ODA FAAL YETLER ODA FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODA FAAL YETLER ODA FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 ODA FAAL YETLER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ (TESMER) STANBUL fiubes E T M FAAL YETLER SMOS LUCA E T M PROJELER ÜYE-STAJYER B LG LER DANIfiMA B R M RAPORU B LG YE ER fi M MERKEZ RAPORU HUKUK B R M RAPORU MESLEK SORUNLAR RAPORU 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU ODA FAAL YETLER

2 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 190

3 TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ (TESMER) STANBUL fiubes E T M FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU ODA FAAL YETLER

4 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 192

5 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI TESMER STANBUL fiubes TÜRMOB Temel E itim ve Staj Merkezi (TESMER) stanbul fiubesi, 1993 y l nda kurulmufltur. Üyelerimizi ve stajyerlerimizi, 15 y ldan bu yana, gerek SMMMO Kültür ve Hizmet Binas ndaki Merkezi'nde, gerekse Beyo lu, fiiflli, fiirinevler, Kad köy, Ba c lar,zeytinburnu,fatih, G.O.Pafla, Bayrampafla'deki E itim Merkezleri'nde, yürüttü ü mesleki e itim ve s navlara haz rl k programlar yla desteklemektedir. TESMER stanbul fiubesi Kuruluflunda ilk e itim binas olan Beyo lu E itim Biriminde e itim faaliyetlerini sürdürürken bugün stanbul un çeflitli ilçelerindeki 9 e itim biriminde e itim çal flmalar n devam ettirmektedir. Yak n zamanda aç lmas planlanan Kartal ve Ümraniye ile E itim birimlerimizin say s 11 olacakt r. Sürekli artan talep ve ihtiyaç göz önünde bulundurularak yeni e itim birimlerinin aç lmas, mevcut e itim birimlerinin daha donan ml ve daha ça dafl e itim birimleri haline getirilerek üyelerimize ve stajyerlerimize en iyi koflullarda en iyi hizmeti sunmaya çal flmaktad r. E T M B R MLER M Z TESMER KADIKÖY E T M B R M Kontenjan : Toplam 4 s n f, 1 seminer salonu tamam 292 kifli 38 kiflilik 1 s n f, flletme A rl kl ngilizce Dil Kursu için, 30 kiflilik 1 s n f, Temel Bilgisayar E itimleri için, 50 ve 64 kiflilik 2 s n f, SMMM Yeterlilik S navlar, SMMM Staj Bafllatma S navlar Haz rl k Kurslar için, 110 Kiflilik Seminer Salonu, Mesleki E itim Seminerleri ve gerekti inde di er e itimler için kullan lmaktad r. TESMER fi fil E T M B R M Kontenjan : Toplam 2 s n f tamam 110 kifli 40 ve 70 kiflilik 2 s n f, SMMM Yeterlilik S navlar, SMMM Staj Bafllatma S navlar Haz rl k Kurslar için kullan lmaktad r. TESMER BEYO LU E T M B R M Kontenjan: Toplam 6 s n f, 1 Seminer Salonu, tamam 218 kifli. 18 kiflilik 1 s n f, Temel Bilgisayar E itimleri için, 15,15,24,18 kiflilik 4 s n f, flletme A rl kl ngilizce Dil kurslar için, 32 kiflilik 1 s n f, YMM S navlar Haz rl k, SMMM yeterlilik S navlar Haz rl k, SMMM staj s navlar haz rl k kurslar için, 96 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri ve SMMM yeterlilik S navlar Haz rl k, SMMM staj s navlar haz rl k kurslar için kullan lmaktad r. ODA FAAL YETLER 193

6 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI TESMER fi R NEVLER E T M B R M Kontenjan : Toplam 2 s n f, 1 seminer salonu, tamam 227 kifli 27 kiflilik 1 s n f, Temel Bilgisayar E itimleri için, 80 Kiflilik 1 s n f, SMMM Yeterlilik S navlar, SMMM Staj Bafllatma S navlar Haz rl k Kurslar için, 120 Kiflilik Seminer Salonu, Mesleki E itim Seminerleri ve gerekti inde di er e itimler için kullan lmaktad r. TESMER BEYO LU E T M B R M Kontenjan : Toplam 6 s n f, 1 seminer salonu, tamam 218 kifli. 18 kiflilik 1 s n f, Temel Bilgisayar E itimleri için, 15,16,24,18 kiflilik 4 s n f, flletme A rl kl ngilizce Dil kurslar için, 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 32 kiflilik 1 s n f, YMM S navlar Haz rl k, SMMM yeterlilik S navlar Haz rl k, SMMM staj s navlar haz rl k kurslar için, 96 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri ve SMMM yeterlilik S navlar Haz rl k, SMMM staj s navlar haz rl k kurslar için kullan lmaktad r. 194 TESMER BA CILAR E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 55 kifli 55 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. TESMER GAZ OSMANPAfiA E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 60 kifli 60 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. E T M B R MLER M Z

7 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI TESMER ZEYT NBURNU E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 80 kifli 80 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. TESMER FAT H E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 110 kifli 110 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. TESMER BAYRAMPAfiA E T M B R M Kontenjan : Toplam 1 seminer salonu, tamam 80 kifli 80 kiflilik 1 seminer salonu, Mesleki E itim Seminerleri için kullan lmaktad r. ÜMRAN YE VE KARTAL B R MLER N N DE KURULUfi ÇALIfiMALARI DEVAM ETMEKTED R. Ümraniye E itim Birimi; 120 Kiflilik 1 salon, Kartal E itim Birimi; 120 Kiflilik 1 salon, 30 Kiflilik 2 Salon dan oluflmaktad r. ODA FAAL YETLER 195

8 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI fl Kulesi Seminerleri 8 OCAK 2008 KDV UYGULAMALARI VE YAfiANAN SORUNLAR Aç l fl Konuflmas fiükrü Dilaver Yahya Ar kan Oturum Baflkan Kaz m Mermer stanbul Vergi Dairesi Baflkan SMMMO Baflkan SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Konuflmac lar Hakk Koçak stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdür Vekili - Katma De er Vergisi adesi Mehmet Maç YMM - Katma De er Vergisi Kesintisi (KDV de Tevkifat) Naz m An l YMM - Katma De er Vergisi Uygulamalar nda Yaflanan Di er Sorunlar Tarih : 8 Ocak 2008 Sal 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU fiubat 2008 TRANSFER F YATLANDIRMASI - ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TTK TASARISININ GET RD YEN L KLER Aç l fl Konuflmas Yahya Ar kan SMMMO Baflkan Oturum Baflkan Hüseyin F rat SMMMO Baflkan Yard mc s Konuflmac lar Nam k Kemal Uyan k Maliye Bakanl Bafl Müfettifli - Transfer Fiyatland rmas - Örtülü Sermaye Yrd. Doç. Dr. Ali Dural Galatasaray Üniversitesi - TTK Tasar s n n Getirdi i Yenilikler Tarih: Çarflamba

9 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI 29 fiubat 2008 GEL R VERG S VE BEYANI Aç l fl Konuflmas Yahya Ar kan Oturum Baflkan Kaz m Mermer SMMMO Baflkan SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Konuflmac lar Ramazan Yak fl kl stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdürü - Toplama ve Beyanname Düzenlenmesi Dr. Veysi Sevi - Gelir Unsurlar Marmara Üniversitesi Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir - stisnalar Tarih : 29/02/2008 Cuma 11 MART 2008 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAfiMA USULÜ LE TAHS L HAKKINDA KANUN "UYGULAMA fiekl " - YASAL DÜZENLEME - BAfiVURU fiekl VE UYGULAMA ÖRNEKLER KDV DE SON DE fi KL KLER VERG UYGULAMALARINDA YAfiANAN SORUNLAR Oturum Baflkan Yahya Ar kan SMMMO Baflkan Konuflmac lar fiükrü Dilaver stanbul Vergi Dairesi Baflkan Hakk Koçak stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdür Vekili Bülent Sar gül stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdür Vekili Aykut Gümüfllüo lu stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdür Vekili Tarih : 11 Mart 2008 Sal 197 ODA FAAL YETLER

10 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI 1 N SAN 2008 GEL R VERG S VE BEYANI Aç l fl Konuflmas fiükrü Dilaver Yahya Ar kan stanbul Vergi Dairesi Baflkan SMMMO Baflkan Oturum Baflkan M. hsan Yalç n SMMMO Sayman Konuflmac lar Ramazan Yak fl kl stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Grup Müdürü - Matrah n Saptanmas ve Beyanda Önemli Hususlar Zeki Gündüz Yeminli Mali Müflavir Adem Durak Yeminli Mali Müflavir - stisnalar Dr. A. Bumin Do rusöz Marmara Üniversitesi - Kontrol Edilen Kurum Kazanc - Örtülü Sermaye Tarih : 1 Nisan 2008 Sal 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU KASIM 2008 HER YÖNÜYLE YEN SOSYAL GÜVENL K YASASI Aç l fl Konuflmas Yahya Ar kan SMMMO Baflkan Fatih Acar SGK Baflkan Oturum Baflkan Prof.Dr.fiükrü K z lot Gazi Üniversitesi BF Konuflmac lar Mustafa Kuruca stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürü Resul Kurt SGK Baflmüfettifli Ali Tezel SGK Baflmüfettifli Mehmet Koçak ÇSGB fl Müfettifli Tarih : 04/11/2008

11 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI 3 ARALIK 2008 YEN SOSYAL GÜVENL K REFORMU UYGULAMALARI Aç l fl Konuflmas Yahya Ar kan Oturum Baflkan Mustafa Kuruca Konuflmac lar Resul Kurt Ali Tezel SMMMO Baflkan SGK l Müdürü SGK Baflmüfettifli SGK Baflmüfettifli Tarih : ODA FAAL YETLER 199

12 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI E itimler Konular : Serbest Bölglerde Muhasebe Ve Vergi Uygulamalar Dönem Sonu fllemleri Ve Kurumlar Vergisi-Dönem Sonu fllemlerinin Muhasebe Ve Vergi Boyutu D fl Ticaret fllemleri, D fl Ticaret fllemleri Ve Serbest Bölgeler Sosyal Güvenlik Ve fl Hukukunda Son Geliflmeler nflaat flletmelerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulamalar Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Örtülü Sermaye Ve Transfer Fiyatland rmas Yoluyla Örtülü Kazanç Da t m le lgili Uygulama 5510 Say l Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu fi KULELER SEM NERLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU YILI SEM NER VE E T M ÇALIfiMALARI

13 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI ODA FAAL YETLER 201

14 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU DÖNEM E TMENLER N E T M PROGRAMI 2008 YILI SEM NER VE E T M ÇALIfiMALARI

15 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI SMMM YETERL L K SINAVLARI ÖNCES B LG LEND RME E T M SEM NERLER E itimde Verilen Konular: 1- Vergi Mevzuat Uygulamalar 2- MUHASEBE UYGULAMALARI (Finansal Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Finansal Tablo Analizi,Meslek Hukuku) 3- fl Hukuku SSK Mevzuat SM - SINAVLARI ÖNCES B LG LEND RME E T M SEM NERLER E itimde Verilen Konular : 1- Vergi Mevzuat Uygulamalar 2- MUHASEBE UYGULAMALARI (Finansal Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Finansal Tablo Analizi,Meslek Hukuku) 3- fl Hukuku SSK Ba -Kur Mevzuat ODA FAAL YETLER 203

16 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI D ER SMMM ODALARI VE KURUMLARA VER LEN SEM NERLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU YILI SEM NER VE E T M ÇALIfiMALARI

17 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI D ER ODALAR E T MLER SMMM YETERL L K SINAVLARI HAZIRLIK KURS PROGRAMLARI SMMM Yeterlilik Kursu E itim Konular : Finansal Muhasebe Finansal Tablolar Analizi Maliyet Muhasebesi Vergi Mevzuat Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku fl Hukuku SSK Ba -Kur Mevzuat Ticaret Hukuku Muhasebe Denetimi Meslek Hukuku ODA FAAL YETLER 205

18 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI STAJA BAfiLAMA SINAVI HAZIRLIK KURS PROGRAMLARI SMMM Staja Bafllama S nav Haz rl k Kursu E itim Konular : Muhasebe FinansalTablolar Analizi Ekonomi Maliye Vergi Mevzuat Borçlar Hukuku fl Hukuku SSK Mevzuat Ticaret Hukuku Muhasebe Denetimi Meslek Hukuku 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 206 YMM SINAVI HAZIRLIK KURS PROGRAMLARI YMM S nav Haz rl k Kursu E itim Konular : Finansal Yönetim Sermaye Piyasas Mevzuat D fl Ticaret ve Kambiyo Mevzuat Vergi Tekni i Harcama ve Servet Üzerinden Al nan Vergiler Gelir Üzerinden Al nan Vergiler Revizyon leri Düzeyde Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Denetim ve Raporlama 2008 YILI SEM NER VE E T M ÇALIfiMALARI

19 STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI B LG SAYAR KURSU PROGRAMLARI MS Office E itim Konular : Microsoft Windows XP MS Excel XP MS PowerPoint XP Outlook ve nternet Uygulamalar filetme A IRLIKLI NG L ZCE D L KURSU PROGRAMLARI SMMM ODALARI VE KURUMLARA DÜZENLENEN KURSLAR ODA FAAL YETLER 207

20 208

21 SMOS Y I L I O D A F A A L İ Y E T R A P O R U SMOS

22 210

23 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İ S M O S 211

24 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 212

25 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Sevgili dostlar, Toplumun bütün unsurlarını denetleyen, kamu yararı doğrultusunda faaliyet gösteren bir kurum olarak eğitim ve altyapı yatırımlarımızla bugünden geleceği planlıyoruz. Türkiye genelinde büyük ve güçlü muhasebe ailesinin yatırım önderliğini yapan Oda olarak, bu yılın başlarında önemli bir projeye imza attık; İSMOS Ülkemizin ve mesleğin gelişiminde en güçlü anahtarın eğitim ve dijital çağın yakalanması olduğunu bilmekteyiz. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık, bilgiye hızlı erişim kurumların farklılığını ortaya koyuyor. Saniyelerin bile çok önemli olduğu günümüzde, hizmet kalitesi de sınır tanımıyor. Üyesi, stajyeri, kursiyeri ile meslek mensuplarımız en iyi hizmete layık. Oda çalışanlarının verimliliğini esas alan, evrak yönetimini sisteme bağlayan bir yazılım altyapısı kurduk. Kısa adı İSMOS olan projemizin her birimle ilgili tanıdığı sınırsız olanakları bu broşürde izleme olanağı bulacaksınız. Göreceksiniz ki; uluslararası standartlara göre şekillenen, ekonomide gücüne güç katarken, mensupları da her geçen gün biraz daha donanımlı olan muhasebe mesleği çok önemli gelişmelere gebe İSMOS, aynı zamanda bu bilincin de anahtarı niteliğindedir. Sevgiyle kalın dostlar. İ S M O S 213

26 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 214

27 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) dijital çağın olanaklarını hizmetlerine taşıyor. Ocak 2008 den bu yana yoğunlaştırılan çalışmalarla kurumsal işleyişini bilgisayar ortamına taşıyan İSMMMO, her türlü işlemi, tek bir numara üzerinden ve büyük bir hızla yapabileceği, entegre yazılım sistemi İSMOS la büyük bir atılıma imza atıyor. İSMOS, Oda işleyişinde üyeler, stajyerler ve kursiyerler ile ilgili işlemleri hızlandırırken evrak takibini kolaylaştırmaktadır. T.C. Kimlik Numarası ile bilgiye erişme İSMOS la mümkün oluyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının veri tabanını TÜRMOB ve TESMER altyapısı ile buluşturan İSMOS, üyelere, çalışana, stajyere çok şey kazandıracak. İşte bu atılımın sağlayacağı faydalardan birkaçı; HİZMET KALİTESİ YÜKSELİYOR Oda hizmetleri en üst düzey kalitede gerçekleştirilecek. Üyelerin ve stajyerlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak elektronik altyapısı ve işleyişini kuran İSMOS da işlem süresini kısaltıyor. BİLGİYE ERİŞİM HİÇ BU KADAR KOLAY OLMADI İSMOS la bilgiye erişim artık çok kolay. Tekrar, tekrar yapılan iş ve işlemler tarihe karışıyor. Artık Oda da standardizasyon var; İşlemler eksiksiz, hızlı. İ S M O S 215

28 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 216

29 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Oda işleyişini düzenleyen İSMOS, pek çok yazılımı aynı çatı altında topluyor. Performans ve verimliliği arttırarak hizmet kalitesini yükselten İSMOS; günümüzün en güncel ve yaygın teknolojisiyle geliştirildi. Bunun sonucunda; Her türlü veri alışverişine uygun altyapı sağlıyor. Örneğin elektronik ortamda TÜRMOB dan ruhsat, kaşe bilgilerinin, TESMER den sınav sonuçlarının aktarılması ve başvuru listelerinin gönderilmesi gibi. Çeşitli bankalar ile otomasyon desteklenmekte, günlük işlemler tek tuşla muhasebe-cari hesap sistemine aktarılabilmektedir. Üye ve stajyerlerin internet üzerinden bilgilerini görmesi ve sanal POS entegrasyonu ile üyenin borcunu ödemesi sağlanabiliyor. Üyeler ve stajyerler ile ilgili tüm işlemler, oda içerisindeki işlemlerin takibi ve Türkiye genelindeki Odaların TÜRMOB ve TESMER entegrasyonu sağlanıyor. Yazılımlar aynı çatı altında İSMOS; Üye Staj Eğitim Muhasebe-Cari EDYS Hukuk Disiplin Stok-Depo Web modüllerini içeriyor. Tüm Bilgilere Ulaşmak İçin T.C Kimlik Numarası Yeter İSMOS bünyesindeki bütün modüllerde kişi kayıtlarında T.C kimlik numarası esas alınıyor. Bu sayede Odalar arasında entegrasyon sağlanıyor. Böylece gerek üye gerek stajyerin T.C kimlik numarasıyla tüm bilgilerine ulaşılması mümkün olabiliyor. Girilen kimlik bilgilerinin e-devlet projesi olan Mernis kayıtlarından kontrol edilmesi sağlanırken mükerrer kayıt gibi önüne geçiliyor. İ N S A N K AY N A K L A R I 217

30 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 218

31 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İstenilen bilgilere ulaşmak artık çok daha kolay Üye Modülü; Özlük bilgileri, Kayıt işlemleri, Ruhsat ve Kaşe başvuruları, Büro Tescil Belgesi takibi, raporlama, iş akış yönetimi ve disiplin modüllerini kapsamaktadır. Üye Modülü İle ; Otomatik olarak tahakkuk kayıtları yapılabiliyor, Alınan evrakların gelen evrak defterine otomatik olarak kaydı sağlanıyor, Ruhsat, kimlik ve başvuru işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanırken, başvuruların toplu olarak kontrol edilmesi, TÜRMOB a elektronik ortamda iletilmesi olanaklı hale geliyor, Staj- Sınav durumunun kontrol edilebilmesi mümkün oluyor, Staj kartının güncellenmesi sağlanıyor, Üye kapanışlarının takibi ve üyeliğin kapama sebeplerinin tek ekran üzerinde takibi yapılabiliyor, Üyenin çalışanlar listesine kayıt, çalışanlar listesinden çıkış işlemlerinin takibi yönetmeliklere uygun olarak kontrol edilip yapılabilmesinin sağlanmasıyla bir üyenin birden fazla büroda imza yetkisini kullanıp kullanmadığı kontrol edilebiliyor, Çalışanlar listesine şahıs, ortaklık, veya tüzel kişilik olarak kaydedilmesi, ortaklık veya tüzel kişilikler de ki hissesi, imza yetkisini kullanıp kullanmadığı kayıt edilebilmekte, kaşesinin veya kaşe başvurusunun olup, olmadığının kontrolü hem işlem anında hem de daha sonra rapor olarak izlenebiliyor, Üyenin borç bilgisi üye kartında izlenebilmekte, gecikmiş ödemelere ait gecikme zamları otomatik olarak hesaplanabiliyor, Yapılan tahsilatın hangi borçları, hangi sırada ödeyeceği yazılım tarafından belirlenebiliyor, Gelir İdaresinden alınan bir listenin işlenmesinden sonra tahakkukları yapılanlar veya oda kayıtlarında olmayanlar, oda kayıtlarında olup çalışanlar listesinde olmayanlar da raporlanabiliyor. Tahsilatlarda Nakit, Havale, Kredi Kartı, Çek gibi çeşitli ödeme tipleri kullanımı sağlanıyor, Üye borçlarının tahsilinde çeşitli bankalarla otomasyon sağlanarak, üye numarasıyla güncel borcun öğrenilmesi, ödeme işlemlerinin yapılması ve tahsilatın sisteme aktarılması mümkün oluyor, Üyelerden alınan kredi kartı otomatik ödeme tahsilatı formları sisteme işlenirken toplu kredi kartı çekimlerinin yapılması ve ödemelerin sisteme aktarılması sağlanabiliyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

32 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 220

33 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Stajda yeni asistanınız İSMOS la, staj işlemlerinizi standardize eden, yönetmelik ve kuralları bilen, hatalı kayıtlara izin vermeyen ve sizi uyaran bir asistanınız var. Staj modülünü alt başlıklar halinde sıralarsak; Yeni stajyer kayıtlarının yapılabildiği gibi nakil olan stajyerlerin de kayıtları yapılabiliyor, Stajyer kaydı sırasında yazılım güncel bilgileri kontrol etmekte ve böylece hatalı kayıt yapılmasının önlenmesini sağlıyor, TESMER merkezince yapılan staj, sınav dönemleri tanımları odalara elektronik ortamda aktarılabiliyor, Yeni kayıt yapılan stajyerlerin, başvuruların, ilgili dönem sonunda TESMER e elektronik ortamda iletilmesi sağlanıyor, Başlama ve yeterlilik sınavlarının sonuçları Odanın sisteminde otomatik olarak güncelleniyor, bunun yanı sıra sınav sonuçlarına göre stajyerlerin durumlarının otomatik olarak güncellenmesi sağlanıyor, Stajyer kartı üzerinde stajyerle ilgili tüm bilgiler kontrol edilebiliyor, Stajyerin durumu, işyeri bilgileri, stajın bitmesi için gerekli gün sayısı, sınav sonuçları, bekleme süresi, staj süreleriyle ilgili tüm bilgilerin güncellenmesi ve yönetilmesi sağlanıyor, Nakil gelen stajyerlerin odaya kayıt anında sadece T.C Kimlik Numaralarıyla tüm bilgilerine (işyeri, sınav ) kolaylıkla ulaşılabiliyor, Stajyerle ilgili tüm durumların genel bir raporlama yapısı mevcut olup, bu raporlara göre kişilerin durumuna bağlı olarak bilgilendirilmesi (e-posta, sms) sağlanıyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

34 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 222

35 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Eğitimde yeniliklerin başlangıcı İSMOS un eğitim birimiyle ilgili yenilikleri sınırsız. Süreli-süresiz, ücretli-ücretsiz kurslar, seminerler, eğitim merkezleri, dönemleri sistemde tanımlanıyor ve bu alanla ilgili bütün bilgiler depolanıyor. İSMOS un Eğitim Modülü yle sağladığı kolaylıklar; Seminerlere katılım web üzerinden yapılan başvurularla kabul edilebiliyor, başvuru sayısı raporlanabiliyor ve katılım belgesi hazırlanabiliyor, Eğitim etkinliklerine katılanların bilgisi sisteme kayıt ediliyor, üye ve stajyerlerin hangi etkinliklere katıldıkları izlenebiliyor, raporlanabiliyor, Kurslar için web üzerinden rezervasyon yapılabiliyor, Ücretli kurslar için farklı ödeme tipleri kullanılabiliyor, istenildiği halde kursiyer dışında başka kişilere ya da kurumlara fatura edilebiliyor, Kurs satışlarının faturalanması dönemsel toplu çalışmak isteyen odalar için toplu faturalama olanağı sağlanıyor, Kursiyerler ve kurslarla ilgili yapılan işlemlerin, kesilen faturaların, borç miktarlarının takibi yapılıyor ve muhasebe modülüne aktarımı sağlanıyor, Eğitmenler, ders programları, ders konuları gibi bilgiler eğitim modülünde yer alıyor. Ayrıca ders planlarının yapılmasıyla, kursiyerlerin derse devamlılığının takip edilebiliyor, Eğitim birimiyle ilgili yapılanmada, eğitmen hak edişleri hesaplanabiliyor ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması sağlanıyor, Eğitim modülündeki kursiyer kayıtlarıyla staj modülündeki başlama veya yeterlilik sınavı sonuçları karşılaştırılarak başarı oranının raporlanması sağlanıyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

36 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 224

37 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Kapsamlı Bilgi Bankası Her türlü kayıt işlemleri diğer bütün birimler ile aynı anda entegre bir şekilde yapılıyor. Kartlarda tutulan bilgiler şöyle; T.C.KİMLİK NUMARASI AD SOYAD BABA VE ANA ADI DOĞUM TARİHİ VE YERİ NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL, İLÇE, MAHALLE/KÖY CİNSİYET, MEDENİ DURUMU VE KAN GRUBU ESKİ SOYAD VERGİ DAİRESİ VERGİ NUMARASI FOTOĞRAFI İŞ VE EV ADRESİ ÖZEL GÖNDERİ ADRESİ (BAĞIMLILAR İÇİN) TEBLİGAT ADRES SEÇİMİ ABONELİK DURUMU (ABONE YADA DEĞİL) İŞ VE EV TELEFONU FAKS VE GSM E-POSTA ADRESİ ODAYA KAYIT TARİHİ RUHSAT NUMARASI BÜRO NUMARASI ÜYE NUMARASI BÜRO AÇILIŞ/KAPANIŞ BİLGİLERİ ORTAKLIK BİLGİLERİ (İMZA YETKİSİ BİLGİLERİ) HİSSE ORANLARI NAKİL DURUMU (GELEN GİDEN ODA) HESAP DURUMU GÜNCEL BORCU NİSPİ AİDAT YILLIK AİDAT FAİZİ HER TÜRLÜ GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİLGİSİ RUHSAT, KAŞE, KİMLİK TESLİM TARİHLERİ TESLİM EDİLEN KİŞİ BİLGİLERİ PROTOKOL DURUMU (DELEGE, KOMİTE ÜYESİ VB) STAJYERLERİ GÖNDERİ BİLGİLERİ (Hangi gönderinin hangi kargo tarafından ne zaman kime yapıldığı vb.detay bilgisi, iade ise iade bilgisi) KALICI NOT DURUMU (Kişi ile ilgili alınan her türlü not bilgisi tutulabilmektedir) İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

38 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 226

39 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Otomasyon, entegrasyon, tahakkuk bu modülde Toplu aidat tahakkuku; Maktu aidatlar toplu olarak veya yeni üye kaydında otomatik olarak yapılıyor. Nisbi aidat tahakkukları yapılabildiği gibi web üzerinden de yapılabiliyor. Gelir idaresinden alınan bir listenin işlenmesinden sonra tahakkukları yapılanlar veya oda kayıtlarında olmayanların yanı sıra, oda kayıtlarında olup çalıflanlar listesinde olmayanlar da raporlanabiliyor. Çeşitli bankalarla yapılan otomasyonlar sonucunda üyenin bankada veya banka internet sitesinde sadece üye numarasını bildirerek borcunu öğrenmesi ve yapılan tahsilatın oda kayıtlarına otomatik olarak işlenmesi sağlanıyor. Kredi kartı talimatları alınarak toplu çekimler yapılabiliyor. Kullanıcı bazında tahsilat raporu alınabiliyor. Muhasebeyi ilgilendiren her türlü hareketin detaylı entegrasyonu yapılabiliyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

40 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 228

41 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Bırakın arşivinizi o tutsun Elektronik Doküman Yönetim Sistemi İSMOS, kurum içinde kağıtsız ofis ortamını oluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede belgelerin ortak paylaşımda kullanılmasını ve evrakların elektronik ortamda yönetilmesini sağlıyor. EDYS; evrak işlemleri, arşiv işlemleri, tarama, sorgulama ve raporlama, iş akış yönetimi işlemlerinden oluşuyor. Böylece işlevsel anlamda fiziksel olarak gerçekleştirilen evrak işlemlerinin merkezi yapıda sistemli bir şekilde modüler olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor. İSMOS ile; evrakın dolaşım, yönetim ve depolanması işlemleri, Kurum arşivinin manyetik ortamda saklanması ve paylaşılması, kullanıcılar arasında iletişim ve dosya transferlerinin yapılması, kuruma gelen faksların manyetik ortamda takibin yapılması ve faks gönderme işlemlerinin yerine getirilmesi olası hale geliyor. Elektronik Doküman Yönetimi Sistemi nde amaç gelen-giden evrak ve tüm evrakların elektronik ortamda saklanabilmesini ve herhangi bir evrak gerektiğinde zaman ve işgücü kaybı yaşamadan evraka ulaşmayı sağlamak. Bunun sonucunda; Taranan evraklar sayesinde arşive gitme gereksinimi olmaksızın evrak ile ilgili her türlü detaya ulaşılabiliyor, Üye ve staj ile ilgili her türlü işlemde gereken evraklar tanımlanmış olup, işlem için gereken evrakların eksik olup olmadığı, evrakın nerede olduğu takip edilebiliyor, Belli bir sürede cevaplanması gereken evraklar takip edilip süre bitiminden önce raporlanabilmesi ve üst birimlerin-yöneticilerin uyarılabilmesi sağlanıyor, İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

42 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 230

43 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Eksik evrakla kabul edilen işlemlerin ilgili kart üzerinde veya toplu olarak raporlanarak takip edilmesi mümkün oluyor, İşlemlere göre tanımlanmış şablonlar kullanılarak kişiye özel evrakların üretilmesi ve giden evrak defterine kaydı yapılabiliyor, Bu altyapı kullanılarak çeşitli işlemlerde standart formlar doldurularak pratik bir şekilde giden evrakların üretimi yapılabiliyor, Gelen, giden evraklar ilgili kart üzerinde takip edilebiliyor. Ayrıca arşiv yönetimi alanı evrakın hangi birimin zimmetinde ya da arşivde fiziki olarak nerede bulunduğunun takibini sağlıyor. Bu yapıda arşiv odasından klasörlere kadar evrakın fiziki olarak bulunabileceği her şey tanımlanabiliyor. Arşiv Yönetimi alanı sayesinde; Evrakın fiziki olarak nerede bulunduğu sistem tarafından biliniyor, Evraka ulaşmak için sistemden sorgulama yapmak yeterli oluyor, Arşivden çıkan evrakların evrakı talep edene zimmetlenmesi sağlanıyor, Evrakın kurum içerisinde kaybolmasını, kurum içerisinde evraka ulaşamama gibi sorunları ortadan kaldırmasının yanında zaman ve işgücü kaybını da engelliyor İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

44 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 232

45 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Üye veya stajyer kartlarında davalarla ilgili tüm detaylar birarada İSMOS un hukuk alanındaki her türlü bilgiyi depoladığı ve istendiğinde ulaşılmasını sağladığı hukuk modülü nde yer alan alt başlıklar şöyle; İdari davalar, Hukuk davaları, Ceza davaları, İcra davaları Savcılık başvuruları, İhtarnameler, Sözleşmeler Bir dava; Taraflar, Dilekçeler, Tüm gelen giden evraklar, Yürütmeyi durdurma, Ara Kararlar, Delil Listeleri, Duruşmalar, Keşif, İlk Derece, Temyiz, Karar Düzeltme ve Bozma, Dava Sonucu Detaylarıyla takip edilebilir. İlgili evrak ve dilekçeler, davanın tüm aşamalarında evrak yönetim sistemiyle entegre olarak çalışır, Zamanı gelmiş davaları hatırlatmak ve tebligatlarla ilgili zaman aşımına uğramadan kontrollerinin yapılmasını sağlar, Odanın göndermiş olduğu ve odaya gönderilen tüm ihtarnamelerin takip edilmesini sağlar, Odada bulunan cihazların bakım anlaşmalarını ve sözleşmelerini takip ederek, süresi sona ermek üzere olanlar için uyarır İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

46 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 234

47 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Disiplin Sürecinizi Disipline Eder Çeşitli yollarla odaya ulaşan şikayet ve ihbarların kayıt altına alınmasını, yapılması gereken yasal tebligatların yasal süreleri içinde kurallarına uygun bir şekilde takibini sağlar. Savunmaya çağrı ve karar verme süreçleri ve itirazlar da dahil olmak üzere işlemin tümünü takip eder. Disiplin sürecinin ileri safhalarında TÜRMOB ile haberleşir. Tebligat sonuçlarının gönderi modülüyle entegre bir şekilde izlenmesini sağlar. İlgili evrak ve dilekçeler, disiplin sürecinin tüm aşamalarında evrak yönetim sistemiyle entegre olarak çalışır. Zamanı gelmiş işlemleri hatırlatır ve tebligatlarla ilgili zaman aşımına uğramadan kontrollerinin yapılmasını sağlar. Tanımlanmış hazır doküman şablonları üzerinden yazı üreterek standardizasyonu sağlar, otomatik evrak üretir. Üye ve stajyer ekranlarında disiplin bilgileri izlenebilir İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

48 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 236

49 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Takibi İSMOS yapsın siz rahat edin İSMOS un stok modülü de oldukça detaylı. Stok kartı tanımları Mal alımı ve satışı yapılan firmaların, kurumların tanımları Stok giriş ve çıkışı işlemleri Depolar arası transferler Malzeme Talebi Talep onayı alt modüllerini içerir. Yapılan satışın gönderilerini dağıtım modülünde izler. Bütün giriş çıkış hareketlerinin muhasebe fişlerini yapılan tanımlara göre üretir. Sınırsız sayıda kart tanımlanabilir Diğer modüllere tam entegredir, üye, stajyer, kursiyer v.s. ye satış yapılabilir. Depodaki stoğu barkodlu sistemle takip eder. Bölüm, raf gibi detaylarda stok yerleşim takibi yapılabilir. Oda, TESMER ve İktisadi işletme stoğu ayrı takip edilebilir. Fatura, İrsaliye ve Makbuz yazar. Stok Listesi, Durum Raporları ve Depo Raporları alınabilir. Maliyeti hesaplar İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

50 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 Y I L I O D A FA A L İ Y E T R A P O RU 238

51 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Tek tık la erişim İSMOS, rutin işlemler için sizi yorulmamaya çağırıyor. İnternet için gerekli kurumsal bağlantıyı ve sunucuyu sağladıktan sonra aşağıdakilere sahip olabilirsiniz; Üyeler internet üzerinden; Kimlik, Adres, Telefon, Eposta bilgilerini görebilir. Evrak gerektirmeyen bazı bilgilerini güncelleyebilir Borçlarını izleyebilir. Borçlarını kısmi olarak yada tamamını ödeyebilir. Ruhsat ve kaşe başvurularının ne aşamada olduğunu görebilir Faaliyet, Ek9 ve Üye sicil belgesi talep edebilir. Nisbi aidat bildirimi yapabilir. Stajyerler internet üzerinden; Kimlik, Adres, Telefon, Eposta bilgilerini görebilir. Evrak gerektirmeyen bazı bilgilerini güncelleyebilmektedir. Çalışma, eğitim ve ara verme bilgilerini görebilirler İ S Y IM L I O S D A FA A L İ Y E T R A P O RU

1 egitim birimleri:layout 1 2/3/11 5:46 PM Page 41

1 egitim birimleri:layout 1 2/3/11 5:46 PM Page 41 1 egitim birimleri:layout 1 2/3/11 5:46 PM Page 41 6 EĞİTİM BİRİMLERİ EĞİTİMLER İSMMMO AKADEMİ ÜYE VE STAJYER BİLGİLERİ DANIŞMA BİRİMİ RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ RAPORU HUKUK BİRİMİ RAPORU ODA SEKRETERLİĞİ

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

O d a Fa a l i y e t l e r i

O d a Fa a l i y e t l e r i Oda Faaliyetleri TESMER İstanbul Şubesi Eğitim Birimleri İSMMMO Akademi Üye ve Stajyer Bilgileri Danışma Birimi Raporu Bilgiye Erişim Merkezi Raporu Hukuk Birimi Raporu Oda Sekreterliği TESMER İstanbul

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI & BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMADAKİ HER ADIMI, HER İŞLEMİ VE HER BEYANI UYGULAMALI OLARAK

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TESMER İstanbul Şubesi Eğitimler

TESMER İstanbul Şubesi Eğitimler TESMER İstanbul Şubesi Eğitimler 2012 48 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASI EĞİTİM ÇALIŞMALARI BORÇLAR HUKUKU UYGULAMALARI YER TARİH KATILIM SAYISI BAĞCILAR TESMER 18/10/12 40 EMİNÖNÜ TESMER 15/11/12

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 9. DÖNEM EĞİTİMİ

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 9. DÖNEM EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 9. DÖNEM EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 9. DÖNEM EĞİTİMİ Yücel AKDEMİR 4 Staja başlama Sınavına Hazırlananlar veya 4 Yeterlilik sınavını vermiş uygulama eksiği olan meslek mensupları 4

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 8. DÖNEM EĞİTİMİ

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 8. DÖNEM EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 8. DÖNEM EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 8. DÖNEM EĞİTİMİ Yücel AKDEMİR 4 Staja başlama Sınavına Hazırlananlar veya 4 Yeterlilik sınavını vermiş uygulama eksiği olan meslek mensupları 4

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

T ÜRMOB 25.10.2004 tarihinde tüm YMM ve SMMM Oda Baflkanl klar -

T ÜRMOB 25.10.2004 tarihinde tüm YMM ve SMMM Oda Baflkanl klar - ZAMAN, TÜM YMM ODALARI LE SMMM ODALARININ B RL KTE ÜRETME ZAMANIDIR. Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan T ÜRMOB 25.10.2004 tarihinde tüm YMM ve SMMM Oda Baflkanl klar - na afla daki yaz y göndermifltir. 1989 y

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı