15-17 Haziran Sponsorlu unda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda"

Transkript

1

2 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda

3 2 GYODER Katk lar yla

4 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3

5 4 GYODER

6 Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan Mesaj Turgay Tanes GYODER Baflkan 2009 gerek ülkemiz gerekse sektörümüz aç s ndan ekonomik krizin yo un etkilerinin yafland bir y l olmufltur. Ekonomideki ve alt segmentlerindeki ciddi daralmalar ile birlikte gayrimenkul sektörü de krizden pay alm fl ancak beklenenin alt nda bir hasarla bu krizi atlatm flt r. Tüm dünya aç s ndan olumsuz geliflmelerin yafland bu dönemde dahi ülkemizdeki yat r mlar, yabanc firmalar taraf ndan devam ettirilirken yerel firmalar da krizi f rsata dönüfltürme çabas içinde baflar l çal flmalar n sürdürmüfllerdir. projelerin incelenmesine imkan sa layan fuar organizasyonu ve sektörün derinlemesine de erlendirmesinin yap ld zirve bir arada gerçeklefltirilmifltir. GYODER olarak 10. y l n kutlad m z zirve organizasyonumuz sizlerin artan ilgi ve kat l mlar yla her y l biraz daha geliflmektedir. Bu sene Haziran 2010 tarihleri aras nda Lütfü K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda düzenledi imiz ISTANBUL REstate e de erli kat l mlar n z bizleri onurland rd. Yeni bir ekonomik düzenin oluflmaya bafllad dünyada e ilimleri de erlendirmek, stratejileri paylaflmak ve sektörümüzün yaflad sorunlara çözümler gelifltirmek amac yla 10. Gayrimenkul Zirvesi ni düzenlemekteyiz. Zirvemiz geçti imiz y l Türkiye de ilk kez uluslararas kat l ml bölgesel bir gayrimenkul fuar ile birlikte ISTANBUL REstate çat s alt nda düzenlenmifl ve yans malar da büyük ölçüde olumlu olmufltur. Bu y l da yerli ve yabanc Engin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini bizlerle paylaflan konuflmac ve panelistlere, organizasyonumuzun gerçeklefltirilmesinde büyük katk lar olan sponsorlar m za, deste ini her daim gösteren Sermaye Piyasas Kurulu na, T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl na, EPRA ya, NAREIT ve Urban Land Institute a sonsuz sayg ve teflekkürlerimi sunar m. birçok sektör profesyonelini bir araya getirerek, yeni GYODER 5

7 Gayrimenkul Zirvesi 10 Gayrimenkul Zirvesi 10 ve ISTANBUL REstate Panelleri Sonuç Bildirgesi GYODER in 2000 y l ndan bu yana geleneksel olarak düzenledi i Gayrimenkul Zirvesi nin onuncusu, ISTANBUL REstate Fuar ile birlikte Haziran 2010 tarihleri aras nda, stanbul da Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçeklefltirilmifltir. T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ), Sermaye Piyasas Kurulu (SPK), Urban Land Institute (ULI), National Assocation of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) ve European Public Real Estate Association (EPRA) n n katk lar yla gerçekleflen bu organizasyonda, global ve Türkiye gayrimenkul piyasas ndaki son geliflmeler ve trendler de erlendirilmifltir. Zirveyi takip eden fuarda ise, proje standlar yla yer alan gayrimenkul firmalar n n yan s ra, yap lan paralel oturumlarda, sektörün gelece i, uluslararas uygulama ve planlama örnekleri ve ihtiyaçlar konuflulmufltur. Zirvede yap lan oturumlarda, Dünya Ekonomisi ve Türkiye nin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Beklentileri, Yeni D fl Politika, Çevre Ülkeler ve Gayrimenkul Yat r mlar, Kentsel Tasar mlar, Gelece in Kentleri konular de erlendirilmifl ve sunumlar yap lm flt r. Bu y l ikinci kez yap lan Gayrimenkul Fuar ve Panellerinde ise 1. gün novasyon, AVM Yat r mlar : Deneyimler ve Beklentiler, Yat r mlara De er Katan Tesis Yönetimleri, Yüksek Binalarda Yaflam, Kentsel Dönüflüm ile Sa l kl Kentler, Dubai: Al nan Dersler, Ekolojik Mimari fiehir Tasar mlar, Enerji ve Sürdürülebilirlik, Avrupa ve Geliflmekte Olan Ülkelerde Kriz Sonras Geliflim ve Krizle Bafletmenin Yollar, AB Karadeniz Stratejisi bafll klar alt nda de erlendirmeler yap lm flt r. Ayr ca, Küresel Kriz Sonras Gayrimenkul Sektörü ve Türkiye için Öngörüler 2015 raporunun da sunumu yap lm flt r. 2 günde ise Konut Yat r mlar : Sektörün Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gayrimenkul Finansman nda Yeni Çözümler, Gayrimenkul Projelerinde Art De er Yaratmak: Günümüz Dan flmanl, Turizm Yat r mlar nda Uluslararas Standartlar ve Türk Beklentilerinin Karfl laflt r lmas, Uluslararas Türk Markalar -Türkiye deki Uluslaras Otel Gruplar, Otel Yat r mlar ve Finansman için Kriterler, Türkiye nin kincil fiehirlerinde Otel Gelifltirme konu bafll klar alt nda de erlendirmeler ve sunumlar gerçekleflmifltir. Gayrimenkul sektöründe yaflanan son geliflmeler, yukar da bahsedilen oturum ve panel bafll klar nda ele al narak incelenmifl, ortaya ç kan tespitler ve bu tespitlere yönelik çözüm önerileri ülkemizin gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel aç dan geliflmesine katk sa lamas amac yla iflbu sonuç bildirgesinde afla daki bafll klarda kamuoyu ile paylafl lm flt r. Yabanc lar n, baflta tatil yöreleri ve k y flehirleri olmak üzere Türkiye de gayrimenkul talepleri artmaktad r. Buna ra men, karfl l kl mütekabiliyet esas nedeniyle sözkonusu yabanc talebini karfl layamayan sektörde, bu problemin giderilmesi ile orta vadede 5 milyar dolarl k bir konut al m gerçekleflebilir. Yabanc lara mülk sat fl ndaki karfl l kl l k engelinin afl lmas d fl nda, mevzuat altyap s nda da yabanc ya s k nt yaratan tüm konular giderilmelidir. Konut kredileri h zla büyüyerek Avrupa Birli i ortalamalar n yakalayacak potansiyele sahiptir. Bunun için uluslararas kurallar koymakta gecikmemek, mevzuat altyap s n h zla tamamlamak, iç ve d fl talebi besleyecek üretimi finanse edecek gerekli altyap y kurmak, sermaye piyasalar olanaklar n artt rmak ve refinansman n önünü açmak önem arz etmektedir. Gayrimenkul sektörünü rasyonel olarak büyütmenin önemli bir yolu da sermaye piyasalar n daha etkin bir flekilde kullanmaktan geçmektedir. Komflu ülkelerimizde bir çok gayrimenkul yat r m f rsatlar bulunmaktad r. Hükümetin, komflu ülkelerle mevcut d fl politika çerçevesinde kurdu u resmi temaslar n, özel sektörün bu ülkelerde yapabilece i gayrimenkul yat r mlar aç s ndan önünü açacak nitelikte olmas önem arz etmektedir. Komflu ülkelerde gayrimenkul yat r m f rsatlar oldu u gibi, Türkiye de, komflu ülke vatandafllar ve bu ülkelerdeki yat r mc lar için gayrimenkul yat r mlar aç s ndan önemli yat r m f rsatlar içermektedir. Uygulanan d fl politikalar ve kurulan resmi temaslar n, komflu ülke vatandafllar ve gayrimenkul yat r mc lar n Türkiye nin bu potansiyelinden yararlanabilmesine imkan sa layacak nitelikte olmas da ayn derecede önem tafl maktad r. Gelece in kentlerini bugünden planlamak flartt r. Bunun için bütüncül sürdürülebilir planlama anlay fl yla politikalar gelifltirilmeli ve uygulanmal d r. Gelecekte ancak sürdürülebilir, yeflil alan dengesi kurulmufl, ulafl m alt yap s oluflturulmufl, enerji verimlili i sa lanm fl, karbon emisyonu dengelenmifl, ekolojik mimari tasar m yap lm fl, ekonomik ve sosyal aç lardan dengeli ve sa l kl kentlerde yaflamak mümkün olabilecektir. fiehirlerin ruhunun ve kültürünün korunarak, enerji verimlili i ve tasarrufuyla, çevre bilincinin en üst düzeyde yerleflmesi amac yla gerekli projelerin oluflturulmas için akademisyenler, STK lar, kamu ve özel sektör temsilcilerinin birarada çal flmas büyük önem 6 GYODER

8 Gayrimenkul Zirvesi 10 tafl maktad r. Di er ülkelerdeki uygulamalar, planlamalar ve teflvik modellerinin incelenmesi, gelece in kentlerini bugünden sürdürülebilir planlama anlay fl yla gelifltirilmesine katk sa layacakt r. Sa l kl kentlerin kurgulanmas için kentsel alanlar n etkin biçimde kullan m na yönelik stratejilerin gelifltirilmesi aç s ndan kentsel dönüflüm ve yenileme önem arz etmektedir. fiehirlerdeki kentsel dönüflümü h zland rmak için, kamu kurumlar n n daha aktif ve kararl olmas yan nda, sosyal ve toplumsal iliflkiler de gözard edilmemelidir. Binalar, karbon sal n mlar n n yar s na neden olmaktad r. Binalarda eko-verimlilik uygulamalar, yerinde enerji üretimi, yeni enerji standartlar ve yap ürünlerinde enerji tasarruflu ürünlere geçmek, sürdürülebilirlik kalk nma aç s ndan sektöre düflen önemli görevlerdendir. AVM tasar mlar nda da k sa vadeli trendler de il, sürdürülebilirlik konusu ön plana al narak uzun vadeli yaklafl mlar uygulanmal ve mutlak olarak kent ile görsel diyaloglar kurulmal d r. Binalar n tesis yönetimlerinde de sürdürülebilirlik konusu öne ç kmaktad r. Tesis yönetim firmalar n n özellikle enerji tasarrufu ve performans konular nda katacaklar katma de er, binalar n daha verimli olmas na katk sa layacakt r. Konut sektöründe en önemli sorunlar, sektörün son 10 y lda h zla büyürken ve de iflim gösterirken mevzuat n bu büyüme ve de iflime ayak uyduramamas, geliflmemesi, gerekli düzenlemelerin yap lmamas, yabanc ya konut sat lmas ndaki engellerin devam etmesi, flirketlerin geçmifl performanslar gözetilerek bir performans yönetim sistemati i uygulanmamas ve bu aç dan sektöre yeni giren firma ve kiflilere yönelik denetleyici, düzenleyici bir otoritenin, mekanizman n olmamas, imarl arsa tedariki s k nt s, bu aç dan devletin yeterli arsa üretememesi, alt ve orta gelir grubuna ucuz konut üretilememesi, bu kesimin konut al m na yönelik teflvik mekanizmalar n n olmamas, arsa maliyetlerinin yüksek seyretmesi, kentsel dönüflümün h zlanmamas olarak say labilir. Gayrimenkul finansman nda son y llarda klasik banka kredileri ile finansman yerine, yeni çözümler olarak hisse ve Eurobond ihraçlar, stratejik ve finansal ortakl klar, özel sermaye fonlar gibi uygulamalar görülmektedir. Yabanc lar n sektöre daha fazla yat r m yapmas için yasal mevzuat n geliflmesi, fleffafl n artmas ve kurumsallaflma gereklidir. Di er yandan, yabanc lar geçmifl y llara göre gittikçe daha çok binalarda sürdürülebilirlik konusuna önem vermektedirler. Küresel gayrimenkul sektöründe 2010 y l nda dibe ulaflma ve tutunma süreci yaflan rken, de yeni arz-talep ve fiyat dengelerinin oluflmas, ün ise yeniden istikrarl büyüme sürecine geçifl dönemleri olaca öngörülmektedir. Türkiye de y llar aras nda hane halk art fl, yenileme ve kentsel dönüflüm kaynakl olmak üzere toplam konut ihtiyac n n 3,4 milyon adet olmas beklenmektedir y llar aras nda ortalama %4-4,5 ekonomik büyüme varsay m alt nda, konut kredilerinin 2015 y l nda baz senaryoya göre 124 milyar TL s na ve GSMH n n %7,5 una ulaflmas öngörülmekte iken, en yüksek gelir grubu d fl ndaki hane halklar, ancak konut kredi faizlerinin ayl k ortalama %0,6-0,8 aras na inmesi halinde kredi kullanabilir hale gelebilecektir. AVM lerde 2010 ve 2011 y llar nda aç lacak AVM ler sonras nda büyüme h z n n yavafllamas, kiralanabilir alan büyümesinin harcama potansiyelinin küçülmesi ile karfl laflmas ve 2015 y l nda al flverifl merkezleri kiralanabilir alan n n toplam 9,6 milyon m 2 olmas beklenmektedir. stanbul ofis piyasas nda ise orta vadede ofis talebi ve arz nda istikrarl bir art fl n yaflanmas, toplam sto un 2013 y l nda 3,45 milyon m 2 ye ç kaca tahmin edilmektedir. Türkiye nin Avrupa ve bölge ülkeleri içinde orta vadede daha h zl büyüme gösterecek olmas, Türkiye yi lojistik alanlarda yat r mlar için de göreceli olarak daha cazip hale getirmektedir. Ancak bu cazibenin kullan lmas için Türkiye nin lojistik altyap s n iyilefltirmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, stanbul da konaklama tesisi talebinin devam edecek olmas nedeniyle, stanbul da oteller, bir gayrimenkul yat r m arac olarak giderek daha çok ilgi çekmektedir. Türkiye, turizm gayrimenkul sektörü aç s ndan, hem k sa hem de uzun vadede Avrupa içinde olumlu görünüm gösteren nadir ülkelerden biridir. Bu durum, yabanc yat r mc y Türkiye ye çekerken, di er yandan yat r mlar n daha kurumsal ve fleffaf olmas, 5 y ld zl oteller d fl nda, daha eflit yat r m tipi da l mlar ve ikincil flehirlerde markal proje gereklilikleri göze çarpmaktad r. Gayrimenkul yat r mlar yaparken, gerekti i noktalarda yeterli bilgiye ulaflmak ve arz ve talep dengesini detayl analiz etmek amaçlar yla dan flmanlardan da yararlanmak fayda sa layabilmektedir. Türkiye deki yerel yönetimler gerekli prosedürleri yerine getirememekten dolay, yerel yönetimlere yard m amac yla kurulmufl ekonomik ve bilimsel bir kurulufl olan The Institute of the Regions of Europe (IRE) nin fonlar n kullanamamaktad r. Gerekli prosedürlerin daha kapsaml uygulanmas ve operasyonel sürecin daha yak ndan takip edilmesi sonucu, yerel yönetimler Türkiye için ayr lan fondan yararlanabilme flans na kavuflabileceklerdir. Kamuoyuna sayg yla duyurulur. GYODER GYODER 7

9 Gayrimenkul Zirvesi 10 Zirve Program 15 Haziran GYODER

10 Gayrimenkul Zirvesi 10 Gayrimenkul Zirvesi Haziran 2010 GYODER 9

11 Gayrimenkul Zirvesi Haziran 2010 Sunucu : Özlem Gürses Günayd nlar Efendim; Harika bir Haziran sabah nda stanbul'da Gayrimenkul Zirvesi'nin 10.'sunu gerçeklefltirmek üzere bulunuyoruz. Bizi yaln z b rakmad n z için bu güzel stanbul sabah nda bir kez daha teflekkür ediyorum. sterseniz önce, 10. y l nda, Gayrimenkul Zirvesi'nde sektör hangi duruma gelmifl birlikte izleyelim. Tan t m sesi: "Daha önce kimsenin ayak basmad yollarda yürümek cesaret iflidir. Bir ilke imza atmak, arkadan gelenlere yolu açmak ve kendi hedeflerine ulafl rken çevrendekilere de ne kadar yükse e ç k labilece ini ispatlamak cesaret gerektirir. Hedefe do ru yol al rken at lan her ad m defalarca hesaplan r çünkü sen geçip gitsen bile ard nda ayak izlerin kal r. Do ru ad mlar atman n verdi i güvenle, sahip oldu un tüm bilgi birikimini de harmanlad ysan cesaretinle, önünde fethedilmeyi bekleyen zirveler uzan r ve t rman fl bafllar. Hep daha iyiye, hep daha yükse e... Daha yüksek hedeflere ulaflmak için at l rs n öne, var gücünle. Sana inananlar gücüne güç katarken, karfl na ç kan bütün engelleri ve zorluklar kararl ad mlarla aflarken içinde do ru bir ifl yapman n, en önemlisi de iflini do ru yapman n rahatl yla hedeflerine iyice kilitlenirsin. Zirveye ulaflmak için att n her ad m n baflkalar na örnek olaca n ve rehberlik edece ini bilirsin. S rt nda tafl d n bu sorumlulukla yükün a rlaflsa da ilk zirvene ulaflt nda elde etti in zaferin gösterdi in çabaya de di ine eminsin. Art k geriye dönemezsin. On y llar boyunca bu zafer hissini yaflamak ve yaflatmak için... Baflar lar na yenilerini eklemek, yeni yollar keflfetmek, yeni zirveler fethetmek ve sana inanan herkesle ortak fayda do rultusunda hareket etmek için ilerlemelisin. flte GYODER Türk gayrimenkul sektörüne farkl bak fl aç lar kazand rmak ve sektördeki tüm oyuncular GYODER çat s alt nda buluflturup sinerji yaratmak hedefiye ç kt yolda bu inançla ilerliyor. Türk gayrimenkul sektörünün lokomotif kuruluflu GYODER düzenledi i konferanslar, paneller, sempozyumlar ve e itim programlar yla, haz rlatt raporlarla önemli konularda yaratt ulusal ve uluslararas tart flma platformlar yla Türkiye'nin ilk uluslararas kat l ml bölgesel gayrimenkul fuar ISTANBUL REstate ile ve sektörün gündemini belirleyen Gayrimenkul <Zirveleri ile gücüne güç kat yor. GYODER ortak hedeflere ulaflma yolunda sizlerle birlikte ilerlemekten büyük bir gurur duyuyor. Türk gayrimenkul sektörü GYODER ile birlikte zirveden zirveye kofluyor. GYODER." Sunucu: Gerçekten de on y lda al nan uzun bir yol. zirveye giden yolda da c dostumuz yaln z gözüküyor ama biz yaln z de iliz. Sektör gerçekten de ilerlemek konusunda, zirveye ulaflmak konusunda bir iflbirli i yap yor. Bu derne in çat s alt nda sektörün de erli temsilcilerinin, çal flanlar n n toplanm fl olmas da bana kal rsa çok önemli bir konu. O yüzden, Zirve ve fuarla Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i bir kez daha alk fl hak ediyorbugün sektörün dinamiklerini biraz anlamaya çal flaca z. Ekonomiyi de konuflaca z. Çok de erli kat l mc lar m z var. Hem akademik dünyadan, hem dünya konjonktüründen sektörün yeni trendlerini, yeni yaklafl mlar n birlikte anlayaca m z ve de erlendirece imiz de erli misafirlerimiz var. Önce telgraflar m zla bafllamak istiyorum güne. Sonra da evsahiplerimizin aç l fl konuflmalar na geçece iz. Yusuf Uzun, Beylikdüzü Belediye Baflkan : "Önceden planlanm fl program m nedeniyle nazik davetinize ifltirak edemedim. Program n z n baflar l geçmesini temenni ederim" diyor Say n Baflkan. Nusret Bayraktar, stanbul Milletvekili, Bay nd rl k, mar, Turizm ve Ulaflt rma Komisyonu Baflkan : "Düzenlemifl oldu unuz etkinliklere yurtd fl nda olmam nedeniyle kat lam yorum. Baflar l çal flmalar n z n devam n diler, selam ve sayg lar sunar m" diyor say n milletvekili. Ve Kadir Topbafl. Asl nda stanbul'un evsahibi. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan : "Nazik davetinizi ald m, yurtd fl nda olmam nedeniyle düzenlemifl oldu unuz programa kat lam yorum. Kat lan tüm davetlilere flahs n zda sevgi ve sayg lar m sunar m" diyor Say n Baflkan Kadir Topbafl. Ev sahibimiz olan GYODER'in Say n Baflkan Turgay Tanes'i aç l fl konuflmas n yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyrunuz Say n Baflkan. 10 GYODER

12 15 Haziran 2010 Gayrimenkul Zirvesi 10 Turgay Tanes GYODER Baflkan Sayg de er baflkanlar m, de erli kat l mc lar ve de erli bas n mensuplar, Bu sene onuncu y l n kutlad m z Gayrimenkul Zirvesi'ne hoflgeldiniz. Bildi iniz gibi Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i'nin hedefi Türk gayrimenkul sektörünün geliflimine katk da bulunmak ve sektör oyuncular n ortak ç karlar etraf nda birararaya getirerek ortak bir platform sunmakt r. flte son on y ld r, 2000 y l ndan bu yana istikrarl bir flekilde düzenledi imiz ve son iki y ld r da ISTANBUL REstate ile birlefltirerek üç güne yayd m z Gayrimenkul Zirveleri ile arzu edilen platformu yaratm fl ve sürekli k lm fl bulunuyoruz. Her y l oldu u gibi bu y l da zirve program m z için çok detayl, özenli bir çal flma gerçeklefltirdik. Bundan önceki y lllardaki format n biraz d fl na ç kt k. Zirvenin üç günlük bir süreye yay lmas nedeniyle bize bu imkan do mufl oldu ve ilk gün daha ziyade makro konulara a rl k vererek ve bu konularda birbirinden de erli konuflmac lar davet ederek geçirmek ve daha sonra iki günlük ISTANBUL REstate fuar s ras ndaki onbefle yak n paralel oturumda gayrimenkul sektörünün tüm detay konular n yine de erli kat l mc larla de erlendirmek gibi bir program yapt k. Elinizdeki programlardan kat l mc lar ve oturumlar zaten görüyorsunuz ancak bir kaç konu üzerinde en az ndan dikkatinizi çekmek istiyorum. Zirvemiz, tüm sektörleri oldu u gibi gayrimenkul sektörünü de fazlas yla etkileyen, sektörümüzde de yo un bir flekilde hissedilen, tüm ülkeleri ortak hareket etmeye yönelten ekonomik krizin Türkiye, Avrupa Birli i ve Dünya ölçe indeki etkilerinin tart fl laca bir ekonomi oturumuyla bafllayacak. Bu oturumun moderatörlü ünü Merkez Bankas Eski Baflkan Say n Gazi Erçel gerçeklefltirecek. Platformda Harvard Üniversitesi Profesörü Say n Dani Rodrik de bizimle olacakt ancak haftasonu, doktorunun seyahat yapmamas konusundaki uyar s nedeniyle bizlerle birlikte olamayaca n iletti. Ancak bu toplant için haz rlam fl oldu u prezentasyonunu bizimle paylaflt. Merkez Bankas Eski Baflkan Say n Gazi Erçel bu prezentasyonu, Say n Dani Rodrik yerine bizlere sunacak ve üzerinde tart flabilece iz. Bu arada Say n Rodrik'e de geçmifl olsun dile imizi iletmek istiyorum. Yine ekonomi oturumunda Avrupa Birli i Bölgeler Komitesi Baflkan Prof. Dr. Franz Schausberger de bu günlerde Avrupa Birli i'nin içinde bulundu u durumu, öngörülerini ve ekonomi kurtarma reçeteleri ile ilgili görüfllerini bizlerle paylaflacak. Yine hepimizin çok yak ndan tan d ünlü ekonomist-yazar Say n Deniz Gökçe Hocam z da bizlerle beraber olacak ve ekonomi oturumunda hem ekonomik kriz sonras durumu hem de kendi öngörülerini bizlerle paylaflacak. lk oturumumuzda, programdan da izledi iniz gibi bu sene oldukça farkl bir oturum düzenledik. Oturum "Yeni D fl Politika, Çevre Ülkeler ve Gayrimenkul Yat r mlar " bafll kl. Biz dernek yönetim kurulunda aylar öncesinde zirve program n tart fl rken Türkiye'nin uygulamaya bafllad yeni d fl politika nedeniyle özellikle çevre ülkelerle karfl l kl vizelerin k smen ya da tamamen kald r lmas n n sektör üzerinde orta ve uzun vadede bir etkisi olabilece ini tart fl yorduk. Üyelerimizden gelen geri bildirimler ilginç sonuçlar ortaya koydu. Özellikle bu kapsamda s n r flehirlerimizde, s n ra yak n flehirlerde vizelerin kald r lmas ndan sonra özellikle al flverifl merkezi, otel ve çok ilginçtir özel hastanelerde bir ziyaretçi art fl oldu u üyelerimiz taraf ndan bize iletildi. Vizelerin kald r lmas ve bölgesel komflularla daha yak n iflbirili i yap lmas na yönelik politikan n sadece s n r flehirleri ve s n ra yak n flehirleri de il, uzun vadede, belkide orta vadede di er flehirler üzerinde de ve dolay s yla gayrimenkul sektörü üzerinde de önemli etkileri olaca n düflündük ve bu oturumu koyduk. Bu oturumda iflin d fl politika yönünü, bizim d fl m zdaki yönünü, emekli diplomatlar m zdan Say n Özdem Sanberk yorumlayacak ve bu oturumda gerek s n r flehirlerine gerek s n r ötesine yat r m yapan, yapmakta olan büyük flirketlerimizin yöneticileri, CEO'lar bizlerle beraber olacak ve bu politikan n bölge ülkeleriyle olan yeni iflbirliklerinin gayrimenkul sektörüne sa layaca katk lar bizlerle paylaflacaklar. Öngörülerini bize aktaracaklar. Son oturumumuzda ise birazc k gelece e do ru bir projeksiyon yapma gere ini hissettik. "Future Cities", "Gelece in Kentleri" konulu oturum ayn zamanda çok enteresan bir konuyu da alt bafll k olarak içerecek: "Slow City" ak m. "Yavafl flehir" ya da kimilerinin "sakin flehir" dedi i, talya'da bafllayan ve bugün Türkiye d fl nda 100 ülkede, 100 flehirde hayat bulan farkl bir ak m. Türkiye'den de Seferihisar Belediyesi bu konuda sertifika sahibi. Say n Belediye Baflkan Tunç Soyer ile birlikte gerek MIT'nin gerek di er üniversitelerin çok ünlü hocalar bizlerle beraber olacak. Bu oturumdan önce bir konuk konuflmac m z var. Roy Strickland, futürist mimar diyebilece imiz, Amerika Birleflik Devletleri'nin 2050'ye kadarki bölge planlar n yapan ekibin içinde yer alan ve Türkiye'de de bu konuda çal flm fl olan çok de erli bir kat l mc. Yar n ve öbürgün, 16 ve 17 Haziran'da gerçeklefltirilecek fuar m z içerisindeki panellerimizde ise, gerek paralel oturumlar, gerek tek oturumlar fleklinde, az önce de ifade etti im gibi sektörün tüm alt segmentleri ele al nacak. Baz panelleri özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Yar n ilk panelimiz tek oturum fleklinde Eczac bafl CEO'su Say n Erdal Karamercan' n kat laca bir sunumla, yapaca bir konuflma ile bafllayacak. novasyon üzerinde, hep konufltu umuz, büyük yat r mlar yapt m z inovasyon konulu oldukça enteresan bir sunum izleyece iz. Bunun yan nda sektör profesyonellerinin ve özellikle ekonomi bas n n n çok yak ndan bildi i, GYODER'in düzenli olarak yay nlad ekonomik öngörüler; üçer ayl k ekonomik raporlar var biliyorsunuz. Bu raporlarda bizimle beraber çal flan de erli akademisyen Dr. Can Fuat Gürlesel yar n "Küresel Kriz Sonras GYODER 11

13 Gayrimenkul Zirvesi Haziran 2010 Gayrimenkul Sektörü ve Türkiye çin Öngörüler 2015" raporunu bizlerle paylaflacak. Yine çarp c bir konu bafll na dikkatinizi çekmek istiyorum: "Dubai: Al nan dersler". Son on y lda yabanc fonlarla, özellikle gayrimenkul alan nda çok önemli yat r mlara imza atan Dubai'de biliyorsunuz son dönemlerde bir tak m s k nt lar yaflan yor. Bu s k nt lar bizzat körfezden gelen yöneticiler bize anlatacak ve al nacak dersler konusunda da görüfllerini bizlerle paylaflacaklar. Fuar m z n son gününde, son zamanlarda sektörümüzde ve piyasada çok yo un olarak konut projeleri aç klayan firmalar m z n de erli yöneticileri ve patronlar tek oturumlu bir konut oturumunda konut sektörü ile ilgili görüfllerini, öngörülerini, s k nt lar ve di er konular bizlerle paylaflacaklar. Bu y l ISTANBUL REstate, Avrupa'n n her y l önemli bir kentinde yap lan bir etkinli e de ev sahipli i yap yor. "Güneydo u Avrupa ve Türkiye Bölgesel Konferans " bu sene Türkiye'de oldu u için böyle bir konu bafll yla yer al yor. Bu konferansta "Bölgesel Kalk nma Çerçevesinde Avrupa Fonlar n n Krizle Bafla Ç kma Arac Olarak Kullan lmas " konusu ifllenecek. Ayn zamanda Avrupa Birli i Karadeniz Stratejisi gündeme getirilecek. Stand alanlar nda da firmalar m z n yeni projelerini, görsellerini ve yeni iflbirli i olanaklar n görme imkan n z olacak. Biz üç günlük çok yo un bir program haz rlad k. Her oturumda sektörümüzün önemli bir konusu masaya yat r l yor. Sektörümüzde bugüne kadar, özellikle 2002'den sonra çok büyük ilerlemeler, geliflmeler kaydettik fakat bir o kadar da büyük sorunlar m z var. Bunlar hepiniz biliyorsunuz. Ama en az ndan bugüne kadar defalarca dile getirdi imiz, en az ndan sonuç al nabilece ini düflündü ümüz platformlarda dile getirdi imiz sorunlar çok k sa bafll klar halinde yine bilgilerinize sunmak istiyorum. Proje gelifltirme konusunda yat r mc lar aç s ndan çok büyük s k nt ve maliyet konusu olan arsa konusu, arsa maliyetlerinin yüksekli i ve arsa arz n n yetersizli i konusu malesef hala oldu u yerde duruyor. Bugünlerde sektörü, özellikle yerli ve yabanc yat r mc lar çok olumsuz etkileyen maddelere sahip bir Borçlar Kanunu Tasar s gündemde malesef. Bu tasar özellikle yabanc yat r mc y büyük ölçüde ürkütüyor. Çok basit bir örnek vereyim. Dolar üzerinden yap lan 12 GYODER kiralamalarda dolar üzerinden yap lm fl bu kontratlara y ll k art fl öngörülemeyece ine dair çok kat bir hükmün de içinde bulundu u çok say da s k nt l hüküm var. Bir yandan yabanc sermayeyi davet etmek için elimizden geleni yap yoruz ama bir yandan yapt m z yeni yasa tasar lar nda bu tür yat r mlar teflvik etmekten ziyade engelleyici hükümler koyuyoruz. Biz GYODER olarak bu konuda çeflitli giriflimlerde bulunduk ve en son çeflitli partilerin grup baflkan vekilleriyle konuyu paylaflt k ve sa olsun baz parlamenterlerimiz konuyu üstlendi. Zaman zaman mecliste gündem d fl söz alarak bu kanundaki s k nt lar dile getirdi. Yine bizim gibi di er bir dernek, Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i bu konuda çok yo un çabalar harc yor. Sektörün yine di er bir sorunu uzun zamand r konufltu umuz KDV ve tapu harc. sektörü rahatlat c herhangi bir teflvik malesef getirilmiyor. mar konusundaki çok seslilik, çok bafll l k, imar planlar ndaki problemler, davalar devam ediyor. Benim " mar Planlar Koordinasyon Üst Kurulu" diye formüle edip önerdi im ve dernek olarak da sürekli olarak çeflitli kurumlar nezdinde iletti imiz bir kurula ihtiyac m z var. Birçok firma yapt projelere daha bafllarken davalarla karfl karfl ya kalabiliyor. Önemli zararlara u rayabiliyor. Ama bütün bu hep konufltu umuz sorunlar n d fl nda, son zamanlarda dile getirdi imiz ve üyelerimizin özellikle bizden dile getirmemizi rica etti i ve üzerinde çal flt m z bir konu daha var. Bugün ki oturumlar m zdan birisi dolayl olarak bu konuyla ilgili. Bildi iniz gibi "mütekabiliyet" nedeniyle Türk vatandafllar n n tapu sahibi olamad ülke vatandafllar da Türkiye'de, sözgelimi bir konut al m yapam yor ve bu mütekabiliyet esas yüzünden sektörümüzdeki birçok oyuncu, birçok üyemiz çok önemli say da gayrimenkul yat r m yapmak isteyen yabanc yat r mc y reddetmek zorunda kal yor. Bizim takip edebildi imiz kadar yla Suriye, ran ve Türki Cumhuriyetler ile bir k s m Körfez ülkelerinin vatandafllar Türkiye'de, özellikle baflta konut olmak üzere gayrimenkul al m yapam yor. Ara formüller, flirket kurarak bu ifl afl lmaya çal fl ld nda da KDV, muhtasar, vergi beyannameleri gibi bir tak m fleyler ortaya ç k yor. Bu konuda GYODER olarak bir çal flma bitirmek üzereyiz. Hem kamu kurumlar yla hem bakanl klarla ve Baflbakan m z ile

14 15 Haziran 2010 Gayrimenkul Zirvesi 10 de paylaflaca z. Bölge ülkeleri yap lan temaslarda, özellikle DE K'in de içinde bulundu u bu temaslarda vizelerin kald r lmas ndan tutun her konuda iflbirli i yap labiliyor. Bu maddelerin aras nda bu "mütekabiliyet" nedeniyle Türkiye'de gayrimenkul alamayan ülke vatandafllar yla ilgili de bir yeni hüküm getirme konusunda elimizden gelen çabay harc yoruz ve en son çal flmam z bitirdi imiz anda bu konuda bir giriflimde bulunaca z. Türkiye'de bu tür gayrimenkul yat r m n yapamayan fon sahiplerinin spanya ve ngiltere'de Türkiye'deki fiyatlar n 4-5 misli fiyatlarla gayrimenkul ald n da biliyoruz. Önemli bir kayna kaç r yoruz. ISTANBUL REstate için önümüzdeki 5 y lda dünyan n en önemli gayrimenkul platformlar ndan birisi olma hedefini koymufltuk. Krizin bafllad bir dönemde imkanlar s n rl bir dernek olarak bu ifle soyunduk ama oldukça iyi bir yol ald k. Bu yolu almam zda bize katk da bulunan, bugün de aram zda bulunan tüm kat l mc lar m za, sponsorlar m za ve bütün kurulufllara tekrar teflekkür ediyorum. Hepinizi sayg yla selaml yorum. Teflekkürler." Sunucu : Özlem Gürses Çok teflekkürler Say n Baflkan. Bu al nan yolda olmazsa olmaz yol arkadafllar ndan birini, bir baflka de erli baflkan davet etmek istiyorum. Türkiye Bankalar Birli i'nin Say n Baflkan Ersin Özince geliyor efendim. Ersin Özince Türkiye Bankalar Birli i Baflkan De erli han mefendiler, beyefendiler, Gayrimenkul Zirveleri nin 10.'sunu, gayrimenkulün konuflulamad veya gayrimenkul laf n n art k krizle özdeflleflti i bir dönemde yapabiliyor olmam z dahi çok önemli bir ayr cal k. Ben bu zirvelerin çok büyük bölümüne kat ld m. Tahmin ediyorum ilkinden itibaren hemen hepsine kat lm fl md r. Ancak halen konuflmam n bir bölümü ilk zirvede yapt m baz konulara iflaret eder olacak. Öncelikle bankac l k sektörü ile ilgili hepimizin bildi i baz hususlar tekrarlamak istiyorum. Bankac l k sektörümüz bu defa flu ana kadar oldukça iyi bir performans göstermifl görünüyor ve sermaye yeterlilik rasyosu olarak düflünecek oldu umuzda halen sektörün ortalama sermaye yeterlili i, yani sermaye gücü Bat Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin tamam ndan, Do u Avrupa ülkelerinin ise ço undan daha yüksek düzeyde. Do u Avrupa ülkelerinden sermaye gücü bizden fazla gibi görünenler piyasalar bizden daha s olan ülkeler. Global krizde, pek çok ülkenin tersine, hatta OECD ülkeleri aras nda tek ülke Türkiye, bankac l a bir sermaye deste i vermeyen, hatta bankac l kla ilgili tasarruf garanti oranlar n yükseltmek lüzumunu dahi hissetmeyen. Burada bizim sektör olarak da duruflumuzun çok önemli rol oynad n düflünüyorum. Gerçekten de finans sektöründe meslek kurulufllar n n özel nitelik kazanmas bunda büyük rol oynad. GYODER'in ve benzer tüm kurulufllar n da çok önemli pay sa lad n, pay katt n düflünüyorum. Bu kurulufllar m z olgunlaflt kça sektörlerin, ekonominin de gelece i çok daha fleffaf, çok daha anlafl l r, yönetilebilir olacak. Bankalar Birli i de dolay s yla o yolda ciddi geliflmeler sa lad. Özellikle son y l içinde ve ona dayanarak kriz s ras nda devletimizle olan iliflkilerde talepkar olmad k. Kriz s ras nda çok ciddi sorunlarla karfl laflt k. Bankac l k sektörünün hep karlar dikkat çekti ama geçen krizdekinden daha fazla sorunlu kredi ile karfl laflt k ve yap land rd k. Sermaye gücümüz yetti i için de 20 milyar n üzerinde krediyi yap land rd k, geçtik. Bu kredilerin büyük bir bölümünü de herhangi bir yasal düzenleme falan olmadan yap land rd k. Yani " stanbul yaklafl m " gibi özel yöntemler olmad. Sadece kredi kartlar ile ilgili yap land rma yasa konusu yap lm flt r. Onda da öneri sahibi biziz. Bu kriz ortam n n bankac l k aç s ndan ilginç yönlerinden biri baz sathi flikayetlere karfl n sektörün aktif büyüklü ünün 2009 y l nda %14 oran nda art fl kaydetmesi ve kredi hacminin de yatay olmakla beraber ki 20 milyarl k bir sorunlu krediye geçifl iflaret ettim, seviyesini korumas önemli. Hatta krizin en yo un hissedildi i 2009 y l nda da en yüksek art fl oran da bireysel kredilerde gerçekleflti. Bunu da konut finansman önemli ölçüde lokomotif olup çekti y l nda kredilerdeki di er önemli geliflme KOB kredilerinde oldu. Bunu kurumsal ve ticari krediler izledi. Bireysel kredilerde de biraz önce söyledi im gibi en baflta konut, ondan sonra da ihtiyaç kredileri en yüksek art fllar gösterdi. Ekim 2009'a kadar art fl trendinde olan geri dönmeyen krediler, sorunlu krediler, 2010 y l n n ilk 3 ayl k döneminden sonra gerilemeye bafllad. Mart sonu itibariyle sorunlu kredilerin %5'in alt na, %4.9'a geriledi ini görüyoruz. Yani sorunlu art fl, art k durdu, geriliyor diyebiliriz. Konut finansman çok geliflti. Bu toplant lar ilk yapmaya bafllad m z y llarda Türkiye'de bankac l k sektörünün konut finansman 200 milyon liralar seviyesindeydi. Yani diyelim, 120- GYODER 13

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r.

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r. 3 Merhaba ç Denetimle ilgili ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yay n olan dergimizin 5. y l n kutluyoruz. Mesle in profesyonel sesi olan dergimiz, kurumsal kimli ini baflar ile devam ettirmektedir. Bildi

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı