GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti" bekliyor HABER 17 DE Ankara'da "Birlikte Yürüyoruz Projesi" tan t m yap ld HABER 17 DE HABER 18 DE Hakkari'nin fiemdinli ilçesindeki 2070 rak ml Gomane Da zirvesinde konufllu üs bölgesindeki Mehmetçikler, her koflulda vatan savunmas nda görev alman n gururunu yafl yor. Atatürk ü and k Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 75. y l nda An tkabir'de düzenlenen devlet töreniyle an ld An tkabir'deki tören, saat 08.55'de devlet erkan n n Aslanl Yol'da yürüyüflü ile bafllad. Cumhurbaflkan Gül baflkanl ndaki kortejde, TBMM Baflkan Cemil Çiçek, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Genelkurmay Baflkan Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Baflbakan Yard mc lar Bülent Ar nç, Beflir Atalay, Bekir Bozda, Ali Babacan, Yüksek Yarg Temsilcileri, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlar, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve di er devlet erkan yer ald. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, An tkabir Özel Defteri ne, Bugün her alanda güçlenen, baflar lar dikkatle izlenen ve dünyada sayg nl k kazanan bir Türkiye'ye ulaflman n k vanc n duyuyoruz Türkiye bu öz güvenle daima yükselecek Cumhuriyetimizin kazan mlar ndan, dayand esas ve de erlerden güç alarak ilelebet payidar kalacakt r diye yazd. Törende izciler ve se menlerde görev ald. Mozole binas na Atatürk'ün naafl n n 60 y l önce Etnografya Müzesinden An tkabir'e nakli s ras nda düzenlenen törendeki gibi devasa Türk Bayra as ld LÖSEM L LERE HASTANEDE E T M FIRSATI Haberi 19 da S NCAN DAN S LOP YE KARDEfiL K KÖPRÜSÜ Haberi 16 da ANKARALI VEL LERE SA LIK E T M Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin ORHAN GENCEBAY stat konserleri verecek STANBUL -Orhan Gencebay yeni bir albüm, sinema filmi ve 60 y ll k sanat hayat nda ilk kez verece i stat konserleriyle yeni y la damga vurmaya haz rlan yor. Sanat dünyas nda 60 nc y l n kutlayan Orhan Gencebay, bomba gibi projelerde yeni y lda ad ndan s kça söz ettirecek benim y l m olacak diyen Gencebay, ilk olarak yeni bir tribute albüm haz rl yor. Geçti imiz y l 32 sanatç n n kendi flark lar n söyledi i Orhan Gencebay la Bir Ömür isimli albümü ç karan ünlü sanatç, ayn albümü yabanc sanatç lar n yorumuyla hayranlar na sunacak. Bu albümde dünyan n farkl ülkelerinden birçok yabanc sanatç Orhan Gencebay flark lar seslendirecek. Sinema filmi geliyor Gencebay müzik çal flmalar n n yan s ra uzun y llar ara verdi i oyunculu a da dönmeye haz rlan yor. Yaz bafl nda bir sinema filmine imza atacak olan Gencebay s r gibi saklad projeye yönetmen, senarist ve oyuncu olarak imza atacak. Gencebay hayranlar n en çok memnun edecek proje ise ünlü sanatç n n 10 u yurtd fl nda 10 u Türkiye de olmak üzere 20 stat konseri anlaflmas için imza atmas... Sanat hayat n n 60. y l nda ilk kez stat konseri verecek olan Gencebay n hayranlar n n yo un iste i üzerine bu karar ald konufluluyor. 11 Kas m 2013 Ece Erken hakim karfl s na ç kt STANBUL - Alkollü olarak direksiyon bafl na geçti i gereksiyle hakk nda 2 y la kadar hapis cezas istemiyle dava aç lan ve duruflmalara kat lmad için hakk nda zorla getirilme karar ç kar lan sunucu Ece Erken, hakim karfl s na ç kt. Hakimin susma hakk oldu unu hat rlatmas üzerine Susmayaca m, çünkü alkol almad m diyen Ece Erken, olay gecesi arkadafllar ile birlikte yeme e gittiklerini ve sonras nda kahveyle birlikte likör ikram edildi ini belirterek Bir yudum ald m. Otomobilime bindikten k sa bir süre sonra polislerden önce kameralar önümü kesince rahats z oldum ve üflemek istemedim. Dengesiz bir hareketim varsa polis neden direksiyona geçmeme izin verdi fleklinde konufltu. Duruflma, eksik evraklar n tamamlanmas için ertelendi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 11 Kas m 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 8 Muharrem 29 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Diyarbak r da vurulan leopar n postu doldurulacak D YARBAKIR - ÖZGÜR AYAYDIN - Ç nar'da çoban n av tüfe iyle vurdu u leopar n postu, stanbul'dan gelen lisansl tahnitçi smail Yey'e taraf ndan yap lan operasyonla al nd. Diyarbak r' n Ç nar ilçesine ba l Solmaz köyü yak nlar nda önceki gün çoban taraf ndan öldürülen biyolojik çeflitlilik aç s ndan son derece önemli bir tür olan leopar (panthera pardus), ölümsüzlefltirilecek. Leopar n doldurulmas n kararlaflt ran Orman ve Su iflleri Bakanl, bu ifllemi gerçeklefltirmesi için stanbul'daki lisansl tahnitçi smail Yey'e ulaflt. Bunun üzerine uçakla Diyarbak r'a gelen tahnitçi Yey, Orman ve Su iflleri Bakanl 15. Bölge Müdürlü ü Do a Koruma Milli Parklar fiube Müdürlü ü'ndeki leopar Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Burada yaklafl k 1.5 saat süren operasyonun ard ndan leopar n vücudundan ay rd ktan sonra ilaçlay p, tuzlad. Yey, operasyonun ard ndan paketledi i deriyi doldurmak üzere stanbul'a götürdü. Tahnitçi smail Yey AA muhabirine, yaklafl k 42 y ld r hayvanlar ölümsüzlefltirme sanat yla ilgilendi ini belirterek, bugüne kadar kanatl hayvanlar hariç bine yak n hayvan doldurdu unu söyledi. Orman ve Su iflleri Bakanl 'n n daveti üzerine Diyarbak r'a geldi ini kaydeden Yey, kurum çal flanlar n n nadir bir hayvan oldu u için konuya büyük önem gösterdi ini kaydetti. Veterinerlik Fakültesinde yaklafl k 1.5 saat süren çal flmayla leopar n derisini yüzdü ünü ifade eden yey, flöyle konufltu: "Leopar stanbul'a götürece iz. Doldurma ifllemi için iç formlar n Amerika Birleflik Devletleri'nden getirece iz. Kal plar n ABD'den gelifli 1 ay sürecek, fllem olarak heykelt rafllar n kulland poliüretan ham madde kal plar kullan yoruz. Mesela bir hayvanla ilgili 15 kal p olabilir. Atlarken, z plarken, sald r rken ve yürürken gibi bunlardan hangisi olaca na bakanl kla karar verilecek ve ard ndan siparifl edece iz. Difl tak m ve gözleri de oradan gelecek. Doldurduktan sonra deriyi giydirece iz ve son olarak makyaj n yap p, göz p narlar na nemlilik verece iz. Doldurma iflleminden sonra çok canl bir hale gelecek ellemeye korkacaks n z. ABD'den kal p geldikten sonra 2 ayda tamamlan r. Daha önce 3 leopar n kafas n doldurduk. Bunlardan bir tanesi 1994'te Ankara Hayvanat Bahçesi'nde ölen bir leopard ama bunlar n hepsi Afrika leopar yd. Bu ise Anadolu leopar d r. Nadir görülen hayvan oldu u için daha özenle çal flt k. Doldurulduktan sonra leopar sergilenecek. Ancak nerede sergilenece ine Orman ve Su iflleri Bakanl karar verecek." Yey, bir tak m çevrelerin leopar öldürülen kiflilere Av Kanunu uygulanarak cezaland r lmas talebiyle aç klamada bulundu unu an msatarak, bunun çok yersiz oldu unu söyledi. Olay n nas l gerçekleflti ini 2 çoban d fl nda kimsenin bilmesinin mümkün olmad n belirten Yey, flöyle devam etti: "O insanlar bunu isteyerek yapm fl olsa deriyi de erlendirmek için bir çaban n içerisinde olurlard. Ancak öyle çaban n içerisinde olmam fl yetkililere haber vermifller. Yetkililere teslim etmeleri art niyetli olmad klar n gösteriyor. Bu davran flla büyük milli servetin heba olmas n önlemifller. Bu insanlar belli ki zor durumda kald klar için atefl ettiler. Böyle bir de eri yok etmeleri kötü bir fley ama bunu yetkileri teslim etmeleri iyi bir davran fl. Y llard r var m yok mu tart flmas varken, Türkiye'nin en iyi numunesine sahip olmam z sa lad lar. Ayr ca bu haber köylülerin bilinçlenmesini de sa lad. Kötü niyete büyük ceza oldu unda ö rendiler. Çobanlar n leopar teslim edifli, takdire flayan bir davran flt r." (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N M LLET NED R? Millet kelimesinin sosyolojik anlam fludur: Ço unlulukla ayn topraklar üzerinde yaflayan, aralar nda dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birli i olan insan toplulu una denir.s n rlar belli olan ve ayn s n rlarla çevrili topraklarda yaflayan milletler için din ve bayrak birli i de bu tan ma ilave edilmektedir. Millet kavram içinde, yukarda sayd m z unsurlar n d fl nda, insan toplulu u ifadesi de yer almaktad r. Ancak bunun sadece bugünkü insan toplulu u oldu unu düflünmemek gerekir. Millet kavram içinde tan mda yer alan unsurlar tafl yan, tarihten bu yana gelen insan toplulu u oldu unu bilmek gerekir. Bugünkü düflünülen insan toplulu u ise halk kavram ile ilgilidir. fiuras n da önemle belirtmeliyim ki eski sözlüklerimizde Arapça kökenli bir isim olan millet kelimesinin anlam de iflik flekillerde verilmifltir. Bu eski sözlüklerde millet; ayn din ve mezhepte bulunanlar grubu, bir kavim ve cinsiyetten olanlar, bir yönetim alt nda bulunan halk, bir arada bulunanlar n tan m, herkes, benzer özellikleri olan topluluk karfl l olarak da verilmektedir. Sözlüklerde bu flekilde tan mlar n olmas, millet tan m n n do rusunun böyle oldu u anlam na gelmez. Bu tan mlar n dilimizde, kullan lan yere göre ald anlam n konuflma dilin de yerleflmifl fleklinden baflka bir fley de ildir. Mesela; fiu kad n milletinin k skançl n n hiç sonu yok. diye bir cümle kursak benzer özellikleri bulunan topluluk ifade edilmektedir. Büyük Atatürk Nutuk ta Millet, fakr u zaruret içinde harâb ve bî-tâb düflmüfl olabilir. diyor. Buradaki millet sözünden bir yönetim alt nda bulunan halk anlafl lmaktad r. Millet kelimesinin Türkçe karfl l ulus kelimesidir. Milletler aras, Türkçe olarak uluslararas olarak kullan lmaktad r. Millet kelimesinden türemifl pek çok kavram, tamlama, isim ve kelime bulunuyor. Mesela; Milletsever, milletini seven, millettafl (ayn milletten olan kimse), milletvekili (mebus, parlamenter, vekil),sineyimillet (halk içi, halk kuca, bulundu u makam veya görevi terk edip halktan biri olmak), yetmifl iki millet (bütün insanlar), milletçe (millet taraf ndan, millete göre, millet olarak), milletleflmek (millet durumuna gelmek), millet meclisi (milletvekillerinin oluflturdu u kurul). Millet kelimesinden türeyen ve en çok kulland m z bir millî kelimesi vard r ki, milletle ilgili, millete özgü anlam na gelir ve Türkçe karfl l ulusal d r.bu izafiyet î si alm fl millî kelimesinden de türemifl kavram, isim, tamlama ve kelimeler bulunmaktad r. K saca bunlara bakal m: Millî e itim (e itimin ulusal olmas ), millî ekonomi (ulusal ekonomi), millî gelir (ulusal gelir), millî güvenlik (ulusal güvenlik, kamu düzeni ve emniyeti), millî iktisat (ulusal ekonomi), millî kimlik (millî hüviyet, bir milletin kendine özgü düflünüfl ve yaflay fl biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal de er yarg lar ve kurallar ile oluflan özelliklerin bütünü), millîleflme (ulusal nitelik kazanma), millîlefltirme (ulusal nitelik kazand rma), millîlik (ulusal olma durumu), millî marfl (istiklal marfl ), millî mücadele (ba ms zl k için yap lan savafl veya bu savafl süresi), millî savunma (ulusal savunma), millî tak m (uluslararas yar flmalarda bir ülkeyi temsil etmek için bir araya gelmifl sporcular grubu), misak millî (Erzurum ve Sivas kongrelerinde tespit edilip, Osmanl Mebusan Meclisi taraf ndan 28 Ocak 1920 de kabul edilen ve milletçe sonuna kadar verilen alt maddelik ulusal sözleflme). Millet kelimesinden türetilen baflka bir isim daha vard r ki, bu da milliyet kelimesidir. Millete özgü olma veya millî olma durumu, bir millete ba l olma, tabiiyet, millî kültür de erleri veya ögeleri anlam na gelir. Türkçe karfl l ulusall k t r. Milliyet kelimesinden de türemifl baz isim, tamlama ve kavram bulunmaktad r. Bunlardan birkaç n yazmak istiyorum: Milliyetperver (milliyetsever, milliyetini benimseyen, milliyetçi, ulussever), milliyetperverâne (ulusseverlilikle), milliyetçi (milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu), milliyetçilik (maddî ve manevî aç lardan millet ve ülkesinin ç karlar n her fleyin üstünde tutma anlay fl, ulusçuluk), millîci (ulusalc ), millicilik (ulusalc l k). Kavramlar n ters-yüz edildi i bir dönemden geçiyoruz. Kavramlar ve içeri ini iyi bilirsek, ters-yüz politikalar na ve y k c l a karfl sa lam dururuz diye düflünüyorum.

4 4 YARIN Rus turistler bu y l da Türkiye yi tercih etti ANKARA - fienay ÜNAL - Ruslar, son y llarda oldu u gibi bu y lda tatil için en çok Türkiye yi tercih etti. Dokuz ayl k dönemde 3 milyon Rus Türkiye ye tatil için gelirken, 2013 y l nda elde edilen büyümenin önemli bir k sm Ba ms z Devletler Toplulu u (BDT) pazar ndan sa land. AA muhabirinin, Türkiye Otelciler Fedeasyonunun (TÜROFED) kas m ay turizm raporundan edindi i bilgiye göre, so uk iklimin insanlar Ruslar n en çok tercih etti i tatil türü bu y l da yine güneflin k fl n bile parlad, yeflili, kumu ve deniziyle ünlü Antalya oldu. Antalya, 9 ayl k dönemi yüzde 7,8 art flla tamamlad. Buradaki yüzde 18 lik büyümenin as l kayna Rusya oldu. Rusya dan oluflan art fltan Antalya yüzde 87 pay ald. Turizm rakamlar nda flu ana kadar elde edilen genel art fl n ülke çap nda yüzdesine bak ld nda ise yüzde 33 ü Rusya kaynakl gerçekleflti. Ayr ca tüm art fl n yüzde 3 ü Almanya dan, yüzde 22 si ngiltere den, yüzde 5 i Suriye ve yüzde 4 ü de srail pazar ndaki canlanmadan kaynakland. Antalya; Avusturya, Polonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, talya, Yunanistan ve spanya pazarlar d fl nda genelde büyüme gösterdi. Yeniden toparlanan srail pazar ise yüzde 194 lük art flla 64 bini aflt. Bu art fla karfl n ran pazar ndaki düflüfl devam etti. Bu pazar yüzde 48 daralarak 35 bine geriledi. stanbul a y l n 9 ayl k döneminde gelen yabanc ziyaretçi say s yüzde 12,2 artarak 7 milyondan 7,9 milyona ç kt. Bu dönemde, yüzde 9,9 büyüme göstererek 898 bin kifliyi aflan Almanya ilk s rada yer al rken Rusya da yüzde 8 büyüme ile 430 bine yükseldi. Di er yandan, ABD, ngiltere, Fransa, talya ve Hollanda gibi ana pazarlar da büyümeye devam etti. ran ve Japonya pazarlar ndaki düflüfl de sürdü. (AA) BATMAN - YILMAZ EK NC - Il su Baraj HES kurtarma kaz lar kapsam nda Batman n Befliri ilçesine ba l Ifl kveren köyünde 5. sezonuna giren Greamer Höyü ü kaz lar nda M.Ö bin y ll k dönemde ayn alanda kurulmufl 4 köy veya kasaba bulundu. Kaz da ayr ca 3 bin y l öncesine ait korunmufl tafl evler, teraslar ile dokuma atölyelerine rastland. Greamer Höyü ü Kaz lar Bilimsel Dan flman, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Gül Pulhan, kaz lara iliflkin AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l 5 inci sezona girilen Greamer Höyü ü kaz lar nda M.Ö. bin y ll k dönemde üst üste yerleflmifl 4 köy ya da kasaba bulduklar n söyledi. Garzan Çay n n do u yamac ndaki yerleflim biriminde bu günden 3 bin y l öncesine ait büyük bir yerleflim alan n kazd klar n ifade eden Pulhan, o dönemde çok iyi korunmufl tafl evleri muhafaza edilmifl flekilde bulduklar n belirtti. Burada adeta bir erken demir ça mahallesi var diyen Pulhan, bu mahallelerin hepsinin höyü ün do u yamac nda Garzan manzaral oldu unu vurgulad. Pulhan flöyle konufltu: Kendi aram zda buna Garzan konaklar diyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu Turizm dönemde arkeologlar olarak özellikle Dicle bölgesinde bu tarz yerleflik bir hayat n olmad n düflünüyorduk. Halbuki biz burada tar m ve baflka faaliyetlerle u raflan çok yerleflik bir hayat n izlerini bulduk. Yine M.Ö. birinci bin y la ait bir atölye bulduk. Buras n n da deri veya kumafl boyamada kullan ld n düflünüyoruz. fiu ana kadar 6 tane yan yana büyük kil tekneye rastlad k. Afla yukar her yerden dokumac l kla ilgili arkeolojik bulgulara rastl yoruz. Belki kumafl belki de derileri boyad klar bir yerdir. Kaz larda elde etti imiz bulgular o dönemlerde insanlar n dokumac l kla ilgilendiklerini ortaya koyuyor. - Seramik f r nlar aran yor Pulhan, kaz da elde ettikleri bulgulara göre o dönemde yaflayan insanlar n bir çiftçi toplumu oldu unu söylemenin mümkün oldu una dikkati çekerek, Bu insanlar n yüzde 100 dericilikle u raflt klar n söyleyebiliriz. Hayvanc l kla da u raflm fllar. Greamer Höyü ü nde seramik atölyelerine rastlamad k ancak afl r piflmifl ve skartaya ç km fl bir sürü seramik parças bulduk diye konufltu. Kaz da en büyük arzular n n seramik f r nlar n bulmak oldu unu kaydeden Pulhan, günümüzden 3 bin, 4 bin y l 11 Kas m 2013 Ayn alanda kurulmufl 4 yerleflim yeri bulundu öncesine ait seramik f r nlar arad klar n belirtti. Pulhan flunlar kaydetti: Çünkü 4 bin y l önce Suriye ve Irak n kuzeyinde hatta Irak n ortalar nda kullan lan seramiklerin ayn s n burada bulduk. Burada yap ld klar ndan da eminiz. Çünkü onlar n da çok say da defolosuna rastlad k. Bugün Garzan Vadisi kenarda kalm fl bir yer gibi görünse de bizim u raflt m z dönemler erken demir, genç tunç ça. Kaz larda Garzan n Mezopotamya daki olaylar n ve geliflmelerin tam merkezinde ve onlarla çok ba lant l bir yer oldu unu ortaya koyduk. (AA)

5 11 Kas m 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Çeflitli spor dallar nda yar flmalar n yap ld yol. Küçük körfez. 2. Bay nd rl k. Tespihlerin bafl taraf na konulan uzunca parça. 3. Japon lirik dram. Karafl n. 4. ki de nekle vurularak çal nan küçük davul. Kuzu sesi. 5. Verme, ödeme. mkân. 6. Gelir. Kokulu bir bitki. 7. Yap t. Gömülmeden önce ölünün sar ld beyaz bez. 8. Tulyumun simgesi. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. 9. Antalya ilinin bir ilçesi. Örnek, kal p. 10. Kay nbirader. El s k flma. 11. Co rafyada bir k y tipi. Bir renk. 12. A, zehir. lgi. 13. Bulmaya çal flmak. 14. Bir nota. Sapakl k, ayk r l k. 15. Yar açma. 16. Yard mc yemek. 17. Anakara. Duman karas. 18. Damarl ve çok sert bir mermer türü. Eski bir devlet. 19. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. Firari. 20. Üzeri yufka kapl, meyveli veya kakaolu bir tür pasta. Raz olma. Yukar dan afla ya: 1. Hasis, nekes. Faal, aktif. Namzet. Voleybol, tenis gibi müsabakalarda maç n bölümlerinden her biri. 2. Tafl nmaz mallar n afl nmalar na karfl l k olarak, y ll k paydan ayr lan belirli pay. Müstahkem mevki. Tafl dibek. 3. Radyumun simgesi. sviçre de bir akarsu. talya n n eski para birimi. Favori. Y lan. 4. Aç k saman rengi. Pirinç ve fleker kam fl ndan elde edilen bir tür rak. Parola. Yemek listesinden seçilen, fiyatlar ayr ayr hesaplanan yemek. 5. Güçlü stüdyo lambas. Dar ve kal nca tahta. Üvey ana. 6. Bir makyaj malzemesi. Kürekle yürütülen, dar ve uzun bir tür yar fl kay. Hofl kokulu. 7. Metin olma, dayan kl l k. Bir tür etli ve büyük zeytin. Utanma, utanç duyma. 8. Bir ya fl türü. Geçinme paras. Gözleri görmeyen. Zaviye. 9. Kemiklerin toparlak ucu. Soyut, tinsel. fasulyeden yap lan bir tür yemek. Japonya da bir kent. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 11 Kas m 2013 Ayakkab sektörünün y l sonu ihracat hedefi 700 milyon dolar CNR Expo stanbul taraf ndan, sektör kurulufllar n n deste i ile bu y l 50 incisi düzenlenen Uluslararas Ayakkab Moda Fuar (AYMOD) n n aç l fl nda konuflan Çetin, ilk fuar n 1984 y l nda 284 metrekarelik bir alanda gerçeklefltirildi ini hat rlatt. STANBUL - AYMOD fuar n n 60 bin metrekarede 396 firman n kat - l m ile gerçeklefltirildi ini belirten Çetin fuara iliflkin flunlar anlatt : Fuara tarihinde ilk defa 23 talyan firmas kat l m gerçeklefltirmifltir. Kat - l mc lar n da l ma bakt m zda 359 Türk firmas, 37 yabanc firma kat l m sa lanm flt r. Dünyada ayakkab sektörünün büyüklü ü 117 milyar dolar seviyesindedir. Y ll k 21 milyar çift üretim yap ld hesaplanmaktad r. Dünya ticaretinden ald m z pay her geçen gün artmaktad r. Avrupa da 3 üncü büyük üretim merkezi olan ülkemiz, dünyada geçti imiz y l 8 inci s raya yerleflme baflar s göstermifltir. Çetin, sektörün y l n ilk on ay ndaki ihracat n n 610 milyon 767 bin dolar olarak gerçekleflti ine iflaret ederek, Y l sonu hedefimize bakarsak, bu rakam n 700 milyon dolar aflmas beklenmektedir. lk on aydaki ihracat art fl - m z yüzde 28,9 olmufltur. Ülkenin genel ihracat art fl yüzde 1,7 seviyelerindeyken sektörümüzün ihracatta yüzde 28,9luk art fl göstermesi takdirle karfl - lanmal d r dedi. lk 9 aydaki ithalat n ise de er baz nda 666 milyon dolar olup, bir önceki y la göre yüzde 5 miktar baz nda, yüzde 8 ise de er baz nda art fl sa land n dile getiren Çetin en çok ihracat yap - lan ülkeleri, Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Litvanya, Ukrayna, Almanya olarak s ralad. Çetin konuflmas nda sektörde yaflanan sorunlara da de indi y l nda ihtisas gümrüklerinin antrepolar arac l - ile delinmesi ile ithalattaki kontrol mekanizmas n n devre d fl kald n söyleyen Çetin konuflmas na flöyle devam etti: htisas gümrüklerinin yeniden oluflturulmas sektörümüzün gelece i aç s ndan çok önemlidir. Korunma önlemlerinin 2014 y l n n A ustos ay nda sona ermesi nedeniyle sektörümüzün ciddi anlamda bir ek vergiye ihtiyac vard r. Bu konuda derne imizin çal flmalar devam etmektedir. Türkiye Ayakkab Sektörü Araflt rma Gelifltirme ve E itim Vakf (TASEV) Baflkan slam fieker, ise konuflmas nda ayakkab imalat n n geçmiflten günümüzü geçirdi i süreçler ile ilgili bilgiler verdi. fieker, 1990 l y llar n bafl nda bafllayan dünyadaki siyasal ve ekonomik dengelerin de iflmesinin, ayakkab sektöründe makineleflme sürecini h zland rd na iflaret ederek, Biz de bu süreçte sanayi tipi üretime geçerek dünya pazarlar na aç l p ülke ekonomisine ciddi katk sa lamaya bafllad k dedi. Emek yo un yap s ile ayakkab sektörünü stihdam dostu olarak niteleyen fieker konuflmas na flöyle devam etti: Sektörümüz yaflanan krizler ve üretmenin zorluklar na karfl n ülkemiz ekonomisinde 6 milyar dolarl k bir hacme ulaflmay baflard. Günümüzde ise, Avrupa da kan kaybeden deri ve kaliteli ayakkab üretiminin yerini doldurmaya ilk aday Türk Ayakkab sektörüdür. Sahip oldu umuz üretim potansiyeli firmalar m z n h zla dünyaya aç lmas, dünya ayakkab pazarlar nda Made in Turkey etiketi alg s n n güçlenmesi, ülke içinde sektör ve üniversite iflbirli inin giderek artmas, firmalar m z n tasar ma gittikçe daha fazla yat r m yapmas gibi unsurlar bize büyük avantaj sa lad. Türkiye nin deri deri ayakkab da bir üretim ve moda merkezi olmas gerekti ini ki küresel flartlar n da buna son derece müsait oldu unu belirten fieker, ekonomi yönetine de önemli görevler düfltü ünü, sektörün bir an önce mercek alt na al n p uzun vadeli planlamas - n n yap ls gerekti ini vurgulad. fieker, üretimin üzerindeki yüklerin hafifletilmesini ve iflin e itim aya n sektörün di er sorunlar olarak aç klarken, sorunlar n afl lmas halinde sektörün uluslararas rekabet gücünü artt raca n, deri ve kaliteli ayakkab da uluslararas markalar yaratmas n n önünün aç laca n söyledi. (CHA) Her iki flirketten biri sanal casuslu a maruz kal yor DÜSSELDORF - Almanya'da orta ve küçük ölçekteki flirketler de casusluk kurban oluyor. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Anayasay Koruma Dairesi Baflkan Burkhard Freier, flirketlerin bilgisayarlar na s zan casuslar n birçok kez fark edilmedi ini dile getirdi. Freier, Her iki flirketten biri rakiplerinin sanal casus sald r lar na veya yabanc ülkelerin istihbarat servislerinin ekonomi casuslu una maruz kal yor. dedi. Özellikle istihbarat servislerinin sald r lar n n tehlikeli oldu unun alt n çizen Freier, bunlar n daha çok geleneksel teknik imkanlar n kulland klar n ve bu tekniklerin fark na varman n ve önlemenin çok zor oldu unu ifade etti. Freier, flirketlere özel ve önemli bilgilerini internet ba lant s olmayan bilgisayarlara yüklemelerini tavsiye etti. Özellikle Alman flirketlerinin gelifltirdi i teknolojiler patent almak üzereyken casus faaliyetler sebebiyle yok edilebiliyor. Bu ise Almanya ya büyük miktarda zarara sokabiliyor. Federal çiflleri Bakanl ise, Almanya da ekonomi casuslu unun 50 milyar Euro luk zarara yol açt n tahmin ediyor. Uzmanlar da küçük flirketlerin bu tür bir sald r ya maruz kalmayacaklar n düflündükleri için yeterli güvenli i bilgisayarlar na yüklemediklerini söylüyor. Uzmanlar ayr ca, her elektronik postan n, telefon görüflmesinin, görüntülü görüflmenin ve faks n bile tehlike alt nda oldu unu ve t pk kurflun kalem ile yaz lm fl kartpostal gibi içeri inin de ifltirilebilece- ini hat rlat yor. Bu tehlikeyi atlatman n yolu ise özel programlar ile elektronik posta trafi ini flifrelendirmekten geçiyor.(cha)

7 11 Kas m 2013 Ekonomi YARIN 7 Seramik vadisi destek bekliyor Bölgedeki kaz larda elde edilen bulgulara göre toprak eflya üretiminin M.Ö. 7 nci yüzy ldan bu yana devam etti i Menemen de üretimi yeniden canland rmak için Seramik Vadisi Projesi haz rland. ZM R- Menemen Çömlekçiler Derne i Baflkan Ertan Saruhan, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede üretimi tarih boyunca devam eden çömlekçili in en zor dönemlerinden birini yaflad n söyledi. Cumhuriyet öncesi Rum ustalar n faaliyet gösterdi i atölyelerde genifl bir co rafyan n ihtiyaçlar için üretim yap ld n, daha sonra Konya dan gelen ustalar eliyle çal flt r lmaya bafllad n anlatan Saruhan, ambalaj sanayisindeki geliflimle önemi azalan sektörün 2000 li y llara kadar saks ve dekoratif ürünlerle geliflimini devam ettirdi ini kaydetti. Bu dönemde Avrupa ülkelerine önemli miktarda ihracat yap ld n ancak Uzakdo u ülkelerinin pazara girmesiyle ihracat n b çak gibi kesildi ini ifade eden Saruhan, flöyle konufltu: lçede her birinde yüze yak n iflçinin çal flt atölyelerin bir k sm n n kap lar na kilit vurdu. Halen 23 atölye var. Ancak yüzde 10 kapasiteyle çal fl yorlar. Bir çok usta ve kalifiye iflçi baflka sektörlere geçti. Mevcut ustalar da farkl bir ifl bulamad için devam ediyor. Süreç böyle devam ederse 10 y l içinde ilçenin çömlekçilik gelene i tarih kitaplar nda an l r duruma gelecek. Hammadde sa lad klar ocaklar n yol inflaatlar nda dolgu malzemesi olarak kullan lmak üzere kapat ld n, maliyetlerini önemli ölçüde düflürecek do algaz bölgeye bir türlü getiremediklerini aktaran Saruhan, dünyada seramik sanat - na ilginin artt n, her geçen gün farkl bir ülkeden sanatç n n Menemen çömle ini ö renmek üzere ilçeye geldi ini söyledi. Yurt içinde bu konuda duyars zl n hakim oldu una de inen Saruhan, bu gidifle dur diyebilmek için üniversitelerle ortak projeler gelifltirmeye bafllad klar n, çömlekçili in Avanos örne inde oldu u gibi kurtuluflunun turizm ile sa lanaca gerçe inden hareketle Seramik Vadisi ve Çömlekçiler Köyü Projesi haz rlad klar n bildirdi. Etaplar halinde gerçekleflmesi öngörülen proje ile Bergama yönüne giden turist kafileleri ve yerli turistlere yönelik olarak Çömlekçiler köyü oluflturulaca n, atölyelerin, sat fl alanlar n n ve hobi atölyelerinin bulundu u bu alanda Çömlekçilik Müzesi, tasar m, Ar- Ge, inovasyon ve e itim merkezlerinin de konufllanaca na de inen Saruhan, projeyle ilgili ilgili kurumlardan yer tahsisi talebinde bulunduklar n hat rlatt. Baflvurular n de erlendirme aflamas nda oldu una iflaret eden Saruhan, sözlerini flöyle sürdürdü: Haz rlad m z eylem plan ile çömlekçiler için yeniden yap lanma öngörüyoruz. Üretim teknolojisi ve pazarlama sorunun çözümü için anonim flirket çat s alt nda bir oluflum hedefliyoruz. Bu kapsamda yurt içi ve yurt d fl nda depo ve sat fl kanallar olufltaraca z. Bu konuda sa lanan devlet teflviklerinden yararlanmak için de baflvuruda bulunduk. Çömlekçilikte bin y ll k tarihe sahip Menemen, bu gelene- i gelece e tafl mak istiyor. Bu proje bizim için son f rsat, tüm yetkilileri bu konuya duyarl olmaya çömlekçili e destek olmaya davet ediyoruz. (AA) SGK, prim borçlar n art k banka kartlar ile tahsil edecek ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu na (SGK) ödemeler art k banka kartlar ndan yap labilecek. SGK ile Bankalararas Kart Merkezi nin (BKM) ifl birli i ile geçilen uygulama 4 Kas m 2013 tarihinden itibaren yürürlü e girdi. Buna göre, SGK web sayfas ndaki Ziraat Bankas sanal POS uygulamas kapat larak, belirlenen bankalar n kredi kartlar ve nakit kartlar ile tahsilat yap lmaya baflland. SGK, alacaklar n bugüne kadar kurumun web sayfas ndaki Ziraat Bankas sanal POS uygulamas üzerinden gerçeklefltiriyordu. Kurumun Mali Otomasyon Sistemi MOS P ile Bankalararas Kart Merkezi'nin (BKM) ifl birli i ile yeni bir uygulama gelifltirildi. Söz konusu uygulama 4 Kas m 2013 tarihinde uygulamaya aç ld. Bu uygulamaya göre tahsilat ifllemlerinde kredi kart yan nda banka nakit kartlar da kullan labilecek. Uygulaman n aç ld tarihten itibaren halen Ziraat Bankas üzerinden yürütülen uygulama kapat ld. Yeni uygulamada her kredi kart veya nakit kart yaln zca, kart veren banka sistemi üzerinden kullan labilecek. Listesi belirlenen bankalar d fl ndaki bankalara ait kartlar, söz konusu tarihten itibaren yeni siteme entegre oluncaya kadar tahsilat ifllemlerinde kullan lmayacak. Uygulama kapsam nda söz konusu kartlarla ödeme s ras nda tahakkuk edecek komisyonlar, tamamen ilgili banka uygulamas oldu u için SGK n n bir ilgisi bulunmayacak. Yeni uygulamada kart kullan - larak yap lacak ödemeler her gün saat 22.00'ye kadar gerçeklefltirilebilecek. Bu saatten itibaren ödeme ifllemleri, bankalar n gün sonu ifllemlerini tamamlayabilmeleri için, saat 00.00'a kadar kapat lacak. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi TÜDER Bankalara kredi kart aidat kapt rmay n 11 Kas m 2013 Tüketiciler Derne i (TÜDER) Genel Baflkan Ayd n A ao lu, Tüketicinin Korunmas Hakk ndaki Kanun Tasar s na iliflkin, Yasada bankalar n aidats z kart ç kartma zorunlulu uyla ilgili hüküm bulunmas na ra men yaklafl k 25 milyon vatandafl n cebindeki 57 milyon kredi kart ndan aidat al nmamas yla ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktad r. KOCAEL - Bu da tüketicilerin bankalarla aidat mücadelesinin devam edece inin iflaretidir dedi. A ao lu, AA muhabirine yapt - aç klamada, Yeni Tüketici Kanunu nun bankalar n tüketicilerden tahsil etmekte oldu u deli dumrul vergilerini adeta yasalaflt rd - n ileri sürdü. Tüketici hakem heyetlerine itiraz eden tüketicilerin bugüne kadar kredi kartlar ndaki kesintileri alabildi ini, yeni yasayla Bankac - l k Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) onay alan her türlü ücreti bankalar n tahsil etmesinin yolunun aç ld n savunan A ao lu, Özellikle yasalar n zorunlu k lmas nedeniyle banka üzerinden yap lan ifllemlerden ücret al nmas engellenmelidir ifadesini kulland. Tüketicilerle bankalar aras ndaki aidat mücadelesi A ao lu, yasa gere i üniversite ö rencilerinin harçl klar ndan emekli ayl klar na, ev-ifl yeri kiralar ndan maafllara kadar bankalar üzerinden ifllem yapman n zorunlu oldu una dikkati çekerek, flöyle devam etti: Bu, fluna benziyor. Trafikte yeflil fl kta geçmek zorunlu, k rm - z fl kta geçmek yasakt r. Yeflilde geçmek için ücret talep edilirse o ücreti ödeme imkan olmayan vatandafllar kanuna karfl gelmifl yani yasay çi nemifl olurlar. Hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir uygulama olamaz, olmamal d r. Bugün kullan mda bulunan 57 milyon kredi kart ile piyasa kredi kart na doymufltur. Yasada bankalar n aidats z kart ç karma zorunlulu uyla ilgili hüküm bulunmas na ra men yaklafl k 25 milyon vatandafl n cebindeki 57 milyon kredi kart ndan aidat al nmamas yla ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktad r. Bu da tüketicilerin bankalarla aidat mücadelesinin devam edece- inin iflaretidir. Di er yandan bankalar n dosya masraf, komisyon, kredi de erlendirme tahsis ücreti gibi de iflik isimler ad alt nda ücret tahsil etmeyi sürdürecekleri de anlafl lmaktad r. Yeni tüketici yasas na konulacak hükümle bankalar n faiz d fl nda zorunlu ve belgeli giderleri tüketicilerden talep edebilecekleri hükmünün yer ald na iflaret eden A ao lu, Ancak bankalar tüketiciden sözleflmede yer vermek suretiyle Banka Sigorta Muamele Belgesi (BSMV), Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) gibi, varsa ekspertiz gideri gibi banka d fl nda kifli ve kurumlara o krediyle ilgili yapmak zorunda olduklar ödemeleri talep edebilecekler. Olmas gereken de budur diye konufltu. A ao lu, Aksi halde ekonomik bak mdan dar bo aza düflmüfl tüketici, kredi almak için bankalar aras ndaki faiz oranlar n karfl laflt - r p en uygun gördü ünü tercih etti ini zannederken son anda karfl - lar na ç kar lan dosya masraf, fahifl ekspertiz ücreti gibi bedeller yüzünden hesap edilenin çok üzerinde maliyetle krediyi kullanmak zorunda kalmaktad r. fleklinde konufltu. Yasan n bankac l kla ilgili k sm n n tüketicileri tatmin etmedi ini savunan A ao lu, sözlerini flöyle tamamlad : Uzun y llard r BDDK, kanunla kendisine verilmifl denetim ve yapt r m uygulama yetkisini tüketici lehine kullanmam fl oldu undan, bugün BDDK n n onay yla ücretlerin bankalarca tahsil edilmesine imkan tan nmas, tüketicileri ciddi anlamda endiflelendirmektedir. Bankalar n alabilecekleri ücretlerle ilgili BDDK n n d fl nda Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ünün de onay ve flart aranmal d r. (AA) Twitter hisse senetleri 26 dolardan ifllem görmeye bafllayacak NEW YORK - Sosyal paylafl m sitesi Twitter, hisse senetlerinin 26 dolardan ifllem görece ini duyurdu. Geçti imiz günlerde ABD nin düzenleme kurumu SEC e baflvururak New York Borsas nda ifllem görece ini bildiren flirket, bugün hisse senetlerinin 26 dolardan sat laca n aç klad. Halka arz ifllemelerinden sonra flirketin de eri 14.2 milyar dolar olarak hesapland. Twitter, 70 milyon hisse senedi satarak 1.8 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçl yor. Goldman Sach n dan flmanl k yapt - Twitter' n senetlerinin ço unlu unun hedge fonlar gibi büyük kurumsal flirketler taraf ndan al nmas bekleniyor. fiirket kuruculardan Evan Williams, hisselerin yüzde 12 sine, yani 1.5 milyar dolar na sahip. Twitter CEO su Dick Costolo ise 200 milyon dolar de erinde hisse senedine sahip. Yat r mc lar, flirket senetlerinin ilk gün nas l de er görece ini heyecanla bekliyor. Twitter, 2012 de 79.4 milyar, 2013 ün son 9 ay nda ise 134 milyar dolarl k zarar aç klam flt. Twitter, halka aç lmas yla beraber, Facebook tan sonra ikinci sosyal paylafl m sitesi olacak. Dolar güne 2,0398 TL, Euro 2,7592 TL den bafllad Twitter hisse senetleri 26 dolardan ifllem görmeye bafllayacak Alt n rafine eden sviçreli firmaya flok suçlama Dolar günü 2,0292 TL, Euro 2,7463 TL den kapatt flyerinde sa l k ve ifl güvenli i fuar nda Türkiye partner ülke Çek Cumhuriyeti Baflbakan Yard mc s, Adularya y inceledi(cha)

9 11 Kas m 2013 Ekonomi YARIN 9 Boydak: Lojistik sorununu çözerek Rusya da 2 milyon Euro ciroya ulaflt k Boydak Holding CEO su Memduh Boydak, lojistik ve tedarik zincirini çözen firmalar n rekabet ederek rakiplerine göre aç k ara önde yer ald n ifade etti. KAYSER - Boydak, holdinglerinin mobilya alan nda Rusya ya yat - r m örnek göstererek "Büyük bir nüfusa sahip ülkeye lojistik yat r m m z olmad için giremiyorduk. Bu sorunu çözdük ve bu ülkede s f r Euro olan ciromuz ayl k 2 milyon Euro ya ulaflt. Lojistik ve tedarik zincirimiz sayesinde tüketicinin istedi i yast üretip ertesi gün teslim edebiliyoruz." dedi. Melikflah Üniversitesi ve Lojistik Derne i (LODER) taraf ndan '11. Uluslararas Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi', 'F rsatlar ve Tehditleri Yönetme' temas alt nda gerçeklefltirildi. Melikflah Üniversitesi nin ev sahipli inde yap lan kongreye yurtiçi ve yurtd fl ndan alan nda çal flmalar yapan akademisyenler ve dünyaca tan nm fl birçok markan n temsilcilerinin kat ld. Kongrede konuflma yapan Boydak Holding CEO su ve Melikflah Üniversitesi Mütevelli Heyet Baflkan Memduh Boydak, birçok firman n rekabette güçlü olma, faaliyetlerini yerine getirme noktas nda lojisti e önem verdi i, üzerine büyük projeler yapt n belirtti. Boydak, bu noktada yap lan kongrenin çok önemli oldu- unu ve Kayseri de yap l yor olmas ndan dolay da mutluluk duyduklar - n dile getirdi. fladam Memduh Boydak, lojistik yat r mlar n, küresel pazarlar n daralmas, bilgi ve iletiflim teknolojilerin geliflmesi, yeniliklerin her geçen gün artmas yla birlikte firmalar n önem verdi i alanlardan birisi haline geldi- ini aktard. Boydak, yap lan analiz sonunda dünyada üretilen her bir dolarl k katma de erin dörtte birinin sektörlere göre farkl l k arz etse de lojistik maliyeti olarak harcand n n ortaya ç kt n an msatt. Mobilya sektöründe bu rakam n geçerli oldu- unu anlatan Boydak, Lojistik asl nda ülkelerin sahip oldu u yat r mlar, yabanc yat r mc lar teflvik etmek, istihdam sa lamak, ülkelerini ticaret merkezi haline getirmek kadar önemlidir ve lojistik konulara da art k a rl k vermektedir. Gittikçe de ülkeler büyük yat r mlar yapmaktad r. Birçok marka yenilikçi yüzü ile ortaya ç k yor. Yenilikçi olmak, yeni modellerle tüketiciyi memnun etmekle de art k ifl bitmiyor ve yetmiyor. Yeni gelifltirilen ürünler ne kadar hemen üretiliyorsa tüketiciye ulaflmas da o kadar h zl olmas önemlidir. Tüketiciye ulaflmas da çok önemlidir. Hem lojistik hem tedarik zinciri için paydafllar ad na bu çok önemlidir. fleklinde konufltu. Memduh Boydak, yeni ürünün üretimi ve seriye al nmas yan nda müflteriye ulaflma süresi ne kadar k - sa ise toplam paydafl verimlili i yüksek oldu unun alt n çizerek, Bu süre ne kadar uzun olursa paydafl verimlili i düflük olur ve flirketler rekabet gücünü yitirir. O nedenle lojistik ve tedarik zinciri çok önemlidir. Yeni bir ürünün tasarlanmas ndan sonra nihai tüketiciye kadar ulaflmada geçen zaman n k sa olmas paydafllara çok ciddi katk sa lamaktad r. Biz Boydak Holding bünyesinde mobilya üretimi de yap yoruz. 58 y ll k bir flirketiz ye kadar küçük bir atölye, flimdinin atölyesi olarak tabir edilen o dönemin fabrikas nda üretim yap yorduk. Biz hep do uya do ru ürün satard k ve K rflehir den öteye ürün satamazd k. 83 kilometreden sonra bat ya ürünlerimiz gitmezdi. Ne zaman ki ürünlerimizi ulafl labilir hale getirdik, lojistik sorununu çözdük o zaman büyüdük. Bu sayede 40 y ll k büyümemizi 4 y lda yapt k ve h zl bir büyüme ile yolumuzu devam ediyoruz. stanbul da açt m z lojistik a hizmeti ile oraya kadar ulaflt k. Müflteri memnuniyeti bizi biranda büyüttü. K rflehir i geçemeyen bir firma bugün 100 ülkeye mobilya ihracat ediyor. Lojisti i çözmeden marka, kalite, tasar m ve inovasyonunuz olmas bir anlam ifade etmiyor. ifadelerini kulland. Lojistik sorununu Rusya da yaflad k diyen Boydak, Rusya da geldikleri noktay flöyle anlatt : Rusya da kurulu bir mobilya fabrikas var. Fuarlara kat ld k. Her gelen tüketici Bizim yaflam tarz m za uygun ürünler üretiyorsunuz, fiyat uygun ürünler üretiyorsunuz diyordu. Ama mobilya sat fl yapan firmalar bizden ürün alacaklar n ama konteyner ya da TIR baz nda alamayacaklar n ifade ediyordu. Adet baz nda alacaklar - n söylediler. Biz y llarca lojistik sorununu çözemedi imizi için büyük nüfuslu Rusya da sat fl yapamad k. fiuan Rusya da bu sorunu çözdük. Biz s f r Euro cirodan ayl k 2 milyon Euro ciroya ulaflt k. Lojisti in tedarik yönetiminin önemini anlatma ad na önemli örnektir. Boydak, mobilyan n hammaddesi olan a ac n, di er bütün malzemelerin Kayseri de bulunmad n hat rlatarak, buna ra men flehrin Türkiye nin ve hatta dünyan n mobilya merkezi haline gelmeye bafllad n ifade etti. Bunu hammadde temininde lojistik yat r mlar ve tedarik zincirine ba layan Boydak, Lojistik yat - r mlar üretim sürecini k saltt ve daha k sa zamanda daha uygun fiyatla ürün sat fl m z sa lad. Türkiye de de lojistik düzeyde en iyi durumda Ülker grubu var. Bu sayede onlar rakiplerine göre aç k ara öndedir. Bizde ikinci durumday z. Koç grubu da o flekilde. Biz lojistik yat r mlar m z sayesinde müflterinin istedi i bir yast bile hemen ertesi gün tüketiciye ulaflt r - yoruz. Bu türünün ender örneklerinden bir firmad r. Hem üretimini yaparak hem sat fl n hem de markalaflan ender grubuz. Dünyada toplama mobilya sat fl yapan ma azalar var. Bunlar üretici de ildir. Biz üretici oldu umuz gibi ayn zamanda ma aza ve markay z. stikbal üretici firma. 9 bin çal flan ile birlikte hem üretiyor hem ma azas nda sat fla sunuyor hem de marka durumdad r. Bu marka kontörlünü ve denetimini sa l yor. Bu bize ciddi avantaj sa lad. diye konufltu. (CHA) Bank Asya n n kâr 161 milyon TL ye ulaflt STANBUL - Kat l m bankac l n n önde gelen isimlerinden Bank Asya, 2013 ün üçüncü çeyre inde 61 milyon TL kâr elde etti. Bankan n ilk 9 ayl k kâr ise 161 milyon liraya ulaflt. Banka, büyüme hedeflerinde büyük önem arz eden KOB bankac l nda yüzde 53 oran nda büyürken ayr ca y l n ilk dokuz ay nda aktiflerini yüzde 33 art rarak 28,4 milyar TL ye, nakdi kredilerini yüzde 30 art rarak 21,2 milyar TL ye, toplanan fonlar n yüzde 24 art rarak 19,5 milyar TL ye, özkaynaklar n ise yüzde 6 art rarak 2,5 milyar TL ye yükseltti. Bank Asya, bu y - l n üçüncü çeyre i itibar yla dönem net kar n, 2013 y l ikinci çeyre ine oranla yüzde 9,5 oran nda art rarak 61 milyon TL ye, ilk dokuz ayl k kâr n da 161 milyon TL ye yükseltti.(cha)

10 10 YARIN Ekonomi 11 Kas m 2013 Elaz, f st k üretiminde Gaziantep e rakip oldu Elaz da da l k alanlarda do al olarak yetiflen menengiç a açlar n Gaziantep ten getirdikleri afl larla f st a dönüfltüren köylüler, bölgeyi f st k üretim merkezi yapmay hedefliyor. ELAZI - F st k yetifltiricisi Mehmet Hanifi Türkay, AA muhabirine yapt aç klamada, Elaz n eski yerleflim yeri Harput çevresinde onbinlerce menengiç a ac n afl layarak f st a dönüfltürdüklerini ve bölgeyi f st k merkezi haline getirmek için çal flma bafllatt klar n söyledi. Menengiç a açlar n f st a dönüfltürme fikrinin 1996 y l nda Gaziantep ten misafir olarak gelen arkadafllar n n tavsiyesiyle ortaya ç kt n anlatan Türkay, ertesi y l çok say da a ac budad klar n ve afl lad klar n belirtti. Türkay, afl lanan a açlardan 3 y l sonra son derece kaliteli f st k almalar üzerine, yörelerinde bulunan tüm a açlar f st na dönüfltürmeye karar verdiklerini aktararak, f st klar n n kalitesinin Gaziantep ten gelen ihracatç firmalar taraf ndan da be enildi ini ifade etti. F st k yetifltiricili ini bölgede önemli bir sektör haline getirebilecekleri dile getiren Türkay, Elaz f st n Türkiye ye ve dünyaya tan tmaya haz r z dedi. Yörelerinde yetiflen f st n tatl lar için çok uygun oldu unu belirten Türkay, bu yönüyle Gaziantepli iflletmecilerin ürünlerine flimdiden yo un ilgi gösterdiklerini ANKARA - Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol Piyasas Lisans Yönetmeli- inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmeli i, Resmi Gazete nin bugünkü say s nda yay mlanarak yürürlü e girdi. Rafinerici ve da t c lisans sahipleri, bir önceki takvim y l nda yurt içine ikmal ettikleri günlük ortalama ürün miktar n n minimum 20 kat n, bir tüketim tesisinde her bir cins üründen y lda 20 bin ton ve üzeri akaryak t kullanan serbest kullan c lisans sahipleri ise lisanslar na kay tl her bir ürün için günlük ortalama tüketimlerinin 15 kat n ulusal stok olarak tutacak. Ulusal stok miktar n n bulunmas nda, ham petrol ve yar mamul ürünler hariç olmak üzere ulusal stok mükellefiyeti kapsam nda tutulabilecek ürünler dikkate al nacak. Söz konusu mükellefiyet kapsam nda serbest kullan c lisans sahipleri tesislerinde lisanslar kapsam nda tükettikleri akaryak t türlerini; da t c lisans sahipleri akaryak t, havac l k yak tlar ve denizcilik yak tlar ndan lisanslar - na kay tl olanlar, Kurum taraf ndan akaryak tlara harmanlanan ürün olarak ifllem görece i belirlenen ürünleri ve di er katk maddelerini ulusal stok olarak tutabilecek. Rafinerici lisans sahipleri de Kurum taraf ndan ham petrol, söyledi. Afl lar n Gaziantep ten gelmesine ra men ortaya ç kan farkl l ekolojik etkilere ba layan Türkay, Baklavalar n üzerine serpilen f st klar yeflil ama bunlar olgunlaflmadan toplad klar ndan yeflil oluyor. Bizim f st klar m z ise tam olgunlaflt ktan sonra bile içi yemyeflil diye konufltu. akaryak t, havac l k yak tlar, denizcilik yak tlar, akaryak tlara harmanlanan ürün, madeni ya olarak ifllem görece i belirlenen ürünleri, yar mamul ürünleri ve di er katk maddelerini ulusal stok olarak tutabilecek. Askeri amaçl ikmal edilen ürünler, transit ve ihracat rejimleri kapsam nda teslim edilen akaryak t ve ihrakiye ile nafta (yak t nafta ve benzin türleri üretiminde kullan lanlar d fl nda kalan) ulusal stoktan say lmayacak ve ilgili stok yükümlülü ü hesaplamalar na dahil edilmeyecek. De ifliklikle rafinerici lisans kapsam nda yürütülebilecek faaliyetlere, tesislerdeki hammadde, Üretici Hüseyin K z lveren de yöredeki f st k potansiyelini gördükten sonra Gaziantep ten getirdikleri uzman ekiplerle f st k yetifltiricili ini hem ö renmeye hem de gelifltirmeye çal flt klar n vurgulad. laçlama, budama ve gübreleme çal flmalar yla a açlardan al - nan verimin her geçen y l artt n bildiren K z lveren, flöyle devam etti: Bölgemizde bulanan köyde onbinlerce menengiç a ac oldu unu biliyoruz. Bunlar n efsanesi y la dayan yor. Bugüne kadar ekonomik de erleri olmad. Antep ten getirdi imiz afl larla böyle bir fley gelifltirdik köke yak n f st k a ac m z var. Bunu gören çevre köylüler de bize gelmekteler ve her türlü konuda bilgiyi veriyoruz. Onlar da bahçelerini dönüfltürmeye çal fl - yorlar. (AA) Petrol lisanslar na yeni düzenleme Rafinerici lisanslar nda, tesislerdeki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryak t harici ürün, akaryak ta harmanlanan ürün tanklar, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryak t tanklar bilgileri yer alacak. ham petrol, ara ürün, akaryak t harici ürün, akaryak ta harmanlanan ürün tanklar, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryak t tanklar ile dahili tüketim tanklar na iliflkin tank numaras, kapasite, statü, kullan m durumu ve ürün cinsi bilgilerini lisanslara iflletme yükümlülü ü getirildi. Lisans sahipleri, tesislerindeki tanklar n lisansa kay tl kullan m durumlar ndan ve ulusal marker uygulanacak akaryak t tanklar hariç ürün cinsi bilgilerinden hangisinin fiilen kullan ld n da bildirecek.(aa)

11 Ekonomi 11 Kas m YARIN fiekerbank tan 9 ayda 130,8 milyon TL net kar fl Bankas 'ndan 9 ayda 2,5 milyar TL net kar STANBUL - Konsolide olmayan mali tablolar n aç klayan fiekerbank TAfi nin ilk 9 ayl k net kar 130,8 milyon TL oldu. Üçüncü çeyrek itibar yla aktif büyüklü ü y ll k bazda yüzde 21 art flla 17,8 milyar TL ye ulaflan bankan n toplam aktiflerinin yüzde 71 ini krediler oluflturdu. Eylül sonu bilançosuna göre toplam kredi hacmi 12,7 milyar TL ye yükselen fiekerbank n bu kalemdeki y ll k art fl oran yüzde 33, y l bafl ndan bu yana gerçekleflen art fl oran ise yüzde 26 oldu itibar yla solo bilanço verilerine göre fiekerbank' n mevduat büyüklü ü geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 24 art flla 11,9 milyar TL ye ulaflt. Ayn dönemde bankan n toplam özkaynak büyüklü ü yüzde 12 art flla 1,9 milyar TL ye yükseldi. Söz konusu bilançoya iliflkin de erlendirmede bulunan fiekerbank Genel Müdürü Meriç Uluflahin, bankan n geçmiflten bu yana kendi portföyünde ticari kredilere verdi i öneme de inerek, Eylül sonu bilançomuzun yüzde 71 ini oluflturan kredilerimizin neredeyse tamam n çiftçimize, iflletmelere, KOB lere ve ticari firmalara, yani üretime aktard k itibar yla toplam kredi portföyümüz içinde ticari kredilere ay rd m z yüzde 87 pay ile ticari kredilerin portföy içindeki pay aç s ndan sektörde lider konumday z." dedi. (CHA) STANBUL - fl Bankas, dokuz ayl k verilerini aç klad. Banka, y l bas ndan bu yana gecen zamanda 2 milyar 533 milyon TL net kar elde etti. Aktif toplam y lsonuna göre yüzde 16,4 art flla milyon TL seviyesine ulafl rken, özkaynak büyüklü ü milyon TL düzeyine geldi. Üçüncü çeyrekte de Türkiye nin en büyük bankas unvan n sürdürdüklerini ifade eden fl Bankas Genel Müdürü Adnan Bali, bankan n aktif büyümesine en büyük katk y, y lbafl na göre yüzde 23,5 lik art fl ile milyon TL seviyesinde gerçekleflen kredilerin KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ sa lad n belirterek, "Aktiflerin yüzde65 ini oluflturan kredilerin yüzde 72 si, milyon TL tutar ndaki ticari nitelikli krediler olup, söz konusu tutar, Banka n n, reel sektöre ve dolay s yla ülke ekonomisine en büyük deste- i veren finans kurulufl olma özelli ine iflaret etmektedir." dedi.(cha) P A R K U R K O Y 2 M A R M A M E 3 N O E S M E R L 4 T R A M P E T M E 5 T A O L A N A K 6 R A T N A N E 7 E S E R K E F E N 8 T M A L A T A V 9 K A L K A N K P 10 N T O K A 11 N R A A A L 12 S E M A L A K A 13 A T A R A M A K 14 D O A N O M A L 15 A R A L A M A A 16 Y S A L A T A O 17 S K I T A S 18 S O M A K A K A 19 E K A R K A Ç A K 20 T U R T A R I Z A

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Yurtlar 5 y ld zl otel konforunda infla ettiklerini belirten Bayraktar, yurt kampüslerinin içerdi i sosyal donat larla kendine yetebildi ini ifade etti. Ö rencilerin tesislerde her türlü ihtiyaçlar n karfl layabildiklerini vurgulayan Bayraktar, "Sadece yurt binas yapm yoruz ö rencilere sosyal donat alanlar nda her türlü imkan sunuyoruz." ifadesini kulland. Türkiye genelinde son 5 y lda 46 ilde 40 bin 280 kapasiteli 60 ö renci yurdunu tamamlayarak Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na teslim ettiklerini belirten Bayraktar, bunlardan 8 bin 450 ö renci kapasiteli 14 yurdun bu y l tamamland na iflaret etti. mkanlar ölçüsünde her yurt için aç k ve kapal spor tesislerinin planland n anlatan Erdo an Bayraktar, tören, kutlama, e lence, toplant imkan sa layacak büyüklükte meydanlar ve uygun bölümlere aç k hava amfileri yapmaya çal flt klar n dile getirdi. Bayraktar, yurtlarda, ö renci yatak odalar için kap ve kasalara uyumlu renk ve desenlerde her ö renci için birer ahflap MAN SA - Manisa n n 2012 y l ndaki sofral k zeytin üretimi bir önceki y la göre yüzde 5,9 artarak 82 bin 230 tona yükseldi. Manisa, bu üretimi ile Türkiye nin zeytin ihtiyac n n yüzde 17,1 i karfl lad. l, ayn dönemde ya l k zeytin üretimi de bir önceki y la göre yüzde 44,5 lik bir art fl göstererek 55 bin 563 tona yükseldi. Manisa bu üretim miktar ile Türkiye üretiminin yüzde 4,1 ini karfl lad. Manisa bu rakamla Türkiye de en fazla ya l k zeytin üretimi yapan sekizinci il oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol yapt aç klamada, 2012 y l sonu itibariyle Türkiye de yaklafl k 40 milyon meyve veren yaflta ve 13 milyon da meyve vermeyen yaflta olmak üzere toplam 53 milyon sofral k üretim için zeytin a ac n n oldu- unu bildirdi. Akyol, Türkiye deki ya l k zeytin a açlar n n say s n n da 2012 y l sonu itibariyle yaklafl k 81 milyon meyve veren yaflta ve 24 milyon da meyve vermeyen yaflta olmak üzere toplam 105 milyon ya l k üretim için zeytin a ac n n mevcut oldu unu ifade etti. Akyol, Türkiye'de 2012 y l geçici verilerine göre sofral k zeytin üretiminin bir önceki y la göre yüzde 12,7 lik bir düflüfl göstererek 480 bin ton olurken, ya l k zeytin üretimi ise yüzde 11,7 lik bir art fl göstererek 1 milyon 340 bin tona yükseldi- ini söyledi. Sofral k zeytin üretim en yüksek oldu u illerin s ras yla Manisa, Ayd n, Mersin, Bursa ve Hatay oldu unu aktaran Akyol, Türkiye de 42 ilde sofral k zeytin üretiminin yap lmad n, en az üretiminde 1 ton ile Uflak ta yap ld n belirtti. Verilere göre, ya l k zeytin üretim miktar en yüksek oldu u illerin s ras yla zmir, Ayd n, Bal kesir, Hatay ve Çanakkale oldu unu dile getiren Akyol, zmir in bu üretim miktar ile Türkiye üretiminin yüzde 23 ünü dolapl çal flma masas ve gömme giysi dolab n n projelendirildi ini kaydetti. klim flartlar, bölge koflullar ve yurt mimari tasar m na göre d fl cephe ve çat malzemelerinin tercih edildi ine dikkati çeken Bayraktar, "Yurt bloklar, engelli ö renci odas ve 3 kiflilik yatak odalar ndan olufluyor. Her odada mini buzdolab yer al yor. Yatak bölümündeki her kata, ö renci say s na göre çamafl r ve kurutma karfl lad n kaydetti. Akyol, ülkemizde 55 ilde ya l k zeytin üretimi mevcut olmad n, en az üretimin de 6 ton ile Kocaeli de yap ld n ifade etti. Akyol, Manisa da sofral k zeytin üretiminin en fazla oldu u ilçelerin s ras yla Akhisar, K rka aç, Salihli, Gölmarmara ve Manisa merkez oldu unu aktaran Akyol, öte yandan ya l k zeytin üretiminin en fazla oldu u ilçelerin de s ras yla K rka aç, Saruhanl, Salihli, merkez ve Soma oldu unu belirtti. Akyol, sofral k zeytin üretiminde a aç bafl na en fazla ortalama verim 35 kilogram ile Turgutlu ilçesinde, en az verim 6 kilogram ile Gördes, Akhisar ve Ahmetli ilçeleri oldu unu söyledi. Akyol, ayn flekilde ya l k zeytin üretiminde a aç bafl na en fazla ortalama verimin 25 kilogram ile K rka aç ilçesinde, en az verim de 10 kilogram ile Turgutlu ilçesinde oldu unu kaydetti. Akyol flöyle devam etti: Kas m 2013 Çevre ve fiehircilik Bakanl 'ndan 5 y lda 40 bin ö renciye yurt Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Türkiye genelinde 5 y lda 40 bin 280 ö renci kapasiteli 60 yurdun yap m n tamamlad klar n aç klad. Ayr ca Bakan Bayraktar, 25 bin 160 ö renci kapasiteli 40 yurdun inflas n n da devam etti ini kaydetti. makinesi konumland r l yor." dedi. Yurtlardaki banyo, dufl ve lavabolardan gelen at k sular n, çeflitli ar tma sistemlerinden geçirilerek tuvalet rezervuarlar nda kullan ld n aktaran Bayraktar, ayr ca yurtlar n s cak su ihtiyac n n günefl enerjisinden karfl - land n vurgulad. Bahçe sulamada kullan lmak üzere arsa durumu ve iklim koflullar göz önünde bulundurularak yap lan su sarn c nda ya mur suyunun depoland n ifade eden Bayraktar, yurtlarda s geri kazan m n sa lamak amac yla da düzenleme yap ld n söyledi. Bayraktar, sosyal tesis bünyesinde ö renci say s na göre yemek salonu, kantin, kafeterya, oyun ve internet ile çok maksatl salonlar n yer ald n sözlerine ekledi. Afyon Bolvadin, Düzce, Erzincan ve Trabzon'da 500, Rize'de 600, zmir Urla'da 750, Amasya ve fianl urfa'da bin, Eskiflehir'de bin 500 kiflilik ö renci yurdunun proje çal flmalar devam ediyor. (CHA) Manisa'da sofral k zeytin üretimi yüzde 5,9 artt y l nda Ege Bölgesi nde sofral k zeytin üretim miktar bir önceki y la göre pek fazla de iflmeyerek 206 bin 575 ton, ya l k zeytin üretim miktar yüzde 9,5 oran nda art fl göstererek 672 bin 44 ton olmufltur. Ege Bölgesi, sofral k zeytin üretiminde Türkiye toplam üretiminin yüzde 43 ünü, ya l k zeytin üretiminde ise yüzde 50,2 sini karfl lamaktad r. Manisa, Ege Bölgesi illeri aras nda en fazla sofral k zeytin üretimine sahip il. Ege Bölgesi illeri aras nda ya l k zeytin üretiminde birinci s ray zmir al rken, Manisa 55 bin 563 tonluk üretimle ile zmir, Ayd n ve Mu la dan sonra en fazla üretim yapan dördüncü ildir. Ege Bölgesinde, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde sofral k ve ya l k zeytin üretimi yap lmamaktad r. En az ya l k zeytin üretimi 7 bin 605 ton ile Denizli de en az sofral k zeytin üretimi ise 1 ton ile Uflak ta gerçekleflmifltir. (CHA)

13 11 Kas m 2013 D fl Haberler YARIN 13 Tayland da hükümetin genel af yasa tasar s halk soka a döktü BANGKOK - Tayland da iktidar partisinin mecliste geçirdi- i mahkumlara genel af yasa tasar s halk soka a döktü. Meclisin daha önce onaylad ve önümüzdeki günü Senato nun onay na sunulmas beklenen tasar n n sürgündeki devrik Baflbakan Thaksin Shinawatra yi da kapsayacak olmas on binlerce kifliyi sokaklara döktü. Meslek gruplar ve ö rencilerin destek verdi i eylemler, baflkent Bangkok baflta olmak üzere ülke genelinde devam ediyor. Dün akflam saatlerinde baflkentteki Demokrasi Meydan nda toplan on binlerce kifli, ellerinde yolsuzlu a hay r yaz l pankartlar ile birlikte af yasas n protesto etti. Cihan Haber Ajans (Cihan) muhabirine konuflan bir protestocu, genel affa çocuklar n n gelece i ve güvenli i için karfl ç kt klar n belirtti. Eylemci, y lmadan sonuç al n ncaya kadar protesto gösterisine devam edeceklerini dile getirdi. Tayland Baflbakan ve Savunma Bakan Yingluck Shinawatra, düzenledi i bas n toplant - s nda, Tasar meclisten geçti ve top Senato da. dedi. Genel aff n yasalaflmas için 150 senatörden en az 76 s n n onay n almas gerekiyor. (CHA) Alexander Downer: K br s müzakereleri için görüflmeler ad m ad m ilerliyor KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun un K br s Özel Dan flman Alexander Downer' kabul etti. LEFKOfiA - Downer, Cumhurbaflkanl - nda 50 dakika süren görüflmenin ard ndan bas na yapt aç klamada, müzakerelere devam edilmesi için K br s Rum taraf n n ön koflul olarak ortaya koydu u ortak metin üzerinde yap lan görüflmelerin ad m ad m ilerledi ini söyledi. Görüflmede özellikle ortak deklarasyon üzerinde durduklar n, K br s Türk ve K br s Rum temsilcilerinin söz konusu ortak deklarasyon üzerinde çal flmalar n sürdürdü ünü ifade eden Downer, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri nin bu konuyu bu hafta sonuçland r lmas n bekledi ini söyledi. lerleme kaydedilip kaydedilmedi i sorusu üzerine Downer, "Görüflmeler ad m ad m ilerliyor." dedi. Ortak metinde mutabakata var lmamas durumunda BM nin tutumunun sorulmas üzerine ise Downer, Ortak aç klamaya ulafl lamayaca düflüncesiyle hareket etmiyoruz. Bir uzlafl ya var laca ndan ümitliyim. Söyledi im gibi yavafl yavafl yak nlaflmalar var. Do ru yönde gidiyor." fleklinde konufltu. Downer, bugün Rum lider Nikos Anastasiades le de görüflecek.(cha) Esed yönetimi: Cenevre 2 Konferans na, fliddeti durdurmak için gidece iz fiam - Suriye Cumhurbaflkanl Siyasi ve Bas n Dan flman Buseyna fiaban, ülkedeki fliddeti durdurmak ve geri kalan Suriyeliler ile arac s z görüflmek amac yla Cenevre- 2 Konferans na kat lacaklar n aç klad. fiaban, "Suriye hükümeti, Rusya ve Amerika Birleflik Devletleri nin vard klar anlaflma çerçevesinde, Suriye de terörü, teröre finans, silahland rma ve fliddeti durdurmak, herhangi bir d fl arac olmadan geri kalan Suriyelilerle ülkeleri için istedikleri siyasi sürece geçifl için Cenevre 2 Konferans na gidecek." dedi. Rus kanal Rusya El Yevm televizyonuna aç klama yapan Buseyne fiaban, Suriye hükümetinin konferansa ön koflulsuz gidece ini belirterek, "Buradaki sorun, baz taraflar geçifl sürecinden ve yönetimin devredilmesinden bahsediyor. Bundan bahseden bu üçüncü taraf hali haz rda kimi temsil etti ini de bilmiyorum. ifadelerini kulland. Konuflmas nda Suudi Arabistan D fliflleri Bakan Suud el Faysal da elefltiren fiaban, Suudi Arabistan D fliflleri Bakan 'n n Suriye halk n kimin temsil edece iyle ilgili konuflma hakk yok. Muhalif Koalisyon Arabistan n yüzü ve muhtemelen Suudi Arabistan istihbarat n n da yüzü. Ayr ca Suriye halk n da temsil etmiyor. Koalisyonu kimin temsil etti ini de merak ediyorum. Nusra Cephesi mi, yoksa El Kaide mi temsil edecek?" fleklinde konufltu. (CHA)

14 14 YARIN Kuzey Kore D fliflleri Bakanl hareketlendi SEUL - Kuzey Kore D fliflleri Bakanl n n son zamanlarda diplomatik temaslar nda art fl gözlemlendi. D fl dünyaya kapal olmas yla bilinen Kuzey Kore nin diplomatik temaslar nda göz görülür bir art k yaflan yor. Pyongyang yönetimi, uzun y llard r kardefl ve müttefik olarak gördü ü Çin d fl nda da bir çok ülkeyle diplomatik temaslar n artt rmaya çal fl yor. Kuzey Kore medyas ndan yer alan haberlere göre, geçen günlerde Vietnam Endüstri ve Sanayi Bakanl müsteflar baflkanl - ndan toplanan bir ekonomi uzman heyeti ile Güney Afrika dan bir grup, baflkent Pyongyang a geldi. Gelen heyetlerin Kuzey Koreli yetkililer ile ülkedeki kalk nma üzerine bir tak m görüflmeler gerçeklefltirece i bildirildi. Geçti imiz günlerde ise Kuzey Kore yi ilk defa bir devlet baflkan olarak Mo olistan Cumhurbaflkan Tsakhiagiin Elbegdorj ziyaret etmiflti. Al nan bilgilere göre, Elbegdorj'un ziyaretinden sonra iki ülkenin d fliflleri bakanlar aras nda ayr ca bir üst görüflme karar al nm flt. Öte yandan geçen ay Endonezya D fliflleri Bakan Marty Natalegawa ülkeye 3 günlük bir ziyaret gerçeklefltirmiflti. Pyongyang da baz temaslarda bulunan Natalegawa, Kuzey Kore Yüksek Halk Konseyi Baflkan Kim Yong-nam ile de bir üst düzey görüflme gerçeklefltirdi. Yine geçen ay bafl nda sviçre den gelen bir grup diplomat heyeti Kuzey Kore yi ziyaret ederek, yeni dönemde ülkeye gelen ilk bat l heyet ünvan n kazand. Kuzey Kore de yurt d fl ndan misafirler geldikçe, Kuzey Koreli diplomatlar n da yurt d fl na ç kma f rsat do du. Geçti imiz günlerde D fliflleri Bakan Yard mc s Gung Seok-ung baflkanl nda bir heyet Avrupa ya gitti. Kuzey Kore, uluslararas organizasyonlarda da s k s k boy göstermeye bafllad. flçi Partisi Merkez Konsey Baflkan Yard mc s Lee Yong-cheol, geçti imiz günlerde partiden bir heyet ile Portekiz e gitti. Baflkent Lizbon daki heyet, 15. Uluslararas Kominist Parti- flçi Parti Genel Kurultay na kat ld. (CHA) MOSKOVA - Moskova da K z l Meydan n Aleksandrovski Bahçesi nde Rusya y 300 y l yöneten Romanovlar Hanedan n n ( ) an t aç ld. 95 y l aradan sonra resmi törenle aç - lan an t, Romanovlar'dan özür dileme fleklinde alg - land. Törende Rusya Kremlin Genel Sekreterli i Baflkan Sergey vanov, Rusya D fl Haberler Kültür Bakan Vladimir Medinski, Rusya Ortodoks Kilisesi Patri i Kirill, Kremlin dari Baflkan Vladimir Kojin ve çok say da üst düzey yetkili kat ld y l nda aç lan Romanovlar Hanedan n n an t nda 4 y l sonra Çar sülalesinin isimleri silinmiflti. Bolflevik yönetimi taraf ndan levhaya Karl Marks baflta olmak üzere komünist ve sosyalist ideologlar n n isimleri yaz lm flt. Temmuz ay nda levhada tamirat iflleri bafllat ld. Kremlin dari Baflkan Kojin, uzman ve tarihçi akademisyenlerle ortaklafla hareket ettiklerini ve levhaya Romanovlar Hanedan n n tekrar yaz lmas yönünde karar ald klar n ifade etmiflti. (CHA) 11 Kas m 2013 Rusya da rkç sald r : 2 göçmen b çaklanarak öldürüldü Rusya n n St. Petersburg flehrinde 4 Kas m günü kutlanan Rusya Birlik günündeki gösterinin ard ndan rkç gruplar, Orta Asyal vatandafllara sald rd. Sald r sonucu bir Özbek bir de K rg z b çaklanarak öldürüldü. MOSKOVA - Baflkent Moskova da Kafkas kökenli bir sald rgan n bir Rus gencini öldürmesinin ard ndan ç kan olaylar f rsat bilen gruplar, 4 Kas m Rusya Birlik gününü de bahane ederek göçmenlere yönelik sald r lar n art rd. Rus Yürüyüflü ad verilen gösterinin ard ndan flehre da lan afl r milliyetçi gruplar n ilk hedefi, Özbekistan kökenli bir vatandafl oldu. Görgü tan klar na göre, yüzleri maskeli ve Nazi k yafetli bir grubun b çakl sald r - s na u rayan göçmen olay yerinde hayat n kaybetti. Baflka bir grup ise, Udelnaya metro istasyonunda, komflu vagonda bulunan Kafkas kökenli vatandafllara sald rd. Sald r an bir cep telefonu kameras na saniye saniye yans rken, grubun çocuk yafltaki yolcular ac mas zca yumruklamalar ve tekmelemeleri gözden kaçmad. Say lar 50 kifliyi bulan ayn grup, gerçeklefltirdikleri olay n ard ndan metro istasyonundan ç - karak, yak n ndaki bir pazar yerine girdi. Pazarda etraf ya malayan yüzü maskeli kifliler, buradaki pazarc lara sald rd. Grup ayr ca pazarda havaya atefl açarak etrafa büyük korku sald. Olay yerine gelen polis, grupta bulunan 4 kifliyi gözalt na ald. Ancak olaylar n yafland saatlerde, ellerinde bayraklar ve rkç pankartlar tafl yan yüzü maskeli baflka bir grubun önü polis taraf ndan kesildi. Bir süre polisle çat flan grup, daha sonra bölgeden ayr ld. Sabah erken saatlerde ise bir K rg z vatandafl - n n evinde b çaklanarak öldürüldü ü haberi geldi. Belinden ald b çak darbeleriyle hayat n kaybeden 36 yafl ndaki K rg z gencin, Neo-Nazi gruplar taraf ndan öldürüldü ü tahmin ediliyor y l nda Orta Asya kökenli 11 kifli dazlak gruplar taraf ndan öldürülmüfltü. (CHA) K z l Meydan n bahçesinde Çar Romanovlar n an t aç ld

15 11 Kas m 2013 Ankara YARIN Etiyopya ve Türk ifladamlar ifl zirvesinde bir araya geldi Etiyopya'dan gelen ifladamlar, Ankara'da gerçeklefltirilen ifl zirvesinde Türk ifladamlar yla bir araya geldi. Yap lan ikili görüflmelerde birçok ifl alanlar nda fikir birli ine var ld. Ankaral velilere sa l k e itimi 15 ANKARA - ifl alanlar nda fikir birli ine var ld. Etiyopya'n n eski Ankara Büyükelçisi Mulatu Teshome, 7 Ekim'de yap lan seçimlerde Cumhurbaflkan seçildikten sonra, çeflitli sektörlerde ifl anlaflmalar yapmak üzere Ankara ya bir heyet gönderdi. Etiyopya'n n Baflkenti Addis Ababa Büyükflehir Belediye Baflkan H.E. Mr. Deriba Kuma n n da aralar nda bulundu u çok say - da Etiyopyal ifl adam, Baraj Yap m, HES projeleri, havaalan, çevre yolu, altyap projeleri, toplu konut projeleri, tar m üretim projeleri ve demiryolu gibi bir çok alanda projelerin yap m konusunda Türk ifladamlar ile fikir birli ine vard. Dünya Ticaret Merkezi nde (DTM) gerçeklefltirilen ifl zirvesine Türk ifladamlar ndan; Turna Gemicilik Denizcilik A.fi CE- O su Muammer Turan, Gül-Al Otomotiv A.fi CEO su Fahrettin Bilgiç, Metalnet A.fi CE- O su M.Servet Söylemez, Gena Group CEO su Gürhan Özdemir, Kartek Group CEO su Baflaran Pafla Alio lu, Eren Holding CEO su Yalc n Celik ile Tar m ve Ziraat Bilim adam Prof. Dr. Ethem Aznavur kat ld. Zirvede konuflan Addis Ababa Belediye Baflkan H.E.Mr.Deriba Kuma, Türkiye nin çok uygar bir ülke oldu- unu düflünüyoruz. Dinamik yap s na hayranl kla bak yoruz. Bunlardan faydalanmak ve yerinde görmek ad na, Türkiye ye bir ziyaret düzenledik. Türkiye deki bu uygarl k ve dinamik yap y uygulamay ümit ediyoruz. dedi. "Türkiye deki yat r mc lar Etiyopya ya bekliyoruz. Türkiye den gelen yat r mc lara Etiyopya da uygun ortamlar sa lad k, bundan sonra da sa layaca z." diyen Kuma, Enerji olsun, konut olsun, tar m olsun, yat r m anlam nda ülkemizde ciddi alanlar var. Dolay s yla Türkiye den gelecek olan yat - r mc lara kuca m z açmaya haz r z. Yaklafl k 1 milyon konut yapaca z. fiuanda 95 bininin yap m na bafllad k. Bu konutlar n 50 bininin yap m na da önümüzdeki günlerde bafllayaca z. Bu anlamda on y l içinde bir milyon konut yapmay hedefliyoruz. ifadelerini kulland. Dünya Ticaret Örgütü Körfez Ülkeleri Afrika Sorumlusu Veysel fieker ise flöyle konufltu: "Sayg de er ekselanslar n n Türkiye ye gelerek ziyaret etmeleri bizi onurland rd. Türk yat r mc lar n n yönünü Afrika ya çevirme konusunda kendileri gelip do rudan bizi bilgilendirdiler. Bu çerçevede de Etiyopya n n Ankara Büyük Elçisi Malatu Teshome fluanda Etiyopya ya Cumhurbaflkan seçilmifl durumda. Kendileri ülkemizi daha iyi bildikleri ve Türk ifladamlar na güvendikleri için ve Türk ifladamlar ald klar ifli zaman nda bitirdikleri için ifl adamlar m zla çal flmak istiyorlar. "Türk okullar n n da arac l -, referans ve katk lar yla Türkiye ye bir heyet göndererek Türk yat r mc lar n ve ifladamlar n do rudan bilgilendirmek üzere ilk ziyaretini Türkiye ye yapm fl bulunuyor." diyen fieker; Biz de ev sahibi olarak Ankara Dünya Ticaret Merkezi nde, Türk ifladamlar n ve Etiyopya daki devlet ricalini karfl - l kl bir araya getirdik. Bundan bir ay sonra da, Türk ifladamlar heyeti ile do rudan, Etiyopya n n Cumhurbaflkan Malatu Teshome nin ve ilgili bakanl klar n davetlisi olarak Etilopya n n baflkenti Addis Ababa ya bir ziyaret gerçeklefltirece iz. Tabi anlaflma yap lmas planlanan projelerin bafll calar ; toplu konut, enerji ve tar m olarak üç ana bafll k alt nda de erlendirildi. fleklinde konufltu. (CHA) ANKARA - Ankara Pursaklar Belediyesi Kurum Doktoru Bülent Kaymaz, Nezaket Okullar ndaki velileri kulak, burun, bo az enfeksiyonlar konusunda bilgilendirdi. Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullar nda e itim gören ö rencilerin velileri de e itiliyor. Yüzlerce veli, Dr. Bülent Kaymaz n anlatt çocuk hastal klar nda tedavi yöntemleri seminerine kat ld. Nezaket Okulu kafeteryas nda bir araya gelen Nezaket Okulu nun ö renci velileri hem kendileri için hem de çocuklar için önemli bilgiler edindi. Çocuklar n aileler taraf ndan yanl fl yöntemlerle tedavi edildi ine dikkat çeken Dr. Kaymaz, Çocuklar n atefllenmesindeki en büyük neden idrar yollar enfeksiyonu ve kulak a r lar d r. Çocuklar m za do al g dalar tükettirelim. dedi. C vitaminin en fazla dereotu, biber, maydanoz gibi sebzelerde oldu unu söyleyen Bülent Kaymaz, Çocuklar m z fl - mar k büyütmeyelim. Bütün yemeklerden tatt ral m. diye konufltu. (CHA)

16 16 YARIN Ankara 11 Kas m 2013 Cengiz Han, Çankaya da an ld Mo ollar n Büyük mparatoru Cengiz Han do umunun 851. y l dönümü münasebetiyle, Ankara Çankaya ilçesindeki Cengiz Han Park nda anma töreni düzenlendi. ANKARA - Cengiz Han ad na Çankaya Y ld z da yap lan parkta düzenlenen anma törenine, Mo olistan Büyükelçili i Müsteflar Dash Bilegdorj ve Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Savafl Yorganc ile D fliflleri Bakanl Orta Asya ve Kafkasya Dairesi Genel Müdür Yard mc l Baflkan Sadin Ayy ld z, Türk Dünyas Parlamenter Birli i Genel Baflkan Yard mc s ve 20. Dönem Isparta Milletvekili Ömer Bilgin, 19. ve 20. Dönem Tokat Milletvekili Dr. Ahmet Feyzi nceöz ün yan s ra Mo ol ve Türk vatandafllar kat ld. Cengiz Han An t na çelenk konmas ve iki ülkenin milli marfllar n n okunmas n n ard ndan konuflmas n yapan Mo olistan Büyükelçili i Müsteflar Dash Bilegdorj, Çankaya Belediyesi nin Cengiz Han ad na infla etti i parkta bir kez daha anma gerçeklefltirdiklerini söyledi. Müsteflar, 1162 y l nda do an Cengiz Temuçin in do- um gününü k fl mevsiminin ilk günü olarak kutluyoruz. Bugünü ayn zamanda Mo olistan n Milli Gurur Günü olarak adland rm flt k. Büyük Mo ol mparatorlu u nun 800. Y l dünümü münasebetiyle bu park aç lm flt r. Bugüne kadar bu park n düzenlemesi ve korumas n yapan Çankaya Belediyesi ne çok teflekkür ediyorum. dedi. Müsteflar Ankara da yaflayan Mo ol halk n n Milli Gurur Günü nü kutlad. Büyük Mo ol mparatoru Cengiz Han n do um gününde ve Milli Gurur Gününde birlikte olmaktan mutluluk duydu unu belirten Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Savafl Yorganc, Baflkan - m z Bülent Tan k ad na sevgi ve sayg lar m sunuyorum. dedi. Türkiye ve Mo olistan aras nda çok uzun ve tarihi birliktelikler oldu unu ve ortak bir tarihi birlikte yaflad klar n belirten Savafl Yorganc, Türkiye nin Baflkenti Ankara da ve Ankara n n kalbi Çankaya da, Büyük mparator Cengiz Han n 800. do um gününde bu park yapmaktan ve ad n tafl maktan gurur duyuyoruz. Geçmiflte oldu u gibi bu park ad na yak fl r bir flekilde korunacak bak m yap lacak ve gelifltirilecektir. Gerek ülke düzeyinde gerekse yerel yönetim düzeyinde Mo olistan la iyi iliflkiler içinde olduk y l nda Mo olistan n Ulanbatur kentinin Sukhbaatar Belediyesi ile Çankaya Belediyesi aras nda Kardefl Kent protokolü imzalanm flt r. diye konufltu. (CHA) Sincan dan Silopi ye kardefllik köprüsü ANKARA - Ankara Sincan Adnan Menderes lkokulu ve At f Benderlio lu Ortaokulu ndan 9 kiflilik bir heyet, Kardefl Okul Projesi kapsam nda fi rnak' n Silopi ilçesine gitti. Heyet, Silopi'de Hürriyet lkokulu ve Görümlü Ortaokulu nu ziyaret ederek, götürdükleri hediyeleri ve yard m malzemelerini Silopili ö rencilere verdi. Ö renciler aras nda sevgi, sayg, sosyal sorumluluk, yard mlaflma ve dayan flma duygular n gelifltirmeyi amaçlayan Kardefl Okul Projesi ile Türkiye'nin kültürel zenginliklerini karfl l kl etkileflimle tan tman n yan nda farkl co rafyalardaki insanlar aras nda yeni gönül köprüleri kurmay da hedefliyor. Türkiye E itim ve Sevgi Derne i (TESED) Sincan Ufuk Temsilcili i yetkilileri, okul yönetici ve ö retmenlerinin kat ld ziyaretlerde ev sahipli ini Silopi E itimciler ve Giriflimci fl Adamlar Derne i (SEVG DER) yapt. Üç gün süren program n ilk gününde kardefl aileler ziyaret edilerek, toplam 4 aileye çeflitli ihtiyaç malzemelerinden oluflan yard m paketleri verildi. Kardefllik mesajlar n n verildi i ziyaretlerde, yöre insanlar n n s cakkanl l ve misafirperverli i gözlerden kaçmad. Gezinin ikinci gününde kardefl okul ziyaretleri yap ld. Sincan Adnan Menderes lkokulu ile Silopi Hürriyet lkokulu ve Sincan At f Benderlio lu Ortaokulu ile Silopi Görümlü Ortaokulu aras nda kardefl okul iflbirli i protokolü imzaland. Yap lan kardefl okul ifl birli i için Ankara daki okullardan toplanan ve Silopi'ye götürülen hediyeler ö rencilere takdim edildi. Silopi deki okullar n yönetici, ö retmen, ö renci ve velileri hafta sonu olmas na ra men okullar nda haz r bulundu. Ankara Sincan Adnan Menderes lkokulu ve At f Benderlio lu Ortaokulu ndan götürülen 5 dizüstü bilgisayar, 1 projeksiyon cihaz, 1 yaz c, 70 çift ayakkab, 110 tak m k yafet, 6 koli anas n f malzemesi, 1 akülü engelli arabas, 10 koli k rtasiye malzemesi ile muhtelif giyim ve g da malzemelerinden oluflan toplam 70 koli hediye paketi Silopi deki ö rencilere verildi. Karfl l kl bilgi al flveriflinin de yap ld okul ziyaretlerinde, Ankara daki ö rencilerin yazd mektuplar Silopi deki ö rencilere teslim edildi. Silopi Atatürk Anadolu Lisesi nden bir ö renciye de akülü engelli arabas hediye edildi. Duygusal tablolar n olufltu u okul bahçesinde ö renci ve ailesi büyük sevinç yaflad. TESED üyesi okul müdürleri Musab Al c ve Mevlüt Il ca, yap lan kardefl aile ve kardefl okul ziyaretlerinin amac na ulaflmas ndan mutluluk duyduklar n ve iletiflimin karfl l kl olarak devam edece ini belirtti. TESED Ufuk Temsilcisi Hayati Durmufl, "Sosyal sorumluluk kapsam nda yap lan 'Kardefl Okul Projesi'nden çok memnunuz. Bu projeye destek verdikleri için Sincan lçe Milli E itim Müdürü ve flube müdürlerine, Silopi lçe Milli E itim Müdürü ve flube müdürlerine, fedakâr üyelemize, Sincan ve Silopi deki okullar n yönetici, ö retmen, okul aile birli i baflkanlar ve velilerine, Silopi deki SEVG DER in yöneticileri ile ö retmenlerine ve misafirperver yöre halk na çok teflekkür ediyorum. dedi. (CHA)

17 11 Kas m 2013 Genel YARIN Birlikte Yürüyoruz Projesi tan t m Fati nin de katl m yla gerçeklefltirildi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ve Türkiye Beyazay Derne i taraf ndan bafllat lan Birlikte Yürüyoruz Projesi nin Ankara tan t m, kampanyan n görme engelli karakter yüzü Fati nin de kat l m yla gerçeklefltirildi. ANKARA - Türkiye Beyazay Derne i, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl iflbirli iyle engellilerle birlikte yaflama kültürünü art rmak hedefiyle bafllat lan, Fati isimli görme engelli karakterin yüzü oldu u Birlikte Yürüyoruz Projesi nin Ankara tan t m, Ankara Büyükflehir Belediyesi Konferans Salonu nda yap ld. Programa, Türkiye Beyazay Derne i Genel Baflkan Lokman Ayva, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Bakan Dan flman Kenan Önalan, Ankara Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Balamir Gündo du ve baz milletvekilleri kat ld. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Bakan Dan flman Kenan Önalan, y llarca engellilerin topluma entegre olmas n n konufluldu- unu belirterek, asl nda bunun bir yanl fl oldu unu, en büyük problemin toplumun engelliye entegrasyonunun oldu unu söyledi y l nda eriflilebilirlikle ilgili yasa ç kt n hat rlatan Önalan, yasay uygulayan kimsenin olmad na dikkati çekti. BRÜKSEL - Güven Özalp - Son dönemde Türkiye'nin Avrupa Birli i'nden (AB) en önemli beklentileri aras nda yer alan, Türk vatandafllar na vize muafiyeti sa lanmas yla ilgili sürecin bafllamas - na yönelik müzakerelerde sona yaklafl l rken AB, Ankara'dan davet bekliyor. Brüksel'de dün AB Bakanl Müsteflar Haluk Il cak, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel ve AB Komisyonu'nun çiflleri Dairesi Genel Müdürü Stefano Manservisi aras nda yap lan konuyla ilgili toplant n n olumlu geçti i ö renildi. AB'nin geçen y l n sonunda sundu u 79 maddelik yol haritas yla ilgili Türkiye'nin baz çekinceleri vard. O zamandan bu yana Toplumun çok geride oldu unu anlatan Önalan, fark ndal k oluflturulmas ve yasan n uygulanmas için sivil toplum kurulufllar yla çal flmaya bafllad klar n bildirdi. Birlikte yürüyoruz ifadesinin çok anlaml oldu unu dile getiren Önalan, Birlikte bu sokakta, caddede yürümek istiyoruz, birlikte bu salonu paylaflmak istiyoruz. Toplumun geride kalmas n n en büyük nedeni birlikte yaflamamaktan kaynaklan - yor dedi. Yasalar güncellemek için çal flt klar n ifade eden Önalan, devlet felsefesinin bundan sonra engellilerin ihtiyaçlar n desteklemek ve engellinin engelinden dolay s k nt yaflamas n n önüne geçmek olaca- n dile getirdi. Önalan, toplumun engel olmay b rakmas halinde, engellilerin çok daha rahat edece- ini söyledi. Türkiye Beyazay Derne i Genel Baflkan Ayva, projede eme i geçenlere teflekkür ederek bafllad AB "vize daveti" bekliyor taraflar aras ndaki müzakereler çeflitli seviyelerde sürdürüldü. Gelinen aflamada ise Türkiye'nin hassasiyetlerini de göz önünde bulunduran bir orta yol formülü üzerinde anlafl lmas na oldukça yaklafl ld belirtiliyor. Giderek yak nlaflan Türkiye ve AB'nin pozisyonlar n n birbiriyle uyumlu hale gelmesi halinde sürecin çok k sa sürede bafllayabilece i bildiriliyor. - Efl zamanl ad m at lacak Son teknik detaylar n da olumlu flekilde halledilmesi durumunda, AB ülkelerine yasa d fl yollarla giren üçüncü ülke vatandafllar n n iadesini öngören geri kabul anlaflmas n n (GKA) Türkiye taraf ndan imzalanmas ve AB'nin vize muafiyetiyle sonuçlanmas hedeflenen 17 konuflmas nda, yap lan araflt rmalar n halk n engellilerle iletifliminin olmad n gösterdi ini belirtti. Halk n büyük ço unlu unun engellilerle komflu olmak ve çal flmak istemediklerini ifade eden Ayva, Halk engellilerle nas l iletiflim kuraca n bilmiyor. Çevresinde engelli olmam fl ya da iletiflim kuramam fllar. Bizim nas l yaflad m z, masraflar m z nas l karfl lad m z, nas l e itim ald m z bilmiyor. Çünkü ilkokulda 1969 ve 2009 y llar aras nda çocuk kitaplar nda engellilerle ilgili birfley okumam fllard r dedi. Geçmiflte yaflan lan d fllanma alay etme gibi duygular art k çocuklar n yaflamayaca n düflündü- ünü dile getiren Ayva, bu hor görme kültürünün ortadan kalkmas gerekti ini sözlerine ekledi.(aa) Konuflmalar n ard ndan Fati ile tan flmak adl tiyatro oyunu sahnelendi. Proje, Ankara da Ankara Engellilerle Birlikte Yaflama Kültürünü Art rmak için Fati ile Bulufluyor slogan yla faaliyetlerini sürdürecek. vize liberalizasyonu sürecini bafllatmas efl zamanl flekilde gerçekleflecek. Baz teknik unsurlar ve AB'nin bu konudaki "siyasi iradesiyle" ilgili baz çekinceleri bulunan Türkiye, bu çekincelerinin somut güvencelerle giderilmesinin yollar n ar yordu. Müzakerelerde olumlu bir aflamaya gelinmesi Brüksel'deki "vize daveti" beklentisini de art rm fl durumda. AB Komisyonu'nun içifllerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström ile geniflleme ve komfluluk politikas ndan sorumlu üyesi Stefan Füle, "davet gelir gelmez imza töreni için derhalankara'ya gitmeye haz r olduklar n " defalarca vurgulad lar. Füle, dün Brüksel'de aç lan müzakere fasl yla ilgili bas n toplant s nda da bu vurguyu tekrarlad. S k bir denetim mekanizmas - na ba l olan "yol haritas " gere i Türkiye belgelerin güvenli i, göç ve s n r kontrolü, kamu düzeni ve güvenli i ile temel haklar konusunda çok say da teknik ad m atacak. AB de müzakere sürecinde yer alan bir ülke olmas na ra men vatandafllar için vize uygulanan Türkiye'ye yönelik vize politikas n kademeli olarak de ifltirecek. Gerek AB yetkilileri gerek Türk yetkililer henüz sürecin bafl nda olundu unun, vize muafiyetinin ise taraflar n flartlar yerine getirme h z na ba l olarak gelecek y llarda gerçekleflmesi öngörülen bir hedef oldu unun alt n çiziyorlar. (AA)

18 18 YARIN HAKKAR - Hakkari nin fiemdinli ilçesindeki 2070 rak ml Gomane Da zirvesinde konufllu üs bölgesindeki Mehmetçikler, her koflulda vatan savunmas nda görev alman n gururunu yafl yor. Terör örgütü PKK üyelerinin geçen y l ilçe merkezine yönelik gerçeklefltirdi- i sald r larda üs olarak kullan lan ve terör örgütünün sözde bayra n n zirvesine çekilmesiyle gündeme gelen Gomane Da, güvenlik güçleri taraf ndan düzenlenen hava destekli operasyonlarla teröristlerden temizlendi. Operasyonlar n sona ermesiyle 2070 rak ml Gomane Da zirvesine Türk bayra çekerek üs bölgesi oluflturan 34. Hudut Tugay Komutanl, gerek ilçenin gerekse çevredeki köy ve birliklerin güvenli ini buradan sa l yor. Kartal yuvas n and ran üs bölgesinde zorlu do a koflullar na ald r fl etmeden gece gündüz, yaz k fl, ya mur çamur demeden görev yapan askerler, zor koflullarda vatan savunmas na katk - da bulunman n gururunu yafl yor metrede misafir ettikleri AA ANKARA - Yaz c, AA muhabirine yapt aç klamada, 1 Ocak- 31 Ekim 2013 aras nda 802 milyon 526 bin liral k kaçakç l k olay n n ortaya ç kar ld n, bunun 127 milyon liral k k sm n uyuflturucular n, 675 milyon liral k k sm - n ise ticari eflyalar n oluflturdu unu söyledi. Yasa d fl ticaretin önlenmesi için tüm gümrük personelinin özveriyle görev yapt n ve kaçakç - lara taviz verilmedi ini ifade eden Yaz c, kaçakç l kla mücadele çal flmalar kapsam nda s n r kap lar - n n ve gümrük sahalar n n da en modern teknolojilerle donat ld n belirtti. Günümüzde bir taraftan ülkeler aras ndaki d fl ticaret hacminin geliflti ini, di er taraftan organize suç ve kaçakç l k faaliyetlerinin de ülke s n rlar n aflt n kaydeden Yaz c, Ticari eflya kaçakç l n n yan s ra, uyuflturucu madde ve silah gibi illegal ticaretin boyutlar ve yasal ticaret içinde kamufle olma çabalar da art yor. Ancak biz de bunlara karfl önlemlerimizi al - yoruz dedi. Geçen y l 743,7 milyon liral k 11 Kas m 2013 Genel Gümrüklerden kaça a geçit yok Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, bu y l n 10 ay nda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuflturucu ve kaçak eflyan n de erinin 800 milyon liray aflt n belirterek, Bu rakam gümrük tarihinde rekor dedi. ekibine, üs bölgesindeki yaflam alanlar - n açan Mehmetçikler, ilçe halk n n huzurlu bir flekilde hayat n sürdürmesi için yapt klar zor görevi anlatt. Üs bölgesine ç kan yollar günün hemen her saati gözetim alt nda tutan komandolar, üzerlerindeki a r silah ve teçhizatla gerek yol emniyetinde gerekse mevzilerde adeta kufl uçurtmuyor. Eskiflehirli Uzman Çavufl Sercan Alt ntafl, vatan savunmas için fiemdinli de bulundu unu belirterek, Herkes annesi, babas, ailesiyle beraber. Biz de burada halk m z n güvenli i, devletimizin bekas için görev yap yoruz. nflallah bu saatten sonra insanlar n yüzü güler diye konufltu. çinde bulunduklar zor koflullara ra men vatani görevlerini en iyi flekilde yapmaya çal flt klar n anlatan Uzman kaçak eflya ve uyuflturucu madde yakalanmas n n, gümrükler tarihinde bir rekor oldu unu, ancak bu y l n 10 ayl k döneminde bu rekorun da k r ld n ifade eden Yaz - c, flu bilgileri verdi: Gümrük kap lar nda teknik cihaz kapasitesini sürekli güncelliyoruz ve her s n r kap m z X-ray cihazlar yla donat yoruz. Personelimizin de kaçakç l kla mücadele konusunda gösterdi i hassasiyet sayesinde bu y l n 10 ayl k döneminde gümrüklerde 127 milyon liral k uyuflturucu, 126 milyon liral k g da malzemesi, 89 milyon liral k elektronik eflya, 71,5 milyon lira de- erinde akaryak t, 38,2 milyon liral k tekstil ürünü, 31 milyon liral k de erli maden ele geçirildi. Bu dönemde aralar nda gemi, yat, t r, otomobil ve di er araçlar n da yer ald, kaçakç l k faaliyetlerinde kullan lan veya yasa d fl olarak yurda sokulan 231,8 milyon lira de erinde araca el konuldu. Yaz c, gümrük ekiplerinin bu baflar s nda personele verilen e itim, teknik araç ve cihaz deste inin önemli etkisi oldu unu kaydetti.(aa) Kartal yuvas nda vatan bekçili i Çavufl Ünal Kartal da Vatani görevimiz için buraday z, mutluyuz, cesuruz, komandoyuz. fiemdinli güzel bir yer fakat kirletiyorlar. Buras benim hayalimdi ve buraya gönüllü geldim dedi. lçeyi kuflbak fl gören mevzide nöbet tutan askerlerden Mustafa Tafldemir ise Gomane Da nda görev yapmaktan gurur duydu unu bildirerek, hiçbir co rafi koflul ve hava flart n n görevlerini yerine getirmekten kendilerini al koyamayaca n kaydetti. Tafldemir, zor flartlardan hiçbir zaman y lmad klalar n aksine güçlerine güç katt n kaydederek, flöyle konufltu: Özellikle arazi flartlar büyük bir handikap. Bununla birlikte mevsim flartlar da rak ma ba l olarak, özellikle k fl aylar ve ya fll zamanlarda oldukça zor geçiyor. Ama bizim her duruma karfl ald m z önlemler, tüm arazi ve hava flartlar na karfl gerekli techizat m z var. Vatandafllar m z n güvenli ini burada en iyi flekilde sa l yoruz. (AA)

19 11 Kas m 2013 E itim Bakanl ktan 5 y lda 40 bin ö renciye yurt ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, yurtlarda ö rencilere her türlü imkan sunduklar n belirterek, "Bakanl k olarak Türkiye genelinde son 5 y lda 40 bin 280 ö renci kapasiteli 60 yurdun yap m n tamamlad k. 25 bin 160 ö renci kapasiteli 40 yurdun inflas da devam ediyor" dedi. Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, ö renci yurtlar n n Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ünce haz rlanan ihtiyaç programlar do rultusunda, kullan c say s ve kitlesi dikkate al narak projelendirildi ini söyledi. Yurtlar befl y ld zl otel konforunda infla ettiklerini belirten Bayraktar, yurt kampüslerinin içerdi i sosyal donat larla kendine yetebildi ini vurgulad. Ö rencilerin tesislerde her türlü ihtiyaçlar n karfl layabildiklerini vurgulayan Bayraktar, "Sadece yurt binas yapm yoruz ö rencilere sosyal donat alanlar nda her türlü imkan sunuyoruz" ifadesini kulland. Türkiye genelinde son 5 y lda 46 ilde 40 bin 280 kapasiteli 60 ö renci yurdunu tamamlayarak Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumuna teslim ettiklerini belirten Bayraktar, bunlardan 8 bin 450 ö renci kapasiteli 14 yurdun bu y l tamamland na iflaret etti. Bayraktar, halen 28 ilde 25 bin 160 ö renci kapasiteli 40 yurdun yap m n n sürdü ünü ifade etti. mkanlar ölçüsünde her yurt için aç k ve kapal spor tesislerinin planland n anlatan Bayraktar, tören, kutlama, e lence, toplant imkan sa layacak büyüklükte meydanlar ve uygun bölümlere aç k hava amfileri yapmaya çal flt klar n dile getirdi. Yurtlar n trafo, jeneratör, su deposu gibi donan mlar n n da bulundu una iflaret eden Bayraktar, yatak bloklar, sosyal tesis ve kampüslerde engelli ö rencilere uygun düzenlemelerin yap ld n bildirdi. Bayraktar, yurtlarda, ö renci yatak odalar için kap ve kasalara uyumlu renk ve desenlerde her ö renci için birer ahflap dolapl çal flma masas ve gömme giysi dolab n n projelendirildi ini kaydetti. klim flartlar, bölge koflullar ve yurt mimari tasar m na göre d fl cephe ve çat malzemelerinin tercih edildi ine dikkati çeken Bayraktar, "Yurt bloklar, engelli ö renci odas ve 3 kiflilik yatak odalar ndan olufluyor. Her odada mini buzdolab yer al yor. Yatak bölümündeki her kata, ö renci say s na göre çamafl r ve kurutma makinesi konumland r l yor" dedi. (AA) YARIN Lösemili çocuklara hastanede e itim GAZ ANTEP - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemi hastas çocuklar, e itimlerine hastanede devam ediyor. Güneydo u'nun çeflitli illerinden gelen lösemili çocuklar, GAÜN'e ba l hastanede flifa ar yor. Hastane yönetimi, ço unlu u ilkö retim ça ndaki çocuklar n e itimlerinin aksamamas için çal flma bafllatt. Bu kapsamda tahsis edilen bir odada derslerine devam eden çocuklar, tedavilerinden arda kalan zamanlar n s n flar nda geçiriyor. Boyama ve çeflitli oyunlarla moral bulan çocuklar, s k ld klar zaman ö retmenleriyle flark söylüyor. fienel Sabri Turan lkokuluna ba l hizmet veren s n f, hasta ö rencilerini geçici kay tla kabul ediyor. Lösemili çocuklar e itimlerinin yan 19 s ra sosyal aktivitelere de kat l yor. Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölüm Baflkan Doç. Dr. Ali Bay, AA muhabirine yapt aç klamada, s n f lösemili çocuklar n e itim için tahsis ettiklerini belirtti. Yaklafl k 200 lösemi hastas n n e itimlerinin bir bölümünü hastanede sürdürdü ünü ifade eden Bay, "Burada kemoterapi alan hastalar tedavileri süresince derslerinden geri kalm yor. Çocuklar ö retmenler eflli inde ders çal fl yor" dedi. Ö retmen Ali Saman da rahats zl klar sebebiyle okula gidemeyen çocuklar n e itimleriyle ilgilendiklerini ifade etti. Lösemili çocuklar n birço unun okula gidemedi ine dikkati çeken Saman, flunlar kaydetti: "Çocuklar m z n e itim aç n bu flekilde kapatmaya çal fl yoruz. Ö rencileri hastane psikolojisinden al p s n f ortam na tafl yoruz. Bu çocuklara hastanede olduklar n unutturmay amaçl yoruz. Buras Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin tek onkoloji hastanesi oldu u için çevre illerden gelen ö rencilerimiz de oluyor. Onlarla da ilgileniyoruz. E itimlerini devam ettiriyoruz. Hasta say m z çok fazla, hepsiyle elimizden geldi i kadar ilgilenmeye çal fl yoruz." Ö retmen Nesibe Gerek ise çocuklar sosyal hayattan koparmamaya çal flt klar n aktard. Geçmiflte s navlara giren ö rencilerin de oldu unu dile getiren Gerek, 4 y ldan beri hastanede ö retmenlik yapt n sözlerine ekledi. E itimlerine hastanede devam eden çocuklar ise kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklar n belirtiyor. (AA)

20 20 YARIN 11 Kas m 2013 ANKARA VERG DA RES BAfiKANLI I VERASET VE HARÇLAR VERG DA RES MÜDÜRLÜ Ü Yukar da ad, soyad ve ünvan yaz l mükellefler ad na tanzim olunan Vergi Ceza hbarnameleri 213 say l VUK 'un ilgili mad. Gere ince posta ve memur eliyle tebli edilmek üzere dairemiz bilinen adreslerine göndermifl ise de bulunamad ndan tebli edilememifl olup, 213 say l VU K 'un 103. mad. Gere ince ilanen tebli yoluna gidilmifltir. Bu itibarla; say l VUK 'un 104. mad. Gere ince ilan yaz s n n ask ya ç kar ld tarihi izleyen onbeflinci günün ilan tarihi olarak kabul edilece i, say l VUK. 'un 105. mad. Gere ince ad geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlü ü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile aç k adreslerini bildirmeleri, 3- Kendilerine müddetle kaim olmak üzere tebli yap laca ndan riayet edilmedi i takdirde an lan kanunun 106. mad. Gere ince ifl bu ilan n ne'flir tarihinden itibaren bir ayl k süre sonunda tebli i edilmifl say laca ilan olunur. (Bas n ) 835 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı