YENİ ANTİKOAGÜLANLAR VE ENDİKASYONLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ ANTİKOAGÜLANLAR VE ENDİKASYONLARI"

Transkript

1 YENİ ANTİKOAGÜLANLAR VE ENDİKASYONLARI Dr. Şebnem İZMİR GÜNER İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

2 YENİ ANTİKOAGÜLANLAR VE ENDİKASYONLARI Venöz ve arteriyel trombozlar çok önemli morbidite ve mortalite nedenleridir. Günümüzde bu hastalıkların proflaksisi ya da tedavisinde kullanılmak üzere ruhsatlanmış olan oral ve parenteral antikoagülan ilaçlar mevcuttur.

3 Tromboprofilaksi Kısa Dönem 7-14 gün Cerrahi işlem öncesi Cerrahi işlem sonrası Uzun Dönem gün Hastaneden taburcu olunca Çok Uzun Dönem (Tanımlanmamış) Yaşam Boyu Heparin DMAH * Oral AK Oral AK DMAH* Oral AK * DMAH * Altın standart

4 Oral Antikoagülan ilaçlar: Varfarin Diğer vitamin K antagonistleri (fenoprokumon, asenokumarol) Parenteral Antikoagülan İlaçlar: Heparin, Düşük molekül ağırlıklı heparinler, Fondaparinux, Hirudin, Bivalirudin, Lepirudin, Argatroban

5 Venöz Tromboembolizm Proflaksisinde Düşük molekül ağırlıklı heparinler, Fondaparinux Tedavisinde Düşük molekül ağırlıklı heparinler, Standart heparin, Varfarin, Fondaparinux

6 İdeal bir antikoagülan ilacın; Hızlı etkili, Potent, Güvenilir, Kolay uygulanabilir, Besin-ilaç etkileşimsiz, Uygun maliyetli, Tahmin edilebilir doz-yanıt ilişkisi nedeniyle laboratuvar izlemi gerektirmemesi, Olası bir kanama sorununda bir antidotunun bulunması arzu edilir.

7 Günümüzde böyle bir ilaç mevcut değildir.

8 PIHTILAŞMA KASKADI Intrensek yol Ekstrensek yol Y.Ö. 24 saat Y.Ö. 48 saat ORTAK YOL Doku faktörü Y.Ö. 4-6 saat Y.Ö. 60 saat

9 Eski Dost Varfarin 1920, nemli ortamda depolanmış tatlı yonca yaprağı ile beslenen sığırlarda iç organ kanamaları (sığırların tatlı yonca yaprağı hastalığı) 1941, Dicoumarol sonra Warfarin Wisconsin Alumni Research Foundation with coumarin (Warf-arin) Last JA. The story of Karl Paul Link Toxicol Sci 2002

10 Varfarinin Kullanımında Zorluklar Yavaş ve gecikmiş etki Eliminasyon geçyarılanma ömrü uzun Terapötik aralık dar Çoklu ilaç ve diyet etkileşimi Değişken metabolizma (CYTP 450) Sık izlem-standart olmayan doz ayarlaması Perioperatuvar hazırlık gerekliliği Yaşam kalitesinde bozulma Deri nekrozu-venöz gangren Teratojenite Nötralizasyonu sorunlubaşka ilaçlar-kan ürününe ihtiyaç var Kanama korkusu ile gerçekten kullanması gerekenlerin kullanamaması

11 Atriyal fibrilasyon ve Anti- Trombotik Tedavide Varfarin Kullanımı AF da tromboembolizmi önlemek için oral antikoagülasyon yakın zamana kadar tek seçenek olan vitamin K antagonistleriyle (varfarin) sağlanmaktaydı. Varfarin AF hastalarında inmede tedavi almayan hastalara kıyasla yıllık olarak primer profilakside %2,7, sekonder profilakside %8,4 risk azalması sağlar. Kanıtlanmış etkinliğine rağmen pek çok faktörden ötürü varfarinin AF u olan ve kontraendikasyonu olmayan hastalarda kullanımı suboptimaldir.

12

13 Klinik Çalışmalar Işığında Yeni Antikoagülanlar, Doç. Dr Fahri Şahin

14 Dabigatran eteksilat (Pradaxa, Boehringer Ingelheim) Serbest ve bağlı trombini direkt olarak inhibe eder, Dabigatran etexilate bir prodrog, Oral alım sonrası hızla karaciğerde dabigatrana çevrilir, Bu dönüşümde sitokrom P450 rol oynamaz, Plazma pik konsantrasyonu 1,5 saat, Yarılanma ömrü saat, Quinine/quinidine ve verapamil ile ilaç etkileşimi var, Hepatik dönüşüm sonrası atılımın yaklaşık 80% i böbreklerden.

15 RE-LY (Randomized Evaluation of Long- Term Anticoagulation Therapy) AF hastalarda inme ve sistemik emboli açısından dabigatran ve varfarinin etkinlik ve güvenliliklerinin kıyaslandığı prospektif ve randomize bir çalışmadır. Dabigatran günde 2 kez 110mg veya 150mg verilmiş, varfarin dozu ise INR 2-3 arası tutulacak şekilde ayarlanmıştır. Çalışmada CHADS2 skoru ortalama 2,1 olan 18,113 hasta dahil edilerek 2 yıl boyunca takip edilmiştir. Primer sonlanımlarda inme ve sistemik emboli açısından dabigatran 110mg dozunun (%1,54/yıl) varfarinden (%1,71/yıl) non-inferior olduğu, dabigatran 150 mg dozunun (%1,11/yıl) ise varfarinden daha üstün olduğu bulunmuştur.

16 CHA2DS2- VASc

17 Major ve ölümcül 39 kanamalar açısından düşük doz dabigatran varfarine göre daha az riskli iken yüksek doz dabigatran varfarinle benzer riskli saptanmıştır. İntrakraniyal kanamalar ise her iki dozda da varfarinden daha düşük oranda gözlenmiştir. Dabigatran düşük dozda gözlenmeyen ancak yüksek dozda gözlenen bir yan etki ise varfarine kıyasla artmış gastrointestinal kanamalardır.

18 Dabigatran yüksek doz (150mg) FDA tarafından AF hastalarında inme profilaksisinde onaylanmıştır. Aynı zamanda kreatinin klerensi 15-30mL/dk olan hastalarda 2x75mg kullanımı onaylanmıştır. ESC kılavuzlarında kanama riski düşük olan hastalarda (HAS-BLED skoru 0-2) 2x150mg/gün, kanama riski yüksek hastalarda (HAS-BLED skoru 3) 2x110mg önerilmektedir.

19 HEMORR2HAGES, HAS-BLED ve ATRIA risk skorlarına göre kanama yüzdesi

20

21 Apixaban (Eliquis, Bristol Myers Squibb) Apixaban oral yolla alınan, Hızlı emilimli, Yarı ömrü 12 saat olan, Dörtte biri böbreklerden atılan, Yiyeceklerden etkilenmeyen, Direkt ve kompetetif faktör Xa inhibitörüdür.

22 AVERROES (Apixaban Versus Acetylsalicylic Acid [ASA] to Prevent Stroke in Atrial Fibrillation Patients Who Have Failed or Are Unsuitable for Vitamin K Antagonist Treatment) Aspirin ve apixabanın kıyaslandığı bu çalışmada vitamin K antagonisti kullanmaya uygun olmayan AF hastası dahil edilmiştir. Çalışma çift-kör, randomize şekilde yapılmış, iki farklı gruba yeni antikoagülanlar perspektifinde AF ve inme apixaban 2x5mg veya aspirin mg/gün verilmiş. Hastalar ortalama 1,1 yıl izlenmiştir.

23 Ara analizde primer sonlanımlar açısından apixabanın üstünlüğü görülerek çalışma erken sonlandırılmıştır. İnme ve sistemik emboli apixaban grubunda %1,6/yıl, aspirin grubunda %3,7/yıl görülmüştür (HR 0,45; %95 CI 0,32-0,62; p<0,001). Bu üstünlük daha önce geçirilmiş inme veya transient iskemik atak açısından altgrup analizi yapıldığında da değişmemiştir. Apixaban ve aspirin grupları arasında majör kanama sıklığı açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır (HR 1,13; %95 CI 0,74-1,75; p=0,57); tedaviyi bırakan hastaların aspirin grubunda daha fazla olmasına dayanarak apixabanın daha iyi tolere edildiği gösterilmiştir.

24 Apixabanın AF hastalarında varfarin ile kıyaslandığı ARISTOTLE (Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation) Bu çalışma; hastanın dahil edildiği, ortalama CHADS2 skorları 2,1 olan hastaların ortalama 1,8 yıl boyunca takip edildiği randomize, çift-kör bir çalışmadır. İki gruba ayrılan hastalara apixaban 2x5mg veya INR 2-3 arası tutulacak şekilde doz ayarlı varfarin tedavisi verilmiştir.

25 İnme ve sistemik emboliyi içeren primer sonlanımlarda apixabanın (%1,27/yıl) varfarinden (%1,60/yıl) üstün olduğu ortaya çıkmıştır. Majör kanama varfarin grubunda (%3,09/yıl), apixaban grubuna (%2,13/yıl) kıyasla daha sık gelişmiştir. Ayrıca apixaban daha az intrakraniyal kanamaya ve mortaliteye neden olmuştur. Apixabanın primer sonlanımdaki üstünlüğü alt grup analizinde de geçerlidir. Apixaban 2012 yılında FDA tarafından AF tedavisinde kullanılmak üzere onay almıştır.

26 Rivaroxaban (Xarelto, Bayer HealthCare) Oral alınım sonrası pik plazma konsantrasyonu yaklaşık 3 saat, Yarılanma ömrü 4-9 saat, İlaç-ilaç etkileşimi çok az; Yiyecek etkileşimi çok az, Oral biyoyararlanımı > 80%, 2/3 karaciğer ve 1/3 değişmeden, Doz azaltma algoritması mevcut değildir.

27 ROCKET-AF çalışması (Rivaroxaban Once daily oral direct factor Xa inhibition Compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation) Non-valvüler AF hastalarda Varfarin ile Rivaroxaban kıyaslaması yapılan çift kör, randomize çok merkezli bir çalışmadır. Çalışmaya CHADS2 skor ortalamaları 3,5 olan hasta dahil edilmiş, Hastalar ortalama 590 gün boyunca izlenmiştir; Rivaroxaban grubunda hastalara günde tek doz 20mg veya 15mg (kreatin klerensi 30-49mL/dak olan hastalara) rivaroxaban, Varfarin grubuna INR 2-3 arası tutulacak şekilde varfarin verilmiştir; Her iki gruba da körlüğü korumak amacıyla bir plasebo tablet de verilmiştir.

28 Majör kanamalar açısından rivaroxaban ve varfarin grupları arasında belirgin fark gözlenmemiş (sırasıyla %3,6 ve %3,4; p=0,58), ancak gastrointestinal sistem majör kanamaları rivaroxaban grubunda (%3,2) varfarin grubuna (%2,2) kıyasla daha sık gelişmiştir (p<0,001). İntrakraniyal ve ölümcül kanamalar ise rivaroxaban ile anlamlı şekilde daha az sıklıkta ortaya çıkmıştır. Rivaroxaban 2011 de FDA tarafından onaylanmıştır.

29 Dabigatran ve rivaroksabanın varfarinden farklı olarak hızlı başlangıçlı ve kısa yarılanma ömrüne sahip, öngörülebilir ve istikrarlı antikoagülan etkileri olduğundan, bu ilaçların etkilerini değerlendirme amacıyla rutin laboratuvar incelemesine gereksinim duyulmamaktadır. Bu ilaçların farmakolojik özellikleri, perioperatif dönemde oral antikoagülanın antitrombotik etkisi olmadan geçen zamanı en aza indirebilme olanağını sağlamaktadır.

30 Varfarin ve yeni oral antikoagülanların farmakolojik özellikleri

31 Yeni Antikoagülan Tedavisinde Görülen Kanamalarda yapılacaklar İlk olarak hemodinamik durumu kontrol et, Böbrek fonksiyon testleleri, Bazal koagülasyon testlerini iste.

32 REL-Y, ROCKET-AF, ARISTOTLE çalışmalarına göre yeni oral antikoagülanların varfarinle karşılaştırmalı majör, kafa içi ve gastrointestinal kanama oranları

33 Minör kanama Orta ciddi kanama Çok ciddi kanama Bir sonraki dozu atla ya da tedaviye ara ver. Destekleyici/semptomatik tedavi başla, mekanik kompresyon uygula, sıvı replasmanı ve kan transfüzyonu sağla, eğer dabigatran dozu yeni alınmış ise aktif kömür kullanımı açısından değerlendir. Aktive rekombinan FVII veya protrombin konsantresi başla. Dabigatran kullanan hastalarda aktif kömür ve hemodiyaliz uygula.

34 Kanama tedavisi genellikle YOAK ın göreceli kısa yarı ömürleri göz önüne alınarak (5-17 saat) destek tedavisine dayanır. Yeni oral antikoagülan alan bir hastada kanama anında koagülasyon durumu değerlendirilirken hastanın ne zaman ilaç içtiği ve kan örneğinin ne zaman alındığı önemlidir.

35 Apixaban ve rivaroxabanın etkileri uzamış protrombin zamanında (PT) uzamayla ve dabigatranın etkisi aktive parsiyel tromboplasti zamanında (aptt) uzamayla gösterilebilse de bu veriler büyük oranda değişkenlik gösterirler. Kanama durumunda plazma tedavisi, ortamda faktör eksikliği olmaması ve hasta kanında trombin veya faktör Xa inhibitörü varlığı nedeniyle etkisiz kalmaktadır. Dabigatran kanamalarında kryopresipitat, apixaban ve rivaroxaban kanamalarında ise protrombin konsantrelerinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ancak şimdiye kadar faydalı olabileceği gösterilmiş tek acil yaklaşım dabigatran kanamalarında aktif kömür kullanımı ve takiben hemodiyaliz ile dabigatranın vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

36 Yeni oral antikoagülan alan ve kanama ile başvuran hasta

37 Yeni oral antikoagulanların spesifik antidotları yoktur. Prokoagülan ilaçlardan; Aktive olmayan 4-faktör protrombin kompleks konsantresi (PCC) (Kanokad, LFB; Octaplex, Octapharma; Confidex, CSL Behring), Aktif 4-faktör protrombin kompleks konsantresi PCC (FEIBA, Baxter), Rekombinan insan faktör VIIa (Novoseven, NovoNordisk) nın YOAK ların etkiliğini kontrol etmede kullanımı endikasyon dışıdır. Protrombin kompleks konsantreleri faktör II, IX, X ve VII içerir. Aktive 4-faktör protrombin kompleks konsantresi PCC nin IU/kg dozunda verilmesi kanama zamanında azalma ile sonuçlanmıştır.

38 Post-operatif dönemde kanama kontrolü sağlandıktan sonra en erken dönemde YOAK ilaç tedavisinin yeniden başlanması önerilmektedir. Etkilerinin hızlı sonlanması ve yeniden başlandığında 2 saat içinde terapötik etkinlik göstermesinden dolayı perioperatif dönemde intravenöz heparin ya da subkutan DMAH ile köprüleme tedavisi gerekmemektedir.

39 YOAK ilaç kullanan hastalarda pre-operatif yaklaşım Dabigatran Standart kanama riski Yüksek kanama riski KrKl 50 ml/dk 1-2 gün önce kes 2-4 gün önce kes KrKl <50 ml/dk 3-5 gün önce kes >5 gün önce kes Rivaroksaban KrKl >30 ml/dk 24 saat önce kes 48 saat önce kes KrKl <30 ml/dk 48 saat önce kes 72 saat önce kes Apiksaban Serum Kr < 1.5 mg/dl 24 saat önce kes 48 saat önce kes Serum Kr > 1.5 mg/dl 48 saat önce kes 72 saat önce kes

40 Yeni oral antikoagülanlar ve ilaçilaç etkileşimi

41 Sağlık uygulama tebliğine göre ödeme

42 Pradaxa (Dabigatran, 75mg kapsül) Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durum belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 10, kalça için en fazla 35 günlük kullanım bedeli ödenir.

43 Xarelto (Rivaroksaban, 10mg tablet) Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durum belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 1 kutu, kalça için en fazla 3kutu kullanım bedeli ödenir.

44 Eliquis (Apiksaban, 2.5 mg tablet)

45 Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-valvuler atrial fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan); A. En az iki ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son beş ölçümün en az içinde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek apiksaban tedavisine geçilebilir. B. Varfarin tedavisi altında iken serebrovaskuler olay geçirenlerde doğrudan apiksaban tedavisine geçilebilir.

46 Sağlık Bakanlığından Hekime Yönelik Tavsiyeler Yeni oral antikoagülanların (Eliquis, Pradaxa, Xarelto) kullanılması sırasında kanama risk faktörlerine dikkat edilmeli ve kanama riskini azaltmak için pozoloji, kontrendikasyonlar ile uyarı/önlemler bölümünde yer alan bilgiler dikkate alınmalıdır. Majör kanama için önemli risk faktörleri, Mevcut ya da yakın zamanda geçirilmiş gastrointestinal ülserasyon, Yüksek kanama riski içeren malign neoplazmların varlığı, Yakın zamanda geçirilen beyin ya da göz ameliyatı, Yakın zamanda geçirilen intrakranyal kanama, bilinen ya da majör intraspinal veya intraserebral vasküler anomaliler.

47 Sağlık Bakanlığından Hekime Yönelik Tavsiyeler Başka bir antikoagülan ilaçla tedavi, Başka ilaçlardan bu ilaçlara (antikoagülanlara) ya da bu ilaçlardan başka ilaçlara geçiş yapılan durumlar, Fraksiyone olmamış heparinin (UFH nin ) santral venöz ya da arteriyel kateterin açık tutulması için gereken dozlarda verildiği durumlar haricinde, UFH, düşük molekül ağırlıklı heparin (örn. Enoksaparin, dalteparin), heparin türevleri (örn. Fundaparinuks), Oral antikoagülanların ( varfarin, diğer) kullanımı. Böbrek fonksiyonlarına da dikkat edilmelidir. Böbrek yetmezliğinin başlı başına bir kontrendikasyon olabilir ya da ilacın kullanılmaması ya da dozunun azaltılması için bir neden teşkil edebilir.

48 Sağlık Bakanlığından Hekime Yönelik Tavsiyeler Tüm yeni nesil oral antikoagülanlar hemorajik inme ve intrakraniyel kanama riskinde anlamlı bir azalmaya yol açmış, Major kanama riskinde varfarine kıyasla belirgin artışa yol açmamışlardır, Metaanaliz sonuçları ana çalışmaları destekler şekilde bu tedavilerin varfarine kıyasla inme veya sistemik emboli, hemorajik inme açısından belirgin anlamda düşüş sağladığını ortaya koymaktadır. Apixaban ın varfarin için uygun olmayan hastalarda da aspirine göre daha etkili olduğu ve daha iyi tolere edildiği kanıtlanmıştır.

49 Yeni antikoagülanların venöz tromboembolizimdeki Tedavi şeması

50 Yeni Antikoagülanların Venöz Tromboembolizimdeki Tedavi Şeması

51 Bu farklı çalışmaların heterojen olması ve şimdiye kadar yeni oral antikoagülanları birbirleriyle kıyaslayan bir klinik çalışmanın yapılmış olmaması bunlardan hangisinin en iyi olduğunu söylemeyi engeller. Bu durumda eldeki veriler ışığında yeni nesil oral antikoagülan seçiminde hasta ilişkili belirli faktörler ilaç seçiminde yol gösterici olabilir; komplians problemi olan hastalarda günlük tek doz kullanımı nedeniyle rivaroxaban tercih edilebilirken, myokard enfarktüsü ve koroner arter hastalığı hikayesi olan hastalarda dabigatran tedavisinden uzak durmak düşünülebilir. Gastrointestinal kanama bakımından risk altındaki hastalarda ise apixaban daha güvenli bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır.

52 Yeni ilaçların etkinliklerinin hızlı başlaması, yemeklerle belirgin bir etkileşime girmemeleri, Monitörizasyon gerektirmemeleri nedeniyle birçok hastanın ve doktorun bu tedavilerden birine geçmek istemesine neden olabilir. Varfarin tedavisinden yeni oral antikoagülanlardan birine geçerken INR 2 ye düşene kadar beklenmeli, tersi durumda ise INR etkin düzeye çıkana kadar ikili tedavi devam etmelidir. Benzer şekilde düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinden yeni nesil oral antikoagülanlara geçiş esnasında bir sonraki heparin dozundan 2 saat önce yeni nesil oral antikoagülan başlanmalı ve heparin tedavisi hemen sonlandırılmalıdır.

53 Tersi durumda ise, yeni nesil oral antikoagülan alımını takiben 12 veya 24 saat sonra ilk heparin enjeksiyonu yapılmalı ve oral antikoagülan alımı sonlandırılmaldır. Yeni oral antikoagülanların kullanımları sırasında bir koagülasyon parametresi monitörizasyonu ve buna göre bir doz ayarlanması gerektirmemesi büyük avantaj olmakla birlikte bu ilaçların özgün antidotunun olmaması nedeniyle kanama gelişmesi durumunda büyük oranda sadece destek tedavisi uygulanabilir. Tüm bu bulgular yeni çalışmalar yapılana kadar hangi hastalarda varfarin, hangi hastalarda yeni nesil oral antikoagülanlar tercih edilmeli sorusuna yanıt oluşturacaktır.

54 Yeni Nesli Oral Antikoagülanlar

55 AHA kılavuzlar Varfarin (kanıt seviyesi I-A), Dabigatran (kanıt seviyesi I-B), Rivaroxaban (kanıt seviyesi IIa-B), Apixaban (kanıt seviyesi I-A) tedavilerine atriyal fibrilasyon tromboemboli riskini önlenmesinde tercih edilebilecek ajanlar olarak belirtmektedir. Buna karşın Avrupa kılavuzları yeni nesil oral antikoagülanları varfarine üstün kabül etmektedir (kanıt seviyesi II-A).

56 Yeni Oral Antikoagülanların Avantajları ve Dezavantajları Avantajları Hızlı etki başlangıçları Parenteral forma ihtiyaç yok, Yarılanma ömrü kısa, Monitorizasyon ihtiyaçlarının olmaması, Düşük ilaç ve gıda etkileşimleri, Vitamin K alınımında bir sınırlama yok. Dezavantajları Kısa yarılanma ömrü, bir iki doz atlanmasında etki kaybı, Antidot yok. Ciddi kanama ve acil durumda algoritma yok, Geçerliliği ispatlanmış izlem metodu yok, Özel durumlarda (obezite, yaşlılık, renal yetersizlik) doz ayarlaması ve yönetim algoritması yok, Pahalı ilaçlar.

57 Karar Verirken Güçlü antitrombotik etki, Geniş terapötik indeks, daha az kanama riski, Maliyet-Yarar, Risk-yarar, Hasta uyumu-tatmini.

58 TEŞEKKÜRLER

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Direk Trombin İnhibitörleri Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Antikoagülan tedavi Tromboembolik olaylar günümüzde en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir Risk faktörlerine

Detaylı

Yeni Antitrombositer ve Antikoagülanlarla Zehirlenmeler DR. ONUR İNCEALTIN

Yeni Antitrombositer ve Antikoagülanlarla Zehirlenmeler DR. ONUR İNCEALTIN Yeni Antitrombositer ve Antikoagülanlarla Zehirlenmeler DR. ONUR İNCEALTIN Zehirlenme (Doz aşımı- Yan etki) Eski Nesil -Yeni Nesil Heparin 1916 Warfarin 1950 Heparin Fraksiyonları 1970 DMAH 1990 Direkt

Detaylı

Coumadin i kim takip ediyor? Yeni antikoagülan tedaviler. Doç. Dr. Emine Akıncı Emektar Keçiören EAH, Acil Tıp Kliniği

Coumadin i kim takip ediyor? Yeni antikoagülan tedaviler. Doç. Dr. Emine Akıncı Emektar Keçiören EAH, Acil Tıp Kliniği Coumadin i kim takip ediyor? Yeni antikoagülan tedaviler Doç. Dr. Emine Akıncı Emektar Keçiören EAH, Acil Tıp Kliniği 21.03.2015 Primer ve Sekonder Hemostaz Tintinalli acil tıp, 7. baskı, s.1460-61 Antitrombotik

Detaylı

Nonvalvular Atriyal Fibrilasyonda İnmenin Önlenmesinde Antikoagülan Tedavide Kanıtlar, Gerçekler, Deneyim ve Gelecek

Nonvalvular Atriyal Fibrilasyonda İnmenin Önlenmesinde Antikoagülan Tedavide Kanıtlar, Gerçekler, Deneyim ve Gelecek Nonvalvular Atriyal Fibrilasyonda İnmenin Önlenmesinde Antikoagülan Tedavide Kanıtlar, Gerçekler, Deneyim ve Gelecek Porsuk, Eskişehir Prof.Dr.Bülent Görenek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji

Detaylı

ACIL OLGULARDA YENĠ ANTĠKOAGÜLAN VE ANTĠTROMBOSĠTER ĠLAÇLAR

ACIL OLGULARDA YENĠ ANTĠKOAGÜLAN VE ANTĠTROMBOSĠTER ĠLAÇLAR ACIL OLGULARDA YENĠ ANTĠKOAGÜLAN VE ANTĠTROMBOSĠTER ĠLAÇLAR U Z M. D R. S I B E L G Ü Ç L Ü S A Ğ L ı K B I L I M L E R I Ü N I V E R S I T E S I B Ö L G E E Ğ I T I M V E A R A ġ T ı R M A H A S T A N

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR

ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR Doç.Dr.Nihal AKAR BAYRAM Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi

Detaylı

Apiksaban. Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA. AF Zirvesi, Nisan 2015, ANTALYA. Gly 216. Arg 143 Gln 192. Phe 174. Cys 220. Cys 191.

Apiksaban. Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA. AF Zirvesi, Nisan 2015, ANTALYA. Gly 216. Arg 143 Gln 192. Phe 174. Cys 220. Cys 191. Apiksaban Cys 220 Gly 216 Cys 191 Arg 143 Gln 192 S1 Tyr 99 Phe 174 Trp 215 S4 Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA AF Zirvesi, Nisan 2015, ANTALYA Doğrudan faktör Xa inhibisyonu - apiksaban Apiksaban

Detaylı

Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım

Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım Dr. Yahya Büyükaşık Hacettepe Hematoloji ORAL ANTİKOAGÜLAN AJANLARIN TERİHSEL GELİŞİMİ 1920-1930 1930-1940 1940-1950 1950-1960

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

Yeni kuşak antikoagülan ve antitrombositer ilaçlar, literatür ne diyor?

Yeni kuşak antikoagülan ve antitrombositer ilaçlar, literatür ne diyor? Yeni kuşak antikoagülan ve antitrombositer ilaçlar, literatür ne diyor? Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dahili Tıp Bilimleri, Acil Tıp Anabilim

Detaylı

DR. ALİ ÖZDEMİR SBÜ FATİH SULTAN MEHMET SUAM

DR. ALİ ÖZDEMİR SBÜ FATİH SULTAN MEHMET SUAM ANTİTROMBOTİK TEDAVİ GÖREN HASTALARDA CERRAHİ HAZIRLIĞI DR. ALİ ÖZDEMİR SBÜ FATİH SULTAN MEHMET SUAM DİKKATE ALMAMIZ GEREKENLER Antikoagülan ya da antitrombosit ajanı kesersem tromboemboli veya stent tıkanma

Detaylı

RİVAROKSABAN. Dr. Erdem Diker Ankara 2012 ATRİYAL FİBRİLASYON ZİRVESİ

RİVAROKSABAN. Dr. Erdem Diker Ankara 2012 ATRİYAL FİBRİLASYON ZİRVESİ RİVAROKSABAN Dr. Erdem Diker Ankara 2012 ATRİYAL FİBRİLASYON ZİRVESİ EUROHEART AF YE GÖRE RİSK GRUPLARININ DAĞILIMI VE İNME ORANLARI DÜŞÜK RİSK ORTA RİSK YÜKSEK RİSK CHADS2 = 0 CHADS2 = 1-2 CHADS2 3 AF

Detaylı

İNMENİN ÖNLENMESİNDE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN AJANLAR

İNMENİN ÖNLENMESİNDE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN AJANLAR Derleme Review Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016; 18(1): 23-27 İNMENİN ÖNLENMESİNDE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN AJANLAR New Oral Anticoagulant Agents for Stroke Prevention Murat ALPUA 1 1 Kırıkkale

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon: Güncelleme Embolilerin Önlenmesi. Dr. Sabri DEMİRCAN

Atriyal Fibrilasyon: Güncelleme Embolilerin Önlenmesi. Dr. Sabri DEMİRCAN Atriyal Fibrilasyon: Güncelleme Embolilerin Önlenmesi Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD VIII. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı, İstanbul Chapter

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİ VE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR. Prof.Dr.İsmail Savaş 9 Aralık 2017 İSTANBUL

VENÖZ TROMBOEMBOLİ VE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR. Prof.Dr.İsmail Savaş 9 Aralık 2017 İSTANBUL VENÖZ TROMBOEMBOLİ VE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR Prof.Dr.İsmail Savaş 9 Aralık 2017 İSTANBUL VENÖZ TROMBOEMBOLİ Koroner arter hastalığı ve inmenin ardından kardiyovasküler 3. mortalite nedenidir. Batı ülkelerinde

Detaylı

4/12/2019. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Homeostaz. Serpin (Serin proteaz inhibitörü) Trombin

4/12/2019. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Homeostaz. Serpin (Serin proteaz inhibitörü) Trombin Homeostaz Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu Dr. M. Cem Ar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İç Hastalıkları Hematoloji Yaşamın devamını sağlamak için organizmanın düzenleyici

Detaylı

Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın Ankara Atatürk EAH Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın Ankara Atatürk EAH Acil Tıp Kliniği Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın Ankara Atatürk EAH Acil Tıp Kliniği STEMI NSTE-AKS NOACs Antikoagulanlar platellet aggregasyonu ve pıhtı oluşumunu engeller, trombogenezisi inhibe eder Böylece arteryel

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Yeni Antikoagülan İlaçların Özel Durumlarda Kullanılması. Prof. Dr. Mesut Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Yeni Antikoagülan İlaçların Özel Durumlarda Kullanılması. Prof. Dr. Mesut Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Yeni Antikoagülan İlaçların Özel Durumlarda Kullanılması Prof. Dr. Mesut Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD İçerik Doz hatalarında kullanım Böbrek hastalığında kullanım Cerrahi öncesi

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Kanıtlanmış etkisi ile beraber 60 yıllık dostumuz olan

Kanıtlanmış etkisi ile beraber 60 yıllık dostumuz olan güncel gastroenteroloji 18/3 Dabigatran, Rivaroksaban ve Apiksaban: Yeni Umutlar, Yeni Sorunlar Öykü GÜLMEZ Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı

Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı Uzm. Dr. Didem Oğuz 1, Doç. Dr. Ayşen Kutan Fenercioğlu 2 1. Kardiyoloji Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Hastanesi 2. Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Tıp

Detaylı

Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda İnmenin Önlenmesinde YOAK Tedavisi: Yaşama Bağlayan Öyküler. Dr. Sabri Demircan

Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda İnmenin Önlenmesinde YOAK Tedavisi: Yaşama Bağlayan Öyküler. Dr. Sabri Demircan Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda İnmenin Önlenmesinde YOAK Tedavisi: Yaşama Bağlayan Öyküler Dr. Sabri Demircan Atriyal Fibrilasyon January ST, et al. J Am Coll Cardiol 2014;64(21):2246-2280.

Detaylı

Atriyal fibrilasyonda inme riski İnmeden korunmada yeni antikoagülan ajanlar:

Atriyal fibrilasyonda inme riski İnmeden korunmada yeni antikoagülan ajanlar: Atriyal fibrilasyonda inme riski İnmeden korunmada yeni antikoagülan ajanlar: Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA AF Zirvesi, 2014 Yeni oral antikoagülanlar etki mekanizması Xll Xl lx TF VIIIa

Detaylı

AF Ablasyonu Sonrasında Antikoagülasyon:Kime ne kadar süreyle. Dr. Murat SUCU Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD.

AF Ablasyonu Sonrasında Antikoagülasyon:Kime ne kadar süreyle. Dr. Murat SUCU Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. AF Ablasyonu Sonrasında Antikoagülasyon:Kime ne kadar süreyle Dr. Murat SUCU Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Antikoagülasyon AF ablasyonundan önce AF ablasyonu sırasında AF ablasyonu

Detaylı

İyatrojenik Kanamalar

İyatrojenik Kanamalar İyatrojenik Kanamalar Prof. Dr. Mustafa Gökçe Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Beyin Damar Hastalıkları Okulu 26-28 Mayıs Antalya İçerik Oral Antikoagülasyon Bağlı Kanamalar

Detaylı

Akut Koroner Sendromda ve PKG yapılan AF lu hastalarda antikoagülan ve antitrombositer tedavi yaklaşımları

Akut Koroner Sendromda ve PKG yapılan AF lu hastalarda antikoagülan ve antitrombositer tedavi yaklaşımları Akut Koroner Sendromda ve PKG yapılan AF lu hastalarda antikoagülan ve antitrombositer tedavi yaklaşımları Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA 7. AF Zirvesi, Antalya, 2018 Antitrombotik tedavi

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülanların Pediatri Pratiğinde Yeri

Yeni Oral Antikoagülanların Pediatri Pratiğinde Yeri Yeni Oral Antikoagülanların Pediatri Pratiğinde Yeri Prof. Dr. Tunç FIŞGIN Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Akut Koroner Sendrom da Yeni Nesil Antikoagülanlar

Akut Koroner Sendrom da Yeni Nesil Antikoagülanlar Akut Koroner Sendrom da Yeni Nesil Antikoagülanlar Dr. Özgür SÖĞÜT Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İSTANBUL Sunu Planı AKS de sekonder korunma Yeni Nesil Antikoagulanlar 7 adet

Detaylı

Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı The Use of New Generation Oral Anticoagulants in Primary Care

Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı The Use of New Generation Oral Anticoagulants in Primary Care Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı The Use of New Generation Oral Anticoagulants in Primary Care Didem Oğuz 1, Ayşen Kutan Fenercioğlu 2 Kardiyoloji Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi

Detaylı

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Dr. Mustafa Akçakoyun Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülanlar ile Gerçek Dünya Verileri

Yeni Oral Antikoagülanlar ile Gerçek Dünya Verileri 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014, Antalya Yeni Oral Antikoagülanlar ile Gerçek Dünya Verileri Dr. Ahmet Kaya Bilge Stroke AF nin en sık görülen ve sakat bırakıcı komplikasyonudur. AF li hastalarda tüm-nedenlere

Detaylı

Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi. Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.

Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi. Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Kocaeli ve Hastalıkları Üniversitesi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Çocuk Hematoloji ve Hastalıkları Bilim Anabilim Dalı Dalı Olgu Sunumu Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Antikoagülan Alan Hasta. Prof Dr Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Antikoagülan Alan Hasta. Prof Dr Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Antikoagülan Alan Hasta Prof Dr Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı Hasta Diyaliz dışında neden antikoagülan alır? Diyaliz hastası için Antikoagülan seçenekleri

Detaylı

Antikoagülasyon Sırasında Zor Kararlar. Prof. Dr. İbrahim BARAN MEDICANA Bursa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü

Antikoagülasyon Sırasında Zor Kararlar. Prof. Dr. İbrahim BARAN MEDICANA Bursa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Antikoagülasyon Sırasında Zor Kararlar Prof. Dr. İbrahim BARAN MEDICANA Bursa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Atriyal Fibrilasyon CHA 2 DS 2 -VASc skorlamasına göre inme riski CHA 2 DS 2 -VASc kriterleri

Detaylı

Atrial Fibrilasyon Yönetimi A C İ L T I P A D.

Atrial Fibrilasyon Yönetimi A C İ L T I P A D. Atrial Fibrilasyon Yönetimi D R. Ö Ğ R. Ü Y E S İ A L İ A Y G Ü N O R D U Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ A C İ L T I P A D. SUNUM PLANI Genel Bilgiler Atrial fibrilasyonun Sınıflandırılması

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar da Antitrombotik Tedavi. Volga Baştan Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp ABD ATAS 2016-TRABZON

Akut Koroner Sendromlar da Antitrombotik Tedavi. Volga Baştan Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp ABD ATAS 2016-TRABZON Akut Koroner Sendromlar da Antitrombotik Tedavi Volga Baştan Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp ABD ATAS 2016-TRABZON Bilindiği gibi akut koroner sendrom un nedeni plak rüptürü, trombosit ak.vasyonu, agregasyonu

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler. Dr. Ersel Onrat Antalya

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler. Dr. Ersel Onrat Antalya Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler Dr. Ersel Onrat Antalya 31.05.2014 KORONER ARTER HASTALIĞI ve ATRİYAL FİBRİLASYON BİRLİKTELİĞİ Koroner arter hastalığı (KAH) sıklığı yaşla

Detaylı

Hiperkoagülabilite Trombofili Tarama ve Tedavi DR ERMAN ÖZTÜRK

Hiperkoagülabilite Trombofili Tarama ve Tedavi DR ERMAN ÖZTÜRK Hiperkoagülabilite Trombofili Tarama ve Tedavi DR ERMAN ÖZTÜRK Hiperkoagülobilite / Trombofili Nedir? Neden test ediyoruz? Kimlerde test edelim? Neyi test edelim? Tedaviye katkısı? Ne ile tedavi? Ne süre

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi

SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMANIN YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ÇAĞINDA YERİ YOKTUR! Dr. Ömer AKYÜREK Ankara Üniversitesi Atriyal fibrilasyon epidemiyelojik bir sorundur: AF 6 Milyon Amerikalı yı etkilemiş durumda

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım?

Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım? Paroksismal AF si Olan Hasta: Bu Olguya Nasıl Yaklaşalım? Doç Dr.Mehmet Yazıcı Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi/Konya OLGU H.P; 68 y E Son 2 ay içerisinde en uzunu yaklaşık 6 saat süren 4 çarpıntı

Detaylı

Antikoagülan Tedavide Karşılaşılan Sorunlar

Antikoagülan Tedavide Karşılaşılan Sorunlar Antikoagülan Tedavide Karşılaşılan Sorunlar Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği En sık karşılaştığımız sorunlar Varfarin:

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Yeni Tanı Atrial Fibrilasyona Yaklaşım

Yeni Tanı Atrial Fibrilasyona Yaklaşım Yeni Tanı Atrial Fibrilasyona Yaklaşım Dr Özlem Özcan Çelebi Atrial Fibrilasyon Zirvesi 2014 Yeni Tanı Atrial Fibrilasyon Akut atak (Hemodinamik bozulma var-yok) Paroksismal Persistant Longstanding persistant

Detaylı

Yeni Antikoagulan İlaçlar

Yeni Antikoagulan İlaçlar Yeni Antikoagulan İlaçlar Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD Yeni Geliştirilmiş / geliştirilmekte olan antikoagulanlar Tissue factor pathway inhibitörleri

Detaylı

İnme, Atriyal Fibrilasyon ve Antikoagülan Tedavi PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

İnme, Atriyal Fibrilasyon ve Antikoagülan Tedavi PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnme, Atriyal Fibrilasyon ve Antikoagülan Tedavi PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Atriyal fibrilasyon Erişkin popülasyonda %3 sıklıkta Yaş ile birlikte sıklığı artar 60 yaş altında

Detaylı

Doç. Dr. Şahin Çolak Haydarpaşa Numune SUAM Acil Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şahin Çolak Haydarpaşa Numune SUAM Acil Anabilim Dalı Doç. Dr. Şahin Çolak Haydarpaşa Numune SUAM Acil Anabilim Dalı Toplum medyan yaşı arttıkça atriyal fibrilasyon (AF) ve venöz tromboembolizm (VTE) sıklığı artmakta olup reçete edilen antikoagülan ilaç miktarı

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi

Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi Dr. Umuttan Doğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Koroner arter hastalığı nedeniyle

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Ölüm Nedenleri Roos- Hesselink JW Heart 2009 Gebelikte Tromboembolik Olay Epidemiyoloji

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 110 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 110 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 110 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 110 mg dabigatran eteksilat baz formuna eşdeğer, 126,83 mg beta-alanin,

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR. Doç Dr Ramazan DANIŞ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR. Doç Dr Ramazan DANIŞ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR Doç Dr Ramazan DANIŞ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANTİKOAGÜLASYON TEDAVİSİ Lokalizasyon ve klinik tablo açısından geniş bir spektrum oluşturan tromboembolik

Detaylı

II. BÖLÜM HEMOFİLİDE KANAMA TEDAVİSİ

II. BÖLÜM HEMOFİLİDE KANAMA TEDAVİSİ HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Önsöz... IX-X Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu... XI Hemofili Bilimsel Alt Komitesi Üyeleri (2014-2018 dönemi)... XI Kısaltmalar... XII I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANISI TANIM...

Detaylı

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014 Homeostaz Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu Dr. M. Cem Ar İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Yaşamın devamını sağlamak için organizmanın düzenleyici sistemler

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülanlar İlaçlar ve Gerçek Hayattaki Sonuçları

Yeni Oral Antikoagülanlar İlaçlar ve Gerçek Hayattaki Sonuçları Yeni Oral Antikoagülanlar İlaçlar ve Gerçek Hayattaki Sonuçları Dr. Umut Kocabaş göre daha üstün olduğu randomize çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak terapötik aralığının dar olması, monitörizasyon gereksinimi

Detaylı

Akut AF Atağı. Kronik (Permenant)

Akut AF Atağı. Kronik (Permenant) Akut AF Atağı Kendiliğinden sonlanıyor (paroksismal) Kendiliğinden sonlanmıyor (persistan) Kronik (Permenant) Koordine atriyal kontraksiyon kaybı Ventrikül doluşunda azalma Diastolik doluş süresinde azalma

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE TROMBOLİTİK TEDAVİ

PULMONER EMBOLİDE TROMBOLİTİK TEDAVİ PULMONER EMBOLİDE Yrd. Doç. Dr Halil KAYA Harran Üniv. Tıp Fak. Acil Tıp AD ŞANLIURFA 1* Hemodinamik ve solunum desteği 2* Antikoagülan tedavi 3* Trombolitik tedavi 4* Cerrahi veya perkütan embolektomi

Detaylı

Acilde Yeni Star:Traneksamik Asit. Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Tıp AD

Acilde Yeni Star:Traneksamik Asit. Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Tıp AD Acilde Yeni Star:Traneksamik Asit Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Tıp AD Sunum planı Farmakolojik etki mekanizması Tarihçe Yan etki ve kontrendikasyonlar Endikasyonlar

Detaylı

Kapak hastalığı dışı nedenli atriyum fibrilasyonunda yeni oral antikoagülan ilaç çalışmaları ve kılavuzlar

Kapak hastalığı dışı nedenli atriyum fibrilasyonunda yeni oral antikoagülan ilaç çalışmaları ve kılavuzlar Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2013;41 Suppl 4:7-13 7 Kapak hastalığı dışı nedenli atriyum fibrilasyonunda yeni oral antikoagülan ilaç çalışmaları ve kılavuzlar The trials of novel oral

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı Dr Özlem Özcan Çelebi Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı uygun süre ve dozda en uygun maliyetle ve

Detaylı

Primer PKG da eşlik tedavisi ve kılavuzlar. Prof. Dr. Aylin YILDIRIR Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Ankara

Primer PKG da eşlik tedavisi ve kılavuzlar. Prof. Dr. Aylin YILDIRIR Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Ankara Primer PKG da eşlik tedavisi ve kılavuzlar Prof. Dr. Aylin YILDIRIR Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Ankara Antiplatelet tedavi Aspirin Primer PKG de eşlik tedavisi P2Y12 inhibitörleri

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon & Diyaliz. Özlem Usalan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Atriyal Fibrilasyon & Diyaliz. Özlem Usalan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Atriyal Fibrilasyon & Diyaliz Özlem Usalan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı The risk of SCD in ESKD-HD is 20x greater than the general population Pun et. al. Kidney Int. 2009 Sep;76(6):652-8

Detaylı

Klinik Pratikte Yeni Oral Antikoagülanların Kullanımı

Klinik Pratikte Yeni Oral Antikoagülanların Kullanımı Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 Klinik Pratikte Yeni Oral Antikoagülanların Kullanımı Doç.Dr. Göknur TEKİN* Öz Varfarin ve kumarin türevleri, 50 yıldan daha uzun bir süredir tromboembolik hastalıkların

Detaylı

TRAVMAYA BAĞLI KOAGÜLOPATİNİN ÖNLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ Elbab Hastanesi Mart 2019

TRAVMAYA BAĞLI KOAGÜLOPATİNİN ÖNLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ Elbab Hastanesi Mart 2019 TRAVMAYA BAĞLI KOAGÜLOPATİNİN ÖNLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ Dr. Hüseyin GÜRBÜZ Elbab Hastanesi Mart 2019 O Travma, toplumlarda en önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. O Şiddetli travma sonrası ortaya çıkan

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülanların Kılavuzlardaki. Endikasyonları. AF Zirvesi 2015 Antalya

Yeni Oral Antikoagülanların Kılavuzlardaki. Endikasyonları. AF Zirvesi 2015 Antalya Yeni Oral Antikoagülanların Kılavuzlardaki Endikasyonları AF Zirvesi 2015 Antalya Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya Europace 2013 JACC 2014 Circulation 2014

Detaylı

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi HİBRİT TEDAVİLER Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi MORTALİTE YB hastalarının %10-23 da ABH % 50-70 de diyaliz %50-80 ölüm JAMA 2003;289:747-51 Int Care Med 2002;28:29-37. ABH ÇOK HIZLI İLERLEYEN

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PRADAXA 110 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PRADAXA 110 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 110 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 110 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Dr. Fa8h DOĞANAY Fa8h Sultan Mehmet EAH Mayıs 2016 Trabzon Fa8h Sultan Mehmet EAH Acil Ailesi Sunum Planı Traneksamik asit Genel özellikler, metabolizma,

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

Dr. Kudret AYTEMİR. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ankara

Dr. Kudret AYTEMİR. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ankara Dr. Kudret AYTEMİR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ankara AF de Embolinin Önlenmesinde Yeni Tedavilerin Gerekliliği Non-valvüler AF de yıllık iskemik inme oranı %5 Warfarin

Detaylı

Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi

Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi Dr. Ali Ayberk Beşen Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD Giriş Sitotoksik tedaviler herhangi

Detaylı

Hasta YOAK kullanırken GİS kanaması ile geldi. İlk andan itibaren ilaç yönetimi

Hasta YOAK kullanırken GİS kanaması ile geldi. İlk andan itibaren ilaç yönetimi Hasta YOAK kullanırken GİS kanaması ile geldi. İlk andan itibaren ilaç yönetimi Dr. Ümit GÜRAY Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya 2017 AF ve GİS KANAMASI AF hastaları GİS kanama açısından

Detaylı

Heparin. 1.OLGU (HIT durumunda) Heparine bağlı gelişen HİT komplikasyonunda. Öykü 5/21/18

Heparin. 1.OLGU (HIT durumunda) Heparine bağlı gelişen HİT komplikasyonunda. Öykü 5/21/18 Heparin Bilinen Yarı ömrü kısa İzlem kolaylığı Antidodunun bulunması KPB ameliyatlarında tercih edilen bir antikoagülan ajandır. Heparine bağlı gelişen HİT komplikasyonunda Ameliyatı, antikorlar dolaşımdan

Detaylı

Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları

Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları Burak Bağ, Berk Batman, Mert Çimeli, Aykut Kılıç, Karl Michael Lux Danışman:

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLARIN GÜNLÜK PRATİKTE KULLANIMI: KLİNİK SENARYOLAR. Dr. Bülent ÖZİN Başkent Üniversitesi, ANKARA

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLARIN GÜNLÜK PRATİKTE KULLANIMI: KLİNİK SENARYOLAR. Dr. Bülent ÖZİN Başkent Üniversitesi, ANKARA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLARIN GÜNLÜK PRATİKTE KULLANIMI: KLİNİK SENARYOLAR Dr. Bülent ÖZİN Başkent Üniversitesi, ANKARA Yeni Oral Antikoagülanlar Etki Dabigatran Rivaroksaban Apiksaban Edoksaban Direkt trombin

Detaylı

Acil Serviste Antikoagüle Hastaya YaklaĢım Dr. Hayri Ramadan SBÜ Ankara SUAM

Acil Serviste Antikoagüle Hastaya YaklaĢım Dr. Hayri Ramadan SBÜ Ankara SUAM Acil Serviste Antikoagüle Hastaya YaklaĢım Dr. Hayri Ramadan SBÜ Ankara SUAM GĠRĠġ Antikoagülasyon; tromboz ve tromboembolik komplikasyonların tedavisinin temelidir erken tanı ve tedavinin öneminin artmasıyla

Detaylı

RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME. Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME. Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM SBÜ. İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ-2018 ABH-KBY Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda ABH/KBY ayırımı yapılmalıdır. ABH

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

Hastane öncesi THROMBOLİTİK tedavi. Dr. Mehmet ERGİN, Acil Tıp Uzmanı Yrd. Doç. Dr.; Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD.

Hastane öncesi THROMBOLİTİK tedavi. Dr. Mehmet ERGİN, Acil Tıp Uzmanı Yrd. Doç. Dr.; Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. Hastane öncesi THROMBOLİTİK tedavi Dr. Mehmet ERGİN, Acil Tıp Uzmanı Yrd. Doç. Dr.; Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD./Konya 2 Çıkar Çatışması Beyanı Bu sunum için her hangi bir ilaç ve/veya

Detaylı

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN 15.03.2015 Anemi Anemi varlığının saptanması Operasyon öncesi bazal değerin bilinmesi Derin anemi ile mortalite artışı gözlenmiştir. Hemoglobin

Detaylı

KANSERDE TROMBOZ YÖNETİMİ. Mutlu DEMİRAY

KANSERDE TROMBOZ YÖNETİMİ. Mutlu DEMİRAY KANSERDE TROMBOZ YÖNETİMİ Mutlu DEMİRAY Anormal laboratuvar testi -------- Masif emboli Malignite tanısından aylar yıllar önce trombotik episod görülebilmektedir. Migratuar gezici tromboflebit (Trousseau

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON

ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON ATRİAL FİBRİLASYONDA KARDİYOVERSİYON Doç.Dr. Özgül UÇAR ELALMIŞ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 3. Atrial Fibrilasyon Zirvesi 2014 31 Mayıs 2014/Antalya Bilindiği üzere

Detaylı

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği A k u t K o r o n e r S e n d r o m STEMİ NSTEMİ Zaman kazançtır?! Zamana karşı yarış

Detaylı

Yeni Antikoagülan Tedaviler

Yeni Antikoagülan Tedaviler Derleme MN Kardiyoloji 23/2016 Yeni Antikoagülan Tedaviler Uzm.Dr. Özlem ÖZCAN ÇELEBİ*, Prof.Dr. Erdem DİKER* Öz Atriyal fibrilasyon en sık görülen ve prevelansı giderek artan bir ritim bozukluğudur. Atriyal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Akut derin ven trombozu (DVT) ve/veya pulmoner embolizmin (PE) tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Akut derin ven trombozu (DVT) ve/veya pulmoner embolizmin (PE) tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ELİQUİS 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Apiksaban: 5 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ELİQUİS 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Apiksaban: 5 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

Fibrinolytics

Fibrinolytics ANTİPLATELET İLAÇLAR Fibrinolytics Adezyon Aktivasyon (agonist bağlanma) Agregasyon Aktivasyon (şekil değişikliği) Antiplatelet İlaçlar Antiplatelet ilaçlar Asetilsalisilik asit (aspirin) P2Y12 antagonistleri

Detaylı

COUMADİN OVER DOZ. Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013

COUMADİN OVER DOZ. Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013 COUMADİN OVER DOZ Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013 Hemostaz ve Pıhtılaşma Patolojik durumlarda damar içerisinde oluşan pıhtıya trombüs adı verilir. Damarda ki kan akımını yerel olarak Damarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ELIQUIS 5 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Apiksaban: 5 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ELIQUIS 5 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Apiksaban: 5 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 75 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 75 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 75 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 75 mg dabigatran eteksilat baz formuna eşdeğer, 86,48 mg beta-alanin,

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı Dr Özlem Özcan Çelebi Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı uygun süre ve dozda en uygun maliyetle ve

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı