15-17 Haziran Sponsorlu unda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda"

Transkript

1

2 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda

3 2 GYODER Katk lar yla

4 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3

5 4 GYODER

6 Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan Mesaj Turgay Tanes GYODER Baflkan 2009 gerek ülkemiz gerekse sektörümüz aç s ndan ekonomik krizin yo un etkilerinin yafland bir y l olmufltur. Ekonomideki ve alt segmentlerindeki ciddi daralmalar ile birlikte gayrimenkul sektörü de krizden pay alm fl ancak beklenenin alt nda bir hasarla bu krizi atlatm flt r. Tüm dünya aç s ndan olumsuz geliflmelerin yafland bu dönemde dahi ülkemizdeki yat r mlar, yabanc firmalar taraf ndan devam ettirilirken yerel firmalar da krizi f rsata dönüfltürme çabas içinde baflar l çal flmalar n sürdürmüfllerdir. projelerin incelenmesine imkan sa layan fuar organizasyonu ve sektörün derinlemesine de erlendirmesinin yap ld zirve bir arada gerçeklefltirilmifltir. GYODER olarak 10. y l n kutlad m z zirve organizasyonumuz sizlerin artan ilgi ve kat l mlar yla her y l biraz daha geliflmektedir. Bu sene Haziran 2010 tarihleri aras nda Lütfü K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda düzenledi imiz ISTANBUL REstate e de erli kat l mlar n z bizleri onurland rd. Yeni bir ekonomik düzenin oluflmaya bafllad dünyada e ilimleri de erlendirmek, stratejileri paylaflmak ve sektörümüzün yaflad sorunlara çözümler gelifltirmek amac yla 10. Gayrimenkul Zirvesi ni düzenlemekteyiz. Zirvemiz geçti imiz y l Türkiye de ilk kez uluslararas kat l ml bölgesel bir gayrimenkul fuar ile birlikte ISTANBUL REstate çat s alt nda düzenlenmifl ve yans malar da büyük ölçüde olumlu olmufltur. Bu y l da yerli ve yabanc Engin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini bizlerle paylaflan konuflmac ve panelistlere, organizasyonumuzun gerçeklefltirilmesinde büyük katk lar olan sponsorlar m za, deste ini her daim gösteren Sermaye Piyasas Kurulu na, T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl na, EPRA ya, NAREIT ve Urban Land Institute a sonsuz sayg ve teflekkürlerimi sunar m. birçok sektör profesyonelini bir araya getirerek, yeni GYODER 5

7 Gayrimenkul Zirvesi 10 Gayrimenkul Zirvesi 10 ve ISTANBUL REstate Panelleri Sonuç Bildirgesi GYODER in 2000 y l ndan bu yana geleneksel olarak düzenledi i Gayrimenkul Zirvesi nin onuncusu, ISTANBUL REstate Fuar ile birlikte Haziran 2010 tarihleri aras nda, stanbul da Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçeklefltirilmifltir. T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ), Sermaye Piyasas Kurulu (SPK), Urban Land Institute (ULI), National Assocation of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) ve European Public Real Estate Association (EPRA) n n katk lar yla gerçekleflen bu organizasyonda, global ve Türkiye gayrimenkul piyasas ndaki son geliflmeler ve trendler de erlendirilmifltir. Zirveyi takip eden fuarda ise, proje standlar yla yer alan gayrimenkul firmalar n n yan s ra, yap lan paralel oturumlarda, sektörün gelece i, uluslararas uygulama ve planlama örnekleri ve ihtiyaçlar konuflulmufltur. Zirvede yap lan oturumlarda, Dünya Ekonomisi ve Türkiye nin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Beklentileri, Yeni D fl Politika, Çevre Ülkeler ve Gayrimenkul Yat r mlar, Kentsel Tasar mlar, Gelece in Kentleri konular de erlendirilmifl ve sunumlar yap lm flt r. Bu y l ikinci kez yap lan Gayrimenkul Fuar ve Panellerinde ise 1. gün novasyon, AVM Yat r mlar : Deneyimler ve Beklentiler, Yat r mlara De er Katan Tesis Yönetimleri, Yüksek Binalarda Yaflam, Kentsel Dönüflüm ile Sa l kl Kentler, Dubai: Al nan Dersler, Ekolojik Mimari fiehir Tasar mlar, Enerji ve Sürdürülebilirlik, Avrupa ve Geliflmekte Olan Ülkelerde Kriz Sonras Geliflim ve Krizle Bafletmenin Yollar, AB Karadeniz Stratejisi bafll klar alt nda de erlendirmeler yap lm flt r. Ayr ca, Küresel Kriz Sonras Gayrimenkul Sektörü ve Türkiye için Öngörüler 2015 raporunun da sunumu yap lm flt r. 2 günde ise Konut Yat r mlar : Sektörün Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gayrimenkul Finansman nda Yeni Çözümler, Gayrimenkul Projelerinde Art De er Yaratmak: Günümüz Dan flmanl, Turizm Yat r mlar nda Uluslararas Standartlar ve Türk Beklentilerinin Karfl laflt r lmas, Uluslararas Türk Markalar -Türkiye deki Uluslaras Otel Gruplar, Otel Yat r mlar ve Finansman için Kriterler, Türkiye nin kincil fiehirlerinde Otel Gelifltirme konu bafll klar alt nda de erlendirmeler ve sunumlar gerçekleflmifltir. Gayrimenkul sektöründe yaflanan son geliflmeler, yukar da bahsedilen oturum ve panel bafll klar nda ele al narak incelenmifl, ortaya ç kan tespitler ve bu tespitlere yönelik çözüm önerileri ülkemizin gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel aç dan geliflmesine katk sa lamas amac yla iflbu sonuç bildirgesinde afla daki bafll klarda kamuoyu ile paylafl lm flt r. Yabanc lar n, baflta tatil yöreleri ve k y flehirleri olmak üzere Türkiye de gayrimenkul talepleri artmaktad r. Buna ra men, karfl l kl mütekabiliyet esas nedeniyle sözkonusu yabanc talebini karfl layamayan sektörde, bu problemin giderilmesi ile orta vadede 5 milyar dolarl k bir konut al m gerçekleflebilir. Yabanc lara mülk sat fl ndaki karfl l kl l k engelinin afl lmas d fl nda, mevzuat altyap s nda da yabanc ya s k nt yaratan tüm konular giderilmelidir. Konut kredileri h zla büyüyerek Avrupa Birli i ortalamalar n yakalayacak potansiyele sahiptir. Bunun için uluslararas kurallar koymakta gecikmemek, mevzuat altyap s n h zla tamamlamak, iç ve d fl talebi besleyecek üretimi finanse edecek gerekli altyap y kurmak, sermaye piyasalar olanaklar n artt rmak ve refinansman n önünü açmak önem arz etmektedir. Gayrimenkul sektörünü rasyonel olarak büyütmenin önemli bir yolu da sermaye piyasalar n daha etkin bir flekilde kullanmaktan geçmektedir. Komflu ülkelerimizde bir çok gayrimenkul yat r m f rsatlar bulunmaktad r. Hükümetin, komflu ülkelerle mevcut d fl politika çerçevesinde kurdu u resmi temaslar n, özel sektörün bu ülkelerde yapabilece i gayrimenkul yat r mlar aç s ndan önünü açacak nitelikte olmas önem arz etmektedir. Komflu ülkelerde gayrimenkul yat r m f rsatlar oldu u gibi, Türkiye de, komflu ülke vatandafllar ve bu ülkelerdeki yat r mc lar için gayrimenkul yat r mlar aç s ndan önemli yat r m f rsatlar içermektedir. Uygulanan d fl politikalar ve kurulan resmi temaslar n, komflu ülke vatandafllar ve gayrimenkul yat r mc lar n Türkiye nin bu potansiyelinden yararlanabilmesine imkan sa layacak nitelikte olmas da ayn derecede önem tafl maktad r. Gelece in kentlerini bugünden planlamak flartt r. Bunun için bütüncül sürdürülebilir planlama anlay fl yla politikalar gelifltirilmeli ve uygulanmal d r. Gelecekte ancak sürdürülebilir, yeflil alan dengesi kurulmufl, ulafl m alt yap s oluflturulmufl, enerji verimlili i sa lanm fl, karbon emisyonu dengelenmifl, ekolojik mimari tasar m yap lm fl, ekonomik ve sosyal aç lardan dengeli ve sa l kl kentlerde yaflamak mümkün olabilecektir. fiehirlerin ruhunun ve kültürünün korunarak, enerji verimlili i ve tasarrufuyla, çevre bilincinin en üst düzeyde yerleflmesi amac yla gerekli projelerin oluflturulmas için akademisyenler, STK lar, kamu ve özel sektör temsilcilerinin birarada çal flmas büyük önem 6 GYODER

8 Gayrimenkul Zirvesi 10 tafl maktad r. Di er ülkelerdeki uygulamalar, planlamalar ve teflvik modellerinin incelenmesi, gelece in kentlerini bugünden sürdürülebilir planlama anlay fl yla gelifltirilmesine katk sa layacakt r. Sa l kl kentlerin kurgulanmas için kentsel alanlar n etkin biçimde kullan m na yönelik stratejilerin gelifltirilmesi aç s ndan kentsel dönüflüm ve yenileme önem arz etmektedir. fiehirlerdeki kentsel dönüflümü h zland rmak için, kamu kurumlar n n daha aktif ve kararl olmas yan nda, sosyal ve toplumsal iliflkiler de gözard edilmemelidir. Binalar, karbon sal n mlar n n yar s na neden olmaktad r. Binalarda eko-verimlilik uygulamalar, yerinde enerji üretimi, yeni enerji standartlar ve yap ürünlerinde enerji tasarruflu ürünlere geçmek, sürdürülebilirlik kalk nma aç s ndan sektöre düflen önemli görevlerdendir. AVM tasar mlar nda da k sa vadeli trendler de il, sürdürülebilirlik konusu ön plana al narak uzun vadeli yaklafl mlar uygulanmal ve mutlak olarak kent ile görsel diyaloglar kurulmal d r. Binalar n tesis yönetimlerinde de sürdürülebilirlik konusu öne ç kmaktad r. Tesis yönetim firmalar n n özellikle enerji tasarrufu ve performans konular nda katacaklar katma de er, binalar n daha verimli olmas na katk sa layacakt r. Konut sektöründe en önemli sorunlar, sektörün son 10 y lda h zla büyürken ve de iflim gösterirken mevzuat n bu büyüme ve de iflime ayak uyduramamas, geliflmemesi, gerekli düzenlemelerin yap lmamas, yabanc ya konut sat lmas ndaki engellerin devam etmesi, flirketlerin geçmifl performanslar gözetilerek bir performans yönetim sistemati i uygulanmamas ve bu aç dan sektöre yeni giren firma ve kiflilere yönelik denetleyici, düzenleyici bir otoritenin, mekanizman n olmamas, imarl arsa tedariki s k nt s, bu aç dan devletin yeterli arsa üretememesi, alt ve orta gelir grubuna ucuz konut üretilememesi, bu kesimin konut al m na yönelik teflvik mekanizmalar n n olmamas, arsa maliyetlerinin yüksek seyretmesi, kentsel dönüflümün h zlanmamas olarak say labilir. Gayrimenkul finansman nda son y llarda klasik banka kredileri ile finansman yerine, yeni çözümler olarak hisse ve Eurobond ihraçlar, stratejik ve finansal ortakl klar, özel sermaye fonlar gibi uygulamalar görülmektedir. Yabanc lar n sektöre daha fazla yat r m yapmas için yasal mevzuat n geliflmesi, fleffafl n artmas ve kurumsallaflma gereklidir. Di er yandan, yabanc lar geçmifl y llara göre gittikçe daha çok binalarda sürdürülebilirlik konusuna önem vermektedirler. Küresel gayrimenkul sektöründe 2010 y l nda dibe ulaflma ve tutunma süreci yaflan rken, de yeni arz-talep ve fiyat dengelerinin oluflmas, ün ise yeniden istikrarl büyüme sürecine geçifl dönemleri olaca öngörülmektedir. Türkiye de y llar aras nda hane halk art fl, yenileme ve kentsel dönüflüm kaynakl olmak üzere toplam konut ihtiyac n n 3,4 milyon adet olmas beklenmektedir y llar aras nda ortalama %4-4,5 ekonomik büyüme varsay m alt nda, konut kredilerinin 2015 y l nda baz senaryoya göre 124 milyar TL s na ve GSMH n n %7,5 una ulaflmas öngörülmekte iken, en yüksek gelir grubu d fl ndaki hane halklar, ancak konut kredi faizlerinin ayl k ortalama %0,6-0,8 aras na inmesi halinde kredi kullanabilir hale gelebilecektir. AVM lerde 2010 ve 2011 y llar nda aç lacak AVM ler sonras nda büyüme h z n n yavafllamas, kiralanabilir alan büyümesinin harcama potansiyelinin küçülmesi ile karfl laflmas ve 2015 y l nda al flverifl merkezleri kiralanabilir alan n n toplam 9,6 milyon m 2 olmas beklenmektedir. stanbul ofis piyasas nda ise orta vadede ofis talebi ve arz nda istikrarl bir art fl n yaflanmas, toplam sto un 2013 y l nda 3,45 milyon m 2 ye ç kaca tahmin edilmektedir. Türkiye nin Avrupa ve bölge ülkeleri içinde orta vadede daha h zl büyüme gösterecek olmas, Türkiye yi lojistik alanlarda yat r mlar için de göreceli olarak daha cazip hale getirmektedir. Ancak bu cazibenin kullan lmas için Türkiye nin lojistik altyap s n iyilefltirmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, stanbul da konaklama tesisi talebinin devam edecek olmas nedeniyle, stanbul da oteller, bir gayrimenkul yat r m arac olarak giderek daha çok ilgi çekmektedir. Türkiye, turizm gayrimenkul sektörü aç s ndan, hem k sa hem de uzun vadede Avrupa içinde olumlu görünüm gösteren nadir ülkelerden biridir. Bu durum, yabanc yat r mc y Türkiye ye çekerken, di er yandan yat r mlar n daha kurumsal ve fleffaf olmas, 5 y ld zl oteller d fl nda, daha eflit yat r m tipi da l mlar ve ikincil flehirlerde markal proje gereklilikleri göze çarpmaktad r. Gayrimenkul yat r mlar yaparken, gerekti i noktalarda yeterli bilgiye ulaflmak ve arz ve talep dengesini detayl analiz etmek amaçlar yla dan flmanlardan da yararlanmak fayda sa layabilmektedir. Türkiye deki yerel yönetimler gerekli prosedürleri yerine getirememekten dolay, yerel yönetimlere yard m amac yla kurulmufl ekonomik ve bilimsel bir kurulufl olan The Institute of the Regions of Europe (IRE) nin fonlar n kullanamamaktad r. Gerekli prosedürlerin daha kapsaml uygulanmas ve operasyonel sürecin daha yak ndan takip edilmesi sonucu, yerel yönetimler Türkiye için ayr lan fondan yararlanabilme flans na kavuflabileceklerdir. Kamuoyuna sayg yla duyurulur. GYODER GYODER 7

9 Gayrimenkul Zirvesi 10 Zirve Program 15 Haziran GYODER

10 Gayrimenkul Zirvesi 10 Gayrimenkul Zirvesi Haziran 2010 GYODER 9

11 Gayrimenkul Zirvesi Haziran 2010 Sunucu : Özlem Gürses Günayd nlar Efendim; Harika bir Haziran sabah nda stanbul'da Gayrimenkul Zirvesi'nin 10.'sunu gerçeklefltirmek üzere bulunuyoruz. Bizi yaln z b rakmad n z için bu güzel stanbul sabah nda bir kez daha teflekkür ediyorum. sterseniz önce, 10. y l nda, Gayrimenkul Zirvesi'nde sektör hangi duruma gelmifl birlikte izleyelim. Tan t m sesi: "Daha önce kimsenin ayak basmad yollarda yürümek cesaret iflidir. Bir ilke imza atmak, arkadan gelenlere yolu açmak ve kendi hedeflerine ulafl rken çevrendekilere de ne kadar yükse e ç k labilece ini ispatlamak cesaret gerektirir. Hedefe do ru yol al rken at lan her ad m defalarca hesaplan r çünkü sen geçip gitsen bile ard nda ayak izlerin kal r. Do ru ad mlar atman n verdi i güvenle, sahip oldu un tüm bilgi birikimini de harmanlad ysan cesaretinle, önünde fethedilmeyi bekleyen zirveler uzan r ve t rman fl bafllar. Hep daha iyiye, hep daha yükse e... Daha yüksek hedeflere ulaflmak için at l rs n öne, var gücünle. Sana inananlar gücüne güç katarken, karfl na ç kan bütün engelleri ve zorluklar kararl ad mlarla aflarken içinde do ru bir ifl yapman n, en önemlisi de iflini do ru yapman n rahatl yla hedeflerine iyice kilitlenirsin. Zirveye ulaflmak için att n her ad m n baflkalar na örnek olaca n ve rehberlik edece ini bilirsin. S rt nda tafl d n bu sorumlulukla yükün a rlaflsa da ilk zirvene ulaflt nda elde etti in zaferin gösterdi in çabaya de di ine eminsin. Art k geriye dönemezsin. On y llar boyunca bu zafer hissini yaflamak ve yaflatmak için... Baflar lar na yenilerini eklemek, yeni yollar keflfetmek, yeni zirveler fethetmek ve sana inanan herkesle ortak fayda do rultusunda hareket etmek için ilerlemelisin. flte GYODER Türk gayrimenkul sektörüne farkl bak fl aç lar kazand rmak ve sektördeki tüm oyuncular GYODER çat s alt nda buluflturup sinerji yaratmak hedefiye ç kt yolda bu inançla ilerliyor. Türk gayrimenkul sektörünün lokomotif kuruluflu GYODER düzenledi i konferanslar, paneller, sempozyumlar ve e itim programlar yla, haz rlatt raporlarla önemli konularda yaratt ulusal ve uluslararas tart flma platformlar yla Türkiye'nin ilk uluslararas kat l ml bölgesel gayrimenkul fuar ISTANBUL REstate ile ve sektörün gündemini belirleyen Gayrimenkul <Zirveleri ile gücüne güç kat yor. GYODER ortak hedeflere ulaflma yolunda sizlerle birlikte ilerlemekten büyük bir gurur duyuyor. Türk gayrimenkul sektörü GYODER ile birlikte zirveden zirveye kofluyor. GYODER." Sunucu: Gerçekten de on y lda al nan uzun bir yol. zirveye giden yolda da c dostumuz yaln z gözüküyor ama biz yaln z de iliz. Sektör gerçekten de ilerlemek konusunda, zirveye ulaflmak konusunda bir iflbirli i yap yor. Bu derne in çat s alt nda sektörün de erli temsilcilerinin, çal flanlar n n toplanm fl olmas da bana kal rsa çok önemli bir konu. O yüzden, Zirve ve fuarla Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i bir kez daha alk fl hak ediyorbugün sektörün dinamiklerini biraz anlamaya çal flaca z. Ekonomiyi de konuflaca z. Çok de erli kat l mc lar m z var. Hem akademik dünyadan, hem dünya konjonktüründen sektörün yeni trendlerini, yeni yaklafl mlar n birlikte anlayaca m z ve de erlendirece imiz de erli misafirlerimiz var. Önce telgraflar m zla bafllamak istiyorum güne. Sonra da evsahiplerimizin aç l fl konuflmalar na geçece iz. Yusuf Uzun, Beylikdüzü Belediye Baflkan : "Önceden planlanm fl program m nedeniyle nazik davetinize ifltirak edemedim. Program n z n baflar l geçmesini temenni ederim" diyor Say n Baflkan. Nusret Bayraktar, stanbul Milletvekili, Bay nd rl k, mar, Turizm ve Ulaflt rma Komisyonu Baflkan : "Düzenlemifl oldu unuz etkinliklere yurtd fl nda olmam nedeniyle kat lam yorum. Baflar l çal flmalar n z n devam n diler, selam ve sayg lar sunar m" diyor say n milletvekili. Ve Kadir Topbafl. Asl nda stanbul'un evsahibi. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan : "Nazik davetinizi ald m, yurtd fl nda olmam nedeniyle düzenlemifl oldu unuz programa kat lam yorum. Kat lan tüm davetlilere flahs n zda sevgi ve sayg lar m sunar m" diyor Say n Baflkan Kadir Topbafl. Ev sahibimiz olan GYODER'in Say n Baflkan Turgay Tanes'i aç l fl konuflmas n yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyrunuz Say n Baflkan. 10 GYODER

12 15 Haziran 2010 Gayrimenkul Zirvesi 10 Turgay Tanes GYODER Baflkan Sayg de er baflkanlar m, de erli kat l mc lar ve de erli bas n mensuplar, Bu sene onuncu y l n kutlad m z Gayrimenkul Zirvesi'ne hoflgeldiniz. Bildi iniz gibi Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i'nin hedefi Türk gayrimenkul sektörünün geliflimine katk da bulunmak ve sektör oyuncular n ortak ç karlar etraf nda birararaya getirerek ortak bir platform sunmakt r. flte son on y ld r, 2000 y l ndan bu yana istikrarl bir flekilde düzenledi imiz ve son iki y ld r da ISTANBUL REstate ile birlefltirerek üç güne yayd m z Gayrimenkul Zirveleri ile arzu edilen platformu yaratm fl ve sürekli k lm fl bulunuyoruz. Her y l oldu u gibi bu y l da zirve program m z için çok detayl, özenli bir çal flma gerçeklefltirdik. Bundan önceki y lllardaki format n biraz d fl na ç kt k. Zirvenin üç günlük bir süreye yay lmas nedeniyle bize bu imkan do mufl oldu ve ilk gün daha ziyade makro konulara a rl k vererek ve bu konularda birbirinden de erli konuflmac lar davet ederek geçirmek ve daha sonra iki günlük ISTANBUL REstate fuar s ras ndaki onbefle yak n paralel oturumda gayrimenkul sektörünün tüm detay konular n yine de erli kat l mc larla de erlendirmek gibi bir program yapt k. Elinizdeki programlardan kat l mc lar ve oturumlar zaten görüyorsunuz ancak bir kaç konu üzerinde en az ndan dikkatinizi çekmek istiyorum. Zirvemiz, tüm sektörleri oldu u gibi gayrimenkul sektörünü de fazlas yla etkileyen, sektörümüzde de yo un bir flekilde hissedilen, tüm ülkeleri ortak hareket etmeye yönelten ekonomik krizin Türkiye, Avrupa Birli i ve Dünya ölçe indeki etkilerinin tart fl laca bir ekonomi oturumuyla bafllayacak. Bu oturumun moderatörlü ünü Merkez Bankas Eski Baflkan Say n Gazi Erçel gerçeklefltirecek. Platformda Harvard Üniversitesi Profesörü Say n Dani Rodrik de bizimle olacakt ancak haftasonu, doktorunun seyahat yapmamas konusundaki uyar s nedeniyle bizlerle birlikte olamayaca n iletti. Ancak bu toplant için haz rlam fl oldu u prezentasyonunu bizimle paylaflt. Merkez Bankas Eski Baflkan Say n Gazi Erçel bu prezentasyonu, Say n Dani Rodrik yerine bizlere sunacak ve üzerinde tart flabilece iz. Bu arada Say n Rodrik'e de geçmifl olsun dile imizi iletmek istiyorum. Yine ekonomi oturumunda Avrupa Birli i Bölgeler Komitesi Baflkan Prof. Dr. Franz Schausberger de bu günlerde Avrupa Birli i'nin içinde bulundu u durumu, öngörülerini ve ekonomi kurtarma reçeteleri ile ilgili görüfllerini bizlerle paylaflacak. Yine hepimizin çok yak ndan tan d ünlü ekonomist-yazar Say n Deniz Gökçe Hocam z da bizlerle beraber olacak ve ekonomi oturumunda hem ekonomik kriz sonras durumu hem de kendi öngörülerini bizlerle paylaflacak. lk oturumumuzda, programdan da izledi iniz gibi bu sene oldukça farkl bir oturum düzenledik. Oturum "Yeni D fl Politika, Çevre Ülkeler ve Gayrimenkul Yat r mlar " bafll kl. Biz dernek yönetim kurulunda aylar öncesinde zirve program n tart fl rken Türkiye'nin uygulamaya bafllad yeni d fl politika nedeniyle özellikle çevre ülkelerle karfl l kl vizelerin k smen ya da tamamen kald r lmas n n sektör üzerinde orta ve uzun vadede bir etkisi olabilece ini tart fl yorduk. Üyelerimizden gelen geri bildirimler ilginç sonuçlar ortaya koydu. Özellikle bu kapsamda s n r flehirlerimizde, s n ra yak n flehirlerde vizelerin kald r lmas ndan sonra özellikle al flverifl merkezi, otel ve çok ilginçtir özel hastanelerde bir ziyaretçi art fl oldu u üyelerimiz taraf ndan bize iletildi. Vizelerin kald r lmas ve bölgesel komflularla daha yak n iflbirili i yap lmas na yönelik politikan n sadece s n r flehirleri ve s n ra yak n flehirleri de il, uzun vadede, belkide orta vadede di er flehirler üzerinde de ve dolay s yla gayrimenkul sektörü üzerinde de önemli etkileri olaca n düflündük ve bu oturumu koyduk. Bu oturumda iflin d fl politika yönünü, bizim d fl m zdaki yönünü, emekli diplomatlar m zdan Say n Özdem Sanberk yorumlayacak ve bu oturumda gerek s n r flehirlerine gerek s n r ötesine yat r m yapan, yapmakta olan büyük flirketlerimizin yöneticileri, CEO'lar bizlerle beraber olacak ve bu politikan n bölge ülkeleriyle olan yeni iflbirliklerinin gayrimenkul sektörüne sa layaca katk lar bizlerle paylaflacaklar. Öngörülerini bize aktaracaklar. Son oturumumuzda ise birazc k gelece e do ru bir projeksiyon yapma gere ini hissettik. "Future Cities", "Gelece in Kentleri" konulu oturum ayn zamanda çok enteresan bir konuyu da alt bafll k olarak içerecek: "Slow City" ak m. "Yavafl flehir" ya da kimilerinin "sakin flehir" dedi i, talya'da bafllayan ve bugün Türkiye d fl nda 100 ülkede, 100 flehirde hayat bulan farkl bir ak m. Türkiye'den de Seferihisar Belediyesi bu konuda sertifika sahibi. Say n Belediye Baflkan Tunç Soyer ile birlikte gerek MIT'nin gerek di er üniversitelerin çok ünlü hocalar bizlerle beraber olacak. Bu oturumdan önce bir konuk konuflmac m z var. Roy Strickland, futürist mimar diyebilece imiz, Amerika Birleflik Devletleri'nin 2050'ye kadarki bölge planlar n yapan ekibin içinde yer alan ve Türkiye'de de bu konuda çal flm fl olan çok de erli bir kat l mc. Yar n ve öbürgün, 16 ve 17 Haziran'da gerçeklefltirilecek fuar m z içerisindeki panellerimizde ise, gerek paralel oturumlar, gerek tek oturumlar fleklinde, az önce de ifade etti im gibi sektörün tüm alt segmentleri ele al nacak. Baz panelleri özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Yar n ilk panelimiz tek oturum fleklinde Eczac bafl CEO'su Say n Erdal Karamercan' n kat laca bir sunumla, yapaca bir konuflma ile bafllayacak. novasyon üzerinde, hep konufltu umuz, büyük yat r mlar yapt m z inovasyon konulu oldukça enteresan bir sunum izleyece iz. Bunun yan nda sektör profesyonellerinin ve özellikle ekonomi bas n n n çok yak ndan bildi i, GYODER'in düzenli olarak yay nlad ekonomik öngörüler; üçer ayl k ekonomik raporlar var biliyorsunuz. Bu raporlarda bizimle beraber çal flan de erli akademisyen Dr. Can Fuat Gürlesel yar n "Küresel Kriz Sonras GYODER 11

13 Gayrimenkul Zirvesi Haziran 2010 Gayrimenkul Sektörü ve Türkiye çin Öngörüler 2015" raporunu bizlerle paylaflacak. Yine çarp c bir konu bafll na dikkatinizi çekmek istiyorum: "Dubai: Al nan dersler". Son on y lda yabanc fonlarla, özellikle gayrimenkul alan nda çok önemli yat r mlara imza atan Dubai'de biliyorsunuz son dönemlerde bir tak m s k nt lar yaflan yor. Bu s k nt lar bizzat körfezden gelen yöneticiler bize anlatacak ve al nacak dersler konusunda da görüfllerini bizlerle paylaflacaklar. Fuar m z n son gününde, son zamanlarda sektörümüzde ve piyasada çok yo un olarak konut projeleri aç klayan firmalar m z n de erli yöneticileri ve patronlar tek oturumlu bir konut oturumunda konut sektörü ile ilgili görüfllerini, öngörülerini, s k nt lar ve di er konular bizlerle paylaflacaklar. Bu y l ISTANBUL REstate, Avrupa'n n her y l önemli bir kentinde yap lan bir etkinli e de ev sahipli i yap yor. "Güneydo u Avrupa ve Türkiye Bölgesel Konferans " bu sene Türkiye'de oldu u için böyle bir konu bafll yla yer al yor. Bu konferansta "Bölgesel Kalk nma Çerçevesinde Avrupa Fonlar n n Krizle Bafla Ç kma Arac Olarak Kullan lmas " konusu ifllenecek. Ayn zamanda Avrupa Birli i Karadeniz Stratejisi gündeme getirilecek. Stand alanlar nda da firmalar m z n yeni projelerini, görsellerini ve yeni iflbirli i olanaklar n görme imkan n z olacak. Biz üç günlük çok yo un bir program haz rlad k. Her oturumda sektörümüzün önemli bir konusu masaya yat r l yor. Sektörümüzde bugüne kadar, özellikle 2002'den sonra çok büyük ilerlemeler, geliflmeler kaydettik fakat bir o kadar da büyük sorunlar m z var. Bunlar hepiniz biliyorsunuz. Ama en az ndan bugüne kadar defalarca dile getirdi imiz, en az ndan sonuç al nabilece ini düflündü ümüz platformlarda dile getirdi imiz sorunlar çok k sa bafll klar halinde yine bilgilerinize sunmak istiyorum. Proje gelifltirme konusunda yat r mc lar aç s ndan çok büyük s k nt ve maliyet konusu olan arsa konusu, arsa maliyetlerinin yüksekli i ve arsa arz n n yetersizli i konusu malesef hala oldu u yerde duruyor. Bugünlerde sektörü, özellikle yerli ve yabanc yat r mc lar çok olumsuz etkileyen maddelere sahip bir Borçlar Kanunu Tasar s gündemde malesef. Bu tasar özellikle yabanc yat r mc y büyük ölçüde ürkütüyor. Çok basit bir örnek vereyim. Dolar üzerinden yap lan 12 GYODER kiralamalarda dolar üzerinden yap lm fl bu kontratlara y ll k art fl öngörülemeyece ine dair çok kat bir hükmün de içinde bulundu u çok say da s k nt l hüküm var. Bir yandan yabanc sermayeyi davet etmek için elimizden geleni yap yoruz ama bir yandan yapt m z yeni yasa tasar lar nda bu tür yat r mlar teflvik etmekten ziyade engelleyici hükümler koyuyoruz. Biz GYODER olarak bu konuda çeflitli giriflimlerde bulunduk ve en son çeflitli partilerin grup baflkan vekilleriyle konuyu paylaflt k ve sa olsun baz parlamenterlerimiz konuyu üstlendi. Zaman zaman mecliste gündem d fl söz alarak bu kanundaki s k nt lar dile getirdi. Yine bizim gibi di er bir dernek, Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i bu konuda çok yo un çabalar harc yor. Sektörün yine di er bir sorunu uzun zamand r konufltu umuz KDV ve tapu harc. sektörü rahatlat c herhangi bir teflvik malesef getirilmiyor. mar konusundaki çok seslilik, çok bafll l k, imar planlar ndaki problemler, davalar devam ediyor. Benim " mar Planlar Koordinasyon Üst Kurulu" diye formüle edip önerdi im ve dernek olarak da sürekli olarak çeflitli kurumlar nezdinde iletti imiz bir kurula ihtiyac m z var. Birçok firma yapt projelere daha bafllarken davalarla karfl karfl ya kalabiliyor. Önemli zararlara u rayabiliyor. Ama bütün bu hep konufltu umuz sorunlar n d fl nda, son zamanlarda dile getirdi imiz ve üyelerimizin özellikle bizden dile getirmemizi rica etti i ve üzerinde çal flt m z bir konu daha var. Bugün ki oturumlar m zdan birisi dolayl olarak bu konuyla ilgili. Bildi iniz gibi "mütekabiliyet" nedeniyle Türk vatandafllar n n tapu sahibi olamad ülke vatandafllar da Türkiye'de, sözgelimi bir konut al m yapam yor ve bu mütekabiliyet esas yüzünden sektörümüzdeki birçok oyuncu, birçok üyemiz çok önemli say da gayrimenkul yat r m yapmak isteyen yabanc yat r mc y reddetmek zorunda kal yor. Bizim takip edebildi imiz kadar yla Suriye, ran ve Türki Cumhuriyetler ile bir k s m Körfez ülkelerinin vatandafllar Türkiye'de, özellikle baflta konut olmak üzere gayrimenkul al m yapam yor. Ara formüller, flirket kurarak bu ifl afl lmaya çal fl ld nda da KDV, muhtasar, vergi beyannameleri gibi bir tak m fleyler ortaya ç k yor. Bu konuda GYODER olarak bir çal flma bitirmek üzereyiz. Hem kamu kurumlar yla hem bakanl klarla ve Baflbakan m z ile

14 15 Haziran 2010 Gayrimenkul Zirvesi 10 de paylaflaca z. Bölge ülkeleri yap lan temaslarda, özellikle DE K'in de içinde bulundu u bu temaslarda vizelerin kald r lmas ndan tutun her konuda iflbirli i yap labiliyor. Bu maddelerin aras nda bu "mütekabiliyet" nedeniyle Türkiye'de gayrimenkul alamayan ülke vatandafllar yla ilgili de bir yeni hüküm getirme konusunda elimizden gelen çabay harc yoruz ve en son çal flmam z bitirdi imiz anda bu konuda bir giriflimde bulunaca z. Türkiye'de bu tür gayrimenkul yat r m n yapamayan fon sahiplerinin spanya ve ngiltere'de Türkiye'deki fiyatlar n 4-5 misli fiyatlarla gayrimenkul ald n da biliyoruz. Önemli bir kayna kaç r yoruz. ISTANBUL REstate için önümüzdeki 5 y lda dünyan n en önemli gayrimenkul platformlar ndan birisi olma hedefini koymufltuk. Krizin bafllad bir dönemde imkanlar s n rl bir dernek olarak bu ifle soyunduk ama oldukça iyi bir yol ald k. Bu yolu almam zda bize katk da bulunan, bugün de aram zda bulunan tüm kat l mc lar m za, sponsorlar m za ve bütün kurulufllara tekrar teflekkür ediyorum. Hepinizi sayg yla selaml yorum. Teflekkürler." Sunucu : Özlem Gürses Çok teflekkürler Say n Baflkan. Bu al nan yolda olmazsa olmaz yol arkadafllar ndan birini, bir baflka de erli baflkan davet etmek istiyorum. Türkiye Bankalar Birli i'nin Say n Baflkan Ersin Özince geliyor efendim. Ersin Özince Türkiye Bankalar Birli i Baflkan De erli han mefendiler, beyefendiler, Gayrimenkul Zirveleri nin 10.'sunu, gayrimenkulün konuflulamad veya gayrimenkul laf n n art k krizle özdeflleflti i bir dönemde yapabiliyor olmam z dahi çok önemli bir ayr cal k. Ben bu zirvelerin çok büyük bölümüne kat ld m. Tahmin ediyorum ilkinden itibaren hemen hepsine kat lm fl md r. Ancak halen konuflmam n bir bölümü ilk zirvede yapt m baz konulara iflaret eder olacak. Öncelikle bankac l k sektörü ile ilgili hepimizin bildi i baz hususlar tekrarlamak istiyorum. Bankac l k sektörümüz bu defa flu ana kadar oldukça iyi bir performans göstermifl görünüyor ve sermaye yeterlilik rasyosu olarak düflünecek oldu umuzda halen sektörün ortalama sermaye yeterlili i, yani sermaye gücü Bat Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin tamam ndan, Do u Avrupa ülkelerinin ise ço undan daha yüksek düzeyde. Do u Avrupa ülkelerinden sermaye gücü bizden fazla gibi görünenler piyasalar bizden daha s olan ülkeler. Global krizde, pek çok ülkenin tersine, hatta OECD ülkeleri aras nda tek ülke Türkiye, bankac l a bir sermaye deste i vermeyen, hatta bankac l kla ilgili tasarruf garanti oranlar n yükseltmek lüzumunu dahi hissetmeyen. Burada bizim sektör olarak da duruflumuzun çok önemli rol oynad n düflünüyorum. Gerçekten de finans sektöründe meslek kurulufllar n n özel nitelik kazanmas bunda büyük rol oynad. GYODER'in ve benzer tüm kurulufllar n da çok önemli pay sa lad n, pay katt n düflünüyorum. Bu kurulufllar m z olgunlaflt kça sektörlerin, ekonominin de gelece i çok daha fleffaf, çok daha anlafl l r, yönetilebilir olacak. Bankalar Birli i de dolay s yla o yolda ciddi geliflmeler sa lad. Özellikle son y l içinde ve ona dayanarak kriz s ras nda devletimizle olan iliflkilerde talepkar olmad k. Kriz s ras nda çok ciddi sorunlarla karfl laflt k. Bankac l k sektörünün hep karlar dikkat çekti ama geçen krizdekinden daha fazla sorunlu kredi ile karfl laflt k ve yap land rd k. Sermaye gücümüz yetti i için de 20 milyar n üzerinde krediyi yap land rd k, geçtik. Bu kredilerin büyük bir bölümünü de herhangi bir yasal düzenleme falan olmadan yap land rd k. Yani " stanbul yaklafl m " gibi özel yöntemler olmad. Sadece kredi kartlar ile ilgili yap land rma yasa konusu yap lm flt r. Onda da öneri sahibi biziz. Bu kriz ortam n n bankac l k aç s ndan ilginç yönlerinden biri baz sathi flikayetlere karfl n sektörün aktif büyüklü ünün 2009 y l nda %14 oran nda art fl kaydetmesi ve kredi hacminin de yatay olmakla beraber ki 20 milyarl k bir sorunlu krediye geçifl iflaret ettim, seviyesini korumas önemli. Hatta krizin en yo un hissedildi i 2009 y l nda da en yüksek art fl oran da bireysel kredilerde gerçekleflti. Bunu da konut finansman önemli ölçüde lokomotif olup çekti y l nda kredilerdeki di er önemli geliflme KOB kredilerinde oldu. Bunu kurumsal ve ticari krediler izledi. Bireysel kredilerde de biraz önce söyledi im gibi en baflta konut, ondan sonra da ihtiyaç kredileri en yüksek art fllar gösterdi. Ekim 2009'a kadar art fl trendinde olan geri dönmeyen krediler, sorunlu krediler, 2010 y l n n ilk 3 ayl k döneminden sonra gerilemeye bafllad. Mart sonu itibariyle sorunlu kredilerin %5'in alt na, %4.9'a geriledi ini görüyoruz. Yani sorunlu art fl, art k durdu, geriliyor diyebiliriz. Konut finansman çok geliflti. Bu toplant lar ilk yapmaya bafllad m z y llarda Türkiye'de bankac l k sektörünün konut finansman 200 milyon liralar seviyesindeydi. Yani diyelim, 120- GYODER 13

15 Gayrimenkul Zirvesi Haziran milyon Dolar olsun. 2010'un Mart sonu itibariyle 45 milyar Lira'y geçmifl. Yani ona da 30 milyar Dolar diyelim. 200 milyon Dolar'dan 30 milyar Dolar seviyesine gelmifliz ki daha bu hiçbirfley de il. Neden hiçbirfley de il? Türkiye'de konut kredilerinin gayri safi yurtiçi has laya oran, Avrupa Birli i ülkelerinden yanl zca Romanya'n n gerisinde. Yani konut kredilerinin gayri safi yurtiçi has laya oran Türkiye'de %5, Avrupa Birli i ortalamas %27 ve onun içinde de bir tek Romanya bizden flu anda geride. fiu anda diyorum çünkü Romanya'da da çok ciddi bir perakende piyasas gelifliyor. Bugün konut kredisi kullanan tüketici say s 1 milyonu aflt. lginç bir e ilim daha var iflaret etmek istedi im. Enflasyona dayal de iflken faiz uygulamas pek tercih edilmedi. Yani tüketici faizi belli krediyi tercih ediyor. Faizler ç karsa korunmufl oluyor. Yani yabanc ülkelerdeki krizde pay alan faiz oranlar ile ilgili risk, bizde nispeten yok. Faizler düflerse de krediyi kapat p baflka alternatife geçme e ilimi var. Onu biliyorsunuz biraz bankac l k sektörüne risk getirir hale gelince, kaynak planlamas n imkans z hale getirmeye bafllay nca biraz bir komisyonla falan kompanse etmeye çal flt k. Ama burada iflaret etmek istedi im husus flu an itibariyle kredi stokunun geliflimi risklere oldukça kapal. Nitekim böyle oldu u için tüketici kredilerinde sorunlu oran %4, kredi kartlar nda %10 iken konut kredilerinde yanl zca %2'ler civar nda. Kanaatim konut finansman n n bankac l k sektörünün toplam aktifleri kadar olabilece idir. Bu da en az 20 kat daha büyüyebilece i düflüncesini içeriyor. Öyle oldu u takdirde GSMH'ye yak n oranlara gelebiliriz. Tabi bunu, önümüzde çok zaman var bunu yapmak için. Hiç öyle bir iddiaya sahip olmam za da gerek yok. Fakat iflaret etmek istedi im husus biraz önce Say n Tanes'in de konuflmalar ndan anlafl ld üzere temeli halen oturtamad k. Dolay s yla ilk toplant da yapt m z konuflmay flöyle tekrar etmek istiyorum. Halen mevzuatla ilgili tereddütler aç labiliyor. Yani biraz önce Turgay Bey'in iflaret etti i örnek borçlu ile alacakl aras ndaki iliflkileri de ifltiren sürpriz nitelikteki yasa teklifleri. Uluslararas ülkeyiz, uluslararas her türlü politikaya aç z, uluslararas sermaye ile ifl görme ihtiyac nday z ki burada bir parantez açay m, bankac l k sektörünün bundan sonraki geliflimi dahi uluslararas sermaye gerektirecek, hiç bunda tereddüt yok. Yani stratejik yat r mc de il illa ki, finansal yat r mc olarak da uluslararas yat r mc gerektirecek. Ancak uluslararas kurallar koymada srarla gecikiyoruz. Ben art k kat ld m toplant lar n tamam nda "emerging market" dedikleri zaman "emerging market" biz de iliz, yani en az ndan s n f n en k demlisiyiz diyorum. Böyle bir espri var. KOB ödülü takdim edeceklermifl, firma demifl ki "ben KOB de ilim". Reddetmifl. Yani gözüne küçük gelmifl KOB tan m. Bizimde art k "emerging market" tan m ndan yükselebilmemiz için altyap ile ilgili kurallar sürpriz teflkil etmeyecek flekilde koymam z laz m. Tüketicinin korunmas muhakkak. Örnek al nabilecek ülkeler net. Hatta örnek al nacaksa konut kredisiyle, konut finansman ile tüketici kredisinin dahi farkl ele al nd n da iyi örneklerden bir an önce almam z laz m. Çok ciddi bir refinansman eksi imiz var. Ben inflaatç de ilim ama inflaatta flöyle bir kural var. Yanl fl ifade edersem mazur görülsün. "Bütün yükler temele biner" diye. Temeli yapm fl de iliz. Ben bunu çeflitli kereler "Bu finansman olanaklar ile konut kredileri büyütülemez" fleklinde ifade ettim. Gücümüzün yetti ince, risk kurallar na da uyarak, en önemlisi de faiz ve vade risklerini idare etmeye çal flarak böylesine iyi bir kredilendirme konusunu, ülke ekonomisi aç s ndan bu kadar yararl bir sektörü, ki istihdam konusunda da kanaatim tek çaremiz, ilk çaremiz veyahut da, finanse etmeye çal fl yoruz fakat finansman ile ilgili fon yaratacak finansman piyasalar m z oluflturacak kurumlar teflkil etmifl de iliz. 60'l y llarda Amerika'da gayrimenkul yat r m ortakl klar yla iyicene kurumsallaflmaya bafllayan bu sektör çok gecikmeden birçok Avrupa ülkesinin önünde. 80'li y llarda bizim adapte olmaya bafllamam za ra men halen do rudan sermaye piyasas ndan finansman n sa layabilir duruma gelmedi. Hatta örnek olarak da gayrimenkul yat r m ortaklar n n d fl nda hisse senedi piyasas na ç kman n d fl nda alternatif de neredeyse yok. Bütün burada kastetti im tahvil piyasas d r. Sermaye piyasas kurulumuzun bu konuda yak n zamanda yapt düzenlemeler bankac l k sektörü aç s ndan da çok ihtiyaç duyulan, beklenen konular. Bunlar n, otoritelerin yani BDDK'n n da olay baz nda, ihraçç baz nda, zamanlamay dikkate alarak ben gerekli yönlendirmeleri yapaca n ve bu iflin geliflece ini düflünüyorum. Ama netice olarak bu kadar ihtiyac m z olan, demografik aç dan Türkiye'nin bütün koflullar n n bizi yönlendirdi i 14 GYODER

16 15 Haziran 2010 Gayrimenkul Zirvesi 10 bir iç talebi ve Türkiye'yi birlefltirmek istedi imiz d fl dünyan n talebini karfl layacak bir üretimi finanse edeceksek bunun mutlaka altyap s n kurmam z laz m. Altyap kurmada da, daha aç k söyleyeyim, "onlar batt lar" diye kayg duymay p, bu Fannie Mae'ler gibi refinansman n önünü açacak kurulufllar yapmam z laz m. Burada tabi devlete görev düflüyor ama bunlar n da mutlaka özel sektör pay almas ile yap lmas laz m. Mutlaka özerk kurulufllar olmas laz m. Sonunda vergi mükellefine dönmeyecek bir risk unsuru olsunlar diyelim. Velhas l, bu düflünceler içinde toplant n n önümüzdeki y llarda gayrimenkul finansman n n yöremizdeki en büyük güç haline getirilmesine de katk sa lamas n hem diliyor, hem talep ediyor, hepinize ifllerinizde baflar lar diliyor, sayg lar sunuyorum. Sunucu : Özlem Gürses Teflekkür ederiz Say n Baflkan. Bir baflka de erli baflkan a rlayaca z flimdi aç l fl konuflmalar nda. Kendisini bunca, aç l fl aras nda burada a rlamak bile büyük ayr cal k. Say n Erdo an Bayraktar, Baflbakanl k Toplu Konut daresi Say n Baflkan geliyor. Tan t m sesi: Gelece in Türkiye'si için gelece in kentlerini kuruyoruz. Türkiye'nin tüm flehirlerinde sosyal donat larla birlikte yaflam kalitesi yükseltilmifl modern ve güvenilir konutlar üretiyoruz. Gecekondu dönüflüm projeleri ile y llard r kanay p bir sosyal yara halini alan çarp k kentleflmenin önüne geçiyoruz. Alt gelir grubu konut uygulamalar yla yoksul vatandafllar m z n kira öder gibi ev sahibi olmalar n sa l yoruz. Okullar, hastaneler, sa l k ocaklar, al flverifl merkezleri ve spor salonlar yla donat lm fl modern yaflam alanlar kuruyoruz. Sevgi evleri ve engelsiz yaflam merkezleri projeleriyle çocuklar m z ve engelli vatandafllar m z için huzur dolu yuvalar infla ediyoruz. Gelece in Türkiye'sini kurmak için sosyal donat larla birlikte konutu hayata geçiriyoruz. Erdo an Bayraktar T. C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkan De erli baflkanlar m z, sayg de er han mefendiler, beyefendiler, Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i'mizin tertiplemifl oldu u bu güzel toplant ya, bu 10. toplant ya hepiniz hoflgeldiniz. Bütün u rafl m z, bütün gayretimiz insanl n mutlulu u ve refah içindir. nsanlar daha refah içerisinde yaflas nlar, gelirleri arts n, çocuklar n daha iyi yetifltirsinler, daha sa l kl yaflas nlar ve diyaloglar arts n,ülke milletlerinin, dünya milletlerinin kaynaflmas, dayan flmas, beraberli i, bütünlü ü, sosyal iliflkisi daha iyi hale gelsin diye u rafl yoruz ve bizler gayrimenkul sektöründe bulunan, gayrimenkul sektöründe u rafl veren kesim olarak çok ciddi bir oluflumun ve gayretin içerisindeyiz. Türkiye olarak kendi konumumuzu tartarsak, gözlemlersek, bugün bakt m zda flu anda geldi imiz nokta olarak müteahhitlik sektöründe dünyada ikinci s raya oturmufluz. Amerika'y geçmifliz. Çin'den sonra yat r m yapan, taahhüt ifli alan sektörler olarak ikinci s raday z. Bu bir defa çok büyük bir aflama. Bir di er unsur, hem tarihsel konum itibariyle, hem de co rafi bak mdan dünyan n ortas nda olmas nedeniyle Türkiye'nin bulundu u parsel dünyan n en önemli parseli. Ulafl m bak m ndan iki saatlik bir zamanla Avrupa'n n en uzak noktas na, yine iki saatlik bir uçuflla Pakistan'a, Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler'inin en uzak noktas na ulaflabilecek bir konumday z. Ve çok güzel tabii zenginliklere, co rafi zenginliklere ve arazi zenginliklere sahibiz. Ta Karadeniz'den tutun, stanbul'dan skenderun Körfezi'ne kadar olan k y lar m z dünyan n en güzel k y lar. Bir defa bu özelliklerimizi, bu güzelliklerimizi çok iyi görmemiz laz m. Bugün zannediyorum 20 civar nda gayrimenkul yat r m ortakl m z var. Gayrimenkul yat r m ortakl n n ana ifllevi arazileri al p, onlar gelifltirmek, arsa haline getirmek, onlar yat r ma döndürmek: konut yapmak, iflyeri yapmak, sanayi siteleri yapmak, kooperatif yapmak, "residence"lardan tutun turizm sitelerine, fuar alanlar na kadar akl n za ne gelebilirse araziler üzerinde bir varl k ortaya ç karmak. Tabi bunu yaparken topyekün kalk nmay gözeterek bunlar yapmam z laz m. Biz, gayrimenkul yat r m ortakl klar n kurumlar vergisinden, bir tak m vergilerden muaf oldu u özelli ini yaparak, küçük düflünerek bu ifli yaparsak bu gelir da l m n desentralize edemeyiz. Alt gelir gruplar na yayamay z ve gayrimenkul yat r m ortakl ndan bu ifli icat eden esas kurucunun ruhu olan, anlay fl olan imaj yakalayamay z. Biz TOK olarak arazileri al p de erlendiriyoruz, onlar gelifltiriyoruz, imarland r yoruz, alt yap s n yap yoruz ve en önemlisi de halkla birlikte, küçük sermayelerle birlikte onlar toplayarak daha büyük güçler haline getiriyor ve yat r mlar yap yoruz. Hem TOK olarak, GYODER 15

17 Gayrimenkul Zirvesi Haziran 2010 yat r mlar yap yoruz. Hem TOK olarak, Toplu Konut daresi olarak bunu yap yoruz hem de gayrimenkul yat r m ortakl olarak, TOK 'nin ifltiraki olarak bunu yap yoruz. Emlak Konut Gayrimenkul Yat r m Ortakl 'nda bugüne kadar istenilen seviyeye gelemememizin nedeni KEY'lerdir. Konut Edindirme Yard mlar n n ödenmesinin sürecinin uzamas d r. Tasfiye halindeki Emlak Bankas ile birlikte yaklafl k 7 milyon insana ulaflmak için çok ciddi bir u rafl verildi. Hazinemiz ile birlikte bir u rafl verildi ve flu anda Emlak Konut Gayrimenkul Yat r m Ortakl 'n kendi ifllevine, kendi konumuna getirdik. fiimdi de bunu halka aç yoruz. Yaklafl k 4 milyar TL'lik, bir varl var. Bunun dörtte birini sermaye art r m fleklinde halka aç yoruz ve bunu kar da t m olarak kullanmayaca z. Sermayemize ilave edece iz, daha büyük ifller yapmak için, daha çok istihdam yaratmak için Gayrimenkul Yat r m Ortakl 'n daha iyi konuma getirmek için bir çal flma içerisindeyiz. TOK ne yap yor? TOK bugüne kadar görülmemifl tarzda, Türkiye'deki, Türkiye'nin önemli flehirlerindeki, baflta stanbul olmak üzere, stanbul'da, Ankara'da, zmir'de, Bursa'da, Antalya'da büyük at l problemli arazileri ald gelifltirdi. Kimden ald? Karayollar 'ndan ald, Sa l k Bakanl 'ndan, Milli E itim Bakanl 'ndan, Jandarma Genel Komutanl 'ndan, Genel Kurmay Baflkanl 'm zdan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan... Bunlar metrekareden tutun da 2.5 milyon metrekareye kadar. Ataflehir böyledir, Ataköy böyledir, Ispartakule böyledir, Bahçeflehir böyledir, Kayabafl böyledir, Ankara Eryaman böyledir, Diyarbak r'daki fiilbe böyledir, Üçkuyular böyledir, zmir'deki Maviflehir böyledir, Bursa'daki Osmangazi böyledir. Bu ald m z arazileri gelifltirerek halk n hizmetine sunuyoruz. Bugün Toplu Konut daresi'nin has lat paylafl m projeleriyle Türkiye s n f atlam flt r. Dünyan n en ileri yap m teknolojileri, dünyan n en ileri konut konseptleri, dünyan n en geliflmifl yerleflim birimleri, modern hayat n getirdi i donat larla bezenmifl yerleflim birimleri Türkiye'ye tafl nm flt r. Hakikaten bugün, 5 y ld zl tatil köylerinde ne varsa bu sitelerde bunlar vard r. Bu Türkiye'deki giriflimci inflaat sektörümüzü, müteahhit sektörümüzü gelifltirmifltir ve özel sektör de çok güzel, çok büyük ifller yapm flt r. Say n Baflkan burada söylediler: "inflaatlar n yükünü temel tafl r, temele biner". nflaatç l n yükü müteahhitlerin omuzlar ndad r. Bu bankac l k bak m ndan da böyledir. Bankan n verdi i teminat mektubu bak m ndan tutun da verdi i kredilere kadar hepsi müteahhitlerin omuzlar ndad r. Müteahhitlik dünyan n en zor iflidir. Müteahhitlerle hep mücahede, belkide kavga halindeyiz ama dünyan n en zor iflini yapt klar n da burada belirtmek laz m. Bugün Türkiye'yi dünyaya tafl m fllarsa, bugün Türk müteahhitleri 100 milyar Dolar'l k bir d fl hacmi Türkiye'ye tafl ma gayreti içerisindeyse takdir etmek laz m. Bir di er önemli husustürkiye'nin 1994'lerden itibaren, finans sektöründe, gayrimenkul sektöründe ve ekonomide yaflad iniflli ç k fll trendlere ve yaflad krizlere ra men yakalam fl oldu u istikrarl ortam Türkiye'nin bugün dünya krizini çok hafif atlatmas n n yegane sebebidir. Türkiye art k gelifliyor. Avrupa'y görüyoruz, yafll nüfus ve statik bir ortam. nan n, Türkiye Avrupa'ya yard m etmek mecburiyetindedir. 72 milyonluk, 780 bin kilo metrekare yüzölçümü olan büyük Türkiye ve nüfusunun yar s ndan fazlas 29 yafl n alt nda olan Türkiye Avrupa'ya yard m etmek durumundad r. Çünkü ihracat m z n %80'i Avrupa'ya, baflta Almanya olmak üzere. Bugün Almanya bafl n iki elinin aras na koymufl düflünmektedir. Avrupa Birli i, Avrupa'daki tembel ülkelerin yükünü tafl yamaz haldedir. Euro s k nt dad r. Genç Türkiye, at l mc giriflimci cesur Türkiye, mutlaka Avrupa'n n geliflmesine Avrupa'n n dünyadaki bu at l mlar na destek vermek durumundad r. Avrupa yakalad refahla 35 bin dolarlara varan kifli bafl na gelir düzeyiyle yakalad refahla stabil hale gelmifltir ve kafas meflguldur. Bu bak mdan Türkiye daha çok birbirine sar larak, daha çok birbiriyle kaynaflarak ve en avantajl oldu u pozisyon nedir? Gayrimenkul sektörü. En avantajl oldu u konum nedir? Hizmet sektörü, tar m sektörü, uygulamac inflaatç l k sektörü... Bugün 4 tane ülke ile vizeleri kald rd k ama Ukrayna'dan tutun Romanya'ya kadar, Özbekistan'dan tutun Azerbaycan'a kadar, Irak'tan tutunuz Suudi Arabistan'a kadar bütün ülkelerle çok iyi bir kaynaflma içerisindeyiz. Bu Türkiye'yi inan n çok iyi yerlere getirecek, çok iyi yerlere tafl yacak. Çünkü, hani derler ya "komflunun tavu u komfluya yar mirast r". Komflular n zla iyi geçinmeden olmaz. Bunu bilgi ile çok çal flmakla yapaca z. Çal flmak, çal flmak, çal flmak... E er siz bilginizi çal flarak 16 GYODER

18 15 Haziran 2010 Gayrimenkul Zirvesi 10 art rmazsan z, e itimli hale gelemezsiniz. E itimli olmak zorunday z. E itimli olmak, terlemekle olur. E itimli olmak tecrübeyle olur. Bu inflaat sektöründe geldi imiz konum, edindi imiz tecrübe yakalad m z trend, inan n, Türkiye'yi lider ülke yapma konusunda çok iyi yerlere tafl yacakt r. Bunu biz görüyoruz. Biz devlet sektörü olarak, TOK olarak, devlet terbiyesinden ayr lmadan, yasalara ba l l m zdan taviz vermeden ama özel sektör dinamizmini, özel sektör pratikli ini, özel sektör basitli ini aflan bir gayretle çal flmalar m z sürdürüyoruz. Heyecan m zdan bir nebze, bir gram kaybetmedik. Heyecan m z artarak devam ediyor çünkü biz Türkiye'nin gelece ini görüyoruz. Türkiye'nin gençlerini görüyoruz. Gençlerin heyecan n görüyoruz. Hakikaten gençlerimiz bizi aflan bir perspektifle, bizleri aflan bir görüflle çok daha ileriye var yorlar. Dünyan n milletleri, dünyan n gençleri, dünyan n çocuklar yla kaynafl yorlar. Bak n z, çok k sa süre önce Türkçe olimpiyatlar yap ld. Dünyan n bütün ülkelerinden insanlar geldi, gençler geldi ve Türkiye gelifltikçe Türkçemiz de daha çok konuflulmaya baflland. Bu anlay flla bu Gayrimenkul Zirvesi inan n bize çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Bize, önümüze çok büyük ufuklar koyuyor. Bunu hepberaber baflaraca z. Biz TOK olarak k ymetli araziler üretmeye devam edece iz. Bunlar özel sektöre aktarmaya, hasat paylafl m fleklinde ihale etmeye devam edece iz ve Türkiye'nin konut yap m na çok ihtiyac var. Türkiye'deki yaklafl k 14 milyon- 15 milyon flehir konutunun yenilenmesi laz m. Türkiye'deki hane halk küçülüyor, flehirleflme art yor. Köylerdeki salafl yap lar yenilememiz laz m. Bu bak mdan konuta ihtiyac m z var. Yaklafl k y lda konuta ihtiyac m z var. Bu bak mdan bu sektörün çok daha pratikleflmesi laz m. Basit organizasyonlarla çok büyük ifller yapmas laz m. Bürokrasiye tak lmadan, büyük s k nt lara girmeden büyük ifller yapmas laz m. Bu bak mdan biz yasalar da daha pratiklefltirerek, daha basitlefltirerek gerek Kat Mülkiyet Kanunu'nda gerek inflaat yap m ndaki kanunlarda gerekse yap m sektörünü daha çok kaliteli hale gelmesi için bir tak m yasal düzenlemeler yapmak suretiyle bu sektörü en ileriye tafl yaca z. Bizim en iyi bildi imiz ifle daha çok sar lmam z laz m. Kendimizi daha çok gelifltirmemiz laz m. Bu bak mdan, Türkiye yakalad bu trendi, yakalad bu ivmeyi komflularla daha s cak iliflkiler içinde olarak, dünya ile daha s k bütünleflerek, Avrupa Birli i'ne girme kararl l m z daha çok art rarak bu gayreti sürdürmek zorunday z. Türkiye'de gerçekten konuta ihtiyac olan, bar nmaya ihtiyac olan alt gelir grubun, yoksul grubun ev alacak paras yok. TOK olarak onlar için bu sektörün içerisindeyiz. Fiyatlar afla çekmek için bu sektörün içerisindeyiz. Piyasay disipline etmek için, kay ts z ekonomiyi önlemek için, özel sektörün gitmedi i Silopi'ye, psala'ya, I d r'a gitmek için bu sektörün içerisindeyiz. Bu bak mdan ufak ilçelerde örnekleme yapmak için bu sektörün içerisindeyiz. Yine devlet önemli ifllerde, flekerde, ekmekte, demirçelikte, çimentoda devlet düzenleyici olmak zorundad r. Piyasay düzenlesin, fiyatlar çok fliflmesin ve alt gelir gruplar daha çok istifade etsin diye. Yine bu görevimizi, sosyal devlet olma görevimizi sürdürmek için yine sektörde beraber olmaya devam edece iz. Özel sektörün yapt ifllere hiç bulaflmayaca z. Özel sektörün önünü açmak için elimizden geleni mutlaka yapaca z. Özellikle hasat paylafl m projelerde biz bu arsalar özel sektöre veriyoruz. Projeyi o dizayn ediyor, sat fllar onlar yap yor ama biz hem vatandafla hem yükleniciye güven veriyoruz. Güven verdi imiz için daha çok sinerji, daha çok enerji olufluyor ve halk katmanlar daha çok bu ifle kat l m sa l yor, birliktelik sa l yor. Bu bak mdan sektörün içinde olaca z. Bugün gelmifl oldu umuz nokta, TOK 'nin üretmifl oldu u konut kiflilik istihdam demektir. 20 milyarl k yat r m demektir. Bunlar Türkiye yapmak zorunda. flsizli i afla ya çekmek zorunda. Bugün Amerika'da iflsizlik %3'lerden %10'lara ç kt. Türkiye'de de %10'lardan %14'lere ç kt. Bunu mutlaka afla ya çekmek zorunday z. Bu bak mdan ben meslektafllar m, Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i'ni kutluyorum. Buradaki toplant n n da, bu sempozyumun da ülkemize çok ciddi katk lar sa layaca n görüyorum. Hepinize en içten sayg lar m sunuyorum. GYODER 17

19 Gayrimenkul Zirvesi Haziran 2010 Sunucu : Özlem Gürses Say n Baflkan çok teflekkürler. Peki, bir baflka de erli baflkan bu kufla n son konuflmac s olarak kürsüye geliyor efendim. Sermaye Piyasas Kurulu'nun say n baflkan Profesör Vedat Akgiray' alk fllar n zla davet ediyorum. Prof. Dr. Vedat Akgiray Sermaye Piyasas Kurulu Baflkan Herkesi sayg yla, sevgiyle selaml yorum.. Sevgili TOK Baflkan m zdan sonra konuflmak fevkalade zor. Ne sesimiz öyle ç kar, ne iflimiz öyle büyük, ne de TOK 'nin baflar s n yakalam fl kamu ve özel kurum ben flu anda bilmiyorum Türkiye'de. Tabi Sermaye Piyasas Kurulu sermaye piyasalar n düzenleyen kurum. Dolay s yla, Bankalar Birli i'mizin say n baflkan da bahsetti. Gayrimenkul ve inflaat ifliyle sermaye piyasalar n iç içe sokmad m z sürece bu ifli h zl büyütmek zor. Dolay s yla burada bize düflen de çok önemli görev var. Bizi buraya davet eden GYODER'e de teflekkür etmek laz m. Gayrimenkul yat r m ortakl bir sermaye piyasas enstrüman. Dolay s yla bizle ilgili bir ifl bu, sermaye piyasalar yla. Biraz dünyadaki geliflmelerden bahsedeyim. Haber niteli i olsun diye. Bu Uluslararas Sermaye Piyasas Kurullar Teflkilat -"IOSCO" diye k satt m z, ngilizcesini, bir teflkilat. Onun y ll k toplant s vard. Bütün ülkelerin sermaye piyasas kurulu baflkanlar ve di er yetkililer oradayd ve IMF, Dünya Bankas, OECD falan da, oradan temsilciler vard. Dünya nereye gidiyor? Kriz içerisindeyiz. Devam eden bir kriz var 2007'den bu yana. Bu kriz nedir? Ne yap y or dünya devletleri? Sermaye piyasalar n, genelde finans piyasalar n toparlamak, yeni bir düzenleme yap s kurmak için gibi tart flmalar. Yar n da Amerika'ya gidiyoruz. Amerikan SPK, SEC (Stock Exchange Commission) ile bir seri toplant m z var Perflembe ve Cuma günleri. Amerika'ya gidiyoruz çünkü Avrupa'da bir ses birli ini göremedik. Biraz herkes farkl telden çal yor gibi Avrupa'da. Dolay s yla biz de politikac olmad m z için Avrupa'yla kaybedecek fazla vaktimiz yok çünkü h zl yürümek laz m. Heryere bakma durumunday z. fiimdi 4 tane ana trend, yani birkaç hafta içinde bafl m za gelecek olan yeni bir finansal mimari içinde 4 tane ana de ifliklik var gibi. Birkaç hafta diyorum çünkü hakikaten eli kula nda. Senato'da bir tane tasar var. Kongre'de var. Uzlaflma komisyonu kurmufllar. Toplant lar bafllam fl. Paul Walker' n birebir ifadesi iki-üç hafta içinde ortak bir tasar oylamaya girer diyor. Yani o kadar yak n. 4 tane ana de ifliklik veya yenilik var gibi. Bir tanesi bankac l k sektörü ile ilgili. Anlafl lan o ki, "Glass-Steagall" anlay fl na k smen de olsa bir geri dönüfl var gibi. Yani klasik bankac l kla yat r m bankac l n n ayr m n sadece lafta de il, regülasyonda de il, pratikte de yapma konusunda kararl l k var gibi. Bu bir anlamda "gölge bankac l k" n sonu gibi, azalan önemi gibi anlafl l yor. Bankalar finans dünyas n n en önemli unsurlar çünkü ödemeler oradan geçiyor. Ödemeler sistemini yöneten bankalar. Dolay s yla bankalar nasli görevini yaparken çok sa lam durmalar fevkalade önemde anlafl l yor fakat asli görevleri d fl nda yani mevduat, kredi, ödemeler sistemi d fl nda özellikle büyük kurumlar n sistemik risk oluflturmamas için daha riskli say labilecek sermaye piyasas oyunlar na girmeleri istenmiyor gibi anlafl l yor. Birinci de ifliklik bu. Dolay s yla banka olmay p da hakikaten bankac l k yapan - mesela Goldman-Sachs bir gölge bankad r, fonlar kredi olarak veriyor- biraz zorlanacak. Birincisi bu. kincisi, teflkilatlanmam fl, organize olmam fl OTC -tezgah üstü piyasalardaki- ticareti mümkün oldu u oranda borsalara sokmak isteniyor. Çünkü borsalar izlenebilen, gözlenebilen piyasalar. Ne oldu? Kim ald? Kim satt? Enstrüman ne? Riski ne? Getirisi ne? Nas l bir insentiv var vs. Bunlar bilinen, bizim de izleyebildi imiz, herkesin görebildi i yerler. Ama borsa d fl na ç kt n z zaman, tezgah üstü piyasalarda ne kadar düzenleme yaparsan z yap n bu lay k yla mümkün de il. Dolay s yla mümkün oldu u oranda, türev araçlar dahil ürünleri standardize etmek ve yine mümkün oldu u, azami oranda borsalara sokmak fikri egemen gibi. Bu bir "merkezi takas", "merkezi teminatlaflma sistemi", CCP falan diyoruz. Hepsini ça r flt r yor. kinci e ilim de bu. Tabiki borsa d fl nda çok özel ikili mukaveleler, finansal kontratlar illaki olacakt r. Oralarda da bir raporlama zorunlulu u düflünülüyor. Yani bütün hadise fleffafl artt rmak, bilginin görülebilirli ini, kullan labililrli ini garanti etmek. Bu daha çok regülasyon, daha çok dökümantasyon anlam na gelmiyor. Gelmemesi gerekti ini bir k sm anlad -hepsi de il belkide- regülatörlerin. Üçüncü görebildi imiz de ifliklik veya sonuç diyelim, kredi derecelendirme kurulufllar, ba ms z denetim kurulufllar ve finansal veya finansal olmayan her türlü firmalar n yöneticilerinin daha hesap verebilir, ne yapt n, nas l yapt n daha çok aç klar konumda olmas isteniyor. Yani Türkiye'nin kredi notu BB ç k yorsa -örnek veriyorum Türkiye'de oldu umuz için- bu BB'nin ne oldu unun bilinmesi laz m. Veya bir tanesi bir gün oturup, bir akflam, Türkiye çok iyi 18 GYODER

20 15 Haziran 2010 Gayrimenkul Zirvesi 10 gidiyor bu BB'yi biz aniden AAA yapal m derse niye yapt n söylemesi laz m ve hesab n vermesi laz m. Ba ms z denetim de öyle çünkü denetim yap l yor bir yerde, tutulan kay tlar do ru mu? Eksik, fazla, yanl fl varm diye bak l yor. Olanlar ortaya ç kar l yor ve kamuya sunuluyor. Bu firman n resmi budur diye. Bu do ru oldu u oranda fiyatlar do ru olacak. Bu do ru oldu u oranda insanlar daha az aldanacak veya daha az balonlara binecek. Dolay s yla bu sorgulan yor ve kurumsal yönetime önem veriliyor. Yani kredi derecelendirme konusu fevkalade kavgal oturumlara sahne oluyor. Standard & Poor's'un baflkan oradayd. Panel devam ederken bir bakt m kaybolmufl. Ç kt tekrar geri geldi falan. Baya bir yükleniyorlar. Haks z da de il bir anlamda. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de devlet taraf nda, finansal düzenleyici otoriteler taraf nda daha monolitik, daha h zl hareket eder bir çat mimarisine gidiyor gibi anlafl l yor hadise. Yani ingiltere, Almanya, Hollanda örnekleri falan gibi. Tabi bu iflin uygulama yönü bizleri flu anda fazla ilgilendirmiyor. fiimdi Türkiye olarak bizde bu iflin d fl nda kalamayaca z. Dünyadaki bu geliflmelere uyma durumunday z. Belkide etki etme durumunday z. Geçen hafta seçim vard. Bu IOSCO'da iki tane komite var. Bir tane komitenin baflkanl na bizi seçtiler. Bizim de orada, o marifetle, o kanalla, Finansal stikrar Kurulu'nda -Financial Stability Board- bir sandalyemiz daha oldu. Gerçi dün toplant vard atlad k onu ama bir dahaki sefer gidece iz. Direk G-20'ye rapor eden bir kurum dolay s yla daha canl haberleri size getirme durumunda olaca z ve daha çok katk yapma imkan m z olacak dünyadaki bu yeni yap lanma süregiderken. Ülkemize dönersek, ben afla yukar bir y l 3 ayd r SPK baflkan y m, birsürü uluslararas toplant ya gittik. Bazen kendi karar m zla, bazen görev gere i. Bunu çok samimi söylüyorum; artan bir flekilde Türkiye'ye merak var. Oylama yap ld, ilk komite baflkanl için bir rakip vard, 82 ülke oy kulland 70'ten fazlas bize oy verdi, Türkiye'ye. fiahsa verilen bir oy de il bu, Türkiye oldu u için. Artan merak, artan bir sayg var Türkiye'ye karfl. Dolay s yla, sevgili TOK baflkan m z n da söyledi i gibi gençler bizim önümüzde kofluyorlar. Bizim iflimiz, özellikle düzenleyici otorite olarak, yolu açmak. Gayrimenkul konusunda da birkaç ufak tefek ifl yapt k GYO sektörü için bir y lda. Bir, genel olarak halka aç lma, yani hisse senedi yoluyla finansman bulmay daha kolaylaflt rd k, diye umuyorum. Tabi "s f r kolayl k" olmaz. Mümkün oldu u kadar kolaylaflt r l yor. kincisi, gayrimenkul yat r m ortakl olmay daha cazip ve daha kolay hale getirdik. Halka aç lma oran ndaki o minimum oran %49'ten %25'a indirdik. Fakat isteklerin sonu yok. GYO formülü Türkiye için çok uygun bir formül. Bu kadar GYO sektörünün niye küçük kald n, niye büyütülmedi ini anlamak için u raflmaya gerek yok. O bir gerçek. Ama önünün çok aç k oldu unu söylememek için ya konuyu bilmemek laz m veya baflka niyetli olmak laz m. Bir kere sermaye piyasalar na aç ks n z. Her zaman birinci, ikinci, üçüncü, beflinci, onuncu defa finansman bulma flans n z var. ki, vergi vermiyorsunuz; kurumlar vergisinden muaf. Üç, likit bir enstrümana ortak olma flans var; cazibeyi artt r yor. KDV ile ilgili bir talep daha var. Fakat belkide kanundan, mevzuattan kaynaklanan baz eksikleri, yanl fllar düzeltmeye çal flmak laz m. Ama bu vakit al yor. Bir bürokrasi var, birde devlet aç s ndan olaya bakt n zda olay n birçok yönü olabiliyor. Ama bürokrasi var. Uzun sürüyor. Çaba göstermek laz m. Fakat u rafl yoruz bir türlü olmuyor diye aylar, y llar geçirmemek laz m. Onlar bugünün gerçe i olarak kabul edip, duvar varsa kap y aç p yürümek laz m belkide. Bunu kimseye hitaben söylemiyorum ama böyle bir serzenifl hep geliyor kamudan bize. Bizde art k kamu görevlisi oldu umuz için böyle söylemek durumunday z. Gayrimenkul, Türkiye'nin demografik yap s, dünyadaki konumu vs. bir sürü, kitaplar dolduracak sebepler yüzünden gayrimenkul ve inflaat ifli Türkiye için fevkalade önemli. Sermaye piyasalar m z gayrimenkul gelifltirmeyi ne kadar destekleyebilirse ve gayrimenkul firmalar m z, inflaatç lar m z, müteahhitlerimiz sermaye piyasalar n -baflta TOK olmak üzerene kadar çok kullanabilirse bu ifl o kadar sa l kl olur diyorum. Bu yönde de her türlü yard m, hizmeti yapmaya haz r oldu umuzu itiraf edip sözlerime son veriyorum." GYODER 19

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı