ODA FAAL YETLER ODA FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODA FAAL YETLER ODA FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 ODA FAAL YETLER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ (TESMER) STANBUL fiubes E T M FAAL YETLER SMOS LUCA E T M PROJELER ÜYE-STAJYER B LG LER DANIfiMA B R M RAPORU B LG YE ER fi M MERKEZ RAPORU HUKUK B R M RAPORU MESLEK SORUNLAR RAPORU 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU ODA FAAL YETLER

2 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 190

3 TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ (TESMER) STANBUL fiubes E T M FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU ODA FAAL YETLER

4 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 192

5 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI TESMER STANBUL fiubes TÜRMOB Temel E itim ve Staj Merkezi (TESMER) stanbul fiubesi, 1993 y l nda kurulmufltur. Üyelerimizi ve stajyerlerimizi, 15 y ldan bu yana, gerek SMMMO Kültür ve Hizmet Binas ndaki Merkezi'nde, gerekse Beyo lu, fiiflli, fiirinevler, Kad köy, Ba c lar,zeytinburnu,fatih, G.O.Pafla, Bayrampafla'deki E itim Merkezleri'nde, yürüttü ü mesleki e itim ve s navlara haz rl k programlar yla desteklemektedir. TESMER stanbul fiubesi Kuruluflunda ilk e itim binas olan Beyo lu E itim Biriminde e itim faaliyetlerini sürdürürken bugün stanbul un çeflitli ilçelerindeki 9 e itim biriminde e itim çal flmalar n devam ettirmektedir. Yak n zamanda aç lmas planlanan Kartal ve Ümraniye ile E itim birimlerimizin say s 11 olacakt r. Sürekli artan talep ve ihtiyaç göz önünde bulundurularak yeni e itim birimlerinin aç lmas, mevcut e itim birimlerinin daha donan ml ve daha ça dafl e itim birimleri haline getirilerek üyelerimize ve stajyerlerimize en iyi koflullarda en iyi hizmeti sunmaya çal flmaktad r. E T M B R MLER M Z TESMER KADIKÖY E T M B R M Kontenjan : Toplam 4 s n f, 1 seminer salonu tamam 292 kifli 38 kiflilik 1 s n f, flletme A rl kl ngilizce Dil Kursu için, 30 kiflilik 1 s n f, Temel Bilgisayar E itimleri için, 50 ve 64 kiflilik 2 s n f, SMMM Yeterlilik S navlar, SMMM Staj Bafllatma S navlar Haz rl k Kurslar için, 110 Kiflilik Seminer Salonu, Mesleki E itim Seminerleri ve gerekti inde di er e itimler için kullan lmaktad r. TESMER fi fil E T M B R M Kontenjan : Toplam 2 s n f tamam 110 kifli 40 ve 70 kiflilik 2 s n f, SMMM Yeterlilik S navlar, SMMM Staj Bafllatma S navlar Haz rl k Kurslar için kullan lmaktad r. TESMER BEYO LU E T M B R M Kontenjan: Toplam 6 s n f, 1 Seminer Salonu, tamam 218 kifli. 18 kiflilik 1 s n f, Temel Bilgisayar E itimleri için, 15,15,24,18 kiflilik 4 s n f, flletme A rl kl ngilizce Dil kurslar için, 32 kiflilik 1 s n f, YMM S navlar Haz rl k, SMMM yeterlilik S navlar Haz rl k, SMMM staj s navlar haz rl k kurslar için, 96 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri ve SMMM yeterlilik S navlar Haz rl k, SMMM staj s navlar haz rl k kurslar için kullan lmaktad r. ODA FAAL YETLER 193

6 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI TESMER fi R NEVLER E T M B R M Kontenjan : Toplam 2 s n f, 1 seminer salonu, tamam 227 kifli 27 kiflilik 1 s n f, Temel Bilgisayar E itimleri için, 80 Kiflilik 1 s n f, SMMM Yeterlilik S navlar, SMMM Staj Bafllatma S navlar Haz rl k Kurslar için, 120 Kiflilik Seminer Salonu, Mesleki E itim Seminerleri ve gerekti inde di er e itimler için kullan lmaktad r. TESMER BEYO LU E T M B R M Kontenjan : Toplam 6 s n f, 1 seminer salonu, tamam 218 kifli. 18 kiflilik 1 s n f, Temel Bilgisayar E itimleri için, 15,16,24,18 kiflilik 4 s n f, flletme A rl kl ngilizce Dil kurslar için, 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 32 kiflilik 1 s n f, YMM S navlar Haz rl k, SMMM yeterlilik S navlar Haz rl k, SMMM staj s navlar haz rl k kurslar için, 96 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri ve SMMM yeterlilik S navlar Haz rl k, SMMM staj s navlar haz rl k kurslar için kullan lmaktad r. 194 TESMER BA CILAR E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 55 kifli 55 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. TESMER GAZ OSMANPAfiA E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 60 kifli 60 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. E T M B R MLER M Z

7 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI TESMER ZEYT NBURNU E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 80 kifli 80 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. TESMER FAT H E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 110 kifli 110 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. TESMER BAYRAMPAfiA E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 80 kifli 80 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. ÜMRAN YE VE KARTAL B R MLER N N DE KURULUfi ÇALIfiMALARI DEVAM ETMEKTED R. Ümraniye E itim Birimi; 120 Kiflilik 1 salon, Kartal E itim Birimi; 120 Kiflilik 1 salon, 30 Kiflilik 2 Salon dan oluflmaktad r. ODA FAAL YETLER 195

8 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI fl Kulesi Seminerleri 8 OCAK 2008 KDV UYGULAMALARI VE YAfiANAN SORUNLAR Aç l fl Konuflmas fiükrü Dilaver Yahya Ar kan Oturum Baflkan Kaz m Mermer stanbul Vergi Dairesi Baflkan SMMMO Baflkan SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Konuflmac lar Hakk Koçak stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdür Vekili - Katma De er Vergisi adesi Mehmet Maç YMM - Katma De er Vergisi Kesintisi (KDV de Tevkifat) Naz m An l YMM - Katma De er Vergisi Uygulamalar nda Yaflanan Di er Sorunlar Tarih : 8 Ocak 2008 Sal 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU fiubat 2008 TRANSFER F YATLANDIRMASI - ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TTK TASARISININ GET RD YEN L KLER Aç l fl Konuflmas Yahya Ar kan SMMMO Baflkan Oturum Baflkan Hüseyin F rat SMMMO Baflkan Yard mc s Konuflmac lar Nam k Kemal Uyan k Maliye Bakanl Bafl Müfettifli - Transfer Fiyatland rmas - Örtülü Sermaye Yrd. Doç. Dr. Ali Dural Galatasaray Üniversitesi - TTK Tasar s n n Getirdi i Yenilikler Tarih: Çarflamba

9 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI 29 fiubat 2008 GEL R VERG S VE BEYANI Aç l fl Konuflmas Yahya Ar kan Oturum Baflkan Kaz m Mermer SMMMO Baflkan SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Konuflmac lar Ramazan Yak fl kl stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdürü - Toplama ve Beyanname Düzenlenmesi Dr. Veysi Sevi - Gelir Unsurlar Marmara Üniversitesi Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir - stisnalar Tarih : 29/02/2008 Cuma 11 MART 2008 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAfiMA USULÜ LE TAHS L HAKKINDA KANUN "UYGULAMA fiekl " - YASAL DÜZENLEME - BAfiVURU fiekl VE UYGULAMA ÖRNEKLER KDV DE SON DE fi KL KLER VERG UYGULAMALARINDA YAfiANAN SORUNLAR Oturum Baflkan Yahya Ar kan SMMMO Baflkan Konuflmac lar fiükrü Dilaver stanbul Vergi Dairesi Baflkan Hakk Koçak stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdür Vekili Bülent Sar gül stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdür Vekili Aykut Gümüfllüo lu stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdür Vekili Tarih : 11 Mart 2008 Sal 197 ODA FAAL YETLER

10 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI 1 N SAN 2008 GEL R VERG S VE BEYANI Aç l fl Konuflmas fiükrü Dilaver Yahya Ar kan stanbul Vergi Dairesi Baflkan SMMMO Baflkan Oturum Baflkan M. hsan Yalç n SMMMO Sayman Konuflmac lar Ramazan Yak fl kl stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdürü - Matrah n Saptanmas ve Beyanda Önemli Hususlar Zeki Gündüz Yeminli Mali Müflavir Adem Durak Yeminli Mali Müflavir - stisnalar Dr. A. Bumin Do rusöz Marmara Üniversitesi - Kontrol Edilen Kurum Kazanc - Örtülü Sermaye Tarih : 1 Nisan 2008 Sal 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU KASIM 2008 HER YÖNÜYLE YEN SOSYAL GÜVENL K YASASI Aç l fl Konuflmas Yahya Ar kan SMMMO Baflkan Fatih Acar SGK Baflkan Oturum Baflkan Prof.Dr.fiükrü K z lot Gazi Üniversitesi BF Konuflmac lar Mustafa Kuruca stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürü Resul Kurt SGK Baflmüfettifli Ali Tezel SGK Baflmüfettifli Mehmet Koçak ÇSGB fl Müfettifli Tarih : 04/11/2008

11 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI 3 ARALIK 2008 YEN SOSYAL GÜVENL K REFORMU UYGULAMALARI Aç l fl Konuflmas Yahya Ar kan Oturum Baflkan Mustafa Kuruca Konuflmac lar Resul Kurt Ali Tezel SMMMO Baflkan SGK l Müdürü SGK Baflmüfettifli SGK Baflmüfettifli Tarih : ODA FAAL YETLER 199

12 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI E itimler Konular : Serbest Bölglerde Muhasebe Ve Vergi Uygulamalar Dönem Sonu fllemleri Ve Kurumlar Vergisi-Dönem Sonu fllemlerinin Muhasebe Ve Vergi Boyutu D fl Ticaret fllemleri, D fl Ticaret fllemleri Ve Serbest Bölgeler Sosyal Güvenlik Ve fl Hukukunda Son Geliflmeler nflaat flletmelerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulamalar Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Örtülü Sermaye Ve Transfer Fiyatland rmas Yoluyla Örtülü Kazanç Da t m le lgili Uygulama 5510 Say l Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu fi KULELER SEM NERLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU YILI SEM NER VE E T M ÇALIfiMALARI

13 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI ODA FAAL YETLER 201

14 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU DÖNEM E TMENLER N E T M PROGRAMI 2008 YILI SEM NER VE E T M ÇALIfiMALARI

15 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI SMMM YETERL L K SINAVLARI ÖNCES B LG LEND RME E T M SEM NERLER E itimde Verilen Konular: 1- Vergi Mevzuat Uygulamalar 2- MUHASEBE UYGULAMALARI (Finansal Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Finansal Tablo Analizi,Meslek Hukuku) 3- fl Hukuku SSK Mevzuat SM - SINAVLARI ÖNCES B LG LEND RME E T M SEM NERLER E itimde Verilen Konular : 1- Vergi Mevzuat Uygulamalar 2- MUHASEBE UYGULAMALARI (Finansal Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Finansal Tablo Analizi,Meslek Hukuku) 3- fl Hukuku SSK Ba -Kur Mevzuat ODA FAAL YETLER 203

16 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI D ER SMMM ODALARI VE KURUMLARA VER LEN SEM NERLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU YILI SEM NER VE E T M ÇALIfiMALARI

17 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI D ER ODALAR E T MLER SMMM YETERL L K SINAVLARI HAZIRLIK KURS PROGRAMLARI SMMM Yeterlilik Kursu E itim Konular : Finansal Muhasebe Finansal Tablolar Analizi Maliyet Muhasebesi Vergi Mevzuat Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku fl Hukuku SSK Ba -Kur Mevzuat Ticaret Hukuku Muhasebe Denetimi Meslek Hukuku ODA FAAL YETLER 205

18 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI STAJA BAfiLAMA SINAVI HAZIRLIK KURS PROGRAMLARI SMMM Staja Bafllama S nav Haz rl k Kursu E itim Konular : Muhasebe FinansalTablolar Analizi Ekonomi Maliye Vergi Mevzuat Borçlar Hukuku fl Hukuku SSK Mevzuat Ticaret Hukuku Muhasebe Denetimi Meslek Hukuku 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 206 YMM SINAVI HAZIRLIK KURS PROGRAMLARI YMM S nav Haz rl k Kursu E itim Konular : Finansal Yönetim Sermaye Piyasas Mevzuat D fl Ticaret ve Kambiyo Mevzuat Vergi Tekni i Harcama ve Servet Üzerinden Al nan Vergiler Gelir Üzerinden Al nan Vergiler Revizyon leri Düzeyde Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Denetim ve Raporlama 2008 YILI SEM NER VE E T M ÇALIfiMALARI

19 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI B LG SAYAR KURSU PROGRAMLARI MS Office E itim Konular : Microsoft Windows XP MS Excel XP MS PowerPoint XP Outlook ve nternet Uygulamalar filetme A IRLIKLI NG L ZCE D L KURSU PROGRAMLARI SMMM ODALARI VE KURUMLARA DÜZENLENEN KURSLAR ODA FAAL YETLER 207

20 208

21 SMOS Y I L I O D A F A A L İ Y E T R A P O R U SMOS

22 210

23 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İ S M O S 211

24 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 212

25 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Sevgili dostlar, Toplumun bütün unsurlarını denetleyen, kamu yararı doğrultusunda faaliyet gösteren bir kurum olarak eğitim ve altyapı yatırımlarımızla bugünden geleceği planlıyoruz. Türkiye genelinde büyük ve güçlü muhasebe ailesinin yatırım önderliğini yapan Oda olarak, bu yılın başlarında önemli bir projeye imza attık; İSMOS Ülkemizin ve mesleğin gelişiminde en güçlü anahtarın eğitim ve dijital çağın yakalanması olduğunu bilmekteyiz. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık, bilgiye hızlı erişim kurumların farklılığını ortaya koyuyor. Saniyelerin bile çok önemli olduğu günümüzde, hizmet kalitesi de sınır tanımıyor. Üyesi, stajyeri, kursiyeri ile meslek mensuplarımız en iyi hizmete layık. Oda çalışanlarının verimliliğini esas alan, evrak yönetimini sisteme bağlayan bir yazılım altyapısı kurduk. Kısa adı İSMOS olan projemizin her birimle ilgili tanıdığı sınırsız olanakları bu broşürde izleme olanağı bulacaksınız. Göreceksiniz ki; uluslararası standartlara göre şekillenen, ekonomide gücüne güç katarken, mensupları da her geçen gün biraz daha donanımlı olan muhasebe mesleği çok önemli gelişmelere gebe İSMOS, aynı zamanda bu bilincin de anahtarı niteliğindedir. Sevgiyle kalın dostlar. İ S M O S 213

26 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 214

27 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) dijital çağın olanaklarını hizmetlerine taşıyor. Ocak 2008 den bu yana yoğunlaştırılan çalışmalarla kurumsal işleyişini bilgisayar ortamına taşıyan İSMMMO, her türlü işlemi, tek bir numara üzerinden ve büyük bir hızla yapabileceği, entegre yazılım sistemi İSMOS la büyük bir atılıma imza atıyor. İSMOS, Oda işleyişinde üyeler, stajyerler ve kursiyerler ile ilgili işlemleri hızlandırırken evrak takibini kolaylaştırmaktadır. T.C. Kimlik Numarası ile bilgiye erişme İSMOS la mümkün oluyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının veri tabanını TÜRMOB ve TESMER altyapısı ile buluşturan İSMOS, üyelere, çalışana, stajyere çok şey kazandıracak. İşte bu atılımın sağlayacağı faydalardan birkaçı; HİZMET KALİTESİ YÜKSELİYOR Oda hizmetleri en üst düzey kalitede gerçekleştirilecek. Üyelerin ve stajyerlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak elektronik altyapısı ve işleyişini kuran İSMOS da işlem süresini kısaltıyor. BİLGİYE ERİŞİM HİÇ BU KADAR KOLAY OLMADI İSMOS la bilgiye erişim artık çok kolay. Tekrar, tekrar yapılan iş ve işlemler tarihe karışıyor. Artık Oda da standardizasyon var; İşlemler eksiksiz, hızlı. İ S M O S 215

28 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 216

29 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Oda işleyişini düzenleyen İSMOS, pek çok yazılımı aynı çatı altında topluyor. Performans ve verimliliği arttırarak hizmet kalitesini yükselten İSMOS; günümüzün en güncel ve yaygın teknolojisiyle geliştirildi. Bunun sonucunda; Her türlü veri alışverişine uygun altyapı sağlıyor. Örneğin elektronik ortamda TÜRMOB dan ruhsat, kaşe bilgilerinin, TESMER den sınav sonuçlarının aktarılması ve başvuru listelerinin gönderilmesi gibi. Çeşitli bankalar ile otomasyon desteklenmekte, günlük işlemler tek tuşla muhasebe-cari hesap sistemine aktarılabilmektedir. Üye ve stajyerlerin internet üzerinden bilgilerini görmesi ve sanal POS entegrasyonu ile üyenin borcunu ödemesi sağlanabiliyor. Üyeler ve stajyerler ile ilgili tüm işlemler, oda içerisindeki işlemlerin takibi ve Türkiye genelindeki Odaların TÜRMOB ve TESMER entegrasyonu sağlanıyor. Yazılımlar aynı çatı altında İSMOS; Üye Staj Eğitim Muhasebe-Cari EDYS Hukuk Disiplin Stok-Depo Web modüllerini içeriyor. Tüm Bilgilere Ulaşmak İçin T.C Kimlik Numarası Yeter İSMOS bünyesindeki bütün modüllerde kişi kayıtlarında T.C kimlik numarası esas alınıyor. Bu sayede Odalar arasında entegrasyon sağlanıyor. Böylece gerek üye gerek stajyerin T.C kimlik numarasıyla tüm bilgilerine ulaşılması mümkün olabiliyor. Girilen kimlik bilgilerinin e-devlet projesi olan Mernis kayıtlarından kontrol edilmesi sağlanırken mükerrer kayıt gibi önüne geçiliyor. İ N S A N K AY N A K L A R I 217

30 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 218

31 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İstenilen bilgilere ulaşmak artık çok daha kolay Üye Modülü; Özlük bilgileri, Kayıt işlemleri, Ruhsat ve Kaşe başvuruları, Büro Tescil Belgesi takibi, raporlama, iş akış yönetimi ve disiplin modüllerini kapsamaktadır. Üye Modülü İle ; Otomatik olarak tahakkuk kayıtları yapılabiliyor, Alınan evrakların gelen evrak defterine otomatik olarak kaydı sağlanıyor, Ruhsat, kimlik ve başvuru işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanırken, başvuruların toplu olarak kontrol edilmesi, TÜRMOB a elektronik ortamda iletilmesi olanaklı hale geliyor, Staj- Sınav durumunun kontrol edilebilmesi mümkün oluyor, Staj kartının güncellenmesi sağlanıyor, Üye kapanışlarının takibi ve üyeliğin kapama sebeplerinin tek ekran üzerinde takibi yapılabiliyor, Üyenin çalışanlar listesine kayıt, çalışanlar listesinden çıkış işlemlerinin takibi yönetmeliklere uygun olarak kontrol edilip yapılabilmesinin sağlanmasıyla bir üyenin birden fazla büroda imza yetkisini kullanıp kullanmadığı kontrol edilebiliyor, Çalışanlar listesine şahıs, ortaklık, veya tüzel kişilik olarak kaydedilmesi, ortaklık veya tüzel kişilikler de ki hissesi, imza yetkisini kullanıp kullanmadığı kayıt edilebilmekte, kaşesinin veya kaşe başvurusunun olup, olmadığının kontrolü hem işlem anında hem de daha sonra rapor olarak izlenebiliyor, Üyenin borç bilgisi üye kartında izlenebilmekte, gecikmiş ödemelere ait gecikme zamları otomatik olarak hesaplanabiliyor, Yapılan tahsilatın hangi borçları, hangi sırada ödeyeceği yazılım tarafından belirlenebiliyor, Gelir İdaresinden alınan bir listenin işlenmesinden sonra tahakkukları yapılanlar veya oda kayıtlarında olmayanlar, oda kayıtlarında olup çalışanlar listesinde olmayanlar da raporlanabiliyor. Tahsilatlarda Nakit, Havale, Kredi Kartı, Çek gibi çeşitli ödeme tipleri kullanımı sağlanıyor, Üye borçlarının tahsilinde çeşitli bankalarla otomasyon sağlanarak, üye numarasıyla güncel borcun öğrenilmesi, ödeme işlemlerinin yapılması ve tahsilatın sisteme aktarılması mümkün oluyor, Üyelerden alınan kredi kartı otomatik ödeme tahsilatı formları sisteme işlenirken toplu kredi kartı çekimlerinin yapılması ve ödemelerin sisteme aktarılması sağlanabiliyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

32 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 220

33 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Stajda yeni asistanınız İSMOS la, staj işlemlerinizi standardize eden, yönetmelik ve kuralları bilen, hatalı kayıtlara izin vermeyen ve sizi uyaran bir asistanınız var. Staj modülünü alt başlıklar halinde sıralarsak; Yeni stajyer kayıtlarının yapılabildiği gibi nakil olan stajyerlerin de kayıtları yapılabiliyor, Stajyer kaydı sırasında yazılım güncel bilgileri kontrol etmekte ve böylece hatalı kayıt yapılmasının önlenmesini sağlıyor, TESMER merkezince yapılan staj, sınav dönemleri tanımları odalara elektronik ortamda aktarılabiliyor, Yeni kayıt yapılan stajyerlerin, başvuruların, ilgili dönem sonunda TESMER e elektronik ortamda iletilmesi sağlanıyor, Başlama ve yeterlilik sınavlarının sonuçları Odanın sisteminde otomatik olarak güncelleniyor, bunun yanı sıra sınav sonuçlarına göre stajyerlerin durumlarının otomatik olarak güncellenmesi sağlanıyor, Stajyer kartı üzerinde stajyerle ilgili tüm bilgiler kontrol edilebiliyor, Stajyerin durumu, işyeri bilgileri, stajın bitmesi için gerekli gün sayısı, sınav sonuçları, bekleme süresi, staj süreleriyle ilgili tüm bilgilerin güncellenmesi ve yönetilmesi sağlanıyor, Nakil gelen stajyerlerin odaya kayıt anında sadece T.C Kimlik Numaralarıyla tüm bilgilerine (işyeri, sınav ) kolaylıkla ulaşılabiliyor, Stajyerle ilgili tüm durumların genel bir raporlama yapısı mevcut olup, bu raporlara göre kişilerin durumuna bağlı olarak bilgilendirilmesi (e-posta, sms) sağlanıyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

34 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 222

35 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Eğitimde yeniliklerin başlangıcı İSMOS un eğitim birimiyle ilgili yenilikleri sınırsız. Süreli-süresiz, ücretli-ücretsiz kurslar, seminerler, eğitim merkezleri, dönemleri sistemde tanımlanıyor ve bu alanla ilgili bütün bilgiler depolanıyor. İSMOS un Eğitim Modülü yle sağladığı kolaylıklar; Seminerlere katılım web üzerinden yapılan başvurularla kabul edilebiliyor, başvuru sayısı raporlanabiliyor ve katılım belgesi hazırlanabiliyor, Eğitim etkinliklerine katılanların bilgisi sisteme kayıt ediliyor, üye ve stajyerlerin hangi etkinliklere katıldıkları izlenebiliyor, raporlanabiliyor, Kurslar için web üzerinden rezervasyon yapılabiliyor, Ücretli kurslar için farklı ödeme tipleri kullanılabiliyor, istenildiği halde kursiyer dışında başka kişilere ya da kurumlara fatura edilebiliyor, Kurs satışlarının faturalanması dönemsel toplu çalışmak isteyen odalar için toplu faturalama olanağı sağlanıyor, Kursiyerler ve kurslarla ilgili yapılan işlemlerin, kesilen faturaların, borç miktarlarının takibi yapılıyor ve muhasebe modülüne aktarımı sağlanıyor, Eğitmenler, ders programları, ders konuları gibi bilgiler eğitim modülünde yer alıyor. Ayrıca ders planlarının yapılmasıyla, kursiyerlerin derse devamlılığının takip edilebiliyor, Eğitim birimiyle ilgili yapılanmada, eğitmen hak edişleri hesaplanabiliyor ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması sağlanıyor, Eğitim modülündeki kursiyer kayıtlarıyla staj modülündeki başlama veya yeterlilik sınavı sonuçları karşılaştırılarak başarı oranının raporlanması sağlanıyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

36 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 224

37 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Kapsamlı Bilgi Bankası Her türlü kayıt işlemleri diğer bütün birimler ile aynı anda entegre bir şekilde yapılıyor. Kartlarda tutulan bilgiler şöyle; T.C.KİMLİK NUMARASI AD SOYAD BABA VE ANA ADI DOĞUM TARİHİ VE YERİ NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL, İLÇE, MAHALLE/KÖY CİNSİYET, MEDENİ DURUMU VE KAN GRUBU ESKİ SOYAD VERGİ DAİRESİ VERGİ NUMARASI FOTOĞRAFI İŞ VE EV ADRESİ ÖZEL GÖNDERİ ADRESİ (BAĞIMLILAR İÇİN) TEBLİGAT ADRES SEÇİMİ ABONELİK DURUMU (ABONE YADA DEĞİL) İŞ VE EV TELEFONU FAKS VE GSM E-POSTA ADRESİ ODAYA KAYIT TARİHİ RUHSAT NUMARASI BÜRO NUMARASI ÜYE NUMARASI BÜRO AÇILIŞ/KAPANIŞ BİLGİLERİ ORTAKLIK BİLGİLERİ (İMZA YETKİSİ BİLGİLERİ) HİSSE ORANLARI NAKİL DURUMU (GELEN GİDEN ODA) HESAP DURUMU GÜNCEL BORCU NİSPİ AİDAT YILLIK AİDAT FAİZİ HER TÜRLÜ GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİLGİSİ RUHSAT, KAŞE, KİMLİK TESLİM TARİHLERİ TESLİM EDİLEN KİŞİ BİLGİLERİ PROTOKOL DURUMU (DELEGE, KOMİTE ÜYESİ VB) STAJYERLERİ GÖNDERİ BİLGİLERİ (Hangi gönderinin hangi kargo tarafından ne zaman kime yapıldığı vb.detay bilgisi, iade ise iade bilgisi) KALICI NOT DURUMU (Kişi ile ilgili alınan her türlü not bilgisi tutulabilmektedir) İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

38 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 226

39 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Otomasyon, entegrasyon, tahakkuk bu modülde Toplu aidat tahakkuku; Maktu aidatlar toplu olarak veya yeni üye kaydında otomatik olarak yapılıyor. Nisbi aidat tahakkukları yapılabildiği gibi web üzerinden de yapılabiliyor. Gelir idaresinden alınan bir listenin işlenmesinden sonra tahakkukları yapılanlar veya oda kayıtlarında olmayanların yanı sıra, oda kayıtlarında olup çalıflanlar listesinde olmayanlar da raporlanabiliyor. Çeşitli bankalarla yapılan otomasyonlar sonucunda üyenin bankada veya banka internet sitesinde sadece üye numarasını bildirerek borcunu öğrenmesi ve yapılan tahsilatın oda kayıtlarına otomatik olarak işlenmesi sağlanıyor. Kredi kartı talimatları alınarak toplu çekimler yapılabiliyor. Kullanıcı bazında tahsilat raporu alınabiliyor. Muhasebeyi ilgilendiren her türlü hareketin detaylı entegrasyonu yapılabiliyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

40 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 228

41 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Bırakın arşivinizi o tutsun Elektronik Doküman Yönetim Sistemi İSMOS, kurum içinde kağıtsız ofis ortamını oluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede belgelerin ortak paylaşımda kullanılmasını ve evrakların elektronik ortamda yönetilmesini sağlıyor. EDYS; evrak işlemleri, arşiv işlemleri, tarama, sorgulama ve raporlama, iş akış yönetimi işlemlerinden oluşuyor. Böylece işlevsel anlamda fiziksel olarak gerçekleştirilen evrak işlemlerinin merkezi yapıda sistemli bir şekilde modüler olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor. İSMOS ile; evrakın dolaşım, yönetim ve depolanması işlemleri, Kurum arşivinin manyetik ortamda saklanması ve paylaşılması, kullanıcılar arasında iletişim ve dosya transferlerinin yapılması, kuruma gelen faksların manyetik ortamda takibin yapılması ve faks gönderme işlemlerinin yerine getirilmesi olası hale geliyor. Elektronik Doküman Yönetimi Sistemi nde amaç gelen-giden evrak ve tüm evrakların elektronik ortamda saklanabilmesini ve herhangi bir evrak gerektiğinde zaman ve işgücü kaybı yaşamadan evraka ulaşmayı sağlamak. Bunun sonucunda; Taranan evraklar sayesinde arşive gitme gereksinimi olmaksızın evrak ile ilgili her türlü detaya ulaşılabiliyor, Üye ve staj ile ilgili her türlü işlemde gereken evraklar tanımlanmış olup, işlem için gereken evrakların eksik olup olmadığı, evrakın nerede olduğu takip edilebiliyor, Belli bir sürede cevaplanması gereken evraklar takip edilip süre bitiminden önce raporlanabilmesi ve üst birimlerin-yöneticilerin uyarılabilmesi sağlanıyor, İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

42 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 230

43 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Eksik evrakla kabul edilen işlemlerin ilgili kart üzerinde veya toplu olarak raporlanarak takip edilmesi mümkün oluyor, İşlemlere göre tanımlanmış şablonlar kullanılarak kişiye özel evrakların üretilmesi ve giden evrak defterine kaydı yapılabiliyor, Bu altyapı kullanılarak çeşitli işlemlerde standart formlar doldurularak pratik bir şekilde giden evrakların üretimi yapılabiliyor, Gelen, giden evraklar ilgili kart üzerinde takip edilebiliyor. Ayrıca arşiv yönetimi alanı evrakın hangi birimin zimmetinde ya da arşivde fiziki olarak nerede bulunduğunun takibini sağlıyor. Bu yapıda arşiv odasından klasörlere kadar evrakın fiziki olarak bulunabileceği her şey tanımlanabiliyor. Arşiv Yönetimi alanı sayesinde; Evrakın fiziki olarak nerede bulunduğu sistem tarafından biliniyor, Evraka ulaşmak için sistemden sorgulama yapmak yeterli oluyor, Arşivden çıkan evrakların evrakı talep edene zimmetlenmesi sağlanıyor, Evrakın kurum içerisinde kaybolmasını, kurum içerisinde evraka ulaşamama gibi sorunları ortadan kaldırmasının yanında zaman ve işgücü kaybını da engelliyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

44 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 232

45 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Üye veya stajyer kartlarında davalarla ilgili tüm detaylar birarada İSMOS un hukuk alanındaki her türlü bilgiyi depoladığı ve istendiğinde ulaşılmasını sağladığı hukuk modülü nde yer alan alt başlıklar şöyle; İdari davalar, Hukuk davaları, Ceza davaları, İcra davaları Savcılık başvuruları, İhtarnameler, Sözleşmeler Bir dava; Taraflar, Dilekçeler, Tüm gelen giden evraklar, Yürütmeyi durdurma, Ara Kararlar, Delil Listeleri, Duruşmalar, Keşif, İlk Derece, Temyiz, Karar Düzeltme ve Bozma, Dava Sonucu Detaylarıyla takip edilebilir. İlgili evrak ve dilekçeler, davanın tüm aşamalarında evrak yönetim sistemiyle entegre olarak çalışır, Zamanı gelmiş davaları hatırlatmak ve tebligatlarla ilgili zaman aşımına uğramadan kontrollerinin yapılmasını sağlar, Odanın göndermiş olduğu ve odaya gönderilen tüm ihtarnamelerin takip edilmesini sağlar, Odada bulunan cihazların bakım anlaşmalarını ve sözleşmelerini takip ederek, süresi sona ermek üzere olanlar için uyarır İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

46 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 234

47 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Disiplin Sürecinizi Disipline Eder Çeşitli yollarla odaya ulaşan şikayet ve ihbarların kayıt altına alınmasını, yapılması gereken yasal tebligatların yasal süreleri içinde kurallarına uygun bir şekilde takibini sağlar. Savunmaya çağrı ve karar verme süreçleri ve itirazlar da dahil olmak üzere işlemin tümünü takip eder. Disiplin sürecinin ileri safhalarında TÜRMOB ile haberleşir. Tebligat sonuçlarının gönderi modülüyle entegre bir şekilde izlenmesini sağlar. İlgili evrak ve dilekçeler, disiplin sürecinin tüm aşamalarında evrak yönetim sistemiyle entegre olarak çalışır. Zamanı gelmiş işlemleri hatırlatır ve tebligatlarla ilgili zaman aşımına uğramadan kontrollerinin yapılmasını sağlar. Tanımlanmış hazır doküman şablonları üzerinden yazı üreterek standardizasyonu sağlar, otomatik evrak üretir. Üye ve stajyer ekranlarında disiplin bilgileri izlenebilir İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

48 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 236

49 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Takibi İSMOS yapsın siz rahat edin İSMOS un stok modülü de oldukça detaylı. Stok kartı tanımları Mal alımı ve satışı yapılan firmaların, kurumların tanımları Stok giriş ve çıkışı işlemleri Depolar arası transferler Malzeme Talebi Talep onayı alt modüllerini içerir. Yapılan satışın gönderilerini dağıtım modülünde izler. Bütün giriş çıkış hareketlerinin muhasebe fişlerini yapılan tanımlara göre üretir. Sınırsız sayıda kart tanımlanabilir Diğer modüllere tam entegredir, üye, stajyer, kursiyer v.s. ye satış yapılabilir. Depodaki stoğu barkodlu sistemle takip eder. Bölüm, raf gibi detaylarda stok yerleşim takibi yapılabilir. Oda, TESMER ve İktisadi işletme stoğu ayrı takip edilebilir. Fatura, İrsaliye ve Makbuz yazar. Stok Listesi, Durum Raporları ve Depo Raporları alınabilir. Maliyeti hesaplar İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

50 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 238

51 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Tek tık la erişim İSMOS, rutin işlemler için sizi yorulmamaya çağırıyor. İnternet için gerekli kurumsal bağlantıyı ve sunucuyu sağladıktan sonra aşağıdakilere sahip olabilirsiniz; Üyeler internet üzerinden; Kimlik, Adres, Telefon, Eposta bilgilerini görebilir. Evrak gerektirmeyen bazı bilgilerini güncelleyebilir Borçlarını izleyebilir. Borçlarını kısmi olarak yada tamamını ödeyebilir. Ruhsat ve kaşe başvurularının ne aşamada olduğunu görebilir Faaliyet, Ek9 ve Üye sicil belgesi talep edebilir. Nisbi aidat bildirimi yapabilir. Stajyerler internet üzerinden; Kimlik, Adres, Telefon, Eposta bilgilerini görebilir. Evrak gerektirmeyen bazı bilgilerini güncelleyebilmektedir. Çalışma, eğitim ve ara verme bilgilerini görebilirler İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı