ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNDE KALĠTE SĠSTEMLERĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNDE KALĠTE SĠSTEMLERĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ;"

Transkript

1 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNDE KALĠTE SĠSTEMLERĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ; UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. ĠsmailYILDIZ 1 Eylem Can ÖZDEMĠR 2 Funda KAYMAZ 2 Yrd.Doç.Dr.Velat ŞEN 3 KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 1

2 ANAHTAR KELĠMELER Sürdürülebilirlik, Sağlıkta Kalite, Ödül, Sistem KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 2

3 AMAÇ: Bu çalışma ile Üniversite Hastanelerinde, ISO9001:2008 KYS ve/veya SHKS ile desteklenen Sağlık Hizmetlerinde, Kalite Sistemlerinin sürdürülebilirliğini yenilikçi yaklaşımlarla destekleyerek; çalışanlara % 5 lik Döner sermaye ek katkı payı ile moral ve motivasyonunu sağlamak amaçlandı. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 3

4 SAĞLIKTA KALĠTE: Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda, sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktır. Sağlık kuruluşunda hastanın doğru değerlendirilmesidir; doğru hastaya, doğru zamanda, doğru tedavinin uygulanmasıdır. Hizmet sunumunda hasta ve yakınlarının haklarına saygı gösterilmesidir. Sağlık kuruluşunda, etkililiğin ve verimliliğinin sağlanmasıdır. Sağlık tesisinin doğru ve güvenli bir biçimde çalışmasının sağlanmasıdır. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 4

5 SAĞLIKTA KALĠTE: Hizmet sunum sürecinde bilginin doğru yönetilmesidir. Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır. Hastaların bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasıdır. Çalışanların niteliklerinin geliştirilmesidir. Hasta ve çalışan güvenliğidir. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 5

6 Kısacası; Çalışanlara ve Vatandaşlara doğru ve iyi hizmet verebilmelerini sağlamak için atılan tüm adımlardır. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 6

7 Üniversite Hasteneleri Hedefleri; Müşteri Memnuniyeti sağlamak, Maliyetleri azaltarak verimliliği arttırmak, Kaliteli hizmet vermek, Yeni ürün ve hizmetleri sunmak, Çalışanları memnun etmek vb.. şeklinde sıralayabiliriz. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 7

8 Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Riskleri Doğru Yönetmek, Sağlık Hizmetlerinde Kaliteyi Sağlamak, Sağlık Hizmetlerinde Rekabet Hedeflerini gerçekleştirebilmek için kullanılan araçlardan bir tanesi de; ISO9001:2008 KaliteYönetim Sistemleridir. Çünkü, bütünyönetim Sistemlerinin temelinde, ISO 9000 KaliteYönetim Sistemleri mantığı yatmaktadır. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 8

9 Ġstatistiklere göre; Joint Commission International (JCI), Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli (EFQM), Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (YÖDEK), Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları (SHKS), vb. tüm standartların temelinde %20 oranında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri yer almaktadır. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 9

10 SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK: Amaca uygunluk olarak tanımladığımız Ürün kalitesi; Performans, Özellikler, Güvenilirlik, Dayanıklılık, Onarılabilirlik, Estetik, Algılanan Kalite, Standartlara Uygunluk şeklinde sekiz boyutta değerlendirilir (Garvin 1987). KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 10

11 SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK: Hizmet Kalitesi deyince de; Güvenilirlik, HızlıYanıt, Güvence, Empati ve Görüntü şeklinde beş boyuttan bahsedebiliriz. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 11

12 SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu nun 1987 yılında Sürdürülebilirlik kavramını; Ġnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik; kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 12

13 SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK. Sürdürülebilir Kalite için Yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç var. Yani Yenilikçi yaklaşımlar sürdürülebilirliği besler. Sürdürülebilirlik bilincinin son yıllarda artması umut vericidir. Hergün kendimize, sağlıkta sürdürülebilir kalite için ne yaptığımızı sormanın vakti çoktan geldi. Bu nedenle; Sağlıkta Kaliteli Çalışmak ve Kaliteli Yaşamak için sürdürülebilirlik şarttır. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 13

14 1994 yılında ISO9001 KaliteYönetim Sistemiyle(KYS) Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) 2014 Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 14

15 Sağlık Bakanlığına bağlı Hastaneler???? Üniversite Hastaneleri???? KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 15

16 Dicle Üniversitesi Uygulamaları.. Dicle Üniversiteleri Hastanelerinde ISO9001:2008 KYS Standardı çerçevesinde yapılan iç tetkikler ve SBHKS kapsamında yapılan Özdeğerlendirmeler sonucunda bir puanlama sistemine geçildi. Ġlk Pilot Uygulama 2014 yılında yapıldı. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 16

17 Ġç Tetkik: Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçların, planlanan düzenlemelere (prosedür, talimat, iş akışı vb.) uyup uymadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 17

18 Öz Değerlendirme: Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları kapsamında yapılan, SHKS ana başlıklarını esas alan değerlendirme planıdır. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 18

19 Ġç tetkik prosedürü gereği; Yılda 2 kez iç tetkik Kuruluş içi Ġç tetkik ve Öz değerlendirme planı, Her yılın başında hazırlanır. D.Ü Hastanelerinde Ġç Tetkik ve Öz değerlendirme planı entegre edilerek birlikte yürütülmektedir. ozdegerlendirme_plani KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 19

20 Dicle Üniversitesi Hastanelerinde Ġç Tetkik? Yapılacak olan tetkik öncesinde Detay Plan hazırlanır. Detay Plan: Hangi birime, kimin gideceği, hangi tarihte, hangi saatte gideceği hangi standart maddelere göre inceleme yapılacağı bilgileri yer alır. Detay_Plan.doc KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 20

21 KSK tarafından hazırlanan Ġç Tetkik Detay Planı tetkikçilere, komite temsilcilerine ve tetkik edilecek birimlere iç iletişim çalışmalarında belirlenen yöntemlerle duyurulur. Tetkik tarihinden bir hafta önce, tetkikçilerle, KSK Koordinatörü ve KYS temsilcilerininde olduğu, toplantı yapılır ve toplantıda, tetkikçilere, tetkik yapacakları birimlerin detay planları verilir. Detay plan, ekip ile paylaşıldıktan sonra, tetkik yapılacak olan tüm birimlere en az 15 gün öncesinden, dijital ortamda (EBYS) bilgilendirme yazısı gönderilir. ictetkik_bilgilendirme.doc KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 21

22 Tetkikçiler, TS EN ISO9001:2008 ve SHKS standartalarına göre denetim yapar ve yapılan incelemeler, tetkik değerlendirme tetkik soru listesine eklenir. Tetkik dosyalarını, denetim raporları ile birlikte KSK ya teslim ederler. iç_tetkik_raporu.doc KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 22

23 Bu değerlendirme 2 grupta ele alınır: Yönetim Kaynaklı Fiziki şartlar dahil: Yönetim kaynaklı fiziki şartların dahil tutularak, Yönetime kendi eksikliklerini sunmak ve bu eksikliklerden dolayı, hastanelerimizin genel puanımızın ne olacağını, dış denetim öncesinde yönetimi bilgilendirmek. Yönetim Kaynaklı Fiziki şartlar hariç: Yönetim kaynaklı fiziki şartların hariç tutularak, birimlerin, yönetim kaynaklı oluşan fiziki koşullardan dolayı puanlarının düşmemesi ve motivasyonlarını arttırarak, eksikliklerini görmelerini sağlamaktır. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 23

24 Puanlama: SHKS değerlendirme puan tablosu puanlama_yönetimsel_dahil.xls TS EN ISO9001:2008 standart maddeleri beyincerrahi_klinik_genel_degerlend irme.doc KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 24

25 %5 lik ek ödeme. (85 üstü alan birimler) ictetkik_puan_hesaplama_formu_rv.xls KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 25

26 Yapılan Değerlendirme Sonuçları; Kalite Konseyine sunularak son değerlendirmeler yapılır. Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantısında sunulur. Detaylı sonuçlar dijital ortamlarda (EBYS) Birimlere gönderilir KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 26

27 ÇOCUK KARDİYOLOJİ BD İç Tetkikçi: EYLEM CAN ÖZDEMİR-BERNA SALDUŞ-NİHAT BAŞDUVAR PUANLAMA KLİNİK POLİKLİNİK YB DİĞER ORTALAMA (K+P+Y+D)/2 Evet Hayır Değerlendirme Dışı SBP GDP Yüzde (%) 90,37 94, ,63 %

28 Tetkik sonrasında eğer ihtiyaç var ise; Ġyileştirme Planı Formun a, aksaklığın tespit edildiği, ilgili maddeler yazılır, düzeltimesi gereken tarih verilir ve bunlarla ilgili DÖF (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet) açılır ve yine takibi birimimiz tarafından yapılır. Ġyileştirme_planı±_formu.doc KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 28

29 KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 29

30 SONUÇ: Üniversite Hastanelerinde Kalite Sistemlerinin Sürdürülebilirliği sağlamak için, başta hekimler olmak üzere tüm çalışanların sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır. Çalışanların katılımını üst düzeyde sağlamak için performans sistemi geliştirilmelidir. Üniversite Hastanelerine Öncülük edecek bu uygulama ile, Sağlık çalışanlarına öncelikle para ödülü verilmesinin daha etkileyici olduğu görüldü. Sağlıkta sürdürülebilir kalite için yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmelidir. Yenilikçi yaklaşımlarla desteklenen, sistemlerde, özellikle hekimlerin sürece daha çok özen göstertiği ve kurumdaki işlevselliğin daha verimli hale geldiği söylenebilir. KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 30

31 KALĠTE DEVRĠMĠ, Kalite Hareketi; Üst Yönetimlerin desteği olur. (Juran) KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 31

32 KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 32

33 KAYNAKLAR: 1.Sağlık Hizmetlerinde Mükemmellik ve JCI, Mücella TOKATLIOĞLU, Ankara, Hastanelerde Hasta Odaklı Kalite Yönetim Modeli, Oğuz Engiz, Ankara, Sağlıkta Efqm Modelinin Önemi, Uz.Dr. A. Burak ERDĠNÇ, Ankara, Sağlık Hizmetlerinde Mükemmellik ve Akreditasyon; Nasıl?, Prof.Dr. Koray BODUROĞLU, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ankara, Mükemmelliğin Temel Kavramları ve ODÇ/CAF, Celal Seçkin, Ankara, Sağlik-Net Entegrasyonu Için Hastane Bilgi Sistemlerinen Temel Gereksinimleri, 7.http://www.sagliknet.saglik.gov.tr/portal_pages/notlogin/dokumanlar_dok.h tm 8.http://www.sagliknet.saglik.gov.tr/portal_pages/notlogin/bilisimciler/bilisimc iler_sagliknetileulusalsaglik.htm 9.EROĞLU, E., Hastane Otomasyon SistemlerindeYeni Teknik ve Teknolojiler, Şanlıurfa, Tıp Bilişimi Derneği, Sunum Notları 11.Dr.Tayfun ENÜNLÜ, Sağlık Bilişim Standartları, Tepe Teknolojik Servisler AŞ 12.http://www.kalder.org/genel/oncekalite/okagustos126.pdf KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 33

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ AMAÇ: Çağdaş sağlık hizmeti ve hastane yönetim ilkeleri doğrultusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

iklim dünya save karbon bitkiler ürün ayak izi emisyon ekoloji yenilebilir alternatif korumak su rüzgar orman world

iklim dünya save karbon bitkiler ürün ayak izi emisyon ekoloji yenilebilir alternatif korumak su rüzgar orman world Yaşar 2012 Sürdürülebilirlik Raporu koruma hava energy dünya save alternatif karbon bitkiler emisyon iklim ayak izi su rüzgar sürdürülebilir toplum enerji tree korumak yenilebilir sürdürebilirlik ekosistem

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018 Ankara, 2013 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi İstiklal Caddesi No:10 06100 Ulus / Ankara / Türkiye

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı