Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır."

Transkript

1 1

2 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Cadem CATIA Kitabı izinsiz olarak çoaltılamaz, satılamaz ve baka bir döküman içerisinde yazılı izin alınmadan kullanılamaz. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.. General Ali Rıza Gürcan Cad. No. 32 Metropol Center K.13 D. 52 Merter / ST CATIA Dassault Systemes firmasının tescilli ürünüdür. 2

3 >*&(%2&%!" # $%&'& ( &)""*!" # + &)"", + -..% &!" / + 0&%120! / %5&0&%120! +67&& &%120! + +8"0!% &5&%120! % (%2&%2"%2!'%& %!%"& 8 6 9%"&-..% &!" 69%"&% &0!" 6+ "%%5&0&%1:%20! ; 66 &)%(%5&0&%1:%20! # 689%"&!&%!&(%(&22%(&%5%202, 8 %-..% / 8%&&%120! +< 8+%&&%13 0&%20! + 86=&52%&&%120! ++ 88=&52%&&%13 0&%20! +6 3

4 >*&(%2&%? -..% +8 02%&%120! +8 + %20&%120! + ; -..% &.A%%!%"& +, ;30B% &%"CA%&2% D3%5% %"& +, ;+30B% &%"3%5% %"&&% +/ ;630B% &%"3%5% %"&&95 6# ;8"0%90! 6, ;-..% &30A&"0!" 6/ ;;9%"&%%E $%&(%%& %!%"& 86 ;#9%"&E F&A)&&B% &&.A%%!%"& 88 ;,-..>*&(%2&G%! 8 &!%"& 8; #.A%%!%"& 8# #$%&:%-..G2%!% 8# #+"&%+0!B0%90! 8, #6 23C52) 0(D 8/ #6>*&3 0B% &%"3%5% %"& < #8%% &!%"&C3)%%BD 4

5 >*&(%2&%,? *.%(&!%% +,*.%(&!%90! +,+&!%"&0"90! 6,600"3%% 8,8*.%(&!%% ;,*.% &0!!" /,;*.% >*&3 0B% &%"3%5% %"& ;,#!%(&!%"&0" ;6,,52%(&!%"&0" *.%(&!%90! ;,<I!% &!%"&0"90! ;;,I%(&!%"&0"90! ;#,+&)-"% &!% &&*&95( (!" ;,,600(&%&!%"&0"90! ;/,8E0%&!%"&0'%90! #,00(&%&!%"&0'%90! #6,;*.% #8,; %? 0%&!%"&0? *. %% " %&(%'%& %!%"&,;+ %!0:%J %%% B&0? KA!*&A)&% &.A% &(%2%"!% 0!:%2%"!%*&A)&% &&2(!,;6&B0 " / %0!% &20% "G2%!% ## /!% %90! ## /+%0!% &50% 5%90! #, 5

6 >*&(%2&% < 0!&2*.%(&!% #, <%% %&!%"&0"90! #/ <+%% %&!%"&0"%B'%B90!,+ <6%% %00"90!,6? 0&0" %7L%!'0-"% &!. % &, %790! ', %790! +%7M&I%(% 90! 6%7 %B&5%90! 80090!! )%90! +!'0">20 ' / + 0)I%""!'090! ++M%(&)!'090! +6M%(90! 6'0! /6 + %""KB %0!% &>:%% /; +7&"(I %("90! ' /; ++ %&90! /, ! << 6

7 >*&(%2&% 6 G%! >*&(%30A&"0!" < 6G%!%30"&&0&)90! < 6+&%KB90! <+ 66&)0"%!90! <6 68&!%"&030"&&0&)90! <6 8 0 $B!" <8 -..% &&AG(&!%"& 86&%1% 3%5% %"& 8+*.90!&A& ; % '%"%0!% &!:%.A%%!% # >*&%E &5&-2.!L %"&!G2%!%, %! / $A5 :%$A(!" /3$A5 9!" +< '0"CA%!%'0"D!" + %2&2 %"&!( &!%"& < < <; <# </ < + 8 / 7

8 $%&'& ( &)""*!"?$%&'& ( 1&)*!""*!2&*& ( +?*%1B%5% %"&(% "%*% %29'" 6?*%1 1&)B%5% %"&L*&A&!& '%& % ( ('& &&(&!A2%(& 0 "%*!%2!.!2.(. %7'0 L-*.&B% &)&'& '& *02 2B" C2A+'-.!D %& 2%(&&AL"( 0!'& %!%2&"% "%&A'(!( '2&*&%'& &"&!:% &BM&(I:%E%&)I '%& %!%&A %% &(& &%&0 '%& % &)%% %& 8?>)&& B2"0 9 '"'&& "&&A 8

9 + &)" *( 1&)"")%%)-...:%&20% ":% )-..% & % ( *.:%A )-..!:%0! )%%&2%." 2"!(% 1&)*! & 20! )%%&2% % -... *% *%:%"&C!%D F&A&! 00"!%.".!%.(%2&&20 -*.% &)- "% &A&(%:%"% '%"B*&A&!% (%2!2( -..C&%1D 9

10 +? -..% &!" + 0&%1 20!?3 *)-..% &L2%"&% &:%(% &%1"!%.".(%2&20! (!&%0 20! "%?&%1"?3 04%5&0"!%.".(%(% '&& +?9%"&L(%:'-..% &0 '&!%2&*&-5%&2% B *B 04%2"&0!2)% %2& 3 04%2"&020! &%1"&20) '&*&(%2&3 04%5&0"20!) '(% 20!!!)-!%2&*&L&%1"&20 ) %&% '" 6?3 04%5&0"20!) '(2&&220!L3 (2&'& B * "%*&%'& (.A%!%)- %%2&2 &20'"LM&(01."!%.".(%3 %%)%*& :%%2&(%2&)&'&B *.A% &(%2&'& (.A%!N&()0'& B%N&.A% &%)&(&3 B%5% *A B0A&"052 I"0 &)&&(.A%!%C %% "(.A%!D 2 1&)2"!00!&20 2LB *&)&&(.A%!)-...&% '% '% (-%5%2"&&AC&!04B 04%2"&0 2%L)-..%(I& %(&!%2&"%%B %2&(% "%*&%'&& %*&!B!!"(!(.!!04( %(&%5%2& D O.A%!"%*&!&" "(L'& (.A%!& 0 %%! (" "%*&%'&& 2 2.*02"%*&& "%L'.*02()%*%(.A%!%)- %B * %2&2 %"!&0 10

11 :&)0 8?0."2-%(%2&!:& %2&:&)0.A% &(%2&.*)% 02N '" 2B *A)-..(.A%!&&/<(% %5%&2 * %'&& "&&A>*2"!(2&02 &"% )-...2%(&%2"%&% K) )-...%(%%&2%"0 L%2&2 %"!&0!"&*& ".A% &(%2&I% I)&'0'& % %(:&)0 0 "('022 11

12 ++3 04%5&0&%1 20!?3 04%5&0"20!) '(2&3 04%5&0&%1 20! &%(I-5%0!'& )-..% &0 '&& "&&A0"%N&I)&-% )-.. &) !"20!2BL!0"%N&B0A&"0L(I"0 )-...0!" &*&I% I)&'& % %2 0O-..% 2&0)-..%)- %052 C9%"&2&*&A)&(%0*% *%:%"&2!A %2%0 )-..2&0)-... E% I)&'& )-...2& I%)%&!%2&*&*% 5&:%&%120!"%*&D 2 &)-..% &0!" 12

13 +67&& &%1 20!?3 04%5&0"20!) '(2&7&& &%1 20!&% *'& %2&(%B )-..% &&0!2!.!2.(. A%&2%*.A%%.A% &(%2&(% )-"%!%2&*&'20!*022( +?90!)!2&*&7&& &%1&202 I"0 *)-...'%& %!%2&*&'& &% 0 %)%& &B!0"%N2 0O&%%%!0 2%L)-...&%0'& %'& %2&(% I0!2!.!2.(. *.A%% & )-...!2 &*&'20! 2'&& "&&A 13

14 +8"0!% &5&%1 20!?3 04%5&0"20!) '(2&"0!% &5&%1 20!&%B * &A0!% &2 )-..% &%!2!.!2.(. 3 2"!(2&B *'2*" &%52 90!)!2&*&20!2M&(01!%.".(%&)&&B (-2.!)%*&3 *.A% &(%2&'& (.A%!&(I% I)& '& B%N&20!&20 2( 1&)2"!(-%5%2"&&A (:&)0.A% &(%2&02 &%B *(-(.!%&A!.!2.(. 0'& % %2 2%2&2 %"!&0 :&)0 14

15 +-..% (%2&G2"%2!%& %!%"& -..% (%0!:& '& %2"%2!'%& ". %5%L3 2"!(2&'"0%%2"%2!0 2 95'%& )?95'%& &0!2&*&L 0:&%1 20!)!(-5%L3 2"!(%2"%2!C7&"""%!D! +? 0:&%120!) 2%L)-..!2&*&3 %% 2!"%*&2%"0 L( 1&)N&0!2&*& %% ".A%&"%*& %2"%2! "%*& %% ".A%&"%*& 1&)N& 0 15

16 6 9%"&-..% &&!" 69%"&-..% 9%"&)-..% *&A&!*"(G:%K%2&(%L!%0(0 2&"%G:% G%2&(%) B 2%"&&B% %2% (%)-.%'&& G&%K "(2& 2L2%"&&%!&(%"0 2%"&I("0 2&%%! K 2%"&&B&(%"(%5%2%"&%IC'(!-A%&2%"5B *)&'& I5&!"&AB * (%(!"((( D*&A&& C! 2"! K*&A&!&(% *&A&!%AD G:%G "(2& 2L2%"&&I%2&(& G &B&(%2&2%"&% (% '& '& &%/<(% %5%&2*&A)&% &%2%"&'&& 2%LG&B&(%&"%*'& %2&(%2%"& I*&A!%2!.!2.(. C(!(-%2 (: 2%2&(%2&2 2%"&% && 2%(( D 5G&B&(%2%"&I!!*&A&& 2%C+! 2"! DLG &B&(%'2(&202%"&I *&A&!%A 9%"&!&20 %5&0"20!) '('&& 20! A!( "%?&%1"?%5&0"!%.".(%(%'&& + "%"%5&0 :&%1 5 &)%( "%5&0:&%1 &)%("%5&05 "%"%5&0 16

17 6+ "%%5&0&%1 :% & OE% I)&'& )-...2&I%)%&!%2&*&L)-...*% *%:%"&%*& 25&:%&%1 20!"%*& +? 20!'" 6?9%"&I2&)-...A% &(%*&A&F&A&!B 2%2%"&IA'& '& &%/<(% %5%&2 *&A)&% (%052 9%"&I'&&!%2&*&%"002(!0"%N*&2 % %5%2&?9%"&&0!2&*&!0"%N2 ;?!%0( "%%5&0&*&(%)'&& "&&A 9%"&I *&A&!%"& 0!" 9%"&&"0 0!"!2%"& 17

18 66 &)%(%5&0&%1 :% & +? 20!'" 6?9%"&I2&)-...A% &(%*&A&F&A&!B 2%2%"&IA*&%N ( 0'&& 9%"&I'&&!%2&*&%"002(!0"%N*&2 % %5%2&?9%"&&0!2&*&!0"%N2 ;?!%0( &)%(%5&0&*&(%)'&& "&&A 9%"&I *&A&!%"& 0!" 9%"&&"0 0!"!2%"& 18

19 689%"&!>%!&(%&22G(&%5%202?9%"&) ?9%"&% (& %!% %%!)%0!% &2 & *&A)&%B %&2L(&2&2)&'&D&*&!0"%N2!(-5%&)&&%%!.A% &%!0"%&% )&(&B'& ". %'%2%&C'&%!%&N(%%!!2(&%'&& &AD&%!(%"0 00!&20 %5%2"&&A&%! 20! &*&(%)%*% )!B! OH &%&)&&*2! 2%5I% 0 (''&& "&&A & %B *".A% &%)&(&BL! I"0 & %& *222 00!&20 2 2!" &%B *".A% &%)&(&BL! I"0 & %& B %&2 00!&20 2 2!" 19

20 8? %-..% &!" -...:% %2.*.22B *.A% &(%2&(% )-"%!%2&*&%& 20! 2 %)-..0!20! %&"20!) '( '&& 20! A!("%?&%1"?%&"!%.".(%(%'&& =&52%&&%13 0&% =&52%&&%1 %&&%13 0&% %&&%1 %&%(&%1N% &0 '&!%2&*&(I-5%(%'& )-...0!0!" )% %2& %!&%!% &2&0)-..%)- %) %&&%1&%%&&%1 3 0&% "(2& 2L'& &5&"&(%(%52I5& 5%&%'%& % 2%L&2&5&"&(%' I'& B 0&%&%'%& %%'&& "&&A (%)-..% 052 =&52&%0!(%0! "(2& 2 &*&"0 2&" '2'&& "&&A (%)-..% &-*%2% &(I"0 &"%%0 &%'&& 20

21 8%&&%1 & +? 20!'" 6?%)-..&*&!% 2%A02""%*&:%(& %&A&0 &2% %5%2"&&A520(%)-...)0'& % %(2"0!0"%N%2 %)-... % &&'%& % )-"% &! %)-...A% &(%2& )-"% &! 21

22 8+%&&%13 0&% & +? 20!'" 6?%)-..I&*&B 0&&&A&0 3 "052 &2% %5%2"&&A520(%)-...)0'& % %(2"0!0"%N%2 22

23 86=&52%&&%1 & +? 20!'" 6?%)-..&*&!% 2%A02""%*&:%(& %&A&0 &2% %5%2"&&A520(%)-...)0'& % %(2"0!0"%N%2 =&52%&&%1&%%&&%1 "(2& 2L %"&!(%(% *" ((2& %& 2"!2%"&2&*&A)&%2&(%(& 0!0('2%"&2&*&A)& 0!A:%B *'&&!I0!0()-!%2!.!2. 0 %)-..% &(I'&& 0!"&*&%& 23

24 88=&52%&&%13 0&% & +? 20!'" 6?%)-..I&*&B 0&&&A&0 3 "052 &2% %5%2"&&A520(%)-...)0'& % %(2"0!0"%N%2 24

25 -..% &!" 02%&%1 20!? 02%&%1 )-..% &&%2&2 %"&! 2 &*&(%2%"% %20!!A L&"2%%B 0&% )&'& %%! '!%0(2%"&% '&& 2%"&&2&I%)%& & +?90!)!&*&20!'" 6?9%"&%5%2&202C)-...A% &(%2&'0'& 2"!"%*%5%2%2&(%D2 2'%& %& 8?-...A% 2((&2%'& I 052 I2%"!%&%!&&((&2%0!"'%& %!%2%(&?>2&5&2%"!%02"B 5)&(% %2'%& %&(!(%&2%"!% I!0"%N&A&%'& &2%I %2%%(%5%2& >2&5&2%"!%02"!0"%N2 2 '%& %& ;?-...'%& '052%"!%2&*&'0'& % %2 -...A% &(% '0'& % (% 02 "%*&!%"& 02"%*&(&2%"0!0"%N& B0A&"0)- %%&I(&2% (0 20!" 02 "%*&(&2% "0 +2%"!% 02" '%& %!%"& 9%"&!& )-.. 25

26 + %20&%1 20!? %20&%120!L)-...A% &(%'-)%"%2%"&% ()-'%2.A% &(%2&2!: )&'&2%"&20!)!2&*&2%"&&&!2 & +? 90!)!2&*&20!'" 6?9%"&I&*&B 0&&&A&0 3 8?3 0&&"0!"("0 6&%1% &"&!&B%5% %)%%5%2& B%5% %.A% &(%2& %&(&2*&A)&&!0"%&%B*%2% '&& "&&A$( 'B%5% )-..% (% %% "%%!"%*% %2L%&(&2*&A)&&'%%!!%"%"&& 2!"0 2)& %'&& "&&A )-..%.A% "0)-...A% &(%D&%(5& 5%)&'&%%! "A'(!(%& (&2*&A)&&A0%%!.A% &%)%%5%2%2&(%20!52?9%"&(% (2"0 9'" 26

27 % '%& %%*&A)& %20&%1 )52 B * 3 0&I 0!" 9%"&(% 9%"&'-)%"& % &&2&*& )-..% (% %%!' 2&*&% "%*& %*&% %%!!%"%& ' ( '&& "& &A 9%"&!& )-.. 27

28 -..%.A% &%)!0 %2 &%!% &L5&B&%!% &0'4%5" ( '20! &%2( '&& & )-..%)!0 %20&%!&L'2'& )-..%(%%2&(%)'&& &%!&*&0'4%5 " (2&BB %20020!2 C$(2&%2&(% KKN%)!0' %20PG 9 KKN%2! D 28

29 ; -..% &.A%%!%"& ;3 0B% &%"CA%&2% D3%5% %"& 3 0B% &%"B%5% %"& (!&%)-..% &)%%-A%&2% &(.A%%%'&& B%5% %(%2&"%*%%2% (!&%)-.!%%*&A)&% &2%"&2&*&A)&&%)-"% &!%"&L (%&2% &%2"%*&A)&% &&)-"% &!%"&L1& %!%%%! )-...A% &(%)-"% &!%"& &(%2&*0 "0'B%5% %(%'%& %%'&& 3 0B% &%"B%5% %"&&*!2&*&)-..*% *%:%"&.A% 2)-...50%7!%."..*:%3 0B% &%" 20!"%*& +?0 2&" ('I"%(&%5%20L*&A&!&&A%) B 6? A!!(2"0 B%5% %&9'" 2&%!&!! 50%7!%.% 0 2(( 29

30 ;+3 0B% &%"3%5% %"&&%? )-..% &2%"&&*&A)&% (%0*% *%:%"&)-.. F% *%:%"&&)-.. 0!")-.% &"%*&!&:%2& %(&!%"&" 052&%1 2&&%& (!(3 )-..% %"!A(!-A%&2%B!0(&% & )-..% (*02 (( "( CKB(%&%!&&*&"0 2&'-.!% %'2ADB *"0I& )-..%"52 &(%2&&20 %2&(%052 )%C*DO )& &(%2&*0 "0'%& %& )%Q<(% %5% )%Q8(% %5% 30

31 ;+3 0B% &%"3%5% %"&&%? + 5%O )& '%& % O8%2&(%(<+%2&(%)& && %""?KB'-.!. * )-.!%%2% *&A)&% &&2%"&2&*&A)&&%)-"% &!%"&& E&((%&%" E&((%&%" %% &-)-.. %2"%% %% %% &% 31

32 ;+3 0B% &%"3%5% %"&&%? 6 &)-.. %2"%% 2& I & (!&% &L)-..% (%(&"%!'0.&%)-"% I I 2& 32

33 ;+3 0B% &%"3%5% %"&&%? *(!04 2%(& %2% &&%)-..%)%& % (!-A%&2%*02 B *!04 )-..% &&!"20 2"!(' RB0&S%%! C"2%5I(1& %!%0 D)-..% % *&A&!&B&!'02"!( '%& %& 630&" 33

34 ;+3 0B% &%"3%5% %"&&%? 6M& 2"!( '"2%5I%%! :%1& %!%%%! )-..% % 2 "%*%%2&%B 2"!(2&2%"&C&% "%5&0D I L %% ""2%5I% )-..% %2 2-%!& B (!(00? B&0"!%.".(%3 0B% &%"B%5% %"&&(% &!%&(& % 20"L' 20"0(52 6M& %!% 6M& %!% 9(.A%0!!" (!( 0&%1 O'%I&((%:%"1":&"&'% "%*%%2% &2(.A%& 2 2"!(21& %!%)%0!% &&" )-"% % '%I&((% 2 2 1& %!%%%! )-"% &!%A 34

35 ;+3 0B% &%"3%5% %"&&%?; &%"O"%*%%2&%B 2"!(2& (" )-..% % "2 2 (" 0!%2&)-.!%2%(& 0( &%" BB 07&!%( )&G()%" 3 04%5%( )& G()%" 35

36 ;+3 0B% &%"3%5% %"&&%?# )-..( '%& %& 36

37 ;+3 0B% &%"3%5% %"&&%?, )%% %B " )% )%& (%-*."%0 2(I 2.*.20B * )-..%)%& &!%A"%*%%2"(%5%!04 )-..% && 2%2 (!-A%&2% '..2:%*02B *!04 ( &)&%!% &&*& )( &(%*02A"(2.*.25&: ''..2'&!04(L5&: ( &)&%!&%(I& %(&!%% %2&%!IA( &%1)%% &0!0(%O2"!()-..% &0!!%0('%& %& G75&%1O.!%%! B )%& % &%)- %-A%&2%'..2!04 ((IA '%%2.2%& '& &2%2%"&!L(%!)&'&&%!% %75&% 0!)-..%.A% &(%'&& O3!0(*%:& &% %2( %(&& )-..%( (!%0(( IA'%%2.2%& 22%"&!L(%!:'&'&&%!% 0!(2& )-..% %)!A BB 07&!%O C:% 0 2D( %(&&!0()- %(IIA( :%(IA'%%2.2%& 2D!0((2&2"! ')-..!0(((!%:5 "% O3 "(%5%'& %"&!0 2( %(&&!0(L'..2!04 :%)& &B * %2&2 %"&!% &&*02IA'& %2&(%!"&*&)( )-..%.A% &(%-*.!A!0((2&2"! ' (()%*% &(& -..!0( &B!% %% B&0"'" 2 (.A%%%'&& 37

38 ;63 0B% &%"3%5% %"&&95 30B% &%"B%5% %"&&25 00"?B&0"2"!(B &*&?00"!%.".(%B&0"20!'" +?*B%5% &(%%5I&5%"&)? &)2"!':%"%*& 2&2"!( 8?*B%5% %(%)-..0!" "(2&25 '%& %%'&& "&&A 38

39 ;8"0%20! "0%20!&%'& )-..LB (L 5N (:'%%! (0'& )-..%(-.... O"0%20!K(020!((I&*'& %2&(%)% &!A-%'& &I&5 0!"(!()-..%2 0!(?"0%20!)!2&*&)-...*% *%:%"&.A% +? 0'4%5" '" 6?B%5% %(%2&"0%20!'" 39

40 ;-..% &30A&"0!"? -..% &B0A&"0!"L&)&&)-...A% % %&:%30"&&0&)O"%*%%2&%)-.."%*&% %% " )- % %&0 220!(?-...*% *%:%"&.A% +?&%1B0"&&0&)?% 6?G2 5)-...2-% :%2% 0 2"! (02 %5%2"&&AF'2.A% &(%2&"&I(&2(- )%02 '"02&*&(%'& & %5%2"&&AI"0 -)-..%'& 02 (-)-...*% "'&%%5%2& 8? &(%2&%&: 202!0"%&%B"..2%&-..."&I (&2(- )%02()%*%%2"%% ((-(. % %220!'&& "&&A?-...A% &(%2&"&I: 202 '" 2%&: % "&&A *%2%'&& "&&A &%%%!.A% %& %2&%B"-%5%2& I"0 '& &%%%!"%*& 40

41 ;-..% &30A&"0!"? + -!%!% 2%A&&"&I (&2(- )%02 (! &%'%& %!%"& %2% )-..%2"%!% 2%A&%0 )-...2% *&A)&"&% 20!!"&*& &%%%!"%*& 41

42 ;-..% &30A&"0!"? 6 30"&&0(%B%(% %% %5%&%1O"%*%%2&%'& '& &%B0A&"00 &%'&& 0! ('& -)-..%'& B 04%5&0:&%10 )-..L-)-..%B0A&"00 C)-..I %2%%& )-..% (%I %2%%(%5%2& (!&%20B '&& 30"&&0550 (&)0 %% (%2&& 20!L2 0!2&*&2?& )-..%B 04%5&0:&%120! (!&%&2&5&'& )-..0 +?)-...*% *%:%"&.A% 6?&%1B0"&&0&)?% 8?30"&&0(%B%(% %% 2B*%2% %2I %2%%& & %2&(%30"&&0550 (&)0 %% '" 42

43 ;-..% &30A&"0!"? 8 B% B0"%O"%*%%2&% 2&2&)-...%2"%2!."."%)%%5%2%2&(%20!!B!2!.!2.(. -%5%%2"%2! % (%0 2B * (.A%!)-..% &&."."% 20 2L( &)2"!(%2&2 %"&!!04B'&& &)%(&%%%! &)&%1K"&)G%!%"O"%*%%2&% 2&2&)-...L)-..% %&%%! 2 2 +?>)&&)-..%:%20!&*& %% "052)-..%'& % %%!"%*&G%!0 2&%L5& 5% )&'&%%! "%*%'&& "&&A 43

44 ;;9%"&%%E $%&(%%& %!%"& 9%"&:%(%I %&(%0!"L"2%5I% *!'%A%%'& *!&*& B?9%"&((%I%&(%'%& %!%2&*&2%"&J(%*&A)&"&&.A% &(%*&2 +?**!&*&(%2&20!'" 6?9%"&J%IA%&(%*&A& 8? 20!'" 2( &)2"!(-.>)&&2%"&)-...A%&IA)- %B(% 052? 20! %'&& "&&A 3 2%"&&0!" 9%"&B 0&&& &!%"& 44

45 ;#9%"&E F&A)&&B% &&.A%%!%"&?9%"&I.A% 00 2(( D +?*!%.(%3 0B% &%"20!"%*& 6?*3 0B% &%"B%5% %"&(%2&0L0L%72"! %'%& %& 0%%! &*&3 0B% &%"3%5% %"& 45

46 ;,-..>*&(%2&G%! &02 0(&&2"0D -..&*&(%2&'& ('& (%*02%%!C%% %(%!"D6'0)%0!% 20B -%5%'& ('& *02%%!6'0 )%0!% &%'&& (!-A%&2%) *"(-%!&(& )-..&*&(%2&'& (& %&*B6'0)%0!% 2 (!(&)&&(& 2L0 4&%%!I&(%%(&& I "0 &%'&& N.A% +?B&5%%0!% 6?%%!-*.%(& % %2(*&2 2!0(&%(& & %%%! B&5%%0!% %% %(%!N&I&(% %(&!%"&C%""(& %&D %& &!%"& &!&)-.. 46

47 &!%"&?9%"&% &&.A% &(%!0"%N*&2 +?*3 0B% &%"B%5% %& 6?B%2"!(2&"%*%%2% (!&%!CI5I&)DL02!C(0&)DL(0(!C500 &)D( %"&!&%(0(!C!)%DB'&& "&&A 8?B%2"!(2&L.A% &(%.*02''" 2"(!A%!%!%2&% &(%'& && "%*%'&& "&&AC!&!L'2!A%!%% &&*&"(!D E5I&) 0&) 00 &) 3 0B% &%" 3%5% %"&!)% (! %2&% & 47

48 #?.A%%!%"& #$%&:%-..G2%!% & ( 1&)(0""(* 2%L'2'0" *!L" '0)-..% L(%&:&%1% %2%!% &%!% & 1&)&20) '(2&20! &%B %1&%1 O20!&%"&*&%C%&( 0!I%%D'0)-..%2%& "&%+0!B0%O&*&%: 0'& (%&:&%1N&20B! %1&%1O&*&%'0:&%1 C)-..D%2%!% %1%&I%%O%&&%1N% &*&'0 %&I%%%2%!% %1I%%O&%1N% &*&'0I%%C"D %2%!% "&%+0!B0%O20!&%%& I%%&*&(%0!0)-..% " 20B'&& 90!(% &*&"0 2&" '2'&& "&&A %1%&I%%O 1&)(0""%&'& (%""%2% "&%+0!B0% 20!)'&!%2&*&20B52 )-..% &'"&*&(%0!")% %2& %1I%%O 1&)""'0'& 0! "%2% "(2&)%*&& "."2"!(' &%B'&& "&&A 48

49 #+"&%+0!B0% 20! %&I%%&*&(%*&A&!&0)-..% "I%%% &C" D&*&%20!L-*%2-A%&2% & &% %220B'&&? +? 20!'" O90B)-..2&0 )-..&*&(%052 2&0 )-..02"'(!()-.. "I%%C"D.A% &(%052 %)%& &90!&%'& &2%*30"&&0B%5% %"& (!&%)-... (-(.!%2L %% &B!2!.!2.(. 0'" 2)-... % %& &?H%2&2-%% &(%02 %% (%B*%2% %'&& "&&A 5 0B% &%"20!2 2*B%5% %(%L)-...20!L %)-... &(%2&% & "&&0 B%5% %"& (!&% 20!!" B% &%" B%5% %"& (!&% 20!!" 49

50 #6 23C52) 0(D E% "&2&(%.A.' $%&'& 2&)&%1 N(. 52) 0(0 2(( M0 2&)&%1 2"!(2%52) 0(2"!)%*!%2&*&G(&!%.".(%2&52) 0(20!2 %2 M0 2&)&%1 2"!)%*!%2&*&&%! ).A% '& &'& &.A% &(%( &2&%"'%A%&%'&& M0 2&)&%1 2"!(2% 52) 0(2"!*&A&!&%%! )- %'&& "&&A2'!.(I%%(%!%A"&&A%%&2% M0 2&)&%1 2"!)-..% &*&L'52) 0(2"!&"%%(!!5'&)&% &C!A%!% &"%"&L20 0*&A%)%% &)&'&D&*&2 -%5%)-..% :%%'&)&% &'& '& &%2!A 5 I% I)&'& 1&)(0""'52) 0(T2%(&(0"A&*&%20B'&& "&&AC%% &!%"&2"!'2AD 50

51 #8>*&3 0B% &%"3%5% &(%2&"C"I%%D&20.A% +?*!%.(%30 B% &%"20!"%*& 6?*3 0B% &%"B%5% %"&(%" B'&& "&&A?B%5% %'&& % %2LB 2"!(52.!)-..% &*&)%% %'&& "&&A?3 04%5&0%I0(2"!(2&"%*%%2% 2 )- %B 04%2"&0 '&& "&&A 51

52 #%% &!%"&C3)%%BD -..% &0!"" &%'&&?)%% +?*3)%%BB%5% %"&(%" %'&& "&&A?( % %2'("0 B52)-..% &L-*.%(&!%% &:'>%!% & "( %'&& "&&AC %'&& "&&A? '&& "&&A?"% 52) 0(&%1 (!&%I% I)&'& ( 1&)&'25) 0(N!%:5"A '52) 0(N'&& &!"(0(2*(052?!%"B &% &% 'B%5% %%00!&20 *&A)&% &)-)%%(& &!&'& %2&(%%2 ( )-.2. %2 ()- '%& %%'&& "&&A 52

53 ,*.%(&!%%,*.%(&!%20! -..% &-*.%(& &!%"&!%(00!&20 2B'&& C0!&2-*.%(&!%&*&2A<! '-.!D%B52-*.%(&!%% &*&&!%"&0&)20!) '(2&20! 2 K)! &*&"0 2&" '2'&& "&&A %0!% &20% "%2%!%20! *.%(&!%20! 00 (&%(&!%"&0'%O02 &*&200 (&'0"0! E0%(&!%"&0'%O%&2% &*&200 (&'0"0! 00 (&%(&!%"&0"O900 (&-*.%(&!% &!%"&0"O%% -*.%(&!%20! I %((&!%"&0O&-*.%(&!% I!% (&!%"&0"O3I-*.%(&!% &!%% (&!%"&0"OFB-*.%(&!% (&"(&!%"&0"O ("-*.%(&!% )%(&!%"&0"O*-*.%(&!% %)IJ&"5%(&!%"&0"OKA2J!%"%-*.%(&!% 53

54 ,+&!%"&0" 20! 20!&%A2L!%"%L ("L*B:%*-*.% &0 '&&? 90!)!2&*&20!'0'" +?& (&2&%%!"%*% %2-*.%(&!%&B00"3%%20! ) '(-*.%(&!%&A&*&)20!"%*& 6?*..)'& % %)%& &:%!0"%N'" &!%"&0"20!&%B! -*.%(&!%% 54

55 ,600"3%% *.%(&!%" "(00"3%%(:% &% 2* "%*%%2% (!&%-*.%(&!%&%2&'%& %& %*%%2% %&!%" 2-*.L(&2% (%%!.A% &(%)-"% && && 2B0A&"0 2B0A&"0 %% "'& %%!)- %*"0 2B0A&"0 2"!(2&)% && C-A%&2L&"0!% &5)-..% & -*.%(& D 2%"&&!02"L-*.%(&!% %% "&*&00!&20 22 C-A%&2L ("(5I!% B!2-%% &2%"&&!02"2!" "(0(2* (( D 0 2&"('"%*%%2% (!&%B! 2. (%2&-*.%(&!%% )-"% &!&& 55

56 >2"%*%%2&%!0"% B0"&A0)- %-*.. 20!*" G%!.A% &(% +$ 6&2% ("&*&2%"&&!02" 2!" *.%%!.A% &(% *.20!! *.(&2%20!! *."%*&% %% "*&A)&"&%B % C0O5%-*.%(& &%5%2%%!*&A&& L(I "0 2 %% "%%! "%*&& (!&%B %L(&2('%&'& *( 20!!B!2!.!2.(. D *."%*&% %% " *&A)&"&%(&2 20!! *.)% *.)% &(%C%*%%22&D 56

57 ,8*.%(&!%% " "(L-*.% %& 20!!%.".*!%.L-*.%(& )-"% "%(%&%:*"('%A% 20! &*% & &)-"% &!&& D >2&%%!2%(& (2& B%5% %% (%2&"%*%%2% &*2! "0 2&" (''&& "&&A 57

58 &!%"&0 %B %"%&02"!'& -5%2&"(!0-*.20!! 9"00 2 '!%.2'&& &!%"&0 %B%"%&0!%.". 0 2 (*022.*.2-*.% &)%&)-"% &!%-*.%(& % % 2-*.*&A)&"&%)- % &%&03%5% %"& &%&0% &5 &%&0E0 &A0 &! G7%"&0&%"5I0 (-*.%(& %% "5202 '%& %2%(& (-*.%(& 2%A% )&'&L((!%"%%2&(%(%0'&& % 2%A% "-*.%(&!% (-*.%(&!% *.%(&!%&*& %% "02 G7%"&0 &%"5I0 2"!("%*&& 58

59 & 5 %)I:% :%&% %)I"%*%%2% &&%"%*&%'& (& %B *"('& 5 :%B *")% -*.. :%&% -*.%(&!% 3 & :%&% -*.%(&!% 3 &% 59

60 ,*.% &0!!" $B.!-*.%(&!%% &2&%2&(%0!'&& 1&)*!."2"!(' &20 :%-*..B 0B% &%"B%5% %"&&%0!'&& "2"!(% %73 0B% &%"3%5% % &&A2 2% B'&& 5 20! (!&%-*..*% *%:%&*&%!2L20! (!&%(%-*..'"%!'0%2%!%2!.!2.(. &!%"&030 B% &%"B%5% %"&&%-*.*&A)&"&&)-"% &!%2&L0% ")-"% &!%2&L0% &L -*..)-"% &:& ).(%"0 2&I%""'%& %%'&& &!&& *.*&A)&"&&)-"% &!%2& 60

61 UK+ UK+ UK+ UK+ U G+ U3 U G 0% "(!0!('"%*%%2% &*&(%'A 2 (2&)&'& - %2%(& &!&& 0% % &&2 ()-"% &%B%5% %&*&%)& && &!% &20!0% " % &C OV<J?<+DV?'%2&(%(VJ?'%2&(%2&*&%)& &%'&& &&'& &% 2("%*&!B C!!D0 '& "%*&& 00!&20 2 (-...%5%2& 5C!&5 0DL C5!DLC!D)&'&!% &2"&"%! '& &!% &&(%)&!%2!.!2.(. &&:& ).(% "0 2&I%"" '%& %2&(%)-"% &%2 2 61

62 ,;*.% >*&3 0B% &%"3%5% %"& & -*...A% 0B% &.! -A%&2% B%5% %* B%5% %*02A(%&*% 25&*&-%!&02"! *252 2"!(2& " )%*&B %O"%*%%2&%-*.*&A)&"&.A% &(%&2&(%-*..%!" CB%5% " 2 0!'&& D 2%&!%"&0O2"!(2% &!%"&02"2&I% )%& % %2L-*..)% *%2-*.(% 2)-"% ( -*.% &%'%& %%'& A 62

63 !'0"O2"!(-*.%(&!% *&A)&"&%&02('%A% &"%!'0% & %)& '&& &!%"&0%7"O"(-*. &%*%&&!%&% &:% %!%2!.!2.(. G7%"&0&%O"(-*. A!*&A)&% && B I-5%'I"%(&!&0% ' ( &%'&& 63

64 ,#!%(&!%"&0" 20! 20! (!&%"%*&% %% "2% )- 2%!"-*.%(&!%"&B %% "2%? 90!)!2&*&20!'" +? %% "2% A"%*& 6? 2% "%*& 8?90!*2!2&*&-*.*&A)&% &&A&)'& % % )%& 64

65 ,,52%(&!%"&0" 20! 20! (!&%"%*&% %% "2% )- 2% %% ")- %-*.%(&!%"& B %% "2%? 90!)!2&*&20!'" +? %% "2% A"%*& 6? 2% "%*& 8?90!*2!2&*&-*.*&A)&% &&A&)'& % % )%& 65

66 *.%(&!%90! I-5%2&'-.!% ("L*B-*.%(&!%"&&*& 2 2%)-*.%(&!%..B '& &2%"(%5%A2L*BL* )&'&-*.%(&!%% &*& -*.%(&!%20!!%:5 20! *!%2&&!%"&0" &!%"&0"20!( 20 2 ("L*B0!-*.% ("L*B 0 2)-"% &%'&& %)IJ&"5%&!%"&0"KA2L!%"%-*.%(&!%&20 )%&!%"&0"*-*.%(&!%&20 (&"&!%"&0" ("-*.%(&!%&20 &!%% &!%"&0"FB-*.%(&!%&20 %% ".A% &(%*BLA2:%* -*.% &&)-"% &!%"& 66

67 ,<I!% &!%"&0" 20!?I!% -*.%(&!%"&&*&5I!% 2% 0OI!% 2%."2% (2% 22%.A% &(%?+?6%2&(% 2! *252 %% "2% 0 2+ &)!)-"% &!&& +?90!&%'& &2%*00"3%%B%5% %"& (!&%I!% -*.%(&!%"&&)-"% &!%2&& '%& %%'&& "&&A 6?*..)'& % %)%& (&2%"0 '0'& % I!% &*&00"3%%&20) ' 67

68 ,I %(&!%"&0" 20! I %(&!%"&0"20! (!&%(&*!(%&2% :%!&%.")-..% &(%:%2%"& )-..% (%)-"% && % % &2(&% &*&*B-*.".% &% -*.-.%RSI &%2%% %2-*.%(&!%B % &5"( ((2&-*.%(&!%% L25 (0 "( (0")- %B52 &)-"% &!% &&*&25"( 0!""0 2&"(! &-*.%(&!%"&&*&20!"%*& +?%0!% &(%(&"%!'0.."%*&%!'0 00!& ?*.% &!0"%&%B*%2% %2)B0A&"0 )%& & ")-.. -*.%(&!%"& 9%"&)-.. -*.%(&!%"& 68

69 ,+&)-"% &!% &&*&95( (!" % %23 )% %2( 2'&& 95 "( ) OW3 0)!&%"W"""%!%"WXXW&%UW %&%"W"( (2"-.(%&'& Y7 A(0"0 +?0"&*&(%RI %(&!SLR3&5ISLRE0%&!S:%RS '& '& &(% RS2 2% &&%!( SB5%S2 2% &&2! 6?E% (&"( (A&*&" 0 % &"0(R!!S(R&S'& &!% && 2L!% &2(&*(&%!'&& %2%R&S2! 8?SS200C8200D&*&(%% &(%% L( &)2"!(2&)-"% &!&&A&'%& %%5%2&?(0"3 2"!((&!B 2%2!A(!(( &)2"!(2&)-"% &!(% (%'(0" ,5 2,3 69

70 ,600 (&%&!%"&0" 20! 00 (&%(&!%"&0"20! (!&%'& 02(%2"%&L) (&"&"%!&%)- %X % &&&*% %'& 200 (&2"0!2!.!2.(.? 90!)!2&*&00 (&%&!%"&0"20! '" +?-...A.A% &(%02(%2"%"%*& 6?900 (&2")% %' 2 G2"%&*&200 (&2" 8?*.% &&A&)-..0!,! '-.!(% %'&& "&&A 02&*&200 (&2" 70

71 -..%.A% &(%3 2"!()%%C%% %(30&"D02 &*&LA200 (&(&*% %2%2&(% 200 (&'0"0 '&& &%!&*&20!)& '(2& &202&0!")% %2&(& 71

72 ,8E0%&!%"&0'% 20! E0%&!%"&0'%20!&%L)-..%2&(%&2% &*&L)-...%2"%2! %% " 2L 200 (&:%*B'0"0?90!)!2&*&L20!)&!%(%-5%(%&2% &&A&)-..%"%*& +? 20!'" 6?*7&""%!('%3!%% "B%5% %"&(%'0 B 8?2'" 2B%5% %&2B?'0)'& % %)%& % %2!0"%N'" %% "02" %% " 2L(%&2% %&2%%&BCLL(L+L6 %2&(%D'00 52 O2"&'%& %5%L'0 0!"( %% "02"0 2L )-...%2"%2!0 &4&& '2'& 02(*&A)&2%"&&!&&'%&!%2&"% "%&A B%5% %*22%02(&2&*&A)&"%*&&A O%&2% &20! (!((I-5%0!0'0 ).5%%!%A(!('0%&(% 0!( 72

73 ,00 (&%&!%"&0'% 20! 00 (&%&!%"&0"'%20!&%LE0%&!%"&0"'%20!'%A% 0 2L)-...A% &(%2& (&'0"0 '&& "&&A90!)!2&*&'& -5%2&'-.!(% *2!0(! )'&& "&&A 73

74 ,;*.% -*.% &!%"&0G(&&020!) '(2&20! &%%&(%(.A%%%'&& %!0:%% B&0C"D OKA!*&A)&% &&.A% &(%B2%"!%% &2(! %%% B&0C"D OKA!*&A)&% &.A% &(%2%"!%0! %? 0%&!%"&0O*.. %% " %&(%'%& %!%,; %? 0%&!%"&0? *. %% " %&(%'%& %!%"&O? 20!'" +?*.%(&!%&*&"%*&!%"&)% %2% %% """:%"%*&%5%2 %% "! " J%2&(%)-"% &%5%2& )- % %% " %&(%"%*% %220!!! & A2-*.".%& %% " &!%"& *. %% " "%*&!%"& %% &%-*. 74

75 ,;+ %!0:%J %%% B&0? KA!*&A)&% &.A% &(%2%"!% 0!:%2%"!%*&A)&% &&2(!O? 20!'" +?A% &(%2%"!%0 52A!*&A)&"&&"%*& 6?9%"!%&')*:%'&&02 A!*&A)&"&.A% &(%"%*&%*&! "0 "(2%"!%052 8?2%"!%&2(!2&*&20!'" 22%"!%&A!*&A)&"& "%*& -*."..A% &(%2%"!%& 0!" O9%"!%*&A)&% &&2( 2% 2 (2&20!) '2&I% )%%5%2& 20! &%L%2'& 2%"!%&L'& 20(2&'& (%*022%"!%& (.!2%"!%% &( 2( '&& "&&A 75

76 ,;6&B0 " *.%.A% &(%'!&B0 %%! &%-*..A!*&A)&"&L-*.*&A)&"&:%-*.%7&.A% &(% *.!&B0 %%! 2'&!%2&*&00"?B&0"?%5I&5 %"&)? &)2"!(2&&B0 """('&!%"&0&B0 ""%*%%2% &&2&I% )%&!%2)% %2& %&02"!(2&"%*%2% &2&0!"-*.0 2%:%I%.A% %&!%(%!&B0 %%! 2&I%)%& L0(&&5&02"!(2&"%*%%2% &2&0!"-*..(I "0 2&!0(&&2"0 (!&B0 2&I%)%& &B0 %%! KA!:%-*.*&A)&"&!&B0 N &!&B0 N OKA!!&B0 %20 2I %2% %&!%2&*& '" *.*&A)&"&!&B0 N &-.%:%"0%7&:% %!%!&B0 N 76

77 / %0!% &20% "G2%!% %0!% &20% " &!%"&0&)20!) '('0% 5&)20!) '(2&20! &%0 /!% % 20! 20! (!&%'& %%!.A% &(%L0% "(!&*& %% "0? 90!)!2&*&20!'" +?0% " %% "A% %& 6?%%(&0)2"L %% "A!I &A:% 9'" 220!!! 8?>%!"0 "(0 %% "%%!LB*%2% %2 %% " %%!.A% &(%2( '&& "&&A 77

78 /+%0!% &50% 5% 20! 20! (!'%& %%'& %% ")- %)%0!% &20% ""%!'0.0? 90!)!2&*&20!'" +?0% ""%!'0..% %& 6?%!'0.% && 2"0'" 8?%%(&0)2"(0% % &L %% " )& &:%9'" 220!!?>:%0% ")-"% &!&%2%!%&*&(&0)B%5% %"&(% 2 8?>%!"0 "(0 %% "%%!LB*%2% %2 %% " %%!.A% &(%2( '&& "&&A %!'0%2%!%&20 78

79 < 0!&2*.%(&!% <%% %&!%"&0" 20! &!%"&0%% &020!) '(2&20! &%00!&2-*.%(&!%B'&& 0!&2 )%%L&!%"&0%% &0&% "B%5% %"& (!&% -*.%(&!% &!%"&0%% &0&% "3%5% %"& %% %00"O00!C04B *! (!"D %% %&!%"&0""%B'"%BO(!?(!00!&2-*.%(&!% %% %&!%"&0"O0!&2-*.%(&!% &!%"&0"%% &0&% "3%5% %"& OB%5% %&-*.%(&!%" "(%2 )%!%"&&*&00?B&0"!%.".(%%5I&5%"&)? &)?%% &02"!(&% %0 % %% & 2%5I50" &"O2%5I2"!(B-*.%(&!%% )-..% % 650" &"O9(.A%2"!(:% &%-*.% L- 22 % &:'-..% % ""%!'50" &"O04B * &*&:% &%-*."%50" &% )-..% % %" %(50" &"O*.%50" &% )-..% % ""05&%(1&IB %"%%(%%!%"O-..(%)-.!%%%%! :%&!&0-*.% )-..%%%!0!( %%! )-..% %)%!%A2'B%%%!-*."%'& :%&!&&"%'-*.%2 )%%5%2& 1&I(%"&)0% 5%"O0% '0% " &% )-..%)%%5%2& 79

80 %2'& B *-*.%(&!%"&:%-*.%(&!%% &&B% (%)-"% &!&& 1&I(%"&)0% 5%"-*.".C2%5I &*&(%-*.%0% 2%5I50" &"-*.". C2%5I&*&(%2! '& -*.D 650" ""05&%(1&IB %"%%(%%!%"-*.". C %% "'& B%N%0-*.D O*."2%5I&*&(%B0"&A0 0 2% %%20!" )-..% (%(%0 ( 0 52 % &:%%75(%(50" &"O0!&2-*.%(&!%"0 "("&&%'A-*.% &L%&(%% &% 20!2&*&2 ((B "O (!&%".A% &(%2&.!B * C!04B * (I&0!2.A% %D%%!%"&"%"&%)%& :%.!B * 00!&2-*.%(&!%%'& %!0:%O (!&%%%!%"&"%"&(%B **2 '&& 2L)-..% (%0 52-*.""('%& &!%2%(& 80

81 &!04&*&- %2)!O?&!04(0""* 2'(0"(( 1&)2"!('& )-..0 +? &20'"&!%"&0%% &0&% B%5% %"&%2 )%%5%2& 6?&"%%L)-...A% &(%&)&&B *&A)&% &&"%*% %2'& ((I AB %2%& *.%(& &%5%2B * &"%"& 8?&!%"&0%% &0&% T() "%*% %29'"G2 %% %(&!%"&0"&"B%5% %"&)%%5%2& B%5% % (!&%0 -*.% &&A%!%2!.!2.(.?%% %(&!%"&0"&"B%5% %"&&2BBL0!-*.% (%'& 2*"&& ;?%2 B * &*&00!&2-*.%(&!%B3%5% %(% '-.!.2& 5%2"&&A&20'"L'-%5%20!"0 "("&&!&-*.% &)% &)%& %'&& "&&A #?*.%(&!%"0 2L-*.% &*&*%:%2!0 2)%%'&& &)'& %2&(% % %&!%%*52 % %2& "%-*.% &!0"%&%B*%2% %2L)B0A&"0)%& & 81

82 0!&2-*.%(&!%)!'&!04 *.% &%00!&20 2B0A&"0!" 82

83 <+%% %&!%"&0"%B%B 20! %% %&!%"&0"%B%B20!&%L%% -*.%(&!%(!(!)% *%2%& && -%5%&"%&%-*..20BL&"%!%%% +?%% &0&% B%5% %"&(%)% %2& "%*& 6?G2 %B'%B%% &0B%5% %"&)%%5%2& &&8" &% -%5%*!" "(8"&% 2 )-...A% &%-*.% 00!&20 2 )%%5%2& 8?3 '"*.)%(&2*%B"% '" 2&%!&( -*.&"%&20 (!&%'-*..2'%(%'&& (!&%"&%'&& "&&A?>%!" "(B"%&%( " )-...A% &%% %& &%5%2& 83

84 <6%% %00" 20! %% %00"20!&%L!04 %"&!% &B *'0!"B 0!! LB *&"!& (&"5%!'% &*&B'&&! (!&*&L""%!' 2"!(B! (! %% %!'% "20!D%"" 2)-...A% &(%2&B * 00!&20 2! ( 0!&%!&"(%5%3 %%! B52L!04 B!52 )&'&'& I!%"4%2 )%& ""%!' 2"!(B! 2I ( 2! &%'00 '&& &(%'& 2*% (%% "'&%%2'0&%)-"% && O0 "(%5%2&0)-...A% &(%0 52 O %2)!&*&& 04 G(&!%"&('-.!%'2A! &%'00! 3!'% &%'0 0! O0 &2&(& 2'&& "&&A 84

85 52'00 &*% &)2"!(2&L0&0 ( %""?KB""('00 %& 85

86 ? 0&0" %7L%!'0-"% &!. % & GX90! ' %720!) '&%)-..% &&A%(".A% &%*%&&!%&% &:%%!%2!.!2.(. 90! %720! %7%!B%35%!%O%7%!B%20) (N (0&00! )%O %% "0 00O3 *! (!&*&'00 %7 %B&5%O3 2"!(2&'& %%!&2&%7N&'%A% &&"%*&%&2&5&%%!&*&0 %71&I%(% O%(% N'& %70 %7O%70? 20!'" +?%7&% %"0?&%2 6?*B%5% %(%%7&*% O%7% &0-A%&2% 0B% &%"20!"%*&*B%5% %(%2& 02"!(%7N&-A%&2% & 8?3%5% %&9'" 22B 86

87 & : ( *2! 3 0B% &%"O20!&%*B%5% % (!%7% &0-A%&2% &L *% *%:%&B&LI&A!-A%&2% && ((%(% O20!&%%7N%"%*&%'& >"%& "%%(% %%!.A% &(%2&" 02.A% %(% N-A%&2% %2%%'&& O2"!('%& 1&)(% '& *0220!&*&(%)%*% &(& 30"&&0&2O20! (!&%%7%%!&%"%*&%'& %%! '&& -%5%%%!I %2%%& %7N&&A(%'%%!'& &2%I %2%%(% &%&0&2O20! (!&%%7%%!&%"%*&%'& %%! '&& -%5%%%!(-(. %%!'& &2%(-%5%2& 87

88 GXGG L699>> GGPG>Z>>>9$3 & %7%!&%3 2"!(2&'& %%!CI0%LB(:'D'& ('& 2!2!.!2.(. -%5%%2&2 %"&!.A% &%%2%%%70 LB 2"!(2&%%!&)&& 2).5%%%5%2&? 20!'" +? %72".A% &(%2&%&*% *%:%.A% 6?*!%.(% 8?3 2"!)%*% 1&)2"!00!&20 2(-.%5%2& G2 )%% &'%&23%B%5% %"&(%&)&& ;?>"%& "%%72"'2-A%&2% :%!%&% %2%%'&& #?%7B%5% %"&&9&%2B O& %7%%!B! 0&2% '4%5&2"20!&%)-.%'&&?+?6(! 8(! (! ;(! 88

89 +%7M&I%(% 20! 20!&%%(% N'& %70 '&&? 20!'" +?%(% N.A% &%% 6? %72")'& % %% %& % %2"0?'" 8? *B%5% %%%7&*% %&2B?%(%.A% &(%*2!.B"0252 &%%(% *&A)&% %'&& "&&A ;? 0'& % %"0?B 2&%!&!! #? %%!.A% &%%2 '" 2!.B"0252 %2 0 *2 '&& "&&A %+(! 6(! (! 89

90 6%7 %B&5% 20! 20!&% &'%&220!&%%%!C E0%D-A%&2% %7&L'& %%!&*&C E0%+D00!&20 220B"0 '&&? 90!)!2&*&'& %%!&2&0%70 +? 3 '& %%!"%*&C 6? 1&)2"!)%*&BL&20'" 8? &2&0&2%7N&"%*&?$%&0 52%7N&)'& % %)%& &BL"0?'" (! &2&%7 +(! 8:%(! %7 %B&5%&% 0!+%7 90

91 800 20! 20! (!&%B *! (!&%!&B'&&! )% 20! 20! (!&%B * %% " '%& &%'&& 91

92 +!'0"90! '!'0"20!) '(2&20! &%)-..%.A% &%.A%&%!%"%!'0% &L22"%!'0% & 20!2!.!2.(. 90! M%(O%!'0&222&:%%(% M%(&)!'0O%2&2 %"&!"( (22"%!'0.%2% 0)I%""!'0O$.A%&%!%"%!'0.%2% + 0)I%""!'0 20! 20!&%.A%B..A..2"%!'0.0 92

93 ++M%(&)!'0 20! 20!&%22"%!'0% &0 90!)!2&*&2%"&%&2&%%!"%*&!%"& %% &(& +6M%( 20! 20! (!&%22"%!'0&2'& %2&(%)-"% && 90!)!2&*&2%"&%&2&%%! "%*&!%"&%% &(& 93

94 6'0! '%:%'% 0! 20! &%L%75%'%A% &'0 L)-..% &*&(%0 '&& '%0!O900 :& ).%!'& %7(0""&&*&%'0%2&(%!2&*&2 '%O0'& '00? 90!)!2&*&&20'" +?G2 )%%'%G(&0 B%5% &:%9 '" 6?K)'& % %'" 2'00 8?'0*&2 2L'02&I%)%& &'02&&2%L".J200*&A)&% &(%B*%2% %2 '0" L".)%&&2% %'&& "&&A?& (%*02I.5 2L' '& %& %'&& C!% )%D('& %& &!&I.5 %% & *-A%'&& "&&AC!% )%D ;?& I.5 %%A%2%!%2&*&'02&&2%&)&&I.5 %%*&2*B%5% %(%!%&&A&A E.5 %!%&% &L%720!'%A% -A%&2% && C &'%&2:'&%!% B'&& D 94

95 #?& I.5 %&&*&%L".A% &(%2&I% I)&'& )-...2.*.2 %"!&&&:%%(%'&& "&&A&%! &*&I.5 %.A% &%1 20!"%*&I"0 %"!&&20!2 '%%(&0 B%5% %"& B%5% %(%'0 " L"."" "%*%'&& "&&A.:%" )%&&2% && (.A%%!%"& E.5 %% &!% )%L!% )% %(&!%"& 2!"C2A%72"!D & )-.. %"!&&I.5 %%%2%!%"& 95

96 '& 2"!%720!(*2! 20 2' 2"!(B&'%20!!%:5 20!&%'%& %%2 &% % %)- %"!2!.!2.(. B%5% %(%!2"&!!" "" &%'&& % % 2'02* " ) B %& '0 ((.%% %& &%'&& B&5%& " " I% '0B *"( 96

97 + %""KB%0!% &2>:%% %""KB20! &%)-..% (%2&)%0!% &2%%!.A% &%L%2"%*&A)&% &L! :%02 %%! &:%%(&& 90! 01 O%0!% &.A% &%02%%!&:%%!% %&O!&:%%!% 7&"(I %("OG2"%:%(&"%!'0.&:%%!% +7&"(I %("90! ' 7&"(I %("20!) '(2&20! '& % - %% &%20!&%(%&2% &!% 2%A%2"%&2050 '&& %*&%%%!)%% %( ((*&A&!&0'&& 97

98 %% &%1&I %% %5%20!&%'& %% 2L(%&2!% 2%A%2"%&205 0 '&& &%!&*&-5%(%&2"0 %% "0&%"%*&%'&& I %(20!&%(%&2% %(&)-"% &!&%2%& I %(1&I %% %5%20!&%'& %% &!&0 &%!&*&-5%(%&2 "0 %% "0&%"%*&& 7&"&%20!&%"%*&%&2&%%! 2%2"%*&A)&"&0 7&"&%(%% &%20!&% (%&2% &'& '& % &%)- %0%2"% *&A)&"&:%(%&2%2"%% &( 0 98

99 ++ %& 20! 20! (!2B'-)%% &!&%!&)% *%2%& &&!!!&2&%2&(% B'&& 02*%: %"&(%2B!!LM&I3 0&%%%5&0 0&% %)- %!!2B&*&? 90!)!2&*&20!'" +?*B%5% 6?9B'-)%&*&(%'& 022?90!)!2&*&20!'" +?*B%5% %(%M&IB 6?9B'-)%&0 B 0&% &"%*&3 0&% &%2 % % &(%!:&* B%2&(%02*2 22%"&&! I )-"% &%5%2& 8?!2B&*&(%'&

100 $B! -A%&2% 0B% && 3 0B% &%" B%5% %"&(%'B%2"!&%!&B&&C02!L*&A)&!L(0(!:'DL! 5B%2"!I%!%(' '0 (!&%3% I00"% B%5% %"&&* 2L(I-5%(%!!!&B% &(%'& && "%*!%2!.!2.(. 3 0B% &%"B%5% %"& I-5%(%!!LIA!&B% & 100

101 ! 20! (!02"%!'0.)-..% %%2%%'&& 90!) 2%-5%')*02"L(I "0 D"%*&& ')*:%'&&02 '& %%!.A% &(%"%*&& "%L'02 "%*&%%%%!"'&%%5%2& 02.A% 2 *20!!%.".(%02%%!-A%&2% &%'&& 101

102 6G%! >*&(%30A&"0!" 30"&&0&)20!) '('20! &%L"%*&%0&0%%! :%-*.%%! L '%& &%B!% %% %)- %I&A'&& &!%"&030"&&0&)O0!&20 2%&&-*.B0A&"0!"B &)&0""%!O52%(-*.% &I&A &%KBO%*&%-*.% '%& &%'& %% ")- %I&A G%!%30"&&0&)O%*&%0&0%%! I&A 6G%!%B0"&&0&)20! 20!&%:% &% %% % &%)- %%7)&'&0&0%%! '& '& % &%)- % 20!(?E&A52%%! "%*& +? 20!'" 6?E&A!...&)2"!(2&20! ('& &%'" 2'%& %& 8?E&A!!%"%% :%20! &%'%& %&?G%! )%%B0A&"00:%2"!('%& :%20! &%'%& %& ;? 9'" 2I&A!&%!&&!! 102

103 30"&&0&)20!&L(&2%:%I&A!- %2% 6+&%KB20! 20!&%"%*&%-*.% '%& '& -*.. %% " 2L'%& %%B!% %% %)- % 20!(?E&A52-*.% &"%*& +? 20!'" 6? %% "-*.."%*&:%*&%KBB%5% %"&(%)% %2& BB9'" 103

104 66&)0"%!20! 20!&%'%&'& %% "2%% )- %:% &!&-*.% I&A?E&A52-*.% &"%*& +? 20!'" %% "2% 68&!%"&030"&&0&)20! 20!&%&L2-.% %& &!&-*.% &)'& %2&(%00!&20 2B0A&"0 90! )!2&*&20!'"A 104

105 80 $B!" -..% &*&(%2&.!%7%%! C' -*.&*&(%2&%7%%! ((I&(& D)-.. %730 B% &%"20!) '(2&20! &%B'&& ) %7%%!&0&B&' ('%& %& M&(01"&%&!"&"%!&(!!0 2'&& %& %7%%!&'0(L&&2L(% &%L"B% "5 &B)&'&-A%&2% '20!&%'%& %& %7%%!I&A!&B&'20!&%'%& %& C '0I.5 %"&&*&(%2&I&A!D %7%%!5I0 B0&N&C %% "02"D'20!&%'%& %& %7%%!*% *%:%&B&'20!&%'%& %& %7%%!-"%!'0&B&'20!&%'%& %& 105

106 -..% &&AG(&!%"& -..&A20! 00"!%.".(2&"%!%.".(%'&& 6&%1% 3%5% %"& B%5% % (!)-...A% &(%2&'& %%!3 2"!(I)&%%!2 )-!%2!.!2.(. 6&%1% B%5% %"&&*&(%A00!LB:% 0%-A%&2% &)'&& -...A% &(%)%A(&2*%('& %%!"%*&2*%L%%!6&%1% B%5% %"&(%(%"%*&%5%2& 90! )!2&*&00"?"%?I01%0!% &%1B0&"20!"%*& 106

107 +*.90!&A& 20!&%2-.20!!-*.% L)-"% &!% '%& %% %2& %%& A%B%5% %"&(%2&5% 2"!(' (!L2-.20!!-*.% (!(!)-.%'&& B%5% %*22% -*.B*%2&%'&& :%)B0A&"0% %& &%'&& 90!)!2&*&00"?"%?&!%"&0 "&"20!"%*& 107

108 ;% '%"%0!% &!:%.A%%!% 1&)2"!(L00!&2)-..0!("% '%")%0!% &% (%0 '&& % '%" )%0!% &0! * %0!% %&0:%%0!% 0(&&5&020!) B (% 20! 2!(% &*&2%5I% '2A 1&)2"!(B"% '%" *&A&!% 2%5I% *&A&!% &%'%A%!%2%'& &2%'A2"! ( 22!%:5 O 00"20!) ' %0!% &0! * %0!% &(.A%!% *? 1&)2"!()%0!% &2 2!"&*&L00""%*%%2) '(' %%%%5%( 0" &" %2&?0!0 22)%0!% &2 )%0!% &.A% &(%)-"% &!%A$2 )- %'&!%2 &*&00""%*%%2) '('I010" &" %2&?.A% &(%) &(20 000""%*%%2) '(2& "%*%%2% &%)% *%2%& &&?%% %(C00!&20 %%! D:%"% '%""*&A&!% &'& &'& &(%!2&*&00""%*%%2) '(2&&% %% %(G%!%" %% %(%%! *2) & %2%)-"% &% %2& %%& &% %(&!&'& )

109 ? 1&)2"!(-*."%!2&*&&!%"&0"20!) '(2&20! 2 20! &%&)&&%%! -*.%(& && (I"0 -*..A% &%*&2BL*B%5% %(% &:% )%0!% %%& O &:%)%0!% B'& &%". %2&2&I% )%& &%'&&?%0!% &2 0!"&*&0" &"20!) '(2&20! 2 2%5I'%A% & 0 2%%!J%%! "%*&& (!&%)%0!% &2 '&& 109

110 #>*&%E &5&-2.!L %"&!G2%!% 1&)""I &5&(-2.!:% %"&!% "%!%.".(%''4%5:%3&5 %20! &% %2%& '4%520!&%G75%LM0 ()&'&M&(01"'*B 0)! (-2.! L"&*&% 2 '&& -2.!%&0 20 (-2.!C %% %2(%" %2%%'&& %% I%)%& &% %2L(-2.!&% 1&) '&& 1&) (0""&*&%)-!.%5%2& &*&%%!*&2!2%% &(& -%5%&)&&(-2.! (.A%%&5&B 0)!* C 2(%(&(&2%"0 *B 0)!2B'&& %"&!%2%!%B%5% %"& "% '4%5C-2.!%2%!%D B%5% %"& 110

111 ,%! & ( 1&)"".A% &%%0!2&*&'5&2&(%-%!!%:5?%N&A'&!5 0 (!&%00!&20!"O -%!&%A'&!5 2%00!&20 20 '&& 5'!5 0 (!&%%'&)&% &&'& 2"!C &IL*&A%2&&L-*%2)&'&D00!&20 2)%& &%'&& '& &2%!5 0A!'&)&"&)% &*&!5 0!0(&&% %(&!%"&)&'&2"!!%:5 5 0&%%0!2&*&52) 0(N2&0!")% %2& &&*&(%'IA!5 0 "%? 1&)?!%(&%05220!&%'&& 0 (OW3 0)! &%"W"""%!%"WXXW&%UW5 &BW!%&%0522"-.&*&%20B 22&I% )%& %'&& "&&A 5 0&%0!'& % 5 0B%5% %"& 111

112 +?%N&'52)0 (N*&A&% %2L'0(-2.!0 22(%(&!%"&:%''0(-2.!2!" -%!(%LI% 2 &%!&*&%L'52) 0(N( 0 :%(-2.!'I&%2(%(&& C O8U'0" 1&)D& ( *!"&*&L'% 0! 20!&%''0%&"* :%( *!"*'0(0"M0 2&)&%1 2"!(B F!"0 "((0":%&% (0"&"!&"0 52 %2&(%%0!-%!&& &%'&!%"&(& (%%&*&(%2&'%&2"! A52!5 0&%00!&20 2((0( '&& 112

113 /$A5 :%$A(!" &&*&(%"A(!&%!% &:%B &% &%!%.".('3 &:%3 &% %B 20! &%)% *%2%& && 3 &""(% %2&(%(&?3 &% &% "%*&!&LA5A(! -A%&2% &LA(!&%!&'& (0"CB (0""DA( 52"(0"-A%&2% &?30"&&0(&A%O2"!(A( 52 &(%2&20! B?90!!)-..B%5% %"&OB%5% %&*&(% 30"&&0(&A%2"!(B %2&"& )-"% && &'02"!"I%%&*&(%2&"2% *&A)&% &(& 2"!(' &*&(%2&"LA( ""0 4&&% L%% '0&%&2&"'& '& &%)- %0?3 & 52'%& %& %2 20!'"A 113

114 3)%%B3%5% %"&OB%5% %&*&(%'" 520"'..2.2:%2% '02 B C3 &% N&(%2% '02 ((I2.*.22% B&0"3%5% %"&OB%5% %:%B%5% %% &&*&(%*%&& )% *%2%& && 00 2"!( A52"0! C %2&L) )!!50 DB % 2"!(A( "&"%%2-%"&%25L &IL"'&)&% &:% 0)0&:%%(&%'&& '&& &0" 2"!(2&&%M&(IB%5&&5&0:%&%B%B%5&&5&0""%*%%2% &&%*&A)&22 :%&B% &% (%A(!" %%'&& 114

115 /3$A5 9!" &&*&(%M&(01"A5 ( 20 23A5 (2!2!.!2.(. A%&2%5 &B ('3"..5.% &&2!"'AB &%!"A2 0 (2( $%&'& 3A5"2!2&*&&%!%.".(%2&3 &% %B20!2 *3 &% " B%5% %"&(%2&((3 &% 3A5"0!2!.!2.(. *B%5% %(%6 33 &% :%%2 )%%3 &% 3 0B% &%"B%5% %"&(%'%&A5-A%&2% & 3 0B% &%"B%5% %"&(%2& &:% %2&(%!( 115

116 +<'0"CA%!%'0"D!" A%!%'0"L!04B * (2B * *%&&-A%&2% '0( '0""%!'(%"&)2"!('%& &%% 5&I% 2( &)2"!(00!& '&& B(%&%!&"0 "(''0 00!&2 0 2" ""%!'(%"&)2"!(A%!%.".('&0% &20!&% 0 52'0%5&I% &B?*&0% &B%5% %"&(%'0-&A%!%"&)-.. &"%&"%& "%:%"&%(&"2% 2(%(&%'&& $%&'& '00!2&*&%&%0!"'" +?*%&%0!"B%5% %"&&."'-.!.%""'0L'-.!.&"%-A%'0&*&! 02&20 )-(% & 6?9'" 2B%5% %&2BC$%&!0! 2(%(&%!%A52!!0!04&*&(%2'&& D &0% &3%5% %% & 116

117 ""%!'2"!(% 5&IB(2"0 L 2( 1&)""&*&(%!A%!%'0"0 '&& &%!&*&(I-5%(%&)&&!04&)-...".A% &(%0!")% %2& '0'& ".A% &%'00!2&"%&0 "20!)& (&2%I%!%"0 B 0(5"%*&!%&(&?'00!2&*&"%?%% &0!%.".(2&&0% &20!"%*& +?'0% %'" 2'00 ".A% &(%)-..02&"%&0% &20!'"2"0 ""%!' 2"!)%*&B &)&&3 0(5N"%*!%2)% %2& %2'&!A%!%'0" 117

118 A%!%'0"('!'% 2"!L""%!'(%"&)2"!(B%% %!'% &) 20!&%'%& %& 20!&*&(% 2!(I &%!04B *! (!2!.!2.(.! (!B ")- %B ""%!'2"!(2&%% %!'% &)2"! &)&*&(%L""%!'&*&(%B! 2L00!&2'0!B'&& &%!&*&(%"%?%% &0&*&(%2&00%% &020!2 0!&2'0!- 118

119 0!:%A%!%'0"&%'& &2%'&!04( - 119

120 +%2&2 %"&!( &!%"& -.!(%'%& 0 2L:')&'&%2&2 %"&!"(!%:5 "( 'A(! &*&% &&(0('00!")&'&(!(%&25( &)"( (!!2)% %2& &A%!%&(&?&(!&&" 0!0((*!(?(!&&" 0!0(&*&'A(.A%%!%% B!( &*&&G:& 0!%G(&0 N(% 0%5&0( :% %% &%&2&2"- &"!&!:%& 2"0&20(2&I%(%2"!!" #$%&!"# #'(!)*!#' +,, %'-%2&(% &!%&(& C%:5&2050B?B"%B "0 &4&&20'0A!!0 D O&%: B'&!%2:%&N&(!&&" 0!0((*'&!%2&*&'&)&"!2(!&&" 0 I2 "I&B '& 25 (0)0%(&!& 0!")% %2& &G:& 0!%G(&0 &2"0&20-A%&2% B%5% %"& 120

121 +?&'%&2"0&20&%* G2 &)(!&&" 0 0(% ")%!%&(& ' )%!%!&&"%'& -5%2&(!(IB!(%!%2& 6? &)2"!(L00"?( ("20!2 2( (%&&&0B%5% %"&* B%5% % &*&(%%)0 2"!( &)L&%2"!&"%%&"( (%!%%2&%(%5%2(0""%*&& &(%2&%%! (!%&"( &(%(&22%(&%5%202L% 2"!()%% 2"! (&"%(% :%"%1 (!&% &&.( *( &)2"-.%2(%(&!%&(& &%!(%"0 %&'& ( 1&)""0 2%%1 1&)B%5% %"&(%%&"( N("%*&%'&& O %%"%)%*&% &(%L(I-5%0!0 "( %& %%"%N%)I%)%&!%2&*& %2(0"&*&O +/ % C ( (00"K3 G5OW5&D.!(0" &*&O +/ %66 90! )!2)% %2& 121

122 ;? EA "( L0X(0"" 2L'2'&)&" ((2'&& &%!&*& X(0"" &&.2"-..20B!2 %% &(& 0 2(0"2!&"%&0 "LX(0""( %"&L&G:& 0!%&*&(% 0%5&0( ((%0%5&0( CG:& 0!%N%'& (%A( %")& &%'&& ( %" "([2 2% &&2!2%% &(& D - %2%WW"% :% W"( ( 2"-.X(0""&*&0 0 2!! X(0""'0&*&(%2& &) &"!&(%*%&2"- &*&%20B!( C0 "(%5%( & 0&*&% &)2"-.*!( D 122

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. infrastructure 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM

Detaylı

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ İ Ş İ İ ş ş ğ ç ş ş ğ ğ ğ İ ğ İ İ ğ ş ğ ö ğ İ «ş ğ ş İ Ş ş ğ ş ş ğ İ ş ğ Ş İ Ş ş İ Ş ş Ş İİ Ş ş İ ğ Ş ö ş ö İ Ü Ü İ ö İ ş ç ğ ş çi ö ğ ç ş ç ö ğ ş ö ğ ç ş ğ ş ğ ş İ ö İ İ ö İ İ ç ş ş ö İ Ö ğ ş ğ İ ğ ş

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

Ü Ğ Ş Ü Ğ İ ö İ ö öç Ğ ö İ Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ğ Ğ «Ü Ş ğ Ü Ş İ ğ İ ğ ğ ğ ö ö ç ç ğ ğ İ ğ Ç ğ ğ Ü Ş İ ğ İ Ç ğ ğ Ç ğ Ü Ş ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ İ ö İ ğ İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ ğ Ü ğ ö ç ö ğ ğ İ ğ İ ç ç ç İ ğ ğ İ ğ İ

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

Ü ğ ü ü İç ç ç ü ü ü üş ç ş ş ğ ü ü ş Ü ü ş ç Ç ğ Ü ç Ü İç ü Öğ ü İ ğ ş ç ç ü ü ü ü ğ Öğ ö ğ ğ Ş ÜÇ ğ ü ü ü ü

Ü ğ ü ü İç ç ç ü ü ü üş ç ş ş ğ ü ü ş Ü ü ş ç Ç ğ Ü ç Ü İç ü Öğ ü İ ğ ş ç ç ü ü ü ü ğ Öğ ö ğ ğ Ş ÜÇ ğ ü ü ü ü üş Ğ ü ü Ğ İ İ ü ç ü İ İ Ş ç Ü ş Ğ İ ş İ Ü ğ ü ü İç ç ç ü ü ü üş ç ş ş ğ ü ü ş Ü ü ş ç Ç ğ Ü ç Ü İç ü Öğ ü İ ğ ş ç ç ü ü ü ü ğ Öğ ö ğ ğ Ş ÜÇ ğ ü ü ü ü ğ ö ü ö ğ ğ ö ü ç ç ü ç ö İ ğ ü ğ ş ş ğ Ş ç ş ö ü

Detaylı

İ ö ş ö ü ş ş üç ü ğ ç ş ş

İ ö ş ö ü ş ş üç ü ğ ç ş ş İ Ç Ü ş ö üğü ş ö üğü Ü ü ü öğ ü ç Ğ ş ü ü ü Ö Ü ğ ç ç ş ş ğ Ğ İ ç ç ğ ö ü ş ş ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü ç ü ş ü ğ ç ş ü ü ü ü ç ş ş ö ş Ö Ö ğ ş ö ü ç Ü ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ Ü İ

Detaylı

ç ç ç ç ç Ç Ç Ü ç

ç ç ç ç ç Ç Ç Ü ç Ç ç Ğ ««ç Ğ Ç ç Ğ ç Ü ç Ç Ğ Ğ Ç Ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ç Ç Ü ç ç Ç Ü Ç Ü Ğ ç Ç Ç Ğ Ç Ç Ğ ç Ç Ğ Ç ç Ç Ü ç Ç Ü Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ü Ü ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ü ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç «ç ç ç ç Ü ç ç ç ç ç ç

Detaylı

ü ç ü ü ü ö Ö ç

ü ç ü ü ü ö Ö ç İ Ç Ü ö üğü ö üğü Ü ü öğ ü ç Ç ü ü ğ ö ö ç ç ğ Ğ İ İ ç ç ç Ü ç ö üğü ö ü ü ç ç ğ ü ğ ç ğ ü ü ü Ç ü ğ Ç Ş ü ü ü ü ü Ç ö Ş ö Ö ğ ö ü Ç ğ ç Ü Ç ğ Ç ğ İ Ü Ü İ ü ç ü ü ü ö Ö ç ğ ü ü ğ ğ ö ğ ö ü ğ ü ü ü ü ü

Detaylı

ğ Ş Öğ ğ Ş ğ Ş Ş ğ ğ ğ ğ ğ Ğ ğ ğğ Ş Ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ Öğ ğ ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Öğ Ş ğ ğ ğ Ğ ğ Ş Ğ ğ ğ

Detaylı

ç ö ö ç ğ ğ ç ğ ğ ö

ç ö ö ç ğ ğ ç ğ ğ ö ç ç ç ç ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ö ö ç ğ ğ ç ç ö ç ö ç ğ ğ ç ö ö ç ö ö ç ğ ğ ç ğ ğ ö ğ ç ğ ö ç ğ ç ç ğ ç ç ö ö ö ç ğ ö ç ğ ç ç ğ ö ç ç ç ö öç ö ç ğ ğ ö ç ğ ç ö ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ

Detaylı

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ AA İ ÜÜÜĞÜ ÖĞ.. A A AÜ ÖÜ Ş 1 170308019 İ AÇÖ İŞ 2 170512903 A AÇ AĞ İİİ Şİİ 3 170314013 AŞA İĞ İİ 4 170308905 A İAİ A AŞ İŞ 5 170813017 ÜŞ Aİ 6 170163093 A İİ 7 170512031 İ ÇA AĞ İİİ Şİİ 8 170308011 A

Detaylı

Ğ Ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç çğ ç ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ü İ İ İ Ğ öğ İ İ öğ İ Ü İ ö ç ö ö Ü ö Ö ö ö ö ç ö ö ö ç ö ö ö İ ç ö ç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ç ç ç ö Ç ç ç ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö Ö ö ö ö ö Ç ö ç ç ç ö ö Ö Ö Ö ö ö ç Ç Ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö Ü ç Ö

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ğ İ Ü Ü İĞ Ğİ İ İ Ü Ü Ü Ü ğ ğ öğ ğ ö Ö ğ ç ğ ş ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ş ğ ğ ç ö ş ö ş ş ğ İ ş ğ ğ ç Ö ö ö ş ş ğ ğ ğ ğ ö ş ö ş ğ ğ ğ ğ Ü ğ ç Ş ç Ü ğ ş ş ç ş ş ö ö ş ç ş ş ğ ş ş ğ ğ İ ş ğ ç ğ ç ç ö öğ Ü ğ ç ş ğ

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü ç ğ ş Ç ğ Ü

İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü ç ğ ş Ç ğ Ü İ Ç Ü ş ö üğü ş ş ö üğü ğ ü ü öğ ü ü ü ü ü Ü ş ö ş ç ç ş ş ğ Ğ Ş ç ş ğ ğ ğ ü ğ ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ç ü ş ü ğ ç ş ü ü İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

İ İ İ» Ö

İ İ İ» Ö ğğ İ İ İ Ğ ğ ş ğ ş Ş Ğ Ğ İ Ğ ş ş ğ ş ş ç ğ İ Ğ İ İ İ» Ö İ Ö Ğ İ ş ğ Ö Ğ İ ş ğ ç Ğ ş Ç ğ ğ İ İ ğ İ ç ğ Ç ğ ğ ç ş ğ İ ş ş ğ İ ş İ İ ş İ Ğ ş Ö ğ ğ ğ Ş İş ş ğ ğ ç Ç ğ ğ Ö ş Ç İ Ö Ö ğ ş İ İ Öğ ş ğ ş ç ğ ş ğ

Detaylı

İ İ İ Ş İ İ ç ş İ İ İ ö İŞ Ö Ş İ İş ö ş ğ Ş ğ Ö İ İş Ö Ç ş ö ş İş ö ş ç Ü ş ö ş ç ğ ş ç ç ş ş çö ş ö ş ç ş ğ ç ç ç ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ğ ö ş ş ş ğ ğ ğ ş ğ ş ş ö ö ğ ç Ş ç ç ö ç ö ğ ş ç ö ş

Detaylı

Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç

Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç Ş Ğ Ş ç ç Çö ö ğ ö ç ğ ğ ö ğ ğ ç Çö ö ö ö ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ö Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç Ş Ğ ç ç öğ ö ö ğ ç ö öğ ç ç ğ ç Ü ğ ö ö ö ö

Detaylı

İ İ İ Ş Ğ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ğ ğ ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ğ ö ğ ö ç ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ç ç ç ğ ö ö Ü

İ İ İ Ş Ğ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ğ ğ ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ğ ö ğ ö ç ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ç ç ç ğ ö ö Ü İ İ Ğ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ğ ö ö ç İ ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ç İ ğ ğ ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ç ç ç ğ ö ö ö İ İ İ Ş Ğ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ğ ğ ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ğ ö ğ ö ç ö ç İ ç ö

Detaylı

ğ Ü ö ç ö Ü ö ğ ğ Ü ö Ü ç Ç ç ö ö ğ ç ç ö ö ç ö ö ğ ç ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ç ğ ö ç ç ç ö ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ö Ü ç ö ö ğ Ç ö ğ ğ ö ç ğ ç ğ ö ç ç ğ ö ç ğ ğ ğ ç

ğ Ü ö ç ö Ü ö ğ ğ Ü ö Ü ç Ç ç ö ö ğ ç ç ö ö ç ö ö ğ ç ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ç ğ ö ç ç ç ö ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ö Ü ç ö ö ğ Ç ö ğ ğ ö ç ğ ç ğ ö ç ç ğ ö ç ğ ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ Ü ö ç ö Ü ö ğ ğ Ü ö Ü ç Ç ç ö ö ğ ç ç ö ö ç ö ö ğ ç ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ç ğ ö ç ç ç ö ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ö Ü ç ö ö ğ Ç ö ğ ğ ö ç ğ ç ğ ö ç ç ğ ö ç ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ö ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

ü ğ ö ş ş ş ö üğü ğ ş ç ö ö üğü ü ü ü ü ü ğ ş ö ğ ö ş ğ ö ş ö ş ş ü ö ü ö ö ş ç ö ü ü ü üğü Ş ö ş ü ü ğ ş ğ ö ü ü ü ü ü ş ğ ğ ö ü ş ü ü ü üğü ş ö ş ş

ü ğ ö ş ş ş ö üğü ğ ş ç ö ö üğü ü ü ü ü ü ğ ş ö ğ ö ş ğ ö ş ö ş ş ü ö ü ö ö ş ç ö ü ü ü üğü Ş ö ş ü ü ğ ş ğ ö ü ü ü ü ü ş ğ ğ ö ü ş ü ü ü üğü ş ö ş ş Ğ ö ş ş ğ ö ş ö ö ş ğ ş Ş ü ö ğ Ş ö üş ö ş ş ö ş ş ö ş ğ ş ş ğ ğ ş ö ş ç ö ş ç ş ö ş ğ Ö ş ö ş ö ş ö ş ş ü ü ş ş ö ş ş ç ü ü ü ü ğ Ğ ş ş ü ü ğ ö ş ş ş ö üğü ğ ş ç ö ö üğü ü ü ü ü ü ğ ş ö ğ ö ş ğ ö ş ö

Detaylı

İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ

İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ İ İ İ İ İ ö Ç Ç İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ ğ İ ö İ ö Ş ö ğ ö Ş İ Ş Ç ö Ç ö Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö ö ğ ö ö ö ğ ğ ö ğ ğ ğ İ İİ İ İ İ İ İ İİ İğ İ öi

Detaylı

ö ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ç ö ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ö Ü Ş Ç ö ö ö Ş ö ç ğ ğ Ş Ç ğ Ç ç Ş ö ö ö ö ö ç ğ ö ç ö Ş çö ç Ş ğ ğ ğ Ş Ç ğ ö ö ğ ö ö ç ç Ç ğ ğ ğ ö ğ Ö Ş ğ ğ Ş ğ ö ç ğ ö ç ğ ç ç ğ Ş ç ö ö ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

Ş Ş Ğ ç ğ ğ ş ş ö ç ö ş ç ş ğ ş ş ş ğ ş ş ö ö ş ö ş ş ş ö ş ç ö ğ ş ğ ş ö İ ç ş ö ö ö ş ğ Ö Ü Ç ç ğ İ İŞ İ Ğ Ö İ İ ç Ç ö İ ğ İ İ ş ğ ç ş ö ş ğ ğ ş İ ş Ş ğ ç ğ ş İ ş ğ İ ç İŞ ç ö ş ç ğ ö ş ç ş ğ ç ş ş ş

Detaylı

Ğ Ğ ö Ş ö Ğ ö ö ö Ü Ü ö Ğ ö ö Ü Ü Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ö ÜĞ Ğ ğ

Ğ Ğ ö Ş ö Ğ ö ö ö Ü Ü ö Ğ ö ö Ü Ü Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ö ÜĞ Ğ ğ Ö Ö Ü ö Ü ö Ğ Ğ Ğ Ö ö Ü ö Ö Ğ Ğ ö Ö ÜĞ öü ö ÜĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ğ ö Ü Ü ö Ğ Ğ Ç Ğ ö Ç Ğ Ğ ö Ğ ö Ü Ö ö Ü Ü ö ö Ü ö Ğ Ş Ö ÜĞÜÜ Ü Ö ö ö ö Ğ Ü ö ÜĞÜ ö ö Ü Ü Ü ö Ü Ğ Ğ ö Ş ö Ğ ö ö ö Ü Ü ö Ğ ö ö Ü Ü Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ö ÜĞ Ğ

Detaylı

Ğ Ş Ğ

Ğ Ş Ğ Ğ ç ç ö ç ö ç ö ç ö ç ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö Ğ Ş Ğ ç Ğ Ğ öğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ öğ Ğ Ğ ç Ö ö ç ö ç ç Ö «ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç Ö Ç ö Ğ Ö Ö ç Ç Ş ç Ö Ö ö ö ö ç ö ç Ğ ö ç ç ö ç ç

Detaylı

Ç ö ğ İ İ İ İ Ç ö ğ İİ İ İ ğ ğ ğ ç ç İ İ İİ ğ ç ç ö Ö Ö ğ ö ç ğ Ç Ç ğ Ç ğ Ü

Ç ö ğ İ İ İ İ Ç ö ğ İİ İ İ ğ ğ ğ ç ç İ İ İİ ğ ç ç ö Ö Ö ğ ö ç ğ Ç Ç ğ Ç ğ Ü Ç ö ğ İ İ İ İ Ç ö ğ İİ İ İ ğ ğ ğ ç ç İ İ İİ ğ ç ç ö Ö Ö ğ ö ç ğ Ç Ç ğ Ç ğ Ü İ Ç Ü ö ğ ö ğ Ü öğ ç Ç İ ğ ö İ ğ ç ğ Ğ İ ç ç ö ç İ Ğ İ ö Ğ ç Ü ö Çö çö Ü ğ ö ö ö ç ö ğ Ç ö ö ç ö ö ğ Çö ğ çö ö İç ç ö İ İ İ

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

ç Ğ İ Ş Ç ğ Ü ö İ ğ İ ç ğ ğ ç Ç İ İ ö ğ İ ğ ğ ğ ö ç ğ ö ö Ü ğ ç ç ğ ç ğ ğ ğ Ç ğ Ü ö Ö İ ğ Öğ ğ İ Öğ ğ İ ö ö ö Ç ö ö ç ö ç ö İ ğ öğ «öğ ğ ö İ ö ğ öğ ö çö ğ ç ğ ö öğ ç İ öğ ğ Ş ğ ğ ğ öğ ö Öğ İ ğ Ö öğ ç Ü

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

ç ü ü ü ü ü ç ü ğ ö İ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ İ ç İ ç ğ ü ü ç ç ç ğ ü ü üğü ğ ç ç ö ö ü ü ü İ ç ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ü üğü ü ğ ö ö ç ç ğ ğ ü üğ ü ü üğü ö ö ö ğ ö ğ ü

ç ü ü ü ü ü ç ü ğ ö İ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ İ ç İ ç ğ ü ü ç ç ç ğ ü ü üğü ğ ç ç ö ö ü ü ü İ ç ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ü üğü ü ğ ö ö ç ç ğ ğ ü üğ ü ü üğü ö ö ö ğ ö ğ ü Ğ Ü Ü İ İ İ İ Ğ Ö İĞ Ç Ç ö ğ ğ ü ü ü ç ğ ü ü üğü ü ö ç ç ğ ü ü ç ç ü ö ü ğ ü ü ç ç ü ü ğ ü ü Ü ğ ü ü üğü ü ö ç ö ü ü ö ğ İ ö ğ ğ ü ü ö ü ü ü ğ İ ğ ö ğ ü ü ğ ü ü ü ğ ü ü ğ ü ü ğ ü üğü ü ğ ü ü ü ç ü ğ ü

Detaylı

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü Ğ Ğ Ğ Ğ İ Ğ Ş Ğ Ş Ö Ü İ ğ İ Ö ö Ğ Ş İ Ş Ö Ü Ş Ş Ü Ö Ş Ş ğ Ş İ ğ Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ

Detaylı

Audi Fiyat Listesi - Hava F YAT L STES EURO C 35 154* 8,36 HP 2163 A 15,01 TGH 5194 12,02 C 41 110** 11,34 HP 2249 14,02 TGH 6534 -

Audi Fiyat Listesi - Hava F YAT L STES EURO C 35 154* 8,36 HP 2163 A 15,01 TGH 5194 12,02 C 41 110** 11,34 HP 2249 14,02 TGH 6534 - Audi Fiyat Listesi - Hava A1 (8X) C 15 008 14,35 - - - A2 (8Z) C 12 107/1 9,77 HPU 4328 11,36 TGH 5982 9,10 A3 (8L) C 37 153 7,35 HP 2046 10,39 TGH 5070 8,32 A3 (8V) C 30 005 16,72 - - - A3 + Cabriolet

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ02-SS.27TYT01) SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / ÖZEL LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ02-SS.27TYT01) SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / ÖZEL LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÇAĞLA GERZ 231,92 257,9 5 19 19 19 47 ı Hesaplanan: 19 19 19 68 ALTIN YKS 1. OTURUM - 1 (OJ2-SS.271) Türkçe 21 16 53 Türkçe 21 16 53 21 16 53 Matematik 11 4 28 Matematik-1 11 4 28 11 4 28 Katılımlar: 5

Detaylı

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU A T S O A K A D E M İABA AAG Y I L I IIAK D Ö N E M E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I A( E Y L Ü L AfA R A L I K ABA AA AG A) A T S O A K A D E M İ O d a m ı z d a e ğ t

Detaylı

İ İ İĞİ ü ü üü Ü İ Ö İ İ İ Ğİ ş Ğ ü üü ü ş ş ş ü üü ş ü İ ç ü ç Ğ Ü Ğ ü» Ğ Ğİ İ ü Ü ü Ş ç ç ç ş Ş ç İ ü ü ü Ş ş ü«ü üü ü ü ü ş ç ş Ş ş Ş ü ç ç Ğİ İ Ü ş ç ü Ş ş ç ü ç ş ç Ş Ç ç ş ç ş ş ş Ş ş ş İ ş Ş ş ç

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ö Ğ Ç Ç Ğ ç Ç «ö ç Ğ Ç ö Ö Ğ ö ö ö Ü ç Ğ Ğ ö ç ö ö Ü ç Ö Ü Ü ç Ş Ç Ü ö ö ö Ş Ü ç Ç ö Ü ç ö ç ö ö Ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö Ğç Ç ö Ş Ğ ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ç ö

Detaylı

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi n5yirmi5.com şte P'nin asım tam aday listesi asım genel seçimler için milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti P oldu. P'nin listesinde bir iki farklılık dışında çok büyük değişim yok. ayın arihi

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER.  Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-5-4 Yazarlar Dizgi www.metinyayinlari.com 7 25 47 57 67 87 97 207 245 249 277 279 285 295 TEST 1 Eylem - Fiil / Eylem Çekimi 1. Eylemler mutlaka bir kiple çekimlenen sözcüklerdir.

Detaylı

ü ü ü ü Ö Ş Ü ö ü ü ö ü Ğ ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü «ü ü ü ü ü Ü ç ö ç ç ö ü ü

ü ü ü ü Ö Ş Ü ö ü ü ö ü Ğ ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü «ü ü ü ü ü Ü ç ö ç ç ö ü ü Ö Ğ ö ü ü Ğ «ü Ö Ö ü ö» ü ü ü ü ç ü ü ç ü ü ü ü ü Ö Ş Ü ö ü ü ö ü Ğ ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü «ü ü ü ü ü Ü ç ö ç ç ö ü ü ü ü Ğ Ü ç Ö ü ü ü ü ü ü Ö ü ç Ü ü Ü ç ö ö ü ö ü ö ü ç ç ö ö ü ü ü Ö ç Ğ ü ö Ö Ğ ö

Detaylı

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir.

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir. Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri Düzlemin noktalarını, düzlemin noktalarına eşleyen bire bir ve örten bir fonksiyona düzlemin bir dönüşümü denir. Öteleme: a =(a 1,a ) ve u =(u 1,u ) olmak

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINV SORULRI. 99 ÖYS D C 5. 99 ÖYS fonksionunun ba lan g ç nok ta s na en a k n olan nok ta s n n, ba lan g ç nok ta s na uzak l kaç bi im di? O bi im olan bi a çem be in içi ne çi zi

Detaylı

ğ ğ ğ ö ü ğ Ğ ö ü çğ ö ü ü ö ç ö Ş Ş ç ğ ğ ü ğ ü ğ ü ü ü «ö ç ç ö ç ğ ğ ü ğ ü ğ ö Ş Ç Ş ğ ö ç ğ ü ü ç ç ü ğ Ç» ğ ç ç ç ü ğ ğ ü ğ Ş ğ ç ç ç ü ğ ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ğ ü üğü ğ ğ ü ğ ü ğ üğü ç ü

Detaylı

Ş Ü Ç Ş Ğ Ğ ÇĞ Ç Ü Ğ Ğ Ç Ğ Ş Ş Ğ Ç Ğ Ğ Ç Ğ Ö Ö Ö Ğ Ü Ç Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ö Ğ Ş Ç Ö Ö Ö Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ç Ö « Ç Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ö Ş Ş Ş Ö Ü Ç Ş Ş Ç Ç Ğ Ğ Ğ Ş Ş «Ç Ö Ü Ü Ü Ç Ç Ü Ü Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ö Ğ Ş

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir.

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. VEKTÖRLER DOĞRU PRÇSI: Doğrunun ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [B] DOĞRU PRÇSI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

Ğ öğ Ğ ü ü üğü Ğ Ğ ş ş İ ü ü ü ş İ ü ü üü ö ö ş ş İ ş ç Ç ş ü ü ü ç Ç ş ü ş ş İ ü ü üü İ ü ü İ ü ü üü İ ü ü üü İ Ç ş ü ü İ ü ş İ ö ş ş İ ç ş ş ö ö ş İ ş ş ö ü ü ş İ İ ç ç İ İ ü ü ç İ ş Ş ü ü üü ü Ş ö ş

Detaylı

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ Ğ ç ş ç Ç ğ ö üğü ü ü ü ü ğ ğ İş İ ğ ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ğ ş ç ş ç ş ü ş ç ç ğ ş Ğ ş üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö

Detaylı

ş Ğ İ İ ş ş ş ş ç ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş İ ş ş ç ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş İ ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç Ü ç ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ç ç ş ş ş ş İ ş ş ş ş ş ç ç ş ç ç ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ ş Ğ Ğ Ö Ğ ö ö ş ş ö ş Ğ Ğ Ğ Ğ ş ö ş ş ö ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ç ö ö ö ş ö ö ş ç ç ö ö ç Ç Ç ş ş Ğ ç ş ş ş ş ç ş ö ş ç ş ö ş ş ö ç ş ş ö Ö ç ş ö ş ö Ö ç ş ş ş ç ş ö ş ş ç ç ö ö ç ş Ö ö ş ö ö ş

Detaylı

ç Ğ İ Ş İ Ş Ç Ç Ğ Ü ç Ş Ş Ç Ğ Ü İ ç ç Ğ İ Ğ Ö Ö Ğ Ü Ş İ ç Ğ » İ «İ Ç Ğ Ş Ö İ Ü İ Ş Ş» Ğ Ğ Ğ İ İ « İ Ş İç Ö»» Ğ Ş İ İ ç Ğ ç « Ü ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ Ş ç ğ ğ ç ç ç İ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ

Detaylı

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları BEP (Üstyapı Değişim Parametresi), araç üreticisi ile üstyapı imalatçısı arasında bilgi transferi yapmak için araçtaki özgün hedefleri tanımlayan kodlardır. BEP kodları ISO 21308 uluslararası standardına

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

İİİ Ş Ş ç ç ç ç ç ç ç İ Ö İ İ Ğ ç ç ç Ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç Ş İ İ Ü İ Ş İ ç ç ç İ ç İ İ İç ç İ ç ç ç ç İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç ç Ş İ Ş İ İ ç ç ç İ Ç ç Ö İ Ü İ İŞ ç ç İ Ğ Ş Ü İ ç ç Ş Ş ç İ İ Ö

Detaylı

İ İ İ ç çi İ İ İ ç İ İ ç Ş İ Ç Ş İ ç Ş ç İ İ İ ç İ Ç ç İ İ İ İ İ İĞİ İ İ İ İ Ş Ş Ş Ş ç Ş Ş Ş İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ş Ç Ş Ç Ş İ İ İ ç Ç Ş Ç Ş ç İ Ç Ş İ ç ç Ö Ç ç Ü İ ç Ç İ İ ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

İ İ İ İ İ Ö Ü İ İ İ İ Ğ Ö Ö Ö İ Ö Ç İ İ Ş Ü Ü İ Ş Ş İ İ İ İ İ İ İ «Ü İ İ Ü İ İ İÇİ İ İ Ü İ İ İ İ İ Ö Ü İ Ö İ Ü İ İ İ İ İ Ü Ö İ İ İ İ İ Ö İ İ İ Ş Ü Ü İ Ş Ş İ İ İ İ İ İ İ İ Ç»«İ Ü İ İ Ü Ç İ İ İİ İ İ Ü

Detaylı

Ş ğ Ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ğ ç ğ ö ö ö ö ğ ö Ş ç Ş ç ç ç ç ö öç ö ö ğ ö ö ç ç ğ ğ ö ç ö ğ Ç Ş ç Ç Ş Ş Ç Ş ç ç ç ç öç Ö Ş ç Ğ ç ç ö ö ç ç Ş ç ö ö ç ğ ç Şğ ç Ş Ş ç Ü ç Ş Ş ğ ç ç ö ç ç ö Ö öç ö Ç Ö Ö öç Ö ğ Ö ç öç

Detaylı

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç Ç ç Ö ç Ç ç ç ö ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ç ç Ç ç Ş ö Ğ ç ç ö Ğ ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ç Ç ç ç Ç ç Ç Ş ö ç Ş Ç Ş ö ö ç Ş ç ç Ç Ş Ç ç ç ç Ç ç Ç ç çğ ç ö ç Ç ç ç ç Ç ç ç» ç Ç Ş ç Ö ç ç ç Ç ç Ş ö ö ç Ş

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 13 E) 11

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 13 E) 11 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 2000 Matematik Soruları ve Çözümleri. 2, 0,2 2, + işleminin sonucu kaçtır? 0, 2 A) B) C) 2 D) E) Çözüm 2, 0,2 2, + = 0, 20 2 + = 0 + 2 = 2 2. + : 2 işleminin sonucu

Detaylı

Ğ ğ Ç ğ ğ ğ ö ö ğ ğ Ö ğ ğ ö ğ ğ ğ ö ğ ö ğ ö ğ ö ğ ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ö ğ Ç ğ Ğ ğ ö ğ Ö ğ ö ğ ö ö ğ Ç Ç ö Ç ğ ğ Ç Ç ö Ç ğ ö ğ Ç ğ ö ğ ğ Ç Ç ö ğ ğ ö öç ğ ğ Ç ğ öç Ç ö ğ Ğ ö ö ğ ğ ö ğ ğ Ğ ğ Ö ğ Ğ ğ ğ ğ Ç ğ ğ»

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ı ı ı ı ı ı

ı ı ı ğ ş ı ı ı ı ı ı ı ı Ş Ü Ğ ö ö İ ö öç Ğ Ş ö ç İ Ö Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö İ Ş ç ç ç ğ ğ ç İ İ İİ ö ç Ş ö İİ ö ç ç İ İ ğ ö İ ğ ğ ö ğ ö ç ğ ç ğ İç Ş Ü Ş ğ Ü Ş ö İŞ Ü Ş İ ğ İ İ Ü İ ö «İ ö Ş ç ç ğ ö ğ ö ç İ ö ğ ç ö İ İ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

ç İ Ü Ü Ü» üç ü İ

ç İ Ü Ü Ü» üç ü İ İ Ç Ü üğü üğü ü İ ğ ü ç Ü ü ü Ü ü Ö ç Ü Ç ğ Ç ç ğ ç Ü Ü Ü ğ ü ç ğ ü ç ç Ü ç üğü ü ü ç ü ğ ü ğ ç ü ğ Ç ü ü ç ü ç Ç Ş ü ü Ö Ş Ö ğ Ç ğ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü ç İ Ü Ü Ü» üç ü İ ğ İ ğ ü ğ Ç ç ç ç ğ ğ ü ü ğ üü ü ü

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir.

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. BÖLÜM 1 KÜMELER CEBİRİ Küme, iyi tanımlanmış ve farklı olan nesneler topluluğudur. Yani küme, belli bir kurala göre verilmiş nesnelerin listesidir. Nesneler reel veya kavramsal olabilir. Kümede bulunan

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı