Y YECEK ÇECEK H ZMETLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y YECEK ÇECEK H ZMETLER"

Transkript

1 Y YECEK ÇECEK H ZMETLER Kitab na Ait Düzeltmeler De erli Ö rencimiz, Yiyecek çecek Hizmetleri ders kitab n z n 12. ünitesi güncellenerek yeniden yaz lm flt r. Bu düzeltme kitapç nda bulunan bölümleri elinizde bulunan Yönetim Organizasyon ders kitab n n ilgili bölümleri ile de ifltiriniz. S navlarda bu de iflikliklerden sorumlu olacaks n z. AÖF Dekanl Yazar Doç.Dr. Dündar DEN ZER Editör Prof.Dr. Fermani MAV fi ANADOLU ÜN VERS TES

2 çindekiler 12. ÜN TE Yüksek Alkollü çecekler C N (G N) Cinin Tan m ve Tarihçesi Cin Çeflitleri Türk Cini Cinin Servisi VOTKA Votkan n Tan m ve Tarihçesi Türk Votkas Votkan n Servisi TEK LA (TEQU LA) Tekilan n Tan m ve Tarihçesi Tekila Markalar Tekilan n Servisi ROM (RUM) Rom un Tan m ve Tarihçesi Rom un Servisi RAKI Rak n n Tan m ve Tarihçesi Rak Çeflitleri Rak n n Servisi V SK (WH SKY, WH SKEY) Malt Viski Grain Whiskey rlanda Viskileri (Irish Whiskey) Amerikan Viskileri (American Whiskey) Kanada Viskileri (Canadian Whiskey) Viskinin Servisi KONYAK (Cognac) Konyak n Tan m ve Tarihçesi Fransa da Konya n Üretildi i Bölgeler Fransa da Konya n Üretildi i Alt Bölgeler Konyaklar n Etiketlenmesi ve Etiketteki flaretlerin Anlam Tan nm fl Konyak Markalar Armanyak (Armagnac) Türk Konya (Kanyak) Brendinin Servisi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Dizin

3 12 Yüksek Alkollü çecekler y l nda tekila üreticisi Jesus Lopez Roman, gangster filmlerini aratmayacak bir cinayete kurban gitti inde, yasl eflli Carmelita Roman yapt bas n aç klamas nda, Tekila Meksika d r ; bizi bir kültür olarak tan mlayan tek üründür demiflti. Tekila ve atas mezkal in, ülke tarihinde ve kültüründeki yerine de inmeden Meksika y anlamak neredeyse olanaks zd r. Ortaya ç k fl spanyol istilas na dayanan, on dokuzuncu yüzy lda (1821), Meksika ba ms zl n kazan rken spanyol aristokratlar n tercihi Frans z flampanyas yerine devrimcilerin ulusal gururun simgesi olarak benimsemesiyle y ld z parlayan, 1930 lu ve 40 l y llarda çekilmifl Meksika filmleriyle egzotik içki olarak dünya yolculu u bafllayan tekilan n tarihi, en az ülkesinin tarihi kadar f rt nal. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Yüksek alkollü içki nedir, Cin, Votka, Tekila, Rom Viski ve Konyak türleri hangileridir, üretim özellikleri nelerdir? sorular na yan t verebilecek bilgi ve becerilere sahip olman z beklenmektedir.

4 244 Yiyecek çecek Hizmetleri Örnek Olay Okulunu yeni bitirmifl olan Ahmet, befl y ld zl bir otelin lobi bar nda çal flmaya bafllam flt. Bir gün otel misafirhanesinden Semih Bey akflam yeme inden önce barmen Ahmet in çal flt bara gelerek buzlu viski istemiflti. Semih Bey in buzlu viskisini haz rlayan Ahmet daha sonra baflka müflterilerle ilgilenmeye devam etti. Ancak Semih Bey k sa süre içerisinde dört-befl bardak buzlu viski içtikten sonra, bardaki di er misafirleri rahats z etmeye bafllad. Barmen Ahmet, Semih Bey i kibarca uyarmas na ra men Semih Bey bu uyar lar dikkate alm yor ve misafirleri rahats z etmeye devam ediyordu. Hofl olmayan bu durum karfl s nda ne yapaca na karar vermeyen barmen Ahmet sonunda flefini ça rmak zorunda kalm flt. Art k barmen Ahmet misafirlere bu tür sert içkilerin servisini yaparken, daha dikkatli olmay ö renmiflti. Alkol flifledeki gibi durmuyordu. Anahtar Kavramlar Cin Rak Votka Viski Tekila Konyak Rom çindekiler YÜKSEK ALKOLLÜ ÇECEKLER Cin Votka Tekila Rom Rak Viski Konyak Cinin Tan m ve Tarihçesi Cin Çeflitleri Cinin Servisi Votkan n Tan m ve Tarihçesi Tekilan n Tan m ve Tarihçesi Tekila Markalar Tekilan n Servisi Rom un Tan m ve Tarihçesi Rom un Servisi Rak n n Tan m ve Tarihçesi Rak Çeflitleri Rak n n Servisi Malt Viski Viski Çeflitleri Viskinin Servisi Konyak n Tan m ve Tarihçesi Fransa da Konya n Üretildi i Bölgeler Fransa da Konya n Üretildi i Alt Bölgeler Konyaklar n etiketlenmesi ve Etiketlerdeki flaretlerin Anlamlar Tan nm fl Konyak Markalar Brendi Servisi

5 12. Ünite - Yüksek Alkollü çecekler 245 C N (G N) Cinin Tan m ve Tarihçesi Uluslararas gastronomi dilinde G N olarak yaz lan bu içki, Türkçe ye okundu u flekliyle al nm flt r. Ad n ard ç a ac n n meyvelerinden alan cin, ilk kez Hollandal lar taraf ndan üretilmifltir. Bu kelimenin asl, Hollandaca Genever, Frans zcada Genievre ve ngilizcede de Juniper Berries olan ard ç a ac n n meyvesinden gelmektedir. Hollandal ilaç kimyageri Dr.Sylvius de la Boe mide, böbrek ve ba rsak rahats zl klar n n tedavisinde kullan lmak üzere bir ilaç üretmeye çal fl yordu. Tah llardan elde edilen alkolü, ard ç a ac n n meyvesi ile ikinci kez dam tm fl ve bu içkiyede ard ç yemiflinin Hollandaca ad olan Genever ad n vermifltir. Bu içece in büyük bir talep görmesi üzerine Hollandal içki firmas olan Bols 1575 y l nda bu içkiyi Genever ad nda ticari olarak üretmeye bafllam flt r. Daha sonra 17. yüzy lda ngiliz askerleri bu içkiyi kendi ülkelerine götürerek meflhur etmifllerdir. Ancak, Hollanda da önceleri ilaç niyetine üretilen Genever adl cin, ngiltere de de dam tma esnas nda ard ç yemifli yan nda; limon, portakal kabu u, badem, anason, kakule, melekotu kökü, lavanta çiçe i ve e ir otu gibi aroma veren meyve ile bitkiler ilave edilmifl; ve bugünkü London Dry Gin türü yarat larak tüm dünyaya Gin ad yla pazarlanm flt r. Bugün tüm dünyada tan nan ngiliz cini %38-45 alkol içeren; daha hafif ve hofl kokulu dam t k bir içkidir. Her cin fabrikas n n kendine özgü formülü vard r; yukar da say lan meyve ve droglardan baflka di er droglar da imbiklerin ku u boynu denilen k sm na yerlefltirilir; dam tma esnas nda buharlaflan alkol bu droglardan geçerek cine istenilen aromay kazand r r. Ayr ca, baz cin üreticileri kullan lan droglar ayr olarak dam t r ve sonra bu dam t seyreltilmifl alkolle kar flt rarak Sentetik Gin elde ederek de pazarlar. Cin dam t ld ktan sonra suland r larak istenilen alkol seviyesine düflürülür. Bu içki di er birçok içkinin aksine (viski ve konyak gibi) y lland r lmadan fliflelenerek sat fla sunulur. Cin Çeflitleri ngiltere de cin de iflik türlerde fliflelenerek pazarlan r; pazarlanan cinler aras nda afla daki çeflitler yer almaktad r: Dry Gin: Bu cine fleker kat lmaz ve alkol derecesi yaklafl k olarak %40 civar ndad r. London Dry Gin: Bu cin türü de, dry cin gibi flekersizdir ve alkol derecesi %40 d r. Old Tom Gin ya da Plymouth Gin: Bu tür cine bir miktar fleker flurubu kat - l r; ve dry cinlere göre biraz tatl d r. Sloe Gin: Normal cinlere da eri i (çakal eri i) kat larak birkaç ay dinlendirilir alkol meyvenin aromas n bünyesine al r ve ayn zamanda cin kestane rengine döner. Lemon ve Orange Gin: Normal cin, limon ve portakal kabuklar nda bekletilerek cine limon ve portakal tad kazand r l r. Bugün dünya cin piyasas na ngilizler hakimdir. Bu nedenle tan nm fl markalar da ngilizlere aittir. Bunlar aras nda Gordon s, Beefeater, Booth s, Tanqueray, Bombay ve Gilbey s say labilir.

6 246 Yiyecek çecek Hizmetleri Türk Cini Türkiye de cin yap m na stanbul Mecidiyeköy likör fabrikas nda y llar aras nda bafllanm flt r. Cinin yap m nda Uluda da yetiflen siyah meyveli ard ç yemifli, flerbetçiotu ve melekotu tohumlar kullan l r. Bu Droglar de irmende ö ütülür ve 48 saat %96,6 l k alkolle maserasyona b rak l r. Daha sonra dam tma kazan na su kat larak alkol derecesi %40-45 e düflürülür. Birinci dam tmada %69 luk ispirto elde edilir. Tekrar dam t larak bafl,orta ve son ürünler ayr l r; göbek, olarak adland r lan orta ürünün alkolü %47 ye düflürülür; %0,75 oran nda fleker flurubu kat larak renk vermeyen kaplarda dört ay kadar dinlendirilir. Dinlendirilmifl olan cinler daha sonra filtre edilerek fliflelenir. Türk cini tek çeflit olarak 35 cl ve 70 cl lik fliflelerde %47 alkol oran yla sat fla sunulur. Cinin Servisi Cin, genellikle kar fl mlar ve kokteyllerin haz rlanmas nda ana madde olarak kullan l r; dünyaca tan nm fl Martini kokteylin taban içkisidir. Ayr ca afla daki içeceklerle de kar flt r larak servis edilir: Cin-Tonik Water (cin ve kinin gazozu) Cin-Lemonade (cin ve limonlu gazoz) Cin-Bitter Lemon (cin ve bitter limon) Cin-Greyfurt Suyu (taze s k lm fl) Cin-Coca cola (cin ve kola) Yukar da s ralad m z bu kar fl mlar buz ve limon dilimiyle servis edilir. Cinle Haz rlanan Kar fl mlar G N F ZZ Kategori: Longdrinks 4 Cl Cin 2 Cl limon suyu 1 Cl fleker flurubu Soda JOHN (TOM) COLL NS Kategori: Longdrinks 4 Cl cin 2 Cl limon suyu 1 Cl fleker flurubu Soda Limon dilimi Kokteyl kiraz ANGEL FACE 2 Cl Dry Gin 2 Cl Apricot Brandy 2 Cl Calvados BRONKS 2 Cl Dry Cin 2 Cl Portakal Suyu (taze) 1 Cl Vermouth Dry 1 Cl Vermouth Rosso Shaker a 3-4 parça küp buz konur; üzerine (soda hariç) içkiler ilave edilir; iyice çalkaland ktan sonra Longdrinks barda na süzülür; üzerine soda f flk rt larak servis edilir. Longdrinks barda na k r lm fl buz konur; üzerine cin, limon suyu ve fleker flurubu ilave edilir; bar kafl ile iyice kar flt rd ktan sonra, üzerine soda ilave edilir. Limon dilimi ve kokteyl kiraz ile süslenir ve kam fl ile birlikte servis edilir. çkiler 3-4 parça buz ile birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir.

7 12. Ünite - Yüksek Alkollü çecekler 247 CARUSO 2 cl cin 2 cl Vermouth Dry 2 cl Crème de Menthe (yeflil) CAS NO Kategori: Dry Kokteyl 4.5 Cl Cin 0.5 Cl Maraschino 0.5 Cl Orange-Bitter 0.5 Taze limon suyu Kokteyl Kiraz CLAR DGE 2 Cl Dry Cin 2 Cl Vermouth Dry 1 Cl Apricot Brandy 1 Cl Cointreau CLOVER CLUB 4 Cl Cin 2 Cl Grenadine fiurup 1 Bar kafl limon suyu 1 Bar kafl Yumurta beyaz DERBY NEW FASH ON 4 Cl Dry Cin 1 Cl Crem de Menthe (yeflil) 1 dash Blue Curaçao Taze Nane Yapraklar MART N KOKTEYL (DRY) Kategori: Dry kokteyl / Aperatif 4.5 Cl Dry Cin 1.5 Cl Vermouth Dry Yeflil Zeytin MART N KOKTEYL(Medium) 3 cl Dry Cin 1.5 Cl Vermouth Dry 1.5 Cl Vermouth Rosso 1 Dash Angostura Kokteyl kiraz MART N KOKTEYL (Sweet) 4 Cl Dry Cin 2 Cl Vermouth Rosso Kokteyl Kiraz çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra süzmeden buzlarla birlikte On the Rocks barda na aktar l r ve taze nane yapraklar yla süslenerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte Mixing- Glass a konur; iyice kar flt r ld ktan sonra martini barda na süzülür; yeflil zeytin ile süslenerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte Mixing- Glass a konur; iyice kar flt r ld ktan sonra martini barda na süzülür; üzerine limon kabu unun aromas s k l r ve kokteyl kiraz ile süslenerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte Mixing- Glass a konur; iyice kar flt r ld ktan sonra martini barda na süzülür; üzerine limon kabu unun aromas s k l r ve kokteyl kiraz ile süslenerek servis edilir.

8 248 Yiyecek çecek Hizmetleri NEGRON / Aperitif 2 Cl Cin 2 Cl Campari 2 Cl Vermouth Rosso Portakal Dilimi ORANGE BLOSSOM 3 Cl Cin 3 Cl Taze Portakal Suyu PARAD SE 3 Cl Cin 1.5 Cl Apricot Brandy 1.5 Cl Taze portakal Suyu PAR SAN Kategori: Dry Kokteyl / Aperitif 3 cl Cin 1.5 cl Vermouth Dry 1.5 Crème de Cassis P NK LADY 3 cl Cin 3 cl Konyak 1 Bar kafl yumurta beyaz 1 Dash Grenadine ( Nar fiurubu) WH TE LADY 3 cl Cin 1.5 cl Cointreau 1.5 cl Taze limon Suyu C N F X Kategori: Longdrinks 4 cl Cin 2 cl Cointreau 2 cl Taze Limon Suyu 1 Bar kafl fleker flurubu Limon Dilimi On the Rocks barda na 2-3 parça küp buz konur; üzerine içkiler ilave edilir; bar kafl ile iyice kar flt r l r; portakal dilimi ile süslenir ve arzuya göre soda ile servis edilir. çkiler 3-4 parça buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülür ve portakal dilimi ile süslenerek servis edilir. çkiler 3-4 parça buz ile birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte Mixing Glass a konur; bar kafl ile iyice kar flt r ld ktan sonra, kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra, kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. Not: Bayanlar için daha az cin, daha çok portakal likörü ilave edilebilir. Orta boy tumbler barda na bol k r lm fl buz konur; üzerine içkiler ilave edilerek bar kafl ile iyice kar flt r l r. Bir dilim limon ile süslenir ve kam flla birlikte servis edilir. VOTKA Votkan n Tan m ve Tarihçesi Votka kelimesi, genellikle bat dillerinde Vodka ve Almanca dilinde Wodka olarak yaz l r. Bu kelimenin Rusça Zhiznennia Voda (Jiznenaya Voda) sözcü ünden gelmektedir. Zaman içinde Vodka ya dönüflen bu kelimenin Rusça anlam, Birazc k Su demektir. Votkan n ne zaman ve nerede üretildi i kesin olarak bilinmemekle birlikte, ilk kez Polonyal lar taraf ndan üretildi i ve Ruslar taraf ndan gelifltirilerek dünyaya tan t ld söylenmektedir.

9 12. Ünite - Yüksek Alkollü çecekler 249 Votka; patates, arpa, çavdar, m s r ve bu day gibi tah llar n flekerlendirilmesi ve fermantasyonu sonucu oluflan mayflenin iki kez rektefiye (ar t lmas ) edilmesi ile üretilir. Sonra aktif kömür ya da odun kömüründen süzülür; daha sonra içilebilecek alkol derecesine kadar düflürülür; ve fliflelenerek sat fla sunulur. Votkan n iki kez rektefiye edilmesi ve kömür filtrelerinden süzülmesi nedeniyle patates ya da tah llardan hiçbir aroma votkaya geçmemektedir. Bundan dolay içinde hiçbir aroma olmayan; renksiz, kokusuz ve içinde su ile saf alkol olan votkan n, patates ya da tah llardan yap lmas n n pek önemi yoktur. Alkol hacmi, %40-55 derecesinde olan votka, dünyada en çok Rusya, Polonya ve skandinav ülkelerinde üretilmekte ve içilmektedir. Son y llarda birçok meyve ve bitkilerle tatland r larak üretilen votkalar n hem sat fl artm fl ve hem de gençler aras nda daha çok sevilmifltir. Rusya da üretilen votkalar aras nda, Stolichnaya ve Moskovskaya votkalar dünyaca tan nm fl markalard r. Bu iki çeflit votka patates ve tah llardan elde edilen saf ispirtolar n kar fl m ndan yap lmaktad r. Stolichnaya tipi votka üretiminde kullan lacak olan patates ve tah llar yüksek s - cakl k ve bas nç alt nda piflirilerek flekerli s v ya dönüfltürülür. Daha sonra üst fermantasyon yöntemiyle, di er dam t k içkilerde oldu u gibi (cin,rom,rak,viski,kanyak,tekila gibi) maya flekeri parçalayarak etil alkole dönüfltürür. Elde edilen alkol saf su ile inceltilerek, içine litrede 2 gram olmak üzere fleker kat l r ve kar flt r l r. Daha sonra bu dam t k önce kum filtresinden ve sonra da kömür filtresinden geçirilir. Votka üretildikten sonra fliflelenerek pazarlan r. Y lland rma bu içki için söz konusu de ildir. Polonya da üretilen baz votkalara (Zubrowka) bizon öküzünün çok sevdi i söylenen bir cins çimen sap konulmaktad r. Bu tür votkalar n rengi otun alkolle kar flmas yla yeflilimt rak bir renk al r ve bizon otu olarak da adland r lan bu otun aromas votkaya geçerek çimensi bir tada dönüflür. Özellikle 1950 li y llardan sonra ünlenen votka; Rusya, Polonya, sveç ve Finlandiya ülkeleri d fl nda, baflta Amerika olmak üzere Almanya, ngiltere, Fransa, Hollanda, Slovakya, Çin ve Türkiye de üretimi giderek artmaya bafllam flt r. Tan nm fl markalar; Stolichnaya, Moskovskaya, Wyborawa, Zubrowka, Absolut, Finnlandia, Simirnof ve Puschkindir. Türk Votkas Votka ülkemizde ço unlukla fleker pancar melas ispirtosundan üretilmektedir. Melas ispirtosu kaliteli votka üretimi için iyi bir ham madde de ildir. Türk votkas iki kez rektefiye edilmifl (ar t lm fl) %96.5 luk melas ispirtosundan elde edilir; alkol derecesi %40 a kadar söndürülen ispirtonun litresine 3 gr. fieker, 0.04 gr. Asetik asit ve 0.2 gr. Sodyum bikarbonat kat l r. Sonra bu kar fl m eriyene kadar kar flt r l r ve daha sonra kum ve kömür filtrelerinden geçirilerek süzülür. Elde edilen votka renk vermeyen kaplarda bir süre dinlendirildikten sonra, filtre edilerek fliflelenir. Türkiye de Tekel idaresi taraf ndan üç çeflit votka üretilmektedir. Üretilen votka türleri s ras yla flöyledir: Standart Votka 35 cl ve 70 cl (%40 alkol oran ), Binbo a Votka 35 cl ve 70 cl (%40 alkol oran ), Alt nbaflak Votka 70 cl. (%40 alkol oran ). Tekel in Bilecik te yeni aç lan fabrikas nda, Alt nbaflak ad yla yeni bir votka piyasaya sürülmüfltür. Alt nbaflak votka, tah l ispirtosundan üretilmifl, di er standart

10 250 Yiyecek çecek Hizmetleri ve Binbo a votkalar na göre daha yumuflak içimlidir. Alkol oran %40 olan Alt nbaflak, 70 cl lik fliflelerde piyasaya sunulmaktad r. Votkan n Servisi çerisinde su ve alkolden baflka hiçbir madde bulunmayan, kokusuz ve renksiz olan votka, çok so uk ve sade olarak içilir. Votkaya buz kat lmadan votka fliflesi ve barda so uk muhafaza edilir. Votka Rusya da havyar n bir tamamlay c s d r; sveç te ise füme edilmifl so uk bal klardan oluflan so uk ordövr ile içilir. Almanya da genel ad Kornbrand olan ve halk aras nda da Schnaps olarak ifade edilen; bu day, çavdar, arpa, m s r, yulaf, dar ve patatesten üretilen votkaya benzeyen bu içki yemeklerden sonra ve birayla birlikte içilir. Bizde de ayn al flkanl kla votka, stanbul Beyo lu Çiçek Pasaj nda biran n yan nda servis edilmektedir. Votka yiyecek içecek iflletmelerinde yer alan barlarda ya da ba ms z Amerikan Barlarda kar fl mlarla ya da meyve sular yla birlikte servis edilir. En çok; votka-viflne suyu, votka-limon ve votka-portakal suyuyla servis edilir. Votkayla Haz rlanan Kar fl mlar BALALA KA Kategori: Dry Kokteyl/Aperitif 3 Cl Votka 1.5 Cl Cointreau 1.5 Cl Limon Suyu Portakal Dilimi BLACK RUSS AN Kategori: Sweet Kokteyl 3 Cl Votka 3 Cl Kahlua BLUE DAY KOKTEYL 4 Cl Votka 2 Cl Curaçao Blue BLOODY MARRY Kategori:Fancy Drinks 4 Cl Votka 8 Cl Domates suyu 2 Dashes Worcestershire Sos 2 Dashes Tabasco Sos 1 Cl Limon Suyu Kereviz Tuzu Shaker a 3-4 parça küp buz konur; üzerine içkiler ilave edilir. Shaker da iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülür ve portakal dilimiyle servis edilir. Shaker a 3-4 parça küp buz konur; üzerine içkiler ilave edilir. Shaker da iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülür. Black Russian kokteyl ayn zamanda buzlu olarak old fashioned barda nda da servis edilir. Shaker a 3-4 parça küp buz konur; üzerine içkiler ilave edilir. Shaker da iyice çalkaland ktan sonra, kokteyl barda na süzülerek servis edilir. Önceden so utulmufl H ghball tipi barda a içkiler buzla birlikte konularak iyice kar flt r l r; kereviz tozu ve biraz karabiber serpilir. Limon dilimi, taze kereviz yapra ve bir kar flt r c ile servis edilir. RUSS AN KOKTEYL Kategori: Sweet Kokteyl 4 Cl Votka 2 Cl Crème de Cacao Shaker a 3-4 parça küp buz konur; üzerine içkiler ilave edilir. Shaker da iyice çalkaland ktan sonra, kokteyl barda na süzülerek servis edilir.

11 12. Ünite - Yüksek Alkollü çecekler 251 G PSY KOKTEYL Kategori:Dry Kokteyl 4 CL Votka 2 Cl Benedictine 1 Dash Angostura SCREWDR VER Kategori:Longdrinks 4 Cl Votka 8 Cl Portakal Suyu çkiler, shaker da 3-4 parça küp buz ile birlikte çalkaland ktan sonra, kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler, orta boy tumbler barda na 2-3 parça küp buzla birlikte konulur ve iyice kar flt r l r. Portakal dilimi ve kar flt r c ile birlikte servis edilir. TEK LA (TEQU LA) Tekilan n Tan m ve Tarihçesi Tekila, Meksika n n dünyaca ünlü ulusal içkisi olup, kültüre al nm fl Agave Tequilana Weber türü kaktüsün bafl k s mlar ndan elde edilen fl ran n, önce mayalanmas ve daha sonra dam t lmas yla üretilen yüksek alkollü bir içkidir (%38-40). Tekilan n üretildi i kaktüsün yirmi çeflidi ve yaklafl k olarak üç yüz türünün oldu u bilinmektedir; ancak bunlardan yaln z iki yüz türü Meksika da yetiflmektedir. Bu kaktüsün olgunlaflma süresi on y ld r; ve hasat zaman sekizinci y ldan itibaren bafllamaktad r. Kesilen Agave bafllar ortalama olarak yirmi ile altm fl kilogram a rl ndad r. Tekila ad n Meksika n n Jalisco eyaletinde bulunan Guadalajara flehrinin Tequila kasabas ndan almaktad r ve tekilan n büyük bir k sm bu eyalette üretilmektedir. Meksika hükümetinin verdi i rakamlara göre 1997 y l nda 156 milyon litre civar nda tekila üretilmifltir. Üretilen tekilan n yaklafl k olarak % i ihraç edilmekte ve geri kalan da iç tüketimde kullan lmaktad r. hraç edilen tekilan n büyük bir k sm Amerika ya, küçük bir k sm da Avrupa ya yap lmaktad r. Meksika da 1990 y - l nda 33 lisansl üretici varken, 2000 y l nda üretici say s 72 ye yükselmifltir. Tekilan n üretimi devlet taraf ndan kontrol edilmektedir; Meksika hükümeti tekilan n nas l üretilece i ve etiketlemenin nas l yap laca konusunda kat kurallar alm flt r. Tekila Blue Agave türü kaktüsten üretilirken, di er tür agavelerden üretilen ve yerli halk taraf ndan içilen Mezcal ad nda bir di er içki daha vard r. Teknik olarak tekila, mezcal adl içkinin bir çeflidi olurken; her üretilen mezcal da tekila de ildir. Tekila iki kez dam t l rken, mezcaller bir kez dam t lmaktad r; mezcaller renksizdir ve eskitilmez. Tekila Markalar Tekila, dünyada elliden fazla ülkeye ihraç edilmektedir ve 500 den fazla tekila markas vard r. Bunlar aras nda en büyük tekila üreticisi Cuervo ve Sauza marklar na tafl yan firmalard r. Tekila, konusunda Meksika dan sonra en flansl ülke Amerika d r. Amerika da yaklafl k olarak 140 çeflit tekila bulunmaktad r. Türkiye de bulunan tekila marklar ise flöyledir; José Cuervo, Sierra, Mariachi ve Olmeca d r. Tekilan n Servisi Tekila, geleneksel olarak Caballito denilen uzun ve dar bardaklarda so uk olarak içilir. Meksikal lar bu içkiyi tuz ve limon ile içerler. Sol elin iflaret ve bafl par-

12 252 Yiyecek çecek Hizmetleri ma ile birleflti i yere önce limon sürülür ve sonra buraya tuz dökülür; sa ele de tekila barda al n r. Önce biraz tuz yalan r ve arkas ndan tekila içilir; daha sonra tabakta getirilen (1/8) dilim limon a za at l r; kabuklar ç kar larak afiyetle yenir. Ayr ca, tekila Meksika n n ulusal alkolsüz içece i olan Sangrita ile de içilir. Sol ele bir bardak dolusu so uk Sangrita al n r ve sa ele de iyice so utulmufl tekila al n r. Burada Sangrita tekiladan önce içilebildi i gibi, sonra da içilebilir. Tekila le Haz rlanan Kar fl mlar COPA DE ORO 3 Cl tekila 3 Cl Grand Marnier 1 bar kafl fleker flurubu 1 bar kafl yumurta sar s MARGAR TA Kategori: Medium-Kokteyl 4 Cl beyaz tekila 2 Cl Triple Sec (Cointreau) 2 Cl Lime Juice (Limon Suyu) Tuz EL D ABLO Kategori: Fancy Drinks 5cl Tekila (Beyaz) 2cl Crème de Cassis 1 adet lime(1/2 limon suyu) Ginger Ale (zencefil Gazozu) ELDORADO Kategori: Longdrinks 5 Cl Tekila (Beyaz) 1 Cl Cointreau 1 Cl Crème de Banane 4 Cl Portakal Suyu 4 Cl Ananas Suyu 4 Cl Muz Suyu Portakal ve Limon Dilimi Kokteyl Kiraz TEK LA SUNR SE Kategori: Longdrinks 6 Cl Tekila (Beyaz) 10 Cl Taze Portakal Suyu 1 Cl Taze Limon Suyu 1-2 Grenadine Portakal Dilimi çkiler ve malzemeler s ras yla 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur ve iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. Kokteyl barda n n kenar önce limon suyu ile slat l r; sonra tuza bat r l r ve barda n kenar na vurularak fazla tuzlar dökülür. çkiler üç dört parça buz ile birlikte shaker a konur; iyice çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. Not: Margaritan n orijinalinde Tirple Sec ve Misket Limon Suyu yer almaktad r: Ancak, Türkiye de zor bulundu undan yerine portakal likörü ile limon suyu kullan labilir. Longdrinks barda na bolca k r lm fl buz konur; üzerine s ras yla malzemeler ilave edilerek iyice kar flt r l r. Daha sonra Ginger Ale ilave edilerek limon kabu u ve kam fl ile servis edilir. Not: Orijinalinde lime (misket limonu) vard r; fakat Türkiye de zor bulundu u için, yerine limon suyu kullan labilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkalad ktan sonra buzla birlikte Longdrinks barda na aktar l r. Portakal, limon dilimi ve kokteyl kiraz ile süslendikten sonra, kam fl ve kar flt r c yla birlikte servis edilir. çkiler (Grenadine hariç) 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; iyice çalkalad ktan sonra Longdrinks barda na süzmeden aktar l r. Üzerine yavaflça grenadine dökülür; portakal dilimi ile süslenir. Kar flt r c ve kam flla birlikte servis edilir.

13 12. Ünite - Yüksek Alkollü çecekler 253 BLUE MARGAR TA 4 Cl Tekila (Beyaz) 2 Cl Çuraçao Blue 2 Cl Taze Limon Suyu CORCOVADO Kategori: Longdrinks 2 Cl Tekila (Beyaz) 2 Cl Blue Curaçao 1 Cl Drambui Seven Up ya da Sprite (Gazoz) SANGR TA DR NK Kategori: Longdrinks 4 Cl Beyaz Tekila 10 Cl Sangrita Portakal ve Limon Dilimi T pk margarita da oldu u gibi kokteyl barda n n kenar tuzlan r; içkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker da iyice çalkaland ktan sonra, kokteyl barda na süzülerek servis edilir. Longdrinks barda n n yar s na kadar k r lm fl buz konur; içkiler (gazoz hariç) ilave edilerek bar kafl ile iyice kar flt r l r; portakal dilimi, limon dilimi ve kokteyl kiraz ile süslendikten sonra, kam fl ve kar flt r c ile birlikte servis edilir. Longdrinks barda n n yar s na kadar k r lm fl buz konur; içkiler ilave edilerek iyice kar flt r l r; portakal ve limon dilimi ile süslendikten sonra, kam fl ve kar flt r c ile birlikte servis edilir. ROM (RUM) Rom un Tan m ve Tarihçesi Rom, fleker kam fl fl ras ya da fleker kam fl melas n n önce mayalanmas ve daha sonra dam t lmas ile elde edilen dam t k (Distile) bir içkidir. Türkçe dilinde Rom olarak yaz lan bu içki ngilizce ve Almanca dilinde Rum, Frans zca dilinde Rhum ve spanyolca dilinde de Ron olarak yaz lmaktad r. Kristof Kolomb 1492 y l nda Bahama adalar ndan San Salvador adas na ayak bast nda Hindistana vard n sanarak bu adalara Bat Hint Adalar ad n vermifltir. Bat Hint Adalar, Bahamalar, Büyük Antil ve Küçük Antil tak m adalar ndan oluflmaktad r. Bat Hint Adalar Rom un ana vatan olarak kabul edilir. Bu adalar n içinde en tan nm fl romlar: Jamaika, Küba, Guadeloupe, Martinik, Tirinidat, Haiti, Barbados ve Porto Riko da üretilmektedir. Ayr ca, fleker kam fl n n bolca yetiflti i Brezilya, Madagaskar, Meksika ve Do u Hindistan gibi ülkelerde de rom yap lmaktad r. De iflik ülkelerde üretilen rom, her ülkenin kendi formülüne göre içine çeflitli meyveler ve bitkiler kat larak aromatik rom elde edilmektedir. Ancak, hangi meyve ve bitkilerin ne kadar konuldu u her iflletmenin s rr olarak korunmaktad r. Orijinal romlar n alkol dereceleri %62-81 C aras ndad r; daha sonralar dam t lm fl su ilave edilerek alkol dereceleri %40-43 C ye kadar düflürülür. Romlar genellikle Light Rum ve Dark Rum olmak üzere iki türde imal edilir. Koyu renkli romlar mefle f ç lar nda y lland r ld ndan daha a r yap l olurlar ve Porto de Oro (alt n sar s ) rom olarak da ifade edilirler. Light Romlar ise, Carta Blanca ve beyaz rom olarak tan mlan rlar ve renk almamas için paslanmaz çelik tanklarda dinlendirilirler; dünyada en çok tan nan bu tür rom özellikle kar fl mlar ve kokteyllerin haz rlanmas nda kullan l r. Dünya da, Bat Hint Adalar içinde en tan nm fl romlar Jamaika ve Küba da üretilmektedir. Jamaika da üretilen romlar ekseriyetle koyu renkli ve keskin yap dad rlar. Ancak, Jamaikal lar üretmifl olduklar romlar farkl laflt rm fllard r. Kendi ülkelerinde sat fla sunulan romlar daha natürel iken, ngiltere ye ve Almanya ya pazarlanan

14 254 Yiyecek çecek Hizmetleri romlar daha aromatik yap dad rlar; bu ülkelerin içim zevklerine göre özel olarak üretilmektedir. SIRA S ZDE 1 Bu cin e fleker SIRA kat lmaz S ZDE ve alkol derecesi yaklafl k olarak %40 civar ndad r. Burada hangi cin türü aç klanmaktad r? DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M Küba, Antil Adalar n n incisi olarak adland r l r; Küba n n dünyaca tan nm fl ROM u Bacardi 1862 y l nda Facundo Bacardi taraf ndan Santiago da yarat lm flt r. Küba 1902 SORU y l nda ba ms zl na kavufltuktan sonra, Facundo Bacardi rom SORU imalathanesini Bahama Adalar n n Nassau flehrinde yeniden kurmufltur. Facundo, daha önceleri yerli halk taraf ndan basit flekilde üretilen bu içkiyi daha iyi dam tm fl ve t pk kaliteli votkalar n üretiminde oldu u gibi ROM u kömür D KKAT D KKAT filtrelerinden geçirmifltir. Böylece, daha zarif ve yumuflak bir rom elde etmifltir. Bugün, Bacardi markas dünyada en çok tan nan ve kullan lan romlar n bafl nda gel- SIRA S ZDE SIRA S ZDE mektedir; Bacardi nin Anejo Rum (y lland r lm fl rom) olarak ifade edilen ve mefle f ç lar nda 5-8 y l eskitilerek sat fla sunulan romlar da bulunmaktad r. AMAÇLARIMIZ Bacardi AMAÇLARIMIZ rom un d fl nda; Captain Morgen, Coruba, Lemon Hard, Negrita, Meyer s ve Lamb s Navy Rum tan nm fl markalard r. K T A P K T A P TELEV ZYON NTERNET Rom un Servisi Rom, daha çok meyve sular ve meflrubatlarla kar flt r larak içilir. En çok bilineni de kola ile TELEV ZYON kar flt r larak içilen Cuba Libre d r. Kübal lar Amerikan n deste i ile özgürlü üne kavuflunca, rom un içine coca cola kar flt rarak, Cuba Libre (özgür Küba) diyerek özgürlü ün zaferini kutlam fllard r; ve o günden sonra Cuba Libre tüm dünyada meflhur olmufltur. Öte yandan; rom bir cin gibi kar fl mlarda ve kokteyllerde çok NTERNET kullan lan bir içkidir. Daha çok tropik meyve sular yla çok iyi uyum yapmakta ve barlarda sevilerek içilmektedir. Romla Haz rlanan Kar fl mlar BACARD Kategori: Dry Kokteyl 4.5 Cl Bacardi Rum 1.5 Cl Taze Limon Suyu 2 Dashes Grenadine (Nar fiurubu) CUBA L BRE Kategori: Fancy Drinks 4 Cl White Rum 1/2 Limon Suyu 10 Cl Coca Cola Dilim limon BETWEEN THE SHEETS 2 Cl Brandy 2 Cl White Rum 2 Cl Cointreau 1 Dash Taze Limon Suyu çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. Büyük tumbler barda na 3-4 parça küp buz ya da k r lm fl buz (crushed ice) konur; üzerine rom ve limon suyu ilave edilerek iyice kar flt r l r; daha sonra üzerine coca cola ilave edilir; dilim limon, kam fl ve kar flt r c yla servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; üzerine içkiler ilave edilerek iyice çalkalan r; daha sonra süzülerek servis edilir.

15 12. Ünite - Yüksek Alkollü çecekler 255 DA QU R 4.5 Cl Bacardi Rum 1.5 Cl Limon Suyu 1 Bar Kafl fieker fiurubu MARY P CKFORD Kategori: Sweet Kokteyl 3 Cl White Rum 3 Cl Taze Ananas Suyu 1 Bar Kafl Grenadine 1 Dash Maraschino CUBAN 3 Cl Bacardi Rum 1.5 Cl Apricot Brandy 1.5 Cl Taze Limon Suyu M AM 4.5 Cl Bacardi Rum 1.5 Cl Taze Limon Suyu 2 Dashes Crème de Menthe (beyaz) PLANTER S PUNCH Kategori: Longdrinks 3 Cl White Rum 3 Cl Jamaican Rum (Koyu Renkli) 5 Cl Taze Portakal Suyu 5 Cl Taze Ananas Suyu 1-2 Cl Taze Limon Suyu 1-2 Cl Grenadine Ananas Dilimi Kokteyl Kiraz ZOMB E Kategori: Longdrinks 2 Cl Bacardi Rum 2 Cl Gold Rum 1 Cl Jamaika Rum 1 Cl Apricot Brandy 3cl Taze Ananas Suyu 3 Cl Taze Portakal Suyu 3 Cl Limon suyu Ananas Dilimi Kokteyl Kiraz Taze Nane Yapra çkiler k r lm fl buzla birlikte shaker a konur; üzerine içkiler ilave edilir ve iyice çalkaland ktan sonra, önceden so utulmufl kokteyl barda na süzülür. Üzerine 1 dash Maraschino ilave edilerek kokteyl kiraz ile süslenerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker da çalkaland ktan sonra, önceden so utulmufl kokteyl barda na süzülür. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker a konur; çalkaland ktan sonra kokteyl barda na süzülerek servis edilir. çkiler 3-4 parça küp buzla birlikte shaker da iyice çalkaland ktan sonra süzmeden Longdrinks barda na aktar l r. Ananas dilimi ve kokteyl kiraz ile süslenir; kam fl ve kar flt r c yla birlikte servis edilir. Longdrinks barda n n yar s na kadar k r lm fl buz konur; tüm içkiler (yüksek alkollü Jamaika Rum hariç) ilave edilir. Bar kafl ile iyice kar flt r l r; üzerine yüksek alkollü Jamaika Rum dökülür. Ananas dilimi, kokteyl kiraz ve nane yapra ile süslendikten sonra, üzerine biraz pudra flekeri serpifltirilir ve kam flla birlikte servis edilir.

16 256 Yiyecek çecek Hizmetleri RAKI Rak n n Tan m ve Tarihçesi Rak n n tarihinin nereye kadar gitti i, pek bilinmemektedir. Müfit lter e göre, bu konuda toplanan bilgiler rivayet ve yak flt rmalardan öteye gitmemektedir. Farkl bölgelerde çeflitli meyvelerin kullan m ile üretilen bu içkiye, Yak ndo u ve Orta Do u ülkelerinde raki, Araki ve Rak gibi de iflik ama ayn kökten geldi i aç kça belli olan birçok isim verilmifltir. Müfit lter e göre, bu konuda ileri sürülen iki söylenti oldukça tutarl görünmektedir. Bunlardan birincisi; rak n n ilk kez Irak ta yap l p, oradan komflu ülkelere yay lm fl olaca ve raki kökenli oldu undan bu ad alm fl olmas ihtimaldir. kinci söylenti ise, eskiden rak razaki cins üzümden üretildi i için, bu ad alm fl olabilece i fleklindedir. Bu konudaki söylentilerden bir di eri ise, rak n n içilince yaratt etki ile ilgilidir. Genellikle bu içkiyi kullananlar n terledi i bilinmektedir. Bir iddiaya göre Arapça kökenli Arak sözcü ünün bu dilde Ter ve Araki nin de Terleten anlam na gelmesi, bu içkinin ad ile iliflkilendirilmesine neden olmufltur. SIRA S ZDE Halk aras nda SIRA Arak S ZDE olarak bilinen içkinin ad nedir? 2 Rak n n, bir baflka isim kayna da, üretim teknolojisi ile ilgilidir; rak n n imbikten ter taneleri gibi, damla damla düflmesi belki de bu içkinin ad n n rak olmas - DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M na neden olmufltur. SORU Ayr ca Do u SORU Hindistan da mayalanm fl fleker kam fl fl ras n n dam t lmas yla elde edilen içkiye Arak denildi i, yine bu sözcü ün Seylan ve Malezya da palmiye suyunun dam t lmas ndan elde edilen alkollü içki ile ran da kuru üzüm ve hurmadan ayn yöntemlerle yap lan içki için de kullan ld söylenmektedir. D KKAT D KKAT Rak ya çevre ülkelerde de de iflik adlar verilmifltir. Yunanistan da benzer maddelerden yap lan ve içinde sak z da bulunan rak ya Mastika denilmektedir. Slav SIRA S ZDE SIRA S ZDE dilinde, önce Düz ve daha sonra Düziko ya dönüflen Düz sözcü ü, anasonlu rak anlam na gelmektedir. Bir zamanlar bizde de üzüm cibresinden çekilen ra- AMAÇLARIMIZ k ya Düz AMAÇLARIMIZ Rak ve Saman Rak s denilmifltir. Lübnan n tan nm fl Zahle Rak s ise, Lübnan n ba larla çevrili Zahle kentinde yap ld için bu ad alm flt r. K T A P Türk rak s K Tolarak A P Anadolu da üretilen rak n n en az 300 y ll k bir geçmifle sahip oldu u san lmaktad r. Arap ülkelerinde bilinen ve daha sonra çevre ülkelere yay lan dam tma teknolojisi, önceleri flarap üretiminden arta kalan üzüm posalar - TELEV ZYON n n (üzüm TELEV ZYON cibrelerinin) içerdi i flekerli maddelerin de erlendirilmesi için uygulanm flt r. Elde edilen bu ürüne, anason tohumunun ilave edilmesiyle ortaya ç kan rak ya Türk çkisi ad verilmifltir. Evliya Çelebi 17. yüzy lda, her bitki ve meyveden Arak yap ld n yazmaktad r. stanbul da NTERNET o dönemde yüz ifl yerinde 300 kiflinin çal flmakta oldu unu; ancak NTERNET bunun üretim mi, yoksa sat flla m ile ilgili oldu unu aç k olarak belirtmemifltir. Meyhanecilerin, stanbul un dört bir tarafta faaliyette olduklar ve genellikle Samatya, Kumkap, Bal kpazar, Unkapan, Fener, Balat ve Bo az n iki taraf nda topland klar n Evliya Çelebinin Galata demek, meyhane demektir dedi i yine Müfit lter taraf ndan aktar lmaktad r. Evliya Çelebi, flehirdeki meyhaneleri ve bunlar n ne cins flarap satt klar n sayarken, rak satanlara da ayr ca de inmifltir. O dönemde muzlu rak, hardaliye rak ve anason rak gibi çok çeflitli rak lar n sat ld - n belirtmifltir.

17 12. Ünite - Yüksek Alkollü çecekler 257 Rak n n geçmifli, Osmanl mparatorlu unun ilk devirlerine kadar uzanmakla birlikte, izinli olarak üretimi dinsel nedenlerle daha geç tarihlerde bafllam flt r. Rak ya, tanzimattan sonra vergi uygulanm fl ve bu vergi Düyun-u Umumiye ye büyük gelir kayna olmufltur. Haziran 1926 tarihinde, 790 say l kanun ile her türlü içki devlet tekeli alt na al nm fl ve hükümete alkol fabrikalar kurma ve mevcutlar da yönetme yetkisi verilmifltir. Tekel idaresi ancak 1929 y l nda kendi üretimini yapmaya bafllam fl; ve o dönemde piyasada hem özel kesimin, hem de Tekelin rak s sat lmaya devam etmifltir. O dönemde rak lar 10, 15, 25, 50 ve 100 cl lik fliflelerde sat l yordu. Rak çeflitleri de o günün isimleri ile flu flekilde s ralan yordu; Fevkalade (Ola an üstü) Aliyyülala (En Üstün) Ala (Elde Edilmesi istenen en üst derece) Rak n n sadece tekel taraf ndan üretilmesinin kesin tarihi 1944 y l d r y - l nda özel rak imal eden iflletmelerin say s 30 civar ndad r; ve ürettikleri rak miktar da 1943 y l nda litredir. Yine bu dönemde Adana ve çevresinde halk n içmeye al flt bir çeflit anasonsuz rak sat l yordu. Sa l k önlemleri al nmadan fermantasyona u rat lm fl yafl üzüm cibresinin dam t lmas yla elde edilen alkollü bu dam t k, su ile alkol seviyesi düflürülerek içiliyor ve bu içkiye de Bo ma Rak deniyordu. Rak Çeflitleri Bugün için tekel taraf ndan üretilen rak lar üç ayr kalitede sat fla sunulmaktad r. Son olarak 2001 y l nda Tekirda içki fabrikas nda, Tekirda rak s n n üretimine bafllanm flt r. Piyasada sat lan rak çeflitleri ve üretici firmalar ise söyle: Mey çki Sanayi Yeni Rak, Kulüp Rak s, Tekirda Rak s, Tekirda Alt n Seri, Alt nbafl Rak, Yekta Rak, zmir Rak s, zmir Sak z Rak s, Mest Misket ve Mest Sultaniye Elda Afi Efe Rak, Efe Yafl Üzüm Rak s, Çilingir Rak, Sar Zeybek Burgaz Alkollü çkiler Afi Burgaz Rak, Ata Rak, Rak Turka ve Burgaz Yafl Üzüm Rak s Tarifl-Tat Mercan Rak, Fas l Rak Rak n n Servisi Rak, düz silindir fleklindeki kendine özgü ayaks z cam bardaklarda, so uk olarak (8-10 C) içilir. Rak sek olarak içilebildi i gibi, içine yar yar ya su ya da soda kat - larak da içilebilir. Rak y oda s cakl nda muhafaza edip, servis s ras nda buz ilave etmek do ru bir davran fl de ildir. ideal olarak, rak servisten önce 8-10 C s da depolanmal ve yumuflak iyi kalitede su ile birlikte so utarak servis edilmelidir. Özellikle yaz n s - cak havalarda rak servisi, beyaz, rose ve köpüklü flarab n servisinde oldu u gibi, yar s na kadar buz ve su ile doldurulmufl flarap kovas nda yap lmal d r. Öte yandan, rak n n alkol derecesi yüksek oldu undan suland r larak içmek, sa l k aç s ndan son derece önemlidir. Yeni rak ya göre, alkol derecesi daha yük-

18 258 Yiyecek çecek Hizmetleri sek olan Klüp ve Alt nbafl rak s n n servisinde 1/3 rak ve 2/3 yumuflak su miktar, ideal bir orand r. Öte yandan bu oran, rak n n daha lezzetli ve yumuflak olmas n sa lamaktad r. Alkol derecesi %45 olan yeni rak n n servisinde ise, su oran biraz azalt labilir. Sonuç olarak rak servisinde su ilavesiyle alkol oran (su rak kar fl m nda) %17-18 e düflürülmüfl olur. Rak, asla aç karn na mide bofl iken içilmemelidir; çünkü aç karn na içilen alkolün barsak yoluyla emilimi çabuk olur; kandaki yo unlu u dakikada en üst seviyeye ulafl r. Sonuç olarak yüksek alkollü içkiler aç karn na içildi inde mide,12 parmak barsa ve ince barsaklardan süratle emilerek kan yoluyla bütün vücuda da l r. Alkol komas na giren bir insan, alkolün merkezi sinir sistemi üzerindeki do rudan etkisiyle, solunum yetersizli inden k sa sürede ölebilir. Böyle durumlarda hastaya damardan glikozlu solüsyonlar, früktoz ve insülin uygulanmal d r. Bu nedenle rak y içmeden önce, altl k olarak tabir edilen (ifade edilen) bir miktar zeytinya l mezelerin yenilmesinde fayda vard r. Altl ktan sonra, rak yla birlikte zeytinya l fasulye pilaki, yaprak sarma, biber dolma, sö üfl dil ve beyin salata, ezme, patl can salata ve tarator, karides, beyaz peynir, kavun gibi so uk mezeler yenir. So uk mezelerin ard ndan zgara köfte, flifl kebap, kuzu pirzola, bonfile ve kar fl k zgara gibi et yemekleriyle zgara bal k, bal k tava ya da bal k bu ulama gibi yemeklerle rak içmeye devam edilir. Daha sonra mevsime göre meyve servisi yap l r. Uluslararas gastronomide yüksek alkollü (spiritler), aperitif içkiler grubuna giren rak, Fransada Pernod ve Ricard ; Yunanistanda ise Ouzo markalar yla sat fla sunulmaktad r. Yüksek alkollü içkiler s n f na giren; Cin, Votka, Rom, Tekila ve Rak gibi dam - t k içkiler uluslararas gastronomi dilinde Spiritler olarak adland r l r. Ülkemizde bu içkilere halk aras nda ispirtolu içkiler denmektedir. Bu içkilerin alkol dereceleri üretildi i ve pazarland ülkelere göre de iflim gösterse de, genellikle alkol oranlar C aras ndad r. Bu yüksek alkollü içkilerin her biri, bir ülkenin ulusal içkisi olmas özelli ini tafl maktad r. Örne in, Tekila Meksika n n ulusal bir içkisi olurken, Rak da Türkiye nin kendine özgü bir ulusal içkisidir. Tüm bu içkilerin ortak özelli i; her ülkenin kendi mutfa ve kendine özgü içme al flkanl klar ile bütünleflmifl olmas d r. V SK (WH SKY, WH SKEY) Viski sözcü ü, skoçlar n eskiden konufltu u Gaelic dilinde hayat suyu anlam na gelen Uisge Beatha sözcü ünden türedi i söylenmektedir. Bu sözcük zaman içinde de Whisky olarak an l r olmufltur. Tarihi kay tlara göre Viski ad na ilk kez 1494 y l nda Papaz John Corr un cenaze defterinde rastlanm flt r. Papaz, cenaze masraflar listesine viski yap lmak üzere 508 kilo arpa malt n da yazm flt r. Viski deyince akl m za skoçya geliyor: skoçya, Britanya adas n n kuzeyinde, Birleflik Krall klar içinde ngiltere, Galler ve Kuzey rlanda ile birlikte dört bölgeden birini oluflturmaktad r. 6 milyon nüfuslu bu ülkenin yaylalar nda, k y lar nda ve okyanus üzerindeki adalar nda 100 ün üzerinde viski dam t m evi bulunmaktad r. Viski, skoçya n n petrol ve yün ile beraber en büyük ihraç ürünlerinden biridir. Bugün skoç viskisinin dünyaca tan nmas ve meflhur olmas n n üç önemli nedeni vard r:

19 12. Ünite - Yüksek Alkollü çecekler 259 Birincisi: skoçya n n yemyeflil bitki örtüsü, serin ve l man iklimi ile bol oksijenli temiz havas, iyi bir viski yapman n ilk koflulunu oluflturmaktad r. Çünkü, viskiler en az 3 y l; en çok da y l bu güzel iklim sayesinde f ç larda temiz havay soluyarak, a r a r y llan yor ve olgunlafl yor. kincisi: skoçya n n granit kayal klar ndan süzülen yumuflak kaynak sular d r. % ü alkol olan viskinin geri kalan k sm sudan oluflmaktad r. Bu yumuflak sular viskiye ayr bir lezzet verdi inden; viski imalathanelerinin hemen hemen hepsi, bu su kaynaklar n n yan nda kurulmufllard r. Üçüncüsü: Peat (pit), skoçya ya özgü bir yer üstü kömürüdür. Türkçe si Turba olan bu kömür, skoç viskisine farkl bir tat kazand rmaktad r. skoçya n n birçok düzlük kesiminde, topra n üstü ve bir metre derinli i turba tabakas yla kapl bulunmaktad r. Turba kömürü, topra n üstünde yetiflen ve zamanla çürüyerek fosilleflen bitki tabakalar n n üst üste gelmesiyle 5-10 bin y lda meydana gelmifltir. flte, viskinin ana ham maddesi olan arpa maltlar Peat denilen bu kömürün isiyle kurutuluyor ve bu is de, viskinin tad yla kokusuna siniyor. Baflka ülkelerde Peat kömürü olmad ndan skoç viskilerinin füme tatlar asla taklit edilemiyor. Bu k sa aç klamalardan sonra skoç viskilerinin temel kategorisi olan Malt ve Blend viskilerinin nas l üretildiklerini k saca anlatmaya bafllayal m. Malt Viski skoç viskileri, 1800 lerin ortalar na kadar skoçya d fl nda ve hatta Londra da dahi zor bulunuyordu. Çünkü, skoç viskileri geleneksel yöntem olan bak r imbiklerde, arpa malt biras nda (içinde flerbetçi otu olmayan bira) a r a r dam t l yordu. rlandal Aeneas Coffey 1831 y l nda dam tma (distilasyon) ifllemini h zland - ran fabrikasyon üretimini icat etti i zaman, viskiler daha bol ve ucuza sat lmaya bafllad. Viskinin, yeni üretim yöntemi mucidin ad yla Coffey ya da sürekli üretim yöntemi anlam na gelen Continious Still ad yla an l r oldu. Pot Still olarak adland r lan eski üretim yönteminde, 34 saat aral ks z olarak dam tma ifllemi sürüyordu; imbiklerin birayla doldurulup dam t lmas bittikten sonra, imbik boflalt larak temizleniyor; ve yeniden dolduruluyordu. Coffey in icat etti i, patent still olarak da adland r lan yeni üretim yönteminde ise, 24 saat aral ks z olarak dam tma ifllemi sürüyordu. Ayr ca, Coffey in sürekli dam tma yönteminde %94 alkollü, daha nötr ve daha hafif içimli bir viski elde ediliyordu. Ayr ca, bak r imbikler en fazla % 75 alkolü viski üretebiliyordu. Ayr ca, bak r imbiklerde en iyi alkolü sadece arpa malt verdi inden, di er tah llar kullan lam yordu. Coffey imbi inde ise, hammaddelerin tad alkole pek geçmedi inden bu day, çavdar, m s r ve hatta yulaf gibi daha ucuz tah llar viski üretiminde kullan labiliyordu. Viski y lland kça, f ç lar n çeperlerinden her y l %2 ye varan viski (Tam 160 milyon flifle) buharlafl p atmosfere kar fl yordu. skoçlar buna üzülmüyor ve meleklerin pay diyordu. Baz lar da bu tan mlamaya itiraz ediyor ve bunun aslan pay oldu unu söylüyordu. Viskilerin y lland f ç lar n çeflidi, viskinin tad n önemli ölçüde etkilemektedir. skoçya da mefle ormanlar olmad ndan, viski f ç lar Amerika dan ithal ediliyordu. Amerika da üretilen Bourbon viskisini y lland rmak için, Amerika da yetiflen akmefle a ac ndan f ç lar yap l yor ve f ç lar n içi kömürleflinceye kadar yak - l yordu. Amerika da viskiler bu f ç larda dinleniyor; ancak, Amerikan yasalar bu f - ç lar n yeniden kullan lmas na izin vermedi inden, f ç lar skoçlar taraf ndan ithal ediliyor ve viskiler bu f ç larda y llan yordu.

20 260 Yiyecek çecek Hizmetleri Pot-Still yöntemiyle elde edilen malt viskiler, ayn zamanda Sherry (fleri) f ç lar nda da dinlendiriliyordu. Bundan 100 y l öncesine kadar, spanya n n bu ünlü likör flarab ngiltere ye mefle f ç lar içinde getiriliyordu. skoçyal bir içki tüccar boflalan fleri f ç lar nda, viski depolam fl ve bir süre sonra bu f ç larda dinlenen viskilerin daha güzel ve daha zengin oldu unu fark etmifltir. fieri f ç lar nda viski dinlendirme gelene i de böyle bafllam flt r; ancak, spanyol tüccarlar flerileri flifleyle ihraç etmeye bafllay nca, bu gelenek unutulmaya yüz tutmufltur. Bugün, skoçya da The Macallan firmas tüm viskilerini fleri f ç lar nda dinlendirmektedir. Di er firmalar ise, Amerikan akmefle f ç lar nda dinlendirmeye devam etmektedir. Çünkü, bir fleri f ç s n n fiyat, bourbon f ç s ndan dört ile on kat daha fazla olabilmektedir. Londra n n dünyaca ünlü lüks ma azas Harrod un Viskiler Kitab nda Macallan, malt viskilerin Rolls-Royce u olarak belirtilmifltir. Malt viskiler en az 3 y l f ç larda dinlendirildikten sonra, büyük firmalara sat lmaktad r. Ancak, her dam t m evi küçük bir miktar viskisini daha fazla 8, 10, 18, 25 y l gibi y lland rarak Single Malt etiketiyle sat fla sunmaktad r. Viski dam t c - lar, malt viskilerin en iyi lezzetini 8-12 y lda ald n ; ancak, fleri f ç lar nda y llananlar n ise, ideal lezzetlerini 18 hatta 25 y lda alabildi ini ifade edilmektedir. Fakat, y l f ç da kalm fl viskilerin müzayedelerde astronomik fiyatlarla sat ld - n da söylemekten kaç nmamaktad rlar. Grain Whiskey Tah l viskisi olarak Türkçelefltirilen grain viskisi, klasik Pot Still yöntemiyle üretilen viskinin aksine, sürekli olarak üretilen bir üretim yöntemidir. Üretim s ras nda arpa malt yan nda, çavdar, m s r, bu day ve yulaf gibi di er tah llar da kullanmaktad r. Bu tah l kar fl m bas nç alt nda yaklafl k olarak 3.5 saat buharla piflirilir; bu s rada tah llarda bulunan niflasta hücreleri patlayarak niflasta aç a ç kmaktad r. Bu niflastal s v arpa malt yla birlikte Maischbottich denilen mayalama tank na pompalanmaktad r. Arpa malt nda bulunan Ferment Diastase enzimi niflastal bu s v y flekerli s v ya dönüfltürmektedir. Malt viskisinde oldu u gibi, maya ile fleker kimyasal reaksiyona girmekte ve bunun sonucunda alkol elde edilmektedir. Grain viskisi dam t ld ktan sonra olgunlaflmas için, mefle f ç lar nda y lland r lmaya al nmaktad r. Olgunlaflma süresi f ç n n büyüklü üne, viskinin alkol derecesine, depolama alanlar ndaki s n n derecesine ve nem oran na göre de ifliklik göstermektedir. Viski yumuflak kaynak suyu ile inceltilmekte ve karamel ile renklendirilmektedir. Daha sonra modern yöntemlerle filtre edilerek, malt viski ile harmanlanmaktad r. Birinci kalite viskilerde, malt viskisinin oran daha yüksek olurken, standart viskilerde malt viskinin oran daha düflük olmaktad r. Harmanlanm fl viskiler, (Blended Viski) de iflik malt ve grain viski uzmanlar n n gizli formüllerine göre kar flt r lmas ile elde edilmektedir. rlanda Viskileri (Irish Whiskey) rlandal lar viski kelimesini, Amerikal lar gibi Whiskey olarak yazarlar; aksan fark d fl nda hepsinin söylenifli ayn d r. rlanda viskisi bilenen en eski viskidir; tarihçilerin söylediklerine göre viski ilk kez rlandal keflifller taraf ndan skoçya da imal edilerek, skoçya l lara tan t lm flt r. Dünyan n ruhsatl en eski dam t m evinin, 1608 y l nda kurulan Kuzey rlanda daki Old Bushmilse ait olmas, bunun en gerçekçi kan t d r. Baz skoçya l - lar da Tamam, viskiyi ilk kez siz yapt n z ama, biz güzellefltirdik ve dünyaya da biz yayd k diyorlar. skoçya da viski iki kez dam t l rken, rlanda da viski üç kez dam t lmaktad r. Ayr ca, rlanda da viski üretilirken arpan n yan nda bu day ve yu-

LONG ISLAND ICE TEA Votka, cin, cointreau, tekila, rom, kola, tatlı ekşi sos Vodka, gin, cointreau, tequila, rum, coke, sweet and sour mix

LONG ISLAND ICE TEA Votka, cin, cointreau, tekila, rom, kola, tatlı ekşi sos Vodka, gin, cointreau, tequila, rum, coke, sweet and sour mix KOKTEYL COCKTAIL LONG ISLAND ICE TEA Votka, cin, cointreau, tekila, rom, kola, tatlı ekşi sos Vodka, gin, cointreau, tequila, rum, coke, sweet and sour mix CUBA LIBRE Rom, kola, yeşil limon Rum, coke,

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler aşağıdaki gibidir:

fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler aşağıdaki gibidir: 14.01.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/01 E-DEFTER VE E-FATURA ZORUNLULUĞU 421 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu getirilen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 ALFA GENELGE 2008/13 İstanbul, 02.01.2008 Konu : Yiyecek İçecek

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

BAR NEDİR? OTELİMİZDEKİ BAR ÇEŞİTLERİ :

BAR NEDİR? OTELİMİZDEKİ BAR ÇEŞİTLERİ : BAR NEDİR? OTELİMİZDEKİ BAR ÇEŞİTLERİ : Her türlü alkollü ve alkolsüz içkilerin bulunduğu ve de bu karışımlardan elde edilen içkilerin sunulduğu bir (bölümdür) yerdir. Mini Bar Pool Bar Beach Bar Veranda

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

KOKTEYL. Kır Royal Köpüklü şarap ve damla crème de cassis. Stockholm 75 Köpüklü şarap, absolute citron, şeker şurubu, limon suyu.

KOKTEYL. Kır Royal Köpüklü şarap ve damla crème de cassis. Stockholm 75 Köpüklü şarap, absolute citron, şeker şurubu, limon suyu. KOKTEYL Kır Royal Köpüklü şarap ve damla crème de cassis Stockholm 75 Köpüklü şarap, absolute citron, şeker şurubu, limon suyu Martini Dry Martini Gin veya vodka, martini dry, yeşil zeytin Gibson Martini

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek.

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek. ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ Dersin Modülleri Şaraplar ve Servisi Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi Kazandırılan Yeterlikler Şarapların servisini yapmak Diğer alkollü içkileri servis

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

HAKKIMIZDA. Tarifler. vizyon ve misyonumuz. Rakılar Votkalar ve aromalılar Cinler Likörler

HAKKIMIZDA. Tarifler. vizyon ve misyonumuz. Rakılar Votkalar ve aromalılar Cinler Likörler HAKKIMIZDA vizyon ve misyonumuz Tarifler Rakılar Votkalar ve aromalılar Cinler Likörler HAKKIMIZDA Tüm süreçlerin otomasyon ile kontrol edildiği, Türkiye deki ilk entegre alkol tesisidir. Türkiye de buğday

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24)

TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) Amaç TGK-Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2008/24) Yayımlandığı R.Gazete: 25.05.2008-26886 MADDE1 (1) Bu tebliğin amacı; sofralık zeytinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme,

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

CHALET CAFE MENU APERİTİFLER / APPETIZERS

CHALET CAFE MENU APERİTİFLER / APPETIZERS CHALET CAFE MENU APERİTİFLER / APPETIZERS YAŞ ÜZÜM RAKISI(5 cl.) SARI ZEYBEK RAKISI(5 cl) YENİ RAKI (5 cl.) TEKİRDAĞ RAKI (5 cl.) YENİ RAKI (duble) TEKİRDAĞ RAKI (duble) YENİ RAKI (35 cl.) YENİ RAKI (70

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ DİĞER YÜKSEK ALKOLLÜ İÇECEKLER VE SERVİSİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

MUTFAK ÜRETİM PROSEDÜRÜ

MUTFAK ÜRETİM PROSEDÜRÜ 2.11.2011 1. AMAÇ YAŞMAK HOTEL de misafir ve personele yönelik tüm yiyecek üretimini ve servisini açıklamaktır. 2.KAPSAM YAŞMAK HOTEL de tüm yiyecek üretimini yapan mutfakları kapsar.. TANIMLAR Üretim

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı