bulunan, donanım, yazılım, teçhizat ve sistemler ait

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bulunan, donanım, yazılım, teçhizat ve sistemler ait"

Transkript

1 / SIRA NO * TALEP M İKTARI BİRİMİ Başkanlığımız Kriz merkezi ve çalışma ofislerinde 1 bulunan, donanım, yazılım, teçhizat ve sistemler ait 1 Adet [ * yıllık bakım ve onarım işi 2 ~ ---- i ( *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. F01/SİİDB-SÖH/01

2 KRİZ MERKEZİ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ PARÇA DÂHİL 1 YILLIK BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu Teknik Şaıtname Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı bünyesinde bulunan Erken Uyarı ve Saha Epidemiyolojisi Kriz Merkezi ve çalışma ofislerinde bulunan donamın, yazılım, teçhizat ve sistemlere ait I yıllık bakım onarım için hazırlanmıştır. ımadde: 1 - TANIMLAR Cihazlar İdare İşin Yapılacağı Yer Kullanıcı Firma Takvim Günü Koruyucu Bakım Arıza : Ek A da, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Erken Uyarı Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi için listede belirtilen tüm elektronik ve mekanik sistemleri, : T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, : T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Erken Uyarı Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi, : Cihazları fiilen kullanan ve işleten personeli, : Adı ve adresi belirtilen, idare tarafından iş bu sözleşme kapsamındaki cihazlara bakım ve onarım yapmaya yetkili kılınmış özel veya tüzel kişiliğe sahip kuruluşu, : Yılın 24 saatlerden oluşan her bir gününü, : Sistemin sürekli ve arızasız çalışabilmesini sağlayabilmek için idare tarafından gerekli görülecek hallerde sistemin testlerinin yapılması, gerekli görülen parçaların değiştirilmesi, düzeltici programların sisteme yüklenmesi vb. hususları kapsayan bakım işlerini, : Cihazı oluşturan parçaların bir veya birkaçının tatmin edici bir şekilde çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçının donanım ve/veya yazılım olarak yerine getirmemesi durumunu, Onarım. Sistemin kesintisiz çalışmasını önleyecek bir arıza belirlendiğinde bunun giderilmesi içtn Çapılacak düzeltme, parça değiştirme, yazılım yükleme, deneme ve testleri kapsayan işlemi, J

3 Arıza Bildirim Formu : İş bu sözleşme kapsamındaki cihazlarda meydana gelebilecek arızalara gereğinin yapılması için kullanıcı tarafından doldurularak firma merkezine, firmaya yapılacak ödemelerde dikkate alınması-ve. arızanın takibi için İdare göndereceği örneği Ek B de verilen form, Arıza Bildirim Zamanı Bakını Onarım Sonuç Raporu : Mesai saatleri içinde veya dışında idare tarafından firma merkezine Arıza Bildirim Formunun fax'landığı, mail yoluyla bildirildiği veya belirtilen firma yetkilisinin telefonlarının aranarak arızanm bildirildiği gün ve saati, : Arıza Bildirim Formu ile bildirilen arızanm giderilmesi için yapılan işlemler, arızanm giderildiği tarih ve saat, arıza nedenlerinin kaydedileceği ve lirma önerilerinin bulunacağı ve örneği Ek C de verilen formu, ifade eder. Madde: 2 - GENEL HUSUSLAR 2.1. Cihazlar için yüklenici firmanın önerdiği idarenin uygun gördüğü ve sağlıklı kullanım için gerekli ihtiyaçlara uygun olarak önerilen hususlar yerine getirilecektir. Diğer taraftan zaman içerisinde karşılaşılabilecek hususlar ayrıca yazılı olarak belirtilecektir Firmanın istenilen hizmeti verebilmesi için lirma yetkili elemanının idareye mensup bir personel nezaretinde cihazlara güvenli olarak erişmeleri sağlanacaktır Cihazlarda meydana gelen arıza parça/parçalar idarenin onayına müteakip değişimi suretiyle giderildiği takdirde yerine işlevsel parça/parçalar takılarak arızalı parça idareye teslim edilecektir Firma sözleşme süresince sistemlerin bulunduğu merkezde, üniversitelerin Endüstriyel Otomasyon bölümü mezunu ve en az 3 yıl merkezde çalışan sistemler konusunda deneyimli, 1 adet personeli idare bünyesinde mesai saatleri içerisinde çalıştıracaktır. Firma ilgili personelin deneyimi ile ilgili özgeçmişini idare onayına sunacaktır. İdare sunulan personelin değişimini talep edebilecektir. Madde: 3 - FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. Firma tüm cihazların kendilerinden beklenilen performansı gösterecek şekilde çalışması için gerekli olan bakım, onarım, işçilik, yedek parça, yazılım ve donanımları ücretsiz olarak sözleşme süresince sağlayacaktır. Değiştirilen arızalı malzemeler, orijinali ile aynı olacak ve değiştirildiği tarihten itibaren 1(bir) yıl süre ile garanti altında olacaktır Firma elemanları idare tarafından uygulanan bütün gizlilik kurallarına uyacak ve herhangi bir nedenle elde edecekleri bilgileri dışarıda açıklamayacaklardır. Firma tarafından idarenin cihazlarına bakmakla görevlendirilen personelin İdare gerekli gördüğü takdirde güvenlik soruşturmasını yaptırabilecektir. İdarenin onayına müteakip Firmaca yapılacak görevli personel değişiklikleri bir hafta içerisinde iğareye bildirecektir Firma imalat, montaj, normal kullanım ve kendi teknik elemanları ile idarenin onayına müteakip lirma tarafından yetki verilen teknik elemanlarının yapacakları müdahalelerden dolayı oluşabilecek arızaların onarımı ve değiştireceği parçalar için idareden ayrıca bir ücret ve hak talep edemez.

4 3.4. Arızalı malzemenin şevki esnasında, ilgili idare ve firma arasında sağlanacak karşılıklı mutabakat sonucu arıza onarım hizmetleri başlığı altında belirtilen arızalı yedek parça ve cihazların ilgili idareden firmaya ve firmadan ilgili idareye şevkinde tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Sevk esnasında meydana gelebilecek kaza, hasar, hırsızlık vs. gibi durumlarda firma idareden herhangi bir hak ve ücret talep edemez Firma sözleşme konusu cihazların daha verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli gördüğü değişiklikleri idareye yazılı olarak bildirecektir. İdare bu önerileri kabul etme ya da etmeme hususunda serbesttir Firma merkez ve yetkili servislerinin ad, adres, faks, elektronik posta ve telefon numaralarında olabilecek değişiklikleri ilgili idareye derhal bildirecektir. Aksi takdirde sözleşmede yazılı adres ve numaralara yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır Sistemin tüm ünitelerinin kesintisiz, hatasız ve arızasız çalışır durumda olmasını sağlamak amacıyla firma gerekli görüp idarenin onayını aldığı takdirde cihazların kurulu bulunduğu merkezde idarenin göstereceği yerde idarenin onayladığı kadar yedek parça stoku bulundurabilir Firma sözleşmenin bitiş tarihinde sözleşme kapsamındaki tüm cihazları, idareye tam ve faal çalışır vaziyette teslim edecektir Normal kullanım arızalan dışında kalan arıza ve aksaklıklar sözleşme kapsamı dışında değerlendirilecektir. Normal kullanım arızalan dışında kalan arıza ve aksaklıklar aşağıda belirtilmiştir: A. Yangın, sel, deprem, şiddet ve hırsızlık nedenleri ile sınırlı kalmak kaydıyla meydana gelen hasar, arıza, aksaklık ve kayıplar. B. Cihazlara sistem konfıgürasyonu dışında bir cihaz ya da sistemin bağlanması sonucu ortaya çıkabilecek arızalar. (A) ve (B) bentleri kapsamında meydana gelen arıza, hasar ve aksaklıkların giderilmesi konusunda ilgili idare ile temasa geçilerek onarım cihetine gidilecek ve onarım için gerekli olan malzeme idare tarafından temin edilebiliyorsa, İdare tarafından temin edilip firmaya verilerek arıza giderilecek, malzemenin idare tarafından temin edilemediği durumlarda ise firma tarafından temin edilerek arıza giderilecek ve malzeme bedeli firmaya ayrıca ödenecektir. Firma bu gibi durumlar için ayrıca servis vs. bedeli talep etmeyecek yalnızca malzemenin bedeli firmaya ödenecektir. Madde: 4 - KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ Firma tarafından koruyucu bakım üçer aylık periyotlar halinde yapılacak ve cihazların 24 saat kesintisiz hizmet vermesi sağlanacaktır. Bu işlemler sırasında idareden yetkili bir personel bulunacak ve yapılan işlemler ayrıntılı olarak bakım onarım sonuç raporlarında tarih ve saat bazında belirtilecektir. Madde: 5 - ARIZA ONARIM HİZMETLERİ 5.1. İdare, arıza bildirim formunu doldurarak firma merkezine fakslayarak veya firma yetkilisini telefonla arayarak arızayı bildirecektir. *- ^ 5.2. Arızaya müdahale öncelikle arıza ihbarı alındıktan sonra firma elemanı bir saat içerisinde telefonla idare yetkilileriyle temasa geçerek uzaktan arızaya müdahalede bulunacaktır Arıza uzaktan müdahale ile giderilemediği takdirde firma elemanı en geç 24 saat içerisinde cihazın bulunduğu mahalle ulaşarak arızaya müdahale edecektir. 3 A

5 A Arıza bildirim zamanından itibaren en geç 48 saat içerisinde arıza giderilmiş ve sistem çalışır hale getirilmiş olacaktır. E ~ er muhtelit'arıza yerinde onarımı mümkün olmayan türde bir arıza ise firma elemanı arızalı cihazın yerine aynı özelliklere sahip veya daha üstün özelliklere sahip elinde bulundurduğu stoktan malzemeyi en geç iki gün içerisinde takarak arızalı cihazı onarım için idarenin onayına müteakip alabilir. Arızalı olan cihazın arızası giderilip işler vaziyette yerine takıldıktan sonra stoktan kullanılan malzeme geri alınabilir. Arıza bildirim tarihinden itibaren kırk sekiz (48) saat içerisinde yerinde onarılamayan ve firma tesislerinde onarılmak üzere (firma arızalı cihazın yerine elinde bulundurduğu stoktan malzeme taktıktan sonra) alman cihaz veya malzemeler onarımı yapılarak 30 gün içerisinde idareye teslim edilecektir. Aksi takdirde stoktan takılan malzeme idarenin asli malı olacak ve firma bu konuda bir hak iddia edemeyecektir. Arızalı malzeme firmada kalacaktır. Ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda; firma gerek ilgili kamu kuruluşu gerekse idarenin yetkililerinden aldığı (veya beraber imza altına aldığı) tutanak veya belge ile durumu belgelemesi koşuluyla idareden arızanın türü ve güvenlik açısından emniyeti göz önünde bulundurulmak kaydıyla müdahale veya onarım ile ilgili süre uzatımı talebinde bulunabilir. Firma bakım ve onarım için merkezden müdahale edebilmenin teknik alt yapısını oluşturmak için gerekli düzenlemesini kendi bünyesinde yapacak, istediği takdirde idarenin onayım alarak ve idareye hiçbir mali külfet getirmeden cihazların kurulu olduğu bölgede gerekli donanım ve yazılımı bulundurabilecektir. Firma arızalı bir cihazı 5.4*ve 5.6 maddelerinde belirtilen süreler içerisinde onarıp faal hale getirecek veya idarenin onayını almak koşuluyla aynı özelliklerde veya daha üstün özelliklere sahip yeni bir model cihazın işlevsel olanı ile değiştirecektir. Cihazın işlevsel olanı ile değiştirilmesi durumunda firmaya idarece hiçbir ilave bedel ödenmeyecektir. 5.4 ve 5.6 maddelerinde belirtilen süreler içerisinde onarılamayan veya işlevsel olanı ile değiştirilmeyen arızalar için her bir arızalı cihaz başına anılan sürenin bitimine müteakip idari şartnamede belirtilen oranında ceza kesilecektir. Cihazın onarılması veya yenisiyle değiştirilmesini müteakip ceza uygulaması durdurulacaktır. Ceza, ceza başlangıç tarihinden sonra gelen ilk ödeme döneminden mahsup edilecektir. Sistemdeki arızanın firmaya bildirilmesini takip eden 30 takvim günü içerisinde onarılmaırıası veya işlevsel olanı ile değiştirilmemesi durumunda ve sözleşme ve eklerinin ilgili maddelerinde belirtilen teknik destek verilmemesi durumunda, idare sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkını elde eder. Madde: 6 - KONTROL VE MUAYENE METODLARI 6.1. Arızanın giderilmesini müteakip firma teknik elemanı ve kullanıcı personel tarafından sitemin tüm birimlerinin işlevlerini doğru yaptığı tespit edilecektir Firma ve kullanıcı personel tarafından BAKIM ONARIM SONUÇ RAPORU doldurularak İDARE ye faks ile gönderilecektir Firma sözleşme süresi sonunda tüm yılı kapsayan ayrıntılı bir arıza raporu hazırlayarak İDARE ye verecektir. A 4

6 ^ ^. 7. DİĞER HUSUSLAR I Bakım ve onarımla ilgili olarak arızalı cihazların firma merkezine getirilmesi ve/veya 7' * firmaya yurt dışına, gönderilmesi ve geri alınması sırasında gerekecek ambalajlama, kargo, sigorta ve nakliye bedelleri firma tarafından karşılanacaktır. Bu esnada malzemelerin hasara uğraması, kaybolması vb nedenlerden dolayı idareye hiçbir sorumluluk yüklenmeyecek ve firma hasara uğrayan veya kaybolan cihazın yenisini hiçbir ücret talep etmeden yerine koyacaktır. Madde: 8 Teknik Şartname eki olarak konulan ek (A), ek (B) ve ek (C) deki hususları şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. Madde: 9 Kriz Merkezi Elektronik Sistemleri Parça Dâhil I Yıllık Bakım Ve Onarım Teknik Şartnamesi dokuz(9) madde üç (3) ekten oluşmaktadır. EKLER: EK -A: Malzeme Listesi EK -B: Arıza bildirim formu EK-C: Bakım -onarım sonuç rapor formu 5

7 ERKEN UYARI CEVAP VE SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ ELEKTRONİK VE MEKANİK SİSTEMLER MALZEME LİSTESİ EK ~A Sıra N c Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birirrıi Miktarı 1 B arco O L-721 V ideo W all Ekran ADET 9 2 B arco ECU -100 Kontrol Cihazı ADET 1 3 Ele m e n t Ö ne M odis M otorlu Ekran A D ET LS 5600 L C D T V A D ET 6 5 Codan NGT SR HF Telsiz A D ET 1 6 NEXT Uydu Sistem i SET 1 7 BOSCH M W 1-H TX-F1 EL M İKRO FO N U A D ET 1 8 BOSCH M W 1-LTX-F1 YAKA M İKRO FO N U A D ET 2 9 Biam p N exia CS D ijital M ikse r A D ET 1 10 Biam p M CA A m p lifika tö r A D ET 1 11 Bosch DCN-CCU2 M erkez Ünite A D ET 1 12 Bosch DCN Başkan Ü nitesi A D ET 1 13 Bosch DCN Delege Ü nitesi A D ET Bosch Sim ü ltan e Sistem i SET 1 15 Bosch Delege Sistem i K ontrol Y azılım lar SET 1 16 Bosch VG CCS PTZ Kam era A D ET 2 17 Bosch D VR A 050 V ideo Kayıt Cihazı A D ET 1 18 Bosch LTC /51 Sabit Kam era AD ET 2 19 Bosch LTC /9 0 M atriks Seçici AD ET 1 20 C re stro n AV2 O tom asyon M erkez Ü nite A D ET vo lt 150 w a tt G üç Kaynağı ADET 4 22 C re stro n TPM C-8X-G A 8,4 " D okunm atik Ekran AD ET 1 23 C restro n DIN -8SW 8 A n ah tar ADET 8 24 C re stro n DIN -4D IM FLV4 D im m er ADET 1 25 C re stro n TPM C-4SM D uvar Paneli ADET 1 26 CRESTRO N C2N -FT-TPS4U Bağlantı Paneli ADET 2 27 Extro n HSA-400 M asa Ü stü Bağlantı Paneli ADET 2 28 K ra m e r VS-161H HDMI M atrix A n ah tar ADET 2 29 K ra m e r VS-121H CA Ses A n ah tarlam a ADET 1 30 M ed iasite M L Kayıt Cihazı ve Yazılım ları ADET 1 31 A lcate l O M NI PCX Telefo n Santrali ADET 1 32 A lca te l Sayısal Telefo n M akinesi ADET Ses kayıt sistem i ADET 1 ~ 34 Cisco SX-20 Video Konferans Cihazı ^DET 2 35 ISPOT 46" Bilgilendirm e Ekranları ^DET 2 36 Evoko Bilgilendirm e Ekranı j.^det 1 37 M o to rlu Harita Perdesi / \DET 8 6

8 38 Yangın Algılam a ve Söndürm e Sistem i SET 1 39 M e yer P arm ak İzi G eçiş Sistem i AD ET 5 I 40 Analog G ü venlik Kam era Sistem i A D ET 4 r ı r Kriz M erkezi B ariso l A ydınlatm a SET 1 42 A ltyap ı ve Kablo lam a A rızalan SET 1 43 JB L h o p a rlö r A D ET 8 44 Bosch İR R a d ia to r A D ET 2 45 K ra m e r V M _ 2 0 A R II V id eo-a u d io D is trib ito r A D ET 1 7

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme ekte belirtilen 10 Bölüm ve bu bölümler içerisinde yer alan maddelerden oluşmaktadır. Tarafların aralarında karşılıklı okunup anlaşılarak her sayfasının ayrı ayrı

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden oluşan

Detaylı