İMKB DE İŞLEM GÖREN REEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB DE İŞLEM GÖREN REEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss İMKB DE İŞLEM GÖREN REEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ H. Aydın OKUYAN * H. Mehmet TAŞÇI ** Özet Bu çalışmada, İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinin sermaye yapılarını etkileyen değişkenlerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. İMKB de işlem gören 196 reel sektör işletmesine ait veriler, 2001q2 2008q2 yılları arasındaki 3 er aylık bilançolardan elde edilmiştir. 196 işletmeye ait 29 dönemi kapsayan 5684 gözlem Beck ve Katz (1995) tarafından geliştirilen Standart Hataları Düzeltilmiş Panel yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar işletmelerin sermaye yapılarının açıklanmasında tek bir kuramın geçerli olmadığını, kısa vadeli borçların finansal hiyerarşi kuramına, uzun vadeli borçların ise dengeleme kuramına uygun şekilde hareket ettiğini ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Standart Hataları Düzeltilmiş Panel, İMKB Reel Sektör JEL Sınıflaması: G32, C23, G19 Determinants of Capital Structure: Evidence From Real Sector Firms Listed in ISE Abstract This paper investigates the determinants of capital structure of production firms listed in ISE. The data of 196 firms are obtained from the quarterly financial statements between 2001q2 2008q2. We used the method of Panel Corrected Standard Errors developed by Beck and Katz (1995) to examine the data set in * Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. ** Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü.

2 56 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI which, in total, we have 5684 observations. The findings can be interpreted as the relevance of pecking order theory for the short term debts whereas the relevance of static tradeoff theory for the long term debts, of firms listed in ISE. Key Words: Capital Structure, Panel Corrected Standart Errors, ISE Real Sector JEL Classification: G32, C23, G19 GİRİŞ İşletmelerin sermaye yapılarına ilişkin çalışmalar, iki temel kuram üzerine kurulmuştur. Bunlar dengeleme ve finansal hiyerarşi kuramlarıdır. Bu kuramlar işletmelerin sermaye yapılarına nasıl ve hangi koşullarda karar verdiklerini ortaya koymaya çalışırlar. Daha açık bir ifade ile sermayenin finansmanında özsermaye ve borçlanma seçenekleri arasında nasıl karar verildiğini açıklamaya çalışırlar. Esasen bu sorunun cevabı açıktır. İşletmelerin, özsermaye ile borç arasındaki seçimdeki en önemli kriterleri maliyettir. Çünkü işletme değerini maksimum kılmak isteyen yöneticilerin, en düşük maliyetli kaynağı kullanmak isteyecekleri düşünülebilir. Dolayısıyla aslında ortada işletmelerin hangi finansman kaynağını öncelikli olarak seçtiklerine yönelik bir sorun yoktur. Ortadaki esas sorun ve yapılan çalışmaların esas amacı hangi koşulların borçlanmanın ve öz kaynakların maliyeti üzerinde etkili olduğunun araştırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı, İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinde finanslama kararlarının hangi faktörlerden etkilendiğinin ortaya konulmasıdır. Bu kararlar üzerinde etkili olan faktörlerin bilinmesi halinde işletmelerin finanslama kararlarının açıklanmasında hangi kuramın görece başarılı olduğu ortaya konulabilir. 1. KURAMSAL YAKLAŞIMLAR Her işletme, piyasa değerini maksimum, sermaye maliyetini minimum yapacak olan optimal sermaye yapısını bulmaya çalışır. Diğer bir deyişle, en az sermaye ile en yüksek piyasa değerine ulaşmak her işletmenin hedefidir. Çeşitli kaynakların reel marjinal maliyeti birbirine eşit olduğunda, işletme optimal sermaye yapısına ulaşmış demektir (Akgüç, 1994:483). İşletme ihtiyaç duyduğu fonları iki kaynaktan temin etmektedir: (i) Yabancı kaynak (borçlanma) ve (ii) özsermaye. İki kaynak arasında belirli farklar vardır. Bunlar: - Süre; borçlanmada belirli bir süre sonra borcun geri ödenmesi söz konusu iken, öz sermayenin geri ödenmesi söz konusu değildir.

3 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 57 - İşletme geliri üzerinde talep hakkı; borç verenlerin işletme gelirleri üzerinde işletme sahiplerine oranla öncelik hakları vardır. İşletme kar etse de etmese de borç sahiplerine faiz ödemesi yapılır. Borç sahipleri faiz ve anapara ödemelerini talep edebilir, gerektiğinde yasal yollara başvurabilirler. Ama özsermaye sahipleri, işletme kar dağıtımına karar vermemişse, kar payı talebinde bulunamazlar. - İşletmenin tasfiyesi durumunda, öncelikle borç sahipleri alacaklarını tahsil ederler, daha sonra işletme sahipleri kalan bakiyeyi paylaşırlar. - Yönetime katılma hakkı; işletmeye borç verenlerin işletme yönetiminde söz hakları bulunmazken, ilke olarak işletmeye öz kaynak sağlayanlar yönetimde söz sahibidirler. Modigliani ve Miller (1958) e göre işletme değeri, vergiler, asimetrik bilgi, işletme iflası ve benzeri piyasa aksaklıkları göz önünde bulundurulmadığında, sermaye yapısından bağımsızdır. Modigliani ve Miller borsadaki yatırımcıların aynı beklentilere sahip olduklarını varsayarak işletme değerinin tamamen gelecekteki kazançlar tarafından belirlendiğini ve ihraç edilen pay senetlerinin değerinin işletmenin mali yapısından bağımsız olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu kuramın özü, yatırımcıların bilançonun aktifindeki yatırımların karlılığı ile ilgilenmesidir. Yatırımcılar, aktiflerin borçlanma yoluyla veya özsermaye ile finanse edilmesi seçimlerine karşı kayıtsızdırlar. Ancak Modigliani ve Miller (1963) beş yıl sonra yayımladıkları ve ilk makalelerini düzeltmeye yönelik ikinci makalelerinde borç faizi ödemelerinin vergi matrahını azalttığını ve vergi sonrası sermaye maliyetini düşürdüğü için borçlanmanın özsermaye kullanmaya göre avantajlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sermaye yapısına ilişkin bu ilk önemli görüşten sonra farklı görüşler de doğmuştur. Çalışmanın bu bölümünde sermaye yapısına ilişkin iki temel kuram olan dengeleme ve finansal hiyerarşi kuramlarına kısaca yer verilecektir Dengeleme Kuramı Bu kurama göre, işletmenin borç özsermaye arasındaki seçimi, faizin vergi tasarrufu ile finansal sıkıntı maliyeti arasındaki bir denge noktasında yer almalıdır. Yani işletme, borçlanmanın sağladığı fayda ile (faizin vergi tasarrufu) borçlanma nedeniyle uğranılan zarar (kredibilitedeki azalış) arasındaki farkın ençoklandığı noktada borçlanmaya çalışacaktır. Bu amaçla, işletmeler kendi koşulları doğrultusunda hedef bir borçlanma oranı belirler ve bu orana doğru borçlanmaya çalışırlar.

4 58 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI Sermaye yapısını dengeleme kuramı, hedef borç oranlarının işletmeden işletmeye değişebileceğini kabul eder. Güvenli, maddi duran varlıkları olan ve vergilendirilebilir karı tasarruf sağlamaya yeterli olan işletmelerin hedef oranları yüksek olmalıdır. Riskli, maddi olmayan varlıklara sahip, karsız işletmeler ise öz kaynak finansmanına dayanmalıdırlar. Dengeleme kuramı, kurumlar vergisi ödeyen işletmelerin olabildiğince çok borçlanmasını öneren Modigliani Miller önermesinin aksine ılımlı ve önceden belirlenmiş bir borç oranı önermektedir (Brealey ve diğerleri, 1999:425) Finansal Hiyerarşi Kuramı Finansal hiyerarşi kuramı Myers (1984) tarafından şu şekilde açıklanmıştır. - İşletmeler öncelikle iç fonlardan finansmanı tercih ederler. - İşletmeler hedef kar payı oranlarını yatırım fırsatlarına göre belirlerler. Eğer yatırım yapılacak ise kar payı ödeme oranı düşer. - Kar payı ödeme politikaları ve karlılık ile yatırım fırsatlarındaki beklenmedik dalgalanmalar karşısında, iç fonlar gerekenden az veya çok olabilirler. Eğer iç fonlar yatırım harcamaları gereksiniminden az ise döner varlıklardaki menkul kıymetler de yatırım harcamalarında kullanılabilir. - Dış fon kullanmanın gerekli olduğu durumlarda işletmeler öncelikle borçlanmayı tercih ederler. Daha sonra borçlanma ifade eden menkul kıymet çıkarır, en son olarak da pay senedi ihraç ederler. Finansal hiyerarşi kuramı piyasada işletmeler ile yatırımcılar arasındaki bilgi akışının yoğunluğu üzerine odaklanmıştır. İşletmelerden piyasaya bilgi akışının yoğun olmamasından dolayı, işletme yöneticileri ile yatırımcılar işletme hakkında aynı bilgiye sahip değildirler. Bu durum bilgi asimetrisi olarak nitelendirilir. Bilgi asimetrisi Akerlof un (1970) Limonlar Sorunu ile açıklanabilir: Limon İngilizce de kötü durumdaki arabaları tanımlamak için kullanılır. Bir araba pazarında, alıcı ile satıcı arasındaki ürün kalitesi hakkındaki bilgi farklılığı, pazarın işleyişini aksatıp bazen de araba ticaretini tamamen engelleyebilir. Potansiyel alıcılar kendilerine sunulan ürünün kalitesinden emin olmadıklarından söz konusu mala yüksek fiyat ödemek istemeyeceklerdir. Bu durumda da satıcı, elindeki malı değerinin altında bir fiyata satmaya yanaşmayacaktır. Araba alma riski ile baş başa kalan alıcı fiyatta indirim ister ve bu istek de satıcının satış yapma isteğini kırabilir. Böylece pazarın işleyişi aksar. İşte işletmelerin fon kaynağı ihtiyacında öncelikli

5 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 59 olarak iç fon, sonra borç ve en son olarak da pay senedi çıkaracağına yönelik finansal hiyerarşi kuramı bu bilgi asimetrisine dayanır (Kula, 2001;18). İşletme hakkında yöneticiler kadar bilgi sahibi olmayan yatırımcılar, yöneticilerin ancak pay senetleri aşırı değerlendiğinde pay senedi çıkaracaklarını veya pay senedi çıkarım zamanını bu şekilde ayarlamaya çalışacaklarını varsayarlar. Bu yüzden yeni pay senedine düşük fiyat vereceklerdir. Bundan dolayı işletmeler, iyi yatırım projelerini değerlendirme amacıyla nakit şeklinde hazır rezerv oluşturmaya çalışır, yeni yatırım fırsatları dış fonlara ihtiyaç duyulmadan iç fonlarla gerçekleştirilir. Yatırımcılar, yöneticilerin pay senedi yüksek fiyatlı olduğu sürece pay senedi çıkaracaklarını ve düşük fiyatlı olduğu sürece borçlanacaklarını varsaydıklarından, işletme borç kapasitesini tüketmeden pay senedi almayacaklardır. Böylece yatırımcılar işletmeyi finansal hiyerarşiyi takip etmeye zorlayacaklardır. Dış fon seçiminde borcun pay senedi ihraç etmeye tercih edilmesinin bir diğer nedeni, bilgi asimetrisinin olduğu bir ortamda borçlanmanın pay senedi ihracına oranla daha düşük maliyetli olmasıdır. Fon ihtiyacının karşılanmasında bilgi asimetrisi özellikle küçük işletmeler için geçerlidir. Hatta bilgi asimetrisinden öte yatırımcıların işletme hakkında hiçbir bilgisi olmaz. Bu durumda küçük işletmeler, kendileri hakkında bilgi monopolü kuran bankalardan ağır şartlarla borçlanmak durumunda kalırlar. Bundan dolayı küçük işletmeler için en güvenli yol mümkün olduğunca kendi iç fonlarından yararlanmak olacaktır (Myers 1984;194). Literatürde bu iki temel görüşün dışında sinyal, temsilcilik, kurumsal kontrol, ürün piyasaları gibi yaklaşımlar da bulunmaktadır *. Ancak bu yaklaşımlara bu çalışma çerçevesinde detaylı yer verilmeyecektir. Yukarıda bahsedilen yaklaşımlar, çeşitli ampirik çalışmalarda test edilmiş ve işletmelerin sermaye yapılarının belirleyicileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 2. LİTERATÜR Bu bölümde işletmelerin sermaye yapılarını etkileyen etmenlerin araştırıldığı temel çalışmalara yer verilecektir. * Bu yaklaşımlara ilişkin detaylı bilgi için; Stephen A. Ross (1977), The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signaling Approach, The Bell Journal of Economics, Vol.8, No.1, pp Michael Jensen and William Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 1976, 3, ss

6 60 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI Demirgüç Kunt ve Maksimoviç (1995) çalışmalarında sermaye piyasalarının gelişim düzeyinin, işletmelerin finanslama seçenekleri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla yılları arasında 30 farklı ülkede faaliyet gösteren işletmelerin sermaye yapılarını ve ülkelere özgü gelişmişlik değişkenlerini incelemişlerdir. Çalışmada borsanın likiditesi, kapitalizasyonu, enflasyon oranı, büyüme, işletmelerin karlılığı gibi değişkenlerin finansal kaldıraç üzerindeki etkisi çoklu bir regresyon modeli yardımıyla incelenmiştir. Tüm işletmeler ele alınarak yaptıkları analizde borsanın gelişmişliği ile kısa vadeli ve uzun vadeli kaldıraç arasında negatif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ancak bu ilişkinin sadece büyük ölçekli işletmeler için geçerli olduğu söylenmiştir. Ayrıca bankacılık sektörünün gelişmişliği ve kaldıraç arasında pozitif anlamlı bir ilişki de tespit edilmiştir. Hatfield, Cheng ve Davidson (1994) çalışmalarında, endüstrinin ve işletmenin borçlanma oranlarındaki değişimin, işletmenin piyasa değeri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 4 yılı ve 183 işletmeyi kapsayan çalışmalarında, işletmenin piyasa değeri ile endüstri ve işletmenin borçlanma oranlarının bir ilgisi olmadığını ortaya koymuşlardır. Agarwal ve Mothadi (2004), Demirgüç Kunt ve Maksimoviç (1995) in çalışmalarına eklemeler yaptıkları, 21 ülke ve 17 yılı kapsayan çalışmalarında finansal kaldıraç oranı üzerinde etkili olan değişkenleri araştırmışlardır. Sonuçta sermaye piyasalarının gelişmişliği ile işletmelerin borçlanma düzeyleri arasında negatif, anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuç hem kısa hem de uzun vadeli borçlanma için geçerli olmasına rağmen vadelere göre etki düzeyinde farklılıklar görülmektedir. Sermaye piyasalarının gelişmişliğinin kısa vadeli borçlanma üzerindeki etkisinin uzun vadeli borçlanmaya göre daha fazla olduğu söylenmiştir. Lööf (2003) yaptığı çalışmada, farklı ekonomik sistem ve büyüklüklerde yer alan işletmelerin sermaye yapılarını etkileyen etmenler arasındaki farklılıkları incelemiştir. Farklı ekonomik sistemlerde olsalar da, işletmelerin sermaye yapılarının belirlenmesinde etkili olan faktörlerin aynı olabileceğini ileri sürmüştür. Bu amaçla İsveç, ABD ve İngiltere işletmelerini ele almıştır. Sonuçta işletmeler farklı ekonomilerde bile olsa, sermaye yapılarının belirlenmesinde rol oynayan temel ortak değişkenlerin olduğu ortaya konulmuştur. Bu değişkenlerin finansal sektörün büyüklüğü, sermaye arzı ve vergilendirme koşulları olduğu ortaya çıkmıştır. Ismail ve Eldomiaty (2004), Kahire Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 100 işletme üzerinde yaptıkları çalışmalarında, geçmiş çalışmalarda kullanılan bütün oranları bir araya getirerek işletmelerin finansal yapılarına etki eden en uygun

7 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 61 değişkenler bulmaya çalışmışlardır. Bu amaçla Bayesyen Stokastik Araştırma Değişkeni Seçimi yöntemini kullanmışlar, buldukları değişkenlerle bir model kurmuşlardır. Sonuçta finansal hiyerarşi kuramının Mısır daki işletmelerde görece geçerli olduğu ve finansal yapının belirlenmesinde işletmenin sahip olduğu vergi istisnaları, piyasa riski, iflas riski ve işletmenin büyüme oranının etkili olduğu ortaya konulmuştur. Medeiros ve Daher (2004), Brezilya Menkul Kıymetler Borsasında yaptıkları 132 işletmeyi kapsayan çalışmalarında finansal hiyerarşi kuramının geçerli olup olmadığını test etmişlerdir. Elde ettikleri sonuçları Myers (2001) ve Frank ve Goyal (2003) ın elde ettikleri sonuçlar ile karşılaştırmışlardır. Sonuçta Brezilya işletmelerinde finansal hiyerarşi kuramının geçerli olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan ampirik çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Wiwattanakantang (1999), Booth ve diğerleri (2001), Pandey (2001), Al Sarkan (2001), Huang ve Song (2003) gelişmekte olan ülkelerde yaptıkları çalışmalarda kaldıraç oranı ile işletmenin aktif büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Rajan ve Zingales (1994) aynı ilişkinin G 7 ülkelerinde de bulunduğunu söylemişlerdir. Titman ve Wessels (1988) ise işletmelerin aktif büyüklüğü ile toplam ve uzun vadeli borçların kaynaklara oranı arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu söylemişlerdir. Diğer yandan, Bevan ve Danbolt (2002) ise işletmenin büyüklüğü ile kısa vadeli borçlanma oranı arasında negatif, uzun vadeli borçlanma oranı ile arasında ise pozitif bir ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir. Durukan (1997) İMKB de işlem gören 68 işletme üzerinde yaptığı, yıllarını kapsayan çalışmasında, karlılık ve borç dışı vergi kalkanının işletmelerin sermaye yapılarını etkileyen en önemli faktörler olduğunu öne sürmüştür. Karlılık ile borçlanma derecesi arasında negatif bir ilişkinin varlığı finansal hiyerarşi yaklaşımını desteklemektedir. Güloğlu ve Bekçioğlu (2001) İMKB de işlem gören 42 imalat sanayi işletmesini ele aldıkları çalışmalarında, İMKB deki gelişmelerin işletmelerin sermaye yapılarını ne derecede etkilediğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Borsanın gelişmesinin işletmelerin borçlanma oranlarını önemli derecede artırdığını, bu etkinin ise küçük işletmelerde büyüklere oranla daha fazla ortaya çıktığını ne sürmüşlerdir. Bu sonuca göre borsalar gelişse bile işletmeler borçlanmadan vazgeçmemekte, yani borcu öz kaynak ile ikame etmemektedirler. Demirhan (2007), İMKB deki Hizmet sektöründe yer alan 20 işletmeyi konu alan ve yıllarını kapsayan çalışmasında işletmelerin borçlanma derecesi ile büyüklüğü arasında pozitif, duran varlık oranı, karlılık ve likiditesi ile negatif bir ilişki olduğunu öne sürmüştür. Bu bulgular finansal hiyerarşi yaklaşımının borçlanma davranışlarını açıklamada görece daha başarılı olduğu şeklinde yorumlanabilir.

8 62 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI 3. MODEL ve DEĞİŞKENLER Çalışmada kullanılan modeller aşağıda gösterilmiştir. D it 1 TN it 2SZ 3IF 4Git 5 RO it it i=1,.,n t=1,,t (1) Modelde yer alan D borçlanma oranını ifade etmektedir. Modelde i işletmeyi, t ise dönemleri temsil etmektedir. N toplam işletme sayısını gösterirken, T toplam dönem sayısını göstermektedir. Modelde ilk önce toplam borçların toplam varlıklara oranı bağımlı değişken olarak kabul edilmiş, daha sonra model hem kısa vadeli hem de uzun vadeli borçlar için ayrı ayrı uygulanmıştır. Literatürde yer alan çalışmalarda borçlanma oranını temsilen farklı oranlara yer verildiği görülmektedir. Ross, Westerfeld ve Jaffe (2002) borç oranını toplam borçların toplam varlıklara oranı veya toplam borçların öz sermayeye oranı olarak tanımlamışlardır. Chen ve Hammes (2005) borç oranı olarak borçların hem defter değerlerini hem de piyasa değerlerini kullanmışlardır. Bowman (1980) borçların piyasa değerleri ile defter değerleri arasında oldukça yüksek bir korelasyon olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada borç oranı göstergesi olarak kısa vadeli borçların aktiflere oranı (STD), uzun vadeli borçların aktiflere oranı (LTD) ve toplam borçların aktiflere oranı (TD) kullanılmıştır. Warner (1977), Ang, Chua ve McConnell (1982) e göre büyük işletmelerin varlıkları küçüklere oranla daha iyi çeşitlendirildiklerinden, büyük işletmelerin iflas maliyetleri daha düşüktür. Bu durumda büyük işletmelerin küçüklere oranla daha yüksek bir borçlanma kapasitesine sahip oldukları düşünülebilir. Titman ve Wessels (1988) büyük işletmelerin sermaye piyasalarına daha kolay erişim sağladığını öne sürmüşlerdir. Whited (1992) küçük işletmelerin büyüklere oranla sermaye piyasalarına daha zor erişimi sonucunda küçük işletmelerin daha yüksek kaynak maliyetine katlandıklarını öne sürmüştür. Bu çalışmada büyüklük, literatürde yer alan bazı çalışmalarda olduğu gibi (Berger, Ofek ve Yermack, 1997; Claessens ve diğerleri, 2002; Lins, Harvey ve Roper, (2002) aktif toplamının doğal logaritması (SZ) şeklinde hesaplamıştır. Modelde yer alan TN duran varlık oranını ifade etmektedir. Harris ve Raviv (1990) yüksek likiditeye sahip işletmelerin daha yüksek oranda borçlanabileceğini öne sürmüşlerdir. Scott (1977) tarafından geliştirilen teminatlı borç kuramına göre, işletmelerin duran varlık benzeri teminatlar karşılığında borçlanmaları işletmelerin

9 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 63 değerini yükselten bir unsurdur. O halde duran varlık oranı daha yüksek olan işletmelerin borçlanma düzeylerinin görece yüksek olması beklenebilir. Geçmiş çalışmaların bazılarında duran varlık oranını belirlemek için makine teçhizat ve binaların toplam varlıklara oranı kullanılırken (Titman ve Wessel, 1988), bazılarında ise duran varlıkların toplam varlıklara oranı kullanılmıştır (Rajan ve Zingales, 1995; Short, Keasey ve Duxbury, 2002). Bu çalışmada duran varlık oranı (TN), duran varlıkların toplam varlıklara oranı olarak hesaplanmıştır. Myers (1984) tarafından öne sürülen finansal hiyerarşi kuramına göre, işletme yöneticileri yatırımları öncelikle iç kaynaklardan, daha sonra borçlanarak en son olarak da yeni pay senedi çıkararak finanse etmek eğilimindedirler. Buradan yola çıkarak daha karlı olan işletmelerin daha az borçlanmaya gidecekleri görüşünü destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Jensen, Solberg ve Zorn, 1992; Friend ve Lang, 1988; Titman ve Wessel, 1988; Wiwattanakantang, 1999; Booth ve diğerleri, 2001). Bu çalışmada işletmenin karlılığı literatürde yer alan bazı çalışmalar (Friend ve Lang, 1988; Rajan ve Zingales, 1995; Wiwattanakantang, 1999; Harvey, Lins ve Roper, 2002) gibi faiz ve vergi öncesi karın toplam varlıklara oranı şeklinde hesaplanması düşünülmüştür. Ancak faiz ve vergi öncesi karın toplam varlıklara oranı tek başına iç kaynakları göstermekte yeterli olmayabileceği şeklinde bir eleştiri ile karşılaşabilir. Bu nedenle çalışmaya iç kaynakların daha gerçekçi bir göstergesi olduğu düşünülen faiz ve vergi öncesi kar ve amortismanlar toplamının toplam varlıklara oranı (IF) olarak hesaplanan bir kontrol değişkeni de eklenmiştir. İşletmelerin büyüme oranları ile borçlanma dereceleri arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülebilir. Çünkü yüksek büyüme oranlarına sahip işletmelerin ihtiyaç duyacakları fonlar için dış kaynak kullanmaya yönelecekleri öne sürülebilir. Barton ve Gordon (1988) çalışmalarında işletmelerin büyüme ve borç oranları arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair pek çok ampirik çalışmanın bulunduğunu söylemişlerdir. Kakani ve Reddy (1998) büyüme ile borçlanma arasındaki pozitif ilişkiyi desteklemişlerdir. Bu görüşe ters şekilde Myers(1977) hızlı büyüyen işletmelerin dengesiz bir yatırım politikasına sahip olduklarını bu nedenle de yatırımcıların bu işletmelere borç vermek konusunda isteksiz davranabileceğini öne sürmüştür. Gaud ve diğerleri (2005) büyüme oranları ile borçlanma arasında negatif bir ilişki olduğu görüşünü savunmuşlardır. Literatürde yer alan çalışmalarda büyümenin göstergesi olarak satışlardaki değişimi, aktiflerdeki değişim veya öz sermayedeki değişim rakamları kullanılmıştır. Bu çalışmada büyümenin göstergesi olarak aktiflerdeki değişim (G) kullanılacaktır. İşletmelerin riskinin de sermaye yapısı üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Buna göre gelirleri veya faaliyetleri yüksek oranda volatilite gösteren işletmeler borç geri ödemelerini yapmakta zorlanabilirler. Bununla birlikte

10 64 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI yatırımcılar da bu durumdaki işletmelere borç vermek konusunda isteksizdirler. Harris ve Raviv (1991) risk ile borç oranı arasında negatif bir ilişki olduğuna işaret etmişlerdir. Bu çalışmada işletmenin riskinin ölçüsü olarak faiz ve vergi öncesi karın aktiflere oranının standart sapması (RO) kullanılmıştır. 4. VERİ SETİ ve MODEL SEÇİMİ Çalışmanın veri setini 2001q2 2008q2 dönemleri arasındaki İMKB de işlem gören 196 reel sektör işletmesi oluşturmaktadır. Veriler bu işletmelere ait 3 er aylık mali tablolardan elde edilmiştir. Bu veriler bir araya getirilerek toplamda 196 işletmeye ait 29 dönemlik dengeli (balanced) bir panel oluşturulmuştur. Yani çalışmada kullanılan gözlem sayısı 5684 tür. Veri setinin yapısı panel formatına uygun olduğu için ekonometrik model de buna uygun olarak seçilmelidir. İlk aşamada model sabit ve rassal etki varsayımları altında ayrı ayrı her üç bağımlı değişken için de tahmin edilmiştir. Bu tahminler sonrasında her iki model için de değişen varyans ve otokorelasyon problemleri ile karşılaşılmıştır *. Bu sorunlardan kurtulmak ve daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için literatürde genel olarak iki tür yaklaşım kullanılmaktadır **. Bunlardan ilki Uygun Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi Feasible Generalized Least Squares (FGLS), diğeri ise Prais Winsten yaklaşımı olarak da bilinen Standart Hataları Düzeltilmiş Panel Panel Corrected Standard Errors (PCSE) yöntemidir. Beck ve Katz (1995) ın çalışması, yatay kesit boyutu zaman boyutundan daha büyük olan veri setlerinde PCSE yaklaşımının daha tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Bu çalışmadaki veri setinin yatay kesit boyutu (196 firma) zaman boyutundan (29 dönem) daha büyük olduğundan tahminler PCSE yaklaşımı ile yapılmıştır. PCSE yaklaşımında model birinci derece otokorelasyon (AR1) sorunundan arındırılmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Beck ve Katz (1995 ve 1996)). Ayrıca değişen varyans sorununu düzeltmek için sağlam (robust) standart hatalar elde edilmiştir. * Değişen varyansın tespiti için Wald testi, otokorelasyonun (birinci dereceden) tespiti için ise Woolridge (2002) yaklaşımı kullanılmıştır. Her iki modelde de bu sorunlara rastlanmıştır. Sabit ve rassal etki varsayımları altında elde edilen sonuçlar ve yukarıda ifade edilen testlere ilişkin sonuçlar istendiğinde yazarlardan temin edilebilir. ** Bkz. Sorensen ve diğerleri (2001), Chang ve diğerleri (2003), Rudra (2005), Ghazalian ve Furtan (2007), York (2007), Bellak ve diğerleri (2008), Kim ve Jennings (2009), Jorgenson (2009).

11 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri BULGULAR Borçlanmanın belirleyicilerini ortaya koymak amacıyla elde edilen modellere ait sonuçlar Tablo 1 de verilmiştir. Tablo incelendiğinde değişkenlerin anlamlı olduğu görülmektedir. Değişkenler Tablo 1. Borçlanmanın Belirleyicileri STANDART HATALARI DÜZELTİLMİŞ PANEL MODELİ (PANEL CORRECTED STANDART ERRORS) Kısa Vadeli Borç Uzun Vadeli Borç Toplam Borç Katsayı Düzelt. Std. Hata Katsayı Düzelt. Std. Hata Katsayı Düzelt. Std. Hata TN * * * SZ 0.034* * * IF * ** * G * * RO ** ** Sabit 1.200* * * rho Wald * 43.47* 75.26* Gözlem Sayısı (N) İşletme Sayısı (i) R 2 0,121 0,127 0,125 * %1, ** %5 anlamlı. Tablo 1 incelendiğinde, duran varlıkların toplam varlıklara oranı (TN) ile toplam ve kısa vadeli borç oranları arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğunu görülmektedir. Bu sonuca göre işletmelerin duran varlık yatırımları artarken toplam ve kısa vadeli borç oranları azalmaktadır. Yani işletmeler duran varlıklarını kısa vadeli borç ile finanse etmekten görece kaçınmaktadırlar. Uzun vadeli borç oranı ile duran varlıklar arasında pozitif bir ilişkinin çıkması da bu görüşü desteklemekte ve duran varlıkların öz kaynak ve/veya uzun vadeli borçlanma ile finanse edildiğine işaret etmektedir. Bu durum kaynaklar ile yatırıldıkları varlıkların vadelerinin uyumlu olması gerektiği prensibine uygundur. İşletmenin büyüklüğünün, borçlanma davranışı üzerindeki etkisi (SZ) değişkeni yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre, işletmenin aktif büyüklüğü arttıkça toplam, uzun vadeli ve kısa vadeli borç oranlarında artış meydana gelmektedir. Tüm borç değişkenleri ile büyüklük arasında anlamlı pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır. Bu durum, işletmelerin aktif büyüklükleri arttıkça kaynak

12 66 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI yapıları içindeki borç yüzdesinin arttığına işaret etmektedir. Bunun nedeni Titman ve Wessels (1988) in bildirdiği gibi büyük işletmelerin sermaye piyasalarına daha kolay erişim sağlaması olabilir. Çalışmada kullanılan (IF) değişkeni işletmenin elindeki iç fon miktarını göstermektedir. Tablodaki sonuçlara göre işletmenin iç fonları ile uzun dönemli borçlanması arasında pozitif, kısa dönemli ve toplam borçlanması arasında ise negatif bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum iç fonlara sahip olan işletmelerin kısa vadeli borçlanma yerine öncelikli olarak iç kaynaklarını kullandıkları şeklinde yorumlanabilir. Uzun vadeli borçlar ile iç fonlar arasındaki pozitif ilişki ise işletmelerin duran varlık yatırımlarında iç fonları olsa bilse borç kullanabileceklerini göstermektedir. Bu görüş yukarıda açıklanan uzun vadeli borçlar ile duran varlık yatırımları arasındaki pozitif ilişki ile desteklenmektedir. Dolayısıyla işletmelerin kısa vadeli borçlanmada öncelikli olarak iç fonlarını kullandıkları ancak duran varlık yatırımlarında iç fonlarının yanında yabancı kaynak kullanmayı tercih edecekleri söylenebilir. Tabloda yer alan (G) değişkeni işletmenin büyüme hızının bir göstergesidir ve aktiflerdeki değişim olarak hesaplanmıştır. Çalışmada büyüme oranı ile borçlanma oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu durum yüksek oranda büyüme gösteren işletmelerin, yaratabileceklerinden daha çok oranda yeni kaynağa ihtiyaç duymaları nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Bu sonuç Barton ve Gordon (1988) ve Kakani ve Reddy (1998) çalışmaları ile tutarlıdır. Çalışma işletmenin riski (RO) ile borçlanma derecesi arasında negatif bir ilişki çıkmıştır. İşletmenin risk ölçütü olarak faiz ve vergi öncesi karın aktiflere oranının standart sapması kullanılmıştır. Yani karları yıllar itibariyle yüksek oranda dalgalanma gösteren işletmelerin daha düşük oranda borç kullandıkları ortaya koyulmuştur. Bu işletmelere sağlanan kredi koşullarının, daha düzenli gelir elde eden işletmelere oranla daha sıkı olması, bu durumun sebebi olabilir. Bu sonuç Harris ve Raviv (1991) in çalışmalarını desteklemektedir. 6. SONUÇ Bu çalışmada İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinin borç kullanma oranları üzerinde etkili olan faktörler, işletmelerin borçlanma davranışlarını açıklayan kuramlar çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinde kaynakların ve varlıkların vadelerinin birbirleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Elinde kar ve amortisman gibi kaynakların bulunması sonucunda iç fon birikmiş olan işletmeler, kısa vadeli ihtiyaçlarını bu iç fonlardan karşılamaktadırlar. Ancak

13 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 67 işletmeler ellerinde fon bulunsa bile uzun vadeli borçlanma yoluna gidebilmektedirler. Alınan uzun vadeli borçların, vade uyumu ilkesinin işaret ettiği şekilde duran varlıkların finansmanında kullanıldığı söylenebilir. Dolayısıyla oranı konusunda bu çalışmada bir karar varılamasa da, işletmelerin uzun vadeli yatırımlarını finanse ederken iç fonları bulunsa bile belirli bir miktar borç kullanmayı tercih ettikleri öne sürülebilir. Bu sonuçlara ek olarak borçlanmanın, kaldıraçtan olumlu şekilde faydalanılması durumunda, büyümeyi artırıcı bir unsur olduğu ortaya koyulmuştur. Bunun yanında karlılıkları istikrar gösteren işletmelerin daha yüksek oranda borç kullanabildikleri söylenebilir. Sonuç olarak İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinin borçlanma davranışları finansal hiyerarşi veya dengeleme yaklaşımlarından sadece biri ile açıklanamamaktadır. İşletmelerin kısa vadeli borç davranışları finansal hiyerarşi yaklaşımı ile açıklanabilirken, uzun vadeli borç davranışları dengeleme kuramı ile açıklanabilmektedir. KAYNAKÇA AKERLOG, George (1970), The Market For Lemons: Quality Uncertainity and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, C. 84, S. 3, ss AKGÜÇ Öztin (1998), Finansal Yönetim, 7.b, Avcıol Basım Yayım, İstanbul. AGARWAL,Sumit, MOTHADI, Hamid (2004), Financial Markets and Financing Choice of Firms :Evidence From Developing Countries, Global Finance Journal, Vol 15, S.1, ss AL SARKAN, Sameer (2001), Leverage Determinants in the Absence of Coorperate Tax System: The Case of non financial Publicly Traded Corporatian in Saudi Arabia, Managerial Finance, S. 27, ss ANG, James S., CHUA, Jess H., MCCONNELL, John J. (1982), The Administrative Costs of Bankruptcy: A Note, Journal of Finance, S. 37, ss BARTON, Sidney L., GORDON, Paul J. (1988), Corporate Strategy and Capital Structure, Strategic Management Journal, C. 9, S. 6, ss BECK, Nathaniel, KATZ, Jonathan N. (1995), What To Do (and Not To Do) With Time-Series Cross-Section Data, American Political Science Review, C. 89, S. 3, ss

14 68 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI BECK, Nathaniel, KATZ, Jonathan N. (1996), Nuisance vs. Substance: Specifying and Estimating Time-Series Cross-Section Data, Political Analysis, C.6, S.1, ss BELLAK, Christian, LEIBRECHT, Markus, REIDL, Aleksandra (2008), Labour Costs and FDI Flows into Central and Eastern European Countries: A Survey of the Literature and Empirical Evidence, Structural Change and Economic Dynamics, C.19, S.1, ss BERGER, Philip G., OFEK, Eli, YERMACK, David L. (1997), Managerial Entrencment and Capital Structure Decisions, Journal of Finance, C. 52, S. 4, ss BEVAN, Alan, DANBOLT, Jo (2002), Capital Structures and its Determinants in the UK-a Decompositional Analysis, Applied Financial Economics, S. 12, ss BOOTH, Aivazian, DEMIRGÜÇ KUNT, Aslı, MAKSIMOVIC, Vojislav (2001), Capital Structures in Developing Countries, Journal of Finance, S. 66, ss BOWMAN, Jerry (1980), "The İmportance of a Market Value Measurement of Debt in Assessing Leverage", Journal of Accounting Research, C. 18 S.1, ss BREALEY, Richard, MYERS, Steward, MARCUS, Alan (1999), İşletme Finansının Temelleri, Çev:Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, 2.b., Literatür Yayınları, İstanbul. CHANG, Hsihua, KOSKI, Heli, MAJUMDAR, Sumit K. (2003), Regulation and Investment Behaviour in the Telecommunications Sector: Policies and Patterns in US and Europe, Telecommunications Policy, C.27, S.10-11, ss CHEN, Ying Hong, HAMMES, Klaus (2005), Capital Structure Theories and Empirical Results - A Panel Data Analysis, SSRN Working Paper Series, CLAESSENS, Stijn, DJANKOV, Simeon, FAN, Joseph, LANG, Larry (2002), Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings, Journal of Finance, S. 6, ss DEMİRGÜÇ KUNT, Aslı, MAKSİMOVİC, Vojislav (1995), Stock Market Development and Firm Financing Choices, Policy Research Working Paper, S.1461.

15 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 69 DEMİRHAN, Dilek (2007), Sermaye Yapısını Etkileyen İşletmeye Özgü Faktörlerin Analizi: İMKB Hizmet İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, XI. Ulusal Finans Sempozyumu, Ekim, Zonguldak. DURUKAN, M. Banu (1997), Hisse Senetleri İMKB de İşlem Gören İşletmeların Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma , İMKB Dergisi, Yıl:1, S.3, ss FRANK, Murray Z., GOYAL, Vidhan K.. (2003), Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure, Journal of Financial Economics, C.67, S.2, ss FRIEND, Irwin, LANG, Larry (1988), An Empirical Test of the Impact of Managerial Self-Interest on Corporate Capital Structure, Journal of Finance, C. 43, S. 2, ss GAUD, Philippe, JANI, Elion, HOESLI, Martin, BENDER, Andre (2003), The Capital Structure of Swiss Companies: An Empirical analysis Using Dynamic Panel Data, FAME Research Paper Series, S. 68. GHAZALIAN, Pascal L., FURTAN, W. Hartley (2007), The Effect of Innovation on Agricultural and Agri-food Exports in OECD Countries, Journal of Agricultural and Resource Economics, C.32, S.3, ss GÜLOĞLU, Bülent, BEKÇİOĞLU, Selim (2001), İMKB deki Gelişmelerin Şirketlerin Sermaye Yapısına Etkileri: İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelar Üzerine Bir Uygulama, ODTÜ Uluslar Arası İktisat Kongresi. HARRIS Milton, RAVIV, Artur, (1988), Corporate Control Contests and Capital Structure, Journal of Financial Economics, 20, ss HARRIS Milton, RAVIV, Artur, (1991), The Theory of Capital Structure, The Journal of Finance, C. 46, S.1, ss HATFIELD, Gay, CHENG, Louis, DAVIDSON, Wallace III. (1994), Determination of Optimal Capital Structure, The Journal of Financial and Strategic Decisions, Vol 7, S. 3, ss HUANG, Samuel Gui Hai, SONG, Frank (2002) The Determinants of Capital Structure: Evidence From China, The University of Hong Kong Working Paper. ISMAIL, Mohamed, ELDOMIATY, Tarek (2004), Bayesian Identification of the Predictors for Capital Structure in Egypt, Advances and Applications in Statistics, C. 4, S. 2, ss

16 70 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI JENSEN, Gerald R., SOLBERG, Donald P., ZORN, Thomas (1992), Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt and Dividend Policies, Journal of Financial and Quantitive Analysis, C.27, S. 2, ss JORGENSON, Andrew K. (2009), Political-Economic Integration, Industrial Pollution and Human Health: A Panel Study of Less-Developed Countries , International Sociology, C. 24, S.1, ss KAKANI, Ram Kumar, REDDY, Nagi (1998), Econometric Analysis of the Capital Structure Determinants, IIMC Working Paper Series. KIM, Ae-Sook, JENNINGS, Edward T. (2009), Effects of U.S. States Social Welfare Systems on Population Health, The Policy Studies Journal, C. 37, S.4, ss KULA, Veysel (2001) İşletmelerin Sermaye Yapısını Açıklamada Finansal Hiyerarşi Teorisi, Active Finans, s.18, ss LINS, Karl, HARVEY, Campbell, ROPER, Andrew The Effect of Capital Structure When Expected Agency Costs are Extreme, AFA 2002 Atlanta Meetings, No:8452. LÖÖF, Hans (2003), Dynamic Optimal Capital Structure and Technological Change, Center for European Economic Research, Discussion Paper No: MEDEIROS, Otavio Ribeiro De, DAHER, Cecilio Elias (2004) Testing Pecking Order Theory of Capital Structure in Brazilian Firms, SSRN Working Paper Series, MODIGLIANI, Franco, MILLER, Merton (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, C.48, S.3,ss MODIGLIANI, Franco, MILLER, Merton (1963), Corporation Income Taxes and the Cost of Capital: a Correction, American Economic Review, C.53, S.3, ss MYERS, Stewart C. (1977), Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial Economics, C.5, S.2, ss MYERS, Stewart C. (1984), Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, C.39, S.3, ss MYERS, Stewart C. (2001), Capital Structure The Journal of Economic Perspectives, C.15, S.2., ss

17 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 71 PANDEY, M. (2001), Capital Structure and the Firm Characteristics: Evidence From an Emerging Market, Indian Institute of Management Working Paper RAJAN, Raghuram, ZINGALES, Luigi (1994), What Do We Know About Capital Structure? Some Evidence From International Data Journal of Finance, S.50, ss ROSS, Stephen, WESTERFELD, Randolph, JEFFREY, Jaffe (2005), Corporate Finance, 7. ed., Irwin and Mc Graw Hill, New York. RUDRA, Nita (2005), Are Workers in Developing World Winners or Losers in the Current Era of Globalization?, Studies in Comperative International Development, C.40, S.3, ss SCOTT, James (1977), Bankruptcy, Secured Debt and Optimal Capital Structure, Journal of Finance, C.32, S.1, ss SHORT, Helen, KEASEY, Kevin, DUXBURY, Darren (2002), Capital Structure, Management Ownership and Large External Shareholders: A UK Analysis, International Journal of the Economics of Business,C. 9, S.3, ss SORENSEN, Bent E., WU, Lisa, YOSHA, Owed (2001), Output Fluctuations and Fiscal Policy: U.S. State and Local Governments , European Economic Review, C.45, S.7, ss TITMAN, Sheridan, WESSELS, Roberto (1988), The Determinants of Capital Structure Choice, Journal of Finance, S. 43, ss WARNER, Jerold (1977), Bankruptcy Costs: Some Evidence, Journal of Finance, S. 32, ss WHITED, Toni M. (1992), Debt, Liquidity Constraints, and Corporate İnvestment: Evidence From Panel Data, Journal of Finance, S. 47, ss WIWATTANAKANTANG, Yupana (1999), An Empirical Study on the Determinants of the Capital Structure of Thai Firms, Pasific-Basin Finance Journal, S.7, ss YORK, Richard (2007), Structural Influences on Energy Production in South and East Asia , Sociological Forum, C.22, S.4, ss

18 72 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI Boş Sayfa

SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA *

SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA * Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 677-697 SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA * ANALYSIS OF FIRM SPECIFIC FACTORS

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: 30.04.2015

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: 30.04.2015 Yayın Geliş Tarihi: 12.02.2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: 30.04.2015 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Online Yayın Tarihi: 31.08.2015 Cilt: 17, Sayı: 1, Yıl: 2015, Sayfa: 105-118 http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.98286

Detaylı

Burcu DİNÇERGÖK Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Gölbaşı-İncek, Ankara, Türkiye

Burcu DİNÇERGÖK Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Gölbaşı-İncek, Ankara, Türkiye DOI: 10.20491/isarder.2017.263 Sermaye Yapısı Kararlarında Firma Büyüklüğünün Rolü: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama The Effect of Firm Size on Capital Structure Decisions: An Application

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

SERMAYE YAPISININ BELİRLENMESİNDE FİNANSMAN HİYERARŞİSİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMKB SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

SERMAYE YAPISININ BELİRLENMESİNDE FİNANSMAN HİYERARŞİSİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMKB SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 SERMAYE YAPISININ BELİRLENMESİNDE FİNANSMAN HİYERARŞİSİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMKB SANAYİ

Detaylı

Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi*

Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi* Volume 4 Number 2 2013 pp. 23-36 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi* H. Aydın Okuyana Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye deki sanayi işletmelerinde

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye yapısı M&M teoremi Kaldıraç, risk ve AOSM Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Esas amaç Pozitif NBD yatırımları için,

Detaylı

Sermaye Yap s n n Belirleyicileri: Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi flletmesinde Bir Uygulama

Sermaye Yap s n n Belirleyicileri: Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi flletmesinde Bir Uygulama Sermaye Yap s n n Belirleyicileri: Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi flletmesinde Bir Uygulama H. Ayd n OKUYAN* H. Mehmet TAfiCI** Özet Bu çal flman n amac Türkiye deki sanayi iflletmelerinde sermaye yap

Detaylı

LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ İMKB 100 İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ İMKB 100 İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık

Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. Optimal Sermaye Yapısı: Temeller

Detaylı

Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısı

Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısı EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 295-302 Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısı Capital Structure in Turkish Banking Sector Hasan Aydın OKUYAN 1 ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

CAPITAL STRUCTURE, ASSET UTILIZATION AND PROFITIABILITY: AN APPLICATION ON ISE LEATHER-TEXTILE INDUSTRY. G. Cenk AKKAYA *

CAPITAL STRUCTURE, ASSET UTILIZATION AND PROFITIABILITY: AN APPLICATION ON ISE LEATHER-TEXTILE INDUSTRY. G. Cenk AKKAYA * 2 SERMAYE YAPISI, VARLIK VERİMLİLİĞİ VE KÂRLILIK: İMKB DE FAALİYET GÖSTEREN DERİ-TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ÖZ G. Cenk AKKAYA * Tekstil sektörü, Türk sanayisi içerisinde ve ülkenin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması)

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması) Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.47-56. İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Finansman kararları Finansman modelleri ve piyasanın tepkisi Ödeme politikası Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Amaç nedir?

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

2008 FİNANSAL KRİZİNİN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISINA ETKİSİ H. Işın DİZDARLAR Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. dizdarlar@nigde.edu.

2008 FİNANSAL KRİZİNİN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISINA ETKİSİ H. Işın DİZDARLAR Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. dizdarlar@nigde.edu. 2008 FİNANSAL KRİZİNİN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISINA ETKİSİ H. Işın DİZDARLAR Niğde Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. dizdarlar@nigde.edu.tr Okyay UÇAN Niğde Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. okyayu@hotmail.com Reyhan

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

Sermaye Yapısının Belirleyicileri: İMKB de İşlem Gören Çimento, Otomotiv ve Bilişim Sektörlerinin Sermaye Yapısı Analizi

Sermaye Yapısının Belirleyicileri: İMKB de İşlem Gören Çimento, Otomotiv ve Bilişim Sektörlerinin Sermaye Yapısı Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 4 Ekim 2013 ss. 481-496 Sermaye Yapısının Belirleyicileri: İMKB de İşlem Gören Çimento, Otomotiv ve Bilişim Sektörlerinin Sermaye Yapısı Analizi

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖREL BİLANÇOLARI KULLANILARAK SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ANALİZ:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖREL BİLANÇOLARI KULLANILARAK SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ANALİZ: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No. 4, 2011, s. 101-124 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖREL BİLANÇOLARI KULLANILARAK SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ANALİZ: 1996-2008

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Rafet YAKAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: SEKTÖREL BİR İNCELEME

SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: SEKTÖREL BİR İNCELEME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: SEKTÖREL BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Bahadır Uysal Ankara 2010 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Finansal Yönetim, 15.414 Prof. Jonathan Lewellen MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Hazırlıklar Okuma Brealy ve Myers, Principles of Corporate Finance Ders notları Okuma paketi + örnekler İnternet sayfaları

Detaylı

Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi

Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 551 E. KARADENİZ - S. Y. KANDIR - Y. B. ÖNAL 59 Varlık Yapısı ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı

Detaylı

SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA

SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ocak 2016, Sayı:11 SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA Özet: Onur AKPINAR Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Dengeleme Teorisi nin Geçerliliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi: BİST de Ampirik Bir Uygulama

Dengeleme Teorisi nin Geçerliliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi: BİST de Ampirik Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Dengeleme Teorisi nin Geçerliliğinin ile Test Edilmesi: BİST de Ampirik Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT Çankırı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

İMKB DE İŞLEM GÖREN SPOR FİRMALARININ SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 1

İMKB DE İŞLEM GÖREN SPOR FİRMALARININ SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 1 İMKB DE İŞLEM GÖREN SPOR FİRMALARININ SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 1 M. Başaran ÖZTÜRK 2 Eyyüp Ensari ŞAHİN 3 ÖZET Bu çalışmada hisse senetleri İMKB de işlem gören eğitim, sağlık,

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:24 2016 1-9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

Risk Sermayesi Yatırımdan Beklenen Karlılığın Analizi

Risk Sermayesi Yatırımdan Beklenen Karlılığın Analizi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 6, Sayı:4, 2004 Risk Sermayesi Yatırımdan Beklenen Karlılığın Analizi Yrd.Doç.Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA 1 ÖZET Bu çalışma farklı risk sermayesi

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

İktisat İşletme ve Finans İnceleme-Araştırma. Hisse senetleri İMKB de işlem gören KOBİ lerin sermaye yapısının incelenmesi: 1997 2004 dönemi

İktisat İşletme ve Finans İnceleme-Araştırma. Hisse senetleri İMKB de işlem gören KOBİ lerin sermaye yapısının incelenmesi: 1997 2004 dönemi İktisat İşletme ve Finans İncelemeAraştırma İncelemeAraştırma Hisse senetleri İMKB de işlem gören KOBİ lerin sermaye yapısının incelenmesi: 997 2004 dönemi Turhan KORKMAZ * Ali Sait ALBAYRAK Abdülmecit

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.127-136. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

BÜYÜME ĠMKANI, FĠNANSMAN KARARLARI VE YATIRIM MĠKTARI ĠLĠġKĠSĠ: BIST ÖRNEĞĠ

BÜYÜME ĠMKANI, FĠNANSMAN KARARLARI VE YATIRIM MĠKTARI ĠLĠġKĠSĠ: BIST ÖRNEĞĠ BÜYÜME ĠMKANI, FĠNANSMAN KARARLARI VE YATIRIM MĠKTARI ĠLĠġKĠSĠ: BIST ÖRNEĞĠ ÖZ Yrd. Doç. Dr. Aysa Ġpek ERDOĞAN * Bu çalışma hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören firmaların büyüme imkanı,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI YAPISAL KARŞILAŞTIRMASI: GELİŞMİŞ, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE

SERMAYE PİYASALARI YAPISAL KARŞILAŞTIRMASI: GELİŞMİŞ, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2012 SERMAYE PİYASALARI YAPISAL KARŞILAŞTIRMASI: GELİŞMİŞ, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE ÖZET Suat TEKER Bilal ÖZER Bu çalışma, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİİ İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ ETKİLEYEN MİKRO VE MAKRO FAKTÖRLER

TÜRK İMALAT SANAYİİ İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ ETKİLEYEN MİKRO VE MAKRO FAKTÖRLER TÜRK İMALAT SANAYİİ İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ ETKİLEYEN MİKRO VE MAKRO FAKTÖRLER Semra TAŞPUNAR ALTUNTAŞ 1 ÖZ Sermaye yapısı, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

Finansal Yönetim. Finansal Planlama Yatırım Kararları. Finansman kararı. Finansal Analiz. Dünyada Faiz Oranları (Eylül2007) Finansal Yönetimin Kapsamı

Finansal Yönetim. Finansal Planlama Yatırım Kararları. Finansman kararı. Finansal Analiz. Dünyada Faiz Oranları (Eylül2007) Finansal Yönetimin Kapsamı Yönetim Yönetim Doç.Dr. Oktay Taş 1 Đşletme ve Muhasebe Üretim faktörleri (input) Đşletme (süreç) Mal ve Hizmet (output) Satıcılar(input) alıcılar Öz kaynak Yab. kaynak Öz kaynak Yab. kaynak Vergi Amaç

Detaylı

İŞLETMELERDE BORÇLANMA DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİMİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayşe Gül Yılgör * ÖZET

İŞLETMELERDE BORÇLANMA DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİMİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayşe Gül Yılgör * ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:20 Sayı:1, Yıl:2005, ss:15-28 İŞLETMELERDE BORÇLANMA DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİMİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayşe Gül Yılgör * ÖZET Bu çalışmada, işletmelerin finansal

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Sermaye Artırımı. Ders 14 Finansal Yönetim 15.414

Sermaye Artırımı. Ders 14 Finansal Yönetim 15.414 Sermaye Artırımı Ders 14 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye artırımı Tanıtım Finansman modelleri ve piyasanın tepkisi Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 14 ve 15 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme 2. Bölüm:

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN Güz

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Yönetim MAN 321 5 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili İngilizce Ders Tipi Dersin Okutmanı Doç. Dr. Aydın Yüksel

Detaylı

Sermaye Yapısı Kararlarına İlişkin Mersin ve Adana İllerinde Bir Uygulama

Sermaye Yapısı Kararlarına İlişkin Mersin ve Adana İllerinde Bir Uygulama Doç. Dr. Ayşe Gül Yılgör Emel Yücel Sermaye Yapısı Kararlarına İlişkin Mersin ve Adana İllerinde Bir Uygulama Doç. Dr. Ayşe Gül YILGÖR Mersin Üniversitesi, İ.İ.B.F Emel YÜCEL Mersin Üniversitesi, Sosyal

Detaylı