BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 SAYFA NO 1/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür GOLDCERT tarafından gerçekleştirilen yönetim sistemleri denetim ve belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Bu prosedür sözleşmenin yapılmasından belge yayımlama ve gözetim faaliyetleri dahil tüm denetim ve belgelendirme faaliyetlerini kapsar. 3. SORUMLULUKLAR - Denetimin teklifin onaylanması sonrası planlanmasından Planlama Koordinatörü Sorumludur. - Denetim ekibinin seçilmesi ve atanmasından Operasyon Müdürü sorumludur. - Denetimin gerçekleştirilmesi ve raporlanmasından denetim ekibi (baş denetçi, denetçi, teknik uzman) sorumludur. - Denetim sonrası denetim dosyasının incelenmesi ve belgelendirme kararının verilmesinden Belgelendirme Müdürü ve ekibi sorumludur. - Belgeli firmaların takibi, askı, iptal ve geri çekme sürecinden Belgelendirme Müdürü sorumludur. - Gözetim denetimi, takip denetimi, yeniden belgelendirme denetimlerinin planlanmasından Planlama Koordinatörü sorumludur. 4. TANIMLAR Müşteri: GOLDCERT ten hizmet talebinde bulunan kuruluş Baş Denetçi: Denetim ekibine liderlik eden GOLDCERT tarafından yetkilendirilmiş denetçi Denetçi: Müşterinin uyguladığı standart şartlarını karşılanma derecesini objektif olarak değerlendirmek için gereken yeterliliğe sahip GOLDCERT tarafından yetkilendirilmiş kişi Aday Denetçi: Baş Denetçilik Eğitimini (40 saat ikinci standartta en az 24 saat) tamamlamış, Baş denetçinin talimatı ve yönetimi altında eğitim gören denetçi adayı Teknik Uzman: Denetim ekibine spesifik alanlarda (kuruluş, proses, faaliyet gibi) özel bilgi veya uzmanlık sağlayan GOLDCERT tarafından yetkilendirilmiş kişi

2 SAYFA NO 2/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Gözlemci: Denetim ekibine katılan (iştirak eden) ancak denetim yapmayan ekip üyesi. (Örneğin akreditasyon kurumu denetçileri yada sektör uzmanları, müşteri organizasyonundan üyeler, danışmanlar, devlet görevlileri v.s. Gözlemciler denetim sırasında ve sonuç (bulgu ve uygunsuzluklar) ile ilgili bir bildirim yapamazlar.) Rehber: Denetlenen kuruluş tarafından denetim ekibini asiste eden kişi. (Rehberler denetim sırasında ve sonuç (bulgu ve uygunsuzluklar) ile ilgili bir bildirim ve müdahale yapamazlar.) Tercüman: Denetim ekibi ile Müşteri arasında çeviri işi yapan denetim ekip üyesi Denetim Ekibi: Bir yada birden fazla denetçiden oluşan gerektiğinde teknik uzmanlarla desteklenen denetimi gerçekleştiren ekip. (Denetim ekibine bir baş denetçi liderlik eder) Belgelendirme programı: GOLDCERT politika ve prosedürleri, akreditasyon standart ve rehberlerine göre yürütülen faaliyet Denetim paketi: Denetim ekibinin denetim esnasında kullanabileceği gerekli evraklar (Denetim planı, rapor, uygunsuzluk raporu vb) Belge paketi: Müşteri adına düzenlenmiş belge ile birlikte Masa bayrağı, Gönder bayrağı gibi promosyon malzemelerinin koyulduğu paket 5. UYGULAMA 5.1- Denetim Programı / Planlaması - Müşteri tarafından teklifin kabul edilmesi sonrası, Belgelendirme (1. ve 2.Aşama), Gözetim, Yeniden Belgelendirme döngüsünü kapsayan Denetim programı hazırlanır. Denetim programı hazırlanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır. Bunlar: Yönetim sistemi standardı varsa diğer normatif dokümanlar Firma faaliyet alanı, risk grubu, tabi olunan yasal mevzuat, teknoloji unsurları Ürün Hizmet ve Prosesler Etkin çalışan sayısı (Yönetim sistemini etkileyen), Vardiya sayısı, Şube, saha, tesis sayısı Önceki denetim sonuçları Dış kaynaklı proseslerin mevcudiyeti Müşteri ve müşterinin müşterilerinin gereksinimleri ve beklentileri Her bir denetim faaliyeti için gerekil denetim süresi ve denetim ekibi yeterliliği Denetim sonuçları Müşteri hakkında geribeslemeler Müşteri bilgilerindeki değişiklikler (organizasyon, ürün, proses, yönetim sistem gibi) Yasal, GOLDCERT ve Akreditasyon Kurumu şartlarındaki değişiklikler

3 SAYFA NO 3/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Denetimlerin planlanmasında denetim ekibi ve denetim süresi oldukça önemlidir. Denetim ekibi Operasyon Müdürü tarafından yetkinlik, uygunluk, coğrafi yer v.s. bilgiler dikkate alınarak belirlenir. Denetim ekibinde her zaman bir baş denetçi ve belgelendirilecek kapsama uygun bir yada birkaç denetçi ile gerektiğinde teknik uzmanlar yer alır. Planlama Koordinatörü; denetim ekibi, müşteri ve Operasyon Müdürü arasında koordinasyonu sağlar. - Denetim süreleri belirlenirken akreditasyon rehberleri ve belgelendirme programı (ISO 19011, ISO 17021, IAF MD1, EA-7/05, IAF MD5, TÜRKAK R40-02) dokümanları dikkate alınır. 1 günlük süre 8 saattir. Denetim gün sayıları yerinde denetimi temsil eder. Açılış Kapanış Denetçi toplantıları ile raporlama için harcanan süre toplam denetim süresinin %10 undan fazla olmamalıdır. Bundan fazla belirtilen sürelerin gerekçesi rapora yazılır. - Denetim Planında aşağıdaki hususlar yer almalıdır: Denetim hedefi ve türü Denetim standardı Denetlenen firma bilgileri (Unvan, ilgili kişi, adresler) Denetim kapsamı ve süresi (Toplantılar dahil) Saha, tesis, şantiyeler bilgisi (tarih ve yer ulaşım için harcanan süreler) Denetim ekibi bilgileri (Görev ve isimler) Gerektiğinde denetim dili - Denetim süresinde arttırma yada azaltma sözkonusu olabilir. Böyle bir durum ortaya çıktığında Planlama Koordinatörü Talep Değerlendirme ve Denetim Süresi Hesaplama Formu doldurur ve Operasyon Müdürünün onayına sunar. Değişiklik onaylanırsa planlamada nihai denetim süresi dikkate alınır. - Denetim süreleri belirtilen normal sürenin %30 undan fazla azaltılamaz. - Denetim süresi aşağıdaki durumlarda arttırılabilir: Önemli bir prosesin farklı bir yerde bulunması Çevirmen ihtiyacı olduğu durumlarda Çalışan sayısına göre çok büyük şantiye ve saha Müşterinin çok fazla yasal mevzuata tabi olması Çok karmaşık yada çok fazla ayrı prosesin olması Geçici saha ve şantiyelerin olması

4 SAYFA NO 4/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Denetim süresi aşağıdaki durumlarda azaltılabilir: Hariç tutulan maddeler (Tasarım ve geliştirme, kalibrasyon v.s.) Düşük riskli proses ve ürünler Çalışan sayısına göre küçük şantiye ve saha Yönetim sisteminin uzun süredir uygulanması Entegre denetim gerçekleştirme (Aynı denetimde birden çok sistem belgelendirme denetimi yapma) Müşteri yönetim sistemi hakkında önbilgi sahibi olma (Başka standarda göre GOLDCERT ten belge alması) Müşterinin başka bir belgelendirme kuruluşu tarafından kısa bir süre önce belgelendirilmiş olması. Karmaşık olmayan basit prosesler Tek bir işin yapılması Tüm vardiyalarda aynı rutin standart işlerin yapılması Birçok çalışanın aynı işi yapması - Hizmet Talep Formunda verilen firma bilgilerine göre denetim ekibi ataması Operasyon Müdürü tarafından yapılır ve Planlama Koordinatörüne Denetim Ekibi Atama Formu ile iletilir. Denetim ekibi atanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir: Belgelendirme standardı ve programı Entegre denetim olup olmadığı Denetim ekip üyelerinin yeterliliği (Baş denetçi, denetçi, teknik uzman, sektör kodları, iletişim, beceri, tecrübe v.s.) Coğrafi, kültürel ve dil şartları Tarafsızlık ve çıkar çatışma riskleri - Operasyon Müdürü başvurusu alınmış ve planlaması yapılacak denetimlerin ekiplerini Yıllık Denetim Planlaması Formuna kaydeder. Böylece denetim tarihleri ve denetçilerin programları ortaya çıkar - Operasyon Müdürünün denetim ekibini atamasını müteakip Baş Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Planı Planlama Koordinatörü tarafından müşteriye iletilir ve onayı alınır. - Đstendiğinde denetim ekibi üye özgeçmişleri müşteriye sunulabilmektedir. - Tüm denetim türlerinde tek kişilik ekip de olsa bu kişi sektör kodu uygun ve Baş Denetçilik vasfına sahip olmalıdır. Sektör kodu olmaması durumunda teknik uzman ile ekip tamamlanır.

5 SAYFA NO 5/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Belgelendirme Denetimi Planlaması Aşama Denetimi Planlaması - Đş Geliştirme bölümü tarafından hazırlanan Teklifin müşteri tarafından onaylanması sonrası Planlama Koordinatörü müşteri yetkilisi ile irtibata ( , faks, telefon) geçer ve Hizmet Talep Formunda belirtilen tarihe göre denetim planlaması yapar. Müşteri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içinde 1.aşama denetimi kabul etmezse başvurusu iptal edilir. - Müşterinin belgelendirme faaliyet kapsamına göre TÜRKAK R40.05 rehberi ve IAF MD5 dokümanında tanımlanan risk grupları baz alınarak 1.aşama denetimin masabaşında mı yoksa müşteri sahasında mı yapılacağı belirlenir. Masabaşında gerçekleştirilecek denetimlerde de Denetim Planı hazırlanarak müşteri onayı alınarak denetim gerçekleştirilir. Bu faaliyetleri Planlama koordinatörü takip eder. - ISO 9001:2008 belgelendirme 1.Aşama denetimleri TÜRKAK rehberinde (Bakınız: / R40.05) tanımlanan risk grupları baz alınarak müşteri faaliyet kapsamı yüksek ve/veya en yüksek risk gruplarında ise müşteri sahasında, orta ve/veya düşük risk gruplarında ise müşteri saha ziyaretine gerek olmaksızın masabaşında, ISO 14001:2004 denetimleri IAF MD5 dokümanında tanımlanan risk grupları baz alınarak müşteri faaliyet kapsamı özel, orta ve/veya yüksek risk gruplarında ise müşteri sahasında, sınırlı ve/veya düşük risk gruplarında ise masabaşında ve ISO 22000: ISO 13485:2003 denetimlerinde tüm kategori ve kapsamlarda MÜŞTERĐ sahasında gerçekleştirilir. - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü organize eder. Atanan denetim ekibi bilgileri, tarihlere göre Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip denetim ekibine ve müşteriye iletilir ve onayı alınır. - Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler S-P.09 Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. - Denetim planı ile ilgili müşteriden gelen değişiklik önerileri Baş Denetçi tarafından değerlendirilir. - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir. - Denetim Madde de belirtilen esaslara göre yürütülür.

6 SAYFA NO 6/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Aşama Denetimi Planlaması - 1. aşama denetim sonrası 2. aşama denetim tarihinde mutabık kalınır. 1.aşama denetimi ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 1.aşama denetimi sırasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınarak belirlenir. - Olumlu bir 1. Aşama denetimi sonrası veya uygunsuzlukların kapatılması sonrası Planlama Koordinatörü müşteri yetkilisi ile irtibata ( , faks, telefon) geçer ve 2. Aşama Denetim planlaması ile ilgili teyitleşilir. - 1.aşama ile 2.aşama denetimleri birbirini takip edecek şekilde planlanabilir. 1.aşama denetimde uygunsuzluk tespit edilmişse bu uygunsuzluklar kapatılmadan 2.aşama denetimine geçilmez. 1.aşama ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 3 ayı geçemez. Bu sürenin aşılması durumunda 2.aşama denetim planlanmayıp, 1.aşama denetim tekrar edilir. - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü organize eder. Atanan denetim ekibi bilgileri, tarihlere göre Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip denetim ekibine ve müşteriye iletilir ve onayı alınır. - Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler S-P.09 Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. - Denetim planı ile ilgili müşteriden gelen değişiklik önerileri Baş Denetçi tarafından değerlendirilir. - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir. - Denetim Madde de belirtilen esaslara göre yürütülür Gözetim Denetimi Planlaması - Belge geçerlilik süresi gözetim denetimlerinin başarı ile sonuçlanması şartıyla 3 yıldır. Bu süre içinde müşterinin belgelendirme şartlarını sürdürdüğünün incelenmesi için Gözetim Denetimleri gerçekleştirilir. Gözetim denetimleri müşterinin talep etmesi durumunda 6 aylık, 9 aylık yada 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilebilmektedir. 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilecek olan 1. ve 2. gözetim denetim tarihlerinin hesaplanmasında belgelendirme 2.aşama denetim tarihinin son günü baz alınır. 12 aylık periyotlarda yapılacak gözetim denetim tarihleri belgelendirme 2.aşama denetim tarihinin son gününden (12/24 ay) geçmeyecek şekilde belirlenir. 6 ve 9 aylık periyotlarda

7 SAYFA NO 7/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA gerçekleştirilecek gözetim denetimleri içinde ilgili ay periyoduna uygun olarak gözetim denetim tarihleri belirlenir. - Gözetim denetimleri denetim periyoduna göre belgelendirme 2.aşama denetim tarihinin son günü baz alınarak belirlenmiş olan tarihten en fazla 2 ay öncesine kadar planlanabilir. - Gözetim denetimlerinin belirlenen periyotlarda gerçekleştirilememesi durumunda MÜŞTERĐ belgesi ile ilgili Madde Askıya Alma süreci işletilir. - Planlama Koordinatörü, gözetim denetimine girilebilecek son denetim tarihinden en az 2 ay önce müşteriler ile irtibata geçer. Müşteriler telefon, yada faks yolu ile gözetim denetimi konusunda bilgilendirilir. Denetim öncesi müşteri bilgileri güncellemesi Hizmet Talep Formu ile yapılır. Bu güncel bilgilere uygun olarak ve müşteri ile yapılan görüşme sonucu mutabık kalınan tarih/lerde denetim planlaması yapılır. Gözetim denetimleri her zaman müşteri sahasında gerçekleştirilir. - Gözetim Denetiminden önce müşteriye Denetim Planı gönderilir. Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir ve ulaşım-konaklama işlemlerini organize eder. - Denetim kapsamı Madde 5.7 de belirtilen esaslara göre her denetimde bakılacak ve belgelendirme sonrası bir kez bakılacak maddelere göre belirlenir Yeniden Belgelendirme Denetimi Planlaması - Yeniden belgelendirme denetimine girilebilecek son denetim tarihinden en az 2 ay önce müşteriler ile irtibata geçilir. Müşteriler telefon, yada faks yolu ile yeniden belgelendirme denetimi konusunda bilgilendirilir. - Müşteri yeniden belgelendirme talebinde bulunmaz ise belge geçerlilik süresi sonunda geçerliliğini kaybeder. Yeniden belgelendirme talebinde bulunur ise; müşteri bilgileri güncellemesi Hizmet Talep Formu ile yapılır. Bu güncel bilgilere uygun olarak Yeniden Belgelendirme ile ilgili tekliflendirme ve onay işlemleri Đş Geliştirme Prosedürüne göre yürütülür. Bu işlemler sonrası Planlama Koordinatörü müşteriler ile irtibata geçer. - Yeniden belgelendirme denetimi en geç, belgelendirme 2.aşama denetim tarihinin son günü baz alınarak 36 ayı geçmeyecek ve belirlenen 36 aylık süreden düzeltici faaliyetin maksimum kapama süresi (45 gün) kadar önce gerçekleştirilmiş olmalıdır. - Belge geçerlilik tarihinden sonraki bir tarihte denetim talep edilirse bu denetim yeniden belgelendirme değil ilk belgelendirme olarak ele alınır. 1. ve 2. aşama denetimleri uygulanır.

8 SAYFA NO 8/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü yürütür. Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip müşteriye iletilir ve onayı alınır. Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. Denetim Madde 5.8 de belirtilen esaslara göre yürütülür Takip Denetimi Planlaması - Belgelendirme programı denetlemelerinde denetim ekibi Takip Denetimi kararı almışsa belirtilen uygunsuzlukların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmüş olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimdir. MÜŞTERĐ nin tespit edilen uygunsuzluk/lar ile ilgili belirtilen sürede düzeltici faaliyet çalışmalarını tamamladıktan sonra GOLDCERT e yazılı olarak bildirmesiyle denetim planlaması yapılır. Denetim süresi takip denetimini gerektiren hususların incelenmesi için yeterli olacak şekilde Operasyon Müdürü tarafından belirlenir ve Denetim Ekibi Atama Formunda belirtilir. Denetim ekibi belirlenirken, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb) önceki denetim ekibinde bulunan denetçilerden ekibin oluşturulması sağlanır. - MÜŞTERĐ nin tespit edilen uygunsuzluk/lar ile ilgili belirlenen sürede düzeltici faaliyet çalışmasını tamamlayamaması durumunda Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi maddesine göre işlem yürütülür. - Takip denetimi yapılmasına karar verilen MÜŞTERĐ, gerçekleştirilecek olan takip denetimi ile ilgili tahakkuk eden hizmet bedellerini ve denetim ekibi masraflarını ödemeyi kabul eder. Bu husus teklif aşamasında Genel Hizmet Şartları ile müşteri onayı alınarak sağlanmıştır. - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü yürütür. Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip müşteriye iletilir. - Denetim Madde 5.5 de belirtilen esaslara göre yürütülür Kısa Süreli Denetimler Planlaması - Tüm taraflardan gelen şikayetlerin araştırılması, değişiklikler (müşteri, akreditasyon standartları, rehberleri, GOLDCERT prosedürleri) ile ilgili yapılan çalışmaların doğrulanması veya askıya alınan müşteri takibi ile ilgili olarak gerçekleştirilen denetimdir. - Kısa süreli denetimin süresi, denetimin yapılmasını gerektiren hususların incelenmesi için yeterli olacak şekilde Operasyon Müdürü tarafından belirlenir.

9 SAYFA NO 9/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Şikayet üzerine yapılan kısa süreli denetimlerde MÜŞTERĐ nin mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce), diğer durumlarda en az 2 gün önceden MÜŞTERĐ ye bilgi verilir ve onayı alınır. - Kısa süreli denetim için hazırlanan Denetim Planına müşteri tarafından itiraz için yeterli süre bulunamayacağı için seçilecek denetim ekibi; bir önceki denetim ekibinden farklı, tecrübeli, iletişimi kuvvetli, bilgili ve şikayet ile ilgili kısa süreli denetim gerçekleştiriliyor ise şikayet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte olmalıdır. (Azami hassasiyet gösterilir). - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir ve ulaşım-konaklama işlemlerini organize eder. - MÜŞTERĐ nin denetimi kabul etmemesi halinde belgesi aktif olan müşterinin belgesi askıya, belgesi askıda olan müşterinin belgesi belgelendirme ekibi kararı ile iptal edilebilir. - Kısa süreli denetimden dolayı tahakkuk eden ücret müşteri tarafından ödenir. - Denetim Madde 5.14 de belirtilen esaslara göre yürütülür Değişiklik Denetimleri Planlaması - Belgelendirilmiş müşteriler yönetim sistemlerindeki önemli değişiklikleri en geç 15 gün içersinde GOLDCERT e Sertifika Değişiklik Talep Formu ile bildirmeleri gerekir. Bu husus ile ilgili teklif aşamasında müşteriye Genel Hizmet Şartları ile detaylı bilgi verilmektedir. - Müşteriden gelen değişiklik talebi ve müşterinin revize ticari evrakları ve uygulamalar Operasyon Müdürü tarafından incelenir ve değişiklik denetimi yapılıp yapılmayacağına karar verilir. - Aşağıdaki değişikliklerde saha incelemesi gereklidir. Bunlar: Adres değişikliği Kapsam genişletme veya daraltma (Kapsam Genişletme Denetimi MÜŞTERĐ den gelen talep üzerine gözetim denetimi ile birleştirilebilir) Firmanın başka şahıslara yada şirkete devri Kilit personel değişikliği (Karar alma, yönetim, teknik kadro) Yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikler - Aşağıdaki değişiklikler bir sonraki denetimde doğrulanabilir. Müşteri ticari unvan veya statü değişikliği (Kilit personel değişikliği olmadığı durumda) - Operasyon Müdürü değişiklik ile ilgili denetim kararına varırsa, bu değişiklik ile ilgili denetim planlaması yapılır. Denetim günleri Operasyon Müdürü tarafından Planlama Koordinatörüne bildirilir. Değişikliğin sebebine göre gerektiğinde MÜŞTERĐ de tam denetim gerçekleştirilebilir. - Değişiklik Denetiminden önce müşteriye Denetim Planı gönderilir. Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür.

10 SAYFA NO 10/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir ve ulaşım-konaklama işlemlerini organize eder. - Denetim Madde 5.9 da belirtilen esaslara göre yürütülür Transfer Denetimi Planlaması - Transfer denetimi, belgeli olan ve belgesinin geçerliliği devam eden firmaların GOLDCERT e transferinin sağlanması için yapılan denetimdir. - MÜŞTERĐ tarafından transfer ile ilgili talep edilen kayıtlar, belgeler istendikten sonra Operasyon Müdürü tarafından gerçekleştirilen incelemede, potansiyel yada mevcut bir problem ile karşılaşılması, şüphe oluşması yada önceki denetim uygunsuzlukları ile ilgili kapatılan uygunsuzlukların belgelendirme firması tarafından doğrulama kayıtlarının sunulamaması durumunda denetim planlaması yapılabilir. - Denetim süresi, denetimi gerektiren hususların incelenmesi için yeterli olacak şekilde Operasyon Müdürü tarafından belirlenir ve Denetim Ekibi Atama Formunda belirtilir. - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü yürütür. Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip müşteriye iletilir. - Denetim Madde 5.4 de belirtilen esaslara göre yürütülür Ön Denetim Opsiyoneldir. Mevcut durum ve boşluk analizi için yapılır. Müşteri tarafından başvuru aşamasında talep edilmesi durumunda en fazla 1 adam/gün lük bir denetim gerçekleştirilir. Rapor müşteriye iletilir. Denetim örneklemeye göre yapılır ve ön denetimde uygunsuzluk tespit edilmemiş olması belgelendirme denetimlerinde uygunsuzluk olmayacağı anlamına gelmez. Ön denetim, belgelendirme denetim süresini azaltıp çoğaltmayacağı gibi belgelendirme denetimi için olumlu yada olumsuz herhangi bir etki yapmaz Belgelendirme Denetimi - Belgelendirme denetimleri iki aşamadan oluşmaktadır Aşama Denetimi - Denetim planlamasından sonra 1. aşama denetiminde müşteri belgelendirme faaliyet kapsamı risk grubuna göre ISO 9001:2008 belgelendirme 1.Aşama denetimleri TÜRKAK rehberinde (Bakınız: / R40.05) tanımlanan risk grupları baz alınarak müşteri faaliyet kapsamı yüksek ve/veya en yüksek risk gruplarında ise müşteri sahasında, orta ve/veya düşük risk gruplarında ise müşteri saha ziyaretine gerek olmaksızın masabaşında, ISO 14001:2004 denetimleri IAF MD5 dokümanında tanımlanan risk grupları

11 SAYFA NO 11/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA baz alınarak müşteri faaliyet kapsamı özel, orta ve/veya yüksek risk gruplarında ise müşteri sahasında, sınırlı ve/veya düşük risk gruplarında ise masabaşında ve ISO 22000: ISO 13485:2003 denetimlerinde tüm kategori ve kapsamlarda müşteri sahasında belgelendirme şartlarının oluşup oluşmadığı (2.aşama denetim için hazırlık durumu), yönetim sisteminin kapsamı, dokümanların, kayıtların varlığı ve işletilip işletilmediği, prosesler, organizasyon, iş akışı, ürünler, yönetim sistemi ana hatları, tabi olunan standart ve mevzuat hakkında bir inceleme ve denetim gerçekleştirilir aşama denetim sonrası 2. aşama denetim tarihinde mutabık kalınır. 1.aşama denetimi ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 1.aşama denetimi sırasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınarak belirlenir. 1.aşama ile 2.aşama denetimleri birbirini takip edecek şekilde planlanabilir. 1.aşama denetimde uygunsuzluk tespit edilmişse bu uygunsuzluklar kapatılmadan 2.aşama denetimine geçilmez. 1.aşama ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 3 ayı geçemez. Bu sürenin aşılması durumunda 1.aşama denetimi tekrarlanır Masabaşında Gerçekleştirilen 1. Aşama Denetimi - Planlama koordinatörü denetim onayına istinaden gerekli dokümantasyonun müşteriden temini ve ilgili baş denetçiye ulaştırılmasını sağlar. Bunlar: Kalite El Kitabı, politikalar ve hedefler, çevre amaçları, programları Prosesler ve standardın öngördüğü prosedürler Tabi olunan yasal mevzuatlar, ilgili riskler Đç denetim kayıtları Yönetimi gözden geçirme kayıtları - Denetim Ekibi müşteri tarafından gönderilen dokümantasyonu inceler. - Dokümantasyon incelemesi ile ilgili yetersiz bilgi ve tereddütlü bir durum tespit edilirse baş denetçi 1.aşama denetiminin sahada devam ettirilmesi kararını verebilir. Bu durumda saha denetimi planlaması Madde e göre gerçekleştirilir. - Denetim sonrası baş denetçi 1.aşama Denetim Raporunu hazırlar. Herhangi bir uygunsuzluk varsa bu da Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır. Baş denetçi Denetim Dosyası Kapak Formunda belirtilen evrakları tamamlayarak denetimin sonuçlanmasını müteakip denetim dosyasını Operasyon Müdürüne iletir. - Denetim Raporu müşteriye gönderilir ve uygunsuzluklar tespit edilmişse bunlar kapatılmadan 2.aşama denetimine geçilmez. Uygunsuzlukların kapaması ile ilgili olarak Uygunsuzluk Raporunda belirtilen hususlar müşteri tarafından dikkate alınmalıdır. - Olumlu 1. aşama denetimi veya uygunsuzlukların kapatılması sonrası Operasyon Müdürü 2. Aşama denetime geçiş kararını verir. Buna göre 2. Aşama denetim ekibini oluşturur.

12 SAYFA NO 12/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Sahada Gerçekleştirilen 1. Aşama Denetimi - Planlanan zamanda denetim ekibi müşteri tesisine saha denetimi için gider. - Denetim açılış toplantısı ile başlar. Müşteri yetkilileri ve denetim ekibi toplantıda hazır bulunur. Denetim Katılım Formu ile katılımcılardan imzaları alınır. - Açılış toplantısı Madde e göre gerçekleştirilir. - 1.aşama denetiminde aşağıdaki hususlar denetim ekibi tarafından incelenir ve raporlanır. Bu bilgiler aynı zamanda 1.Aşama Denetim Raporunda detaylı şekilde belirtilmiştir. Bunlar: Firma bilgilerinin doğrulanması Proses tanımlamalarının mevcudiyeti Standardın öngördüğü ve organizasyon için gerekli dokümanlar ve takibi. Dış kaynaklı dokümanlar Kalite El Kitabı, politikalar, hedefler ve planlama, çevre amaçları, programları Tabi olunan yasal mevzuatlar, ilgili riskler Đç Denetim Prosesi Yönetimi Gözden Geçirme Prosesi Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler - Denetim sonunda denetim ekibi denetçi toplantısında bulgular, gözlemler, uygunsuzluklar ve objektif deliller hakkında fikir alışverişinde bulunur. Madde e göre gerçekleştirilen kapanış toplantısında Baş denetçi tarafından uygunsuzluklar ve bulgular müşteri yetkililerine iletilir. Herhangi bir uygunsuzluk varsa bu da Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır Aşama Denetim Raporu müşteriye sunulur ve uygunsuzluklar tespit edilmişse bunlar kapatılmadan 2. aşama denetimine geçilmez. Uygunsuzlukların kapaması ile ilgili olarak Uygunsuzluk Raporunda belirtilen hususlar müşteri tarafından dikkate alınmalıdır. - Baş denetçi Denetim Dosyası Kapak Formunda belirtilen evrakları tamamlayarak denetim dosyasını Operasyon Müdürüne iletir. - Olumlu 1. aşama denetimi veya uygunsuzlukların kapatılması sonrası Operasyon Müdürü 2. Aşama denetime geçiş kararını verir. Buna göre 2. Aşama denetim ekibini oluşturur Aşama Denetimi - Olumlu bir 1. aşama denetimi veya 1.aşamadaki uygunsuzlukların kapatılmasından sonra 2. aşama denetimi gerçekleştirilir.

13 SAYFA NO 13/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - 2. Aşama denetimi müşterinin yönetim sistemi etkinliğini ve uygulamasını denetlemek için gerçekleştirilmektedir. 2. Aşama denetimi müşterinin tüm sahalarında yapılır. Çoklu alan denetimi Madde 5.15 e göre yürütülür aşama denetiminde belgelendirme programı şartlarına uygunluk denetimi örnekleme esasına göre denetim ekibi tarafından önceden mutabık kalınmış denetim planına göre gerçekleştirilir. - Denetim açılış toplantısı ile başlar. Müşteri yetkilileri ve denetim ekibi toplantıda hazır bulunur. Denetim Katılım Formu ile katılımcılardan imzaları alınır. Açılış toplantısı Madde e göre gerçekleştirilir Aşama denetiminde sahada Denetim Raporunda belirtilen hususlar ile ilgili objektif deliller, gözlemler, bulgular, uygunsuzluklar not edilir ve Denetim Raporu ve Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır aşama denetiminde aşağıdaki hususlar Denetim Raporunda belirtilen sorulara göre incelenir. Bunlar: Dokümantasyonun standart ve müşteri kapsamına uygunluğu Belirtilen dokümanların etkin bir şekilde uygulandığı ve kayıtlarının tutulması Tabi olunan yasal şartların yerine getirilmesi Müşteri ile ilgili prosesler Operasyonel prosesler ve kontrolü Yönetimin sorumluluğu ve kaynaklar Sistemsel uygulamalar (Politika ve hedefler, programlar, Doküman-kayıt kontrolü, iç denetim, Yönetimin gözden geçirmesi, kaynaklar, iyileştirme, veri analizi, proses ve ürün-hizmet izlemesi, Planlama) - Denetim kapanış toplantısı öncesi denetim ekibi 1. Aşama ve 2. Aşama denetim bulguları, uygunsuzlukları, gözlemler ve delilleri inceler ve denetçi toplantısında denetim ile ilgili tavsiye kararı verilir. - Denetim sonunda Madde e göre kapanış toplantısı gerçekleştirilir. Baş denetçi tarafından uygunsuzluklar ve bulgular müşteri yetkililerine iletilir. Herhangi bir uygunsuzluk varsa bu da Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır Aşama denetim sonrası denetim raporu hazırlanır ve müşteriye iletilir. Bu denetimde belgelendirme tavsiye kararı verilir. Bu karar belgelendirme, belgelendirmeme, takip denetimi yada uygunsuzlukların kapatılması sonrası belgelendirme şeklinde olabilmektedir.

14 SAYFA NO 14/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Uygunsuzlukların kapatılması sonrası Operasyon Müdürü denetim dosyasını belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletir. Denetim ekibi denetim dosyasını inceler ve karar verir. Sonuç uygun ise sertifika yayımlanır. Bu faaliyetler Madde 5.16 ya göre yürütülür Açılış ve Kapanış Toplantıları - Tüm saha denetimlerinde müşteri ve denetim ekibi katılımcıları Denetim Katılım Formunu imzalarlar. Toplantılar denetim süresinin aksatılmaması için çok uzun tutulmaz. - Açılış Toplantısı: Bu toplantı denetime başlamadan önce denetim ekibi ile denetlenen müşterinin tanışması ve denetim hakkında bilgilendirme görüşmesidir. Açılış toplantısında baş denetçi müşteri katılımcıları ile aşağıdaki hususları görüşür. Denetim ekibi ve müşteri katılımcılarının tanışması ve görevlerinin belirtilmesi Denetimin Amacı: Yönetim sistemi denetimi 3. taraf bir uygunluk denetimidir. Denetimde amaç uygunluk ile ilgili kanıtların tespiti ve raporlanmasıdır. Amaç hata aramak değildir. Yönetim sisteminin mevcudiyeti ve etkinliğinin kontrolü sağlanacaktır. Denetim Planının Đncelenmesi ve Teyidi (gerektiğinde değişikliklerin yapılması) Kapanış için yer ve zaman tayini Denetim Yöntemi: Denetim örnekleme yöntemine göre gerçekleştirilmektedir. Belirtilen süre en etkin şekilde kullanılarak denetim yapılacaktır. Bu aşamada tüm doküman ve kayıtların incelenmesi bu kısıtlı zamanda mümkün değildir. Yeterli örnekleme yapılarak denetim uygunluğu yada şartların sağlanmadığına karar verilecektir. Denetim kapsamı ve hariç tutmalar Gizlilik-açıklık, tarafsızlık ve bağımsızlık hakkında bilgi Belgelendirme süreci ve tavsiye kararı hakkında bilgilendirme: Denetim ekibi belgelendirme kararını veren değil tavsiye kararı veren ekiptir. Denetim ile ilgili belgelendirme kararını Belgelendirme ekibimiz verecektir. Tavsiye kararımız ya herhangi bir uygunsuzluk yoktur belgelendirilebilir yada belgelendirme sürdürülebilir, ya tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması sonrası belgelendirilebilir yada belgelendirme sürdürülebilir, ya yerinde incelenmesi gereken uygunsuzluk tespit edilmişse denetimin tamamı yada bir kısmı takip denetimi ile yinelenir, yada belgelendirmeme kararı şeklinde sonuç ortaya çıkmaktadır. Uygunsuzluk türleri hakkında bilgi: Denetimin amacı hata aramak değil uygunluğun fotoğrafını çekmektir ancak denetim sırasında standarttan sapmalar varsa yada

15 SAYFA NO 15/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA iyileştirme fırsatları varsa bunlar yazılı hale getirilecek ve müşteriye sunulacaktır. 2 tür uygunsuzluk vardır. Majör uygunsuzluk, minör uygunsuzluk. Majör uygunsuzluk standardın bir maddesinin gereksiniminin hiç uygulanmaması, tamamen eksik ve yanlış uygulanması şeklinde tanımlanabilir. Minör uygunsuzluk standart maddesinin genel olarak uygulanması ancak bazı kısımlarda eksik ve hata ile ortaya çıkmasıdır. Ayrıca iyileştirme fırsatları varsa bunlar denetim sonunda ve raporla müşteriye iletilir. Đyileştirme fırsatları ile ilgili denetim ekibi özel bir çözüm yöntemi belirtmeden tanımlama yapar. Đyileştirme fırsatları belgelendirmeye engel teşkil etmez ancak bir sonraki denetimde gerekli önleyici faaliyetlerin alınıp alınmadığı kontrol edilir, herhangi bir faaliyet bulunamazsa uygunsuzluk olarak ele alınabilir. Denetim ekibinin ihtiyaç duyacağı kaynakların teyidi, Saha, tesis, şantiye incelemesi için gerekli kişisel koruyucu donanım ve refekatçı temini Varsa müşteri tarafından sorulacak sorular - Kapanış Toplantısı: Denetimin tamamlanmasını müteakip gerçekleştirilen nihai durum bilgilendirme görüşmesidir. Kapanış toplantısında aşağıdaki hususlar karşılıklı görüşülür: Müşteri yönetimi ve katılımcılarına yardımlarından dolayı teşekkür Denetlenen proses, tesis, bölümler hakkında bilgilendirme Uygunsuzluklar ve iyileştirme fırsatları hakkında bilgilendirme ve mutabakat, süre bilgileri Tavsiye kararı ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirme 5.4- Transfer Denetimi - Transfer denetimi, belgeli olan ve belgesinin geçerliliği devam eden firmaların GOLDCERT e transferinin sağlanması için yapılan denetimdir. - Transfer denetiminde aşağıdaki hususlar incelenmektedir: MÜŞTERĐ, uluslararası kabul edilen (IAF-MLA) bir akreditasyon kurumundan akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş, geçerli ve aktif bir belgeye sahip olmalıdır. Askıda, askıya alınma şüphesi varsa, iptal durumda olan yada belge durumunun doğrulanamadığı belgeler için uygulanamaz. Transferi talep edilen belgeyi düzenleyen Belgelendirme firması, faaliyetlerine devam ediyor olmalı ve Belgelendirme firmasının akreditasyon yetki kapsamı uygun olmalıdır. Belgeyi düzenleyen belgelendirme firmasının akreditasyon süresi geçmişse, akreditasyonu askıya alınmış yada iptal edilmişse veya ticari faaliyeti durmuşsa transfer uygulanamaz.

16 SAYFA NO 16/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Önceki denetim ve uygunsuzluk raporları (varsa kapatılan uygunsuzlukların belgelendirme firması tarafından doğrulama kayıtları) MÜŞTERĐ tarafından sunulmalıdır. Önceki denetim raporları sunulamıyor ise transfer uygulanmaz. Önceki denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzluklar varsa bunlar kapatılmış olmalıdır. Kapatılmamışsa transfer öncesi GOLDCERT tarafından gerçekleştirilecek denetim ile uygunsuzluklar ile ilgili MÜŞTERĐ tarafından yürütülen faaliyetlerin doğrulaması yapılır. - MÜŞTERĐ tarafından yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili sunulan kayıtlar, Operasyon Müdürü tarafından incelenir. Potansiyel yada mevcut bir problem yoksa Operasyon Müdürü yukarıdaki konular ile ilgili yaptığı incelemeler sonucu bulgularını ve kanıtları belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletir. - Yapılan incelemelerde önceki denetim uygunsuzlukları ile ilgili kapatılan uygunsuzlukların belgelendirme firması tarafından doğrulama kayıtları sunulamıyorsa yada incelemeler sırasında şüpheler oluşmuşsa tanımlanan problem/ler ile ilgili takip denetimi gibi denetim gerçekleştirilir. Yapılan denetim sonrası denetim dosyası Operasyon Müdürü tarafından incelenerek, belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletilir. - Đncelemeler uygun bulunmazsa, müşteri raporları sunamazsa veya belgelendirme firması faaliyetlerine devam etmiyorsa yeni belgelendirme başvurusu gibi ele alınır. - Karar mercii Belgelendirme Ekibidir. Bu faaliyetler Madde 5.16 ya göre yürütülür. - Transfer belgelendirmelerde sertifika geçerlilik tarihi Transfer edilen belgede belirtilen geçerlilik tarihi ile aynı tarihtir. - Gözetim Denetimleri önceki belgelendirme firmasının ara denetim periyodu baz alınarak Madde 5.7 ye uygun olarak yürütülür Takip Denetimi - Belgelendirme programı denetlemelerinde denetim ekibi Takip Denetimi kararı almışsa belirtilen uygunsuzlukların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmüş olduğunun belirlenmesi için takip denetimi yapılır. - Denetimlerde sistemin genel işleyişini etkileyen uygunsuzluklar tespit edilmişse denetimin tamamı yada bir kısmı yinelenir. Nihai karar baş denetçinindir. Baş denetçi, uygunsuzluğun önemi, yerinde incelenmesi gereken bir konu olup olmadığı ve müşteri firmadaki şüphe ve yetersizliğe göre takip denetim kararı verebilir. - Takip denetimi müşteri sahasında yapılır. Denetim sonunda Baş denetçi nihai olarak tavsiye kararını müşteriye sunar.

17 SAYFA NO 17/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Müşteri takip denetimi kapsamındaki uygunsuzluk/lar ile ilgili takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise belgelendirme yada yeniden belgelendirme denetimi yapılmış olan bir müşteri ise Madde Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi, gözetim denetimi yapılmış olan bir müşteri ise belgesi ile ilgili Madde Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, Đptali veya Kapsam Daraltma süreçleri işletilir. - Takip denetimi raporu ve diğer denetim dosyası evrakları tamamlanarak denetçi tarafından Operasyon Müdürüne iletilir. Operasyon Müdürü dosyayı inceler ve belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletir. - Belgelendirme ekibi denetim dosyasını inceler ve karar (Madde 5.16) verir Belgelendirme Kararı ve Belge Yayımlama - Denetim faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra Operasyon Müdürü denetim dosyasını (denetim raporları, uygunsuzluk raporları ve düzeltmeler, başvuru dokümanları v.s.) Belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletir. - Belgelendirme Ekibi Madde 5.16 da belirtilen çalışma esaslarına göre faaliyetlerini yürütmektedir. - Minör ve majör tüm uygunsuzluklar varsa kapatılmadan belgelendirme, belge sürdürme, yeniden belgelendirme, kapsam genişletme v.s. yapılamaz. Uygunsuzluklar Uygunsuzluk Raporunda Baş denetçi tarafından belirtilen yönteme (Düzeltici faaliyet planı, Evrak ile, Takip denetimi, Yeniden-tekrar denetim v.s.) göre kapatılır ve baş denetçi tarafından uygunluğu teyit edilir Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi - Denetim sırasında görev alan denetim ekibinin belirlediği uygunsuzluklar Uygunsuzluk Raporu ile kapanış toplantısında müşteriye sunulur ve müşteri ile mutabakat sağlanır. - Uygunsuzluklar iki türlüdür. Bunlar küçük (minör) ve büyük (majör) uygunsuzluklar olarak tanımlanır. Büyük (majör) Uygunsuzluk: Yönetim sistemi gereklerinden birinin yada daha fazlasının eksik olması yada hiç uygulanmamasıdır. Yönetim sisteminin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Küçük (minör) Uygunsuzluk: Yönetim sistem standart şartlarından ve/veya müşteri dokümantasyon şartlarından, yönetim sisteminin tümünü etkilemeyen sapmalar yada genel olarak uygulanan ancak bazı hususların eksikliği olarak tanımlanabilir. - Doküman bazında kapatılan minör uygunsuzluğun bir sonraki denetimde doğrulaması yapılırken uygunsuzluğun giderilmediğinin tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun etkisine bağlı olarak minör uygunsuzluk majör uygunsuzluğa çevrilebilir.

18 SAYFA NO 18/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Bunun dışında tavsiye niteliğinde belirtilen geliştirme-iyileştirme fırsatları Denetim Raporunda belirtilir. Đyileştirme fırsatları ile ilgili olarak müşteriden düzeltici faaliyet talebinde bulunulmaz ancak bir sonraki denetimde bir faaliyet planı ve uygulaması görülememişse uygunsuzluk olarak değerlendirilebilir. - MÜŞTERĐ, raporda belirtilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri planlar ve yürütür. Uygunsuzluk Raporunda belirtilen bilgilere göre yürütmüş olduğu faaliyetleri Baş Denetçiye iletir. Müşteri kendi düzeltici faaliyet sürecini işleterek faaliyeti tamamlar. Bu süre 45 günü geçemez. - Baş denetçi düzeltici faaliyetleri inceler ve onaylar. Gerekli gördüğü hallerde ilave bilgi, takip denetimi ve doküman isteyebilir. Müşteri tespit edilen uygunsuzluk/lar ile ilgili belirlenen sürede düzeltici faaliyet çalışmasını tamamlayamaması ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaması durumunda belgelendirme ve yeniden belgelendirme denetimi yapılmış olan müşteri ise başvuru süreci yeniden başlatılır, gözetim denetimi yapılmış olan bir müşteri ise belgesi ile ilgili Madde Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, Đptali veya Kapsam Daraltma süreci işletilir. - Denetim dosyası Operasyon Müdürüne iletilir. Operasyon Müdürü kontrolü sonrası Belgelendirme Müdürüne denetim dosyasını teslim eder. - Belgelendirme ekibi incelemesi sırasında da uygunsuzluklar tespit edilebilir, bu durumda evrak eksiklliği, kısmen yada tamamen denetim tekrarı kararı verilebilir Belgenin Düzenlenmesi ve Verilmesi - Belgelendirme, yeniden belgelendirme, transfer veya değişiklik (kapsam, adres, unvan) denetimi sonrası varsa uygunsuzlukların giderilmesi ve Belgelendirme ekibinin olumlu kararı ile Sertifika yayımlanır. Sertifika yayım tarihi belgelendirme kararı ile aynı tarihtir. - Belgelendirme Müdürü Sertifikanın basımından sorumludur. Belge üzerindeki firma ticari unvanı, kapsamı, adres bilgileri ve varsa standardın kapsam dışı maddeleri Hizmet Talep Formu, Firma ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve denetim raporlarından kontrol edilir. Sertifika no, ilk belgelendirme tarihi, geçerlilik tarihi, sertifika tarihi gibi bilgiler Belgeli Firmalar Listesine ve Belgelendirme Karar Tutanağına göre kontrol edilir ve basım gerçekleştirilir. - Sertifika geçerlilik tarihi gözetim denetimlerinin başarı ile sonuçlanması şartıyla 3 yıldır. Geçerlilik tarihi sertifika yayım tarihinden 1 gün önce olacak şekilde tanzim edilmelidir. Ör: Sertifika yayım tarihi: , Geçerlilik Tarihi: Yeniden belgelendirmelerde ilk yayım tarihi aynı kalır, sertifika yayım ve geçerlilik tarihleri değişir.

19 SAYFA NO 19/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Transfer belgelendirmelerde sertifika geçerlilik tarihi Transfer edilen belgede belirtilen geçerlilik tarihi ile aynı tarihtir. - Kapsam değişikliği, adres değişikliği, unvan değişikliği gibi hallerde ilk yayım tarihi ve geçerlilik tarihi aynı kalır, sertifika yayım tarihi değişir. - Sertifika no aşağıdaki şekilde verilmektedir: GC-YY-SSSS GC: GOLDCERT in kısaltması YY: Belge ilk basım yılınının son iki hanesi SSSS: Sıra no ilk numara 1000 ile başlar - Belgelendirme Müdürü bilgileri Belgeli Firmalar Listesine-Directory kaydeder. - Đdari Đşler Sorumlusu tarafından belgelendirme pakedi hazırlanır. Müşteri mali ve diğer yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ya posta (kargo v.s.) yada elden teslimi gerçekleştirilir. - Müşteri, belgenin geçerli olduğu süre zarfında belgelendirme programına uymayı sürdürmelidir. Genel Hizmet Şartları ile bu hususlar teklif aşamasında müşteri onayı alınarak sağlanır. Ayrıca gözetim denetimleri ile müşteri yönetim sisteminin uygulandığı ve sürdürüldüğü denetlenir. - Belgenin kullanımı Madde 5.12 ye uygun olarak yürütülür Belgelendirilmiş Müşteri Bilgilerinin Đlan Edilmesi ve Müşteriler Đle Đlgili Kayıtlar - Belgelendirme Müdürü belgelendirilmiş tüm müşterilerin bilgilerini Belgeli Firmalar Listesine-Directory kaydeder ve bu listenin güncelliğini takip eder. Ayrıca bilgiler güncel olarak web sitemizde (www.goldcert.com.tr) yayımlanır. Tüm ilgili taraflar ve toplum geçerli, iptal, askı durumundaki belgeleri belirli şartlarda sorgulayabilmekte ve sonuçları görebilmektedir. - Başvuru yapan, denetimi gerçekleştirilen, belgelendirilen veya belgesi iptal edilen/geri çekilen tüm kuruluşlar dahil olmak üzere MÜŞTERĐ ler ile ilgili tüm kayıtlar S-P.06 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir. - MÜŞTERĐ ler ile ilgili tüm kayıtlar/bilgiler gizlilik esaslarına uygun olarak muhafaza edilmektedir. MÜŞTERĐ ile ilgili bilgiler topluma açık doküman olmadıkları sürece yazılı izin olmaksızın yasal nedenle talep eden makamlar ve akreditasyon kurumu dışında üçüncü taraflara verilmez. (Şikayet üzerine yapılan denetim / değerlendirme sonuçları hakkında şikayeti yapan ilgili taraflara bilgi verilebilir).

20 SAYFA NO 20/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA 5.7- Gözetim Denetimi - Müşteriye verilen belge 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre zarfında müşteri belgelendirme programına (Belgelendirme standardı, GOLDCERT prosedürleri, rehberler v.s.) uymayı sürdürmelidir. Bu durumun tespiti için belirli aralıklarda (yılda en az 1 kez) gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Teklifte gözetim denetim sıklığı belirtilmiştir. - Belgenin sürdürülmesi olumlu gözetim denetimleri ile mümkündür. Gözetim denetim sıklığı belgelendirme (2. aşama) denetiminin son gününden itibaren 365 günü geçemez. - Bu denetimler ara denetimlerdir ve müşterinin yönetim sistem şartlarının sürekliliğini sağlayıp sağlamadığı denetlenmektedir. Gözetim denetimleri her zaman müşteri sahasında gerçekleştirilir. - Gözetim denetimlerinde standardın tüm maddeleri incelenmez. Ancak aşağıdaki hususlar her denetimde incelenir. Bunlar: Müşteri bilgileri değişiklikleri (Proses, revize veya ilave edilen sistem dokümanları v.s.) Yönetimin Gözden Geçirmesi Politika ve hedefler hedef gerçekleşme Đç Denetimler Müşteri Geribeslemesi Veri analizi Sürekli Đyileştirme, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Proses ve ürün izlemesi Ürün-hizmet sağlaması Bir önceki denetim uygunsuzlukları ile ilgili yapılan faaliyetlerin doğrulaması Sertifika, logo, marka ve rapor kullanımı - Yukarıda belirtilen maddeler dışında kalan maddeler 12 aylık periyotlarda yapılan gözetim denetimleri için 2 ara denetimde bölünerek denetim planlaması yapılır. Belgenin geçerlilik süresi boyunca ilgili standardın tüm maddeleri gözetim denetimlerinde en az 1 kez denetlenmiş olmalıdır. Bu bilgiler Denetim Matrisinde belirtilir. - Gözetim denetimi raporu ve diğer denetim dosyası evrakları tamamlanarak denetçi tarafından Operasyon Müdürüne iletilir. - Varsa denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili maddesinde belirtilen şartlar uygulanır. - Operasyon Müdürü dosyayı inceler ve Belgelendirme Müdürüne iletir. Gözetim denetim dosyası belgelendirme müdürü tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu faaliyetler Madde 5.16 ya göre yürütülür.

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır.

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. Sayfa No 1/9 REVİZYON GEÇMİŞİ 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. 02 03.08.15 Personel şartları revize edildi. Performans değerlendirme şartları revize edildi. 3.2.5 Eğitim ve 3.2.6

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı