Profesyoneli 2. Software Professional 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Profesyoneli 2. Software Professional 2"

Transkript

1 Yazõlõm Profesyoneli 2 Software Professional 2 Yazan: Fulya SATAR Engin ÖREN Editörler: Tamer ŞAHİNER Tuncer KARAARSLAN Yayõna Hazõrlayan: Selçuk TÜZEL Grafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇİ Kapak Tasarõmõ: Selim Şahin Baskõ: Lebib Yalkõn Şef Editör: Mehmet ÇÖMLEKÇİ 1. Baskõ: 2005 Copyright 2005, Bilge Adam Kitabõn yayõn haklarõ Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi ne aittir. Firmadan yazõlõ izin almadan kõsmen veya tamamen alõntõ yapõlamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltõlamaz ve yayõmlanamaz.

2

3 Önsöz.NET yazõlõm teknolojisi ile yeni tanõşan ya da daha önceden.net yazõlõm geliştirme araçlarõyla kõsa bir süre çalõşma imkanõ bulmuş okurlar için temel bir başvuru niteliğindeki bu yayõn ile windows ve web tabanlõ uygulamalar geliştirebileceksiniz. Veri tabanõ programlama ve web programlama konularõnda sizlerin çok iyi seviyelere gelmesine destek verecektir. Eğitimcilerinizi yakõndan takip etmenizi sağlayacak bu yayõn ile bol bol örnek kod inceleme fõrsatõna sahip olacaksõnõz. Yazõlõm profesyonelleri için hazõrlanan bu yayõnda emeği geçen tüm yazõlõm ekibindeki arkadaşlarõma teşekkür ederim. Yazarlõk katkõlarõndan dolayõ Fulya SATAR a, bu yayõnõn hazõrlanmasõnda büyük emek ve fedakarlõklarõndan dolayõ özellikle Tamer ŞAHİNER e ve yayõndaki büyük emeklerinden dolayõ Engin ÖREN e teşekkür ederim. Ayrõca yayõnõn içeriğinin oluşmasõnda fikirlerini sürekli bizimle paylaşan yazõlõm ekibindeki eğitimcilerimize teşekkürler. Tuncer KARAARSLAN

4 İçindekiler Modül 1: Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak...3 Konu 1: Visual Basic.NET ile Proje Oluşturmak... 4 Proje Şablonu Seçmek...5 Proje Dosyalarõna Genel Bakõş...7 Assembly Nedir?...9 Projeye Referans Eklemek İsim Alanõ (Namespace) Nedir? Yeni İsim Alanõ Eklemek Projeye İsim Alanõ Dahil Etmek Proje Özelliklerini Ayarlamak Konu 2 : Proje Bileşenlerini Tanõmak Solution Explorer Kullanmak Object Browser Kullanmak Server Explorer Kullanmak Dinamik Yardõm Almak Görev Listesini Kullanmak Konu 3: Uygulamalarda Hata Ayõklama BreakPoint Debug Panelleri Command Panelini Kullanmak Konu 4: Uygulamanõn Derlenmesi Derleme Seçeneklerine Bakõş Modül Özeti LAB 1: Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak Uygulama 1: Windows Uygulamasõ Oluşturmak Çağrõ Merkezi Uygulamasõnõ Oluşturmak Uygulama 2: Object Browser Kullanmak System.Data Kütüphanesini Açmak Uygulama 3: Debug Aracõnõ Kullanma Kodlarõn Yazõlmasõ Hata Ayõklama... 34

5 İçindekiler V Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş. 37 Konu 1: Veri Merkezli Uygulamalar Veri Depolama Bağlantõlõ (Connected) Veri Ortamlarõ Bağlantõsõz (Disconnected) Veri Ortamlarõ Veri Erişim Yöntemleri Konu 2: ADO.NET e Giriş ADO.NET Nedir? ADO.NET Nesne Modeli ADO.NET Veri Sağlayõcõlarõ Modül Özeti Lab 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş Uygulama 1: Yeni bağlantõ oluşturmak Çağrõ Merkezi Uygulamasõ İçin Yeni Bağlantõ Oluşturmak Modül 3: Veri Kaynaklarõna Bağlanmak Konu 1: Veri Sağlayõcõ Seçmek Veri Sağlayõcõ Nedir? Veri Sağlayõcõ Sõnõflarõ Konu 2: Bağlantõ Oluşturmak Bağlantõ Cümlesi (Connection String) Oluşturmak Bağlantõ Cümlesini (Connection String) Kullanmak Bağlantõ Cümlesi(Connection String) Örnekleri Ms Access ile OLEDB Bağlantõ Cümleleri SQL Server ile ODBC Bağlantõ Cümleleri SQL Server ile OLEDB Bağlantõ Cümleleri SQL Server ile SQL Server Bağlantõ Cümleleri Konu 3: Bağlantõ Yönetimi Bağlantõyõ Açmak ve Kapatmak Bağlantõ Durumlarõnõ Kontrol Etmek Modül Özeti Lab 1: Bağlantõ Oluşturmak Kontrollerin Eklenmesi Kodlarõn Yazõlmasõ... 84

6 VI İçindekiler Modül 4: Bağlantõlõ (Connected) Veritabanõ İşlemleri...91 Konu 1: Bağlantõlõ Veri Ortamlarõyla Çalõşmak Bağlantõlõ Uygulamalar İçin Veritabanõ Mimarisi Konu 2: Command ile Çalõşmak Command Nedir? Command Oluşturmak Parametre Kullanmak Konu 3: Command ile Geriye Değer Döndürmek Konu 4: Command ile Geriye Kayõt Döndürmek DataReader Özellik ve Metotlarõ Konu 5: Command ile Kayõt Döndürmeyen Sorgular Çalõştõrmak Modül Özeti Lab 1: Veritabanõ İşlemleri Veritabanõnõn Oluşturulmasõ Kontrollerin Eklenmesi Kodlarõn Yazõlmasõ ExecuteNonQuery Metodu ExecuteReader ve DataReader Form Kontrolleri İşlemleri Yordamlarõn Formda Kullanõlmasõ Modül 5: Bağlantõsõz (Disconnected) Veritabanõ İşlemleri129 Konu 1: Disconnected Uygulamalar İçin Veritabanõ Mimarisi Konu 2: DataSet ve DataTable Oluşturmak DataSet Nesne Modeli Konu 3 : DataAdapter ile Kayõtlarõ Dataset e Doldurmak Konu4: DataSet Nesnesini Kontrollere Bağlamak DataSet İçindeki Veriyi Windows Kontrollerine Bağlamak DataSet İçindeki Veriyi DataGrid e Bağlamak Konu : 5 DataTable Üzerindeki Veriyi Düzenlemek Windows Form ile Kayõt Üzerinde Hareket Sağlamak

7 İçindekiler VII Lab 1: Bağlantõsõz Veritabanõ İşlemleri Veritabanõnõn Oluşturulmasõ Kontrollerin Eklenmesi Bağlantõ Cümlesinin Oluşturulmasõ Bağlantõnõn Oluşturulmasõ DataAdapter Nesnesinin Oluşturulmasõ DataSet Nesnesinin Oluşturulmasõ DataSet İçindeki Verinin DataGrid Kontrolüne Bağlanmasõ DataSet İçindeki Verinin TextBox Kontrollerine Bağlanmasõ Kodlarõn Yazõlmasõ Konu 6: Veri Arama ve Sõralama DataView Özellik ve Metotlarõ Modül Özeti Lab 2: Çoklu Tablolarla Çalõşmak Veritabanõnõn Projeye Eklenmesi Kontrollerin Eklenmesi Bağlantõ Cümlesinin Oluşturulmasõ Bağlantõnõn Oluşturulmasõ DataAdapter Nesnesinin Oluşturulmasõ DataSet Nesnesinin Oluşturulmasõ DataView Nesnesinin Oluşturulmasõ DataSet İçindeki Verinin ComboBox Kontrolüne Bağlanmasõ Kodlarõn Yazõlmasõ Modül 6: ASP.NET e Giriş Konu 1: ASP.NET Nedir? Konu 2: ASP Tarihçesi Konu 3: ASP.NET Uygulama Mimarisi İstemci Katmanõ (Presentation Tier) İş katmanõ (Business Logic Tier) Veri Katmanõ (Data Tier) Konu 4: ASP.NET Çalõşma Modeli Tür Yönetimi (Type Management) JIT Derleme (JIT Compilation) Hafõza Yönetimi (Memory Management) Exception Yöneticisi (Exception Manager)...177

8 VIII İçindekiler Konu 5: ASP.NET in.net Çatõsõndaki Yeri Konu 6:.NET Framework ün ASP.NET teki Avantajlarõ Konu 7: ASP.NET ile Uygulama Geliştirmek IIS Nedir? IIS Kurulumu ve Yönetimi IIS Kurulumu IIS Yönetimi NET Framework Kurulumu Modül Özeti Lab 1: Web Tabanlõ Uygulamalarõn Yayõnlanmasõ IIS (Internet Information Services) Kurulmasõ Uygulama Yayõnlamak Modül 7: ASP.NET Web Form ve Kontrolleri ile Çalõşmak197 Konu 1: Web Form Bileşenleri Page Özelliği Body Özelliği Form Özelliği Konu 2: Server (Sunucu) Kontroller Konu 3: Kontrollerin Sõnõflandõrõlmasõ Standart Kontroller Doğrulama Kontrolleri Zengin Kontroller İlişkisel Liste Tabanlõ Kontroller Konu 4: Standart Kontroller Label TextBox Button CheckBox RadioButton HyperLink Image ImageButton LinkButton DropDownList ListBox

9 İçindekiler IX Panel Table Konu 5: Doğrulama(Validation) Kontrolleri RequiredFieldValidator CompareValidator RangeValidator RegularExpressionValidator CustomValidator ValidationSummary Konu 6: Zengin Kontroller AdRotator Calendar Konu 7: AutoPostBack Özelliği Konu 8: ViewState Modül Özeti Lab 1: E-Ticaret Uygulamasõ Geliştirmek Veritabanõnõn Projeye Eklenmesi Web Formlarõn Eklenmesi UyeKayit Formunun Eklenmesi UyeGiris Formunun Eklenmesi Giris Formunun Eklenmesi Kayit Formunun Eklenmesi Satis Formunun Eklenmesi Modül 8: ASP.NET ile Kod Geliştirmek Konu 1: Kod Yazmak Inline Kod Yazmak Code-Behind Kod Yazmak Konu 2: Client Side (İstemci Taraflõ) Olay Prosedürleri Konu 3: Server Side (Sunucu Taraflõ) Olay Prosedürleri Olay Prosedürleri Oluşturmak Olay Prosedürlerinde Kontrollerle Etkileşim Konu 4: Sayfa Yaşam Döngüsü Response.Redirect Postback İşlemleri...258

10 X İçindekiler Page.IsPostback Modül Özeti Lab 1: ASP.Net ile Kod Geliştirmek Web Uygulamasõ Oluşturmak Web Form Eklenmesi Kodlarõn Yazõlmasõ Modül 9: Web Programlamaya Giriş Konu 1 : Web Programlamaya Giriş Konu 2: HTML HTML Yapõsõ Tag Attribute Value HTML Belgesi Nasõl Oluşturulur? En Sõk Kullanõlan Etiketler Başlõklar Paragraf ve Satõr Sonu Sayfalara Bağlantõ Vermek Listeler Resim Görüntüleme Tablolar Konu 3: Script Nedir? JavaScript Değişkenler Operatörler Klavyeden Bilgi Almak ve Ekrana Çõktõ Vermek Koşul ve Döngü Yapõlarõ Fonksiyonlar JavaScript Nesneleri Olaylar VbScript Konu 4: CSS İç (Inline) Gömülü (Embedded) Bağlantõlõ (Linked) Style Sheet lerin Söz Dizimi Seçiciler

11 İçindekiler XI Linkler ve CSS Sõnõf ve Gruplama Modül Özeti Lab 1: Web Programlamaya Giriş Web Uygulamasõ Oluşturmak Sanal Klavye Oluşturmak Kodlarõn Yazõlmasõ Popup Pencere Oluşturmak Kodlarõn Yazõlmasõ Modül 10: Kullanõcõ Kontrolleri Oluşturmak Konu 1: Kullanõcõ Kontrolleri Kullanõcõ Kontrolünün Avantajlarõ Kullanõcõ Kontrolünü Projeye Eklemek Modül Özeti Lab 1: E-Ticaret Uygulamasõ Geliştirmek Kullanõcõ Kontrollerin Eklenmesi Ust Kontrolünün Eklenmesi Alt Kontrolünün Eklenmesi Yan Kontrolünün Eklenmesi DataSet Nesnesinin Oluşturulmasõ Bağlantõ Oluşturulmasõ Kategori Kontrolünün Eklenmesi Modül 11: ADO.NET ile Veriye Erişim Konu 1: Veri Bağlantõlõ Kontroller CheckBoxList ve RadioButtonList Kullanõmõ Repeater, DataList ve DataGrid Kullanõmõ Repeater DataList DataGrid DataGrid Kontrolünde Kolon Oluşturmak DataGrid Kontrolünde Sõralama ve Sayfalama PlaceHolder Kullanõmõ Konu 2: Connected ve Disconnected Uygulamalar Geliştirmek Namespace...355

12 XII İçindekiler Modül Özeti Lab 1: E-Ticaret Uygulamasõ Geliştirmek Connect Veritabanõ İşlemleri UyeKayit Formu ile Veritabanõ İşlemlerinin Yapõlmasõ UyeGiris Formu ile Veritabanõ İşlemlerinin Yapõlmasõ KitapDetay Formunun Eklenmesi ve Veritabanõ İşlemlerinin Yapõlmasõ Disconnect Veritabanõ İşlemleri Default Formunun Eklenmesi ve Veritabanõ İşlemlerinin Yapõlmasõ DataSet İçine DataTable Eklenmesi Kitap Formunun Eklenmesi ve Veritabanõ İşlemlerinin Yapõlmasõ DataSet İçine DataTable Eklenmesi Modül 12: ASP.NET ile Durum Yönetimi Durum Yönetimi Konu 1: Session Session Değişkenine İlk Değer Vermek Konu 2: Cookie Cookie Türleri Konu 3: Application Application Değişkenine İlk Değer Vermek Konu 4: Global.asax Modül Özeti Lab 1: E-Ticaret Uygulamasõ Geliştirmek Session Kullanmak UyeGiris Formu İçinde Session Kullanmak KitapDetay Formu İçinde Session Kullanmak Ust Kullanõcõ Kontrolü İçinde Session Kullanmak

13 Modül 1: Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak Bu modülde, Visual Studio.NET ortamõ ile tanõşacak ve bu ortam içinde kullanõlan temel proje bileşenleri hakkõnda genel bilgiler edineceksiniz. Ayrõca çalõşma zamanõ hatalarõnõ yakalamayõ ve uygulamayõ derlemeyi öğreneceksiniz. Bu modül tamamlandõktan sonra;! Proje oluşturabilecek,! Projeye referans ekleyebilecek,! Projeye isim alanõ ekleyebilecek,! Proje özelliklerini değiştirebilecek,! Dinamik yardõm alabilecek,! Proje içine görevler ekleyebilecek! Çalõşma zamanõ hatalarõnõ yakalayabilecek,! Uygulamalarõ derleyebileceksiniz.

14 4 Modül 1: Konu 1: Visual Basic.NET ile Proje Oluşturmak Visual Studio ortamõ, Visual Basic.NET projelerini kolay bir şekilde oluşturma imkanõ sağlar. Projenin çalõşmasõ için gereken dosyalarõ otomatik olarak ekler. Projenin geliştirilme aşamasõnda yeni bileşenlerin eklenmesi, menü ve araç çubuklarõ ile kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

15 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 5 Proje Şablonu Seçmek Visual Basic.NET ile Windows tabanlõ ve Web tabanlõ gibi çeşitli projeler geliştirilebilir. Bu projeler farklõ platformlarda çalõşacağõ veya farklõ amaçlara yönelik oluşturulacağõ için, başlangõç bileşenleri farklõlõk gösterir. Örneğin, Windows tabanlõ projeler için Windows formlarõnõn kullanõlmasõ ve bazõ referanslarõn eklenmesi gerekir. Visual Studio ortamõnõn sağladõğõ şablonlar, proje dosyalarõnõn başlangõç kodlarõnõ otomatik olarak yazõp gerekli referanslarõ ekleyerek geliştiriciye hõzlõ bir başlangõç sağlar.! Windows Application: Windows tabanlõ uygulamalar geliştirmek için kullanõlõr.! Class Library: Diğer projeler için class kütüphaneleri sağlayan DLL (Dynamic Link Library) oluşturmak için kullanõlõr. Bu bileşenler projelere Reference olarak eklenerek tekrar kullanõlõr.! Windows Control Library: Kullanõcõ tanõmlõ Windows kontrolleri oluşturmak için kullanõlõr. Bu kontroller Windows uygulamalarõnda, birçok formda tekrar kullanõlmak üzere tasarlanõr.! Smart Device Application: Mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirmek için kullanõlõr.! ASP.NET Web Application: IIS (Internet Information Services) üzerinde çalõşacak Web uygulamalarõ geliştirmek için kullanõlõr.! ASP.NET Web Service: Web uygulamalarõna XML Web Service sağlayan projeler geliştirmek için kullanõlõr. Oluşturulan bu projeler, diğer uygulamalara Web Reference olarak eklenir.! Web Control Library: Web uygulamalarõnda, kullanõcõ tanõmlõ kontroller oluşturmak için kullanõlõr.

16 6 Modül 1:! Console Application: Komut penceresinde çalõşacak konsol uygulamalarõ geliştirmek için kullanõlõr.! Windows Service: Windows altõnda sürekli çalõşan uygulamalar için kullanõlõr. Bu uygulamalar, kullanõcõlarõn sisteme giriş yapmadõğõ durumlarda da çalõşmaya devam eder.! Other Projects: Enterprise Applications (şirket uygulamalarõ), Deployment Projects (yükleme projeleri), Database Projects (veritabanõ projeleri) gibi değişik şablonlardõr.! Empty Project: Herhangi bir şablon uygulanmadan açõlan Windows projelerdir. Başlangõç nesnesi ve referanslar eklenmez.! Empty Web Project: Herhangi bir şablon uygulanmadan açõlan Web projelerdir. Bu proje IIS üzerinde tanõmlanõr ancak form ve referans nesneleri eklenmez.! Blank Solution: Başlangõç olarak bir proje açõlmaz. Boş bir solution dosyasõ açõlõr. İstenen projeler, Add New Project komutu ile bu solution içine dahil edilir. Visual Studio ile yeni bir proje birkaç adõmda oluşturulabilir. 1. File menüsünden New alt menüsünü işaretleyin ve Project komutunu seçin. 2. New Project penceresinde Visual Basic Projects tipini ve çalõşmak istediğiniz şablonunu seçin. 3. Name özelliğinde projeye vereceğiniz ismi yazõn. 4. Location özelliği projenin dosyalarõnõn bulunacağõ yeri belirler. Browse düğmesini tõklayarak Windows dizinine ulaşõn ve projenin yerini seçin. 5. More düğmesi tõklandõğõnda, solution dosyasõ için yeni bir isim kullanõlmasõnõ ve ayrõ bir klasör açõlmasõnõ sağlayan panel görüntülenir. Solution için farklõ bir isim vermek için Create directory for Solution seçeneğini işaretleyin ve metin kutusuna solution için yeni bir isim yazõn. 6. OK düğmesi tõklandõğõnda proje açõlõr. Solution için ayrõ bir klasör seçilmemişse, proje dosyalarõ proje ismi ile oluşturulan klasör altõnda oluşturulur.

17 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 7 Proje Dosyalarõna Genel Bakõş Visual Basic.NET ile oluşturulan bir projenin çalõşmasõ için gereken bazõ dosyalar vardõr. Bu dosyalarõn birçoğu, projenin tipine göre farklõlõk gösterir. Yeni bir proje açõldõğõnda, projeye verilen isim ile bir klasör açõlõr ve proje dosyalarõ bu klasör altõna yerleştirilir.! Solution Dosyalarõ (.sln,.suo). Visual Basic.NET projeleri bir solution dosyasõ (.sln) altõnda oluşturulur. Solution dosyasõ farklõ projeleri bir arada tutar ve birden fazla projeyi içinde barõndõrõr. Visual Studio ile proje oluşturulurken solution dosyasõ otomatik olarak eklenir. Solution User Option (.suo) dosyalarõ, kullanõcõnõn solution ile çalõşõrken yaptõğõ ayarlarõ tutar ve proje tekrar açõldõğõ zaman bu ayarlarõ getirir.! Project Dosyalarõ (.vbproj,.vbproj.user). Bir projenin içinde bulunan bileşenlerin, eklenen referanslarõn tutulduğu proje dosyasõdõr. Visual Basic projeleri.vbproj uzantõlõ dosya ile oluşturulur. Bu dosya aynõ zamanda, bir solution içinde farklõ dilde ve tipteki projeleri ayõrt etmek için kullanõlõr. Projeye özgü ayarlar ise.vbproj.user dosyasõnda tutulur.! Yerel Proje Dosyalarõ (.vb). Form, class, module gibi bileşenlerin tutulduğu dosyalardõr..vb uzantõlõ bir dosya içinde birden çok class ve module tutulabilir. Ancak projedeki her form için ayrõ bir.vb dosyasõ oluşturulur.! Web Projeleri Dosyalarõ (.aspx,.asmx,.asax). Web uygulamalarõnda oluşturulan dosyalar Web sunucusunda (ISS) tutulur. Bu dosyalar web formlarõ için.aspx, Web Service için.asmx, global sõnõfõ için.asax uzantõsõna sahiptir.

18 8 Modül 1: Proje oluşturulduktan sonra yeni nesnelerin eklenmesi Project menüsü ile ya da Solution Explorer paneli kullanõlarak gerçekleştirilir. Project menüsünden yeni bir form, module, class, component ya da user control eklemek için ilgili menü komutu seçilebilir. Add New Item komutu ile farklõ tipte birçok dosya projeye dahil edilebilir.

19 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 9 Assembly Nedir? Visual Studio.NET ortamõnda geliştirilen uygulamalar derlendiğinde,.exe veya.dll uzantõlõ dosyalar oluşur..net in otomatik olarak oluşturduğu bu dosyalara assembly denir. Assembly içinde dosyaya ait başlõk, açõklama ve telif hakkõ gibi kritik bilgiler tutulur. Visual Studio.NET içinde geliştirilen bir projeye, farklõ kişiler tarafõndan geliştirilmiş assembly ler eklenebilir. Özellikle gelişmiş projelerde assembly ler ayrõ programcõlar tarafõndan yazõlarak ortak bir proje altõnda toplanabilir.

20 10 Modül 1: Projeye Referans Eklemek Herhangi bir projenin içine bileşen kütüphanelerinin eklenmesi için kullanõlõr. Bu bileşen kütüphaneleri,.net ve COM bileşenlerden oluşur. Projeye referans eklemek için aşağõdaki adõmlarõ takip edin: 1. Solution Explorer penceresinden References menüsünü sağ tõklayõn. 2. Açõlan menüden Add Reference komutunu verin. 3. Açõlan pencere üzerinden.net, COM, Projects sekmelerinden herhangi birini seçin..net, projeye NET bileşen kütüphanelerini eklemek için kullanõlõr. COM, projeye COM bileşen kütüphanelerini eklemek için kullanõlõr. Projects, proje ile aynõ solution içinde yer alan bileşen kütüphanelerini eklemek için kullanõlõr. 4. Eklenecek assembly nesnesini seçin ve Select düğmesini tõklayõn. Birden fazla assembly seçmek için aynõ işlemi tekrar edin. 5. Referans ekleme işlemini tamamlamak için OK düğmesini tõklayõn. Proje şablonlarõ içinde en çok kullanõlan referanslar şunlardõr:

21 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 11! System: Programõn çalõşmasõ için gerekli en temel referanstõr. System.dll kütüphanesi içinde tutulur.! System.Data: Veritabanõ bağlantõlarõnõn yapõlmasõ için gerekli referanstõr. System.Data.dll kütüphanesi içinde tutulur.! System.Drawing, System.Windows.Forms: Windows form ve kontrollerini içeren referanstõr. System.Drawing.dll ve System. Windows.Forms.dll kütüphaneleri içinde tutulur.! System.XML: XML teknolojisinin kullanõlmasõnõ sağlayan referanstõr. System.XML.dll kütüphanesi içinde tutulur.

22 12 Modül 1: İsim Alanõ (Namespace) Nedir?.NET içindeki tüm kütüphaneler,.net Framework ismi verilen ortak çatõ altõnda toplanõr. Bu çatõ altõndaki tüm kütüphaneler amaçlarõna göre namespace denilen isim alanõ altõnda gruplandõrõlõr. Bu isim alanõ içinde sõnõflar, arayüzler ve modüller bulunur..net içinde veritabanõ uygulamalarõ geliştirmek için System.Data.dll kütüphanesine ihtiyaç duyulur. Bu kütüphane Visual Studio.NET içindeki tüm proje şablonlarõnda otomatik olarak yer alõr. System.Data.dll kütüphanesi içinde şu isim alanlarõ bulunur:! System.Data! System.Data.Common! System.Data.SqlClient! System.Data.OleDb! System.Data.SqlTypes! System.Xml

23 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 13 Yeni İsim Alanõ Eklemek Yeni isim alanõ oluşturmak için Namespace anahtar kelimesi kullanõlõr. Namespace Isimalani_ismi... End Namespace Örnekte NSBilgeAdam isminde bir isim alanõ tanõmlanmõştõr. Bu isim alanõ içine Egitim isminde bir sõnõf eklenmiştir. Namespace NSBilgeAdam ' BilgeAdam isim alanõnda kullanõlacak ' Sõnõf, Modul ve Arayüzler tanõmlanõr Class Egitim '... End Class Class Ogrenci '... End Class ' vs... End Namespace

24 14 Modül 1: NSBilgeAdam isim alanõ içindeki Ogrenci sõnõfõnõ kullanmak için, sõnõf ismi, isim alanõ ile birlikte belirtilmelidir. Dim yeniogrenci As New bilgeadam.nsbilgeadam.ogrenci() Proje ile aynõ isimdeki bir isim alanõ.net derleyicisi tarafõndan yeni oluşturulan tüm projelere eklenir. Bu genel isim alanõna kök isim alanõ (root namespace) denir. Dolayõsõyla yeni oluşturulan isim alanlarõ, kök isim alanõ ile birlikte belirtilmelidir. Herhangi bir isim alanõ içinde birden fazla isim alanõ tanõmlanabilir. Örnekte NSBilgeAdam isim alanõ içinde Idari, Egitim ve Ogrenci adõnda üç ayrõ isim alanõ eklenmiştir. Namespace NSBilgeAdam ' BilgeAdam isim alanõnda kullanõlacak ' Class, Module ve Interface ler tanõmlanõr Namespace Idari Class Personel End Class End Namespace Namespace Egitim Class Grup End Class End Namespace Namespace Ogrenci Class Bilgi End Class End Namespace 'vs... End Namespace

25 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 15 Projeye İsim Alanõ Dahil Etmek Bir isim alanõ içinde yer alan sõnõflarõ tanõmlamak için, sõnõfõn bulunduğu kütüphanenin yolunu eksiksiz olarak belirtmek gerekir. Ancak bu şekilde kullanõmlar, kodun okunmasõnõ oldukça zorlaştõrõr. Örnekte sõnõflar bu yöntemle tanõmlanmõştõr. Dim kisi1 As New bilgeadam.nsbilgeadam.idari.personel Dim OgrenciBilgi As New bilgeadam.nsbilgeadam.ogrenci.bilgi Her sõnõf için kütüphane yolunun tekrarõnõ ortadan kaldõrmak için, Imports anahtar sözcüğü kullanõlõr. Imports sözcüğü ile eklenen isim alanlarõnõn nesnelerine, proje içinden doğrudan erişilebilir. Örnekte NSBilgeAdam isim alanõnõn projeye dahil edilmesi gösterilmektedir: Imports bilgeadam.nsbilgeadam NSBilgeAdam isim alanõnda bulunan bir sõnõfõ kullanmak için sadece ismini yazmak yeterli olur: Dim ogrencibilgi As New Ogrenci.Bilgi İç içe isim alanlarõnõn kullanõmõnda, içteki isim alanõna kolayca erişmek için kõsaltmalar kullanõlabilir. Örnekte, NSBilgeAdam isim alanõ içindeki Ogrenci isim alanõna erişim gösterilmektedir: Imports ogr = bilgeadam.nsbilgeadam.ogrenci Public Class Form1

26 16 Modül 1: Inherits System.Windows.Forms.Form '... Dim OgrBilgi As New ogr.bilgi End Class

27 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 17 Proje Özelliklerini Ayarlamak Projenin genel davranõşlarõnõ ve konfigürasyon özelliklerini değiştirmek için Property Page penceresi kullanõlõr. Proje özelliklerini değiştirmek için aşağõdaki adõmlarõ takip edin: 1. Proje ismini sağ tõklayõn. 2. Açõlan menüden Properties komutunu verin. 3. Açõlan Property Page penceresi üzerinde Common Properties (Genel Özellikler) ve Configuration Properties (Konfigürasyon Özellikleri) sekmelerinden herhangi birini seçin. 4. Genel Özellikler, projenin genel davranõşlarõnõ değiştirmek için kullanõlõr. 5. Konfigürasyon Özellikleri, hata ayõklama ve derleme seçeneklerinin değiştirilmesi için kullanõlõr. 6. Proje özelliğini değiştirdikten sonra OK düğmesini tõklayõn. En çok kullanõlan proje özellikleri şunlardõr:

28 18 Modül 1:! Assembly Name: Derlenen uygulamanõn.exe veya.dll uzantõlõ çõktõ dosyasõnõn adõnõ belirler.! Root Namespace: Kök isim alanõnõ belirler. Varsayõlan durumda projenin ismi gelir.! Project Output Type: Derlenen uygulamanõn hangi tipte assembly oluşturacağõnõ belirler. Bu tipler Windows, konsol uygulamalarõ ya da sõnõf kütüphaneleri (.dll) olabilir.! Startup Object: Uygulamanõn hangi formdan veya modülden çalõşmaya başlayacağõnõ belirtilir.

29 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 19 Konu 2 : Proje Bileşenlerini Tanõmak

30 20 Modül 1: Solution Explorer Kullanmak Solution Explorer paneli, bir solution içindeki tüm dosyalarõ görüntüler. Solution içinde birden fazla proje bulunabildiği için, bu projeler sõralõ bir şekilde listelenir. Koyu renkle gösterilen proje, solution içinde ilk çalõştõrõlacak projedir. Bu panel ile solution içine proje ekleme ve silme, projelere yeni nesne ekleme ve silme işlemleri gerçekleştirilir. Panelin üst tarafõnda buluna araç çubuğu, dosyalar üzerinde bazõ işlemlerin gerçekleştirilmesi için kõsayollar sunar. Örneğin araç çubuğundan Show All Files komutu seçildiği zaman, projelerin bulunduğu klasördeki tüm dosyalar gösterilir. Solution Explorer panelinde beyaz renkle gösterilen nesneler projeye dahil edilmemiştir. Örneğin, proje klasöründe bulunan bir resim dosyasõnõ projeye dahil etmek için, resmi sağ tõklayõp Include In Project komutu verilmelidir. Solution Explorer panelini görüntülemek için View menüsünden Solution Explorer komutunu verin.

31 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 21 Object Browser Kullanmak Object Browser, Visual Studio.NET içindeki kütüphane ve isim alanlarõnõ tüm alt öğeleriyle ile beraber hiyerarşik şekilde listeler. Object Browser õ görüntülemek için, View Penceresinden Object Browser komutunu verin. Object Browser pencerenin sol üst köşesinde Browse alanõ Selected Components seçeneği ile birlikte varsayõlan olarak görünür. Bu seçenek ile projeye dahil edilen referanslar ve bu referanslarla ilişkili isim alanlarõ hiyerarşik bir şekilde listelenir. Objects paneli içinden seçilen herhangi bir isim alanõ genişletilirse, içindeki tüm öğeler hiyerarşik şekilde listelenir. Bu öğelerin herhangi biri seçildiğinde, o öğeye ait tüm alt öğeler Members penceresinde listelenir. Objects penceresinin sağ alt köşesinde ise, seçilen öğenin tanõmõnõ ve hangi isim alanõnõn altõnda olduğu gösterilir.

32 22 Modül 1: Server Explorer Kullanmak Server Explorer, Visual Studio.NET ortamõ içinde veri sağlayõcõlarla çalõşmayõ kolaylaştõrmak için tasarlanmõş bir araçtõr. Ayrõca Server Explorer sunucu makine bileşenlerinin yönetimi ve kullanõmõnõ sağlar. Server Explorer, Data Connections ve Servers olmak üzere iki sekmeden oluşur. Veri sağlayõcõlarõ ile çalõşmak için Data Connections seçeneği kullanõlõr. Yeni bir veri sağlayõcõ oluşturmak için belirtilen adõmlarõ takip edin. 1. Server Explorer üzerinden Data Connections seçeneğini işaretleyin. 2. Data Connections seçeneğini sağ tõklayõn. Açõlan menüden Add Connection komutunu verin. 3. Açõlan Data Link Properties penceresinden bağlantõ oluşturulur. Servers sekmesinin altõndaki SQL Servers menüsünü kullanarak veritabanõ işlemleri yerine getirilebilir ve veritabanõ nesneleri sürükle bõrak metodu ile form üzerine sürüklenebilir.

33 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 23 Dinamik Yardõm Almak Visual Studio.NET, içinde çok fazla konuyu barõndõrdõğõ için tümüne hakim olmak neredeyse imkansõzdõr. Bu nedenle yazõlõm geliştiricilerin işini kolaylaştõrmak için, Visual Studio.NET içinde dinamik yardõm kütüphanesi oluşturulmuştur. Dinamik yardõm, uygulama geliştirirken yazõlan koda göre tüm yardõm konularõnõ listeler. Dinamik yardõmõ aktif hale getirmek için, Help menüsünden Dynamic Help komutunu verin.

34 24 Modül 1: Görev Listesini Kullanmak Görev Listesi, aktif proje içine görev eklemek için kullanõlõr. Bu görevler uygulama gelişiminin takip edilmesini sağlar. Görev Listesi içine eklenen tüm görevler önem sõrasõna göre sõralanabilir. Görev Listesi aracõnõ proje ortamõnda aktif hale getirmek için View menüsünün Other Windows alt menüsünden Task List komutunu seçin. Görev Listesi aracõ üzerinde Click here to add a new task alanõ tõklanarak yeni görev eklenebilir. Biten görevin önündeki onay kutusu tõklanarak görev sonlandõrõlabilir.

35 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 25 Konu 3: Uygulamalarda Hata Ayõklama Uygulamalarõn geliştirmesi sõrasõnda birçok hata ile karşõlaşõlõr. Bu hatalarõn çoğu çalõşma zamanõnda ortaya çõktõğõ için, kodun yazõlmasõ sõrasõnda hatanõn kaynağõnõn anlaşõlmasõ zordur. Hata üreten kod satõrlarõnõ ve hatalarõn nedenini anlamak için Visual Studio Debug (hata ayõklama) aracõ kullanõlõr. Visual Studio Debug aracõ;! Kodlar arasõna BreakPoint konarak, çalõşmanõn istenen satõrda durmasõnõ,! Kodlar arasõnda ilerlerken Debug panelleri ile değişkenlerin değerlerinin gözlenmesini,! Command paneli ile çalõşma anõnda komut çalõştõrõlmasõnõ, değişkenlerin değerlerinin değiştirilmesini sağlar.

36 26 Modül 1: BreakPoint BreakPoint kullanõmõ, uygulamanõn çalõşmasõnõn istenen kod satõrõnda durdurulmasõnõ sağlar. Çalõşma, bir şartõn gerçekleştiği durumda da durdurulabilir. Örneğin bir değişkenin, belli bir değeri aldõğõ kod satõrõnda uygulamanõn durmasõ istenebilir. İstenen bir kod satõrõna BreakPoint koymak için, kod sayfasõnõn sol tarafõnda bulunan panel tõklanõr ya da F9 tuşuna basõlõr. Belirtilen bir şart gerçekleştikten sonra çalõşmanõn durmasõ isteniyorsa, BreakPoint sağ tõklanõp BreakPoint Properties komutu verilmelidir. Çõkan pencerede Condition düğmesi tõklanarak BreakPoint Condition penceresi açõlõr. Bu pencerede bir değişkenin istenen bir değeri aldõktan sonra çalõşmanõn durmasõ belirtilir (Resim 1.1). RESİM 1.1. Çalõşmanõn, şartõn belli bir sayõ kadar sağlandõğõ zaman durdurulmasõ için, BreakPoint Properties penceresinde Hit Count düğmesi tõklanõr. BreakPoint Hit Count penceresinde, şartõn gerçekleşme sayõsõ girilir. Örnekte, BreakPoint e beş defa veya daha fazla ulaşõldõğõ zaman durulmasõ belirtilir (Resim 1.5). RESİM 1.2.

37 Geliştirme Ortamõnõ Tanõmak 27 Debug Panelleri Çalõşma durdurulduktan sonra, değişkenlerin o andaki durumlarõ Debug panelleri ile gözlemlenir. Bu paneller ancak ata ayõklama sõrasõnda kullanõlabilir. Debug panelleri, Debug menüsü altõnda Windows menüsünden seçilebilir.! Autos: Çalõşmakta olan satõrla, bir önceki ve bir sonraki arasõnda kalan değişkenleri listeler.! Locals: Çalõşõlan kapsam içindeki tüm değişkenleri listeler. Bu kapsam bir modül, yordam veya döngü olabilir.! Watch: Değeri incelenmek istenen değişken veya özellikler, bu panele yazõlarak eklenir. Çalõşma durdurulduktan sonra kodlar arasõnda ilerlemek gerekir. Kodlar arasõnda ilerlemenin, yordamlarõn içine girilmesi, üzerinden atlanmasõ gibi birçok yol vardõr. 1. Step Into: Çalõştõrõlan kod eğer bir yordam veya fonksiyon ise bu yordam veya fonksiyonun içine girilir ve hata ayõklamaya devam edilir. 2. Step Over: Bir yordam veya fonksiyon içine girilmeden ilerlenir. 3. Step Out: Bir yordam veya fonksiyon içinde ilerleniyorsa, buradan çõkõlarak yordam veya fonksiyonun çağõrõldõğõ yere dönülür. 4. Continue: Bir sonraki BreakPoint satõrõna gidilir. Eğer başka bir BreakPoint konmamõşsa, uygulama normal çalõşmasõna devam eder.

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

Modül 1: Geliştirme Ortamını Tanımak

Modül 1: Geliştirme Ortamını Tanımak Modul 1: ADO.NET 2 Modül 1: Geliştirme Ortamını Tanımak Bu modülde, Visual Studio.NET ortamını ile tanışacak ve içerisinde kullanılan temel proje bileşenleri hakkında genel bilgiler verilecektir. Ayrıca

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı İşlemleri Veritabanı İşlemleri Bu bölümde; Veritabanı bağlantısı Komutların Yürütülmesi ADO.NET Nesne Modeli kavramları incelenecektir. ADO.NET (ActiveX Data Objects) ADO.NET, var olan Windows API lerinden çok daha

Detaylı

Veri Merkezli Uygulamalar Bağlantılı (Connected) Veri Ortamları

Veri Merkezli Uygulamalar Bağlantılı (Connected) Veri Ortamları Veri Merkezli Uygulamalar Bağlantılı (Connected) Veri Ortamları Bağlantılı veri ortamları, uygulamaların veri kaynağına sürekli bağlı kaldığı ortamlardır. Bu ortamlarda veri alma ve değiştirme işlemleri

Detaylı

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ADO.NET. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ADO.NET ve ADO Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veritabanları veya veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Geleneksel

Detaylı

ADO.NET nesne modeli iki ana bölümden oluşmaktadır.

ADO.NET nesne modeli iki ana bölümden oluşmaktadır. ADO.NET ADO (ActiveX Data Objects), farklı veri kaynaklarına hızlı ve güvenli erişim için Microsoft tarafından geliştirilen nesne modelidir. ADO.NET ise ADO teknolojisinin en yeni versiyonudur. ADO ile

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

ASP.NET Versiyonları 8 ASP.NET 1.0 ve 1.1 8 ASP.NET 2.0 8 ASP.NET 3.5 8 ASP.NET 4.0 9

ASP.NET Versiyonları 8 ASP.NET 1.0 ve 1.1 8 ASP.NET 2.0 8 ASP.NET 3.5 8 ASP.NET 4.0 9 ix ASP.NET 1 Bir Web Sayfasının Çalışma Prensibi 2 ASP.NET Nedir? 2 ASP.NET in Avantajlarına Kısa Bir Bakış 4 ASP.NET Versiyonları 8 ASP.NET 1.0 ve 1.1 8 ASP.NET 2.0 8 ASP.NET 3.5 8 ASP.NET 4.0 9 Visual

Detaylı

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 C# Hakkında Genel Bilgiler 1.NET Framework 1 CLR 2 CLR Ve CTS 2 Temel Sınıf Kütüphanesi 3 CIL 3 Algoritma Nedir? 4 Sözde Kod (Pseudocode) 5 2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME

Detaylı

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 8 DB içerisinde CLR Bileşenleri" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı SQL Server ve.net CLR SQL Server içerisinde

Detaylı

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı İşlemleri Veritabanı İşlemleri ADO.NET.Net tabanlı uygulamalar için birincil veriye ulaşım modeli. ADO nun sonraki versiyonu İki kısma ayrılabilir Provider (sağlayıcı) objeleri DataSet objeleri System.Data namespace

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 9 İstemci Tarafta DB Erişimi Kodlamak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı ADO.NET Bileşenleri Entity FrameWork

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

VeriTabanı Uygulamaları

VeriTabanı Uygulamaları VeriTabanı Uygulamaları Bir uygulamanın esas gücünü, veri, veri tabanları ve veri kaynakları ile olan ilişkisi belirler. Eğer bunlara kolayca hakim olan, yöneten teknolojilere sahipse o uygulama gerçekten

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19. Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28

İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19. Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28 ix 1 İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19 23 Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28 Kayan Nokta Tipleri 30 Sayısal Veri Tipi Dönüşümleri

Detaylı

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI Eğitimin Konusu : Makro Excel Eğitim Tarihi : 04-05-10-11-12 Mayıs 2017 Eğitim Hedef Kitlesi : Excel kulllanıcıları arasında pratiklik ve hız kazanmış, Excel fonksiyonları, Veri Analizi araçlarını kullanma

Detaylı

1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için

1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için Selçuk ÖZKAN 1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için SqlCommand 3-) SqlCommand ın yapacağı işlem için

Detaylı

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK 1.1 Programın Başlatılması 1.2 Yeni Proje Oluşturma 1.3 MCU Seçimi Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu 1.4 MCU Programlama Dil Seçimi 1.5 Proje İsmi

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

C Sharp /Veri tabanı işlemleri

C Sharp /Veri tabanı işlemleri C Sharp /Veri tabanı işlemleri C#'ta veri tabanı işlemleri System.Data isim alanındaki ve bu isim alanının altındaki alt isim alanlarındaki türlerle yapılır. System.Data isim alanına programcılar ADO.NET

Detaylı

Data Structures Lab 1 2012-Güz

Data Structures Lab 1 2012-Güz Data Structures Lab 1 2012-Güz C# Ortamı Tanıtımı ve Uygulama Geliştirilmesi Visual Studio 2010 Ortamının Temini -NYG'ndan MSDN üyeliği için başvuru dilekçesi alınıp doldurulmalı ve yine NYG'ye teslim

Detaylı

Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş

Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş 34 Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş Bu modülde verilerin hangi ortamlarda depolandığını öğreneceksiniz. Ayrıca depolanan veriye erişmek için kullanılan yöntemleri öğrenecek ve ADO.NET

Detaylı

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add

Masa üstünde vt34.mdb dosyası var, onu projemize eklemek için, App_Data ya sağ tıkla Add Existing Item vt34.mdb adlı dosyayı seç Add 29 Aralık 2011 / Perşembe Visual studio dan veri tabanından veri çekmek için önce bir aspx dosyası açıp,,accessde yeni veri tabanı dosyası açıyoruz. Dikkat : Dosyanın uzantısı.mdb olacak. Masa üstünde

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 ASP.NET Sayfa Detaylar 29 ViewState 34 Postback Form 35 Web Form Elemanlar (Kontrolleri) 35

Ç NDEK LER. 3 ASP.NET Sayfa Detaylar 29 ViewState 34 Postback Form 35 Web Form Elemanlar (Kontrolleri) 35 Ç NDEK LER 1 ASP.NET TEMELLER 1 nternet Nas l Çal fl r? 1 stemci Tarafl (Client-Side) Scripting 2 Sunucu Tarafl (Server-Side) Scripting 2 ASP.NET ve Olay Yönlendirmeli (Event Driven) Model 3.NET Framework

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı Web sitemizin görünümünde değişiklikler yapmak istediğimizde tüm sayfalar ile tek tek uğraşmayız. Tüm sayfaların

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Veri tabanları birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Bilgi artışıyla birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Veri tabanları;

Detaylı

WEB İŞLEMLERİ. .NET Platformu:

WEB İŞLEMLERİ. .NET Platformu: ASP.NET .NET Platformu: WEB İŞLEMLERİ.Net Microsoft un, programlama dilinden ve çalıştırılacak sistemden bağımsız olarak uygulama geliştirmeyi amaçlayan platformudur. Bir programlama dili değildir, aksine

Detaylı

İleri Web Programlama

İleri Web Programlama SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İleri Web Programlama Hafta 11 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

OTURUM AÇMA ADLARI. Tavsiye Edilen Önhazırlık Enterprise Manager'i kullanabilmek.

OTURUM AÇMA ADLARI. Tavsiye Edilen Önhazırlık Enterprise Manager'i kullanabilmek. Ms SQL Sunucu Düzeyinde Güvenlik Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 04.03.2004 Okunma Sayısı 805 Tavsiye Edilen Önhazırlık Enterprise Manager'i kullanabilmek. Hedefler Kimlik denetemini

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

Windows Programlama Güz Dönemi

Windows Programlama Güz Dönemi Windows Programlama 2016-2017 Güz Dönemi C#, yeni bir programlama dili olup, iki açıdan önemlidir: Microsoft.NET Framework ü kullanabilmek üzere tasarlanıp geliştirilmiştir. Modern object-oriented metodolojileri

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ

Detaylı

One ASP.NET. 5 bileşen barındırmaktadır. Web Forms Model View Controller (MVC) Web Pages Web API SignalR

One ASP.NET. 5 bileşen barındırmaktadır. Web Forms Model View Controller (MVC) Web Pages Web API SignalR ASP.NET Kısa Geçmiş Klasik ASP ilk defa 1990 ların sonunda tanıtılmıştır. ASP.NET 1.0 2002 (Web Forms) ASP.NET 2.0 2005 (Data) ASP.NET 3.5 ve ASP.NET MVC 2008 Takip eden iki yıl içinde ikiden fazla versiyon

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Client Server Database

Client Server Database Java Server Faces Ahmet Demirelli Sabancı Üniversitesi 2007 Ajanda Model-1 Mimari Model-2 Mimari MVC Framework Java Server Faces Örnek Uygulama Model 1 Mimari 1 2 3 6 JSP (View) 5 JavaBeans (Model) 4 Client

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ.

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ. 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek

Detaylı

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Veri tabanı ne olursa olsun mutlaka bir bağlantı(connection) nesnesi olması gerekir. Microsoft ürünlerinde veri tabanına bağlantı için ADO (ActiveX Data Objects= X

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 GUI Nesneleri ve Visual Studio IDE Kullanımı

Detaylı

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Bu makalede sizlere Security Configuration Wizard kullanımını, bu tool sunucunun nasıl daha güvenli hale getirildiğini ve bu tool ile hazırlanan xml

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. Hedefler Temel veritabanı güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. Hedefler Temel veritabanı güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilmek Ms SQL Server Veritabanı Düzeyinde Güvenlik Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 08.07.2004 Okunma Sayısı 810 Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI...

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI... Netcad 4.0 GIS Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede

Detaylı

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak.

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak. Windows Server 2008 R2 İle Active Directory Domain Servislerinde Gelen Yenilikler Active Directory Administrative Center (Active Directory Yönetim Merkezi) Hepimizin heyecanla beklediği ve ilk beta versiyonlarından

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI BAĞLANTISI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI BAĞLANTISI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER VERİTABANI BAĞLANTISI Temel Veritabanı Kavramları Veritabanı-Veritabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri Veritabanı Oluşturmak Tablolar Anahtarlar ADO.NET'e

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 KURULUM SQL SERVER 2016 yılı başlarında piyasaya çıkan SQL Server

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1

TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1 TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 2 Bu

Detaylı

LST 0036 - TIPON KURULUM KILAVUZU

LST 0036 - TIPON KURULUM KILAVUZU Sayfa : 1/17 LST 0036 - TIPON Sayfa : 2/17 İMZA SAYFASI HAZIRLAYAN/LAR İsim Unvan İmza Tarih Hunain Durrani Takım Lideri 16.07.2012 GÖZDEN GEÇİREN/LER İsim Unvan İmza Tarih Türkay Yoldar Kalite Mühendisi

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Veritabanı Tasarımı Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Konular Nesne ayrıcalıkları ve sistem ayrıcalıkları arasındaki farkı karşılaştırma Bir kullanıcının bir veritabanınaerişimini etkinleştirmek için gerekli

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 SQL Server 2008 veritabanlarının grafiksel arayüzden yönetimi ve

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1 Kaynaklar: Sefer Algan, Her Yönüyle C#, 6. Baskı, Pusula Yayıncılık. www.sharpnedir.com 1. DÜZEYLERİNE GÖRE BİLGİSAYAR DİLLERİ Script Dilleri Yüksek Düzeyli Diller

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme

LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme LINQ Language Integrated Query Dille Bütünleştirilmiş Sorgu Bir Veri Tabanı Tablosundan Veri Gösterme Amaç: Bir veritabanındaki bilgileri LINQ aracılığı ile ekranda nasıl gösterebiliriz? Yazar: Oğuz Alpöge,

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OMNET++ 4.2.2 Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları OMNET++ OMNET++ (Objective Modular Network Testbed in C++), nesneye yönelik (objectoriented)

Detaylı

Şekil 2.31: Proje yöneticisi penceresinden değişkenleri tanımlama

Şekil 2.31: Proje yöneticisi penceresinden değişkenleri tanımlama 2.3.1.1. Değişken İşlemleri Proje Yöneticisi penceresinin üst kısmındaki açılım "Variables" seçildiğinde pencerenin altında klasör ayraç etiketleri şeklinde sistem değişkenlerini tanımlama seçenekleri

Detaylı

Bilgisayarım My Computer

Bilgisayarım My Computer My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 12-13 Mar. 2012 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini seçeriz.

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç B İ L. T E K. Ö Ğ R. M C S E, M C D B A ASP.Net Nedir? ASP.Net Server-Side(Sunucu taraflı) web uygulamaları geliştirebileceğimiz. Net in sağladığı özelliklerin çoğuna erişebilen

Detaylı

ClientAceDA Bağlantısı. ClientAce DA bağlantısı, Visual Basic.NET veya C# programcılarının rahatlıkla. serverlarla bağlantı kurabilen

ClientAceDA Bağlantısı. ClientAce DA bağlantısı, Visual Basic.NET veya C# programcılarının rahatlıkla. serverlarla bağlantı kurabilen Kepware'in ClientAce OPC.NET Toolkiti, bir OPC client uygulaması yapmak isteyen programcılara kullanımı kolay bir tool sunar. ClientAce, iki ana parça içeren bir nesne temelli programlama tool dur: DA

Detaylı

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın)

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Çizim alanına yeni katmanlar oluşturur. Object Properties toolbar: Format menu: Layer Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) LAYER komutu

Detaylı

SIMMAG Kullanım Kılavuzu. Adem Ayhan Karmış. Ana Ekran

SIMMAG Kullanım Kılavuzu. Adem Ayhan Karmış. Ana Ekran SIMMAG Kullanım Kılavuzu Adem Ayhan Karmış Ana Ekran Program çalıştırıldığında tek bir form uygulaması olarak açılmaktadır. Sol tarafta bulunan menü den menü elemanları kullanılarak gerekli olan formlar

Detaylı

ASP.NET SAYFA DETAYLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET SAYFA DETAYLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET SAYFA DETAYLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET SAYFA DETAYLARI ASP.NET SAYFA DETAYLARI Klasik ASP sayfalarında form verileri her seferinde

Detaylı

Programlama Dilleri II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Programlama Dilleri II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlama Dilleri II Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ders Hakkında.NET, Ye n i Je n era syo n Inter n et in geliştirilmesi için gerekli ürün ve teknoloji platformudur. Bugün sayısal

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

Yazõlõm Etmenleri (Software Agents)

Yazõlõm Etmenleri (Software Agents) AFCEA Türkiye 18 Şubat 1999, Ankara Yazõlõm Etmenleri (Software Agents) Dr. Tuncer Ören Emeritüs Profesör (Ottawa Üniversitesi, Kanada) Tübitak - Marmara Araştõrma Merkezi Bilişim Teknolojileri Araştõrma

Detaylı

7) Çoklu Formlar. Şekil7.1. Araç kutusundaki Add Form butonuna basarak projeye yeni bir form ekleyiniz.

7) Çoklu Formlar. Şekil7.1. Araç kutusundaki Add Form butonuna basarak projeye yeni bir form ekleyiniz. 7) Çoklu Formlar Şimdiye kadar yarattığınız tüm projeler tek bir form tarafından işletilmektedir. Farklı amaca yönelik bilgiler için farklı pencereler kullanırsanız projelerinizin daha profesyonel olabileceğinin

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Pencereler Pencere Özellikleri

Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7 de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve

Detaylı