ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG VE ARŞ HASTANESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG VE ARŞ HASTANESİ"

Transkript

1 NÖROŞİRURJİDE POSTOPERATİF VE GİRİŞİG İŞİM M SONRASI GÖRÜLEN G ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG RBÜZ SB ANKARA DIŞKAPI KAPI EĞE VE ARŞ HASTANESİ

2 Diğer cerrahi uygulamalarla kıyaslandk yaslandığında nöroşirurjide postop enfeksiyon riski düşüktür,%4(%0-25) civarındad ndadır I.K.Hosein et al. Journal of Hospital Infection(1999) 43:5-11)

3 Nöroşirurji operasyonlarının klasifikasyonu(enfeksiyon oranları) Katagori Kirli(% 9.1) Kontamine(%9.7) Temiz kontamine(%6.8) Yabancı cisimle temiz(%6) Temiz(%2-6) Tanım Cerrahi esnasında nda ispatlanmış sepsis Kontaminasyon gelişti tiği i bilinen Cerrahi sırass rasında operasyon bölgesinde b kontaminasyon riski Kalıcı veya geçici yabancı cisim konulması Tespit edilmiş risk faktörü yok;tüm m diğer katagorilerin bulunmaması Örnekler Beyin absesi, subdural veya parafalcine ampiyem, osteit,, menenjit, pürülan deri enfeksiyonları Bileşik ik kafatası kırıkları,, açık a k saçlı deri yaraları, serebrospinal sıvı fistülü,, ardışı ışık operasyonlar Paranasal sinüslere slere giriş, transsfenoidal veya trans oral uygulamalar, uzamış cerrahi, cerrahi tekniklerde ihlal Şant operasyonu, intrakranial basınç monitörleri, klempler, ventriküler drenler, akrilik kranioplastiler,, metal çubuklar İdeal operasyon koşullar ulları,, 24 saatı geçmeyen kapalı drenaj Narotam et al. Neurosurgery 1994;34:

4 Cerrahi sonrası gelişen en yara enfeksiyonları menenjit, serebrit, abse formasyonu Mortalite oranı % 14 e e kadar çıkabilir.

5 Postoperatif enfeksiyonlar; Hastanın n hastanede kalış süresini uzatırlar Bir başka cerrahi girişim im gerektirebilirler Hastane masraflarını artırırlar rlar

6 Nöroşirurjide cerrahi operasyon veya cerrahi girişim im sonrası gelişen en enfeksiyon riskini artıran ran faktörleri Hastayla ilgili olanlar: Amerikan Anastezi cemiyetinin fiziksel durum skorunun 2 den yüksek olması Başvuruda Glaskow koma skorunun 10 un altında olması Hastanede kalış süresinin 24 saatten az veya 6 günden g uzun olması Daha öncesinde nöroşirurjikirurjik operasyon Yakın n zamanda antibiyotik kullanımı I.K.Hosein et al. Journal of Hospital Infection(1999) (1999) 43:5-11)

7 Nöroşirurjide cerrahi operasyon veya cerrahi girişim im sonrası gelişen en enfeksiyon riskini artıran ran faktörleri Girişimle imle ilgili olanlar: Total saç kesimi: Operasyondan birgün önce veya aynı gün n yapılan saç traşı şının enfeksiyon riskini artırd rdığıda ilişkin çok sayıda cerrahi literatür r mevcuttur. Uygun antibiyotik profilaksisi uygulanmaması Dört saatten uzun süren s operasyon Acil cerrahi girişim im Kontamine veya kirli operasyonlar I.K.Hosein et al. Journal of Hospital Infection(1999) 43:5-11)

8 Traş yapmadan saçlı derinin operasyona hazırlanmas rlanmasıyla ilgili Horgan ve Piatt ın önerileri şöyledir; %4 lük klorhekzidin şampuan ile operasyon sabahı banyo İyotlu dezenfektanlar ile cerrahi alan temizliği İnsizyon yerindeki saçın n düzgd zgün n bir biçimde imde ayrılmas lması Ayrılan saçın n iyot emdirilmiş bir örtüyle kapatılmas lması Horgan MA, Piatt JH. Pediatr Neurosurg 1997;26:

9 Nöroşirurjide cerrahi operasyon veya cerrahi girişim im sonrası gelişen en enfeksiyonlar; Cerrahi alan enfeksiyonları Menenjit Ventrikülit Şant enfeksiyonları Beyin abseleri Subdural ampiyem Osteomiyelit Spinal abse Diskitis

10 SSS ŞANT ENFEKSİYONLARI Şant,, hidrosefalide SSS nın absorbsiyon için in bir başka vücut v bölgesine b aktarılmas lması işlemine denir

11 Şantın proksimal kısmı SSS içine, i ine, distal kısım m ise periton, plevra veya damar içine i ine yerleştirilir. Birçok nöroşirurjen distal ucun periton boşlu luğunda unda olmasını tercih eder Çeşitli nedenlerle eksternal kataterlerde takılabilir

12 SSS şant enfeksiyonu sıkls klığı genellikle %5-15 arasındad ndadır. Yakın n zamanlarda bildirilen enfeksiyon oranları genellikle % 4 ü4 ün altındad ndadır.

13 Enfeksiyon riskini artıran ran faktörler şunlardır; r; Prematüre doğum Daha önce geçirilmi irilmiş şant enfeksiyonu Cerrahın n deneyimi Operasyonda bulunan kişi i sayısı Operasyon esnasında nda endoskopi kullanımı Şant operasyonunun süresis Ventriküloatriyal şantlarda T7 nin altında katater takılmas lması Hastanın n cilt hazırl rlığı Derinin traşı Şant revizyonu

14 SSS şant enfeksiyonlarında nda etyolojik ajanlar Etken Sıklık(%) k(%) Stafilokok* Gram negatif bakteri 6-20 Streptokok 8-10 Korinebakteri Anaeroblar 6 Miks kültürler *Çoğunlukla unlukla koagülaz laz-negatif stafilokoklar

15 Geniş spektrumlu antibiyotik kullananlarda Candidaya bağlı enfeksiyonlarda görülebilir.

16 Şantın enfekte olmasının n nedenleri Şantın distal ucunda oluşan enfeksiyonun assendan yolla beyne ulaşmas ması Şantın üzerindeki derinin erozyonu nedeniyle direk bulaş Hemotojen yayılım Cerrahi sırass rasında bulaş(ens ensık)

17 Klinik Bulgular Başağrısı Bulantı Letarji Mental durum değişiklikleri iklikleri Ateş Karın n ağrısıa

18 Tanı Şantın direk kültk ltürü BOS kültk ltürü(şantın içinden inden veya çevresinden) BOS un mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemesi(hücre, cre, gram boya, glukoz, protein, şeker düzeyleri) d Kan kültk ltürü(va şantlarda)

19 Şantant Komplikasyonları Menenjit Ventrikülit İntrakranial ampiyem, abse İnfektifnfektif endokardit Şantant nefriti* Plörit Peritonit *Glomerüllerdellerde IgM ve IgG depolanması sonucu

20 Tedavi Antibiyotik tedavisi Şantın çıkarılması Şantın replasmanı

21 Antibiyotik tedavisi: Kültür r sonuçlar ları çıkıncaya kadar vankomisin ile birlikte sefepim, seftazidim veya meropenem ile tedaviye başlanmas lanması önerilir. İntraventriküler yolla antibiyotik kullanımı tartış ışmalı olup, inatçı vakalarda kullanılabilir. labilir. G.L.Mandell Mandell, Infectious Diseases,, 6.baskı,2005

22 Şantın çıkarılması Parenteral antibiyotik %24 Parenteral+intratekal antibiyotik %40 Parenteral antibiyotik + şant revizyonu %75 G.L.Mandell Mandell, Infectious Diseases,, 6.baskı,2005

23 Antibiyotik tedavi süresi s ve şant reimplantasyonu Koagülaz negatif stafilokok BOS bulguları normal Şant çıkarıldıktan sonra 48 saat içinde i inde Kültür r sonuçlar ları negatif ise Şantı çıkardıktan ktan 3 gün g n sonra yeni şant takılmas lması

24 Koagülaz negatif stafilokok BOS bulguları anormal(pleositoz Pleositoz,BOS biyokimyası bozulmuş ise Şantı çıkardıktan ktan ve kültk ltür r negatifliği i elde edildikten 7 gün g n sonra yeni şant takılmas lması Tekrarlayan kültk ltürler pozitif ise, negatif kültk ltür elde edildikten 10 gün g n sonra yeni şant takılmas lması

25 Antibiyotik tedavi süresi s ve şant reimplantasyonu Koagülaz pozitif stafilokok üretilmişse, kültür r negatifliğinden inden 10 gün g n sonra yeni şant takılmas lması önerilir. Gram negatif bakteri üretildiyse şant çıkarılıp, negatif kültk ltür r elde edildikten sonra günlg nlük k bir tedavi süresinden s sonra şant replasmanı önerilir.

26 Nöroşirurji yoğun bakım ünitelerinde görülen infeksiyonlar

27 Solunum fonksiyonlarının n azalması Uzamış mekanik ventilasyon Santral vasküler kataterler İntrakranial basınç monitörleri vs nedeniyle operasyon bölgesi b dışıd ışında gelişen en enfeksiyonlar içinde i inde artmış riske sahiptir

28 Nöroşirurji yoğun bakımda izole edilen etkenler; Enfeksiyon bölgesib Sayı(%) Bakteri Gögüs 9(41) Psödomonas Stafilokok aureus Klebsiella Enterobakter Asinetobakter Üriner sistem 7(32) E.koli Psödomonas Klebsiella Koagülaz negatif stafilokok Grup D streptokok MSS Enfeksiyonu* 4(18) Bakteroides Enterobakter Asinetobacter Yara 1(5) MRSA Cild 1(5) Asinetobakter *Bir hastada kültür negatif. M O Shea et al. West Indian Med J 2004;53(3):159

29 POSTOP EMPİRİK K ANTİBİYOT YOTİK TEDAVİSİ The Sanford Guide,, 2004 Enfeksiyon türüt Olası etkenler Primer ilaçlar lar Alternatif ilaçlar lar Beyin Absesi S.aureus aureus, Enterobacteriaceae Nafcillin veya Oxacillin + P Cep 3 Vanco 1.0 q12h IV + P Cep 3 Menenjit S.pneumoniae pneumoniae, S.aureus aureus, Coliforms, P.aeruginosa Ventrikülit lit/ İnfekte ventriküloperitoneal şant nedeniyle gelişen en Menenjit Kafa kemiklerinde Osteomiyelit S.epidermidis S.aureus Coliforms Diphtheroids Propionibacterium acnes S.aureus aureus, S.epidermidis Vanco 1.0 gr q6-12h IV + Ceftazidime 2.0 gr q8h IV Vanco 1.0 gr q6-12h IV + RIF 600 mg qd po Vancomisin Meropenem 1.0 gr q8h IV, FDA onayı yok

30 NÖROŞİRURJİDE ANTİBİYOT YOTİK PROFİLAKS LAKSİSİ

31 NÖROŞİRURJİDE ANTİBİYOT YOTİK PROFİLAKS LAKSİSİ The ancient Chinese paid their doctors while they remained healthy, but stopped paying when they became ill.

32 NÖROŞİRURJİDE ANTİBİYOT YOTİK PROFİLAKS LAKSİSİ Antibiyotik profilaksisi operasyon sonrası özellikle yara enfeksiyonları başta olmak üzere enfeksiyon sıklığının n azaltılmas lmasında önem taşı şır.

33 NÖROŞİRURJİDE ANTİBİYOT YOTİK PROFİLAKS LAKSİSİ Profilaktik antibiyotik kullanımının; n; Toksik ve allerjik reaksiyonlar Dirençli bakteri gelişimi imi İlaç etkileşimleri imleri Süper enfeksiyonlar

34 Nöroşirurjide kraniotomi operasyonlarında nda antistafilokoksik antibiyotik profilaksisinin etkinliği gösterilmiştir. tir. FG Barker II, Neurosurgery,, 35:484,1994

35 SSS şant operasyonlarında nda profilaksi çelişkili sonuçlar vermiştir EM Brown et al, Lancet,, 344:1547, 1994

36 Spinal cerrahide, konvansiyonel lomber diskektomi sonrası enfeksiyon oranı düşüktür, profilaksi önerilmez.

37 Füzyon yapılan spinal cerrahi, uzamış spinal prosedürler, rler, veya yabancı cisim konulan operasyonlarda enfeksiyon riski artar ve genellikle profilaksi yapılır* *Kontrollü çalışma yok

38 Kraniotomi yapılan hastalarda antibiyotik profilaksisi önerileri ASHP=American American Society of Health-System Pharmacists SIS=Surgical Surgical Infection Society IDSA=Infectious Infectious Disease Society of America G.L.Mandell Mandell, Infectious Diseases,, 6.baskı,2005 ASHP(1999) Medical letter(2001) IDSA(1994) Sanford guide(2003) SIS(1993) Cefazolin 1 gram Cefazolin 1-2 gram Vancomycin 1 gram Cefazolin 1-2 gram Cefazolin 1 gram tek doz veya 8 saat arayla 1-21 gün. Ceforoxime 1.5 gram tek doz veya 1-21 gün Vancomysin 1 gram tek doz Cefazolin 1 gram İndüksiyon öncesi,1 ncesi,1 doz operasyon sonrası Vancomycin 1 gram indüksiyon öncesi

39 Etik sorunlar Etik olarak antibiyotik profilaksisi kullanılacaksa lacaksa veya kullanılmayacaksa lmayacaksa hastanın ameliyat öncesi bunu bilme hakkı vardır r ve mutlaka hastadan onay alınmal nmalıdır. Çünk nkü hiçbir ilaç hastanın n isteği i dışıd ışında hastaya uygulanamaz. S I Savitz,, M M Rivlin,, M H savitz J Med Ethics 2002; 28:

40 Postoperatif enfeksiyonların n tedavisinde Enfeksiyon Hastalıklar klarının n rolü nedir?

41 Enfeksiyon hastalıklar klarının n rolü Bu enfeksiyonların n hastaya fazla zarar vermesinin engellenmesinde Erken tanı Kombine medikal ve cerrahi tedavi gereklidir.

42 Enfeksiyon hastalıklar klarının n rolü Tanının n konmasında, nda, Etkenin izole edilmesi Optimal tedavinin seçilmesinde Enfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanının n katkısı önemlidir.

43 Enfeksiyon hastalıklar klarının n rolü Genellikle enfeksiyonların çoğu u bilinen az sayıda etkenle olmasına rağmen, bazı durumlarda az görülen g yada çoklu direnç paterni gösteren etkenlerle enfeksiyon olabilir.

44 Enfeksiyon hastalıklar klarının n rolü Bu durumlarda enfeksiyonun saptanması,, etkenin izolasyonu ve uygun antibiyotik seçimi büyük b önem taşı şır.

45 OPTİMAL TEDAVİ ve TEDAVİ SÜRELERİNİN N BELİRLENMES RLENMESİNDE NDE LABORATUVARIN ROLÜ NEDİR?

46 LABORATUVARIN ROLÜ Cerrahi sonrası ortaya çıkan menenjitlerin bir kısmk smı bakteriyel olduğu gibi bir kısmk smı da kimyasal(aseptik aseptik) olabilir.

47 LABORATUVARIN ROLÜ Kimyasal menenjit, bakteriyel menenjitten daha çok görülür, g, cerrahi sırasında subaraknoid boşlu luğa a geçen en kan ve kan yıkım y ürünlerinin veya dura yamalarının n (dural substitutes)kimyasal irritasyonuyla oluşur. ur.

48 LABORATUVARIN ROLÜ Kimyasal menenjit yüksek y ksek doz kortikosteroidlere iyi cevap verir. Bu nedenle bakteriyel menenjitlerden ayrımı büyük önem taşı şır.

49 LABORATUVARIN ROLÜ Ancak her iki durumda da SSS da düşük d glukoz düzeyi, yüksek y protein konsantrasyonu ve PNL hakimiyeti olan pleositoz vardır. r. Bakteri izole edilen olguların n % 70 inde gram boyamada bakteri görülmedig lmediğinden inden ayırımda bu yöntemde y çok etkili değildir.

50 LABORATUVARIN ROLÜ Yapılan çalışmalarda BOS da TNFα,, IL-1β ve IL-6 nın n bakteriyel menenjitlerde anlamlı bir şekilde yüksek y olduğu gösterilmiştir. tir.

51 LABORATUVARIN ROLÜ Bu testlerden en güvenilir g venilir sonuçlar IL-1β ile elde edilmiş olup, sensivitesi %90, spesivitesi % 95 dir. Tedavi başlang langıcından ndan sonraki 24 saatte IL-1β miktarının n %50 azaldığı gösterilmiştir. tir. Erwin M.Brown Drug 2002;62(6):

52 LABORATUVARIN ROLÜ Postop klinik ve labortuvar menenjit bulguları olan hastalara empirik antibiyotik tedavisi başlamak, gün g n içinde i inde BOS da üreme yoksa tedaviye kesmek olmalıdır.

53 LABORATUVARIN ROLÜ Beyin absesi, subdural ampiyem, spinal abse, osteomiyelit, diskit gibi enfeksiyonlarda tedavinin etkinliğinin inin ve tedavi süresinin s resinin saptanmasında nda CRP takibi yararlı olabilir.

54 TEŞEKK EKKÜR R EDERİM

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 KANLA BULAŞAN AN VİRAL V ENFEKSİYONLAR VE CREUTZFELD- JAKOP HASTALIĞI Hastadan personele kanla bulaşan an viral enfeksiyonlar ve özellikle Creutzfeld-Jakop (CJD) hastalığı ığının bulaşı önemlidir.

66 CJD olduğu u bilinen yada şüphelenilen hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Hastaya kullanılan lan tüm t m malzemeler imha edilmeli, başka hastalara kullanılmamal lmamalıdır. I.K.Hosein et al. Journal of Hospital Infection(1999) (1999) 43:5-11

67 Danimarkada yapılan bir çalışmada beyin cerrahlarının n kanla bulaşa a diğer cerrahlardan daha çok maruz kaldığı gösterilmiştir. tir. Perkutan yaralanmalarda beyin cerrahları ikinci sıradads radadır, r, mukokutanöz kanla temasta ilk sıradads radadırlar. rlar. I.K.Hosein et al. Journal of Hospital Infection(1999) 43:5-11

68 The GCS is scored between 3 and 15, 3 being the worst, and 15 the best. It is composed of three parameters : Best Eye Response, Best Verbal Response, Best Motor Response,, as given below : Best Eye Response.. (4) No eye opening. Eye opening to pain. Eye opening to verbal command. Eyes open spontaneously. Best Verbal Response.. (5) No verbal response Incomprehensible sounds. Inappropriate words. Confused Orientated Best Motor Response.. (6) No motor response. Extension to pain. Flexion to pain. Withdrawal from pain. Localising pain. Obeys Commands. Note that that the phrase 'GCS of 11' is essentially meaningless, and it is important to break the figure down into its components, such as E3V3M5 = GCS 11. A Coma Score of 13 or higher correlates with a mild brain injury,, 9 to 12 is a moderate injury and 8 or less a severe brain injury. Teasdale G., Jennett B., LANCET (ii( ii) ) 81-83, 83, 1974.

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:--

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Değişen CDC Tanımları/

Detaylı

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Surgical site infections: risk factors and methods of prevention Ali

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections SENĠN 30 SANĠYEN BENĠM HAYATIMDAN DAHA MI DEĞERLĠ? Elif Kolay, Burcu Bozdoğan, Ece Ünalan, Aykut Kılıç Danışman: Dr. Ebru Bostanoğlu ÖZET El yıkama dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan hastane

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

Üriner Sistem İnfeksiyonları

Üriner Sistem İnfeksiyonları Derleme Üriner Sistem İnfeksiyonları Urinary Tract Infections Ayten Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum Yazışma Adresi: Doç. Dr. Ayten Kadanalı,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Yrd. Doç. Dr. Hayati GÜNEŞ Arş. Gör. Dr. Reyhan MUTLU

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı