SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: SEKTÖREL BİR İNCELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: SEKTÖREL BİR İNCELEME"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: SEKTÖREL BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Bahadır Uysal Ankara 2010

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: SEKTÖREL BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Bahadır Uysal Tez Danışmanı Prof. Dr. Güven Sayılgan Ankara 2010

3

4

5 ÖNSÖZ Günümüzde firmaların en çok dikkat etmeleri gereken kararlardan birisi, sermaye yapısı kararlarıdır. Firmanın belirleyeceği borç ve özsermaye bileşimi, sermaye maliyetini yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle sermaye yapısını belirleyen faktörler ve bu faktörlerin sermaye yapısı ile olan ilişkileri, son derece ilgi gören bir konudur. Yapılan teorik çalışmalar, sermaye yapısına dair farklı yaklaşımların oluşmasını sağlarken, ampirik çalışmalar ise bu yaklaşımların farklı ülkelerdeki geçerliliklerini sınamaktadır. Bu çalışma da sermaye yapısını etkileyen firmaya özgü faktörlerin, Türkiye de nasıl çalıştığını ve elde edilen sonuçların sermaye yapısı yaklaşımları ile ne kadar uyumlu olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tez çalışmam sırasında, desteklerini esirgemeyen ve değerli görüşleri ile yol gösteren tez danışmanım Prof. Dr. Güven Sayılgan a, analiz kısmında sağladığı katkılardan dolayı sevgili dostum Arş. Gör. Onur Yeni ye, tüm hayatım boyunca anlayış ve destekleri ile yanımda olan aileme ve sağladığı burs desteği ile TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. iii

6 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ...vii TABLO LİSTESİ...viii KISALTMALAR LİSTESİ... ix GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM GENEL OLARAK SERMAYE YAPISI KAVRAMI SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN KLASİK YAKLAŞIMLAR Net Gelir Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Geleneksel Yaklaşım Modigliani-Miller Yaklaşımı SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN MODERN YAKLAŞIMLAR Vergi Yaklaşımı Temsilci Maliyetleri Yaklaşımı İşaret Teorisi Ödünleşme Yaklaşımı Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımı SERMAYE YAPISI KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Enflasyon Büyüme ve Devirsel Hareketler iv

7 Piyasa Gelişmişliği Vergi Uygulamaları Vergi Kalkanı Vergi Teşvikleri Temsilci Maliyeti Borç Verenler ile Hissedarlar Arasındaki Temsilci Maliyet Hissedarlar ve Yöneticiler Arasındaki Temsilci Maliyeti Asimetrik Bilgi İflas Riski Firmanın Hukuki Yapısı ve Organizasyon Yapısı Firmanın Büyüklüğü Firmanın Varlık Yapısı Firmanın Kârlılığı Firmanın Büyüme Fırsatları SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ LİTERATÜR TARAMASI Dünya da Sermaye Yapısına İlişkin Yapılmış Başlıca Çalışmalar Türkiye de Sermaye Yapısına İlişkin Yapılmış Başlıca Çalışmalar II. BÖLÜM METODOLOJİ Analizin Amacı Kullanılacak İstatistikî Yöntem Veri Seti v

8 Kuramsal Değişkenlerin Belirlenmesi İflas Riski Borç Dışı Vergi Kalkanı Firmanın Varlık Yapısı Firmanın Büyüklüğü Firmanın Büyüme Fırsatları Firmanın Kârlılığı ANALİZ Analizde Kullanılacak Değişkenlerin Güvenilirliğinin Sınanması Panel Veri Analizi Panel Veri Analizinin Yorumlanması Analiz Sonuçlarının Türkiye Üzerine Yapılan Diğer Çalışmalarla Karşılaştırılması SONUÇ KAYNAKÇA EKLER ÖZET ABSTRACT vi

9 Şekil Listesi Şekil 1: Net Gelir Yaklaşımına Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları... 7 Şekil 2: Net Gelir Yaklaşımına Göre Firma Değerinin Seyri... 7 Şekil 3: Net Faaliyet Geliri Yaklaşımına Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları... 9 Şekil 4: Net Faaliyet Geliri Yaklaşımına Göre Firma Değerinin Seyri... 9 Şekil 5: Geleneksel Yaklaşıma Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları Ve Firma Değerinin Seyri Şekil 6: MM Yaklaşımına Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları Şekil 7: Kurumlar Vergisinin Dâhil Edildiği MM Yaklaşımına Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları Şekil 8: Kurumlar Vergisinin Dâhil Edildiği MM Yaklaşımına Göre Firma Değeri 18 Şekil 9: Ödünleşme Yaklaşımı İçin Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Davranışları Şekil 10: Ödünleşme Yaklaşımına Göre Firma Değeri Şekil 11: Durbin-Watson d Sınaması Karar Kuralları Tablosu Şekil 12: Durbin-Watson d İstatistiği Tablosu vii

10 Tablo Listesi Tablo 1: Sektör Bilançolarındaki Firma, Ana Sektör ve Alt Sektör Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Tablo 2: Sektör Bilançolarında Yer Alan Ana Sektörler ve Kodları Tablo 3: Literatürde Kullanılan Sermaye Yapısı Değişkenleri Tablo 4: Literatürde Kullanılan İflas Riski Değişkenleri Tablo 5: Literatürde Kullanılan Borç Dışı Vergi Kalkanı Değişkenleri Tablo 6: Literatürde Kullanılan Varlık Yapısı Değişkenleri Tablo 7: Literatürde Kullanılan Firma Büyüklüğü Değişkenleri Tablo 8: Literatürde Kullanılan Büyüme Fırsatları Değişkenleri Tablo 9: Literatürde Kullanılan Kârlılık Değişkenleri Tablo 10: Açıklayıcı Değişkenler, Sembolleri, Formülleri ve Ödünleşme ile Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımlarının Değişkenler İçin Beklentileri Tablo 11: Analizde Kullanılacak Değişkenler Tablo 12: Korelasyon Matrisi (10 sektör ve 13 dönem) Tablo 13: ADF Test Sonuçları Tablo 14: Fark Alma İşleminden Sonra ADF Test Sonuçları Tablo 15: Levin, Lin ve Chen Testi Sonuçları Tablo 16: Im, Pesaran ve Shin Testi Sonuçları Tablo 17: Hausman Testi Sonuçları Tablo 18: Genel (Kısıtlanmamış) Modele Ait Panel Veri Analizi Sonuçları Tablo 19: Özel (Kısıtlanmış) Modele Panel Veri Analizi Sonuçları Tablo 20: Analiz Sonuçları ve Sermaye Yapısı Yaklaşımlarının Beklentileri Tablo 21: Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalarda Elde Edilen Sonuçlar viii

11 Kısaltmalar Listesi a.g.e. a.g.m. DW İMKB KOBİ MM TCMB Adı Geçen Eser Adı Geçen Makale Durbin-Watson İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Modigliani-Miller Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ix

12 GİRİŞ Sermaye yapısı, finans literatüründe en çok dikkat çeken ve üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Konunun bu denli rağbet görmesinin nedeni, sermaye yapısındaki değişikliklerin, sermaye maliyetini ve dolayısıyla firma değerini etkileyip etkilemediği veya ne şekilde etkilediği noktasındaki belirsizliktir. Firma için en uygun sermaye yapısının nasıl belirleneceği sorusu, literatürü ciddi şekilde meşgul etmiş ve bu soruya cevap bulmak için, sermaye yapısı, sermaye maliyeti ve firma değeri arasındaki ilişki ile sermaye yapısını belirleyen faktörleri inceleyen pek çok teorik ve ampirik çalışma yapılmıştır. Ancak firma için en uygun sermaye yapısının ne olduğu sorusuna, hâlâ net bir cevap bulunamamıştır. Modigliani ve Miller ın 1958 de geliştirdiği model ve öncesinde tartışılan Net Gelir Yaklaşımı, Net Faaliyet Yaklaşımı ve Geleneksel Yaklaşım bir tarafa, son dönemde ortaya atılan birçok yaklaşım içerisinde, Ödünleşme Yaklaşımı ve Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımını aynı bir yere koymak gerekir. Günümüzde yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu, bu iki yaklaşımın başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere, farklı ülkelerdeki geçerliliklerinin sınanmasını konu almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilanço Merkezi nin hazırladığı sektör bilançoları kullanılarak oluşturulan Türkiye modelinde, sermaye yapısını etkileyen faktörlerin ve sermaye yapısı yaklaşımlarının Türkiye açısından test edilmesidir. Çalışma iki bölüm olarak planlanmıştır. Birinci bölüm, sermaye yapısı kavramı, sermaye yapısı yaklaşımları, sermaye yapısını belirleyen faktörler ve konu

13 ile ilgili yapılan literatür çalışması olmak üzere dört parçadan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise analiz kısmına ayrılmıştır. Birinci bölümde öncelikle sermaye yapısı kavramı hakkında temel bilgiler verilecek, daha sonra, sermaye yapısına ilişkin olarak geliştirilen klasik ve modern yaklaşımlar açıklanacaktır. Bu yaklaşımların sermaye yapısını etkilediğini savunduğu faktörler detaylı şekilde incelendikten sonra da konu ile ilgili olarak dünyada ve Türkiye de yapılan bazı çalışmalardan bahsedilerek birinci bölüm sonlandırılacaktır. Analiz kısmında ise öncelikle kullanılacak istatistikî yöntem ile ilgili olarak bilgi verilecektir. Daha sonra sermaye yapısını etkileyen faktörlerden, firmaya özgü olanlar seçilerek kuramsal değişkenler belirlenecek ve yılları için hazırlanan veri seti panel veri yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. Elde edilen sonuçlar, sermaye yapısı yaklaşımlarının beklentileri ile karşılaştırılarak, yaklaşımların Türkiye için geçerliliği sınanacaktır. 2

14 I. BÖLÜM 1.1. GENEL OLARAK SERMAYE YAPISI KAVRAMI Günümüzde finansal kararlar, firmalar için hayatî önem taşımaktadır. Bu noktada, yatırım, finansman ve kâr dağıtımı konusunda alacakları kararlarla finansal yöneticilere çok önemli görevler düşmektedir. Finansal yöneticiler, alacakları finansman kararlarında, firma için en uygun sermaye yapısını, başka bir deyişle finansmanda kullanılacak en uygun kaynak bileşimini belirlemeye çalışırlar. Firmanın ne kadar borç, ne kadar özsermaye kullandığını ifade eden sermaye yapısı kararları alınırken, firmanın durumu, ihtiyaçları ve ülkenin ekonomik şartlarının yanında kullanılacak kaynağın niteliği de dikkate alınmalıdır. 1 Finansmanda kullanılabilecek kaynaklar, borç ve özsermaye olarak ikiye ayrılabilir. Borç, firma dışından sağlanırken, özsermaye, firma tarafından yaratılabileceği gibi (dağıtılmamış kârlar, yedek akçeler, vb.), hissedarlar aracılığı ile de (sermaye artışı, yeni ortak alınması, vb.) sağlanabilir. 2 Bu iki temel kaynak türünü, kendi içlerinde de sınıflandırmak mümkündür. Finansal yöneticilerin alacakları sermaye yapısı kararlarında, kullanılacak kaynağın niteliği son derece önemlidir. Borç temel olarak bir ödünç ilişkisini ifade ederken, özsermaye mülkiyet ilişkisi kurmaktadır. Bu nedenle, iki kaynak arasında temel ayrımlar bulunmaktadır. Borç, belirli bir vadede ve belirli bir faizle birlikte geri ödenmesi gereken bir kaynak türüdür. Geri ödemenin, önceden belirlenen 1 Güven, Sayılgan, (2008), Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı, 3. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, s Öztin, Akgüç, (1998), Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul, s. 481

15 şartlarda yapılamaması durumunda, borç verenler, yasal yollara başvurabilir; firmanın iflası söz konusu ise firma hissedarlarından önce, firma varlıkları üzerinde hak iddia edebilirler. Diğer taraftan özsermaye, firmaya ortak olmayı ifade ettiği için, hissedarlar, bazı özel koşullar hariç, firmanın kârına da zararına da ortaktır. Başka bir deyişle hissedarlar için önceden belirlenmiş bir geri ödeme planı yoktur. Firma, borç verenlere ödemelerini yaptıktan sonra, kâr dağıtım politikası gereğince, uygun görülürse, hissedarlara da kâr payı ödemesi yapabilir. Hissedarlar, katlandıkları bu risk karşılığında, firmanın yönetimine katılma hakkını elde eder. Firmanın hukukî yapısına göre değişmekle birlikte, hissedarlar yönetimde söz söyleme hakkına sahiptir. 3 Firma, kullandığı kaynaklar karşılığında hak sahiplerine, çeşitli isimler altında ödemeler yapmaktadır. Bu ödemeler, genel olarak firmanın kullandığı kaynakların maliyetlerini oluşturur. Temel amacı, firma değerini arttırarak ortaklarının refahını maksimize etmek olan finansal yöneticiler de, alacakları kararlarda, kaynaklar için katlanılan maliyetler ile bu kaynaklardan elde edilen getirileri karşılaştırır. Kaynakların getirileri, maliyetlerden fazla olursa, ortakların refahı ve firma değeri artacak, finansal yöneticiler başarılı olacaklardır. Bu konuda tartışılan en temel sorulardan birisi, belirlenecek sermaye yapısının, sermaye maliyetini ve dolayısıyla firma değerini etkileyip etkilemediğidir. Eğer böyle bir ilişki var ise, finansal yönetici, sermaye maliyetini minimize edecek optimal sermaye yapısını bulmaya çalışacaktır. 4 Seçilen sermaye yapısı, sermaye 3 R. Metin, Türko, (2002), Finansal Yönetim, 2. Baskı, Alfa Yayınları, s Öztin, Akgüç, (1998), a.g.e., s

16 maliyetini minimize edeceği gibi, aynı zamanda firma değerini de maksimize edecektir. 5 Sermaye yapısı, sermaye maliyeti ve firma değeri arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan farklı yaklaşımlar bulunmaktadır SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN KLASİK YAKLAŞIMLAR Sermaye yapısı, sermaye maliyeti ve firma değeri arasındaki ilişkiyi inceleyen klasik yaklaşımlar bazı varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımları şöyle sıralayabiliriz: 6 1. Yapılacak analizlerde vergi yoktur. 2. Borç/özsermaye oranı, özsermayeyi azaltmak için borçlanarak, ya da borcu azaltmak için özsermayeyi artırarak değiştirilmektedir. Sermaye yapısında yapılacak değişiklikler zamandan bağımsızdır, ayrıca bu işlemlerin herhangi bir maliyeti yoktur. 3. Elde edilen bütün kârlar ortaklara dağıtılmaktadır. 4. Firmada kârlılığın gelecekte de değişmeyecek, başka bir deyişle firmanın büyümesi söz konusu olmayacaktır. 5. Firma ortaklarının gelecekle ilgili beklentileri birbirleri ile aynıdır. 6. Firmanın, işletme riski, zaman içerisinde sabit ve sermaye yapısından bağımsızdır. 5 A. Stephen, Ross, Randolph W., Westerfield, Bradford D., Jordan, (2004), Essentials of Corporate Finance, Fourth Edition, New York, McGraw Hill/Irwin, s Ali, Ceylan, Turhan, Korkmaz, (2008), İşletmelerde Finansal Yönetim, 10. Basım, Bursa, Ekin Kitabevi, s. 247; R. Metin, Türko, (2002), a.g.e., s

17 Bu yaklaşımlar, üç farklı getiri oranından bahseder. Bunlardan birincisi borçlanmanın getirisidir (k d ) ve yıllık borcun faizinin borçların piyasa değerine oranı ile bulunur. İkinci oran ise, hissedarların sağladıkları kazançların, hisse senetlerinin piyasa değerine oranı ile bulunan özsermaye getirisi (k e ) dir. Firmanın genel kapitalizasyon oranı olan son oran ise, faaliyet gelirlerinin, firmanın toplam değerine bölünmesi ile ulaşılır. Bu değer aynı zamanda ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (k a ) olarak bilinir ve borçlanma getirisi ile özsermaye getirisinin sermaye yapısına göre ağırlıklandırılması ile bulunur. 7 Bu varsayımlar altında, farklı yaklaşımlar, değişik sermaye yapılarında borçlanmanın getirisi (k d ), özsermaye getirisi (k e ) ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin (k a ) farklı tepkiler göstereceğini savunmaktadır Net Gelir Yaklaşımı Net Gelir Yaklaşımı, bir firmanın sermaye maliyetinin belirlenmesinde, borcun kaldıraç etkisini en fazla dikkate alan yaklaşımdır. Buna göre firma, borç/özsermaye oranını, diğer bir ifadeyle kaldıraç etkisinden yararlanma derecesini artırarak, ortalama sermaye maliyetini düşürüp, piyasa değerini yükseltebilir. Başka bir anlatımla net faaliyet kârının, faiz ve ortaklar tarafından kullanılan gelir veya firma bünyesinde bırakılan kâr olarak dağıtımı, sermaye maliyeti ve firmanın değerini etkilemektedir. 8 7 James C., Van Horne, John M., Wachowicz, Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, Madrid, The Financial Times Prentice Hall, s Öztin, Akgüç, (1998), a.g.e., s

18 Bu yaklaşımın kritik varsayımı, borçlanma oranı artarken, borçlanma maliyeti (k d ) ve özsermaye maliyetinin (k e ) değişmeyeceğidir. 9 Bu varsayım altında firma, her zaman maliyeti daha uygun olan borçlanmayı tercih edecektir. Şekil 1: Net Gelir Yaklaşımına Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları Kaynak: Prasanna, Chandra, (2009), Financial Managament Theory and Practice, Seventh Edition, New Delhi, Tata McGraw Hill, s. 479 Böylece firma, borçlanma oranını artırarak, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini düşürecek, piyasa değerini ise yükseltecektir. Şekil 2: Net Gelir Yaklaşımına Göre Firma Değerinin Seyri Kaynak: Ceylan, Ali, Turhan, Korkmaz, (2008), a.g.e., s Niyazi, Berk, (1998), Finansal Yönetim, 3. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, s

19 Net gelir yaklaşımını yöneltilen eleştiriler, yaklaşımın temel varsayımında toplanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, firmanın borçlanma oranının giderek artması, firma hissedarları ve borç verenlerde herhangi bir tepkiye neden olmamaktadır. Ancak firmanın finansman yükü arttıkça, borç ödemeleri nedeniyle nakit yetersizliğine girebilecek olan firmanın riski yükselecektir. Dolayısıyla borçlanma oranı yükseldikçe, firmaya finansman sağlayanların da getiri beklentileri yükselmelidir. Başka bir deyişle borcun ve özsermaye maliyeti sabit kalmayıp, borç yükü ile birlikte artmalıdır Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımında, firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, borçlanma oranından bağımsızdır. Başka bir deyişle, firmanın sermaye yapısının değişmesinin, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve dolayısıyla firmanın piyasa değeri üzerinde etkisi yoktur. Bunun dayandığı temel varsayım, borçlanma maliyetinin tüm borç/özsermaye bileşimlerinde sabit olduğudur. 11 Yaklaşımın temel varsayımı nedeniyle firma, yatırımlarının finansmanı için nispeten ucuz olan borçlanma yolunu tercih edecektir. Ancak net gelir yaklaşımdan farklı olarak artan borçlanma, hissedarların bekledikleri getiri oranını, yani özsermaye maliyetini arttıracaktır. Özsermaye maliyetindeki bu artış, borçla finansmanın sağladığı avantaj kadardır. Başka bir deyişle, firma açısından borç ve özsermayenin reel getirileri eşittir. 10 Ali, Ceylan, Turhan, Korkmaz, (2008), a.g.e., s Nurhan, Aydın, Mehmet, Başar, Metin, Coşkun, (2009), Finansal Yönetim, Ankara, Detay Yayıncılık, s

20 Şekil 3: Net Faaliyet Geliri Yaklaşımına Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları Kaynak: Prasanna, Chandra, (2009), a.g.e., s. 481 Dolayısıyla özsermaye maliyetinin yükselmesi, sabit olan borçlanma maliyetinin sağladığı avantajı dengelemekte, sonuç olarak, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve firma değeri değişmemektedir. 12 Şekil 4: Net Faaliyet Geliri Yaklaşımına Göre Firma Değerinin Seyri Kaynak: Ali, Ceylan, Turhan, Korkmaz, (2008), a.g.e., s R. Metin, Türko, (2002), a.g.e., s

21 Bu yaklaşıma göre, sermaye yapısını değiştirerek sermaye maliyeti ve firmanın piyasa değeri üzerinde değişiklik yapmak mümkün olmadığından, firma için bütün sermaye yapıları optimaldir. Firmanın piyasa değeri de, net faaliyet gelirinin, sabit olan ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılarak bugüne indirgenmesi ile bulunur. 13 Yaklaşıma yöneltilen eleştirilerin başında, artan borçlanma oranına rağmen borç maliyetinin değişmemesi gelmektedir. Aslında, belirli bir borçlanma oranından sonra borç maliyetinin de tıpkı özsermaye maliyeti gibi yükselmesi beklenmektedir. Ayrıca özsermaye maliyetindeki artışın, borçlanmanın yarattığı faydaya eşit olması da eleştirilen bir diğer konudur Geleneksel Yaklaşım Geleneksel Yaklaşım, firma için sadece bir optimal sermaye yapısı olduğunu ve hem borç hem de özsermaye maliyetlerinin artan riskle birlikte yükseleceğini öngörür. Yaklaşıma göre, firmalar, daha ucuz olduğu için yatırımlarında borçlanma yoluna gideceklerdir. Borç düzeyindeki yükselme, finansal riski arttıracak, bu da hem borç verenlerin hem de hissedarların getiri beklentilerine yansıyacaktır. 15 Belirli bir borç düzeyine kadar, borç/özsermaye oranını arttırmak, özsermaye maliyetini yükseltmesine rağmen, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini düşürecek ve 13 Ali, Ceylan, Turhan, Korkmaz, (2008), a.g.e., s İsmet, Aksöyek, Kürşat, Yalçıner, (2000), Finansman Problemleri ve Açıklamalı Çözümleri, Ankara, Gazi Kitabevi, s. 405; Aydın, Nurhan, Başar, Mehmet, Coşkun, Metin, (2009), a.g.e., s Metin Kamil, Ercan, Ünsal, Ban, (2005), Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, Ankara, Gazi Kitabevi, s

22 firmanın piyasa değerini arttıracaktır. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilen ve optimal sermaye yapısını ifade eden D noktasına kadar geçerlidir. 16 Şekil 5: Geleneksel Yaklaşıma Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları Ve Firma Değerinin Seyri Kaynak: Ali, Ceylan, Turhan, Korkmaz, (2008), a.g.e., s. 252 Bu nokta, ortalama sermaye maliyetinin minimum, firmanın piyasa değerinin ise maksimum olduğu noktadır. Firmanın optimal sermaye yapısına ulaştıktan sonra borçlanmanın devam etmesi durumunda, hissedarların bekledikleri getiri oranı, borcun ucuz olması ile sağladığı avantajı ortadan kaldırır hâle gelecek ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yükselmeye başlayacaktır. Buna, artan finansal risk ile 16 Güven, Sayılgan, (2008), a.g.e., s

23 yükselen borç maliyeti de eklendiğinde, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti daha da yukarı çekilecek ve firma değeri düşecektir Modigliani-Miller Yaklaşımı Modigliani-Miller (MM) Yaklaşımı 18, 1958 de Geleneksel görüşe karşı bir görüş olarak ortaya çıkmış ve sermaye yapısı-sermaye maliyeti ilişkisini, net faaliyet geliri yaklaşımında olduğu gibi savunmuştur. Bu görüşe göre, firmanın sermaye yapısı ile sermaye maliyeti arasında bir ilişki yoktur. Başka bir deyişle, firmanın borçlanma oranı ne olursa olsun, sermaye maliyeti değişmez. Ancak bu görüş çok sınırlı varsayımlar altında geçerlidir. Bu varsayımları şöyle sıralayabiliriz: Sermaye piyasaları etkindir ve piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir. Rasyonel davranan yatırımcılar, piyasa bilgilerine hiçbir maliyet olmaksızın ulaşabilmektedir. Ayrıca tüm menkul kıymetler en küçük parçalara kadar bölünebilmektedir. 2. Gelecek dönemlerde elde edilmesi beklenen faaliyet gelirlerinin olasılık dağılımı ile cari dönemde faaliyet gelirlerinin olasılık dağılımı aynıdır. 3. Firmalar eş risk sınıflarına ayrılabilirler. Her eş risk sınıfı için firmaların karşılaştığı iş riski aynıdır. 4. Gelir üzerinden alınan vergiler mevcut değildir. Ancak bu varsayım daha sonra kaldırılmıştır. 17 Cudi Tuncer, Gürsoy, (2008), Finansal Yönetim İlkeleri, İstanbul, Doğuş Üniversitesi Yayınları, s Franco, Modigliani, Metron H., Miller, (1958), The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, The American Economic Review, Vol. 48, No. 3, s Öztin, Akgüç, (1998), a.g.e., s, 497; Ali, Ceylan, Turhan, Korkmaz, (2008), a.g.e., s

24 MM, çalışmalarında üç önemli önermede bulunur. MM nin birinci önermesi şöyledir: Herhangi bir firmanın piyasa değeri, firmanın sermaye yapısından bağımsızdır ve bu değer firmanın beklenen getirilerinin, firmanın içerisinde bulunduğu sınıfına ait oran ile indirgenmesi ile bulunur. 20 Bu önerme aynı zamanda MM nin Borcun İlişkisizliği Önermesi olarak da bilinmektedir. 21 Buna göre firma finansmanında nasıl bir borç/özsermaye oranı kullanırsa kullansın, sermaye maliyeti değişmeyecektir. Sermaye maliyeti değişmeyeceği için, bu oran üzerinden hesaplanan piyasa değeri de değişmeyecektir. MM, varsayımlar gereği aynı risk grubuna giren ve faaliyet gelirleri aynı firmaların, piyasa değerlerinin eşit olmasını, piyasadaki arbitraja bağlamaktadır. Herhangi bir firma, daha uygun maliyetle borçlanıp piyasa değerini artırırsa, bu firmanın ortakları portföylerini düzenleyerek bu firmanın portföylerinden çıkartırlar. Çünkü piyasada aynı faaliyet kârını sağlayan ve riski daha az olan başka firmalar vardır ve yatırımcıların bu işlem için herhangi bir maliyete katlanmaları gerekmemektedir. Dolayısıyla finansal riski az olan firmaların hisse senetlerindeki artış ile aynı risk grubundaki firmaların piyasa değerleri tekrar eşitlenecektir. Sonuç olarak yatırımcılar, portföylerinde bulunan hisse senetlerini, kendi avantajları doğrultusunda hiçbir maliyet katlanmadan düzenleyebildikleri için, aynı risk grubunda bulunan ve faaliyet kârları eşit olan firmaların, piyasa değerlerini artırmaları mümkün değildir Franco, Modigliani, Metron H., Miller, (1958), a.g.m., s Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2001), İşletme Finansının Temelleri, Çevirenler: Bozkurt, Ünal, Arıkan, Türkân, Doğukanlı, Hatice, Üçüncü Basım, İstanbul, McGraw Hill-Literatür Yayıncılık, s R. Metin, Türko, (2002), a.g.e., s

25 MM nin ikinci önermesi, Hisse senedinin beklenen getirisi, firmanın içerisinde bulunduğu sınıfına ait oran ile borç/özsermaye oranındaki artışa eşit olan finansal risk primin toplamına eşittir 23 şeklindedir. Şekil 6: MM Yaklaşımına Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları Kaynak: A. Stephen, Ross, Randolph W., Westerfield, Jeffrey, Jaffe, (2005), Corporate Finance, Seventh Edition, New York, McGraw Hill, s. 412 Şekil 6 da da görüldüğü gibi firmanın borçlanması nedeniyle finansal riski artacağı için özsermaye maliyeti de artacaktır. Hissedarlar artan finansal riski karşılayacak ölçüde daha yüksek oranda bir getiri bekleyeceklerdir. Böylece, ucuz borçlanmanın, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti üzerinde sağladığı olumlu etki, özsermaye maliyetinin yükselmesi ile ortadan kalkacaktır. 24 MM nin üçüncü önermesi ise Firmada yatırımların kesileceği nokta, yatırımın finansmanında kullanılan menkul kıymetin türünden tamamen bağımsızdır. 25 şeklindedir. Bu önermeye göre, yatırım kararı alınırken kullanılacak iskonto oranı, yatırımın finansmanında kullanılan kaynaklardan tamamen bağımsızdır. Başka bir 23 Franco, Modigliani, Metron H., Miller, (1958), a.g.m., s Öztin, Akgüç, (1998), a.g.e., s Franco, Modigliani, Metron H., Miller, (1958), a.g.m., s

26 deyişle yatırım ne şekilde finanse edilirse edilsin, bunun yatırım kararları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla yatırım kararları ile finansman kararları birbirinden tamamen bağımsızdır. 26 MM Yaklaşımı, özellikle varsayımlarının gerçeği yansıtmaması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu eleştirileri şu şekilde sıralayabiliriz MM modeline göre, piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir ve arbitraj piyasayı dengeye getirmektedir. Ancak arbitrajın varsayıldığı gibi çalışması mümkün değildir. a. Öncelikle ne bilginin masrafsız ve hızlı bir şekilde yatırımcıya ulaştırılması ne de yatırımcının masrafsız şekilde işlem yapması mümkündür. İşlem giderleri hesaba katılmalıdır. b. Piyasada işlem yapan kurumlardaki hantal karar mekanizmaları nedeniyle arbitraj düşünüldüğü karar hızlı çalışmayacaktır. 2. Ayrıca firmaların sağlayacakları kaynakların maliyetleri, yaklaşımın aksine farklılık gösterecektir. Kaynak maliyetlerindeki farklılık, firmaların piyasa değerlerine de yansıyacaktır. 3. Borçlanmanın artması ile yükselecek olan finansal riski nedeniyle, daha yüksek borç/özsermaye oranına sahip firmalar çekiciliklerini kaybedecektir. Firmanın iflas etmesi durumunda ise varlıklarının gerçek değerlerinin çok daha altına nakde çevrilebilmesi olasılığı, ciddi bir maliyet unsuru olacaktır. Bu durumda borç verenler de belirli bir borç/özsermaye oranından sonra bekledikleri getirileri 26 Öztin, Akgüç, (1998), a.g.e., s. 498; Müge, Büyüktortop, (2007), Çokuluslu İşletmelerde Sermaye Yapısı ve İMKB de Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s Niyazi, Berk, (1998), a.g.e., s. 301; Öztin, Akgüç, (1998), a.g.e., s ; R. Metin, Türko, (2002), a.g.e., s

27 yükseltecek, bu da firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve piyasa değeri olumsuz etkilenecektir SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN MODERN YAKLAŞIMLAR Klasik yaklaşımların katı varsayımları, yapılan analizleri kolaylaştırsa da modeli gerçeklikten uzaklaştırmaktadır. Çokça eleştirilen bu durum, varsayımların hafifletilmesi ile oluşturulan yaklaşımlar sayesinde aşılmaya çalışılmıştır Vergi Yaklaşımı MM Yaklaşımı na yöneltilen eleştirilerden birisi de, yaklaşımın verginin olmadığı yönündeki varsayımıdır. Ancak hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi, finansman kararlarını yakından etkilemektedir. Vergi yaklaşımı da vergi unsurlarının MM yaklaşımına ilave edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Modigliani ve Miller 28, 1963 de kurumlar vergisini, Miller 29 ise 1977 de gelir vergisini modele dâhil etmiştir. Mevcut vergi yasalarına göre, borçlanan firmaların yaptıkları faiz ödemeleri vergi matrahından düşülebilmektedir. Ancak kâr payı ödemelerinde, böyle bir vergi düşürücü etki bulunmamaktadır. Bu uygulama farklılığı, MM nin 1963 teki düzeltmesine konu olmuştur. Buna göre, firmanın kullandığı borcun faiz ödemeleri, firmanın vergi öncesi gelirini düşürerek geliri bir kalkan gibi korur. Firmanın ödeyeceği vergi düştüğü için firmanın yatırımcılarına sağlayacağı nakit akışı daha fazla olacaktır. Başka bir 28 Franco, Modigliani, Metron H., Miller, (1963), Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, The American Economic Review, Vol. 53, No. 3, s Merton H., Miller, (1977), Dept and Taxes, The Journal of Finance, Vol. 32, No. 2, s

28 deyişle, ek borçlanma, kurumsal vergisi ödemelerini azaltıp, borç verenlerin ve hissedarların elde edilebilir nakit akışlarını arttıracaktır. 30 Şekil 7: Kurumlar Vergisinin Dâhil Edildiği MM Yaklaşımına Göre Borç, Özsermaye ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetlerinin Davranışları Kaynak: Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2009), Fundamentals of Corporate Finance, Sixth Edition, New York, McGraw Hill/Irwin, s. 452 Şekil 7 de de görüldüğü gibi borçlanma oranındaki yükselme, iflas riskini arttırdığı için özsermaye maliyeti yükselmektedir. Ancak MM yaklaşımından farklı olarak, sisteme vergi dâhil edildiği için, artan borçlanma ile devreye giren vergi kalkanı etkisi, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini düşürmektedir. Bu durumda, MM yaklaşımına göre borçlanma oranından bağımsız olan firmanın piyasa değeri (V U ), Şekil 8 de görülebileceği gibi, faizin vergi kalkanı etkisinin bugünkü değeri kadar artarak (TD), V L haline gelmektedir James C., Van Horne, John M., Wachowicz, a.g.e., s ; Eugene F., Brigham, Michael C., Ehrhardt, (2005), Financial Management: Theory and Practice, Eleventh Edition, Ohio, Thomson South-Western, s Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2009), a.g.e., s

29 Şekil 8: Kurumlar Vergisinin Dâhil Edildiği MM Yaklaşımına Göre Firma Değeri Kaynak: Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2009), a.g.e., s. 451 Miller ise 1977 de modele kurumlar vergisinin yanında gelir vergisini de ilave etmiştir. Miller a göre tahvil ve hisse senedi gelirleri üzerinden alınan gelir vergisi, kurumlar vergisinin yarattığı, vergi kalkanının bugünkü değerini düşürecektir. Bu ilişkinin boyutu hakkındaki genel kanı, gelir vergisinin, borcun vergi avantajını düşürdüğü ancak yok etmediği yönündedir. 32 Yatırımcıların kazandıkları faiz getirisi, hissedarların vergi sonrası gelirlerinden fazla ise firmanın borçlanması olumlu yönde etkilenecektir Temsilci Maliyetleri Yaklaşımı Temsilci Maliyeti Yaklaşımını ortaya atan Jensen ve Meckling e göre, temsil ilişkisi, bir veya birkaç kişinin, karar verme yetkisini bir başka kişiye devrederek kendi yararına faaliyetler bulunmalarını konu alan bir sözleşmedir. Her iki tarafın da 32 James C., Van Horne, John M., Wachowicz, a.g.e., s Ümit, Başaran, (2008), İMKB de İşlem Gören Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak, s

30 kendi çıkarını gözetmesi, yetki alanların, her zaman yetkiyi verenler için en iyiyi yapmayacaklarını düşünmek için iyi bir nedendir. 34 Temsilci maliyetleri, yöneticiler ile hissedarlar ve hissedarlar ile borç verenler arasındaki zıt yönlü kazanç beklentilerinden doğmaktadır. Yöneticiler firma ortaklarının varlıklarını maksimize etmek için çalışıyor olsalar da kendi çıkarlarını da düşünürler. Yöneticilerin kendi çıkarlarını ön planda tutmaları, firma ortaklarına ve borç verenlere olumsuz yansıyabilir. 35 Yöneticilerin, borç verenler ve hissedarlar adına doğru kararlar vermeleri için yöneticilere verilecek ücret, prim, hisse opsiyonları veya ikramiye gibi düzeltici teşvikler yanında izlenmeleri de önemlidir. İzleme giderlerinin kimin tarafından yapıldığına bakılmaksızın, bu maliyetin hissedarlar tarafından üstlenildiği söylenilebilir. Borç verenlerin, talep ettikleri faiz oranı, yapmayı öngördükleri izleme giderlerini de içermektedir. Muhtemel izleme maliyeti ne kadar yüksek olursa, istenecek faiz oranı da o kadar yüksek, dolayısıyla kaynak maliyeti o kadar fazla olacaktır. Bu durumda hissedarlar için diğer koşullar aynı olsa da firma değeri düşecektir. Borç verenler yüksek oranlarda borç söz konusu olduğunda kapsamlı izlemede ısrarcı olurken, borcun çok düşük olduğu durumlarda sınırlı izlemeye geçebilirler. Dolayısıyla izleme maliyetlerinin varlığı, özellikle makul miktarların üzerindeki borçlanmalara engel olmaktadır Michael C., Jensen, William H., Meckling, (1976), Theory of the Firm Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, V. 3, No. 4, s Müge, Büyüktortop, (2007), a.g.e., s James C., Van Horne, John M., Wachowicz, a.g.e., s

31 İşaret Teorisi MM yaklaşımı na göre yatırımcılar, firma hakkında firma yöneticileri ile aynı düzeyde bilgiye sahiptirler. Ancak bilgi simetrisi olarak bilinen bu duruma, gerçek hayatta rastlanamaz. Yöneticiler ve yatıcımlar arasındaki bu bilgi farklılığına, bilgi asimetrisi denir. Bilgi asimetrisi, yatırımcıları firmanın davranışlarından çeşitli anlamlar çıkartmaya itmektedir. Bu durum, Ross un 1977 de hazırladığı çalışmasında 37 İşaret Teorisi olarak isimlendirilmiştir. İşaret teorisine göre firma yöneticileri, kendi çıkarlarını maksimize edecek bir sermaye yapısı belirler. Firma pozitif beklentileri olan bir yatırım için finansman arıyorsa, hisse senedi ihraç etmek yerine borçlanmayı tercih edecektir. Çünkü hisse senedi ihracı, firmaya yeni ortaklar alınması demektir. Eğer hisse senedi ihraç edilirse, ileride sağlanacak kârdan yeni ortakları da pay alacaklardır. Ancak ne yöneticiler ne de mevcut hissedarlar, yatırım kârını, yeni ortaklarla paylaşmak ister. Bu nedenle pozitif beklentili projelerin finansmanında özsermaye yerine borç kullanılır. Tersi durum da geçerlidir. Firma negatif beklentili bir yatırım yapacaksa, bunun finansmanında zarara ortak olmaları için borçlanma yerine hisse senedi ihracı ile yeni ortaklar almak isteyecektir. 38 Yatırım hakkında yöneticiler kadar bilgili olmayan yatırımcılar da, kullanılan finansman yöntemlerine bakarak, yatırım beklentileri hakkında yorum yaparlar. Hisse senedi ihracı hakkında bir duyuru, yatırımcılar tarafından yatırımın çok iyi beklentileri olmadığı, bu nedenle firmanın ortak aradığı yolunda sinyaller verecektir. Diğer taraftan, firma borçlanma yoluna gittiğini duyurursa, bu yatırımcılar, firma için işlerin yolunda gittiği ve yatırımın pozitif beklentileri olduğu şekilde yorumlar yapar. 37 Stephen A., Ross, (1977), The Determination of Financial Structure The Incentive Signaling Approach, The Bell Journal of Economics, Vol. 8, No. 1, s Eugene F., Brigham, Michael C., Ehrhardt, (2005), a.g.e., s

32 Bu nedenle firmalar, gelecekteki kârlı yatırımlarda hisse senedi ihracına ihtiyaç duymamak için, yatırımın söz konusu olmadığı normal zamanlarda özsermaye yoğun bir sermaye yapısına sahip olmalıdır. 39 Yatırımlar için anlamlı olan bir diğer işaret de firmanın borçlanabiliyor olmasıdır. Firmanın finansal sıkıntıya düşmesi durumunda yöneticilerin cezalandırılacak olması, yöneticilerin firmayı sıkıntıya düşürecek düzeyde borç almaktan kaçınmalarını beraberinde getirecektir. Bu nedenle firma, hâlâ borç kullanıyorsa, finansal açıdan kuvvetli demektir. Bu da yatırımcılar için bilgi farklılığı düzeyini düşürecek güvenilir ve kaliteli bir sinyaldir. Düşük kaliteli sinyal veren firmaların, borçlanmalarını arttırarak, yüksek kaliteli firmaları taklit etmek istemeleri ise düşük kaliteli firma için çok yüksek seviyelere ulaşacak iflas maliyetleri sebebiyle mümkün değildir. 40 Sonuç olarak firma yöneticisi, arzu edilen getiri sonuçlarına ile piyasaya verilen sinyalin gerçek değerini dengeleyen bir sermaye yapısı tercih edecektir ki bu yapı aynı zamanda yöneticilerin arzuladığı getiriyi de maksimize edecektir Ödünleşme Yaklaşımı MM nin 1963 te geliştirdiği modeli iflas maliyetinin olmadığı bir modeldir, ancak uygulamada iflas oldukça maliyetli olabilir. İflas eden firmalar yüksek miktardaki yasal ve muhasebe ödemeleri yanında müşterilerini, tedarikçilerini ve çalışanlarını ellerinde tutmak konusunda ciddi sıkıntılar yaşar. Ayrıca iflas, firmayı, varlıklarının çalışmaları durumunda sağlayacakları değerden çok daha azına satmaya 39 Eugene F., Brigham, Michael C., Ehrhardt, (2005), a.g.e., s Dilek, Demirhan, (2009), Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: İMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 9 (2), s Stephen A., Ross, (1977), a.g.m., s

33 zorlayabilir. İflas etmek bir yana, iflas etme tehlikesi bile, önemli çalışanların işi bırakması, firma kredilerinin onaylanmaması veya firmadan borçlanma için istenen faiz oranının artması, müşterilerin finansal olarak daha sağlam firmalar yönelmesi gibi problemlere neden olabilir. Dolayısıyla firmanın yüksek borç düzeyi, iflasla ilişkili maliyetleri daha çok arttıracaktır. Bu nedenle, iflas maliyetleri firmanın aşırı seviyede borç kullanmasının önüne geçecektir. 42 Ödünleşme yaklaşımı da iflas maliyetinin, sermaye yapısı üzerindeki bu etkisinin modele eklenmesi ile oluşturulmuştur. Ödünleşme yaklaşımı, firma için, borçlanmanın maliyeti ile yararları arasındaki dengenin belirlediği optimal bir borç oranından bahseder. Firma, optimal borç oranına ulaşmak için çeşitli mali sıkıntı veya iflas maliyetlerine karşı faiz ödemelerinden sağlanan vergi kalkanı değerlerini eşitlemeye çalışır. Firmanın, firma değeri maksimum oluncaya kadar borç ve özsermaye dağılımları ile oynayarak hedef orana ulaşması beklenir. 43 Yaklaşıma göre, net vergi etkisi ile düşen sermaye maliyeti, bir noktadan sonra başlayan iflas riski ile yükselmektedir. Şekil 9: Ödünleşme Yaklaşımı İçin Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Davranışları Kaynak: James C., Van Horne, John M., Wachowicz, a.g.e., s Eugene F., Brigham, Michael C., Ehrhardt, (2005), a.g.e., s Güven, Sayılgan, Hakan, Karabacak, Güray, Küçükkocaoğlu, (2006), The Firm-Specific Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Turkish Panel Data, International Journal of Investment Management and Financial Innovations, Issue 3, s. 5 22

34 Şekil 10: Ödünleşme Yaklaşımına Göre Firma Değeri Kaynak: Eugene F., Brigham, Michael C., Ehrhardt, (2005), a.g.e., s. 561 MM yaklaşımına, kurumlar vergisini dâhil edilmesi ile oluşturulan grafik Şekil 8 de gösterilmişti. Buna göre firmanın borç kullanmadan sahip olduğu firma değeri eğrisi (V u ), modele kurumlar vergisi katılması ile artarak, V L haline gelmekteydi. V L ve V u aradaki fark ise borçlanmanın sağladığı vergi kalkanının bugünkü değerine eşit idi. Ödünleşme yaklaşımına göre ise, firmanın belirli bir borçlanma oranından sonra maruz kaldığı iflas riski, çeşitli maliyetlere neden olacak ve bu maliyetler firma değerini düşürecektir. Şekil 10 da da görüldüğü gibi, D 1 noktasına kadar, V ve V L çakışık durumdadır. Başka bir ifade ile iflas maliyetleri D 1 noktasına kadar firma değerini etkilememektedir. Artan borçlanma ile bu noktadan sonra iflas maliyeti fark edilir hâle gelir ve D 2 noktasına kadar vergi avantajını giderek artan şekilde azaltmaya devam eder. Bu sırada hisse senetleri ve dolayısıyla firma değerinin artış 23

35 hızı da yavaşlamıştır. Vergi avantajı ile iflas maliyetinin dengelenmesi ise ancak D 2 noktasında gerçekleşir ve bu nokta firma için optimal sermaye yapısını ifade eder. Optimal sermaye yapısı, alınan her bir birim yeni borcun sağlayacağı vergi avantajının, ilave borçlanmaya bağlı artan iflas maliyetine eşit olduğu noktadır. Bu nokta ayrıca, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin minimum, dolayısıyla firma değerinin de maksimum olduğu noktadır. D 2 den sonra borçlanmaya devam edilirse artan iflas maliyetleri, vergi avantajını geçecek ve firma değeri düşmeye başlayacaktır. 44 Sonuç olarak verginin ve iflas maliyetlerin dâhil edildiği ödünleşme yaklaşımına göre nihai firma değer eğrisi V olacaktır. Yaklaşım, hedef borç oranının firmadan firmaya değişeceğini öngörmektedir. Vergilendirilebilir gelirleri fazla, güvenli ve duran varlıkları yoğun olan firmalar, yüksek hedef oranlara sahip iken; kârlılığı az, riskli ve maddi olmayan varlıkları olan firmalarda da hedef borç oranı düşüktür. Bu firmalar, finansmanları daha çok özsermaye ile karşılarlar. 45 Ancak yaklaşımın, yüksek kârlı firmaların, vergi avantajından yararlanmak için daha yüksek borçlanma oranlarını tercih edeceği öngörüsü, gerçek hayatta işlememektedir. Gerçek hayatta yüksek kârlı firmaların, genellikle daha düşük seviyede borçlanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Yaklaşım, bu durumu açıklayamamaktadır Eugene F., Brigham, Michael C., Ehrhardt, (2005), a.g.e., s ; Ross, A. Stephen, Westerfield, Randolph W., Jordan, Bradford D., (2004), a.g.e., s Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2009), Fundamentals of Corporate Finance, Sixth Edition, New York, McGraw Hill/Irwin, s. 457; A. Stephen, Ross, Randolph W., Westerfield, Jeffrey, Jaffe, (2005), a.g.e., s Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2009), a.g.e., s

36 Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımı Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımı, Myers 47 tarafından 1984 de ortaya atılmıştır. Ödünleşme yaklaşımına alternatif olarak geliştirilen bu model, mevcut hissedarların çıkarları için çalıştığı varsayılan yöneticiler ile potansiyel borç ve özsermaye sağlayıcıları olan yatırımcılar arasındaki asimetrik bilgi üzerine kurulmuştur. 48 Bu yaklaşıma göre, yöneticiler ile aralarındaki asimetrik bilgi problemini farkında olan yatırımcılar, yeni ihraçlar duyurulduğunda, firmanın yeni ve mevcut hisse senetlerini düşük fiyatlandırırlar. Menkul kıymetlerin düşük fiyatlanacağını tahmin eden yöneticiler, riskli borçlanmada ve hisse senedi ihraç etmekte isteksiz davranır; hatta riskli menkul kıymet ihracı ile finanse edilmesi gereken bir yatırımdan, yatırım kârlı bile olsa, vazgeçebilirler. Dolayısıyla yöneticiler, yatırımların finansmanlarında asimetrik bilgi içermeyen dağıtılmamış kârlar ve düşük riskli borçları kullanmayı tercih ederler. 49 Firmaların yatırımlarının finansmanında, asimetrik bilgi maliyetini minimize etmek için öncelikle iç kaynaklara yöneleceğini vurgulayan Myers, firmaların, her ne kadar hissedarlarını gözetmek zorunda olsa da kâr dağıtım politikalarını gelecekte gerçekleşmesi muhtemel yatırımların finansmanını düşünerek belirleyeceğini söyler. Başka bir deyişle, kâr dağıtım politikası ile gelecekteki gerçekleşmesi muhtemel yatırımlar için kaynak yaratılır. Böylece yatırımın hayata geçirileceği dönemde finansman, belirlenen politika sonucu dağıtılmayan kârlar ile finanse edilebilir. 47 Stewart C., Myers, (1984), The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance, Vol. 39, No. 3, s Robert, Watson, Nick, Wilson, (2002), Small and Medium Size Enterprise Financing: A Note on Some of the Empirical Implications of a Pecking Order, Journal of Business Finance & Accounting, 29 (3) & (4), s Eugene F, Fama, Kenneth R., French, (2002), Testing Tradoff and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt, Review of Financial Studies, 15, s. 4 25

37 Ancak kâr dağıtım politikasını değiştirmekte yaşanabilecek zorluklar, kârlılık ve yatırım fırsatlarındaki beklenmedik dalgalanmalar, içeriden sağlanacak nakit akışlarını (iç kaynakları) düzensizleştirir. Dolayısıyla firma zaman zaman yatırımlarını, iç kaynaklarla finanse edemeyebilir. Bu durumda firma öncelikle pazarlanabilir menkul kıymetlerini satarak veya kasa mevcudunu kullanarak kaynak sağlamaya çalışacaktır. Eğer yeterli finansman hâlâ sağlanamamış ve dış finansman zorunlu hâle gelmiş ise öncelikle en güvenilir menkul kıymet ihraç edilecektir. Dış finansman gereksiniminin devam etmesi durumunda ise firma hiyerarşiye bağlı kalarak başka menkul kıymetler ihraç edecektir. Buna göre güvenliden riskli borçlanmaya doğru kaynak sağlanmasına devam edilecek, son çare olarak da hisse senedi ihracı edilecektir. 50 Myers e göre, eğer firma içerisinden sağlanan nakit akışları, yatırım gereksinimini karşılıyor ise, firma borçlanma veya hisse senedi ihracına gerek duymadan, hiyerarşinin en başında kalacaktır. Elde kalan fazla nakit ise hisse senetlerinin tekrar satın alınması veya geri çekilmesi yerine borçların ödenmesinde kullanılır. Firmada finansman açığı söz konusu olursa, bu açık giderek artan oranlarda borçlanma ile kapatılacaktır. Dolayısıyla firmanın borç oranı, hiyerarşik finansmanın kümülatif sonucudur. Başka bir deyişle dış kaynak için firmanın kümülatif gereksinimini yansıtır. 51 Finansman hiyerarşisi yaklaşımına göre, firmaların herhangi bir hedef borç oranı yoktur. Çünkü içsel ve dışsal özsermaye olarak iki tür özsermaye vardır. 50 Stewart C., Myers, (1984), a.g.m., s. 581; Stewart C., Myers, (2002), Financing of Corporations, Handbook of the Economics Finance, s Stewart C., Myers, (2002), a.g.m., s. 26; Lakshmi, Shyam-Sunder, Stewart C., Myers, (1999) Testing Static Trade-Off against Pecking Order Models of Capital Structure, Journal of Financial Economics, 51, s

38 İçeriden sağlanan kaynakları ifade eden içsel özsermaye, hiyerarşinin tepesinde iken, yeni hisse senedi ihracını temsil eden dışsal kaynak ise hiyerarşinin en altındadır. 52 Bu yaklaşım, ödünleşme yaklaşımının açıklayamadığı yüksek kârlılığa sahip firmaların neden daha az borçlandığı sorununa açıklık getirmektedir. Yüksek kârlılığa sahip firmalar, iç kaynaklarından daha fazla finansman sağlayabildikleri için, dış kaynaklara ihtiyaç duymamaktadırlar. Kârlık oranları az olan firmalar ise, firma içerisinden kaynak sağlamaları mümkün olmadığı için, dış finansmana gereksinim duyarlar ve öncelikle borçlanmak şartıyla hiyerarşi sırasınca aşağı doğru inerler. 53 Ayrıca yaklaşım, vergiler ve finansal sıkıntı kavramlarının sermaye yapısı tercihinde önemli olduğunu inkâr etmez, ancak sermaye yapısı kararlarında, yöneticilerin iç kaynakları dış kaynaklara tercih etmesini, vergi ve iflas riskinden daha önemli bulmaktadır Stewart C., Myers, (1984), The Capital Structure Puzzle, a.g.m., s. 581; Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2009), a.g.e., s Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2009), a.g.e., s Richard A., Brealey, Stewart C., Myers, Alan J., Marcus, (2009), a.g.e., s

39 1.4. SERMAYE YAPISI KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Finansal yönetici, firma için en uygun sermaye yapısını belirlerken çok çeşitli faktörleri dikkate almak durumundadır. Bu faktörler genel olarak firmanın özellikleri, endüstrinin yapısı ve ekonomik koşullar olarak gruplandırılabilir. Firmanın sermaye yapısı kararları en başta, firmanın kendi özelliklerine göre değişmektedir. Firmanın kârlılığı, varlık yapısı, hukukî konumu ve buna benzer pek çok faktör, sermaye yapısı kararlarını yakından ilgilenmektedir. Firmanın içerisinde bulunduğu endüstrinin, diğer endüstrilere göre farklı özelliklerinin olması, farklı endüstrilerdeki firmaların sermaye yapılarını ve sermaye yapısı kararlarını farklılaştırmaktadır. Ancak hangi sektörde olursa olsun, ekonomik koşullardaki değişiklikler, bütün firmaları yakından ilgilendirmektedir. Bu faktörler dışında finansal yöneticinin göz önünde bulundurması gereken bazı noktalar vardır. Finansal yöneticiler, firmaya sağlanacak kaynakların, finansmanında kullanılan varlıkların niteliği ile tutarlı ve uyumlu olmasına dikkat etmelidir. Başka bir deyişle firma duran varlıkların finansmanı için kullanacağı kaynakları, uzun veya devamlı kaynaklardan; dönen varlıkların finansmanını ise kısa vadeli kaynaklardan sağlamalıdır. Aksi takdirde, yatırımların getirileri ile ödemeleri arasındaki uyuşmazlık nedeniyle firma mali sıkıntıya girebilir. 55 Yapılacak yatırımın getirisi ve riskinin dengelenmesi, finansal yöneticinin dikkat etmesi gereken bir başka noktadır. Sermaye yapısında daha çok borca yer vermek kârlılığı arttırabilir, ancak bu durumun, anapara ve faiz ödemelerini de 55 Öztin, Akgüç, (1998), a.g.e., s

40 arttıracağı unutulmamalıdır. Özellikle satışlarında düzensizlik olan firmalar, kârlılığını arttırmak için borçla finansmanı tercih ederlerse, mali sıkıntıya düşebilirler. Bu nedenle satışlarında düzensizlik yaşayan firmaların, özsermaye ile finansmanı tercih etmeleri gerekmektedir. 56 Kullanılacak kaynağın maliyeti ve kârlılık üzerindeki etkisi de finansal yöneticiler için gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. Borç kullanımında ortaya çıkan vergi avantajı, bu kaynağın gerçek maliyetini gizlediği için kaynakların vergi sonrası maliyetlerin hesaplanmasına önem verilmelidir. 57 Finansal yöneticiler, finansman kaynaklarının esnekliğine de dikkat etmelidir. Firma ihtiyaçlarına göre kaynakların ayarlanması ve varlık yapısının kolaylıkla değiştirilmesi anlamına gelen esneklik, firmada atıl kaynak bulunmasını engelleyerek kaynak maliyetini düşürecektir. 58 İhtiyaç duyulan kaynakların önceden hazırlanması, kaynakların atıl kalması; ihtiyaç halinde hemen bulunamaması ise ödemelerin yapılamaması veya fırsatların kaçırılması anlamına gelir. Dolayısıyla finansal yöneticinin kaynakları, ihtiyaç duyulduğu anda, uygun şartlarda sağlaması gerekir. 59 Finansal yöneticinin dikkat etmesi gereken bir başka nokta da firma hissedarlarının yönetimin paylaşılması konusundaki tutumlarıdır. Hissedarların yönetimin paylaşılmaması yönünde bir tutumları varsa, firmanın, sahiplerine yönetim hakkı vermeyen borçlanma veya imtiyazlı hisse senedi gibi kaynaklara yönelmesi gerekmektedir Ali, Ceylan, Turhan, Korkmaz, (2008), a.g.e., s Öcal, Usta, (2005), İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, 2.Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık, s Öztin, Akgüç, (1998), a.g.e., s Öcal, Usta, (2005), a.g.e., s R. Metin, Türko, (2002), a.g.e., s

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye yapısı M&M teoremi Kaldıraç, risk ve AOSM Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Esas amaç Pozitif NBD yatırımları için,

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık

Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. Optimal Sermaye Yapısı: Temeller

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN 321 Güz

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN 321 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Yönetim MAN 321 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Doç. Dr. Aydın

Detaylı

Büyük Resim: 1. Kısım Finansman

Büyük Resim: 1. Kısım Finansman Sermaye Yapısı I 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şuba Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. En Uygun Sermaye Yapısı: Temeller 13 Şubat Ders:

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU Hazırlayan: Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Halk Sokak Ada İş Merkezi No:46 Kat:4 D:9 Sahrayıcedit, Kadıköy

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN Güz

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Yönetim MAN 321 5 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili İngilizce Ders Tipi Dersin Okutmanı Doç. Dr. Aydın Yüksel

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

Finansal Yönetim. Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA

Finansal Yönetim. Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA Finansal Yönetim Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA Adam Smith 1776 yılında şirketler kar peşinde koşarken görünmez bir elin onları nasıl yönettiğini ve toplum yararına kararlar vermeye nasıl yönlendirdiğini

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN Güz

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Yönetim MAN 321 5 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Doç. Dr. Aydın

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Finansman Modülünün Özeti

Finansman Modülünün Özeti Finansman Modülünün Özeti 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. Optimal Sermaye Yapısı: Temeller 13 Şubat

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Doç. Dr. Mete DOĞANAY

Doç. Dr. Mete DOĞANAY TEMETTÜ POLİTİKASI Doç. Dr. Mete DOĞANAY 1 İçerik Temettü ve Temettü Politikası ile İlgili Temel Kavramlar İlişkisizlik Teorisi Eldeki Kuş Teorisi Vergi Farklılığı Teorisi Temettünün Bilgi İçeriği Hipotezi

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1YY 2017) 3 AVM

Detaylı

Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Finansman kararları Finansman modelleri ve piyasanın tepkisi Ödeme politikası Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Amaç nedir?

Detaylı

SERMAYE YAPISININ BELİRLENMESİNDE FİNANSMAN HİYERARŞİSİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMKB SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

SERMAYE YAPISININ BELİRLENMESİNDE FİNANSMAN HİYERARŞİSİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMKB SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 SERMAYE YAPISININ BELİRLENMESİNDE FİNANSMAN HİYERARŞİSİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMKB SANAYİ

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1Ç 2017) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1. Yapılandırılmış finansal araçların ortaya çıkarılmasında, yaratılan menkul kıymeti yatırımcılara satarak menkulleştirilmeye konu olan kredilerin satın alınması için gereken fonu temin eden taraf aşağıdakilerden

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pay Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bu dokümanda kullanılan içeriğin bir kısmı, Türkiye deki düzenlemeler çerçevesinde menkul kıymetler veya türev araçlarla ilgili faaliyet göstermek

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014 GÖSTERGE / GÜZ 2014 ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI FINANSAL VERILERI 30 Haziran 2014 itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 14 milyar TL ye, özkaynakları da 3,5 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Verusaturk

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Finansal Yönetim, 15.414 Prof. Jonathan Lewellen MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Hazırlıklar Okuma Brealy ve Myers, Principles of Corporate Finance Ders notları Okuma paketi + örnekler İnternet sayfaları

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics HAFTA 5 BÖLÜM B:Değerleme 1 Hisse Senedi Değerleme Hisse Senedi Değerleme Hisse senetlerinin değerlerinin

Detaylı

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Rafet YAKAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları. Merkez Bankası Verileri 2008-2012

Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları. Merkez Bankası Verileri 2008-2012 Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları Merkez Bankası Verileri 2008-2012 2011 yılında kurulan Besfin, portföyünde bulunan 20 farklı sektörde faaliyet gösteren 42 müşterisine toplam faaliyetlerinden doğan

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

9. Bölüm Sermaye Yapısı. Doç. Dr. Mete Doğanay

9. Bölüm Sermaye Yapısı. Doç. Dr. Mete Doğanay 9. Bölüm Sermaye Yapısı Doç. Dr. Mete Doğanay Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Finansman yapısı ve sermaye yapısı kavramlarını bilmek Firma

Detaylı

9.Bölüm Sermaye Yapısı. Doç. Dr. Mete Doğanay

9.Bölüm Sermaye Yapısı. Doç. Dr. Mete Doğanay 9.Bölüm Sermaye Yapısı Doç. Dr. Mete Doğanay Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Finansman yapısı ve sermaye yapısı kavramlarını bilmek Firma

Detaylı

FİNANSMAN HİYERARŞİSİ (PECKİNG ORDER) KURAMI VE BORSA İSTANBUL (BIST) 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FİNANSMAN HİYERARŞİSİ (PECKİNG ORDER) KURAMI VE BORSA İSTANBUL (BIST) 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSMAN HİYERARŞİSİ (PECKİNG ORDER) KURAMI VE BORSA İSTANBUL (BIST) 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016 YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1.YY 2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2016) 3 AVM

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 13:30 15:00 SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ () Prof.Dr.İbrahim LAZOL 1. Giriş Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik göstermektedir.

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı