re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti."

Transkript

1 Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No:

2 Carbon Page: 2/57 Prepared by Anıl SÖYLER Certification Manager Approved by Christian JOHANNES General Manager Bu Validasyon/Verifikasyon nın tüm Hakları re-consult a aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz. Çıktısı alınmış ve kontrollü kopya kaşesi taşımayan nüshaların güncelliği garanti edilemez. All rights of this Validation/Verification are reserved by re-consult. This document cannot be cited, copied or reproduced without written permission. The validity of printed copies lacking a controlled copy stamp cannot be guaranteed.

3 Carbon Page: 3/57 İçindekiler (Table of contents) İçindekiler (Table of contents)... 3 Kısaltmalar... 6 Abbreviations Giriş Introduction Üst yönetimin sorumluluğu ve tarafsızlık beyanı Senior management s responsibility and declaration of impartiality Validasyon & verifikasyon el kitabının amacı ve yapısı Objective and structure of the validation & verification manual Amaç ve kapsam Objective and scope Sorumlular Responsibilities Validasyon & verifikasyon el kitabının hazırlanması, yayınlanması ve revizyonu Preparation, distribution and revision of the validation & verification manual Genel şartlar General requirements Proje katılımcıları tarafından sunulan bilginin validasyonu ve verifikasyonu için prensipler Principles for validating and verifying information provided by the project participants Doğru Accurate Muhafazakar Conservative İlgili Relevant Geçerli Credible Güvenilir Reliable Tam Complete Süreklilik Consistency Şeffaflık Transparency Yasal statü Legal status Yasal gereklilikler ve sözleşme şartları Legal and contractual matters Yönetim yapısı ve üst yönetimin taahhüdü Governance and management commitment Gizlilik Confidentiality... 21

4 Carbon Page: 4/ Tarafsızlık Impartiality Çıkar çatışması değerlendirmesi ve tarafsızlığı sağlamak için mekanizmalar Conflict of interest assessment and mechanisms to oversight impartiality Sorumluluk ve finansman Liability and financing Devam eden yargı davaları Pending judicial processes Yetkinlikler Competencies Yönetim ve destek personeli Management and support personnel V/V ekibi V/V team Bağımsız teknik gözlem Independent technical review Dış kaynaklı personel kullanımı Use of external personnel Taşeron kullanımı Subcontracting Diğer taraflara fonksiyonların aktarımı Delegation of functions to the other sites Proje katılımcıları (müşteriler) ile iletişim ve ilgili kayıtlar Communication with the project participants (clients) and the related records Müşteriye veya ilgili taraflara sorumluluklarının bildirilmesi Communication of responsibilities to a client or responsible parties Halka açık olarak yayınlanan bilgi Information to be made publicly available CDM Yürütme Kuruluna sunulan bilgi Information to be made available to the CDM Executive Board Kayıtlar Records Validasyon/Verifikasyon süreci Validation/Verification process Validasyon/verifikasyon sözleşme öncesi ve sonrası Validation/verification pre and post agreement V/V ekibinin oluşturulması Composition of the V/V team Validasyon/verifikasyonun planlanması Validation/verification planning Validasyon/verifikasyonun gerçekleştirilmesi Execution of validation/verification Validasyon/verifikasyon görüşü Validation/verification opinion... 40

5 Carbon Page: 5/ Performans değerlendirme ve eğitim Performance evaluation and training Validasyon/Verifikasyon görüşünden sonraki bulgular Facts discovered after the validation/verification opinion Şikayet, itiraz ve anlaşmazlıklar Complaints, appeals and disputes Özel validasyon/verifikasyon faaliyetleri Special validation/verification activities Yönetim sistemi dokümanları Management system documents Dokümanların kontrolü Control of documents Kayıtların kontrolü Control of records İç tetkikler Internal audits Düzeltici ve önleyici faaliyetler Corrective and preventive actions Uygun olmayan ürünün/hizmetin kontrolü Control of nonconforming product/service Yönetimin gözden geçirmesi Management review Ek-1 Politikası-Türkçe Annex-1 Policy-Turkish Ek-1 Politikası-İngilizce Annex-1 Policy-English Ek-2 Natural Power ve Fred Olsen Grup Şirketleri Organizasyon Şeması Annex-2 Natural Power and Fred Olsen Group Companies Organizational Chart Ek-3 re-consult Organizasyon Şeması Annex-3 re-consult Organizational Chart Ek-4 Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı-Türkçe Annex-4 Top Management s Impartiality Statement-Turkish Ek-4 Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı-İngilizce Annex-4 Top Management s Impartiality Statement-English Ek-5 Kontrollü Kopya Dağıtım Tablosu Annex-5 Controlled Copy Distribution Table... 57

6 Carbon Page: 6/57 Kısaltmalar AE: Başvuran kuruluş Abbreviations AE: Applicant entity UNFCCC: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi CMP: Kyoto Protokolü tarafları toplantısı olarak hizmet veren taraflar konferansı DOE: Onaylı işlem kuruluşu GHG: Sera gazı ISO: Uluslararası Standart Organizasyonu Ltd: Limited Şti: Şirketi CDM: Temiz Kalkınma Mekanizması V/V: Validasyon/Verifikasyon UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change CMP: Conference of the parties serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol DOE: Designated operational entity GHG: Greenhouse gas ISO: International Organization for Standardization Ltd: Limited Co: Company CDM: Clean Development Mechanism V/V: Validation/Verification

7 Carbon Page: 7/57 1. Giriş 1. Introduction re-consult Ltd. Ağustos 2006 da, Türkiye piyasasında, rüzgar enerji santralleri proje geliştirme çalışmalarının tüm aşamalarını ele alan güvenilir bir danışmanlık firmasına duyulan ihtiyaç üzerine kurulmuştur yılı içinde ise, şirketin büyüme ve faaliyet alanlarını genişletme politikası çerçevesinde enerji sektöründeki (yenilenebilir ve konvansiyonel) sektörel kapsam1 CDM projelerinin validasyonu/verifikasyonunun gerçekleştirilmesi için akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu hedefe ulaşmak için Toplam Kalite fikri esas alınarak, CDM akreditasyon standardı temel olarak alınmış ve validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminin CDM gerekliliklerine uyarlanması ve uygulanması hedeflenmiştir. CDM gereklilikleri dokümanlarında belirtilen tüm şartları karşılamak amacıyla; re-consult ın diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak oluşturulmuş Karbon Bölümü tarafından yürütülen tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler bulunmaktadır. Böylelikle, tarafsızlık ve gizlilik politikası çerçevesinde validasyon/verifikasyon faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanmıştır. Validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminin yapısı ve işleyişi, bu El Kitabında ana hatlarıyla anlatılmaktadır. 2. Üst yönetimin sorumluluğu ve tarafsızlık beyanı re-consult validasyon & verifikasyon politikasına uygun olarak, tüm Karbon Bölümü çalışanlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri ve validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemini uygulamaları ve geliştirmeleri için uygun kaynakların temin edilmesi, yönetimin sorumluluğundadır. re-consult üst yönetimi, validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, etkinliği ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusundaki sorumluluğunu, validasyon & verifikasyon politikası ile beyan etmiştir ve düzenli olarak gerçekleştirilen Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile bunu kanıtlamaktadır. re-consult Ltd. was founded in August 2006, following the demands of the Turkish market for a sound consultancy firm that covers all steps of wind farm project development. The accreditation activities have been initiated in 2009 in order to validate/verify sectoral scope 1 CDM projects in the energy sector (both renewable and non-renewable) within the framework of the company s growth and enlargement policy. In order to achieve this goal, by taking the idea of Total Quality, CDM accreditation standard has been taken as a basis and the validation & verification quality management system has been implemented according to the CDM requirements. In order to meet all the requirements listed in the CDM requirements documents, the procedures we have in place are documented for all activities carried out by the Carbon Department which was established independently from other activities of reconsult. Thus, validation/verification activities are executed within the framework of impartiality and confidentiality policies. An overview of the structure and operation of validation & verification quality management system is presented in this. 2. Senior management s responsibility and declaration of impartiality In compliance with our validation & verification policy, it is the management s responsibility to provide adequate resources to ensure that all Carbon Division employees carry out their responsibilities and apply and improve the validation & verification quality management system. The re-consult senior management declares its responsibility regarding the implementation, improvement, effectiveness, and continuous improvement of effectiveness of the validation & verification quality management system through the validation & verification policy and demonstrates this through regular Management Review Meetings.

8 Carbon Page: 8/57 re-consult üst yönetimi müşteri şartlarının, yasal şartların ve CDM gerekliliklerinin karşılanmasının önemini ve validasyon & verifikasyon politikasını bu el kitabı içerisinde yayınlayarak şirket bünyesinde duyurmuştur. re-consult üst yönetimi, validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, sistemin bütünlüğünü ve işlerliğini sağlayacak önlemleri alır. Validasyon/verifikasyon faaliyetleri kapsamında görev yapan çalışanların çıkar çatışmalarından etkilenmemesi ve tüm personelin yaptıkları işlerde tarafsızlığını koruması, her türlü mali, ticari ve şahsi baskıdan personelin uzak tutulması için gerekli sistem kurulmuştur. Validasyon ve/veya verifikasyon/belgelendirme faaliyetleri aşağıdaki ilkelere sadık kalınarak yürütülür ve yapılan tüm sözleşmelerde tarafsızlık ve gizlilik prensipleri taahhüt altına alınır. Tarafsızlık (kararların, validasyon veya verifikasyon prosesleri süresince elde edilen objektif delillere dayanması ve çıkarlar veya diğer taraflardan etkilenmemesi) Yetkinlik (validasyon veya verifikasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi için, gerekli eğitim, tecrübe ve kapasiteye sahip personelin bulunması) Bağımsızlık (validasyon veya verifikasyonu yapılan proje ve/veya proje sahibi ile herhangi bir bağ ve/veya çıkar çatışması olmaması) Bilimsel yaklaşım (validasyon veya verifikasyon beyanının objektif delil ve bulgulara dayanması) Açıklık (validasyon veya verifikasyon faaliyetleri hakkında proje sahibi, paydaşlar ve hedef kullanıcıyla güncel ve doğru bilginin paylaşılması) re-consult senior management has announced the importance of meeting customer, legal and CDM requirements and its validation & verification policy within the company through publishing this manual. When changes in the validation & verification quality management system are being planned and implemented, re-consult senior management takes precautions to ensure the integrity and operability of the system. With respect to the validation/verification activities, the necessary system has been established to ensure that employees are not affected by conflicts of interest, and to ensure the impartiality of all personnel in exercising of their duties, keeping them immune from financial, commercial or personal pressures. The validation and/or verification/certification activities are carried out adhering to the principles listed below and impartiality and confidentiality principles are pledged in all agreements. Impartiality (decisions are based on objective evidence obtained through the validation or verification processes and not influenced by other interests or parties) Competence (to employ personnel with the necessary skills, experience, training and capacity to effectively complete validation or verification activities) Independence (not to have a conflict of interest and/or organic relationship with the project being validated or verified and/or the project proponent) Factual approach (validation or verification statement is based on objective evidence and findings) Openness (sharing of current and correct information regarding the validation or verification activities with the project proponent, stakeholders and intended user)

9 Carbon Page: 9/57 Gizlilik (validasyon veya verifikasyon sırasında elde edilen sır niteliğindeki bilgilerin güvence altına alınması ve izinsiz açıklanmaması) re-consult müşterilerine tam bağımsızlık garantisi vermektedir. Ne re-consult ne de çalışanları ya da V/V ekibi üyeleri, validasyon/verifikasyonu gerçekleştirilen hiçbir projede hisse sahibi değildir. Tarafsızlık beyanının detayları Ek-4 te yer alan Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı nda sunulmuştur. 3. Validasyon & verifikasyon el kitabının amacı ve yapısı Confidentiality (confidential information obtained during validation or verification activities is safeguarded and not inappropriately disclosed) re-consult guarantees its clients full independence. Neither re-consult nor its employees or the V/V team members are shareholders in any of the validated/verified project. The details of impartiality statement are presented in Top Management s Impartiality Statement available in Annex Objective and structure of the validation & verification manual 3.1. Amaç ve kapsam 3.1. Objective and scope Bu ; This defines and makes references to; o re-consult bünyesinde yürütülen validasyon ve/veya verifikasyon/belgelendirme faaliyetlerinin CDM şartlarına uygun olarak yürütülmesini ve yeterliliğinin sağlanmasını, o the application and competency in executing validation and/or verification/certification activities at reconsult in accordance with the CDM requirements, o sunulan hizmetlerin çerçevesini, o the framework of services offered, o re-consult taki organizasyonun yapısını ve görev tanımlarının bir özetini, o the organisational structure at re-consult, and a summary of job descriptions, o politika ve taahhütlerini, o our policy and commitments, o Validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemini ve dokümantasyon yapısını, ve o the validation & verification quality management system and documentation structure, and o standardın şartlarını nasıl karşıladığını açıklamakta ve bu şartlara referans göstermektedir. o how the requirements of standard are met., Karbon Bölümü çalışanları için uyulması gereken bir rehber, yeni başlayan personel için eğitim aracı, yasal otorite, müşteriler ve diğer proje paydaşları için bir tanıtım ve sunum kitabı niteliğindedir. The is a guide that needs to be followed by all Carbon Department personnel. It is a training manual for new employees, and is a promotional and presentational tool for the clients, project stakeholders and the legal authorities.

10 Carbon Page: 10/ Sorumlular 3.2. Responsibilities, Belgelendirme Müdürü tarafından hazırlanır ve Genel Müdür tarafından onaylanır. nda belirtilen politika, prosedürler ve destek dokümanların bütün personel tarafından anlaşılıp benimsenmesinden Genel Müdür, faaliyetlerin Validasyon & Verifikasyon na ve validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemine uygun yürütülmesinden Belgelendirme Müdürü, Satış Müdürü - Karbon ve Kalite Yöneticisi sorumludur. nda yer alan validasyon & verifikasyon politikası ve üst yönetimin tarafsızlık beyanı; Genel Müdürün onayı ile Belgelendirme Müdürü tarafından güncelleştirilir Validasyon & verifikasyon el kitabının hazırlanması, yayınlanması ve revizyonu re-consult validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemini tanımlayan bu el kitabı, Belgelendirme Müdürü tarafından CDM gereklilikleri ve dokümanları esas alınarak hazırlanmıştır. nın onayı, kapak sayfasının Genel Müdür tarafından onaylanması ile orijinal nüsha üzerinde yapılır. nın akreditasyon kuruluşlarına, yasal otoritelere ve gerekirse çalışanlara basılı kopya olarak dağıtımı, orijinal kopyadan fotokopi çekilmek suretiyle gerçekleştirilir ve yalnızca kırmızı renkli KONTROLLÜ KOPYA kaşesi tanımlanan kopyalar geçerlidir. Orijinal kopyanın numarası 00 kabul edilmiş olup bu kopya Kalite Yöneticisinde bulunur. Diğer dağıtımlar, sonundaki dağıtım tablosuna, birbirini takip eden numaralar verilerek ve dağıtım tarihi belirtilerek gerçekleştirilir. The is prepared by the Certification Manager and is approved by the General Manager. It is the General Manager s responsibility to ensure that all personnel understand and adopt the policies, procedures and supporting documents included in the. The Certification Manager, Sales Manager Carbon and the Quality Manager ensure that all activities are carried out in compliance with the Validation & Verification and validation & verification quality management system. The validation & verification policy and the senior management s impartiality declaration contained in the, are updated by the Certification Manager with the approval of the General Manager Preparation, distribution and revision of the validation & verification manual re-consult validation & verification quality management system is identified in this manual, and this manual is prepared by the Certification Manager taking the CDM requirements and documents as the basis. The General Manager confirms the approval of the original copy of the on the cover page. Distribution of the as a hard copy to the accreditation institutes, legal authorities and personnel, when needed, is made through photocopying the original version and it is considered valid only with a CONTROLLED COPY stamp. The original copy number of the manual is taken as 00, and is kept by the Quality Manager. Distributed copies are listed in the distribution table at the end of the, allocated with consecutive numbers and noted with the date of distribution.

11 Carbon Page: 11/57 nın müşterilere veya bilgi amaçlı olarak dışarıya verilmesi kararlaştırılmışsa, orijinal kopyadan fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılarak kaşesiz olarak teslim edilir., hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanır. Validasyon & Verifikasyon nın hazırlanması, onaylanması, revize edilmesi ve yayınlanması Dokümanların Kontrolü Prosedürü ne göre sağlanır. nda yapılan değişikliklerin içeriği, Revizyon Kayıt Tablosu nda belirtilir ve kapak sayfasının hazırlayan ve onaylayan tarafından imzalanması ile revizyon gerçekleşmiş olur. Revize edilen nın eski orijinal nüshasına Kalite Yöneticisi tarafından kırmızı renkli İPTAL kaşesi basılarak diğer dokümanlarla karışması önlenecek şekilde muhafaza edilir. P-I-Co-001 Dokümanların Kontrolü Prosedürü Should the decision be made the Validation & Verification available to customers or other organisations for informative purposes, photocopies are to be made from the original copy and delivered unstamped. The is published both in print and in a digital format. The preparation, approval, revision and distribution of the Validation & Verification are carried out in line with the Control of Documents. An index of the revisions made to the Validation & Verification is identified in the Revision Register Table. The revision is finalised when the cover page of the is signed by those preparing and approving the document. The superseded is stamped as CANCELLED by the Quality Manager and kept in such a way to avoid confusion with other documents. P-I-Co-001 Control of Documents 4. Genel şartlar 4. General requirements re-consult, validasyon & verifikasyon faaliyetleri için CDM gereklilikleri ve dokümanları doğrultusunda bir kalite yönetim sistemi kurmuş ve prosedürlerini dokümante etmiştir. re-consult, detayları Ek-1 de sunulan Validasyon & Verifikasyon Politikası doğrultusunda validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemini kurmuş ve yürütmektedir. re-consult has established a quality management system for its validation & verification activities and documented the system procedures in line with the CDM requirements and documents. re-consult has been established and is implementing the validation & verification quality management system in line with the Validation & Verification Policy which is presented in Annex-1.

12 Carbon Page: 12/ Proje katılımcıları tarafından sunulan bilginin validasyonu ve verifikasyonu için prensipler 4.1. Principles for validating and verifying information provided by the project participants Doğru Accurate Proje katılımcıları tarafından sunulan bilginin doğruluğunun kontrolü, aşağıdakileri gerektirir: Kantitatif veri ve bilgilerin işlenmesi ile ölçüm sürecindeki belirsizlik ve sapmaların minimize edilmesi Kantitatif olmayan bilgiler için belirli bir sonuca yönelik eğilimlerin minimize edilmesi Checking for accuracy of information provided by the project participants requires the following: Minimizing bias and uncertainty in the measurement process and the processing of data for quantitative data and information Minimizing bias in favour of a particular result for non-quantitative information Muhafazakar Conservative Proje sera gazı azaltımlarının veya tutmalarının tahmin edilenden daha fazla gösterilmemesi durumunda, sunulan bilginin muhafazakar olduğu kabul edilir. Information can be considered as conservative if the GHG emission reductions or removal enhancements of a project activity are not overestimated İlgili Relevant Sunulan bilginin, CDM gereklilikleri ile uyumlu olduğu ve projenin sağladığı emisyon azaltımlarının hesaplanması ve raporlanması ile ilgili olduğu doğrulanabiliyorsa sunulan bilginin ilgili olduğu kabul edilir. Emisyon azaltımları üzerinde etkisi olmayan gereksiz veri ve varsayımlar, ilgili olarak kabul edilmez. Information can be considered relevant if it ensures compliance with the CDM requirements and the quantification and reporting of emission reductions achieved by a project activity. Unnecessary data and assumptions that do not have an impact on the emission reductions are not considered as relevant Geçerli Credible Sunulan bilgi doğru ve güvenilir ise, geçerli olarak kabul edilir. Information can be considered credible if it is authentic and is able to inspire trust Güvenilir Reliable Delilin kalitesi doğru ve geçerli ise ve tekrarlama durumda aynı sonuçları üretiyorsa, sunulan bilginin güvenilir olduğu kabul edilir. Information can be considered reliable if the quality of evidence is accurate and credible and able to yield the same results on a repeated basis Tam Complete Tamlık, sera gazı emisyon azaltımlarının değerlendirilmesi için gerekli ve ilgili tüm bilgiler ve gerekirse uygulanan metotları destekleyici bilgilerin dahil edilmesini ifade eder. Completeness refers to inclusion of all relevant information for assessment of GHG emissions reductions and the information supporting the methods applied as required.

13 Carbon Page: 13/ Süreklilik Consistency Süreklilik aşağıdakiler yoluyla gerçekleştirilir: Kredilendirme periyodu(ları) boyunca uygulanabilir onaylı metodoloji gerekliliklerine göre aynı kritelerin uygulanması, Benzer özellikler taşıyan projeler için (onaylı metodolojinin benzer şekilde uygulanması, benzer teknolojinin kullanımı, zaman aralığı veya benzer bölgeler gibi) aynı kriterlerin uygulanması, Uzman değerlendirmeleri için, projeler arasında aynı kriterlerin uygulanması Süreklilik prensibi, V/V ekibinin CDM Yürütme Kurulu nun en güncel kararlar ve ilkelerini uygulamasını engellemez. Consistency is achieved by the following: Applying uniform criteria to the requirements of the applicable approved methodology throughout the crediting period(s), Applying uniform criteria among project activities with similar characteristics such as a similar application of the approved methodology, use of technology, time period or region, Applying uniform criteria to expert judgements, over time and among projects. The principle of consistency doesn t prevent V/V team from applying the most recent decisions and guidance provided by the CDM Executive Board Şeffaflık Transparency Validasyon/verifikasyon raporlarındaki bilgiler açık, net, gerçek, tarafsız ve tutarlı bir şekilde ve yazılı kanıtlara dayandırılarak sunulur. Şeffaflık aşağıdakileri gerektirir: Tüm varsayımların açık ve net bir şekilde belirtilmesi ve dokümante edilmesi, Arka plan dokümanlarına açık bir şekilde atıf yapılması, Dokümanlarda yapılan değişikliklerin açık bir şekilde tanımlanması. Information in the validation/verification reports are presented in an open, clear, factual, neutral and coherent manner based on documentary evidence. Transparency requires the following: Clearly and explicitly state and document all assumptions, Clearly reference background material, Clearly identify changes made to documentation Yasal statü 4.2. Legal status re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ticaret Sicilinde sicil no ile kayıtlı ve Ankara Ticaret Odası üyesi olup, yasal olarak yaptığı hizmetlerden sorumlu tutulabilecek tüzel bir kişiliktir. Şirket Ortaklar Kurulu kendisine ait tüm yetkiyi Genel Müdüre vermiştir. re-consult Ticaret Ltd. Şti., Trade Registration No: , is a member of the Ankara Chamber of Commerce and is a legal entity that is legally accountable for the services it provides. All shareholders of reconsult have vested all their authority to the General Manager.

14 Carbon Page: 14/57 Ağustos 2006 da kurulan re-consult ın güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: The current shareholder structure of re-consult established in August 2006 is as follows: -%51- The Natural Power Consultants Ltd. -51%- The Natural Power Consultants Ltd. -%49- Christian Johannes -49%- Christian Johannes re-consult ın bağlı olduğu Natural Power Grup ile Natural Power ın bağlı olduğu Fred Olsen Grup şirketleri ve bu şirketlerin hisse payları Ek-2 de yer alan organizasyon şeması nda verilmiştir. Bu şirketlerin faaliyet alanları ise aşağıdaki gibidir: Timex Grup (saat ve mücevher tasarımı, üretimi ve pazarlaması) Fred Olsen Limited (diğer Fred Olsen grup şirketlerine yönetim, bilgi sistemleri (IT), ofis olanakları ve insan kaynakları konularında destek hizmetleri sunulması) Fred Olsen Freight & Fred Olsen Travel Limited & Gocruise Franchise Limited (seyahat ve eğlence hizmetleri sunulması) Trassey Shipping Limited (gemi ile yük taşıma ve ulaştırma hizmetleri sunulması) Forrest Estate Limited (gayrimenkul yönetim hizmetleri sunulması) Forrest Renewables Limited (Natural Power grup şirketlerine yönetim hizmetleri sunulması) The Natural Power Consultant Limited (rüzgar, güneş, biokütle ve dalga enerjisi sektörlerinde proje geliştirme, risk analizi ve ölçümlerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması) Natural Power Operations Limited (özellikle Birleşik Krallık ta olmak üzere, rüzgar enerji santrallerinin müşteri adına işletilmesi) Natural Power Services Limited (özellikle Birleşik Krallık ta olmak üzere, rüzgar enerji santralleri için bakım hizmetlerinin sunulması) The group companies of Natural Power Group which re-consult belongs to and Fred Olsen Group which Natural Power Group belongs to and the shares of these companies are given in the organization chart provided in Annex-2. The scope of activities of these companies are as follows: Timex Group (designs, manufactures and markets watches and jewelry) Fred Olsen Limited (provides management, information technology (IT), office facilities and human resources support services to other Fred Olsen group companies) Fred Olsen Freight & Fred Olsen Travel Limited & Gocruise Franchise Limited (provides travel and leisure services) Trassey Shipping Limited (provides shipping and transportation of goods & services) Forrest Estate Limited (estate management services) Forrest Renewables Limited (provides management services to Natural Power group companies) The Natural Power Consultant Limited (provides consultancy services on the project development, risk analysis and measurements in the wind, solar, biomass and tidal energy sectors) Natural Power Operations Limited (operating wind farms on behalf of the clients especially in the United Kingdom) Natural Power Services Limited (providing maintenance services for wind farms especially in the United Kingdom)

15 Carbon Page: 15/57 Natural Power S.A.R.I (Fransa), Natural Power S.A. (Şili), Natural Power Consultants Limited (Kanada), Natural Power Consultants LLC (Amerika Birleşik Devletleri) (rüzgar enerjisi sektöründe proje geliştirme, türbin yerleşimi, risk analizi ve rüzgar ölçümlerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması) Searoc Limited (özellikle marin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik mühendislik desteği sunulması) Zephir Limited (rüzgar enerji sektörüne yönelik lidar (ışık algılaması ve ölçmesi) hizmetleri sunulması) re-consult bünyesinde yer alan, Karbon Bölümü dışındaki bölümlerin faaliyet alanları ise aşağıdaki gibidir: Rüzgar Laboratuvarı ve Rüzgar & Saha Bölümü (ISO standardına uygun olarak akredite rüzgar ölçümleri yapılması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması) Izinler Bölümü (rüzgar enerji santrali projeleri için, üretim lisansı başvuruları, imar izinleri, şebeke bağlantı anlaşmaları vb ile iştigal edilmesi) Genel Satış (rüzgar enerji santralleri projeleri için teknik geliştirme hizmeti ve ilgili diğer yan ürünlerin satışı) Bu bilgiler ışığında, re-consult ile, bağlı olduğu Natural Power Consultants Grup ve Fred Olsen Grup şirketleri bünyesinde, CDM proje danışmanlığı, eğitimi veya finansmanına yönelik herhangi bir faaliyet yürütülmemektedir. Bu durum, Ek-5 te yer alan Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı nda da taahhüt edilmiştir. re-consult Rüzgar & Saha Bölümü ve/veya Rüzgar Laboratuvarı ile diğer Natural Power grup şirketleri tarafından rüzgar ölçümleri gerçekleştirilen ve/veya fizibilite raporları hazırlanan projeler için validasyon/verifikasyon hizmeti sunulmayacaktır. Bu durum, Ek-4 te yer alan Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı nda da taahhüt edilmiştir. Natural Power S.A.R.I (France), Natural Power S.A. (Chile), Natural Power Consultants Limited (Canada), Natural Power Consultants LLC (United States of America) (provides consultancy services on the project development, turbine micrositing, risk analysis and wind measurements in the wind energy sector) Searoc Limited (provides engineering support exclusively to the marine renewable energy sector) Zephir Limited (provides lidar (light detection and ranging) services to wind energy sector) The scope of activities of the departments other than the Carbon Department within re-consult are as follows: Wind Laboratory and Wind & Field Department (conducting accredited wind measurements in line with the ISO standard and reporting of the measurement results) Permits Department (dealing with generation licence applications, planning permission, grid connection agreements, etc for wind farm projects) General Sales (executing sales of technical development services and other relevant by products for wind farm projects) In the light of this information, any activity regarding consultancy, training and financing of CDM projects is not carried out in the context of neither re-consult nor the Natural Power Consultants Group and Fred Olsen Group companies. This is also confirmed in the Top Management s Impartiality Statement available in Annex-5. Validation/verification services will not be offered for projects whose wind measurements are performed and/or feasibility reports are prepared by re-consult Wind & Field Department and/or Wind Laboratory and/or other Natural Power Group companies. This is also confirmed in the Top Management s Impartiality Statement available in Annex-4.

16 Carbon Page: 16/57 Benzer şekilde, re-consult İzinler Bölümü ve/veya diğer Natural Power grup şirketleri tarafından yasal izin takibi yapılan projeler için validasyon/verifikasyon hizmeti sunulmayacaktır. Bu durum, Ek-4 te yer alan Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı nda da taahhüt edilmiştir. re-consult ın iletişim bilgileri ise aşağıda verilmiştir. Similarly, validation/verification services will not be offered for the projects whose legal permits are followed by re-consult Permits Department and/or other Natural Power Group companies. This is also confirmed in the Top Management s Impartiality Statement available in Annex-4. re-consult s contact information is as follows: Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 43/ Balgat/Ankara/TÜRKİYE Address: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 43/ Balgat/Ankara/TURKEY Tel: Phone: Faks: Fax: e-posta adresi: Web adresi: Website: Vergi Dairesi: Başkent V.D. Tax Office: Başkent Tax Office Vergi Numarası: Tax no: Yasal gereklilikler ve sözleşme şartları 4.3. Legal and contractual matters re-consult validasyon ve verifikasyon faaliyetleri ile ilgili olarak, CDM gerekliliklerini karşılayacağını beyan etmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen yöneticiler sorumludur: Genel Müdür (yasal otoriteler ile ilişkiler, kaynak temini, politika ve prosedürlerin ilgili tüm personel tarafından anlaşılıp benimsenmesi) Belgelendirme Müdürü (validasyon ve verifikasyon/belgelendirme faaliyetlerinin CDM gereklilikleri ve re-consult validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemi şartları doğrultusunda uygulanması, V/V ekibinin yönetilmesi) Satış Müdürü - Karbon (müşteriler ve proje paydaşlarıyla ilişkiler, V/V sözleşmelerinin yönetimi) Kalite Yöneticisi (validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemi dokümanlarının yönetimi ve gözden geçirilmesi) re-consult declares that, with regards to the validation and verification activities, it will meet the requirements of CDM. In this respect, the following executives have the noted responsibilities: General Manager (relations with legal authorities, providing adequate resources, ensuring that all related personnel understand and adopt the policies and procedures) Certification Manager (to insure that validation and verification/certification activities are implemented in compliance with CDM and re-consult validation & verification quality management system requirements, to supervise the V/V team) Sales Manager Carbon (relations with clients and stakeholders, management of V/V agreements) Quality Manager (management and review of validation & verification quality management system documents)

17 Carbon Page: 17/ Yönetim yapısı ve üst yönetimin taahhüdü re-consult bünyesinde CDM gereklilikleri ve dokümanlarındaki şartları karşılayacak şekilde bir organizasyon oluşturulmuştur. re-consult çalışanlarının pozisyonları, Ek-3 deki organizasyon şemasında gösterilmiş ve sorumlulukları ise Görev Tanımları nda açıklanmıştır. Validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemi kapsamındaki görev ve sorumluluklar aşağıda özetlenmiş olup; yetki, sorumluluk ve görevin gerektirdiği nitelikler Görev Tanımları nda detaylandırılmıştır. Genel Müdür Genel Müdür, validasyon/verifikasyon dâhil reconsult ın tüm faaliyetlerini yönetmek ve kontrol etmekten sorumludur. Bu sorumluluklar kapsamında aşağıdakiler yer almaktadır: 4.4. Governance and management commitment An organizational structure satisfying the requirements of CDM and CDM documents has been established within re-consult. The positions of re-consult personnel are shown in organizational chart presented in Annex-3 and the responsibilities are explained in the Job Descriptions. The duties and responsibilities within the validation & verification quality management system are summarized below, while the qualifications, responsibilities and duties are detailed in the Job Descriptions. General Manager The General Manager is responsible for the management and control of all activities of reconsult, including validation/verification. These responsibilities include: o şirket hedeflerini karşılamak üzere, çalışanlarına operasyonel, mali ve hukuki işlerde destek sağlanması o re-consult ın faaliyetlerine yönelik politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi o o providing support to the personnel in operational, financial and legal issues in order to meet the company objectives formulation and development of policy matters relating to the operations of reconsult o Belgelendirme Müdürünün yokluğunda, validasyon ve/veya verifikasyon /belgelendirme raporları üzerine son kararın verilmesi o validasyon/verifikasyon faaliyetleri kapsamında personel işe alım sürecinde nihai kararın verilmesi Belgelendirme Müdürü Belgelendirme Müdürü özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: o Final decision on validation and/or verification/certification reports in the absence of Certification Manager o acting as the final decision maker for the employment process of personnel for validation/verification activities Certification Manager In summary, the Certification Manager is responsible for the following issues: o Validasyon / verifikasyon personeli ve teknik personel için eğitimlerin planlanması o Planning trainings for validation / verification and technical personnel o Personel için ön yeterlilik analizi çalışmalarının yürütülmesi o Conducting initial competency analysis for personnel

18 Carbon Page: 18/57 o Validasyon ve/veya verifikasyon /belgelendirme raporları üzerine son kararın verilmesi Satış Müdürü - Karbon Satış Müdürü - Karbon özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: o Validasyon/verifikasyon başvurularının, çıkar çatışması açısından değerlendirilmesi o Final decision on validation and/or verification/certification reports Sales Manager - Carbon In summary, Sales Manager Carbon is responsible for the following topics: o Assessing validation/verification applications in terms of conflict of interest o Validasyon/ verifikasyon/ belgelendirme sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve teklif hazırlama o Şikayet/ anlaşmazlık/ itiraz kayıtlarının tutulması o o Validation/ verification/ certification contract review and quotation preparation Retaining complaints/ disputes/ appeals records Ekip Lideri Ekip Lideri özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: o Validasyon/verifikasyon faaliyetlerinin, CDM gereklikleri doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması o Validasyon/verifikasyon raporunun hazırlanması ve tamamlanması ve olası tüm takip faaliyetlerinin yürütülmesi Team Leader In summary, the Team Leader is responsible for the following topics: o Insuring validation/verification activities are conducted in accordance with CDM requirements o Preparing and completing the validation/verification report and handling all the possible follow-up actions o Taslak validasyon/verifikasyon raporlarının bağımsız teknik gözlem açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi (söz konusu faaliyete katılmamış ise) o Reviewing and evaluating draft validation/verification reports in terms of independent technical review (only if s/he has not participated in the activity in question) Teknik Uzman Teknik Uzman özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: Technical Expert In summary, Technical Expert is responsible for the following topics: o validasyon/verifikasyon ekibine uzman olduğu konu/alanla ilgili destek vermek ve gerekirse uyarılarda bulunmak o supporting validation/verification team at his/her specialized subject and warning the team if needed o Ekip Lideri gözetimi altında çalışmak o Working under the supervision of the Team Leader o Tüm validasyon/verifikasyon faaliyetleri için o Obeying confidentiality and impartiality

19 Carbon Page: 19/57 gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uymak principles for all validation/verification activities Validator/Verifier Validator/Verifier özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: Bir Ekip Lideri kontrolünde validasyon/verifikasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Validasyon/verifikasyon raporlarının hazırlanması sürecinde Ekip Liderine destek verilmesi Toplanan bilgilerin doğruluğunun kanıtlanması ve denetim bulgularını desteklemek için toplanan delillerin yeterli ve uygun olduklarının teyit edilmesi Şikayet Komitesi Şikayet Komitesi özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: Şikayet ve anlaşmazlıkların, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi Şikayetin ve/veya anlaşmazlıkların geçerliliğinin doğrulandığından emin olunması İncelemelerin, toplantı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlanarak, görüşlerin bir rapor şeklinde Satış Müdürü Karbon a gönderilmesi İtiraz Komitesi İtiraz Komitesi özet olarak aşağıdakilerden sorumludur: İtirazların tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi Validator/Verifier In summary, Validator/Verifier is responsible for the following topics: Conducting validation/verification activities under the supervision of a Team Leader Providing support to the Team Leader in the process of preparing the validation/verification reports Verifying the accuracy of collected information and confirm the sufficiency and appropriateness of gathered evidence to support audit findings Complaint Committee In summary, Complaint Committee is responsible for the following topics: Evaluating complaints and disputes according to impartiality and confidentiality principles Ensuring that the validity of the complaint and/or dispute is verified Completing their investigation within 15 days of the meeting date and to submit their opinion in a report format to the Sales Manager Carbon Appeals Committee In summary, Appeals Committee is responsible for the following topics: Evaluating appeals according to impartiality and confidentiality principles İncelemelerini, toplantı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlayarak, görüşlerini bir rapor şeklinde Satış Müdürü To complete their investigation within 30 days of the meeting date and to submit their opinion in a report format to the Sales

20 Carbon Page: 20/57 Karbon a göndermek Manager Carbon Tarafsızlık Komitesi Şirket tarafından gerçekleştirilecek olan çıkar çatışması analizlerini değerlendirmek ve onaylamak Gerektiğinde validasyon ve/veya verifikasyon ya da belgelendirme dosya ve kayıtlarına ulaşarak bu kayıtları gözden geçirmek Impartiality Committee Assessing and approving the conflict of interest analyses carried out by the company Accessing to all validation and/or verification or certification files or records and be able to review them, if needed Faaliyetlerine ilişkin yıllık bir rapor yazmak Preparing an annual synthesis report of its activities Kalite Yöneticisi re-consult bünyesinde görevli Kalite Yöneticisi, Genel Müdür tarafından CDM Kalite Yöneticisi olarak atanmıştır ve özetle aşağıdaki konulardan sorumludur: validasyon & verifikasyon kalite yönetim sistemi dokümanlarının yönetimi ve gözden geçirilmesi Karbon bölümü prosedürlerinin güncel CDM akreditasyon gerekliliklerine ve şirketin güncel yapısına uygun olmasını sağlamak validasyon & verifikasyon kalite yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak kalite yönetim sisteminin performansı ile ilgili olarak, gerekli iyileştirmeler hakkında öneriler vermek JD-01 Genel Müdür Görev Tanımı JD-03 Kalite Yöneticisi Görev Tanımı JD-15 Belgelendirme Müdürü Görev Tanımı JD-16 Satış Müdürü - Karbon Görev Tanımı JD-17 İtiraz Komitesi Görev Tanımı Quality Manager The Quality Manager at re-consult has been appointed as CDM Quality Manager by the General Manager and is responsible in summary for the following topics: management and review of validation & verification quality management system documents to ensure that Carbon Department procedures are in line with the current CDM accreditation requirements and company s current structure to ensure that the validation & verification quality management system is correctly implemented proposing necessary improvement requests on the performance of the quality management system JD-01 General Manager Job Description JD-03 Quality Manager Job Description JD-15 Certification Manager Job Description JD-16 Sales Manager - Carbon Job Description JD-17 Appeals Committee Job Description

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021:2011 ya göre / according to ISO/IEC 17021:2011) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü Dr. Enver SADIKOĞLU Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Kalite Yönetim

Detaylı

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü Handling of Complaints, Appeals and Disputes Procedure. Carbon // Karbon Page: 1/9

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü Handling of Complaints, Appeals and Disputes Procedure. Carbon // Karbon Page: 1/9 Carbon // Karbon Page: 1/9 Prepared by Melisa Copeland Sales Manager - Carbon Approved by Christian Johannes General Manager Carbon // Karbon Page: 2/9 1. Amaç 1. Purpose Bu prosedürün hazırlanma amacı,

Detaylı

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları 1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları Kyoto Protokolü kapsamında ortaya çıkan sera gazı beyanlarının validasyonu (onaylama) proje alanına bağlı olarak hazırlanmış sera gazı azaltımı projelerinin belirlenmiş

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries)

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) Tuba Altun, CMB 1 Contents Contents İçindekiler 1. General framework

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ Mustafa K.AYDIN 1. Giriş ISO, her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve bu gözden geçirme doğrultusunda standartlar gerektiğinde

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 AUDIT COMMITTEE CHARTER Revision Date: 25/11/2010. Page: 1 / 8

EYS-ORT-11-P32 AUDIT COMMITTEE CHARTER Revision Date: 25/11/2010. Page: 1 / 8 Page: 1 / 8 Index; 1. Purpose 2. Scope 3. Descriptions 4. Responsibility 4.1. Financial Data 4.2. Internal Control System 4.3. Internal Audit 4.4. External Audit 4.5. Compliance 4.6. Reporting 4.7. Other

Detaylı

VERİCERT ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VERSİYON GEÇİŞ REHBERİ

VERİCERT ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VERSİYON GEÇİŞ REHBERİ A. AMAÇ / PURPOSE Bu doküman Vericert ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi standardından belgeli olan kuruluşların ISO 14001:2015 versiyonuna geçişlerinin eksiksiz bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

LOGO USING INSTRUCTION

LOGO USING INSTRUCTION REVISION TABLE Revision Revision Date Reason of Revision No 00 06.11.2012 First issue 01 16.03.2013 The instruction was revised according to document review of JAS-ANZ. 02 13.07.2016 ISO 17021-1:2015 sistem

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Application Form for Certification

BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Application Form for Certification 1. Firma Bilgileri / Firm Information Firma Firm Firma Adresi Firm Address Yönetim Temsilcisi Management Representative Telefon Phone Faks Fax e-mail e-mail Web-Sitesi Web-site Denetim Tipi Audit Type

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI 1. GENEL BİLGİ/ GENERAL INFORMATION KURULUŞ ADI KURULUŞ ADRESİ TELEFON FAKS E-POSTA MUAYENE GÖZETİM COMPANY NAME ADDRESS OF THE COMPANY TELEPHONE FAX E-MAIL İRTİBAT PERSONELİ/CONTACT PERSON ADI-SOYADI

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ Uçak Koltuk Sertifikasyon Süreci ADOA (Alternative Procedures for Design Organisation Approval) POA (Production Organisation Approval) ETSOA (European Technical Standard Order Authorisations) Basic Regulation

Detaylı

S.Q.CL.004/ /R0 Page 1 of 9

S.Q.CL.004/ /R0 Page 1 of 9 S.Q.CL.004/26.02.2016/R0 Page 1 of 9 ISO 9001: 2015 Upgrade Planner and Delta Checklist Talimatlar: 1. İşaretlibölümler, müşteritarafındandoldurulacakvegözdengeçirmeya da yerindedenetimfaaliyetiöncesindetarafımızaulaştırılmalıdır.

Detaylı

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü Karbon Bölümü Sayfa: 1 / 7 Hazırlayan Anıl Söyler Belgelendirme Müdürü Onaylayan Christian Johannes Genel Müdür Karbon Bölümü Sayfa: 2 / 7 1. Amaç Bu prosedürün hazırlanma amacı, Re Carbon doğrulama hizmetleri

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/0327.21.02-01. Ankara, 8 Nisan 2015

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/0327.21.02-01. Ankara, 8 Nisan 2015 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/0327.21.02-01 Ankara, 8 Nisan 2015 Konsorsiyumun Oluşumu Proje yönetimi Mükemmel teknik ve bilimsel

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim

XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim www.pwc.com/tr XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim İçerik Bölüm 1 Bilgi Sistemleri Uygulamaları ERP İlişkisi 2 ERP Yaşam Döngüsü ve İç Kontrol

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Tanıtım Danışmanlık Servis Sağlayıcısı Madencilik ve Aramalarda Uzmanlık Sertifikalı Profesyonel Jeologlar (QP) Global Servis Sağlayıcı Yüksek

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the OUR HUMAN RESOURCES POLICY To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the Production and Management Potential towards the objectives of Maan Guarantee

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Rapor 17 Haziran 2013 - Ankara Grundvig Programı 2012 Öğrenme

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

SUMMER PRACTICE REPORT

SUMMER PRACTICE REPORT ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY SUMMER PRACTICE REPORT Full Name of Student Student Number & Education :. : /. Type of Practice : EEE 393 EEE 394 [Buraya yazın] Photograph of Student Full Name

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI

KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI 7. GERĐ DÖNÜŞÜM, ÇEVRE TEKNOLOJĐLERĐ VE ATIK YÖNETĐMĐ ULUSLARARASI FUARI Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Mühendislik Müşavirlik A.Ş. KARBON YÖNETĐMĐ STANDARTLARI 10 HAZĐRAN 2011 TÜYAP FUAR VE

Detaylı

Biz Kimiz? Who are we?

Biz Kimiz? Who are we? Biz Kimiz? Who are we? Kuruluşumuz, alanında uzman ve deneyimli kişilerle takım ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ekibimiz, 2000 yılından beri binlerce kişiye farklı konularda eğitimler vermiş,

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı