The Art of IV Flow. FlowArt INTRAVENÖZ VALFLER SERUM BAKTER F LTRELER TORBA VE FLAKON ADAPTÖRLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Art of IV Flow. FlowArt INTRAVENÖZ VALFLER SERUM BAKTER F LTRELER TORBA VE FLAKON ADAPTÖRLER"

Transkript

1 lowart The Art of IV Flow FlowArt INTRAVENÖZ VALFLER SERUM BAKTER F LTRELER TORBA VE FLAKON ADAPTÖRLER

2 Asset Medikal Tasar m A.fi., enfeksiyon güvenlik ürünleri tasar m ve üretiminde uzmanlaflm fl bir firmad r. Ana ürün grubu nesiz Enjeksiyon Valfleridir (Ven Valfi) Tedavi s ras nda sa l k personelini hasta kan ndan kaynaklanabilecek enfeksiyon risklerinden koruyan bu konsepti dünya ile ayn zamanda Türkiye kullan c s ile tan flt ran ekibimiz, sa l k çal flanlar n n yaflad mesleki riskleri minimuma indirmek üzere yeni dizayn ve tasar mlar sunmaya devam etmektedir ASSET Medikal Tasar m A.fi., tasar m ve patenti tamamen yerli olan FlowArt marka valflerin ihracat ile, Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere di er ülke kullan c lar na da ulaflmaya bafllam flt r FlowArt Ven Valflerinin üretimi ile ülkemiz ekonomisine sa lad m z katma de er, Sanayi Bakanl na ba l KOSGEB taraf ndan da 2012 y l nda ödüle lay k bulunmufltur ASSET Medikal Tasar m A.fi., de iflen klinik ihtiyaçlar karfl lamak üzere ülkemiz sa l k çal flanlar n n her türlü tasar m ve ürün gelifltirme önerilerine aç kt r

3 Neden nesiz Enjeksiyon Valfleri Sa l k personelini i ne batmas kazalar ndan korur Tamamen kapal sistemdir; enfeksiyon kontrolü sa lar Intravenöz tedavide personelin hasta kan yla temas n engeller Kapaks z kullan l r, kapa n hastaya tafl d enfeksiyon risklerini ortadan kald r r Tüm servislerinin kullan m na uygundur, tam bir standardizasyon sa lar nesiz valf sistemi, muslu u, stoperi, kapa ve i neyi hastane d fl na atar, böylece malzeme karmafl kl n ortadan kald r r ve çal flana zaman kazand r r Varolan sistemde kaza ile serum seti i.v. kanülden ayr ld nda hasta kanar. Oysa valf kullan rken hasta kanamas meydana gelmez Çok kullan ml k flakonlar n (heparin, insülin vb) enfeksiyondan uzak ve güvenle saklanmas n sa lar; görünmeyen maliyetleri azalt r Tedavinin toplam maliyetini düflürür nesiz sistem çocuk psikolojisi üzerinde olumlu bir etki yarat r Neden FLOWART Ven Valfi Silinebilir, düz girifl yüzeyi Tüm enjektör ve serum setleri ile uyumlu kullan m Yüksek ak fl h z Transparan gövde Ölü boflluk içermeyen, kolay temizlenir iç dizayn 7 Gün mikrobiyolojik güvenlik Latex, DEHP ve metal içermeyen biyouyumlu yap Kemoterapi ilaçlar ve TPN solüsyonlar ile uyumlu kullan m Hemolize neden olmayan s v geçifl yolu

4 2

5 KOSGEB, KOB leri teflvik edip gelifltirmeyi ilke edinmifl olan, Sanayi Bakanl na ba l bir kamu kurulufludur KOSGEB bu y l; stikrarl büyüme sa layan, yüksek bir pazar pay na sahip hracat, verimlilik düzeyi, sa lad istihdam ile katma de er oluflturan Kurumsallaflmas n tamamlam fl Marka tan n rl yüksek Pazara sundu u yeni bir ürün-hizmet ile bafları elde eden En iyi ifl birli i-güç birli i modelini oluflturan KOB lerin ödüllendirildi i KOB ve Giriflimcilik ödülleri töreninde firmam z ASSET MED KAL TASARIM A.fi yi de ödüle lay k bulunmufltur Bu ödül ülkemize sa lad m z katma de eri daha da artt rmak için ekibimize cesaret ve umut vermifltir 3

6 INTRAVENÖZ VALFLER 4

7 AU1010 FLOWART Ven Valfi nesiz Uzatma Hatlı Tüm kateter ve musluk uçlarında kullanılır A1010-PH FLOWART Ven Valfi nesiz, Ifl k Korumal Ifl ktan korumas gereken ilaç ve s v lar için tüm kateter ve musluk uçlar nda kullan l r A1010 FLOWART Ven Valfi nesiz Tüm kateter ve musluk uçlarında kullanılır AU1010-PH FLOWART Ven Valfi nesiz Uzatma Hatl, Ifl k Korumal Ifl ktan korumas gereken ilaç ve s v lar için tüm kateter ve musluk uçlar nda kullan l r 1010CV FLOWART Çek Valf Tek yönlüdür, damar yolundan geriye do ru sıvı geliflini engeller, kanül tıkanması riskini ortadan kaldırır 5

8 A2010Y FLOWART Y Giriflli Ven Valfi Yüksek volümlü ve birden fazla s v verilmesi gereken durumlarda uygundur A2010-PH FLOWART Ven Valfi 2 Lumenli, Ifl k Korumal Ifl ktan korumas gereken ilaç ve s v lar için tüm kateter uçlar nda kullan l r, 2 yol sa lar A2010 FLOWART Ven Valfi 2 Lumenli Tüm kateter uçlar nda kullan l r, 2 yol sa lar 2010CV FLOWART 2 Lumenli Çek Valfli Tek yönlüdür, damar yolundan geriye do ru s v geliflini engeller, kanül t kanmas riskini ortadan kald r r, birden fazla yol ihtiyac n karfl lar 6

9 A3010-PH FLOWART Ven Valfi 3 Lumenli, Ifl k Korumal Ifl ktan korumas gereken ilaç ve s v lar için tüm kateter uçlar nda kullan l r, 3 yol sa lar A3010 FLOWART Ven Valfi 3 Lumenli Tüm kateter uçlar nda kullan l r, 3 yol sa lar 3010CV FLOWART 3 Lumenli Çek Valfli Tek yönlüdür, damar yolundan geriye do ru s v geliflini engeller, kanül t kanmas riskini ortadan kald r r, birden fazla yol ihtiyacını karfl lar 7

10 SERUM BAKTER F LTRELER 8

11 F6002B FLOWART 0,2 Mikron Baby Filtre nfüzyon s v lar n bakteri, mantar, mantar sporlar, partiküller ve hava yönünden filtreler AF6202B FLOWART Filtreli Dual Valf Set 0,2 Mikron Baby nfüzyon sıvılarını bakteri, mantar, mantar sporları, partiküller ve hava yönünden filtrelerken, Ven Valfi sayesinde i ne kullanmadan enjeksiyon yap lmas na izin verir. 1,2 Mikron ve 0,2 Mikron seçenekleri vard r AF6002-PH FLOWART Filtreli Valf Set 0,2 Mikron, Ifl k Korumal Kemoterapi ilaçlar, vitaminler vb fl ktan korunmas gereken s v lar için uygundur. nfüzyon s v lar n bakteri, mantar, mantar sporlar, partiküller ve hava yönünden filtrelerken üzerindeki i nesiz Y valfi sayesinde i ne kullanmadan enjeksiyon yap lmas na izin verir. 1,2 Mikron ve 0,2 Mikron seçenekleri vard r 9

12 AFY6302 FLOWART Filtreli Y Valfli Triport Set 0,2 Mikron nfüzyon s v lar n bakteri, mantar, mantar sporlar, partiküller ve hava yönünden filtrelerken, Ven Valfi sayesinde i ne kullanmadan enjeksiyon yap lmas na izin verir. 1,2 Mikron ve 0,2 Mikron seçenekleri vard r AF6002 FLOWART Filtreli Valf Set 0,2 Mikron nfüzyon s v lar n bakteri, mantar, mantar sporlar, partiküller ve hava yönünden filtrelerken, Ven Valfi sayesinde i ne kullanmadan enjeksiyon yap lmas na izin verir. 1,2 Mikron ve 0,2 Mikron seçenekleri vard r 10

13 AF6312-PH FLOWART Filtreli Triport Set 1,2 Mikron, Ifl k Korumal Kemoterapi ilaçları, vitaminler vb fl ktan korunmas gereken s v lar için uygundur. nfüzyon s v lar n bakteri, mantar, mantar sporlar, partiküller ve hava yönünden filtrelerken Ven Valfi sayesinde i ne kullanmadan enjeksiyon yap lmas na izin verir. 1,2 Mikron ve 0,2 Mikron seçenekleri vard r AF6312B FLOWART Filtreli Triport Set 1,2 Mikron Baby nfüzyon s v lar n bakteri, mantar, mantar sporlar, partiküller ve hava yönünden filtrelerken, Ven Valfi sayesinde i ne kullanmadan enjeksiyon yap lmas na izin verir. 1,2 Mikron ve 0,2 Mikron seçenekleri vard r 11

14 TORBA VE FLAKON ADAPTÖRLER 12

15 AS5011 FLOWART Serum Valfi Kontaminasyon Önleyici Tek Yönlü Serum torba ve fliflelerine tak larak i ne kullanmadan s v al flverifli yapmay sa lar.tek yönlü çal fl r. Sadece torba içinden s v çekilmesine izin verildi inden torba içindeki s v n n temiz kalmas n sa lar AS5010 FLOWART Serum Valfi, Çift Yönlü Serum torbalarına ve fliflelerine tak larak i ne kullanmadan s v al flverifli yapmay sa lar. Çift yönlüdür.torba içinden s v çekilmesine ve torba içine s v verilmesine izin verir AV4020 FLOWART Flakon Valfi Büyük, 20 mm 20 mm bafll kl büyük flakonlardan i ne kullanmadan s v al flverifli yap lmas n ve kalan ilac n temiz saklanmas n sa lar AV4013 FLOWART Flakon Valfi Küçük, 13 mm 13 mm bafll kl büyük flakonlardan i ne kullanmadan s v al flverifli yap lmas n ve kalan ilac n temiz saklanmas n sa lar 13

16 A1010 FLOWART Ven Valfi nesiz 0,085 ml 2,4 cm 312 ml/dk 250 A1010-PH FLOWART Ven Valfi nesiz, Ifl k Korumal 0,085 ml 2,4 cm 312 ml/dk 250 A1010R FLOWART Ven Valfi 0,085 ml 2,4 cm 312 ml/dk 250 AU1010 FLOWART Ven Valfi nesiz Uzatma Hatl 0,15 ml 10 cm 167 ml/dk 100 AU1010-PH FLOWART Ven Valfi nesiz Uzatma Hatl, Ifl k Korumal 0,15 ml 10 cm 167 ml/dk 100 AULB1010 FLOWART Uzatma Hatl Ven Valfi Genifl Lümenli 0,31 ml 10 cm 325 ml/dk 100 F6002ET FLOWART Endotoksin Filtresi 0,2 Mikron Pozitif 0,45 ml 11 cm 2,5 ml/dk 100 F6002ET-PH FLOWART Endotoksin Filtresi 0,2 Mikron Pozitif, Ifl k Korumal 0,45 ml 11 cm 2,5 ml/dk

17 A2010 FLOWART Ven Valfi 2 Lumenli 0,35 ml 10 cm 143 ml/dk 100 A2010-PH FLOWART Ven Valfi 2 Lumenli, Ifl k Korumal 0,35 ml 10 cm 143 ml/dk 100 A3010-PH FLOWART Ven Valfi 3 Lumenli, Ifl k Korumal 0,42 ml 10 cm 145 ml/dk 100 A3010 FLOWART Ven Valfi 3 Lumenli 0,42 ml 10 cm 145 ml/dk 100 A2010Y FLOWART Y Giriflli Ven Valfi 0,89 ml 10 cm 330 ml/dk 100 A1010CV FLOWART Çek Valf 0,45 ml 3 cm 290 ml/dk CV FLOWART Çek Valf 2 Lumenli 1,18 ml 10,5 cm 121 ml/dk CV-PH FLOWART Çek Valfli 2 Lumenli, Ifl k Korumal 1,18 ml 10,5 cm 121 ml/dk

18 3010CV FLOWART Çek Valf 3 Lumenli 1,47 ml 10,5 cm 120 ml/dk CV-PH FLOWART Çek Valf 3 Lumenli, Iflık Korumalı 1,47 ml 10,5 cm 120 ml/dk 100 A2010CV FLOWART Ven Valfi 2 Lumenli Çek Valfli 0,70 ml 11 cm 121 ml/dk 100 A2010CV-PH FLOWART Ven Valfi 2 Lumenli Çek Valfli, Ifl k Korumal 0,70 ml 11 cm 121 ml/dk 100 A3010CV FLOWART Ven Valfi 3 Lumenli Çek Valfli 1,30 ml 11 cm 120 ml/dk 100 A3010CV-PH FLOWART Ven Valfi 3 Lumenli Çek Valfli, Ifl k Korumal 1,30 ml 11 cm 120 ml/dk 100 AV4013 FLOWART Flakon Valfi Küçük, 13 mm 0,05 ml 3,5 cm AV4020 FLOWART Flakon Valfi Büyük, 20 mm 0,05 ml 4 cm

19 AS5010 FLOWART Serum Valfi, Çift Yönlü 0,55 ml 7,5 cm AS5011 FLOWART Serum Valfli, Kantaminasyon Önleyici Tek Yönlü 0,95 ml 14 cm - 50 ASV5010 FLOWART Havalandırma Serum Valfi 0,55 ml 7,5 cm S5012 FLOWART Sıvı Nakil Aparatı 0,05 ml 8 cm F6002MF FLOWART MF Filtre 0,2 Mikron 1,30 ml 6,0 cm 20 ml/dk 250 F6002MF-PH FLOWART MF Filtre 0,2 Mikron, Ifl k Korumal 1,30 ml 6,0 cm 20 ml/dk 250 F6012MF FLOWART MF Filtre 1,2 Mikron 1,30 ml 6,0 cm 100 ml/dk 250 F6012MF-PH FLOWART MF Filtre 1,2 Mikron, Ifl k Korumal 1,30 ml 6,0 cm 100 ml/dk

20 F6002 FLOWART 0,2 Mikron Filtreli Set 1,35 ml 13 cm 15 ml/dk 100 F6002-PH FLOWART 0,2 Mikron Filtreli Set, Iflık Korumalı 1,35 ml 13 cm 15 ml/dk 100 F6012 FLOWART 1,2 Mikron Filtreli Set 1,35 ml 13 cm 85 ml/dk 100 F6012-PH FLOWART 1,2 Mikron Filtreli Set, Iflık Korumalı 1,35 ml 13 cm 85 ml/dk 100 F6002B FLOWART 0,2 Mikron Baby Filtre 0,45 ml 11 cm 2,5 ml/dk 100 F6002B-PH FLOWART 0,2 Mikron Baby Filtre, Iflık Korumalı 0,45 ml 11 cm 2,5 ml/dk 100 F6012B FLOWART 1,2 Mikron Baby Filtre 0,45 ml 11 cm 4,0 ml/dk 100 F6012B-PH FLOWART 1,2 Mikron Baby Filtre, Iflık Korumalı 0,45 ml 11 cm 4,0 ml/dk

21 AF6002 FLOWART Filtreli Valf Set 0,2 Mikron 1,50 ml 13 cm 20 ml/dk 100 AF6002-PH FLOWART Filtreli Valf Set 0,2 Mikron, Iflık Korumalı 1,50 ml 13 cm 20 ml/dk 100 AF6012 FLOWART Filtreli Valf Set 1,2 Mikron 1,50 ml 13 cm 90 ml/dk 100 AF6012-PH FLOWART Filtreli Valf Set 1,2 Mikron, Iflık Korumalı 1,50 ml 13 cm 90 ml/dk 100 AF6002B FLOWART Filtreli Valf Set 0,2 Mikron Baby 0,60 ml 12 cm 1,10 ml/dk 100 AF6002B-PH FLOWART Filtreli Valf Set 0,2 Mikron Baby, Ifl k Korumal 0,60 ml 12 cm 1,10 ml/dk 100 AF6012B FLOWART Filtreli Valf Set 1,2 Mikron Baby 0,60 ml 12 cm 3,30 ml/dk 100 AF6012B-PH FLOWART Filtreli Valf Set 1,2 Mikron Baby, Iflık Korumalı 1,30 ml 12 cm 3,30 ml/dk

22 AF6002ET FLOWART Endotoksin Tutucu Valf Set 0,2 Mikron Pozitif 0,60 ml 12 cm 1,30 ml/dk 100 AF6002ET-PH FLOWART Endotoksin Tutucu Valf Set 0,2 Mikron Pozitif, Iflık Korumalı 0,60 ml 12 cm 1,30 ml/dk 100 AF6202 FLOWART Filtreli Dual Valf Set 0,2 Mikron 1,80 ml 22 cm 28 ml/dk 100 AF6202-PH FLOWART Filtreli Dual Valf Set 0,2 Mikron, Iflık Korumalı 1,80 ml 22 cm 28 ml/dk 100 AF6212 FLOWART Filtreli Dual Valf Set 1,2 Mikron 1,80 ml 22 cm 88 ml/dk 100 AF6212-PH FLOWART Filtreli Dual Valf Set 1,2 Mikron, Iflık Korumalı 1,80 ml 22 cm 88 ml/dk 100 AF6202B FLOWART Filtreli Dual Valf Set 0,2 Mikron Baby 0,75 ml 20 cm 10 ml/dk 100 AF6202B-PH FLOWART Filtreli Dual Valf Set 0,2 Mikron Baby, Iflık Korumalı 0,75 ml 20 cm 10 ml/dk

23 AF6212B FLOWART Filtreli Dual Valf Set 1,2 Mikron Baby 0,75 ml 20 cm 35 ml/dk 100 AF6212B-PH FLOWART Filtreli Dual Valf Set 1,2 Mikron Baby, Iflık Korumalı 0,75 ml 20 cm 35 ml/dk 100 AF6302 FLOWART Filtreli Triport Set 0,2 Mikron 2 ml 22 cm 30 ml/dk 100 AF6302-PH FLOWART Filtreli Triport Set 0,2 Mikron, Iflık Korumalı 2 ml 22 cm 30 ml/dk 100 AF6312 FLOWART Filtreli Triport Set 1,2 Mikron 2 ml 22 cm 90 ml/dk 100 AF6312-PH FLOWART Filtreli Triport Set 1,2 Mikron, Iflık Korumalı 2 ml 22 cm 90 ml/dk 100 AF6302B FLOWART Filtreli Triport Set 0,2 Mikron Baby 0,95 ml 20 cm 8,8 ml/dk 100 AF6302B-PH FLOWART Filtrelli Triport Set 0,2 Mikron Baby, Iflık Korumalı 0,95 ml 20 cm 8,8 ml/dk

24 AF6312B FLOWART Filtreli Triport Set 1,2 Mikron Baby 0,95 ml 20 cm 35 ml/dk 100 AF6312B-PH FLOWART Filtreli Triport Set 1,2 Mikron, Iflık Korumalı 0,95 ml 20 cm 35 ml/dk 100 AFY6202 FLOWART Filtreli Y Valfli Dual Set 0,2 Mikron 1,95 ml 22 cm 30 ml/dk 100 AFY6202-PH FLOWART Filtreli Y Valfli Dual Set 0,2 Mikron, Iflık Korumalı 1,95 ml 22 cm 30 ml/dk 100 AFY6212 FLOWART Filtreli Y Valfli Dual Set 1,2 Mikron 1,95 ml 22 cm 150 ml/dk 100 AFY6212-PH FLOWART Filtreli Y Valfli Dual Set 1,2 Mikron, Iflık Korumalı 1,95 ml 22 cm 150 ml/dk 100 AFY6202B FLOWART Filtreli Y Valfli Dual Set 0,2 Mikron Baby 0,90 ml 20 cm 10 ml/dk 100 AFY6202B-PH FLOWART Filtreli Y Valfli Dual Set 0,2 Mikron Baby, Iflık Korumalı 0,90 ml 20 cm 10 ml/dk

25 AFY6212B FLOWART Filtreli Y Valfli Dual Set 1,2 Mikron Baby 0,90 ml 20 cm 35 ml/dk 100 AFY6212B-PH FLOWART Filtreli Y Valfli Dual Set 1,2 Mikron Baby, Iflık Korumalı 0,90 ml 20 cm 35 ml/dk 100 AFY6302 FLOWART Filtreli Y Valfli Triport Set 0,2 Mikron 2,25 ml 22 cm 30 ml/dk 100 AFY6302-PH FLOWART Filtreli Y Valfli Triport Set 0,2 Mikron, Iflık Korumalı 2 ml 22 cm 30 ml/dk 100 AFY6312 FLOWART Filtreli Y Valfli Triport Set 1,2 Mikron 2,25 ml 22 cm 90 ml/dk 100 AFY6312-PH FLOWART Filtreli Y Valfli Triport Set 1,2 Mikron, Iflık Korumalı 2,25 ml 22 cm 90 ml/dk 100 AFY6302B FLOWART Y Valfli Triport Set 0,2 Mikron Baby 1,0 ml 20 cm 8,8 ml/dk 100 AFY6302B-PH FLOWART Filtreli Y Valfli Triport Set 1,2 Mikron Baby, Ifl k Korumal 1,0 ml 20 cm 8,8 ml/dk

26 24

27 25

28 FlowArt Ven Valfi Kullanım Talimatı Valfi hazırlayınız Her giriflten önce valfin girifl yüzeyini alkol, betadin veya klorheksidin Enjektör veya serum setini valfe yerlefltiriniz Enjektörü valfe tak p 45 kadar çeviriniz Klembi kapat nız Tedavi sonrası enjektörü valften ç karmadan önce klembi kapat n z. Böylece Enjektörü valften ay r nız Enjektörünüzü valften ç kar rken saatin tersi yönde çevirerek valften ile siliniz i.v. kanülünüzün ç kart n z t kanmas n önlemifl olursunuz 26

29 Kendi tasarımını yap

30 Kendi tasarımını yap

31 Aralık 2012

32 Asset Medikal Tasar m A.fi. Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi M Blok No: 281 kitelli Küçükçekmece - stanbul Türkiye Tel: (Pbx) Faks:

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi 25 Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi Community-Based Psychiatry Model and Project of Community Mental Health Centers in Turkey Gazi ALATAfi, Akfer KARAO LAN*,

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı