Cerrahi alan infeksiyonu (CA ), yüzy l öncesinde. Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 63-68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cerrahi alan infeksiyonu (CA ), yüzy l öncesinde. Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 63-68"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar Dr. Yusuf Alper KILIÇ*, Dr. Osman ABBASO LU* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara. Cerrahi alan infeksiyonu (CA ), yüzy l öncesinde yaflayan cerrahlar n en temel problemlerinden biriydi. Asepsi ve antisepsinin ve dokulara sayg l bir cerrahi tekni in kullan lmas ile CA oranlar %90 lardan %10 düzeyine kadar inmiflse de, günümüz cerrahlar için halen ciddi bir problem olmaya devam etmektedir. CA geliflen hastalarda morbidite ve mortalitenin artmas, hastanede yat fl süresinin uzamas ve tedavi maliyetinin belirgin derecede artmas CA nin önlenmesi konusunda daha dikkatli olmay ve bu konuyu derinlemesine incelemeyi gerekli k lmaktad r (1). Bizim karfl karfl ya oldu umuz bir di er sorun da günümüzde CA lerin giderek daha ciddi infeksiyonlar haline gelmesidir. Bu durum daha uzun ve komplike ameliyatlar n uygulan yor olmas, yafll ve efllik eden kronik hastal nedeniyle zaten risk alt nda olan hasta popülasyonunun artmas, implantlar n ve yabanc cisimlerin kullan ld yeni ameliyatlar n uygulan yor olmas, organ nakli sonras immünsüpresyon uygulanan hastalar n varl, bakteriyel yükü artt ran ve vücut direncini zay flatan tan ve tedavi yöntemlerinin kullan l yor olmas gibi pekçok faktöre ba lanabilir. CA lerin ciddileflmesi tan ve tedavi konusundaki ilerlemeler için ödedi imiz bir bedel de olabilir. Fakat CA lerdeki art fl n cerrahi teknik ve asepsi kurallar n n gerekti i gibi uygulanmamas ve irrasyonel antibiyotik kullan m gibi kabul edilemeyecek nedenleri de var. Neden ne olursa olsun, CA lerin önlenmesinin en öncelikli aflamas, gelifliminde rol oynayan faktörlerin ve kontrolü için al nabilecek önlemlerin bilinmesidir. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) CA ile ilgili terminolojiyi daha standart ve karfl laflt r labilir olmas aç s ndan yeniden düzenlemifltir. Buna göre ameliyat sonras dönemde ameliyat sahas nda görülen tüm infeksiyonlar CA olarak tan mlanm fl ve yüzeyel insizyonel, derin insizyonel ve organ/alan infeksiyonlar olarak s n fland r lm flt r (2). Cerrahi yarada infeksiyon geliflmesi için mikroorganizma say ve virülans n n yara iyileflmesi sürecini ve lokal savunma mekanizmalar n alt edecek düzeyde olmas gerekir. Bu dengede rol oynayan etkenler bakteriyel, yaraya ba l ve hastaya ba l etkenler olarak s ralanabilir. Klebsiella ve Streptococcus pneumoniae kapsülleri yolu ile fagositozu engellerken, gram-negatif bakteriler endotoksinler yolu ile etki gösterirler. Bunun yan nda Clostridia ve streptokoklar eksotoksinler yolu ile invaziv ve h zl ilerleyen CA lere yol açarlar. Bu nedenledir ki, ço unlukla ameliyat sonras 5. günde bulgu vermesini bekledi imiz CA, bu organizmalara ba l oldu unda ilk 24 63

2 K l ç YA, Abbaso lu O. Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar saat içinde çok ciddi bir klinik tablo yaratabilir. Bu hastalarda erken tan ve agresif debridman mortaliteyi engellemek için flartt r. CA geliflimi aç s ndan cerrahi yaralar 4 gruba ayr l r (Tablo 1). Bu ayr m ameliyat s ras nda kontaminasyona yol açabilecek bakterilerin say s konusunda teorik bir karfl laflt rmaya dayan r (3). Bu s n flamayla paralellik gösterir flekilde kontaminasyon olas l artt kça CA oran da artar: Temiz yaralar için % , temiz kontamine yaralar için %3-4, kontamine yaralar için %8.5 ve kirli yaralar için % Bununla birlikte, bu s n flamay temel alan çal flmalarda ameliyat sonras infeksiyon oranlar n n, ayn tip ameliyat için bile farkl merkezler aras nda belirgin farkl l k göstermesi belirli risk faktörlerinin önemine iflaret etmektedir (Tablo 2). Bu nedenle CA ler ile ilgili verilerin de erlendirilmesi için CDC National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)-derived risk index in kullan lmas önerilmektedir. Bu indeks hastal k fliddetini iflaret eden American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status Classification skoru, cerrahi yara s n f ve ameliyat süresini temel almaktad r (4-6). Temiz ameliyatlar olarak s n flanan ameliyatlarda infeksiyon genellikle ekzojen Staphylococcus aureus a ba l d r. Temiz-kontamine yaralarda ise ameliyat s ras nda aç lan organ n endojen mikrofloras n yans tan polimikrobiyal aerobik/anaerobik bir infeksiyon gözlenir. Bu nedenle CA yi engellemek için endojen ve ekzojen kontaminasyona neden olan faktörlerin azalt lmas gereklidir. Hastanede uzun süredir yatan hastalarda özellikle kas k ve koltuk altlar olmak üzere deri floras ndaki mikroorganizmalar n say s nda art fl olur. Ayr ca bu hastalarda deri floras hastanede rastlan lan dirençli mikroorganizmalar içerebilir. Bu nedenle elektif ameliyatlardan önce mümkünse tüm deri infeksiyonlar tedavi edilmelidir. Ayr ca uzak infeksiyon varl da CA olas l n 3 kat artt r r (5). Ameliyat öncesi hastan n antiseptiklerle banyo yapmas deride mikrobiyal koloni say s n azalt r. Özellikle klorheksidinin bu say y 9 kat azaltt gösterilmifltir. Bu antimikrobiyal etkinin en üst düzeyde görülmesi için tekrarlayan banyolar gerekir. Bununla birlikte ameliyat öncesi banyonun CA yi azaltt yönünde kesin bir bulgu yoktur (5,7). Ameliyat öncesi t rafl için kullan lan yöntem ve zamanlamas endojen kontaminasyon aç s n- Tablo 1. Cerrahi Yaralar n S n flamas. Temiz Elektif, primer kapat lan, drene edilmeyen Travmatize, inflame ya da infekte olmayan Asepsiye uyulan ve içi bofl organlar n aç lmad ameliyatlar Temiz-kontamine çi bofl organlar n kontrollü olarak ve önemli kontaminasyon olmaks z n aç ld Mekanik drenaj n uyguland ameliyatlar Kontamine Yeni oluflmufl travmatik yaralar Gastrointestinal sistemden gros kirlenme Akut nonpürülan inflamasyon varl nfekte safra ya da idrar varl nda biliyer ya da üriner sistemin aç lmas Kirli Travmatik, gecikmifl, devitalize doku, yabanc cisim ya da fekal kontaminasyon içeren yaralar Perfore viskus Akut pürülan bakteriyel inflamasyon 64 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 2

3 Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar K l ç YA, Abbaso lu O. Tablo 2. Ameliyat Sonras Dönemde Cerrahi Alan nfeksiyonu Geliflme htimalini Artt ran Faktörler. De ifltirilebilir faktörler Ameliyat öncesi hastanede kal fl süresi Ameliyat öncesi antimikrobiyal tedavi T rafl n zamanlamas Ameliyat n süresi Drenlerin yaradan ç kar lmas Doku hasar Kan kayb /kan transfüzyonu De ifltirilemeyen faktörler leri yafl Malnütrisyon Obezite mmünsüpresyon Diabetes mellitus Kortikosteroid kullan m dan son derece önemlidir. Bakterilerin ameliyata kadar geçen sürede travmatize olmufl deri yüzeyinde ve k l köklerinde ço almas nedeniyle, ameliyattan hemen önce trafl yap lmas, bir gece önce yap lmas na göre CA yi önemli ölçüde azalt r (4-6). Seropian ve Reynolds un depilatör ile trafl b - ça kullan m n karfl laflt rd klar prospektif randomize çal flmalar nda infeksiyon oran t rafl b - ça kullan lan grupta (%5.6) 10 kat daha fazla bulunmufltur. Depilatör kullan lan gruptaki %0.6 l k infeksiyon oran n n hiç depilasyon gerektirmeyen hastalarla ayn olmas da ilginç bir ayr nt d r (8). Cruse ve Foord un hastadan elde ettikleri veriler de bu çal flmayla paralellik göstermektedir (9). Alexander ve arkadafllar 1013 hastay içeren prospektif randomize araflt rmalar nda ameliyat sabah ve ameliyattan önceki gece trafl b ça ve kliper ile yap lan temizli i karfl laflt rm fl, en iyi yöntemin ameliyat sabah trafl makinesi ile yap - lan temizlik oldu unu bulmufllar, bu yolla CA de azalman n her 1000 hasta için dolara yak n bir kazanç sa layaca sonucuna varm fllard r (10). Depilatör kullan m t rafl b ça ve t rafl makinesi kulan m na göre daha avantajl görünmekle birlikte baz hastalarda hipersensitiviteye yol açabilir (5). Ayr ca tüm bu yöntemlerin infeksiyon oran n artt rd n ve ameliyat öncesi k llar n temizlenmemesi gerekti ini söyleyen yay nlar da vard r (5,11). nsizyon yap lmadan önce deri kaba kirden ar nd r lm fl olmal ve uygun bir antiseptik solüsyonla temizlenmelidir. Kullan lacak antiseptik solüsyonun seçimi pekçok faktöre ba l d r. Alkol deri antiseptikleri aras nda ucuz olmas, kolay bulunmas ve çabuk etki göstermesi nedeniyle önemli bir yere sahiptir. %70-92 alkol solüsyonlar bakteriler, mantarlar ve virüslere karfl germisidal etki göstermekle birlikte sporlara karfl etkili de ildir. Yan c olmas da ameliyathanede kullan m aç s ndan bir dezavantajd r. odoforlar ve klorheksidin de genifl bir antimikrobiyal etki spektrumuna sahiptirler. Klorheksidin glukonat, deri floras üzerindeki etkisinin daha belirgin olmas, tek uygulamadan sonra daha uzun süreli etki göstermesi, kan ve serum proteinleri taraf ndan inaktive edilmemesi nedeniyle iodoforlara göre daha avantajl d r. odoforlar kan ve serum proteinleri taraf ndan inaktive edilmekle birlikte deri üzerinde kald klar sürece bakteriyostatik etki gösterirler (5). Deri temizli i insizyon bölgesinden d fla do ru geniflleyen daireler fleklinde yap lmal, insizyonun geniflletilmesi ve dren konmas olas l gözönünde tutularak yeterli bir alana uygulanmal d r. Antiseptik solüsyonun insizyon yap lmadan önce yeterli süre deri üzerinde kalmas gerekir. Daha erken kurulamak, silmek ya da deriyi yaln zca boyamak uygun bir yaklafl m de ildir. Ameliyat ekibinin ameliyat öncesi ellerini ve dirse e kadar kollar n antiseptik solüsyonlarla y kamas gereklidir. deal antiseptik, genifl bir etki spektrumuna sahip olmal, h zl ve uzun süren bir etki göstermelidir. Bu konudaki araflt rmalar n tümünde kriter solüsyonun eldeki bakteri koloni say s üzerine etkisidir. Bunun CA geliflmesine etkisini araflt ran klinik bir çal flma yoktur. Alkol, klorheksidin, iodoforlar, triklosan ve para-kloro-metaksilenol bu amaçla kullan labilir. Alkol içeren solüsyonlar n yan c ve irritan Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 2 65

4 K l ç YA, Abbaso lu O. Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar olmas bir dezavantaj ise de, povidon-iodin ve klorheksidinle karfl laflt r ld nda alkoloik klorheksidin daha belirgin bir antimikrobiyal etkiye sahiptir (5). Optimum y kanma süresi bilinmemekle birlikte, yeni çal flmalar 2 dakika y kanman n, 10 dakika y kanmak kadar etkili oldu u düflüncesini gündeme getirmifltir (12-13). Aktif infeksiyonu olan ya da belli mikroorganizmalarla kolonize olan personelin CA oran nda önemli bir art fla neden olabilece i ak lda tutulmal d r. E er CA art fl nda rol oynad klar gösterilirse, bu personelin infeksiyon ya da kolonizasyon tedavi edilene kadar ameliyata girmemesine özen gösterilmelidir (5). Kolonize olan personelden kaynaklanan, hava yolu ile tafl nan A grubu beta-hemolitik streptokoklara ba l ortaya ç kan CA ler tan mlanm fl ve etken ameliyathane havas ndan üretilmifltir. Ameliyathane havas mikroorganizmalar n tafl nd parçac klar içerebilir. Fakat infeksiyon geliflimindeki esas faktör ameliyathanede dolaflan personel say s d r. Bu nedenle ameliyat odas na girifl ç k fllar minimuma indirilmelidir (5). Ameliyat odas havas n n temizlenmesi, özellikle kemik gibi beslenmesi s n rl dokulara prostetik materyallerin tak ld ameliyatlarda önem kazan r. Ameliyat odas nda koridorlara ve çevre alanlara göre sürekli bir pozitif bas nç sa lanmal d r. Kullan lan tüm havaland rma sistemleri seri halde çal flan 2 filtreye sahip olmal, ilk filtrenin etkinli i %30 un, 2. filtrenin etkinli i ise %90 n üzerinde olmal d r. Filtre edilen hava saatte en az 15 kez de iflmeli ve bunun %20 si temiz hava ile olmal d r. Hava ak m tavandan gelip zeminden ç kacak flekilde planlanmal d r (5). Laminar hava ak m ve ultraviyole radyasyonu ek önlemler olarak kullan labilir. Laminar hava ak m partikül içermeyen (ultraclean) havay aseptik cerrahi alan üzerinden sabit h zda ( µm/sn) hareketlendirerek yolu üzerindeki partikülleri temizleyecek flekilde tasarlanm flt r. Dolaflan hava yüksek etkinlikli bir filtreden High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA) geçirilir. HEPA filtresi 0.3 µm den büyük partikülleri %99.97 etkinlikle temizler. Klinik çal flmalarda bu önlemlerin ortopedik ameliyatlarda yararl oldu u gösterilmifl fakat CA lerdeki azalman n esas nedeninin antibiyotik profilaksisi oldu u sonucuna var lm flt r (5). Ameliyat odas n n temizli i için kullan lan özel yöntemlerin ya da kirli olgulardan sonra ameliyat odas n n kapat lmas n n CA leri azaltt - yolunda bir bulgu yoktur. Ayn zamanda ameliyathane girifline konulan yap flkanl paspaslar n da ayakkab lar ve sedye tekerleri üzerindeki mikroorganizmalar n say s n azaltmad ve CA lerde azalmaya yol açmad da bilinmektedir (5). CA lerin önemli bir nedeni de cerrahi aletlerin yetersiz sterilizasyonudur. Buhar otoklav n n etkinli i rutin olarak denetlenmeli ve bu amaçla biyolojik indikatörler kullan lmal d r. Ameliyatlar s ras nda s kl kla karfl lafl labilen bir sorun da kullan m s ras nda aletlerin kazara yere düflmesidir. Bu durumda standart ifllemleri uygulamak için yeterli zaman olmad ndan flash sterilizasyon diye adland r lan bir yöntem kullan l r. Bu ifllemde cerrahi alet otoklava sar lmadan konur. Sterilizasyon için gerekli olan süre k sal r fakat aleti otoklavdan ameliyat odas na aç kta tafl - ma gereklili i ve indikatörlerin kullan lmas n n pratik olmay fl önemli bir dezavantajd r. Özellikle implantlar n sterilizasyonunda bu yöntemin yeterlili ine çok güvenilmemelidir. Ameliyat süresince tüm personelin asepsi kurallar na uymalar gerekir. Bu kural anestezi ekibi için de geçerlidir. Ayn enjektörün birkaç kez kullan lmas, infüzyon pompalar n n kontamine olmas ya da gerekli alet ve solüsyonlar n ifllemlerden çok önce haz rlanmas gibi nedenlerle CA leri de içeren postoperatif komplikasyonlar n geliflebilece i bilinmektedir (5). Maske kullan m ameliyat ekibini kan ve di- er s v lara maruz kalmaktan korudu u için hala önerilmektedir. Fakat CA lerin önlenmesinde etkinli i tart flma konusudur (14-15). Maske kullanmaktan çok ameliyat s ras nda konuflmay en az düzeye indirmek daha etkili bir yöntem olabilir. Benzer flekilde galofl kullan lmas n n da ameliyathanede, yüzeylerdeki bakteri say s n ya da CA oran n azaltt n gösteren bir bulgu yoktur. Kep, bafll k ve steril eldiven kullan m ise ameliyat alan n n kontaminasyonunu engelleyen ve mutlak kullan lmas gereken bir uygulamad r. Delinmifl eldivenler hemen de ifltirilmelidir. Ameliyat önlükleri ve örtüler tek ya da birden çok kullan ml k olabilir. deal bir ürünün s v ve virüsleri geçirmemesi gerekir. Fakat buharlaflmay ve s iletimini engellediklerinden kullan c aç s ndan pek konforlu olmayabilirler (5). 66 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 2

5 Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar K l ç YA, Abbaso lu O. Dikifl materyalleri, protezler ya da drenler gibi yabanc cisimler normalde önemsiz say labilecek kontaminasyon düzeylerinde bile CA ye yol açabilirler. Bu nedenle mümkün oldu unca monofilaman dikifl materyalleri kullan lmal, drenler insizyondan de il ayr bir noktadan ç kar lmal, mümkün oldu unca kapal, negatif bas nçla çal flan drenler kullan lmal ve dren traktusunda kolonizasyonu gözönünde bulundurarak drenlerin uygun olan en erken zamanda çekilmesine özen gösterilmelidir. Kurz ve arkadafllar n n kolorektal cerrahi uygulanan 200 hastada yapt klar prospektif randomize araflt rmada, hafif hipotermi uygulanan grupta CA oran n n (%19) normotermik gruba göre (%6) daha fazla oldu u ve hipotermik grupta hastanede kal fl süresinin %20 oran nda uzad gösterilmifltir (16). Hipotermiye ba l vazokonstrüksiyonun yol açt perfüzyon yetersizli inin nötrofil fonksiyonlar n olumsuz etkiledi i ve solutulan oksijen miktar n n artt r lmas n n yarada nötrofil fonksiyonlar nda düzelmeye yol açt da gösterilmifltir (17). Profilaktik antibiyotik kullan m burada tüm ayr nt lar ile incelenemeyecek kadar genifl bir konu olmakla birlikte baz noktalar vurgulamak yararl olacakt r. Profilaksi için güvenli, ucuz ve etki spektrumu aç s ndan kontaminasyona yol açacak olas mikroorganizmalar kapsayan bir antibiyotik seçilmelidir. Antibiyotik ameliyattan önce, insizyon yap ld s rada serum ve dokuda bakterisidal konsantrasyonlara ulaflacak flekilde intravenöz olarak yap lmal, ameliyat n uzamas durumunda antibiyotiklerin yar lanma ömrü de gözönüne al narak doz tekrarlanmal d r. Antibiyotik profilaksisinin sorumluluk gerektiren bir ifl oldu- u unutulmamal d r. Profilaksi için genifl spektrumlu antibiyotikler kullan lmas dirençli sufllar n ortaya ç kmas na neden olur (4-6,18). Örne in vankomisin, penisilin allerjisi olan bir hastada sefazolin yerine kullan labilecek bir antibiyotik olmakla birlikte, profilaksi için rutin ve bilinçsiz kullan m giderek ciddileflen bir Vancomycin Resistant Enterococ (VRE) problemine yol açmaktad r. Kolonun aç lma olas l olan ameliyatlardan önce kolon temizli i yap lmas, CA geliflimini azalt r. Primer kapat lan insizyonlar n pansumanla 24 saatten uzun kapat lmas gerekmez. Pansuman de ifliklikleri de asepsi kurallar na uyularak yap lmal d r. Hasta erken taburcu edilecekse CA bulgular iyice anlat lmal, gerekirse hasta belli bir zamanda kontrole ça r lmal d r. El y kama genel anlamda tüm nozokomiyal infeksiyonlar n önlenmesinde önemlidir. CA lerin önlenmesi konusunda da pansuman ya da muayeneden sonra, bir sonraki hastaya geçmeden önce ellerin y kanmas unutulmamal d r. Di er risk faktörleri do rudan hasta ile ilgili olup kontrol edilmeleri daha zordur. Yine de bu konularda da bilgi sahibi olmak önlemleri almak için gereklidir. fieker hastal, aktif sigara kullan m, steroid ve di er immünsüpresif ajanlar n kullan m CA geliflmesi için bilinen risk faktörleri ise de, bunlar n infeksiyon oranlar n ne ölçüde etkiledi i net olarak ortaya konmufl de ildir (5-6). Perioperatif kan transfüzyonunun immünsüpresif etkileri iyi bilinmektedir. Randomize çal flmalarda kolon cerrahisi geçiren hastalarda kan transfüzyonunun CA geliflmesi olas l n 2 kat artt rd gösterilmifltir (19-21). Bununla birlikte epidemiyolojik çal flmalar fl alt nda, CDC CA yi azaltmak ad na kan ve kan ürünlerinin kullan m n s n rlamay gerektirecek düzeyde veri olmad sonucuna varm flt r (5). Nystrom ve arkadafllar, kar n duvar nda cilt alt ya dokusunun kal nl ile ameliyat sonras CA geliflmesi aras nda do rudan bir korelasyon oldu unu göstermifllerdir (22). Forse ve arkadafllar n n çal flmas nda ise morbid obezite nedeniyle gastroplasti uygulanan hastalarda insizyonun yap ld ve kapat ld zamanlarda ya dokusu ve serumda bak lan antibiyotik düzeylerinin beklenenin çok alt nda oldu u bulunmufltur (23). Bu çal flmalar obezitenin CA geliflmesi aç - s ndan önemli bir risk faktörü oldu unu göstermektedir. Ayr ca morbid obez hastalarda antibiyotik profilaksisi dozunu hastaya göre belirlemek de uygun olabilir. Christou ve arkadafllar n n çal flmas nda da oldu u gibi serum albumin düzeyleri CA gelifliminde önemli bir risk faktörü olarak bildirilmektedir (24). Yine de insizyonel CA leri ile malnütrisyon aras nda tüm hasta gruplar için kesin bir epidemiyolojik iliflki gösterilmifl de ildir (5). Laparoskopik ameliyatlarda infeksiyon geliflimi aç k ameliyatlara göre daha az bildirilmekle birlikte belirtilen tüm önlemlere laparoskopik ameliyatlarda da uyulmal d r. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 2 67

6 K l ç YA, Abbaso lu O. Cerrahi Alan nfeksiyonlar : Girifl ve Tan mlar CA lerin azalt lmas nda en önemli yöntemlerden biri hastane infeksiyon kontrol komiteleri taraf ndan yap lan izlemler ve de erlendirmelerdir (5). Bu amaçla hastanenin tümüne ve belirli bölümlere ait CA oranlar ve etken patojenlerin antibiyotik duyarl l k profillerinin belirlenmesi gerekir. Duyarl l k profillerinin kitaplarda verilen de erlere uymayabilece i, her hastane hatta her servis için farkl olabilece i unutulmamal d r. Bu de erlendirmelerden elde edilen sonuçlar cerrahi ekiple paylafl lmal ve infeksiyonlar n azalt lmas için sürekli kalite iyilefltirmesi çal flmalar yap lmal d r. Sonuç olarak, CA lerin önlenmesinde hasta ve çevresi ile ilgili risk faktörleri kontrol edilmeli, gerekti inde uygun antibiyotik profilaksisi uygulanmal, bu önlemlerin yeterlili i ve geliflen infeksiyonlar n altta yatan nedenleri belirlenerek gerekli de ifliklikler yap lmal d r. KAYNAKLAR 1. Cruse PJ, Foord R. The epidemiology of wound infection: A 10-year prospective study of wounds. Surg Clin North Am 1980;60: Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, et al. CDC definitions of nosocomial surgical site infections 1992: A modification of CDC definitions of surgical wound infections. Am J Infect Control 1992;20: Culver DH, Horan TC, Gaynes RP, et al. Surgical wound infection rates by wound class, operative procedure and patient risk index. Am J Med 1992;91(Suppl 3B): Nichols RE. Surgical infections: Prevention and treatment-1965 to Am J Surg 1996;172: Guideline for prevention of surgical site infection Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Am J Infect Control 1999;27: Gyssens IC. Preventing postoperative infections. Current treatment reccomendations. Drugs 1999; 57: Garibaldi RA. Prevention of intraoperative wound contamination with chlorhexidine shower and scrub. J Hosp Infect 1988;11(Suppl B): Seropian R, Reynolds BM. Wound infections after preoperative depilatory versus razor preparation. Am J Surg 1971;121: Cruse PJE, Foord R. A five year prospective study of surgical wounds. Arch Surg 1973;107: Alexander JW, Fischer JE, Boyajian M. The influence of hair-removal methods on wound infections. Arch Surg 1983;118: Winston KR. Hair and neurosurgery. Neurosurgery 1992;31: Hingst V, Juditzki I, Heeg P, Sonntag HG. Evaluation of the efficacy of surgical hand disinfection following a reduced application time of 3 instead of 5 min. J Hosp Infect 1992;20: Deshmukh N, Kramer JW, Kjellberg SI. A comparison of 5-minute povidone-iodine scrub and 1-minute povidone-iodine scrub followed by alcohol foam. Mil Med 1998;163: Beck WC. The surgical mask: Another sacred cow? AORN J 1992;55: Mitchell NJ, Hunt S. Surgical face masks in modern operating rooms-a costly and unnecessary ritual? J Hosp Infect 1991;18: Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgicalwound infection and shorten hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group. N Engl J Med 1996;334: Knighton DR, Halliday B, Hunt TK. Oxygen as an antibiotic. The effect of inspired oxygen on infection. Arch Surg 1984;119: Classen DC, Evans RS, Pestotnik SL, et al. The timing of prophylactic administration of antibiotics and the risk of surgical-wound infection. N Engl J Med 1992;326: Vamvakas EC, Carven JH, Hibberd PL. Blood transfusion and infection after colorectal surgery. Transfusion 1996;36: Jensen LS, Kissmeyer-Nielsen P, Wolff B, Qvist N. Randomized comparison of leucocyte-depleted versus buffy-coat-poor blood transfusion and complications after colorectal surgery. Lancet 1996;348: Heiss MM, Mempal W, Jauch KW, Delanoff C, Mayer G, Mempel M, et al. Beneficial effect of autologous blood transfusion on infectious complications after colorectal cancer surgery. Lancet 1993;342: Nystrom PO, Jonstam A, Hojer G, Ling L. Insicional infection after colorectal surgery in obese patients. Acta Chir Scand 1987;153: Forse RA, Karam B, MacLean LD, Christou NV. Antibiotic prophylaxis for surgery in morbidly obese patients. Surgery 1989;106: Christou NV, Nohr CW, Meakins JL. Assessing operative site infection in surgical patients. Arch Surg 1987;122: YAZIfiMA ADRES : Dr. Yusuf Alper KILIÇ Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal ANKARA 68 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 2

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 PROFİLAKSI Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 Sunum planı Tanım Amaç Cerrahi alan infeksiyonları CAİ ile ilişkili riskler CAİ için alınması gereken önlemler Profilaksi

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır.

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 1 Slayt 2 Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 3 Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar içinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur

Detaylı

Cerrahi Yara nfeksiyonlar

Cerrahi Yara nfeksiyonlar 026 Malazgirt 8/1/02 18:25 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Cerrahi Yara nfeksiyonlar Prof. Dr. Zafer Malazgirt Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi AD. -

Detaylı

Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır.

Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar içinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur (%38). Önemi; Hastanede

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De erlendirilmesi

Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 292-298 Hastane İnfeksiyonları Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Cerrahi alan infeksiyonlar (CA ) n n gelifliminde. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Önlenmesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 116-121

Cerrahi alan infeksiyonlar (CA ) n n gelifliminde. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Önlenmesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 116-121 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 116-121 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Önlenmesi Dr. R. Haldun GÜNDO DU* * Dr. M. Ülker Acil Yard m ve Travmatoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Cerrahi Alan nfeksiyonu Geliflmesinde Predispozan Faktörlerin Araflt r lmas

Cerrahi Alan nfeksiyonu Geliflmesinde Predispozan Faktörlerin Araflt r lmas Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 151-155 Hastane İnfeksiyonları Dr. Diler COfiKUN*, Dr. Zerdi DA *, Dr. Pafla GÖKTAfi* Anahtar Kelimeler: Cerrahi Alan nfeksiyonu, Predispozan Faktörler. SUMMARY *

Detaylı

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör Antibiyotik tedavisindeki gelişmelere rağmen, postoperatif infeksiyonlar cerrahide önemli morbidite ve mortalite olma nedenini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesinin

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite, mortalite. Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü

Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite, mortalite. Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 267-274 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü Hmfl. Rabia GÜVEN* * Bay nd r Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemfliresi,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane İnfeksiyonları Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar Dr. H. Erdal AKALIN* * Pfizer laçlar Afi, stanbul. Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

Çocuk Cerrahisinde Cerrahi Profilaksi

Çocuk Cerrahisinde Cerrahi Profilaksi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisinde Cerrahi Profilaksi Surgical Prophylaxis in Pediatric Surgery Gökhan KÖYLÜOĞLU * ÖZET Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) postoperatif morbiditenin

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI RİSK FAKTÖRLERİ PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI RİSK FAKTÖRLERİ PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI RİSK FAKTÖRLERİ PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA UZMANLIK TEZİ Dr. Atilla DURAN İZMİR-2009 T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

Hastane Enfeksiyonları. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

Hastane Enfeksiyonları. Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane Enfeksiyonları Prof. Dr. Oğuz KARABAY Nozokomiyal: Hastane kaynaklı veya kökenli Nazokomiyal 2 Hastane Enfeksiyonları Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, daha sonra gelişen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ CERRAHİ PROFiLAKSİ Cerrahi profilaksi, cerrahi alan infeksiyonunu (CAİ) önlemek için, çok kısa süreli antibiyotik uygulanmasıdır. Cerrahi profilakside amaç, dokuları steril hale getirmek değil, ameliyat

Detaylı

Cerrahi Alan nfeksiyonlar

Cerrahi Alan nfeksiyonlar Klimik Dergisi Cilt 20, Say :2 2007, s:35-46 35 Cerrahi Alan nfeksiyonlar Ali Acar, Oral Öncül Özet: Cerrahi giriflimle iliflkili infeksiyonlar cerrahi alan infeksiyonu (CA ) olarak adland r l r. Bu infeksiyonlar

Detaylı

Derleme / Review 29. Zehra Kan Öntürk, Fatma Eti Aslan

Derleme / Review 29. Zehra Kan Öntürk, Fatma Eti Aslan Derleme / Review 29 Ameliyat Sırasında Çocukları Bekleyen Tehlike: Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Kanıt Temelli Önlemler The Danger Awaiting Children During Surgery; Surgical Site Infections and Evidence

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Nötropenik Hasta ile

Detaylı

KATETERİ TAKMADAN ÖNCEKİ KURALLARA UYUMUN ETKİSİ. Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

KATETERİ TAKMADAN ÖNCEKİ KURALLARA UYUMUN ETKİSİ. Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı KATETERİ TAKMADAN ÖNCEKİ KURALLARA UYUMUN ETKİSİ Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Önce zarar verme Yararlar/gereklilik Damar yolu TPN Kan

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Operasyon tekniklerinin ilerlemesi, yara infeksiyonlar n n. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s

Operasyon tekniklerinin ilerlemesi, yara infeksiyonlar n n. Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 225-230 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar n n Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tan s Dr. Gülflen HASÇEL K* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Modern bir ameliyathanenin yapılandırılması amacıyla birbirinden çok farklı

Modern bir ameliyathanenin yapılandırılması amacıyla birbirinden çok farklı Ameliyathanenin Yapılanması Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA Modern bir ameliyathanenin

Detaylı

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? ÖRNEK E-POSTER 1: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvazif Aletlerin Yeniden Sterilizasyonu Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? Kardiyoloji

Detaylı

Perioperatif Sistemik Antibiyotik Profilaksisi: Kime, Hangi Antibiyotik, Ne Zaman, Ne Kadar Süre ve Doz?

Perioperatif Sistemik Antibiyotik Profilaksisi: Kime, Hangi Antibiyotik, Ne Zaman, Ne Kadar Süre ve Doz? Perioperatif Sistemik Antibiyotik Profilaksisi: Kime, Hangi Antibiyotik, Ne Zaman, Ne Kadar Süre ve Doz? Prof. Dr. Halit ÖZSÜT stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik

Detaylı

DEZENFEKSİYON TALİMATI

DEZENFEKSİYON TALİMATI Sayfa No 1 / 6 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon ve uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 107-112 Hastane İnfeksiyonları Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Dr. Haluk ERDO AN*, Hmfl. Deniz AKAN**, Dr. Funda ERG N***, Dr. Aflk n ERDO AN****,

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli?

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Laboratuvarlarımız Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Mik.Uzm Uzm.Dr.İsmail CEYHAN Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ankara Sunu planı kapsamı ve seviyeleri;

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239

Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri Dr. Semih BASKAN* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara.

Detaylı

21.09.2012. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama Yöntemleri. Cerrahi El Yıkama: Amaç

21.09.2012. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama Yöntemleri. Cerrahi El Yıkama: Amaç Cerrahi El Yıkama Cerrahi El Yıkama Ameliyathanelerde kontamine tıbbi malzemelerin enfeksiyona yol açtığı, ancak bulaş yolunda en önemli faktörün ameliyat ekibinin elleri olduğu bilinmektedir. Doç. Dr

Detaylı

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hastane infeksiyonlar n n geliflmesinde etken. Hasta zolasyonu çin Tasar m. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m :

Hastane infeksiyonlar n n geliflmesinde etken. Hasta zolasyonu çin Tasar m. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 178-182 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Hasta zolasyonu çin Tasar m Dr. Nurcan BAYKAM* * Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar :

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 38-42 Hastane İnfeksiyonları Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : 1999 Y l Sonuçlar Dr. Mehmet A. TAfiYARAN*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Selahattin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Sürveyans; bir toplulukta sürekli, sistematik ve aktif olarak bir hastalıkla ve bu hastalığın oluşma riskini artıran

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.AMAÇ:Antibiyotik Kontrol Ekibi nin amacı; hastanemizde antibiyotik kullanımının kontrolünü sağlayarak dirençli mikroorganizmaların yayılımını önlemek

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı?

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Dr. Çağrı BÜKE Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bilimsel verilere dayalı Yataklı tedavi kurumunun

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 008 Tasyaran 24/12/01 17:27 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Mehmet A. Taflyaran Atatürk Üniversitesi T p

Detaylı

-Tedavi *Ampirik *Kültür sonucuna göre hedefe yönelik

-Tedavi *Ampirik *Kültür sonucuna göre hedefe yönelik Cerrahide antibiyotik kullanımı: -Profilaktik kolonizasyon olmadan önce bakterilerin yok edilmesi, kolonizasyon olmuşsa enfeksiyon gelişmesini önlemek amacıyla antibiyotik kullanılmasıdır -Tedavi *Ampirik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU

CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU 1 / 23 UÜ-SK CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU Hazırlayan: Doç.Dr.Emel Yılmaz UÜ-SK Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 / 23 Giriş: Cerrahi girişimlerde ameliyat

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: Profilaksive metabolik yaklaşımlar Prof. Dr. Cem Terzi

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: Profilaksive metabolik yaklaşımlar Prof. Dr. Cem Terzi CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: Profilaksive metabolik yaklaşımlar Prof. Dr. Cem Terzi 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu 18-20 Mayıs 2007, Nevşehir CAİ Ameliyattan sonraki 30 gün

Detaylı

Sa l k Personelinde Afl lama

Sa l k Personelinde Afl lama Prof. Dr. Gaye USLUER Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ESK fieh R e-posta: gusluer@ogu.edu.tr S a l k personeli afl yla önlenebilir

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı

Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Prophylactic Antibiotic Usage in Cardiovasculer Surgery Şinasi MANDUZ *, Nurkay KATRANCIOĞLU *, Kasım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı