İMKB DE İŞLEM GÖREN REEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB DE İŞLEM GÖREN REEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss İMKB DE İŞLEM GÖREN REEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ H. Aydın OKUYAN * H. Mehmet TAŞÇI ** Özet Bu çalışmada, İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinin sermaye yapılarını etkileyen değişkenlerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. İMKB de işlem gören 196 reel sektör işletmesine ait veriler, 2001q2 2008q2 yılları arasındaki 3 er aylık bilançolardan elde edilmiştir. 196 işletmeye ait 29 dönemi kapsayan 5684 gözlem Beck ve Katz (1995) tarafından geliştirilen Standart Hataları Düzeltilmiş Panel yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar işletmelerin sermaye yapılarının açıklanmasında tek bir kuramın geçerli olmadığını, kısa vadeli borçların finansal hiyerarşi kuramına, uzun vadeli borçların ise dengeleme kuramına uygun şekilde hareket ettiğini ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Standart Hataları Düzeltilmiş Panel, İMKB Reel Sektör JEL Sınıflaması: G32, C23, G19 Determinants of Capital Structure: Evidence From Real Sector Firms Listed in ISE Abstract This paper investigates the determinants of capital structure of production firms listed in ISE. The data of 196 firms are obtained from the quarterly financial statements between 2001q2 2008q2. We used the method of Panel Corrected Standard Errors developed by Beck and Katz (1995) to examine the data set in * Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. ** Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü.

2 56 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI which, in total, we have 5684 observations. The findings can be interpreted as the relevance of pecking order theory for the short term debts whereas the relevance of static tradeoff theory for the long term debts, of firms listed in ISE. Key Words: Capital Structure, Panel Corrected Standart Errors, ISE Real Sector JEL Classification: G32, C23, G19 GİRİŞ İşletmelerin sermaye yapılarına ilişkin çalışmalar, iki temel kuram üzerine kurulmuştur. Bunlar dengeleme ve finansal hiyerarşi kuramlarıdır. Bu kuramlar işletmelerin sermaye yapılarına nasıl ve hangi koşullarda karar verdiklerini ortaya koymaya çalışırlar. Daha açık bir ifade ile sermayenin finansmanında özsermaye ve borçlanma seçenekleri arasında nasıl karar verildiğini açıklamaya çalışırlar. Esasen bu sorunun cevabı açıktır. İşletmelerin, özsermaye ile borç arasındaki seçimdeki en önemli kriterleri maliyettir. Çünkü işletme değerini maksimum kılmak isteyen yöneticilerin, en düşük maliyetli kaynağı kullanmak isteyecekleri düşünülebilir. Dolayısıyla aslında ortada işletmelerin hangi finansman kaynağını öncelikli olarak seçtiklerine yönelik bir sorun yoktur. Ortadaki esas sorun ve yapılan çalışmaların esas amacı hangi koşulların borçlanmanın ve öz kaynakların maliyeti üzerinde etkili olduğunun araştırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı, İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinde finanslama kararlarının hangi faktörlerden etkilendiğinin ortaya konulmasıdır. Bu kararlar üzerinde etkili olan faktörlerin bilinmesi halinde işletmelerin finanslama kararlarının açıklanmasında hangi kuramın görece başarılı olduğu ortaya konulabilir. 1. KURAMSAL YAKLAŞIMLAR Her işletme, piyasa değerini maksimum, sermaye maliyetini minimum yapacak olan optimal sermaye yapısını bulmaya çalışır. Diğer bir deyişle, en az sermaye ile en yüksek piyasa değerine ulaşmak her işletmenin hedefidir. Çeşitli kaynakların reel marjinal maliyeti birbirine eşit olduğunda, işletme optimal sermaye yapısına ulaşmış demektir (Akgüç, 1994:483). İşletme ihtiyaç duyduğu fonları iki kaynaktan temin etmektedir: (i) Yabancı kaynak (borçlanma) ve (ii) özsermaye. İki kaynak arasında belirli farklar vardır. Bunlar: - Süre; borçlanmada belirli bir süre sonra borcun geri ödenmesi söz konusu iken, öz sermayenin geri ödenmesi söz konusu değildir.

3 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 57 - İşletme geliri üzerinde talep hakkı; borç verenlerin işletme gelirleri üzerinde işletme sahiplerine oranla öncelik hakları vardır. İşletme kar etse de etmese de borç sahiplerine faiz ödemesi yapılır. Borç sahipleri faiz ve anapara ödemelerini talep edebilir, gerektiğinde yasal yollara başvurabilirler. Ama özsermaye sahipleri, işletme kar dağıtımına karar vermemişse, kar payı talebinde bulunamazlar. - İşletmenin tasfiyesi durumunda, öncelikle borç sahipleri alacaklarını tahsil ederler, daha sonra işletme sahipleri kalan bakiyeyi paylaşırlar. - Yönetime katılma hakkı; işletmeye borç verenlerin işletme yönetiminde söz hakları bulunmazken, ilke olarak işletmeye öz kaynak sağlayanlar yönetimde söz sahibidirler. Modigliani ve Miller (1958) e göre işletme değeri, vergiler, asimetrik bilgi, işletme iflası ve benzeri piyasa aksaklıkları göz önünde bulundurulmadığında, sermaye yapısından bağımsızdır. Modigliani ve Miller borsadaki yatırımcıların aynı beklentilere sahip olduklarını varsayarak işletme değerinin tamamen gelecekteki kazançlar tarafından belirlendiğini ve ihraç edilen pay senetlerinin değerinin işletmenin mali yapısından bağımsız olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu kuramın özü, yatırımcıların bilançonun aktifindeki yatırımların karlılığı ile ilgilenmesidir. Yatırımcılar, aktiflerin borçlanma yoluyla veya özsermaye ile finanse edilmesi seçimlerine karşı kayıtsızdırlar. Ancak Modigliani ve Miller (1963) beş yıl sonra yayımladıkları ve ilk makalelerini düzeltmeye yönelik ikinci makalelerinde borç faizi ödemelerinin vergi matrahını azalttığını ve vergi sonrası sermaye maliyetini düşürdüğü için borçlanmanın özsermaye kullanmaya göre avantajlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sermaye yapısına ilişkin bu ilk önemli görüşten sonra farklı görüşler de doğmuştur. Çalışmanın bu bölümünde sermaye yapısına ilişkin iki temel kuram olan dengeleme ve finansal hiyerarşi kuramlarına kısaca yer verilecektir Dengeleme Kuramı Bu kurama göre, işletmenin borç özsermaye arasındaki seçimi, faizin vergi tasarrufu ile finansal sıkıntı maliyeti arasındaki bir denge noktasında yer almalıdır. Yani işletme, borçlanmanın sağladığı fayda ile (faizin vergi tasarrufu) borçlanma nedeniyle uğranılan zarar (kredibilitedeki azalış) arasındaki farkın ençoklandığı noktada borçlanmaya çalışacaktır. Bu amaçla, işletmeler kendi koşulları doğrultusunda hedef bir borçlanma oranı belirler ve bu orana doğru borçlanmaya çalışırlar.

4 58 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI Sermaye yapısını dengeleme kuramı, hedef borç oranlarının işletmeden işletmeye değişebileceğini kabul eder. Güvenli, maddi duran varlıkları olan ve vergilendirilebilir karı tasarruf sağlamaya yeterli olan işletmelerin hedef oranları yüksek olmalıdır. Riskli, maddi olmayan varlıklara sahip, karsız işletmeler ise öz kaynak finansmanına dayanmalıdırlar. Dengeleme kuramı, kurumlar vergisi ödeyen işletmelerin olabildiğince çok borçlanmasını öneren Modigliani Miller önermesinin aksine ılımlı ve önceden belirlenmiş bir borç oranı önermektedir (Brealey ve diğerleri, 1999:425) Finansal Hiyerarşi Kuramı Finansal hiyerarşi kuramı Myers (1984) tarafından şu şekilde açıklanmıştır. - İşletmeler öncelikle iç fonlardan finansmanı tercih ederler. - İşletmeler hedef kar payı oranlarını yatırım fırsatlarına göre belirlerler. Eğer yatırım yapılacak ise kar payı ödeme oranı düşer. - Kar payı ödeme politikaları ve karlılık ile yatırım fırsatlarındaki beklenmedik dalgalanmalar karşısında, iç fonlar gerekenden az veya çok olabilirler. Eğer iç fonlar yatırım harcamaları gereksiniminden az ise döner varlıklardaki menkul kıymetler de yatırım harcamalarında kullanılabilir. - Dış fon kullanmanın gerekli olduğu durumlarda işletmeler öncelikle borçlanmayı tercih ederler. Daha sonra borçlanma ifade eden menkul kıymet çıkarır, en son olarak da pay senedi ihraç ederler. Finansal hiyerarşi kuramı piyasada işletmeler ile yatırımcılar arasındaki bilgi akışının yoğunluğu üzerine odaklanmıştır. İşletmelerden piyasaya bilgi akışının yoğun olmamasından dolayı, işletme yöneticileri ile yatırımcılar işletme hakkında aynı bilgiye sahip değildirler. Bu durum bilgi asimetrisi olarak nitelendirilir. Bilgi asimetrisi Akerlof un (1970) Limonlar Sorunu ile açıklanabilir: Limon İngilizce de kötü durumdaki arabaları tanımlamak için kullanılır. Bir araba pazarında, alıcı ile satıcı arasındaki ürün kalitesi hakkındaki bilgi farklılığı, pazarın işleyişini aksatıp bazen de araba ticaretini tamamen engelleyebilir. Potansiyel alıcılar kendilerine sunulan ürünün kalitesinden emin olmadıklarından söz konusu mala yüksek fiyat ödemek istemeyeceklerdir. Bu durumda da satıcı, elindeki malı değerinin altında bir fiyata satmaya yanaşmayacaktır. Araba alma riski ile baş başa kalan alıcı fiyatta indirim ister ve bu istek de satıcının satış yapma isteğini kırabilir. Böylece pazarın işleyişi aksar. İşte işletmelerin fon kaynağı ihtiyacında öncelikli

5 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 59 olarak iç fon, sonra borç ve en son olarak da pay senedi çıkaracağına yönelik finansal hiyerarşi kuramı bu bilgi asimetrisine dayanır (Kula, 2001;18). İşletme hakkında yöneticiler kadar bilgi sahibi olmayan yatırımcılar, yöneticilerin ancak pay senetleri aşırı değerlendiğinde pay senedi çıkaracaklarını veya pay senedi çıkarım zamanını bu şekilde ayarlamaya çalışacaklarını varsayarlar. Bu yüzden yeni pay senedine düşük fiyat vereceklerdir. Bundan dolayı işletmeler, iyi yatırım projelerini değerlendirme amacıyla nakit şeklinde hazır rezerv oluşturmaya çalışır, yeni yatırım fırsatları dış fonlara ihtiyaç duyulmadan iç fonlarla gerçekleştirilir. Yatırımcılar, yöneticilerin pay senedi yüksek fiyatlı olduğu sürece pay senedi çıkaracaklarını ve düşük fiyatlı olduğu sürece borçlanacaklarını varsaydıklarından, işletme borç kapasitesini tüketmeden pay senedi almayacaklardır. Böylece yatırımcılar işletmeyi finansal hiyerarşiyi takip etmeye zorlayacaklardır. Dış fon seçiminde borcun pay senedi ihraç etmeye tercih edilmesinin bir diğer nedeni, bilgi asimetrisinin olduğu bir ortamda borçlanmanın pay senedi ihracına oranla daha düşük maliyetli olmasıdır. Fon ihtiyacının karşılanmasında bilgi asimetrisi özellikle küçük işletmeler için geçerlidir. Hatta bilgi asimetrisinden öte yatırımcıların işletme hakkında hiçbir bilgisi olmaz. Bu durumda küçük işletmeler, kendileri hakkında bilgi monopolü kuran bankalardan ağır şartlarla borçlanmak durumunda kalırlar. Bundan dolayı küçük işletmeler için en güvenli yol mümkün olduğunca kendi iç fonlarından yararlanmak olacaktır (Myers 1984;194). Literatürde bu iki temel görüşün dışında sinyal, temsilcilik, kurumsal kontrol, ürün piyasaları gibi yaklaşımlar da bulunmaktadır *. Ancak bu yaklaşımlara bu çalışma çerçevesinde detaylı yer verilmeyecektir. Yukarıda bahsedilen yaklaşımlar, çeşitli ampirik çalışmalarda test edilmiş ve işletmelerin sermaye yapılarının belirleyicileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 2. LİTERATÜR Bu bölümde işletmelerin sermaye yapılarını etkileyen etmenlerin araştırıldığı temel çalışmalara yer verilecektir. * Bu yaklaşımlara ilişkin detaylı bilgi için; Stephen A. Ross (1977), The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signaling Approach, The Bell Journal of Economics, Vol.8, No.1, pp Michael Jensen and William Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 1976, 3, ss

6 60 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI Demirgüç Kunt ve Maksimoviç (1995) çalışmalarında sermaye piyasalarının gelişim düzeyinin, işletmelerin finanslama seçenekleri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla yılları arasında 30 farklı ülkede faaliyet gösteren işletmelerin sermaye yapılarını ve ülkelere özgü gelişmişlik değişkenlerini incelemişlerdir. Çalışmada borsanın likiditesi, kapitalizasyonu, enflasyon oranı, büyüme, işletmelerin karlılığı gibi değişkenlerin finansal kaldıraç üzerindeki etkisi çoklu bir regresyon modeli yardımıyla incelenmiştir. Tüm işletmeler ele alınarak yaptıkları analizde borsanın gelişmişliği ile kısa vadeli ve uzun vadeli kaldıraç arasında negatif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ancak bu ilişkinin sadece büyük ölçekli işletmeler için geçerli olduğu söylenmiştir. Ayrıca bankacılık sektörünün gelişmişliği ve kaldıraç arasında pozitif anlamlı bir ilişki de tespit edilmiştir. Hatfield, Cheng ve Davidson (1994) çalışmalarında, endüstrinin ve işletmenin borçlanma oranlarındaki değişimin, işletmenin piyasa değeri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 4 yılı ve 183 işletmeyi kapsayan çalışmalarında, işletmenin piyasa değeri ile endüstri ve işletmenin borçlanma oranlarının bir ilgisi olmadığını ortaya koymuşlardır. Agarwal ve Mothadi (2004), Demirgüç Kunt ve Maksimoviç (1995) in çalışmalarına eklemeler yaptıkları, 21 ülke ve 17 yılı kapsayan çalışmalarında finansal kaldıraç oranı üzerinde etkili olan değişkenleri araştırmışlardır. Sonuçta sermaye piyasalarının gelişmişliği ile işletmelerin borçlanma düzeyleri arasında negatif, anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuç hem kısa hem de uzun vadeli borçlanma için geçerli olmasına rağmen vadelere göre etki düzeyinde farklılıklar görülmektedir. Sermaye piyasalarının gelişmişliğinin kısa vadeli borçlanma üzerindeki etkisinin uzun vadeli borçlanmaya göre daha fazla olduğu söylenmiştir. Lööf (2003) yaptığı çalışmada, farklı ekonomik sistem ve büyüklüklerde yer alan işletmelerin sermaye yapılarını etkileyen etmenler arasındaki farklılıkları incelemiştir. Farklı ekonomik sistemlerde olsalar da, işletmelerin sermaye yapılarının belirlenmesinde etkili olan faktörlerin aynı olabileceğini ileri sürmüştür. Bu amaçla İsveç, ABD ve İngiltere işletmelerini ele almıştır. Sonuçta işletmeler farklı ekonomilerde bile olsa, sermaye yapılarının belirlenmesinde rol oynayan temel ortak değişkenlerin olduğu ortaya konulmuştur. Bu değişkenlerin finansal sektörün büyüklüğü, sermaye arzı ve vergilendirme koşulları olduğu ortaya çıkmıştır. Ismail ve Eldomiaty (2004), Kahire Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 100 işletme üzerinde yaptıkları çalışmalarında, geçmiş çalışmalarda kullanılan bütün oranları bir araya getirerek işletmelerin finansal yapılarına etki eden en uygun

7 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 61 değişkenler bulmaya çalışmışlardır. Bu amaçla Bayesyen Stokastik Araştırma Değişkeni Seçimi yöntemini kullanmışlar, buldukları değişkenlerle bir model kurmuşlardır. Sonuçta finansal hiyerarşi kuramının Mısır daki işletmelerde görece geçerli olduğu ve finansal yapının belirlenmesinde işletmenin sahip olduğu vergi istisnaları, piyasa riski, iflas riski ve işletmenin büyüme oranının etkili olduğu ortaya konulmuştur. Medeiros ve Daher (2004), Brezilya Menkul Kıymetler Borsasında yaptıkları 132 işletmeyi kapsayan çalışmalarında finansal hiyerarşi kuramının geçerli olup olmadığını test etmişlerdir. Elde ettikleri sonuçları Myers (2001) ve Frank ve Goyal (2003) ın elde ettikleri sonuçlar ile karşılaştırmışlardır. Sonuçta Brezilya işletmelerinde finansal hiyerarşi kuramının geçerli olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan ampirik çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Wiwattanakantang (1999), Booth ve diğerleri (2001), Pandey (2001), Al Sarkan (2001), Huang ve Song (2003) gelişmekte olan ülkelerde yaptıkları çalışmalarda kaldıraç oranı ile işletmenin aktif büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Rajan ve Zingales (1994) aynı ilişkinin G 7 ülkelerinde de bulunduğunu söylemişlerdir. Titman ve Wessels (1988) ise işletmelerin aktif büyüklüğü ile toplam ve uzun vadeli borçların kaynaklara oranı arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu söylemişlerdir. Diğer yandan, Bevan ve Danbolt (2002) ise işletmenin büyüklüğü ile kısa vadeli borçlanma oranı arasında negatif, uzun vadeli borçlanma oranı ile arasında ise pozitif bir ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir. Durukan (1997) İMKB de işlem gören 68 işletme üzerinde yaptığı, yıllarını kapsayan çalışmasında, karlılık ve borç dışı vergi kalkanının işletmelerin sermaye yapılarını etkileyen en önemli faktörler olduğunu öne sürmüştür. Karlılık ile borçlanma derecesi arasında negatif bir ilişkinin varlığı finansal hiyerarşi yaklaşımını desteklemektedir. Güloğlu ve Bekçioğlu (2001) İMKB de işlem gören 42 imalat sanayi işletmesini ele aldıkları çalışmalarında, İMKB deki gelişmelerin işletmelerin sermaye yapılarını ne derecede etkilediğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Borsanın gelişmesinin işletmelerin borçlanma oranlarını önemli derecede artırdığını, bu etkinin ise küçük işletmelerde büyüklere oranla daha fazla ortaya çıktığını ne sürmüşlerdir. Bu sonuca göre borsalar gelişse bile işletmeler borçlanmadan vazgeçmemekte, yani borcu öz kaynak ile ikame etmemektedirler. Demirhan (2007), İMKB deki Hizmet sektöründe yer alan 20 işletmeyi konu alan ve yıllarını kapsayan çalışmasında işletmelerin borçlanma derecesi ile büyüklüğü arasında pozitif, duran varlık oranı, karlılık ve likiditesi ile negatif bir ilişki olduğunu öne sürmüştür. Bu bulgular finansal hiyerarşi yaklaşımının borçlanma davranışlarını açıklamada görece daha başarılı olduğu şeklinde yorumlanabilir.

8 62 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI 3. MODEL ve DEĞİŞKENLER Çalışmada kullanılan modeller aşağıda gösterilmiştir. D it 1 TN it 2SZ 3IF 4Git 5 RO it it i=1,.,n t=1,,t (1) Modelde yer alan D borçlanma oranını ifade etmektedir. Modelde i işletmeyi, t ise dönemleri temsil etmektedir. N toplam işletme sayısını gösterirken, T toplam dönem sayısını göstermektedir. Modelde ilk önce toplam borçların toplam varlıklara oranı bağımlı değişken olarak kabul edilmiş, daha sonra model hem kısa vadeli hem de uzun vadeli borçlar için ayrı ayrı uygulanmıştır. Literatürde yer alan çalışmalarda borçlanma oranını temsilen farklı oranlara yer verildiği görülmektedir. Ross, Westerfeld ve Jaffe (2002) borç oranını toplam borçların toplam varlıklara oranı veya toplam borçların öz sermayeye oranı olarak tanımlamışlardır. Chen ve Hammes (2005) borç oranı olarak borçların hem defter değerlerini hem de piyasa değerlerini kullanmışlardır. Bowman (1980) borçların piyasa değerleri ile defter değerleri arasında oldukça yüksek bir korelasyon olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada borç oranı göstergesi olarak kısa vadeli borçların aktiflere oranı (STD), uzun vadeli borçların aktiflere oranı (LTD) ve toplam borçların aktiflere oranı (TD) kullanılmıştır. Warner (1977), Ang, Chua ve McConnell (1982) e göre büyük işletmelerin varlıkları küçüklere oranla daha iyi çeşitlendirildiklerinden, büyük işletmelerin iflas maliyetleri daha düşüktür. Bu durumda büyük işletmelerin küçüklere oranla daha yüksek bir borçlanma kapasitesine sahip oldukları düşünülebilir. Titman ve Wessels (1988) büyük işletmelerin sermaye piyasalarına daha kolay erişim sağladığını öne sürmüşlerdir. Whited (1992) küçük işletmelerin büyüklere oranla sermaye piyasalarına daha zor erişimi sonucunda küçük işletmelerin daha yüksek kaynak maliyetine katlandıklarını öne sürmüştür. Bu çalışmada büyüklük, literatürde yer alan bazı çalışmalarda olduğu gibi (Berger, Ofek ve Yermack, 1997; Claessens ve diğerleri, 2002; Lins, Harvey ve Roper, (2002) aktif toplamının doğal logaritması (SZ) şeklinde hesaplamıştır. Modelde yer alan TN duran varlık oranını ifade etmektedir. Harris ve Raviv (1990) yüksek likiditeye sahip işletmelerin daha yüksek oranda borçlanabileceğini öne sürmüşlerdir. Scott (1977) tarafından geliştirilen teminatlı borç kuramına göre, işletmelerin duran varlık benzeri teminatlar karşılığında borçlanmaları işletmelerin

9 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 63 değerini yükselten bir unsurdur. O halde duran varlık oranı daha yüksek olan işletmelerin borçlanma düzeylerinin görece yüksek olması beklenebilir. Geçmiş çalışmaların bazılarında duran varlık oranını belirlemek için makine teçhizat ve binaların toplam varlıklara oranı kullanılırken (Titman ve Wessel, 1988), bazılarında ise duran varlıkların toplam varlıklara oranı kullanılmıştır (Rajan ve Zingales, 1995; Short, Keasey ve Duxbury, 2002). Bu çalışmada duran varlık oranı (TN), duran varlıkların toplam varlıklara oranı olarak hesaplanmıştır. Myers (1984) tarafından öne sürülen finansal hiyerarşi kuramına göre, işletme yöneticileri yatırımları öncelikle iç kaynaklardan, daha sonra borçlanarak en son olarak da yeni pay senedi çıkararak finanse etmek eğilimindedirler. Buradan yola çıkarak daha karlı olan işletmelerin daha az borçlanmaya gidecekleri görüşünü destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Jensen, Solberg ve Zorn, 1992; Friend ve Lang, 1988; Titman ve Wessel, 1988; Wiwattanakantang, 1999; Booth ve diğerleri, 2001). Bu çalışmada işletmenin karlılığı literatürde yer alan bazı çalışmalar (Friend ve Lang, 1988; Rajan ve Zingales, 1995; Wiwattanakantang, 1999; Harvey, Lins ve Roper, 2002) gibi faiz ve vergi öncesi karın toplam varlıklara oranı şeklinde hesaplanması düşünülmüştür. Ancak faiz ve vergi öncesi karın toplam varlıklara oranı tek başına iç kaynakları göstermekte yeterli olmayabileceği şeklinde bir eleştiri ile karşılaşabilir. Bu nedenle çalışmaya iç kaynakların daha gerçekçi bir göstergesi olduğu düşünülen faiz ve vergi öncesi kar ve amortismanlar toplamının toplam varlıklara oranı (IF) olarak hesaplanan bir kontrol değişkeni de eklenmiştir. İşletmelerin büyüme oranları ile borçlanma dereceleri arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülebilir. Çünkü yüksek büyüme oranlarına sahip işletmelerin ihtiyaç duyacakları fonlar için dış kaynak kullanmaya yönelecekleri öne sürülebilir. Barton ve Gordon (1988) çalışmalarında işletmelerin büyüme ve borç oranları arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair pek çok ampirik çalışmanın bulunduğunu söylemişlerdir. Kakani ve Reddy (1998) büyüme ile borçlanma arasındaki pozitif ilişkiyi desteklemişlerdir. Bu görüşe ters şekilde Myers(1977) hızlı büyüyen işletmelerin dengesiz bir yatırım politikasına sahip olduklarını bu nedenle de yatırımcıların bu işletmelere borç vermek konusunda isteksiz davranabileceğini öne sürmüştür. Gaud ve diğerleri (2005) büyüme oranları ile borçlanma arasında negatif bir ilişki olduğu görüşünü savunmuşlardır. Literatürde yer alan çalışmalarda büyümenin göstergesi olarak satışlardaki değişimi, aktiflerdeki değişim veya öz sermayedeki değişim rakamları kullanılmıştır. Bu çalışmada büyümenin göstergesi olarak aktiflerdeki değişim (G) kullanılacaktır. İşletmelerin riskinin de sermaye yapısı üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Buna göre gelirleri veya faaliyetleri yüksek oranda volatilite gösteren işletmeler borç geri ödemelerini yapmakta zorlanabilirler. Bununla birlikte

10 64 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI yatırımcılar da bu durumdaki işletmelere borç vermek konusunda isteksizdirler. Harris ve Raviv (1991) risk ile borç oranı arasında negatif bir ilişki olduğuna işaret etmişlerdir. Bu çalışmada işletmenin riskinin ölçüsü olarak faiz ve vergi öncesi karın aktiflere oranının standart sapması (RO) kullanılmıştır. 4. VERİ SETİ ve MODEL SEÇİMİ Çalışmanın veri setini 2001q2 2008q2 dönemleri arasındaki İMKB de işlem gören 196 reel sektör işletmesi oluşturmaktadır. Veriler bu işletmelere ait 3 er aylık mali tablolardan elde edilmiştir. Bu veriler bir araya getirilerek toplamda 196 işletmeye ait 29 dönemlik dengeli (balanced) bir panel oluşturulmuştur. Yani çalışmada kullanılan gözlem sayısı 5684 tür. Veri setinin yapısı panel formatına uygun olduğu için ekonometrik model de buna uygun olarak seçilmelidir. İlk aşamada model sabit ve rassal etki varsayımları altında ayrı ayrı her üç bağımlı değişken için de tahmin edilmiştir. Bu tahminler sonrasında her iki model için de değişen varyans ve otokorelasyon problemleri ile karşılaşılmıştır *. Bu sorunlardan kurtulmak ve daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için literatürde genel olarak iki tür yaklaşım kullanılmaktadır **. Bunlardan ilki Uygun Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi Feasible Generalized Least Squares (FGLS), diğeri ise Prais Winsten yaklaşımı olarak da bilinen Standart Hataları Düzeltilmiş Panel Panel Corrected Standard Errors (PCSE) yöntemidir. Beck ve Katz (1995) ın çalışması, yatay kesit boyutu zaman boyutundan daha büyük olan veri setlerinde PCSE yaklaşımının daha tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Bu çalışmadaki veri setinin yatay kesit boyutu (196 firma) zaman boyutundan (29 dönem) daha büyük olduğundan tahminler PCSE yaklaşımı ile yapılmıştır. PCSE yaklaşımında model birinci derece otokorelasyon (AR1) sorunundan arındırılmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Beck ve Katz (1995 ve 1996)). Ayrıca değişen varyans sorununu düzeltmek için sağlam (robust) standart hatalar elde edilmiştir. * Değişen varyansın tespiti için Wald testi, otokorelasyonun (birinci dereceden) tespiti için ise Woolridge (2002) yaklaşımı kullanılmıştır. Her iki modelde de bu sorunlara rastlanmıştır. Sabit ve rassal etki varsayımları altında elde edilen sonuçlar ve yukarıda ifade edilen testlere ilişkin sonuçlar istendiğinde yazarlardan temin edilebilir. ** Bkz. Sorensen ve diğerleri (2001), Chang ve diğerleri (2003), Rudra (2005), Ghazalian ve Furtan (2007), York (2007), Bellak ve diğerleri (2008), Kim ve Jennings (2009), Jorgenson (2009).

11 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri BULGULAR Borçlanmanın belirleyicilerini ortaya koymak amacıyla elde edilen modellere ait sonuçlar Tablo 1 de verilmiştir. Tablo incelendiğinde değişkenlerin anlamlı olduğu görülmektedir. Değişkenler Tablo 1. Borçlanmanın Belirleyicileri STANDART HATALARI DÜZELTİLMİŞ PANEL MODELİ (PANEL CORRECTED STANDART ERRORS) Kısa Vadeli Borç Uzun Vadeli Borç Toplam Borç Katsayı Düzelt. Std. Hata Katsayı Düzelt. Std. Hata Katsayı Düzelt. Std. Hata TN * * * SZ 0.034* * * IF * ** * G * * RO ** ** Sabit 1.200* * * rho Wald * 43.47* 75.26* Gözlem Sayısı (N) İşletme Sayısı (i) R 2 0,121 0,127 0,125 * %1, ** %5 anlamlı. Tablo 1 incelendiğinde, duran varlıkların toplam varlıklara oranı (TN) ile toplam ve kısa vadeli borç oranları arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğunu görülmektedir. Bu sonuca göre işletmelerin duran varlık yatırımları artarken toplam ve kısa vadeli borç oranları azalmaktadır. Yani işletmeler duran varlıklarını kısa vadeli borç ile finanse etmekten görece kaçınmaktadırlar. Uzun vadeli borç oranı ile duran varlıklar arasında pozitif bir ilişkinin çıkması da bu görüşü desteklemekte ve duran varlıkların öz kaynak ve/veya uzun vadeli borçlanma ile finanse edildiğine işaret etmektedir. Bu durum kaynaklar ile yatırıldıkları varlıkların vadelerinin uyumlu olması gerektiği prensibine uygundur. İşletmenin büyüklüğünün, borçlanma davranışı üzerindeki etkisi (SZ) değişkeni yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre, işletmenin aktif büyüklüğü arttıkça toplam, uzun vadeli ve kısa vadeli borç oranlarında artış meydana gelmektedir. Tüm borç değişkenleri ile büyüklük arasında anlamlı pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır. Bu durum, işletmelerin aktif büyüklükleri arttıkça kaynak

12 66 H. Aydın OKUYAN H. Mehmet TAŞÇI yapıları içindeki borç yüzdesinin arttığına işaret etmektedir. Bunun nedeni Titman ve Wessels (1988) in bildirdiği gibi büyük işletmelerin sermaye piyasalarına daha kolay erişim sağlaması olabilir. Çalışmada kullanılan (IF) değişkeni işletmenin elindeki iç fon miktarını göstermektedir. Tablodaki sonuçlara göre işletmenin iç fonları ile uzun dönemli borçlanması arasında pozitif, kısa dönemli ve toplam borçlanması arasında ise negatif bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum iç fonlara sahip olan işletmelerin kısa vadeli borçlanma yerine öncelikli olarak iç kaynaklarını kullandıkları şeklinde yorumlanabilir. Uzun vadeli borçlar ile iç fonlar arasındaki pozitif ilişki ise işletmelerin duran varlık yatırımlarında iç fonları olsa bilse borç kullanabileceklerini göstermektedir. Bu görüş yukarıda açıklanan uzun vadeli borçlar ile duran varlık yatırımları arasındaki pozitif ilişki ile desteklenmektedir. Dolayısıyla işletmelerin kısa vadeli borçlanmada öncelikli olarak iç fonlarını kullandıkları ancak duran varlık yatırımlarında iç fonlarının yanında yabancı kaynak kullanmayı tercih edecekleri söylenebilir. Tabloda yer alan (G) değişkeni işletmenin büyüme hızının bir göstergesidir ve aktiflerdeki değişim olarak hesaplanmıştır. Çalışmada büyüme oranı ile borçlanma oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu durum yüksek oranda büyüme gösteren işletmelerin, yaratabileceklerinden daha çok oranda yeni kaynağa ihtiyaç duymaları nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Bu sonuç Barton ve Gordon (1988) ve Kakani ve Reddy (1998) çalışmaları ile tutarlıdır. Çalışma işletmenin riski (RO) ile borçlanma derecesi arasında negatif bir ilişki çıkmıştır. İşletmenin risk ölçütü olarak faiz ve vergi öncesi karın aktiflere oranının standart sapması kullanılmıştır. Yani karları yıllar itibariyle yüksek oranda dalgalanma gösteren işletmelerin daha düşük oranda borç kullandıkları ortaya koyulmuştur. Bu işletmelere sağlanan kredi koşullarının, daha düzenli gelir elde eden işletmelere oranla daha sıkı olması, bu durumun sebebi olabilir. Bu sonuç Harris ve Raviv (1991) in çalışmalarını desteklemektedir. 6. SONUÇ Bu çalışmada İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinin borç kullanma oranları üzerinde etkili olan faktörler, işletmelerin borçlanma davranışlarını açıklayan kuramlar çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinde kaynakların ve varlıkların vadelerinin birbirleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Elinde kar ve amortisman gibi kaynakların bulunması sonucunda iç fon birikmiş olan işletmeler, kısa vadeli ihtiyaçlarını bu iç fonlardan karşılamaktadırlar. Ancak

13 İmkb de İşlem Gören Reel Sektör İşletmelerinde Sermaye Yapısının Belirleyicileri 67 işletmeler ellerinde fon bulunsa bile uzun vadeli borçlanma yoluna gidebilmektedirler. Alınan uzun vadeli borçların, vade uyumu ilkesinin işaret ettiği şekilde duran varlıkların finansmanında kullanıldığı söylenebilir. Dolayısıyla oranı konusunda bu çalışmada bir karar varılamasa da, işletmelerin uzun vadeli yatırımlarını finanse ederken iç fonları bulunsa bile belirli bir miktar borç kullanmayı tercih ettikleri öne sürülebilir. Bu sonuçlara ek olarak borçlanmanın, kaldıraçtan olumlu şekilde faydalanılması durumunda, büyümeyi artırıcı bir unsur olduğu ortaya koyulmuştur. Bunun yanında karlılıkları istikrar gösteren işletmelerin daha yüksek oranda borç kullanabildikleri söylenebilir. Sonuç olarak İMKB de işlem gören reel sektör işletmelerinin borçlanma davranışları finansal hiyerarşi veya dengeleme yaklaşımlarından sadece biri ile açıklanamamaktadır. İşletmelerin kısa vadeli borç davranışları finansal hiyerarşi yaklaşımı ile açıklanabilirken, uzun vadeli borç davranışları dengeleme kuramı ile açıklanabilmektedir. KAYNAKÇA AKERLOG, George (1970), The Market For Lemons: Quality Uncertainity and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, C. 84, S. 3, ss AKGÜÇ Öztin (1998), Finansal Yönetim, 7.b, Avcıol Basım Yayım, İstanbul. AGARWAL,Sumit, MOTHADI, Hamid (2004), Financial Markets and Financing Choice of Firms :Evidence From Developing Countries, Global Finance Journal, Vol 15, S.1, ss AL SARKAN, Sameer (2001), Leverage Determinants in the Absence of Coorperate Tax System: The Case of non financial Publicly Traded Corporatian in Saudi Arabia, Managerial Finance, S. 27, ss ANG, James S., CHUA, Jess H., MCCONNELL, John J. (1982), The Administrative Costs of Bankruptcy: A Note, Journal of Finance, S. 37, ss BARTON, Sidney L., GORDON, Paul J. (1988), Corporate Strategy and Capital Structure, Strategic Management Journal, C. 9, S. 6, ss BECK, Nathaniel, KATZ, Jonathan N. (1995), What To Do (and Not To Do) With Time-Series Cross-Section Data, American Political Science Review, C. 89, S. 3, ss

Sermaye Yap s n n Belirleyicileri: Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi flletmesinde Bir Uygulama

Sermaye Yap s n n Belirleyicileri: Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi flletmesinde Bir Uygulama Sermaye Yap s n n Belirleyicileri: Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi flletmesinde Bir Uygulama H. Ayd n OKUYAN* H. Mehmet TAfiCI** Özet Bu çal flman n amac Türkiye deki sanayi iflletmelerinde sermaye yap

Detaylı

Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi*

Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi* Volume 4 Number 2 2013 pp. 23-36 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi* H. Aydın Okuyana Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye deki sanayi işletmelerinde

Detaylı

SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA *

SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA * Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 677-697 SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA * ANALYSIS OF FIRM SPECIFIC FACTORS

Detaylı

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Rafet YAKAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd

Detaylı

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL ERTUĞRUL İstanbul, 2011 T.C.

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 ÜLKE RİSKİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRK 2 ÖZET Hisse senedi fiyatını etkileyen

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 ÖZ Aykut KARAKAYA 2 Esra BULUT 3 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI İŞLETMELERİN YATIRIM KARARLARI İLE FİNANSMAN KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Detaylı

Yabancı Yatırımcıların Türkiye deki Yatırım Tercihlerinin Araştırılması

Yabancı Yatırımcıların Türkiye deki Yatırım Tercihlerinin Araştırılması 22 Yabancı Yatırımcıların Türkiye deki Yatırım Tercihlerinin Araştırılması Dr. Serkan Yılmaz KANDIR Çukurova Üniversitesi, İİBF. Özet Bu çalışmanın amacı, yabancı yatırımcıların, Türkiye deki yatırım tercihlerinin

Detaylı

Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2012 Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma Ali BAYRAKDAROĞLU ÖZET Bu çalışmanın amacı, finansal performans

Detaylı

ĐMKB Şirketleri Đçin Yeni Olanak: Hisse Senedi Geri Satın Alımı

ĐMKB Şirketleri Đçin Yeni Olanak: Hisse Senedi Geri Satın Alımı ĐMKB Şirketleri Đçin Yeni Olanak: Hisse Senedi Geri Satın Alımı Yrd. Doç. Dr. Emre ERGĐN Kocaeli Üniversitesi, Đzmit MYO. ÖZET Şirketler ortaklarına iki yöntem ile nakit ödeme yapmaktadır: Bunlardan en

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Güven SAYILGAN* Cemil SÜSLÜ** Özet Leratürde, hisse senedi getirileri ve makroekonomik

Detaylı

İMKB DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

İMKB DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İMKB DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Özet Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU *1 Ayşegül ALAGÖZ ** Türkiye de halka arz piyasası ihraççılara ve aracı kuruluşlara farklı halka arz yöntemleri

Detaylı

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR *

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * ÖZET Finansal gelişme ile reel ekonomi arasındaki ilişki uzun yıllar araştırmacılar için ilgi

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI VALUE-FOCUSED MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE: ECONOMİC VALUE ADDED APPROACH Arş. Gör. Hakkı FINDIK Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Serkan Yılmaz KANDIR * Soner YAKAR ** Özet Çalışmanın amacı, kurumlar vergisinde indirim öngören açıklamanın hisse

Detaylı

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ*

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* Makale Sunum Tarihi : 05.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 18.02.2015 Bener GÜNGÖR Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Ali ŞEN. The Relationship Between Asymmetric Information and Financial Crisis

Ali ŞEN. The Relationship Between Asymmetric Information and Financial Crisis Asimetrik Bilgi- Finansal Kriz İlişkisi Ali ŞEN Özet: Bu çalışma, asimetrik bilgi hakkındaki yeni literatürü kullanarak finansal krizlerin analizini sağlar. Bu çalışma, asimetrik bilgi literatürünün, finansal

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı

İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri

İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri Osman ŞAHİN Yrd. Doç. Dr., Turgut Özal Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü osahin@turgutozal.edu.tr İMKB

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERİ YAKLAŞIMI 2 TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERİ YAKLAŞIMI ÖZ Must ustafa SAATÇİ * Alper ASLAN ** Dışa açılma ve rekabet arasındaki ilişki ithalatın piyasayı disipline

Detaylı

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi 15 Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi Özet Serpil CANBAŞ 1 Serkan Yılmaz KANDIR 2 Ahmet ERİŞMİŞ 3 1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Detaylı

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi Volume 4 Number 4 2013 pp. 49-70 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi Dündar Köka Ender Coşkunb M. Serdar İspirc Özet: Bu

Detaylı

KAR DAĞITIM POLİTİKASININ BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ

KAR DAĞITIM POLİTİKASININ BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.397-411. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1 Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK Doç.Dr. Salih BARIŞIK Öğr.Gör. Havva Kılıç DARICI Zonguldak Karaelmas Üniversesi Gaziosmanpaşa

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu makalenin amacı, doğrudan

Detaylı