re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti."

Transkript

1 Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No:

2 Carbon Page: 2/57 Prepared by Anıl SÖYLER Certification Manager Approved by Christian JOHANNES General Manager Bu Validasyon/Verifikasyon nın tüm Hakları re-consult a aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz. Çıktısı alınmış ve kontrollü kopya kaşesi taşımayan nüshaların güncelliği garanti edilemez. All rights of this Validation/Verification are reserved by re-consult. This document cannot be cited, copied or reproduced without written permission. The validity of printed copies lacking a controlled copy stamp cannot be guaranteed.

3 Carbon Page: 3/57 İçindekiler (Table of contents) İçindekiler (Table of contents)... 3 Kısaltmalar... 6 Abbreviations Giriş Introduction Üst yönetimin sorumluluğu ve tarafsızlık beyanı Senior management s responsibility and declaration of impartiality Validasyon & verifikasyon el kitabının amacı ve yapısı Objective and structure of the validation & verification manual Amaç ve kapsam Objective and scope Sorumlular Responsibilities Validasyon & verifikasyon el kitabının hazırlanması, yayınlanması ve revizyonu Preparation, distribution and revision of the validation & verification manual Genel şartlar General requirements Proje katılımcıları tarafından sunulan bilginin validasyonu ve verifikasyonu için prensipler Principles for validating and verifying information provided by the project participants Doğru Accurate Muhafazakar Conservative İlgili Relevant Geçerli Credible Güvenilir Reliable Tam Complete Süreklilik Consistency Şeffaflık Transparency Yasal statü Legal status Yasal gereklilikler ve sözleşme şartları Legal and contractual matters Yönetim yapısı ve üst yönetimin taahhüdü Governance and management commitment Gizlilik Confidentiality... 21

4 Carbon Page: 4/ Tarafsızlık Impartiality Çıkar çatışması değerlendirmesi ve tarafsızlığı sağlamak için mekanizmalar Conflict of interest assessment and mechanisms to oversight impartiality Sorumluluk ve finansman Liability and financing Devam eden yargı davaları Pending judicial processes Yetkinlikler Competencies Yönetim ve destek personeli Management and support personnel V/V ekibi V/V team Bağımsız teknik gözlem Independent technical review Dış kaynaklı personel kullanımı Use of external personnel Taşeron kullanımı Subcontracting Diğer taraflara fonksiyonların aktarımı Delegation of functions to the other sites Proje katılımcıları (müşteriler) ile iletişim ve ilgili kayıtlar Communication with the project participants (clients) and the related records Müşteriye veya ilgili taraflara sorumluluklarının bildirilmesi Communication of responsibilities to a client or responsible parties Halka açık olarak yayınlanan bilgi Information to be made publicly available CDM Yürütme Kuruluna sunulan bilgi Information to be made available to the CDM Executive Board Kayıtlar Records Validasyon/Verifikasyon süreci Validation/Verification process Validasyon/verifikasyon sözleşme öncesi ve sonrası Validation/verification pre and post agreement V/V ekibinin oluşturulması Composition of the V/V team Validasyon/verifikasyonun planlanması Validation/verification planning Validasyon/verifikasyonun gerçekleştirilmesi Execution of validation/verification Validasyon/verifikasyon görüşü Validation/verification opinion... 40

5 Carbon Page: 5/ Performans değerlendirme ve eğitim Performance evaluation and training Validasyon/Verifikasyon görüşünden sonraki bulgular Facts discovered after the validation/verification opinion Şikayet, itiraz ve anlaşmazlıklar Complaints, appeals and disputes Özel validasyon/verifikasyon faaliyetleri Special validation/verification activities Yönetim sistemi dokümanları Management system documents Dokümanların kontrolü Control of documents Kayıtların kontrolü Control of records İç tetkikler Internal audits Düzeltici ve önleyici faaliyetler Corrective and preventive actions Uygun olmayan ürünün/hizmetin kontrolü Control of nonconforming product/service Yönetimin gözden geçirmesi Management review Ek-1 Politikası-Türkçe Annex-1 Policy-Turkish Ek-1 Politikası-İngilizce Annex-1 Policy-English Ek-2 Natural Power ve Fred Olsen Grup Şirketleri Organizasyon Şeması Annex-2 Natural Power and Fred Olsen Group Companies Organizational Chart Ek-3 re-consult Organizasyon Şeması Annex-3 re-consult Organizational Chart Ek-4 Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı-Türkçe Annex-4 Top Management s Impartiality Statement-Turkish Ek-4 Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı-İngilizce Annex-4 Top Management s Impartiality Statement-English Ek-5 Kontrollü Kopya Dağıtım Tablosu Annex-5 Controlled Copy Distribution Table... 57

6 Carbon Page: 6/57 Kısaltmalar AE: Başvuran kuruluş Abbreviations AE: Applicant entity UNFCCC: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi CMP: Kyoto Protokolü tarafları toplantısı olarak hizmet veren taraflar konferansı DOE: Onaylı işlem kuruluşu GHG: Sera gazı ISO: Uluslararası Standart Organizasyonu Ltd: Limited Şti: Şirketi CDM: Temiz Kalkınma Mekanizması V/V: Validasyon/Verifikasyon UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change CMP: Conference of the parties serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol DOE: Designated operational entity GHG: Greenhouse gas ISO: International Organization for Standardization Ltd: Limited Co: Company CDM: Clean Development Mechanism V/V: Validation/Verification

7 Carbon Page: 7/57 1. Giriş 1. Introduction re-consult Ltd. Ağustos 2006 da, Türkiye piyasasında, rüzgar enerji santralleri proje geliştirme çalışmalarının tüm aşamalarını ele alan güvenilir bir danışmanlık firmasına duyulan ihtiyaç üzerine kurulmuştur yılı içinde ise, şirketin büyüme ve faaliyet alanlarını genişletme politikası çerçevesinde enerji sektöründeki (yenilenebilir ve konvansiyonel) sektörel kapsam1 CDM projelerinin validasyonu/verifikasyonunun gerçekleştirilmesi için akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu hedefe ulaşmak için Toplam Kalite fikri esas alınarak, CDM akreditasyon standardı temel olarak alınmış ve validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminin CDM gerekliliklerine uyarlanması ve uygulanması hedeflenmiştir. CDM gereklilikleri dokümanlarında belirtilen tüm şartları karşılamak amacıyla; re-consult ın diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak oluşturulmuş Karbon Bölümü tarafından yürütülen tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler bulunmaktadır. Böylelikle, tarafsızlık ve gizlilik politikası çerçevesinde validasyon/verifikasyon faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanmıştır. Validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminin yapısı ve işleyişi, bu El Kitabında ana hatlarıyla anlatılmaktadır. 2. Üst yönetimin sorumluluğu ve tarafsızlık beyanı re-consult validasyon & verifikasyon politikasına uygun olarak, tüm Karbon Bölümü çalışanlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri ve validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemini uygulamaları ve geliştirmeleri için uygun kaynakların temin edilmesi, yönetimin sorumluluğundadır. re-consult üst yönetimi, validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, etkinliği ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusundaki sorumluluğunu, validasyon & verifikasyon politikası ile beyan etmiştir ve düzenli olarak gerçekleştirilen Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile bunu kanıtlamaktadır. re-consult Ltd. was founded in August 2006, following the demands of the Turkish market for a sound consultancy firm that covers all steps of wind farm project development. The accreditation activities have been initiated in 2009 in order to validate/verify sectoral scope 1 CDM projects in the energy sector (both renewable and non-renewable) within the framework of the company s growth and enlargement policy. In order to achieve this goal, by taking the idea of Total Quality, CDM accreditation standard has been taken as a basis and the validation & verification quality management system has been implemented according to the CDM requirements. In order to meet all the requirements listed in the CDM requirements documents, the procedures we have in place are documented for all activities carried out by the Carbon Department which was established independently from other activities of reconsult. Thus, validation/verification activities are executed within the framework of impartiality and confidentiality policies. An overview of the structure and operation of validation & verification quality management system is presented in this. 2. Senior management s responsibility and declaration of impartiality In compliance with our validation & verification policy, it is the management s responsibility to provide adequate resources to ensure that all Carbon Division employees carry out their responsibilities and apply and improve the validation & verification quality management system. The re-consult senior management declares its responsibility regarding the implementation, improvement, effectiveness, and continuous improvement of effectiveness of the validation & verification quality management system through the validation & verification policy and demonstrates this through regular Management Review Meetings.

8 Carbon Page: 8/57 re-consult üst yönetimi müşteri şartlarının, yasal şartların ve CDM gerekliliklerinin karşılanmasının önemini ve validasyon & verifikasyon politikasını bu el kitabı içerisinde yayınlayarak şirket bünyesinde duyurmuştur. re-consult üst yönetimi, validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, sistemin bütünlüğünü ve işlerliğini sağlayacak önlemleri alır. Validasyon/verifikasyon faaliyetleri kapsamında görev yapan çalışanların çıkar çatışmalarından etkilenmemesi ve tüm personelin yaptıkları işlerde tarafsızlığını koruması, her türlü mali, ticari ve şahsi baskıdan personelin uzak tutulması için gerekli sistem kurulmuştur. Validasyon ve/veya verifikasyon/belgelendirme faaliyetleri aşağıdaki ilkelere sadık kalınarak yürütülür ve yapılan tüm sözleşmelerde tarafsızlık ve gizlilik prensipleri taahhüt altına alınır. Tarafsızlık (kararların, validasyon veya verifikasyon prosesleri süresince elde edilen objektif delillere dayanması ve çıkarlar veya diğer taraflardan etkilenmemesi) Yetkinlik (validasyon veya verifikasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi için, gerekli eğitim, tecrübe ve kapasiteye sahip personelin bulunması) Bağımsızlık (validasyon veya verifikasyonu yapılan proje ve/veya proje sahibi ile herhangi bir bağ ve/veya çıkar çatışması olmaması) Bilimsel yaklaşım (validasyon veya verifikasyon beyanının objektif delil ve bulgulara dayanması) Açıklık (validasyon veya verifikasyon faaliyetleri hakkında proje sahibi, paydaşlar ve hedef kullanıcıyla güncel ve doğru bilginin paylaşılması) re-consult senior management has announced the importance of meeting customer, legal and CDM requirements and its validation & verification policy within the company through publishing this manual. When changes in the validation & verification quality management system are being planned and implemented, re-consult senior management takes precautions to ensure the integrity and operability of the system. With respect to the validation/verification activities, the necessary system has been established to ensure that employees are not affected by conflicts of interest, and to ensure the impartiality of all personnel in exercising of their duties, keeping them immune from financial, commercial or personal pressures. The validation and/or verification/certification activities are carried out adhering to the principles listed below and impartiality and confidentiality principles are pledged in all agreements. Impartiality (decisions are based on objective evidence obtained through the validation or verification processes and not influenced by other interests or parties) Competence (to employ personnel with the necessary skills, experience, training and capacity to effectively complete validation or verification activities) Independence (not to have a conflict of interest and/or organic relationship with the project being validated or verified and/or the project proponent) Factual approach (validation or verification statement is based on objective evidence and findings) Openness (sharing of current and correct information regarding the validation or verification activities with the project proponent, stakeholders and intended user)

9 Carbon Page: 9/57 Gizlilik (validasyon veya verifikasyon sırasında elde edilen sır niteliğindeki bilgilerin güvence altına alınması ve izinsiz açıklanmaması) re-consult müşterilerine tam bağımsızlık garantisi vermektedir. Ne re-consult ne de çalışanları ya da V/V ekibi üyeleri, validasyon/verifikasyonu gerçekleştirilen hiçbir projede hisse sahibi değildir. Tarafsızlık beyanının detayları Ek-4 te yer alan Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı nda sunulmuştur. 3. Validasyon & verifikasyon el kitabının amacı ve yapısı Confidentiality (confidential information obtained during validation or verification activities is safeguarded and not inappropriately disclosed) re-consult guarantees its clients full independence. Neither re-consult nor its employees or the V/V team members are shareholders in any of the validated/verified project. The details of impartiality statement are presented in Top Management s Impartiality Statement available in Annex Objective and structure of the validation & verification manual 3.1. Amaç ve kapsam 3.1. Objective and scope Bu ; This defines and makes references to; o re-consult bünyesinde yürütülen validasyon ve/veya verifikasyon/belgelendirme faaliyetlerinin CDM şartlarına uygun olarak yürütülmesini ve yeterliliğinin sağlanmasını, o the application and competency in executing validation and/or verification/certification activities at reconsult in accordance with the CDM requirements, o sunulan hizmetlerin çerçevesini, o the framework of services offered, o re-consult taki organizasyonun yapısını ve görev tanımlarının bir özetini, o the organisational structure at re-consult, and a summary of job descriptions, o politika ve taahhütlerini, o our policy and commitments, o Validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemini ve dokümantasyon yapısını, ve o the validation & verification quality management system and documentation structure, and o standardın şartlarını nasıl karşıladığını açıklamakta ve bu şartlara referans göstermektedir. o how the requirements of standard are met., Karbon Bölümü çalışanları için uyulması gereken bir rehber, yeni başlayan personel için eğitim aracı, yasal otorite, müşteriler ve diğer proje paydaşları için bir tanıtım ve sunum kitabı niteliğindedir. The is a guide that needs to be followed by all Carbon Department personnel. It is a training manual for new employees, and is a promotional and presentational tool for the clients, project stakeholders and the legal authorities.

10 Carbon Page: 10/ Sorumlular 3.2. Responsibilities, Belgelendirme Müdürü tarafından hazırlanır ve Genel Müdür tarafından onaylanır. nda belirtilen politika, prosedürler ve destek dokümanların bütün personel tarafından anlaşılıp benimsenmesinden Genel Müdür, faaliyetlerin Validasyon & Verifikasyon na ve validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemine uygun yürütülmesinden Belgelendirme Müdürü, Satış Müdürü - Karbon ve Kalite Yöneticisi sorumludur. nda yer alan validasyon & verifikasyon politikası ve üst yönetimin tarafsızlık beyanı; Genel Müdürün onayı ile Belgelendirme Müdürü tarafından güncelleştirilir Validasyon & verifikasyon el kitabının hazırlanması, yayınlanması ve revizyonu re-consult validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemini tanımlayan bu el kitabı, Belgelendirme Müdürü tarafından CDM gereklilikleri ve dokümanları esas alınarak hazırlanmıştır. nın onayı, kapak sayfasının Genel Müdür tarafından onaylanması ile orijinal nüsha üzerinde yapılır. nın akreditasyon kuruluşlarına, yasal otoritelere ve gerekirse çalışanlara basılı kopya olarak dağıtımı, orijinal kopyadan fotokopi çekilmek suretiyle gerçekleştirilir ve yalnızca kırmızı renkli KONTROLLÜ KOPYA kaşesi tanımlanan kopyalar geçerlidir. Orijinal kopyanın numarası 00 kabul edilmiş olup bu kopya Kalite Yöneticisinde bulunur. Diğer dağıtımlar, sonundaki dağıtım tablosuna, birbirini takip eden numaralar verilerek ve dağıtım tarihi belirtilerek gerçekleştirilir. The is prepared by the Certification Manager and is approved by the General Manager. It is the General Manager s responsibility to ensure that all personnel understand and adopt the policies, procedures and supporting documents included in the. The Certification Manager, Sales Manager Carbon and the Quality Manager ensure that all activities are carried out in compliance with the Validation & Verification and validation & verification quality management system. The validation & verification policy and the senior management s impartiality declaration contained in the, are updated by the Certification Manager with the approval of the General Manager Preparation, distribution and revision of the validation & verification manual re-consult validation & verification quality management system is identified in this manual, and this manual is prepared by the Certification Manager taking the CDM requirements and documents as the basis. The General Manager confirms the approval of the original copy of the on the cover page. Distribution of the as a hard copy to the accreditation institutes, legal authorities and personnel, when needed, is made through photocopying the original version and it is considered valid only with a CONTROLLED COPY stamp. The original copy number of the manual is taken as 00, and is kept by the Quality Manager. Distributed copies are listed in the distribution table at the end of the, allocated with consecutive numbers and noted with the date of distribution.

11 Carbon Page: 11/57 nın müşterilere veya bilgi amaçlı olarak dışarıya verilmesi kararlaştırılmışsa, orijinal kopyadan fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılarak kaşesiz olarak teslim edilir., hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanır. Validasyon & Verifikasyon nın hazırlanması, onaylanması, revize edilmesi ve yayınlanması Dokümanların Kontrolü Prosedürü ne göre sağlanır. nda yapılan değişikliklerin içeriği, Revizyon Kayıt Tablosu nda belirtilir ve kapak sayfasının hazırlayan ve onaylayan tarafından imzalanması ile revizyon gerçekleşmiş olur. Revize edilen nın eski orijinal nüshasına Kalite Yöneticisi tarafından kırmızı renkli İPTAL kaşesi basılarak diğer dokümanlarla karışması önlenecek şekilde muhafaza edilir. P-I-Co-001 Dokümanların Kontrolü Prosedürü Should the decision be made the Validation & Verification available to customers or other organisations for informative purposes, photocopies are to be made from the original copy and delivered unstamped. The is published both in print and in a digital format. The preparation, approval, revision and distribution of the Validation & Verification are carried out in line with the Control of Documents. An index of the revisions made to the Validation & Verification is identified in the Revision Register Table. The revision is finalised when the cover page of the is signed by those preparing and approving the document. The superseded is stamped as CANCELLED by the Quality Manager and kept in such a way to avoid confusion with other documents. P-I-Co-001 Control of Documents 4. Genel şartlar 4. General requirements re-consult, validasyon & verifikasyon faaliyetleri için CDM gereklilikleri ve dokümanları doğrultusunda bir kalite yönetim sistemi kurmuş ve prosedürlerini dokümante etmiştir. re-consult, detayları Ek-1 de sunulan Validasyon & Verifikasyon Politikası doğrultusunda validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemini kurmuş ve yürütmektedir. re-consult has established a quality management system for its validation & verification activities and documented the system procedures in line with the CDM requirements and documents. re-consult has been established and is implementing the validation & verification quality management system in line with the Validation & Verification Policy which is presented in Annex-1.

12 Carbon Page: 12/ Proje katılımcıları tarafından sunulan bilginin validasyonu ve verifikasyonu için prensipler 4.1. Principles for validating and verifying information provided by the project participants Doğru Accurate Proje katılımcıları tarafından sunulan bilginin doğruluğunun kontrolü, aşağıdakileri gerektirir: Kantitatif veri ve bilgilerin işlenmesi ile ölçüm sürecindeki belirsizlik ve sapmaların minimize edilmesi Kantitatif olmayan bilgiler için belirli bir sonuca yönelik eğilimlerin minimize edilmesi Checking for accuracy of information provided by the project participants requires the following: Minimizing bias and uncertainty in the measurement process and the processing of data for quantitative data and information Minimizing bias in favour of a particular result for non-quantitative information Muhafazakar Conservative Proje sera gazı azaltımlarının veya tutmalarının tahmin edilenden daha fazla gösterilmemesi durumunda, sunulan bilginin muhafazakar olduğu kabul edilir. Information can be considered as conservative if the GHG emission reductions or removal enhancements of a project activity are not overestimated İlgili Relevant Sunulan bilginin, CDM gereklilikleri ile uyumlu olduğu ve projenin sağladığı emisyon azaltımlarının hesaplanması ve raporlanması ile ilgili olduğu doğrulanabiliyorsa sunulan bilginin ilgili olduğu kabul edilir. Emisyon azaltımları üzerinde etkisi olmayan gereksiz veri ve varsayımlar, ilgili olarak kabul edilmez. Information can be considered relevant if it ensures compliance with the CDM requirements and the quantification and reporting of emission reductions achieved by a project activity. Unnecessary data and assumptions that do not have an impact on the emission reductions are not considered as relevant Geçerli Credible Sunulan bilgi doğru ve güvenilir ise, geçerli olarak kabul edilir. Information can be considered credible if it is authentic and is able to inspire trust Güvenilir Reliable Delilin kalitesi doğru ve geçerli ise ve tekrarlama durumda aynı sonuçları üretiyorsa, sunulan bilginin güvenilir olduğu kabul edilir. Information can be considered reliable if the quality of evidence is accurate and credible and able to yield the same results on a repeated basis Tam Complete Tamlık, sera gazı emisyon azaltımlarının değerlendirilmesi için gerekli ve ilgili tüm bilgiler ve gerekirse uygulanan metotları destekleyici bilgilerin dahil edilmesini ifade eder. Completeness refers to inclusion of all relevant information for assessment of GHG emissions reductions and the information supporting the methods applied as required.

13 Carbon Page: 13/ Süreklilik Consistency Süreklilik aşağıdakiler yoluyla gerçekleştirilir: Kredilendirme periyodu(ları) boyunca uygulanabilir onaylı metodoloji gerekliliklerine göre aynı kritelerin uygulanması, Benzer özellikler taşıyan projeler için (onaylı metodolojinin benzer şekilde uygulanması, benzer teknolojinin kullanımı, zaman aralığı veya benzer bölgeler gibi) aynı kriterlerin uygulanması, Uzman değerlendirmeleri için, projeler arasında aynı kriterlerin uygulanması Süreklilik prensibi, V/V ekibinin CDM Yürütme Kurulu nun en güncel kararlar ve ilkelerini uygulamasını engellemez. Consistency is achieved by the following: Applying uniform criteria to the requirements of the applicable approved methodology throughout the crediting period(s), Applying uniform criteria among project activities with similar characteristics such as a similar application of the approved methodology, use of technology, time period or region, Applying uniform criteria to expert judgements, over time and among projects. The principle of consistency doesn t prevent V/V team from applying the most recent decisions and guidance provided by the CDM Executive Board Şeffaflık Transparency Validasyon/verifikasyon raporlarındaki bilgiler açık, net, gerçek, tarafsız ve tutarlı bir şekilde ve yazılı kanıtlara dayandırılarak sunulur. Şeffaflık aşağıdakileri gerektirir: Tüm varsayımların açık ve net bir şekilde belirtilmesi ve dokümante edilmesi, Arka plan dokümanlarına açık bir şekilde atıf yapılması, Dokümanlarda yapılan değişikliklerin açık bir şekilde tanımlanması. Information in the validation/verification reports are presented in an open, clear, factual, neutral and coherent manner based on documentary evidence. Transparency requires the following: Clearly and explicitly state and document all assumptions, Clearly reference background material, Clearly identify changes made to documentation Yasal statü 4.2. Legal status re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ticaret Sicilinde sicil no ile kayıtlı ve Ankara Ticaret Odası üyesi olup, yasal olarak yaptığı hizmetlerden sorumlu tutulabilecek tüzel bir kişiliktir. Şirket Ortaklar Kurulu kendisine ait tüm yetkiyi Genel Müdüre vermiştir. re-consult Ticaret Ltd. Şti., Trade Registration No: , is a member of the Ankara Chamber of Commerce and is a legal entity that is legally accountable for the services it provides. All shareholders of reconsult have vested all their authority to the General Manager.

14 Carbon Page: 14/57 Ağustos 2006 da kurulan re-consult ın güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: The current shareholder structure of re-consult established in August 2006 is as follows: -%51- The Natural Power Consultants Ltd. -51%- The Natural Power Consultants Ltd. -%49- Christian Johannes -49%- Christian Johannes re-consult ın bağlı olduğu Natural Power Grup ile Natural Power ın bağlı olduğu Fred Olsen Grup şirketleri ve bu şirketlerin hisse payları Ek-2 de yer alan organizasyon şeması nda verilmiştir. Bu şirketlerin faaliyet alanları ise aşağıdaki gibidir: Timex Grup (saat ve mücevher tasarımı, üretimi ve pazarlaması) Fred Olsen Limited (diğer Fred Olsen grup şirketlerine yönetim, bilgi sistemleri (IT), ofis olanakları ve insan kaynakları konularında destek hizmetleri sunulması) Fred Olsen Freight & Fred Olsen Travel Limited & Gocruise Franchise Limited (seyahat ve eğlence hizmetleri sunulması) Trassey Shipping Limited (gemi ile yük taşıma ve ulaştırma hizmetleri sunulması) Forrest Estate Limited (gayrimenkul yönetim hizmetleri sunulması) Forrest Renewables Limited (Natural Power grup şirketlerine yönetim hizmetleri sunulması) The Natural Power Consultant Limited (rüzgar, güneş, biokütle ve dalga enerjisi sektörlerinde proje geliştirme, risk analizi ve ölçümlerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması) Natural Power Operations Limited (özellikle Birleşik Krallık ta olmak üzere, rüzgar enerji santrallerinin müşteri adına işletilmesi) Natural Power Services Limited (özellikle Birleşik Krallık ta olmak üzere, rüzgar enerji santralleri için bakım hizmetlerinin sunulması) The group companies of Natural Power Group which re-consult belongs to and Fred Olsen Group which Natural Power Group belongs to and the shares of these companies are given in the organization chart provided in Annex-2. The scope of activities of these companies are as follows: Timex Group (designs, manufactures and markets watches and jewelry) Fred Olsen Limited (provides management, information technology (IT), office facilities and human resources support services to other Fred Olsen group companies) Fred Olsen Freight & Fred Olsen Travel Limited & Gocruise Franchise Limited (provides travel and leisure services) Trassey Shipping Limited (provides shipping and transportation of goods & services) Forrest Estate Limited (estate management services) Forrest Renewables Limited (provides management services to Natural Power group companies) The Natural Power Consultant Limited (provides consultancy services on the project development, risk analysis and measurements in the wind, solar, biomass and tidal energy sectors) Natural Power Operations Limited (operating wind farms on behalf of the clients especially in the United Kingdom) Natural Power Services Limited (providing maintenance services for wind farms especially in the United Kingdom)

15 Carbon Page: 15/57 Natural Power S.A.R.I (Fransa), Natural Power S.A. (Şili), Natural Power Consultants Limited (Kanada), Natural Power Consultants LLC (Amerika Birleşik Devletleri) (rüzgar enerjisi sektöründe proje geliştirme, türbin yerleşimi, risk analizi ve rüzgar ölçümlerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması) Searoc Limited (özellikle marin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik mühendislik desteği sunulması) Zephir Limited (rüzgar enerji sektörüne yönelik lidar (ışık algılaması ve ölçmesi) hizmetleri sunulması) re-consult bünyesinde yer alan, Karbon Bölümü dışındaki bölümlerin faaliyet alanları ise aşağıdaki gibidir: Rüzgar Laboratuvarı ve Rüzgar & Saha Bölümü (ISO standardına uygun olarak akredite rüzgar ölçümleri yapılması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması) Izinler Bölümü (rüzgar enerji santrali projeleri için, üretim lisansı başvuruları, imar izinleri, şebeke bağlantı anlaşmaları vb ile iştigal edilmesi) Genel Satış (rüzgar enerji santralleri projeleri için teknik geliştirme hizmeti ve ilgili diğer yan ürünlerin satışı) Bu bilgiler ışığında, re-consult ile, bağlı olduğu Natural Power Consultants Grup ve Fred Olsen Grup şirketleri bünyesinde, CDM proje danışmanlığı, eğitimi veya finansmanına yönelik herhangi bir faaliyet yürütülmemektedir. Bu durum, Ek-5 te yer alan Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı nda da taahhüt edilmiştir. re-consult Rüzgar & Saha Bölümü ve/veya Rüzgar Laboratuvarı ile diğer Natural Power grup şirketleri tarafından rüzgar ölçümleri gerçekleştirilen ve/veya fizibilite raporları hazırlanan projeler için validasyon/verifikasyon hizmeti sunulmayacaktır. Bu durum, Ek-4 te yer alan Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı nda da taahhüt edilmiştir. Natural Power S.A.R.I (France), Natural Power S.A. (Chile), Natural Power Consultants Limited (Canada), Natural Power Consultants LLC (United States of America) (provides consultancy services on the project development, turbine micrositing, risk analysis and wind measurements in the wind energy sector) Searoc Limited (provides engineering support exclusively to the marine renewable energy sector) Zephir Limited (provides lidar (light detection and ranging) services to wind energy sector) The scope of activities of the departments other than the Carbon Department within re-consult are as follows: Wind Laboratory and Wind & Field Department (conducting accredited wind measurements in line with the ISO standard and reporting of the measurement results) Permits Department (dealing with generation licence applications, planning permission, grid connection agreements, etc for wind farm projects) General Sales (executing sales of technical development services and other relevant by products for wind farm projects) In the light of this information, any activity regarding consultancy, training and financing of CDM projects is not carried out in the context of neither re-consult nor the Natural Power Consultants Group and Fred Olsen Group companies. This is also confirmed in the Top Management s Impartiality Statement available in Annex-5. Validation/verification services will not be offered for projects whose wind measurements are performed and/or feasibility reports are prepared by re-consult Wind & Field Department and/or Wind Laboratory and/or other Natural Power Group companies. This is also confirmed in the Top Management s Impartiality Statement available in Annex-4.

16 Carbon Page: 16/57 Benzer şekilde, re-consult İzinler Bölümü ve/veya diğer Natural Power grup şirketleri tarafından yasal izin takibi yapılan projeler için validasyon/verifikasyon hizmeti sunulmayacaktır. Bu durum, Ek-4 te yer alan Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı nda da taahhüt edilmiştir. re-consult ın iletişim bilgileri ise aşağıda verilmiştir. Similarly, validation/verification services will not be offered for the projects whose legal permits are followed by re-consult Permits Department and/or other Natural Power Group companies. This is also confirmed in the Top Management s Impartiality Statement available in Annex-4. re-consult s contact information is as follows: Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 43/ Balgat/Ankara/TÜRKİYE Address: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 43/ Balgat/Ankara/TURKEY Tel: Phone: Faks: Fax: e-posta adresi: Web adresi: Website: Vergi Dairesi: Başkent V.D. Tax Office: Başkent Tax Office Vergi Numarası: Tax no: Yasal gereklilikler ve sözleşme şartları 4.3. Legal and contractual matters re-consult validasyon ve verifikasyon faaliyetleri ile ilgili olarak, CDM gerekliliklerini karşılayacağını beyan etmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen yöneticiler sorumludur: Genel Müdür (yasal otoriteler ile ilişkiler, kaynak temini, politika ve prosedürlerin ilgili tüm personel tarafından anlaşılıp benimsenmesi) Belgelendirme Müdürü (validasyon ve verifikasyon/belgelendirme faaliyetlerinin CDM gereklilikleri ve re-consult validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemi şartları doğrultusunda uygulanması, V/V ekibinin yönetilmesi) Satış Müdürü - Karbon (müşteriler ve proje paydaşlarıyla ilişkiler, V/V sözleşmelerinin yönetimi) Kalite Yöneticisi (validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemi dokümanlarının yönetimi ve gözden geçirilmesi) re-consult declares that, with regards to the validation and verification activities, it will meet the requirements of CDM. In this respect, the following executives have the noted responsibilities: General Manager (relations with legal authorities, providing adequate resources, ensuring that all related personnel understand and adopt the policies and procedures) Certification Manager (to insure that validation and verification/certification activities are implemented in compliance with CDM and re-consult validation & verification quality management system requirements, to supervise the V/V team) Sales Manager Carbon (relations with clients and stakeholders, management of V/V agreements) Quality Manager (management and review of validation & verification quality management system documents)

17 Carbon Page: 17/ Yönetim yapısı ve üst yönetimin taahhüdü re-consult bünyesinde CDM gereklilikleri ve dokümanlarındaki şartları karşılayacak şekilde bir organizasyon oluşturulmuştur. re-consult çalışanlarının pozisyonları, Ek-3 deki organizasyon şemasında gösterilmiş ve sorumlulukları ise Görev Tanımları nda açıklanmıştır. Validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemi kapsamındaki görev ve sorumluluklar aşağıda özetlenmiş olup; yetki, sorumluluk ve görevin gerektirdiği nitelikler Görev Tanımları nda detaylandırılmıştır. Genel Müdür Genel Müdür, validasyon/verifikasyon dâhil reconsult ın tüm faaliyetlerini yönetmek ve kontrol etmekten sorumludur. Bu sorumluluklar kapsamında aşağıdakiler yer almaktadır: 4.4. Governance and management commitment An organizational structure satisfying the requirements of CDM and CDM documents has been established within re-consult. The positions of re-consult personnel are shown in organizational chart presented in Annex-3 and the responsibilities are explained in the Job Descriptions. The duties and responsibilities within the validation & verification quality management system are summarized below, while the qualifications, responsibilities and duties are detailed in the Job Descriptions. General Manager The General Manager is responsible for the management and control of all activities of reconsult, including validation/verification. These responsibilities include: o şirket hedeflerini karşılamak üzere, çalışanlarına operasyonel, mali ve hukuki işlerde destek sağlanması o re-consult ın faaliyetlerine yönelik politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi o o providing support to the personnel in operational, financial and legal issues in order to meet the company objectives formulation and development of policy matters relating to the operations of reconsult o Belgelendirme Müdürünün yokluğunda, validasyon ve/veya verifikasyon /belgelendirme raporları üzerine son kararın verilmesi o validasyon/verifikasyon faaliyetleri kapsamında personel işe alım sürecinde nihai kararın verilmesi Belgelendirme Müdürü Belgelendirme Müdürü özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: o Final decision on validation and/or verification/certification reports in the absence of Certification Manager o acting as the final decision maker for the employment process of personnel for validation/verification activities Certification Manager In summary, the Certification Manager is responsible for the following issues: o Validasyon / verifikasyon personeli ve teknik personel için eğitimlerin planlanması o Planning trainings for validation / verification and technical personnel o Personel için ön yeterlilik analizi çalışmalarının yürütülmesi o Conducting initial competency analysis for personnel

18 Carbon Page: 18/57 o Validasyon ve/veya verifikasyon /belgelendirme raporları üzerine son kararın verilmesi Satış Müdürü - Karbon Satış Müdürü - Karbon özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: o Validasyon/verifikasyon başvurularının, çıkar çatışması açısından değerlendirilmesi o Final decision on validation and/or verification/certification reports Sales Manager - Carbon In summary, Sales Manager Carbon is responsible for the following topics: o Assessing validation/verification applications in terms of conflict of interest o Validasyon/ verifikasyon/ belgelendirme sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve teklif hazırlama o Şikayet/ anlaşmazlık/ itiraz kayıtlarının tutulması o o Validation/ verification/ certification contract review and quotation preparation Retaining complaints/ disputes/ appeals records Ekip Lideri Ekip Lideri özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: o Validasyon/verifikasyon faaliyetlerinin, CDM gereklikleri doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması o Validasyon/verifikasyon raporunun hazırlanması ve tamamlanması ve olası tüm takip faaliyetlerinin yürütülmesi Team Leader In summary, the Team Leader is responsible for the following topics: o Insuring validation/verification activities are conducted in accordance with CDM requirements o Preparing and completing the validation/verification report and handling all the possible follow-up actions o Taslak validasyon/verifikasyon raporlarının bağımsız teknik gözlem açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi (söz konusu faaliyete katılmamış ise) o Reviewing and evaluating draft validation/verification reports in terms of independent technical review (only if s/he has not participated in the activity in question) Teknik Uzman Teknik Uzman özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: Technical Expert In summary, Technical Expert is responsible for the following topics: o validasyon/verifikasyon ekibine uzman olduğu konu/alanla ilgili destek vermek ve gerekirse uyarılarda bulunmak o supporting validation/verification team at his/her specialized subject and warning the team if needed o Ekip Lideri gözetimi altında çalışmak o Working under the supervision of the Team Leader o Tüm validasyon/verifikasyon faaliyetleri için o Obeying confidentiality and impartiality

19 Carbon Page: 19/57 gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uymak principles for all validation/verification activities Validator/Verifier Validator/Verifier özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: Bir Ekip Lideri kontrolünde validasyon/verifikasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Validasyon/verifikasyon raporlarının hazırlanması sürecinde Ekip Liderine destek verilmesi Toplanan bilgilerin doğruluğunun kanıtlanması ve denetim bulgularını desteklemek için toplanan delillerin yeterli ve uygun olduklarının teyit edilmesi Şikayet Komitesi Şikayet Komitesi özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: Şikayet ve anlaşmazlıkların, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi Şikayetin ve/veya anlaşmazlıkların geçerliliğinin doğrulandığından emin olunması İncelemelerin, toplantı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlanarak, görüşlerin bir rapor şeklinde Satış Müdürü Karbon a gönderilmesi İtiraz Komitesi İtiraz Komitesi özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: İtirazların tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi Validator/Verifier In summary, Validator/Verifier is responsible for the following topics: Conducting validation/verification activities under the supervision of a Team Leader Providing support to the Team Leader in the process of preparing the validation/verification reports Verifying the accuracy of collected information and confirm the sufficiency and appropriateness of gathered evidence to support audit findings Complaint Committee In summary, Complaint Committee is responsible for the following topics: Evaluating complaints and disputes according to impartiality and confidentiality principles Ensuring that the validity of the complaint and/or dispute is verified Completing their investigation within 15 days of the meeting date and to submit their opinion in a report format to the Sales Manager Carbon Appeals Committee In summary, Appeals Committee is responsible for the following topics: Evaluating appeals according to impartiality and confidentiality principles İncelemelerini, toplantı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlayarak, görüşlerini bir rapor şeklinde Satış Müdürü To complete their investigation within 30 days of the meeting date and to submit their opinion in a report format to the Sales

20 Carbon Page: 20/57 Karbon a göndermek Manager Carbon Tarafsızlık Komitesi Şirket tarafından gerçekleştirilecek olan çıkar çatışması analizlerini değerlendirmek ve onaylamak Gerektiğinde validasyon ve/veya verifikasyon ya da belgelendirme dosya ve kayıtlarına ulaşarak bu kayıtları gözden geçirmek Impartiality Committee Assessing and approving the conflict of interest analyses carried out by the company Accessing to all validation and/or verification or certification files or records and be able to review them, if needed Faaliyetlerine ilişkin yıllık bir rapor yazmak Preparing an annual synthesis report of its activities Kalite Yöneticisi re-consult bünyesinde görevli Kalite Yöneticisi, Genel Müdür tarafından CDM Kalite Yöneticisi olarak atanmıştır ve özetle aşağıdaki konulardan sorumludur: validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemi dokümanlarının yönetimi ve gözden geçirilmesi Karbon bölümü prosedürlerinin güncel CDM akreditasyon gerekliliklerine ve şirketin güncel yapısına uygun olmasını sağlamak validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak kalite yönetim sisteminin performansı ile ilgili olarak, gerekli iyileştirmeler hakkında öneriler vermek JD-01 Genel Müdür Görev Tanımı JD-03 Kalite Yöneticisi Görev Tanımı JD-15 Belgelendirme Müdürü Görev Tanımı JD-16 Satış Müdürü - Karbon Görev Tanımı JD-17 İtiraz Komitesi Görev Tanımı Quality Manager The Quality Manager at re-consult has been appointed as CDM Quality Manager by the General Manager and is responsible in summary for the following topics: management and review of validation & verification quality management system documents to ensure that Carbon Department procedures are in line with the current CDM accreditation requirements and company s current structure to ensure that the validation & verification quality management system is correctly implemented proposing necessary improvement requests on the performance of the quality management system JD-01 General Manager Job Description JD-03 Quality Manager Job Description JD-15 Certification Manager Job Description JD-16 Sales Manager - Carbon Job Description JD-17 Appeals Committee Job Description

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO NART BİLİŞİM HİZMETLERİ ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok 2/A 06510 Çankaya, Ankara Telefon: + 90 (312)

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT SECTION I CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES CONFORMANCE STATEMENT Compliance with the principles stated in Communique on the Determination and Practice of Corporate Governance Principles number II-17.1 of

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı