bir düflüflün olabilece i beklentisini desteklemektedir. Öte yandan dünya ekonomisinde büyümenin devam etmesi baflta petrol olmak üzere emtia fiyatlar düzeyinin yüksek seyredece ini göstermektedir. Global ekonomik gidiflattaki bu olumlu görünüme ra men dikkat edilmesi gereken önemli riskler de mevcuttur. Geliflmekte olan piyasalardaki nispeten güçlenen ekonomik altyap, geçmifl büyüme dönemlerini takip eden h zl düflüfllerin bu dönemde tekrarlanmayaca n göstermektedir. Ancak yine de ülkeler, d flfloklar n etkisini minimize edecek yap sal önlemleri almak durumundad r. Enflasyonun düflmesinin de yard m yla, Türkiye'nin uluslararas yat r mc lar nezdindeki itibar artarken, likiditenin rotas da Türkiye'ye çevrilmifltir krizinden bu yana kifli bafl milli gelir dolardan dolar seviyesine yükselmifl, Merkez Bankas rezervleri 20 milyar dolardan 60 milyar dolarlar seviyesine gelmifltir. Son 30 y l n en az aç k veren bütçe performans, %16'dan %1 seviyelerine gerileyen bütçe dengesi/gsmh oran ve azalan kamu borç yükü önemli geliflmelerdir döneminde ortalama 1,1 milyar dolar olan do rudan yabanc yat r m girifli 2006 y l nda 20,2 milyar dolara yükselmifltir. Bütün bunlar, Türk ekonomisinin bu dönemde ortaya koydu u güçlü performans n temel göstergeleridir May s-haziran döneminde yaflanan dalgalanman n bir krize dönüflmeden atlat lmas, güçlenen ekonomik yap ya duyulan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte de mali ve para piyasalar ndaki yap sal reformlar n sürdürülmesinin yan s ra ekonomik istikrar bozacak ad mlardan kaç n lmas oldukça önem arz etmektedir. Halen %10'lar seviyesinde seyreden iflsizlik oran ekonomik istikrar n önünde bir engel oluflturmaya devam etmektedir. Ayn zamanda her kademede nitelikli insan gücü s k nt s ülkemizin ve bizlerin önemli bir sorunu olarak durmaktad r. Yurt sath nda bafllatt m z kampanya ile meslek liselerine sa lad m z destek, bu soruna verdi imiz önemin bir göstergesidir. Ham petrol ve do al gaz gibi d fla ba ml oldu umuz enerji girdilerinde yaflanan fiyat art fl n n cari aç a olan etkisi aç kt r. Artan cari ifllemler aç n azaltman n en kabul edilen yolu yüksek katma de er yaratarak ihracat n üretim yoluyla art r lmas d r. Bu nedenle Koç Toplulu u fiirketleri de 2006 y l nda ihracatta rekorlar k rarak d fl ticaret aç n n artmas n engelleyici rol oynam fllard r. Tüprafl da 2006 y l nda gerçeklefltirdi i 3 milyar dolarl k ihracat ile bu sorunun çözülmesine önemli katk da bulunmufltur y l nda dalgal bir seyir izleyen Dated Brent ham petrol fiyat, y l 60 ABD dolar düzeyinde kapatm flt r. Yükselen petrol fiyatlar n n talep üzerinde s n rl etkisi oldu u ve planlanan rafinaj yat r mlar n n ürün talep art fl n 2009 y l n n sonuna kadar yakalayamayaca görülmektedir. Bunlar da rafinaj sektörünün kârl konumunu sürdürmeye devam edece ini teyit etmektedir. Küresel ve ulusal ölçekte bu geliflmeler yaflan rken, Tüprafl' n kat l m yla, Koç Toplulu u Türkiye enerji sektörünün en önemli oyuncusu haline gelmifltir. Tüprafl Koç Grubu bünyesine geçti i ilk y ldaki faaliyetleriyle birçok operasyonel ve finansal yenilikleri gerçeklefltirmifltir. Opet Petrolcülük A.fi.'nin %40 hissesi sat n al nm flt r. Bu sat n alma sayesinde Tüprafl, ifl çeflitlemesi yoluyla uzun vadeli risklerini azaltm fl olup, da t mdaki h zl büyüme potansiyeli ve kârl l ktan da pay alarak ortaklar için daha fazla katma de er üretecektir y l nda, tedarik sistemine yönelik iyilefltirmelerle fiirket'in kâr marj yükseltilmifl, ürün fiyatland rma mekanizmas nda esneklik ve uluslararas fiyatlar n daha yak n takibi sa lanm flt r. Toplulu a ba l di er flirketlerle yakalanan sinerjiler, gerek maddi gerek operasyonel boyutta avantajlar sa lam flt r. Akaryak t da t m sektörüyle olan ba lar daha da güçlendirilirken, motorin pazar ndaki pay n art r lmas amac yla ithalattan sat fllar art r lm flt r. Konsinye ürün sat fllar na bafllanm fl, ayr ca Tüprafl tesislerinin bulunmad yerlerdeki Opet depolama tesisleri kullan larak yurtiçi ürün sat fllar nda art fl sa lanm flt r. Master Yat r m Plan çerçevesindeki yat r mlar m z h zla tamamlanmaktad r y l nda devam eden ve yeni projelere toplam 274 milyon ABD dolar tutar nda yat r m yap lm flt r. Ayr ca, rafinerilerimizde Rafinerici lisanslar 49 y ll na uzat lm flt r. Tüprafl'ta çal flmalar m z n bafllad ilk andan itibaren, en önemli deste imiz olan insan kaynaklar alan nda önemli ad mlar atman n da hakl gururunu yafl yoruz. Kurumsal baflar n n en önemli kriterinin insan ve çevreyi korumak oldu una inanmaktay z. Bu kapsamda Tüprafl, çevreye yönelik olumsuz etkiyi en aza indirecek; çal flanlar m za, müteahhitlerimize, müflterilerimize ve toplumumuza gelebilecek zararlar engelleyecek bir Sa l k, Emniyet ve Çevre (SEÇ) politikas belirlemifltir. Yöneticilerimizden bafllayarak bütün personelimizin Tüprafl SEÇ politikas n n ve standartlar n n aktar lmas nda ve uygulanmas nda aktif önderlik yapaca na yürekten inan yoruz y l nda, Operasyonel Mükemmellik Program yoluyla fiirket performans n iyilefltirecek bir uygulamay bafllatm fl bulunuyoruz. Program sayesinde, ifl güvenli i, bak m ve güvenilirlik, iflletme giderleri, iflgücü verimlili i, enerji ve kay plar konusunda belirlenen iyilefltirme f rsatlar uygulamaya konulacakt r. Böylece mevcut operasyonel performans m z daha da gelifltirmeyi planlamaktay z. Yukar da k sa bafll klar halinde bahsetti imiz geliflmelere imza atarken, kurumsal yeniden yap lanman n d fla dönük yüzünü de ihmal etmemifl bulunuyoruz. Bu çerçevede Hedef, Amaç ve De erlerimizi yeniden tan mlarken Tüprafl' n kurumsal kimlik çal flmas n da tamamlad k. Art k Tüprafl' n de iflen kimli ini yans tan yeni bir logomuz var.

15 Y ll k 27,6 milyon ton ham petrol iflleme kapasitesi, 20,1 milyar YTL net cirosu, 822,4 milyon YTL konsolide net kâr ile Türkiye Cumhuriyeti'nin meydana getirdi i en büyük sanayi kuruluflu olan Tüprafl, 2007'ye ve önümüzdeki döneme umutla bakmaktad r. 11 Tüprafl, ülkemizin tek rafinaj kuruluflu olup, 4 rafineriye, Petrokimya tesisine, deniz tafl mac l flirketine ve hizmet alan n ülke çap nda geniflletme imkan sa layan da t m flirketine sahiptir. Y ll k 27,6 milyon ton ham petrol iflleme kapasitesi, 20,1 milyar YTL net cirosu, 822,4 milyon YTL konsolide net kâr ile Türkiye Cumhuriyeti'nin meydana getirdi i en büyük sanayi kuruluflu olan Tüprafl, 2007'ye ve önümüzdeki döneme umutla bakmaktad r. 2007'de 25,7 milyon ton ham petrol ifllemeyi planlayan, yeni ve stratejik yat r mlar hizmete sokman n heyecan n tafl yan Tüprafl' n baflar grafi ini yükseltmek ve onu, sadece Türkiye'nin de il, dünyan n önemli enerji oyuncusu haline getirmek ana hedefimiz olmaya devam ediyor. Tüprafl için büyük bir de iflim y l olan 2006'da gerçeklefltirilen yenilik ve baflar l sonuçlarda eme i geçen tüm ortaklar m za, hissedarlar m za, müflterilerimize, tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m za da teflekkürü bir borç biliyoruz. Ayr ca tüm çal flanlar m za, bu süreçte göstermifl olduklar gayret ve destekleri için içtenlikle teflekkür ediyor, önümüzdeki dönemde ayn baflar y tekrar birlikte yaflayaca m za yürekten inan yoruz. mustafa vehbi koç yönetim kurulu baflkan

16 12 yönetim yönetim kurulu mustafa vehbi koç yönetim kurulu baflkan mehmet ömer koç yönetim kurulu baflkan vekili temel kamil atay yönetim kurulu üyesi fevzi bülend özayd nl yönetim kurulu üyesi erol memio lu yönetim kurulu üyesi cüneyt a ca yönetim kurulu üyesi hasan köktafl öib c grubu temsilcisi denetim kurulu ali tar k uzun denetçi ibrahim murat ça lar denetçi flükrü dilaver denetçi mustafa vehbi koç yönetim kurulu baflkan 1960 do umlu olan Mustafa Vehbi Koç, 1984 y l nda George Washington Üniversitesi fl daresi Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonel ifl yaflam na ayn y l Tofafl Oto A.fi.'de Sat fl Eleman olarak bafllad y llar nda sviçre'deki Kofisa Trading Company'de Sat fl Müdürü, aras nda Ram D fl Ticaret A.fi. Genel Müdür Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. Sanayi-Enerji-Ticaret fiirketleri Baflkan Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. nflaat ve Maden Grubu Baflkan Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. nflaat ve Maden Grubu Baflkan olarak çal flt. Nisan 2003'ten bu yana Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapan Mustafa Vehbi Koç, çok iyi seviyede ngilizce ve Almanca bilmektedir. Mustafa Vehbi Koç, stanbul Sanayi Odas üyesi, Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, D fl Ekonomik liflkiler Kurulu üyesi ve Young Presidents' Organization üyesidir. Türk-Amerikan fl Konseyi'nin eski Baflkan olan Koç, 2005 y l ndan itibaren de Baflkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Ayr ca, Vehbi Koç Vakf Yönetim Kurulu ile E itim Gönüllüleri Vakf Mütevelli Heyeti üyesidir. Haziran 2004 tarihinde JP Morgan International Council'a kat lm flt r. Koç, evli ve iki çocuk babas d r. mehmet ömer koç yönetim kurulu baflkan vekili 1962 do umlu olan Mehmet Ömer Koç, lisans e itimini Columbia Üniversitesi Ancient Greek Bölümü'nde tamamlam fl ve ayn üniversiteden fl Yönetimi Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmufltur. fl yaflam na 1985 y l nda, sviçre'deki Kofisa Trading Company'de Sat fl Memuru olarak bafllayan Mehmet Ömer Koç, y llar aras nda New York'ta Ramerica Int. Inc.'da Sat fl Memuru olarak görev yapm flt r 'de Gazal A.fi.'de Müdür olarak görev alan Koç, daha sonra s ras yla y llar nda Koç Holding A.fi. Finansman Koordinatörü, y llar nda Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Baflkan Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Baflkan görevlerinde bulunmufltur Nisan ay ndan bu yana Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olan Koç, ngilizce ve Frans zca bilmektedir. temel kamil atay yönetim kurulu üyesi 1940 do umlu olan Temel Kamil Atay, TÜ Makina Mühendisli i ve Wayne Eyalet Üniversitesi flletme Bölümü mezunudur. fl yaflam na 1965 y l nda Chrysler Sanayi'de Ürün Gelifltirme Mühendisi olarak bafllayan Atay, y llar nda Otosan A.fi. Mamul Gelifltirme Müdürü, y llar nda Ford Motor Co. U.S.A. Mamul Gelifltirme Mühendisi, y llar nda Koç Holding A.fi. Otomotiv Koordinatör Yard mc s, y llar nda Otoyol Sanayi A.fi. Genel Müdürü, y llar nda Tofafl Türk Otomobil Fab. A.fi. Genel Müdürü olarak çal flm flt r y l ndan itibaren ayn zamanda Koç Holding A.fi. Teknik Projeler Baflkan Yard mc s görevini de üstlenen Atay, y llar aras nda Koç Holding A.fi. Tofafl Grubu Baflkanl yapm fl ve 1996 y l nda Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olmufltur y llar nda Topluluk Yürütme Kurulu Baflkan Vekili ve di er Otomotiv Grubu fiirketleri Baflkan görevlerini üstlenen Atay, y llar nda Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Uygulamadan Sorumlu Yönetim Komitesi Üyesi, y llar aras nda ise bu görevlerine ek olarak Koç Holding A.fi. CEO'lu unu üstlenmifltir y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Koç Holding A.fi. Aile Ofisi Sorumlusu olarak görev yapan Atay ngilizce bilmektedir. fevzi bülend özayd nl yönetim kurulu üyesi 1949 do umlu olan Fevzi Bülend Özayd nl, 1971 y l nda Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olmufltur. Profesyonel ifl hayat na 1972 y l nda Oyak fltirakler Müdür Yard mc s olarak bafllayan Özayd nl, kariyerine y llar aras nda Motorlu Araçlar Tic. A.fi. (Oyak) Bölge Müdürü, y llar nda Oyak fltirakler ve Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak devam etmifltir y l nda Migros Türk T.A.fi. Yat r mlar Koordinatörü olarak sorumluluk üstlenen Özayd nl, y llar nda Maret A.fi.'de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s, y llar nda Migros Türk T.A.fi. Genel Müdürü, y llar nda Koç Holding A.fi. CEO Vekili ve Fiat Grubu Baflkan olarak görev yapm flt r y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su olan Özayd nl, ngilizce bilmektedir.

17 erol memio lu yönetim kurulu üyesi 1954 do umlu olan Erol Memio lu, Orta Do u Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisli i mezunudur. fl yaflam na 1979 y l nda TPAO'da Uzman-Baflmühendis olarak bafllayan Memio lu, 1990 y l na kadar sürdürdü ü bu görevinin ard ndan ayn kurumda Üretim Müdürü olmufl ve y llar aras nda Yurtd fl Projeler Grup Baflkan ve Turkish Petroleum Overseas Co. Baflkan olarak görev yapm flt r. Kariyerine y llar nda Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Baflkan Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. Enerji Grubu cradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam eden Memio lu, 2004 May s ay ndan bu yana Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Baflkan 'd r. Memio lu ngilizce bilmektedir. cüneyt a ca yönetim kurulu üyesi 1962 do umlu Cüneyt A ca, lisans ve yüksek lisans e itimini Texas Üniversitesi Petrol Mühendisli i Bölümü'nde tamamlam fl ve y llar aras nda bu üniversitede Araflt rma Asistan olarak çal flm flt r. Profesyonel ifl yaflam na 1987 y l nda TPAO Üretim Grubu Baflkanl 'nda K demli Mühendis olarak bafllayan A ca, 1995 y l nda bu kurumda Yurtd fl Projeler Grup Baflkanl Proje Müdürü olarak göreve getirilmifl ve 1997'de Yurtd fl Projeler Grup Baflkan Yard mc s olmufltur y l na kadar sürdürdü ü bu görevin ard ndan Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Koordinatör Yard mc s görevine gelen A ca, 2002 y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Enerji Grubu Koordinatörü'dür. A ca ngilizce bilmektedir. hasan köktafl öib c grubu temsilcisi 1963 do umlu olan Hasan Köktafl, 1988 y l nda ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmufltur. Hasan Köktafl, çal flma hayat na Türkiye fl Bankas Kambiyo Bölümü'nde bafllad. Daha sonra s ras yla Family Finans Fon Yönetim Bölümü'nde fief, Belko'da Genel Müdür, Vak fbank'ta Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Finans'ta Müdür ve Bel Plas A.fi.'de Yönetim Kurulu Baflkanl görevlerinde bulundu. Hasan Köktafl halen T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl 'nda Baflkan Yard mc s 'd r. Köktafl ngilizce bilmektedir. ali tar k uzun denetim kurulu üyesi 1964 do umlu olan Ali Tar k Uzun, lisans e itimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü'nde tamamlam fl ve Koç Üniversitesi'nde fl Yönetimi Yüksek Lisans yapm flt r y llar nda Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Baflkanl 'nda Hesap Uzman olarak görev yapan Uzun, y llar nda Koç Holding A.fi. Denetim ve Mali Grup Baflkanl Mali fller Koordinatör Yard mc s, y llar nda Koç Holding A.fi. Denetim ve Mali Grup Baflkanl Mali fller Koordinatörü olarak çal flm flt r y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Denetim Grubu Baflkan olan Uzun, çok iyi seviyede ngilizce bilmektedir. Uzun, evli ve iki çocuk babas d r. ibrahim murat ça lar denetim kurulu üyesi 1973 do umlu olan brahim Murat Ça lar, Bilkent Üniversitesi, ktisadi dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü mezunudur. fl yaflam na 1997 y l nda Pricewaterhouse Coopers'da Denetim ve Dan flmanl k Hizmetleri Müdürü olarak bafllayan Ça lar, 2005 y l ndan bu yana Koç Holding A.fi. Denetim Grubu Baflkanl Koordinatör Yard mc s olarak görev yapmaktad r. flükrü dilaver denetim kurulu üyesi 1965 do umlu olan fiükrü Dilaver, Karadeniz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi mezunudur. stanbul Bilgi Üniversitesi'nde fl Yönetimi Yüksek Lisans yapm flt r. Profesyonel ifl yaflam na 1989'da Hesap Uzman Yard mc s olarak bafllayan Dilaver, 1991 de Hesap Uzman, 2000'de Baflhesap Uzman olmufltur Mart ay nda Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne geçen fiükrü Dilaver, 2001 Mart ay nda stanbul Defterdar Yard mc s, 2004 Ocak ay nda Kocaeli Defterdar, 2005 y l nda stanbul Defterdar olmufltur.

18 14 yönetim genel müdür'ün mesaj De erli Hissedarlar m z ve fl Ortaklar m z, 26 Ocak 2006 tarihinde %51 hissesi Enerji Yat r mlar A.fi. taraf ndan devral nan Tüprafl, geçti imiz y l içinde büyük ölçekli bir de iflim ve yenilenme sürecini bafllatm fl olup, de iflim devam etmektedir. Logomuzu ve kurum kimli imizi yenileyerek bafllad m z bu süreçte, mevcut yat r m program na devam edilmesinin yan s ra Tüprafl' güvenli gelece e tafl yacak yeni yat r mlara da h z kazand r lm flt r. Organizasyondan verimlili e, kârl l ktan kaliteye her alanda ilkler ve rekorlarla dolu bir y l tamamlam fl bulunuyoruz. Türk sanayisinin en köklü ve güçlü grubu olan Koç Toplulu u'ndan al nan dinamizm ve ba l fiirketlerle yaratt m z sinerjiler Tüprafl' dünya çap nda bir oyuncu olma hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaflt r yor. Tüprafl olarak 2006 y l nda birbirinden önemli ad mlar at p fiirketimizi yeniden yap land r rken, bir yandan da dünyadaki geliflmeleri izlemeye, de iflimlere yan t vermeye çal flt k. Geçti imiz y l petrol fiyatlar arz ve talep cephesindeki inifl ç k fllara paralel olarak çok dalgal seyretmifltir. OPEC'in ham petrol üretimini Kas m ay na kadar üst düzeylerde korumas da, ham petrol fiyatlar n n dalgal ve yüksek seyretmesini engelleyememifltir. Ham petrol üretim sahalar na ve boru hatlar na yap lan sabotajlar Irak'tan ham petrol ç k fl n n çok s n rl olmas na neden olmufltur. Dünyan n önemli ham petrol ihracatç lar ndan Venezüella, Nijerya, Ekvador gibi ülkelerdeki siyasal istikrars zl klar da ham petrol arz n olumsuz yönde etkilemifltir. Meksika Körfezi'nde geçmifl y llardaki gibi kas rgalar n yaflanmamas na karfl n, ABD'de benzin katk ve motorin spekt de iflimine iliflkin kararlar dünya ham petrol arz n ve rafinaj faaliyetlerini etkilemifl, ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlar n n yüksek düzeylerde seyretmesine neden olmufltur. Geçmifl y llarda oldu u gibi özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde devam eden ekonomik büyümeye paralel olarak petrol talebinin yüksek seyretmesi ham petrol fiyatlar n n art fl nda büyük rol oynam flt r. Daha önceki y llarda 78 milyon varil/gün düzeyinde olan dünya ham petrol talebi, 2006 y l nda 85 milyon varil/gün düzeyine yükselmifltir y l nda da 87 milyon varil/güne kadar ç kaca tahmin edilmektedir. Yap lan araflt rmalar, kapasite art fllar n n petrol ürünlerine olan talep art fl n ancak 2010 y l nda yakalayabilece ini göstermektedir. Dolay s yla, artan petrol ürünü talebi, öncelikle mevcut rafinerilerin zaten yüksek olan kapasite kullan mlar n daha da art rma çabalar yla karfl lanmaya çal fl lmaktad r. Petrol ürünlerine olan talebin yüksekli inin yan s ra yeni rafineri yat r mlar n n bölgemiz d fl nda Çin, Hindistan ve Ortado u'da olmas nedeniyle pazar konumunda önemli bir de ifliklik beklenmemektedir. Ülkemizde ve dünya ülkelerinde sosyal ve ekonomik kalk nman n sürdürülmesi hatta yaflam n kendisinin tamamen enerjiye ba l olmas ve gün geçtikçe daha fazla enerjiye gereksinim duyulmas, bu sektörde oluflan geliflim ve de iflimlerin yak ndan izlenmesini gerekli k lmaktad r. Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin devam edece i ve enerji tüketiminin 2007 y l nda 99 milyon ton petrol eflde erine ulaflaca tahmin edilmektedir. Rafinajda Avrupa'n n önde gelen flirketlerinden olan Tüprafl, ülkemizin yaflad ekonomik büyümenin ve dolay s yla artan enerji talebinin karfl lanmas nda en önemli rolü oynamaktad r. Tüprafl, AB standartlar na uygun ürünleriyle önümüzdeki y llarda da stratejik önemini korumaya devam edecektir. Tüprafl olarak 2006 y l nda operasyonel ve finansal alanlarda birçok yenilik ve ilke imza att k y l nda Tüprafl %94,9 kapasite ile çal flarak 26,2 milyon ton ham petrol ifllemifltir. Toplam üretim miktar %2,9 oran nda (702 bin ton) artarak 24,6 milyon tona ulaflm flt r. Yurtiçi sat fllar 19,9 milyon ton olarak gerçekleflirken, 6,2 milyon tona ulaflan ihracatla toplam sat fllar bir önceki y la göre %4,7 oran nda artm flt r y l nda bu kapasite ve verimlilik art fl n n göstergesi olarak 836,5 milyon YTL esas faaliyet kâr ve %20,8 oran nda art flla 822,4 milyon YTL net dönem kâr elde edilmifltir. Kuruluflundan bu yana Türkiye'nin en önde gelen petrol ürünü tedarikçisi olan Tüprafl' n, 2005 y l nda yürürlü e giren %100 ithalat serbestisine ra men, 2006 y l nda Türkiye akaryak t (araç yak tlar ) ve fuel oil pazar ndaki pay yaklafl k %70 olarak gerçekleflmifltir. Türkiye'ye yap lan ithalat n ana nedeni ise Tüprafl' n motorin ve LPG gibi baz ürünlerdeki s n rl üretim kapasitesidir. Da t m flirketlerinin ithalata yönelmesinin di er bir nedeni de bu flirketlerin iflletme sermayesi ihtiyac d r. Bu flirketlere konsinye sat fllar gibi alternatif çözümler sunulmaya bafllanarak sat fl art fl sa lanacakt r. Bu do rultuda üretimden sat fllar n yan s ra ürün ticaretini de art rarak yurtiçi beyaz ürün sat fllar n 2006 y l nda %2,2 oran nda art rm flt r. thal ürün ticaretini %87,5 oran nda art flla 1,7 milyon tona ç karan Tüprafl, Türkiye petrol ürünleri pazar ndaki lider konumunu pekifltirmek için di er kurumsal yeteneklerinin yan s ra, güçlü üretim ve depolama kapasitesini, ürün ithalat ve ihracat alan nda yerleflik altyap s n kullanmaktad r. Tüprafl, Avrupa Birli i ile entegrasyon flartlar n karfl lamak için 1989 y l nda ortaya koydu u 2,14 milyar ABD dolar de erindeki Yat r m Master Plan 'n tamamlama konusunda büyük bir kararl l k ve istikrarla yola devam etmektedir. Bu çerçevede, 2006 y l nda toplam 392 milyon YTL (274 milyon ABD dolar ) yat r m harcamas gerçeklefltirilmifltir y l n n ilk yar s nda üretime kat lacak zmit DHS ve CCR projesi ile zmir'den sonra zmit Rafinerisi'nde de Euro V normunda 10 ppm kükürt içeren düflük kükürtlü motorin üretimi, rafinaj kârl l n daha da art racakt r. Yat r m Plan çerçevesinde 2008 Temmuz ay na kadar tamamlanacak K r kkale DHS ve CCR üniteleri ve zmit ve zmir rafinerilerinde benzin yat r mlar sonras nda Tüprafl benzin ve motorinde Avrupa Birli i'nin 2009 y l nda uygulamaya koyaca ürün kalitesini yakalam fl olacakt r. zmit Rafinerisi'nde 32 milyon ABD dolar tutar ndaki 40 MW'l k Kojenerasyon Ünitesi'nin devreye al nmas sonucunda, tesisin elektrik üretim kapasitesi %88,8, buhar üretim kapasitesi ise %16 oran nda art r larak yeni ünitelerin enerji ihtiyaçlar n n sa lanmas n n yan s ra operasyonel riskler de en aza indirgenmifl olacakt r y l nda, tesislerimiz özelinde de önemli geliflmelerin parças olman n gururunu yaflad k. Bütün rafinerilerimizde Rafinerici lisanslar n n 49 y ll na uzat lmas yan nda, Batman Rafinerisi de, ISO 9001, ISO ve OHSAS belgelerini almaya hak kazand. Bu geliflmelerin yan s ra Batman Rafinerimizde asfalt üretim kapasitesi ton/güne ç karken, ilk kez Türkiye standartlar na uygun motorin sat fl na da bafllanm flt r. K r kkale Rafinerisi Laboratuvar, Tüprafl' n ilk akredite laboratuvar olurken, Rafineri'de vagon dolum tart m sisteminde de otomasyona geçilmifltir. Tüprafl' n önemli tesislerinden biri olan zmir Rafinerisi'nde üretim verimlili inde, kapasite kullan m nda, toplam ürün sat fllar nda ve ihracatta rekor düzeylere ç k lm flt r. Bu Rafinerimizde ayr ca, detay mühendislik d fl nda ilk kez tamamen Tüprafl çal flanlar taraf ndan gerçeklefltirilecek Benzin Kalitesinin yilefltirilmesi Projesi'ne de bafllanm flt r. fiirketimiz aç s ndan 2006 y l ndaki en önemli geliflmelerin bafl nda, dikey entegrasyon yolunda büyük bir stratejik önem tafl yan Opet'in %40 hissesinin 380 milyon dolar bedelle al nmas gelmektedir. Pazar pay en h zl ve istikrarl bir flekilde yükselen da t m flirketi olan Opet'in devral nmas yla Tüprafl' n piyasadaki etkinli inin art r lmas n n yan s ra, kârl l a katk sa layacak ve hissedarlar m z n gelece e daha güvenli bakmalar n sa layacak önemli bir ad m at lm flt r. Opet'in özellikle Mersin ve Giresun terminallerinin kullan lmaya bafllanmas yla Tüprafl' n Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki etkinli i artarken, da t m altyap s aç s ndan da tüm ülke sath n kuflatm fl bulunuyoruz. Ortakl m z Deniz Tafl mac l ve Tankercili i A.fi. (D TAfi), 2006 y l nda Tüprafl rafinerilerinin ihtiyac do rultusunda 27,5 milyon ton ham petrol tafl m flt r. Petrol ürünleri tafl malar ise 720,2 bin ton seviyesine ulaflm flt r. Tüprafl, 17 y ldan bu yana sürdürdü ü mevcut Yat r m Master Plan 'n n yan s ra kârl l n ve rekabet gücünü art racak yeni yat r m hedefleri belirlemifl ve bunun gereklerini yerine getirmeye bafllam flt r. Ham petrol Blending Sistemi, LPG ve ürün sat fl sistemlerinin modernizasyonu, zmit ve K r kkale rafinerileri aras nda ürün demiryolu tafl mac l k sistemi ve operasyonel verimlili i art racak birçok projeden oluflan ilave yat r m projelerimizin tamamlanmas ile rekabet gücümüzün daha da artaca n belirtmek isterim. Tüprafl, insan ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak gelifltirmekte ve hedeflerine ulafl rken insan sa l n, iflletme güvenli ini, çevrenin korunmas n ve toplum yarar n ön planda tutmaktad r. Bu kapsamda, çevre ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz biçimde yerine getirmeyi görev bilen Tüprafl, en son teknolojilerin kullan ld ve Avrupa Birli i'nin 2009 normlar nda üretim yapan bir rafineri flirketi konumuna gelmeye haz rlanmaktad r.

19 Tüprafl, insan ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak gelifltirmekte ve hedeflerine ulafl rken insan sa l n, iflletme güvenli ini, çevrenin korunmas n ve toplum yarar n ön planda tutmaktad r. 15 Ülkemizin en köklü kuruluflu olan Koç Toplulu u'na kat lm fl olmam z n verdi i güç ve enerjiyle, 2006 y l nda insan kaynaklar alan nda da birçok yenili e ve de iflime imza att k. lk kez gerçeklefltirdi imiz Çal flan Memnuniyeti Anketi, bize bu iyilefltirme çal flmalar için bir yol haritas oluflturdu. nsan kaynaklar nda bafllatt m z reorganizasyon çal flmalar ile yal n bir yönetim anlay fl oluflturduk, verimlili imizi art rd k. fiirketimizde y llard r süregelen geçici iflçi sorununu çözdük. Deneyimli çal flanlar m z n aras na Tüprafl' n gelece inde rol alacak 427 yetenekli ve genç arkadafl m z dahil ettik. Ayr ca, çal flanlar m z n ifl ortamlar n iyilefltirerek verimliliklerini art racak yat r mlara bafllad k. Çal flan m za ve insana verdi imiz de eri, e itim olanaklar m z tüm personelimizi kapsayacak flekilde geniflleterek kan tlad k. Tüprafl ile Petrol- fl aras nda 1 Ocak Aral k 2008 dönemini kapsayan Toplu fl Sözleflmesi görüflmeleri anlaflma ile sonuçlanm fl ve sözleflme 2 Nisan 2007 tarihinde taraflarca imzalanm flt r. mzalanan bu sözleflme ile çal flanlara birinci alt ayda %10 zam yap lm fl, takip eden alt ayl k zaman dilimlerinde enflasyon fark n n ücretlere yans t lmas kararlaflt r lm flt r. Mazeret izinleri, hafta sonu çal flmas ve y ll k izin sürelerinde yeniden düzenleme yap lm flt r. fiirketimizin özellefltirilmesi sonras imzalanm fl olan bu ilk sözleflmenin, çal flma bar fl korunarak, karfl l kl anlay fl içinde sonuçland r lmas hepimiz için gurur vericidir. Tüprafl bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da, Türkiye'nin gelece i için yapt yat r mlar, üretti i de erleri ve de iflmeyen güçlü performans ile ifl ortaklar n n ve hissedarlar n n güvenine lay k olmaya devam edecektir. Baflar lar m zda kuflkusuz en büyük paya sahip olan hissedarlar m za, Yönetim ve Denetim Kurulumuza ve tüm mesai arkadafllar ma teflekkürlerimi sunuyorum. yavuz erkut genel müdür

20 16 yönetim üst yönetim yavuz erkut genel müdür 1955 do umlu olan Yavuz Erkut, lisans e itimini Bo aziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü'nde 1976 y l nda, yüksek lisans e itimini ise Wales Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü'nde, 1978 y l nda tamamlam flt r. fl yaflam na 1979 y l nda prafl Rafinerisi'nde Proses Mühendisi olarak bafllam flt r y llar aras nda Ünite fiefi, Baflmühendis, flletme Müdür Yard mc s görevlerinde bulunmufltur y l nda Tüprafl Genel Müdürlü ü'ne D fl Ticaret Müdürü olarak atanm flt r y llar aras nda Petrol kmal ve Ticaret Daire Baflkanl göreviyle Ham petrol kmal, Akaryak t Sat fl, Fiyatland rma, D fl Ticaret ve LPG kmal ve Sat fl Müdürlüklerini yönetmifltir döneminde ise ayn bölümlerden sorumlu Daire Baflkanl ve Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufltur y l nda Opet Petrolcülük A.fi.'ye transfer olmufltur y llar aras nda çeflitli dönemlerde Opet Petrolcülük A.fi'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevinden sonra 27 Ocak 2006 tarihi itibariyle Tüprafl Genel Müdürlü ü'ne atanm flt r. Evli ve iki çocuk babas olan Erkut, ngilizce bilmektedir. gürol acar genel müdür yard mc s 1953 do umlu olan Gürol Acar, Orta Do u Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü'nü 1976 y l nda bitirmifltir. fl yaflam na 1977 y l nda prafl Rafinerisi'nde Proses Mühendisi olarak bafllam fl, çeflitli mühendislik pozisyonlar nda görev alm flt r. Tüprafl zmit Rafinerisi ve Genel Müdürlük yönetim kademelerinde çeflitli görevlerde bulunmufltur. Tüprafl'ta çal fl rken Devlet Planlama Teflkilat 'n n haz rlad 7. ve 8. dönem befl y ll k kalk nma planlar nda Petrol Ürünlerinden Sorumlu Komisyon'un Baflkanl n yürütmüfltür. K r kkale Rafineri Müdürü olarak çal fl rken Ekim 2000 tarihinde Opet Petrolcülük A.fi.'de Terminal ve Teknik Servisler Müdürü olarak ifle bafllam flt r. Aral k 2004-Ocak döneminde Opet Petrolcülük A.fi. Terminal ve Teknik Servisler Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapan Acar, 27 Ocak 2006 tarihi itibariyle Tüprafl Teknik fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak atanm flt r. Evli ve bir çocuk babas olan Acar, ngilizce bilmektedir. y lmaz bayraktar genel müdür yard mc s 1954 do umlu olan Y lmaz Bayraktar, Bo aziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü'nden 1976 y l nda mezun olmufl, yüksek lisans n ise Wales Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü'nde Endüstri çin Dizayn ve fl daresi bafll kl programda tamamlam flt r. fl yaflam na 1979 y l nda prafl Rafinerisi'nde Enerji ve Ekoloji Mühendisi olarak bafllam flt r. 20 y ll k rafineri çal flmas süresince, s ras yla Kuvvet Santrali, Buhar Üretim, Elektrik Üretim, Pompa Transfer ve At k Su Ar tma Üniteleri fieflik ve Baflmühendisliklerinde ve daha sonra s ras yla Yard mc Tesisler flletme Müdür Yard mc l, Üretim Üniteleri flletme Müdürlü ü ve 1997 y l ndan itibaren Rafineri Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufltur y llar aras nda Siemens Power Generation flletme ve Bak m anlaflmas alt ndaki BOSEN Enerji Elektrik Üretim A.fi. kombine çevrim santralinde Siemens ad na Tesis Müdürü görevini üstlendikten sonra 27 Ocak 2006 itibariyle Tüprafl Genel Müdür Yard mc s olarak atanm flt r. Evli ve bir çocuk babas olan Bayraktar, ngilizce bilmektedir. hasan tan genel müdür yard mc s 1964 Ankara do umlu olan Hasan Tan, Orta Do u Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü'nü 1986 y l nda, Pennsylvania Üniversitesi fl Yönetimi Yüksek Lisans program n 1990 y l nda tamamlam flt r. fl yaflam na 1990 y l nda Tüprafl'ta D fl Ticaret Departman 'nda Mühendis olarak bafllam fl ve Motorin ve LPG thalat ndan Sorumlu thalat fiefi olarak devam etmifltir y l nda Ham petrol kmal Departman 'na ham petrol anlaflmalar ve kârl l k analizlerinden sorumlu Koordinatör olarak atanm flt r y llar aras nda LPG kmal ve Sat fl Müdürü olarak görev yapm flt r. Ocak 2005-Ocak 2006 döneminde Opet Petrolcülük A.fi. kmal Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapan Tan, 27 Ocak 2006 tarihi itibariyle Tüprafl' n özellefltirilmesinden sonra Ticari fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak atanm flt r. Evli ve bir çocuk babas olan Tan, ngilizce bilmektedir. ibrahim yelmeno lu genel müdür yard mc s 1971 do umlu olan brahim Yelmeno lu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1991 y l nda, Illinois Üniversitesi Yüksek Lisans program n 2003 y l nda tamamlam flt r. fl yaflam na 1987 y l nda Maliye Bakanl 'nda bafllam flt r y llar aras nda Hesap Uzmanlar Kurulu'nda görev alm flt r y l nda Koç Holding Denetim Grup Baflkanl 'na transfer olan Yelmeno lu, döneminde Koç Holding A.fi. Denetim Grubu Koordinatörü olarak görev yapm flt r. Tüprafl' n Koç Holding'e %51 hisse devrinden sonra 27 Ocak 2006 tarihi itibariyle Mali fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevine atanm flt r. Evli ve iki çocuk babas olan Yelmeno lu ngilizce bilmektedir.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı