Android Database SQLLite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Android Database SQLLite"

Transkript

1 Android Database SQLLite

2 Android Mimarisi Android İşletim sistemi, adres defteri, telefon arama, notification, 2D/3D grafik, Database, security/encryption, camera, ses, input/output, web.. gibi kütüphaneler sağlar.

3 SQLLite SQLite açık kaynak kodlu veritabanıdır. SQL syntax, transactions ve sorgular gibi standart ilişkili veritabanı özelliklerini destekler. SQLite, TEXT (java da String gibi), INTEGER(java da long gibi), REAL(java da double gibi) veri tiplerini destekler. Ayrıca diğer tüm tipler veritabanına kaydedilmeden önce yukarda verilen veri tiplerinden birine çevrilmelidir. SQLite, veritabanına girilen değerlerin tiplerini kontrol etmez. Yani string kolonuna integer ifade girebilirsiniz.

4 SQLLite SQLite her android cihazı içerisinde gömülüdür. SQLite veritabanını kullanırken veritabanı için kurulum gerektirmez. Sadece veritabanını oluştururken ve update işlemi yaparken SQL sorgusu yazılmaz. Diğer tüm işlemler (tablo oluşturma, insert,update,delete,select) SQl sorgusu ile yapılabildiğigibi, Android platformu tarafından komutla yapılır. Örn: Silme: db.delete("ogr", "yas > 10 AND yas < 20", null); Güncelleme: ContentValues newages = new ContentValues(); newages.put("yas",45); db.update("ogr,newages,"num =? OR num =?", new String[ ] {"101", "103" ); SQLite veritabanına erişim dosya sistemine erişimi de içerir. İşlemler yavaş olabilir, bu yüzden veritabanı işlemleri eş zamansız olarak çalıştırılması tavsiye edilir. Eger uygulamanız veritabanı oluşturduysa, bu veritabanına /data/data/<package_name> yolunu izleyerek ulaşılabilir.

5 SQLiteOpenHelper Sınıfı ve Veritabanı oluşturmak ve güncellemek Android uygulamalarda veritabanı oluşturmak ve güncellemek için SQLiteOpenHelper ın alt sınıfları kullanılır. SQLiteOpenHelper ın constructor ına (yapıcı sınıf) veritabanının ismi ve güncel database versiyonu gönderilir. public MySQLiteHelper(Context context) { super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); Bu sınıfta iki tane metot override edilmelidir. metottur. oncreate() : Veritabanının oluşturan metottur. onupgrade() : Daha önceden oluşturulmuş veritabanını güncellemeye yarayan Her iki metot SQLiteDatabese nesnesi alır. SQLiteOpenHelper sınıfı veritabanı nesnesine erişmek için getreadabledatabase() ve getwritabledatabase() metotlarını sağlar. Veritabanı tablolarında primary key kullanılmalıdır.

6 SQLiteOpenHelper Sınıfı ve Veritabanı oluşturmak ve güncellemek SQLiteDatabase temel SQLite Database işlemlerinin yapılmasını sağlar, insert(), update(), delete(). Ayrıca ek olarak SQL sorgularını çalıştırabilmek için execsql() metodu vardır. ContentValues nesnesi anahtar/değer tanımlamak için kullanılır. Anahtar kelimesi tablolardaki sütun isimlerini, değer ise sütun içi değerleri temsil etmektedir. Sorgular rawquery() ve query() metotlarıyla yada SQLiteQueryBuilder sınıfıyla oluşturulur. rawquery() : SQL seçme sorguları için kullanılır. query() : Özel SQL sorguları için yapılandırılmış arayüzü sağlar. SQLiteQueryBuilder ise SQLite sorgularını çalıştırmak için yardımcı olan sınıftır.

7 rawquery() SQLiteDatabase db = this.getreadabledatabase(); Cursor cursor = db.rawquery("select * from ogr where num =?", new String[ ] { num ); query() return database.query(database_table, new String[] { KEY_ROWID, KEY_CATEGORY, KEY_SUMMARY, KEY_DESCRIPTION, null, null, null, null, null); query() metodu aşağıdaki parametreleri alır. Parameter Comment String dbname Sorgunun çalıştırılacağı tablo ismi. String[] columnnames Return edilecek kolon isimleri. Tüm kolonlar için null girilir. String whereclause Belli dataları seçmek için girilecek koşuldur. String[] selectionargs whereclause koşulunda? konulan dataların değeri girildiği yer. String[] groupby Seçilen satırları belli koşula göre gruplara ayırmayı sağlar. String[] having Gruba ayrılan satırları filtrelemek için kullanılır String[] orderby Seçilen satırları sıralamak için kullanılır.

8 Tablo Oluşturma SQLiteDatabase db= new SQLiteDatabase(); db.execsql("create table ogr(num text, yas integer)"); //Constructure public MySQLiteHelper(Context context) { super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); //SQLiteOpenHelper sınıfının implement public void oncreate(sqlitedatabase db) { String tablo = "CREATE TABLE ogr ( " + "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " + "num TEXT, "+ "adsoy TEXT )"; db.execsql(tablo);

9 KAYIT EKLEME (INSERT) T-SQL ile CREATE TABLE ogr(id integer primary key, num text unique, adsoy text,yas integer) INSERT INTO ogr (num,adsoy,yas) VALUES( 101, Ali Can,19) INSERT INTO ogr (num,adsoy,yas) VALUES( 102, Fatma kara,22) Android SQLite ContentValues yenikayit = new ContentValues(); yenikayit.put("num", "101"); yenikayit.put("adsoy", "Ali Can"); yenikayit.put("yas", 19); db.insert("ogr", null, yenikayit ); Replace ContentValues yenikayit = new ContentValues(); yenikayit.put("num", "101"); yenikayit.put("adsoy", "Ali Can"); yenikayit.put("yas", 19); db.replace("ogr", null, yenikayit); sqlite> select * from test; 3 foo bar

10 KAYIT SİLME (DELETE) Normal T-SQL komutu DELETE FROM ogr WHERE yas > 10 AND yas < 20 SQLite SQLiteDatabase db = this.getwritabledatabase(); db.execsql("delete from ogr where yas > 10 AND yas < 20"); veya db.delete("ogr", "yas > 10 AND yas < 20", null); yas i 10 ile 20 arası olan kayıtları siler db.delete("ogr", "yas =? OR num =?", new String[] {"15", "101"); yas i 15 veya numarası 101 olan kayıtları siler db.delete("ogr", "yas =?2 OR num =?1", new String[] {"101", "15"); yas i 15 veya numarası 101 olan kayıtları siler

11 VERİ GÜNCELLEM (UPDATE) Normal SQL komutu ile UPDATE ogr SET yas = 99 WHERE num = 101 OR num = 103 SQLLite SQLiteDatabase db = this.getwritabledatabase(); db.execsql("delete from ogr where num> 10 OR num= 103 "); VEYA ContentValues newages = new ContentValues(); newages.put("yas", Integer.valueOf(99)); db.update("ogr ); newages, "num =? OR num =?", new String[ ] {"101", "103"

12 ContentValues ContentValues ile INSERT, REPLACE, UPDATE işlemleri yapılabilir ContentValues cvalues = new ContentValues(); cvalues.put("columnname1", value1); cvalues.put("columnname2", value2);... db.insert("tablename", null, cvalues); veya db.replace("tablename", null, cvalues); VEYA SQLiteDatabase db = this.getwritabledatabase(); db.execsql("insert INTO ogr(num,adsoy) VALUES ( 101, Ali can )

13 SORGU(QUERY) YAZMA Normal SQL sorgusu SELECT table1.name, sum(table2.price) FROM table1, table2 WHERE table1.supplier = table2.id AND table1.type = "spigot" GROUP BY table1.name HAVING sum(table2.price) < 50 ORDER BY table1.name ASC LIMIT 100 Android SQLLite Cursor c = db.query( og, new String[] { "num", "adsoy", "yas >?", new String[] { "50", null, // group by null, // having "num ASC ); Veya SQLiteDatabase db = this.getreadabledatabase(); Cursor c = db.rawquery("select * from ogr where yas>50 order by num ASC;", null);

14 Transaction db.begintransaction(); try { // sql komutları... db.settransactionsuccessful(); finally { db.endtransaction();

15 BAZI SqlLite metodları SQLiteDatabase db; db.execsql("sql query"); Bazı Metodlar: db.begintransaction(), db.endtransaction() db.delete("table","whereclause",args) db.deletedatabase(file) db.insert("table",null,values) db.query(...) db.rawquery("sqlquery",args) db.replace("table",null,values) db.update("table",values,"whereclause",args)

16 Creating a Database: The SQLiteOpenHelper Class DATABASE oluşturma public class MyHelper extends SQLiteOpenHelper { public static final String DATABASE = "OgrDb.db"; public static final int VERSION = 6; //... public KeyValHelper(Context context) { super(context, ATABASE, null, VERSION); //...

17 CURSORS, LOADERS, AND ADAPTERS

18 Cursor, sorgu sonucunu tutar ve bu sonuçlar üzerinde satır satır hareket etmeyi sağlar. CURSOR Sorgu sonucunda oluşan kayıt sayısını getcount() metodu ile öğrenebiliriz. Sorgu sonucunda elde edilen satırlar arasında movetofirst(), movetonext() metotları ile hareket edilir. Sorgunun son elementine erişilip erişilmediği isafterlast() metodu ile öğrenilir. Cursor nesnesi getstring(), metotları ile sonuçları almayı sağlar. Örneğin getlong(kolonindex), getstring(kolonindex). Cursor nesnesi ile işlemler bittiğinde close() mtodu ile kapatılır.

19 CURSOR String query = "SELECT * FROM TABLO ; SQLiteDatabase db = this.getwritabledatabase(); Cursor cursor = db.rawquery(query, null); Cursor ile belirli bir kaydı elde etme SQLiteDatabase db = this.getreadabledatabase(); Cursor cursor = db.query( TABLE_ADI, // a. table COLUMNS, // b. column names " id =?", // c. selections new String[] { String.valueOf(id), // d. selections args null, // e. group by null, // f. having null, // g. order by null); // h. limit

20 CURSOR cursor.movetofirst() cursor.movetolast() cursor.movetoprevious() cursor.movetonext() cursor.movetoposition(int index)

21 CURSOR ile elde dilen verileri alma Cursor dan elde edilen bilgide önce bilgi olup olmadığına bakılır if (cursor!= null) cursor.movetofirst(); Daha sonra cursor ile tüm veri seti üzerinde hareket ederek satır satır okunur. while (cursor.movetonext()) { Integer id = getint(cursor, ididx); String key = cursor.getstring(keyidx); Aynı şey şu şekilde de yapılabilir: for (int i = 0; i < cursor.getcount(); i++) { cursor.movetoposition(i); Integer id = getint(cursor, ididx); String key = cursor.getstring(keyidx);

22 Cursor Cursor cursor = db.rawquery("select * FROM students"); cursor.movetofirst(); do { int id = cursor.getint(cursor.getcolumnindex("id")); String = cursor.getstring(cursor.getcolumnindex(" "));... while (cursor.movetonext()); cursor.close(); Cursor dan elde edilen kayıtlardan bilgi elde etme getblob(index), getdouble(index), getcolumncount(), getfloat(index), getcolumnindex(name), getint(index), getcolumnname(index), getlong(index), getcount(), getstring(index),

23 SimpleCursorAdapter SimpleCursorAdapter( Context context, int childlayout, Cursor c, String[ ] from, int[ ] to ); Kaynak: Pro Android book, page:160

24 Adapters and View Binders SimpleCursorAdapter(Context context, int childlayout, Cursor c, String[] from, int[] to) context Usually the activity from which this list is visible. layout The ID of standard XML layout for a single cell in the list view. This is the target for the cursor data. cursor The source cursor from which data is obtained. Each row in this cursor corresponds to a cell in the list view and each column to a subview in the cell s layout. from An ordered list of column names. to An ordered list of IDs for corresponding subviews of the list cell layout. The content Kaynak: Enterprise Android, Wrox, page:76

25 Adapters and View Binders res / layout / My_row.xml <RelativeLayout> <TextView /> <TextView /> <TextView /> </RelativeLayout>

26 Adapters and View Binders activity_main.xml dosyasının içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyiniz. Sadece ListView nesnesinde düzenleme yapacağız. Bunu id sini şeklindende belirleyelim <RelativeLayout.> <ListView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" /> </RelativeLayout>

27 Adapters and View Binders Özel layout xml dosyası res/layout/myrow.xml <RelativeLayout> <TextView /> <TextView /> <TextView /> </RelativeLayout> JAVA protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); private static final String [ ] from= new String[ ] { "num", "adsoy", "yas" ; private static final int [ ] to = new int[ ] { R.id.lw_num, R.id.lw_adsoy, R.id.lw_yas ; SimpleCursorAdapter dataadapter; dataadapter =new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.Myrow, cursor, from, to, 0 )); ListView lv = getlistview(); lv.setadapter(dataadapter);

28 SqlLite Manager SqlLite Explorer Professional Firefox eklentisi olarak Firefox SqlLite Manager yeterlidir. Menüden Database->New database seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede yeni veritabanının ismini girin, sonuna sqlite uzantısı otomatik olarak eklenecektir.

29 Komut Satırından SqlLite işlmeleri sqlite> create table test (key integer primary key, val text); sqlite> insert into test ( val ) values ("something"); sqlite> insert into test ( val ) values ("something else"); sqlite> select * from test;

30 Örnek KITAP Id integer primarykey autoincerement Baslik Text Yazar Text Yukarıdaki tablo yapısını oluşturup; Ekleme, Silme Değiştirme Arama Listeleme Işlemlerini yapalım

31 Book Class ını oluşturalım public class Book { private int id; private String title; private String author; public Book(){ public Book(String title, String author) { super(); this.title = title; this.author = public String tostring() { return "Book [id=" + id + ", title=" + title + ", author=" + author+ "] ; public int getid() { return id; public String gettitle() { return title; public String getauthor() { return author; public void setid(int id) { this.id=id; public void settitle(string title) { this.title= title; public void setauthor(string author) { this.author= author;

32 SQLLİTE için Gerekli Kütüphaneler import android.database.cursor; import android.database.sqlite.sqlitedatabase; import android.database.sqlite.sqliteopenhelper;

33 SqlLiteOpenHelper Classı ile DATABSE oluşturma public class MySQLiteHelper extends SQLiteOpenHelper { private static final int DATABASE_VERSION = 1; private static final String DATABASE_NAME = "BookDB ; private static final String TABLE_BOOKS = "books ; private static final String KEY_ID = "id"; private static final String KEY_TITLE = "title"; private static final String KEY_AUTHOR = "author ; private static final String[] COLUMNS = {KEY_ID,KEY_TITLE,KEY_AUTHOR; public MySQLiteHelper(Context context) { super(context, DATABASE_NAME, null, public void oncreate(sqlitedatabase db) { String CREATE_BOOK_TABLE = "CREATE TABLE books ( " + "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " + "title TEXT, "+ "author TEXT ) ; db.execsql(create_book_table); // create books table

34 Tablonun Yeniden Oluşturulması veya public void onupgrade(sqlitedatabase db, int oldversion, int newversion) { db.execsql("drop TABLE IF EXISTS books"); this.oncreate(db);

35 Tabloya veri Ekleme (INSERT) public void addbook(book book){ Log.d("addBook", book.tostring()); // 1. get reference to writable DB SQLiteDatabase db = this.getwritabledatabase(); // 2. create ContentValues to add key "column"/value ContentValues values = new ContentValues(); values.put(key_title, book.gettitle()); // get title values.put(key_author, book.getauthor()); // get author // 3. insert db.insert(table_books, // table null, //nullcolumnhack values); // key/value -> keys = column names/ values = column values // 4. close db.close();

36 Tabloya veri Güncelleme(UPADTE) public int updatebook(book book) { // 1. get reference to writable DB SQLiteDatabase db = this.getwritabledatabase(); // 2. create ContentValues to add key "column"/value ContentValues values = new ContentValues(); values.put("title", book.gettitle()); // get title values.put("author", book.getauthor()); // get author // 3. updating row int i = db.update(table_books, //table values, // column/value KEY_ID+" =?", // selections new String[] { String.valueOf(book.getId()) ); //selection args // 4. close db.close(); return i;

37 Tablodan veri Silme (DELETE) public void deletebook(book book) { // 1. get reference to writable DB SQLiteDatabase db = this.getwritabledatabase(); // 2. delete db.delete(table_books, KEY_ID + " =?", new String[]{String.valueOf(book.getId())); // 3. close db.close(); Log.d("deleteBook", book.tostring());

38 Tablodan veri Okuma (Cursor) SQLiteDatabase db = this.getreadabledatabase(); // 2. build query Cursor cursor = db.query(table_books, // a. table COLUMNS, // b. column names " id =?", // c. selections new String[ ] { String.valueOf(id), // d. selections args null, // e. group by null, // f. having null, // g. order by null); // h. limit // 3. if we got results get the first one if (cursor!= null) cursor.movetofirst(); cursor.getstring(0);

39 Tablodan veri Okuma (Cursor) public Book getbook(int id){ // 1. get reference to readable DB SQLiteDatabase db = this.getreadabledatabase(); // 2. build query Cursor cursor = db.query(table_books, // a. table COLUMNS, // b. column names " id =?", // c. selections new String[] { String.valueOf(id), // d. selections args null, // e. group by null, // f. having null, // g. order by null); // h. limit // 3. if we got results get the first one if (cursor!= null) cursor.movetofirst(); // 4. build book object Book book = new Book(); book.setid(integer.parseint(cursor.getstring(0))); book.settitle(cursor.getstring(1)); book.setauthor(cursor.getstring(2)); Log.d("getBook("+id+")", book.tostring()); // 5. return book return book;

40 Tablodan veri Okuma (Cursor) public List<Book> getallbooks() { List<Book> books = new LinkedList<Book>(); // 1. build the query String query = "SELECT * FROM " + TABLE_BOOKS; // 2. get reference to writable DB SQLiteDatabase db = this.getwritabledatabase(); Cursor cursor = db.rawquery(query, null); // 3. go over each row, build book and add it to list Book book = null; if (cursor.movetofirst()) { do { book = new Book(); book.setid(integer.parseint(cursor.getstring(0))); book.settitle(cursor.getstring(1)); book.setauthor(cursor.getstring(2)); // Add book to books books.add(book); while (cursor.movetonext()); Log.d("getAllBooks()", books.tostring()); return books;

41 KUALLINMI MySQLiteHelper db = new MySQLiteHelper(this); // Ekleme Book kitap= new Book(); kitap.settitle(et.gettext().tostring()); kitap.setauthor(et1.gettext().tostring()); db.addbook(kitap); //veya db.addbook(new Book(et.getText().toString(), et1.gettext().tostring())); // get all books //List<Book> list = db.getallbooks(); // delete one book //db.deletebook(list.get(0));

42 KUALLINMI MySQLiteHelper db = new MySQLiteHelper(this); // get all books List<Book> list = db.getallbooks(); // Bir Kaydı okuma Book b = db.getbook(1); et.settext(b.gettitle()); et1.settext(b.getauthor());

43 SORU Ad soyad Telefoncep Telefonev Bölümü Programı Bilgilerini KAYIT, DEĞİŞTİRME, SİLME, LİSTELEME, ARAMA yapacak Android SQLLite programını yazınız

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ Cihangir BEŞĐKTAŞ cihangir[at]akademi[dot]enderunix[dot]org http://www.enderunix.org 13 Mayıs 2008 ĐÇĐNDEKĐLER: PYTHON DĐLĐNĐN ÖZELLĐKLERĐ 1 PYTHON' A GĐRĐŞ 1 ARĐTMETĐK ĐŞLEMLER

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

Gu venli Android Uygulama Geliştirme İ puçları

Gu venli Android Uygulama Geliştirme İ puçları Gu venli Android Uygulama Geliştirme İ puçları Lokasyon bazlı servisler, mobil sosyal ağlar, mobil bilgi arama, mobil ödeme (NFC), obje tanıma, mobil mesajlaşma ve e-posta, mobil video gibi trendler mobil

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri

SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 13), 20-21 May 2013, Elazığ, Turkey SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri Doygun DEMİROL 1, Resul DAŞ 2, Muhammet

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54 Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object Delphi menüleri File menüsü: New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır: Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir. Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PostgreSQL ile Programlama

PostgreSQL ile Programlama PostgreSQL ile Programlama Volkan YAZICI Bu kitabın, PostgreSQL ile Programlama, telif hakkı 2006 Volkan YAZICI'ya aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür

Detaylı

SQL Tuning El Kitabı

SQL Tuning El Kitabı SQL Tuning El Kitabı SQL OPTIMIZER NEDİR?...3 Rule-Based Optimizer... 3 Cost-Based Optimizer... 3 Explain Plan Tablosu... 4 SQL OPTİMİZASYON ÖNERİLERİ...5 Birden fazla sorgu kullanılması... 5 Tablo kolon

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr [ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr BGA Bilgi Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti bilgi@bga.com.tr www.bga.com.tr Sayfa 1 İçindekiler 1) HTTP... 3 a) SSL Nedir? HTTPS...

Detaylı

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri BÖLÜM 09 Teknik Resim Görünüşleri Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Giriş Parçanın modellenmesinden sonra, imalat resimlerini Autodesk Inventor ile alabilirsiniz. İstenen

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

abstract Sınıflar 1 Sınıf sınıf1 new class Ama aşağıdaki şekilde referans alınabilir;

abstract Sınıflar 1 Sınıf sınıf1 new class Ama aşağıdaki şekilde referans alınabilir; abstract Sınıflar 1 Özet sınıflar ya da özet metotlar abstract anahtar sözcüğü kullanılarak tanımlanırlar. Bir temel sınıf içinde bildirilen abstract metotların içeriği boştur. Kendisinden yeni bir instance

Detaylı